Hur fungerar det med arvet när den avlidne inte avlidit i Sverige?

FRÅGA
Hej,Min sons pappa har gått bort. Han är australienare och dog i Australien.Jag och vår son bor i Sverige. Vet ni något om hur det fungerar med arvsrätt i detta läget. Har ni några tips på vart jag kan vända mig eller hur det fungerar. Hälsningar Nina
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till lawline med din fråga!

Som jag förstår din fråga, undrar du vad rättsläget är kring arvsrätt när den avlidna är från ett annat land. Det är lite oklart om den avlidne hade hemvist i Australien eller ej, detta är viktig för bedömning så jag kommer göra en bedömning utifrån båda antaganden.

EU:s arvsförordning
Fört och främst aktualiserar din fråga bestämmelser inom den internationella privaträtten. Från den 17 augusti 2015 började nya regler, arvsförordningen, för arv som har internationell anknytning att gälla. Syftet är att underlätta för de anhöriga att lösa alla frågor som gäller arvet i ett och samma land.

I arvsförordningen regleras bl.a. vilket lands domstolar som får besluta i frågor om arv och vilket lands lag som då ska tillämpas. Dessa regler gäller i Sverige oavsett om den internationella anknytningen finns i förhållande till ett EU-land eller till något annat land.

Vilken lands domstol är behörig?
I allmänhet är domstolarna i det land där den avlidne hade hemvist behöriga i frågor som rör arvet (art 4). I vissa fall kan domstolarna i det land där den avlidne var medborgare vara behöriga, dock förutsätts att den avlidne i ett testamente valt att det landets lag ska tillämpas på arvet (art 5 - 9). Om den avlidne hade hemvist i ett land som inte tillämpar arvsförordningen kan svenska domstolar ändå vara behöriga att pröva arvet om det finns egendom här som ingår i kvarlåtenskapen (art 10).


Vilket lands lag är det som ska tillämpas?
Normalt ska lagen i det land där den avlidne hade hemvist tillämpas på arvet, dvs. om den avlidne hade hemvist i Sverige ska också svensk lag tillämpas (art 21). Om det av samtliga omständigheter framgår att den avlidne vid sin död uppenbart hade närmare anknytning till ett annat land, ska dock lagen i det landet tillämpas i stället (art 21 p 2). I arvsförordningen finns även en möjlighet för en person att välja vilket lands lag som ska tillämpas på arvet efter honom eller henne (art 22).

När svensk lag ska tillämpas gäller ärvdabalkens (ÄB) regler. Ärvdabalken innehåller bestämmelser bl.a. om vem som ärver, om bröstarvingars laglott och om efterlevande makes rätt. Dessa regler ändras inte genom arvsförordningen.

Det finns ett begränsat utrymme för domstolarna att vägra tillämpa bestämmelser i ett annat lands lag. Möjligheten finns i de fall då tillämpningen skulle vara uppenbart oförenlig med grunderna för rättsordningen i det land där arvet handläggs (jfr ordre public i art 35).

Ditt fall
Det är oklart var din sons pappa hade hemvist precis innan han avlidit. Ett exempel på hur hemvist definieras i förordningen finns i skäl 24 och där framhålls att " fastställandet av den avlidnes hemvist kan i vissa fall visa sig komplicerat. Ett sådant fall kan i synnerhet uppkomma om den avlidne av yrkesmässiga eller ekonomiska skäl har bott utomlands, ibland under längre perioder, men bibehållit en nära och stabil koppling till sin ursprungsstat. I ett sådant fall skulle det, beroende på omständigheterna, kunna anses att den avlidne fortfarande hade sin hemvist i sin ursprungsstat, där den avlidnes familj hade sina huvudsakliga intressen och den avlidne hade sitt sociala liv. "

Jag kan tyvärr inte uttala mig i dit fall när det kommer till hemvisten då jag inte vet var den avlidne bodde precis innan han avled. Anses han haft hemvist i Australien precis innan han avled och inte upprättad ett testamente om vad som ska gälla med hans kvarlåtenskap, är domstolarna och lagen i Australien tillämplig i frågor som rör hans kvarlåtenskap. Det finns undantag som presenterats ovan, beroende på om de passar in i din situation eller inte. Du behöver nog vända dig till myndigheterna i Australien för att få reda på din och sons rätt gällande hans kvarlåtenskap.

Jag hoppas att det var till någon hjälp!

Vänligen,

Marlene Zouzouho
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Övrigt (970)
2021-10-12 Fördelning av arv när giftorättsgodset är testamenterat till efterlevande hustru
2021-10-05 Kan vi ärver vår styvmamma om hon inte har några legala arvingar?
2021-09-30 Kan ni hjälpa mig med ett testamente?
2021-09-29 Är adopterade arvsberättigade?

Alla besvarade frågor (96482)