FrågaFAMILJERÄTTBarnrätt30/09/2019

Har en förälder som inte är vårdnadshavare rätt till information rörande barnets skolgång?

Jag har fått dom från Tingsrätten som säger att jag nu är ensam vårdnadshavare till mitt barn som är 15 år. Dessvärre har dottern inget boende eller umgänge med sin far senaste åren pga en rad besvikelser och händelser som påverkade dottern väldigt negativt. Därmed också en önskan från hennes sida att fadern inte ska ha insyn i hennes tillvaro utan enbart få information hon själv väljer att dela med honom.

Som följd på domen kontaktade jag skolan och bifogade domen och bad dem ta bort fadern från utskick, behörighet att använda skolans app mm.

Nu till min fråga; Hur bemöter jag rektorns svar att "en förälder som inte är vårdnadshavare har fortfarande rätt till information om sitt barn skolgång". Hon skriver att de därmed inte kan utestänga honom från betyg, matriser i olika ämnens, veckobrev eller skol-appar.

Jag trodde att jag som vårdnadshavare har rätt till sådan insyn men inte en förälder som inte är vårdnadshavare? Hur ligger det till egentligen och hur kan jag bemöta skolans svar om det är jag som har rätt?


Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline!

I skolans läroplan finns riktlinjer för hur skolan ska hantera information i förhållande till föräldrar och vårdnadshavare. I Offentlighets-och sekretesslagen (OSL) finns regler som kan begränsa utlämnandet av uppgifter. Även föräldrabalken (FB) får relevans för din fråga.

Jag utgår från att din dotter går i grundskolan.

I skolans läroplan för grundskolan står att "läraren ska samverka med och fortlöpande informera föräldrarna om elevens skolsituation, trivsel och kunskapsutveckling." (Se grundskolans läroplan här)

I meningen står det inte vårdnadshavare, utan föräldrar. Det innebär alltså att huvudregeln är att vårdnadshavare, samt föräldrar som inte är vårdnadshavare har rätt till information om sitt barn. Däremot har en förälder som inte är vårdnadshavare ingen rätt att bli kallad till utvecklingssamtal.

Sekretess i förhållande till vårdnadshavare och föräldrar:

Bestämmelserna i offentlighets-och sekretesslagen kan begränsa den information som får tilldelas olika parter.

Vårdnadshavare har enligt föräldrabalken en rättighet och en skyldighet att bestämma i frågor som rör barnets personliga angelägenheter. I takt med att barnet blir äldre ska hänsyn tas till vad barnet själv vill (6 kap 11 § FB). Sekretess till skydd för en minderårig gäller också i förhållande till vårdnadshavare, utom frågor som rör barnets personliga angelägenheter (12 kap 3 § OSL). I dessa frågor har vårdnadshavaren en laglig rätt att bestämma, varför ingen sekretessprövning krävs i förhållande till vårdnadshavare i huvudsak. Ett undantag finns när det kan antas att den underårige lider betydande men om uppgiften röjs för vårdnadshavaren. Det sagda innebär motsatsvis att sekretess gäller i förhållande till föräldrar som inte är vårdnadshavare under alla omständigheter, precis som i förhållande till vilken utomstående som helst. En sekretessprövning alltid ska göras när skolan hanterar sådan integritetskränkande information som skyddas av OSL, för att se om informationen kan lämnas ut utan att reglerna om sekretess sätter stopp.

Sekretess till skydd för enskild i skolverksamhet (23 kap OSL)

Inom skolväsendet är sekretessen begränsad till viss information som är integritetskränkande för barnet. I huvudsak gäller sekretess elevers personliga förhållanden i sådan elevhälsa som avser psykologisk, psykosocial eller specialpedagogisk insats, om det inte står klart att uppgiften kan röjas utan att den enskilde eller någon närstående till denne lider men. Sekretess gäller också vissa ärenden om tillrättaförande av elev, eller avskiljande från fortsatta studier (23 kap 2 § OSL).

Vi kan därmed kostatera att föräldrar inte har samma rätt till integritetskränkande information om sitt barn som en vårdnadshavare. En sekretessprövning ska alltid göras när någon, t.ex. en förälder begär ut sådan information, och kan mycket väl hindra ett utlämnande beroende på hur skolan bedömer omständigheterna i fallet.

Eftersom utlämnande av veckobrev och stor del annan information inte omfattas av sekretessbestämmelserna kan de lämnas ut till utomstående utan någon sekretessprövning, och hindrar därmed inte att en förälder som inte är vårdnadshavare får denna information.

Hoppas du har fått svar på din fråga!

Med vänliga hälsningar

Elin LindgrenRådgivare
Public question details image

Boka tid med jurist

Behöver du hjälp med ärenden relaterade till Familjerätt och Barnrätt? Våra duktiga jurister kan hjälpa dig!

Fyll i formuläret så svarar en av våra jurister dig inom 24 timmar. Juristen kommer att kontakta dig och ge dig ett tidsestimat och ett prisförslag för att hjälpa dig med att lösa ditt ärende

0 / 1000