Frågor om arvtagare, testamente, arvslott m.m.

Arv och testamente:

Jag är gift och har inga egna barn.Min man och jag har skrivit ett gemensamt testamente.Vi har äktenskapsförord.

Jag har angivit två av min mans barnbarn som arvtagare.Om min man avlider före mig vill jag att endast dessa två barnbarn ska ärva mig. Vad gäller om något av min mans två barnbarn inte är i livet då jag avlider. Ärver det kvarvarande barnbarnet allting då? Vad är det som gäller om barnbarnen fått egna barn. Kan de bli arvtagare utan att det angivits i testamentet. Kan det bli aktuellt att barnbarnens föräldrar eller halvsyskon får ärva om något av barnbarnet ej är vid livet då jag avlider.

Jag vill inte att min mamma, syskon eller syskonbarn ska ärva någonting efter mig. I viket ev. läge kan det bli aktuellt?

Barnbarnens föräldrar är skilda. Kan arvet efter mig förvaltas av t ex pappan tills barnbarnen blir myndiga?

Syftet är att hålla mamman helt utanför.

Lawline svarar

Hej och tack för din fråga.

Frågor om arv regleras i ärvdabalken (1958:637). Jag kommer härnäst svara på dina frågor i ordning.

Bodelning och makes arvsrätt

Av 1 kap. 5 § äktenskapsbalken (1987:239) följer det att ett äktenskap upplöses då ena maken dör. En bodelning kan då göras (9 kap. 1 § äktenskapsbalken). Enligt 10 kap. 1 § äktenskapsbalken ska i en bodelning makars giftorättsgods ingå. Om ett äktenskapsförord finns där det förordnats att all egendom ska vara makars enskilda finns det ingen egendom (giftorättsgods) att fördela genom bodelningen.

Av 3 kap. 1 § ärvdabalken följer det att då en make går bort ska hela dennes kvarlåtenskap tillfalla den efterlevande maken (dvs. den egendom som var makens enskilda egendom i äktenskapet tillfaller den efterlevande maken, inte genom bodelning, utan arv), om inte den avlidne maken hade särkullsbarn (barn med andra än den efterlevande maken) eller testamente förordnar annat. Enligt 3 kap. 1 § andra stycket ärvdabalken följer det dock att den efterlevande maken alltid har rätt om så går att ur den avlidne makens kvarlåtenskap få ett värde motsvarande fyra prisbasbelopp (177 200 kr, år 2016), s.k. basbeloppsregeln.. Denna rätt går före särkullsbarn laglott och testamente. Värdet omfattar dock den egendom som den efterlevande make erhållit genom bodelning och efterlevande makes enskilda egendom.

Arvtagare, laglott och den legala arvsordningen

Om du går bort före din make har alltså din make rätt att få ut egendom enligt basbeloppsregeln. Kvarlåtenskapen därutöver kan du fritt förfoga över genom testamente då du inte har några barn. Om du i testamente förordnar att två av din mans barnbarn ska ärva dig, kommer din kvarlåtenskap att tillfalla dem. Om din make avlider före dig och har barn vid liv kan inte hela hans kvarlåtenskap tillfalla dig. Särkullsbarn har nämligen enligt 7 kap. 1 § ärvdabalken en laglott. Laglotten innebär att ett barn har rätt till halva sin förälders kvarlåtenskap. Din mans särkullsbarn kan välja att avstå från sin laglott till förmån för dig, då ärver du dock den delen av arvet från din make med fri förfoganderätt, vilket innebär att du kan använda dig av egendomen men inte testamentera bort den. Den delen av arvet ska sedan vid din bortgång tillfalla din avlidne mans särkullsbarn.

Om det är så att din make har gått bort och vid din bortgång någon av dina testamentstagare (din mans två barnbarn) inte är vid liv ska deras arvslott tillfalla annan enligt den legala arvsordningen (om inte annat framgår av testamente). Om ena barnbarnet inte är vid liv när dem ska ärva dig ska först enligt 2 kap. 1 § ärvdabalken deras barn, barnbarn osv. erhålla deras arvslott. Har din mans barnbarn inte fått några egna barn ska i andra hand dennes förälder erhålla arvslotten (dvs. din mans barn och barnbarnets andre förälder), enligt 2 kap 2 § ärvdabalken. Är din mans barnbarns både föräldrar inte vid liv ärver då först den andre barnbarnet det avlidne barnbarnets lott. Finns det flera syskon kommer dock den det barnbarnet som inte är vid livs arvslott att delas lika mellan alla dennes syskon. Det kan således bli så att dina mans barnbarns föräldrar eller halvsyskon får ärva deras arvslott. Vill du inte att detta ska ske kan du i testamentet förordna att din kvarlåtenskap ska tillfalla både barnbarnen, och om det ena barnbarnet avlidit ska hela din kvarlåtenskap tillfalla den efterlevande barnbarnet.

Eftersom du har ett testamente om att hela din kvarlåtenskap ska tillfalla din mans barnbarn kommer inte din mamma, syskon eller syskonbarn att ärva dig. Finns dock inga testamentstagare vid liv då du går bort kommer den legala arvsordningen att träda i kraft och då kan din mamma, syskon eller syskonbarn att ärva dig. Vill du inte att detta ska ske kan du i testamentet förordna att om inga av testamentstagare (eller dennes barn, barnbarn osv.) vid din bortgång är vid liv ska hela din kvarlåtenskap tillfalla en förening eller liknande, t.ex. allmänna arvsfonden.

Är din makes barnbarn omyndiga då dem ärver dig ska barnens förmyndare förvalta barnens egendom. Barnets föräldrar är oftast förmyndare. Det finns regler i 13 kap. föräldrabalken (1949:381) för att förhindra att en förmyndare missbrukar sin roll. Om en förmyndare inte kan uppfylla sitt uppdrag som förmyndare kan de avlägsnas från uppdraget. En överförmyndare kan kontrollera så att en förmyndare handlar korrekt.

Hoppas att svaret var till din hjälp. Har du fler frågor är du välkommen att ställa en ny till Lawline.

Hälsningar

Bartu BugdayliRådgivare
Public question details image

Ställ en Expressfråga 1499 kr

Behöver du hjälp med att lösa en fråga gällande Arvs- och testamentsrätt och Arvsordning? Vi kan hjälpa dig!

Ställ din fråga i formuläret nedan och få svar inom 72 timmar.

Betala medKlarna Logo
0 / 1500
swish logo