Frågan om en förälder kan bli skyldig att betala underhållsbidrag när barnen bor växelvist hos båda föräldrarna? samt fråga om en förälder kan bli skyldig att betala underhållsbidrag retroaktivt?

2018-10-06 i Underhåll
FRÅGA
Hej!Jag har levt separerad från mina två flickors pappa sen september 2016. Vi har växelvis boende och gemensam vårdnad. Jag har under dessa två åren studerat och levt på minimal summa i jämförelse med deras pappa. Trots detta är det jag som stått för 99% av allt inköp av kläder, både kläder som ska användas hemma hos honom, på deras förskola, aktivitetskläder, ytterkläder, skor och alla kläder i alla de former och användningsområden.Kan jag begära något retroaktivt då han tjänar mer än dubbelt så mycket fortfarande? Försäkringskassans svar är att de håller på att avskaffa underhållsbidrag för växelvist boende.Tack på förhand
SVAR

Hej!
Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Jag tolkar din fråga som att du undrar om du kan begära underhåll retroaktivt från barnens pappa för de senaste två åren. I mitt svar kommer jag först att utreda möjligheterna för att ens få underhållsbidrag när barnen bor växelvis hos föräldrarna för att sedan gå vidare till om det går att begära något retroaktivt. Jag ska även berätta vad jag tror att försäkringskassan menar med sitt uttalande för att slutligen ge dig ett förslag på handlingsplan.

Vem är skyldig att betala underhållsbidrag?
Regler om underhåll finns i föräldrabalkens 7 kap.

Vad är huvudregeln?
Tills att barnet fyller 18 år är föräldrarna underhållsskyldiga. Om barnet fortfarande går i skolan efter de fyllt 18 år är föräldrarna underhållsskyldiga under den tid som skolgången pågår, dock längst tills barnet fyller 21 år.

Den ena föräldern kan bli skyldig att betala underhållsbidrag till barnet om:
-föräldern inte har vårdnaden om barnet och inte heller varaktigt bor tillsammans med barnet, eller
-föräldern har vårdnaden om barnet gemensamt med den andra föräldern men barnet varaktigt bor tillsammans endast med den andra föräldern.

Det avgörande för vem som ska betala underhåll är alltså vart barnen bor varaktigt. I frågan skriver du att barnen bor växelvis hos er båda, jag utgår därför från att barnen bor cirka 50 % av tiden hos dig och 50 % av tiden hos deras far. Eftersom att barnen bor hos er växelvis så fullgör ni båda som utgångspunkt er underhållsskyldighet genom att bo med flickorna och ingen av er ska därför fullgöra denna genom att betala underhållsbidrag. Pappan förväntas alltså ta sitt ansvar och betala mat, kläder och annat som barnen behöver när barnen är hos honom. Jag vill därför varna om att det kan vara svårt att ens få underhållsbidrag när barnen bor lika mycket hos er båda.

Huvudregeln är alltså att när barnen bor växelvis ska ingen av er betala underhållsbidrag.

Finns undantag?
Med det sagt finns ett ganska nytt rättsfall från högsta domstolen där den ena föräldern blev skyldig att betala underhållsbidrag till barnet när denne hade högre inkomst än den andra föräldern, trots att barnet bodde växelvis (NJA 2013 s. 955).

I fallet sa högsta domstolen att ett barn ska ha likartad ekonomisk standard som föräldrarna även om de inte lever med dessa tillsammans. Barn ska därför ha rätt att leva på en nivå som inte alltför mycket avviker från den standard som den bäst ekonomiskt ställde föräldern har. Det går alltså att argumentera för att fadern ska fullgöra sin underhållsskyldighet genom att betala underhållsbidrag till flickorna eftersom att han har större inkomst.

Det finns alltså ett undantag från huvudregeln som innebär att underhållsbidrag kan utgå vid växelvis boende om den ena föräldern har en högre inkomst.

Går det att begära ut underhållsbidrag retroaktivt?
Jag vill först förtydliga att denna fråga blir aktuell först när det är bestämt att fadern är skyldig att betala underhållsbidrag. Om han är skyldig att betala underhållsbidrag finns möjligheten att begära ut underhållsbidrag retroaktivt.

Hur långt bak i tiden?
Det finns en tidsgräns. En domstol får inte bestämma att den ena föräldern ska betala ett underhållsbidrag som avser en period längre än 3 år bak i tiden. Domstolen börjar räkna från och med den dag talan om underhållsbidrag väcktes. Du kan alltså få underhållsbidrag retroaktivt tre år bak i tiden från och med att du skickar in en stämningsansökan till tingsrätten.

Eftersom att det bara har gått 2 år sen ni separerade finns alltså möjligheten att få ersättning för hela perioden (förutsatt att fadern är skyldig att betala underhåll).

Hur mycket?
Högsta domstolen har sagt att retroaktivt underhållsbidrag som huvudregel ska medges fullt ut under 3-årsperioden om det inte skulle vara "oskäligt betungande" för den underhållsskyldige. Den underhållsskyldiges ekonomiska förhållande och betalningsförmåga kommer därför att få betydelse. Även om barnets far hade haft förmåga att betala löpande under tidsperioden kan det anses oskäligt betungande att behöva betala allt retroaktivt.

Vad menar försäkringskassan?
Jag tror att försäkringskassan pratar om att de ska avveckla underhållsstöd vid växelvise boende och inte underhållsbidrag.

Underhållsstöd ska skiljas från underhållsbidrag. Underhållsstöd kan barnet få från försäkringskassan och underhållsbidrag betalar en förälder ut. Underhållsstödet utgår i stället för underhållsbidraget, barnet kan alltså inte få båda. Om barnet får underhållsstöd kommer barnets far i stället betala tillbaka till försäkringskassan ett belopp som med vissa undantag motsvarar underhållsstödet.

Du kan läsa mer om försäkringskassans avveckling av underhållsstöd vid växelvist boende på försäkringskassans hemsida.

Vad kan du göra nu?
Underhållsbidrag fastställs genom dom eller avtal.

Avtal
Du och pappan kan avtala helt fritt om hur stort underhållsbidraget ska vara, till exempel kan ni komma fram till att du ska betala 0 kr. Ni kan också avtala fritt om hur långt bak i tiden det ska gälla retroaktivt. Detta alternativ förutsätter att ni är överens.

Domstol
Om ni inte kommer överens kan du vända sig till domstolen så får rätten bestämma om du har rätt till underhållsbidrag, hur stort underhållsbidraget i så fall ska vara och hur långt bak i tiden de ska gälla (max 3 år).

Om du funderar på att ta fallet till domstol rekommenderar jag att du först rådgör med en praktiserande jurist. Du kan boka tid med en av Lawlines jurister direkt på http://lawline.se/boka.

Hoppas du fått svar på din fråga!
Med vänliga hälsningar,

Emma Liberg
Fick du svar på din fråga?
Kommentera
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Underhåll (827)
2019-08-19 Okej att be barn att betala hemma trots underhållsskyldighet?
2019-08-17 Vilka underhållsskyldigheter har föräldrar gentemot sina barn som de inte bor tillsammans med?
2019-08-04 Har jag som bonusförälder en försörjningsplikt?
2019-08-01 ​Måste man betala underhållsbidrag om modern betett sig bedrägligt?

Alla besvarade frågor (72168)