FrågaSTRAFFRÄTTPåföljder22/02/2021

Fråga om påföljd vid flerfaldig brottslighet

Hej. Jag är nu misstänkt för Hot mot tjänsteman, Våldsamt Motstånd, Brott mot knivlagen & Ringa narkotikabrott. Jag är 15+ och är sen innan dömd för många olika brott. Vad tror ni att jag kan få för påföljd för detta?

Lawline svarar

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Brottsligheten

Den som med våld eller hot om våld förgriper sig på en tjänsteman i hans eller hennes myndighetsutövning döms för våld eller hot mot tjänsteman till böter eller fängelse i högst två år (17 kap. 1 § första stycket brottsbalken). För våld mot tjänsteman krävs att du är medveten om att offret är myndighetsutövare. Om en person i civilkläder är tjänsteman kan det få till följd att du saknade uppsåt annat än att begå brott enligt (3 kap. brottsbalken).

Den som genom att sätta sig till motvärn eller annars med våld försöker hindra någon i hans myndighetsutövning dömes för våldsamt motstånd till böter eller fängelse i högst sex månader (17 kap. 4 § brottsbalken). Våldsamt motstånd är subsidiärt till brottet våld eller hot mot tjänsteman. Den gärning som omfattas innebär att med våld som inte behöver ha karaktär av våld mot person försöker hindra någon i hans eller hennes myndighetsutövning. Exempel på våldsamt motstånd är handlande som innebär att tränga undan en befattningshavare, att rycka något från honom eller henne, att stänga in honom eller henne eller rycka och slita i kläderna. De i praktiken vanligaste fallen är att personen som har omhändertagits vid bortförandet försöker spjärna emot med händer och fötter, klänger sig fast vid något föremål eller försöker rycka sig loss.

Av (4 § första stycket knivlagen) framgår att den som uppsåtligen eller av oaktsamhet bryter mot (1 §) eller (2 §) ska dömas till böter eller fängelse i högst sex månader. I ringa fall döms inte till ansvar. Fängelsepåföljden är avsedd för grövre fall. Vid den bedömningen ska beaktas dels föremålets art, dels de omständigheter under vilka det påträffades. Som grovt brott enligt andra stycket bör det enligt förarbetena framför allt bedömas om någon innehar föremål av särskilt farlig art eller innehar ett farligt föremål i sammanhang där det föreligger synnerlig fara för att det ska komma till användning vid brott mot liv eller hälsa. Om brottet är grovt döms till fängelse i högst ett år.

Enligt (1 § först stycket narkotikastrafflagen) är det, under förutsättning att det sker med uppsåt, straffbelagt både att överlåta narkotika och att inneha narkotika. Straffskalan är fängelse i högst tre år. Är ett brott enligt 1 § med hänsyn till arten och mängden narkotika samt övriga omständigheter att anse som ringa döms till böter eller fängelse i högst sex månader (2 § narkotikastrafflagen).

Den samlade brottslighetens straffvärde

När det rör sig om flera brott är huvudregeln att den som begått flera brott ska dömas till en gemensam påföljd (30 kap. 3 § brottsbalken). Vid straffvärdebestämningen ska domstolen först ta reda på vad lagrummet för det brott som en person står åtalad för anger för straffskala (29 kap. 1 § brottsbalken). Därefter kommer domstolen ta i beaktning om det finns försvårande omständigheter (29 kap. 2 § brottsbalken) eller förmildrande omständigheter (29 kap. 3 § brottsbalken). Vid straffmätningen kommer rätten utöver brottets straffvärde i skärpande riktning ta hänsyn till att du tidigare har gjort dig skyldig till brott. Domstolen kommer då titta på hur många brott, hur svåra brott. brottens sammansättning samt hur lång tid som förflutit mellan brotten du begått tidigare (29 kap. 4 § brottsbalken).

Du anger i frågan att du är 15 år eller äldre. Om du är 21 år eller yngre ska din ungdom beaktas särskilt vid straffmätningen. Det innebär att om du är 15 år döms du till ⅕ av det straffet en vuxen person skulle fått, 16 år ¼, 17 år ⅓, 18 år ½, 19 år ⅔, 20 år ¾ (29 kap. 7 § brottsbalken). När det gäller personer under 18 år krävs det för att fängelse ska dömas ut att det finns synnerliga skäl. För brott som någon begått efter det att han eller hon fyllt arton men innan tjugoett år får rätten döma till fängelse endast om det med hänsyn till gärningens straffvärde eller annars finns särskilda skäl (30 kap. 5 § första och andra stycket brottsbalken).

Vid flerfaldig brottslighet ger domstolen "mängdrabatt". Vanligast är att domstolen utgår från straffvärdet av det svåraste brottet och sedan lägger till en viss procent av de övriga brotten. Samtliga av brotten som du begått ger böter eller fängelse beroende på hur allvarlig brottsligheten varit. Utifrån de omständigheter jag har att gå på skulle jag vilja påstå att påföljden inte kommer ge fängelse. Det finns nämligen en presumtion mot fängelse om straffvärdet inte överstiger ett års fängelse i straffskalan. Nu är visserligen straffvärdet för hot mot tjänsteman fängelse upp till två år och brott mot knivlagen kan ge fängelse i ett år. Så det beror uteslutande på hur allvarligt domstolen kommer se på dessa gärningar. Min gissning är dock att du inte kommer dömas till fängelse utan dömas till villkorlig dom (27 kap. 1 § brottsbalken) i kombination med antingen böter eller samhällstjänst, alternativt skyddstillsyn (28 kap. 1 § brottsbalken) i kombination med böter eller samhällstjänst.

Hoppas du fick svar på din fråga!

Robin ForslövRådgivare
Public question details image

Ställ en Expressfråga 1499 kr

Behöver du hjälp med att lösa en fråga gällande Straffrätt och Påföljder? Vi kan hjälpa dig!

Ställ din fråga i formuläret nedan och få svar inom 72 timmar.

Betala medKlarna Logo
0 / 1500
swish logo