Fördelning av arv från spansk medborgare bosatt i Sverige

FRÅGA
Hur fördelas arv efter spansk medborgare skriven i Sverige (men inte svensk medborgare), sambo med ett barn i Sverige och tre barn i tidigare förhållande i Spanien? Hus tillsammans med sambo i Sverige, egna bilar och bankmedel.
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Vilken lag ska tillämpas på arvet?

EU har gemensamma regler angående arv, vilka du finner i Succcessionsförordningen. Huvudregeln är enligt art. 21.1 i förordningen att arvet efter den avlidne ska regleras enligt den lag där den avlidne hade hemvist vid sin bortgång. För att avgöra var en person har hemvist ska en samlad bedömning göras av omständigheter kring personens liv under åren närmast före dödsfallet.

1 år brukar ses som en tumregel för när en person anses "byta" hemvist eftersom det vanligen är den tid det tar för en person att bli utskriven ur socialförsäkringssystem runt om i Europa, men även andra faktorer kan spela in och göra att hemvistet anses ändrat innan ett år har gått eller att det tar längre tid än ett år. En viktig faktor är hur varaktig och regelbunden vistelsen i det nya landet är samt den inflyttades avsikt med flytten.

Framför allt det faktum att den spanska medborgaren köpte ett hus i Sverige tillsammans med sin sambo är en tydlig indikation på att avsikten var att bosätta sig här och därför skulle hemvistet kunna anses vara Sverige även om hen skulle ha bott här något mindre än 1 år. Om personen bott i Sverige längre än 1 år vid sin bortgång så anses personen med största sannolikhet ha svenskt hemvist.

Om personen hade svensk hemvist vid sin bortgång är det alltså svensk rätt som ska tillämpas vid fördelning av arvet. Svensk rätt ska tillämpas på hela arvet med undantag för om personen skulle ha exempelvis fast egendom i utlandet, vilket dock inget tyder på i frågan (framgår bara att personen har ett svenskt hus). Då skulle särskilda regler för fördelning av dessa kunna komma in (se Successionsförordningen art. 30).

Arvsfördelningen enligt svensk rätt

Sambos ärver inte varandra enligt svensk rätt utan arvet ska i första hand gå till den avlidnes barn. I det här fallet när den spanska medborgaren har 4 barn så är utgångspunkten att arvet ska fördelas mellan dessa (Ärvdabalken 2 kap. 1§).

Dock gäller Sambolagen mellan sambos. När ett samboförhållande upphör genom att ena parten avlider så har den efterlevande sambon möjlighet att begära att en bodelning ska ske. Det är endast den efterlevande maken som kan begära bodelning (Sambolagen 8§ och 18§ 1 st.).Om bodelning begärs så ska som huvudregel all samboegendom räknas samman och delas lika (Sambolagen 14§). Till samboegendom räknas gemensamt bohag och bostad om det förvärvats för gememsamt bruk och samborna inte avtalat om annat. Eftersom parterna här köpt huset tillsammans så utgör huset samboegendom (Sambolagen 5§).

Efterlevande sambo har även möjlighet att begära att få bo kvar i ett gemensamt hus under förutsättning att de arvsberättigade får ersättning för värdet som egentligen skulle tillfalla dem. Oavsett resultat av bodelningen har en efterlevande sambo alltid rätt till två prisbasbelopp (Sambolagen 16 och 18§). Prisbasbeloppet för 2019 är 46 500 kr, alltså har sambo alltid rätt till minst 93 000 kr.

Slutsatsen är alltså att huset och övriga tillgångar som hör till sambornas gemensamma bohag kan bli föremål för boldening före en eventuell beräkning av den avlidnes kvarlåtenskap och arvet för dessa fördelas mellan barnen. Bilarna ingår inte i någon samboegendom utan den bil som tillhör den spanska medborgaren ska ärvas av barnen. Samma sak gäller för bankmedlen.

Hoppas du fått svar på din fråga!

Vänligen,

Anja Bartholdsson
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Övrigt (813)
2020-05-30 Kan barnbarn bli arvlösa?
2020-05-27 Hur ser jag till att min sambo kan sitta kvar i orubbat bo om jag avlider?
2020-05-21 Måste man betala skatt efter dödsbo?
2020-05-19 Skiftesman som räknat fel

Alla besvarade frågor (80615)