Flerfaldig brottslighet - påföljd

2015-03-20 i STRAFFRÄTT
FRÅGA
Hej! Är misstänkt för "hot mot tjänsteman, 2 doping brott samt några ringa narkotika" va kan påföljderna bli? Snart ett år sen de hände och har varit drogfri sedan de hände kommer de att gynna mig? Har fått jobb och ordnat upp livet så gott de går än så länge. Går hos en terapeut regelbundet pga drogerna
SVAR

Hej och tack för din fråga!


Enligt 17 kap 1 § brottsbalken kan den som med våld eller hot om våld förgriper sig på någon som är i myndighetsutövning dömas för våld eller hot mot tjänsteman till fängelse i högst fyra år eller, om brottet är ringa,till böter eller fängelse i högst sex månader.


Vad gäller dopningsbrotten så stadgas det i 3 § lag om förbud mot vissa dopningsmedel att den som uppsåtligen bryter mot 2 § 2-7 döms för dopningsbrott till fängelse i högst två år. Vidare framgår av lagen att om brottet är ringa döms till böter eller fängelse i högst sex månader


I 2 § anges att medel som anges i lagens 1 § får inte annat än för medicinskt eller vetenskapligt ändamål

1. införas till landet, 2. överlåtas, 3. framställas, 4. förvärvas i överlåtelsesyfte, 5. bjudas ut till försäljning, 6. innehas, eller 7. brukas


I 1 § i lagen uppges vilka dopningsmedel som avses
1. syntetiska anabola steroider,
2. testosteron och dess derivat,
3. tillväxthormon, och
4. kemiska substanser som ökar produktion eller frigörelse av testosteron och dess derivat eller av tillväxthormon.


Enligt 2 § narkotikastrafflagen stadgas att om det med hänsyn till arten och mängden narkotika samt övriga omständigheter är att anse som ringa, döms till böter eller fängelse i högst sex månader.

1. Straffskala

Gemensam straffskala för flerfaldig brottslighet konstrueras i enlighet med BrB 26:2. Detta innebär att det strängaste straffminimum kommer att tillämpas och att det strängaste straffmaximum kommer att överskridas med två år. Detta är alltså helt beroende på om narkotikabrottet bedöms som ringa och om hot mot tjänsteman bedöms som ringa eller inte.

2. Straffvärde

Efter att rätten har slagit fast straffskalan ska brottens gemensamma straffvärde bestämmas (se 29 kap. 1 § brottsbalken). Straffvärdet är ett mått på hur allvarligt man ser på brotten och utgångspunkten vid straffvärde-bedömningen är straffskalans lägre del. Vid bedömningen av straffvärdet tas hänsyn bl.a. till den skada och kränkning som brottet innebar. Dessutom tas hänsyn till de försvårande omständigheter som anges i 29 kap. 2 § brottsbalken och de förmildrande omständigheter som anges i 29 kap 3 § brottsbalken.

Den som döms för flera brott brukar få s.k. "mängdrabatt", detta innebär att straffvärdet inte blir lika högt som om han hade dömts för varje brott för sig. Rätten gör en enskild bedömning i hur högt straffvärdet anses vara med beaktande av de omständigheter som finns i 29 kap. 1-3 §§ brottsbalken.

3. Påföljdsval

När rätten ska fastställa påföljden för brotten utgår de från straffskalan utgör ramen för rättens bedömning.

Enligt 30 kap 4 § ska rätten så långt som möjligt fästa särskilt avseende vid omständigheter som talar för en lindrigare påföljd än fängelse. Omständigheter som kan tala för ett fängelsestraff är tidigare brottslighet vilket omständigheterna i frågan inte ger uppgifter om.

Alternativ till fängelse är villkorlig dom förenad med samhällstjänst alternativt skyddstillsyn förenat med dagsböter 28 kap 1-2 §§ BrB. Skyddstillsyn får även förenas med samhällstjänst om den tilltalade samtycker till det (28 kap 2a §). Även en kombination av fängelsestraff och skyddstillsyn kan förekomma enligt 28 kap 3 § BrB.

4. Slutlig straffmätning

Till sist gör rätten en slutlig straffmätning. Vid den slutliga straffmätningen ska b.l.a. de omständigheter som anges i 29 kap. 5 § brottsbalken beaktas. Enligt paragrafens 8p. kan rätten möjligtvis beakta att du ordnat upp livet, fått ett jobb och blivit drogfri. Den slutliga straffmätningen kan exempelvis resultera i lindring av antalet timmar samhällstjänst (förutsatt att tingsrätten väljer att utdöma samhällstjänst). Den slutliga straffmätningen påverkar inte påföljdsvalet utan endast hur "hårt" straffet blir. Har rätten valt fängelse som påföljd kan den slutliga straffmätningen inte påverka denna påföljd utan enbart lindra den.

Slutligen vill jag understryka att rätten gör en enskild bedömning vilket gör det svårt att ge ett besked i förväg om vad den exakta påföljden kommer bli.

Vänligen,

Sedja Abed Ali
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Övrigt (2397)
2020-08-04 Vittnens straffrättsliga ansvar i en rättegång
2020-08-02 Hur sker gallringen från belastningsregistret?
2020-07-31 Är fällknivar utan egg olagliga?
2020-07-31 När gallras misstankeregistret?

Alla besvarade frågor (82649)