felaktigt utbetald lön - condictio indebiti?

FRÅGA
Hej Jag har en fråga om felaktigt utbetald lön till mig.Jag jobbar inom en livsmedelsbutik (Handels.)Sen Juni 2015 då jag blev anställd har jag fått för mycket i O.B tillägg.Min arbetsgivare har skickat in papper på att jag är anställd på 22 timmar i veckan men jag har en heltidsanställning på 100%, dom har även skickat in till lönekontoret att jag ska ha lön för 100%.Så då har lönekontoret justerat upp min O.B lön så att jag kommit upp till full lön enligt dom.Lönekontoret har trott att jag jobbat 22 timmar i veckan och att tiden därutöver är övertid.Nu vill arbetsgivaren att jag ska betala tillbaka summan jag fått för mycket under 6 månader (26.000)Men jag undrar om jag är skyldig att göra det, jag har ju inte gjort något fel, jag har papper på heltid men dom har skickat fel till lönekontoret, brukar kolla mina spec att timmar och O.B timmar stämmer och det har det ju gjort, kollar alrig enskilda summor utan bara att dom angett rätt timmar och även att dom dragit rätt skatt då jag har skattejämnkning.Om nu arbetsgivare/lönekontor inte har så bra koll kan dom då komma 6 månader efter och kräva att jag ska betala summanBrukar räkna på ett ungefär varje månad vad jag ska ha i lön eftersom det varierar med O.B och det brukar bara diffa 1000-1500 varje månad upp eller ner så har alltid antagit att det har stämt, inte haft nån anledning att betvivla detta.Tycker att det är lite för lång tid för dom att upptäcka sånt efter 6 månader.
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!

Om en summa pengar har utbetalats felaktigt eller av misstag så är huvudregeln, enligt principen om condictio indebiti, att beloppet ska betalas tillbaka. Från denna huvudregel har det emellertid i praxis uppkommit undantag, där mottagaren under vissa förutsättningar har fått behålla den felaktigt utbetalda summan. Exakt vilka förutsättningar som måste vara uppfyllda för att mottagaren ska få behålla utbetalningen har varierat något i Högsta Domstolens praxis, men i det följande nämner jag några av de viktigaste:

Rätten att återkräva ett felaktigt utbetalat belopp kan falla bort om mottagaren:

- varken insåg eller borde insett (var i god tro) att betalningen erlagts av misstag, och

- betalningsmottagaren dessutom har ”inrättat sig efter betalningen” i god tro, eller annars har förbrukat summan i god tro.

Den sista delen av detta undantag avser i princip att mottagaren måste ha anpassat sin ekonomi efter utbetalningen, eller förbrukat den felaktigt utbetalda summan, i sådan utsträckning att han eller hon genom en återbetalningsskyldighet skulle försättas i en sämre situation än om den felaktiga utbetalningen aldrig skett. Ett sådant ”inrättande” efter den felaktiga utbetalningen har inte ansetts kunna föreligga om mottagaren meddelats om betalningens felaktighet relativt snart efter mottagandet.

Andra omständigheter som i praxis beaktats när undantag gjorts från principen om condictio indebiti är bland annat

- om betalningsmottagaren genom den felaktiga utbetalningen gör en obehörig vinst

- vem av utbetalaren och mottagaren som haft lättast att upptäcka att utbetalningen var felaktig, och

- om någon av parterna uppvisat oaktsamhet

Mot denna bakgrund torde det framgå att svaret på din fråga blir beroende av om du anses uppfylla dessa förutsättningar för undantagen från condictio indebiti eller inte. Med hänsyn till den begränsade information som ryms i frågan och bedömningens komplicerade karaktär i detta avseende, är det därför svårt för mig att ge dig ett bestämt svar. Jag redogör emellertid nedan för min bedömning mot bakgrund av den information du ger i frågan.

Insåg eller borde insett att betalningen erlades av misstag?

Du har uppenbarligen inte insett att du fått för mycket i lön under den period återkravet avser. Eftersom du framhåller att du har papper som föreskriver en tjänst på 100 %, att alla OB timmar har stämt och med anledning av att du inte har haft en exakt summa i lön varje månad, så anser jag inte heller att du borde insett att betalningarna var felaktiga. Om det däremot anges på lönespecifikationen tydligt, att OB ersättningen avser övertid (så förstod jag att din lön justerats), så skulle denna bedömning möjligen kunna ändras, om du vet att du inte jobbat så mycket övertid. Men från vad som framgår av din fråga anser jag att du varit i god tro.

Inrättat dig/förbrukat den felaktiga utbetalningen i god tro?

Det är normalt att anpassa sin ekonomi och levnadssätt utefter den lön man erhåller, och dessutom torde åtminstone huvuddelen av lönen spenderas varje månad för de flesta människor. I enlighet med vad som anförts ovan, och att jag ansåg att du varit i god tro, är min bedömning därmed också att du inrättat dig/förbrukat de felaktiga utbetalningarna i god tro.

Vad gäller den allra sista felaktiga utbetalningen skulle läget emellertid kunna bli annorlunda, beroende på hur lång tid som passerade mellan denna utbetalning och din arbetsgivares krav på återbetalning. Om vi säger att du fick lön den 23/12 och din chef bara någon dag därefter framställde krav på återbetalning beträffande alla felaktiga utbetalningar, kan du troligen inte sägas ha inrättat dig efter den senaste utbetalningen i god tro. För den skulle du i så fall möjligen kunna bli återbetalningsskyldig.

Obehörig vinst/möjlighet att upptäcka felaktigheten/oaktsamhet

HD har uttalat att inrättanderekvisitet är den huvudsakliga förutsättningen som prövningen baserar sig på, när fråga uppkommer om en felaktig utbetalning ska gå åter eller inte. Därmed kommer jag endast kort beröra dessa andra grunder.

Jag anser inte att du gjort någon obehörig vinst på utbetalningen, då det är lön (om än felaktig) som du erhåller för utfört arbete. Vem av dig och din arbetsgivare som har haft bäst möjlighet att upptäcka felaktigheten är för mig svårt att säga, då det beror på utformningen av lönespecifikationen med mera. Med den information jag har skulle jag dock inte säga att denna förutsättning talar till din nackdel. Vad beträffar oaktsamhet så måste din arbetsgivare anses ha varit mer oaktsam än du, då arbetsgivaren ansvarar för utbetalningen av lönerna. Denna förutsättning talar därför också enlig min mening till din fördel.

Slutligen anser jag därmed att gällande rätt i stor utsträckning talar för att du inte är skyldig att återbetala den summa du felaktigt har erhållit i lön. Som sagts ovan är rättsläget dock komplicerat, och jag rekommenderar därför att du tar kontakt med en verksam jurist om du önskar vidare rådgivning.

Jag hoppas du upplever att du fått din fråga besvarad. Vill du läsa mer om förutsättningarna för att få behålla en felaktig utbetald summa pengar, så kan du läsa vidare i dessa rättsfall som jag baserat mitt svar på: NJA 1970 s. 539, NJA 1999 s. 575, NJA 2001 s.353 & NJA 2011 s. 739. Du är också välkommen att återkomma med ytterligare frågor eller funderingar i kommentarsfältet nedan.

Med vänliga hälsningar,

Adam Karttunen Bark
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Övrigt (408)
2021-05-09 Jag har fått för hög lön, måste jag betala tillbaka mellanskillnaden?
2021-04-30 Får en kreditgivare ta ut en förseningsavgift utöver påminnelseavgift och inkassoavgift?
2021-04-28 Ofullständig fråga
2021-04-12 Jag råkade överföra pengar till fel konto, hur får jag pengarna tillbaka?

Alla besvarade frågor (92106)