FrågaSTRAFFRÄTTPåföljder21/12/2020

Får jag tillbaka det polisen beslagtagit och kommer jag få fängelsestraff?

Hej!

För några dagar sedan fick jag en husrannsakan och i mitt skafferi hitta dem:

* Pregabalin, 22 500 mg.

* Tramadol, 7000 mg.

* Kokain, 6,5 gram.

* Cannabis, 45 gram.

Dem visiterade även mig och hittade 0,5 gram kokain samt 4 gram cannabis i min ficka.

Dem förhörde mig på plats och berättade att jag har blivit gripen för narkotika brott av normalgraden.

När dem frågade mig om drogerna så förklarade jag för dem att jag missbrukar dessa preparat på grund av min psykiska ohälsa, alltså själv medicinering.

Efter förhöret så sa en av poliserna till mig att han misstänkte mig för att ha sålt dessa droger i vinstsyfte på grund av att dem hade hittat zipp påsar, våg som jag bevarat bredvid drogerna i skafferiet samt 6 tusen kronor kontanter vid nattduksbordet.

Jag förklarad för dem att jag använder zipp påsarna och våg då jag vill hålla koll på mängden av droger jag stoppar i mig och att kontanterna är uttag från bidrag som jag samlat på mig för att kunna köpa mat & droger.

En av poliserna förklarade för mig att i och med jag är ostraffad sedan tidigare så kommer jag förmodligen inte att få något fängelsestraff men om dem griper mig för en liknande sak så kommer jag att få ett fängelsestraff utan dess tvekan.

Nu undrar jag, kommer jag att få avtjäna ett fängelsestraff för detta brott eller finns det något annat tillvägagångssätt?

Jag undrar även om jag kan få tillbaka mina kontanter då en av poliserna påstod att jag inte kommer det efter att han beslagtog dem.

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Narkotikabrott

1 § narkotikastrafflagen, förskriver att den som bland annat innehar eller brukar narkotika olovligt ska dömas till fängelse i högst tre år. 14 dagar är det kortaste fängelsestraffet som kan dömas ut enligt 26 kap. 1 § 2 st. brottsbalken (BrB). Det innebär alltså att det finns en möjlighet för domstolen att döma person som begått narkotikabrott till fängelse i lägst 14 dagar och högst 3 år.

Vilket straff?

Domstolens påföljdsval präglas av principer om proportionalitet och humanitet. Det innebär att straffet ska svara till brottets svårhet och rätten iakttar medmänsklighet och tolerans på grund av respekten för människovärdet.

Det finns en presumtion i 30 kap. 4 § brottsbalken mot fängelsestraff, vilken innebär att rätten inte ska välja fängelse som påföljd om det inte är absolut nödvändigt. Domstolen ska fästa särskilt avseende vid omständigheter som talar för en lindrigare påföljd. Lindrigare påföljder anses vara villkorlig dom och skyddstillsyn, möjligen i förening med samhällstjänst tex (se. 27 kap. 2 a § BrB). Dessa påföljder ses alltså som alternativ till fängelse, även om det i brottsbestämmelser står fängelse. Enligt 27 kap. 1 § BrB och 28 kap. 1 § BrB får rätten döma till villkorlig dom och skyddstillsyn om påföljden inte bedöms stanna vid böter, vilket det inte gör för narkotikabrott.

Vid bedömningen om presumtionen bryts och fängelse ses som det lämpliga alternativet ska domstolen beakta brottets straffvärde, art och återfall enligt 30 kap. 4 § 2 st. BrB. Med straffvärde menas hur allvarligt brottet varit, art menas med att det finns vissa "artbrott" som samhället menar är sådana brott som i regel bör leda till fängelse. Det kan röra sig om svårupptäckbara eller särskilt farliga brott. Återfall kan uteslutas eftersom detta är personens första brott, men straffvärdet och arten är rättens sak att bedöma närmre.

Om presumtionen inte är bruten står valet mellan villkorlig dom (27 kap.) och skyddstillsyn (28 kap.). Valet görs utifrån en bedömning av återfallsrisk och lämplighet.

Om presumtionen bryts och fängelse ses som lämpligtska rätten därefter även undersöka om lindrigare påföljd kan vara lämplig ändå, om det finns särskilda skäl. Man kan nämligen i enlighet med 30 kap. 7 § 2 st. BrB och 30 kap. 9 § 2 st. BrB förena skyddstillsyn eller villkorlig dom med tex. samhällstjänst. Ett särskilt skäl kan vara att straffvärdet inte är så högt, att den dömde förbättrat sin personliga och sociala situation m.m.

För att sammanfatta krävs det mycket för att fängelsestraff ska vara aktuellt. Det är något man gör i sista hand, om det är absolut nödvändigt. Men jag kan inte svara på hur rätten kommer bedöma ditt specifika fall då rätten tar hänsyn till alla omständigheter i det enskilda fallet. Jag kan alltså inte ge dig ett bättre svar än att det finns en möjlighet att du döms till fängelse eftersom att det finns i straffskalan för det brott som du begått, men det krävs mycket för att rätten ska utesluta alternativa påföljder och utdöma fängelsestraff, speciellt om detta är ditt första narkotikabrott. Men som polisen du pratat med sa, beaktas återfall i påföljdsvalet så om du begår narkotikabrott igen kan det leda till att presumtionen mot fängelse bryts. Men även det är inget man kan säga med säkerhet utan det är upp till domstolen om du ska dömas till fängelse vid ett eventuellt andra narkotikabrott.

Beslag och förverkande av egendom

Rätten för polisen att ta föremål i beslag regleras i 27 kap. rättegångsbalken (RB).

För att polisen ska få ta ett föremål i beslag krävs att föremålet kan antas ha betydelse för brottsutredningen enligt 27 kap. 1 § RB. Polisen har rätt att behålla dina saker så länge som det behövs för utredningen. Detta innebär att det inte finns någon direkt tidsgräns för när de måste lämna tillbaka sakerna till dig. Om du är missnöjd med polisens beslut att beslagta dina saker är det också möjligt att begära en prövning av beslutet hos tingsrätten enligt 27 kap. 6 § RB. Då ska domstolen pröva om polisen har rätt att behålla föremålen eller om du ska få tillbaka dem direkt. När polisen inte längre har användning för föremålen ska beslutet om beslag upphävas enligt 27 kap. 8 § RB. Du har då rätt att få tillbaka det som har beslagtagits, och polisen måste meddela dig så fort som möjligt att du kan hämta dina saker ( 27 kap. 8 a § och 8 b § RB)

Domstol kan dock förklara egendom förverkad enligt 36 kap. BrB. Förverkande innebär att sådan egendom som har skapats genom brott eller sådan egendom som använts till att utföra brott tas ifrån brottslingen, enligt 36 kap. 1-2 §§ BrB. Detta innebär att brottslingen inte får tillbaka det som förverkats. När det handlar om penningbelopp tillfaller dessa staten och när det handlar om föremål förstörs dessa i de flesta fallen. Om det bevisas i domstol att de 6000 kr som polisen hittade i din lägenhet var sådana som skapats genom brott, tex genom försäljning av narkotika som är polisens hypotes, kommer du alltså inte få tillbaka pengarna. Men om det inte bevisas har du rätt att få tillbaka dina pengar när beslaget inte längre behövs för utredningen enligt ovan.

Hoppas du är nöjd med svaret på dina frågor, annars är du välkommen att ställa nya till oss på Lawline!

Vänligen,

Frida DeivardRådgivare
Public question details image

Ställ en Expressfråga 1499 kr

Behöver du hjälp med att lösa en fråga gällande Straffrätt och Påföljder? Vi kan hjälpa dig!

Ställ din fråga i formuläret nedan och få svar inom 72 timmar.

Betala medKlarna Logo
0 / 1500
swish logo