Egna tillgångar som inte är enskild egendom och studieskulder

2019-07-09 i Äktenskapsskillnad
FRÅGA
Hur skriver jag på en bodelning vid skilsmässa att vi behåller våra egna tillgångar på banken? Och kan jag skriva att vi tillhandahåller 1/2 del av de konton vi har tillsammans? Undrar även om CSN lån ska stå med på bodelning?
SVAR

Hej och tack för din fråga!

Egna tillgångar ska som huvudregel ingå i bodelning
Äktenskapsbalken (förkortad ÄktB) reglerar din fråga. Som huvudregel ska sådant som, vid förestående skilsmässa (äktenskapsskillnad) inte är enskild egendom (som exempelvis egna tillgångar på banken), anses vara giftorättsgods, 7:1 ÄktB. Vad enskild egendom är definieras i 7:2 ÄktB; t.ex. egendom som till följd av äktenskapsförord är enskild samt egendom som maken fått i gåva av annan, med villkoret att den ska vara makens enskilda. Genom ett äktenskapsförord kan alltså egna banktillgångar bli enskild egendom. Har ni däremot inte avtalat om att de egna tillgångarna ska vara enskild, utgör de som huvudregel giftrorättsgods.

I 10 kap. ÄktB regleras vad som ska ingå i bodelningen. Huvudregeln följer av 10:1 ÄktB, där det stadgas att "[i] bodelning skall makarnas giftorättsgods ingå". Själva bodelningsprocessen regleras i 11 kap. ÄktB. Bodelning med anledning av äktenskapsskillnad genomförs när makarna genomgått äktenskapsskillnad, 9:4 ÄktB (se också definitioner för äktenskapsskillnad i 1:5 och 5:6 ÄktB). 9:5 ÄktB i uppges att bodelning förrättas av makarna tillsammans, samt att en handling som skrivs under av båda makarna ska upprättas.

Ni kan skriva ett föravtal inför förestående äktenskapsskillnad
Om ni är överens om att de egna tillgångarna på banken ska utgöra enskild egendom, kan ni inför omedelbart förestående skilsmässa avtala om bodelningen enligt 9:13 ÄktB. Ett sådant avtal kallas för föravtal och ni måste även i detta fall upprätta en handling som undertecknas av er båda. I 9:13 3 st. ÄktB anges att "[a]vtal som makar i annat fall har ingått om kommande bodelning är utan verkan, om det inte utgör äktenskapsförord". Det vill säga, att ni inte kan avtala om bodelningen på annat sätt än genom föravtal; det gäller alltså att ni är överens om att ni ska behålla era respektive banktillgångar för sig.

Innehållet på de konton ni innehar tillsammans delas lika vid en bodelning, om de utgör giftorättsgods.

Du får skuldtäckning för CSN-lån
Som sagt regleras bodelningsprocessen i 11 kap. ÄktB. Innan ert respektive giftorättsgods sammanläggs för likadelning (11:3 ÄktB), får ni sk. skuldtäckning för de skulder ni har, 11:2 ÄktB. De skulder du eventuellt har till CSN får räknas av från dina tillgångar. Om du t.ex. har 100 000 kr i tillgångar som utgör giftorättsgods och 50 000 kr i studieskulder, får du räkna av 50 000 kr från tillgångarna inför likadelningen. Det innebär att du bidrar med 50 000 kr till giftorättsgodset som ska delas lika enligt 11:3 ÄktB.

Observera att studieskulder kan generera jämkning enligt 12:1 ÄktB, om det skulle anses oskäligt att du får avräkna studieskulden från ditt giftorättsgods, t.ex. med hänsyn till era (makarnas) ekonomiska förhållanden.

Hoppas att du fick svar på din fråga!

Med vänlig hälsning,

Caroline Hallén Lindqvist
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll