Efterlevande makes fria förfoganderätt över avliden makes kvarlåtenskap m.m. även om äktenskapsskillnad

FRÅGA
Jag och min man är gifta och har 2 barn.Vi äger en fastighet tillsammans med 50% var, vi har även en skogsfastighet med tillhörande skog på ca 80hk.Nu min fråga! Vi är gifta och står bägge 2 på lånen på skogsfastigheten men han står ensam som ägare.Detta gjorde pga av osämja i hans familj.Vi har en revers som ska betalas in nu. Vi fick 1/2 fastigheten och 1/2 skogen i gåva av hans mamma därav reversen, resterande halva köptes till taxeringsvärde. Vad händer ifall vi ska skiljas eller om min man går bort när jag inte står som ägare?Hans syskon menar på att ifall min man drr ska dom gå in och bestämma vad som ska hända med gården därför vägrade dom att gå med på köpet om jag stod med som ägare...
SVAR

Hej Lina!

Tack för att du väljer att vända dig till Lawline!

Din fråga lyder: Vad kommer hända med din makes kvarlåtenskap om han eventuellt skulle avlida innan dig och vad händer om ni skiljer er?

Huvudregeln i din situation:

Som utgångspunkt ärver efterlevande make (Dvs. Du/Lina) HELA den avlidna makens kvarlåtenskap när det enbart finns gemensamma bröstarvingar som annars är första arvingar till den avlidne.

Undantaget:

I din situation bör Du som efterlevande make ärva hela boet efter din make med fri förfoganderätt men inte med full äganderätt om:

- Förhållandet mellan dig och din make fortfarande bestod vid tidpunkten för hans bortgång, dvs. om ni var gifta vid den tidpunkten för när han gick bort
- han endast efterlämnar era två gemensamma barn (Dvs. att det inte finns några särkullarbarn till honom)
- din avlidna make inte har testamenterat bort hela eller någon del av sin kvarlåtenskap eller
- det inte finns en ansökan om äktenskapsskillnad vid tidpunkten för hans bortgångDu kommer alltså ärva hela din makes kvarlåtenskap om ingen av dessa punkter är uppfyllda, dvs. inklusive den delen av fastigheten som han fått i gåva och som Du inte står som ägare till. Däremot innebär det inte nödvändigtvis att hela arvet skulle gå förlorad när någon av punkterna skulle vara uppfylld. Exempelvis, om det finns ett särkullbarn inblandad kan denne välja att begära ut sin arvslott, resten är ditt eftersom ni har två gemensamma barn. Skulle din make testamentera bort hela sin kvarlåtenskap till någon annan utanför er familj (dvs. Du och era barn) så hade era barns rätt till laglott (Laglott utgör hälften av deras arvslott, dvs. hälften av den avlidne makens kvarlåtenskap) inneburit att du ändå skulle ärva den delen av dina barns laglott med fri förfoganderätt, men inte hela kvarlåtenskapen.

Innebörden av fri förfoganderätt är att du som efterlevande make kommer stå som ägare av det du ärver från din make. Du har rätt att fritt disponera den delen du ärvt. Du har alltså rätt att avyttra och upplåta rättigheter i det du ärver, ex. sälja eller hyra ut fastigheten. Du har även rätt att nyttja och njuta av avkastningen från det du ärver. Du har alltså I princip full rätt att råda över egendomen utan att någon kan komma och "bestämma". Du har dock inte rätt att testamentera bort den kvotdel av den förmögenhetsmassa som du innehar med fri förfoganderätt. Denna regel är till för att skydda den först avlidne makens efterarvingar. Efterarvingar i din situation är era barn eftersom de har bästa arvsrätt till din avlidne makes kvarlåtenskap. Du har heller inte rätt att genom gåva eller annan jämförlig handling orsaka väsentligt minskning av kvotdelen som du fritt förfogar över till nackdel för din avlidne makes efterarvingar. Dessa två begränsningar i den fria förfoganderätten har dock ingen betydelse i ditt fall.


Mitt slutliga svar i frågan om arvet efter din make: (Jag utgår ifrån att ni vid tidpunkten för din makes bortgång enbart har en förmögenhet som består av fastigheten samt att det inte finns några skulder som ska avräknas från din makes egendom)

1. Om ägarandelarna består på samma sätt som nu vid tidpunkten för när din make går bort så kommer du att ärva 50% av fastigheten med fri förfoganderätt och andra halvan har du full äganderätt till (denna del ärver du inte, den är din). (Här utgör hela fastigheten giftorättsgods)

2. Vid beräkningen i punkt 1 förutsätter jag att gåvan inte är villkorad med att den skulle utgöra din makes enskilda egendom. Skulle det finnas ett villkor hade Du ärvt 75 % av fastigheten med fri förfoganderätt och 25 % med full äganderätt.

3. Har dessutom du och din make skrivit ett äktenskapsförord om att vardera makes egendom ska utgöra enskild egendom samt att det finns ett villkor om enskild egendom i gåvan, så hade du fått ärva hela fastigheten med fri förfoganderätt. Dock eftersom du i faktum är låntagare till 25% av fastigheten ska du vid en sådan situation göra anspråk på att du har dold samäganderätt till halva fastigheten, dvs att du äger 25%. Du är med och betalar av lånet för halva fastigheten och därmed gjort det möjligt för din man att köpa halva delen av fastigheten, dessutom är du inskriven som låntagare i låneavtalet. Starka grunder för dold samäganderätt till halva fastigheten kan alltså föreligga eftersom det tyder på att ni haft för avsikt att äga hälften av fastigheten tillsammans. Anses halva fastigheten vara samägd mellan dig och din make gäller beräkningen i punkt 2 om gåvovillkoret finns, om gåvovillkoret inte finns gäller istället beräkningen i punkt 1.

Din makes syskon kan utifrån punkterna 1-3 aldrig bestämma över vad som ska hända med gården efter att din make gått bort eftersom Du på alla punkter kommer vara ägare till fastigheten (jag förbehåller mig dock med ETT ytterligare undantag gällande gåvodelen, se nedan). Även om Du inte hade levt vid din makes bortgång så hade era barn ärvt hans kvarlåtenskap och din makes syskon hade inte heller då haft någon rätt att bestämma över gården.

Mitt förbehåll angående gåvodelen:

I ett gåvobrev när en gåvogivare gör ett förbehåll om att gåvan skall utgöra enskild egendom (hittills har vi inga problem) så kan denne också skriva i gåvobrevet att särskild succession ska iakktas. Vad "särskild succession ska iakktas" betyder, har jag faktiskt inte lyckats hitta något tydligt svar på. Min egen uppfattning är att gåvogivaren i sådant fall har för avsikt att gåvan ska ägas av gåvomottagaren (din make) så länge denne lever, men att efter dennes bortgång ska gåvogivarens (din makes mors) arvingar som har bästa arvsrätt till hennes kvarlåtenskap få dela på denna. Hur som helst så skulle ett sådant möjligt villkor kunna rubba din chans att ärva gåvodelen i fastigheten.

Vid en eventuell skilsmässa:

I frågan om en eventuell skilsmässa kommer hela fastigheten att delas lika mellan er i en bodelning, om det inte är så att din makes mor i ett gåvobrev eller muntligen (och det kan bevisas) villkorat gåvodelen med att den ska utgöra din makes enskilda egendom. Enskild egendom ingår inte i bodelningen, utan enbart giftorättsgods. Den andra delen av fastigheten som ni köpte utgör dock giftorättsgods, förutsatt att ni inte skrivit ett äktenskapsord om att varje makes egendom ska vara enskild.

Svaret på dina frågor kan bli väldigt olika beroende på hur de bakomliggande förutsättningarna och omständigheterna ser ut i verkligheten.

Hoppas du fick det svar du förväntade dig!

Vänligen,
Arash Gh Shali

Arash Ghavamnejad
Fick du svar på din fråga?
Kommentera
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Övrigt (865)
2020-10-28 Lagval av arvfrågor
2020-10-27 Regler kring legat
2020-10-23 Ärver en dödsbodelägare den avlidnes skulder?
2020-10-16 Gåvor som kränker arvsrätten och förskott på arv

Alla besvarade frågor (85590)