FrågaFAMILJERÄTTÖvrigt13/01/2018

Dödsbodelägares ansvar för boets skulder

Jag är en av 10 delägare i ett dödsbo där skulderna överstiger tillgångarna men skifte inte skett (i alla fall har jag inte fått ngt). Nu krävs jag som dödsbodelägare - dvs inte personligt - av en av dem som enl bouppteckningen hade fordran på den avlidna.

Kan detta vara rätt? Jag har inte haft ngt med dödsboet att göra !

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Du som dödsbodelägare har inget personligt ansvar för dödsboets skulder. Dödsboets skulder ska betalas av de tillgångar som finns i dödsboet. Har ni redan förrättat arvsskifte eller tagit ut något ur dödsboet, måste dock skiftet gå åter eller det ni har tagit ut ur boet återlämnas, se 21 kap. 4 § ärvdabalken (ÄB). Detta är en skyddsregel som är uppställd i borgenärernas (dvs. de med fordringar på den avlidne) intresse. Regeln fastslår alltså att ett arvskifte ska gå åter om det skett innan den avlidnes andra skulder har betalats. Det är inte nödvändigt med en total återgång om en partiell sådan räcker för att täcka borgenärernas fordringar. Delägarna återbetalar då så mycket som behövs för att täcka skulderna i förhållande till vad var och en av dem har erhållit för mycket vid arvskiftet.

Det är ni som dödsbodelägare, om det är ni som förvaltar boets tillgångar, som är skyldiga att nå en uppgörelse med dödsboets borgenärer. I detta fall, då dödsboets skulder överstiger tillgångarna, råder jag er att ansöka om att försätta dödsboet i konkurs. En sådan ansökan görs hos tingsrätten. I konkurslagen finns regler som reglerar konkursen. Om ni som dödsbodelägare inte vill ansvara över detta, kan ni ansöka om att tingsrätten ska utse en boutredningsman, jfr 19 kap. 1 § ÄB. Boutredningsmannen får då ansvaret att nå överenskommelse med dödsboets borgenärer, se 19 kap 11 § ÄB. Har dödsboet större skulder än tillgångar kommer dock boutredningsmannen att ansöka om att försätta dödsboet i konkurs.

Som förvaltare av boet är man skyldig att förvalta det med omsorg och på bästa sätt använda tillgångarna för att nå en uppgörelse med borgenärerna. I 18 kap. 6 § ÄB fastslås därför ett allmänt skadeståndsansvar för dödsbodelägare som pga boets vård eller förvaltning uppsåtligen eller av vårdslöshet tillfogat någon skada vars rätt är beroende av utredningen, dvs. vanligtvis borgenärer. Ansvaret är solidariskt mellan delägarna.

Hoppas att du är nöjd med svaret på din fråga.

Med vänlig hälsning,

Lawline RådgivareRådgivare
Public question details image

Boka tid med jurist

Behöver du hjälp med ärenden relaterade till Familjerätt och Övrigt? Våra duktiga jurister kan hjälpa dig!

Fyll i formuläret så svarar en av våra jurister dig inom 24 timmar. Juristen kommer att kontakta dig och ge dig ett tidsestimat och ett prisförslag för att hjälpa dig med att lösa ditt ärende

0 / 1000