Delas min kvarlåtenskap lika mellan min sambo och min son om jag går bort?

Hej

Jag och min sambo är inte gifta och har inga barn tillsammans.

Jag har ett barn sedan tidigare, som är 22 år och bor inte hos oss.

Om jag skulle gå bort, så vill jag att min egendom ska delas lika mellan min sambo och min son.

Min första fråga är: om jag gifter mig med min sambo, delas då min egendom per automatik lika mellan dem.

Min sambo och jag äger 50 % var av vår egendom. Mina 50% delas mellan dem, så man kan säga att min son ärver 25% av vår (min sambo och jag) gemensama egendom.

Nästa fråga är: Vad är gemensama egendom i vårt fall. (om vi säger att jag och min sambo äger 50% var av allt) Gäller det ner till minsta lilla lösöre, allt från villa, bil, tv, möbler och tavlor, finns det saker som min sambo tex kan säga att min son inte har rätt till i lösöre eller ska ALLT värderas och sedan delas på dem i mellan?

Min önskan är att det ska bli lika mellan dem om jag går bort.

Tacksam för svar

Lawline svarar

Hej,

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

För att svara på dina frågor kommer jag att utgå från huvudreglerna inom den svenska arvsrätten. Jag kommer även att utgå endast från de omständigheter jag har kring din situation och det är därför möjligt att man skulle kunna göra en annan bedömning om man hade mer information.

I mitt svar kommer jag att hänvisa till ärvdabalken (ÄB), som du hittar här, äktenskapsbalken (ÄktB), här och sambolagen (samboL), här.

Sambors, makars och särkullsbarns arvsrätt

Enligt 2:1 ÄB är bröstarvingar (barn till arvlåtaren/den avlidne) närmaste arvingar. Detta innebär att om en person som avlider har barn i livet så är det barnen som ärver den som gått bort.

I 3:1 ÄB återfinns regler om vad som gäller om den avlidne var gift. Av regeln framgår att makar ärver varandra om de har gemensamma barn eller om det inte finns några barn alls i bilden.

Barn till endast en av makarna, din son i ditt fall, kallas för särkullsbarn. Särkullsbarn till den av makarna som avlidit har arvsrätt framför en efterlevande make i egenskap av bröstarvinge och eftersom särkullsbarnet inte är gemensamt barn till den avlida föräldern och dennes make.

Eftersom du och din sambo inte har gemensamma barn skulle alltså inte ett äktenskap automatiskt innebära att ni skulle ärva varandra utan din sons arvsrätt i egenskap av bröstarvinge går före din makes (om ni skulle gifta er) arvsrätt.

Sambor har ingen legal arvsrätt så som reglerna ser ut idag. Vill man som sambor ärva varandra kan man upprätta ett testamente med den innebörden. Till detta återkommer jag längre ner.

Vid dödsfall sker bouppteckning och eventuell bodelning

När någon dör görs först gör en bouppteckning enligt 20 kap. ÄB för att få reda på tillgångar och skulder hos den avlidne. Om den avlidne var gift eller sambo (och sambon begär det) genomförs en bodelning. I bodelningen delas makarnas/sambornas giftorättsgods/samboegendom upp mellan den efterlevande och dödsboet.

Regler kring sambors bodelning finns i 8 § SamboL och bodelning mellan makar sker enligt 9 kap. ÄktB. I 10:1 och 7:1 ÄktB återfinns regler kring vad som ska ingå i bodelningen.

Vad som menas med giftorättsgods respektive samboegendom återkommer jag till längre ner.

Den avlidnes kvarlåtenskap fördelas mellan arvingarna genom arvskifte

Efter (den eventuella) bodelningen sker arvskiftet och om den avlidne hade barn tillfaller kvarlåtenskapen alltså barnet/barnen, med undantag för om den som gått bort var gift med barnets/barnens andra förälder, enligt stycket ovan.

Den efterlevande maken/sambon har rätt till hälften av giftorättsgodset/samboegendomen

Om bodelning inte begärs när ett samboförhållande upphör kommer vardera sambo behålla det de själva äger. Om bodelning däremot begärs så kommer samboegendomen att delas lika. Din son skulle alltså, enligt de legala arvsreglerna, ha rätt till "din halva" enligt bodelningen + eventuell egendom du äger och som inte ska ingå i bodelningen. Din sambo skulle givetvis ha rätt till motsvarande "sin halva" av tillgångarna som ska ingå i bodelningen samt den eventuella egendom som hen äger men som inte ska ingå.

Det jag menar när jag säger att din son har rätt till "din halva" är egentligen att han har rätt till i ett visst värde som framkommer i bodelningen. Hur själva egendomen/sakerna sedan fördelas så att både den efterlevande och arvingen/arvingarna får egendom till det värde de har rätt till är svårt att svara generellt på.

Det är skillnad på giftorättsgods och samboegendom

Er gemensamma egendom är, precis som du skriver, det ni äger tillsammans. Även om man inte äger allt i ett hem tillsammans kan det dock vara så att det ska ingå i bodelningen när förhållandet/äktenskapet upplöses. Även om du är den som betalat för t.ex. TV:n så utgör den samboegendom om den köpts till ert gemensamma hushåll. Det som ska ingå i en bodelning skiljer sig lite på beroende på om man är gift eller sambor men om ni äger allt tillsammans så skulle din sambo ha rätt till värdet av hälften och din son ha rätt till värdet av hälften av egendomen om du gick bort.

Giftorättsgods

Giftorättsgods är den egendom som ska ingå i en bodelning mellan makar. Giftorättsgods utgörs av makarnas egendom. Det en make äger är giftorättsgods så länge den inte är enskild, oberoende av vem av makarna som faktiskt äger egendomen. 7 kap. ÄktB behandlar makars egendom och vad som utgör enskild egendom.

Samboegendom

Samboegendom är ett något snävare begrepp; sambors gemensamma bostad och bohag är samboegendom om den förvärvats för gemensam användning. I 3–7 §§ SamboL räknas upp vad som avses med gemensam bostad och bohag.

Ett testamente möjliggör avsteg från lagreglerna

Vill man göra avsteg från den legala arvsrätten finns möjligheten att upprätta testamente. Ett giltigt testamente "trumfar" de legala arvsreglerna. I ett testamente kan man tillskriva en person en viss del av ens kvarlåtenskap (t.ex. hälften) eller en viss egendom/viss sak.

Ett testamente måste uppfylla vissa formkrav för att vara giltigt. Dessa formkrav återfinns i 10:1 ÄB och innebär bland annat att ett testamente måste vara skriftligt och bevittnat av två personer.

Avslutningsvis

Så som jag uppfattar reglerna så skulle inte din kvarlåtenskap automatiskt delas lika mellan din sambo och din son om ni gifte er. Gällande er gemensamma egendom så skulle som sagt, din sambo ha rätt till värdet av hälften och din son ha rätt till värdet av hälften, om du gick bort.

Arvsreglerna kan lätt uppfattas som teoretiska och lite röriga men jag hoppas att du känner att du fått lite klarhet i dina funderingar. Mitt råd är att du upprättar ett testamente där det framkommer hur du vill att din kvarlåtenskap ska fördelas och du skulle gå bort.

Om du vill ha vidare hjälp i ditt ärende, t.ex. med att upprätta ett testamente kan du boka tid med en av våra jurister direkt på lawline.se/boka

Vänliga hälsningar

Maja Stolt RosellRådgivare
Public question details image

Ställ en Expressfråga 1499 kr

Behöver du hjälp med att lösa en fråga gällande Arvs- och testamentsrätt och Arvsordning? Vi kan hjälpa dig!

Ställ din fråga i formuläret nedan och få svar inom 72 timmar.

Betala medKlarna Logo
0 / 1500
swish logo