Avsägelse av rätt till arv och ogiltigt avtal?

FRÅGA
Hej,,En bekant har skrivit på papper om ett arv, men ångrar sig och kände sig pressad att skriva på papper om att få mindre arv.Vad kan hen göra åt detta? Tror det var arv efter hens mor. Går det att häva/ångra? Kan man verkligen frånsäga sig arv från sin egen mor?/Mvh
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! För att besvara din fråga kommer jag att hänvisa till Ärvdabalken (ÄB) och dess regler om avsägelse av rätt till arv. Jag kommer även att hänvisa till Lag (1915:218) om om avtal och andra rättshandlingar på förmögenhetsrättens område (AvtL). Jag vill förtydliga att jag tolkar det som att det rör sig om en avsägelse från arv och inte ett avstående från arv. Jag har den utgångspunkten när jag formulerar mitt svar nedan.

Bröstarvinge avsägelse av rätt till arv

En fråga som du ställt är om det överhuvudtaget är möjligt att ett barn frånsäger sig arv från sin mamma. Huvudregeln enligt 2 kap. 1 § ÄB är att bröstarvingar, d.v.s arvlåtarens barn, ärver arvlåtaren. Det är enligt 17 kap. 2 § ÄB dock fullt möjligt för en bröstarvinge att avsäga sig sin rätt till arv. Det kan ske antingen genom att bröstarvingen godkänner ett testamente som arvlåtaren har upprättat eller genom att på något annat sätt skriftligen klargör att man avstår sin rätt till arv. En underårig får dock inte avsäga sig sin rätt till arv. Inte heller den som har en förvaltare, om inte förvaltaren samtyckt till detta. Dessa begränsningar framkommer av 17 kap. 2 § 2 st. ÄB.

Trots en avsägelse har bröstarvinge rätt till sin laglott (se 7 kap. 1 § ÄB) om hen inte i samband med avsägelsen erhållit skälig ersättning för laglotten eller om egendom motsvarande laglotten tillfaller arvingens make eller bröstarvingar. Detta kan utläsas ur 17 kap. 2 § 1 st. 2 meningen ÄB.

Kan en arvinge återkalla arvsavsägelse?

I lagkommentaren till bestämmelsen i 17 kap. 2 § ÄB framkommer följande. När en arvinge har avsagt sig arv är denne inte längre att betrakta som arvinge. Det är inte möjligt att återkalla en arvsavsägelse. Denna uppfattning delas också av doktrinen.

Ogiltigt avtal p.g.a omständighet vid avtalets ingående?

Ett avtal kan förklaras ogiltigt om det förelåg viss omständighet vid avtalets ingående. Om avtalet ingicks under råntvång är avtalet enligt 28 § AvtL ogiltigt. Förutsättningen för att avtalet har ingåtts under råntvång är då personen blivit tvungen att företa handlingen under våld å person eller genom hot som innebär trängande fara. Jag tolkar dock inte som att omständigheterna var sådana att det rör sig om ett råntvång.

I 29 § AvtL framgår att mildare former av tvång - där våld eller hot om våld inte används - också kan göra ett avtal ogiltigt. Ett exempel på detta är en utpressningssituation. För att denna form av tvång krävs att motparten inte varit i god tro om tvånget. Om motparten var i god tro, d.v.s trodde att det inte var en tvångssituation, är avtalet inte ogiltigt. Jag har för lite information för att göra en bedömning huruvida avtalet ingick under tvång eller inte, varför jag kommer lämna det osagt om avtalet kan tänkas vara ogiltigt på den grunden.

Sammanfattning

Sammanfattningsvis är det fullt möjligt att en bröstarvinge avsäger sig sin rätt till arv. Trots en sådan arvsavsägelse har bröstarvingen rätt till sin laglott eller om egendom motsvarande laglotten tillfaller arvingens make eller bröstarvingar. Detta framkommer av 17 kap. 2 § ÄB. En sådan avsägelse är inte möjlig att återkalla eller ångra. Ett avtal kan förklaras ogiltigt om det har ingåtts under råntvång eller tvång, enligt 28-29 §§ AvtL. I 28 § ställs krav på våld eller hot om våld, medan det i 29 § inte uppställs något sådant krav. Det ska dock föreligga en tvångssituation.

Jag hoppas att du fick svar på dina frågor!

Med vänlig hälsning,

Ida Hellsten
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Övrigt (854)
2020-09-20 Vad händer med egendom som en gång getts mellan syskon om gåvomottagaren avlider?
2020-09-20 Kan en suppleants arvingar ärva en del av aktiebolaget?
2020-09-19 Har man rätt att få veta om ens faster har avlidit?
2020-09-15 Vad innebär fri förfoganderätt?

Alla besvarade frågor (84206)