Arvsskifte vid förskott på arv genom fastighetsöverlåtelser

2021-01-10 i Förskott på arv
FRÅGA
Jag och mina två syskon (B, C) har hamnat i tvist om ett arvskifte efter vår far (A). Jag är särkullbarn. B och C har samma far som mig. Deras mor är gift med vår bortgångne far.A har tidigare gett B två fastigheter (B1, B2) och C en fastighet (C1).B1 står det i gåvobrevet att det är en gåva från A och hans fru.B2 finns det ett köpekontrakt där B och hennes man har "köpt" fastigheten av A för 1 kr. C1 står det att fastigheten är en gåva.I inget av gåvobreven står det att dessa ska vara undantagna förskott på arv. Gällande B1 och C1 antar jag att dessa ska ses som giftorättsgods då de var gifta när A gav bort dessa. Samtliga dokument är undertecknade av A:s fru.En fördelning hade då kanske sett ut såhär: Giftorättsgodset var 1 000 000 kr vid dödsfallet. B1 värderades till 300 000 och C1 till 200 000 kr. Giftorättsgodset blir då 1 500 000 kr. 750 000 kr blir kvarlåtenskapen som vi tre syskon delar på. Jag får 250 000, B får ingenting och C får 50 000 kr då de redan fått motsvarande värde i fastigheterna.1. Är sättet att räkna ovan korrekt?2. Är det värdet på fastigheterna vid gåvotillfället eller vid dödsfallet som ska räknas?3. Hur ser ni på fastigheten B2. Kan det räknas som en försäljning trots att det var för 1 kr? Och hur gör man när det är en försäljning/gåva till både B och hennes man?4. Kan mina syskon överklaga detta och hävda att han muntligen sagt att fastigheterna inte skulle ses som förskott på arv, trots att inget står i gåvobrev eller testamente?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Regler om arv återfinns främst i ärvdabalken (ÄB) och det är därför hit jag hänvisar främst. Först kommer jag gå igenom gåvorna översiktligt, och sedan besvara dina frågor i den ordningen du ställt dem.

Till att börja med kan konstateras att om inget annat är föreskrivet så ska gåvor till bröstarvingar anses som förskott på arv. B1 och C1 är alltså förskott på arv. Dessa ska då avräknas från arvet (6 kap. 1 § ÄB). Värdet av gåvor ska beräknas då det mottas. Det innebär att B2 också ska räknas som gåva även om det finns ett köpekontrakt (6 kap. 3 § ÄB).

Fråga 1

Jag förutsätter att det inte finns något äktenskapsförord och allt därmed är giftorättsgods. Arvslotten räknas ut genom att ta kvarlåtenskapen och lägga till förskottet för att sedan dividera med antalet arvingar (6 kap. 5 § ÄB).

I ditt exempel har du inte räknat med B2, vilket du ska göra. I övrigt är uträkningen korrekt (förutsatt att allt ska anses som giftorättsgods). Den som fått förskott kan aldrig bli återbäringsskyldig, vilket innebär att B inte behöver betala tillbaka det han fått "för mycket" (6 kap. 4 § ÄB).

Fråga 2

Det är värdet vid gåvotillfället (6 kap. 3 § ÄB).

Fråga 3

Det är ändå att anse som en gåva motsvarande marknadsvärdet (och inte taxeringsvärdet). Min tolkning av situationen är att din far syftat till att berika B genom gåvan, trots att den gjorts till båda makarna. Hela fastighetens värde bör således anses som förskott på arv.

Fråga 4

När det gäller bröstarvingar är presumtionen att det ska vara förskott. I lagtexten står det dock "om inte annat föreskrivits eller med hänsyn till omständigheterna måste antas ha varit avsett". Det innebär att det alltid finns ett tolkningsutrymme om det inte finns något skriftligt. Man får alltid se till arvlåtarens vilja.

Det innebär att dina syskon kan hävda att er far muntligen har sagt att de inte ska anse som förskott på arv, men i och med presumtionen när det gäller bröstarvingar är de dina syskon som då måste bevisa detta (6 kap. 1 § ÄB).

Jag hoppas du har fått tillfredsställande svar på samtliga frågor samt att er situation löser sig på bästa sätt!

Behöver du ytterligare rådgivning eller hjälp rekommenderar jag dig att vända dig till vår juristbyrå. Du kan boka tid här eller ringa oss:

Kontaktuppgifter till vår telefonkontakt:

Telefon: 08-533 300 04

Öppettider: Mån-fre kl. 10.00−16.00

Med vänliga hälsningar,

Filip Karlsson
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Förskott på arv (1215)
2021-04-19 Vad kan man göra för att en gåva inte ska anses vara ett förskott på arv?
2021-04-12 Räknas aktier som förskott på arv och vilket värde räknas?
2021-04-11 Förskott på arv
2021-04-10 Presumtion om förskott av arv

Alla besvarade frågor (91364)