Arvsordningen och allmänna arvsfonden

2020-04-11 i Arvsordning
FRÅGA
Känner en man som ärvt en bondgård från sina morförädrar o sin mor. Har inga barn inte gift inget testamente skrivet. Han bor på gården sedan 1980. Går då all hans egendom o kapital automatiskt till ALLMÄNNA ARVSFONDEN.
SVAR

Hej,
Tack för att du vänder dig till Lawline!

Din fråga besvaras enligt bestämmelserna i ärvdabalken (ÄB). Eftersom jag inte känner till om mannen har andra familjemedlemmar som kan vara arvsberättigade förklarar jag inledningsvis hur arvsrätten regleras, för att sedan mot bakgrund av beskrivna regler besvara din fråga utifrån de omständigheter du angett i frågan. Jag kommer även att beskriva mannens situation hypotetiskt, till exempel om mannen skulle ha arvsberättigade familjemedlemmar, som syskon eller en far som är vid livet.

Allmänt om arvsrätt enligt den legala arvsordningen
Endast en levande person är arvsberättigad (1 kap. 1 § ÄB). Arvlåtarens avkomlingar (bröstarvingar, barn/barnbarn) faller inom den första arvsklassen och är närmaste arvingar, vilket innebär att bröstarvingar ärver först. Är barn avlidet innan förälderns bortgång, träder barnbarn i sin avlidna förälders ställe, så kallad istadarätt (2 kap. 1 § ÄB).

Finns det inga bröstarvingar ärver de familjemedlemmar som faller inom den andra arvsklassen. I första hand tar arvlåtarens föräldrar hälften var av arvet (2 kap. 2 § första stycket ÄB).

Om någon av föräldrarna inte är vid livet, delar arvlåtarens syskon den förälderns lott. Är arvlåtarens syskon avlidet ärver syskonets avkomlingar istället (istadarätten här med). Skulle det inte finnas några syskon eller syskonbarn, men någon av arvlåtarens föräldrar lever, tar den föräldern hela arvet (2 kap. 2 § andra stycket ÄB).

Finns det halvsyskon efter arvlåtaren tar de tillsammans med helsyskon eller deras avkomlingar del i den lott som skulle ha tillfallit deras förälder. Finns det inga helsyskon, och båda föräldrarna är avlidna, tar arvlåtarens halvsyskon hela arvet. Precis som om bröstarvingar och syskon skulle vara avlidna, träder halvsyskons avkomlingar i halvsyskonets ställe om denne skulle vara avliden (2 kap. 2 § tredje stycket ÄB).

I den tredje arvsklassen finns mor- och farföräldrar och deras barn. Mor- och farföräldrar är arvsberättigade om arvlåtarens föräldrar, syskon eller syskons avkomlingar inte är vid livet (2 kap. 3 § första stycket ÄB). Är mor- och farföräldrarna inte vid livet ärver deras barn, alltså farbror, faster, morbror och moster (2 kap. 3 § andra stycket ÄB). Kusiner har dock inte rätt till arv.

Andra personer än dessa som beskrivits, med undantag för om mannen hade varit gift som kort beskrivs nedan, kan inte ärva mannen. Finns det inte någon i respektive arvsklass, tillfaller arvet Allmänna arvsfonden (5 kap. 1 § ÄB).

Svar på din fråga utifrån beskrivningen ovan
Du har angett att mannen varken har skrivit ett testamente eller är gift. Ett testamente hade ersatt den legala arvsordningen som beskrivits ovan, med undantag för bröstarvinges laglott (hälften av arvslotten) som bröstarvinge kan begära genom jämkning av testamentet (7 kap. 1 och 3 § ÄB). Om mannen hade varit gift hade den efterlevande maken ärvt honom först (3 kap. 1 § ÄB). Detta är uteslutet i mannens fall.

För att besvara frågan om vem som ärver mannen, utifrån de omständigheter som angetts, måste man stegvis titta på om det finns arvsberättigade i respektive arvsklass, enligt reglerna som har beskrivits ovan.

Enligt din beskrivning av mannens situation finns inga barn i bilden. Om han har barnbarn ärver barnbarnet. Finns inte bröstarvingar är den första arvsklassen uttömd. Därefter ärver mannens föräldrar honom. I frågan har mannen ärvt egendom från sin mor och morföräldrar. Modern och morföräldrarna är alltså avlidna. Har mannen en far som är vid livet? Skulle så vara fallet ärver mannens far egendomen, men om mannen har syskon (hel- eller halvsyskon) ärver syskonet den avlidne förälderns (moderns) lott och om syskonet är avlidet men har barn ärver syskonbarnet mannen. Om detta inte är tillämpligt är den andra arvsklassen uttömd.

Jag känner inte till om mannen har en far, syskon eller syskonbarn. Om någon av dessa inte skulle vara vid livet, tar far- och morföräldrarna arvet. I frågan skrev du att han har ärvt sina morföräldrar, vilket innebär att dessa kan uteslutas. Jag känner inte heller till hur det ligger till med mannens far och familjemedlemmar på faderns sida. Om det finns farföräldrar vid livet skulle de ärva, men eftersom morföräldrarna inte lever, delar deras barn (morbror/moster) deras lott först. Om det inte finns någon moster eller morbror går arvet över till den andra sidan, alltså farföräldrarna. Är farföräldrarna avlidna, ärver farbror och faster. Om någon av familjemedlemmar på denna sida inte är vid livet eller om mannen inte har en farbror eller faster till exempel, är även den tredje arvsklassen uttömd och därmed finns det ingen arvsberättigad genom släktskap.

Det är först när alla arvsklasser är uttömda som arvet tillfaller Allmänna arvsfonden.

Hoppas att detta besvarade din fråga. Har du fler frågor kan du ställa dem här.

Vänligen,

Egzon Kalludra
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Arvsordning (1583)
2021-04-08 Vem ska ärva när arvinge avlidit?
2021-04-06 Ärva biologisk fader
2021-03-30 Ärver min mors särkullbarn av min far?
2021-03-29 Syskonbarns rätt till arv - Den legala arvsordningen

Alla besvarade frågor (91127)