Undantag från bevittning av testamente

Ett tillägg till ett korrekt bevittnat och daterat upprättat testamente har gjorts. Det sätter delvis den universella testamentstagerens fång ur spel efter testatorns frånfälle.

Formulering: Tillägg till testamente: Min yttersta vilja är att xx kr skall tillfalla NN, Göteborg 2000-10-11 Undertecknat Karl Persson

Bevittning saknas \' Karl Persson är som sagt avliden och kan inte tillfrågas. Finns det några fall där man ska ta hänsyn till tillägget som inte uppfyller formkravet (bevittning) eller kan mna helt bortse från detta?

Lawline svarar

Hej,

Enligt 10 kap. 1 § Ärvdabalken, se https://lagen.nu/1958:637, ska ett testamente upprättas skriftligen med två vittnen. Kravet på bevittning är väldigt strängt hållet och utan dem föreligger enligt huvudregeln inget giltigt testamente. Undantag föreligger i vissa fall enligt 3 §, vilken stadgar att om någon på grund av sjukdom eller annat nödfall varit förhindrad att upprätta testamente på sätt som angivits i 1 §, må han förordna om sin kvarlåtenskap muntligen inför två vittnen eller ock utan vittnen genom egenhändigt skriven och undertecknad handling. Ett sådant testamente blir dock ogiltigt om testatorn sedermera under tre månader haft möjlighet att förordna om sin kvarlåtenskap såsom i 1 § är stadgat.

Huvudregeln är således att tillägget är ogiltigt, men kan dock vara giltigt om testatorn på grund av sjukdom eller annat nödfall varit förhindrad att upprättat testamentet med två vittnen.

Vänligen,

Andreas VinqvistRådgivare
Public question details image

Tjänster till fast pris *

Behöver du hjälp med Arvs- och testamentsrätt och Testamente? Vi hjälper dig till fast pris!

Testamente2995 kr

Upprättande av testamente (max 2 sidor) som skickas till dig som PDF. Inkluderar upp till 30 minuters konsultation via mail och/eller telefon.

Betala medKlarna Logo
* Samtliga fastprisärenden hanteras av en jurist och inkluderar även en telefonavstämning