FrågaFAMILJERÄTTÖvrigt11/12/2009

Vård med stöd av LVU

när barn är lvu placerat..ska inte socialtjänsten jobba för en återförening o inte tvärrt om..ja skulle vilja veta allt om detta de står ju så i lagen

Lawline svarar

Hej,Tack för din fråga!Till att börja med kan sägas att socialnämnden har det yttersta ansvaret för barn och ungdomars välfärd. Utgångspunkter för detta ansvar anges i 5 kap. 1 § socialtjänstlagen, se https://lagen.nu/2001:453#K5P1S1. Socialnämnden kan, med stöd av denna bestämmelse samt med samtycke från ett barns vårdnadshavare, eller barnet själv om barnet uppnått 15 års ålder, utföra insatser för att trygga den unges välfärd.Saknas samtycke kan istället insatser ske med stöd av LVU, lagen med särskilda bestämmelser om vård av unga. För att vård ska kunna beredas med stöd av denna lag krävs att ett verkligt vårdbehov föreligger. Ett vårdbehov skulle exempelvis kunna vara nödvändigt om det annars finns stor risk för att den unges hälsa eller utveckling skadas. Två olika typer av situationer då ett vårdbehov finns kan vara aktuella. Behovet av vård kan bottna i ett så kallat miljöfall, se 2 § LVU https://lagen.nu/1990:52#P2S1 . Med detta menas att den unge riskerar att fara illa på grund av hemförhållanden. Den andra situationen då ett vårdbehov kan vara aktuellt är enligt 3 § LVU, https://lagen.nu/1990:52#P3S1 , då den unge utsätter sig för risk för skada på grund av sitt eget beteende.Vård med stöd av LVU ska inte pågå längre än nödvändigt. Detta bottnar i att ett tvångsomhändertagande av denna typ är en mycket ingripande handling för den enskilde. Socialnämnden har därmed en skyldighet att med jämna mellanrum överväga om vård med stöd av LVU fortfarande är nödvändigt.Har en person blivit omhändertagen på grund av brister i hemmiljön, dvs. med stöd av 2 § LVU, ska socialnämnden var sjätte månad överväga om vård fortfarande är behövligt. Detta framgår av 13 § 2 st. LVU, https://lagen.nu/1990:52#P13S1 . Ett sådant övervägande behöver inte leda fram till ett formligt beslut, och kan i sådana fall inte överklagas. Sker istället tvångsvård på grund av den unges eget beteende, dvs. enligt 3 § LVU, har socialnämnden en skyldighet att var sjätte månad verkligen göra en utredning och prövning huruvida vård fortfarande är behövligt. Detta anges i 13 § 3 st. LVU, https://lagen.nu/1990:52#P13S1 . De beslut som tas med stöd av 13 § 3 st. LVU kan överklagas.Om man som vårdnadshavare vill att vården enligt LVU ska upphöra kan man framställa en begäran om detta till socialnämnden. Då en sådan begäran har framställts är socialnämnden skyldig att utreda ärendet samt fatta ett beslut. Ett sådant beslut kan överklagas till länsrätten. Detta framgår av 41 § LVU, https://lagen.nu/1990:52#P41S1 .Barnets bästa skall alltid vara utgångspunkten då ett barn vårdas med stöd av LVU. Detta betyder därför att socialnämnden i de allra flesta fall arbetar utifrån att den unge snarast möjligt ska få återvända hem.Vänliga hälsningar,

Ulrika LundgrenRådgivare
Public question details image

Boka tid med jurist

Behöver du hjälp med ärenden relaterade till Familjerätt och Övrigt? Våra duktiga jurister kan hjälpa dig!

Fyll i formuläret så svarar en av våra jurister dig inom 24 timmar. Juristen kommer att kontakta dig och ge dig ett tidsestimat och ett prisförslag för att hjälpa dig med att lösa ditt ärende

0 / 1000
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”