FrågaFAMILJERÄTTÖvrigt30/06/2009

Klandra testamente och bevisbörda

Hur stor sannolikhet är det att få igenom klander av ett testamente där formkravet syns uppfyllt? En person har ett par år efter sin äkta hälfts frånfälle gjort ett tillägg till deras gemensamma testamente där personen efter sin död lämnar i princip hela sin kvarlåtenskap till grannar som tack för deras hjälp. Vittnen är andra grannar. Det första testamentet är skrivet med hjälp av jurist på Sparbanken, tillägget är \"hemgjort\". Testatorn var närmare 90 år när tillägget skrevs och många anar \"ugglor i mossen\". Är det någon idé att klandra testamentet?

Lawline svarar

Hej. Sannolikheten är svår att säga någonting om på rak arm. I fråga om testamenten spelar formkravet stor roll. I 13 kap Ärvdabalken (ÄB), se https://lagen.nu/1958:637#K13 finns tre paragrafer som det går att ogiltigförklara ett testamente med. I 13 kap 1 § se, https://lagen.nu/1958:637#K13P1 är det formkravet som blir aktuellt här, och som måste vara uppfyllt för testamentets giltighet. I samma paragraf stadgas också att personen måste vara behörig. Det verkar personen vara eftersom att det handlar om att överlåta ”sin” kvarlåtenskap enl. 9 kap 1 § se https://lagen.nu/1958:637#K9P1. Vad som är hans/hennes avgörs genom bodelning enl reglerna i Äktenskapsbalkens 9 kap, se https://lagen.nu/1987:230#K9. För att avgöra allt detta råder jag er att kontakta en jurist/advokat som kan titta på testamentet. Enligt 13 kap. 2 & 3 §§ se, https://lagen.nu/1958:637#K13P2 och https://lagen.nu/1958:637#K13P3 kan ett testamente förklarats ogiltigt om det tillkommit under påverkan av psykisk störning, tvång eller att grannarna har missbrukat personens oförstånd, viljesvaghet, beroendeställning eller om personenblivit lurad att upprätta testamentet eller annars svävat i en sådan villfarelse som kan ha påverkat personens vilja att upprätta testamentet. Kraven anses vara rätt så högt ställda och det ska vara frågan om att personens viljefrihet ska ha påverkats, se Ingrid Backlund i Karnov 2007/08 s. 463 not 138. Personens ålder spelar ingen självständig roll, utan det man tar fasta på är om någon av ogiltighetsgrunderna förelegat när testamentet upprättades. Högsta Domstolen har i maj i år (2009) dömt i ett fall (nr. T2061-08) som till viss del likanar det du beskriver och konstaterat att det ligger på den, som klandrar testamentet, att visa på att det finns en ogiltighetsgrund enligt 13 kap 2 & 3 §§ ÄB. Vill du klandra testamentet enligt 13 kap ÄB måste du göra det inom sex månader från att du tog del av testamentet enl. 14 kap 4 & 5 §§ ÄB se, https://lagen.nu/1958:637#K14P4 och https://lagen.nu/1958:637#K14P5. Värt att tänka på är också att du har en rätt enl 7 kap. 1 § ÄB se, https://lagen.nu/1958:637#K7P1 att få ut din laglott, det är hälften av din arvslott (arvslotten är det du skulle fått om det inte fanns något testamente). För att göra detta kan du begära jämkning i testamentet enl 7 kap 3 § ÄB se, https://lagen.nu/1958:637#K7P3. Om du vill begära jämkning i testamentet måste du begära det inom sex månader från det att du tagit del av testamentet enligt 14 kap ÄB se, https://lagen.nu/1958:637#K14. Om det är idé att klandra testamentet avgör du bäst själv. Värt att fundera på kan vara hur stort det ekonomiska värdet på arvet är, hur dyrt det eventuellt kan bli att processa om det och vilket personligt värde det kan ha. MVH,
Niklas KarlssonRådgivare
Hittade du inte det du sökte?