FrågaFAMILJERÄTTÖvrigt12/06/2008

Underårigs rätt att själv förfoga över egendom

En pojke fick 10 000 kr på sin 16 årsdag. Med pengarna köper han en moped för 20 000 kr. Han har tjänat resten av pengarna på ett jobb. Hans föräldrar motsätter sig köpet och vänder sg till mopedaffären och begär att avtalet ska återgå. Vad har pojken för rättskapacitet och rättshandlingsförmåga?

Lawline svarar

Hej, Rättskapacitet innebär förmåga att vara subjekt för rättigheter och skyldigheter. Detta har alla människor oavsett ålder. Exempelvis kan även ett litet barn genom gåva vara ägare till en fastighet. Dock kan barnet sakna möjligheter att själv motta en gåva eller rättshandla på annat sätt, detta är ett uttryck för att person under 18 år inte har full rättslig handlingsförmåga, vilket stadgas i föräldrarbalken 9:1. Se här http://lagen.nu/1949:381. Vad gäller köpet av moped beror utgången på flera omständigheter. Utifrån frågan så som den är ställd kan jag inte ge ett heltäckande svar i det enskilda fallet. Generellt gäller dock följande: En person som genom eget arbete förvärvat pengar efter det att denne fyllt 16, har själv rätt att råda över pengarna 9 kap 3§ st 1, föräldrarbalken. Rätten är emellertid inte oinskränkt. Förmyndaren kan, om det är nödvändigt med hänsyn till den underåriges uppfostran eller välfärd, med överförmyndarens samtycke, frånta den rätt som enligt ovan nämnt lagrum givits till den underårige enligt 9 kap 3 st 2, föräldrarbalken. Dock skall den underårige ges tillfälle att yttra sig. För gåvan som givits i samband med födelsedagen gäller samma regler som för pengar som arbetats ihop själv av den som fyllt 16 år, med den reservation att gåvan måste ha givits med villkor att mottagaren själv skall råda över den. Även denna rätt som följer med villkorad gåva kan inskränkas. Det sker på samma vis som ovan nämnts för egendom som själv arbetats ihop av person som fyllt 16 år. Reglerna återfinns i föräldrarbalken 9 kap 4§. Har sådant villkor inte förenats med gåvan, får personen inte råda över den skänkta egendomen innan denne fyllt 18, om förmyndares samtycke ej föreligger. I detta fall motsätter sig tydligen föräldrarna köpet, vilket jag tolkar som om pojken inte haft deras samtycke. Utgången av situationen är beroende av huruvida gåvan var villkorad eller ej, samt om mopedköpet skulle strida mot vad förmyndarna anser vara i linje med den underåriges uppfostran eller välfärd. Skulle gåvan inte vara villkorad på sådant vis som tidigare nämnts, eller om förmyndarna skulle anse köpet strida mot ovan nämnda punkter, kan köpet återgå. Det innebär att pojken blir obunden av avtalet och prestationer skall gå åter 9kap 6,7§§ föräldrarbalken. Med vänlig hälsning,
John HerrmanRådgivare
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”