FrågaFAMILJERÄTTÖvrigt30/01/2007

Vilken lag gäller när 14-årig flicka vill göra abort?

Hej! Om en 14 årig flicka söker på ungdomsmottagning för att göra abort i tidig graviditet och absolut inte vill berätta för sina föräldrar. Vilken lag väger tyngst Föräldrabalken, sekretesslagen, abortlagen eller någon annan? Hur gör man då hon endast är 14 år?

Lawline svarar

Den vägledning som närmast belyser din fråga finns i Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om abort, SOSFS 2004:4. Här har Socialstyrelsen formulerat allmänna råd om hur agerandet skall ske när en kvinna under 18 år vill göra abort utan föräldrarnas vetskap. Dessa lyder inledningsvis: ” En kvinna under 18 år bör uppmanas att i första hand själv berätta om graviditeten och den önskade aborten för sin eller sina vårdnadshavare eller, om detta inte är möjligt, för någon annan vuxen närstående person. Vid behov bör hon få hjälp med detta. Om den unga kvinnan motsätter sig att vårdnadshavaren kontaktas, måste vårdpersonalen utifrån föräldrabalkens bestämmelser om vårdnadshavarens allmänna omvårdnadsansvar bedöma, med hänsyn till kvinnans ålder och mognad, om det är lämpligt att ändå informera denne. Även om den unga kvinnan inte har nått en sådan ålder och mognad att hon har fått ett integritetsskydd gentemot vårdnadshavaren kan det ändå finnas en skyldighet att hemlighålla uppgifter om henne för vårdnadshavaren enligt 14 kap. 4 § andra stycket sekretesslagen (1980:100), nämligen om det kan antas att hon lider betydande men, om uppgifterna röjs för denne. I de situationer då information om graviditeten och aborten varken ges till vårdnadshavaren eller någon annan vuxen närstående person bör kvinnan få särskilt stöd före, under och efter aborten.” Frågan är då vilken av regleringarna som väger tyngst. Enligt de allmänna råden står det att det är vårdpersonalen som gör bedömningen huruvida föräldrabalkens bestämmelser skall gå före om kvinnan motsätter sig att föräldrarna kontaktas. Därefter kommer ytterligare ett undantag, nämligen att uppgifterna kan hemlighållas om det kan ANTAS att hon lider BETYDANDE MEN. Detta ger inte heller något konkret svar, men tolkar man texten så är det även här en bedömning som vårdpersonalen får göra. Det avgörande blir alltså huruvida det kan antas att flickan kommer lida betydande men om uppgifterna röjs till hennes föräldrar. I sådant fall är det sekretesslagen som får företräde. Sista delen av Socialstyrelsens allmänna råd lyder som följer: ” Det bör antecknas i patientjournalen - om kvinnan själv har informerat vårdnadshavaren om aborten, - om vårdpersonalen har informerat vårdnadshavaren om aborten, eller - om vårdpersonalen inte har informerat vårdnadshavaren om aborten, samt skälen för detta. Av 14 kap. 1 § socialtjänstlagen (2001:453) följer att vårdpersonalen är skyldig att överväga om en anmälan till socialnämnden skall göras.” Hoppas detta klargjorde rättsläget något! Mvh,
Peter AhlströmRådgivare
Public question details image

Boka tid med jurist

Behöver du hjälp med ärenden relaterade till Familjerätt och Övrigt? Våra duktiga jurister kan hjälpa dig!

Fyll i formuläret så svarar en av våra jurister dig inom 24 timmar. Juristen kommer att kontakta dig och ge dig ett tidsestimat och ett prisförslag för att hjälpa dig med att lösa ditt ärende

0 / 1000