Inlösen an minoritetsaktier som erhållits p.g.a. anställning

2014-03-05 i Bolag
FRÅGA |Hej, Allt började med att jag blev anställd i ett framgångsrikt byggföretag som vid min anställning omsatte ca. 300 miljoner/år. Under 2 års tid så har jag varit ansvarig för att utveckla en ny avdelning som inneburit att bolaget fördubblats sin omsättning. Bolaget bestämde sig då för att sprida riskerna och startade ett dotterbolag som jag blev minoritetägare i (5%). Mina fråga är nu: Om jag väljer att säga upp min anställning eller av någon anledning blir uppsagd i moderbolaget mister jag då mina aktier i dotterbolaget? Vad jag förstår är att eftersom jag är minoritetägare så kan jag bli tvungen att sälja mina aktier mot ett marknadsvärde.
Olle Andersson |Hej,Att du säger upp din anställning eller blir uppsagd innebär inte att du förlorar dina aktier i dotterbolaget, eller att du är tvingad att sälja dem. I stället får du sälja aktierna när du vill, till vem du vill och du kan som huvudregel inte bli tvingad att sälja dina aktier (se 4 kap 7§ aktiebolagslagen; ABL). Precis som du nämner har dock en majoritetsägare (ägare av mer än 90 % av aktierna) rätt att lösa in minoritetsägares aktier (ägare av mindre än 10 % av aktierna). Om en majoritetsägare äger mer än 90 % av aktierna i det dotterbolag du äger 5 % i har de rätt att lösa in dina aktier. I annat fall har de inte någon sådan inlösensrätt. Det finns inte i lag stadgat vilket värde på aktierna majoritetsägaren ska utgå ifrån vid ersättningen till minoritetsägaren. Om parterna däremot inte kan komma överens om inlösensumman, kan majoritetsägaren påkalla skiljeförfarande. Om skiljeförfarande påkallas fastställs lösenbeloppet efter aktiernas värde då begäran om skiljeförfarande meddelades (se NJA 1992 s. 872). Aktiebolagslagen hittar du https://lagen.nu/2005:551. Vänligen,

Ny lag om ekonomiska föreningar

2014-02-24 i Föreningar
FRÅGA |Fråga: - När kommer "den nya lagen" om Ekonomisk Förening att vara stadfäst och för tillämpning mm ? - X Ek. för. planerar för en likvidering mm. Vad skulle Er "offert" vara för ett sådant uppdrag mm ?
Mattias Karlsson J |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!I december 2010 överlämnade föreningsutredningen betänkandet "En ny lag om ekonomiska föreningar". Den nya lagen föreslogs att träda i kraft under januari 2013, men någon ny lag har ännu inte tagits fram. Justitieminister Beatrice Ask har den 27:e mars 2013 förklarat att "[f]örslagen i betänkandet är ... omfattande och det är viktigt att arbetet bedrivs noggrant. Det är ännu för tidigt att säga när en proposition kan lämnas" http://www.riksdagen.se/sv/Dokument-Lagar/Fragor-och-anmalningar/Svar-pa-skriftliga-fragor/Ny-lag-om-ekonomiska-foreninga_H012411/.Vad gäller er fråga om en offert för likvidering, råder jag er att ta kontakt med någon av våra partners som kan ta hand om ärendet.

Några skillnader mellan AB och HB

2014-02-19 i Bolag
FRÅGA |Hej! jag undrar vad skillnaden är mellan aktiebolag och handelsbolag. Ange lagrum, tack! Tack på förhand!
Björn Sundin | Hej och tack för din fråga! Det finns en rad skillnader mellan handelsbolag och aktiebolag, här är några; 1.  Ändamål med bolaget: Aktiebolag har som syfte att bereda vinst åt aktieägarna genom att bedriva näringsverksamhet i bolagsform, utan att aktieägarna har något personligt ansvar för bolagets åtaganden enligt 1:3 och 3:3 Aktiebolagslagen (ABL). För att ett handelsbolag ska ligga för handen krävs att två eller fler avtalar om att bedriva näringsverksamhet i bolagsform dock finns inget krav på vinstsyfte för verksamheten, enligt Lag om handelsbolag och enkla bolag (BL) 1:1. För båda bolagsformerna krävs att bolaget registreras hos Bolagsverket, ABL 27:1 och BL 1:1 2.  Startkapital: För handelsbolag krävs inget startkapital då delägarna svarar för bolagets åtaganden med sitt egna kapital. I aktiebolag krävs ett starkapital om 50 000 kr (för privata AB), se 1:5 ABL eller 500 000 kr (för publika aktiebolag), se 1:14 ABL  3.  Delägarnas ansvar för skulder: I handelsbolag är ägarna personligen, solidariskt ansvariga för bolagets skulder vilket innebär att var och en av delägarna kan krävas att personligen betala bolagets skulder, enligt BL 2:20. För aktiebolag har aktieägarna inget personligt ansvar för bolaget skulder förutom när de underlåter att likvidera bolaget, se 25:19 och 1:3 ABL  4.  Rätten att binda bolaget: I handelsbolag får varje bolagsman binda bolaget om inget annat avtalats dem emellan, 2:3 BL. I aktiebolag är det styrelsen (8:35 ABL) eller särskild firmatecknare (8:37 ABL) som kan binda bolaget 5.  Fördelning av vinst: I handelsbolag delas vinsten lika mellan bolagmännen 2:8 BL. I aktiebolag är huvudregeln att vinsten fördelas lika på alla aktier, vilket ger en aktieägare med många aktier större del av bolagets vinst jämfört med en aktieägare med färre antal aktier. 4:1 ABL Här hittar du BL (https://lagen.nu/1980:1102) och ABL(https://lagen.nu/2005:551) Vänligen

Sanktioner för underlåten likvidationsansökan

2014-02-05 i Bolag
FRÅGA |Ett byggföretag (Aktiebolag) som håller på att uppföra mitt hus har förbrukat sitt aktiekapital, varför styrelsen gjort kontrollbalansräkning 1 enligt ABL kap 25 §13. Någon ytterligare kontrollbalansräkning enligt ABL kap 25 §16 har dock inte upprättats trots att det förflutit mer än 8 månader sedan den första kontrollstämman hölls. (Styrelsen kan nu bli personligt ansvariga för skulder och förpliktelser) Vare sig företaget själva eller någon fordringsägare har ännu ansökt om likvidation. Är det inte brottsligt att driva företaget vidare?
Johan Hult |Hej,Nej, det är inte ett brott.Du har rätt i att styrelseledamöterna ådragit sig ett personligt betalningsansvar; enligt ABL 25:17 är styrelsen skyldig att ansöka om likvidation om "en andra kontrollstämma inte hålls i tid". Om styrelsen inte lämnar in en sådan ansökan ansvarar ledamöterna enligt ABL 25:18 personligen för de förpliktelser som "uppkommer för bolaget under den tid som underlåtenheten består". (Med andra ord ansvarar de för perioden från den tidpunkt då de senast skulle ha ansökt fram tills den tidpunkt de faktiskt gör det.)I Zeteos lagkommentar till ABL 25:17 står följande om styrelsens likvidationsplikt:"Om likvidationsplikt föreligger, ska styrelsen ansöka hos rätten om beslut om likvidation (se paragrafens andra stycke). I och för sig finns det inget absolut hinder för styrelsen att driva verksamheten vidare [min kursivering]. Försummar styrelsen att ansöka om likvidation, kan det emellertid medföra personligt betalningsansvar för ledamöterna (se 18 §)."Sanktionen är enbart ett personligt betalningsansvar, inte ett straff - att försumma likvidationsplikten riskerar att bli dyrt, men det är inte brottsligt.Med vänlig hälsning,

Ansvar i danska K/S

2014-02-25 i ASSOCIATIONSRÄTT
FRÅGA |Hej, I ett danskt Bolag under bolagsform K/S. Vad har kommanditdelägare och komplementärer för ansvar i bolaget? Jag har fått frågan att köpa in mig i bolaget och i utbyte av min investering på en del av bolagets vinster.
Per Englund | Hej! Vad jag kan läsa mig till har danska kommanditbolag samma ansvarsstruktur som de svenska kommanditbolagen. Detta innebär att kommanditdelägaren endast riskerar det kapital som investeras i verksamheten medan komplementären riskerar hela sin förmögenhet i projektet. Detta innebär att en borgenär kan vända sig till bolagets komplementär(er) när bolaget inte längre har några tillgångar. I likhet med svenska kommanditbolag är danska kommanditbolag inga skattesubjekt, inkomsterna beskattas därför hos bolagets ägare. Med vänliga hälsningar

Hinder att starta ideell förening samt fråga om denna kan motta gåva

2014-02-21 i Föreningar
FRÅGA |Finns det några juridiska hinder för att jag och mina 6 syskon startar en Ideell förening vars syfte är att bedriva fiske, friluftsaktiviteter, samt bevara den Norrländsk matkulturen?. Om inte, finns det några juridiska hinder för att en sådan föreningen i så fall tar emot ett fritidshus i Norrland som gåva via ett gåvobrev där huset via föreningens stadgar endast får användas i föreningens syfte?
| Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga. Det finns inget juridiskt hinder för att ni ska kunna starta en ideell förening. Det finns inget krav att registrera föreningen hos någon myndighet. Om ni vill att föreningen ska få ett organisationsnummer måste ni däremot anmäla detta till skatteverket som då registrerar föreningen. Om föreningen kommer vara näringsdrivande kan ni också anmäla den till bolagsverket för att få skydd för föreningens namn. För att kunna inneha tillgångar måste man vara en person, fysisk eller juridisk. En ideell förening uppfyller villkoren för att vara en juridisk person om den: 1.  Bildats av minst tre personer 2.  Antagit stadgar 3.  Tillsatt styrelse Det finns ingen lag för ideella föreningar som motsvarar den om ekonomiska så informationen hittar du främst på andra sätt, jag rekommenderar att läsa på bolagsverkets och skatteverkets hemsida. Med vänlig hälsning

Lån till aktiebolag

2014-02-15 i Bolag
FRÅGA |Hej! En aktiebolag som har dålig ekonomi får ta upp lån eller får något annat ekonomisk hjälp?
| Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga. Det finns inget juridiskt hinder mot att ett aktiebolag tar banklån när ekonomin är dålig, det är nog snarare ett ganska vanligt sätt att på kort sikt få in kapital i bolaget. Om ekonomin är riktigt dålig kan däremot långivarna vara ovilliga att låna ut pengar om de bedömer det som mindre troligt att bolaget kommer kunna betala tillbaka lånet. Om man har problem att få lån beviljade kan man alltid be aktieägarna att gå in med mer pengar i bolaget, ett bra alternativ kan då vara en nyemission av aktier. Med vänlig hälsning,

Skoluppgift

2014-02-03 i ASSOCIATIONSRÄTT
FRÅGA |Ditt företag har stora problem med att betala sina fakturor. Du driver ett AB och har fem anställda som du värnar mycket om. Du äger ensam företaget. a) Beskriv utförligt vilka olika alternativ har du för att driva företaget vidare? Förklara och motivera. b) Om inte det går att driva företaget vidare i den nuvarande situationen, vad kan du då göra och vilka andra alternativ finns? Förklara och motivera.
Louise Eskesen |Hej!Lawline har som policy att inte besvara skoluppgifter. Du bör hitta svaren i din kurslitteratur. Lycka till!Vänliga hälsningar,