Hinder att starta ideell förening samt fråga om denna kan motta gåva

2014-02-21 i Föreningar
FRÅGA |Finns det några juridiska hinder för att jag och mina 6 syskon startar en Ideell förening vars syfte är att bedriva fiske, friluftsaktiviteter, samt bevara den Norrländsk matkulturen?. Om inte, finns det några juridiska hinder för att en sådan föreningen i så fall tar emot ett fritidshus i Norrland som gåva via ett gåvobrev där huset via föreningens stadgar endast får användas i föreningens syfte?
| Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga. Det finns inget juridiskt hinder för att ni ska kunna starta en ideell förening. Det finns inget krav att registrera föreningen hos någon myndighet. Om ni vill att föreningen ska få ett organisationsnummer måste ni däremot anmäla detta till skatteverket som då registrerar föreningen. Om föreningen kommer vara näringsdrivande kan ni också anmäla den till bolagsverket för att få skydd för föreningens namn. För att kunna inneha tillgångar måste man vara en person, fysisk eller juridisk. En ideell förening uppfyller villkoren för att vara en juridisk person om den: 1.  Bildats av minst tre personer 2.  Antagit stadgar 3.  Tillsatt styrelse Det finns ingen lag för ideella föreningar som motsvarar den om ekonomiska så informationen hittar du främst på andra sätt, jag rekommenderar att läsa på bolagsverkets och skatteverkets hemsida. Med vänlig hälsning

Lån till aktiebolag

2014-02-15 i Bolag
FRÅGA |Hej! En aktiebolag som har dålig ekonomi får ta upp lån eller får något annat ekonomisk hjälp?
| Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga. Det finns inget juridiskt hinder mot att ett aktiebolag tar banklån när ekonomin är dålig, det är nog snarare ett ganska vanligt sätt att på kort sikt få in kapital i bolaget. Om ekonomin är riktigt dålig kan däremot långivarna vara ovilliga att låna ut pengar om de bedömer det som mindre troligt att bolaget kommer kunna betala tillbaka lånet. Om man har problem att få lån beviljade kan man alltid be aktieägarna att gå in med mer pengar i bolaget, ett bra alternativ kan då vara en nyemission av aktier. Med vänlig hälsning,

Skoluppgift

2014-02-03 i ASSOCIATIONSRÄTT
FRÅGA |Ditt företag har stora problem med att betala sina fakturor. Du driver ett AB och har fem anställda som du värnar mycket om. Du äger ensam företaget. a) Beskriv utförligt vilka olika alternativ har du för att driva företaget vidare? Förklara och motivera. b) Om inte det går att driva företaget vidare i den nuvarande situationen, vad kan du då göra och vilka andra alternativ finns? Förklara och motivera.
Louise Eskesen |Hej!Lawline har som policy att inte besvara skoluppgifter. Du bör hitta svaren i din kurslitteratur. Lycka till!Vänliga hälsningar,

Preskriptionstid för klandertalan mot ideell förening

2014-01-26 i Föreningar
FRÅGA |Finns det någon preskriptionstid för överklagan gällande uteslutning ur en ideell förening?
David Hedendahl |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline!Särskild lagstiftning om ideella föreningar finns inte i svensk rätt. Vissa analogiska tillämpningar, dvs. tillämpningar av lag på fall där uttryckliga lagbestämmelser saknas, kan dock göras från lagen (1987:667) om ekonomiska föreningar (EFL) och i viss mån även aktiebolagslagen (2005:551) (ABL). Ett beslut om uteslutning av föreningsmedlem tas, om inte annat anges i stadgarna, av föreningsstämman enligt EFL 3:4 3 st. Eftersom lagstiftning på området ideella föreningar saknas, finns inte heller någon angiven tidsfrist för klandertalan av ett föreningsstämmobeslut. I EFL 7:17 2 st. anges ett utrymme om tre månader men denna regel har i praxis inte ansetts vara analogt tillämplig på ideella föreningar. Istället har talerätten ansetts kunna gå förlorad genom "viss tids passivitet eller tyst samtycke", se RH 2012:33. Mitt tips till den som har blivit utesluten ur en ideell förening och vill klandra beslutet är därför att agera så fort som möjligt.MVH

Några skillnader mellan AB och HB

2014-02-19 i Bolag
FRÅGA |Hej! jag undrar vad skillnaden är mellan aktiebolag och handelsbolag. Ange lagrum, tack! Tack på förhand!
Björn Sundin | Hej och tack för din fråga! Det finns en rad skillnader mellan handelsbolag och aktiebolag, här är några; 1.  Ändamål med bolaget: Aktiebolag har som syfte att bereda vinst åt aktieägarna genom att bedriva näringsverksamhet i bolagsform, utan att aktieägarna har något personligt ansvar för bolagets åtaganden enligt 1:3 och 3:3 Aktiebolagslagen (ABL). För att ett handelsbolag ska ligga för handen krävs att två eller fler avtalar om att bedriva näringsverksamhet i bolagsform dock finns inget krav på vinstsyfte för verksamheten, enligt Lag om handelsbolag och enkla bolag (BL) 1:1. För båda bolagsformerna krävs att bolaget registreras hos Bolagsverket, ABL 27:1 och BL 1:1 2.  Startkapital: För handelsbolag krävs inget startkapital då delägarna svarar för bolagets åtaganden med sitt egna kapital. I aktiebolag krävs ett starkapital om 50 000 kr (för privata AB), se 1:5 ABL eller 500 000 kr (för publika aktiebolag), se 1:14 ABL  3.  Delägarnas ansvar för skulder: I handelsbolag är ägarna personligen, solidariskt ansvariga för bolagets skulder vilket innebär att var och en av delägarna kan krävas att personligen betala bolagets skulder, enligt BL 2:20. För aktiebolag har aktieägarna inget personligt ansvar för bolaget skulder förutom när de underlåter att likvidera bolaget, se 25:19 och 1:3 ABL  4.  Rätten att binda bolaget: I handelsbolag får varje bolagsman binda bolaget om inget annat avtalats dem emellan, 2:3 BL. I aktiebolag är det styrelsen (8:35 ABL) eller särskild firmatecknare (8:37 ABL) som kan binda bolaget 5.  Fördelning av vinst: I handelsbolag delas vinsten lika mellan bolagmännen 2:8 BL. I aktiebolag är huvudregeln att vinsten fördelas lika på alla aktier, vilket ger en aktieägare med många aktier större del av bolagets vinst jämfört med en aktieägare med färre antal aktier. 4:1 ABL Här hittar du BL (https://lagen.nu/1980:1102) och ABL(https://lagen.nu/2005:551) Vänligen

Sanktioner för underlåten likvidationsansökan

2014-02-05 i Bolag
FRÅGA |Ett byggföretag (Aktiebolag) som håller på att uppföra mitt hus har förbrukat sitt aktiekapital, varför styrelsen gjort kontrollbalansräkning 1 enligt ABL kap 25 §13. Någon ytterligare kontrollbalansräkning enligt ABL kap 25 §16 har dock inte upprättats trots att det förflutit mer än 8 månader sedan den första kontrollstämman hölls. (Styrelsen kan nu bli personligt ansvariga för skulder och förpliktelser) Vare sig företaget själva eller någon fordringsägare har ännu ansökt om likvidation. Är det inte brottsligt att driva företaget vidare?
Johan Hult |Hej,Nej, det är inte ett brott.Du har rätt i att styrelseledamöterna ådragit sig ett personligt betalningsansvar; enligt ABL 25:17 är styrelsen skyldig att ansöka om likvidation om "en andra kontrollstämma inte hålls i tid". Om styrelsen inte lämnar in en sådan ansökan ansvarar ledamöterna enligt ABL 25:18 personligen för de förpliktelser som "uppkommer för bolaget under den tid som underlåtenheten består". (Med andra ord ansvarar de för perioden från den tidpunkt då de senast skulle ha ansökt fram tills den tidpunkt de faktiskt gör det.)I Zeteos lagkommentar till ABL 25:17 står följande om styrelsens likvidationsplikt:"Om likvidationsplikt föreligger, ska styrelsen ansöka hos rätten om beslut om likvidation (se paragrafens andra stycke). I och för sig finns det inget absolut hinder för styrelsen att driva verksamheten vidare [min kursivering]. Försummar styrelsen att ansöka om likvidation, kan det emellertid medföra personligt betalningsansvar för ledamöterna (se 18 §)."Sanktionen är enbart ett personligt betalningsansvar, inte ett straff - att försumma likvidationsplikten riskerar att bli dyrt, men det är inte brottsligt.Med vänlig hälsning,

Skillnad mellan handelsbolag och aktiebolag

2014-01-31 i Bolag
FRÅGA |Vad är skillnader mellan aktiebolag och handelsbolag och varför ska man som företagare välja det ena eller andra?
Peder Siöcrona |Hej,och tack för att du vänder dig till Lawline. Det finns flera mindre skillnader, men de större är som följer. När du ska starta ett aktiebolag måste det finnas ett aktiekapital i bolaget på minst 50 000 kronor. I gengäld föreligger det, som huvudregel, inget personligt ansvar för ägarna för bolagets ägare.Reglerna gällande tvång att ha revisor har nyligen ändrats. Det som gäller nu är att aktiebolag ska ha en revisor om bolaget uppfyller minst två av följande tre villkor  för vart och ett av de två senaste räkenskapsåren: 1. Fler än 3 anställda (i medeltal). 2. Mer än 1,5 miljoner kr i balansomslutning. 3. Mer än 3 miljoner kr i nettoomsättningVid start av handelsbolag finns inget kapitalkrav, men som ägare är du personligt ansvarig för bolagets rättshandlingar. Detta innebär exempelvis att du själv blir ansvarig för bolagets eventuella skulder. Vidare beskattas inte ett handelsbolag för vinsten utan istället beskattas varje delägare för sin andel av vinsten. 

Tidigare aktieägares möjlighet att göra anspråk på insats i bolaget

2014-01-21 i Bolag
FRÅGA |Hej, jag har varit delägare i ett ab med fyra delägare. Jag har valt att gå ur bolaget, som har väldigt liten omsättning. Delägare har haft egna konton utöver aktiekapitalet och jag har tömt mitt konto. Frågan är om jag har rätt till min del av ab insatsen, 25 000 kr och ur kan man lösa avslutet på bästa sätt?
Per Englund | Hej! En aktieägare upphör att vara sådan när aktierna sålts till annan. Aktierna säljs till ett överenskommet pris, vilket rimligen motsvarar vad parterna anser att andelarna i bolaget är värda. Rent aktiebolagsrättsligt har den tidigare aktieägaren inte möjlighet att göra anspråk på bolagets kapital efter detta, andelarna i avtalet har ju avyttrats mot ersättning. I samband med aktieförsäljningen förlorar aktieägaren alltså sin rätt att göra anspråk på bolagets kapital. Med vänliga hälsningar