Vilka är den fasta styrelsen och dom som kan ta besluten?

2018-03-20 i Föreningar
FRÅGA |Våran förening består av Ordförande,sekreterare, kassör, vice Ordförande och 2 styrelseledamoter. Vilka är den fasta styrelsen och dom som kan ta besluten?
Simon Rydberg |Hej,Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Eftersom du inte nämner i din fråga ifall er förening är en ideell eller en ekonomisk förening kommer jag att dela upp frågan och skriva vad som gäller för respektive typ av förening. Ideella föreningar Det finns ingen gemensam lag för ideella föreningar eftersom det är en mycket varierad grupp vilket skulle göra det väldigt svårt att fånga upp alla föreningar med en lag. Således är det inte lagstadgat att en ideell förening måste ha en styrelse. För att däremot ha möjligheten att bli en juridisk person måste en ideell förening enligt praxis ha antagit stadgar och ha en styrelse med minst tre styrelseledamöter. Ekonomisk förening Hur styrelsen i en ekonomisk förening ska vara uppbygg regleras i lag om ekonomiska föreningar och i respektive förenings stadgar. Eftersom jag inte har stadgarna kan jag inte ge ett svar utifrån dessa. Enligt 6:1 i lag om ekonomiska föreningar ska styrelsen i en ekonomisk förening bestå av minst 3 ledamöter. Av 6:8 lag om ekonomiska föreningar framkommer sen att en av ledamöterna i styrelsen ska vara ordförande. Det är alltså endast ordföranden i styrelsen som lagen kräver ska finnas, därutöver ställer inte lagen krav på några andra fasta styrelseposter.Slutligen gällande beslutsfattandet sägs det i 6:9 1 st lag om ekonomiska föreningar att styrelsen är beslutsför när mer är hälften av hälften av hela antalet styrelseledamöter eller det högre antal som föreskrivs i stadgarna är närvarande. I 2 st sägs att om inte stadgarna föreskriver en särskild röstmajoritet gäller den åsikt som fler än hälften av de närvarade medlemmarna röstar för och vid lika röstetal, den mening som ordföranden biträder. Hoppas du fick svar på sin fråga!Med vänlig hälsning,

Tystnadsplikt i ekonomisk förening

2018-03-18 i Föreningar
FRÅGA |Om ekonomiska föreningar och offentlighet. Finns det juridiska förutsättningar för att hindra medlemmar att föra information om stämmohandlingar vidare? T ex motioner och styrelsens svar.
Pontus Schenkel |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Några särskilda regler om tystnadsplikt för styrelseledamöter och VD har inte intagits i lagen om ekonomiska föreningar, ej heller i lagen (1987:1245) om styrelserepresentation för privatanställda. Sysslomannaställningen för alla styrelseledamöter och VD medför dock en vårdnadsplikt med krav på tystlåtenhet avseende sådant, vars yppande kan skada föreningen. Styrelsen kan dock besluta om tystnadsplikt och ni kan besluta om att alla medlemmar ska skriva på ett sekretessavtal.Har du några fler frågor är du varmt välkommen att återkomma!Vänligen

Betraktas ideell idrottsförening som näringsidkare?

2018-03-06 i Föreningar
FRÅGA |Hej,Betraktas en ideell idrottsförening, tillhör RF som en näringsidkare.
Pontus Schenkel |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!En ideell förening är en juridisk person och kan därmed själv teckna avtal, ha anställda, äga saker och vara part i rättegångar. Om medlemmarna gynnas ekonomiskt i en näringsdrivande ideell förening har föreningen förmodligen övergått till att bli en ekonomisk förening. Det är då viktigt att registrera föreningen som en ekonomisk förening.En ideell förening kan sålunda utöva näringsverksamhet. En enkel regel att utgå ifrån är att en ideell förening inte kan bedriva näringsverksamhet som ger medlemmarna ekonomisk vinst. Men föreningen kan bedriva näringsverksamhet om pengarna går tillbaka till exempelvis idrottsverksamheten som finns för ungdomarna på orten.En ideell förening anses sålunda inte vara näringsidkare.Har du några fler frågor är du varmt välkommen att återkomma!Vänligen

Föreningstämma, inval i styrelse

2018-02-28 i Föreningar
FRÅGA |HejJag är medlem i en bostadsrättsförening. Varje år är det en föreningsstämma i bostadsrättsföreningen där alla medlemmar blir kallade. På agendan finns val av personer till styrelsen.1. Har valberedningen några juridiska möjligheter att välja in personer i styrelsen som inte är närvarande på föreningsstämman?2. Kan en medlem bli invald i styrelsen mot medlemmens vilja, t.ex. genom att medlemmen inte är på plats på föreningsstämman och kan föra sin talan?3. Om det vid val av ordförande till styrelsen inte finns någon kandidat som vill ställa upp; finns det möjlighet för en styrelse att fungera utan en ordförande?
Fredrik Asplén |Hej, tack för att du söker dig till Lawline med din fråga!Det som först kan konstateras är att en bostadsrättsförening är att likställas med ekonomisk förening, därmed blir lagen om ekonomiska föreningar tillämplig.1. Det finns ingen lagregel som förbjuder att icke närvarande medlem väljs in i styrelse. Däremot kan man ha vissa synpunkter ifall det skulle ske, det går ju inte att ställa frågor till medlemmen och bedöma dennes kompetens så det betraktas nog som olämpligt men som sagt inte förbjudet.2. Du kan aldrig tvings sitta i styrelsen, är det så att en person skulle bli nominerad i efterhand så kan du självklart tacka nej till platsen. Är det så att du blivit nominerad i själva valberedningsförslaget så bör du i vart fall skriva till valberedningsgruppen och meddela att du inte har möjlighet att sitta i styrelsen. 3. I en ekonomisk förening ska det finnas en ordförande, se 6 kap 8 § (här). Med andra ord är det ett lagstadgat krav på att ekonomiska föreningar ska ha en ordförande i styrelsen. Det finns därmed ingen möjlighet för förening att fungera utan en ordförande.Jag hoppas du fick svar på alla din frågor!Med vänliga hälsningar

Är det tillåtet att vara ordförande i två ideella föreningar samtidigt?

2018-03-19 i Föreningar
FRÅGA |Är det tillåtet att man bli ordförande till två ideella förening i sam tid ?
Pontus Schenkel |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Det finns i princip inga lagregler för ideella föreningar. Istället är det i huvudsak upp till de enskilda föreningarna att genom sina stadgar avgöra hur styrelsen ska organiseras och vem som ska vara ordförande. Om stadgarna tillåter att samma person är ordförande i annan förening, så får samma person hålla flera poster. Svaret är alltså beroende av vad som framgår av aktuell förenings stadgar.Den eventuella inskränkning som kan finnas är jäv. En styrelseledamot som är jävig (personligen berörd) i ett ärende får inte delta i beslutsfattandet för det ärendet, vilket följer av de allmänna regler om lojalitetsplikt som gäller för styrelseledamöter. Det kan alltså uppkomma problem om ordförande har ett ärende i en förening mot en annan förening, vari samma person är ordförande.Har du några fler frågor är du varmt välkommen att återkomma!Vänligen

Vad gäller när vissa medlemmar i en ideell förening inte behöver följa föreningsordningen?

2018-03-14 i Föreningar
FRÅGA |Hej,Min fråga gäller likhetsprincipen i en ideell förening. Jag är medlem i en båtklubb som har en Hamnordning som föreskriver vilka krav klubben har på båtar för att de ska hanteras. Kraven består av max längd, max bredd, max vikt samt maximalt djupgående. Hamnordningen föreskriver att båtar med avtal som uppfyller dessa krav får lägga upp sina båtar.Nu visar det sig att det finns ett flertal båtar som överskrider kraven som Hamnordningen föreskriver, men styrelsen har inte för avsikt att säga upp avtalet för dessa båtar, dvs de kommer även i fortsättningen att hanteras/lyftas av klubben trots att det inte uppfyller kraven.Vad säger god föreningssed om detta? Vissa medlemmar ges fördel i att deras båtar hanteras trots att de inte uppfyller kraven, medan andras båtar nekas. Frågan rör också Generalklausulen då jag menar att de som har bestämmanderätten (i detta fall styrelsen) har beslutat om hamnordningen men även att de som har befintligt avtal kommer att undantas, dvs ges en fördel.
Sandra Söderberg |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.Som du kanske redan vet så regleras inte ideella föreningar av någon specifik lagstiftning. För ekonomiska föreningar finns lagen (1987:667) om ekonomiska föreningar, men för ideella föreningar saknas alltså en motsvarighet (detta beror på flera skäl, men bland annat att ideella föreningar kan vara av så varierande karaktär att det hade varit svårt att skapa en lagstiftningsprodukt som på ett bra sätt hade kunnat reglera alla dessa olika föreningar). Hur regleras då ideella föreningar? Dels finns det flertalet rättsfall på området; dels finns det flera "osynliga normer" som ger vägledning kring hanteringen av ideella föreningar. Likhetsprincipen Likhetsprincipen är en av de osynliga normer som gäller för ideella föreningar, och den är väletablerad i praxis (det vill säga, rättsfall). Principen innebär att alla medlemmar i föreningen ska behandlas likadant av föreningen (om inte något annat uttryckligen framgår av stadgarna eller någon lag). För att en särbehandling ska kunna ske, så måste denna kunna motiveras med sakliga skäl. Av det som framgår av din fråga verkar det inte finnas några sakliga skäl som motiverar/rättfärdigar varför endast vissa båtägare tillåts överskrida de angivna måtten. Denna princip tar främst sikte på att hindra illojal eller otillbörlig särbehandling (se NJA 1989 s. 751), och är därför inte lika strikt när det gäller en särbehandling som kommer gynna föreningen eller medlemmarna som helhet. I detta fall ser jag dock inget skäl till hur den särbehandling du beskriver i din fråga skulle gynna varken föreningen eller medlemmarna (i stort). Generalklausulen Vad gäller den s.k. generalklausulen i 6 kap. 13 § lagen om ekonomiska föreningar, är den inte direkt tillämplig på ideella föreningar eftersom att lagen endast gäller ekonomiska föreningar. Det har förts viss diskussion om huruvida bestämmelsen är analogisk tillämplig på ideella föreningar, d.v.s. att bestämmelsen ska gälla även för ideella föreningar, men detta är inte fakta utan bara ett ämne debatt/diskussion. Sammanfattning Jag ser ingen anledning till varför vissa medlemmar ska få fördelen att inte behöva följa föreningsordningens krav, samtidigt som andra inte ges tillträde/utesluts ur föreningen av samma anledning. Det finns inget sakligt skäl för detta, och är sannolikt inte i enlighet med god föreningssed. Kanske kan ni gå ihop ett antal medlemmar och framföra era klagomål till styrelsen i fråga. Kommentera gärna nedan om du skulle ha några fler frågor! Vänligen,

Kan man kräva att få se protokoll i förening?

2018-02-28 i Föreningar
FRÅGA |Lag 1987:667 om ekonomiska föreningar. 7 kap. 39 § säger: Senast tre veckor efter stämman ska protokollet hållas tillgängligt hos föreningen för medlemmarna och innehavarna av förlagsandelar.Frågan: Med motivering enligt ovanstående lagrum har styrelsen i en förening vägrat delge medlemmarhandlingar från tidigare årsstämmor bestående av kallelser, röstlängd, årsberättelse och protokoll.Personer som varit medlemmar sedan t ex 2015 har förvägrats få del av handlingar rörande tiden innan de blev medlemmar - i detta fall från 1983 då föreningen bildades, t o m 2014. Styrelsen tolkar lagregeln så att medlemmar endast har rätt att få del av handlingar för den tid då de varit medlemmar d v s 2015-2017. Jag finner det svårt att acceptera detta förhållningssätt. Finns det något stöd för detsamma? Om inte....hur kan man få "rätt" på annat sätt än genom att stämma styrelsen?
Pontus Schenkel |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Stämmoprotokollet är inte offentlig handling. Men det ska hållas tillgängligt för medlemmarna senast tre veckor efter stämman (lag om ekonomiska föreningar 7:10 fjärde stycket). Detta ska tolkas som att det får dröja högst tre veckor innan medlemmarna ska få tillgång till protokollet. Eftersom stämmoprotokollet inte är en offentlig handling så får medlemmarna dock inte göra avskrifter eller kopiera det när de tar del av det. Styrelsen får inte vägra att lämna ut stämmoprotokollet.Ett effektivt sätt att få ut protokollet är att ansöka om handräckning hos Kronofogdemyndigheten (KFM). KFM kommer då att ta ålägga styrelsen att visa protokollet. Det finns två typer av handräckning: vanlig och särskild. I ditt fall är vanlig handräckning aktuell. Du hittar ansökan här https://www.kronofogden.se/AnsokanBetalningsforelaggandevanlighandrackning.html. Har du några fler frågor är du varmt välkommen att återkomma!Vänligen

Är stämmoprotokoll och motioner att se som offentliga i ekonomiska föreningar?

2018-02-26 i Föreningar
FRÅGA |Hej. Jag är medlem i en större ekonomisk förening. Är stämmoprotokoll, motioner till stämman, styrelsens svar på motioner osv att betrakta som offentliga. De finns tillgängliga för medlemmarna, mer än 500 personer? Samma fråga för ännu större ekonomiska föreningar. Ett material som är tillgängligt för tiotusentals personer, t ex Arla, Konsum, kan det ha status av icke offentligt? Allt givet att för föreningen uppenbart skadlig information inte yppas i handlingarna.
Anja Bartholdsson |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline! Föreningsstämmans protokoll är inte att se som offentlig, d.v.s. allmänheten (vem som helst) har inte rätt att ta del av det. Däremot ska medlemmar samt innehavare av förlagsandelar ha tillgång till och möjlighet att läsa protokollet på plats hos föreningen senast tre veckor efter stämman (se Lagen om ekonomiska föreningar [FörL.] 7 kap. 39§). Om en kopia ska skickas ut så ska likhetsprincipen gälla, d.v.s. samtliga medlemmar ska få en kopia sänd till sig. Dessa regler gäller oavsett storlek på den ekonomiska föreningen. Inför en stämma är styrelsen normalt skyldig att tillsammans med kallelsen sända ut material i de ärenden som ska behandlas på stämman, därmed även motioner och styrelsens svar på dessa. Endast helt undantagsvis, om materialet saknar relevans för ärendet på stämman, torde styrelsen kunna avstå från att sända ut det. Det är alltså inget absolut krav men helt klart att föredra eftersom det betyder att medlemmar på förhand kan sätta sig in i de ärenden som ska behandlas. Det som är ett absolut krav är att alla ärenden som ska behandlas på stämman tydligt anges i kallelsen, endast de obligatoriska ärendena får behandlas även om de inte skulle finnas med (se FörL. 7 kap. 21§). Även vad gäller motioner så har alltså inte vem som helst rätt att få de tillsända till sig, de är med andra ord inte offentliga i juridisk mening. Hoppas du har fått svar på din fråga, annars får du gärna återkomma. Vänligen,