Kan en ideell förening äga mark?

2017-11-18 i Föreningar
FRÅGA |Får en ideell förening äga mark.
David McKenzie |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.En ideell förening är en juridisk person som kan ingå avtal och driva näringsverksamhet.Det finns ingenting som hindrar en ideell förening att äga mark.Vänligen,

Vad händer när en styrelseledamot inte beviljas ansvarsfrihet i en ideell förening?

2017-11-12 i Föreningar
FRÅGA |En styrelseledamot, kassör, i en ideell förening har stulit föreningens pengar och duperat övriga styrelseledamöter att finanserna var ok. Kan revisorer bevilja ansvarsfrihet för övriga styrelseledamöter som inte har känt till detta, kassören har nu avgått och kommer att bli polisanmäld, eller är det ansvarsfrihet för hela styrelsen eller inte någon som gäller?
Lenita Pettersson |Hej,Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.Det är viktigt att understryka att reglerna om ideella föreningar inte finns lagstadgade utan regleras genom praxis, rättsprinciper och doktrin. I vissa fall kan man tillämpa lagen om ekonomiska föreningar.Ansvarsfrihet handlar om godkännande av de ansvarigas verksamhet i vissa företagsformer. Föreningsstämman i en ideell förening beslutar om en styrelse ska beviljas ansvarsfrihet för det gånga räkenskapsåret. Ansvarsfrihet beviljas individuellt vilket innebär att några styrelseledamöter kan beviljas ansvarsfrihet, medan andra vägras. Om er förening har en revisor ska hen i revisionsberättelsen rekommendera stämman att ge eller inte ge styrelsen ansvarsfrihet.Om en tiondel av de röstberättigade medlemmarna i föreningen går emot förslaget att bevilja ansvarsfrihet kan inte ansvarsfrihet beviljas på en föreningsstämma. Vem som helst kan då under ett år stämma antingen hela styrelsen eller enskilda styrelseledamöter och kräva skadestånd för den förlust eller ekonomiska skada som dessa eller denna ska ha orsakat. Med vänlig hälsning,

Solidariskt ansvar i fritidshusförening

2017-11-05 i Föreningar
FRÅGA |Som medlem i en fritidshusförening , där en del fritidshus omvandlats till permanentboende, undrar jag vad begreppet solidariskt ansvar innebär.I en paragraf sägs att " medlemmar ska solidariskt medverka i underhållet samt kostnadstäckning och skötsel osv..." Det gäller enskild väg.Föreningen startade 1983 och mycket har hänt sedan dess. Som att en del fastigheter ombildats till åretruntboende. Detta innebär att dessa fastighetsägare belastar vägen både mer med egna fordon + övrig trafik som sophämtning, postutdelning, skolskjuts mm.Vi utnyttjar vägen endast under några sommarveckor. Det gäller för tillfället inte några jättesummor men man har också diskuterat att"förbättra" vägen på ett kostbarare sätt. M a o mer av en principfråga för oss.Vi anser att Lantmäteriets rekommendationer PM Dnr 401/2010-2025 bör gälla men har inte fått gehör för detta. Att ansöka om att bilda samfällighetsförening hos lantmäteriet torde bli alltför dyr så det är inget alternativ. Tacksam för råd. MVHfam B
Samuel Karlsson |Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline!Solidariskt ansvar innebär att alla som omfattas av ansvaret ska betala ligga mycket. Om du anser att vissa bör betala mer bör du pådriva en förändring av stadgarna vid nästa föreningsstämma. Använd då lämpligen Lantmäteriets rekommendation som du hänvisar till i din fråga som underlag för förändringen.Om du inte kan få förslaget igenom via röstning är det inte så mycket du kan göra utom att träda ur föreningen och som sagt riskerar alternativet i så fall att bli kostsamt.Vänliga hälsningar,

Ekonomiskt ansvar i ideell förening

2017-10-30 i Föreningar
FRÅGA |Om en Golfklubb som är en ideell förening äger ett AB som är i obestånd. Vad har medlemmar i föreningen som innehar spelrätter för ekonomiskt ansvar?
Frida Gustafsson |Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Utifrån omständigheterna i frågan utgår jag från att du undrar huruvida medlemmarna i en ideell förening kan bli ekonomiskt ansvariga om ekonomin i föreningen skulle gå dåligt. Det finns ingen lagstiftning som reglerar regler kring ideella föreningar. Utan ideella föreningar drivs utefter "oskrivna regler" som grundar sig på praxis och normer.I en ideell förening finns inget personligt ansvar hos medlemmarna, vilket innebär att en medlem inte kan bli betalningsansvarig för föreningen. Hoppas du fick svar på din fråga!

Ändring av föreningsstadgar på två möten

2017-11-16 i Föreningar
FRÅGA |Vi är en ideel idrottsförening.I våra stadgar finns följande paragraf:"Ändring av föreningens stadgar kräver likalydande beslut vid två på följande ordinarie årsmöten"Vi gjorde en ändring i stadgarna 2015, men "glömde" ta upp det igen vid årsmötet 2016. Det togs heller inte upp nu vid årsmötet 2017.Däremot föreslog man nu, vid årsmötet 2017, en ytterligare ändring i stadgarna (men paragrafen ovan står fortfarande kvar) vilket jag tolkar som att det måste passera ett ytterligare ordinarie årsmöte innan stadgarna gäller.Medlemmarna vid mötet var av åsikten att det går lika bra med ett extra årsmöte.Vad gäller?
Samuel Karlsson |Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline!Jag utgår ifrån att idrottsföreningen är en ideell förening. Även i ideella föreningar är föreningen bunden av sina stadgar. Om det står att ett beslut om ändring i stadgarna ska fattas vid två efterföljande ordinarie årsmöten är det detta som gäller och beslut som inte fattas på detta vis är ogiltiga. Därmed kan det första beslutet du beskriver ogiltigförklaras på begäran av någon medlem i föreningen.Förslaget ni nu har uppe måste även det tas upp vid två ordinarie årsmöten i enlighet med era stadgar. Däremot kan ni ju passa på och ta bort detta villkor vid detta beslut om ni tycker att det gagnar föreningen.Vänliga hälsningar,

Styrelsemedlem orsakar föreningen skada

2017-11-09 i Föreningar
FRÅGA |hej, jag och ett par vänner äger en ekonomisk förening tillsammans, men problemet är att en av mina delägare är lite avundsjuk på min insats. Han försöker därför att skada bolaget genom att göra dåliga affärer, bland annat en staty av sig själv till kontoret. De dåliga affärerna har kostat bolaget totalt 50.000 SEK. Kan jag med hjälp av lagen se till att min kollega blir personligt betalningsskyldig för affären?
Marie Gergy |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline!När du skriver "delägare" så tolkar jag det som att personen du talar om på något sätt är med i föreningens styrelse? Styrelseuppdraget bygger på förtroende. Det följer av styrelseuppdraget att en utsedd styrelseledamot är skyldig att vara omsorgsfull, lojal och uppfylla sina förpliktelser. Den som har ådragit sig att vara styrelseledamot i en förening kan inte säga att den inte förstått vad uppdraget går ut på.En styrelseledamot kan under vissa omständigheter därför bli skadeståndsskyldig gentemot föreningen. Styrelseledamoten ska då ersätta de skador som han eller hon har orsakat genom uppsåt eller oaktsamhet under sitt styrelseuppdrag, se lagen om ekonomiska föreningar 13 kap 1 §.På föreningsstämman ska medlemmarna fatta beslut om en styrelseledamot ska beviljas ansvarsfrihet för det år som har passerat. Om ansvarsfrihet beviljas kan föreningen/styrelsen som huvudregel inte väcka skadeståndstalan för det år som beslutet gäller, se lagen om ekonomiska föreningar 13 kap 5 §.Hoppas du fick svar på din fråga!Mvh

Styrelsebeslut gällande färgen vid ommålning i en bostadsförening.

2017-10-30 i Föreningar
FRÅGA |En brf i en liten gammal fastighet sedan 1860-talet. Ommålning ska ske av trapphus och dörrar. Endast cirka 14 hushåll. Styrelse 3 medlemmar. Drygt 70% av medlemmarna vill behålla ursprunglig ljus gröngrå färg på dörrar. Styrelsen önskar måla om dörrarna i mörkbrunt. Målning av väggar redan påbörjat. Vem beslutar om dörrfärg? Enligt styrelsen beslutar de. Några medlemmar säger att styrelsen ej får besluta om väsentligt ny färg. Namnlista har suttit i porten. Drygt 70% av medlemmarna röstade för bevarandet av nuvarande ljusa färg. 3 medlemmar röstade brunt och 3 medlemmar avstod.Tacksam för svar om styrelsen kan bestämma brunt trots att nästan alla önskar behålla nuvarande färg?Med vänlig hälsning
Jennie Nilsson |Hej, och tack för att du vänder dig till oss med din fråga.Medlemmarna i en bostadsförening har rätt att utöva sin bestämmanderätt i föreningen. Detta görs då i föreningsstämman. I föreningens stadgar får det bestämmas i vilka angelägenheter medlemmarna beslutar och i vilka frågor som styrelsen ska ha fullmakt att själva fatta beslut kring. Stadgarna ser olika ut i varje förening så det är viktigt att känna till vad som står i stadgarna för just er förening. Står det tex i stadgarna att styrelsen får besluta i frågor som är av mindre väsentlighet så gäller frågan om vad som kan anses väsentligt för medlemmarna. Ny färg kan i högsta grad vara väsentligt. Se efter i stadgarna hur stor beslutsrätt styrelsen har och om de haft rätt att göra beslutet själva. Det brukar kunna stå antingen att medlemmarna har beslutsrätt i alla angelägenheter eller vissa angelägenheter. Agerandet av styrelsen är rätt eller fel beroende av vad som anges i stadgarna. Även om styrelsen har beslutsrätt i frågan, så har en medlem alltid rätt att få ett önskat ärende prövat på stämman om denne skriftligen begär det. Min rekommendation är att ni skriver till styrelsen att ni vill ta upp ärendet gällande färgen för omröstning på föreningsstämman. Ärendet ska då hanteras på årsstämman och framröstat förslag ska då gälla.Ni är välkomna att återkomma med följdfrågor.Lycka till!

Kameraövervakning och straffavgift i bostadsrättsföreningar

2017-10-26 i Föreningar
FRÅGA |Hej!Får en bostadsrättsförening sätta in kameraövervakning i ett gemensamt soprum samt ta ut böter om man inte kastar sopor som sig bör?
Marcus Karlsson |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Kort summering Rörande kameraövervakning så är det svårt att säga om de får sätta upp kameror utan det är olika från fall till fall. Här är min gissning att det kan vara okej. Rörande böter så får de inte ta ut kostnader av enskilda för att soporna har slängts fel men däremot höja avgiften för alla av föreningens medlemmar Kameraövervakning Till att börja med gäller kameraövervakningslagen då det rör kameror som är uppsatta i Sverige och bostadsrättsföreningen (Brf) utgår jag från är etablerad i Sverige enligt 3 § kameraövervakningslagen. Det finns generella krav på kameraövervakning som innebär att det ska bedrivas lagligt, med god sed och med hänsyn till enskildas personliga integritet enligt 7 § kameraövervakningslagen. Det blir skillnader i vilka regler som gäller i detta fall om allmänheten har tillgång till soprummet (d.v.s. soprummet är öppet för alla) eller om det inte är tillgängligt för allmänheten (exv. om det finns ett lås till soprummet). I mitt svar utgår jag från att det endast medlemmarna som har tillgång till soprummet. För att Brf ska få sätta upp kameror så krävs antingen samtycke från de som har tillgång till soprummet enligt 22 § kameraövervakningslagen. Finns inte samtycke kan de göra det om det behövs för att förhindra olyckor, avslöja, utreda eller förhindra brott eller andra berättigade ändamål enligt 23 § kameraövervakningslagen. Att förhindra kostnader för bostadsrättsföreningen i och med att sopor slängs fel skulle kunna utgöra "andra berättigade ändamål". Dessa ändamål måste dock vägas mot den personliga integriteten. Övervakning i soprum är inte lika integritetskränkande som exempelvis övervakning i ett trapphus även om det utgör ett ingrepp i den personliga integriteten. Att övervaka soprummet lär vara okej så länge det medför stora kostnader och dessa inte har kunnat lösas på andra sätt. Händer det däremot väldigt sällan att sopor hamnar fel anser jag inte att kameraövervakningen är tillåten utan samtycke men här har jag för lite information för att göra en säker bedömning. Böter från bostadsrättsföreningen De avgifter som får tas ut av Brf framgår av 7 kap. 14§ bostadsrättslagen. Sophantering är något som föreningen ska tillhandahålla och därmed ska inga avgifter tas ut för detta. Brf får inte ta ut avgifter/böter från en enskild för att denne slarvat med sophanteringen. Däremot så har de möjlighet att höja avgiften för alla i föreningen för att ta hand om de kostnader som uppstår extra för Brf då styrelsen bestämmer avgiften. Vill du veta mer kan du läsa ett avgörande rörande kameror i soprum gjord av datainspektionen 2016 här. Hoppas du är nöjd med svaret! Med vänliga hälsningar,