Vad är preskriberingstiden för en fordran mellan en VA-förening och en privatperson?

2018-01-15 i Föreningar
FRÅGA |Hur länge kan en privatperson som utfört ett arbete för en ideell organisation vänta med att skicka fakturan till den ideella organisationen? Finns det en preskriptionstidpunkt för detta? 3 år? 5 år? 10 år? Räknas en ideell organisation som näringsidkare? I detta fallet handlar det om en icke allmännyttig ideell organisation, en VA-förening.
Amanda Olsson |Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!En privatperson kan kräva att få sin fordran betald via faktura så länge preskriberingstiden gäller.En fordran gäller preskriptionslagen vanligen 10 år efter uppkomsten med undantag för när näringsidkare har fordran på konsumenter vilket inte är fallet här. Så i detta fall skulle 10 års-regeln gälla. (2 § PL) Ytterligare avvikelser från detta kan förkomma om annat är särskilt föreskrivet i avtalet eller special lagstiftning men förutsatt att avtalet mellan parterna inte fastställer någon annan preskriberingstid vilket antas inte vara fallet.Definitionen för näringsidkare är en fysisk eller juridisk person som handlar för ändamål som har samband med den egna näringsverksamheten (1 § 4 st konsumentköplagen) Så huruvida det går att tillämpa på den aktuella ideella förening beror på om de är registrerad hos Bolagsverket. Oavsett påverkar inte det preskriptionstiden i detta fall.Hoppas detta besvarade din fråga!

Stämmoprotokoll i en ekonomisk förening som inte offentliggörs

2018-01-07 i Föreningar
FRÅGA |Om styrelsen inte offentliggör stämmoprotokollet inom tre veckor efter stämman, som lagen säger, kan man då anmäla dem för brott mot lagen om ekonomiska föreningar, och hur går man tillväga i så fall?
Therese Axén |Hej tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Lagen säger att protokollet senast tre veckor efter stämman ska hållas tillgängligt hos föreningen för medlemmarna och innehavarna av förlagsandelar (se 7 kap 39 § Lag om ekonomiska föreningar, EFL). Andra än de nämnda i paragrafen har inte rätt att ta del av protokollet. Stämmoprotokollet är inte offentligt, varav den får läsas på plats. Medlemmarna och förlagsandelsinnehavarna har alltså rätt att läsa protokollet men kan inte kräva att få en kopia. Dock hindrar det inte protokollet från att ändå tillhandahållas medlemmarna i kopia eller med elektroniska hjälpmedel under förutsättning att det sker på för medlemmarna lika villkor. Det finns vidare inget straff i denna lag om protokollet inte hålls tillgänglig för medlemmarna och förlagsandelsinnehavarna hos föreningen (se 16 kap 1 § EFL). mvh

Kan man bli betalningsansvarig i en ekonomisk förening?

2018-01-02 i Föreningar
FRÅGA |Hej!Jag har blivit tillfrågad om jag vill sitta med i styrelsen för en ekonomisk förening. Jag har på omvägar fått höra att föreningen har skulder efter en festival förra året som inte gick runt. Fick också höra att styrelseledamöterna fick betala ur egen ficka. Kommer jag som nyvald ledamot i styrelsen att "ärva" dessa skulder? Vill gärna sitta med, men vill naturligtvis inte riskera min privatekonomi. Då tackar jag hellre nej.
Claudia Perra-Morin |Hej!Tack för att du vänt dig till Lawline med din fråga!Att vara styrelseledamot i en ekonomisk förening regleras generellt i lag om ekonomiska föreningar och i föreningens stadgar.Att en styrelseledamot skulle vara personligt betalningsansvarig regleras inte i lag om ekonomiska föreningar. Däremot kan en styrelseledamot bli skadeståndsskyldig enligt 13 kap. 1 § lag om ekonomiska föreningar gentemot föreningen om styrelseledamoten uppsåtligen eller av oaktsamhet skadar föreningen medan denne fullgör sitt uppdrag. För att skadeståndsskyldigheten ska sättas i spel krävs det generellt ett beslut från föreningsstämman och ett beslut om att inte bevilja styrelsen ansvarsfrihet enligt 7 kap. 10 § 3 p. lag om ekonomiska föreningar.Men eftersom det inte finns ett personligt ansvar för en styrelseledamot torde du inte behöva ansvara för tidigare styrelseledamöters förpliktelse. Mitt råd till dig är att ta reda på varför de tidigare styrelseledamöterna valde att betala för föreningen innan du går vidare med ditt beslut.Lycka till!Med vänlig hälsning,

Styrelseordförandes behörighet i bostadsrättsförening

2017-11-29 i Föreningar
FRÅGA |Hej,frågan gäller trappstädning.Bostadsrättsföreningen har olika åsikter om att köpa tjänsten. Kan ordförande självbestämma i denna fråga. Kostnaden är ca. 12000/år.
Marika Jaaniste |Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!En bostadsrättsförening är en ekonomisk förening. Regler om bostadsrättsföreningar återfinns således i lagen om ekonomiska föreningar. StyrelsenEn bostadsrättsförening ska ha en styrelse med minst tre ledamöter. (6 kap. 1 §) Inom styrelsen ska ska en av ledamöterna vara ordförande. (6 kap. 8 §) Styrelsen ansvarar för föreningens organisation och förvaltning av föreningens angelägenheter såsom exempelvis bokföring, redovisning, underhåll av fastigheten och upphandling av tjänster för olika typer av arbeten. (6 kap. 6 §) Styrelsen är beslutför, om mer än hälften av hela antalet styrelseledamöter eller det högre antal som föreskrivs i stadgarna är närvarande. (6 kap. 9 § 1 st ) Som styrelsens beslut gäller den mening för vilken mer än hälften av de närvarande röstar eller, vid lika röstetal, den mening som ordföranden biträder. (6 kap. 9 § 2 st) Styrelseordförandens mening avgör alltså utfallet i en fråga vid lika röstetal. Vidare kan styrelsen delegera sitt ansvar men måste då se till att den till vilken delegation sker är lämplig för uppgiften och löpande kontrollera att uppgiften fullgörs. (6 kap. 6 § 4 st)SammanfattningsvisUnder förutsättning att styrelseordföranden inte delegerats ansvaret avseende renhållning av trapphusen och att lika röstetal inte föreligger vid omröstning i frågan så kan styrelseordföranden inte ta beslut i frågan.Mer rådgivning eller hjälp av en juristVänd dig till vår telefonrådgivning eller boka tid med en jurist- Boka tid med en jurist för 1677,50 kr/h, ring oss på 08-533 300 04 och välj knappval 1.- Gratis telefonrådgivning, ring oss på 08-533 300 04 och välj knappval 2.Vänligen,

Vad krävs för att få fatta beslut om ändring i en bostadsrättsförenings stadgar?

2018-01-08 i Föreningar
FRÅGA |Bostadsrättslagen anger (23§) att man kan ändra stadgarna om samtliga röstberättigade i föreningen är med på det. Innebär det alla i föreningen (som kanske inte är där på föreningsstämman) eller alla de som är röstberättigade på den årliga föreningsstämman?
Hanna Rappmann |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Stadgarna i en bostadsrättsförening kan ändras på olika sätt. Antingen om alla röstberättigade i föreningen är ense om det, d v s även de som inte närvarande på föreningsstämman. Ett alternativ för att ändra stadgarna är att ett beslut om det fattas på två av varandra följande föreningsstämmor och minst två tredjedelar av de röstande på den senare stämman gått med på beslutet. Vidare finns det vissa specialfall vid särskilda beslut (9 kap. 23 § bostadsrättslagen). Det kan också finnas särskilda villkor i stadgarna för att få fatta beslut om ändring i dessa och då gäller även de villkoren (9 kap. 24 bostadsrättslagen). Hoppas det var svar på din fråga!Vänligen,

Beslut om likvidation av ekonomisk förening

2018-01-06 i Föreningar
FRÅGA |Hej!Jag är medlem och arbetar aktivt i en ekonomisk förening med ca 10 medlemmar. Av olika anledningar är det nu aktuellt att sälja verksamheten och tillgångarna för att därefter likvidera föreningen. Min funderingar gäller huruvida styrelsen har mandat att fatta beslut om en försäljning, vilket i praktiken innebär att verksamheten kommer drivas vidare i annans regi, eller om detta är ett beslut som ska tas i en ordinarie alternativt extra föreningsstämma.
Amanda Blomberg |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!I lagen om ekonomiska föreningar (kap. 11) återfinns regler om vad som gäller vid frivillig likvidation. Föreningsstämman beslutar om att föreningen ska gå i likvidation (11 kap. 1 § 1 stycket). Ett beslut om likvidation är giltigt endast om det har biträtts av minst två tredjedelar av de röstande (11 kap. 1 § 2 stycket). I stadgarna får dock ha tagits in längre gående villkor för att beslutet ska vara giltigt (7 kap. 32 § 2 stycket). Beslut om likvidation kan tas upp på en extra föreningsstämma. Det gäller då särskilda kallelseregler för stämman. Se 7 kap. 17 § 2 stycket och 7 kap. 20 § 1 stycket 3 punkten.Jag hoppas att du fick svar på din fråga. Om du har fler funderingar är du välkommen att ställa en ny fråga till oss här på Lawline!

Vilka regler gäller i en ideell förening?

2017-12-07 i Föreningar
FRÅGA |Hej. Jag är med i valberedningen i en ideell förening. En av medlemmarna som ni sitter i styrelsen vill nominera en annan medlem som ordförande. Hon vill dock göra det anonymt. Är det ok att hon är anonym? Hon riskerar annars konsekvenser av sittande ordförande tror hon ( vars mandattid går ut till nästa föreningsstämma).Mvh Elisabeth Holmberg
Amanda Strömblad Larsson |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Det finns ingen lag som reglerar ideella föreningar. Reglerna som gäller är således vad som sägs i era stadgar samt att man måste följa "god föreningssed". Det finns dessutom fyra generella regler för associationer som dessutom gäller för ideella föreningar och dessa är:1. Beslut får inte strida mot föreningens ändamål2. De som är verksamma inom föreningen är bundna av den verksamhet man kommit överens om att ägna sig åt.3. Alla medlemmar har lika rätt. 4. "Generalklausulen" innebär "att de som har bestämmanderätten inte får fatta beslut eller vidta åtgärder som är ägnade att bereda någon en otillbörlig fördel till nackdel för organisationen eller annan medlem".Fråga blir således om det enligt p. 4 kan "ägna någon en otillbörlig fördel för medlem". Jag vågar säga med ganska stor säkerhet att det inte ger den nominerade en otillbörlig fördel vare sig den nomineras anonymt eller under den som nomineras namn. Med andra ord finns det inga hinder i generella regler, däremot rekommenderar jag dig att se över era interna stadgar.Hoppas att du fick svar på din fråga!

Utträde ur riksförbund

2017-11-27 i Föreningar
FRÅGA |Hej! Vad gäller om en förening vill utträda från sitt riksförbund?
Magdalena Carlstedt |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Det finns ingen lag som reglerar ideella föreningar, utan de flesta bestämmelser hittar man i föreningens stadgar. Det brukar i princip alltid regleras hur en medlem begär utträde ur föreningen. Så kika i stadgarna, annars är du välkommen att återkomma om du har fler frågor!