Rätten att få ta del av ljudinspelning av årsmöte

2017-09-13 i Föreningar
FRÅGA |Sekreteraren i en ideell förening gör en ljudupptagning under föreningens årsmöte för att ha som hjälp till när hen skriver protokollet sen. Får medlemmar i föreningen ta del av ljudinspelningen senare, eller vad gäller för ljudinspelningen?
Jesper Forsgren |Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Ideella föreningar styrs av dess stadgar. Det finns ingen särskild lag som reglerar hur en ideell förening ska bedriva sin organisation. Stadgarna som föreningens medlemmar satt upp är ramarna för vad som gäller för den föreningen. Man kan säga att stadgarna fungerar som ett avtal mellan medlemmarna och föreningen. I stadgarna kan det stå hur föreningen behandlar mötesprotokoll i förhållande till dess medlemmar och även utomstående. Det finns ingen motsvarighet till offentlighetsprincipen inom föreningsrätten och medlemmar har ingen absolut rätt till att få ta del av protokollen. Om en medlem vill ta del av protokoll eller andra handlingar ankommer det oftast på styrelsen att fatta ett beslut om den saken. Så om stadgarna i föreningen inte reglerar just ljudupptagningar är det upp till styrelsen att fatta beslut om de anser det lämpligt att ljudupptagningen lämnas ut till en medlem.Jag hoppas att du fick svar på din fråga!Mvh,

Rätt till idrottsförenings styrelseprotokoll

2017-09-08 i Föreningar
FRÅGA |hej jag skulle vilja läsa en protokoll från en styrelsemötet. detta är en idrotts förening, enligt dom själva måste jag vara medlem för ta del av protokollet eller få till ett personlig möte, jag behöver verkligen få läsa denna protokoll.Vilken lag eller finns det någon lag som jag kan få stöd av, sen är det förening som beslutar...
Jesper Forsgren |Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!En idrottsförening har organisationsformen ideell förening. Det finns ingen lag som reglerar ideella föreningar utan föreningen styrs av dess stadgar. Stadgarna fungerar som ett slags avtal mellan föreningen och medlemmarna. Därför är inte stadgarna tillämpliga på icke-medlemmar. Skulle det inom stadgarna finnas regler om hur styrelseprotokoll ska hanteras och utlämnandet av dessa så gäller alltså detta enbart mot dess medlemmar.Det låter som att föreningen har gett dig korrekt information, att du antingen måste bli medlem eller få föreningen att frivilligt ge ut protokollet. Beroende på vad föreningens stadgar föreskriver är det inte ens säkert att du som medlem skulle ha rätt till styrelseprotokollet.Hoppas du fick svar på din fråga!Mvh,

Kan en ideell förening vara en juridisk person även fast medlemmarna eller föreningen hävdar något annat?

2017-08-19 i Föreningar
FRÅGA |Kan "ideell förening" mot sin (medlemmarnas) vilja anses som juridisk person eller kan man hävda att det endast rör sig om samägande eller enkelt bolag? Avtal finns med ändamål och namn men ingen beslutsordning. En eller två personer utses som ordförande och kassör årligen. Bankkonto finns i "föreningens " namn".
Simon Göransson |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.Som jag förstår din fråga, undrar du om din organisation är en juridisk person.Mitt svar är strukturerat så att jag först sammanfattar mina slutsatser. Därefter följer min utredning av ditt problem.SammanfattningJa, en ideell förening kan vara en juridisk person trots att medlemmarna eller föreningen hävdar något annat.Min slutsats är att det sannolikt rör sig om en ideell förening i ditt fall. Jag antar då dock att ert avtalet är utformat som ett föreningsavtal. Jag kan tyvärr inte ge dig ett bestämdare svar än så.När är en ideell förening en juridisk person?En ideell förening kan vara en juridisk person trots att medlemmarna eller föreningen hävdar något annat. Det viktiga är om föreningen uppfyller kriterierna för att vara en juridisk person.En ideell förening är en juridisk person om följande kriterier är uppfyllda:1. Det ska röra sig om flera personer som har gått samman,2. För ett gemensamt ändamål.3. Avtalet om samverkan måste innehålla föreningens namn, ändamål och hur föreningen fattar beslut.4. Man brukar också kräva att föreningen har någon slags företrädare.Det ska också vara en förening och inte ett bolag. Det beror av hur avtalet är utformat.Ditt fallSom jag förstår det är det knepiga i ditt fall om det finns någon beslutsordning eller inte. Sannolikt måste dock beslutsordningen inte vara nedskriven. Så länge som man ändå kan peka ut en bestämd beslutsordning bör det duga. Som du förstår av min reservation är rättsläget inte helt självklart.I ditt fall är det dock sannolikt en ideell förening, om man antar att avtalet är utformat som ett föreningsavtal. Som jag förstår dig finns det ju en bestämd beslutsordning.Jag kan tyvärr inte ge dig ett bestämdare svar än så.Jag hoppas att det var svar på din fråga!____________________________________Behöver du vidare hjälp med bildande av ideella föreningar är du välkommen att kontakta oss på tfn 08-533 300 04 (måndag till fredag 10:00–16:00) eller maila oss på info@lawline.se.Med vänliga hälsningar,

Överklaga stugförenings beslut

2017-08-17 i Föreningar
FRÅGA |En stor ek står 2,5 m fr vår tomtgräns, 4,5 m från huset. Grenar växer in över huset. Stugförening förvägrar mig att ta ner trädet. Att hamla eller ta ner grenar anser de inte möjligt. Vart kan jag vända mig för att överklaga beslut!
Jessica Konduk |Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!Din fråga är fastighetsrättsligt och bolagsrättslig. Det framstår inte av din fråga på vems mark trädet står men i jordabalkens (JB) 3 kapitel regleras rättsförhållandet mellan grannar. I kapitlets 2 § finns reglerna kring rötter och grenar som tränger över tomtgränserna. Där stadgas att om gren eller rot tränger över tomtgränsen från område intill denna och detta orsakar olägenhet får fastighetsägaren ta bort dessa. Det är ingen tillfällighet att lagen talar om rot och gren. En stam som hänger över en tomtgräns får man inte röra. Man får inte heller ta bort rötter och grenar på ett sådant sätt att trädet dör av ingreppet. Det skulle nämligen vara att likställa med att ta bort trädet helt. Dock ska den ägare till tomten som träden står på först ges möjlighet att själv vidta åtgärder om bortförandet kan befaras medföra skada av betydelse för honom eller henne.Om du anser att träden som tränger över på din tomt är till olägenhet för dig, och din granne inte går med på att ta ner grenarna, har du själv en rätt att kapa grenar och rötter som tränger över tomtgränsen. Det ska dock nämnas att skälig tid måste ha passerat innan du kan kapa grenarna, vilket har ansetts vara cirka sex månader. Grannen ska nämligen få tid på sig att själv utföra handlingen innan det är fritt fram för dig att ta bort grenar eller rötter som tränger in på din tomt. Om du tar bort grenarna själv vill jag påpeka att detta ska göras med stor försiktighet, för skulle träden dö som resultat av dina ingrepp kan du bli ersättningsskyldig. Att helt på eget initiativ vidta åtgärder kan utgöra en brottslig handling i form av egenmäktigt förfarande eller skadegörelse. Därför är det mycket viktigt att du talat med din granne och väntat sex månader innan du själv vidtar några åtgärder såvida kapningen av grenar kan befaras medföra skada av betydelse för grannen.Vad gäller vem som betalar för nedtagningen av en grannes grenar innehåller JB inga bestämmelser som ger dig någon rätt att kunna begära ersättning, av de kapade grenarna från din granne. Det får du med andra ord bekosta själv.Om kommunen äger marken trädet står påI det fallet att kommunen äger marken som trädet står på bör du kontakta kommunen för att få hjälp att beskära trädet.Om stugföreningen är en samfällighetsföreningIfall du är medlem, annan rättighetsinnehavare eller styrelseledamot i delägarfastighet och din rätt beröres att beslut som fattas på föreningsstämma inte har tillkommit i behörig ordning eller att det strider mot samfällighetslagen eller annan författning eller mot stadgarna, får du klandra beslutet genom att väcka talan mot föreningen hos mark- och miljödomstolen. Om din talan grundas på att beslutet ej tillkommit i behörig ordning eller att det kränker en medlems eller rättighetshavares rätt, skall talan väckas inom fyra veckor från beslutets dag annars blir beslutet gällande. Talan väcks hos mark- och miljödomstolen enligt 53 § samfällighetslagen.Om stugföreningen är en ekonomisk föreningI detta fall har du rätt att få ditt ärende behandlat vid en föreningsstämma om han eller hon skriftligen begär det hos styrelsen i sådan tid att ärendet kan tas upp i kallelsen till stämman eller, om stadgarna innehåller bestämmelser om saken, om han eller hon begär det på det sätt och inom den tid som har bestämts i stadgarna, enligt 7 kap 14 § FL.Om ett beslut av föreningsstämman inte har kommit till i behörig ordning eller på annat sätt strider mot lagen om ekonomiska föreningar, tillämplig lag om årsredovisning eller stadgarna, får bland annat en föreningsmedlem föra talan mot föreningen vid allmän domstol om att beslutet ska upphävas eller ändras. En sådan talan ska väckas inom tre månader från dagen för beslutet. Om talan inte väcks inom denna tid, är rätten att föra talan förlorad.Talan får väckas senare i vissa fall än vad som sägs ovan om: 1. beslutet är sådant att det inte kan fattas ens med alla medlemmarnas samtycke, 2. samtycke till beslutet krävs av alla eller vissa medlemmar och något sådant samtycke inte har getts, eller 3. kallelse till föreningsstämman inte har skett eller de bestämmelser om kallelse som gäller för föreningen i väsentliga delar inte har följts. Detta enligt 7 kap 43-44 §§ FLSvarBeroende på vilken slags förening som är aktuell kan du vända dig till antingen tingsrätten eller till mark- och miljödomstolen för att klandra beslutet. Observera tidsfristerna ovan.Jag hoppas att du har fått svar på din fråga och om du har någon ytterligare fundering, kommentar eller synpunkt får du gärna lämna en kommentar i kommentarsfältet nedan eller mejla mig. jessica.konduk@lawline.seVänligen,

Regler om kallelse till styrelsemöten och årsstämma?

2017-09-11 i Föreningar
FRÅGA |Hej.Finns det enligt lagar och föreskrifter angivet hur många dagar det måste vara minst mellan kallelse till styrelsemöte och angiven dag för styrelsemöte i en bostadsrättsförening? lagligt att kalla till möte dagen före?
Mikaela von Bornstedt |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Reglerna om bostadsrättsföreningar hittar du i bostadsrättslagen. Den an du titta närmre på här.Det finns inga bestämmelser som handlar om hur lång tid det måste vara mellan kallelse och ordinarie styrelsemöte. I föreningens stadgar ska det finns bestämt inom vilken tid från föreningsstämman (årsmötet) en kallelse måste komma ut till föreningens medlemmar (9 kap. 5 §), men detsamma gäller alltså inte för kallelse till ordinarie styrelsemöten och det är inte olagligt att kalla till ett möte med kort varsel. I långa loppet kan däremot tänkas att bristande organisation inom styrelsen leder till att den inte kan sköta sina uppgifter och tillvarata föreningens intressen på det sätt som den är skyldig att göra (9 kap. 12 §).Vanligen är det ordföranden som ansvarar för att kalla till styrelsemöten, men hur detta sköts inom föreningen är en organisatorisk snarare än en juridisk fråga. Av praktiska skäl kan det vara bra att bestämma hur och när kallelser ska skickas ut, men det är upp till styrelsen att organisera sitt arbete på ett lämpligt sätt.Jag hoppas att detta har varit till din hjälp.Vänliga hälsningar,

Sommarstugeförening gällande VA: olika eller samma avgifter

2017-08-28 i Föreningar
FRÅGA |Om en förening (ca 350 medlemmar) ska renovera avloppsledningar i ett sommarstugeområde. Kan då de senast anslutna (ca 85) kräva att de ska betala en mindre summa?
Hanna Karlsson |Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Kort svar, ja, eftersom upplägget för arbetet är en fråga som föreningen styr över (oavsett om det är en ekonomisk förening eller en gemensamhetsanläggning för VA). Men bara för att ni kan kräva det betyder det inte att ni når framgång med det eftersom ni är färre än hälften. Kostnaden för renoveringen kommer förmodligen vara ungefär samma per fastighet och jag tycker det inte verkar troligt att de som bott där längre kommer gå med på att stå för kostnaden för andra fastigheters renovering utöver sin egen.Vänligen,

Oskäliga medlemsvillkor i bostadsrättsföreningar

2017-08-18 i Föreningar
FRÅGA |Hej,Kan en Bostadsrättsförening skriva in i sina stadgar att grannkommuners innevånare ej är berättigade att köpa bostadsrätt och vägras att bli medlemmar??
Marcus Karlsson |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! Du hittar de regler som gäller för bostadsrättsföreningar främst i bostadsrättslagen. Enligt 2 kap. 1 § bostadsrättslagen så ska de villkor för att bli medlem i föreningen finnas i stadgarna och dessa avgör då om man har rätt att bli medlem eller inte. Bostadsrättsföreningen kan dock inte sätta upp vilka villkor som helst utan det finns begränsningar i 2 kap. 2§ bostadsrättslagen. Exempel på detta är att en lägsta inkomst inte får ställas som krav för inträde i föreningen. Det finns inget uttryckt förbud i lagen mot att ställa krav på vilken kommun den sökande medlemmen ska komma ifrån. Dock finns ett krav på att villkoret inte får vara oskäligt mot den som vill vinna inträde i föreningen enligt 2 kap 2 § bostadsrättslagen. Villkor som är sakligt motiverade utifrån föreningens ändamål är dock tillåtna. Detta kan vara att endast anställda på ett visst företag får bli medlemmar i en bostadsrättsförening för att säkerställa att det finns bostäder för de som rekryteras till ett visst företag. Ett villkor om att personer från grannkommunerna inte har rätt att bli medlemmar i en bostadsrättsförening lär dock inte ha någon rättslig verkan då det inte lär vara sakligt motiverade utifrån föreningens ändamål. Jag har dock inte alla omständigheter i detta fall för att kunna svara helt säkert. Hoppas du fick svar på din fråga! Med vänliga hälsningar,

Hur många medlemmar behövs i en ideell förening?

2017-08-10 i Föreningar
FRÅGA |Kan en förening vara de enda medlemmen i en annan ideell förening
Isabella Vasiliou |Hej! Tack för att du vände dig till Lawline med din fråga!Det finns ingen specifik lagstiftning för ideella föreningar. För att lösa frågor rörande ideella föreningar får man jämföra med EFL och ABL som är lagar för ekonomiska föreningar och aktiebolag eller genom praxis. Eftersom att denna fråga angående hur många medlemmar en ideell förening ska ha inte kommit upp i domstol så finns ingen praxis inom denna fråga. En vägledning är då 2 kap 1§ EFL som säger att de krävs minst tre medlemmar. En förening är en egen juridisk person och är alltså en medlem vilket betyder att det krävs ytterligare två medlemmar. Hoppas du fått svar på din fråga!Vänligen,