Värdering vid utköp från företag

2018-01-18 i ASSOCIATIONSRÄTT
FRÅGA |Hej !Jag har lite frågor. Jag jobbar på ett litet AB med två andra personer. Detta företag går inte med tillräcklig vinst för att Vi alla ska kunna plocka ut en lön. Jag har börjat se mig om för andra jobb och kommer behöva lämna företaget. Jag har kunnat plocka ut lön från företaget under hela perioden jag jobbat där men vill ha en säkrare tillvaro. Jag äger 16,5 % av företaget. Den andra äger också 16,5 % och den tredje äger 67 %. För att behålla min andel så behöver jag lägga in 20h i veckan enligt mitt kontrakt som skrevs i början så jag antar att jag måste bli utköpt ? Om jag blir utköpt så blir det för småpotatis för företagen värderades 5 år sen men har sen dess växt mycket. Kan jag kräva en ny värdering av företagen innan utköpet ? och i så fall hur går jag till väga ?
Pontus Schenkel |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Vanligtvis står det i aktieägaravtalet på vilket sätt en värdering ska göras av en delägares innehav inför en försäljning. I annat fall bör du föra en diskussion med övriga delägare.Olika värderingsmetoder ger olika värden, varför det kan vara en idé att göra flera värderingar för att få fram ett medelvärde av aktiernas värde. Företagsmäklare, revisorer och jurister kan genomföra företagsvärderingar utifrån de vanligaste metoderna; substansvärdering – skillnaden mellan företagets tillgångar och skulder; avkastningsvärdering – baseras på det genomsnittliga resultatet från de senaste 2-3 åren och involverar en del gissningar till skillnad från förstnämnda metod; marknadsvärdering – företaget värderas till det pris marknaden historiskt sett är villig att betala för ett liknande företag; likvidationsvärdering – "slaktvärdet" av företaget, vilket är vad alla tillgångarna är värda om förtaget skulle behöva likvideras.Sammanfattningsvis så bör du kontakta en företagsmäklare, jurist eller revisor för att få en företagsvärdering gjord och därmed få ett pris på hur mycket dina aktier är värda för att senare sälja de till en villig köpare. Vänligen

Suppleantens rättigheter

2017-11-30 i ASSOCIATIONSRÄTT
FRÅGA |Hej!Min pappa driver ett aktiebolag där han valt att ha min bror som suppleant. Vad händer då min pappa avlider, är det min bror som äger firman då?
Alex Skepastianos |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Att din bror är suppleant innebär bara att han träder in som styrelseledamot och sköter dennes uppgifter vid eventuell frånvaro. Det ger inga rättigheter när det gäller äganderätt eller arvsrätt. Om din pappa avlider så kommer hans arvingar att ta över firma, dvs. du, din bror och eventuellt andra bröstarvingar eller testamentstagare. Din bror kan alltså ärva en del av bolaget men det genom arvsordningen och inte för att han är suppleant. Hoppas att du fick svar på din fråga!Vänligen,

Delning av aktier och upprättande av ta bra ett aktieägaravtal

2017-10-23 i ASSOCIATIONSRÄTT
FRÅGA |Hej,Jag hjälp med två saker:1. Praktiskt genomföra delning av aktier från ett AB2. Ta fram ett aktieägaravtalDelning- Jag äger idag 100% av ett (nystartat) AB. 500 aktier á 100 kr.- 20% av detta AB ska överlåtas till ett holländskt bolag (BV).- BV ska ha 52% rösträtt.- Plan för uppdelning är:o AB: 400st B-aktiero BV: 100st A-aktiero Fördelning av rösträtt mellan A/B-aktier är 1/4.33. Vilket ger 52% till BV och 48% till AB i rösträtt.o Endast rösträtt har uppdelning av 52% / 48%. Vinstutdelning sker efter samma förhållande som antal aktier (20% / 80%).Aktieägaravtal- Efter 5 år ska det finnas en planerad Exit där AB köper tillbaka samtliga aktier och har därmed sedan 100% av aktier & rösträtt.- Värdet av bolaget ska vara det faktiskt värdet av tillgångar som finns i bolaget vid tidpunkten av exit.- Vidare ska det också vara ett par punkter till:o Om någon inte kan fortsätta arbetao Konkurrensklausulo Delägare ska göra sin andel till enskild egendomo …etc.Frågor- Är detta något ni kan erbjuda?- Hur snabbt kan vi få detta på plats?- Har ni en uppskattad kostnad för detta?Tack på förhand.
Simon Rydberg |Hej och tack för att du vänt dig till Lawline med din fråga!I dagsläget hanterar vi alla ärenden som inte gäller skatterätt, straffrätt eller vårdnadstvister. Alltså kan du vända dig till oss för att få hjälp med att upprätta aktieägaravtalet.Det är i nuläget svårt för mig att avgöra hur mycket ärendet skulle kosta. Jag uppmanar dig därför att använda någon av våra andra tjänster som jag listar nedan för att få mer hjälp samt ett kostnadsförslag: Vill du ha mer rådgivning eller hjälp av en jurist?Då kan du använda dig av någon av våra andra tjänster:- Gratis telefonrådgivning, ring oss på 08-533 300 04 och välj knappval 2.- Ställ en expressfråga och få garanterat svar inom tre dagar för 995 kr, klicka här http://www.lawline.se/ask_a_question- Ställ en expressfråga och få garanterat svar inom 24 h för 1495 kr, klicka här http://www.lawline.se/ask_a_question- Boka tid med en jurist för 1677,50 kr/h, ring oss på 08-533 300 04 och välj knappval 1.Vänligen,

Aktiebolags rätt att köpa in föremål

2017-09-19 i ASSOCIATIONSRÄTT
FRÅGA |Hej! Får ett aktiebolag köpa in e-böcker och sedan ha det som vinst i tävlingar? Mvh S.
Stefan Blomqvist |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Ett aktiebolag kan definitivt besluta om att köpa in priser för en tävling, såvida tillåtelse ges inom företaget att allokera medel för det ändamålet.Jag hoppas att jag lyckats besvara din fråga!Mvh,

Kan uppdraget som firmatecknare medföra skadeståndsskyldighet?

2017-12-07 i ASSOCIATIONSRÄTT
FRÅGA |Hej!Min chef undrar om jag kan bli firmatecknare. Jag har sökt runt för att se vad för ansvar det skulle ge mig och vad för skyldigheter jag kan få, men har svårt att hitta något svar. Jag undrar bland annat om just arbetsuppgiften firmatecknare sker i egenskap som anställd eller om det ligger utanför min anställning?Jag vill nämligen inte ha någon skadeskyldighet gentemot företaget jag jobbar på om jag skriver dåliga avtal etc.
Fredrik Rising |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Roligt att du fått förfrågan om att bli firmatecknare. Men den ställningen kommer inte helt utan ansvar. firmatecknare är den eller de personer som har rätt att skriva under i företagets namn med rättslig bindande verkan. I samband med att bli firmatecknare kommer det aktualiseras olika regler om skadeståndsskyldighet. Vilka regler det blir är beroende på vilken associationsform du arbetar i. Som enskild näringsidkare är det endast denne som kan vara firmatecknare. Jag går därför igenom reglerna för handelsbolag (HB) och aktiebolag (AB).Vad händer om du orsakar skada i ett HB?I ett HB är det bolagsmännen som företräder bolaget om inget annat har avtalats. Delägarna kan företa alla rättshandlingar inom ramen för bolagets syfte och verksamhet (2:17 jfr. 2:3 BL). Ett HB förvaltar ibland stora värden och kan ha förpliktelser för mångmiljonbelopp. Den eller de som sköter bolagets ledning har därför en ansvarsfull ställning. En bolagsman som avsiktligen eller genom vårdslöshet orsakar bolaget ekonomisk skada är skyldig att betala ersättning till bolaget (2:14 BL). Denna skyldighet tillämpas om en bolagsman exempelvis på ett otillbörligt sätt gynnat sina egna intressen på bolagets bekostnad. Däremot har samtliga bolagsmän samtyckt till åtgärden föreligger ingen ersättningsskyldighet mot bolaget. Det finns vissa tidsramar inom vilket man måste väcka talan om skadeståndsskyldighet (2:15 BL). För firmatecknare eller s.k prokurist (fullmakt) gäller skadeståndskrav förmodligen enligt 18 kap. HB. Dvs. Det finns risk att du blir skadeståndsskyldighet om du handlar vårdslöst vid exempelvis ingående av avtal. Vad händer om du orsakar skada i ett AB?I ett AB är det styrelsen som tillsammans företräder AB:et som firmatecknare (8:35 ABL). Men styrelsen kan också utse en eller flera personer som var för sig eller tillsammans ska teckna firman. Det kan vara personer i eller utanför styrelsen. Dessa personer kallas särskilda firmatecknare (8:37 ABL). Som firmatecknare agerar du som uppdragstagare för styrelsen, det kan exempelvis vara i egenskap av inköpschef. Då har du rätt att ingå avtal inom det uppdraget. Om du skulle ingå ett avtal utanför ditt uppdrag så skulle det kunna innebära att du blir skadeståndsskyldig för det. För personer inom ett AB gäller särskilda regler för skadeståndsansvar (29:1 ABL) exempelvis VD eller styrelseledamot. Särskild firmatecknare omfattas dock inte av de reglerna utan då är det 18 kap. HB återigen som jag skrev ovan.SammanfattningsvisOm du väljer att acceptera att bli firmatecknare så skulle man kunna se det som en förlängning av din anställning. Kvarstår du som "vanlig" anställd i bolaget finns knappt några möjligheter för dig att bli skadeståndsskyldig, eftersom arbetsgivaren har ett s.k. Principalansvar för dig. Dvs. den skada som du orsakar inom tjänsten ska arbetsgivaren ersätta (3:1 SkL). Men om du däremot väljer att acceptera att bli firmatecknare så ökar det risken för skadeståndsskyldighet.Hoppas du fick svar på din fråga!mvh

Konkurrerande verksamhet efter avslutat samarbete.

2017-10-27 i ASSOCIATIONSRÄTT
FRÅGA |jag har sålt byggmaterial, på konsultbasis, åt en bygghandel. Detta är gjort efter ett muntligt avtal. Vi har nu avslutat detta konsultavtal, skriftligt och ömsesidigt. Min fråga är om jag kan börja sälja på konsultbasis åt en annan konkurrerande bygghandel utan att begå något "brott" eller om jag är tvungen att sitta i någon slags karantän en tid?
Rickard Essung |Hej och tack för din fråga!Reglerna om konkurrens hittar du i KonkurrensLagen. Det är möjligt att avtala om konkurrensbegränsningar efter avslutat samarbete. Så länge som det inte har skett så föreligger inget hinder för dig att fortsätta bedriva din verksamhet med ett konkurrerande företag.Hoppas svaret hjälpte dig!

Vad händer med en enskild firma vid skilsmässa?

2017-09-26 i ASSOCIATIONSRÄTT
FRÅGA |Hej!Ett gift par har startat enskild firma som är skriven i fruns namn. Manen har tagit ett banklån och ett privat lån för att starta upp verksamheten i samförstånd med frun för att få en lägre ränta. Pengarna har gått in på den enskilda firmans konto, vilket kan verifieras. Nu ska paret skiljas och den enskilda firman ska säljas eller läggas ner. De har en gemensam villa som är skriven på mannen.1. Om inte tillgångarna i den enskilda firman räcker för att betala de lån som tagits i mannens namn för uppbyggnad av den enskilda firman. Ska man då betala dessa skulder genom den totala tillgången i bostaden vid en eventuell försäljningen av denna.2. Om skilsmässan och bodelningen blir klar inom kort och det finns en löpande hyresskuld under 1 år framöver för den enskilda firmans lokal. Vem ska betala den?3. Om man kommer överens om att betala halva lokalhyran var under återstående tid och den ena parten efter en tid inte fortsätter att betala sin del av hyran. Vem blir betalningsskyldig under den återstående tiden.
Anna Ståhlklo |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! Ägaren är personligt ansvarig för företagets alla skulderEn enskild firma eller enskild näringsverksamhet är en företagsform där företagets organisationsnummer är samma som ägarens personnummer. Ägaren, vilket i detta fallet är frun, är personligt ansvarig för företagets alla skulder och ekonomin är därmed nära sammankopplad med ägaren. 1. Varje make svarar för sina skulderÄktenskap upplöses genom den ena makens död eller genom äktenskapsskillnad (1 kap. 5 §). Reglerna kring äktenskapsskillnad eller "skilsmässa" finns i äktenskapsbalken. När ett äktenskap upplöses, ska makarnas egendom fördelas mellan dem genom bodelning. Bodelning behövs dock inte, om makarna har endast enskild egendom och ingen av dem begär att få överta bostad eller bohag från den andra maken (9 kap. 1 §). I bodelning skall makarnas giftorättsgods ingå. (10 kap. 1 §). En makes egendom är giftorättsgods i den mån den inte är enskild egendom (7 kap. 1 §). Om inget annat finns avtalat ska alltså makarnas gemensamma bostad ingå i bodelningen. Varje make råder dock över sin egendom och svarar för sina skulder (1 kap. 3 §). Det innebär att mannen i det här fallet, ensam är betalningsskyldig för de lån som han har tagit i sitt namn. En makes tillgångar används aldrig för täckning av den andras skulder. Ett exempel får illustrera detta.Säg att hustrun har giftorättsgods på 100' kronor medan mannen har giftorättsgods på 150' kronor. Hustrun har inga skulder medan mannen har 250' kronor i skulder. Det som då delas lika är hustruns 100' kronor eftersom att mannen inte har något över efter att skulderna är betalda, han har inte ens så att det räcker till att täcka sina skulder. Hustrun får alltså 50' kronor och mannen får 50' kronor. Mannen får därmed inte heller hela hustruns giftorättsgods på 100' kronor trots att hans skulder är på samma summa, utan han får bara den delen han har rätt till enligt likadelningsregeln (11 kap. 3 §). Vad jag försökt förklara här är att det är inte givet att skulderna betalas genom en försäljning av den gemensamma bostaden eftersom mannen själv ansvarar för sina lån han har tecknat i sitt namn, även om de råkar vara till förmån för den enskilda firman. Huvudregeln är att giftorättsgodset ska delas lika, har den ena maken mer skulder än tillgångar återstår ju dock ingenting till delning. Då går man vidare och delar den andra makens giftorättsgods - här skulle mannen eventuellt kunna få ut en del som han kan använda till att täcka ytterligare skulder.2. En enskild firma kan inte hyra en lokalEn enskild firma är inte en juridisk person och kan därmed inte hyra en lokal. Svaret på vem som ska betala den löpande hyresskulden är därför den som har tecknat avtalet. Eftersom jag inte vet vem som här har tecknat avtalet kan jag tyvärr inte svara på vem blir betalningsskyldig. 3. Den som har tecknat hyresavtalet är också betalnignsansvarigOm man kommer överens om att betala halva lokalhyran var under återstående tid bör parterna teckna ett skriftligt avtal om detta, annars blir den som har tecknat avtalet med hyresvärden ensam betalningsskyldig. Ifall parterna tecknar ett avtal om att betala hälften var är de solidariskt betalningsskyldiga. Men om det finns ett tidigare tecknat avtal som bara står på en av parterna gentemot hyresvärden kan han välja att kräva hela summan från den parten, tredje man binds nämligen inte av ett i efterhand upprättat avtal om gemensam avbetalning. Däremot kan den den ena parten då kräva in betalningen i efterhand av den andra parten, som inte betalat det han genom det upprättade avtalet förbundit sig att göra. Hoppas du fick svar på dina frågor!Äktenskapsbalken hittar du här.Vänliga hälsningar,

Kan juridiska personer göra en JO-anmälan?

2017-09-13 i ASSOCIATIONSRÄTT
FRÅGA |Kan en juridisk person göra en JO anmälan?
Hedvig Johansson |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Juridiska personer kan göra JO-anmälningar, precis som fysiska personer. Det som är viktigt när det gäller just juridiska personer är att ange att den fysiska person som utför anmälan är behörig att företräda den juridiska personen. I övrigt går anmälan till på samma sätt. Mer om hur en anmälan kan göras och vad man bör tänka på hittar du här. Hoppas att du känner att du fått svar på din fråga!Med vänlig hälsning