När uppstår personligt betalningsansvar för en skuld om ingen kontrollbalansräkning har upprättats?

2018-03-23 i Bolag
FRÅGA |Hej! Jag undrar vad som gäller för en aktieägare i följande fall angående det personliga betalningsansvaret för bolagets förpliktelser som uppkommer efter att en KBR inte upptättats;Ett AB har ett avtal med en privatperson om ett arbete. Det utförs men sedan uppkommer brister i arbetet, vilket AB:et inte vill åtgärda. Personen stämmer AB:et och TR ger en dom på betalningsskyldighet för de uppkomna bristerna. Frågan är om ägaren har ett personligt ansvar för detta? Uppkom förpliktelsen redan vid avtalet eller är det en "ny" förpliktelse som uppkommer via domen från TR? (Aktiekapitalet va förbrukat 1 år innan domen avgjordes och ingen KBR hade upprättats. Avtalet om arbetet uppkom ju långt innan skäl fanns att anta att aktiekapitalet var förbrukat).
Viktor Svensson |Hej,Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Styrelsen är skyldig att upprätta en kontrollbalansräkning om det egna kapitalet blir för lågtSom du redan känner till är styrelsen skyldig att upprätta en kontrollbalansräkning om det finns skäl att anta att bolagets egna kapital understiger hälften av aktiekapitalet (25 kap. 13 § aktiebolagslagen). Jag vill dock förtydliga att detta är styrelsens ansvar; en aktieägare har alltså inte denna skyldighet, såvida inte aktieägaren också är styrelseledamot. Uppfyller inte styrelsen sin skyldighet blir styrelseledamöterna betalningsansvarigaSkyldigheten att upprätta en kontrollbalansräkning är mycket riktigt förenad med en personlig betalningsskyldighet för förpliktelser som uppstår efter att skyldigheten inträdde (25 kap. 18 § 1 st. aktiebolagslagen). Motsvarande skyldighet finns även för andra som agerar på bolagets vägnar med vetskap om att styrelsen inte har upprättat en kontrollbalansräkning (25 kap. 18 § 2 st. aktiebolagslagen).Den mest relevanta frågan i sammanhanget är när en förpliktelse uppstår. Domstolar "skapar" som utgångspunkt inga nya rättsförhållanden, utan de har till uppgift att fastställa vad som redan gäller. Betalningsförpliktelsen fanns således redan innan domstolen meddelade sin dom. Eftersom förpliktelsen i din fråga avser skadestånd eller prisavdrag för ett felaktigt utfört arbete har förpliktelsen uppstått när avtalsbrottet skedde, dvs. troligtvis när företaget avslutade arbetet utan att de brister som förelåg var åtgärdade.En liten parentes: Om en förpliktelse skulle anses ha uppstått när domstolen meddelar sin dom skulle detta innebära orimliga konsekvenser. T.ex. skulle man i så fall inte kunna kräva dröjsmålsränta för tiden före domstolens dom, trots att skulden har funnits i många år dessförinnan.Sammanfattande svar på din frågaEn förpliktelse med anledning av ett avtalsbrott uppstår när avtalsbrottet sker. Att förpliktelsen har fastställts av domstol senare, när en skyldighet att upprätta en kontrollbalansräkning förelåg, saknar betydelse. Av det skälet uppstår ingen personlig betalningsskyldighet för styrelseledamöterna i ett aktiebolag, förutsatt att inte själva avtalsbrottet skedde medan styrelsen var skyldig att upprätta en kontrollbalansräkning.Jag hoppas att du har fått svar på din fråga!Hälsningar,

Kan en förening drivas med en styrelse utan ordförande?

2018-03-22 i Föreningar
FRÅGA |Kan en förening drivas med en styrelse utan ordförande?
Claudia Perra-Morin |Hej,Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.Ekonomisk föreningEftersom jag inte vet vilken typ av förening som din fråga handlar om utgår jag från att det är en ekonomisk förening. Det innebär således att lagen som reglerar detta är lagen om ekonomiska föreningar (EFL). Enligt 6 kap. 1 § EFL föreskrivs det ett krav på att en ekonomisk förening ska ha en styrelse med minst tre ledamöter som väljs av föreningsstämman om det inte föreskrivs i stadgarna att man väljer dem på annat sätt. I 6 kap. 8 § EFL finns det krav på att en av styrelseledamöterna ska vara ordförande. Ordföranden väljs av styrelsen om man inte har förskrivit annat i stadgarna. Om man tittar i förarbetet till lagen om ekonomiska föreningar finns det en specialmotivering till 6 kap. 8 § EFL som uttrycker att en styrelse alltid ska ha en ordförande. Detta innebär således att man ska ha en ordförande i styrelsen för en ekonomisk förening. Ideell föreningOm föreningen är en ideell förening finns det ingen lag som reglerar styrelsens sammansättning. Dock föreligger det krav enligt praxis att den ideella föreningen måste anta stadgar ha en styrelse för att kunna bli en juridisk person. Med vänlig hälsning,

Hej! Får gamla årsmötesprotokoll/styrelseprotokoll i en ideell förening slängas?

2018-03-22 i Föreningar
FRÅGA |Hej! Får gamla årsmötesprotokoll/styrelseprotokoll i en ideell förening slängas, eller kräver lagen att de måste sparas?
Pontus Schenkel |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Det finns ingen lagreglering avseende ideella föreningar. Frågan avgörs istället i detta fall av de bestämmelser som intagits i föreningens stadgar. Har du några fler frågor är du varmt välkommen att återkomma!Vänligen

Vilka är den fasta styrelsen och dom som kan ta besluten?

2018-03-20 i Föreningar
FRÅGA |Våran förening består av Ordförande,sekreterare, kassör, vice Ordförande och 2 styrelseledamoter. Vilka är den fasta styrelsen och dom som kan ta besluten?
Simon Rydberg |Hej,Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Eftersom du inte nämner i din fråga ifall er förening är en ideell eller en ekonomisk förening kommer jag att dela upp frågan och skriva vad som gäller för respektive typ av förening. Ideella föreningar Det finns ingen gemensam lag för ideella föreningar eftersom det är en mycket varierad grupp vilket skulle göra det väldigt svårt att fånga upp alla föreningar med en lag. Således är det inte lagstadgat att en ideell förening måste ha en styrelse. För att däremot ha möjligheten att bli en juridisk person måste en ideell förening enligt praxis ha antagit stadgar och ha en styrelse med minst tre styrelseledamöter. Ekonomisk förening Hur styrelsen i en ekonomisk förening ska vara uppbygg regleras i lag om ekonomiska föreningar och i respektive förenings stadgar. Eftersom jag inte har stadgarna kan jag inte ge ett svar utifrån dessa. Enligt 6:1 i lag om ekonomiska föreningar ska styrelsen i en ekonomisk förening bestå av minst 3 ledamöter. Av 6:8 lag om ekonomiska föreningar framkommer sen att en av ledamöterna i styrelsen ska vara ordförande. Det är alltså endast ordföranden i styrelsen som lagen kräver ska finnas, därutöver ställer inte lagen krav på några andra fasta styrelseposter.Slutligen gällande beslutsfattandet sägs det i 6:9 1 st lag om ekonomiska föreningar att styrelsen är beslutsför när mer är hälften av hälften av hela antalet styrelseledamöter eller det högre antal som föreskrivs i stadgarna är närvarande. I 2 st sägs att om inte stadgarna föreskriver en särskild röstmajoritet gäller den åsikt som fler än hälften av de närvarade medlemmarna röstar för och vid lika röstetal, den mening som ordföranden biträder. Hoppas du fick svar på sin fråga!Med vänlig hälsning,

Hur avsätter man en förtroende vald i en ideell förening utan att utlysa nytt årsmöte?

2018-03-22 i Föreningar
FRÅGA |Hur avsätter man en förtroende vald i en ideell förening utan att utlysa nytt årsmöte vad det gäller ordförande kassör eller övriga i styrelsen. D G
Pontus Schenkel |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!I Sverige finns det ingen lag som reglerar ideella föreningars verksamhet. Det som gäller för ideella föreningar är "god föreningssed" och "föreningspraxis". Dessa begrepp finns inte nedskrivna i lagen men begreppen innefattar våra föreställningar om vad en förening är och hur den bör vara och fungera, alltså normer för hur en förening ska organiseras och verka.Det bör finnas en föreningspraxis i er verksamhet som talar om hur er förening brukar göra vid avsättande av styrelsemedlemmar. Det bör annars stå i er förenings stadgar hur en styrelsemedlem ska avsättas eller tillsättas. Är det lång tid kvar till nästa föreningsstämma så antar jag att er förening utser styrelse genom föreningsstämman. Om så är fallet så skulle det nog inte finnas några hinder för styrelsen att kalla till en extra föreningsstämma. På en extra föreningsstämma skulle föreningens medlemmar kunna fatta beslut om en viss styrelsemedlem ska avsättas eller inte. Styrelsemedlemmen kan naturligtvis själv välja att avgå om denne så vill.Har du några fler frågor är du varmt välkommen att återkomma!Vänligen

Kan jag i samfällighet få se protokoll?

2018-03-22 i Föreningar
FRÅGA |Hej! I en samfällighet har man vid årsmöte rätt att se fakturor, vissa kvitton, anbudsförfrågningar, svar och även vilka som lämnat anbud och deras anbud samt fakturor för utfört arbete?
Pontus Schenkel |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!I 50 § lag (1973:1150) om förvaltning av samfälligheter stadgas, att styrelsen är skyldig att på föreningsstämma lämna de upplysningar om föreningens verksamhet som medlem begär och som kan vara av betydelse för medlemmarna. Över beslut som fattas på föreningsstämma ska genom styrelsens försorg föras protokoll, vilket skall hållas tillgängligt för medlemmarna senast två veckor efter stämman. Du har alltså rätt till dessa uppgifter. Om du hör av dig till ansvariga och ber att få kopior på stämmoprotokoll m.m. så bör de skicka dig kopior. I annat fall kan du väcka talan mot styrelsen för att de inte lämnar ut informationen till dig. Tar det tid kan du även kontakta lantmäteriet som är tillsynsmyndighet och begära ut vissa handlingar som är allmänna och offentliga.Har du några fler frågor är du varmt välkommen att återkomma!Vänligen

Hur många måste närvara vid en ekonomisk förenings årsstämma.

2018-03-22 i Föreningar
FRÅGA |När är en ordinarie årsstämma giltlig ,(ek förening ) Hur hög närvaro krävs bland medlemmarna ?Bakgrund;En vägförening, ekonomisk förening, höll sin ordinarie årsstämma under ett snöoväder och många av medlemmarna kunde ej ta sig dit. Endast 5 st av ca 50 medlemmar var närvarande.Orförande ansåg sig ha rätt att hålla årsmötet som vanligt och med motiveringen att annars blev smörgåstårtorna dåliga...Är årsstämman giltligt ? Om inte, hur och var överklagar man ?Mvh
Civan Öztürk |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Lagen om ekonomiska föreningar blir tillämplig i ditt fall. På bolagverkets hemsida kan du läsa om föreningsstämmor för ekonomiska föreningar där det anges att minst två personer måste närvara vid föreningsstämman och det är en ordförande (som inte måste vara styrelseordförande) och en justeringsman. Vidare reglering finns inte enligt någon lag. Dock kan detta specificeras i föreningens stadgar. Enligt 7:43 i lagen om ekonomiska föreningar har en föreningsmedlem, inhavarare av förlagsandelar, styrelsen, en styrelseledamot eller en VD rätt att föra talan mot föreningen om ändring/upphävande av stämmobeslut vid en allmän domstol (tingsrätt). För detta krävs dock att beslutet som fattats vid stämman inte kommit i behörig ordning (t.ex. fel i kallelse 7:24) eller strider mot någon lag (t.ex. 7:37 angående likabehandling) eller föreningens egen stadga.Vad jag skulle råda dig är därför att först och främst kolla igenom föreningens stadga. Där kan det bl.a. finnas regler om hur många som måste närvara vid omröstningar osv. Om det inte anges något specifikt råder jag dig att kolla igenom olika bestämmelser i stadgan om hur stämman ska gå till och även kolla i kap 7 i lagen om ekonomiska föreningar och se om någon av de har brutits vid stämman. Tyvärr blir det väldigt svårt för mig att gå igenom alla punkter som berörs i kap 7 och vidare jämföra med andra lagar. Ifall du hittar att det vi stämman brutits mot antingen stadgan eller någon lag (bla. Lagen om ekonomiska föreningar) bör du utfärda en stämningsansökan till tingsrätten. Du ger in stämningsansökan till den tingsrätt där styrelsen har sitt säte, och om styrelsen inte har något särskilt säte så lämnar du in den till den tingsrätt där förvaltningen förs (10:1 st. 3 Rättegångsbalken). Observera att forumet (domstolen du ska lämna in ditt stämningsansökan till) kan regleras särskilt i stadgan och då gäller det. Om du känner att du behöver hjälp att utfärda en stämningsansökan eller om du vill ha juridisk hjälp för att bedöma om föreningen har brutit mot lag/stadgan kan du ta hjälp av våra jurister här på lawline. Vänligen,

När blir det personligt ansvar för en styrelseledamot i ett aktiebolag?

2018-03-20 i Bolag
FRÅGA |Hej,När träder personligt ansvar in för en styrelseledamot i ett aktiebolag?tacksam för svar.
Susanne Zahawi |Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Frågor om aktiebolag regleras i aktiebolagslagen (ABL)Jag kommer att dela upp din fråga i olika delar. Den första delen behandlar när personligt ansvar träder in för styrelseledamöter i aktiebolag och den andra delen behandlar tidpunkterna för ansvaret. Personligt ansvar för styrelseledamot Personligt ansvar för en styrelseledamot inträder när styrelsen har underlåtit att: upprätta och låta bolagets revisor granska en kontrollbalansräkning sammankalla en första kontrollstämma, eller ansöka hos tingsrätten att bolaget ska gå i likvidation Om styrelsen försummar någon av nämnda skyldigheter ansvarar styrelseledamöterna solidariskt, alltså tillsammans, för de förpliktelser som uppkommer för bolaget efter det att styrelsen senast skulle ha vidtagit den åtgärd som den inte har vidtagit (25 kap. 18 § ABL),Tidpunkt för kontrollbalansräkningEn kontrollbalansräkning ska genast upprättas och styrelsen ska låta bolagets revisor granska en kontrollbalansräkning: 1. När det finns skäl att anta att bolagets egna kapital, beräknat enligt 14 §, understiger hälften av det registrerade aktiekapitalet eller 2. När det vid verkställighet enligt 4 kap. utsökningsbalken har visat sig att bolaget saknar tillgångar till full betalning av utmätningsfordran. Det innebär att kontrollbalansräkning ska upprättas när det vid ett (misslyckat) utmätningsförsök har visat sig att bolaget saknar tillgångar (25 kap. 13 § ABL)Normalt anses ett par veckor vara vad som ryms inom genast, men i förarbeten har upp till 2 månader angetts som bortre gräns. Vilken för tidsutsträckt som kan vara tillåten, det vill säga rymmas inom begreppet "genast" i det enskilda fallet, är beroende av företagsspecifika förutsättningar såsom företagets storlek och naturen av företagets verksamhet (komplex, global spridning etc.)Tidpunkt för första kontrollstämmanNär en kontrollbalansräkning har upprättats ska styrelsen snarast utfärda kallelse till en bolagsstämma (25 kap. 15 § ABL). Tidpunkten för när detta ska göras varierar men ungefär runt tre-fem veckor är nog okej.Tidpunkt för beslut om tvångslikvidation Domstolen ska besluta att bolaget ska gå i likvidation om det bland annat inte hålls en andra kontrollstämma inom den 8 månader från den första kontrollstämman eller om kontrollbalansräkningen inte har granskats av bolagets revisor m.m. En sådan begäran ska styrelsen i bolaget ansöka om inom två veckor från den andra kontrollstämman. Om det inte har hållits en andra kontrollstämma från den tidpunkt då den andra kontrollstämman skulle ha hållits (25 kap. 17 § ABL)Lycka till!Med vänliga hälsningar