Personligt betalningsansvar i AB (engelska)

2017-11-16 i Bolag
FRÅGA |Hi, I am a board member of Special Instruments AB in Åkersberga. It's not going well with this company, soon the owner will be bankrupt. What does that mean for me financially? Does 'Kronofogden' also take my private house and other personal assets? Thanks for your reply.
Samuel Karlsson |Hello,Thank you for consulting with us at Lawline!You generally have no personal liability for your duties as board member in a Swedish AB. You can only lose what you put into the company, if this amount is needed to pay for the obligations of the company.Best regards,

Vilande bolag

2017-11-09 i Bolag
FRÅGA |Hej,Får jag registrera en firma (ab) som ska bedriva konkurrerande verksamhet under min uppsägningstid?Ingen verksamhet kommer pågå under uppsägningstiden, ingen marknadsföring kommer att ske. Utan firman ska endast finnas för att jag inte ska tappa tid då min anställning upphör.Arbetsgivaren vet att jag ska starta firma inom konkurrerande verksamhetsområde.
Marie Gergy |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline.Det som du skulle kunna göra är att starta ett aktiebolag och sedan inte göra någonting mer utav det. Utan du skulle kunna ha bolaget vilande hos bolagsverket under din uppsägningstid.Hoppas du fick svar på din fråga!Mvh

Försäljning av aktier

2017-11-03 i Bolag
FRÅGA |Hej,Jag äger tillsammans med 3st andra ett bolag med 50 anställda där jag arbetar som områdeschef. Jag måste nu på grund av personliga skäl frånsäga mig rollen och därmed vill jag även bli utköpt ur företaget. I vårt akieägaravtal står det skrivet att jag vid en försäljning av mina aktier först måste erbjuda övriga deltagare att köpa dem vilket känns som det enda alternativet. Jag äger idag 20% av bolaget. Hur fast sitter jag i detta?
Marie Gergy |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline.Huvudregeln i aktiebolagslagen är ju som sagt att du får sälja dina aktier till vem som helst. Men ifall ni i bolaget har ett aktieägaravtal eller en bolagsordning som föreskriver något annat, ja då måste det följas. I det här fallet har ni ägare ingått ett aktieägaravtal som säger att du först måste bjuda ut dina aktier till de övriga ägarna. Ifall dessa ägare inte vill köpa dina aktier, då kan du sälja dem till vem du vill. Aktieägaravtalet är bindande och måste följas av alla parter. Ifall avtalet inte följs så kan en försäljning som sker i strid med aktieägaravtalet bli ogiltigt.Hoppas du fick svar på din fråga!Mvh

Bemyndigande av administrativa ärenden för styrelseledamot

2017-10-30 i Bolag
FRÅGA |HejJag sitter i en styrelse i ett AB där jag är ende svensk. Jag sköter all administration i Sverige. Firmateckning görs av styrelsen och av VD och styrelseordförande var för sig. Firman tecknas också av två i förening av ledamöterna. Detta står hos Bolagsverket.Därutöver har jag en fullmakt att teckna avtal för administrativa ärenden vilket betyder allt som inte ändrar verksamhetens inriktning eller avtal påverkar verksamhetens operativa inriktning.Detta fungerar i de allra flesta fallen utmärkt, dock inte i alla.Fråga:Finns det en bättre formulering än "fullmakt att ingå avtal avseende administrativa ärenden"?Den formulering ni föreslår, kan den stå hos Bolagsverket och då gälla i alla ärenden enligt min definition ovan?
Samuel Karlsson |Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline!Styrelsen kan bemyndiga en ledamot att teckna firman enligt 8 kap. 37 § aktiebolagslagen. Bemyndigandet i sig blir giltigt när det kommit in till bolagsverket (8 kap. 38 §). Man kan även, som ni har gjort, ha någon form av begränsning inskriven. Denna måste dock inte nödvändigtvis vara inskriven i er inlaga till bolagsverket, åtminstone inte i överdrivet stor detalj. Ni kan t.ex. ha den formuleringen ni har nu inskickad till bolagsverket. Sedan kan ni avtala sinsemellan om vad det mer ingående innebär att du får göra.Enligt den s.k. aktiebolagsrättsliga separationsprincipen blir det ni avtalar sinsemellan inte aktiebolagsrättsligt bindande men däremot civilrättsligt bindande, dvs mellan er som avtalat. Detta kan uppfattas som något krångligt men brukar inte aktualiseras i praktiken.Det är svårt för mig att ge ett förslag på formulering utan att veta vilka problem du menar när du säger att er nuvarande formulering inte fungerar. Jag kan dock tänka mig att ni behöver smalna av formuleringen på något vis och detta kan alltså förslagsvis göras genom att skicka in ett nytt bemyndigande till bolagsverket som är mer detaljerad. Det kan t.ex. listas exempel på uppgifter som du får och inte får göra. På så vis blir gränserna tydligare. En fördel med att skicka in detta till bolagsverket är att det då anses ha kommit tredje man tillkänna. Detta kan underlätta för bolaget om det hamnar i tvist med någon utomstående som påstår att du överträtt din behörighet (8 kap. 42 §).För dig personligen är det enklast att ni i styrelsen avtalar närmare om hur det bemyndigandet ni har nu ska tolkas.Hoppas det besvarar din fråga. Tveka inte att höra av dig till oss igen nästa gång juridiken krånglar!Vänliga hälsningar,

Kan man vara stiftare trots betalningsanmärkning?

2017-11-14 i Bolag
FRÅGA |Hej jag ska starta AB med en kompis men har råkat få en prick från CSN på 3000kr hos kronofogden. Den är betald dock. Kan jag fortfarande vara stiftare med en betalningsanmärkning? Med vänlig hälsning, staffan
Samuel Karlsson |Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline!Det går bra att stifta ett bolag trots betalningsanmärkning om du bedömer det som ett bra beslut. Det enda kravet som finns vad gäller betalningsduglighet är att en stiftare inte får vara försatt i konkurs (2 kap. 2 § aktiebolagslagen).Lycka till med bolaget!Vänliga hälsningar,

Kan en ägare av ett handelsbolag bli beviljad ansvarsfrihet?

2017-11-07 i Bolag
FRÅGA |Hej,En av ägarna i ett handelsbolag har blivit utköpt. I överlåtelseavtalet står att den utköpta ägaren beviljats ansvarsfrihet. Vad innebär ansvarsfrihet i teorin och vad innebär det i det här fallet?Tack!
Måns Lundvall |Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!Vad är ansvarsfrihet?Ansvarsfrihet är något som en styrelse kan få för det gångna verksamhetsåret på en bolagsstämma eller en föreningsstämma. Bolagsstämman eller årsstämman röstar om de anser att styrelsen har skött sina åtaganden gentemot bolaget på ett tillfredsställande och lagligt sätt (Aktiebolagslagen 7 kapitlet 11§). Ansvarsfrihet innebär, i korta drag, att bolaget eller föreningen säger att den inte kommer att vidta rättsliga åtgärder mot styrelsen för något som de gjort under det gångna verksamhetsåret.Vad gäller i ett handelsbolag?I ett handelsbolag så finns det inga aktieägare eller medlemmar som kan rösta om att ge styrelsen ansvarsfrihet. Det är ägarna i ett handelsbolag som gemensamt är ansvariga för bolagets skulder och åtaganden (Lag om handelsbolag och enkla bolag 2 kapitlet 20§). Detta gemensamma ansvar kan regleras i ett avtal mellan ägarna (Lag om handelsbolag och enkla bolag 2 kapitlet 1§). Vad betyder detta i ditt fall?När en ägare blir utköpt så är hen inte ansvarig för åtaganden som handelsbolaget gör efter den tidpunkten, men hen är fortfarande ansvarig för åtaganden som gjorts innan den dagen som hen blev utköpt på (Lag om handelsbolag och enkla bolag 2 kapitlet 22§). Att det i överlåtelseavtalet står att säljaren beviljas ansvarsfrihet är ett avtal mellan säljaren och köparen. Det betyder alltså att köparen säger att säljaren inte behöver stå för åtaganden bakåt i tiden. Detta är en intern överenskommelse, det kommer inte att betyda att säljaren är skyddad mot att någon som bolaget är skyldig pengar kommer och kräver dessa av säljaren. SlutsatsAnsvarsfrihet betyder inte att den tidigare ägaren inte kan vara ansvarig för bolagets skulder. Det som köparen säger är att hen anser att säljaren inte har gjort något olagligt eller inte skött bolaget på ett tillfredsställande sätt. Jag hoppas att du känner att du fick svar på din fråga, annars får du gärna återkomma! Mvh

Få tillbaka aktiekapitalet

2017-10-31 i Bolag
FRÅGA |Jag var påväg att bli delägare i ett dotterbolag Men företaget blev inte godkänt med namnet och nya handlingar begärdes in från Bolagsverket , jag väljer att hoppa av innan bolaget blir aktivt pågrund av att verkligheten såg annorlunda ut än vad vi muntligt kom överens omVd har satt in 50,000kr i aktiekapital min fråga är om han får tillbaka dom pengar när han tar tillbaka ärendet från Bolagsverket ?
Ahmet Ercin |HejTack för att du vänder dig till Lawline!Aktiekapital och andra återstående tillgångar i bolaget ska skiftas om det inte finns några skulder kvar (25 kap. 38 § aktiebolagslagen om 'frivillig likvidation'). En frivillig likvidation av bolaget tar oftast upp till åtta månader att bli klar eftersom Bolagsverket är noga med att kontrollera vissa uppgifter. En återbetalning av aktiekapitalen kan i det fallet ta mycket lång tid. Om det däremot enbart handlar om ett återtagande av ansökan så kan det gå betydligt fortare för ägarna att få tillbaka aktiekapitalet. Bolagsverket förbehåller sig inte rätten att behålla insatt aktiekapital vid återtagande av ansökan om nyregistrering av aktiebolag. Ni kan alltid kontakta Bolagsverket för att veta vad som händer med aktiekapitalet i ert fall.Hoppas du fick svar på din fråga!Bästa hälsningar

Rätt till styrelseprotokoll i fåmansbolag?

2017-10-29 i Bolag
FRÅGA |Kan en delägare kräva få se alla styrelseprotokoll trots att hen inte varit med i styrelsen i ett företag med endast 3 delägare?
Pontus Schenkel |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Protokoll efter från styrelseöte är inte en offentlig handling, oavsett om det upprättades under ett ordinarie eller extrainsatt möte. Styrelsen kan alltså hemlighålla sådana protokoll. Dock är styrelsen skyldiga att tillhandahålla bolagets revisor vissa uppgifter som denne begär. Frågar du därefter revisorn bör det finnas en möjlighet för dig som aktieägare att ta del av styrelseprotokoll. Aktieägare kan nämligen, under vissa förutsättningar, påkalla särskild granskning. (10 kap. 21-23 § aktiebolagslagen).Det ska även nämnas, att du i egenskap av aktieägare, har en så kallad utökad rätt till insyn om bolaget är ett fåmansbolag (max 10 delägare, 7 kap. 36 § 1 stycket aktiebolagslagen). Insynsrätten innebär att du har rätt att ta del av böcker, räkenskaper och andra handlingar i bolaget (exempelvis protokoll, rapporter, analyser, avtal och orderböcker), i den omfattning det behövs för att du som aktieägare ska kunna bedöma bolagets ställning och resultat eller ett visst ärende som behandlats vid bolagsstämman. Har du några fler frågor är du varmt välkommen att återkomma!Vänligen