När blir det personligt ansvar för en styrelseledamot i ett aktiebolag?

2018-03-20 i Bolag
FRÅGA |Hej,När träder personligt ansvar in för en styrelseledamot i ett aktiebolag?tacksam för svar.
Susanne Zahawi |Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Frågor om aktiebolag regleras i aktiebolagslagen (ABL)Jag kommer att dela upp din fråga i olika delar. Den första delen behandlar när personligt ansvar träder in för styrelseledamöter i aktiebolag och den andra delen behandlar tidpunkterna för ansvaret. Personligt ansvar för styrelseledamot Personligt ansvar för en styrelseledamot inträder när styrelsen har underlåtit att: upprätta och låta bolagets revisor granska en kontrollbalansräkning sammankalla en första kontrollstämma, eller ansöka hos tingsrätten att bolaget ska gå i likvidation Om styrelsen försummar någon av nämnda skyldigheter ansvarar styrelseledamöterna solidariskt, alltså tillsammans, för de förpliktelser som uppkommer för bolaget efter det att styrelsen senast skulle ha vidtagit den åtgärd som den inte har vidtagit (25 kap. 18 § ABL),Tidpunkt för kontrollbalansräkningEn kontrollbalansräkning ska genast upprättas och styrelsen ska låta bolagets revisor granska en kontrollbalansräkning: 1. När det finns skäl att anta att bolagets egna kapital, beräknat enligt 14 §, understiger hälften av det registrerade aktiekapitalet eller 2. När det vid verkställighet enligt 4 kap. utsökningsbalken har visat sig att bolaget saknar tillgångar till full betalning av utmätningsfordran. Det innebär att kontrollbalansräkning ska upprättas när det vid ett (misslyckat) utmätningsförsök har visat sig att bolaget saknar tillgångar (25 kap. 13 § ABL)Normalt anses ett par veckor vara vad som ryms inom genast, men i förarbeten har upp till 2 månader angetts som bortre gräns. Vilken för tidsutsträckt som kan vara tillåten, det vill säga rymmas inom begreppet "genast" i det enskilda fallet, är beroende av företagsspecifika förutsättningar såsom företagets storlek och naturen av företagets verksamhet (komplex, global spridning etc.)Tidpunkt för första kontrollstämmanNär en kontrollbalansräkning har upprättats ska styrelsen snarast utfärda kallelse till en bolagsstämma (25 kap. 15 § ABL). Tidpunkten för när detta ska göras varierar men ungefär runt tre-fem veckor är nog okej.Tidpunkt för beslut om tvångslikvidation Domstolen ska besluta att bolaget ska gå i likvidation om det bland annat inte hålls en andra kontrollstämma inom den 8 månader från den första kontrollstämman eller om kontrollbalansräkningen inte har granskats av bolagets revisor m.m. En sådan begäran ska styrelsen i bolaget ansöka om inom två veckor från den andra kontrollstämman. Om det inte har hållits en andra kontrollstämma från den tidpunkt då den andra kontrollstämman skulle ha hållits (25 kap. 17 § ABL)Lycka till!Med vänliga hälsningar

Är det vanligt att ordförande väljs för längre tid än ett år?

2018-03-16 i Bolag
FRÅGA |Hej!Min fråga gäller val av ordförande. Är det vanligt att ordförande väljs på mer än ett år??
Pontus Schenkel |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Av 8 kap. 17 § 2 st. aktiebolagslagen framgår, att om annat inte föreskrivs i bolagsordningen eller har beslutats av bolagsstämman, väljer styrelsen ordförande. Detsamma gäller enligt 6 kap. 8 § 2 st. lag om ekonomiska föreningar avseende föreningar och 9 kap. 14 § bostadsrättslagen avseende bostadsrättsföreningar. I lag om handelsbolag och enkla bolag föreskriva inga krav om styrelse eller ordförande. Ordförande kan alltså sitta hur lång tid som helst, förutsatt att denne vid varje val blir återvald.Har du några fler frågor är du varmt välkommen att återkomma!Vänligen

Får ett aktiebolag skänka bort sina enda inkomstbringande tillgångar till kommun?

2018-03-15 i Bolag
FRÅGA |Får ett aktiebolag skänka bort sina enda inkomstbringande tillgångar till kommunen.De fasta tillgångarna består av en hamnanläggning med tillhörande mark.Rörelsen går med vinst och det finns betydande tillgångar i kassa och bank.Aktieägarna är oeniga, vilken majoritet behövs för ett sådant beslut?
Pontus Schenkel |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Huvudregeln är att ett bolag inte får ge bort egendom, eftersom bolagets syfte är vinstsyfte och gåvor skulle strida mot detta syfte. Reglerna om olika former av värdeöverföringar från bolaget finns främst i 17 kap. aktiebolagslagen (här); dessa regler är ganska komplicerade, men innebär i korthet att ett bolag sällan får ge bort egendom. Det enda som skulle vara tillämpligt i detta fall, är att bolagsstämman enligt 17 kap. 5 § aktiebolagslagen, eller, om saken med hänsyn till bolagets ställning är av ringa betydelse, styrelsen, får besluta om gåva till allmännyttigt eller därmed jämförligt ändamål, om det med hänsyn till ändamålets art, bolagets ställning och omständigheterna i övrigt får anses skäligt och gåvan inte strider mot kravet att en värdeöverföring inte får äga rum om det efter överföringen inte finns full täckning för bolagets bundna egna kapital (17 kap. 3 § aktiebolagslagen). Visserligen skulle gåvan till kommunen kanske kunna anses vara allmännyttig beroende på ändamålet; gåvans användande. Men med hänsyn till att det är fråga om bolagets enda inkomstbringande tillgång, får emellertid en sådan transaktion inte anses vara acceptabel. Det finns också regler i 25 kap. 13 – 20 § aktiebolagslagen om att ett bolag som har för lite förmögenhet måste likvideras och att VD, styrelse och aktieägare kan i värsta fall bli personligt betalningsansvariga för bolagets skulder (här). Det kan eventuellt vara möjligt, att likvidera bolaget för att därefter ge egendomen i gåva till kommunen. Med hänsyn till att fler omständigheter inte finns tillgängliga, kan jag emellertid inte uttala mig mer ingående.Har du några fler frågor är du varmt välkommen att återkomma!Vänligen

Vad kan man göra för att ett förbjudet lån till en aktieägare ska betalas tillbaka?

2018-03-14 i Bolag
FRÅGA |Hej. Kompis till mig som jag har en gemensam aktiebolag med har tagit pengar ut från aktiebolagets konto för privat bruk. Jag fick reda på detta först 3 månader senare. Det handlar om en summa på 25 000kr. Han lovar betala tillbaka allt i år, men det litar jag inte på. Vad är mina alternativ för att tvinga han att göra rätt för sig? Tacksam för all hjälp!
Viktor Svensson |Hej,Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Till att börja med vill jag poängtera att det är förbjudet att som aktieägare låna pengar från sitt aktiebolag. En person som bryter mot förbudet kan dömas till böter eller fängelse i högst ett år. (21 kap. 1 § och 30 kap. 1 § aktiebolagslagen.) Du har således möjlighet att polisanmäla din kompis för brott mot låneförbudet som gäller i aktiebolag.För att aktiebolaget ska få tillbaka pengarna kan du ansöka om betalningsföreläggande hos Kronofogden för aktiebolagets räkning. Jag hoppas att du har fått svar på din fråga!Hälsningar,

Vem har talerätt i ett aktiebolag?

2018-03-19 i Bolag
FRÅGA |hej,kan man som enskild ledamot stämma reviros?kan man som enskild ägare till ett ab stämma revisor?kan man som vd stämma revisor?ber verkligen om hjälp, bistå gärna med var i lagen man hittar vilka /vem som har rätt att stämma revisor??tack för svar.
Jennifer Abdulahad |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga. Jag uppfattar din fråga som att du undrar ifall olika personer i ett bolag kan stämma en revisor. Du anger inte exakt vilken typ av bolag det är men jag förutsätter att det är ett aktiebolag. Jag kommer därför att tillämpa aktiebolagslagen (ABL). Kan en enskild ledamot stämma revisorn? Jag antar att du syftar på en styrelseledamot och vilka möjligheter denna har att stämma en revisor. Min tolkning av att ledamoten ska stämma revisorn är att denne ska föra en talan om skadestånd till bolaget. Styrelsens uppgift är att svara för bolagets organisation och förvalta bolagets angelägenheter, 8 kap. 4 § ABL. Detta innebär att det är styrelsen som ansvarar för den dagliga driften och fattar också beslut om sådant som ingår i den dagliga driften. När det kommer till de fall då en revisor gör sig skyldig till en skada för bolaget så är det istället ägarna i bolaget som har talerätt, dvs som får väcka en talan om skadestånd till bolaget, 29 kap. 2 och 7 §§ ABL. Slutsatsen blir alltså att en enskild ledamot inte kan stämma revisorn utifrån reglerna i ABL. Styrelsen får dock begära att en extra bolagsstämma ska anordnas före ordinarie bolagsstämma och på så sätt skynda på ärendet, 7 kap. 13 § ABL. Om revisorn har gjort sig skyldig till brott så får styrelsen fatta beslut om att väcka en skadeståndstalan, 29 kap. 12 § ABL. Minst majoriteten av närvarande ledamöter måste rösta för ett sådant beslut, 8 kap. 21 § ABL. Kan man som enskild ägare stämma revisorn? Jag utgår fortfarande från att du menar att en talan om skadestånd ska väckas till bolaget. För att sådant skadestånd ska kunna utgå krävs att förutsättningarna i 29 kap. 2 § ABL är uppfyllda. Där anges det att om revisorn, när hen fullgör sitt uppdrag orsakar bolaget en skada genom oaktsamhet eller uppsåt, så ska denne ersätta skadan. Om dessa omständighet är uppfyllda så är det bolagsägarna på stämman som kan väcka en sådan talan, 29 kap. 7 § ABL. Detta kan göras antingen om majoriteten av ägarna eller en minioritet bestående av ägare till minst 1/10 av samtliga aktier i bolaget har biträtt förslag om att väcka en skadeståndstalan. Om du är ensam ägare torde det alltså inte vara några problem att få till stånd en sådan talan. Finns det fler delägare så måste ovannämnd regel om majoritet alternativt minioritet beaktas. Kan man som VD stämma revisorn? Nej en VD har inte en i ABL stadgad rätt att föra en talan mot revisorn. Jag hoppas att det var svar på din fråga. Tveka in på att höra av dig igen annars! Med vänlig hälsning,

Absolut, relativ eller särskild majoritet i aktiebolag?

2018-03-16 i Bolag
FRÅGA |Hej,Hur vet man om det är absolut majoritet som gäller eller om det är relativ eller särskild i ett aktiebolag? Var kan man hitta dessa regler?Väldigt tacksam för hjälp!
Maja Stolt Rosell |Hej,Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Jag kommer i mitt svar att hänvisa till aktiebolagslagen (ABL), som du hittar här.Eftersom jag inte vet om det är en specifik typ av beslut du undrar över eller när/var det aktuella beslutet i så fall ska fattas kommer jag att hänvisa till regler som anger majoritetskrav för beslut som fattas på bolagsstämman och av bolagets styrelse.7 kap. ABL innehåller regler om bolagsstämman och 7:40 till 7:45 ABL behandlar olika majoritetskrav; vid andra beslut än val, vid val och vid beslut om ändring av bolagsordningen. 8 kap. ABL handlar om bolagets ledning och 8:22 ABL anger majoritetskrav vid styrelsebeslut. Värt att notera är att under förutsättningar som i så fall anges i aktuell paragraf, gäller det som står i bolagsordningen, framför det som står i lagen. T.ex. i 7:41 2 st. ABL står det att "första stycket gäller inte om annat föreskrivs i bolagsordningen. I bolagsordningen får dock inte föreskrivas att det för giltigt val fordras fler röster än som anges i första stycket." I första stycket anges att relativ majoritet gäller vid val och andra stycket innebär att det inte kan bestämmas att mer än relativ majoritet ska krävas vid val. Bolagsordningen kan alltså ange att annat än det som står i lagen ska gälla, dock med en viss begränsning.Det här blev ett ganska kort och översiktligt svar men jag hoppas att det var till hjälp för dig!Mvh

Återbetalningsskyldighet vid lån i strid med 21 kap. ABL

2018-03-14 i Bolag
FRÅGA |Laneforbudet enl ABL kap21Om ett bolag har 2 aktieagare agandes 50% vardera och dar den ene ar styrelseordforande: om styrelseordforanden (som tecknar firman och har utslagsrost pa stamman) tar ut pengar fran bolaget (utan att ha nagon fordran pa bolaget) anses detta da tillhora den forbjudna kretsen nar det galler lan till narstaende? Det finns inget gemensamt beslut om detta uttag.Merparten av pengarna aterbetalades 5 manader senare men det fanns en brist i aterbaringen: ar styrelseordforanden betalningsansvarig for denna brist?
Jenny Wärnerup |Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Styrelseledamöter och då även styrelseordförande omfattas av den förbjudna kretsen, detta framgår av 21 kap. 1 § andra punkten. Precis som du anger uppstår det då en återbetalningsskyldighet för styrelseordförande, påföljden av lån i strid med reglerna i 21 kap. framgår av 21 kap. 11 § ABL.Vänligen,

Blir man borgensman om ens bolag lånar pengar?

2018-03-13 i Bolag
FRÅGA |Undrar om man bli borgenär i sitt eget företag vid lån. Företaget lånar pengar jag som äger företaget blir borgenär som privatperson
Pontus Schenkel |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Inledningsvis vill jag förtydliga begreppen borgenär, gäldenär och borgensman.Borgenär är fordringsägare. Det är alltså den part som har en fordran mot någon annan och som har lånat ut pengar. Den som lånat pengar kallas gäldenär. Begreppet borgenär får inte förväxlas med borgensman, som är den som går i borgen för någon annan vid lån.I din fråga anger du inte vilken form av bolag du har, varför jag i det följande utgår från att du har ett aktiebolag. Skulle det vara fråga om någon annan form av bolag än aktiebolag, föreligger nämligen personligt betalningsansvar.Det som skiljer ett aktiebolag från andra företagsformer är framför allt att aktieägare inte har något personligt betalningsansvar för aktiebolagets skulder. Detta framgår av 1 kap. 3 § aktiebolagslagen. De pengar bolaget lånar, kommer du sålunda inte automatiskt träda in som borgensman för. Det finns vissa undantag till huvudregeln om frihet från personligt betalningsansvar. Dessa fall rör tvångslikvidation, personligt betalningsansvar för skatter, samt vissa otillåtna värdeöverföringar.Träder du sålunda inte frivilligt in som borgensman, har du inte något personligt betalningsansvar.Har du några fler frågor är du varmt välkommen att återkomma!Vänligen