Vad händer om en bolagsman i ett handelsbolag avlider?

2017-09-14 i Bolag
FRÅGA |jag äger ett handelsbolag med min far. Om han dör går hans del då till hans andra barn?kan man skriva bort det?
Viktor Svensson |Hej,Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Som huvudregel ska handelsbolaget likvideras om en bolagsman avliderHuvudregeln om en delägare i ett handelsbolag (bolagsman) avlider är att handelsbolaget ska träda i likvidation (2 kap. 26 § lagen om handelsbolag och enkla bolag; HBL). Likvidation innebär att bolagets tillgångar säljs och skulderna betalas av. Därefter ska överskottet fördelas mellan delägarna (i ditt fall mellan dig och din fars arvingar). Den avlidne bolagsmannens barn tar alltså inte över den avlidnes andel i handelsbolaget. Den som önskar att bolaget träder i likvidation måste dock påkalla detta. Du kan läsa mer om hur en likvidation går till på Bolagsverkets hemsida.Genom ett avtal kan bolagsmännen komma överens om vad som ska ske istället för likvidationBolagsmännen har dock möjlighet att avtala om att arvingarna ska få möjlighet att ta över den avlidne bolagsmannens andel i handelsbolaget och att verksamheten därefter ska fortsätta. Detta sker alltså inte per automatik.Som ett alternativ kan bolagsmännen avtala om att den avlidne bolagsmannen ska utträda ur handelsbolaget istället för att likvidation ska ske (2 kap. 29 § HBL). Om inget avtal finns kan den kvarvarande bolagsmannen lösa ut den avlidne bolagsmannenDen kvarvarande bolagsmannen kan även (i efterhand) lösa ut den avlidne bolagsmannen. I detta fall ska dödsboet efter den avlidne kompenseras med ett belopp som motsvarar bolagsmannens andel i handelsbolaget (2 kap. 30 § HBL). Ett handelsbolag kräver minst två bolagsmänOm handelsbolaget, efter någon av ovanstående scenarion, kvarstår med endast en bolagsman måste bolaget antingen avvecklas eller utökas med ytterligare en bolagsman. Ett handelsbolag kan alltså inte drivas av en ensam bolagsman. Om handelsbolaget har bestått av endast en bolagsman under sex månaders tid anses handelsbolaget ha trätt i likvidation (2 kap. 28 § HBL).Jag hoppas att du fick svar på din fråga!Hälsningar,

Suppleants betalningsansvar för aktiebolag

2017-08-21 i Bolag
FRÅGA |Min man har ett aktiebolag och skulle i framtiden ej kunna betala räkningar mm och kronofogden bli inblandad kan jag bli skyldig att betala av för jag står som supliang
Ophelia Wigström |Hej och tack för att du valt att ställa din fråga till Lawline! När en styrelsesuppleant ersätter en ordinarie styrelseledamot så har hen samma ansvar som ordinarie styrelseledamot skulle ha haft i det fallet. Som huvudregel så har aktieägare inget personligt betalningsansvar, 1 kap 3 § Aktiebolagslagen (2005:551), ABL, se här https://lagen.nu/2005:551. Men i vissa fall när det gäller likvidation och bolaget inte försätts likvidation när det borde, så kan personlig betalningsskyldighet förekomma, 25 kap 19 §, ABL. Du som suppleant kommer bara att bli skyldig i de fallen där du har deltagit i beslutet och ersatt en styrelseledamot, så i beslut som styrelsen har tagit där du inte har varit med och ersatt en styrelseledamot är du inte ansvarig. Sammanfattningsvis så kan du alltså bli betalningsskyldig om du har varit med i beslut om att fortsätta driva ett aktiebolag trots att det borde ha likviderats, försatts i konkurs. Hoppas att du fick svar på din fråga! Med vänlig hälsning,

Uppsägning, hävning och utträde ur handelsbolag

2017-08-19 i Bolag
FRÅGA |Jag är delägare i ett handelsbolag med min ex-sambo. Jag vill träda ur bolaget och han har fått olika alternativ presenterade för sig, som tex driva vidare som enskild firma eller att vi säljer bolaget till en annan firma och han blir anställd. Dock väljer han att inte agera alls. Jag vill verkligen lämna bolaget. Vad har jag för val om han väljer att inte agera efter mitt önskemål? Kan jag så att säga bara lämna? Hur gör jag det och vad händer då? Eller bör jag vända mig till någon som kan likvidera firman åt mig? Vi har tyvärr inget avtal kompanjonavtal.
Simon Göransson |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.Som jag förstår din fråga, undrar du hur du kan lämna handelsbolaget.Mitt svar är strukturerat så att jag först sammanfattar mina slutsatser. Därefter följer min utredning av ditt problem.SammanfattningSom jag förstår det kan du inte träda ur bolaget med samtycke från din ex-sambo.Du har då huvudsakligen två olika alternativ: du kan säga upp bolagsavtalet om det är slutet på obestämd tid och du kan häva avtalet om din ex-sambo väsentligen bryter mot bolagsavtalet. Bolaget ska likvideras i båda fallen.UppsägningDu har några alternativ för att lämna bolaget.Jag antar att handelsbolagets bolagsavtal är slutet på obestämd tid. Avtalet gäller på obestämd tid, om ni inte har avtalat om en bestämd tid eller att bolaget ska gälla för livstid.I så fall kan du när som helst säga upp avtalet (2 kap. 24 § andra stycket lagen om handelsbolag och enkla bolag (BL)). Att du säger upp avtalet innebär att bolaget inom sex månader efter uppsägningen ska likvideras.HävningEtt annat alternativ är att du häver avtalet. Du kan häva bolagsavtalet t.ex. om den andra delägaren väsentligen åsidosätter hans skyldigheter enligt bolagsavtalet (2 kap. 25 § BL).Även hävning innebär att bolaget likvideras. Vid hävning ska bolaget dock likvideras omedelbart.UtträdeDu kan också träda ur avtalet om din ex-sambo samtycker till det. Som jag förstår dig är det dock inte aktuellt. Skulle så vara fallet bör du dock veta att du ändå svarar för de skulder som fanns under din tid. Du kan också riskera att svara för de skulder som uppkom efter att du avgick, om bolagets motpart inte visste eller borde ha känt till att du avgick (2 kap. 22 § andra meningen BL).Jag hoppas att det var svar på din fråga!____________________________________Behöver du vidare hjälp med att lämna handelsbolag är du välkommen att kontakta oss på tfn 08-533 300 04 (måndag till fredag 10:00–16:00) eller maila oss på info@lawline.se.Med vänliga hälsningar,

Bolagsstämmans ordförande har utslagsröst

2017-07-27 i Bolag
FRÅGA |Vem är det som har utslagsrösten vid en bolagstämma vid 50-50 ; företagets styrelse ordförade eller bolagsstämmans ordförande?
Emil Danielsson Nykänen |Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.När du läser 7 kap. i ABL så verkar det inte självklart när det står "ordföranden", t.ex. i 7 kap. 40 § ABL.Men det är alltid bolagsstämmans ordförande som har utslagsrösten. En styrelseordförande kan i teorin inte äga aktier eller vara frånvarande från stämman men det kan inte bolagsstämmans ordförande som alltid är på plats och således alltid har utslagsrösten.Jag hoppas du fått svar på din fråga.Vänligen,

Kan en vd besluta om konkurs i ett aktiebolag?

2017-08-22 i Bolag
FRÅGA |Kan en vd i ett aktiebolag begära företaget i konkurs utan att ha informerat styrelsen eller kallat till bolagsstämma. Kan en aktieägare ta titeln vd utan att ha rådfrågat någon av aktieägarna och måste det inte vara på en bolagsstämma. vilka lagar gäller i dessa fall.
Erik Johansson |Hej!Tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga.Dina frågor regleras i aktiebolagslagen (ABL) https://lagen.nu/2005:551För att kort svara på dina frågor: Nej och nej. Nedan följer en något djupare analys av vad som gäller rättsligt Huvudregeln är att bolagsstämman beslutar om likvidation Bolagsstämman beslutar om att ett företaget ska likvideras. 25 kap. 1 § ABLBolaget kan även tvångslikvideras av bolagsverket eller av en domstol men inte av en vd. 25 kap. 11 § jämte 25 kap. 17 § ABL. Styrelsen utser vdNej, en aktieägare kan inte ta denna titel. En vd kan endast utses av styrelsen. 8 kap. 27 § ABLHoppas du fått svar på dina frågor. Ha en fortsatt trevlig sommar!Med vänlig hälsning

Avtal ingånget med bolag som ej är registrerat

2017-08-19 i Bolag
FRÅGA |er en aftale indgået med et selskab, der viser sig aldrig at have eksisteret ugyldig under svensk lov.
Zorba Hållsten |Hej,Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Ditt svar kommer att vara på svenska. Jag tolkar din fråga så som att du undrar om ett avtal som är ingånget med ett bolag är ogiltigt under svensk lag om det visar sig att bolaget inte var registrerat då avtalet ingicks. När det gäller aktiebolag så blir aktiebolagslagen (ABL) tillämpligt. 2 kap. 25 § ABL stadgar att ett bolag inte kan förvärva rättigheter eller skyldigheter innan det har registrerats. Utgångspunkten är således att ett oregistrerat aktiebolag saknar rättskapacitet och kan därför inte ingå avtal. Om någon ändå vidtar en åtgärd i bolagets namn så svarar de som har deltagit i denna åtgärd solidariskt för förpliktelsen, se 2 kap. 26 § ABL. Avtalet blir alltså inte bindande för bolaget i fråga, men det blir inte heller ogiltigt. Istället för bolaget så blir den som ingick avtalet för bolagets räkning ansvarig. Om förpliktelsen var sådan att den följer av stiftelseurkunden eller har kommit till efter att det stiftelseurkunden har blivit underskriven av samtliga stiftare (alltså då bolaget bildats) så övergår ansvaret på bolaget i och med registreringen. Övriga bolagsformer kan inte heller ingå avtal innan de har blivit registrerade i bolagsregistret. Om ett avtal ändå ingås så blir det inte ogiltigt, istället blir det personen som ingick avtalet å bolagets räkning som blir ansvarig.Sammanfattningsvis så blir ett avtal som ingås för ett oregistrerat bolag inte ogiltigt. Det blir personen eller personerna som ingick avtalet å bolagets räkning som blir ansvariga. I vissa fall kan bolaget efter registreringen ta över ansvaret, då krävs det att avtalet följde av stiftelseurkunden eller att stiftelseurkunden hade blivit undertecknad av samtliga stiftare.Hoppas du fick svar på din fråga!Om du har någon ytterligare fundering ang. mitt svar är du välkommen att kontakta mig på zorba.hallsten@lawline.se Med vänlig hälsning,

Bryta loss dotterbolag

2017-08-14 i Bolag
FRÅGA |I den aktuella situationen finns ett moderbolag; (X)AB med ett dotterbolag;(Y) AB.Vilka alternativ finns att tillgå juridiskt om man vill bryta loss dotterbolaget från moderbolaget? Syftet är alltså att göra dotterbolaget(Y) AB till ett helt separat aktiebolag.
Björn Gunnarsson |Hej, Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! Dotterbolag betyder i stort att ett bolag är ägt av ett annat bolag i så stor mån att det ägande bolaget har full kontroll över det. Ett enkelt sätt att göra om dotterbolaget till ett helt separat aktiebolag är att förändra ägarstrukturen. Alltså att sälja det( YAB) till ägaren av det första bolaget XAB, förutsatt att man vill att ägaren till XAB fortsatt skall vara i kontroll över dotterbolaget. Så länge YAB är ägt av XAB eller ett annat bolag kommer det dock fortsätta vara ett dotterbolag.Med vänlig hälsning

Värdera och sälja onoterade aktier

2017-07-04 i Bolag
FRÅGA |Hej,Jag äger aktier i ett bolag som jag tidigare jobbade på sen flera år tillbaka. Som anställd blev vi erbjudna att köpa aktier i bolaget, och jag var ena v dem som gjorde detta. Bolaget hade som avsikt att börsnotera sig efter 2-3 år, och insatsen skulle därmed "frias" och man hade möjlighet att plocka ut eventuell vinst.Dock genomfördes aldrig planen och nu har det gått ganska många år. Bolaget är fortfarande inte börsnoterat, men man har som plan att "sälja" och börsnotera i framtiden", som jag fått som svar.Jag vill dock sälja mina aktier redan nu, då jag väntat länge nog. Hur går jag tillväga om jag vill sälja innan börsnotering, och hur samt vem värderar dessa aktier för att jag ska få ett rättvist marknadsvärde på dessa? Behöver jag ta hjälp av jurist/advokat i frågan för att för att frigöra mina aktier?Vänliga hälsningar,//Cecilia
Ophelia Wigström |Hej och tack för att du valt att ställa din fråga till Lawline! En faktor som kommer att påverka din ekonomi vid försäljningen av aktierna är om du äger aktier i ett fåmansbolag eller inte, således rekommenderar jag dig att ta reda på det. Aktieförsäljning i ett privat bolag är helt och hållet privat, det har inget att göra med att sälja aktier på börsen där aktierna är upptagna på en "offentlig marknad" som alla har tillgång till. För att kunna värdera aktierna och få fram deras marknadsvärde så måste du göra en företagsvärdering och sen bryta ut hur mycket din del är värd, men framförallt så fastställs priset mellan köpare och säljare. Olika värderingsmetoder ger olika värden, därför kan det vara en idé att göra ett par stycken för att få fram ett medelvärde av dina aktier. Företagsmäklare, revisorer och jurister kan genomföra företagsvärderingar utifrån de vanligaste metoderna; substansvärdering – skillnaden mellan företagets tillgångar och skulder; avkastningsvärdering – baseras på det genomsnittliga resultatet från de senaste 2-3 åren och involverar en delgissningar till skillnad från förstnämnda metod; marknadsvärdering – företaget värderas till det pris marknaden historiskt sett är villig att betala för ett liknande företag; likvidationsvärdering – "slaktvärdet" av företaget, vilket är vad alla tillgångarna är värda om förtaget skulle behöva likvideras. Problemet med att sälja onoterade aktier är att du kanske inte alltid hittar en köpare eftersom det kanske inte finns någon som är villiga att köpa direkt. Vidare, även om du har ett pris som du vill sälja för är det inte säkert att du hittar någon som vill köpa för det här priset och som tidigare nämnt så är försäljning av onoterade aktier precis som att sälja vilken annan vara som helst när det kommer till att bestämma priset – det är säljare och köpare som kommer överens om priset. Det finns plattformer på nätet som säljer och köper onoterade aktier, var alltid försiktig och undersök avgifter och trovärdighet innan du registrerar dig. Sammanfattningsvis så kan du kontakta en företagsmäklare, jurist eller revisor för att få en företagsvärdering gjord och därmed få ett pris på hur mycket dina aktier är värda för att senare sälja de till en villig köpare. Hoppas att du fick svar på din fråga! Med vänlig hälsning,