Ansvarsfrihetsgrunder

2014-05-12 i Skadestånd utanför kontraktsförhållande
FRÅGA |Hej, jag har funderingar kring ansvarsfrihetsgrunderna nöd respektive nödvärn. En handling då nöd eller nödvärn föreligger behöver ju inte medföra straffrättsligt ansvar men hur är det med det civilrättsliga?För att konkretisera: Om jag krossar en ruta för att bereda mig tillträde till en byggnad för att väl där inne rädda livet på byggnadens ägare - kan denne ägare i ett senare skede rikta skadeståndsanspråk mot mig då?Vad gäller om det var tredje man som jag räddade livet på, alltså byggnaden som jag krossade rutan på ägdes av någon annan än den jag räddade?Och så avslutningsvis en besläktad fråga - om skada uppstår på min egendom då jag i nöd/nödvärn hjälper annan, äger jag då rätt att kräva att denne ersätter mig?
Björn Sundin |Hej och tack för din frågaPrecis som du är inne på föreligger en objektiv ansvarsfrihetsgrund i att någon handlat i nöd eller nödvärn inom straffrätten. Handlandet ska då vara försvarligt i förhållande till hotet som finns, se Brottsbalken 24:4 (https://lagen.nu/1962:700#K24). Ansvarsfrihetsgrunderna är också vedertagna inom skadeståndsrätten. Vad det gäller skadeståndsansvar innebär detta att skadevållaren (du som krossar rutan) är ansvarsfri för den skada som uppstår så länge dit handlande är försvarligt. Den som istället blir ersättningsskyldig är den nödställde (i ditt exempel byggnadsägaren). Om du räddat livet på en person i byggnaden kommer den alltså vara ersättningsskyldig för ditt handlande gentemot tredje man, så länge ditt handlande är försvarligt. Om du räddat livet på byggnadens ägare bär han ansvaret för de skador du orsakat. Av resonemanget följer att den nödställde borde vara ersättningsskyldig gentemot dig för de skador som uppstår på din egendom då du agerar för att rädda denne. Vänligen

Principalansvar skadeståndsskyldighet

2014-04-28 i Skadeståndsansvar för underåriga och vårdnadshavare
FRÅGA |Hej! Min 10-åriga son var med ett gäng grabbar som förstörde/vandaliserade ett växthus där många rutor krossades. Barnen har gemensamt talat om för oss föräldrar vem som gjorde vad MEN ett av barnen förnekar all inblandning och hans föräldrar tror på honom trots att de andra barnen pekar ut honom också efter att ha erkänt sina egna handlingar. Ägaren till växthuset vill ha ersättning för skadegörelsen vilket är fullt förståligt. Om inte det blir så kommer det att bli polisanmälan. Min son har inte medverkat i den stora förstörelsen utan kastat en sten på en glasskärva som låg på marken. Min fråga är: Hur långt kan man gå i den här frågan och hur ersättningsskyldig är jag som förälder när min son i princip är "oskyldig"?
Mikael Stade |Hej och tack för din fråga! Skadeståndsskyldighet regleras främst i skadeståndslagen. https://lagen.nu/1972:207I 2:1 anges att den som uppsåtligen eller av oaktsamhet orsakar sakskada ska ersätta skadan. I 3:5 regleras föräldrars skyldighet att ersätta skador som barn har orsakat genom brott. Det finns således en skyldighet för föräldrar att stå för de skador som barnet som har orsakat, om det har skett genom en brottslig handling. Skadegörelse är ett brott och ersättningsskyldighet kan därför bli aktuellt för er i detta fall. Hur mycket som ni är skyldiga att betala beror som sagt på vad för typ av skador ert barn har orsakat. Utifrån din berättelse framstår det som att din son knappt har deltagit, men det är väldigt svårt för mig att avgöra hur detta påverkar er betalningsskyldighet. När flera personer ska ersätta samma skada blir de vanligtvis solidariskt skadeståndsskyldiga enligt 6:4. Om det förhåller sig så att din son inte ska anses ha deltagit i skadegörelsen kan ni möjligtvis undgå betalningsansvar men det troliga är att ni föräldrar svarar för skadeståndet solidariskt.Vänligen,

Försäkringsersättning för personskada

2014-04-22 i Skadestånd på grund av brott
FRÅGA |Hejsan! Jag blev misshandlad för 4 år sen och hade då inte någon försäkring. kan jag få ersättning av försäkringsbolag idag om jag har bestående men?
David Ingvarsson |Hej, och tack för din fråga!Tråkigt att höra att du fått bestående men, och dessvärre måste jag säga att dina chanser till ersättning inte ser så ljusa ut.En försäkring täcker endast händelser som inträffar under tiden du är försäkrad. Det går alltså inte att få försäkringsersättning för en händelse som inträffade under tiden du var oförsäkrad. För den som är oförsäkrad finns möjlighet att utfå ersättning från brottsoffermyndigheten, men enligt 14 § brottsskadelagen framgår att om allmänt åtal har väckts, skall ansökan om brottsskadeersättning göras inom två år från det att dom eller slutligt beslut har vunnit laga kraft. Har allmänt åtal inte väckts men förundersökning inletts, skall ansökan göras inom två år från det att förundersökningen lagts ned eller avslutats. I övriga fall skall ansökan göras inom två år från det att brottet begicks.Tidsfristen för brottsskadeersättning har alltså med all sannolikhet passerat i ditt fall. Mitt råd till dig är att dubbelkolla om du inte hade någon försäkring när misshandeln begicks, de flesta har en hemförsäkring och personskador på grund av misshandel omfattas som regel av en sådan. Enligt 7 kap 4 § försäkringsavtalslagen är det i så fall möjligt att väcka talan mot försäkringsbolaget inom tre år från att man fått reda på att anspråket kunde göras gällande. Vänlig hälsning

Skadeståndsskyldighet för stannande av hiss?

2014-04-10 i SKADESTÅNDSRÄTT
FRÅGA |Hej, jag undrar om man kan bli skadeståndsskyldig om en hiss stannar p.g.a. varor råkar kom åt väggen under färden? Hissen saknar innerdörrar och korg. Ingen skada på hissen har uppstått.
Johan Olsson |Hej, och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Frågor om skadestånd regleras i Skadeståndslagen. En direkt förutsättning för att skadeståndslagen ska vara tillämplig är att antingen en personskada, sakskada eller förmögenhetsskada har uppstått, vilket framgår av 2:1-2 i lagen (se https://lagen.nu/1972:207#K2P1S1). Begreppet personskada är precis vad det låter som, nämligen skada som har drabbat en person fysiskt eller psykiskt. Sakskada innebär en skada som har skett på antingen lös eller fast egendom, medan en förmögenhetsskada är en rent ekonomiskt skada som skett utan inblandning av våld eller att det har skett en sakskada, t.ex. att en person blir av med pengar genom bedrägeri eller förskingring. Vidare krävs det även att en skada har orsakats uppsåtligen eller av vårdslöshet. För förmögenhetsskador krävs det dessutom att de har vållats genom brott. I den situation som du beskriver så har hissen stannat på grund av att varor råkat komma åt vägen under färden, men i övrigt verkar ingen skada på hissen ha uppstått. Då ingen form av skada har uppstått så finns det inte heller någon anledning att utge skadestånd enligt skadeståndslagen. Den händelse att hissen står stilla under en kortare period på grund av incidenten innebär knappast att varken skyldighet att utge eller rätt till skadestånd föreligger för någon part. Med vänliga hälsningar, 

Strikt ansvar över hunds agerande

2014-05-10 i Skadeståndssansvar för djurägare
FRÅGA |Vad är det som gäller när jag tappar kopplet till min hund och den springer och biter en katt. Är jag som hundägare betalnings skyldig när katten är på allmän plats?
Evelina Lund |Hej, och tack för att din fråga!Bestämmelser om ansvar över hundar finns i lag (2007:1150) om tillsyn över hundar och katter. Som jag förstår din fråga undrar du vem som bär det juridiska ansvaret för hundens agerande. En skada som orsakas av en hund ska ersättas av dess ägare eller innehavare. Det innebär att den som är ägare till hunden bär ansvaret för den skada som hunden orsakar. Ansvaret enligt denna bestämmelse är ett strikt ansvar vilket innebär att det inte är fråga om att du som ägare varit oaktsam utan du bär ett ansvar oavsett.Det strikta ansvaret innebär att du som ägare ska ersätta den skada som åsamkats men det förutsätter att den skadade önskar att få ersättning. Bästa hälsningar,

Skadeståndsansvar för hundägare

2014-04-25 i Skadeståndssansvar för djurägare
FRÅGA |HejMin katt går oftast ute på dagarna och vår grannhund har flertalet gånger attackerat katten då hunden gått läs på grannens tomt. Grannarna har inget staket så hunden har sprungit ut på vägen eller utanför tomten och jagat katten. Detta har hänt 3 gånger då vi sett det och katten har fått stora bett där håret försvunnit samt blivit ett sår på olika delar av kroppen . Veterinärkostnaderna har varit på ca 3000 kr totalt samt att katten behövt vara inomhus flera veckor efter pga läkning och att den haft ordentligt ont. Min fråga är vem som är ansvarig för det hela! Kan jag kräva min granne att betala veterinärkostnaden ? Kan jag polisanmäla då hunden springer lös i grannskapet? Jag är orolig att den ska ge sig på Min dotter då ägaren inte verkar ha tillräcklig pli på den .
Alfred Petersson |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline!Hundägare har ett rent strikt ansvar för sina hundar enligt 19 § Lag (2007:1150) om tillsyn över hundar och katter, (Här). Det innebär att om en hund orsakar skada skall ägaren ersätta denna oavsett om hen varit vållande eller ej.Angående frågan om polissnmälningen finns det en bestämmelse i 15 § som säger att polismyndighet får förbjuda en person att inneha hund om personen är allvarligt bristfällig i omhändertagandet. Detta är emellertid en bedömningsfråga för polisen!Hoppas detta gav dig svar på din fråga!Vänligen,

Illojalt agerande & brott mot lagen om skydd för företagshemligheter

2014-04-13 i Skadeståndsansvar, arbets-givare/tagare
FRÅGA |Hej!Jag hade en anställd som varit långtidssjukskriven och jag tog mig an henne och lärde upp henne på min salong, efter först 3 månd. praktik och 6 månaders anställning med lönebidrag slutade hon. Hon kopierade då mitt kundregister som jag hade i min telefon och skickade ut till mina kunder att hon skulle sluta och börja på ett annat ställe dit hon välkomnade mina kunder. Jag fick veta det av en lojal kund som visade SMS:et hon skickade. Räknas det som att hon då stulit min företagshemlighet? Nu har jag inte alls den mängd kunder jag hade förut, bara en bråkdel. Jag betalde också en stor summa pengar för det kundregister jag fick när jag köpte salongen för ca 2 år sedan. Har jag möjlighet att stämma henne? Med vänliga hälsningar XX
Essie Malkoc |Hej,Stort tack för att du har valt att vända dig till Lawline med dina juridiska problem. Jag ska försöka att svara så utförligt som möjligt, då det är jag som ansvarar för klienternas arbetsrättsliga frågor finns det möjlighet för mig att få boka in dig på ett inledande möte på vårt kontor på Drottninggatan 95a, Stockholm. Se nedan för närmare information.*Svar på dina frågor/funderingarEn anställd ska under och efter en anställning agera lojalt mot arbetsgivaren, eftersom att lagen (19990:409) om skydd för företagshemligheter (FHL) är gällande oavsett om det finns en konkurrensklausul eller inte i anställningsavtalet.En anställd som har tillgång till företagets kunddatabas men som under och eller efter anställningens upphörande kopierat kunddatabasen samt använt sig av kunddatabasen genom att ta kontakt/ försökt att ta kontakt med kunder för att marknadsföra sin nya arbetsplats agerar på ett otillbörligt sätt som utgör brott mot lagen om skydd för företagshemligheter. "1 § Med företagshemlighet avses i denna lag sådan information om affärs- eller driftförhållanden i en näringsidkares rörelse som näringsidkaren håller hemlig och vars röjande är ägnat att medföra skada för honom i konkurrenshänseende." FHLEnligt min uppfattning har tidigare AT kopierat företagets kunddataregister som du har betalat för i samband med ditt förvärv av företaget, vidare har AT gjort intrång i din ensamrätt till din mobiltelefon och därifrån genomfört kopieringen av företagets kunddataregister, därefter har AT på ett illojalt sätt gått ut med information och marknadsföring om AT:s nya arbetsplats till dina kunder. Sammantaget utgör detta agerande ett brott mot lagen om företagshemligheter. "3 § Den som med uppsåt olovligen bereder sig tillgång till en företagshemlighet skall dömas för företagsspioneri till böter eller fängelse i högst två år eller, om brottet är grovt, till fängelse i högst sex år. Vid bedömande huruvida brottet är grovt skall särskilt beaktas om gärningen har varit av särskilt farlig art, avsett betydande värde eller inneburit synnerligen kännbar skada." FHLVilket föranleder grund för skadeståndsanspråk."5 § Den som gör sig skyldig till brott enligt 3 eller 4 §skall ersätta den skada som uppkommer genom brottet eller genom att företagshemligheten obehörigen utnyttjas eller röjs." FHL"7 § En arbetstagare som uppsåtligen eller av oaktsamhet utnyttjar eller röjer en företagshemlighet hos arbetsgivaren som han har fått del av i sin anställning under sådana förhållanden att han insåg eller borde ha insett att han inte fick avslöja den skall ersätta den skada som uppkommer genom hans förfarande.Har förfarandet ägt rum sedan anställningen upphört, tillämpas första stycket endast om det finns synnerliga skäl." FHLLagstiftningen hittar du https://lagen.nu/1990:409Jag skulle rekommendera att du tillåter oss att upprätta ett informationsbrev till din f.d. AT, innan eventuella rättsliga åtgärder vidtas. Eftersom att ett skriftligt brev som kommer från en jurist väger tyngre och har ett annat bevisvärde vid en eventuell framtida tvist.Vänligen återkoppla till mig snarast!*MötesinformationDet inledande mötet kostar 995 SEK och varar i ca 1 h. Syftet med mötet är att vi ska få en närmare inblick i ditt ärende och komma med förslag på hur vi tillsammans kan gå vidare. Det kan bli exempelvis bli aktuellt att upprätta ett brev till er motpart, eller ett förslag på en överenskommelse mellan er parter.Om du är intresserad av att boka in ett möte och eller om du vill ha närmare information om våra prisuppgifter vänligen kontakta mig per e-post genom att skicka ett mail till essie.malkoc@lawline.se eller ring mig på tel.nr 070 - 382 99 88.Med vänlig hälsning,

Skadestånd via ansvarsförsäkring i hemförsäkringen för hundbett

2014-04-10 i Skadeståndssansvar för djurägare
FRÅGA |Hej, jag fyller tjugo i sommar och blev den 15 mars hundbiten i ansiktet av en nära kompis hund. jag har fått ärr i pannan och under vänstra ögat av hundens tänder, hunden bet av vänster näsvinge helt och hållet så den låg på golvet, åkte till akuten med näsbiten i plastpåse med is, de sydde fast biten men nu tre veckor senare har vävnaden dött och näsbiten har ramlat av helt, det blir plastikoperation. Finns det någon sorts skadestånd jag kan få ut utan att jag behöver bli ovän med min vän?
Linda Davidsson |Hej och tack för din fråga!Enligt lagen om tillsyn över hundar och katter har en hundägare s.k. strikt ansvar över sin hund, se 19 § https://lagen.nu/2007:1150. Att ansvaret är strikt innebär att ägaren blir skadeståndsskyldig för skador som hunden orsakar oavsett om han eller hon har orsakat skadan, dvs. oavsett uppsåt eller oaktsamhet.De flesta har en ansvarsförsäkring i sin hemförsäkring som omfattar hundägarens skadeståndsskyldighet mot den skadelidande, dvs. din väns skadeståndsskyldighet gentemot dig. Mitt råd är att ni undersöker om din vän har en ansvarsförsäkring som täcker skadeståndsskyldigheten och att ni i sådant fall anmäler skadan dit och låter försäkringsbolaget bedöma om din vän är skadeståndsskyldig. Lycka till!Vänligen,