Ansvar för sandning på fastighet

2014-12-26 i Skadestånd utanför kontraktsförhållande
FRÅGA |Hej Hej,För någon vecka sen så påkallade jag min privata hyresvärds uppmärksamhet om att trappan var hal och tyckte han/dom skulle införskaffa salt/sand och ta hand om trappan. Han sa då man måste vara försiktig när det här halt. I detta fall så sa jag att det inte handlar om att vara försiktigt utan en fråga/uppmaning om dom kunde köpa salt/sand. Då svarade han jag ska försöka komma ihåg det och ställa under trappan så kan vi komma ihåg gemensamt att salta/sanda. Nu har det inte varit halt på ett par dagar men idag var det väldigt halt, gatan utanför var som en skridskobana och trappan var väldigt hal den med. Nu var olyckan framme och min sambo halkade och slog sig ganska så illa men inget brutet som tur va. Men armbågen och svanskotan fick sig en rejäl smäll. Jag undrar vad en privat fastighetsskötare faktiskt har för skyldigheter att ta hand om intilliggande område (inhägnat och privat). Jag har påpekat en gång att jag ville att dom skulle sköta det just för att en sådan här sak inte ska kunna hända. Men nu gör det så likväl. Jag tycker att det är arrogant. Jag har sagt till dom idag om vad som har hänt och svaret var vi ska se om vi hinner köpa salt/sand idag. All konversation har skett via sms med värden och samtliga är sparade.
Denise Peters |Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!I vanliga fall när skador uppstår krävs att en part har varit vårdslös eller haft uppsåt till att skada en annan person för att den skadelidande ska kunna utkräva någon rätt gentemot en ansvarig. När det kommer till ansvaret för att sanda en fastighet och hålla den säker för de som vistas där har dock en fastighetsägare ett näst intill strikt skadeståndsansvar. Detta betyder att en fastighetsskötare ansvarar för skador som uppstår på dennes fastighet oavsett om hen varit vårdslös eller inte i tillsynen av fastigheten. I den mån du skulle skada dig till följd av att du halkar eller dylikt på fastigheten kan du alltså vända dig med ett skadeståndsanspråk mot fastighetsägaren.

Bilskada på grund av slirande

2014-12-24 i Skadestånd utanför kontraktsförhållande
FRÅGA |Hej! Har en kompis som lånade min bil en fredagkväll. Jag satt med i bilen och vi hämtade några kompisar. Sen helt oprovoserat så började han slira på däcken och tillslut även kopplingen, detta var förstås inte meningen och när jag märkte det så sa jag åt honom. Det var ingen i bilen som sa åt honom att göra det. Nu vägrar han betala för reparationen på bilen (kopplingsras). Han menar att min koppling var naturligt sliten och att det var därför den gick sönder. Har pratat med verkstäder och dom håller inte med. Vad ska jag tänka på? Hur går jag tillväga nu? Betalar jag för reparationen först och försöker kräva pengar av honom sen? Vill veta vad mitt nästa steg är, min pappa har pratat med hans pappa och han verkar ha lite samma inställning.Vänliga hälsningar Johan.
Thommy Södergård Åkesson |Hej, och tack för din fråga!Situationen är alltså den att din kompis fick din tillåtelse att köra bilen, men sedan började köra på ett sätt som åtminstone enligt dig och reparatörerna har skadat bilen. Din kompis hävdar att bilen är trasig för att den redan var sliten, men den skulle ju i varje fall troligen inte ha gått sönder utan att han hade kört den. Man skulle kunna diskutera om han har varit vårdslös. Den som genom vårdslöshet orsakar sakskada skall ju betala skadestånd (enligt 2 kap. 1 § Skadeståndslagen, se https://lagen.nu/1972:207). Detta skulle väl närmast vara reparationskostnaderna.Har kompisen vårdslöst orsakat skada?Frågan är om det var slirandet som orsakade skadorna. Både du och verkstäderna anser att det ligger till på det sättet. Det kan hänga på vilket skick bilen var i och hur länge det hela pågick, men det framstår knappast som osannolikt. Om verkstäderna håller med, finns det goda bevis för att skadorna berodde på slirandet.Om det var så att din kompis med flit började slira och inte genast upphörde utan höll på en liten stund, måste han ju ha vetat att det fanns risk att bilen skadades. Risken var heller inte särskilt liten. Gjorde han det alltså med flit, kan man nog säga att han var vårdslös trots att syftet knappast var att skada bilen. Frågan är om vårdslösheten var tillräckligt stark. Det är ju inte helt onormalt att slira eller liknande. Min bedömning är ändå, eftersom det faktiskt fanns en inte helt liten risk som han borde ha känt till, att han var vårdslös.Betydelsen av samtyckeAllt detta hänger naturligtvis på att han inte hade ditt samtycke. Om du väntade länge med att säga till honom fastän du visste vad han höll på med, kan man möjligen se det som att du gav ditt samtycke. I så fall skulle ingen skadeståndsskyldighet bli aktuell. Av din fråga tycker jag dock att det framgår att du åtminstone gjorde det klart på en gång att du inte samtyckte till att han slirade på kopplingen. Om man kan se det som att du samtyckte till slirandet till en början, kan man möjligen se dig som medvållande, och då blir han inte fullt ut skadeståndsskyldig. Du har dock rätt till ersättning åtminstone av en större del, eftersom det är klart att du inte samtyckte till att han slirade på kopplingen.Vad skall man göra?Om din kompis var vårdslös, kan man lösa det på i princip två sätt. Antingen betalar du reparationen och försöker kräva betalning sedan, eller också betalar din kompis reparationen. Om han absolut vägrar, kan du betala reparationen och sedan exempelvis ansöka om betalningsföreläggande hos Kronofogdemyndigheten (information finns på deras hemsida, här: https://www.kronofogden.se/Ansokaombetalningsforelaggande.html). Om han då skulle fortsätta att bestrida anspråket, kan man i sista hand gå till domstol. Detta är naturligtvis inte alls lockande, eftersom det kan vara mycket dyrt, även om det som grundpricip är "förloraren" som betalar. Det allra bästa är naturligtvis om ni kan komma överens om att din kompis åtminstone ersätter en del av kostnaden. Förmodligen vill han egentligen inte heller att det skall behöva gå vidare.Lycka till, och hoppas att svaret är till någon hjälp!Hälsningar,

Patienskadeersättning och belopp

2014-12-21 i SKADESTÅNDSRÄTT
FRÅGA |Hej det ligger till så här att jag har fått rätt hos patient försäkringen för en vårdskada som gäller felbehandling feldiagnos i 4år och 8månader Jag har haft rullstol rullator kryckkäpp skena i skorna jag har dessutom opererat höger öga 2ggr och har fått cellgiftsbehandling för att inte bli helt blind i båda ögonen Idag kan jag gå cirka 1-2 hundra meter utan hjälp men jag har svårigheter med balans och jag haltar jag har problem med vänster arm och ont i ryggen samt gråstarr i höger öga och spactiska ben jag undrar hur dom bedömer invaliditeten och i så fall hur man läser den och hur mycket man kan förvänta sig ?? Dom har utrett mitt ärande i snart 4 år och jag går och mår dåligt hela dagarna jag jobbar just nu på en skola i 4 timmar om dagen jag klarar inte av o jobba hel tid Jag har fler skador på grund av denna skada jag har bara tagit detta i snabba drag ursäkta om det blev långt Mvh:Taufik
Cornelia Göransson |Hej och tack för din fråga!Jag vill börja med att beklaga den svåra situation som du är i. Patientskadeersättning regleras i Patientskadelagen, den hittar du https://lagen.nu/1996:799 och ersättningsnivåerna följer Skadeståndslagen som du finner https://lagen.nu/1972:207. Patientskadeersättning har ett maximalt tak på tvåhundra prisbasbelopp(prisbasbeloppet för 2014 är 44 400 kr) och det kommer avräknas en självrisk på 1/20 dels prisbasbelopp från det belopp du får rätt till, vilket blir 2220 kr för 2014. I övrigt följer patientskadeersättningen skadeståndslagens ersättningsreglering(Patientskadelagen 8-10§). Eftersom du har fått en personskada så har du rätt till följande enligt Skadeståndslagen 5:1:1. sjukvårdskostnad och andra kostnader vilket inbegriper skäliga merkostnader som du fått pga. skadan2. inkomstförlust vilket innebär skillnaden mellan det du nu tjänar och det du skulle tjänat om du inte fått en personskada 3. fysiskt och psykiskt lidande av övergående natur (sveda och värk) eller av bestående art (lyte eller annat stadigvarande men) samt särskilda olägenheter till följd av skadan. Här ges ersättning både för lidande under den akuta sjukdomsfasen såväl som bestående invaliditet. Här följer man nästan uteslutande ersättningstabeller som utarbetats av trafikskadenämnden. Fastställande av medicinsk invaliditet blir aktuell då man kommer till en punkt då man varken blir bättre eller sämre. Graden av medicinsk invaliditet mäts i procent och bedöms av en läkare efter ett tabellverk. Dessa hjälptabeller som angetts som avser ersättning för medicinsk invaliditet bygger förutom på den medicinska graden enligt de medicinska tabellverket också på skadans art och den skadelidandes ålder vid tiden för invaliditetens inträde. Ersättningen sjunker med stigande ålder. Vidare är det enbart den invaliditet som beror på skadan som ersätts. Detta innebär bl.a. att om den skadade hade en sjukdom som, även om skadan inte hade hänt, skulle medfört medicinsk invaliditet ersätts bara den invaliditet som orsakats av skadan.Du hittar Trafikskadenämndens tabeller här http://www.trafikskadenamnden.se/Tabeller/. Tyvärr kan jag inte, med ledning av den information jag fått, räkna ut det belopp du kan få rätt till. Jag vill rekommendera dig att höra av dig till din handläggare på Patientförsäkringen. Du hittar mer information här http://www.patientforsakring.se/Privatperson.html. Du är också välkommen att kontakta oss, på tfn info@lawline.se. Lycka till!Mvh

Ansvar mot 3M

2014-12-10 i SKADESTÅNDSRÄTT
FRÅGA |Brf. 's kreditgivare (banken) kände till följande. 1. Att 2 firmatecknare begärde föreningen i konkurs utan beslut från föreningsstämma, ansökan lämnades in av firmatecknarna ( 2 i förening) kallelser därtill är ej heller gjord. 2. Att trots finansieringsmöjlighet fans att lösa problem, avböjde firmatecknare möjligheten härtill av personliga skäl och åsikter om enskilda medlemmar, andra än för föreningens bästa för handen. Stor ekonomisk skada har av konkursen drabbat 3:e man, enskilda medlemmar. Fråga: har banken ett ansvar här mot enskild medlem (tredje man) att "kräva" att föreningen under ansvar skall verka för föreningen bästa ? Ovan 2 punkter, att det förhåller sig så att banken hade kännedom till alla delar kan styrkas på ostridigt sätt. I fall där banken har ansvar, vad är rådet. Med vänlig hälsning, Pontus Rydén
jacob frank |Hej,Tack för att du vänt dig till Lawline med dina juridiska spörsmål.Jag måste erkänna att jag har något svårt att tyda de uppgifter du lämnat hit. För säkerhetsskull gör jag en liten punktlista nedan av hur jag uppfattat den händelse du beskrivit-två firmatecknare har begärt en bostadsrättsförening i konkurs utan stämmobeslut-möjlighet att lösa den uppkomna finansiella svårigheten har funnits men firmatecknare har avböjt denna möjlighet-frågan är om föreningens kreditgivare, en bank, är ansvarig gentemot bostadsrättsinnehavarna på grund av det inträffade. närmare bestämt "är banken skyldig att kräva att föreningen ska verka för medlemmarnas bästa"?Svaret på din fråga är kort och gott nej, banken har inte något sådant ansvar eller någon sådan skyldighet som du beskriver.Om jag missförstått din fråga, eller om du i övrigt har några funderingar kring det ovanstående, är du välkommen att återkomma till oss.

Sakskada under ett träningspass

2014-12-25 i SKADESTÅNDSRÄTT
FRÅGA |Hejsan. Jag har varit på spinningpass på Friskis & svettis idag. Under passet så fastnade mina tights i något på sadeln ( något som inte ska vara vasst eller så ) & sprack. Eftersom jag varken var ansvarslös, oaktsam eller slarvig så undrar jag om Friskis kommer kunna betala en ersättning till mig på det?
Katarina Andersson |Hej! Tack för att du vänt till dig oss på Lawline med din fråga. Först och främst så gäller avtalet mellan dig och Friskis & Svettis (gymmet). Står där något om hur och när ersättning ska aktualiseras, så gäller detta i första hand. Saknas en ersättningsbestämmelse, är det skadeståndslagen som ligger nära till hands att tillämpa.  Du har drabbats av en sakskada. För att skadestånd ska utgå krävs att vårdslöshet eller uppsåt förelegat från gymmets sida (2 kap. 1 § skadeståndslagen). Det går att utesluta att gymmet agerat med avsikt att skada, eftersom inget i situationen antyder att så skulle vara fallet. Istället får en bedömning av vårdslösheten göras. Det finns flera olika sätt att göra en vårdslöshetsbedömning, men det som företrädesvis beaktas är risken för skadan, sannolikheten för skadans storlek, möjligheten att förebygga skadan samt skadevållarens (gymmets) möjligheter att inse skaderisken. Risken, att tights spricker under ett träningspass, får anses som ganska liten. Hade gymmet vidtagit rimliga åtgärder för att förhindra denna skada? Om gymmet följt gällande regler och säkerhetsföreskrifter gällande monteringen m.m. för spinningcykeln och samtidigt underhållit den på ett godtagbart sätt, är min bedömning att gymmet gjort så gott de kunnat för att förebygga skadan.Rena olyckshändelser ersätts inte. Du som skadelidande har bevisbördan för att gymmet varit vårdslös och enligt min bedömning kan det bli problematiskt att bevisa att gymmet förfarit oaktsamt. Mitt råd är således att du i första hand ska titta i avtalet som eventuellt finns mellan dig och gymmet. Du kan även kontakta ditt eller/och gymmets försäkringsbolag för att undersöka möjligheterna till ersättning. Vänliga hälsningar,

Fråga om strikt skadeståndsansvar

2014-12-23 i Strikt ansvar
FRÅGA |Hej! Jag var ute och gick med min dotters hund (Balzac) en bordercolie. Jag har honom inte i koppel, eftersom han är en mycket lydig hund. Ett hundratal meter bort ser jag två personer som står och med vad jag kan bedöma fyra hundar. Vad jag kan se och uppfatta på håll är att åtminstone en av personerna kopplar hundar. Plötsligt kommer en av hundarna, ganska stor och större än Balzac, springande mot oss. Jag har nu fått veta att hunden heter Malte och är en setter. En av de andra hundarna, en som är mindre än Balzac springer också mot oss men rundar oss och kommer bakifrån. Jag säger "ligg" till Balzac som ligger kloss i marken vid sidan om mig. Vi befinner nu oss ca 70 m från de andra hundägarna. Jag ropar till dem "Kalla in hunden!", något som matte inte alls kan.Jag ställer mig mellan Balzac och Malte. Det känns hotfullt och jag har heller inte lång vana med hundar. När Malte är alldeles intill mig så sparkar jag mot honom, vilket inte träffar honom. I denna rörelse så vrids mitt knä illa. Jag ramlar och vet inte riktigt vad händer. Maltes matte har nu kommit nästan ända fram till oss och hon kopplar hunden. Jag är ganska upprörd och säger att man ska inte ha hundar lösa om man inte har förmågan att kalla in dem.Matte försvinner därifrån och jag tar mig med mycket möda hem. Ca 400m.Händelsen var för tre dagars sen och jag kan fortfarande inte stödja helt på benet. Jag ringde min vårdcentrals jour, men de tyckte jag skulle vänta till efter helgen. Jag har nu varit på vårdcentral, men läkaren där kunde inte med säkerhet fastställa skada. Jag blir remitterad till en ortoped.Dagen efter är min hustru ute i samma område. Då finns Malte med sin matte där. Malte jagar kaniner. Maltes matte försöker förgäves kalla in hunden. Det är helt uppenbart att hon inte har någon som helst kontroll över hunden.Nu har det framkommit från andras utsagor att Malte är en snäll hund, att Malte ska ha träffat Balzac vid tidigare tillfällen då jag inte haft hand om honom. Det visste jag inget om vid nämnda tillfälle. Jag inte lång vana vid hundar, men Balzac lyder mig blint när vi är ute och går. Det tycker jag borde vara tillräckligt för att även jag ska få vistas i naturen med honom.Jag behöver ett råd från er. 1. Är det jag som skylla mig själv eftersom själva skadan uppstår när jag sparkar? Om det är så, så lämnar all fortsättning därhän.2. Vilket ansvar kan jag lägga på Maltes matte? Om ansvar kan lägga på Maltes matte för min skada, hur går jag då vidare?
Jakob Borin |Hej och tack för din fråga!I detta fall är lag om tillsyn över hundar och katter tillämplig. (Se här) Enligt lagens 19 § ska en skada som orsakas av en hund ersättas av dess ägare eller innehavare, även om han eller hon inte vållat skadan. Skadeståndsansvaret är strikt, vilket innebär att hundägaren alltid är skyldig att ersätta skadan. Detta oavsett om hundägaren varit oaktsam eller ej. Det strikta skadeståndsansvaret omfattar inte bara skador som vållas genom hundbett på människor eller djur. I ett rättsfall från högsta domstolen, NJA 1947 s. 594, ansågs hundägaren ansvarig för skada som drabbat en cyklist vid sammanstötning med en hund. Min bedömning är att Maltes matte är skyldig att ersätta dina personskador. Omständigheten att du sparkade mot hundenEnligt 6 kap. 1 § skadeståndslagen kan skadestånd med anledning av personskada jämkas om den skadelidande själv uppsåtligen eller genom grov vårdslöshet har medverkat till skadan. Begreppet "grov vårdslöshet" ska tolkas restriktivt. Bara undantagsvis torde vårdslösheten anses grov. Till exempel när den skadelidande samtidigt skapat betydande risk för andra, t.ex. vid bilkörning. Av din fråga framgår att du sparkade mot Malte. Sparken, som inte träffade hunden, fick till följd att du vred ditt knä. Enligt min mening torde detta inte vara fråga om en sådan omständighet som föranleder att skadeståndet ska jämkas. Syftet med sparken var att skydda både dig själv och Balzac. Det går dock inte att utesluta att en domstol skulle kunna komma fram till en annan slutsats.Ansökan om betalningsföreläggande hos KFMOm du anser att du vill ha ersättning för dina personskador, tex för sjukvårdskostnader och eventuella läkemedelskostnader (se 5 kap. 1 § skadeståndslagen) kan du få skadeståndsfordringen fastställd av kronofogdemyndigheten enligt 2 § lagen om betalningsföreläggande och handräckning (BfL) (lagen hittar du här) Via denna länk http://www.kronofogden.se/Ansokaombetalningsforelaggande.html kan du hitta mer information om betalningsföreläggande och också göra en ansökan. Bestrids betalningsföreläggandet  kan du välja att antingen föra saken till domstol eller välja att inte driva det vidare. Det finns alltid en möjlighet att Maltes husse väljer att betala frivilligt när det kommer ett krav från KFM. Hoppas att detta besvarade dina frågor! Med vänlig hälsning, 

Skadestånd vid halka

2014-12-19 i Hur kräver man skadestånd?
FRÅGA |Halkade på parkering utanför folketshus i Kusmark i Skellefteå. Det var ej sandat eller saltat och glashalt. Jag fick en knäledsurvridning samt att knäskålen slets loss. Sjukskriven en månad till att börja med. Det är ej kommunen som är skyldig att sanda/ploga på denna plats. Det ska skötas av byalaget. Hur stor är min chans att få skadestånd och hur går jag tillväga?
Sara Andersson |Hej och välkommen till LawlineEnligt skadeståndslagen har du rätt till skadestånd av den som uppsåtligen eller vårdslöst tillfogar dig personskada (2:1 se här). Förutsättningar för att skadestånd ska utgå är således; att en skada finns, att skadan orsakats av annan genom handling eller passivitet, att det finns ett orsakssamband mellan handlingen/passiviteten och skadan samt att man kan visa uppsåt eller oaktsamhet hos skadevållaren.För fastighetsägare föreligger normalt sett en plikt att sanda utanför fastigheter för att undvika att boende och förbipasserande ramlar och skadar sig. Underlåtenhet att göra så innebär normalt sett ett vårdslöst handlande. Att du lidit personskada och att det råder samband mellan vårdslösheten och dina skador, verkar vara fallet. Enligt dina uppgifter verkar således förutsättningarna för skadestånd vara uppfyllda. Problemet är bara att det är den som påstår att någon har förfarit vårdslöst som har bevisbördan för påståendet. Du måste alltså genom fotografier eller dyl. kunna bevisa att fastighetsägaren inte sandat utanför byggnaden samt att denna underlåtenhet är orsaken till dina skador.Eftersom det kan bli besvärligt för dig att bevisa att förutsättningarna för skadeståndsansvar är uppfyllda, är mitt råd till dig är att du i första hand kontaktar fastighetsägaren och försöker få ersättningen för skadorna genom en överenskommelse. Om fastighetsägaren vägrar och du anser att du har tillräcklig bevisning för att väcka talan, kan du lämna in en stämningsansökan till tingsrätten. Vinner du målet kommer motparten att  svara för rättegångskostnaderna.Med vänlig hälsning

Solidariskt betalningsansvar för ungdomar

2014-12-08 i Skadeståndsansvar för underåriga och vårdnadshavare
FRÅGA |Hej skulle vilja fråga om skadeansvar angående min son. Han och tre kompisar har begått skadegörelse på en beg. sopbil, men han och en till var under 15 år och blev ej dömda eller kallade till tingsrätten. De andra två blev dömda till att betala för skadegörelsen och fick också samhällstjänst. Nu till min fråga: de två föräldrarna till barnen som blev dömda vill att vi ska vara med o betala skadeståndet annars ska hon stämma mig på 1/4 av beloppet plus rättegångskostnader om hon vinner. Är detta möjligt för henne att göra?
Charlotte Schåltz |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline!I det här fallet måste man skilja mellan straffrätt och civilrätt.Din son – och hans kompis som också var under 15 år – åtalades inte p.g.a. att de inte var straffmyndiga (den straffrättsliga delen). Ungdomar under 15 år kan dock bli skadeståndsskyldiga om de orsakar sak- eller personskada (den civilrättsliga delen). Detta gäller oavsett om skadegörelsen har skett på ett ”brottsligt” sätt eller ej.I nuläget har din son ingen rättslig skyldighet att betala ¼ av beloppet. Om ungdomarna som blev dömda för brottet skulle välja att stämma din son så kan domstolen dock mycket väl döma honom till betalningsansvar för skadegörelsen, med reservation för att detta förstås beror på hur bevisvärderingen går till i detta enskilda fall.Observera alltså att jag inte kan säga hur en domstol skulle bedöma din sons betalningsskyldighet, men att kamraterna har en rättslig möjlighet att stämma din son på beloppet. Om detta hypotetiska yrkande skulle bifallas så kan din son åläggas att även betala den andre partens rättegångskostnader från denna process.Jag hoppas att detta har besvarat din fråga.Vänligen,