Förälders skadeståndsansvar när barn begått ett brott

2014-11-17 i Skadeståndsansvar för underåriga och vårdnadshavare
FRÅGA |kan jag som betalar underhåll för mitt barn och har gemensam vårdnad om barnet bli skyldig att betala skadestånd om mitt barn begår brott och döms att betala skadestånd. Har utöver att jag betalar underhåll ingen kontakt med barnet eller den andra föräldern. Har jag inte fullgjort min underhållsskyldighet genom min månatliga underhållsbetalning?
Cornelia Göransson |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline!Skadestånd regleras i Skadeståndslagen(SkL), den hittar du https://lagen.nu/1972:207 och föräldrars ansvar över sitt barn finns i Föräldrabalken(FB), https://lagen.nu/1949:381#K6. Lagstiftaren har som utgångspunkt gett föräldrar en skyldighet att ha uppsikt över sitt barn så att de inte skadar sig själv eller andra(FB 6:2). Det går inte att svara generellt på hur omfattande detta ansvar är eftersom det varierar beroende på barnets ålder, situationen och barnet själv. Om ett barn  har uppvisat ett beteende tidigare som ger anledning till skärpt tillsyn så ökar kraven på föräldrarna. Skulle en förälder ha brustit i denna tillsyn och därmed ha varit oaktsam så kan föräldern själv bli skadeståndsansvarig för den skada som barnet orsakat. Här kan alltså föräldern själv, genom egen oaktsamhet, bli ersättningsskyldig(SkL 2:1).Utöver detta så har lagstiftaren infört ett skärpt ansvar när det gäller föräldrars ersättningsskyldighet för skada som orsakats av barns brott. Man ville betona det ansvar som föräldrar har att fostra barnet och ge goda värderingar eftersom man anser att föräldrarna är de som har störst påverkan på barnet(SkL 3:5). Ansvaret är begränsat till 1/5 av gällande prisbasbelopp(44 400 kr) för varje skadehändelse.Det finns möjlighet till jämkning antingen delvis eller med hela ersättningsbeloppet om det finns särskilda skäl men lagstiftaren har varit tydlig med att jämkning ska användas mycket restrektivt. Även om en förälder har haft uppsikt och tillsyn över barnet i enlighet med ansvaret i Föräldrabalken 6:2 så blir Skadeståndslagen 3:5 aktuellt om barnet begår ett brott. Detta ansvar är i det närmaste strikt eftersom ersättningsskyldighet som huvudregel inträder oberoende av föräldrars agerande.Lagstiftaren har angett tre situationer när jämkning kan göras och det är för det första om föräldern inte har kontakt med barnet och detta inte beror på föräldern. Ett exempel kan vara om barnet omhändertagits av myndigheterna och placerats på ett LVU-hem och föräldern därmed inte har någon faktisk möjlighet att utöva vårdnaden. Det andra situationen är om barnets brott riktar sig mot föräldern och den sista situationen är om föräldern uttömt alla möjligheter för att komma till rätta med barnets upprepade brottslighet men utan framgång. I det sistnämnda fallet krävs långtgående ansträngningar exempelvis kontakt med skola och myndigheter.Eftersom du är vårdnadshavare, även om du inte har barnet boende hos dig, så riskerar du sannolikt att bli ansvarig för skada om ditt barn begår ett brott. Att du betalat underhåll befriar dig inte från ansvar.Jag har gått igenom ett antal rättsfall där situationen är snarlik din och domstolen har i dessa fallen gett båda vårdnadshavarna ersättningsskyldighet oberoende av hos vem av föräldrarna barnet bor hos. Jag hoppas du fick svar på din fråga, om du vill ha ytterligare hjälp är du välkommen att kontakta oss på tfn 08-533 300 04 eller maila info@lawline.se för att få vidare hjälp!

Skadestånd samt försäkringsersättning vid brott

2014-11-10 i Skadestånd på grund av brott
FRÅGA |Hej!Jag har under 3,5 år genomgått en rättsprocess som målsägande i ett våldtäcksmål. Processen blev precis klar och vi vann i tingsrätten, hovrätten och HD beslutade nu att ej ompröva fallet. Direkt när incidenten hände, anmälde jag detta till mitt försäkringsbolag (trygg hansa). Och nu när den åtalade blev dömd, så betalade trygg hansa ut ett belopp till mig på 100 000 kr.Nu har jag lite frågor:1. Är dessa 100 000 kr från trygg hansa mitt skadestånd från gärningsmannen? 2. Vad är det för mening med att ha betalat en personförsäkring hela livet, när det i sådana här fall egentligen inte spelar någon roll? (Om jag inte hade haft ett försäkringsbolag som betalade, så hade ju brottsoffermyndigheten gjort det?)3. Och när min advokat yrkade på skadestånd så var praxisen för kränkning vid våldtäckt = 75 000 kr. Under processens gång, så ändrades den summan till 100 000 kr. Vad gäller då? Min advokat menar att jag ska söka för mellanskillnaden. Men efter ett samtal med brottsoffermyndigheten så menar de att de har ett schablonbelopp på 100 000 kr, och att de inte betalar ut mer, och att det då är samma summa som jag fått av trygg hansa. Allt detta är en soppa. Och eftersom dessa år varit de tuffaste och mest prövande i mitt liv, så vill jag veta vilka pengar jag har rätt till när detta bidragit till både psykisk ohälsa, sjukskrivningar m.m.Oerhört tacksam för svar. Mvh
Cornelia Göransson |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline!Jag vill börja med att djupt beklaga den fruktansvärda situation som du hamnat i. Mitt svar kommer redogöra för hur skadestånd efter ett brott hanteras i svensk rätt. Lagstiftaren har ansett att personskador och kränkning pga. brott inte kan uppskattas i pengar och därför används schablonbelopp i stor utsträckning.Regleringen kring skadestånd finns i skadeståndslagen, https://lagen.nu/1972:207 och Brottskadeersättning finns i Brottsskadelag(2014:322).Trygg-Hansa:Du har fått ersättning direkt av ditt försäkringsbolag och därmed anses du ha blivit fullt kompenserad för våldtäkten. Försäkringsbolaget kan i sin tur vända sig mot skadevållaren(gärningsmannen)och kräva tillbaka det som de ha utbetalat till dig. När en skadelidande har rätt till ersättning så kan han eller hon välja att vända sig direkt mot skadevållaren eller begära ersättning för sin skada av sitt eget försäkringsbolag. Det kan i de flesta fallen vara enklare att vända sig till försäkringsbolaget eftersom skadevållaren inte alltid har pengar att betala med eller inte vill betala för skadan. Brottsskadeersättning:En person som utsatts för brott och fått en personskada eller kränkts kan bli ersatt av staten och ersättningen är likvärdig ett skadestånd i storlek. Dock är denna ersättning subsidiär, den går endast in och täcker skadan om inte skadevållaren kan betala eller om den skadelidande inte har en försäkring(Brottsskadelag 1, 4, 5, 10 §). Om staten betalar brottsskadeersättning så kan de kräva skadevållaren på ersättning(Brottsskadelag 28, 29 §)Du har helt rätt i att du sannolikt skulle fått ersättning från staten om du inte haft en egen försäkring. Den skadelidande har dock oftast en enklare väg att gå genom att få ersättning direkt från sitt försäkringsbolag.Du hittar mer information om brottsskadeersättning här, http://www.brottsoffermyndigheten.se/ersattning/brottsskadeersattning.Mitt sammanfattade svar är att du inte har rätt till brottsskadeersättning eftersom du fått full kompensation av ditt försäkringsbolag.Tveka inte att ta kontakt med oss igen om du har ytterligare frågor!Mvh

Skadestånd från staten pga fel vid myndighetsutövning

2014-11-02 i Hur kräver man skadestånd?
FRÅGA |Min dotter blev anhållen pga av ett inbrott hon var med att göra,på morgonen hittas min dotter död i cellen. Min fråga är om jag kan göra skadeanspråk mot staten, i så fall hur går jag till väga, vart vänder jag mig till.
Cornelia Göransson |Hej och tack för din fråga!Jag vill börja med att djupt beklaga den sorgliga situation ni hamnat i.Regleringen kring skadestånd finns i skadeståndslagen(SkL), den hittar du https://lagen.nu/1972:207.Staten kan bli ersättningsskyldig om de varit försumliga eller begått fel vid myndighetsutövning(SkL 3:2). Begreppet myndighetsutövning kräver att staten varit i en maktposition gentemot den enskilda personen och det måste din dotter ha ansetts vara i detta fallet. Det är den sammanlagda försumligheten som en myndighet har gett sig skyldig till som bedöms, ett flertal tjänstemäns agerande kan läggas ihop. Myndigheten kan ha varit försumlig om de exempelvis inte följt de handlingsföreskrifter som gäller när en person anhålls i kombination med att de insåg eller borde insett att detta utsatte er dotter för en risk att skadas. Försumligheten från myndighetens sida måste också vara orsaken till dödsfallet eller i vart fall ha varit en bidragande orsak. Men då jag inte vet omständigheterna vid din dotters död så blir mitt svar här mycket generellt.Om staten har varit försumlig eller begått fel så ska de ersätta begravningskostnader, ev förlust av underhåll samt ersättning för psykiskt lidande till de som stod er dotter särskilt nära(SkL 5:2).Tyvärr har jag inte tillräcklig information i ert specifika fall för att kunna hjälpa er vidare men du välkommen att kontakta oss, på tfn 08-533 300 04 eller maila info@lawline.se.Mvh

Skadeståndsansvar för djur, hundägares strikta ansvar

2014-11-01 i Skadeståndssansvar för djurägare
FRÅGA |Hej! Jag undrar varför hundägare har belagts strikt ansvar och inte ägare till övriga djur? Varför har inte strikt ansvar belagts kattägare?
Cornelia Göransson |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline!Hund och kattägares ansvar regleras i Lagen om tillsyn över hund och katter, den hittar du https://lagen.nu/2007:1150 och de allmänna skadeståndsreglerna(SkL) finns https://lagen.nu/1972:207.Som huvudregel gäller att alla djurägare kan bli skadeståndsskyldiga men då endast för sådan skada som orsakas genom att ägaren varit vårdslös(SkL2:1). Om exempelvis en häst eller en ko orsakar person eller egendomsskador så ansvarar ägaren bara om det är visat att skadan beror på vårdslöshet. Skulle en häst springa ut ur hagen och orsaka skada så måste den skadedrabbade visa att hästägaren varit vårdslös för att få skadestånd(exempelvis att inhägnaden som hästen vistades i inte var i ett bra skick). Vilka krav som ställs på ägaren varierar beroende på hur stor risken är att djuret kan orsaka skada, när risken är stor ökar kraven på ägaren. Vårdslösheten bedöms från fall till fall.När det gäller hundar har lagstiftaren uppställt ett strängare ansvar än för andra djur. En hundägare eller någon som har hand om hunden har ett så kallat strikt ansvar för de skador som orsakas av hunden. Detta innebär att ägaren ansvarar för skada även om han inte varit vårdslös och ska ersätta skadan. Värt att lägga märke till är att såväl hundägare som kattägare har ett tillsynsansvar och de ska förebygga eventuella skador som djuret kan orsaka(1§). Dock är det endast hundägaren som har ett strikt ansvar(19§). Skälen till att ge hundägare ett utökat ansvar är flera, för det första vill man betona hur viktigt det är att ha uppsikt och tillsyn över sin hund eftersom skadorna riskerar att bli stora(risken med en katt ses inte som jämförlig). Man ville också lägga ansvaret på den person, hundägaren, som lättast kan förutse skadan och därför teckna en ansvarsförsäkring. Ett tredje syfte är också att man inte vill betunga domstolarna med dessa tvister utan genom att ge hundägaren ett strikt ansvar så uppkommer inga bevissvårigheter om vårdslöshet.Jag hoppas att detta gav dig svar och du är välkommen att kontakta oss igen!Mvh.

Skadad vid tandläkarbesök. Patientskadelagen.

2014-11-11 i SKADESTÅNDSRÄTT
FRÅGA |FRAKTUR: Tandläkaren skulle ta bort en kindtand, han slet & drog och ondare & smärtsammare gjorde det. Plötsligt small det till på något sätt i käken, tandläkaren sa att nu är det snart klart men jag klagade på smärtan trots 3 bedövningssprutor. Tandläkare rådfrågade då 2 andra tandläkare och en sa, Du måste sluta omedelbart; bägge tänderna är lösa och det har blivit en fraktur i käkbenet, ring akuten på Lasarettet! Tandläkaren kontaktade då tandakuten på Lasarettet. De svarade att jag inte kunde tas emot utan tandl. skulle abryta beh. helt & hållet och låta allting vara i 3 veckor då jag kommer att få en kallelse. Det har nu gått 16 dagar och jag har inte kunnat äta/tugga på pga av smärtor i höger överkäke utan enbart flytande/mixad mat typ soppa m.m. Vad kan jag göra, vilka krav kan jag ställa?
Alexandra Wikner |Hej, och tack för din fråga. I Patientskadelagen finns bestämmelser om rätt till patientskadeersättning och om skyldigheten för vårdgivare att ha en försäkring som täcker patientskadeersättning. Eftersom din skada uppkommit i samband med vård i Sverige är lagen tillämplig (3§) och att den gäller för tandvård framgår av 5 § som hänvisar till bl.a. tandvårdslagen (och 1 § i tandvårdslagen omfattar om en tand måste dras ut). Enligt 6 § i patientskadelagen har man rätt till patientskadeersättning för personskada om det "föreligger övervägande sannolikhet" att skadan orsakats av bland annat undersökning, vård, behandling eller liknande åtgärd om skadan kunnat undvikas antingen genom ett annat utförande eller genom val av ett annat tillgängligt förfarande (p. 1), eller om skadan orsakats av felaktig diagnostisering (p. 3), När man prövar om man har rätt till ersättning enligt p. 1 och p. 3 jämför man med hur en erfaren yrkesutövare eller specialist skulle ha handlat, och om den som behandlat dig har handlat annorlunda. Utefter det du skriver om att när en annan tandläkare konsulterades sa denne att behandlingen genast skulle avbrytas så kan det vara så att din tandläkare helt enkelt gjort fel. På juridiskt språk säger man att det måste finnas ett orsakssamband mellan skadan och vården, själva vården ska ha orsakat skadan. I ditt fall låter det som är fallet. Skulle det vara så att det är en patientskada som faller under patientskadelagen så har du enligt 8 § rätt till ersättning beräknad på skadeståndslagen, i korthet innebär det ersättning för kostnader du haft på grund av skadan, inkomstförlust (om du t ex behövt vara sjukskriven) samt ersättning för sveda och värk och ev framtida men. Försäkringsersättningen blir likvärdig som om du skulle ha drivit frågan i domstol och där tilldömts skadestånd.Skulle du vara missnöjd med bedömningen finns även en nämnd att överklaga till, och att en sådan måste finnas framgår av patientskadelagens 17 §. Du måste dock begära prövning av beslutet senast ett år efter du fått det (18 §). Om du vill ha ersättning enligt patientskadelagen måste du väcka anspråk på det inom 3 år efter att du fått kännedom om att du kunde det (23 §).Så du bör anmäla din skada till försäkringsbolaget. Om  tandläkaren tillhörde Folktandvården eller annars hör under landstingsvården så kontaktar du vid  Landstingens Ömsesidiga Försäkringsbolag, LÖF. Är det en privat tandläkare kontaktar du dennes försäkringsbolag och om tandläkaren saknar försäkring kontaktar du Patientförsäkringsföreningen.Landstingens Ömsesidiga Försäkringsbolag, LÖFBox 17830118 94 StockholmTel. 08-551 010 00www.patientforsakring.se e-post: info@patientforsakring.seAlternativt PatientskadeförsäkringenBox 24127104 51 STOCKHOLMTelefon 08 - 522 782 90 E-post info@pff.seJag hoppas du snart mår bättre!Vänligen,

Skadeståndsansvar för kattägare

2014-11-10 i Skadeståndssansvar för djurägare
FRÅGA |Hej! Jag har förstått att kattägare endast är skadeståndsansvariga för sådan skada som orsakas genom att hen varit oaktsam. Kan dock inte hitta ett enda rättsfall där kattägaren blivit skadeståndsskyldig. Finns inte detta? Har ni möjligtvis ett rättsfall att hänvisa mig till? Tack på förhand.
Alexandra Wikner |Hej, och tack för din fråga. Enligt lagen om tillsyn över hundar och katter 1 § ska katter "hållas under sådan tillsyn och skötas på ett sådant sätt som med hänsyn till deras natur och övriga omständigheter behövs för att förebygga att de orsakar skador eller avsevärda olägenheter". Om du är oaktsam/vårdslös i tillsynen över katten och den därför orsakar skada kan du bli skadeståndsansvarig. De fall där kattägare blir skadeståndsskyldiga handlar ofta om att en kattägare får betala skadestånd för att en katt kissat på golv/klöst sönder tapeter/etc i en hyreslägenhet (se t ex Hovrätten för Övre Norrland T 965-13). I dessa fall finns det ett avtalsförhållande i grunden. Om man tittar vad som skulle krävas utöver sådana situationer så är det jag hittat vid en snabb sökning en flera år gammal dom i Mariestads tingsrätt där en kattägare dömdes att betala nästan 45 000 kr i skadestånd för att hans katt förstört inredningen en taxi. I det fallet hade katten klöst sönder både lädersäten och annan inredning i taxibilen samt lyckats förstöra viss teknisk utrustning i kupén. Inför lagändringen/den nya lagens tillkomst så diskuterades man i propositionen (Prop. 2006/07:126) om man skulle utöka ansvaret för kattägare till ett mer strikt ansvar (såsom för hund) men man valde att inte göra någon förändring. Det finns således inget i förarbeten att gå efter för att avgöra vad som skulle kunna innebära skadeståndsansvar för kattägare. Så för att  man ska anses ha brustit så i tillsynen enligt lagen om tillsyn av hund och katt att man som kattägare åläggs skadeståndsansvar krävs nog mer extraordinära händelser i stil med taxiindicenten. Däremot så om din katt regelbundet kissar på grannens utemöbler, och grannen kan bevisa att det är din katt som gör det och du inte vidtagit några åtgärder för att hindra det även när du fått vetskap om det så skulle ett skadeståndsansvar aktualiseras. Problemet i dessa fall är nog att peka ut just den skyldige katten bland flera misstänka katter som går lös i grannskapet, och av den anledningen blir det inte så många anmälningar och därmed inte heller så många domar.Vänligen, 

Ersättning för utebliven hyra

2014-11-02 i Hur kräver man skadestånd?
FRÅGA |Min granne ovanför har orsakat en vattenskada som också påverkat min lägenhet i stor utsträckning. Under tiden detta åtgärdades skulle jag ha hyrt ut min lägenhet i andra hand men eftersom att mitt golv var uppbrutet för torkning var detta inte möjligt. Enligt föreningen bör jag kunna få ersättning av min granne för hyran jag då själv fick stå för. Men hur går jag till väga för att kräva det?
Thommy Södergård Åkesson |Hej och tack för din fråga!Det framgår inte säkert om du bor i en hyresrätt eller en bostadsrätt, men svaret blir ungefär detsamma. Om grannen har orsakat vattenskadan, är det möjligt att denna har varit vårdslös. Detta kan inte avgöras utan mer information, men i sådana fall är din granne skadeståndsskyldig enligt bestämmelser i Skadeståndslagen (https://lagen.nu/1972:207). Det som har ägt rum är en sakskada på lägenheten (se 2 kap. 1 § Skadeståndslagen). Din granne kan därför bland annat bli skyldig att betala reparationen, vare sig det är du eller någon annan som står för kostnaden.När det gäller den uteblivna hyran har du inte lidit en sakskada, utan en ren förmögenhetsskada. Sådana skador är enligt huvudregeln bara ersättningsgilla om de har orsakats av brott (se 2 kap. 2 § Skadeståndslagen). I detta fall är dock förmögenhetsskadan en direkt följd av sakskadan; om det inte vore för skadan, skulle din lägenhet ha varit uthyrd. Självfallet måste det visas med viss sannolikhet att din lägenhet verkligen skulle ha blivit uthyrd under den aktuella tiden, men om detta förutsetts så har du på grund av sakskadan gått miste om hyrespengarna och bör kunna kräva skadestånd.Det bästa du kan göra är att se om du kan komma överens direkt med din granne om ersättning; detta är ju det billigaste och smidigaste alternativet. Du kan även ansöka om betalningsföreläggande via Kronofogdemyndigheten (Blankett och information finns på deras hemsida, här: https://www.kronofogden.se/Ansokaombetalningsforelaggande.html). I båda fallen kan naturligtvis din granne vägra betala, och då återstår att gå till domstol. Om det skulle gå så långt, är det en bra idé att se om din hemförsäkring täcker rättegångskostnaderna. I varje fall blir det som huvudregel den förlorande parten som står för rättegångskostnaderna (se 18 kap. 1 § Rättegångsbalken, https://lagen.nu/1942:740#K18), men om beloppet tvisten gäller är högst 22200 kr, finns det vissa begränsningar enligt 18 kap. 8 a § Rättegångsbalken (på grund av handläggningen kommer dock de totala kostnaderna också att vara lägre).

Arbetstagarens skadeståndsansvar

2014-10-31 i Skadeståndsansvar, arbets-givare/tagare
FRÅGA |Hej!Jag undrar hur förhållandet mellan arbetsgivarens och arbetstagarens skadeståndsansvar ser ut. Om man kan anse att synnerliga skäl föreligger enligt 4:1 SkL, kan den skadelidande då endast vända sig till arbetstagaren? Eller kan den skadelidande vända sig till arbetsgivaren enligt 3:1 SkL och sedan får arbetsgivaren rikta regresskrav gentemot arbetstagaren?Mvh Amanda
Mustafa Sheikh Abdi |Hej och tack för din fråga!Utgångspunkten är att arbetsgivaren svarar för skador som arbetstagaren vållar, enligt 3:1 SkL. Bestämmelsen 4:1 SkL möjliggör eget ansvar för arbetstagaren för skador som han/hon vållar i tjänsten. Det krävs dock”synnerliga skäl” som i princip innebär en presumtion för att arbetstagaren ska gå fri från skadeståndsansvar. Vid en bedömning om det föreligger "synnerliga skäl" tar man hänsyn till handlingens beskaffenhet, arbetstagarens ställning, den skadelidandes intressen och övriga omständigheter, vilket innebär att utgången kan variera från situation till situation. Se 3:1 och 4:1 SkL, https://lagen.nu/1972:207#K3P1 och https://lagen.nu/1972:207#K4P1En arbetstagares skadeståndsansvar kan aktualiseras i tre fall, ett av dem är när ersättning har betalats till en skadelidande enligt principalansvarsreglerna och arbetsgivaren riktar regressanspråk  mot arbetstagaren. Detta regressanspråk måste bedömas utifrån 4:1 SkL, vilket innebär att det måste föreligga "synnerliga skäl". Om det står klart att "synnerliga skäl" föreligger kan regressanspråket från arbetsgivaren gå igenom. Tredje man kan fortfarande rikta anspråk mot arbetsgivaren.Värt att nämna är att reglerna om arbetstagares skadeståndsansvar är dispositiva. Arbetstagarens ansvar kan således utvidgas eller inskränkas genom kollektivavtal eller enskilda anställningsavtal.Hoppas detta gav svar på din fråga!Med vänliga hälsningar