Skadeståndsansvar hundägare, hur mycket kan man bli skyldig att ersätta?

2015-06-07 i Skadeståndssansvar för djurägare
FRÅGA |Vår hund kröp under två staket till grannen. Vi trodde att vi hade inhägnat säkert. Grannen hade besök som har en hund med sig. Våra två barnbarn lekte invid uteplatsen som gränsade till grannen. Grannens besökares hund stod och skällde, vilket han gjort tidigare utan incident. Jag befann mig i köket och hör att barnbarnen ropar på mig och säger att hunden kryper under staketen. Springer ut men får inte stopp på honom utan han lyckas kravla sig under. Vi har nu betala veterinärkostnad på 19.000 kr, vilket jag tycker att vi är skyldiga. Nu har det uppkommit ytterligare komplikationer och vi ska betala ytterligare 7.000 kr. Min fråga är hur mycket vi kan begäras att betala ytterligare. Vi har ingen hundförsäkring. Kan vi krävas att betala hundratalskronor?
Alexandra Wikner |Hej, och tack för din fråga!Enligt lagen om tillsyn över hundar och katter 19 § så har hundägare ett så kallat strikt ansvar. Det innebär att hundägaren blir ersättningsskyldig för skada som hunden orsakat även om ägaren inte varit vållande eller vårdslös.Av din fråga drar jag slutsatsen att när er hund tagit sig in till grannen började er hund och grannens hund bråka, varvid grannens hund skadades och behövde veterinärvård. Ni har fått ett krav på 19 000 kr för veterinärvård och där tycks inte råda någon tvist om att ni ska betala. Sedan har det uppkommit komplikationer till skadan och ytterligare veterinärvård har krävts, till ett belopp om 7000 kr. När det gäller hur mycket man som hundägare kan bli skyldig att betala så i lagens mening görs ingen skillnad på ett djur, t ex en hund, och en annan lös sak, t ex en bil. Så skada på en hund är i lagens mening en sakskada. Vad som ska ersättas vid sakskada framgår av skadeståndslagen 5 kap 7 §, och utgörs av sakens värde eller reparationskostnad och värdeminskning, annan kostnad pga skadan och inkomstförlust pga skadan. Av lagtexten verkar det som att det är upp till sakens värde som man kan bli ersättningsskyldig för, samt ev annan kostnad pga skadan och ev inkomstbortfall. Så är också fallet vid döda ting, men trots att skada på djur i lagens mening är sakskada har i praxis (NJA 2001 s 65) slagits fast att när det gäller sakskada på ett djur så accepteras att veterinärkostnaderna överstiger marknadsvärdet på djuret. Det innebär alltså att skadeståndsskyldigheten inte slutar vid att betala hundens marknadsvärde eller vad det skulle kosta att ersätta hunden med en valp av samma ras osv. När det gäller djur och då veterinärvård så har i nämnda rättsfall slagits fast att så länge veterinärvårdskostnaderna inte är omotiverade eller medicinskt ogrundade samt att de är skäliga så omfattas de av skadeståndsansvaret. Vid bedömningen om vad som är motiverat, skäligt och medicinskt grundat tas hänsyn till dels prognosen för djurets överlevnad med hjälp av de åtgärder som görs och vårdens art och omfattning. Här får givetvis behandlade veterinärs uppfattning stor betydelse. I domen talas om vad en djurägare normalt kan antas vara beredd att ta på sig under liknande omständighet. Det framgår inte av din fråga vad det är för hund (och således vad dess marknadsvärde kan tänkas vara) eller vad det är för sorts skada och prognosen för den. Men utefter lagtext och praxis är skadeståndsanspråk på 19 000 kr + 7 000 kr inte att anses som särskilt högt för en hund (då en renrasvalp kostar 12 - 15 000 kr i införskaffande). Däremot så för en normal hund som inte har ett exceptionellt högt marknadsvärde så kommer ni inte bli skadeståndsskyldiga med hundratusentals kronor för skadan er hund orsakat. I det fall jag hänvisas till, som är i två delar och rör två olika fall så i ena fallet handlade det om en katt värd 100 kr där veterinärvård på drygt 6000 kr medgavs som ersättningsgillt skadeståndsrättsligt, och i det andra en hund värd ca 6000 kr där där veterinärvård på drygt 17 000 kr medgavs som ersättningsgillt. Så veterinärkostnaden kan vida överstiga marknadsvärdet när det handlar om djur, under förutsättning då att det är medicinskt motiverat etc.Du skriver att ni inte har någon hundförsäkring, och det hade mest troligt inte hjälpt er så mycket i denna situation då hundförsäkringen brukar gälla ens egen hund och inte skador den orsakar, åtminstone inte i någon större mån. Däremot antar jag att ni har en hemförsäkring? I alla hemförsäkringar finns en ansvarsdel som träder in just i fall när man får skadeståndsanspråk riktade emot sig. Så jag råder er att ta kontakt med ert försäkringsbolag för hemförsäkringen angående det inträffade. Då reglerar de kraven, och ni får betala försäkringens självrisk.Vänligen,

Ersättning vid kontantreglering

2015-05-31 i Skadestånd i trafiken
FRÅGA |Efter att jag parkerat min sons bil påbackades den. Motparten har tagit på sig skadan. Jag har fått en skade reglering. Nu vill jag lämna bilen för reparation på egen verkstad. Då´kontrar mitt försäkringsbolag med att dra av 40% av skadebeloppet vid kontantreglering. De hänvisar till trafikskadelagen. Jag hävdar att jag vill ha hela reparationsbeloppet då jag inte är vållande och oavsett var bilen repareras. Bilen skall enl förs bolaget lämnas på av dem anvisad verkstad för att skadebeloppet skall gälla i sin helhet. Annars betalas full ersättning inte ut.Vad gäller enligt trafikskadelagen i detta fall?
Thomas Borgenfalk |Hej,Tack för att du vänt dig till Lawline med din fråga.Det är du som försäkringstagare som har bevisbördan för att de kostnader som lagts ned på reparation av bilen är motiverade. För att underlätta detta har försäkringsbolag ofta god kontakt med ett antal verkstäder som de rekommenderar. Om man väljer att reparera bilen själv eller gå till någon annan verkstad är det vanligt att man förhandlar med försäkringsbolaget om en kontantersättning istället för att få ersättning för de faktiska reparationskostnaderna. Vissa vill av någon anledning inte ens laga sin bil och då passar det naturligtvis bättre med kontantersättningen.En sådan ersättning brukar ligga på max 60 % av reparationskostnaden så det avdrag som ditt bolag har gjort låter rimligt. Det här betyder dock inte att du inte får välja din egen verkstad. Men om du gör det så är det upp till dig att bevisa att de kostnader som lagts ner är skäliga för skadan. Någon särskild reglering om detta i trafikskadelagen finns mig veterligen inte. Utöver detta kan det ju finnas regleringar i ditt försäkringsvillkor men detta skiljer från bolag till bolag. Hoppas att du fick svar på din fråga!Vänliga hälsningar,Thomas Borgenfalk

Hund orsakade skada på cyklist

2015-05-31 i Skadeståndssansvar för djurägare
FRÅGA |Hej! En anhörig har skadat sig allvarligt i en cykelolycka där en lös hund är inblandad. Han träningscyklade med några kompisar på landsväg när en lös hund sprang över vägen. Han försökte styra undan men förlorade balansen och föll mot vägen. På sjukhus visar det sig att frakturer på revben, lungskada och axelskada har uppkommit. Vi har förstått att hundägaren har ett strikt ansvar för sin hund. Hur ska vi gå tillväga för att få ersättning för skadorna och hur ska vi tänka gällande vilken nivå på ersättning vi ska begära? I nuläget vet vi inte heller om det kommer bli några bestående men.
Thomas Borgenfalk |Hej,Tack för att du vänt dig till Lawline med din fråga.Vad tråkigt att din anhörige skadade sig! Hoppas att det inte blir några bestående men.Vad gäller juridiken så stämmer det att hundägare har ett strikt ansvar för de skador som ens hund orsakar. Det följer av lagen om tillsyn över hundar och katter, se https://lagen.nu/2007:1150. Vad det betyder i praktiken är att det inte görs någon bedömning gällande vårdslöshet utan så länge det föreligger ett samband mellan hundens agerande och skadan så är hundägaren ansvarig. Min bedömning utifrån det du skrev är att det sambandet är uppfyllt i det här fallet.Det första man bör göra är att skicka ett skriftligt krav till hundägaren där man kort beskriver händelsen och begär ersättning för skadorna. Ni kan börja med att ange de kostnader ni känner till idag såsom skador på kläder/utrustning, eventuella kostnader för läkarbesök och medicin samt ange att ytterligare ersättning för sveda och värk samt för bestående men/ärr kommer att anges senare. Jag skulle även rekommendera att ni uppmanar hundägaren att kontakta sitt försäkringsbolag. Det är den smidigaste processen och om försäkringsbolaget är någorlunda seriös kommer de se till att betala ut rätt ersättning inklusive sveda och värk m.m.Om hundägaren inte kontaktar sitt försäkringsbolag/vägrar att betala är nästa steg att gå till domstol. Om det går så långt rekommenderar jag er att ta kontakt med en verksam jurist som kan hjälpa er vidare. Förhoppningsvis går det att hitta en smidigare lösning än så.Hoppas att svaret hjälper er framåt. Om den "enklare" vägen inte fungerar får du gärna höra av dig igen så kan jag försöka hjälpa dig vidare med hur en räknar ut lämplig ersättning.Vänliga hälsningar,Thomas Borgenfalk

Preskription av patientskadeersättning

2015-05-29 i SKADESTÅNDSRÄTT
FRÅGA |Hej, Har en fråga ang preskriberingstid för förlossningsskador.Enligt patientförsäkringen så är skadan preskriberad efter 10 år. Men om skadan inte upptäcks förrän efter 9 år, och man inte blir upplyst om att det finns försäkring förrän efter 11 år, finns det då någon chans att få ärendet prövat överhuvudtaget? Jag fick tex veta att skadan var en förlossningsskada först veckan innan operationen ägde rum och det var 11 år efter uppkommen skada.Finns det något tidigare prejudikat för liknande ärenden?Tacksam för svar
Björn Eriksson |Hej, tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.Du har helt rätt i att ersättningsanspråket preskriberas 10 år efter det att skadan orsakades, patientskadelag 23§. Det finns dock en ventil för speciella situationer där man tycker det vore oskäligt om anspråket på patientskadeersättning skulle preskriberas, detta regleras i 24§ patientskadelagen och det krävs då att det föreligger synnerliga skäl. Det är svårt att uttala sig om vad som utgör synnerliga skäl, man får helt enkelt bedöma det i varje enskilt fall. Det framgår av paragrafen att man ska ta särskild hänsyn för det fall att den skadelidande varit förhindrad att framställa ett skadeanspråk i tid, vilket skulle kunna passa in på ditt fall. I förarbetena till patientskadelagen har man också sagt att "Som exempel på situationer där en sådan ventilregel skulle kunna tillämpas kan nämnas att en person lång tid efter en medicinsk behandling drabbas av en allvarlig skada som har ett klart samband med behandlingen"Jag har inte hittat någon praxis på området som stämmer in på ditt fall.Det bör inte vara några problem med att få ärendet prövat men utgången är svårt att uttala sig om.Hoppas att detta besvarade din fråga.Vänligen

Handläggningstid för försäkringsärende

2015-05-31 i SKADESTÅNDSRÄTT
FRÅGA |Hej.Jag hade inbrott i februari i år och blev bestulen på dyrbara elektriska föremål (dator, spelkonsol). Polisen tillkallades och en anmälan gjordes på plats både för brotten och för ett försäkringsärende. Efter att ha bifogat alla nödvändiga dokument som styrker på min äganderätt för de stulna föremålen samt en fullmakt för förundersökningen. Så har mitt försäkringsbolag nu bytt handläggare. Detta efter en total handläggartid på 3 månader i skrivande stund samt utan min vetskap då jag själv har fått ringa till dem och fråga efter ärendets status. Efter att ha pratat med den nya handläggaren tas det upp att ärendet skall gå igenom "djupare kontroller" och jag citerar; "stickprovskontroll", skall göras. Vad är min rätt i detta fall och varför tillåts de att bolla runt med detta ärende och utan att informera mig om att de byter handläggare till en annan enhet?
Thomas Borgenfalk |Hej,Tack för att du vänt dig till Lawline med din fråga.Enligt Försäkringsavtalslagen ska skaderegleringen ske "skyndsamt". Det framgår av 7 kap 1 § FAL, se https://lagen.nu/2005:104#K7P1S1. I samma paragraf kan vi läsa att en månad efter att du anmält skadan och lagt fram all bevisning som behövs för handläggningen bör försäkringsbolaget betala ut ersättning. Om de inte gör det kan du ha rätt till dröjsmålsränta från och med den dagen då de borde ha betalat, se slutet av andra stycket i ovannämnda paragraf.Denna frist börjar löpa när det är klart att ett försäkringsfall ligger vilket det låter som att det gör i det här fallet. Vissa ärenden som kräver utredningar (t.ex. på grund av misstanke om försäkringsbedrägeri) kan naturligtvis ta längre tid och då är det motiverat, men att inte höra av sig på tre månader är inte förenligt med lagen. Din sanktion gentemot bolaget är således att kräva dröjsmålsränta från och med en månad efter att du skickat in alla nödvändiga underlag. Räntan är referensräntan + 8 procentenheter, för närvarande 0 % + 8 % = 8 %.Hoppas att du är nöjd med ditt svar. Annars får du gärna kommentera så hjälper jag dig vidare.Vänliga hälsningar,Thomas Borgenfalk

Hundägares strikta ansvar

2015-05-31 i Skadeståndssansvar för djurägare
FRÅGA |Hej!Jag var ute och gick med min hund som var kopplad och utan förvarning rusade en katt över vägen. Jag var oberedd och tappade kopplet så hunden bet tag i katten och när den släppte igen så levde katten men den hade blivit skadad. Min fråga är därför om jag kommer bli skyldig att betala veterinärskostnaderna trots att det var en olycka
Jessica Knecht |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! Hundägares ansvar regleras i lagen (https://lagen.nu/2007:1150) om tillsyn över hundar och katter. Enligt 1§ skall hundar och katter hållas under sådan tillsyn och skötas på ett sådant sätt som med hänsyn till deras natur och övriga omständigheter behövs för att förebygga att de orsakar skador eller avsevärda olägenheter. Det är med andra ord ägarens skyldighet att ha översikt och ta ansvar för sitt/sina djur.Enligt 19 § (samma lag) stadgas vidare ett strikt skadeståndsansvar för hundägare, vars hund orsakat skada. Detta innebär att skadeståndsansvar uppkommer även om hundägaren inte varit oaktsam, med andra ord så spelar det ingen roll att skadan uppkom på grund av en olyckshändelse. Vidare blir reglerna i skadeståndslagen (SkL) tillämplig (https://lagen.nu/1972:207). I lagens mening ses inte katter (eller andra djur) som ”personer” utan som saker vilket innebär att skadorna på katten hör till kategorin sakskada. Enligt SkL 2 kap. 1§ ska den som vållar annan person sakskada, antingen uppsåtligen eller av vårdslöshet, ersätta denna skada. Enligt 5 kap. 7§ SkL framgår att ersättning vid sakskada bland annat omfattar ersättning för sakens värde eller reparationskostnad och värdeminskning samt andra kostnader som uppstått till följd av skadan. Ett exempel på detta skulle kunna vara transport till och från veterinären. Sammanfattningsvis kan ni därför bli skyldig att utge ersättning för de veterinärkostnader som uppkommit till följd av den skada/skador som er hund orsakat katten. Hoppas detta var svar på din fråga! Om inte, så är du välkommen att skicka in en ny fråga till oss här på Lawline. Vänligen,

Skyldighet att se till att kor inte förstör annans mark

2015-05-31 i Skadeståndssansvar för djurägare
FRÅGA |Grannens kor har ännu en gång kommit lös och trampat sönder gräsmatta o stängsel. Denne hävdar att felet är vårt därför att grinden till vår gård var öppen. Vill gärna veta hur det förhåller sig samt om djurägaren inte har några skyldigheter att hålla rätt på sina djur samt ersätta för skador/arbete?
Beatrice Walldov |Hej och tack för din fråga!Det finns två typer av skadeståndsansvar som kan aktualiseras när djur orsakar skador. Beträffande hundar, katter och vilda djur i fångenskap har ägaren strikt ansvar och skall därmed svara för alla skador djuret orsakar. För andra djurägare gäller culpa-ansvar vilket innebär att djurägaren blir ersättningsskyldig om ägaren förfarit oaktsamt i sin tillsyn av djuret. En ko omfattas troligen av culpaansvaret och det krävs därför att ägaren till korna agerat vårdslöst och att korna till följd av detta tagit sig in på din mark och trampat sönder denna. Det ställs dock krav enligt lagen om ägofred 1 § att den som äger djur ansvarar för att de inte olovligen ska komma in på annans mark. Om en fastighets ägor nyttjas för bete skall stängsel finnas mellan ägorna om det yrkas från någon på endera sida av gränsen enligt 2 §. Grannens skyldighet att se till att korna inte kommer in på ditt område är alltså beroende av hur ert område ser ut och om ni har ett stängsel mellan er. Det är grannens plikt att inhägna sina djur enligt ovan, men om grannen gjort detta och din grind angränsar till kornas hage torde detta ligga utanför koägarens ansvar att denna varit öppen. 47 § ägofredslagen stadgar dock att om någons hemdjur olovligen kommer in på annans ägor och gör skada är djurets ägare pliktig att ersätta skadan oavsett om ägaren agerat vårdslöst eller inte. Därav framgår alltså att det föreligger ett strikt ansvar för din granne att se till att korna inte kan ta sig in på dina ägor. Hoppas du är nöjd med ditt svar, om inte, eller om du har närmre funderingar är du varmt välkommen att återkomma till oss på Lawline!

Strikt ansvar vid medvållande till skada (lag om tillsyn av hund och katt)

2015-05-25 i Skadeståndssansvar för djurägare
FRÅGA |Min hund har bitit en annan hund..! Problemet som uppstår är, vem är ansvarig.. Jag het att det är min hund som bitit... Följande hände.. Min hund sitter fastbunden i lina på trädgården.. Grannens hund springer ALLTID lös.. När han springer in på våran trädgård o raka vägen fram till min hund blir hon rädd och försvarar sig på sin trädgård... Grannen får åka till veterinären.. Jag anser detta vara grannens problem då dom låter sin hund löpa från trädgård till trädgård utan att bry sig det minsta.. Jag kopplar ju min hund i en lina fastbunden i trädet av en anledning.. Eller har jag helt fel?
Viktor Serbán |Hej, Tack för att du vänder dig till Lawline för hjälp! För skador som uppkommer i samband med hundar är lag om tillsyn av hundar och katter (2007:1150) (jag kommer kalla den "hundlagen" hädanefter) tillämplig. Generellt sett gäller skadeståndslagen (1972:207) (hädanefter SkL) såvida inte det finns specifik lag som reglerar fallet. I ditt fall så gäller först och främst hundlagen, och för i det fall det inte finns reglerat, skadeståndslagen. Således kommer jag att hänvisa till båda. Enligt 1 § av hundlagen framgår ett ansvar att hålla hundar under tillsyn och skötas på ett sådant sätt som med hänsyn till deras natur och övriga omständigheter behövs för att förebygga att de orsakar skador eller avsevärda olägenheter.Av 19 § framgår att en skada som orsakas av en hund skall ersättas av dess ägare (eller innehavare), även om han eller hon inte har vållat skadan (19§).Här talar vi om något som heter strikt ansvar vilket innebär att hundägaren har oavsett omständigheter skyldighet att ersätta skador som hunden orsakat. Detta är utgångspunkten i lagen. Av andra meningen framgår dock att hundägaren har rätt att återfå det denne betalat av den som orsakat vållat skadan. Ur denna aspekt skulle jag bedöma det som att, mycket riktigt som du skriver, det är grannen som vållat till skadan då denna varit vårdslös i tillsynen av sin hund. Du som hundägare har gjort det som rimligen kan krävas av dig då du haft din hund kopplad på din egen tomt.Rätten att återfå det du är skadeståndsskyldig för kallas för regressrätt. Jag är dock inte helt säker på att detta är den smidigaste vägen att gå. Det innebär att du först måste betala för att sedan återkräva detta beloppet med hänvisning till 19 § av hundlagen. Därför skulle jag istället föreslå att du hänvisar till att du vill jämka skadeståndsskyldigheten enligt 6 kap. 1 § SkL. Här föreligger möjligheten att jämka beloppet helt eller delvis, beroende på vad en domstol kommer fram till. Här hänvisar du helt enkelt till att grannen har medverkat helt till att skadan uppkommit och du vidtagit alla lämpliga åtgärder gällande tillsyn av din hund. Jag har svårt att se att du inte skulle få gehör för denna invändning hos en domstol. Således är mitt slutgiltiga svar att du har rätt i din bedömning, du borde inte i slutändan behöva betala för de uppkomna skadorna, enligt de omständigheter du anger. Det är dock en domstol som får göra denna bedömning om ni skulle ta tvisten via den vägen. Jag skulle dock rekommendera att du först och främst försöker samtala och komma överens med grannen, kanske då med hänvisning till detta svar. Hoppas du fått hjälp i ditt ärende! Med vänliga hälsningar,