Strikt ansvar för hundägare

2015-05-23 i Skadeståndssansvar för djurägare
FRÅGA |På promenad i skogen gör min hund ett plötsligt utfall åt höger mot en buske där det sitter en katt med en mus. Katten fastnar i busken och hunden biter fast. Jag försöker såklart dra ut hunden med kopplet men det är full fight i busken med mycket trassel. Får tillslut tag i käken på min hund som släpper. Katt ligger still och är skadad. Min hund blöder och jag rusar hem med honom och sedan åter till katten. Då vi är nästan framme är en annan hund framme och tar katten! Ser ingen ägare till den, tappar bort dem, letar å letar. 4 timmar senare hittar jag katt och till slut ägaren. Den lever och de vill operera. Blir vi skyldiga att betala veterinärkostnaderna?
Anna Vernqvist |Hej!Tack för att Du vänder Dig till oss på Lawline! Enligt 19 § lagen om tillsyn över hundar och katter har Du i egenskap av hundägare ett strikt ansvar för hunden. Detta innebär att Du ansvarar för de skador hunden orsakar även om Du inte orsakade dessa på ett oaktsamt sätt. Således kan Du bli skadeståndsskyldig för de uppkomna skadorna som Din hund har orsakat. Gällande vad Du kan bli skyldig att ersätta tillämpas skadeståndslagen (SkL). I lagens mening ses inte katter (eller andra djur) som personer utan som saker vilket innebär att skadorna på katten hör till kategorin sakskada. Av 5 kap 7 § SkL framkommer att ersättning vid sakskada omfattar bland annat ersättning för sakens värde eller reparationskostnad och värdeminskning samt andra kostnader som uppstått till följd av skadan (exempelvis transport till och från veterinär). Ni kan därför bli skyldiga att utge ersättning för veterinärkostnaderna till följd av den skada Er hund orsakat på katten.Med vänlig hälsning,

Föräldrars principalansvar, betalningsanmärkningar och jämkning

2015-05-21 i Skadeståndsansvar för underåriga och vårdnadshavare
FRÅGA |Hej.Min son blev dömd för en misshandel som inträffade när han var minderårig. Han blev dömd att betala 25,300kr i skadestånd. Jag har förstått att jag blir skyldig att betala 8800kr av detta skadeståndet. Min fråga är nu om min son blir skyldig att betala resterande av beloppet och vad som händer om han inte skulle göra detta. Eftersom han var minderårig när brottet begicks och är fortfarande är studerande har han inga tillgångar eller inkomst.1. Den viktigaste frågan är vad som händer om han inte betalar, får han en anmärkning hos kronofogden eller går brottoffermyndigheten in och betalar detta? Jag vill inte att min son ska börja sitt vuxna liv med en anmärkning hos kronofogden.2. Jag har själv en begränsad inkomst och kommer inte kunna betala resterande belopp av skadeståndet inom en rimlig tid. Har läst att man ska kunna ansöka om jämkning men förstår inte var jag vänder mig för att göra detta.Jag har väldigt svårt att hitta svar på dessa frågor, har ringt tingsrätten, kronofogden och advokaten utan att få ett rakt svar på detta.Tack på förhand.
Fredrik Mattsson |Hej och tack för att du har vänt dig till Lawline med dina frågor!Först ska jag ge några allmänna kommentarer. Enligt 3 kap 5 § skadeståndslagen framgår att en förälder i vissa fall är skyldig att ersätta ska som orsakas av ett barn. Det finns vidare i denna bestämmelse en beloppsgräns, som uppgår till en femtedels prisbasbelopp. 1. Din son är skyldig att utge ett skadestånd. Det du undrar över är vad som händer om han inte betalar. Svaret är att han kommer att få en betalningsanmärkning såvida han inte betalar skadeståndet efter att han får ett krav från Kronofogden. Ett sätt att undvika detta är att såväl du som din son så snart som möjligt vänder er till Brottsoffermyndigheten och förklarar att ni är villiga att betala de aktuella beloppen. Brottsoffermyndigheten brukar i ett sådant fall vara tillmötesgående och kunna lägga upp en avbetalningsplan som kan avse flera års tid. Detta innebär sannolikt att Kronofogden inte behöver bli inblandad (eller Kronofogden kan avsluta det aktuella ärendet) och att ingen av er behöver få en betalningsanmärkning. 2. Vidare har du undrat om det finns några möjligheter för dig att få det belopp (8 800 kr) du ska utge nedsänkt. Detta beror på omständigheterna. Ett alternativ är att åklagaren eller målsäganden har stämt dig vid domstol och att domstolen har förpliktigat dig att utge detta belopp, samt att du under denna process inte yrkade på att belopp skulle jämkas. I så fall är saken slutgiltigt avgjord (se 17 kap. 11 § rättegångsbalken) och det är inte möjligt att yrka på jämkning i efterhand.Om det istället är så att du inte har blivit stämd vid en domstol har du rätt att invända mot ett betalningskrav från Kronfogden och yrka på jämkning.En ytterligare sak jag vill påpeka är att det är mycket sällsynt ett skadestånd som en förälder är skyldig att utge jämkas. Av 3 kap. 6 § 2 st. skadeståndslagen framgår att det bara ska ske i ”uppenbara” fall. Det innebär att det i princip bara kommer ifråga om föräldern vid tidpunkten för brottet inte hade vårdnaden om barnet, hade mycket begränsad kontakt med barnet eller om föräldern aktivt agerade för att försöka förhindra att brottet skulle begås. Det är aldrig tillräckligt att föräldern inte har råd att betala skadeståndet.Slutligen bör noteras att en process om jämkning av skadestånd kan bli mycket kostsam.Hoppas du fick svar på dina frågor.Vänligen,

Strikt ansvar för hundägare

2015-05-07 i Skadeståndssansvar för djurägare
FRÅGA |Hej!Jag har en fråga ang. skadestånd för djur.Min hund blev igår ihjälbiten av en annan större hund när dom var hemma hos vår gemensamma hundrastare. Han dog på plats av bettet (bettet var över huvudet) och inga vetrinärskostnader uppkom av händelsen då han var död när han anlände till djurkliniken. Attacken skedde under uppsyn av hundrastaren (som har arbetat med hundar tidigare på hunddagis) och hon påstår att inga tecken gavs på att hunden ska ha varit aggressiv innan själva attacken. Mitt försäkringsbolag betalar inte ut något skadestånd då inga vetrinärskostnader uppkom och då livsförsäkring inte ingick i min valp-försäkring (min hund blev endast 6 månader). När jag pratade med polisen vägrade dom ta emot min anmälan då "inget brott hade begåtts". Min fråga till er lyder: vad har jag rätt att kräva av hundens ägare? Hunden har ju uppvisat ett oroväckande beteende och visat på psykisk instabilitet -- man har ju inte bara ihjäl en oskyldig valp annars. Kan jag kräva någon typ av skadestånd för valpens värde? Eller för att vi får lida psykiskt av incidenten? På nåt sätt måste ju någon stå till svars för att detta skedde och ta på sig ansvaret. Tack på förhand!
Catharina Danielsson |Hej,Tack för din fråga!I ditt fall är lagen om tillsyn över hundar och katter tillämplig. Enligt denna lag ska hundägaren till den hund som orsakat skadan ersätta denna, enligt 19 § i lagen. I skadeståndslagen anges i 2 kap 1 § att skador ska ersättas enligt den lagen. I detta fall har hundägaren till hunden som överföll din hund ett så kallat strikt ansvar. Det innebär att hundägaren ska ersätta skadan oberoende av hur och varför hunden överföll din hund. Enligt skadeståndslagen hör hundar (och andra djur) till sakskador och inte till personskador. I 5 kap 7 § skadeståndslagen regleras hur skadeståndet för sakskador ska bestämmas. En fråga som flera gånger diskuterats är om ägaren av "saken", i ditt fall din hund, ska ersättas för att ägaren lidit av skadan. Dessvärre har det bestämts att ersättning inte kan utgå för sådan typ av skada, detta eftersom det skulle vara svårt att bestämma och bevisa vilket värde ersättningen skulle utgå för. Därför har du ingen rätt till ersättning för det du lidit av att din hund blivit ihjälbiten.Däremot har du rätt till andra ersättningar. Du har dels rätt till andra ersättningar till följd av skadan. Detta innefattar bland annat transporter som uppkommit på grund av händelsen. Du har även rätt till ersättning för värdet av din hund, alltså det värde det skulle kosta att köpa en ny hund av samma slag/ det värde som hunden kostade som ny, med avdrag för åldern din hund hade när den avled. Jag hoppas att det går bra med ditt skadeståndskrav och jag håller med om att lagen är orättvis då du inte får någon ersättning för lidandet, utan endast för andra kostnader till följd av skadan.Med vänlig hälsning,

Rätt till skadestånd

2015-05-04 i Skadestånd i trafiken
FRÅGA |Blev påkörd av en cyklist här om dagen som körde på gångbanan. Föll till marken och bröt några revben samt handleden. Dessutom krossade jag mon mobil skärm vid fallet. Har inte heller kunnat jobba på tre veckor då jag haft behov att besökt en läkare under min arbetstid. Har också haft ont i såväl foten och handen. Vilken typ av skadeståndsersättning är jag berättigad till?Tacksam för svar, MVH Elin.
Anna Pieschl |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline. Som huvudregel gäller att cyklister inte ska föras på gångbanan utan på körbanan eller cykelbanan, se trafikförordningen 3:6. Undantag finns dock för barn upp till åtta år, som får färdas på gångbana om cykelbana saknas, se trafikförordningen 3:12a. Då det inte framgår i din fråga om det rörde sig om ett barn som körde på dig, gör jag ett antagande om att så inte var fallet.Vad jag förstår av frågan har du fått både personskada och sakskada. Rätten till skadestånd regleras i skadeståndslagen, (SKL). Som huvudregel gäller att den som med uppsåt eller oaktsamhet har åsamkat annan skada, är skadeståndsskyldig för detta, se 2:1 SKL. Enligt lag har du därmed rätt till skadestånd för din personskada och din sakskada. Problematiken för dig blir att hitta personen som körde på dig och att bevisa att det var just den personen som körde på dig och som orsakade dina skador. Jag hoppas att du känner att du har fått svar på din fråga. Har du ytterligare frågor är det bara att återkomma. Ta gärna del av vår telefonrådgivning om, mån-ons kl. 10 - 16, tel: 08-533 300 04Med vänlig hälsning

Rätten till ens traktor som står på någon annans fastighet

2015-05-21 i Skadestånd utanför kontraktsförhållande
FRÅGA |Vi har en jordbruksfastighet som vi tagit över 2010. Det finns 2015 fortfarande saker bl a en traktor som förre ägaren inte hämtat. 2013-10 ställdes krav på hämtning av förre ägaren vilket vi biföll skriftligen. Inget hände och de har inte heller hämtat sedan dess.Vem äger egendomen idag?Är det Jordabalken 12 kap som gäller även här?
Fredrik Mattsson |Hej och tack för att du har vänt dig till Lawline med dina frågor!Det finns enligt gamla hävdvunna principer en rätt att överta bortkastad eller övergiven egendom. Dock är kraven mycket höga för att en sådan övertaganderätt ska kunna göras gällande. Istället gäller att ägaren har en sakrätt avseende traktorn som inte preskriberas. Detta innebär med andar ord att den som är ägare fortsätter att vara ägare för alltid, såvida inte egendom säljs eller ges som gåva etc.12 kap. jordabalken är inte tillämpligt eftersom det bara avser hyra av ett hus eller en del av ett hus (se 1 §). Vidare finns en rätt till skadestånd enligt 2 kap. 2 § skadeståndslagen för förmögenhetsskada (t.ex. uteblivna vinster p.g.a. att traktorn blockerar en del av åker), men skadestånd för sådan förmögenhetsskada utgår endast om ett brott har skett.Såvitt jag ser det finns det två lämpliga sätt att lösa situationen. För det första skulle ni kunna transportera bort egendomen från er fastighet. För det andra skulle ni kunna ingå ett nytt avtal med ägaren om att denne är skyldig att utge ett summa pengar (vite) om hen inte inom en viss tid avlägsnar egendom.Hoppas du fick svar på dina frågor.Vänligen,

Har kattägare ett strikt skadeståndsansvar?

2015-05-16 i Skadeståndssansvar för djurägare
FRÅGA |Grannen har råkat stänga in våran katt i sin bil under ett dygn! Är det jag som kattägare som ska stå för skadorna eller dom som inte kollade så inget djur var i bilen när dom stängde den?
Jessica Knecht |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! Hund-och kattägares ansvar regleras i lagen (https://lagen.nu/2007:1150) om tillsyn över hundar och katter. Enligt 1§ skall hundar och katter hållas under sådan tillsyn och skötas på ett sådant sätt som med hänsyn till deras natur och övriga omständigheter behövs för att förebygga att de orsakar skador eller avsevärda olägenheter. Det är med andra ord ägarens skyldighet att ha översikt och ta ansvar för sitt/sina djur. I 19§, samma lag, stadgas ett strikt skadeståndsansvar för hundägare, vars hund orsakat skada. Detta innebär att skadeståndsansvar uppkommer även om hundägaren inte varit oaktsam. Någon motsvarande regel finns dock inte beträffande katter. Man får då vända sig direkt till skadeståndslagen (https://lagen.nu/1972:207) där 2 kap. 1§ stadgar att det krävs ett vårdslöst eller uppsåtligt handlande av dig som ägare till katten för att skadestånd eventuellt skall bli aktuellt. Har katten orsakat din granne sakskada så måste din granne först och främst påvisa att det är din katt som har orsakat skadorna samt att du som kattägare varit oaktsam och inte utövat tillräcklig uppsyn över din katt. Att katten blivit inlåst i din grannes bil av din granne och därmed orsakat skador kommer troligtvis inte att anses som en oaktsamhet eller brist i uppsyn från din sida varför jag tror att det skulle bli svårt för din granne att få genom ett skadeståndsanspråk. Hoppas detta var svar på din fråga! Om inte, så är du välkommen att ställa en ny fråga till oss här på Lawline! Vänligen,

Skadestånd på grund av sakskada

2015-05-06 i Hur kräver man skadestånd?
FRÅGA |Hej,Jag och min pojkvän bor i en hyresrätt (en stor villa indelad i fyra lägenheter), och en av grannarna (också hyresgäst) har frivilligt tagit på sig ansvaret att hålla ordning i trädgård och gemensamma ytor. I helgen har de börjat måla ett staket, där min cykel stått fastlåst vid, utan att be mig flytta cykeln. Det är stora och små, vita färgstänk på handtag, cykelkorg, lås och ram. Min cykel är en svart Skeppshult och endast två år gammal, och det är väldigt trist att min fina cykel blivit förstörd.. Hur hantera man detta?
Catharina Danielsson |Hej,Tack för din fråga!I ditt fall är skadeståndslagen tillämplig. Enligt denna kan du få ersättning för att din sak har skadats, detta enligt 5 kap 7 § 1 p i lagen. Ersättningen ska återställa det som har blivit förstört, försämrats eller minskat till dess tidigare värde. Att ersättning i någon form överhuvudtaget ska utgå till dig, krävs det att skadan som din granne åstadkommit uppkommit uppsåtligen eller av vårdslöshet, detta enligt 2 kap 1 §. I ditt fall låter det som att skadan skett åtminstone av vårdlöshet, då din granne med enkelhet hade kunnat be dig flytta cykeln eller på annat sätt skydda den från att skadas. Troligtvis har du därför rätt till ersättning av din granne.Denna värdeersättning som du har rätt till kan utgå på olika sätt och skadeståndslagen är inte särskilt tydlig avseende hur detta ska gå till. Beroende på typ av skada kan olika typer av ersättningsformer utgå. I ditt fall ter dig sig som att cykeln kan återställas i sitt rätta skick, därmed ska reparationskostnad utgå. Detta är alltså kostnaden för att cykeln ska återställas i ursprungliga skicket. Du skulle alltså kunna lämna in cykeln för att få det återställd och denna kostnad bör då din granne stå för, detta utifrån 5 kap 7 § p 1 i skadeståndslagen. En annan typ av värdeersättning som kan utgå är återanskaffningskostnad. Denna utgår dock framförallt då cykeln är förstörd i dess helhet och alltså inte kan användas mer. I det fallet utgår ersättning för återanskaffning av en ny cykel i samma skick. I detta fall bör du enligt min mening inte använda återanskaffningskostnaden utan använda reparationskostnad som värdeersättning i och med att skadan på cykeln ses som en partiell skada då den kan repareras. Lycka till med ditt skadeståndskrav! Med vänlig hälsning,

Vem blir ansvarig om hund dödar katt

2015-05-03 i Strikt ansvar
FRÅGA |Vad händer om en katt tar sej in hos grannen och blir dödad av deras hund?
Alexandra Wikner |Hej och tack för din fråga. Enligt lagen om tillsyn över hundar och katter 19 § så har hundägare ett så kallat strikt ansvar. Det innebär att de blir ersättningsskyldiga för skada som hunden orsakat även om de inte varit vållande eller vårdslösa. Så i det scenario du beskriver så blir hundägaren ersättningsskyldig för skadan, dvs med kattens värde till kattägaren.Om kattägaren anses ha brustit i ansvar av tillsyn över katten kan ersättningen komma att jämkas.Vänligen,