Skyldig att betala skadestånd

2014-06-08 i Skadestånd på grund av brott
FRÅGA |vår son som är 17 år har erkänt ett antal brott som skadegörelse och allmänfarlig vårdslöshet, det var 3 till personer inblandade, 2 st under 15 år, 1 var över 18 år. Är inte alla skyldiga att dela på skadeståndet?
Anes Sabic |Hej,Tack för din fråga!De personer som var under 15 år vid tillfället för händelserna är inte att se som straffmyndiga och kan således inte dömas till någon påföljd för brottet/brotten, se 1 kap. 6 § brottsbalken.Nu vet jag inte hur långt man har kommit i det här ärendet. Normalt sätt inleds en förundersökning, som antingen leds av åklagaren eller polismyndigheten, och som kan resultera i att åklagaren åtalar en eller flera personer för olika begångna brott. Alternativt kan utfallet bli att ärendet läggs ned. Väcker åklagaren åtal är nästa steg att det hålls en huvudförhandling i tingsrätten. Finner rätten då att någon/några ska stå till svars för de begångna brotten, så kan det bli aktuellt att rätten utdömer något form av skadestånd. Avslutningsvis vill jag bara säga att din sons erkännande inte är bindande för rätten, utan vid huvudförhandlingen får detta erkännande enbart en bevisverkan. Rätten måste alltså pröva fallet i sin helhet vid huvudförhandlingen och utifrån det som där kommer fram avlägga dom.Hoppas du fick svar på din fråga!Med vänlig hälsning, 

Katt har orsakat skada, skadestånd?

2014-05-26 i Skadeståndssansvar för djurägare
FRÅGA |Hej min katt har blivit påhoppad 3ggr av grannkatten och biten så illa att den behövt vetrinärvård, dränage i såren,mediciner osv, det har kostat runt 2000 kr varje gång, iförrgår hände det igen... Nu undrar jag ifall man kan begära skadestånd eller liknande? Grannen har inte betalt en krona och som sagt nu är det fjärde gången det händer, alltså 8000 kr är vi uppe i, plus lidande....:-( Våren katt har knappt vågat sig ut på dessa 2 år och i förrgår satt hon på våren trappa och blir attakerad.... Har kattägare inget ansvar för sin katt?? Mvh en ledsen o fattig kattägare
Delpak Sandy |Hej och tack för din fråga!Det finns en lag som reglerar sådana situationer nämligen lag om tillsyn över hundar och katter, se här. Enligt 1 § i nämnda lag har kattägare ansvar för att deras katt inte ska orsaka skada. För hundar gäller att deras ägare har ett strikt ansvar och blir därmed skadeståndsskyldiga för alla skador deras hund orsakar, enligt 19 § lag om tillsyn över hundar och katter. Detta gäller inte för katter utan då är istället 2 kap. 1 § skadeståndslagen (se här) tillämplig. För att din granne ska bli skadeståndsskyldig krävs att han eller hon har orsakat skadan genom uppsåt eller vårdslöshet. Det blir svårt att bevisa från din sida. Med vänliga hälsningar

Anhörigersättning vid personskada som lett till döden

2014-05-21 i Skadestånd på grund av brott
FRÅGA |I ett uppmärksammat mål som pågår nu så har anhöriga till en avliden person krävt skadestånd. Dessa anhöriga är offrets barn, sambo, syskon och föräldrar. Skadeståndslagen (5:2 st 2) säger att endast personer som är berättigade till underhåll eller på annat sätt är berroende av den avlidnes försörjning ska få skadestånd. Dessa är ju barnen och sambon. Varför kan då de andra söka skadestånd?
Sofia Jonsson |Hej och tack för din fråga!Enligt 5:2 skadeståndslagen ska det när personskada lett till döden betalas ersättning för:1. Begravningskostnad och, i skälig omfattning, annan kostnad till följd av dödsfallet,2. förlust av underhåll,3. personskada som till följd av dödsfallet åsamkats någon som stod den avlidne särskilt nära.Vad du skriver står i 5:2 2 st och gäller bara för p. 2 (förlust av underhåll). Detta kan bara ges till de efterlevande som enligt lag hade rätt till underhåll av den avlidne eller som på annat sätt var beroende av honom/henne för sin försörjning.Ifall man inte uppnår vad som står i 5:2 2 st kan man alltså inte få skadestånd för förlust av underhåll, men man kan ändå få för begravningskostnad (p. 1) och personskada (p. 3). Exempel på personskada kan vara att en som stod den avlidne särskilt nära drabbats av psykisk chock pga dödsfallet. En som stod den avlidne särskilt nära kan t ex vara: make, sambo, barn, föräldrar och syskon.Med vänliga hälsningar,

Arbetsgivares skadeståndsskyldighet

2014-05-16 i Skadeståndsansvar, arbets-givare/tagare
FRÅGA |Hej!Jag undrar om det finns någon paragraf i skadeståndslagen som rör distraktion? Jag blev distraherad utanför min arbetsplats när jag var i tjänst. Då lyfte jag tunga föremål och råkade tyvärr av distraktion av en välkänd person som gick förbi, tappa ett föremål som hamnade på en fotgängare. Fotgängaren blev skadad och nu återstår frågan, vem är skadeståndsskyldig? Är det jag (arbetsgivare), min arbetstagare eller personen som gick förbi och distraherade mig?
Sofia Linder |Hej och tack för din fråga.För att skadeståndsskyldighet ska uppstå  krävs för det första en skada, som måste kunna bestämmas ekonomiskt. För det andra krävs oaktsamhet, dvs. att den som vållat skadan har varit oaktsam. För det tredje krävs ett orsakssamband, dvs. att oaktsamhet orsakade skadan. Att bli distraherad nämns inte explicit i skadeståndslagen men skulle troligen bedömas som oaktsamhet. För arbetsgivare gäller ett generellt principalansvar, vilket innebär att arbetsgivaren som huvudregel ansvarar för skador som arbetstagare i hans eller hennes tjänst orsakar, se skadeståndslagen 3 kap. 1§.Arbetstagaren ansvarar själv bara om synnerliga skäl föreligger, det krävs alltså väldigt grov oaktsamhet. Detta bedöms med hänsyn till handlingens beskaffenhet, arbetstagarens ställning, den skadelidandes intresse samt övriga omständigheter, se skadeståndslagen 4 kap. 1§.

Halkat i simhall - skadestånd?

2014-05-31 i SKADESTÅNDSRÄTT
FRÅGA |Hej min vän halkade idag i en trappa ner i en barnbasdäng i en simhall och skadade handen så svårt att hen fick flera frakturer. Hen är sjukskriven i minst tre veckor, kanske mer eftersom handen ev ska opereras för att bli helt återställd. På simhallen, som drivs av ett privatägt företag, sade man att det inte var första gången någon halkat i just den trappen, att det hänt flera gånger förut och att "vi borde ha ett halkskydd där". Det ska tilläggas att min vän inte var det minsta oaktsam eller oförsiktig. Finns det någon möjlighet att utkräva skadestånd av företaget som driver simhallen för vållande till kroppsskada och utebliven inkomst?
Thomas Borgenfalk |Hej,Tack för att du vänt dig till Lawline med din fråga.När det gäller skadestånd vid halkskador är det svårt att sia exakt om hur en domstol skulle döma. Företaget som driver simhallen har naturligtvis ett ansvar att minimera risker för att badgäster skadar sig när de vistas i lokalen. Om de brister i detta ansvar kan de bli skadeståndskyldiga. När man gör bedömningen om företaget brustit i sitt ansvar tar man hänsyn till flera faktorer. Några av dessa är hur stor risken var att någon skulle halka, hur allvarligt en person i sådant fall kan tänkas skada sig, hur stora möjligheter det fanns att vidta åtgärder för att förhindra skadan etc. Det ska även finnas ett tydligt samband mellan det brustna ansvaret och den uppkomna skadan.I det här fallet talar det faktum att företaget kände till hur halt det var till er fördel. Dessutom hade man ett förslag på en enkel åtgärd (halkskydd) som man borde ha vidtagit men inte gjort. I andra vågskålen får man lägga omständigheter som att det väldigt lätt blir halt i simhallar och att det finns en känd halkrisk. Om det finns tydliga skyltar som varnar för halka kan detta vidare begränsa företagets ansvar. Kanske krävs det inte att alla ytor är täckta av halkskydd?Sammantaget skulle jag göra bedömningen att chanserna att få ett skadestånd är ganska goda. Detta främst eftersom skadan skedde i en trappa i simhallen, en plats där risken för stora personskador är överhängande. Vidare hade företaget enkelt kunna minimera risken genom att placera halkskydd vid den kända farozonen. När man har låtit bli att göra det har man brustit i sitt ansvar. Det har direkt lett till att din vän (förutsatt att hen inte var oaktsam och tex sprang ned för trappan) halkade och skadade sig. Således föreligger skadeståndsskyldighet.Skadeståndet kan omfatta både läkarkostnader och utebliven inkomst om det inte betalas från annat håll. Än en gång ska det poängteras att sådana här bedömningar är svåra och det är osäkert hur en domstol skulle döma. Allra helst får man titta om det finns liknande fall och hur de bedömdes. Mitt tips är att ni skickar ett skriftligt krav till företaget och ber dem kontakta sitt försäkringsbolag. Då kommer en skadehandläggare att göra en liknande bedömning som jag gjort (fast utförligare). Naturligtvis är det upp till företaget om de vill utnyttja sin försäkring eller ej men det kan vara en bra väg att gå.Relevant lagtext hittar ni https://lagen.nu/1972:207.Lycka till och hoppas din vän tillfrisknar snart!Vänliga hälsningar

Ersättningsskyldighet vid orsakande av skada

2014-05-24 i SKADESTÅNDSRÄTT
FRÅGA |Hej! Kom från systembolaget med en flaska rödvin i påsen. Handtagen går sönder, påsen i backen och flaskan gick sönder. När jag slängde påsen en papperskorg stänkte det vin på en kvinnas ena sko. Är jag skyldig att ersätta henne för detta? Tacksam för snabbt svar! Sofie
Mikael Stade |Hej Sofie och tack för din fråga! Situationer som dessa regleras i skadeståndslagen. ( https://lagen.nu/1972:207 ) Där anges att den som uppsåtligen eller av oaktsamhet orsakar annan sakskada ska ersätta skadan. Först måste alltså avgöras om hon har blivit utsatt för en skada. Av din berättelse framgår inte hur mycket vin det rörde sig om eller om det gick att skölja bort. Jag utgår därför från att skon har blivit förstörd. En skada är alltså orsakad.Nästa fråga är om du har orsakat den genom oaktsamhet eftersom jag utgår från att du inte gjorde det uppsåtligt. Här behöver jag i regel mer uppgifter för att kunna ge ett klart svar men frågan som ska besvaras är om du har varit vårdslös vid ditt agerande. Svårigheten ligger just i att bedöma om det föreligger vårdslöshet och adekvat kausalitet - det vill säga orsakssamband mellan din vårdslöshet och skadan.Denna bedömning görs i flera steg men det huvudsakliga är om du har varit tillräckligt uppmärksam och vidtagit de åtgärder som krävs för att undvika att en skada uppstår. Att slänga en påse full med vin i en soptunna när någon står i närheten innebär en risk för att denna person får vin på sig och sina kläder. Det framgår inte om du har tagit hänsyn till detta och agerat för att undvika det. Sammantaget så kan du tvingas betala ersättning för den skada som har uppkommit hos henne. Men detta förutsätter att du har varit vårdslös, utifrån din berättelse kan jag inte ge dig ett klart svar men det finns en ganska stor chans för att du kommer tvingas ersätta henne. Om du undrar över något mer får du gärna återkomma.Vänligen,

Skadeståndsansvar för hundägare

2014-05-20 i Skadeståndssansvar för djurägare
FRÅGA |Hej! I helgen som gick bet min Goldenhane min väninnas kastrerade tik, hon är betydligt mindre än min hund! De har träffats åtskilliga gånger och min hane har varit undergiven henne som hanar brukar vara! Hon har sagt ifrån åt honom genom att morra, skälla till och nafsa åt honom, han har alltid accepterat det. Nu i helgen kastade jag ut lite hundgodis på gräsmattan, när tiken ätit upp sina på sin sida gick hon över till hanens sida, jag hörde ett svagt morrande och plötsligt small det och min hane högg tiken över huvudet! Hon fick två mindre sår under ögat och ett litet skrapsår i ögonbrynet! Min har aldrig gjort något liknande förut mot någon hund! Tikens matte satt med på altan (pratades i mobilen) och såg både att jag kastade ut några godisar och att hennes hund kom över till hanens "sida". Om nu tiken som givetvis är försäkrad behöver veterinärvård. Ska jag då betala då eller ska vi dela? Det här hände i min trädgård!!
Tomas Lindblom |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.Om hunden är försäkrad kommer försäkringsbolaget betala ut ersättning om skadan omfattas av försäkringsavtalet. Enligt 7 kap. 9 § försäkringsavtalslagen kommer försäkringsbolaget därefter träda in i den skadelidandes ställe och kan i och med det kräva skadestånd från hundägaren.Enligt 19 § Lagen om tillsyn över hundar och katter har hundägare ett så kallat strikt ansvar, den som äger hunden ska ersätta skador som hunden orsakar även om man inte är vållande. Försäkringsbolaget har därmed rätt att kräva hundägaren på ersättning. Om hundägaren sedan anser att någon annan vållat skadan får hundägaren sedan kräva denne på ersättning.Angående självrisken så är det inget som regleras av lag, det är ett avtalsvillkor i försäkringsavtalet och detta belopp är något som den skadelidande kan kräva från hundägaren, även här kan hundägaren sedan kräva den som eventuellt vållat skadan på ersättning.Med vänlig hälsning,

Ansvarsfrihetsgrunder

2014-05-12 i Skadestånd utanför kontraktsförhållande
FRÅGA |Hej, jag har funderingar kring ansvarsfrihetsgrunderna nöd respektive nödvärn. En handling då nöd eller nödvärn föreligger behöver ju inte medföra straffrättsligt ansvar men hur är det med det civilrättsliga?För att konkretisera: Om jag krossar en ruta för att bereda mig tillträde till en byggnad för att väl där inne rädda livet på byggnadens ägare - kan denne ägare i ett senare skede rikta skadeståndsanspråk mot mig då?Vad gäller om det var tredje man som jag räddade livet på, alltså byggnaden som jag krossade rutan på ägdes av någon annan än den jag räddade?Och så avslutningsvis en besläktad fråga - om skada uppstår på min egendom då jag i nöd/nödvärn hjälper annan, äger jag då rätt att kräva att denne ersätter mig?
Björn Sundin |Hej och tack för din frågaPrecis som du är inne på föreligger en objektiv ansvarsfrihetsgrund i att någon handlat i nöd eller nödvärn inom straffrätten. Handlandet ska då vara försvarligt i förhållande till hotet som finns, se Brottsbalken 24:4 (https://lagen.nu/1962:700#K24). Ansvarsfrihetsgrunderna är också vedertagna inom skadeståndsrätten. Vad det gäller skadeståndsansvar innebär detta att skadevållaren (du som krossar rutan) är ansvarsfri för den skada som uppstår så länge dit handlande är försvarligt. Den som istället blir ersättningsskyldig är den nödställde (i ditt exempel byggnadsägaren). Om du räddat livet på en person i byggnaden kommer den alltså vara ersättningsskyldig för ditt handlande gentemot tredje man, så länge ditt handlande är försvarligt. Om du räddat livet på byggnadens ägare bär han ansvaret för de skador du orsakat. Av resonemanget följer att den nödställde borde vara ersättningsskyldig gentemot dig för de skador som uppstår på din egendom då du agerar för att rädda denne. Vänligen