Principalansvar - utom-/kontraktuellt skadestånd

2015-02-17 i Skadestånd på grund av brott
FRÅGA |När jag var i Amsterdam med jobbet så körde jag mycket inom jobbet.Företaget har nu fått en räkning på 70.000kr i fortkörningsböter och det blir jag skyldig till företaget. Eftersom det är väldigt mycket pengar för mig så undrar jag om jag kan göra någonting åt det?
Christopher Escalante |Hej!Tack för din fråga.Din fråga är tyvärr svår att besvara med den information du har lämnat. Jag vill dock återge ett antal exempel och scenario som jag anser relevanta.I den mån ditt ansvar för fortkörningsböter regleras inom ditt anställningskontrakt eller på annat sätt är kontraktsbaserat är skadeståndslagen inte tillämplig och kontraktet och följande ansvarsskrivning däri gäller i den mån det inte anses oskäligt enligt 36 § avtalslagen.I den mån det rör sig om ett utomkontraktuellt förhållande, således att ni inte har reglerat ansvaret mellan er aktualiseras skadeståndslagen. I 3 kap. 1 § skadeståndslagen så framgår att arbetsgivaren har ett principalansvar för skador som arbetstagaren vållar då han befinner sig i tjänsten. Frågan här blir således vad som är att hänföra till tjänsten, i den mån du exempelvis kör lastbil som yrke torde det vara klarlagt att detta är att anse som inom tjänsten, men exempelvis körning mellan affärsmöten kan bli svårare att så klart svara på. Det beror således mycket på hur dina arbetsuppgifter ser ut. Ett vanligt exempel på skador som sker utanför tjänsten är då en trädgårdsmästare hjälper en kund med datorproblem och då vållar sakskada.I den mån det inte är att hänföra till tjänsten så har du vållat din arbetsgivare sakskada genom brott enligt 2 kap. 2 § skadeståndslagen och då principalansvar inte föreligger så är du skyldig att utge ersättning för detta. Vänligen,

Kommuns skadeståndsskyldighet

2015-02-07 i SKADESTÅNDSRÄTT
FRÅGA |Hej,jag har brutit armen (fraktur i strålbenet) på en kommunal parkering vid min barns förskolan. Har jag rätt att få skadestånd från kommunen? Hur gör man det?
Björn Eriksson |Hej, tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.En kommun ska ersätta personskada som vållas genom fel eller försummelse vid myndighetsutövning, 3:2 skadeståndslagen. Det räknas dock inte som myndighetsutövning att underhålla parkeringsplatser då detta närmast är att likna vid en service som kommunen tillhandahåller.Kommunen är dock ansvariga för arbetstagare som dom har i sin tjänst precis som ett privat företag skulle vara, detta framgår av 3:1 skadeståndslagen. Om din skada beror på att en arbetstagare som kommunen har i sin tjänst genom fel eller försummelse har orsakat din personskada ska kommunen ersätta dig för skadan. Det krävs då att det finns ett orsakssamband mellan felet eller försummelsen som arbetstagaren gjort sig skyldig till och att du skadas. Det är du som har bevisbördan för detta och det kan vara svårt att uppfylla detta beviskrav.Mitt råd är att du vänder dig till kommunen och försöker komma överens om en ersättning för din skada. Om detta inte är möjligt så återstår bara att vända sig till tingsrätten och väcka talan om skadeståndsskyldighet mot kommunen.Hoppas att detta besvarade din frågaVänligen

Skadestånd för skada vid bråk samt fråga om misshandel

2015-01-30 i Skadestånd på grund av brott
FRÅGA |Hej!Jag bråkade med en kille för ungefär 7 månader sedan! Han började slå mig och jag slog tillbaka som självförsvar! Jag polisanmälde händelsen och efter några veckor fick jag hem ett brev där det stod att allt blev nerlagt pga "för lite bevis".... Jag har nu ett ärr på näsan som är ungefär 1 CM bredd! Frågan är; har jag rätt att få skadestånd? Ärret syns bra och ser väldigt fult ut enligt mig.. Jag har dessutom besökt vårdcentralen efter händelsen för behandling..
Thommy Södergård Åkesson |Hej, och tack för din fråga!Det är ju faktiskt inte alltför ovanligt att sådant här händer; det kan ju vara väldigt svårt att bevisa misshandel (vilket är det brott som blir aktuellt om skada orsakas). En skada räcker nog i sig sällan som bevis, och om inte gärningsmannen erkänner händelsen räcker det nog inte heller att offret vittnar om vad som hänt. Vad som skulle krävas är att någon tredje person hade sett vad som hände eller att det på något annat sätt fanns fler bevis än ditt ord och sår. Om det är så att du känner till någon som kan vittna, bör du höra av dig till polisen igen. En förundersökning kan nämligen tas upp igen om det dyker upp nya bevis!När brott skall bevisas krävs det att det "ställs utom rimligt tvivel" att gärningsmannen har begått handlingen. Om brott har begåtts är gärningsmannen även skadeståndsskyldig. Det krävs dock egentligen inte att någon brottmålsrättegång äger rum, utan man kan kräva skadestånd ändå! Då gäller också ett lägre beviskrav än när det handlar om brott. Utan att gå in på teknikaliteterna, kan sägas att ett ärr samt vårdkostnader kan anses vara skador. Vidare krävs att skadan är orsakad uppsåtligen eller genom oaktsamhet (2 kap. 1 § Skadeståndslagen, https://lagen.nu/1972:207#K2). Har någon slagit en är det naturligtvis åtminstone ett oaktsamt beteende. Om det är så att du "aktivt" har bråkat med honom, kan det dock bli så att du får ett lägre skadestånd eftersom du var medvållande (Vilket betyder att en del av skulden placeras på dig själv). Det skulle i ett sådant fall hur som helst kunna räcka som bevis att du kan visa på skadan och vittnar om vad som hände, trots att den andre nekar. Det måste dock förmodligen åtminstone vara så att ingen annan förklaring är mer rimlig. Den andre kan ju till exempel hävda att du ramlade men skyller på honom eller liknande, och då måste det visas att din version är mer sannolik.Vidare kan tilläggas att det självklart är dyrt att gå till rättegång med sådana här saker, men om du anser att skadan var allvarlig eller har en bra hemförsäkring som täcker rättegång kan det vara värt att gå vidare. I första hand är det dock mest praktiskt för dig om förundersökningen kommer igång igen, så om du har mer information som inte polisen vet om skall du höra av dig till dem. Om brottet skulle gå till rättegång kommer nämligen åklagaren att driva din skadeståndstalan åt dig, så att du inte behöver lägga ut några pengar.Om du undrar något mer om det här är det bara att höra av dig igen!Hälsningar,

Ersättning till följd av nära anhörigs död

2015-01-25 i Skadestånd på grund av brott
FRÅGA |Hejsan, min mormor gick precis bort och mannen som gjorde detta kommer nu bli åtalad för grov vållande av annans död, grov rattfylleri samt smitning. Har jag någon rätt till skadestånd då och behöver jag något slags läkarintyg på att jag sörjer?
Tova Thuresson |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med ditt juridiska spörsmål!Om personskada lett till döden ska ersättningen betalas för personskada som till följd av dödsfallet åsamkats någon som stod den avlidne särskilt nära. Detta följer av 5 kap 2 § tredje punkten skadeståndslagen (SkL). Denna bestämmelse innebär således att rätten till skadestånd omfattar psykiska besvär som drabbat särskilt närstående till den person som dödats. Bevisbördan ligger på den skadelidande, d.v.s. att det är du som måste bevisa skadan. Utgångspunkten är att ersättning bara utgår i den mån skadan är medicinskt påvisbar. Dock uttalar förarbeten att man normalt kan utgå från att den närstående lidit psykiskt när en närstående dödats, vilket torde innebära att något läkarintyg inte kan ses som ett krav.Lagen tar sikte på personer som står särskilt nära avlidne. Vad som menas med särskilt nära är främst make, registrerad partner, sambo, barn och föräldrar. Enligt förarbetena till bestämmelsen avses i första hand medlemmar i samma etablerade hushållsgemenskap. Om du och din mormor inte bodde tillsammans kan det enligt min mening vara svårt att få skadestånd då du enligt lagens definition kanske inte omfattas av begreppet "särskilt nära" och därmed inte är berättigad till skadestånd.Vänligen,

Skadeståndslagens nödvändighet

2015-02-12 i Skadeståndsansvar för underåriga och vårdnadshavare
FRÅGA |Hej! På min dotters 1årskalas skadades hennes doppresent av sin 9åriga kusin. Jag sa till att leksaken (en plåtbil) inte var gjorda för äldre barn men han valde att fortsätta köra på den vilket gjorde att den blev sned i ratten. Föräldrarna hävdar att hela summan inte behöver ersättas eftersom bilen fortfarande är körbar och bara "lite skadad". Jag hävdar att man ersätter hela beloppet utan att kräva den "trasiga" bilen i retur, vilket dom verkar tycka dom har rätt till. Vad gäller? Har man rätt att kräva pengarna kontant eller ska bilen ersättas med en likadan bil? (Och vad händer med den skadade bilen?)Tack på förhand
Christopher Escalante |Hej!Ert förhållande är utomobligatoriskt och således gäller skadeståndslagen. Principerna som tillämpas är att skadevållare som vid vårdslöshet/uppsåt orsakar sakskada ska ersätta denna. 2 kap. 1 § skadeståndslagen. För barn görs en annorlunda culpabedömning (vårdslöshetsbedömning) än för vuxna. 2 kap. 4 § skadeståndslagen. 4 § stadgar dels att vid skadeståndsskyldighet ska det sättas ner till en skälig nivå i förhållande till barnets ekonomiska möjligheter (då ansvarsförsäkring inte finns vanligen 0 kr) men en mildare culpabedömning ska även göras för barn under 15 år. Man får förutsätta att barn, som inte har all den insikt som en vuxen har kommer förorsaka mindre olyckor, de kan således inte åläggas skadeståndsskyldighet lika strikt som en vuxen person. Mycket talar således för att kusinen inte är skadeståndsskyldig. Även föräldrar till barn kan åläggas skadeståndsskyldighet för bristande uppsikt över barn och detta ses som egen vårdslöshet enligt 2 kap. 1 § skadeståndslagen. Även här råder emellertid en avvägningsbedömning, var det vårdslöst att lämna barnet ensam med en leksak, var det vårdslöst att inte hindra barnet från att köra bilen? Utifrån de omständigheter du beskriver så talar mycket för att egen culpa inte föreligger för föräldrarna. I den mån skadeståndsskyldighet skulle föreligga utgår ersättning för sakskada för reparation. 5 kap. 7 § skadeståndslagen.Förutom att svara juridiskt ligger det i min roll att vara rådgivande kring rättens möjligheter. Även om det skulle föreligga skadeståndsskyldighet, vilket jag ställer mig tveksam till, så är den möjlighet ni har om de inte är villiga att betala för leksaksbilen att inge en stämningsansökan om tvistemål till domstol. Detta är ekonomiskt en återvändsgränd eftersom en sådan process är ekonomiskt dyr. Jag skulle även vilja, utan närmare insikt i era familjeförhållanden, rekommendera er att värdesätta denna framför den klart osäkra ekonomiska vinningen med en process. Vänligen,

Försvinner skadeståndsanspråk om den berättigade avlider?

2015-02-02 i SKADESTÅNDSRÄTT
FRÅGA |Hej! Min Pappa har precis avlidit och han skulle nu i Februari ha fått beslut om han hade rätt att få ut skadestånds pengar eller inte för vissa situationer. Avskrivs hela ärendet nu då han har avlidit eller får man beslut om det ändå? Och går då ev ersättning till hans avtagande?
Thommy Södergård Åkesson |Hej, och tack för din fråga!I princip skulle man kunna säga att skadeståndsanspråket uppstår när skadan uppstår. Detta innebär att skyldigheten uppstod medan din pappa fortfarande levde; det beslut som kommer nu handlar bara om att konstatera om skyldigheten finns eller inte. Tydligen har också anspråket framställts medan din pappa levde, och då finns det i princip ingenting som innebär att skadeståndsanspråk bortfaller (en begränsning finns annars till exempel i 6 kap. 3 § Skadeståndslagen, https://lagen.nu/1972:207#K3). Med andra ord skall inte ärendet avskrivas, utan ersättningen skall gå till dödsboet. Detta innebär förstås att det går vidare till arvingarna om inte dödsboet har skulder.Hälsningar,

Försäkring och skadestånd

2015-01-29 i Hur kräver man skadestånd?
FRÅGA |Hej!Det är så att jag hyr ett förråd av ett företag för maganisering. har nu fått info om att kommunen har haft en avloppsläcka så det är 5 cm avloppsvatten i lokalen, väldigt mycket är förstört.Så nu min fråga. Vem bär ansvaret för det inträffade? Vart ska jag vända mig för att få ekonomisk ersättning?MvhTherese Nilsson
Simon Adolfsson |Hej och tack för din fråga.Eftersom att avloppsläckan med största sannolikhet beror på en olyckshändelse, är det inte möjligt att kräva skadestånd av någon. Ingen bär ansvar. OM läckan nu beror på försumlighet, har du att vända dig till den försumlige för ersättning.Istället, för att få kompensation för din skada, bör du vända dig till relevanta försäkringsbolag. Det finns vissa hemförsäkringar som även täcker magasinerad egendom, kolla om ditt hemförsäkringsbolag täcker de aktuella skadorna. Det kan även tänkas att företaget du hyr egendom av har en försäkring som du kan ta del av.Utan mer informationen kan jag inte ge dig mer råd än att kontakta bolaget du hyr av och ditt försäkringsbolag.Mvh,

Skadeståndsanspråk vid misshandel

2015-01-25 i Skadestånd på grund av brott
FRÅGA |Hej. Min dotter blev misshandlad och nu ringer polisen och frågar vad hon vill ha i skadestånds ersättning. Polisen har bilder från den dagen hon blev misshandlad. Vad är rimligt att säga för summa? Hon har fortfarande blåmärke i ansiktet och ett sår i huvudet. Misshandeln skedde i april 2014. Med vänlig hälsning, Eva-Lena
Björn Sundin |Hej och tack för din fråga! Rätten till skadestånd vid personskada regleras av Skadeståndslagen 2 kap. 1§ och innebär helt enkelt att den som skadar en annan person ska ersätta denna. Skadeståndets storlek baseras på skadans omfattning och ska täcka bl.a. sjukvårdskostnader mm (se 5 kap 1§). Vad som är rimligt att yrka som skadestånd är svårt för mig att uttala mig om, men av din fråga förstår jag att misshandeln varit av grövre slag med tanke på de skador som fortfarande finns på din dotter. Enligt Brottsoffermyndigheten kan nivån för yrkandet ligga mellan 10 och 15 000 kr för en misshandel som du beskriver (http://www.brottsoffermyndigheten.se/ersattning/skadestand/vad-ska-jag-begara-i-skadestand). Jag råder dig att ta kontakt med Brottsoffermyndigheten som bättre kan hjälpa dig med ett lämpligt yrkande, kontaktuppgifter hittar du på http://www.brottsoffermyndigheten.se/ersattning/servicetelefon Vänligen