Trafikskada - strikt ansvar

2014-07-07 i Skadestånd i trafiken
FRÅGA |Jag gick över en gata samtidigt som en taxibil kommer körande framför, han kör över en glasflaska och när den krossas under däcket skickas en glasbit in i min fot. Chauffören kör, trots hög smäll som han garanterat hörde, vidare. Jag uppsökte akutmottagning eftersom glasbiten trängde djupt in i foten och blodet pumpade ur såret. Glasbiten hade sån kraft när den satte sig att även senan till stortån blev skadad, ska opereras och laga den. Min fråga är vad jag har för möjligheter att kräva skadestånd från taxibolaget? Jag har flera vittnen på det som skedde. På förhand tack
Christopher Escalante |Hej! Tack för din fråga.Eftersom taxibilen är ett fordon så föreligger det ett strikt ansvar för alla skador som fordonet orsakar, det krävs således varken uppsåt eller oaktsamhet. Detta regleras i trafikskadelagens 11§ https://lagen.nu/1975:1410. Utifrån din beskrivning av händelsen så kan din skada härledas till taxibilen, ersättning skall således utgå från fordonets trafikförsäkring. Du har således all möjlighet att kräva ersättning av taxibolaget. Vad du kan få ersättning för regleras i 5 kap. och 6 kap. 3§ skadeståndslagen https://lagen.nu/1972:207. Bland annat så innefattar detta kostnader i samband med uppsökande av sjukvård, inkomstförlust, sveda och värk mm. Mitt råd till dig är att du tar kontakt snarast med taxibolaget och förklarar situationen så de kan ta kontakt med deras försäkringsbolag, vilka vanligtvis är de som behandlar ärendet vidare.Vänligen,

Skadestånd för skadad bil

2014-06-30 i Skadeståndsansvar för underåriga och vårdnadshavare
FRÅGA |Hej. En pojke (kanske 6-8år gamal) kastade en stor sten rakt i backen mot min bil som stod parkerad på en bilparkering i Strömstad.Den slog ett stort märke i bilen. Pojken smet men jag gick efter och förklarade att jag behövde prata med hans föräldrar om detta. Först nekade han men ändrade sig efter att jag förklarat att jag hade flera vittnen. Visade sig att de var norrmän. Mamman ville inte att vi tog det via försäkringsbolagen då hon ansåg att det skulle bli billligare för henne så. Hon tog på sig fullt ansvar och att hon skulle stå för kostnaderna. Vi skrev vad som hänt på ett papper och att hon tog på sig detta och skulle stå för kostnaderna. Vi skulle lämna in bilen på verkstad och få kostnadsuppskattning så skulle hon betala. Några dagar senare får jag mail från henne där hon säger att enligt norsk lag behöver hon inte betala för vad hennes son gjort och att hon inte tänker betala. Hon anger att hon kände sig förvirrad och pressad när det hände och att det därför inte gäller det vi då skrev. Vad gäller? Är hon skadeståndsskyldig eller ej? Och om hon inte är det måste vi stå för självrisken? Skulle det hjälpa att göra en polisanmälan? Tack på förhand
Thomas Borgenfalk |Hej och tack för att du vänt dig till Lawline med din fråga!För att ge dig ett tydligt svar kommer jag att dela upp din fråga i tre delfrågor:1) Ska svensk eller norsk lag avgöra om skadeståndsskyldighet föreligger?2) Är föräldrarna ansvariga för skadan?3) Vad kan man göra nu?1) Den här frågan är relativt enkel. Svensk lag gäller eftersom skadan uppkom i Sverige. Det följer av den sk Lex loci delicti-regeln som fastställs i bland annat NJA 1969 s. 163. Om hon enligt norsk lag är skadeståndsskyldig eller inte spelar alltså ingen roll i det här fallet!2) När barn orsakar skador tar man hänsyn till flera faktorer för att avgöra om skadeståndsskyldighet föreligger. En faktor som väger tungt är om barnet skyddas av ansvarsförsäkring. Eftersom så verkar vara fallet här är min bedömning att pojken är ansvarig för skadorna på din bil, se https://lagen.nu/1972:207#K2P4S1. Era chanser att vinna i en eventuell process är därför goda enligt min bedömning.Det är även möjligt att det här utgör ett brott nämligen skadestånd/åverkan. I sådant fall är föräldrarna ansvariga för skadorna, se https://lagen.nu/1972:207#K3P5S1.3) Naturligtvis är föräldrarna inte skyldiga att använda sin ansvarsförsäkring även om det ofta är att rekommendera. Om de inte gör det kan du väcka talan i domstol här i Sverige (ta i sådant fall kontakt med ett ombud). Mitt tips är ändå att göra en polisanmälan, informera föräldrarna att det är svensk lag som gäller och att de antingen får 1) betala reparationskostnaderna, 2) betala er självrisk eller 3) bli stämda i domstol.Hoppas situationen blev tydligare och att det löser sig för er.Vänliga hälsningar

Skadestånd för olycka?

2014-06-29 i Skadestånd utanför kontraktsförhållande
FRÅGA |Min sonhustru halkade på IKEA nyligen. Någon hade hällt olivolja på golvet som hon halkade på och bröt svanskotan. Finns det möjlighet att få ersättning av IKEA och hur går vi tillväga?
Robin Henningson |Hej och tack för din fråga!För att kunna få skadestånd enligt skadeståndslagen i en sådan situation måste du dels kunna bevisa att den sk. skadevållaren varit oaktsam och dels att det föreligger ett tydligt orsakssamband mellan denna oaktsamhet och en uppkommen skada.Du får här föra ett resonemang kring huruvida det varit oaktsamt av affären att inte städa undan oljan i tid.

Halka inne i butik - butikens skadeståndsansvar

2014-06-18 i Skadestånd utanför kontraktsförhållande
FRÅGA |Jag ramlade inne på Lidl den 23/5 dom hade precis tvättat golvet,ingen skylt som varnade. Bröt vänster axel på två ställen.Har jag rätt till skadestånd etc,vi har varit och skrivit en skadeanmälan i butiken,men ej hört något från deras försäkringsbolag ännu.Jag vill veta vad jag har rätt till så man inte blir lurad!Med vänlig hälsning, Linda Ström
jacob frank |Hej och välkommen till Lawline.Det du har drabbats av kallas på juridiskt språk personskada (inte så konstigt när man tänker efter). När en skada inträffat och de parter som är inblandade inte har något avtal mellan sig gäller i allmänhet skadeståndslagen, se 1 § den lagen. En tillämpning av skadeståndslagen utesluts inte bara av avtal utan också om det finns en särskild reglering i annan lagstiftning. Så tycks inte vara fallet här, t.ex. torde inte 32 kap Miljöbalken vara tillämplig.Den som uppsåtligen eller av vårdslöshet vållar personskada eller sakskada skall ersätta skadan, 2:1 SkL. Rimligen kan vi anta att Lidl inte orsakade skadan med vilje. Därför måste vi fråga oss om Lildl av oaktsamhet vållat skadan.Skadeståndsskyldighet enligt svensk rätt förutsätter som regel att den som orsakar skadan har utfört en positiv handling. Oaktsam underlåtenhet att handla kan dock i vissa situationer leda till skadeståndsansvar. Det krävs då att det funnits en skyldighet att handla för att undvika skadan. En sådan skyldighet kan finnas t.ex. till följd av bestämmelser i lag eller annan författning eller till följd av att det i rättspraxis lagts fast en sådan princip i vissa situationer. Som ovan nämnts kan det alltså helt utan särskilt författningsstöd finnas situationer där det föreligger en plikt att handla för att förekomma skada. Den som t.ex. själv har framkallat en fara för skada anses ha en plikt att handla så att faran undanröjs. I det senare fallet brukar man dock inte tala om underlåtenhet i egentlig mening eftersom underlåtenheten föregåtts av en positiv handling. Man kan jämföra med det fallet att man finner en grind öppen utan stänga den jämfört med att man själv öppnar grinden utan att stänga den. I det senare fallet brukar man inte tala om underlåtenhet, vilket man gör i det första fallet.I vårt fall tycks Lidl själva ha orsakat det blöta golvet. Det saknas därför anledning att tala om underlåtenhet. Genom att blöta golvet utan att varna för risken för halka föreligger en ganska starkt presumtion för att Lidl vållat din skada av oaktsamhet, genom positiv handling. Dina möjligheter till ersättning bedömer jag därför som ganska goda. Det ska dock framhållas att en bedömning alltid måste göras av samtliga omständigheter i det enskilda fallet. Ponera t.ex. att den som tvättade golvet precis var klar och sprang iväg för att hämta varningsskyltar medan du ramlade etc. Enligt 5:1 skadeståndslagen omfattar skadestånd för personskada följande:1. sjukvårdskostnad och andra kostnader för den skadelidande, inbegripet skälig kompensation till den som står den skadelidande särskilt nära,2. inkomstförlust,3. fysiskt och psykiskt lidande av övergående natur (sveda och värk) eller av bestående art (lyte eller annat stadigvarande men) samt särskilda olägenheter till följd av skadan.Ersättningsnivån för sveda och värk baseras som regel på Trafikskadenämndens tabeller.Ovan svar är vad som inryms inom vår gratisrådgivning, behöver du vidare rådgivning för att stämma motparten rekommenderar jag att du kontaktar någon av de specialiserade jurister Lawline samarbetar med. Du kan boka tid på ett kontor nära dig direkt via http://lawline.se/boka alt klicka på knappen till höger.

Kattägares skadeståndsansvar

2014-07-01 i Skadeståndssansvar för djurägare
FRÅGA |Hej, Vår bil har skadats i samband att grannkatten blivit inlåst i vårt gemensamma garage. Fyra garageceller med egen port och avspärrning mellan garagen. Katten har hoppat upp på en kruka som i sin tur föll ned på motorhuven. Buckla och breda skrapskador. Vår garagedörr var låst däremot var grannens dörr öppen så katten har gått in i vårt garage via grannens garage, vilket har hänt tidigare. Katten klättrar mellan garagen. Självrisken för att åtgärda skadan är 3000kr. Nu undra jag om vi kan ställa några krav på kattägaren. Vi vet vems katt det gäller. Hälsningar /Claes
Jelena Todorovic |Hej!Tack för din fråga.Katt- och hundägares ansvar regleras i lagen om tillsyn över hundar och katter, här. Enligt 1 § skall hundar och katter skötas på ett sådant sätt som med hänsyn till deras natur och övriga omständigheter behövs för att förebygga att de orsakar skador eller avsevärda olägenheter. Det ankommer således på djurägaren att ha översikt och ta ansvar för sitt djur. I lagens 19 § föreskrivs ett s.k. strikt ansvar för hundägare för de skador som orsakas av hunden. Detta innebär att hundägaren har ett skadeståndsansvar oavsett om denne varit vållande eller inte. Någon motsvarande regel för katter finns dock inte, varför kattägare svarar enligt skadeståndslagens regler. Enligt 2 kap. 1 § skadeståndslagen krävs för skadeståndsansvar att kattägaren agerat uppsåtligen eller vårdslöst. I denna situation bär du bevisbördan, d.v.s du måste bevisa att kattens ägare handlat oaktsamt och inte utövat tillräcklig uppsyn över sin katt, något som kan bli svårt. Vänligen, 

Beräkning av ränta

2014-06-29 i Ränta
FRÅGA |35 000 kr jämte ränta på belopp enligt 6 § räntelagen (1975:635) från och med den 2 december 2012 tills dess betalning sker! Min fråga är vad räntan ligger på om man räknar tills idag 2014-06-27 eller en månad fram över? Allt har blivit klart i högsta domstol!
Linda Davidsson |Hej och tack för din fråga!Beräkning av ränta görs enligt 6 § räntelagen, se https://lagen.nu/1975:635. Referensräntan, som bestäms av Riksbanken enligt 9 §, ska adderas med 8 procentenheter. För tillfället ligger referensräntan på 1 procent, vilket gör att den totala räntan blir 9 procent (1+8). Lägg märke till att Riksbanken fastställer referensräntan två gånger om året (1 januari och 1 juli) och siffran kan därmed förändras om man väntar med betalningen till senare tillfälle. Du hittar den aktuella referensräntan på Riksbankens hemsida http://www.riksbank.se/ .Du kan beräkna räntan med hjälp av Kronofogdemyndighetens hemsida http://www.kronofogden.se/Berakningavskuldranta.html. Skriv i 35000 i beloppsrutan, 9 (eller annat procenttal om referensräntan ändras) i procentuell ränta, 121202 som datum i rutan betecknad fr.o.m. (ÅÅMMDD) samt 140627 i rutan betecknad t.o.m. (ÅÅMMDD). Kryssa därefter i vanlig ränta som ränteberäkningsalternativ.Räntebeloppet blir då 4952.50 kr och det totala beloppet blir därmed 39952.50kr (35000+4952.50). Om du istället skriver i 140727 blir räntebeloppet 5215 kr och det totala beloppet blir 40215 kr. Vänligen,

Ersättning vid frihetsberövande

2014-06-19 i Hur kräver man skadestånd?
FRÅGA |Hej. Jag satt häktad och anhållen i 22 dagar. Men fick i veckan brev om att fallet var nedlagt. Nu är min fråga, hur ska jag gå till väga för att få ersättning? Jag gick i skolan, förlorade tid där, lärdom sedan jobbade jag deltid och förlorade ett par dagar där också. Jag mår fortfarande dåligt, har besökt psykolog, det har hjälpt mig men det är fortfarande dålig sömn och dåliga minnen.Sen undrar jag hur lång tid det tar för Tingsrätten att lägga ner fallet? Och hur lång tid tar det tills de godkänner ersättningen och att jag får pengarna?
Sofia Jonsson |Hej och tack för din fråga,Den som har varit anhållen i minst 24 timmar i sträck eller häktad kan ansöka om ersättning hos Justitiekanslern (JK) när förundersökning har avslutats utan att åtal har väckts eller när frikännande dom har meddelats för den brottsmisstanke som frihetsberövandet avsåg. Du bör alltså kontakta JK för att få ersättning för detta. Handläggningstiden hos JK är i normalfallet 6 till 8 veckor. Beslutet från JK kan inte överklagas. Ifall du skulle bli missnöjd kan du istället väcka talan mot staten genom att ansöka om stämning i tingsrätt.Information om förfarandet hos JK finner du HÄR och ansökningsblankett finner du HÄR.Vänliga hälsningar,

Strikt ansvar för hundägare

2014-06-18 i Skadeståndssansvar för djurägare
FRÅGA |Hej! Min pojkvän gick ut på promenad med min mammas 2 yorkshire terrier (en hane och en tik ). När han närmade sig gräsmattan i hörnet av våran bostadsområde blev våran hane Yorkshire terrier attackerad av en amstaff . Min pojkvän hann ta upp våran gravida yorkshire terrier under tiden amstaffen sprang mot honom och han ramlade på gräsmattan med våran tik i hamnen. Amstaffen ihälbet min mammas hund hane . Kvinnan som var ute med amstaffen istället för att ta taget på sin hund sprang iväg från brottplatsen . Hennes partner kom med en kompis för att stoppa amstaffen men det har redan varit försent. Min mammas yorkshire terrier avled på plats.Han var inte försäkrad under senaste året . Detta skedde inom en bostadsområde där det står tydligt på en skylt att hundar ska hållas kopplade . Min pojkvän sprang hem för att hämta min mig . Våran hem är bara 60 meter från brottsplatsen . Jag ringde min mamma först , sedan polisen för att polisanmäla . Djurvården är dålig i Nynäshamn och det var stängt för dagen när olyckan har skett. Efter ca 4 timmar kom polisen och gjorde ett förhör med kvinnans partner , mig och min pojkvän. Min mamma försökte lösa ersättning/skadestånd frågan med den ansvariga för amstaffen men den personen sa till henne via en telefonsamtal samt sms att utredningen är avslutad , att deras sida fick betala 30.000 böter till polisen och att de tänker inte ta ansvaret längre samt att de blev kontaktade av någon att min mamma håller på att bedra dem. Min mamma ringde polismyndigheten och frågade om saken .Hon blev informerad att polisen tog aldrig emot några pengar från den/de misstänkta och att dem hade inte dömt den/de till böter . Därför har vi alla i familjen bestämtatt gå med det till tingsrätten . Vi alla i familjen skulle vilja veta vilka rättigheter har vi som en målsägare /ägare till den avlidna hunden . Kan vi ansöka om skadestånd via tingsrätten även om vårat hund hade inte försäkring den senaste året? Polisen sa att vi kunde även ta skadestånd via Kronofogden men när jag ringde blev jag tillsagt att få ett beslut /dom först från tingsrätten och sedan skicka vidare. Den misstänkte är en EU medlem . Hur kan vi hantera det hela ifall de misstänkta bestämmer sig för att lämna Sveriges gränser för att inte ta ansvaret för vad deras hund gjorde mot våran yorkshire terrier? Och om de misstänkta ljuger till min mamma ska vi också ta det i stämningsansökan som vi skickar till tingsrätten eller inte ? I utredningspappret som vi fick en kopia av står det ingenting om kvinnan som gick ut med amstaffen och hennes partner står som vittne ....räknas det som att de har gett felaktigt information till polisen eller kan även anhörig till den misstänkta anses som vittne ? Vi behöver verkligen hjälp ur den juridiska perspektivet . Det är inte bara hunden vi miste . För min pojkvän blev det ett traumatisk händelse . Han är rädd för stora hundar nu och vill inte gå ut med den kvarlevande hunden som vi har . Han vill inte passera vägen där olyckan skedde . Min mamma var utomlands så jag ansvarade för båda hundarna .
jacob frank |I fråga om en hundägares ansvar för skador som hunden orsakat, gäller lagen om tillsyn över hundar och katter, se hela lagen här. Enligt 19 § ovannämnd lag ska en skada som orsakas av en hund ersättas av dess ägare eller innehavare, även om han eller hon inte vållat skadan. Detta innebär att även om hundägaren är helt utan skuld till skadan blir denne skyldig att utge skadestånd. I ert fall innebär det sagda att ni har goda möjligheter att kräva skadestånd av ägaren till amstaffen.Exakt för vilka skador ni kan få ersättning för är svårt för mig att avgöra givet den skildring av händelseförloppet du uppgett, men klart är att ni i vart fall kan få ersättning för er hunds ekonomiska värde.Ovan svar är vad som inryms inom vår gratisrådgivning, behöver du vidare rådgivning för att stämma motparten rekommenderar jag att du kontaktar någon av de specialiserade jurister Lawline samarbetar med. Du kan boka tid på ett kontor nära dig direkt via http://lawline.se/boka alt klicka på knappen till höger.