Trafikskadeersättning

2015-06-29 i Skadestånd i trafiken
FRÅGA |Hej !Jag körde på en cyklist öven en övergånsställe ,persosnen kom från min vä sidan , kunnde inte bromsa helt ! Personen fick lindriga skador och fört till sjukhuset! Jag körde på max 30 k/h men händelsen gick fort inom 3 sec. Polisen kom till pats , händelsen anämlt till polisen och min försäkringsbolag !Min fråga är , är det jag skyldig att stå för skadestånd för cykliseten ? Har jag varit vållande bilist i en sån situation ?Tacksam för svar !
Björn Eriksson |Hej, tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.Jag kan tyvärr inte spekulera i vem som eventuellt skulle anses vara vållande till olyckan utan att känna till händelseförloppet i närmare detalj.Men oavsett vem som har varit vållande till olyckan så utgår trafikskadeersättning för person- och sakskador som orsakas av trafik med motordrivet fordon, trafikskadelag 11§. Ersättningen betalas då ur den obligatoriska trafikförsäkringen som du är skyldig att ha på din bil.Hoppas att detta besvarade din frågaVänligen

Skadeståndsansvar för barn vid gemensam vårdnad

2015-06-28 i Skadeståndsansvar för underåriga och vårdnadshavare
FRÅGA |Hej! Jag har en fråga angående om barns skadeståndsskyldighet. Min sambo har en son som eldat ner en mindre byggnad. Vi har löst det genom att köpa ett nytt åt föreningen som ägde det. Nu när det ska betalas vägrar barnets mamma stå för hälften av kostnaderna. Trots att dom har delad vårdnad. Är inte hon tvingad att betala? Han är skriven hos henne. Vore tacksam för snabbt svar.
Emma Persson |Hej!Tack för att du ställer din fråga till Lawline.Regler om föräldrars skadeståndsansvar för skada som vållats av deras barn finns i skadeståndslagen (1972:207) kap 3 § 5, se här. En förälder som har vårdnaden av ett barn ska ersätta sakskada som barnet vållar genom brott. Om barnet står under gemensam vårdnad till båda föräldrarna så har således båda vårdnaden om barnet och har således båda ett ansvar att ersätta skada barnet vållar genom brott. En beloppsbegränsning som uppgår till 1/5 av prisbasbeloppet gäller för båda föräldrarna gemensamt. I detta fall råder jag er att återigen försöka påtala detta för barnets mamma, och om ni känner att det behövs, ta kontakt med en erfaren jurist på skadeståndsrättens/familjerättens område.Med vänliga hälsningar

Ökad trafik orsakat ekonomisk skada

2015-06-25 i Skadestånd på grund av fel på väg etc.
FRÅGA |En grann-villafastighet byggdes om till hyreshus, vilket innebär mycket mer biltrafik. Denna biltrafik har ny pressat sönder en stödmur, vilken bör ersättas innan den rasar, denna åtgärd kostar 50-80000 kronor.Har sökt fastighetsägaren brevledes två gånger, utan att få svar.Försökt att få reda på vad som gäller av kommunens konsumentkontakt, byggnadskontoret och länstyrelsen, vilken hänvisar till jurist. Är det något Ni kan hjälpa mig med? Vad är det som gäller.
Emilia Larson |Hej,Tack för att du ställer din fråga till oss på Lawline.Skadeståndslagen 2 kapitlet 1 § innebär en möjlighet att få skadestånd för den ekonomiska skada som du lidit på grund av biltrafiken. Huvudregeln är att den som orsakar skada på annan person eller annans egendom ska ersätta den skadan. För att kunna erhålla skadestånd krävs dock att du kan visa att det finns en kausalitet (orsakssamband) mellan den ökade biltrafiken och skadan på din mur. Du skulle därför behöva en kunnig person som kan visa på att skadan uppkommit av det ökade antalet bilar och inte på grund av normalt åldrande.Även miljöbalken 32 kapitlet 1 § kan användas för att utfå skadestånd om biltrafiken har sådan anknytning till vägen att väghållaren kan hållas ansvarig för de olägenheter som förorsakas av biltrafiken. För ansvar krävs alltså även här att det finns kausalitet mellan den ökade biltrafiken och skadan. ”Skadan ska inte vara en alltför svårförutsebar, säregen eller avlägsen följd av verksamheten”.I MÖD 2004:15 (miljödomstolen) har en fastighetsägare yrkat ersättning för de sprickor som han ansett att Malmö stad orsakat på hans hus. Det förekom tung trafik på gatan utanför och sprängningar för nybyggnation pågick i området. Domstolen ansåg att han inte lyckades visa att skadorna hade uppkommit på grund av trafiken och han fick därför inte något skadestånd. I MÖD 2004:15 lägger domstolen vikt vid att vägen faktiskt var byggd för att klara den mängd trafik som den trafikerades av. Om det är en enskild väg så gäller bestämmelserna i anläggningslagen 46-57 §§ men eftersom att det i din fråga verkar som att det rör sig om ett bostadsområde antar jag att det inte är fallet.Hoppas att det gav svar på din fundering. Om det är något som fortfarande är oklart är du välkommen att återkomma.

Skadeståndsansvar för en 15-åring

2015-06-24 i Skadeståndsansvar för underåriga och vårdnadshavare
FRÅGA |Hej!Min son är 15år och en dag i skolan gick han och hans kompis och "lattjade" med varandra som de ofta gör. Kompisen hängde på min son och min son tog honom och vände upp och ner på honom. Kompisens mobil åkte då ur hans ficka, ren olyckshändelse. Men kompisen och hans förädrar tycker nu att min son ska betala för en ny mobil 2700kr eller att vi ska ta det på vår hemförsäkring och där har vi självrisk 1500kr. Jag tycker att det var en ren olyckshändelse och hade själv aldrig kommit på tanken om det varit tvärtom. Men jag sa att jag tyckte de kunde dela på självrisken då båda var skyldiga men det går kompisens mamma inte med på. Kan vi bara strunta i det eller vad ska vi göra? Med vänliga hälsningar
Soroosh Parsa |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! Den som uppsåtligen eller av vårdslöshet vållar sakskada ska ersätta skadan, 2 kap. 1 § skadeståndslagen (1972:207). Jag ska nedan förklara vad detta närmare innebär.SakskadaDu har inte angivit att mobiltelefonen har skadats, men jag utgår från att en viktigare funktion har förstörts i och med att den behöver ersättas med en ny.Uppsåt eller vårdslöshet Din son verkar inte ha haft uppsåt att skada telefonen. Det får däremot utredas om han har varit vårdslös. Enligt rättspraxis ska inledningsvis vikt fästas vid om den som har orsakat skadan har agerat i enlighet med normal aktsamhet. Det är i din sons fall svårt att avgöra, men det kan tänkas att han borde ha tänkt på att något kan falla ur hans kompis ficka i och med att han vändes upp och ner på. Denna fråga går att diskutera och det kan tänkas finnas flera svar. Samtliga omständigheter måste dock beaktas. Det faktum att de lekte tillsammans talar för att det var en olyckshändelse som ingen av dem kan behöva ansvara för.Adekvat orsakssambandFör skadeståndsansvar fordras ett orsakssamband mellan din sons handlande och skadan som har åsamkats hans kompis telefon. Du har angivit att skadan har orsakats till följd av din sons handlande. Det finns ett orsakssamband, men det måste emellertid även vara adekvat. Det innebär att det ska ha varit rimligt förutsebart: handlandet ska ha legat i farans riktning. Din son ska genom sitt sätt att agera ha framkallat en fara och den skada som har åsamkats ska ha varit ett någorlunda typiskt förverkligande av den fara. Det går att argumentera för båda sidor här. Att vända någon upp och ner på innebär att risken förverkligas att något ramlar ur fickorna. Det är ingen långsökt slutsats, utan den kan ses som adekvat. Vem ansvarar för skadan?För att någon ska bli skadeståndsskyldig krävs alltså i detta fall att en sakskada har uppstått, att någon har varit vårdslös och att det råder ett adekvat orsakssamband mellan beteende och skada. Om din son ska anses vara skadeståndsskyldig ska han ersätta sakens värde eller reparationskostnad och värdeminskning och annan kostnad till följd av skadan, 5 kap. 7 § 1 och 2 skadeståndslagen.Din son är 15 år gammal, vilket är en beaktande faktor i skadeståndssammanhang. Han ska ersätta skadan i den mån det är skäligt med hänsyn till hans ålder och utveckling, handlingens beskaffenhet, föreliggande ansvarsförsäkring och andra ekonomiska förhållanden samt övriga omständigheter, 2 kap. 4 § skadeståndslagen. I syfte att hindra att barnet orsakar skada för någon annan ska du i egenskap av vårdnadshavare svara för att barnet står under uppsikt eller att andra lämpliga åtgärder vidtas, 6 kap. 2 § andra stycket föräldrabalken (1949:381). Din son är 15 år gammal och det kan inte begäras att du har honom under uppsikt i skolan.Frågan om din sons kompis medverkan till skadan måste också diskuteras. Många omständigheter kan beaktas, exempelvis om kompisen hade osedvanligt vida fickor, om han i tysthet accepterade att vändas upp och ner på, om han hade dragkedjor men inte hade dragit igen dem. Sådana omständigheter kan tala för att han har varit medvållande till skadan. Resultatet blir att skadeståndet sätts ned, 6 kap. 1 § andra stycket skadeståndslagen. Skådeståndet kan även sättas ned eftersom det med hänsyn till din sons ekonomiska förhållanden kan anses var oskäligt betungande, 6 kap. 2 § skadeståndslagen.Avslutande råd Som du förstår så kan jag inte ge dig ett klart svar. Det är fullkomligt möjligt att båda bör ansvara för skadan och att skadeståndet sätts ned i viss mån, dels på grund av att båda kan ha bidragit till skadan och dels på grund av att din son troligtvis har en stram budget. Det är kompisen som har bevisbördan för att din son har varit vårdslös. Om du inte accepterat skadeståndsframställan från din sons kompis, måste de vända sig till domstol för att söka sin rätt. Det kan bli en dyr historia om de förlorar målet. Jag rekommenderar att ni kommer överens på egen hand för att undvika tidsspillan.Nedan hittar du lagarna som jag har hänvisat till i mitt svar.Skadeståndslagen. Föräldrabalken.Hör gärna av dig om du har fler frågor.Vänligen,

Skadeståndsansvar vid passivt handlande

2015-06-28 i SKADESTÅNDSRÄTT
FRÅGA |Min dotter sprang in i en pelare på Willys. Hörnet på pelaren var klätt med ett "metallhörn", ca 120cm, vars hörn fläkte upp hennes kind från näsan och ut mot kinden. Det blödde otroligt mycket o dottern + sambon skyndade till v-centralen sedan vidare till barnsjukhuset. Hon sövdes, en bit av kinden klipptes bort- syddes. Fö-bolag kontaktat. Vad gör vi nu?
Soroosh Parsa |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! Du kan försöka kräva ett allmänt skadestånd från Willys. Den som uppsåtligen eller av vårdslöshet vållar personskada ska ersätta skadan, 2 kap. 1 § skadeståndslagen (1972:207). Jag ska nedan förklara vad detta närmare innebär.SakskadaDu har angivit att ditt dotters ansikte har skadats vari en bit av kinden har klippts bort och sytts ihop. Uppsåt eller vårdslöshet Willys har knappast haft för avsikt att skada din dotter. Det kan däremot diskuteras om butiksägaren/butiksansvarig har varit vårdslös genom att låta pelaren vara iklädd på ett farligt sätt. Butiksägaren ansvarar för att agera enligt det som i rättspraxis kallas för normal aktsamhet. Försiktighetsåtgärder ska vidtas till en viss grad enligt en "cost-benefit-kalkyl". Den går ut på att undersöka vad det hade kostat för butiksägaren att vidta en försiktighetsåtgärd i ljuset av den förväntade nyttan, det vill säga att risken för personskador i lokalen minskar. Jag kan inte tänka mig att hela pelaren hade behövt bytas ut, utan att en mindre åtgärd för att på något sätt oskadliggöra hörnet hade varit tillräckligt. Av den anledningen talar mycket för att butiksägaren har varit vårdslös genom passivitet, det vill säga genom att inte ha vidtagit någon åtgärd. Adekvat orsakssambandFör skadeståndsskyldighet fordras ett orsakssamband mellan butiksägarens passiva beteende och personskadan på din dotter. Du har angivit att din dotter har skadats till följd av pelarens vassa hörn. Orsakssambandet ska även vara adekvat, det ska ha varit rimligt förutsebart: Beteendet ska ha legat i farans riktning. Butiksägaren ska alltså genom sitt passiva handlande ha framkallat en fara och den skada som din dotter har drabbats av ska ha varit ett någorlunda typiskt förverkligande av den fara. Jag tycker inte, utifrån din beskrivning, att det råder någon tvekan om att det finns ett adekvat orsakssamband. Det är fullt rimligt att en personskada uppstår till följd av att det vassa hörnet inte har oskadliggjorts.Vem ansvarar för skadan?Arbetstagare ansvarar endast själva om synnerliga skäl föreligger, 4 kap. 1 § skadeståndslagen. Huvudregeln är att arbetsgivaren enligt "principalansvaret" ansvarar för personskada som arbetstagaren orsakar genom fel eller försummelse i tjänsten, 3 kap. 1 § första stycket 1 skadeståndslagen. Du måste undersöka om butiksägaren är arbetstagare eller arbetsgivare. Det är viktigt så att du vet vem du ska framställa ditt skadeståndskrav gentemot. Om det är oklart, kan du alltid vända dig till butiksägaren för att få klarhet i frågan. Frågan om din dotters medverkan till skadorna måste också diskuteras, 6 kap. 1 § andra stycket skadeståndslagen. Fanns det skyltar som informerade om ett farligt hörn på pelaren? Vad framkallade ens hennes val att gå in i pelaren? Många omständigheter finns troligtvis att titta på. En helhetsbedömning måste göras. Butiksägarens ansvar kan troligtvis ändå inte bortses, men skadeståndsbeloppet kan sättas ned i viss mån om medverkan till skadan föreligger.Eventuell ersättningSkadestånd med anledning av personskada omfattar ersättning för sjukvårdskostnad och andra kostnader som din dotter har lidit, inbegripet skälig kompensation till den som står henne särskilt nära, eventuell inkomstförlust, ersättning för fysiskt och psykiskt lidande, dels sveda och värk av övergående natur och dels för stadigvarande men, 5 kap. 1 § skadeståndslagen.Avslutande rådJag rekommenderar att du funderar på om din dotter har varit medvållande med hänsyn till omständigheterna som rådde vid tidpunkten för skadan. Du bör också fundera på vilken bevisning du har. Kan du övertyga butiksägaren om att skadan inträffade inne på Willys? Finns det kameror som fångade upp händelsen eller finns det blod på pelaren? Du kan ta kontakt med butiksägaren och framföra dina skadeståndskrav. Om skadan har inträffat på Willys så har butiksägaren sannolikt varit vårdslös och det råder ett adekvat orsakssamband mellan passivitet och skada.Nedan hittar du lagen som jag har hänvisat till.SkadeståndslagenLycka till med ditt skadeståndsanspråk! Hör gärna av dig om du har fler frågor.Vänligen,

Katt blev ihjälbiten av hund. Vems ansvar?

2015-06-28 i Skadeståndssansvar för djurägare
FRÅGA |Jag har två utekatter. Grannen har en stor hund bakom stängsel (hundsäker men inte kattsäker). Katten gick genom stängslet in i huset genom den öppna dörren och blev ihjälbiten. Vems ansvar? Kan jag kräva något för att det inte händer också med den andra katten?Tack för svar!
Mikael Jonasson |Hej och tack för att du valt att vända dig till Lawline!En hundägare har ett så kallat strikt ansvar, vilket innebär att hundens ägare ansvarar för all skada som hunden orsakar oberoende på om ägaren själv varit vållande till skadan eller inte. Detta framkommer av 19 § Lag (2007:1150) om tillsyn över hundar och katter som du hittar https://lagen.nu/2007:1150. Din granne är alltså ansvarig för att hunden bet ihjäl din katt. Tyvärr finns det inga specifika regler som kan tvinga din granne att agera mot att en liknande händelse sker igen. Det enda jag kan finna är 1 § i ovan nämnda lag som säger att hund- och kattägare ska hålla sina djur under sådan uppsikt att det motverkar skador och olägenheter, dock betvivlar jag att det går att använda sig av den regeln i detta fallet eftersom grannen har säkrat sin trädgård och på så vis hindrar sin hund att ta sig ut. Det blir nog svårt att tvinga på din granne kostnader eller olägenheter för att din katt vill gå in i hans trädgård. Det är nog en kostnad som du själv får ta.Däremot ligger det nog även i din grannes intresse att din katt inte springer in och blir ihjälbiten, eftersom det kan bli en kostnad för grannen. Därmed är det bästa sättet antagligen att ha en dialog med grannen där ni kommer överens om hur ni ska lösa problemet.

Lag (2007:1150) om tillsyn över hundar och katter

2015-06-25 i Skadeståndssansvar för djurägare
FRÅGA |Hej!Vår grannes katt har vid ett tillfälle sprungit in hos oss när vi hade öppen balkongdörr. Katten klöste på vår tapet så det blev rivmärken samt ramlade ned på en gitarr så det blev stora, djupa rivmärken på den. Det går inte att reparera gitarren utan vill vi bli av med rivmärkena får vi köpa en ny. Gitarrens nyvärde är 8 000 kr. Varken vårt eller grannens försäkringsbolag ersätter för skadan. Är det rimligt att vi kräver att grannen ska ersätta oss? Det ska tilläggas att just denna katt har sprungit in hos fler grannar vilket har orsakat glagomål.
Emil Forssell |Hej och tack för din fråga.Enligt Lag (2007:1150) om tillsyn över hundar och katter 1 § skall hundar och katter hållas under sådan tillsyn och skötas på ett sådant sätt som med hänsyn till deras natur och övriga omständigheter behövs för att förebygga att de orsakar skador eller avsevärda olägenheter. Det är alltså ägarens skyldighet att ha översikt och ta ansvar för sitt djur. För hundägare föreligger ett strikt skadeståndsansvar, vilket innebär att de alltid är skadeståndsskyldiga för sin hunds skada oavsett ägarens eventuella vårdslöshet, se 19 § samma lag.För kattägare gäller dock inte detta strikta skadeståndsansvar, utan istället gäller skadeståndslagen (SkL), se https://lagen.nu/1972:207 2:1 SkL. Det krävs alltså vårdslöshet eller uppsåt från kattägaren. Bristande tillsyn av katten är vårdslöst. Du har dock bevisbördan för att kattägaren som orsakat skadan varit vårdslös. Skadan måste också vara adekvat, dvs skadan ska ha legat i "farans riktning". Med andra ord ska skadorna vara en berkänelig konsekvens av den bristande tillsynen av katten.Adekvans torde föreligga i detta fallet, men att bevisa att katten orsakat skadan och att detta var vårdslöst av kattägaren är svårare.Vänligen

Fastighetsägares skadeståndsansvar

2015-06-23 i Skadestånd utanför kontraktsförhållande
FRÅGA |I hörnet på min svärfars tomt står ett stort klippblock eller en jättestor sten som barnen i området brukar klättra upp på från en väg som går utanför tomten. Vad händer om något barn faller ner och gör sig illa, kan svärfar ställas till ansvar för det?Ibland händer det att något barn frågar om lov innan de klättrar där men det tillhör ovanligheterna, gör det någon skillnad om skada uppstår?
Pernilla Friman |Hej och tack för din fråga!Regler om skadestånd i situationer som denna där det saknas avtalsförhållande mellan de inblandade finns i skadeståndslagen som du hittar här.För att din svärfar ska kunna ställas till ansvar krävs att han agerat uppsåtligt eller vårdslöst samt att detta agerande orsakat skadan på barnet. För det första kan vi utesluta att han medvetet velat orsaka skada genom att ha en stor sten på sin tomt. Vidare kan han bara bedömas ha agerat vårdslöst om man tycker att han borde ha informerat barnen om faran av att klättra upp på stenen, alternativt hindrat dem på något sätt. Trots att en fastighetsägare har ett visst ansvar att underhålla fastigheten och se till att förebygga olycksfall som kan inträffa borde man inte kunna ställa något sådant krav på din svärfar. Även för barn är det uppenbart att man kan skada sig om man klättrar upp på en stor sten. Vi kan jämföra med ett rättsfall från 1998 (vid intresse kan det läsas här) där en fastighetsägare inte dömdes till skadeståndsansvar trots att han grävt en grop på sin tomt som en person trillat ner i och därigenom skadat sig. I det fallet diskuterades att han kunde ha förebyggt skaderisken genom att märka ut gropen på något sätt men eftersom den skadade personen kände till gropen ansåg man inte att fastighetsägaren kunde fällas till ansvar.Att barnen frågar om lov förändrar inte situationen och din svärfar bör inte kunna ställas till ansvar för eventuella skador.Vänligen,