Skadeståndsansvar för sakskada

2015-03-16 i Skadestånd utanför kontraktsförhållande
FRÅGA |HejJag har hjälp en kompis att byta däck på hans bil. Efter det så lossnade ett hjul , nu kräver han att jag skall stå för skadorna på bilen. Kan han kräva det? Var /på vem ligger ansvaret?
Mustafa Sheikh Abdi |Hej,Tack för att du vänder dig till oss med din fråga!Detta är en fråga om skadestånd för sakskada som regleras i skadeståndslagen (1972:207) (SkL), huvudsakligen i 2:1 SkL. Den som uppsåtligen eller av vårdslöshet vållar sakskada skall ersätta skadan, enligt bestämmelsen. Sakskador är fysiska skador på fast egendom eller lösa föremål, t.ex. skador på en bil. Jag utgår ifrån att du inte har agerat med uppsåt, så frågan är om du har agerat vårdslös i lagens mening.Först och främst ska skadan ska ha träffat annan, vilket är uppfyllt i detta fall. Därefter ställs den viktiga frågan: vilket mått av aktsamhet var du pliktig att iaktta för att uppfylla din skyldighet att inte orsaka skada. Huvudregeln är att en person inte får agera på ett sätt som leder till person- eller sakskada. Plikten att undvika skada är olika från fall till fall och beror på om passivitet (underlåtenhet att handla) har lett till skadan eller om en aktiv handling har lett till skadan. I detta fall handlar det om en aktiv handling. Vid en aktiv handling är den som utför handlingen skyldig att ta hänsyn till riskerna för att skador kan uppkomma. Du måste alltså ha beaktat riskerna som fanns när du bytte ut däcket på bilen åt din vän. Hur stor aktsamhet som borde ha iakttagits varierar från fall till fall, det är en fråga som jag inte kan svara på med säkerhet. Domstolen kan ta ledning från lagar, tidigare rättsfall, sedvana eller så kan domstolen göra en egen fri bedömning, om de tre första källorna inte ger tillräcklig ledning.Det kan tilläggas att det finns omständigheter som utesluter ansvar, bl.a. samtycke. Eftersom din vän gav samtycke till att du bytte ut däcken kan det finnas en möjlighet till att skadeståndsansvaret utgår eller jämkas (enligt 6:1 SkL), men det kan inte sägas med säkerhet eftersom det påverkas av flera faktorer. Se https://lagen.nu/1972:207Hoppas svaret var till din hjälp!Med vänliga hälsningar,

Om hunds inverkan på älg och egendomsskada

2015-03-13 i Skadeståndssansvar för djurägare
FRÅGA |Hej! Det är så att jag var ute och gick i skogen med min mycket lydiga hund, Maja. Maja brukar alltid vara lydig och inte rusa i väg och därför brukar jag därför låta henne springa lös i skogen. Men just den här gången måste Maja fått upp ett spår och rusar iväg. Maja har fått upp spåret av en älg märker jag senare. Älgen blir rädd när den stöter på Maja och springer ut på en grusväg och krockar med en cyklist. Cyklisten klarar sig men cykeln har älgen lyckats trampa sönder. Cyklisten riktar nu anspråk mot mig. Har hon rätt till de?
Daniel Nykvist |Hej och tack för din fråga!En ägare till hund har ett strikt skadeståndsansvar för de skador som hunden orsakar, även om ägaren själv inte har vållat skadan genom att beordra hunden att attackera någon eller dylikt. Detta framgår av Lag (2007:1150) om tillsyn över hundar och katter 19 § första stycket. Strikt ansvar innebär att skadeståndsansvaret aktualiseras även om skadan saknar samband med uppsåt eller oaktsamhet. Lagen innehåller inga begränsningar till vilka skador som avses, varmed även skador orsakade av hunden på en egendom såsom en cykel kan komma ifråga.För att skadeståndsansvaret ska aktualiseras så krävs det att cyklisten kan visa att skadan som uppkom på dennes cykel orsakades av din hund. Ett snarlikt fall som har behandlats av HD handlade om en älg som följdes av en löslöpande hund tränad för älgjakt. Älgen orsakade därefter en trafikolycka, men talan om ersättning mot hundens ägare för skadorna ogillades eftersom utredningen inte kunde visa att hunden hade en sådan inverkan på älgens beteende att den skulle anses vara orsaken till att älgen kom ut på vägen (NJA 1983 s. 606). Eftersom en älghund är tränad att försöka få älgen att stanna kvar på samma plats så talade det för att det inte var hunden som orsakade att älgen sprang ut på vägen och föranledde trafikolyckan. Eftersom din hund sannolikt inte är tränad på detta sätt så kan det vara en omständighet som talar för att din hund ska anses ha orsakat att älgen sprang ut i vägen och trampade sönder cykeln. Dock så talar flera faktorer för att det inte går att anse att din hund orsakade skadan. Eftersom älgars rörelser beror på flera olika faktorer i den omgivande miljön, älgar brukar korsa trafikerade vägar och att enbart omständigheten att din hund följde efter älgen inte i sig ger tillräcklig grund för slutsatsen att dess agerande bestämde älgens rutt så är det osannolikt att cyklisten kan lyckas visa på att din hund orsakade skadan, varvid du inte blir skyldig att utge ersättning för den skadade cykeln.Med vänlig hälsning

Ränta på skadestånd

2015-03-11 i Ränta
FRÅGA |Har ett skadestånd att få efter en misshandel och nu har domen vunnit lagakraft och beloppet är 16200 och nu funderar vi på hur vi vet vad det blir för ränta från 140316 till dags datum.
Mustafa Sheikh Abdi |Hej,Tack för din fråga!Hur ränta räknas ut regleras i 6 § räntelagen (1975:635). Enligt bestämmelsen räknas räntan ut genom att man tar referensräntan (som fastställs 2 gånger per år av Riksbanken, 9 § räntelagen) och lägger till 8 procentenheter. Idag ligger referensräntan på 0 procent och med ett tillägg av 8 procentenheter blir det totalt 8 procent. Värt att nämna är att ränta pga. uppsåtligt brott räknas från den dagen som skadan uppkom, enligt 4 § 5 st. räntelagen.Kronofogden har en ränteräknare, som du hittar här: http://www.kronofogden.se/4.4241a6e51345f4551008000311.html. Enligt räknaren ligger skuldräntan på 1281.60 kr och det totala beloppet på 17481.60 kr, med dina angivna datum. Se räntelagen, https://lagen.nu/1975:635Länk till Kronofogdens ränteräknare: http://www.riksbank.se/sv/Rantor-och-valutakurser/Referensranta-och-tidigare-diskonto-tabell/)Hoppas svaret var till din hjälp!Med vänliga hälsningar,

Beviskrav vid parkeringsskada

2015-03-03 i Skadestånd i trafiken
FRÅGA |Jag har råkat ut för en parkeringsskada som enligt min bedömning orsakats av ett okänt motorfordon. TFF hänvisar i sitt avslag till NJA 2006 s. 721 i vilken står "... det bör räcka för bifall till skadeståndstalan att det i betraktande av samtliga i målet förekommande omständigheter framstår som klart mera sannolikt att orsaksförloppet varit det som den skadelidande påstått än att något av de sakförhållanden som hans motpart åberopat utgjort skadeorsaken." TFF hävdar dock att jag vid prövningen hos TFF ensam bär hela bevisbördan. Fråga: Är det möjligen så att det som står i HD-domen angående den delade bevisbördan endast gäller vid rättegång, inte så länge det bara är ett ärende mellan mig och TFF?
Anna Backman |Hej, och tack för din fråga!Först och främst vill jag klargöra att det är skillnad på bevisbörda och beviskrav. Den som har bevisbörda i ett visst fall är den som ska bevisa att omständigheterna är sådana som han eller hon påstår. Vem som har bevisbördan varierar mellan olika rättsområden, exempelvis är det alltid åklagaren som har bevisbördan inom straffrätten medan det i regel är den som påstår något som har bevisbördan inom civilrätten. Med beviskrav avses vilken styrka på bevisningen som krävs i det enskilda fallet.Inom ersättningsrätten gäller som huvudregel att skadelidande har hela bevisbördan. När det gäller komplicerade orsakssamband där händelseförloppet i regel aldrig eller ytterst svårligen fullt ut kan bevisas (det kan svårligen bli "styrkt" eller "visat") har i praxis utvecklats en bevislättnad till förmån för den skadelidande (se exv. NJA 1977 s. 176, NJA 2001, s. 657 och NJA 2006 s 721). Det reducerade beviskravet innebär att den skadelidande inte måste styrka att orsaksförloppet är sådant som han eller hon påstår, det räcker med att orsaksförloppet framstår som "klart mera sannolikt" än det som motparten påstår. Vad som krävs i den enskilda fallet går inte att säga utan beror på omständigheterna, men exempel som kan tala för den skadelidandes sak i ett parkeringsskadefall är att a) skadans utseende tyder på att det är ett annat motorfordon som har kört på ditt fordon b) du kan beskriva var och när fordonet stod parkerat och hur det har blivit skadat eller c) du har något vittne som antingen såg när skadan inträffade eller som kunde iaktta fordonets skick när det parkerades och/eller avhämta­des. Det kan också ha betydelse om ett vittne intygar att det till exempel funnits hjulspår på platsen, glas­splitter eller andra delar från ett påkörande fordon.Eftersom rätten till ersättning vid parkeringsskador inte grundar sig på försäkringsvillkor utan på en regel i trafikskadelagen (16§) måste TFF följa domstolspraxis och vad Högsta Domstolen har uttalat gäller därför också när ärendet "bara" är mellan dig och TFF.Detta innebär att TFF har rätt när de säger att du som skadelidande bär bevisbördan. Däremot behöver du, precis som TFF säger, inte helt och fullt styrka att din parkeringsskada har orsakats av ett okänt motorfordon, det räcker med att det framstår som "klart mera sannolikt" än att skadan uppkommit på annat sätt. I sin bedömning har TFF tydligen inte ansett att du nått upp till beviskravet. Om du inte är nöjd med beslutet kan du i första hand kontakta den handläggare på TFF som hade hand om ditt ärende och reda upp eventuella missförstånd. Om du lägger fram nya omständigheter som handläggaren inte känt till kan det leda till att TFF omprövar beslutet. Godtar du inte det slutgiltiga ersättningsbeslutet kan du överklaga det till tingsrätten.Hoppas du fått svar på din fråga!Vänliga hälsningar

Sprucken mobilskärm och vårdslöshet

2015-03-16 i Skadestånd utanför kontraktsförhållande
FRÅGA |Hej, Igår var jag ute på krogen och påvägen ut så stötte jag tydligen emot en kvinna som stod precis framför utgången så hon tappade sin mobil. Skärmen sprack och nu vill hon att jag ska betala hennes självrisk för att hon ska laga den. Hon kräver mig på 1200kr. Är det min skyldighet att betala om jag stöter emot någon som tappar sin mobil?
Daniel Nykvist |Hej och tack för din fråga!Eftersom mobilens skärm sprack så föreligger sakskada. För att din ersättningsskyldighet ska aktualiseras så krävs att du har befunnits vara vårdslös i ditt vållande till skadan, vilket framgår av Skadeståndslag (1972:207) 2:1.För att bedöma vårdslöshet så brukar man inom rättspraxis utgå från vad en förnuftig och hänsynsfull person hade gjort i skadevållarens situation. Till denna bedömning brukar man se till vad bestämmelser i lagar och författningar har att säga, liksom offentliga myndigheters föreskrifter och praxis i yrkesbranscher. Eftersom det inte finns några sådana för din situation så måste en s.k. fri bedömning göras. Vid en fri bedömning så görs en helhetsbedömning i det enskilda fallet där risken för skada, den sannolika skadans storlek, möjligheterna att undvika skadan och den handlandes möjligheter att inse risken för skada sammanvägs.Eftersom din beskrivning av situationen är alltför kort så är det svårt att göra en definitiv bedömning av om du ska anses som vårdslös. Även om beskrivningen hade varit mer detaljerad så kvarstår dock en betydande svårighet för att bedöma saken. Utifrån vad du har berättat kan i varje fall följande något begränsade bedömning göras.Eftersom en krog typiskt sett är fylld av folk, särskilt på en kväll i slutet av veckan om nu detta är fallet, så finns det en signifikant risk för kollisioner, varvid risken för att stöta till någon av misstag och därmed orsaka att mobiltelefoner åker i golvet är så pass stor att det fordrar åtminstone viss försiktighet när man tar sig fram bland folk. En modern smartphone kan idag betinga ett flertal tusen kronor i värde, varvid detta spelar roll för den sannolika skadans storlek och därmed också ökar kravet på att röra sig försiktigt fram i folkmassan. Möjligheterna att undvika skada kan dock tänkas bli försvårade av stök eller dylikt bland folk, samt av att berusning kan försvåra vissa gästers motorik och förmåga att hålla i saker. Eftersom det torde vara enkelt att inse att risken för kollisioner är signifikant, att döma av hur mycket folk man kan se befinna sig i och omkring krogen, så bör det tala för att du hade någorlunda goda möjligheter att inse risken för den aktuella olyckan. Sammantaget så talar omständigheterna både för och emot att du är ersättningsskyldig, men ytterligare omständigheter kan föreligga som tippar balansen i någon av riktningarna. Med hänseende till osäkerheten så föreslår jag att du i första hand kontaktar kvinnan, förklarar vad som talar för att du inte skulle anses som ersättningsskyldig utifall att hon skulle väcka talan, och försöker komma överens med henne om någon form av kompensation som ni båda kan nöja er med. Med vänlig hälsning

Låg ersättning från försäkringsbolag

2015-03-12 i SKADESTÅNDSRÄTT
FRÅGA |Hej! Tack för att ni finns! Min bil blev stulen och användes av knarkare till att råna en affär, dem körde in i affären och framdelen blev helt förstörd, som tur hann polisen komma och gripa dem. Efter det har jag varit utan bil en väldigt lång tid, vilket har varit mycket jobbigt då mitt jobb är snickare, fick brev av Trygg Hansa det det står att jag totallt kommer få bara 2000 kr i ersättning, hur är det möjligt!? Dem har ju arresterat gärningsmännen! Det står också i brevet från Tryg Hansa att om jag vill överklaga så kommer dem anställa en tekniker som tittar på bilens värde, men om han också säger 2000kr så får jag betala kostnaden av den tjänsten.
Thomas Borgenfalk |Hej,Tack för att du vänt dig till Lawline med din fråga.Tråkigt att höra med situationen om bilen! Utifrån din beskrivning verkar det inte röra sig om något undantag i villkoret eller liknande hos ditt försäkringsbolag utan istället handlar det om en ren värderingsfråga.Av någon anledning anser de inte att skadorna på bilen är värda mer än 2 000 kronor. Det är väldigt svårt för mig att uttala mig kring det eftersom jag inte har några uppgifter om bilen men om du anser att värderingen är felaktig så tycker jag absolut att du ska begära en omprövning av beslutet. Om du har några uppgifter som styrker ett högre värde tycker jag att du ska skicka med det också.Eftersom det är du som begär omprövning kan du komma att få stå för ökade utredningskostnader om du går med på att försäkringsbolaget anlitar en tekniker. Du kan även anlita en egen tekniker och skicka in ett utlåtande som bevis för ett högre värde om du tror att det blir billigare.Om du trots omprövningar inte är nöjd med ditt beslut kan du ta saken till Allmänna Reklamationsnämnden (ARN) som kan ta upp saken till prövning. Mer information om det finner du här: http://arn.se/tvisteomraden/forsakringsomradet/.Lycka till!Vänliga hälsningar,

Strikt ansvar för hund

2015-03-05 i Strikt ansvar
FRÅGA |Jag har blivit attackerat av en lös hund på min arbetstid , hunden sprang efter mig mer än 200 m tills ägaren tog honom... jag fick panik ock chock i rädsla . efteråt fick jag blödning i under livet och försätt hela dagen ..jag var helt förstörd kunde inte fortsätta jobba blev jag sjuk skriven två och en halv dag .. jag undrar får jag hel lön? skadestånd ? eller nån annan rättighet mvh Gashaw
Mustafa Sheikh Abdi |Hej,Tack för din fråga!Hundägare har strikt ansvar för sina hundar, vilket innebär att de ansvarar för både eget och annans vårdslösa beteende som leder till skador. Detta strikta ansvar uttrycks i 19 § 1 st. lagen (2007:1150) om tillsyn av hundar och katter. Enligt bestämmelsen så ska hundägare ersätta skador som uppkommer pga. eget eller annans vållande. Se 19 § tillsynslagen, https://lagen.nu/2007:1150#P19S1Den skadedrabbade (Du) har rätt till ersättning för personskador, som omfattar sjukvårdskostnader, inkomstförlust och fysisk och psykiskt lidande av övergående natur. Se 5:1 skadeståndslagen (SKL), https://lagen.nu/1972:207#K5P1S1Förlorad inkomst motsvarar skillnaden mellan den inkomst som du skulle kunna få in om skadan inte hade inträffat och den inkomst som du trots skadan har fått in eller beräknas skulle kunna få in. Se 5:1 2 st. SKL, https://lagen.nu/1972:207#K5P1S2Hoppas informationen var till din hjälp!Med vänliga hälsningar,

Strikt ansvar för skador orsakade av hund

2015-02-28 i Skadeståndssansvar för djurägare
FRÅGA |Vår framtida avelstik blev omkull sprungen av en stor hund för några veckor sedan. Vilket resulterade i patellaskada samt ligamentskada.Enligt rasstandaren får man inte avla på en hund som har patellagrad 2.(Vår hund fick patellagrad 3, har tidigare varit fri) Kan vi kräva skadestånd för förlorat avelsvärde? Det har varit en dyr historia att ta fram denna avelstik samt blir det en stor ekonomiskförlust då hon inte kan användas i avel.Tacksam för svar!
Björn Eriksson |Hej, tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.Skador som orsakas av hundar regleras i Lagen om tillsyn över hundar och katter https://lagen.nu/2007:1150Av 19§ framgår att ansvaret för skador orsakade av en hund är strikt, det betyder att den som äger eller nyttjar hunden är ansvarig för skador som hunden orsakar oavsett om skadan beror på något som kan läggas ägaren till last eller om det är en ren olyckshändelse.Däremot måste du visa att skadan på din hund beror på att den blev påsprungen av den andra hunden. Du har alltså bevisbördan för att det finns ett samband mellan att din hund blev omkullsprungen av den andra hunden och de skador som sedan uppstod på din hund.Ett alternativ till skadestånd är ju att du hör av dig till ditt försäkringsbolag som kan betala ut ersättning till dig och sen kan de i sin tur vända sig till hundägaren och kräva denne på motsvarande beloppHoppas att detta besvarade din fråga Vänligen