Hur går en stämning till och hur mycket kan det kosta?

2008-11-28 i PROCESSRÄTT
FRÅGA
Har just köpt en häst som utannonserades som konvalecent pga gammal senskada. Enligt säljaren hade veterinären sagt att skadan var läkt och hästen skulle bli bra men skulle nu börja sättas igång försiktigt efter vilan. Jag begärde en vetrinärbesiktning av hästen före köp. Jag betalade för besiktningen och enligt säljaren så var hästen besiktigad och klar när den levererades till mig.Hästen transporterades hem av transportör. Väl hemkommen var hästen halt. Jag tog hästen till veterinär och där upptäcktes en annan allvarlig kronisk skada, dock inget tecken på senskada. Jag ringde veterinären som skulle gjort besiktningen för att höra med honom om han sett detta. Då säger han att han aldrig gjort någon besiktning av hästen. Han hade tidigare undersökt hästen och då var den halt och han hade avrått säljaren för att sälja hästen. Han hade också sagt att senskadan var läkt och att hästen haltade inte berodde på senskadan. All den informationen har säljaren underhållit mig.Nu vill jag häva köpet men säljaren vägrar. Vad har jag för chans och hur går en stämning till?Hur mycket kan det kosta?
SVAR
Hej,

Jag vill börja med att säga att jag förstår att det måste kännas som en svår situation. Personen som sålde hästen till dig har betett sig svekfullt och du torde ha lagen på din sida.

FEL ENLIGT KÖPLAGEN
Ditt köp av hästen regleras i köplagen, här. Att hästen var halt utgör inte i sig, nödvändigtvis, fel i varan, i och med att hästen från början utannonserades som konvalescent. Att hästens skador och framtida användning, avviker från de uppgifter som säljaren lämnat till dig före köpet, utgör däremot fel i varan enligt 18 § köplagen, eftersom att de felaktiga uppgifterna kan antas ha inverkat på ditt köp.

UNDERSÖKNINGSPLIKT AV VARAN FÖRE KÖPET
Ett fel i varan kan, enligt 20 § köplagen inte åberopas om köparen hade vetskap om felet, vilket kan tyckas självklart. Enligt huvudregeln gäller även, att om du har undersökt hästen eller om säljaren har uppmanat dig att undersöka hästen, så kan du inte heller åberopa fel som du borde ha märkt vid denna undersökning. Men eftersom att säljaren i ditt fall, enligt min mening, (genom att ge dig felaktiga upplysningar och undanhållit relevant information från dig), har handlat i strid mot tro och heder, faller din undersökningsplikt enligt 20 § bort. (Det kan i sammanhanget nämnas att det inte finns någon upplysningsplikt för en säljare att upplysa om eventuella fel, även om detta inte ändrar något i ditt fall).

RÄTT ATT FÅ HÄVA KÖPET
För att häva ett köp på grund av fel måste felet, enligt 39 § köplagen, vara av väsentlig betydelse för dig och säljaren ska ha insett eller borde ha insett detta. Bedömningen av om ett fel är väsentligt skall ske objektivt, och det ställs ganska höga krav för att ett fel ska anses vara väsentligt. Att din häst har en allvarlig kronisk skada när säljaren uppgivit att skadan var läkt och hästen skulle bli bra, borde däremot anses som ett väsentligt fel även i objektivt hänseende.

För att du ska ha rätt häva krävs enligt huvudregeln, att du underrättar säljaren om detta inom skälig tid samt att du gör en noggrann undersökning av hästen när den har avlämnats, och bådadera verkar du ju ha gjort. Men skulle det även brista här, t.ex. beträffande skälig tid, så gör det ingenting, eftersom att säljaren i ditt fall kan anses ha handlat i strid mot tro och heder, se 33 och 39 §§ köplagen.

RÄTT TILL SKADESTÅND
Oavsett om köpet hävs eller inte, så är hästen du köpt, behäftad med fel. Du har rätt till skadestånd för den skada du lidit pga. detta, se 40 § köplagen. Eftersom at hästen vi köpet, avvek från vad säljaren särskilt utfäst, ersätts även de indirekta skador du kan ha lidigt pga. avtalsbrottet, se 40 § 3 st. Beträffande direkta och indirekta skador, se 67 § köplagen.

HUR GÅR EN STÄMNING TILL
Det första du ska göra, är att skriva en stämningsansökan. Den ska innehålla dina yrkanden, alltså vad du vill ha av motparten, grunden för dina krav, den rättsliga anledningen till att få häva köpet samt få skadestånd och den bevisning du vill åberopa. Ansökan lämnas till tingsrättens tvistemålsavdelning. Mer ingående instruktioner för hur du ska gå tillväga finns på domstolsverkets hemsida: http://www.dom.se/templates/DV_InfoPage____799.aspx. (Där finns även information om hur det går till vid förberedelsen, själva rättegången, hur du överklagar, samt hur ska göra för att sedan få domen verkställd). Det jag absolut vill rekommendera dig att göra är att anlita en advokat eller ett juridiskt ombud för att hjälpa dig med ditt ärende. Då får du hjälp med allt detta och kan vara säker på att det blir rätt och att ditt mål inte kommer att avvisas. Det kan vara mycket svårt att föra fram sin talan på egen hand i domstol, och om din motpart har ett juridiskt ombud är det risk att du hamnar i underläge. Som de säger, det är en sak att ha rätt, och en sak att vid en juridisk prövning verkligen få rätt. Ombud hittar du t.ex. via advokatsamfundets hemsida eller gula sidorna. Var uppmärksam på att arvodet kan variera mycket. Be att få en uppskattning av de totala kostnaderna för uppdraget. Om du har en hemförsäkring så ger den ofta dig ett visst rättsskydd. Hur stora belopp som betalas ut varierar dock mellan olika försäkringar.

HUR MYCKET KAN DET KOSTA ATT GÅ TILL DOMSTOL
Att lämna in en stämningsansökan kostar 450 kronor. Vinner du målet ska motparten ersätta dig för dina kostnader. Förlorar du är det istället du som måste betala motpartens kostnader. Kostnaderna utgörs främst av ombudens arvode men också kostnader för att få vittnen att komma till rätten m.m. och liknande, se vidare 18 kapitlet rättegångsbalken, här.
En part som vill få ersättning för sina rättegångskostnader måste begära det särskilt innan huvudförhandlingen avslutas. Om ni har anlitat ombud lämnar dessa in sina kostnadsräkningar i samband med detta.

För den som inte anses ha råd att hålla sig med en försäkring som ger rättsskydd, finns en möjlighet till allmän rättshjälp. Den som har en årsinkomst över 260 000 kronor anses emellertid ha råd med en rättsskyddsförsäkring och får därför ingen rättshjälp. Mer om rättshjälp finns att läsa på rättshjälpsmyndighetens hemsida, http://www.domstol.se/default____3370.aspx.

SLUTLIGEN
Vad du har för chans att vinna framgång är svårt för mig att uttala mig om. Enligt min mening har säljaren betett sig mycket svekfullt, vilket borde göra att du, både köprättsligt och avtalsrättsligt har lagen på din sida. Detta gäller emellertid att kunna bevisa i en domstol. Därför vill jag som sagt rekommendera dig att, (förutsatt att säljaren fortfarande vägrar låta dig häva köpet), vända dig till en färdig jurist för en juridisk konsultation. Han/hon borde av erfarenhet kunna bedöma läget bättre, och sedan eventuellt hjälpa dig att stämma säljaren. Priset på en sådan konsultation varierar, så jag råder dig att ringa runt och kolla. Det vanliga är från 1.500 kr/h och uppåt, men det finns även de byråer som ger kostnadsfri konsultation.

Jag önskar dig varmt lycka till och hoppas att du framgångsrikt lyckas häva köpet!

Med vänlig hälsning

Joanna Drewert
Fick du svar på din fråga?
Kommentera
Senaste besvarade frågorna inom Övrigt (654)
2017-08-15 Belastningsregistret - vad registreras?
2017-08-09 Medling vid brott
2017-08-09 Går det att ta tillbaka en polisanmälan om utpressning och olaga hot?
2017-08-03 Hjälp att få LVU-placering upphävd

Alla besvarade frågor (42709)