Kan en vara reklameras trots att garantiden gått ut?

2007-01-04 i Alla Frågor
FRÅGA |Hej! Jag köpte 050629 en kaffebryggare till vårt lantställe, den är använd ca 60-80 ggr, och i julhelgen slutade den fungara. Har jag rätt att begära en ny trots att garantitiden bara var ett år. En kaffebryggare bör väl tåla betydligt fler bryggningar. MWH Lena
Linnea Ljung |Hej Visst ska en kaffebryggare tåla att användas. Du har rätt att reklamera en vara tre år efter att du köpt den. Det framgår av 23 § 3 st konsumentköplagen http://lagen.nu/1990:932 Det spelar ingen roll att garantitiden är ett år. Säljaren kan inte avtala bort konsumentköplagen. Många säljare är inte medvetna om att köparen kan reklamera varan tre år efter köpet, men det är bara att stå på sig. Lycka till Vänligen

Skattepliktig förvärvsinkomst i utlandet

2007-01-05 i Alla Frågor
FRÅGA |Jag har jobbat i republiken Korea i flera år och betalt skatt i Korea. Kommer nu att flytta tillbaks till Sverige. Jag har varit anstäld av ett Koreanskt företag. Har under denna tid även haft en bostad i Sverige. Så min fråga är, behöver jag betala skatt i Sverige på inkomst från Korea? Jag har inte vistats i Sverige under denna tid, har levt och verkat i Korea.
Ida Forss |Du behöver inte betala skatt för den inkomst du haft i Korea och skattat för där, däremot brukar man ange inkomst och skatt under det aktuella deklarationsåret. Det faktum att du har haft kvar din bostad i Sverige förändrar inte detta. Om du däremot har hyrt ut din bostad under tiden du varit borta och haft en inkomst som följd så kan du vara skattskyldig för den inkomsten, detta beror på om du förtfarande anses stadigvarande bosatt i Sverige och hur eventuella dubbelbeskattningsavtal med Korea ser ut. Skulle detta vara fallet så rekommenderar jag att du kontaktar skattemyndigheten för ett mer detaljerat svar utifrån aktuella avtal. Mvh

Bodelning vid upphörande av samboförhållande.

2007-01-07 i Alla Frågor
FRÅGA |har min sambo rätt till halva lägenheten som jag hadde innan vårt förhållande? om vi går isär
Cornelia Svensson |Hej, Nej din sambo har inte rätt till halva din lägenhet vid en eventuell separation. När sambor gör en bodelning delas bara samboegendom. Samboegendom är endast sådan egendom som förvärvats för gemensam användning, 3 § Sambolagen (och utgör bostad eller bohag). Då du hade din lägenhet innan ni blev sambor är den inte införskaffad för gemensamt bruk och skall inte ingå i en eventuell bodelning. Se hela sambolagen http://lagen.nu/2003:376 . Med vänliga hälsningar

Besittningsskydd vid bostadsarrende

2007-01-08 i Alla Frågor
FRÅGA |Om man arrenderar mark där till exempel ett fritidshus står, vad har man då för möjlighet att veta att man får vara kvar när avtalstiden ska förnyas? Saknar man rättigheter eller går det gardera sig på något sätt?
Sara Edström |Av frågan framgår att det är fråga om s k bostadsarrende. Regler härom finns i jordabalken 8 och 10 kap. Inledningsvis gäller enligt 10:2 att ett avtal om bostadsarrende ska gälla för minst fem år, oavsett om det står en kortare tid i kontraktet. Avtalet kan enligt 10:3 endast upphöra att gälla genom uppsägning senast ett år innan avtalstidens utgång, om det inte sker förlängs avtalet automatiskt med fem år. Som arrendator (den som arrenderar marken) har man enligt 10:5 besittningsskydd, vilket innebär att man alltid har rätt till förlängning av arrendeavtalet vid uppsägning förutom i ett antal uppräknade situationer, se 10:5 http://www.lagen.nu/1970:994#K10 Sammanfattningsvis handlar dessa undantagssituationer om kontraktsbrott, bebyggelse som strider mot detaljplan eller som annars är otillåten, jordägarens eget behov av marken osv. Generellt sett gäller att parternas intressen vägs mot varandra vid en bedömning om besittningsskyddet ska brytas eller ej. Om en tvist med jordägaren skulle uppkomma angående förlängning av avtalet, eller villkor i samband med detta, kan man hänskjuta frågan till arrendenämnden som enligt JB 8:29 ska finnas i varje län. Nämndens beslut går att överklaga till den hovrätt som hör till nämndens domkrets. Det skydd som finns är alltså rätten till förlängning genom det lagstadgade besittningsskyddet. Det man kan göra utöver detta för att vara säker på att få ha kvar arrenderätten är ju att försöka få en så lång avtalstid som möjligt. En begäran om ändrade avtalvillkor ska ske till motparten inom samma tidsfrist som en uppsägning, alltså senast ett år innan avtalstidens utgång. Med vänlig hälsning

Felakitiga uppgifter på arbetsgivarintyget

2007-01-04 i Övrigt
FRÅGA |Min föredetta arbetsgivare ljuger i arbetsgivarintyget och påstår att han har erbjudit mig fortsatt anställning, detta för att ge mig så lång karäns som möjligt. Vad kan jag göra?
Lucas Geisler |Hej, Att vägra att ta anvisade jobb kan leda till indragen eller nedsatt ersättning av arbetslöshetsförsäkringen. Ifall Din tidigare arbetsgivare lämnar uppgifter som är felaktiga skall Du omedelbart meddela arbetsgivaren härom. Naturligtvis är även arbetslöshetskassan i behov av att veta att lämnade uppgifter är felaktiga. Ifall ett misstag har skett kommer den tidigare arbetsgivaren att rätta uppgiften. Men om den tidigare arbetsgivaren istället påstår att uppgiften är riktig blir det en fråga om bevisprövning. Arbetsgivaren skall bevisa att Du har erbjudits fortsatt anställning eller så bevisar Du att så inte har skett. Ifall ni bestämmer er att saken måste avgöras av domstol blir det rätten som får avgöra vilket som är mest sannolikt (kontakta en verksam jurist eller advokat innan du vidtar omfattande åtgärder). Med vänlig hälsning

Utbetalning av skatteutjämningsbidrag

2007-01-04 i Alla Frågor
FRÅGA |Vilka betalar ut skatteutjämningsbidrag? På förhand tack!
Henric Roth |Hej! Utbetalning av dessa bidrag regleras i lagen om kommunalekonomisk utjämning, se http://lagen.nu/2004:773 I 19 § samma lag finns en hänvisning till 4 § 4 st Lag med särskilda bestämmelser om kommuns och annan menighets utdebitering av skatt, m.m se http://lagen.nu/1965:269#P4. I denna paragraf fastställs att utbetalning görs av Skatteverket. Denna myndighet har utsetts av Regeringen att sköta detta uppdrag. Med vänlig hälsning,

Gåvor mellan familjemedlemmar

2007-01-07 i Gåva
FRÅGA |Två föräldrar äger en fastighet och har tre döttrar. En dotterfår fastigheten i gåva mot vederlag 84 % av taxeringsvärdet.Gåvotagaren upplever att hon vill kompensera sina systrar och ger dem 300 000 kr var i gåva. Olagligt?
Miranda Berg |Hej,Att ge någon en gåva är inte olagligt. Så länge givaren inte är på ekonomiskt obestånd och genom gåvan undanhåller tillgångar för kronofogden eller borgenärer torde det inte vara några problem. När det gäller föräldrars gåva till barn kan den om den är betydande räknas som ett förskott på arv när detta blir aktuellt i framtiden.Jag hoppas du fått svar på din fråga,med vänlig hälsning

Prövning av trafiktillstånd i yrkesmässig verksamhet

2007-01-04 i Alla Frågor
FRÅGA |Vi är ett aktivitetsföretag inom turistnäringen. Behöver vi trafiktillstånd enligt Yrkestrafiklagen när vi använder oss av en terrängvagn för att ta med våra gäster på en skidtur? Vi åker från anläggningen ut i skogen med terrängvagnen och skidor tillbak till anläggningen.
Henric Roth |Hej! Avgörande för Din fråga utgår i 1 kap 1 § yrkestrafiklagen. Se http://lagen.nu/1998:490. 1 punkten i denna paragraf nämner terrängfordon, som i sin tur enligt 2 § lagen om vägtrafikdefinitioner se www.lagen.nu/2001:559 delas in i kategorier där bland annat terrängvagn som väger över 400 kilo ingår. 2 punkten tar i sin tur sikte på i vilken omfattning transporter genomförs. Jag uppfattar Din fråga som att detta är en verksamhet som kommer att erbjudas allmänheten mot betalning. Rent tillfälliga körningar omfattas inte men av Din formulering att döma verkar detta vara en verksamhet som är mer regelbunden. Enligt 1 kap 3 § 3 st yrkestrafiklagen kan yrkestrafik utgöras av: ”Beställningstrafik med buss. Sådan yrkesmässig trafik för person- transporter med buss, tung lastbil, terrängmotorfordon eller traktortåg som inte är linjetrafik.” Således är svaret på Din fråga troligen ja, ni behöver tillstånd. Dessutom kan det tillkomma vissa krav på förarna rörande körkortsbehörighet beroende på hur ert fordon är klassat. Dessutom måste ert företag särskilt utse någon eller några som är trafikansvariga och ser till att ni följer bestämmelserna se 2 kap 3 § yrkestrafiklagen. Huvudregeln om ni är ett aktiebolag är att VD har denna roll men ansökan kan göras om en delegering, 4 §. Vidare tar 5-12 §§ upp vad som skall ingå i en ansökan (krav på ekonomiska resurser mm.) Prövningen görs av länsstyrelsen i det län er verksamhets ledning finns. (gäller juridiska personer) se 2 kap. 2 §. Med vänlig hälsning,