Giltighet av gåva som givits en tid före givarens död

2006-08-25 i Alla Frågor
FRÅGA |Om en bil är en gåva till en av två bröstarvingar, överlåtelsedatum är påskrivet men ej inlämnat, gäller det ändå?
Raoul Mehta |Vet inte om jag har uppfattat er fråga rätt men i ditt fall verkar det som en gåva som gör intrång i en av bröstarvingarnas laglott. I sådant fall får gåvan endast göras gällande, om inte särskilda skäl föreligger, om gåvan varit fullbordad vid dödfallet. För lös egendom som t ex en bil är gåvan fullbordad först när den har traderats, d v s har kommit i gåvotagarens besittning. Är egendomen i tredje mans besittning är gåvan fullbordad först när tredje man meddelats om gåvan. Skulle gåvan inte vara fullbordad kan den inte göras gällande och bilen tillfaller då dödsboet. Det framgår ej av er fråga om ni fått besittning över bilen eller ej. Blott en överlåtelsehandling räcker således inte för att ni ska kunna göra gåvan gällande. Om gåvan traderats spelar det dock ingen roll om köpet registrerats eller inte. Skulle fallet vara sådant att ni kan göra gåvan gällande kan gåvan dock ses som förskott på arv om den givits er vid ett tillfälle då givaren väntar döden inom en förhållandevis kort tid eller om den givits er under villkor att gåvogivaren kan räkna med att fram till sin död få använda den bortgivna egendomen. I sådant fall är ni pliktig att från er laglott avräkna värdet av det ni fått i förskott. Lycka till!

Bindande gåvoutfästelse?

2006-08-02 i Alla Frågor
FRÅGA |Hej Min dotter har blivit lovat ett gammalt skåp efter sina fatföräldrar i egenskap som yngsta flickan i familjen. Alla i familjen hört denna önskan och är överens om detta. Frågan är om skåpet och värdet på skåpet skall tas upp när vi delar upp alla möbler och andra värdesaker. Eller är det bara hennes egendom?
Anna Bergman |Hej! Huvudregeln är att ett löfte om en framtida gåva inte är bindande. Din dotter har inte fått skåpet i besittning och gåvan är alltså inte fullbordad. En utfästelse om en gåva är endast bindande om det finns en skriftlig utfästelse som gåvotagaren har fått eller om det annars har kommit allmänheten till känna att gåvan ska ges, se gåvolagen http://lagen.nu/1936:83 . En muntlig gåvoutfästelse kan alltså vara bindande men det krävs då att givaren har offentliggjort sina avsikter för medlemmarna i en sammanslutning av inte alltför begränsad omfattning. Dock torde er familj nog vara en alltför begränsad sammanslutning. Skåpet lär inte vara att se som en bindande gåva och din dotter äger den således inte. Förutsatt att det inte finns något testamente får ni ta upp den bland den övriga egendomen. Men om ni alla är överens så är det ju inget problem att hon får skåpet. Mvh,

Hyra av fritidslägenhet

2006-08-01 i Alla Frågor
FRÅGA |Vi hyr ett sommarhus där kontraktstiden är 5 år och där det i kontraktet står att uppsägningstiden är 6 månader. Nuvarande ägare har sagt till oss att kontraktet förnyas automatiskt på 5 år om inte någon av parterna säger upp avtalet 6 månader innan. Om fastigheten skulle säljas under pågående 5-årsperiod, kan dessa villkor ändras? Vilket besittningskydd har man vid ett fritidsboende?
Magdalena Åhlberg |Enligt JB 12:45 (Hyreslagens 45§ sehttp://lagen.nu/1970:994#K12P44S1N1 ) har man besittningsskydd till en fritidsbostad då hyresförhållandet pågått i mer än 9 mån. Besittningsskydd innebär att man har rätt att bo kvar tills Hyresnämnden/sveaHovR godkänt en uppsägning/ tvist om förlängning av avtalet. Regler för uppsägning och uppsägningstid i 46 och 49§§ hyreslagen gäller (sehttp://lagen.nu/1970:994#K12P44S1N1) . MVH

Mervärdesskatt och gemenskapsinternt förvärv

2006-08-21 i Alla Frågor
FRÅGA |Blev tillfrågad av en vän att skriva mig som ägare på en sprillans ny bil som importerats. Var tveksam först men han sa att bilen var tvungen att stå på någon för att kunna besiktas, att det var en gråzon som alla bilförsäljare använde sig utav. Han gav mig även lite betänketid så jag tänkte inte efter så mycket och sa ja, nu i efterhand så känns det som jag blivit blåst. Hörde med andra polare och fick reda på att bilförsäljare importerar och skriver privatpersoner på bilarna för att slippa momsen. Och att ett företaget åkt dit, en av dem som skrivit en bil på sig fick betala momsen som var på 200,000kr. Nu vet jag inte vad jag ska göra, vem ska jag tro på först o främst? Hur orolig ska jag vara? Ska jag ringa snuten? Kan jag t.o.m. vara så fräck och anmäla bilen stulen då bilen står på mig?
Jacob Öberg |Inledning Jag tänkte inledningvis redogöra för momsens karaktär, sedan göra en straffrättslig bedömning och slutligen redogöra för vad som händer om du inte anmäler detta till polisen. Moms Moms, eller mervärdesskatt regleras av mervärdesskattelagen ( ML), och är en skatt på konsumtion som egentligen belastar den slutlige användaren av tjänsten eller produkten. Det är dock näringsidkare som i princip är skyldiga att betala in skatten till staten. Som antyds av din frågeställning är det bara under vissa förutsättningar som mervärdesskatt aktualiseras. För att skattskyldighet till mervärdeskatt ska uppkomma fordras att det är skattepliktig omsättning av vara eller tjänst i en yrkesmässig verksamhet (ML 1 kap. 1 §,2, 3, 4, 6 kap ML, 10 kap. 11 § ML, och 13 kap inkomsskattelag). Alltså uppkommer ínte skattskyldigheten förrän man säljer,importerar, gör ett gemenskapsinternt förvärv eller byter bort bilen och i ditt fall så torde inte heller din eventuella försäljning anses som yrkesmässig då inget i din frågeställning antyder att du driver någon näringsverksamhet där bilar ingår i verksamheten. Bilförsäljaren ska dock betala svensk mervärdesskatt på förvärvet från ett annat EG-land ( 1 kap. 1 §, 2 kap. 5 § ML) om det är han som köpt bilen ( gemenskapsinternt förvärv, GIF). Om det istället är du som formellt köpt bilen vilket delvis antyds i frågeställningen så ska du betala mervärdesskatt till staten om vilen är helt ny ( 2a Kap 2, 3 §§). Det finns alltså en del som talar för att det formellt sett är du som ska betala mervärdesskatt om förvärvet skett från ett annat EG-land och bilen är helt ny. Denna konstruktion förklarar varför detta företag fick betala 200.000 i moms då det var GIF. Ett utdrag ur förarbetena till ML kan illustreraras för att förstå den invecklade konstruktion som följer med en import av vara ur mervärdesskattesynpunkt: "När en näringsidkare i ett EG-land säljer varor till en mervärdesskatteregistrerad näringsidkare i ett annat EG-land, skall förvärvet således anses vara en beskattningsgrundande händelse. Förvärvaren/ din vän skall då betala mervärdesskatt. För det fall förvärvaren är en näringsidkare vars verksamhet inte medför skattskyldighet eller en juridisk person som inte är näringsidkare skall detsamma gälla om det sammanlagda värdet av förvärven överstiger en viss årlig beloppsgräns. I andra fall skall omsättningen av varor anses som den beskattningsgrundande händelsen och säljaren blir då skyldig att betala skatt. Det gäller bl.a. för det fall förvärvaren är en privatperson i ett medlemsland och transporten skall ske genom säljarens försorg. Varan anses då omsatt i förvärvslandet och säljaren skall betala mervärdesskatt enligt det landets mervärdesskattebestämmelser". 3. Straffrättslig bedömning och trafikregister Som jag förstår denna situation även om detta endast är en spekulation så har bilförsäljaren bilen i sin besittning/ägo. Jag utgår i från detta scenario och står du som ägare kommer fakturan för mervärdesskatt komma till dig då du står som ägare . Även om du står som ägare så är detta inte avgörande för äganderättsfrågan i en rättegång utan det är snarare bevisfaktum i ägandrättsfrågan. Att du står som ägare innebär ju ett bevisfaktum för att du verkligen är ägare i en civilrättslig,skatterättslig eller straffrättslig rättegång. Om dock bilförsäljaren tillägnar sig hela köpeskillingen och du kan bevisa att han faktiskt importerat bilen och därefter övertalat dig att stå som ägare så talar övervägande skäl för att han ska anses ha varit ägare hela tiden. Men detta är som sagt vanskliga bevisfrågor som egentligen inte kan få ett svar förrän en domstolsprövning. I praxis från regeringsrätten kan dock faktumet att någon står som ägare i bilregistret inte anses tillräckligt för att denne civilrättsligt ska anses vara ägare om det i det enskilda fallet finns flera omstädnigheter som talar mot detta bevisfaktum. Skatteverket har ju ingen formell skyldighet att utreda äganderättsfrågan eller vem som egentligen förvärvat bilen när de utfärdar faktura om inbetalning av mervärdesskatt. I det nämnda fallet från regerinsgsrätten ansågs dock myndigheten på grund av omständigheterna i det enskilda fallet ha en utredningsplikt. Av naturliga skäl så är den straffrättsliga bedömningen beroende av äganderättsfrågan. Formellt sett ska ju du erlägga mervärdesskatt för det gemskapsinterna förvärvet. Du torde dock kunna göra skatterverket uppmärksam på omständigheterna i ditt fall och få dem att utfärda fakturan till din vän istället eller försöka bli avförd från bilregistret. Detta kan dock vara svårt då ni ändå ingått ett skenavtal och din rätt kanske anses så skyddsvärd. Du kan ju alltid vägra att betala men KFM kan på exkekutiv väg driva in denna fordran. Du kan dock bestrida fordran om de söker ett utslag om betalningsföreläggande mot dig. Då kommer målet upp i TR:n och då utreds ju hela äganderättsfrågan och därmed vem som i slutändan är skyldig att betala momsen för GIF:n. Jag kan dock förstå dig om du inte vill bli indragen i en rättegång. Det finns en hel del som i frågan talar för att bilhandlaren gentemot dig har gjort sig skyldig till bedrägeri eller i vart fall till oredligt förfarande ( 9 kap 1, 8 §§ brottsbalken). Med hot om detta eller polisanmälan så kommer nog din komplicerade situation att utredas och ditt problem lösas. Detta torde vara mitt bästa tips jag kan ge dig i fall du står ut med en polisutredning. Här bör dock omtalas att du ändå bör vara ganska säker ( mer än 50 %) på att det är ett brottsligt förfarande. Om du på vaga grunder och med insikt om att du kan ha fel pekar ut denne importör som brottslig så kan du själv drabbas av ansvar för vårdlös tillvitelse eller förtal ( 5 kap, 15 kap 7 § BrB).Av det som du sagt till mig torde det dock vara riskfritt att omtala detta för polisen. Du bör dock som första åtgärd göra din vän uppmärksam på vilka risker som denne tar och det faktum att denne kan drabbas av åtal och hot om fängelsestraff.. Du bör också så klart begära att bli avregistrerad som ägare till fordonet och be din vän att skriva sig som ägare.Du bör ju så klart inte anmäla bilen som stulen då det inte skett någon stöld rent juridiskt.

När kan man senast kräva bodelning - samboförhållande

2006-08-01 i Alla Frågor
FRÅGA |Min hustru bodde för 25-21 år sedan med en man i hans hus. De hade barn tillsammans. Inget samboavtal. De skildes. Delad vårdnad. Hon fick inget från boet utom egna saker. 1200 kr i mån till 18-årsdagen det är allt han bidragit med. Skulle hon haft halva huset? I så fall kan man ta upp saken nu?
Fredrik Jorstadius |Hej! När ett samboförhållande upphör skall en begäran om bodelning framställas senast ett år efter det att samboförhållandet upphörde. Efter att 25 år gått finns då ingen möjlighet att få ut något för huset. Det är vidare osäkert om huset alls skulle ha ingått i en bodelning eftersom det inte säkert tillhör samboegendomen. För att huset skall tillhöra samboegendomen skall det ha anskaffats för gemensamt bruk. Lycka till!

Ändring av avtal genom avtalsparts handlande

2006-08-23 i Alla Frågor
FRÅGA |Hej. Jag undrar om en arbetsgivare kan sluta att betala ut lön om grundlön inte är bestämd i anställningsavtalet. Har varit tillsvidareanställd i 5 månader som fastighetsmäklare, alltså ingen provanställningstid. I anställningsavtalet är överrenskommet en provisionslön baserad på försälljning. Arbetsgivaren har frivilligt under 4 månader betalt ut en minimilön på 20 000:- i månaden till samtliga anställda. Vid löneutbetalning den 5 månaden ansåg arbetsgivaren att han inte ville betala ut mer minimilön utan endast den provisionsdel som var baserad på försäljning. Systemet fungerar så att minimilönen har varit 20 000:-, om man inte har uppnått provisionsförsäljning till detta belopp. Det jag undrar är om arbetsgivaren kan sluta att betala ut denna minimilön på 20 000:- till de anställda. Det finns inget kollektivavtal och ingen är ansluten till någon fackförening.
Jonas Forsén |Hej. Som jag förstår frågan så anser du att avtalet som ingåtts med din arbetsgivare skall anses utvidgat i den mån att grundlönen på 20 000 kr/månad numera är en del av avtalet. När det gäller tolkning av avtal så utgår man i första hand från vad parterna önskat vid avtalets slutande och, om det finns, det skriftliga avtalet. Jag tror att man i det fallet endast kan konstatera att någon rätt till grundlön inte föreligger. Att ändra avtalet i efterhand på ett sätt som avviker från vad parterna avsåg från början är något som görs med stor försiktighet. Dessutom så har arbetsgivaren i detta fall varit generös och presterat utöver dennes skyldighet enligt avtalet. Möjligen finns det en chans att tala om att avtalet har ändrats pga din arbetsgivares handlande men jag är mycket osäker om det kan leda till någon framgång för din del. Huvudregeln är nämligen att din arbetsgivares för dig förmånliga tolkning av avtalet inte får verkan som eftergift. Jag vill dock tillägga att när det gäller avtalstolkning så finns det ofta argument för båda sidor och det är svårt att på förhand veta vilka omständigheter en domstol anser vara mest beaktningsvärda. Mvh

Fördelning av arv

2006-08-01 i Alla Frågor
FRÅGA |jag är ett särkullsbarn nu undrar jag ,min fars fru har avlidit och mina bägge halvbröder på kort tid.hur delas ett eventuellt arv upp. är jag nu ensam bröstarvinge? mina bröder hade ju barn.
Magdalena Åhlberg |Hej! Jag utgåt från att du menar ett kommande arv efter din pappa. Du har helt rätt i att du är enda bröstarvinge, men det förhindrar inte att arvet delas på dig och dina två avlidna halvbröder. Deras arv går vidare till deras barn och delas mellan dem. Hör gärna av dig om du har fler frågor. Mvh

Fritidshus räknas som bostadsarrende?

2006-08-02 i Alla Frågor
FRÅGA |Angående besittningsskydd vid bostadsarrende: arrendatorn har besittningsskydd om bostad finnes på arrendestället. Är fritidshus likställt med bostad i detta fall?
Anna Bergman |Hej! Bostadsarrende är en upplåtelseform där arrendatorn har rätt att på arrendestället uppföra eller behålla hus som huvudsakligen är avsett som bostad. Även fritidsbostäder räknas dit. Besittningsskyddet gäller alltså även när man har ett fritidshus. Dock får det inte vara en byggnad med endast primitiva bostadsmöjligheter såsom t.ex oinredda sjöbodar. Inte heller husvagnar eller tält ger besittningsskydd. Mvh