Möjligt att jämka avtal om pris vid konsumenttjänst?

2017-10-25 i Konsumenttjänstlagen
FRÅGA |Hej. Jag tog in en offert på att lägga heltäckningsmatta i vår trappa. När priset kom tillbaka tyckte jag att det lät dyrt, men kollade med en annan firma och de ville ha samma. Frågade hantverkaren varför det kostade så mycket, det borde väl bara ta en dag tyckte jag, men fick då till svar att de räknade med tre dagars arbete. Jag godkände offerten och beställde arbetet. När arbete var klart visade det sig ha tagit 2 dagar, och bara mellan 8 och 13.30 (så tio timmar med lunchrast båda dagar). Timkostnaden som var rimlig för 24 arbetstimmar blev plötsligt mer än dubbelt så hög. Måste jag betala fakturan ändå, eller kan jag bestrida priset för arbetet med hänvisning till den korta arbetstid de faktiskt lagt ner, trots att jag accepterat totalpriset?
Ludvig Montan |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Jag kommer i mitt svar att utreda vilken möjlighet du har att betala ett lägre pris än det accepterade totalpriset med stöd av konsumenttjänstlagen (KtjL) och avtalslagen (AvtL).Vilka regler om pris finns i KtjL?KtjL är tillämplig i ditt fall eftersom att en näringsidkare utfört ett arbete på fast egendom åt dig som konsument, enligt 1 § 2 p. KtjL. Priset för arbetet har i ditt fall följt av avtalet och så länge den ungefärliga prisuppgiften som lämnats inte överskrids med mer än 15 procent, vilket inte verkar vara fallet, kan inte 36 § KtjL hjälpa dig vidare. Näringsidkaren har en avrådandeskyldighet som innebär att den ska avråda konsumenten att låta utföra tjänsten, som stadgas i 6 § KtjL. Avrådandeskyldigheten gäller exempelvis om tjänsten med hänsyn till priset inte kan anses vara till rimlig nytta för konsumenten. Eftersom att en annan firma erbjudit samma pris och att jag antar att den andra firman i sin helhet angett ungefär samma villkor, kan det vara svårt att hävda att avrådandeskydligheten ska aktualiseras i detta fall. I övrigt ger inte KtjL annat skydd för konsumenten. Finns stöd i AvtL för att jämka avtalet?En annan väg som du kan välja att gå är att ta stöd i avtalslagen för att jämka avtalet. Det möjligt för dig att hävda att priset ska jämkas med hänvisning till 36 § AvtL. Genom 36 § AvtL kan ett avtal jämkas (exempelvis ett pris sättas ned) om avtalsvillkoret är oskäligt med hänsyn till avtalets innehåll eller omständigheterna vid avtalets tillkomst. Det går att argumentera för att priset inte är proportionerligt i förhållande till arbetsinsatsen som krävdes vid mattläggningen och att det därför ska jämkas. Det går också att argumentera för, möjligen med större framgång, att firman vid avtalets tillkomst inte var tillräckligt tydliga med vad du som konsument faktiskt betalade för, den verkliga arbetsinsatsen och det slutgiltiga timarvodet, varför avtalet ska jämkas på grund av omständigheterna vid avtalets tillkomst. Enligt 36 § andra stycket ska lagen tillämpas med särskild hänsyn till om skyddet i avtalet ska gälla för en konsument. Det som kan vara försvårande för dig är att en annan firma och troligtvis ytterligare andra firmor har en liknande prissättning som förmodligen är norm i branschen. Detta gör dina möjligheter till jämkning sämre. Vad kan du göra härnäst?Du kan använda argumenten ovan för att försöka jämka avtalet och bestrida priset. Du kan tillsammans med firman komma fram till en förlikning eller i annat fall ansöka om att stämma firman vid domstol. Jag hoppas att det var svar på din fråga. Tveka inte att ställa en till fråga eller höra av dig till info@lawline.se om du behöver vidare vägledning i detta ärende.

Påföljder av fel i tjänst enligt konsumenttjänstlagen

2017-10-24 i Konsumenttjänstlagen
FRÅGA |Hej!För ett år sedan var en man här, rekommenderad av en vän, och målade mitt golv. Han fick noggranna instruktioner av mig men resultatet blev en katastrof så golv, väggar, lister, dörrar och klinkers i mitt nybyggda hus blev förstört. Han har sagt, inför 5 vittnen, att han förstod instruktionerna men att han struntade i att följa dem. Han skulle återkomma till mig så vi kunde diskutera hur detta skulle lösas, men efter ett år har jag fortfarande inget hört. Hur gör jag för att kräva honom på ersättning för skadorna? Han är en pensionerad snickare och jag har hört att han jobbar "svart" ibland.
Daniel Shin |Hej och tack för att du vänder dig till oss!Vi beklagar att det tog lång tid för din fråga att besvaras.I ditt fall kan konsumenttjänstlagens regler om fel tillämpas. Här gör jag några antaganden, nämligen att målningsarbetet gjordes i din bostad (dvs. att du var i egenskap av konsument), samt att målaren är en näringsidkare, alternativt att han är anställd hos en näringsidkare. Utgångspunkten är hans utförande av uppdraget, som anges i 4 § lagen. Där sägs att: näringsidkaren skall utföra tjänsten fackmässigt. Han skall vidare med tillbörlig omsorg ta till vara konsumentens intressen och samråda med denne i den utsträckning som det behövs och är möjligt. Innebörden av att tjänsten är "fackmässig" är i princip att det ni avtalat sinsemellan ska följas. I vart fall har han enligt min bedömning inte tagit hänsyn till dina intressen och inte heller försökt samråda med dig i den mån som krävs enligt lag.Då resultatet av hans arbete avviker från det som sägs i 4 § ovan innebär det att det förelegat ett fel hos tjänsten enligt 9 §. Påföljderna av fel är att du har rätt till att hålla inne din betalning enligt 19 § (om du inte betalat honom än), kräva att felet avhjälps (dvs. att han får åtgärda felet) enligt 20 § eller häva avtalet enligt 21 §. För att kunna häva avtalet krävs dock att syftet med tjänsten i huvudsak är förfelat och att snickaren insett eller bort inse detta. Detta bör enligt min bedömning vara fallet, med hänsyn till de skador han tillfogat huset.En ytterligare påföljd är att du kan kräva skadestånd från honom. Med tanke på att skadorna låter mycket omfattande rekommenderar jag starkt att du kräver skadestånd utöver hävandet av avtalet. Skadestånd regleras i 32 §, som anger att om din egendom (huset) medan den var under snickarens kontroll skadas är denne skyldig att ersätta skadan. I vart fall har han varit försumlig, vilket också föranleder skadeståndsansvar enligt andra stycket. Skadeståndet skulle då uppgå till det belopp som krävs för att återställa ditt hus till tillståndet innan skadorna uppkom.Sammanfattande rådJag tycker att detta ärende är såpass viktigt att du bör ta hjälp av en jurist som kan hjälpa dig skicka ett kravbrev till snickaren och eventuellt väcka talan mot honom. Det viktiga är att du häver avtalet mellan er och dessutom begär skadestånd för de skador han åsamkat ditt hus. Att du har vittnen som hörde honom strunta i dina instruktioner är mycket fördelaktigt om det skulle leda till en rättegång.Skriv gärna tillbaka till oss om du har flera saker du undrar över.

Möjliga åtgärder vid dröjsmål vid reparation?

2017-10-22 i Konsumenttjänstlagen
FRÅGA |Vi har köpt en splitterny husbil 4sept 2017 och den läckte motorolja när vi kom hem från första bilturen.Vi har lämnat in bilen på garantireperation 18sept.Vad vi förstår skall bilen enligt Konsumentverket repareras "utan uppskov och inom rimlig tid" och det handlar om ca.2veckor enl. Konsumentrådgivare. Nu har det gått ca. 6veckor och vi vet ej bilen är klar.Den var ej körduglig ens när bilen levererades eftersom trågpackningen var trasig och det blir den inte av att man kör bilen för det är inte så högt tryck på oljan att det kan ske.Hela våran höstsäsong är förstörd och vi mår inte särskilt bra eftersom ältar detta varje dag när vi går och väntar på bilen.Företaget har ingen större förståelse för hur vi mår och de tycker inte vi ska ringa och störa de hela tiden när de reparerar bilen.De säger sig inte förstå varför vi har så bråttom och först nu börjar de prioritera oss påstår de.Jag misstänker att de inte har kompetens för större reperationer för de har ej demonterat bilen för att kunna leta fel utan gör allt för att slippa ta isär motor.
Samuel Karlsson |Hej och tack för att ni vänder er till oss på Lawline!Det framgår inte vad er fråga är så jag utgår ifrån att ni helt enkelt vill veta vad ni har för juridiska möjligheter att få dem att slutföra reparationen samt andra möjliga åtgärder.RättslägetTill att börja täcks reparationen av konsumenttjänstlagen (KtjL). Om företaget inte slutför tjänsten inom avtalad tid eller inom rimlig tid om inget avtalats, är de i dröjsmål (24 § KtjL). Det är därför avgörande om ni har skrivit på något avtal med företaget där de förbehåller sig en viss längre tidsrymd än vad som vanligtvis är att anse som rimligt för utförandet av en sådan reparation. Detta gäller även muntliga avtal, alltså om företaget informerade er om hur lång tid reparationen kan ta och ni accepterat detta.Om ni inte avtalat någon tidsrymd med företaget måste de alltså slutföra reparationen inom rimlig tid. Det är jättebra att ni pratat med en konsumentrådgivare, de har ofta en väldigt bra uppfattning av sådana här situationer. Om det stämmer att 2 veckor är normalt för en reparation av sådant slag som den i fråga, är de definitivt i dröjsmål om det dröjt 6 veckor.Ni har rätt att kräva att de slutför tjänsten snarast möjligt (28 § KtjL). Ett undantag är om företaget kan visa att dröjsmålet beror på ett hinder utanför deras kontroll som de inte kunnat förutse och inte heller kunnat motverka (28 § 2 st. KtjL). I så fall har företaget rätt att istället häva tjänsten, vilket innebär att ni får bilen tillbaka och inte behöver betala.Om dröjsmålet är av relevant betydelse för er har ni rätt att häva tjänsten direkt istället för att kräva att de slutför tjänsten (29 § KtjL). Det borde inte vara några problem för er att visa att felet har relevant betydelse eftersom ni gått miste om en säsong med husbilen. Det är dock en tolkningsfråga och utfallet i en eventuell tvist är inte självklart.Utöver någon av dessa åtgärder är det tänkbart med skadestånd men utifrån de omständigheter ni angett verkar det inte passa vidare in på er situation. Ett skadestånd kräver nämligen att ni kan påvisa att ni lidit en faktisk sakskada, personskada eller förmögenhetsskada till följd av dröjsmålet. Någon sådan framgår inte av det information ni givit mig men om ni anser att det finns någon sådan skada så kan skadestånd vara möjligt (31 § KtjL).Hur ni kan gå tillvägaOm ni anser att företaget är i dröjsmål kan ni skriva ett brev eller email till dem där ni anger vad ni vill kräva, alltså förslagsvis att de slutför arbetet eller att ni häver hela tjänsten. Om de till en början inte går med på era krav kan det vara en bra idé att skriva ett till brev där ni redogör varför ni anser er ha rätt till den åtgärden ni kräver, t.ex. genom att ange berörda paragrafer här ovan.Om de inte går med på era krav och ni inte heller kan förlikas på något sätt kan ni anmäla företaget till Allmänna reklamationsnämnden (ARN). De kan pröva er tvist gratis och snabbare än en domstol. Deras avgöranden är inte bindande men brukar oftast följas av företagen.Om ni önskar vidare hjälp i denna fråga råder jag er att ta kontakt med oss på info@lawline.se där vi kan hjälpa er vidare i detta ärende. Alternativt kontakta oss på telefon: 08-533 300 04, öppettider: mån-ons kl. 10.00-16.00.Hoppas det besvarar er fråga. Tveka inte att höra av er till oss igen nästa gång juridiken krånglar!Vänliga hälsningar,

Rättigheter som konsument vid fel av tjänst på hus

2017-10-18 i Konsumenttjänstlagen
FRÅGA |Hej! Vi hade hantverkare hemma hos oss, dom fick inte vara kvar för dem var inkompetenta för jobbet. Dom fuskade med bygget det regnar in i huset varje gång det regnar , vi gav dom 3 veckor på sig för att fixa (åtgärda) felet men dom kunde inte för dom saknar kompetensen. Dom har fakturerat till oss , är vi skyldiga och betala fakturan för ett jobb som är inte korrekt gjort. ( det regnar in fortfarande )Vi har varit i kontakt med en takspecislist han ska komma och titta på taket och lämna en offert på det. Kan vi bestrida hans faktura tills vi vet vad det kommer och kosta att åtgärda felet på taket och dra av från hans faktura.Sen vägrar han och lämna tillbaka våran husnyckel tills vi har betalat hans faktura. Kan han göra så? Vad kan vi göra , hur ska vi gå till väga?Tack på förhand för svaret en väldigt orolig familj
Binh Tran |Hejsan! Tack för ni vänder er till oss här på Lawline, vi blir jätte glada över det. Jag ska svara på din fråga bäst jag kan. Företaget har gjort felNär det gäller tjänster av denna sort har ni en stark ställning, lagrummet ni ska hänvisa till är konsumenttjänstlagen (KtjL). Där stadgas det att det tjänsten ska gå fackmässigt till (4§ KtjL), det sätts alltså en hög standard på vad ni kan kräva utav företag. Om han skulle fixa taket men den inte är fixad så är det absolut inte en hög standard, det är alltså företaget som har gjort väldigt fel. Rättigheter för dig som konsument när företag har gjort felNär företag har gjort fel på detta sätt så har ni rätt att hålla inne betalningen, begära avhjälpande, begära prisavdrag och sist men inte minst kan ni få skadestånd för detta (16§ KtjL). Ni behöver alltså verkligen inte betala till företaget förrän taket är åtgärdat. Om de inte kan avhjälpa i detta fall så kan ni häva avtalet, ni behöver alltså inte betala något till företaget, speciellt när de saknar kompetens (21§ 3st KtjL). Ni måste dock ge dem en chans, om det är så att de säger uttryckligen att de saknar kompetens, så kan ni häva. Ni borde även kräva skadestånd av dem eftersom ni har lidit skada av regn i huset under 3 veckor (31§ KtjL). Det är dock en process att utkräva skadestånd så det är upp till er om ni väljer att anställa ett ombud för att göra det. Jag rekommenderar Det finns två saker ni kan göra i detta fall. 1) Det är att vänta tills ni får taket avhjälpt av något annat företag, och sedan drag av priset på vad det kostade för att avhjälpa taket från det originella företaget (21 och 22§§ KtjL).2) Ni kan häva avtalet (21 och 23§§ KtjL) och anställa ett annat företag, ni kommer möjligtvis att behöva betala för det material som det första företaget använde för taket. Båda dessa alternativ ska ni hålla inne betalningen på. Jag rekommenderar ytterliga att ni skaffar er ett ombud (advokat eller jurist) som har erfarenhet av hur detta går till väga praktiskt sätt och som kan hjälpa er med att prata med företag. Ni kan alltid höra av er till oss genom att klicka här. Angående husnyckelDetta är rent av brottsligt. Det faller in i egenmäktigt förfarande enligt brottsbalken 8kap 8§. Om jag vore er så hade jag polisanmält detta snarast möjligt! Jag hoppas jag har klargjort situationen och hoppas det löser sig! Allt gott, ha en trevlig vecka och så får vi hoppas att det inte regnar!

Avbeställning av takläggning

2017-10-24 i Konsumenttjänstlagen
FRÅGA |Hejsan!Vi beställde ett takjobb och enligt offerten/beställning skulle vi betala en handpenning på jobbet. Efter två veckor meddelar jag firman att vi tyvärr inte kan göra detta jobb på utsatt tid då det ej är klart med försäkringsbolaget samt förra ägaren av huset. Vi har ej betalat någon handpenning men nu verkar det som firman vill/kräver att vi skall betala handpenningen för ev.skada/kostnader för firman.Vår fråga är om vi är tvungen att betala handpenningen ?
Fabian Forsberg |Hej, och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Jag tolkar din fråga som att handpenningsavtalet rör betalningssäkerhet och inte är en avbeställningsavgift. Regler för vad som gäller i sådana här situationer finns i konsumenttjänstlagen. I 42 § regleras vad en konsument behöver betala vid avbeställning. Jag förstår din fråga som att inget arbete har påbörjats, utan att enbart ett avtal har ingåtts. Enligt lagen är du som beställare skyldig att betala för det arbete som redan utförts, vilket inte är aktuellt i det här fallet. Utöver detta har företagaren rätt till ersättning för förlorad inkomst till följd av att hen underlåtit att åta sig andra uppdrag. För att någon sådan ersättning ska utgå krävs dock att företaget kan visa att man tackat nej till andra uppdrag till följd av den tjänst du beställt. Sammanfattningsvis kan du bli ersättningsskyldig om firman du beställt jobbet kan visa att de lidit sådan skada som beskrivits ovan. Är så inte fallet behöver du inte betala ersättning.

Vad händer när en telefonoperatör tar längre tid på sig än utlovat att reparera en trasig mobil?

2017-10-22 i Konsumenttjänstlagen
FRÅGA |Hej!Jag beställde en reparation utav min telefonoperatör då jag råkade tappa min telefon i marken så skärmen sprack. Reparationen har nu dragit ut på tiden och de har passerat de 14 dagarna som är lovade på hemsidan. Vi var även lovade att den skulle vara klar innan dess. Det ser också ut som nu att de kommer ta minst 21 dagar, alltså 7 dagar till innan jag får den.Vad är en rimlig kompensation att begära? De hävdar att de kan stryka en månadsfaktura på 700 kr, men jag anser inte att de är rimligt med tanke på allt krångel vi haft för att de skall reparera den.Sedan undrar jag också; ifall jag hinner åka utomlands före jag får den och är borta i mer 1,5 månad, men behöver telefonen under resan, vad händer då? Ifall de inte kan skicka telefonen utomlands, kan de då bli tvungna stå för resekostnaderna också? Ifall den blir klar en dag efter avresan.
Sandra Söderberg |Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga. Jag utgår från att du är en konsument (dvs en fysisk person som handlar huvudsakligen för ändamål som faller utanför näringsverksamhet), konsumenttjänstlagen ska därför användas i detta fall (se 1 och 1a § konsumenttjänstlagen). Jag kommer dela upp din fråga i två delar. 1. Vad säger konsumenttjänstlagen om förseningar från näringsidkarens sida? I detta fall är telefonoperatören försenad med reparationen av din telefon. Du som konsument har rätt till att dels att hålla inne betalningen för reparationen, vilket jag utgår från att du gjort i detta fall. Du får sedan välja om du vill att näringsidkaren (dvs. telefonoperatören) utför tjänsten ändå, eller om du vill att avtalet ska hävas. Allt detta framgår av 25 och 27-29 § konsumenttjänstlagen. Jag utgår från att du i det här fallet vill att näringsidkaren ändå ska utföra tjänsten, trots att det sker under försening. Utöver att kräva att näringsidkaren ska fullgöra tjänsten, får du också kräva skadestånd enligt 31 § konsumenttjänstlagen. Där står att näringsidkaren som huvudregel är skyldig att ersätta konsumenten skada som denne tillfogas på grund av att näringsidkaren är försenad. Det finns vissa undantag där näringsidkaren inte är skyldig att betala skadestånd, men de verkar inte passa in på detta fall. 2. Hur mycket kan man då få i skadestånd? Dvs, hur mycket i kompensation? Det går inte att svara ett exakt belopp, då det inte finns någon uttrycklig bestämmelse i denna lag som säger hur skadeståndet ska beräknas. Ersättning ska utgå enligt allmänna avtalsrättsliga principer, och utgångspunkten är att man ska få full ersättning för sin skada; med skada menas i princip alla ekonomisk skada, såväl direkta förluster som olika följdförluster/indirekta förluster. I ditt fall kan det exempelvis röra sig om utgifter för att hyra/köpa en telefon att ha under tiden för reparationen, samt ersättning för olika telefonsamtal/resor du behövt göra i onödan med anledning av deras försening med reparationen.Du frågar om telefonoperatören kan bli skyldig att ersätta för dina resekostnader om de inte hinner bli klara med reparationen till avresedagen. Även om man har rätt till även indirekta förluster så har en konsument inte rätt till ersättning för utgifter utöver vad som med hänsyn till omständigheterna framstår som skäliga. Förmodligen kommer du alltså inte ha rätt till någon ersättning för din resa, då det nog inte kan ses som en skälig utgift. Sammanfattningvis: Jag tycker du ska vända dig till telefonoperatören, visa på all ekonomisk skada du lidit på grund av deras försening med reparationen, och kräva ersättning på grund av detta. Om du ska resa iväg under en så pass lång tid tycker jag också du ska säga till telefonoperatören att det är väldigt viktigt att telefonen blir klar innan avresedatumet, förhoppningsvis sätter du lite mer press på dem. Om de inte hinner bli klara till dess, kan du försöka utkräva dem på ytterligare ersättning. Du kan också vända dig till Allmänna Reklamationsnämnden om du inte får någon ersättning utbetald, mer information om dem hittar du på deras hemsida.Om du vill ha ytterligare hjälp av kunniga jurister, kan du vända dig till info@lawline.se där de kan hjälpa dig vidare i detta ärende. Det går också bra att kontakta via telefon: 08-533 300 04, öppettider: mån-ons kl. 10.00-16.00.Hoppas allt löser sig! Om något är oklart får du gärna lämna en kommentar, så besvarar jag den så snabbt som möjligt. Vänliga hälsningar,

Konsumenttjänstlagen - Fel i tjänsten eller sakskada?

2017-10-21 i Konsumenttjänstlagen
FRÅGA |Hej! Fick nyligen mitt badrum renoverat och kunde inte bo hemma på 5 v. Väl hemma igen ser jag att mina badrumsskåp blivit förstörda. Glashyllorna saknas och ett skåp har fått en buckla i metallen + plus att en spegel fått en spricka. Hur kan man benämna denna "incident"?
Joakim Raivio |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Jag antar att du låtit ett företag renovera badrummet åt dig. I så fall räknas du som konsument och då blir konsumenttjänstlagen tillämplig. Hur incidenten då ska benämnas beror på vad som ingick i renoveringen av badrummet. Det framgår inte av din fråga om du vill veta om/hur du kan kräva ersättning av företaget, men jag kommer ändå kort att redogöra även för detta. Fel i tjänsten — Om sakerna som skadades skulle renoveras av företagetHur incidenten ska benämnas beror alltså på vad som ingick i renoveringen av badrummet. Om det var så att sakerna som förstördes skulle renoveras av företaget kan man kalla incidenten för ett fel i tjänsten. När en privatperson (konsument) beställer en tjänst av ett företag har företaget en skyldighet att utföra tjänsten fackmässigt (se konsumenttjänstlagen 4 §). Det betyder man kan förvänta sig en viss standard av företaget. Om resultatet av t.ex. en renovering är sämre än vad man har rätt att förvänta sig, kan det innebära att det finns ett fel som kan ge konsumenten rätt till ersättning. I ditt fall betyder detta att du hade rätt att förvänta dig att allt som skulle renoveras i badrummet skulle vara i gott skick efter renoveringen. Det är ju därför man låter renovera saker.Om resultatet av tjänsten (renoveringen) inte överensstämmer med vad man har rätt att förvänta sig kan man säga att det finns ett fel i tjänsten. Jag skulle tro att det som hänt dina saker i badrummet skulle räknas som ett sådant fel, eftersom meningen med en renovering är att sakernas standard ska förbättras och inte tvärt om. För att det ska räknas som ett fel krävs det dock att sakerna skulle renoveras av företaget (om just de sakerna inte skulle renoveras av företaget, se nästa rubrik). Bestämmelser om fel i tjänsten finns i konsumenttjänstlagen, 9-15 § (se främst 9 §).Om det finns ett fel i tjänsten har du rätt att hålla inne betalning och kräva att företaget avhjälper felet, alltså lagar det som gått sönder. Om inte företaget vill laga sakerna har du rätt att göra ett prisavdrag som motsvarar kostnaderna för en reparation. För att du ska få rätt att kräva något av dessa alternativ krävs det dock att felet inte beror på något som du har gjort. Det måste alltså vara företagets "fel". Om du vill hålla inne betalning eller kräva att företaget lagar sakerna osv. måste du reklamera felet. Detta gör du genom att kontakta företaget på något sätt, t.ex. per telefon eller mejl. Det är bra om du gör detta så snart som möjligt. Bestämmelser om vilka rättigheter du har när det finns ett fel i tjänsten regleras i konsumenttjänstlagen, 16-23 §.Sakskada — Om sakerna som skadades inte skulle renoveras, men skadades ändåOm ett företag i samband med en renovering råkar förstöra/skada något annat föremål i konsumentens hem räknas skadan som en sakskada. Då är det alltså inte fråga om något fel i tjänsten. Som exempel kan nämnas att företaget skulle renovera handfatet och i samband med detta råkar ta sönder spegeln. Spegeln skulle inte renoveras, men gick sönder när handfatet renoverades. Det finns bestämmelser även för sakskador i konsumenttjänstlagen. Om ett företag har orsakat en sakskada på konsumentens saker får konsumenten en rätt till ersättning i form av skadestånd från företaget. Denna bestämmelse finns i konsumenttjänstlagen 32 §. Som sakskada räknas även att företaget slarvat bort något som tillhörde konsumenten, t.ex. hyllorna i ett badrumsskåp. Vad du kan göra om du vill kräva ersättning från företaget som renoverade ditt badrumOm du anser att skadan ska räknas som ett fel i tjänsten måste du alltså reklamera felet. Detta gör du genom att kontakta företaget på något sätt, ju förr desto bättre. De bestämmelser som finns i konsumenttjänstlagen är alltid tvingande till konsumentens förmån och du har alltid rätt att kräva att en lösning på problemet ska motsvara de krav som ställs på företaget i konsumenttjänstlagen. Det finns dock ingenting som hindrar att en lösning på problemet är mer förmånlig för dig än vad som anges i konsumenttjänstlagen. Konsumenttjänstlagens bestämmelser innebär alltså en slags "minimistandard". Om du anser att skadan ska räknas som en sakskada kan du på samma sätt kontakta företaget och begära att du vill ha ersättning. Samma principer gäller även i detta fall, alltså att konsumenttjänstlagen gäller till din förmån. Om företaget vägrar att ersätta skadan/felet, varesig det är ett fel i tjänsten eller en sakskada, kan du få hjälp av Allmänna reklamationsnämnden. På Allmänna reklamationsnämndens hemsida finner du information om hur du i så fall ska gå tillväga (se länk). http://www.arn.se/Hoppas att detta var till hjälp och att du har fått svar på din fråga! Du är naturligtvis även varmt välkommen att kontakta Lawline för mer rådgivning. Du kan antingen ringa vår telefonrådgivning eller kontakta vår juristbyrå. Dessa tjänster hittar du på vår hemsida.Med vänliga hälsningar,

Går det att häva ett köp av ny vara pga att tjänst blivit felaktigt utförd på en annan produkt?

2017-10-16 i Konsumenttjänstlagen
FRÅGA |Vid besök i datorbutik som konsument med min Lenovo som fått en mindre vattenskada och ej var brukbar konstaterade säljaren att moderkortet(dyrbart) var förstört.Detta svar medförde att jag köpte en ny Fujitso för ca 8000 kronor.Proffs har undersökt min gamla Lenovo varvid konstaterades att kortslutning skett i tangentbordet,vilket är enkelt att reparera genom byte till nytt bord för ca 1000 kronor Av detta skäl vill jag häva köpet av dator.
Gustav Persson |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! Vilken lag är tillämplig?I de situationer då du är konsument och köper en dator av en näringsidkare blir Konsumentköplagen (kkL) tillämplig. I det här fallet blir konsumentköplagen tillämplig på din nyinköpta dator. Förutsättningarna för att kunna häva ett köp enligt konsumentköplagen är svårt. Det måste föreligga ett väsentligt fel i varan. Dock innan hävning kan aktualiseras så ska säljaren först få rätt att avhjälpa felet och kommer inte avhjälpande på tal, skulle man därefter kunna häva köpet. Men eftersom det inte är något fel på din nyinköpta dator så kan inte konsumentköplagen tillämpas för hävning i det här fallet.Det finns ingen lagstadgad ångerrätt enligt konsumentköplagen när man köper produkter ifrån butik. Köper man en dator på distans så har man en ångerrätt på 14 dagar, och den rätten finns endast i distansavtalslagen. Det vill säga om man köper en vara via postorder eller internet eller liknande har man en ångerrätt. I andra fall krävs särskilt avtal om öppet köp.Slutsats är att du varken kan häva köpet eller utnyttja någon ångerrätt med stöd av lag enligt konsumentköplagen. Går det att angripa på något annat sätt? Eftersom att företaget erbjuder servicetjänster, såsom felsökning av vara och reparationer av elektronikprodukter så är Konsumenttjänstlagen (KtjL) tillämplig. När du gick in med din Lenovodator så köpte du en tjänst av företaget och konsumenttjänstlagen gäller när ett företag utför en tjänst åt dig. Lagen är tvingande till konsumentens förmån. Det innebär att företag inte får ge dig sämre villkor än de som finns i lagen. Lagen är tillämplig på arbete på lösa saker. Till exempel felsökning eller reparation av elektronikprodukter. Fel i tjänstI 9 § konsumenttjänstlagen (KtjL) anges vad som är fel i samband med tjänst. Tjänsten anses vara felaktig om resultatet avviker från vad konsumenten enligt 4 § samma lag har rätt att kräva. 4 § i KtjL säger att näringsidkaren ska utföra tjänsten fackmässigt, dvs. utifrån de krav på kompetens och kvalitet som gäller inom branschen. Tjänsten ska även anses vara felaktig om den avviker från vad man har avtalat om. Prestationen anses vara felaktig om den avviker från vad konsumenten med fog kunnat förutsätta. Dock har det diskuterats i rättspraxis och det finns inte alltid ett självklart svar när det gäller felsökning av tekniska produkter av komplicerad karaktär. Enligt tidigare rättspraxis som uppmärksammats i motiven till lagen får den nu berörda frågan bedömas med utgångspunkt i kraven på att näringsidkaren ska utföra tjänsten på ett fackmässigt tillfredsställande sätt och med iakttagande av tillbörlig omsorg och du som konsumentens intressen. Det avgörande här är att näringsidkaren vid en samlad bedömning får anses ha handlat på ett fackmässigt tillfredsställande sätt och med tillbörlig omsorg om konsumentens intressen, dvs dina intressen att få en korrekt felsökning. Vad det gäller felsökningen av datorn borde du med fog kunnat förutsätta att du skulle få en korrekt felsökning av din dator och eftersom prestationen (felsökningen) avviker från denna förutsättning så bör det anses vara fel i tjänsten. Mycket pga att ett annat företag i samma bransch lyckades konstatera felet på ett korrekt sätt, dvs att det enbart var tangentbordet som var trasigt (om det nu är så att "proffsen" har rätt) så borde du kunna hävda att tjänsten är felaktigt utförd. Om tjänsten är felaktig och konsument ska få göra påföljder, krävs att konsumenten reklamerar och underrättar näringsidkare inom skälig tid från det att konsumenten märkt eller borde ha märkt felet, se 17 § KtjL. Underrättelse ska ske inom 2 månader från det att konsumenten märkt eller borde ha märkt felet. Du har kontaktat företaget inom en kort tid efter upptäckten av felet och din reklamation har således kommit in i rätt tid. Normalt om företaget hade utfört en reparation på din dator och tjänsten hade utförts fel så hade du kunnat göra påföljder gällande så som att hålla inne betalning, kräva att felet avhjälps, eller om resultatet är så avvikande från vad som avtalats, även häva köpet och få pengar tillbaka.Dock har situationen blivit den att du istället har köpt en ny dator. Detta din situation komplicerad eftersom du inte kan åberopa några hävningsregler pga fel i tjänsten eftersom tjänsten inte utfördes på din nyinköpta dator. Det du får göra är att försöka föra en skadeståndstalan. Krav på att få ersättning av säljarenEnligt 31 § st. 4 KtjL är näringsidkaren skyldig att vid fel ersätta skador på föremålet för tjänsten. Du får försöka hävda är att du har lidit en ekonomisk skada genom att ha fått felsökningen felaktigt utförd och därmed fått köpa en ny dator. Den nya datorn köpte du under förutsättning att din gamla dator inte gick att laga. Det kan dock bli knepigt att föra en sådan talan. Den andra talan som skulle kunna fungera är att föra en talan om vilseledande enligt avtalslagen. Dock är en sådan talan också svår att föra då det är du som konsument som har bevisbördan. Därför råder jag dig att ta hjälp av en jurist på vår byrå som kan hjälpa dig att framför ett kravbrev åt säljaren. Det kanske inte ens är så att du behöver föra en sådan talan. Genom att uppmärksamma säljaren på att du tänker föra en sådan talan emot dem om de inte går med på att låta köpet återgå kanske räcker. Sammanfattningsvis: Jag tycker helt klart att du ska vända dig till säljaren och förklara precis hur allting ligger till. Dvs du går in till butiken med förhoppningen att kunna lämna tillbaka datorn. Där förklarar du precis hur det ligger till, att du köpte den nya datorn under förutsättning att den gamla datorn inte fungerade. Att du också har fått datorn felsökt på ett annat ställe och att det företaget har konstaterat att det bara är tangentbordet som behöver bytas. Förhoppningsvis så kommer företaget att gå med på att ta tillbaka datorn. Är de ej villiga att ta tillbaka datorn så får du som sagt föra en talan emot dem. Då rekommenderar jag dig starkt att ta hjälp av en av våra jurister på byrån eftersom att rättsläget i din situation inte är helt enkelt.Hoppas det det gav svar på din fråga!Med vänliga hälsningar