Adoption av ensamkommande barn med permanent uppehållstillstånd

2017-11-16 i Adoption
FRÅGA |Vi är familjehem åt en ensamkommande pojke (14) med permanent uppehållstillstånd. Vi har känt varandra i två år och bott ihop på heltid i 1.5 år. Föräldrarna är försvunna under flykten. Pojken och vi vill genomföra en adoption. Går det innan han fyllt 18?
Susanne Zahawi |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Frågor om adoption regleras i 4 kap. föräldrabalken (FB).Den som har fyllt 25 år får adoptera (4 kap. 1 § FB). Lagen anger inte någon övre åldersgräns för att adoptera men av Socialstyrelsens allmänna råd går det dock att utläsa att om sökande är över 42 år krävs särskilda omständigheter för att ansökan ska gå igenom. Sådana omständigheter är bland annat att sökanden har en relation till barnet som ansökan avser. (SOFS 2008:8)När ett barn är över 12 år får han eller hon inte adopteras om han eller hon inte lämnar eget samtycke till en adoption (4 kap. 5 § FB). Ett barn som är under 18 år kan som huvudregel inte adopteras utan föräldrarnas samtycke (4 kap. 5a § FB). Dock behöver samtycke inte lämnas av föräldrarna om någon av de lider av en allvarlig psykisk störning, är utan del i vårdnaden eller befinner sig på okänd ort. Om detta är fallet för båda föräldrarna ska samtycke istället inhämtas från en särskilt förordnad vårdnadshavare (4 kap. 5 a § andra stycket FB).Innan en adoption går igenom ska rätten även göra en lämplighetsbedömning. Tillstånd får enbart ges om adoptionen är till fördel för barnet samt sökanden har uppfostrat barnet eller vill uppfostra det eller det annars med hänsyn till det personliga förhållandet mellan sökanden och barnet finns särskild anledning till adoptionen (4 kap. 6 § FB).Sammanfattningsvis bör det gå bra att adoptera pojken så länge ni uppfyller samtliga redogjorda krav.Lycka till! Med vänliga hälsningar

Adoptera vuxna barn

2017-11-13 i Adoption
FRÅGA |Hej . Vi vill adoptera två vuxna barn som varit fosterhemsplacerade hos oss under hela sin uppväxt.Hur går vi tillväga?Med vänlig hälsning
Marie Gergy |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline.Regler om adoption finner du i föräldrabalken (1949:381) 4 kap.I föräldrabalken 4 kap 1 § framgår att en kvinna eller man som fyllt 25 år har rätt att adoptera. Huvudregeln är att makar ska adoptera gemensamt, se föräldrabalken 4 kap 3 §.När ett barn fyllt 12 år får hon eller han inte adopteras om hon eller han inte lämnar eget samtycke till att bli adopterad, se föräldrabalken 4 kap 5 § 1 st. Om barnet som ska adopteras inte är 18 år krävs samtycke från barnets biologiska föräldrar för att adoption ska bli möjlig, se föräldrabalken 4 kap 5 a §. Om dina barn är över 18 år så har de rätt att själv bestämma om de vill bli adopterade eller inte.Enligt föräldrabalken 4 kap 6 § 1 st. ska tingsrätten pröva om adoptionen är lämplig. Adoption får ske om det är till fördel för barnen. Ni ska ha uppfostrat dem eller ha en vilja att uppfostra dem. Det kan dessutom finnas ett personligt förhållande mellan er och barnen som kan utgöra goda skäl till varför en adoption ska äga rum. Eftersom ni har tagit hand om barnen under hela deras uppväxt så verkar det som att adoptionen är lämplig.När man gör en ansökan om adoption kommer en lämplighetsbedömning att utföras. Vid bedömningen tar man särskild hänsyn till sökandens hälsa och ålder. I Socialstyrelsens allmänna råd om socialnämndens handläggning av ärenden om adoption (SOSFS 2014:8) kan man läsa att sökanden inte bör vara mer än 42 år gammal. Det står också att socialnämnden bara enstaka gånger gett ett godkännande till sökanden av högre ålder.Om ni vill adoptera barnen så ska ni vända er till den tingsrätt där ni har er hemvist, se föräldrabalken 4 kap 9 §. I er ansökan till tingsrätten ska ni skriva att det gäller adoption av två myndiga personer (om barnen är över 18 år) och ange parternas namn och personnummer. Brevet ska sedan undertecknas av er och barnen. Ni ska även bifoga er och barnens personbevis.I brevet ska ni även ange motivet till adoptionen. Ni kan till exempel ange att ni har uppfostrat barnen och att ni har en förälder/barn-relation. Enligt lag måste det också framgå att man inte adopterar av ekonomiska skäl. Ni bör därför uppge att det inte givits eller utlovats ersättning från någon av de, se föräldrabalken 4 kap 6 § 2 st.Tingsrätten vill även ha namn, adress och telefonnummer till barnens biologiska föräldrar. Tingsrätten är skyldig att ta kontakt med dem och få deras åsikt. Det kan bli aktuellt med arvsfrågor för de biologiska föräldrarnas del, det kan finnas ett testamente och så vidare. De biologiska föräldrarna kan dock inte stoppa adoptionen om barnen är över 18 år eftersom de är då myndiga och får själva bestämma om de vill bli adopterade eller inte.Hoppas du fick svar på din fråga!Mvh

Hur adopterar jag min frus dotter?

2017-11-09 i Adoption
FRÅGA |Hur gör jag för att abutera min frus dotter. (Vi är gifta och rigisterat vårt äktenskap i svergie) Dom kommer från urkaina har ukrainska medlemskap. Dottern är 20 år. Hur går man till väga .Med vänlig hälsning frank
Ahmet Ercin |HejTack för att du vänder dig till Lawline!På Stockholms tingsrätts hemsida kan du läsa svar på några frågor om adoption, här!Det går bra att adoptera en vuxen så länge båda undertecknar adoptionsansökan. Eftersom du ska adoptera din frus dotter behöver du även din frus samtycke (4 kap. 3 § föräldrabalken). Hennes dotter behöver också ha sin hemvist i Sverige för att domstolen ska kunna pröva en sådan ansökan. Prövningen tar då sikte på om adoptionen är lämplig (4 kap. 6 § föräldrabalken). För att en adoption ska ses som lämplig krävs att den som vill adoptera har uppfostrat barnet, vill uppfostra det eller det annars med hänsyn till det personliga förhållandet mellan den som vill adoptera och barnet finns särskild anledning till adoptionen. Ett sådant förhållande föreligger oftast när man adopterar sin makas dotter. Ansökan om adoption skickas till tingsrätten i den stad ni bor i.Hoppas du fick svar på din fråga!Bästa hälsningar

Ogiltigförklaring av adoption

2017-11-08 i Adoption
FRÅGA |Kan man ogiltigförklara adoption som vuxen när man har annat ursprung?
Maia Bishop |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga, Regler om adoption finner du i 4 kap. föräldrabalken (här).Föräldrabalken har inga regler som gör det möjligt att upphäva en adoption. Det enda alternativet skulle vara att genomföra en ny adoption, då rättsverkningarna av en adoption upphör när adoptivbarnet adopteras av annan än adoptantens make (4 kap. 7 § föräldrabalken). En adoption kan även genom extraordinära rättsmedel (resning eller klagan över domvilla) förklaras ogiltig. Detta kräver dock att någonting i adoptionsprocessen gått fel, t.ex. om någon väldigt viktigt aspekt förbisetts i adoptionsprocessen. Dessa regler är dock mycket svåra att tillämpa. Hoppas att svaret är till hjälp och tveka inte att höra av dig om du har några fler frågor!Vänligen,

Adoptera myndigt särkullbarn

2017-11-15 i Adoption
FRÅGA |Vad behövs för att adoptera myndiga särkullsbarn?
Marie Gergy |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline.Regler om adoption finner du i föräldrabalken (1949:381) 4 kap.I föräldrabalken 4 kap 1 § framgår att en kvinna eller man som har fyllt 25 år har rätt att adoptera. Huvudregeln är att makar (två gifta personer) ska adoptera gemensamt. En make kan även adoptera den andre makens barn (särkullbarn) med konsekvensen att barnet efteråt betraktas som deras gemensamma, s.k. gemensam adoption, se föräldrabalken 4 kap 3 §.Om du vill adoptera ett särkullbarn så kommer barnet att förlora sitt rättsliga band till sin ena biologiska förälder. Dvs. barnet kommer inte kunna ärva sin ena biologiska förälder om denne avlider. Barnet kommer att ärva sin nya förälder som adopterat henne/honom eftersom denna förälder enligt lag kommer anses vara barnets förälder, se föräldrabalken 4 kap 8 §.När ett barn har fyllt 12 år får hon eller han inte adopteras om hon eller han inte lämnar eget samtycke till att bli adopterad, se föräldrabalken 4 kap 5 § 1 st. Om barnet som ska adopteras inte är 18 år så krävs samtycke från barnets biologiska föräldrar för att adoption ska bli möjlig, se föräldrabalken 4 kap 5 a §. Om barnet däremot är 18 år så har hon eller han rätt att själv bestämma och behöver inget samtycke.Enligt föräldrabalken 4 kap 6 § 1 st. ska tingsrätten pröva om adoptionen är lämplig. Adoption får ske ska om det är till fördel för barnet. Den sökande ska ha uppfostrat barnet eller ha en vilja att uppfostra. Det kan dessutom finnas ett personligt förhållande mellan sökanden och barnet som kan utgöra goda skäl till varför en adoption ska äga rum.När man gör en ansökan om adoption kommer en lämplighetsbedömning att utföras. Vid bedömningen tar man särskild hänsyn till sökandens hälsa och ålder. I Socialstyrelsens allmänna råd om socialnämndens handläggning av ärenden om adoption (SOSFS 2014:8) kan man läsa att sökanden inte bör vara mer än 42 år gammal. Det står också att socialnämnden bara enstaka gånger gett ett godkännande till sökanden av högre ålder.Om du vill adoptera ett särkullbarn så ska du vända dig till den tingsrätt där du har din hemvist, se föräldrabalken 4 kap 9 §. I din ansökan till tingsrätten ska du skriva att det gäller adoption av en myndig person och ange era namn och personnummer. Brevet ska sedan undertecknas av dig och särkullbarnet. Ni ska även bifoga era personbevis.I brevet ska du även ange motivet till adoptionen. Du kan till exempel ange att du har uppfostrat barnet och att ni har en förälder/barn-relation. Enligt lag måste det också framgå att man inte adopterar av ekonomiska skäl. Ni bör därför uppge att det inte givits eller utlovats ersättning från någon av er, se föräldrabalken 4 kap 6 § 2 st.Tingsrätten vill även ha namn, adress och telefonnummer till de biologiska föräldrarna. Tingsrätten är skyldig att ta kontakt med dem och få deras åsikt. Det kan bli aktuellt med arvsfrågor för de biologiska föräldrarnas del, det kan finnas ett testamente och så vidare. De biologiska föräldrarna kan inte stoppa adoptionen om barnet är 18 år.Hoppas du fick svar på din fråga!Mvh

Kan min morfar adoptera mig som sitt barnbarn?

2017-11-10 i Adoption
FRÅGA |Hej! Min "morfar" som jag växt upp med hela livet har visat sig inte vara min biologiska. Men jag vill att han ska vara det. (Jag och min biologiska morfar har aldrig träffats eller haft någon kontakt) Går det att min ej biologiska morfar adopterar mig som sitt barnbarn? Eller måst han isf adoptera min mamma som sin dotter?
Anduena Krasnigi |Hej, och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga! I 4 kap. Föräldrabalken (FB) hittar du bestämmelserna om adoption. Där framgår det att adoption innebär att antaga adoptivbarn, vilket innebär att din morfar inte kan adoptera dig som sitt barnbarn. Om han däremot, precis som du själv skriver, adopterar din mamma så blir han hennes rättsliga förälder och du blir i sådana fall hans barnbarn. Tingsrätten bedömer om det är lämpligt att adoptionen äger rum enligt 4 kap. 6 § FB.Jag hoppas att du fick svar på din fråga! Vänligen,

Styvfar vill genomföra en vuxenadoption

2017-11-08 i Adoption
FRÅGA |Jag har en biologisk son, som är 28 år, han växte upp med mig och mitt x som inte är hans far. Nu har mitt x gift om sig och han och hans fru vill adoptera min son! Hur ställer sig lagen mot detta?Kan tillägga att sonens far också lever
Matilda Hetlesaether |Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Reglerna kring adoptioner regleras i kapitel 4, föräldrabalken. Syftet med adoption är att skapa en naturlig föräldrarelation mellan barnet och adoptivföräldrarna, så vanligtvis adopterar man när barnet är nyfött eller bara några år gammal. Det är därmed lite svårt att undersöka vad som gäller enligt lagen, eftersom den främst berör barn under 18 och inte vuxenadoptioner. Generellt bör vuxenadoptioner endast genomföras i undantagsfall, men lagen ger ändå lite vägledning om vad som gäller i din situation: Som huvudregel krävs det att din son samtycker till att bli adopterad [4 kap. 5 § föräldrabalken]. Eftersom han är över 18 krävs det inte något samtycke från dig eller hans far för att adoptionen ska kunna ske [4 kap. 5a § föräldrabalken]. Utöver detta är det rätten som bedömer om adoptionen får ske. Man utgår ifrån vad din son vill och om de som adopterar verkligen kan uppfostra honom eller om de redan tidigare tagit del i uppfostran och nu vill fortsätta som föräldrar. Oftast tar man hänsyn till vad barnet vill utefter dess ålder och mognad. I ditt fall är ditt barn 28 år och kan definitivt ses som kapabel att fatta egna beslut.Utöver din sons samtycke krävs det också att det finns någon slags avsikt hos ditt X att skapa eller fortsätta ett nära personligt förhållande mellan din son och honom. Adoption får äga rum enbart om man kan anta att relationen mellan ditt X och din son ungefär blir som relationen mellan en förälder och ett barn. Därför beror det mesta på om din son och hans styvfar har haft en så pass nära relation innan att han kan betraktas som förälder.Det räcker inte att ditt X har en bra ekonomi, utan det krävs också att ditt X kan ge den trygghet och kärlek som din son behöver. Dessutom krävs det att adoptionen görs gemensamt med sin make om man är gift. Därför behöver även ditt X:s fru delta i adoptionsärendet för att adoptionen ska kunna äga rum, [4 kap. 3 § föräldrabalken].Utefter det jag presenterat och det jag har förstått från din fråga, anser jag att din son själv får välja om han vill bli adopterad och att inget samtycke krävs från varken dig eller hans far. Utöver detta krävs det också att din son och ditt X har en nära relation eller på något sätt vill ha en sådan med varandra som innebär ett förälder/barn- förhållande.Hoppas du fick svar på din fråga! Hör av dig igen om det är något mer du undrar.Med vänlig hälsning

Adoption av myndig asylsökande

2017-11-06 i Adoption
FRÅGA |Hej! Jag och min man (54 år, 51 år) lärde känna en pojke 2011 som då hade varit i Sverige under 2 år. Han har blivit som vår son. Nu har han fått ett utvisningsbesked. Vi vill adoptera honom, går det? Han var 16 år när han kom till Sverige 2009, nu är han 24.
Anduena Krasnigi |Hej, och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!Bestämmelser om adoption hittar du i fjärde kapitlet i Föräldrabalken (FB). Förutsättningar för adoptionI 4 kap. 4 § FB framgår det att personer som är gifta ska adoptera gemensamt.I 4 kap. 6 § FB hittar du vad som krävs för att få tillstånd till adoption.1. Om det är till fördel för barnet samt om sökanden har uppfostrat eller vill uppfostra barnet.eller2. Om det annars med hänsyn till det personliga förhållandet mellan sökanden och barnet finns särskild anledning till adoptionen.I ert fall rör det sig inte om en person som ni har/vill uppfostra då han är myndig och ni träffade honom först när han var 18 år. Adoption enligt punkt 1 (se ovan) kan därför inte godkännas. Punkt 2 är alternativet som finns kvar och som är mest relevant för adoptioner av asylsökande över 18 år. Särskild anledning (se punkt 2)Hur begreppet "särskild anledning" rörande adoptioner av vuxna ska tolkas har bedömts av Högsta Domstolen i NJA 1989 s.67. "Särskild anledning" finns endast om det klart framgår att det mellan sökande och det tilltänkta adoptivbarnet föreligger ett personligt förhållande av väsentligt samma slag som det som föreligger mellan en förälder och dennes barn.För att få adoptera en asylsökande över 18 år krävs det därför att ni som ansöker om att få adoptera har ett förhållande till den asylsökande som liknar det förhållande som finns mellan föräldrar och barn. Adoptionens syfteI din fråga framgår det att pojken har blivit som en son för er men det är inte säkert att det räcker. För att adoptionen ska bedömas lämplig krävs det att det huvudsakliga syftet med adoptionen inte är att möjliggöra eller underlätta för den adopterade att få uppehållstillstånd eller arbetstillstånd i Sverige. För att undvika missbruk av adoptionsinstitutet i sådana syften ställs det höga krav på den relationen som krävs för att den ska anses jämställbar med en sådan som typiskt sätt föreligger mellan föräldrar och barn.TingsrättenDet är tingsrätten som bedömer om adoptionen är lämplig. Ifall pojken ni vill adoptera inte är nordisk medborgare ska tingsrätten dessutom vid prövning av en adoptions lämplighet inhämta yttrande från Migrationsverket. Detta framgår av Lag (1971:796) om internationella rättsförhållanden rörande adoption 2 §.Kort sagt kan adoption av en asylsökande över 18 år vara möjligt. Det är dock mycket svårt eftersom ni som sökande måste kunna styrka att ni har en relation till den asylsökande som ska kunna bedömas jämställd med den typiska relation som finns mellan föräldrar och barn.Jag hoppas att du fick svar på din fråga! Vänligen,