Adoption av vuxen person

2017-09-19 i Adoption
FRÅGA |Hej! Jag r fostermamma till en före detta svägerska barn och vi och min före detta man har gått skilda vägar vi är vänner och mitt fosterbarn bor hos honom men vi har väldigt bra kontakt han är 28 år han har levt ihop med oss hela livet! Vi ville adoptera honom för flera år sen men hans obligatoriska mamma vägrade kan han nu göra ett eget val ? Vill ju han ska ärva mej eftersom han är lika mycket värd som mina egna barn? Snälla hjälp mej och han innan jag dör! Vad ska vi göra? Mvh.
Viktor Lennartsson |Hej,Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.Endast den som är under 18 år behöver samtycke från biologisk förälder för att kunna bli adopterad till annan (jämför 4 kap. 5a § Föräldrabalken). Det är tingsrätten som beslutar om en adoption ska godkännas eller ej. Det är således dit ni ska skicka ansökan. För att tingsrätten ska godkänna adoptionen måste den efter en utredning anses vara lämplig (se 4 kap. 6 §). Tillstånd får ges endast om adoptionen är till fördel för barnet samt sökanden har uppfostrat barnet eller vill uppfostra det eller det annars med hänsyn till det personliga förhållandet mellan sökanden och barnet finns särskild anledning till adoptionen. Därtill får det inte förekomma någon slags ekonomisk del i adoptionen (t.ex. att man kommer överens om att barnet ska betala viss summa och i utbyte blir hen adopterad).Av din fråga framgår att din svägerskas barn bott med dig hela livet och att du är den som uppfostrat honom. Enligt ovan kriterier är detta något som talar för att tingsrätten skulle bedöma adoptionen som lämplig. Om du/ni vill ha hjälp i ansökningsprocessen råder jag er att boka ett möte med Lawlines Juristbyrå.Hälsningar

Att adoptera sin sambos barn

2017-09-15 i Adoption
FRÅGA |Om jag som man adopterar min kvinnliga sambos vuxna son med sonens skriftliga godkännande, blir jag då ensam förälder eller fortsätter min sambo att vara mamma?
Anton Magnusson |Hej och tack för du vänt dig till Lawline med din fråga!Det är endast gifta som kan adoptera gemensamt enligt 4 kap. 4 § föräldrabalken (https://lagen.nu/1949:381#K4P4S1). Eftersom det bara är gifta som kan adoptera gemensamt blir konsekvensen att en ogift person som adopterar någon som huvudregel blir ensam förälder. Om du adopterar din sambos son kommer du då att bli ensam förälder och din sambos biologiska föräldraskap kommer bli utsläckt. Enligt en statlig utredning från 2009 har det föreslagits att även en sambo kan adoptera den andra sambons barn. Denna utredning har dock inte lett till någon förändrad lagstiftning.Svaret på din fråga blir då sammanfattningsvis att eftersom sambos inte gemensamt kan adoptera blir konsekvensen att du blir ensam förälder om en adoption sker av den vuxna sonen. För att undvika detta kan man ingå äktenskap och således vara gifta med varandra vid en adoptionsansökan.Länk till den statliga utredningen:Modernare adoptionsregler (s. 109- angående sambor och adoption)Med vänliga hälsningar,

Kan jag adoptera och få ensam vårdnad om mitt styvbarn?

2017-09-11 i Adoption
FRÅGA |Hej!Jag har en fråga gällande adoption av styvbarn. Jag vet att frågan är ställd sedan tidigare men hittar faktiskt inte något som passar in på mig och min styvdotters situation. Jag och min sambo ska separera. I hushållet bor det tre barn, vi har två barn tillsammans och hon har en dotter med en annan man. Hon har ensam vårdnad om sin dotter. Vi ska nu separera och av olika anledningar (psykisk ohälsa, missbruk) vill jag ansöka om ensam vårdnad för alla tre.Till saken är den att min styvdotter och jag har bott tillsammans hela livet, det är så att jag trodde att hon var min tills faderskapstestet fastställde att så var inte fallet. Det var för hennes skull stannade jag kvar i förhållandet. Hon har träffat sin biologiska pappa två gånger, bägge som spädbarn (nu 7 år). Hon känner inte till den biologiska pappan utan tror och anser att jag är hennes pappa. (Vi ville vänta med att berätta tills hon var i skolålder, men nu vill vi först ta separationen så att det inte blir för mycket för henne att ta in). Jag anser ju mig själv vara hennes pappa och jag kallar henne för min dotter. Jag behandlar henne och känner för henne precis som med mina två biologiska barn.Jag misstänker ju att mina chanser att få leva med min dotter är små, men ur ett barnperspektiv kan hon inte leva med varken sin mamma (just nu) eller med sin biologiska pappa.Hur stora är min chanser att adoptera min styvdotter?
Linn Nyberg |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!AdoptionReglerna om adoption finns i 4 kap. i Föräldrabalken Det framgår av 5a § att den som inte ännu har fyllt 18 inte får adopteras utan föräldrarnas samtycke. I samma paragraf framgår även att samtycke inte behövs om personen som behöver lämna det b.la:- lider av en allvarlig psykisk stötning.- Är utan del i vårdnaden. - Befinner sig på okänd ort, m.m. Det framgår av 10 §att en förälder vars samtycke till adoption inte krävs, ändå ska höras i frågan om det är möjligt. Det är rätten som prövar om det är lämpligt att adoptionen äger rum. Tillstånd ska ges om adoptionen är till fördel för barnet. Sökande ska även ha uppfostrat, eller vilja uppfostra barnet. Hänsyn tas även till det personliga förhållandet mellan personen som söker adoptera och barnet då syftet med adoption ska vara att skapa ett familjerättsligt förhållande. Detta framgår av 6 §. Vårdnad av barnUtgångspunkten gällande vårdnad av barn har alltid barnets bästa som utgångspunkt. Denna stadgas i 6kap 2a § i samma balk (Föräldrabalken). Vidare framgår det av 6kap. 7 § att om en förälder gör sig skyldig till missbruk, försummelse eller i övrigt brister i omsorgen om barnet på ett sätt som utger fara för barnets hälsa eller utveckling så skall rätten besluta om ändring i vården. Ifall båda föräldrarna brister i omsorgen på detta sätt ska rätten besluta om att flytta över vårdnaden till en eller två särskilt förordnade vårdnadshavare. Då ett barn permanent vårdats i ett annat hem än föräldrahemmet och det är i barnets bästa intresse att detta består ska rätten flytta över vårdnaden till den eller dem som fostrat barnet och utse den eller dem till förordnade vårdnadshavare. Detta framgår av 6kap. 8 §.SammanfattningsvisSom jag uppfattar det utifrån din fråga så har din styvdotters biologiska far inte varit delaktig i barnets uppfostran eller vårdnad. I och med detta skulle undantaget i 5a § kunna vara tillämpligt för att hans samtycke till adoptionen inte skulle behöva lämnas. Du beskriver i frågan som att modern till barnet ev. skulle kunna lida av psykisk störning. I sådana fall kan undantaget även vara tillämpligt gällande modern. Hur stora dina chanser är för adoption kan jag inte svara på. Gällande kraven på adoption i 6 §så framstår det som att du har uppfostrat barnet samt att ni tycks ha en familjerättslig relation. Med barnets bästa i fokus bör utifrån det som framgår av din fråga detta anses vara till barnets bästa och en god grund för adoption. Såvida inte barnets biologiska far varit delaktig och motsätter sig detta, alternativt att modern anses vara en godtaglig vårdnadshavare och motsätter sig detta.Min rekommendation är att du vänder dig till Socialnämnden i din kommun gällande vårdnad. Det är socialnämnden som väcker talan i rätten. Gällande adoption görs en ansökan till tingsrätten som därefter gör en bedömning. Hoppas att du fick svar på din fråga! Om inte är du välkommen att kommentera nedan, ställa en ny fråga alternativt vända dig till någon av våra andra tjänster:Gratis telefonrådgivning på 08-533 300 04 Ställ en expressfråga och få garanterat svar inom tre dagar http://www.lawline.se/ask_a_questionStäll en expressfråga och få garanterat svar inom 24 h http://www.lawline.se/ask_a_questionBoka tid med en jurist på 08-533 300 04Vänlig hälsning,

Kan min man adoptera min dotter?

2017-09-04 i Adoption
FRÅGA |Hej jag och min man är gifta och har 2 barn. Jag har ett barn sen tidigare, som pappa är avliden. Barnet är nu 40 år. Och jag undrar om min man adopterar henne så alla 3 barnen kan ärva oss lika oavsett vem som går bort först utav oss.
Annie Karlsson |Hej, och tack för att du vänt dig till Lawline med din fråga!Jag tolkar din fråga som att du undrar om din man kan adoptera din 40-åriga dotter i syfte att även hon får ärva honom tillsammans med era två gemensamma barn. Reglerna om adoption finns i 4 kap Föräldrabalken (FB), den hittar du här.Regler om arvsrätt finns i Ärvdabalken (ÄB), den hittar duhär. Enligt FB 4 kap 3 § får din man adoptera ditt barn om du samtycker till detta. Vidare får inte den som har fyllt tolv år adopteras utan eget samtycke, FB 4 kap 5 §. Eftersom ditt barn är 40 år måste hon alltså ge sitt samtycke för att adoption ska kunna komma till stånd.Det bör påpekas att det ofta är svårare att få adoptioner av vuxna personer godkända, vilket beror på FB 4 kap 6 §. Enligt denna paragraf får tillstånd endast ges om adoptionen är till fördel för barnet samt sökanden har uppfostrat barnet eller vill uppfostra det eller det annars med hänsyn till det personliga förhållandet mellan sökanden och barnet finns särskild anledning till adoptionen. Här beror det alltså lite på vilken relation din man har med din dotter, och har han inte varit med och uppfostrat henne krävs det en särskild anledning. Syftet med en adoption ska vara att skapa ett familjerättsligt förhållande mellan den som vill adoptera och den som skall adopteras, och i det fall det är fråga om adoption av en vuxen person bör det krävas att det klart framgår att det genom adoptionen befästs ett personligt förhållande mellan sökanden och adoptivbarnet av väsentligen samma slag som det som föreligger mellan föräldrar och barn. Syftet med adoptionen får alltså inte vara rent ekonomiskt. Detta belyses i ett rättsfall där en äldre barnlös man ville lämna sin egendom åt en vuxen systerson men fick ansökan om adoption avslagen eftersom det inte framgick att adoptionen syftade till att befästa ett sådant nära personligt förhållande mellan morbrodern och systersonen. I ett annat rättsfall fick makar däremot tillstånd att adoptera en femtiotvåårig kvinna. Här ansåg man att särskild anledning till adoptionen förelåg med hänsyn bl.a. till att kvinnan var hustruns biologiska dotter.Sammanfattningsvis kan man säga att det vid vuxenadoptioner bör krävas att syftet är att ett personligt förhållande befästs mellan sökanden och adoptivbarnet. Jag har ingen information om din mans relation med din dotter och kan därför inte ge något konkret svar, men har han varit med och uppfostrat henne talar det för att adoptionen ska få äga rum. I annat fall kan det krävas en särskild anledning, vilket kanske skulle kunna anses föreligga om din man och din dotter har en väldigt nära relation. I det fall adoptionen skulle gå igenom anses din dotter som ert gemensamma barn och får således ärva din man på samma sätt som de två biologiska barnen, FB 4 kap 8 § jämte ÄB 2 kap 1 §.Hoppas att du fick svar på din fråga!Vänligen,

Förutsättningar för adoption

2017-09-19 i Adoption
FRÅGA |hej min fru har varit god man för två afghanska pojkar hon är fortfarande god man för en utav dom ,för han är 17 år. men den andra pojken har nu fyllt 18 år och som hon nu inte längre är god man . han har fått första utvisnings beslut och väntar på första överklagan som vi hjälper honom med. vi vet inte hur det går framöver ,min fråga är kan jag ,.:. adoptera honom han har själv gett tillstånd till detta och vad innebär detta för mig . jag är 67 år och har egna två pojkar med barn min fru är 58 år vi har varit gifta nästa år 40 år. vi bor i en villa sedan 39år bra ekonomi vi vill så gärna hjälpa honom han har redan blivit som en son för oss Med vänlig hälsning. Åke Abrahamsson
Oxana Iakimenko |Hej! Tack för att du ställer din fråga till oss på Lawline!Ett barn som bor i ett land utanför EU och som ska adopteras kan behöva ett uppehållstillstånd för att flytta till Sverige. I vissa fall kan barnet bli svensk medborgare genom adoptionen. Då behöver barnet inget uppehållstillstånd. För att barnet ska få uppehållstillstånd krävs att du som adopterar har tillstånd att bo i Sverige, dvs. är medborgare i Sverige eller i ett annat nordiskt land. Barnet du adopterar ska vara ogift.Förutsättningar för adoptionDen som önskar att adoptera måste ha fyllt 25 år (föräldrabalken 4:1). Önskar makar att adoptera, måste de adoptera tillsammans (föräldrabalken 4:3). Det är således inte möjligt att bara du adopterar pojkarna, utan du och din fru måste göra det gemensamt. Den som fyllt 12 år, måste samtycka till adoptionen (föräldrabalken 4:5). Båda pojkarna måste således samtycka till att ni adopterar dem.För att adoptera någon som är under 18 år måste dennes föräldrar samtycka till adoptionen (föräldrabalken 4:5a). Innan ni får adoptera den 17 årige pojken måste alltså hans föräldrar eller de/den som har vårdnaden om honom samtycka till adoptionen.BeslutNär man gör en ansökan om adoption genomförs en lämplighetsbedömning. Vid bedömningen tar man hänsyn till sökandens hälsa och ålder. I Socialstyrelsens allmänna råd om socialnämndens handläggning av ärenden om adoption (SOSFD 2014:8) kan man läsa att sökanden inte bör vara mer än 42 år gammal. Socialnämnden har bara vid ett enstaka gånger godkänt sökanden av högre ålder.Det är tingsrätten som prövar om adoptionen är lämplig (föräldrabalken 4:6 stycke 1). Den/de sökande ska ha uppfostrat barnet eller ha vilja att uppfostra. Det kan dessutom finnas ett personligt förhållande mellan sökanden och barnet, som kan utgöra goda skäl till varför en adoption ska äga rum. Adoption får bara ske om det är till fördel för barnet.Mer information och hjälp med ansökanOm du vill läsa mer om adoption kan du besöka Migrationsverkets hemsida här. Du kan också besöka Myndigheten för familjerätt och föräldraskapsstöd här. Myndigheten kan hjälpa dig med din adoptionsansökan. Hoppas du fick svar på din fråga och lycka till!Med vänlig hälsning,Oxana

Förutsättningar för adoption

2017-09-12 i Adoption
FRÅGA |hej min fru har varit god man till en afghansk ensamkommande pojk, som nu är 18 år han har fått första utvisningsbeslutet men vi har hjälpt honom med att överklaga så han går nu och väntar.Vi kan inte släppa honom utan försöker att hjälpa honom.Undrar vad som gäller med adoption själv är jag 67 år min fru 58 god ekonomi bor i villa sedan 40 år. Är vi för gamla för att adoptera Med vänlig hälsning.
Viktor Lennartsson |Hej,Tack för att ni vänder er till Lawline med er fråga.Den som fyllt 25 år får adoptera barn (se 4 kap. 1 § Föräldrabalken). Någon övre åldersgräns nämns inte i lagen. Av Socialstyrelsens allmänna råd går det dock att utläsa att om den sökande är över 42 år krävs särskilda omständigheter för att ansökan ska gå igenom. Sådana omständigheter kan vara: att sökanden redan har en relation till barnet, att enbart den ena partnern är något över 42 år samt att det inte är första gången man adopterar ett barn från en familj (se SOFS 2008:8). Det är således sällsynt men inte teoretiskt omöjligt att få adoptera även om man är äldre än 42 år. Rätten ska göra en lämplighetsprövning innan en adoption går igenom. Tillstånd får ges endast om adoptionen är till fördel för barnet samt sökanden har antingen uppfostrat barnet eller vill uppfostra det eller det annars med hänsyn till det personliga förhållandet mellan sökanden och barnet finns särskild anledning till adoptionen (se 4 kap. 6 § första stycket Föräldrabalken).Den sistnämnda formuleringen "personligt förhållande mellan sökanden och barnet" har i rättspraxis tillämpats på situationer där man misstänker att det huvudsakliga syftet med adoptionen är att ge adoptivbarnet uppehållstillstånd i Sverige. Lagen medger alltså inte att man använder sig av adoptionsinstitutet som ett medel för att gå runt de migrationsrättsliga reglerna.Ni är varmt välkomna att boka ett möte med vår Juristbyrå ifall ni vill ha hjälp att utreda de migrationsrättsliga möjligheterna till att upphäva utvisningsbeslutet.Hälsningar

Kan jag adopteras utan biologisk förälders samtycke?

2017-09-05 i Adoption
FRÅGA |Hej! Jag och min syster skulle vilja bli adopterade av vår bonuspappa. Vi kallar honom pappa och har inte haft kontakt med vår biologiska pappa på flera år nu, då han aldrig var en väldigt bra pappa och vår bonuspappa har ställt upp sen dag 1. Jag är 20 så jag antar att jag kan bli adopterad utan att ha min biologiska pappa involverad. Min syster är 16 så jag undrar om hon får välja sånt själv då. Vi vill helst inte att våran biologiska pappa ska vara inblandad, då han sa att det var okej en annan gång men sen avbröt han det. Hoppas att min fråga var tydlig och jag ser fram emot ett svar.
Linn Nyberg |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Reglerna om adoption finns i 4 kap. i Föräldrabalken.Det framgår inte i din fråga om eran bonuspappa är i ett äktenskap med eran biologiska mor. Jag kommer i mitt svar att utgå från detta. Samtycke till adoptionDet kan först konstateras att den ena maken får med den andra makens samtycke adoptera dennes barn. Detta framgår av 3 §.Vidare får inte den som har fyllt 12 år adopteras utan eget samtycke, 5 §. Den som inte ännu har fyllt 18 får heller inte adopteras utan föräldrarnas samtycke. Detta står i 5a §.I samma paragraf framgår även att samtycke inte behövs om personen som behöver lämna det b.la: - lider av en allvarlig psykisk stötning. - Är utan del i vårdnaden. - Befinner sig på okänd ort. Förälder som enligt detta vars samtycke till adoptionen inte krävs ska ändå höras om det är möjligt. Detta framgår av 10 §.Adoption av vuxenAdoptivbarn likställs med biologiska barn. Det är rätten som prövar om det är lämpligt att adoptionen äger rum.Det framgår av 6 § att tillstånd endast ska ges om adoption är till fördel för barnet. Den som söker som adoptivförälder ska även ha uppfostrat eller vilja uppfostra barnet. Utöver det tas hänsyn till det personliga förhållandet mellan personen som söker adoptera och barnet.I och med att du som vuxen önskar bli adopteras krävs att din bonuspappa ska ha uppfostrat dig eller att det klart framgår att det är ett betydande personligt förhållande mellan eran bonuspappa och dig, som kan likställas som den relation mellan förälder och barn.SammanfattningsvisSyftet med adoption ska vara att skapa ett familjerättsligt förhållande. Som jag uppfattar det utifrån eran fråga har eran bonuspappa varit delaktig i eran uppfostran och är en del av erat familjeliv. Då svårigheterna främst gäller adoption av vuxen, du som 20 åring i detta fall, är det av relevans att ni har en sådan relation. Det framgår även som att eran biologiska pappa inte tar del av vårdnaden då ni inte haft kontakt på flertalet år. I och med detta skulle undantaget i 5a § kunna vara tillämpligt om er bonuspappa inte tagit del av vårdnaden av er.Även om samtycke från er biologiska pappa inte krävs och ni helst önskar att han ej ska vara inblandad o bör dock i största möjliga mån eran biologiska pappa höras gällande detta. Utifrån vad som framgår av den informationen bör adoption, med eran biologiska moders, erat och naturligtvis eran bonuspappas samtycke, inte vara ett problem. Hoppas att du fick svar på din fråga! Om inte är du välkommen att kommentera nedan, ställa en ny fråga alternativt vända dig till någon av våra andra tjänster:Gratis telefonrådgivning på 08-533 300 04 Ställ en expressfråga och få svar inom tre dagar http://www.lawline.se/ask_a_questionStäll en expressfråga och få svar inom 24 h http://www.lawline.se/ask_a_questionBoka tid med en jurist på 08-533 300 04Med vänlig hälsning,

Kan sambo adoptera den andra sambons barn?

2017-08-28 i Adoption
FRÅGA |Hej. Jag har en dotter på 6år som jag har ensam vårdnad om. Min sambo (ej gifta) sedan 4 år tillbaka vill adoptera henne. Den biologiska fadern finns inte med i bilden sedan ca 5 år tillbaka.Hur går vi tillväga för en adoption?Måste vi vara gifta? Hur länge i så fall?Mvh
Johanna Ambjörn |Hej, tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Adoption regleras i 4 kap. föräldrabalken (FB). En make får med den andra makens samtycke adoptera den andra makens barn (4:3 FB). Detta gäller dock enbart för makar, då endast makar kan adoptera gemensamt (4:4 FB). Vid en adoption klipps alla band till de biologiska föräldrarna, men ett undantag från detta görs när den ena maken adopterar den andra makens barn, då ska barnet ses som makarnas gemensamma barn (4:8 FB). Alltså innebär detta att om din sambo skulle adoptera din dotter skulle det leda till att han ses som förälder och i juridisk mening klipps alla band till de biologiska föräldrarna. Detta skulle innebära att du skulle förlora din rättsliga ställning som förälder, eftersom att sambor inte får adoptera gemensamt. För att detta inte ska hända måste ni alltså gifta er först och sedan kan din sambo adoptera din dotter och då kommer ni båda att ses som förälder och din dotter som ert gemensamma barn. Hoppas att du fick svar på din fråga!Vänligen,