Korrekt värdering av fastighet

2015-11-24 i Köp och hyra av fastighet
FRÅGA |Min mamma som snart är nittio år vill sälja sitt hus till mig. Vad gäller med tanke på att jag har två syskon (som inte är intresserade av att köpa huset men inte vill att jag ska få det för billigt). Är det taxeringsvärdet eller marknadsvärdet som gäller? Vem ska göra en värdering av huset så det blir juridiskt bindande?Med vänliga hälsningar
Martin Persson |Tack för din fråga.Vid försäljning är utgångspunkten att man tar sikte på marknadsvärdet av fastigheten då det är detta värde som talar om vad som rimligen kan inbringas utan att man ges en otillbörlig förmån sett till övriga framtida arvtagare likt dina syskon (som antas också vara bröstarvingar till din mor).Detta fastställes av en värderingsman, det vill säga en fastighetsmäklare. Värderingsmannen kan man tycka bör vara registrerad hos Fastighetsmäklarinspektionen för att åtminstone något säkerställa dennes kompetens och att man därmed minimerar risken för att det senare blir en tvistefråga huruvida mäklaren kunnat utföra en rimlig värdering eller inte. Det huvudsakliga är att ni samtliga parter godkänner värderingen som sådan, vilket också kan föranleda att man ser till att godkännandet noteras skriftligen, sett då framförallt till bevishänseende vid eventuell tvist i framtida arvsskifte.Vänligen,

Straffavgift i förening

2015-10-13 i Köp och hyra av fastighet
FRÅGA |Hej,Jag har läst att det inte är tillåtet att ta ut straffavgifter om man uteblir vid städdag. Det här gäller ett område med fritidshus i Nynäshamns kommun. Mer än hälften är permanentboende. Min stuga är endast sommarboende. Städdagarna är två gånger om året, vår och höst. Om man uteblir är straffavgiften 200kr/gång. Har styrelsen ändå rätt att ta ut straffavgift om det är inskrivet i deras stadgar? Som jag ser det sätter, i så fall, styrelsen sina egna regler. Är inte det att gå emot den gällande lagen, den som står i lagboken? Är fundersam över detta och bifogar nedanstående. Där har ni gett följande svar till undrande vid ett tidigare tillfälleSer tacksamt fram mot svar.Vänligen Katarina "Vad det gäller de straffavgifter som föreningen tar ut för att man inte deltar i städningen kan också ha reglerats i stadgarna. Du får helt enkelt titta där vad som står om detta, om du fortfarande känner dig förfördelad kan du väcka talan vid tingsrätt och klandra det beslutet."
Elin Gustafsson |Hej och tack för din fråga!Jag förutsätter att "styrelsen" i din fråga avser styrelsen i en bostadsrättsförening. Nej, det är inte tillåtet för föreningen att ta ut straffavgifter för de som inte medverkar vid städdagar.Av bostadsrättslagen framgår att bostadsrättsföreningar får ta ut följande avgifter: insats, årsavgift, upplåtelseavgift, överlåtelseavgift och pantsättningsavgift. I övrigt får en bostadsrättsförening inte ta ut några särskilda avgifter för sådant som föreningen enligt lag ansvarar för. För sådant som föreningen inte enligt lag måste tillhandahålla eller ordna med finns dock inget hinder att ta ut avgifter, det är exempelvis okej att ta ut bastuavgifter. Bostadsrättsföreningen får inte ta ut en avgift av de som inte deltar på städdagar eftersom underhållet av föreningens hus och mark enligt lag ankommer på bostadsrättsföreningenOm det inte rör sig om en bostadsrättsförening är inte de regler jag hänvisade till tillämpliga. Då måste man istället inom ramen för vanlig avtalsrätt se på avtalet du ingått när du köpte boendet. Om du accepterat villkoren i det avtalet kan det inkludera en bestämmelse om straffavgift som då kan vara fullt tillåten eftersom det rör sig om ett civilrättsligt avtal mellan dig och föreningen. Om du har vidare funderingar kan du vända dig till exempelvis Villaägarnas riksförbund. (www.villaagarna.se)Med vänlig hälsning,

Formkrav vid försäljning av bostadsrätt

2015-08-05 i Köp och hyra av fastighet
FRÅGA |Hej Lawline! Jag har en etta bostadsrätt som jag funderar att sälja. Dock vill jag inte anställa en mäklare som gör jobbet åt mig. Jag vill stå för försäljningen själv. Vad är den rätta juristiska vägen att gå? Tack för en bra sida!
Martin Persson |Tack för din fråga.Gällande försäljning av en bostadsrätt finns det inget krav på att en fastighetsmäklare måste anlitas.De krav som däremot ställs vid försäljning av fast egendom, tillika en bostadsrätt, uppställs i 4 kapitlet 1 § jordabalken. Dessa lyder kortfattat att det för det första måste upprättas en skriftlig köpehandling som signeras av såväl säljare som köpare. För det andra måste det framgå vilken fastighet det gäller samt uppgift om överenskommen köpeskillnad. För det tredje och sista skall avtalet förklara att det handlar om en överlåtelse mellan de involverade parterna (köpare och säljare).Det kan dock vid fastighetsöverlåtelser ändå rekommenderas att man säkerställer dess juridiska utformning då det oftast kan handla om såväl stora överlåtelsesummor som en relativt hög risk för framtida tvistemål om fastighetens beskaffenhet. Undrar du mer om detta eller är intresserad av fortsatt juridisk rådgivning i ärendet är du välkommen att kontakta oss per telefon på 08 - 533 300 04.Vänligen,

Gåva av fastighet

2015-03-29 i Köp och hyra av fastighet
FRÅGA |Hej! Har undran om jag kan ge minna föräldrar mitt hus som gåva och isåfall vem vänder jag mig till? Mvh
Mikael Stade |Hej och tack för din fråga!Överlåtelse av fast egendom kräver ett skriftligt avtal, oavsett om överlåtelsen sker genom köp, byte eller gåva. Detta framgår av 4:1 och 4:29 jordabalken. Vid gåva ska gåvobrevet innehålla en uppgift om vilken fastighet det är fråga om, förklaring av givaren att fastigheten ges bort till mottagaren, samt givarens och mottagarnas underskrift. Efter detta kan dina föräldrar ansöka om lagfart på fastigheten, detta görs hos lantmäteriet. Läs mer om detta här. https://www.lantmateriet.se/sv/Fastigheter/Andra-agare/Ansok-om-lagfart-eller-inskrivning-av-tomtratt/Om du undrar över något mer får du gärna återkomma.Vänligen,

Fastighetstillbehör vid fastighetsköp

2015-10-13 i Köp och hyra av fastighet
FRÅGA |Hej! Jag har en fråga gällande tillbehör av ett fastighetsköp mina föräldrar nyss gjort. På fastigheten fanns vid visningen en fin lekstuga. Vid tillträdet var lekstugan borta. Vi tänkte först att det nog ordnar sig eftersom det aldrig var något tal om att lekstugan inte skulle ingå i köpet. Säljaren är dock av annan uppfattning. ”Den hade jag redan sålt, det var väl inte den ni köpte " Vad gäller? Är såld egendom vid ett fastighetssköp att betrakta som fastighetstillbehör eller inte? Mvh Christoffer
Olivia Åman |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga. Fastighetstillbehör är tillbehör som, av fastighetsägaren, tillförts fastigheten för stadigvarande bruk. Exempel på olika fastighetstillbehör är tillexempel träd, grindar eller olika former av byggnader så som växthus eller lekstuga, 2 kap 1 § Jordabalk. Enligt 7 § 1 p. ska, för att försäljningen av lekstugan ska vara giltig, den ha flyttats från dina föräldrars fastighet innan köpet av fastigheten genomfördes. Att den var borta vid tillträdet räcker inte för att köpet av lekstugan skall vara giltigt. Sammanfattningsvis är lekstugan att betrakta som fastighetstillbehör men huruvida den ska anses ingå i köpet eller inte beror på om det fysiska sambandet mellan lekstugan och fastigheten brutits när försäljningen gick igenom. Jag hoppas du fått svar på din fråga. Med vänliga hälsningar

Budgivning på fastighetsandel och offentlig auktion

2015-09-15 i Köp och hyra av fastighet
FRÅGA |Min fru äger 2/3 av ett fritidshus och nu vill systern som äger 1/3 sälja. Vi har gått med på att ta in två mäklare för att göra en skriftlig värdering för vi vill ju köpa ut henne. Vi kommer sedan att ta ett snittpris på de båda värderingarna och köpa ut henne.Kan hon vägra att ta vårt bud och lämna ärendet vidare till tingsrätten för en offentlig auktion?Mvh
Daniel Nykvist |Hej och tack för din fråga!För att genomföra ett giltigt köp av fastighet, även en andel i sådan, så krävs ett upprättande av köphandling som skrivs under av både säljare och köpare samt innehåller uppgift om köpeskilling och överlåtelseförklaring. Detta framgår av Jordabalk (1970:994) 4:1 första stycket. Eftersom svensk rätt som huvudregel inte erkänner giltigheten av löften att sälja fastighet, eller andel i denna, med hänvisning till att formkraven för fastighetsköp skulle undermineras om sådana löften godtogs av rättsordningen, så är din svägerska i sin fulla rätt att vägra fullfölja köpet även om hon redan har godtagit din frus anbud. Det är bara när en köpehandling har upprättats och uppfyller de nämnda formkraven som köpet blir bindande. Mot bakgrund av vad som nu sagts så finns det inte heller någon skyldighet för din svägerska att acceptera din frus bud.Eftersom din svägerska är delägare i fastigheten så har hon rätt att ansöka hos rätten om att sälja fastigheten på offentlig auktion för hennes och din frus räkning, såvida de inte har avtalat bort denna möjlighet. Skulle din fru dock kunna visa på synnerliga skäl för anstånd, vilket främst förstås som ett högt ställt krav på omständigheter av social karaktär, exempelvis aspekter knutna till familjesituationen, så kan inte rätten fatta beslut om försäljning. Detta framgår av Lag (1904:48 s.1) om samäganderätt 6 §. Skulle din svägerska ansöka om försäljning och din fru inte kan åberopa synnerliga skäl för anstånd, vilket är sannolikt, så kan dock din fru i egenskap av delägare åtminstone yrka på att fastigheten inte ska säljas under en viss prisnivå (Lag om samäganderätt 9 § första stycket).Med andra ord så rör det sig huvudsakligen om en förhandlingsfråga mellan din fru och hennes syster. Med vänlig hälsning

Fastighetsköp vid utländskt medborgarskap

2015-07-04 i Köp och hyra av fastighet
FRÅGA |Hej!Min mamma vill köpa en lägenhet i Sverige. Hon har rysk medborgarskap. Får hon göra det och vad behövs från hennes sida att göra?
Mikaela Nordh |Hej!Tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga. I Sverige finns det inget krav på svenskt medborgarskap vid kö av fastighet. Värt att notera är dock att det krävs att personen kan visa att denne är myndig vid ansökan om lagfart hos Lantmäteriet. Detta kan förslagsvis göras genom att en kopia av passet bifogas i samband med att köpehandlingarna skickas in. Dessutom måste formkraven i 4:1 Jordabalken vara uppfyllda. Lycka till med köpet och hör gärna av dig igen om du skulle ha ytterligare frågor.Vänliga Hälsningar,

Fastighetsrätt/Köp

2015-03-09 i Köp och hyra av fastighet
FRÅGA |Jag har givit en fastighet till mina tre barn. Gåvobrev har upprättats 2006.Nu vill min dotter lösa ut sina bröder.Blir det ett nytt gåvobrev då eller köpebrev mellan syskonen?Vad är juridiskt rätt?
Mattias Vilhelmsson |Hej Birgitta! Vad kul att du hör av dig till lawline.Som jag förstår det har du givit dina tre barn lika stora delar av fastigheten i fråga. Alltså äger dem 1/3 var av fastigheten. Om din dotter vill lösa ut sina bröder blir det fråga om ett köp, jag antar här att hennes bröder vill ha ersättning för sina delar av fastigheten, och köpebrev mellan syskonen ska upprättas. Totalt blir det fråga om 2 olika köpebrev då båda hennes bröder säljer sina respektive 1/3. Hör gärna av dig om du har några ytterligare frågor eller funderingar!