Vad ska jag betala för tomten?

2017-10-17 i Köp och hyra av fastighet
FRÅGA |Hej! Jag ska köpa en del av em tomt och undrar vad jag ska betala De involverade i detta ärende är ägaren till tomten jag och grannen?Mvh
Ahmet Ercin |HejTack för att du vänder dig till Lawline!Det framgår inga uppgifter om var tomten ligger, vad den ska användas till, om den är bevuxen med skog eller hur stor den är. Du kan däremot betala det som kallas skäligt pris. Skäligt pris borde vara marknadsvärdet vilken bestäms utifrån genomsnittet av försäljningspriser från jämförbara tomter som sålts i samma eller intilliggande områden.Hoppas du fick svar på din fråga!Bästa hälsningar

Rätt att hyra ut fastighet innan tillträde för ny ägare?

2017-10-04 i Köp och hyra av fastighet
FRÅGA |Hej,Jag har en fråga angående fastighetsrätt. Jag har skrivit ett köpeskontrakt för att sälja en stuga, där köparen skrivit på kontraktet. Jag har även hyrt ut stugan till några bekanta innan tillträde skett. Därför unddrar jag nu om jag har rätt till att behålla hyran eller måste jag dela den med köparen?
Samuel Karlsson |Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline!Utifrån de omständigheter du angivit ser jag inget som hindrar dig från att ta emot hyran i vanlig ordning. Om du gjort en laglig uthyrning har du rätt till hyran enligt ert hyresavtal. Äganderätten för huset går över till köparen först på tillträdesdagen, så all hyra som avser perioden innan tillträdet tillfaller alltså dig.Tveka inte att höra av dig till oss igen nästa gång du har en juridisk fråga!Vänliga hälsningar,

Besittningsrätt vid uthyrning av egen bostad och hyrköp

2017-09-29 i Köp och hyra av fastighet
FRÅGA |Jag hyr ett hus sedan 2002. Hyresvärden vill nu kasta ut mej dock ej på grund av misskötta hyror eller annat. Jag har åberopat besittningsrätten. Har jag förköpsrätten på huset efter alla dessa år. Det var ett muntligt avtal om hyrköp som han nu brutit
Fanny Rudén |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Till att börja med så nämner du att er överenskommelse skulle röra sig om ett s.k. hyrköp, alltså att du hyr huset med en rätt att vid senare tillfälle köpa den. Hyrköp är inte en rättslig konstruktion som är reglerad. Köp av fast egendom däremot måste ske skriftligen och följa vissa formkrav för att överhuvudtaget vara giltigt (se 4 kap. 1 § jordabalk), detta bland annat eftersom att man behöver ha ett skriftligt köpekontrakt att skicka in till Lantmäteriet vid ansökan om lagfart. Kravet på skriftligt avtal vid köp av fastighet är strikt. Att fastighetsägaren har gett löfte om att du i framtiden ska få köpa huset är i sig inte bindande, eftersom att formkraven för fastighetsköp måste vara uppfyllda. Se bl.a. dessa rättsfall: https://lagen.nu/dom/nja/1984s673, https://lagen.nu/dom/nja/1987s726 samt https://lagen.nu/dom/nja/2002s467.Avseende din hyresrätt: Om den du hyr av hyr ut sin egna bostad och det ej kan räknas som inom näringsverksamhet, så gäller lag om uthyrning av egen bostad på ditt hyresförhållande i första hand (1§), hyreslagen (12 kap. jordabalken) gäller endast i andra hand. Enligt lag om uthyrning av egen bostad 3 § så får hyresvärden säga upp hyresavtalet utan att hyresrätten är förverkad, med en uppsägningstid på minst tre månader och hyresgästen har inte rätt till förlängning av avtalet om det inte avtalats. Med andra ord har man ingen besittningsrätt när man hyr av någon som hyr ut sin egna bostad utanför näringsverksamhet.Jag hoppas att du har fått svar på din fråga, du är alltid välkommen att komma in med en ny fråga till oss här på Lawline.Vänligen,

Försäljning av fastighet i Finland

2017-09-25 i Köp och hyra av fastighet
FRÅGA |Hejsan, jag har ärvt en bit mark i Finland efter min farmor. Hur ska jag gå tillväga om jag vill sälja den?
Johan Landström |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Din fråga gäller försäljning av fast egendom i Finland. En sådan försäljning måste alltid uppfylla de formkrav som gäller enligt finländsk lag (art. 11 p. 5 Rom I-förordningen). De formkrav som måste vara uppfyllda framgår av 2 kap. 1 § finländska jordabalken:"Fastighetsköp ska slutas skriftligen. Köpebrev ska undertecknas av säljaren och köparen eller deras ombud. Köpvittnet ska bestyrka köpet i närvaro av samtliga som undertecknat köpebrevet. Fastighetsköp kan också slutas på elektronisk väg i det fastighetsöverlåtelsesystem som avses i 5 kap. 3 §. Säljaren och köparen eller deras ombud ska godkänna likalydande elektroniska köpebrev på det sätt som föreskrivs i 9 a kap. Av köpebrevet ska framgå 1) överlåtelseavsikten, 2) vilken fastighet överlåtelsen gäller, 3) säljaren och köparen, 4) köpeskillingen och annat vederlag."Eftersom försäljningen kommer regleras av finländsk rätt rekommenderar jag dig att ta kontakt med en finländsk mäklare eller jurist för att hjälpa dig med att genomföra försäljningen.Mvh

Hur gör man när man ska överlåta en fastighet?

2017-10-16 i Köp och hyra av fastighet
FRÅGA |Min bror o jag har ärvt en sommarstuga efter våra föräldrars bortgång. Bodelning är gjord och vi står båda på lagfarten. Nu ska ett av mina barn o jag lösa ut min bror. Värdering är gjord och vi är överens om priset. Hur hör vi nu? Ska min bror upprätta ett köpekontrakt? Jag vill att det ska framgå att min son blir delägare, hans del blir ca 25% av det totala värdet. Jag tänker att vi båda ska stå på lagfarten o att uppgiften till det kommer från detta köpekontrakt, eller hur gör man?
Mikaela von Bornstedt |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Reglerna om hur man gör när man överlåter en fastighet finns i jordabalken (JB). Krav vid överlåtelse av fastighetDet finns vissa krav som ställs upp i lag om hur köp av en fastighet går till (JB 4:1). Kraven är som följer. - Det ska upprättas ett skriftligt avtal. - Avtalet ska skrivas under av säljaren/säljarna och köparen/köparna. - Avtalet ska innehålla information om köpeskillingen. - Avtalet ska tydligt ge uttryck för att säljaren överlåter egendomen till köparen.Förutom de här kravet är det viktigt att få med alla andra villkor som eventuellt ställs upp. Det kan ha att göra med fastighetens skick, datum för tillträde eller liknande. Om en fastighet ska överlåtas till flera delägare för det göras tydligt och delägarnas andelsstorlekar bör också finnas med. För att undvika framtida problem är det bra om säljare och köpare får egna kopior av avtalet.Söka lagfartLagfart söker du för att registreras som ägare av fastigheten och det ska göras inom tre månader efter att köpeavtalet upprättats. Det ställs dessutom upp två villkor till för att ansökan om lagfart ska godkännas. - Fastighetens fullständiga fastighetsbeteckning ska finnas med. - Säljarens namnteckning ska bevittnas av två personer.När du söker om lagfart ska du fylla i en blankett som finns på Lantmäteriets hemsida. Du ska dessutom bifoga köpeavtalet i original till din ansökan. Det är avtalet som ligger till grund för lagfarten och finns flera delägare till en fastighet kommer alla registreras. Adressen som ansökan ska skickas till och fler detaljer kring lagfartstansökan kan du hitta på Lantmäteriets hemsida. Vill man ha ett mer detaljerat avtal med mycket detaljerade villkor och är osäker på hur det bäst bör formuleras kan det vara bra skaffa juridisk hjälp. Du kan t. ex. få ännu mer ingående hjälp via Lawlines expressfrågor.Jag hoppas att detta svar har varit till din hjälp.Vänliga hälsningar,

Frånträda fastighetsköp efter att bygglov inte beviljats

2017-10-04 i Köp och hyra av fastighet
FRÅGA |Hej,Jag har en fråga angående fastighetsrätt. Jag har nyligen skrivit på ett kontrakt för att köpa en stuga och jag har planerat att bygga ut stugan. Därför undrar jag om inte mitt bygglov beviljas kan jag då ta tillbaka fastighetsköpet?
Pontus Schenkel |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Det finns olika förutsättningar för att en köpare ska kunna frånträda ett köpekontrakt av fastighet. Köpare kan exempelvis häva köpet eller begära återgång.Häva köpetFör att häva köpet krävs det att det föreligger ett fel i fastigheten och att felet är väsentligt (4 kap. 12 § och 4 kap.19 § jordabalken).Återgång av köpetKöparen kan även begära återgång om det skulle vara så, att det i avtalet finns ett villkor som möjliggör återgång (4 kap.19 § jordabalken). Exempelvis skulle ett sådant villkor för återgång kunna vara, att köparen har möjlighet att frånträda avtalet, om denne inte beviljas bygglov. Ett sådant villkor måste dock vara inskrivet i avtalet vid ingåendet av avtalet.Ogiltigt köpSkulle inte formkraven för upprättande av köpekontrakt (4 kap. 19 § jordabalken) vara uppfyllda, medför detta en möjlighet att frånträda köpet, eftersom köpet i sådant fall skulle vara ogiltigt.Har du några fler frågor är du varmt välkommen att återkomma!Vänligen

Betalningsansvar vid köp av ny bostad i samboförhållande

2017-09-25 i Köp och hyra av fastighet
FRÅGA |Hej.Jag och min sambo har köpt en bostadsrätt tillsammans.Hon har gått in med en kontantinsats vid köpet.Under boendet har bostadsrätten renoverats under flera gånger.Med mina kontakter har vi fått rabatt på både arbete och material. Dessa utgifter har vi delat på.Båda sakerna har gynnat oss båda, både i levnadsstandard och boendekostnad.Nu tänkte vi flytta till ny bostadsrätt och då vill min sambo att jag går in med halva kontantinsatsen som hon gick in med. Detta utöver kostnaden för den nya bostadsrätten. Det har till och med talats om att jag ska ge henne kontanta pengar (halva insatsen).Är detta rätt och rimligt?
Maia Bishop |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga, Hur mycket du ska betala som insats på er nya bostad har tyvärr inget juridiskt svar, men jag kan utifrån vad som framgår i frågan försöka svara på vilken andel av er gamla bostad du kan presumeras äga samt vilka rättsliga konsekvenser ett bostad i samboförhållande ger för att underlätta ditt beslut. Det framgår inte av frågan att ni båda står på köpehandlingarna för bostäderna. Detta skulle jag starkt rekommendera ifall tanken är att ni ska äga den nya bostaden gemensamt. Detta är viktigt för att båda ägarna måste manifesteras utåt, bl.a. så att personen som står på köpehandlingarna inte ensam kan sälja bostaden (se jordabalken 4 kapitlet 1 §).Ifall bara en person står på köpehandlingarna verkar det ändå som att kriterierna för s.k. dold samäganderätt är uppfyllda, då det verkar ha presiderats att bostaden skulle vara samägd, båda personerna gått in och betalat samt att ingen annan omständighet verkar tala för något annat. Dold samäganderätt betyder något förenklat att personen har en laglig rätt att bli insatt som ägare i ett formenligt avtal (det vill säga insatt i köpehandlingarna) samt att personen har rätt till halva köpeskillingen vid en eventuell försäljning. Observera att dold samäganderätt inte är en lagregel, utan en princip som slagits fast av Högsta Domstolen (se b.la. NJA 1980 s 705, NJA 1981 s 693 och NJA 1982 s 589). Vid dold samäganderätt presumeras den andra parten äga halva bostaden, om inte annat kan sägas framgå av exempelvis ett avtal (se1 § Samäganderättslagen). Jag utgår dock ifrån att ni köpte den gamla bostaden när ni var i samboförhållandet. Detta innebär som huvudregel att bostaden blir samboegendom (se 3 § SamboL). Observera att "ägandet" jag talar om i styckena ovan inte är samma sak som samboegendom. Med samboegendom menas att bostaden kommer ingå i en eventuell sambodelning ifall förhållandet tar slut, det vill säga att värdet kommer delas lika efter att era skulder dragits av (se SamboL 8 och 13 §§). Detta kommer även bli fallet med den nya bostaden. Undantaget till detta är exempelvis ifall ni upprättat ett avtal som anger att sambolagen inte ska tillämpas (SamboL 4 §).Vad gäller de rabatterade arbetena på bostaden ser jag inga skäl till att det i juridisk mening skulle ändra era andelar av den gamla bostaden, och alltså ge dig rätt till större del av köpeskillingen. Hoppas att svaret är till hjälp och tveka inte att höra av dig ifall du har några fler frågor!Vänlig hälsning,

Är felaktiga uppgifter om lägenhetsyta i hyresavtal grund för skadeståndsansvar, och vad gäller om det kontraktskrivande bolaget bildar ett nytt bolag?

2017-09-20 i Köp och hyra av fastighet
FRÅGA |Undran om ett hyreskontrakt som innehåller en massa felaktigheter.Så som storlek, kontraktet säger ca: 50kvm, vid kontrollmätning är det endast 36kvm i primär boyta?Likväl har kontraktsskrivande bolag likviderats och ett nytt bildats utan något nytt kontrakt.Är detta helt okej att göra så?Detta är ett andrahandskontrakt i en studentlägenhet ovan på ett garage och garaget är 50kvm i golvyta men lägenheten är fylld av snetak och udda takhöjder
Yekta Keskin |Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline! Fråga 1 Vad gäller din första fråga finns vägledning i rättspraxis NJA 2002 s. 477. I rättsfallet hade ytan till en bostadslägenhet (en liten villa) angivits felaktigt i kontraktet och vid senare hyresförhandlingar. Ytan hade angivits till 85 kvm när den i själva verket var 77 kvm. Med hänsyn till ytans betydelse för hyressättningen ansågs det att en ytangivelse i normalfallet skulle anses utgöra en utfästelse av sådant slag att den som lämnat uppgiften — vanligen naturligtvis hyresvärden — ska ansvara strikt för dess riktighet. Fråga 2 Likvideras det bolag som äger fastigheten kommer den att övertas av en ny ägare. Är förutsättningarna i 7:13 1 st eller i 7:14 1 st i jordabalken uppfyllda gäller hyreskontraktet mot en köpare av fastigheten. I sådant fall gäller även andrahandsupplåtelsen mot förvärvaren av fastigheten förutsatt att den tidigare ägaren har lämnat tillstånd till andrahandsupplåtelsen.Vill du ha mer rådgivning eller hjälp av en jurist? Då kan du använda dig av någon av våra andra tjänster:- Ställ en expressfråga och få garanterat svar inom tre dagar för 995 kr, klicka här.- Ställ en expressfråga och få garanterat svar inom 24 h för 1495 kr, klicka här.- Boka tid med en jurist för 1677,50 kr/h, ring oss på 08-533 300 04 och välj knappval 1. Vänligen,