Budgivning på fastighetsandel och offentlig auktion

2015-09-15 i Köp och hyra av fastighet
FRÅGA |Min fru äger 2/3 av ett fritidshus och nu vill systern som äger 1/3 sälja. Vi har gått med på att ta in två mäklare för att göra en skriftlig värdering för vi vill ju köpa ut henne. Vi kommer sedan att ta ett snittpris på de båda värderingarna och köpa ut henne.Kan hon vägra att ta vårt bud och lämna ärendet vidare till tingsrätten för en offentlig auktion?Mvh
Daniel Nykvist |Hej och tack för din fråga!För att genomföra ett giltigt köp av fastighet, även en andel i sådan, så krävs ett upprättande av köphandling som skrivs under av både säljare och köpare samt innehåller uppgift om köpeskilling och överlåtelseförklaring. Detta framgår av Jordabalk (1970:994) 4:1 första stycket. Eftersom svensk rätt som huvudregel inte erkänner giltigheten av löften att sälja fastighet, eller andel i denna, med hänvisning till att formkraven för fastighetsköp skulle undermineras om sådana löften godtogs av rättsordningen, så är din svägerska i sin fulla rätt att vägra fullfölja köpet även om hon redan har godtagit din frus anbud. Det är bara när en köpehandling har upprättats och uppfyller de nämnda formkraven som köpet blir bindande. Mot bakgrund av vad som nu sagts så finns det inte heller någon skyldighet för din svägerska att acceptera din frus bud.Eftersom din svägerska är delägare i fastigheten så har hon rätt att ansöka hos rätten om att sälja fastigheten på offentlig auktion för hennes och din frus räkning, såvida de inte har avtalat bort denna möjlighet. Skulle din fru dock kunna visa på synnerliga skäl för anstånd, vilket främst förstås som ett högt ställt krav på omständigheter av social karaktär, exempelvis aspekter knutna till familjesituationen, så kan inte rätten fatta beslut om försäljning. Detta framgår av Lag (1904:48 s.1) om samäganderätt 6 §. Skulle din svägerska ansöka om försäljning och din fru inte kan åberopa synnerliga skäl för anstånd, vilket är sannolikt, så kan dock din fru i egenskap av delägare åtminstone yrka på att fastigheten inte ska säljas under en viss prisnivå (Lag om samäganderätt 9 § första stycket).Med andra ord så rör det sig huvudsakligen om en förhandlingsfråga mellan din fru och hennes syster. Med vänlig hälsning

Fastighetsköp vid utländskt medborgarskap

2015-07-04 i Köp och hyra av fastighet
FRÅGA |Hej!Min mamma vill köpa en lägenhet i Sverige. Hon har rysk medborgarskap. Får hon göra det och vad behövs från hennes sida att göra?
Mikaela Nordh |Hej!Tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga. I Sverige finns det inget krav på svenskt medborgarskap vid kö av fastighet. Värt att notera är dock att det krävs att personen kan visa att denne är myndig vid ansökan om lagfart hos Lantmäteriet. Detta kan förslagsvis göras genom att en kopia av passet bifogas i samband med att köpehandlingarna skickas in. Dessutom måste formkraven i 4:1 Jordabalken vara uppfyllda. Lycka till med köpet och hör gärna av dig igen om du skulle ha ytterligare frågor.Vänliga Hälsningar,

Fastighetsrätt/Köp

2015-03-09 i Köp och hyra av fastighet
FRÅGA |Jag har givit en fastighet till mina tre barn. Gåvobrev har upprättats 2006.Nu vill min dotter lösa ut sina bröder.Blir det ett nytt gåvobrev då eller köpebrev mellan syskonen?Vad är juridiskt rätt?
Mattias Vilhelmsson |Hej Birgitta! Vad kul att du hör av dig till lawline.Som jag förstår det har du givit dina tre barn lika stora delar av fastigheten i fråga. Alltså äger dem 1/3 var av fastigheten. Om din dotter vill lösa ut sina bröder blir det fråga om ett köp, jag antar här att hennes bröder vill ha ersättning för sina delar av fastigheten, och köpebrev mellan syskonen ska upprättas. Totalt blir det fråga om 2 olika köpebrev då båda hennes bröder säljer sina respektive 1/3. Hör gärna av dig om du har några ytterligare frågor eller funderingar!

Upptäckt fel under besiktning vid köp av hus

2015-02-19 i Köp och hyra av fastighet
FRÅGA |Hej,Min man och jag har vunnit en budgivning på ett hus. Vid besiktningen upptäckte man en mögelskada i badrummet som medförde att badrummet behövde renoveras. Säljaren åtog sig att stå för detta och vi skulle ha möjlighet att göra standardhöjande tillval på vår bekostnad. Innan vi börjar investerasaker till ett hus vi inte äger skulle vi vilja formulera nån slags optionsavtal som säger att vi har rätt att köpa huset till det pris vi vann budgivningen på när renoveringen är färdigställd. hur ska detta göras? Vad behöver vi tänka på? Finns det några malldokument för sådant, ungefär som ett förtryckt hyreskontrakt?Som ett alternativ har vi funderat på att skriva ett hyreskotrakt till att börja med, för att få möjlighet att börja flytta in saker även om inte badrummet är klart. kan vi då skriva in en särskild bestämmelse i detta som ger oss option på köp? Blir det tillräckligt bindande?MVH, Maria
Fredrik Norberg |Hej och tack för att du använder dig av våra tjänster!I förstahand hade jag rekommenderat att ni stämmer av situationen med den involverade mäklaren, som bör kunna komma med förslag på hur det här lämpligast kan lösas med hänsyn till just er unika situation.Jag ger här nedan ett kortfattat råd baserat på de bakomliggande faktorerna som framgår i er frågeställning.I ett första steg bör man utgå ifrån vad era avsikter med köpet är. Ni önskar förvärva fastigheten och säljaren vill avyttra den. Följande handlingar bör därmed gå i den riktningen. Med det sagt hade jag påpeka att man bäst uppnår detta genom att binda er själva och säljarna till köpet. Detta uppnår man genom att uppfylla kraven för bindande avtal avseende köp av fast egendom, för vilka det finns formalkrav enligt Jordabalken (läs Jordabalken (1970:994) 4 kap. 1-6 §§). Någon annan lösning, exempelvis hyresavtal eller optionsavtal, stämmer inte överens med er partsvilja och kan endast orsaka mer problem enligt min bedömning. (Enligt allmänna avtalsrättsliga principer utgår man alltid ifrån vad parterna till ett avtal hade för avsikt med att ingå avtalet. Skulle en skada eller ett fel inträffa under transaktionen kan ansvarsbedömningen kompliceras avsevärt om parterna ingått avtal som inte stämt överens med vad de hade för avsikt med avtalet. Exempelvis syftar hyresavtal endast till upplåtelse av nyttjanderätt till fast egendom, där äganderätten ej ska övergå, vilket vore direkt missvisande i er situation).När ni väl uppnår ett bindande avtal med säljaren har ni ganska fria möjligheter att inom avtalet styra hur ersättningen för badrumsrenoveringen ska regleras. Ni kan även införa svävarklausuler som ger er rätt att frånträda avtalet under vissa villkor. Med andra ord kan ni inom avtalet uppnå just den effekten ni önskar när ni talar om optionsavtal. Jag kan tyvärr inte vara mer konkret än så i min bedömningen då er situation är väldigt beroende på faktorer som inte uppstått än. Min bedömning är att ni har många olika alternativ att välja på, att era frågeställningar går att adressera inom köpavtalet för fastigheten (och bör inte beblandas med hyresavtal eller optionsavtal).Om mäklaren inte har möjlighet att upprätta köpehandlingarna så att ni tillförsäkras tillräckligt med säkerhet så har vi konsulter som kan hjälpa er med att utforma villkoren och klargöra vilka effekter som är möjliga att uppnå genom köpehandlingarna.Jag hoppas den här rådgivningen har varit behjälplig och önskar ni rådfråga en av våra konsulter om köpehandlingarna är ni välkomna att återkomma med era kontaktuppgifter till mig. Lycka till med huset!Med vänliga hälsningarfredrik.norberg@lawline.se

Formkrav vid försäljning av bostadsrätt

2015-08-05 i Köp och hyra av fastighet
FRÅGA |Hej Lawline! Jag har en etta bostadsrätt som jag funderar att sälja. Dock vill jag inte anställa en mäklare som gör jobbet åt mig. Jag vill stå för försäljningen själv. Vad är den rätta juristiska vägen att gå? Tack för en bra sida!
Martin Persson |Tack för din fråga.Gällande försäljning av en bostadsrätt finns det inget krav på att en fastighetsmäklare måste anlitas.De krav som däremot ställs vid försäljning av fast egendom, tillika en bostadsrätt, uppställs i 4 kapitlet 1 § jordabalken. Dessa lyder kortfattat att det för det första måste upprättas en skriftlig köpehandling som signeras av såväl säljare som köpare. För det andra måste det framgå vilken fastighet det gäller samt uppgift om överenskommen köpeskillnad. För det tredje och sista skall avtalet förklara att det handlar om en överlåtelse mellan de involverade parterna (köpare och säljare).Det kan dock vid fastighetsöverlåtelser ändå rekommenderas att man säkerställer dess juridiska utformning då det oftast kan handla om såväl stora överlåtelsesummor som en relativt hög risk för framtida tvistemål om fastighetens beskaffenhet. Undrar du mer om detta eller är intresserad av fortsatt juridisk rådgivning i ärendet är du välkommen att kontakta oss per telefon på 08 - 533 300 04.Vänligen,

Gåva av fastighet

2015-03-29 i Köp och hyra av fastighet
FRÅGA |Hej! Har undran om jag kan ge minna föräldrar mitt hus som gåva och isåfall vem vänder jag mig till? Mvh
Mikael Stade |Hej och tack för din fråga!Överlåtelse av fast egendom kräver ett skriftligt avtal, oavsett om överlåtelsen sker genom köp, byte eller gåva. Detta framgår av 4:1 och 4:29 jordabalken. Vid gåva ska gåvobrevet innehålla en uppgift om vilken fastighet det är fråga om, förklaring av givaren att fastigheten ges bort till mottagaren, samt givarens och mottagarnas underskrift. Efter detta kan dina föräldrar ansöka om lagfart på fastigheten, detta görs hos lantmäteriet. Läs mer om detta här. https://www.lantmateriet.se/sv/Fastigheter/Andra-agare/Ansok-om-lagfart-eller-inskrivning-av-tomtratt/Om du undrar över något mer får du gärna återkomma.Vänligen,

Vem ansvarar att utreda bygglov vid försäljning av fastighet

2015-02-27 i Köp och hyra av fastighet
FRÅGA |Bygglov vid fastighetsförsäljning (fritidshus)En köpare vill bygga ut fritidshuset och vill att köpet ej ska gå igenom om byggnadslov avböjs. Dessa villkor kommer ej med i köpekontraktet. Vem bär det huvudsakliga ansvaret är det säljaren eller köparen som är skyldig att informera/ta reda på läget gällande just bygglov?
Hampus Stålholm Holmqvist |Hej, och tack för din fråga!Ett bygglov beror på flera olika faktorer, och hanteras olika beroende på vilken kommun som bygglovet söks i. Vid försäljning av en fastighet är säljaren skyldig att informera om vissa uppgifter om fastigheten, t.ex. belåning, eventuella inskränkningar i nyttjanderätten (t.ex. servitut), samt eventuella "dolda fel". Till denna sfär kan man inte säga att kommunens inställning till bygglov hör. Dock så är det viktigt att uppmärksamma att det mesta som sägs vid en fastighetsförsäljning kan komma att utgöra avtalsinnehåll, som säljaren sedan kan hållas ansvarig för. Därför är det viktigt att inte säga sådant som kan uppfattas som avtalsinnehåll, vilket man sedan kan få ansvara för. Om köparen t.ex. frågar om det finns en detaljplan för området, och säljaren mot bättre vetande svarar att det inte gör det, så borde säljaren kunna hållas ansvarig för det.Köp av fastighet regleras i Jordabalken, https://lagen.nu/1970:994. Just villkor om köpet ska fullbordas eller inte behandlas på ett speciellt sätt vid köp av fastighet jämfört med andra köp: om villkoret inte kommer med i köpekontraktet så kan villkoret inte göras gällande, enligt JB 4:3 p. 1, https://lagen.nu/1970:994#K4P3S1. Detta är alltså oavsett vad parterna har förhandlat om innan köpet. Värt att notera är dock att det bara är villkor om köpet ska fullbordas eller inte som måste vara skriftliga. Andra villkor, t.ex. att prisavdrag ska ske om si eller så händer, kan alltså vara muntliga. Vem är det som är skyldig att informera/undersöka läget gällande bygglov?Min bedömning är att säljaren inte har någon skyldighet att informera eller undersöka läget med bygglov, annat än att informera om ett eventuellt myndighetsbeslut som kan påverka köparens användning av fastigheten, om köparen inte kunde förväntas veta om det myndighetsbeslutet. Det är situationen i JB 4:18 som jag tänker på, se https://lagen.nu/1970:994#K4P18S1.Om det finns en detaljplan för området så blir frågan om bygglov mindre viktig, eftersom att man då ska följa detaljplanen. Villaägarnas Riksförbund rekommenderar i sin information om fastighetsköp (2012) att det köparen undersöker om det finns någon detaljplan och hur den i så fall ser ut. Eftersom att din fråga handlar om ett fritidshus är det dock inte alls säkert att någon detaljplan finns, och då kanske ett vanligt bygglov behöver sökas. Det kan då inte sägas åligga säljaren till fastigheten att begära förhandsbesked om bygglov, eller vanligt bygglov, inför försäljningen.Vänligen,

Formkrav för överlåtelse av fastighet

2015-02-18 i Köp och hyra av fastighet
FRÅGA |Hej .Vår mor är ensam ägare till sitt hus. Hon vill ge oss huset i gåva som förtida arv. Min syster och jag är enda arvingar. Tid för gåvan är bestämd till när mor flyttar till annat boende, alltså inte efter hon är avliden. Vilka är formkraven i 4 kap 1 paragraf jordabalken ? Vi ska inte behålla huset utan sälja det. Tacksam för svar
Mikael Stade |Hej och tack för din fråga!Som du har upptäckt finns det formkrav för överlåtelse av fastighet i 4 kap JB. Överlåtelse av fast egendom kräver ett skriftligt avtal, oavsett om överlåtelsen sker genom köp, byte eller gåva. Detta framgår av 4:1 och 4:29 Jordabalken. Vid gåva skall gåvobrevet innehålla en uppgift om vilken fastighet det är fråga om, förklaring av givaren/givarna att fastigheten ges bort till mottagaren, samt givarens och mottagarnas underskrift.Det krävs inte att gåvobrevet bevittnas av någon utomstående (som det gör vid testamente). Om du undrar över något mer får du gärna återkomma.Vänligen,