Att bli utköpt från samägd sommarstuga

2017-11-22 i Köp och hyra av fastighet
FRÅGA |Hej! Jag ska bli utköpt från en samäganderätt av en sommarstuga. Ska det vara en avsiktsförklaring eller är det köpekontrakt som gäller.Mina bröder vill förhala hela köpet.De påstår att jag inte har någon nyttjande rätt till stugan då jag flyttade över mina pengar från vår gemensam konto som alla tre äger 1/3 del av.Finns det någon bra mall som går att använda eller Ska jag ta i kontakt med en jurist för att få till allt rätt.
Cecilia Lenman |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!I mitt svar utgår jag från att du med sommarstuga avser en fastighet. Eftersom det i detta fall rör sig om försäljning av del i fastighet gäller de sedvanliga formkraven för att köpet ska anses giltigt. Dessa framgår av jordabalken och innebär först och främst att köpehandlingen ska innehålla uppgift om köpeskilling. Är ni inte överens om köpeskillingen för din del kan ni anlita en mäklare (eller flera, för att sedan utgå från medelvärdet). Vidare ska det i köpehandlingen ingå en viljeförklaring av dig som säljare om att andelen överlåts på köparen/köparna. Det är givetvis viktigt att fastighetsbeteckningen och andelens storlek, i ditt fall 1/3, anges. Slutligen ska handlingen skrivas under av både köpare och säljare (4 kap 1 § jordabalken).Detta är dock endast grundkraven för att köpet ska anses giltigt. I köpehandlingen kan även andra villkor tas in. Här hittar du ett exempel på en mall som även innefattar en rad villkor som kan tas med, men köpekontrakt kan se ut på många olika sätt. Därför kan det även vara bra att ta kontakt med en jurist eftersom denne kan komma med synpunkter på vad som är bäst för just er situation.Såvida ni inte avtalat om att ett handlande likt det du företagit ska leda till att samägaren inte har nyttjanderätt kan jag inte se hur de har rätt att vägra dig att nyttja fastigheten under tiden du fortfarande är ägare.Hoppas du fick svar på din fråga!Med vänlig hälsning,

Konsekvenser av sidoöverenskommelse vid köp av fastighet

2017-10-31 i Köp och hyra av fastighet
FRÅGA |Hej. Ska separera från min sambo. Han vill ta över huset vi köpt gemensamt och äger 50% var av. Han vill betala lägre pris än marknadspris och sedan ge mig en summa kontanter i gåva. Är detta olagligt? Vilka konsekvenser kan det få för mig? Tack på förhand.
Cecilia Lenman |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Köp av fastighet regleras i 4 kap. jordabalken (JB). Där framgår bl.a. att köpehandlingen skall innehålla en uppgift om köpeskilling. Vidare framgår att i det fall säljaren och köparen vid sidan av köpehandlingen har träffat överenskommelse om annan köpeskilling än den som anges i köpehandlingen, är den överenskommelsen ogiltig (4 kap. 1 § JB). Mellan säljaren och köparen gäller i stället den köpeskilling som anges i köpehandlingen. Regeln finns till för att sådana här överenskommelser i regel görs för att vilseleda tredje man eller myndigheter, något som lagstiftaren naturligtvis velat förhindra. Att överenskommelsen är ogiltig innebär att köparen, i detta fall din sambo, endast blir skyldig att betala den köpeskilling som angivits i köpehandlingen och kan även kräva tillbaka vad som betalats enligt sidoöverenskommelsen. Mot bakgrund av detta skulle jag alltså råda dig att inte gå med på en sådan överenskommelse, då det berövar dig rätten att kräva "gåvokontanterna" från din sambo alt. ger honom rätt att kräva tillbaka dessa pengar.Hoppas du fick svar på din fråga!Med vänlig hälsning,

Försäljning av fastighet till utländsk medborgare

2017-10-23 i Köp och hyra av fastighet
FRÅGA |Jag skall sälja en eller ev två fastigheter t utländska köpareHur fungerar det?
Pontus Schenkel |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Det finns inget krav på svenskt medborgarskap vid köp av fastighet i Sverige. Skulle så varit fallet, skulle det strida mot principen om fri rörlighet för personer och kapital inom EU. I detta fall krävs alltså att den reglering som stadgats för köp av fastighet i Sverige åtföljs.Krav vid överlåtelse av fastighetDet finns vissa formkrav för hur köp av fastighet går till (4 kap. 1 § jordabalken). - Det ska upprättas ett skriftligt avtal.- Avtalet ska skrivas under av säljaren/säljarna och köparen/köparna.- Avtalet ska innehålla information om köpeskillingen.- Avtalet ska tydligt ge uttryck för att säljaren överlåter egendomen till köparen.Förutom dessa krav kan andra villkor ställas upp. Det kan vara krav rörande exempelvis fastighetens skick, datum för tillträde eller liknande. För att undvika framtida problem är det bra om säljare och köpare får egna kopior av avtalet.Söka lagfartLagfart ska sökas för att någon ska kunna registreras som ägare av fastighet och det ska göras inom tre månader efter att köpeavtalet upprättats. Det finns även två villkor.- Fastighetens fullständiga fastighetsbeteckning ska finnas med.- Säljarens namnteckning ska bevittnas av två personer.Ansökan om lagfart görs genom att fylla i en blankett på Lantmäteriets hemsida. Du ska dessutom bifoga köpeavtalet i original till din ansökan. Värt att notera är att det krävs att köparen kan visa att denne är myndig vid ansökan om lagfart hos Lantmäteriet. Detta kan till exempel göras genom att en kopia av passet bifogas när köpehandlingarna skickas in.Adressen som ansökan ska skickas till och fler detaljer avseende lagfartstansökan kan du hitta på Lantmäteriets hemsida. Vill du ha ett mer detaljerat avtal och är osäker på hur det bäst bör formuleras, kan det vara bra att ordna juridisk hjälp. Du kan exempelvis få ännu mer ingående hjälp via Lawlines expressfrågor, eller genom att boka tid med en av våra biträdande jurister.Har du några fler frågor är du varmt välkommen att återkomma!Vänligen

Hur gör man när man ska överlåta en fastighet?

2017-10-16 i Köp och hyra av fastighet
FRÅGA |Min bror o jag har ärvt en sommarstuga efter våra föräldrars bortgång. Bodelning är gjord och vi står båda på lagfarten. Nu ska ett av mina barn o jag lösa ut min bror. Värdering är gjord och vi är överens om priset. Hur hör vi nu? Ska min bror upprätta ett köpekontrakt? Jag vill att det ska framgå att min son blir delägare, hans del blir ca 25% av det totala värdet. Jag tänker att vi båda ska stå på lagfarten o att uppgiften till det kommer från detta köpekontrakt, eller hur gör man?
Mikaela von Bornstedt |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Reglerna om hur man gör när man överlåter en fastighet finns i jordabalken (JB). Krav vid överlåtelse av fastighetDet finns vissa krav som ställs upp i lag om hur köp av en fastighet går till (JB 4:1). Kraven är som följer. - Det ska upprättas ett skriftligt avtal. - Avtalet ska skrivas under av säljaren/säljarna och köparen/köparna. - Avtalet ska innehålla information om köpeskillingen. - Avtalet ska tydligt ge uttryck för att säljaren överlåter egendomen till köparen.Förutom de här kravet är det viktigt att få med alla andra villkor som eventuellt ställs upp. Det kan ha att göra med fastighetens skick, datum för tillträde eller liknande. Om en fastighet ska överlåtas till flera delägare för det göras tydligt och delägarnas andelsstorlekar bör också finnas med. För att undvika framtida problem är det bra om säljare och köpare får egna kopior av avtalet.Söka lagfartLagfart söker du för att registreras som ägare av fastigheten och det ska göras inom tre månader efter att köpeavtalet upprättats. Det ställs dessutom upp två villkor till för att ansökan om lagfart ska godkännas. - Fastighetens fullständiga fastighetsbeteckning ska finnas med. - Säljarens namnteckning ska bevittnas av två personer.När du söker om lagfart ska du fylla i en blankett som finns på Lantmäteriets hemsida. Du ska dessutom bifoga köpeavtalet i original till din ansökan. Det är avtalet som ligger till grund för lagfarten och finns flera delägare till en fastighet kommer alla registreras. Adressen som ansökan ska skickas till och fler detaljer kring lagfartstansökan kan du hitta på Lantmäteriets hemsida. Vill man ha ett mer detaljerat avtal med mycket detaljerade villkor och är osäker på hur det bäst bör formuleras kan det vara bra skaffa juridisk hjälp. Du kan t. ex. få ännu mer ingående hjälp via Lawlines expressfrågor.Jag hoppas att detta svar har varit till din hjälp.Vänliga hälsningar,

Vad händer om man glömmer ansöka om lagfart inom 3 månader?

2017-11-16 i Köp och hyra av fastighet
FRÅGA |Jag och min make upprättade i januari 2017 en överlåtelse av fastIghet mellan makar. Den 20/1 fick vi beslutet att registrera handlingen från Skatteverket hade skett den 19/1 2017. Tyvärr har vi helt missat att även ansöka om lagfart för maken som nu i gåva erhållit halva fastigheten. Detta uppmärksammade vi i samband med att vi ansökte om ett lån i fastigheten. Enl de regler vi nu sett på er sida ska denna ansökan om lagfart ske senast inom 3 månader efter Skatteverkets registrering. Vag gör vi?
Felicia Lundgren |Hej,Tack för att ni vänder er till Lawline med er fråga!Den som står som lagfaren ägare har rätt att göra inteckningar och få ut pantbrev varför det viktigt att man som ägare även står som lagfaren ägare för att skydda sig mot att någon annan ska kunna göra detta. I ert fall avser förvärvet en överlåtelse mellan makar varför det ovan sagda inte borde vålla något problem. Dock kan man alltså inte få ut ett lån med fastigheten som säkerhet om man inte står som lagfaren ägare.Precis som du skriver ska man ansöka om lagfart inom 3 månader. (20 kap. 2 § JB) Det som kan hända om ni inte ansöker om lagfart är att inskrivningsmyndigheten kan förelägga er att vid vite göra lagfartsansökan. (20 kap. 3 § JB) Detta sker dock mycket sällan framförallt men hänsyn till att inskrivningsmyndigheten helt enkelt inte får reda på att ett förvärv har skett. Vad ni ska göra är alltså att ansöka om lagfart så snart ni kan. Så länge ni har alla handlingar som behövs kommer ni att få ansökan om lagfart beviljad trots att den inkommer försent. HÄR kan du läsa om vilka handlingar som ska skickas in för lagfart vid förvärv genom gåva. Hoppas detta besvarade eran fråga! Om något är otydligt är ni varmt välkomna att återkomma på min mail: felicia.lundgren@lawline.se.Med Vänlig Hälsning

Hyra ut ett rum i sitt hus till sig själv

2017-10-30 i Köp och hyra av fastighet
FRÅGA |Kan jag ta en hyra av mig själv för ett yogarum i huset som inte används till något annat. Är ombyggt för att ha yoga och träning.
Cornelia Najafi |Hej,Tack för att du valt att vända dig till oss på Lawline med din fråga! Det finns inget som begränsar dig från att hyra ut ett rum i ditt hus till dig själv så länge det inte är en oskäligt hög hyra. Jag antar att du syftar på att ditt bolag ska hyra ett rum av dig, och den enda begränsningen som egentlige finns är att hyran får inte vara så pass hög att du på något sätt försöker komma undan en inkomstbeskattning. Beskattning av inkomst och beskattning av intäkt i form av hyra har olika skattesatser vilket gör att du inte genom att hyra ut ett rum försöker komma undan beskattning av inkomst. Hoppas du har fått svar på din fråga! Är det något du undrar mer över får du gärna ställa en till fråga antingen i form av en gratisfråga eller Expressfråga.Allt gott och lycka till!

Vad ska jag betala för tomten?

2017-10-17 i Köp och hyra av fastighet
FRÅGA |Hej! Jag ska köpa en del av em tomt och undrar vad jag ska betala De involverade i detta ärende är ägaren till tomten jag och grannen?Mvh
Ahmet Ercin |HejTack för att du vänder dig till Lawline!Det framgår inga uppgifter om var tomten ligger, vad den ska användas till, om den är bevuxen med skog eller hur stor den är. Du kan däremot betala det som kallas skäligt pris. Skäligt pris borde vara marknadsvärdet vilken bestäms utifrån genomsnittet av försäljningspriser från jämförbara tomter som sålts i samma eller intilliggande områden.Hoppas du fick svar på din fråga!Bästa hälsningar

Rätt att hyra ut fastighet innan tillträde för ny ägare?

2017-10-04 i Köp och hyra av fastighet
FRÅGA |Hej,Jag har en fråga angående fastighetsrätt. Jag har skrivit ett köpeskontrakt för att sälja en stuga, där köparen skrivit på kontraktet. Jag har även hyrt ut stugan till några bekanta innan tillträde skett. Därför unddrar jag nu om jag har rätt till att behålla hyran eller måste jag dela den med köparen?
Samuel Karlsson |Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline!Utifrån de omständigheter du angivit ser jag inget som hindrar dig från att ta emot hyran i vanlig ordning. Om du gjort en laglig uthyrning har du rätt till hyran enligt ert hyresavtal. Äganderätten för huset går över till köparen först på tillträdesdagen, så all hyra som avser perioden innan tillträdet tillfaller alltså dig.Tveka inte att höra av dig till oss igen nästa gång du har en juridisk fråga!Vänliga hälsningar,