Bevisbörda att ett brev har kommit fram

2013-02-25 i Preskription
FRÅGA |Vad händer om en leverantör skickar kunden en påminnelse om betalning med varning om uppsägning i ett vanligt brev? Kan kunden skylla på att brevet inte har kommit fram? Eller måste leverantören ha rekommenderat brevet för att leverantören ska kunna hävda att brevet kommit kunden tillhanda?
Linda Davidsson |Hej och tack för din fråga!Bevisbördan för att ett brev har kommit gäldenären (den som står i skuld) tillhanda ligger på borgenären (fordringsägaren), dvs. leverantören i detta fall. När påminnelser skickas med brev är det borgenären som står risken för att brevet inte kommer fram och det åligger borgenären att styrka att brevet har nått gäldenären. (NJA 1996 s. 809, se https://lagen.nu/dom/nja/1996s809 )Om borgenären skickar ett flertalet försändelser, som inte kommer i retur, till gäldenärens adress så får det antas att i vart fall någon av försändelserna nått gäldenären om inte gäldenären anför någon tänkbar förklaring till varför breven inte kommit fram. (NJA 2007 s. 157, se https://lagen.nu/dom/nja/2007s157 ). Hur många försändelser som måste skickas är oklart, dock torde 2-3 stycken vara tillräckligt. Att skicka påminnelserna med rekommenderat brev med mottagarbevis är ett bra sätt att styrka att gäldenären har fått brevet.Vänligen,

Är muntlig kommunikation ett preskriptionsavbrott?

2013-01-28 i Preskription
FRÅGA |Vid en bouppteckning finns ett skuldebrev från 1998 mellan den avlidne och en av dödsbodelägarna. Kan en muntlig kommuniktion mellan partera hävdas som preskriptionsavbrott? Om ja, hur kan det bevisas? Mvh Mikael 
Josefin Ajemark |Hej,tack för att du har vänt dig till lawline. Information om skuldebrev finns att hitta i den mycket gamla skuldebrevslagen, se https://lagen.nu/1936:81 Reglerna om preskription hittar du i preskriptionslagen vilken även omfattar skuldebrev, se  https://lagen.nu/1981:130#P2. Huvudregeln finns i 2 § där det framgår att en fordran preskriberas normalt efter 10 år om inget preskriptionsavbrott sker.I 5 § anges 3 olika sätt som preskription kan avbrytas på:1. Att gäldenären (den som står i skuld till någon) amorterar, betalar ränta eller på annat sätt erkänner fordringen gentemot borgenären.2. Att gäldenären har fått ett skriftligt krav eller en skriftlig påminnelse om fordringen från borgenären. 3. Att borgenären väcker talan om fordringen, mot gäldenären.Ett erkännande enligt punkten 1 kan ske muntligt. Den som vill göra fordringen gällande har dock bevisbördan för att ett preskriptionsavbrott har skett. Att bevisa att muntlig kommunikation har skett kan som du säkert förstår vara mycket svårt. Man kan exempelvis spela in samtalet och sedan använda inspelningen som bevis. Utifrån den information jag har tillgång till kan dessvärre inte uttala mig ytterligare om hur bevisfrågan skulle bedömas i ditt fall. Med vänlig hälsning,

Preskription i anställningsförhållanden

2013-01-13 i Preskription
FRÅGA |Hej En anställd säger upp sig och arbetsgivaren drar upp gamla avtal som är 4 år gamla och tänker avkräva en återbetalning av dessa. Är detta korrekt? Borde inte arbetsgivaren påpekat att ett fel begåtts för länge sedan och inte dra upp det vid ett uppsägningstillfälle? Finns det någon rimlig preskriptionstid som rn arbetsgivare borde förhålla sig till?
Ronja Kleiser |Hej! Du nämnder inte vad för typ av avtal det är som chefen "drar upp". Enligt preskriptionslagen(https://lagen.nu/1981:130#P2) 2 § är preskriptionstiden för fordringar normalt 10 år. Enligt samma paragraf gäller detta dock inte om fordringen avser en vara, tjänst eller annan nyttighet som en näringsidkare i sin yrkesmässiga verksamhet har tillhandahållit en konsument för huvudsakligen enskilt bruk. För sådana fordringar är preskriptionstiden stället 3 år. Av din fråga framgår det inte varför chefen vill ha betalt men om betalningen avser någon typ av skadeståndskrav/löneavdrag som rör anställningen bör preskriptionstiden vara 10 år.Med vänlig hälsning

Preskription

2012-12-20 i Preskription
FRÅGA |Hej Jag fick i dagarna ett inkassokrav fråen ett bolag på en skuld som min pappa hade till dom, min pappa gick bort för 3,5 år sedan. I kravet så står det att jag,min bror samt min mamma är solidariskt betalningsansvariga men jag undrar om det inte finns någon tidsgräns för hur de ska meddela att det finns en skuld till samtliga. Min mamma kan ha fått kravbrev men jag och min bror blev uppmärksammade på detta först nu 3,5 år efter. Vi har ingen vidare kontakt med våran mor så där har vi inte fått veta något. Finns det något man kan göra åt detta?
Patrik Emblad |Hej! De rättsregler du frågar efter handlar om preskription, dvs att den som kräver betalt (borgenär) under vissa förutsättningar inte längre har rätt att göra det (Preskriptionslagen 8 § 1 st). För att avgöra hur lång preskriptionstiden är i ditt fall är det viktigt att utreda vad det är för typ av fordran som ni nu blir krävda på. Utgångspunkten är att det måste gå 10 år från fordrans tillkomst för att dessa rättsverkningar ska inträda (PreskL 2§ 1st). Är det fråga om en fordran som en näringsidkare har mot en konsument för "vara, tjänst eller annan nyttighet" är preskriptionstiden dock bara 3 år (PreskL 2§ 2st). Om fordran nu inte är preskriberad, d.v.s. att det i ditt fall inte rör sig om någon konsumentfordran, bör det också påpekas att i och med att du nu tycks ha fått ett skriftligt krav från borgenären så har det skett ett s.k. preskriptionsavbrott (PreskL 5 § 2p.) med påföljd att ny preskriptionstid om 10 år kommer att löpa från denna tidpunkt (PreskL 6, 2 §§). http://www.notisum.se/rnp/sls/lag/19810130.HTM Mvh

Preskription av fordran

2013-02-23 i Preskription
FRÅGA |Hej! Min kompis anordnade en middagssittning på en "nation" i Uppsala vid en inspark av nya studenter. All betalning för sittningen från studenterna sköttes till min kompis, som då skulle få en sammanställd faktura från nationen i fråga som anordnade med lokal, mat m.m. Fakturan har fortfarande inte kommit efter flera månader, vi har påmint dem flera gånger och därför undrar vi nu hur länge de får dröja med fakturan innan pengarna "tillfaller" oss, så att vi istället kan betala tillbaka dem till studenterna?
Mats Carlasjö |Hej och tack för din fråga! I samband med att nationens tjänster utnyttjades uppstod en obligationsrättslig fordran mellan nationen (borgenär) och  anordnaren eller studenterna (gäldenär), beroende på hur avtalet utformats. En sådan fordran kan i enlighet med preskriptionslagen (1981:131) preskriberas. Verkan av preskription är att borgenären, den som har rätt att erhålla betalning eller motsvarande, har förlorat sitt obligationsrättsliga anspråk. Enligt 2 § st. 1 PreskrL så preskriberas en fordran som huvudregel 10 år efter fordringens uppkomst. Enligt samma paragrafs andra stycke gäller dock en kortare preskriptionstid på 3 år, förutsatt att fordringen uppkommit mot en konsument om fordringen avser en vara, tjänst eller annan nyttighet som en näringsidkare i sin yrkesmässiga verksamhet har tillhandahållit konsumenten för huvudsakligen enskilt bruk. Om nationen anordnar sittningar som en del av en yrkesmässig verksamhet torde den tillämpliga preskriptionstiden vara 3 år, eftersom studenterna är att anse som konsumenter. Om fordringen uppkommit mellan anordnaren och nationen och det är så att anordnaren i en näringsverksamhet  organiserar sittningar är dock preskriptionstiden 10 år. Av 5 och 6 §§ PreskrL framgår verkan av ett så kallat preskriptionsavbrott. Ett sådant innebär att den aktuella preskriptionstiden löper från den dag då avbrottet skedde. Preskriptionsavbrott kan ske på tre olika sätt: 1) gäldenären utfäster betalning, erlägger ränta eller amortering eller erkänner fordringen på annat sätt gentemot borgenären, 2) gäldenären får ett skriftligt krav eller en skriftlig erinran om fordringen från borgenären eller 3) borgenären väcker talan mot gäldenären. Genom att påminna nationen om Er skuld har fordringen erkänts. Därför gäller att preskriptionstiden i nuläget räknas från den dag nationen senast påmindes om fordringens existens. Preskriptionslagen finner ni https://lagen.nu/1981:130 Vänligen,

Preskription av konsumentfordran

2013-01-20 i Preskription
FRÅGA |Hade för 4 år sedan ett gymkort. Jag behövde avsluta det i förtid med 8 mån kvar att betala. Jag har ingen skriftlig uppsägning utan bara ett ok på Facebook att de kan "lösa det" utan att jag behövde betala återstående period. Idag damp en faktura på dessa 8 månader ner i brevlådan. De hävdar att jag måste betala! De menar att facebookmeddelandet inte är giltigt. Är jag skyldig att betala drygt 4 år senare? Gäller ingen preskriptionstid?
Pierre Olsson |Hej och tack för din fråga! Det finns mycket riktigt preskriptionstid för fordringar och den regleras i Preskriptionslagen, se https://lagen.nu/1981:130. För en fordring som ett företag har mot en konsument är preskriptionstiden tre år (2§). Tiden räknas från dagen då avtalet slöts om inte preskriptionstiden avbrutits efteråt. I ditt fall ska preskriptionstiden räknas från dagen då du betalade sista fakturan (5§), vilket verkar vara mer än fyra år sedan. Om företaget inte har skickat några påminnelser till dig under de fyra åren som avbrutit preskriptionstiden och du inte heller har erkänt skulden så är alltså deras fordring på dig preskriberad. De kan därför inte få hjälp av domstol eller Kronofogden för att driva in skulden. Med vänliga hälsningar

Preskriptionsfrist

2012-12-29 i Preskription
FRÅGA |Hej! För 7 år sedan började vi hyra vår lgh, den renoverades av både oss och hyresvärden, ett muntligt avtal sa att vi ska betala frys och diskmaskin. Nu efter 7 år vill han ha full betalning för dessa, jag anser att han är sent ute. Vad är rätt o fel?
Ida Persson |Hej och tack för din fråga! Avtal regleras i Lag (1915:218) om avtal och andra rättshandlingar på förmögenhetsrättens område (AvtL), vilken du hittar på https://lagen.nu/1915:218. Det råder avtalsfrihet och det står parterna fritt att avtala om innehållet. Det råder inga formkrav i AvtL och ett muntligt avtal är lika gällande som ett skriftligt. Huvudregeln inom svensk avtalsrätt är att avtal skall hållas (pacta sunt servanda), vilket kommer till uttryck 1 § 1 st. AvtL. I ert fall uppfattar jag det som att hyresvärden betalat varorna och att denne nu vill att ni betalar er tidigare avtalade skuld. Då hyresvärden är en näringsidkare, ni är konsumenter och varorna i fråga var för ert enskilda bruk, vilka tillhandahållits av hyresvärden i sin yrkesmässiga verksamhet är kraven för den särskilda preskriptionsfristen om tre år gällande för utkrävande av skulden. Efter denna tid är fordran preskriberad enligt, 2 § 2 st. Preskriptionslagen (PreskL), se https://lagen.nu/1981:130 . Innebörden av detta är att fordran inte längre kan göras gällande, i enlighet med 8 § PreskL. Då jag uppfattar det som att ni inte har hört något om denna fordran på sju år har inte heller ett så kallat preskriptionsavbrott i enlighet med 5 § PreskL skett som förlängt tiden. Sammanfattningsvis uppfattar jag det som, med stöd av ovan, att det har gått för lång tid för att hyresvärden ska komma och kräva pengar från er nu. Vänligen,

Preskription av fordran

2012-12-07 i Preskription
FRÅGA |Jag har 2006 köpt en fordran från ett konkursbolag som tidigare fastställts genom tredskodom 2001. Fordran drivs genom Kronofogden sedan 2007. Kan kronofogden forstätta med utmätning efter 2016 då tredskodomen är preskriberad?
Sofia Timoudas |Hej och tack för din fråga! Enligt 2 § preskriptionslagen är huvudregeln att en fordran preskriberas tio år efter tillkomsten, om inte preskriptionen avbryts dessförinnan. Enligt 5 § kan preskriptionsavbrott göras bland annat genom att borgenären väcker talan mot gäldenären eller annars åberopar fordringen vid domstol eller hos Kronofogdemyndigheten. Enligt 7 § preskriptionslagen gäller vidare att om preskriptionen avbrutits löper en ny preskriptionstid från den dag dom meddelats eller Kronofogden avslutat målets handläggning. Jag hoppas att detta är svaret på din fråga. Följaktligen kan du hitta preskriptionslagen här: //lagen.nu/1981:130 Vänligen