Är muntlig kommunikation ett preskriptionsavbrott?

2013-01-28 i Preskription
FRÅGA |Vid en bouppteckning finns ett skuldebrev från 1998 mellan den avlidne och en av dödsbodelägarna. Kan en muntlig kommuniktion mellan partera hävdas som preskriptionsavbrott? Om ja, hur kan det bevisas? Mvh Mikael 
Josefin Ajemark |Hej,tack för att du har vänt dig till lawline. Information om skuldebrev finns att hitta i den mycket gamla skuldebrevslagen, se https://lagen.nu/1936:81 Reglerna om preskription hittar du i preskriptionslagen vilken även omfattar skuldebrev, se  https://lagen.nu/1981:130#P2. Huvudregeln finns i 2 § där det framgår att en fordran preskriberas normalt efter 10 år om inget preskriptionsavbrott sker.I 5 § anges 3 olika sätt som preskription kan avbrytas på:1. Att gäldenären (den som står i skuld till någon) amorterar, betalar ränta eller på annat sätt erkänner fordringen gentemot borgenären.2. Att gäldenären har fått ett skriftligt krav eller en skriftlig påminnelse om fordringen från borgenären. 3. Att borgenären väcker talan om fordringen, mot gäldenären.Ett erkännande enligt punkten 1 kan ske muntligt. Den som vill göra fordringen gällande har dock bevisbördan för att ett preskriptionsavbrott har skett. Att bevisa att muntlig kommunikation har skett kan som du säkert förstår vara mycket svårt. Man kan exempelvis spela in samtalet och sedan använda inspelningen som bevis. Utifrån den information jag har tillgång till kan dessvärre inte uttala mig ytterligare om hur bevisfrågan skulle bedömas i ditt fall. Med vänlig hälsning,

Preskription i anställningsförhållanden

2013-01-13 i Preskription
FRÅGA |Hej En anställd säger upp sig och arbetsgivaren drar upp gamla avtal som är 4 år gamla och tänker avkräva en återbetalning av dessa. Är detta korrekt? Borde inte arbetsgivaren påpekat att ett fel begåtts för länge sedan och inte dra upp det vid ett uppsägningstillfälle? Finns det någon rimlig preskriptionstid som rn arbetsgivare borde förhålla sig till?
Ronja Kleiser |Hej! Du nämnder inte vad för typ av avtal det är som chefen "drar upp". Enligt preskriptionslagen(https://lagen.nu/1981:130#P2) 2 § är preskriptionstiden för fordringar normalt 10 år. Enligt samma paragraf gäller detta dock inte om fordringen avser en vara, tjänst eller annan nyttighet som en näringsidkare i sin yrkesmässiga verksamhet har tillhandahållit en konsument för huvudsakligen enskilt bruk. För sådana fordringar är preskriptionstiden stället 3 år. Av din fråga framgår det inte varför chefen vill ha betalt men om betalningen avser någon typ av skadeståndskrav/löneavdrag som rör anställningen bör preskriptionstiden vara 10 år.Med vänlig hälsning

Preskription

2012-12-20 i Preskription
FRÅGA |Hej Jag fick i dagarna ett inkassokrav fråen ett bolag på en skuld som min pappa hade till dom, min pappa gick bort för 3,5 år sedan. I kravet så står det att jag,min bror samt min mamma är solidariskt betalningsansvariga men jag undrar om det inte finns någon tidsgräns för hur de ska meddela att det finns en skuld till samtliga. Min mamma kan ha fått kravbrev men jag och min bror blev uppmärksammade på detta först nu 3,5 år efter. Vi har ingen vidare kontakt med våran mor så där har vi inte fått veta något. Finns det något man kan göra åt detta?
Patrik Emblad |Hej! De rättsregler du frågar efter handlar om preskription, dvs att den som kräver betalt (borgenär) under vissa förutsättningar inte längre har rätt att göra det (Preskriptionslagen 8 § 1 st). För att avgöra hur lång preskriptionstiden är i ditt fall är det viktigt att utreda vad det är för typ av fordran som ni nu blir krävda på. Utgångspunkten är att det måste gå 10 år från fordrans tillkomst för att dessa rättsverkningar ska inträda (PreskL 2§ 1st). Är det fråga om en fordran som en näringsidkare har mot en konsument för "vara, tjänst eller annan nyttighet" är preskriptionstiden dock bara 3 år (PreskL 2§ 2st). Om fordran nu inte är preskriberad, d.v.s. att det i ditt fall inte rör sig om någon konsumentfordran, bör det också påpekas att i och med att du nu tycks ha fått ett skriftligt krav från borgenären så har det skett ett s.k. preskriptionsavbrott (PreskL 5 § 2p.) med påföljd att ny preskriptionstid om 10 år kommer att löpa från denna tidpunkt (PreskL 6, 2 §§). http://www.notisum.se/rnp/sls/lag/19810130.HTM Mvh

Preskriptionstid för barnomsorg

2012-12-07 i Preskription
FRÅGA |Hej. Jag har en fråga angående preskribtion vad gäller kommuntjänster. Jag ansökte nyligen om barnomsorgsplats till ett av våra barn. Fick då nån vecka efter ett brev där det stod att det fanns skuld från 2007-03, då jag haft en tidigare barn där. Min fundering är har dom rätt att komma 5 år senare, utan att det tidigare utgått något sorts kravbrev eller liknande, och begära att jag ska betala detta. Jag har 2008 gått igenom alla skulder som fanns hos kronofogden och inkassobolagen, tog lån och betalade alla dessa. Borde inte detta ha funnits hos någon av dessa instanser tycker man.
Axel Bonning |Hej, Enligt 2 § 1 st. preskriptionslagen är den allmänna preskriptionstiden för en fordran tio år. Det har emellertid ansetts befogat att fordringar inom konsumentområdet avvecklas inom kortare tid. Därför stadgas i 2 § 2 st. preskriptionslagen att fordringar mellan konsumenter och näringsidkare preskriberas efter tre år. Även offentliga verksamheter kan räknas som näringsidkare i preskriptionslagens mening. För dig innebär detta att om barnomsorgsverksamheten anses vara bedriven av en näringsidkare så är din skuld preskriberad, annars preskriberas den först 2017. Men att avgöra om ett offentligt organ utgör näringsidkare enligt preskriptionslagens mening eller inte är ofta svårt avgöra. Hovrätten fastslog dock i RH 1995:6 att en kommuns fordran på avgift för barnomsorg är en fordran mellan konsument och näringsidkare och således preskriberas efter tre år. Din skuld bör därför ha preskriberats 2010. Preskriptionstiden kan dock förlängas när ett s.k. preskriptionsavbrott sker. Enligt 5 § preskriptionslagen kan ett preskriptionsavbrott ske på tre sätt; (1) om gäldenären (du) betalar ränta, amorterar på skulden eller på annat sätt erkänner skulden, (2) om gäldenären mottar ett skriftligt kravbrev eller en skriftlig påminnelse om skulden eller (3) om borgenären (kommunen) väcker talan mot gäldenären om skulden i domstol eller hos Kronofogdemyndigheten. Innebörden av ett sådant preskriptionsavbrott är att preskriptionstiden börjar om från dagen då avbrottet skedde. Men eftersom du inte har mottagit något kravbrev eller liknande bör inte detta vara aktuellt. Att du har betalt av alla dina skulder hos Kronofogdemyndigheten och inkassobolagen utgör ingen garanti för att inga ytterligare skulder finns. En skuld behöver inte ha skickats vidare till inkasso eller Kronofogdemyndigheten utan kan finnas kvar hos den ursprunglige fordringsägaren (t ex kommunen). Med vänlig hälsning,

Preskription av konsumentfordran

2013-01-20 i Preskription
FRÅGA |Hade för 4 år sedan ett gymkort. Jag behövde avsluta det i förtid med 8 mån kvar att betala. Jag har ingen skriftlig uppsägning utan bara ett ok på Facebook att de kan "lösa det" utan att jag behövde betala återstående period. Idag damp en faktura på dessa 8 månader ner i brevlådan. De hävdar att jag måste betala! De menar att facebookmeddelandet inte är giltigt. Är jag skyldig att betala drygt 4 år senare? Gäller ingen preskriptionstid?
Pierre Olsson |Hej och tack för din fråga! Det finns mycket riktigt preskriptionstid för fordringar och den regleras i Preskriptionslagen, se https://lagen.nu/1981:130. För en fordring som ett företag har mot en konsument är preskriptionstiden tre år (2§). Tiden räknas från dagen då avtalet slöts om inte preskriptionstiden avbrutits efteråt. I ditt fall ska preskriptionstiden räknas från dagen då du betalade sista fakturan (5§), vilket verkar vara mer än fyra år sedan. Om företaget inte har skickat några påminnelser till dig under de fyra åren som avbrutit preskriptionstiden och du inte heller har erkänt skulden så är alltså deras fordring på dig preskriberad. De kan därför inte få hjälp av domstol eller Kronofogden för att driva in skulden. Med vänliga hälsningar

Preskriptionsfrist

2012-12-29 i Preskription
FRÅGA |Hej! För 7 år sedan började vi hyra vår lgh, den renoverades av både oss och hyresvärden, ett muntligt avtal sa att vi ska betala frys och diskmaskin. Nu efter 7 år vill han ha full betalning för dessa, jag anser att han är sent ute. Vad är rätt o fel?
Ida Persson |Hej och tack för din fråga! Avtal regleras i Lag (1915:218) om avtal och andra rättshandlingar på förmögenhetsrättens område (AvtL), vilken du hittar på https://lagen.nu/1915:218. Det råder avtalsfrihet och det står parterna fritt att avtala om innehållet. Det råder inga formkrav i AvtL och ett muntligt avtal är lika gällande som ett skriftligt. Huvudregeln inom svensk avtalsrätt är att avtal skall hållas (pacta sunt servanda), vilket kommer till uttryck 1 § 1 st. AvtL. I ert fall uppfattar jag det som att hyresvärden betalat varorna och att denne nu vill att ni betalar er tidigare avtalade skuld. Då hyresvärden är en näringsidkare, ni är konsumenter och varorna i fråga var för ert enskilda bruk, vilka tillhandahållits av hyresvärden i sin yrkesmässiga verksamhet är kraven för den särskilda preskriptionsfristen om tre år gällande för utkrävande av skulden. Efter denna tid är fordran preskriberad enligt, 2 § 2 st. Preskriptionslagen (PreskL), se https://lagen.nu/1981:130 . Innebörden av detta är att fordran inte längre kan göras gällande, i enlighet med 8 § PreskL. Då jag uppfattar det som att ni inte har hört något om denna fordran på sju år har inte heller ett så kallat preskriptionsavbrott i enlighet med 5 § PreskL skett som förlängt tiden. Sammanfattningsvis uppfattar jag det som, med stöd av ovan, att det har gått för lång tid för att hyresvärden ska komma och kräva pengar från er nu. Vänligen,

Preskription av fordran

2012-12-07 i Preskription
FRÅGA |Jag har 2006 köpt en fordran från ett konkursbolag som tidigare fastställts genom tredskodom 2001. Fordran drivs genom Kronofogden sedan 2007. Kan kronofogden forstätta med utmätning efter 2016 då tredskodomen är preskriberad?
Sofia Timoudas |Hej och tack för din fråga! Enligt 2 § preskriptionslagen är huvudregeln att en fordran preskriberas tio år efter tillkomsten, om inte preskriptionen avbryts dessförinnan. Enligt 5 § kan preskriptionsavbrott göras bland annat genom att borgenären väcker talan mot gäldenären eller annars åberopar fordringen vid domstol eller hos Kronofogdemyndigheten. Enligt 7 § preskriptionslagen gäller vidare att om preskriptionen avbrutits löper en ny preskriptionstid från den dag dom meddelats eller Kronofogden avslutat målets handläggning. Jag hoppas att detta är svaret på din fråga. Följaktligen kan du hitta preskriptionslagen här: //lagen.nu/1981:130 Vänligen

Preskriptionstid angående bostadsbidrag

2012-10-05 i Preskription
FRÅGA |Hej vi har plötsligt fått ett återbetalningskrav för ett bostadsbidrag vi haft motdiskussioner om lönenivåer med Försäkringskassan kring för år 2002. Vi har inte hört något på över 6 år, och nu vill Fk ha pengarna inom en vecka. Hur lång tid efter kan de kräva detta? Finns det inte en preskriptionstid på detta, särskilt om vi inte hört något sedan 2006? mvh Atteiram
Sara Olsson Okfors |Hej och tack för din fråga! Det låter väldigt trist att ha fått ett sådant återbetalningskrav så långt efter, men tyvärr gäller den allmänna preskriptionstiden för fordringar på bostadsbidrag. Enligt preskriptionslagen är den preskriptionstiden 10 år från fordringens tillkomst, vilket i ditt fall blir tio år från att Försäkringskassan för första gången hörde av sig och krävde att pengarna skulle återbetalas. Jag är lite osäker utifrån din fråga men jag förstår det som att fordringen uppkom kring 2002, vilket innebär att det måste gå tio år från dess innan fordringen är preskriberad och således inte kan återkrävas. Dock verkar det som att Försäkringskassan hört av sig angående fordringen för 6 år sedan, vilket kan ses som ett preskriptionsavbrott enligt 5 § Preskriptionslagen, då de erkänner att den fordran de har på dig. Jag är som sagt inte helt säker på vad som har hänt men om Försäkringskassan 2006 hörde av sig angående fordringen och krävde pengarna, fastställde fordringen eller på något annat sätt erkände den har det tyvärr inte gått 10 år (sedan fordringens tillkomst eller preskriptionsavbrottet) och preskription inte inträtt. Som sagt är det 10 års preskriptionstid för fordringar på bostadsbidrag. Då det inte gått 10 år sen F-kassan hörde av sig angående fordringen har de tyvärr rätt att kräva dig på återbetalning av bidraget.