Den allmänna preskriptionstiden

2012-02-05 i Preskription
FRÅGA |Hej. Om ett löpande kontrakt finns men ingen kontakt sker mellan parterna på flera år, när upphör då avtalet att gälla? Tex. underhåll för ett hus. Säg att ingen kontakt funnits och ingen betalning har gjorts på 10 år, och man sedan får en räkning för de 3 senaste åren. Vad gäller? Tack på förhand. Mvh Danne
Rikard Wahlström |Hej, Tack för din fråga. Den allmänna preskriptionstiden är tio år och denna börjar löpa från och med fordringens uppkomst, 2 § 1 st. preskriptionslagen (PreskL). Detta innebär att fordringen preskriberas efter tio år om inget preskriptionsavbrott sker dessförinnan. Hur ett preskriptionsavbrott görs framgår av 5 § PreskL. Om tio år har förflutit och om ingen kontakt har funnits eller någon betalning erlagts innebär detta att fordringen är preskriberad. Detta gäller förutsatt att inget preskriptionsavbrott skett på något annat, i 5 § PreskL, angivet sätt. Hur det ser ut i detta fall vet jag inte. Jag hoppas att detta besvarade dina funderingar. Annars är du välkommen med ytterligare frågor till oss. Med vänlig hälsning,

Preskriptionstid vid personskada

2012-01-29 i Preskription
FRÅGA |Angående preskriptionstid skadeståndsrätt personskada: När preskriberas möjligheten för att få ersättning för ärr efter en personskada?
Maria Kronvall |Hej och tack för din fråga! Ersättning för personskada omfattas vanligen av den tioåriga preskriptionstiden som återfinns i preskriptionslagens 2 §. Lagens 3 § behandlar fodran på skadestånd med anledning av brott, vilken aldrig preskriberas före utgången av tiden för åtalspreskription om inte ansvar för brottet har avgjorts dessförinnan. Är det fallet, preskriberas fodran ett år efter den dag dom meddelats. Detta under förutsättning att tioårsregeln har överskridits. Av 14 § brottskadelagen framgår att om allmänt åtal har väckts, ska ansökan om brottsskadeersättning göras inom två år från det att dom eller slutligt beslut har vunnit laga kraft. Har allmänt åtal inte väckts men förundersökning inletts, ska ansökan göras inom två år från det att förundersökningen lagts ned eller avslutats. I övriga fall skall ansökan göras inom två år från det att brottet begicks. Det finns andra lagar med kortare preskriptionstid, såsom sjölagen som föreskriver en preskriptionstid om två år (19 kap 1 §), och trafikskadelagen med sin treårsregel (31 §). Eftersom din fråga inte var preciserad vad det gäller omständigheterna blev mitt svar allmänt hållet. Jag hoppas att du fick svar på din fråga, om inte, är du välkommen att ställa en ny. Tillämpliga lagar: Preskriptionslag - https://lagen.nu/1981:130 Brottskadelag - https://lagen.nu/1978:413 Sjölag - https://lagen.nu/1994:1009 Trafikskadelag - https://lagen.nu/1975:1410#P10S1 Med vänlig hälsning,

PRESKRIPTION AV FORDRINGAR

2011-12-09 i Preskription
FRÅGA |Har fått en faktur från en tillverkare på varor som är mer än 10 år gamla vad gäller?
Hampus Sabel |Hej, Huvudreglen vad gäller fordringar är att de preskriberas tio år efter att de uppkommit om inte fordringsägaren avbryter preskriptionen, Preskriprionslagen 1§. Är det en näringsidkare som har en fordran på en konsument preskriberas dock fordran redan efter tre år om preskriptionen inte avbryts. Det finns enligt Preskriptionslagen 5§ flera olika sätt på vilka en preskription kan avbrytas. Sätten är följande: - Gäldenären utfäster betalning, betalar ränta eller amortering eller erkänner fordringen. - Gäldenären får skriftligt betalningskrav eller skriftlig påminnelse från borgenären. - Borgenären väcker talan mot gäldenären eller annars åberopar fordringen gentemot gäldenären vid domstol, hos Kronofogdemyndigheten eller i skiljeförfarande, konkursförfarande eller förhandling om offentligt ackord. Verkan av preskriptionsavbrott är, enligt 6§, att ny preskriptionstid börjar löpa från avbrottet. Har preskriptionsavbrott inte genomförts enligt bestämmelserna i 5§ så faller fordran och borgenären har ej längre rätt att kräva gäldenären på betalning. Skulle fordran vara preskriberad i ditt fall bör du skriftligen invända mot borgenären att fordran är preskriberad. Är du osäker på hur du ska gå till väga råder jag dig att ta kontakt med en yrkesverksam jurist. Denne kan också hjälpa dig i det fall borgenären inte accepterar din invändning och går till domstol eller kronofogden. Jag hoppas att mitt svar varit till hjälp, hör gärna av dig igen om du skulle ha ytterligare frågor. Du kan själv läsa Preskriptionslagen här: https://lagen.nu/1981:130 Vänligen,

Hur lång är preskriptionstiden på reversen och hur skall jag gå till väga om jag ej får betalt?

2011-11-14 i Preskription
FRÅGA |Har sålt mitt företag och har en revers som inte har fullföljts. Hur lång är preskriptionstiden på reversen och hur skall jag gå till väga om jag ej får betalt?
Emil Görrel |Hej! Regler om preskriptionstid återfinns i Preskriptionslag (1981:130)(PreskL)(https://lagen.nu/1981:130). En revers är synonymt med ett skuldebrev. Skuldebrev, och andra fordringar, har normalt en preskriptionstid på 10 år räknat från fordrans tillkomst, enligt 2 § PreskL. Gentemot konsumenter (för fordran till näringsidkare) gäller dock en treårig preskriptionstid, 2 § 2st. PreskL. Denna gäller dock inte för löpande skuldebrev. (jmf 11 § Lag om skuldebrev, se http://www.lagen.nu/1936:81) Vid preskriptionsavbrott börjar emellertid en ny preskriptionstid att löpa, 2 § PreskL. Preskriptionen avbryts genom att gäldenären erlägger betalning, ränta amortering etc. eller på annat sätt erkänner fordringen. Ett preskriptionsavbrott sker även då gäldenären får ett skriftligt krav eller en skriftlig erinran om fordringen från borgenären eller borgenären väcker talan mot gäldenären eller annars åberopar fordringen gentemot gäldenären vid domstol, hos Kronofogdemyndigheten eller i skiljeförfarande, konkursförfarande eller förhandling om offentligt ackord, se 5 § PreskL. Att en fordran är preskriberad innebär inte att den är värdelös eller ogiltig utan endast att du inte kan kräva gäldenären på betalning. Om gäldenären betalar en preskriberad fordran har han/hon t.ex. inte rätt att återfå den erlagda betalningen. Om gäldenären inte frivilligt vill betala tillbaka sin skuld kan du använda dig av reglerna om betalningsföreläggande för att få till stånd en exekutionstitel, vilket är en förutsättning för utmätning enligt 3 kap. 1 § 8 mom. Utsökningsbalken (UB)(https://lagen.nu/1981:774). Regler om betalningsföreläggande återfinns i Lag (1990:746) om betalningsföreläggande och handräckning (BFL) (https://lagen.nu/1990:746). Förfarandet vid betalningsföreläggande är avsett för ostridiga krav på betalning, vilket innebär att gäldenären är medveten om sin skuld men inte frivilligt betalar vad denne är skyldig. För att kunna ansöka om ett betalningsföreläggande måste följande förutsättningar vara uppfyllda; 1) fordran ska avse pengar 2) sista betalningsdatum för fordran måste passerat 3) fordran ska vara förlikningsbar, vilket innebär att du och gäldenären själva disponerar över avtalet sinsemellan. Färdiga blanketter och mer information finner du på Kronofogdemyndighetens hemsida (http://www.kronofogden.se/fordigsom/villfabetalt/hurgorjag/betalningsforelaggande.4.14db52b102ed4e5fe380005212.html). Efter att ansökan om betalningsföreläggande inkommit till Kronofogdemyndigheten skickas ett föreläggande till gäldenären (25 § BFL) varpå denne har 10 dagar på sig att bestrida fordringen. Skulle gäldenären inte bestrida fordringen kommer Kronofogdemyndigheten att meddela ett utslag i enlighet med ansökan (42 § BFL). Detta utslag fungerar sedan som en exekutionstitel och verkställighet kommer att ske utan att du behöver ansöka om detta (2 kap. 1 § 3 st. UB). Skulle gäldenären bestrida fordringen inom den angivna tidsfristen kan Kronofogdemyndigheten inte meddela något utslag. Du kan då begära att ärendet överlämnas till tingsrätten (33-34 §§BFL). I tingsrätten prövas huruvida det föreligger en fordran eller ej. Skulle tingsrätten komma fram till att det föreligger en fordran och förpliktar gäldenären att betala, kan du använda denna dom som en exekutionstitel som Kronofogdemyndigheten på din ansökan kan verkställa. Jag hoppas att mitt svar kan vara till hjälp och önskar dig lycka till. Med vänlig hälsning, Emil Görrel

Preskription av fordran som innehas av Trafikförsäkringsföreningen

2012-02-04 i Preskription
FRÅGA |Hej Fick ett brev från kfm 2012-01-09 (skuld att betala) från 2002-03-13 till Tff. Borde inte den vara preskribrad? Mvh
Rikard Wahlström |Hej, Tack för din fråga. Preskriptionslagen är tillämplig på fordringar som innehas av Trafikförsäkringsföreningen, se 1 § preskriptionslagen (PreskL). En fordran preskriberas tio år efter tillkomsten, om inte preskriptionen avbryts dessförinnan, 2 § 1 st. PreskL. Rör det sig om en s.k. konsumentfordran är dock preskriptionstiden tre år, 2 § 2 st. PreskL. I hovrättsfallet RH 2007:6 konstaterades att Trafikförsäkringsföreningens krav på trafikförsäkringsavgift är underkastad tioårig preskriptionstid. Av 5 § PreskL framgår hur en preskription avbryts. Detta kan ske bl.a. genom att borgenären väcker talan mot gäldenären eller annars åberopar fordringen gentemot gäldenären vid domstol, hos Kronofogdemyndigheten eller i skiljeförfarande, konkursförfarande eller förhandling om offentligt ackord. Det framgår av din fråga att det brev du fått är från Kronofogdemyndigheten. Eftersom tio år inte har förflutit sedan skulden uppkom har någon preskription inte inträtt och preskriptionen har, genom brevet, avbrutits. Varje gång en preskription avbryts börjar en ny preskriptionstid om tio alternativt tre år att löpa, 6 § PreskL. Jag hoppas detta besvarade din fråga. Annars är du välkommen med ytterligare frågor till oss. Med vänlig hälsning,

Preskriptionstid skadestånd

2011-12-19 i Preskription
FRÅGA |Hej! Jag har en rättegång som väntar. Det är ofredande och offret vill ha skadestånd. Preskriptionstiden för ofredande var 2 år men hur gäller det med skadeståndet? Om jag nu inte känner för att gå på rättegången eller betala skadeståndet? Hela grejen är felaktig men jag har inte mycket mer jag kan göra just nu än att försöka skippa rättegång och betala "offret"
Sofia Linder |Hej! I 35 kapitlet 1 § brottsbalken finns en sammanställning av preskriptionstider. Preskription inträder inte om den misstänkte har erhållit del i åtal innan preskriptionstiden gått ut. Detta innebär att om du åtalats inom preskriptionstiden kommer den inte att löpa ut, även om dom fallet efter att den skulle ha löpt ut. När det gäller skadestånd preskriberas de enligt preskriptionslagen som vanliga civilrättsliga fordringar. Där är huvudregeln att en fordran preskriberas efter 10 år. Min rekommendation är att du ändå går på rättegången. Kom ihåg att det är åklagaren som har bevisbördan och denne måste göra det "ställt utom rimligt tvivel" att du begått de handlingar som du åtalats för. Lycka till! Länk till brottsbalken: https://lagen.nu/1962:700 Länk till preskriptionslagen: https://lagen.nu/1981:130 Vänliga hälsningar, Sofia Linder

Preskription av CSN-skuld

2011-11-17 i Preskription
FRÅGA |Har ett CSN-lån äldre än 10 år som jag aldrig fått påminnelse om, dvs preskriptionsavbrott har ej skett. Då bör detta lån vara preskriberat? Fick sista utbetalningen år 2000. Såg att från och med 2011 är tiden förlängd till 25 år, se http://www.csn.se/aterbetalning/aktuellt/1.6586 Vad gäller för mig, mitt lån bör ha preskriberats innan det (2010)? Hur går jag tillväga när jag begär preskription av lånet, räcker det att jag skickar brev till CSN och skriver att jag ansöker om preskription? Vad mer behöver jag skriva och hur ska jag formulera mig? Skickar jag det rekommenderat till CSN för att vara säker på att det kommit fram?
Rikard Wahlström |Hej, Tack för din fråga. Precis som du skriver har preskriptionstiden för studielån förlängts och uppgår numera till 25 år. Detta framgår av 6 kap. 12 § studiestödslagen. Denna nya preskriptionstid började gälla den 1 juli i år och infördes genom lagen (2011:859) om ändring i studiestödslagen. I ändringslagens övergångsbestämmelser framgår att den 25-åriga preskriptionstiden även ska tillämpas på en fordran som uppkommit före den 1 juli, dvs. före ikraftträdandet, under förutsättning att den fordran inte har preskriberats före det datumet. Preskriptionstiden för CSN-lån beräknas från det att den sista utbetalningen skedde. I ditt fall gjordes detta 2000, vilket innebär att, om inget preskriptionsavbrott skett under tiden, din skuld till CSN blev preskriberad under 2010. Om du vill fastslå att skulden är preskriberad måste du göra detta genom en fastställelsetalan. Genom att väcka fastställelsetalan enligt 13 kap. 2 § rättegångsbalken kan en domstol pröva om ett rättsförhållande består eller inte består om ovisshet kring detta råder och denna ovisshet är till förfång för käranden. För att du ska kunna väcka en negativ fastställelsetalan, dvs. talan om att ett rättsförhållande inte består, krävs att det råder ovisshet kring detta mellan dig och Centrala Studiestödsnämnden samt att denna ovisshet "länder dig till förfång". Att väcka en fastställelsetalan är den möjlighet du har att genom dom få fastställt att din skuld till CSN har preskriberats. Skulle förutsättningarna för att få väcka en fastställelsetalan inte vara uppfyllda i ditt fall, är den enda möjligheten att få preskriptionen erkänd av domstol att CSN väcker talan därom. Jag hoppas att detta besvarade din fråga. Annars är du välkommen att ställa ytterligare frågor. Med vänlig hälsning,

Preskriptionstid konsument

2011-10-15 i Preskription
FRÅGA |Fått faktura på utförd tjänst som gjordes av rörfirma för 4 år sedan? Inga datum el dyl utan endast utfört arbete. vad säger preskriptionslagen om detta. måste vi betala?
Mathias Gunnervald |Hej, Regler om preskription av fordringar återfinns i preskriptionslagen (PreskL), se https://lagen.nu/1981:130. Den allmänna preskriptionstiden är tio år, men för bland annat konsumentfordringar gäller en treårig preskriptionstid. Under denna tid måste preskriptionsavbrott göras för att preskription ej ska inträda, se 2 § PreskL. Ett preskriptionsavbrott kan ske på flera sätt, till exempel genom att en påminnelsefaktura skickas, vilket medför att en ny preskriptionstid om tre år börjar löpa. Det bör dock tilläggas att innebörden av preskription är att borgenären inte längre kan kräva betalning av gäldenären, eller exempelvis ta hjälp av Kronofogdemyndigheten för att driva in fordran, jfr 8§. Preskription påverkar inte själva skuldförhållandet, som fortfarande består. En gäldenär som vill göra rätt för sig kan naturligtvis välja att frivilligt betala trots att fordran preskriberats. Sammanfattningsvis är du inte skyldig att betala den aktuella fordringen då preskriptionstiden har inträtt, förutsatt att det inte skett något preskriptionsavbrott. Vänligen,