Preskription av fordran

2014-05-06 i Preskription
FRÅGA |Hej. Jag ägde ett bolag som gick dåligt som jag till slut skrev över på en annan ägare. Ett par månader senare sattes bolaget i konkurs. Jag fick givetvis ta skulderna i bolaget med betalningsanmärkningar mm. Allt är löst och en vecka efter att betalningsanmärkningarna är borta kommer det ett krav från ett leasingbolag via kronofogden alltså 7 år senare. Total skuld är 28 000 kr med räntor på 7 år. Totalt ca 80 000 kr. Kan dem komma så lång tid efter ?
Olle Andersson |Hej,Förutsatt att den fordran som leasingbolaget gör gällande är riktig i sig finns det inget hinder för dem att kräva dig på pengarna efter 7 år. Faktum är att sådana skulder som huvudregel preskriberas först efter 10 år (2§ 1 stycket preskriptionslagen).Preskriptionslagen hittar du https://lagen.nu/1981:130.Återkom gärna om du har fler frågor!Med vänlig hälsning,

Preskriptionstid

2014-03-25 i Preskription
FRÅGA |Hej. jag har haft en skuld i 16 år nu till 2 olika bensinbolag Shell och Statoil! De har legat hos inkasso hela tiden och jag får ett par kravbrev varje år, finns det ingen preskriptionstid på dessa? Har försökt en gång att betala det ursprungliga beloppet på ca 9000kr för ca 8 år sedan, den totala skulden är nu nära 25000kr, men det gick han på Inkassobolaget inte med på, har endast en låg pension på 14000kr/mån före skatt, och inga möjligheter att betala. Vad gör jag? 
Farhad Niroumand |Hej,Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga. Om din skuld är en konsumentfordring är preskriptionstiden tre år. Din skuld kan preskriberas om du inte har erkänt den eller om borgenären inte har avbrutit preskriptionstiden, s.k. preskriptionsavbrott. Preskriptionsavbrott innebär att preskriptionstiden förlängs och kan ske bl.a. genom att du får skriftliga krav eller påminnelse om skulden från borgenären. Således är dina fordringar ej preskriberade. Har du svårt att betala fordringarna kan du kontakta inkassoföretaget och förklara situationen. Försök att få dela upp betalningen i en avbetalningsplan eller komma överens om en senare betalningsdag. Med vänlig hälsning,

Preskriberad fordran på skadestånd?

2014-03-14 i Preskription
FRÅGA |Hejsan! För ca 20 år sedan blev jag och min dåvarande make tilldömda ett skadestånd på 100.000 kr jämte ränta tills skulden var betald. Domen vann laga kraft, och jag vände mig till Kronofogdemyndigheten för att få hjälp med att få ut skadeståndet. Jag fick betala en viss avgift till dem, och det visade sig att den som var betalningsskyldig inte hade några tillgångar, så vi lyckades inte få ut några pengar. Detta upprepades med ny ansökan till Kronofogden några ytterligare år med negativt besked. Nu till min fråga, är detta preskriberat? Vi orkade inte hålla på att kräva år efter år och betala en avgift, då det kostade oss mer än det vi förlorat. Kan man idag prova igen? Jag har ingen aning om om personen i fråga fortfarande finns i livet, och finns det någon annan väg man kan gå? Brottsoffermyndigheten?
Johan Olsson |Hej, och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Preskription av fordringar regleras i preskriptionslagen (se https://lagen.nu/1981:130#P1S1). Den normala preskriptionstiden som gäller är tio år, om inte ett preskriptionsavbrott har ägt rum. Ett preskriptionsavbrott kan åstadkommas på de sätt som beskrivs i 5§, exempelvis genom att gäldenären (den skadeståndsskyldige) får ett skriftligt krav på att betala från er, att gäldenären gör en avbetalning av skulden eller att han på något annat sätt tydligt erkänner sin skuld. Det kan också ske genom att ni väcker talan om skulden i domstol eller vänder er till Kronofogdemyndigheten. För varje gång som något av detta sker, så ”startar preskriptionstiden om” och gäller i ytterligare tio års tid från denna tidpunkt. På detta sätt så kan en fordran förhindras från att preskriberas, och om ni har gjort något av detta på ett korrekt sätt under de senaste tio åren så bör er fordran inte vara preskriberad. Brottsoffermyndigheten är en myndighet som betalar ut statliga medel till brottsoffer som inte kan erhålla skadestånd från den skadeståndsskyldige eller genom försäkringar. Utbetalningen av brottsskadeersättning beskrivs i brottsskadelagen (se https://lagen.nu/1978:413#P14S1). Av 14§ framgår att ansökan om brottskadeersättning ska göras inom två år från det att domen meddelats. Ansökan kan visserligen prövas trots att den kommit in senare om det finns synnerliga skäl för det, men med detta avses exempelvis situationer där den sökande lidit av allvarlig sjukdom och därför varit förhindrad att ansöka tidigare. Med vänliga hälsningar, 

Preskriptionstid - skadestånd

2014-02-24 i Preskription
FRÅGA |hej om en person är dömd till skadestånd men det aldrig kommit någon förfrågan på något vis om de pengarna, när preskiberas det då. som jag tolkat lagen så är det preskiberat 1 år efter dom?
Veronica Eriksson |Hej, och tack för din fråga.Redan i domens domslut framgår det att en person är skyldig att betala skadeståndet. Beroende på anledningen till skadeståndet kan preskriptionstiden bli olika lång. Om det rör sig om ett skadestånd som grundar sig på annat än brott preskriberas skadeståndsfordran som en vanlig civilrättslig fordran enligt huvudregeln i 2 § preskriptionslagen (PreskL) d.v.s. 10 år räknat från fordringens tillkomst om preskriptionen inte avbryts dessförinnan.Om skadeståndet utdömts med anledning av brott preskriberas skadeståndet ibland enligt (3 § PreskL). I (3 § st. 1 PreskL) sägs att en sådan fordran, där ansvar för brott har avgjorts, preskriberas ett år efter den dag som meddelades, om inte preskriptionstiden går ut senare enligt (2 § PreskL). Jag antar att det är från denna skrivelse du fått uppfattningen om att 1 års preskriptionstid gäller.I frågan om preskriptionstid för skadestånd i anledning av brott gäller i första hand, även här, huvudregeln om 10 års preskriptionstid. Tiden räknas normalt från den dag brottet begicks. Regeln i (3 § PreskL) förespråkar dock att preskriptionstiden kan förlängas i vissa fall. Detta för att den som skadats ska ha möjlighet att begära skadestånd så längre straffrättslig påföljd kan ådömas. 3 § st. 1 PreskL saknar enligt förarbeten (NJA II 1981 s. 25) i praktiken betydelse för sådana fall då tiden för åtalspreskription är kortare än tio år. D.v.s. då den tiden man har på sig att hitta en skyldig för ett visst brott innan åtal inte längre kan väckas, är kortare än 10 år. Vid brott där åtalspreskriptionen är längre än 10 år innebär (3 § st. 1 PreskL) att den allmänna preskriptionstiden förlängs för enskilt anspråk i anledning av brottet, om inte ansvarsfrågan har avgjorts inom 9 år från att brottet begicks.I ditt fall är frågan om ansvar för brottet, om det rör sig om ett sådant skadestånd, avgjord, då det finns en dom. Om det har gått mindre än 9 år mellan att brottet utfördes och domen kom, gäller den allmänna preskriptionstiden d.v.s. 10 år.Om du själv vill titta närmare på nämnda lagrum se (https://lagen.nu/1981:130) för PreskL.Hoppas att jag kunde svara tillfredsställande på din fråga. MVH /Veronica Eriksson 

Preskription av borgensförbindelse

2014-05-03 i Preskription
FRÅGA |Hej! Min sambo blev borgenär åt sin son på en lägenhet! efter 9 månader fick vi reda på att han inte betalt hyra en enda gång! :( Min fråga är! har dom rätt att vänta så länge innan dom kontaktar borgenären och talar om hur det ligger till? Mvh
Mattias Liljebäck |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline! Huvudregeln är att en fordran preskriberas tio år efter att den uppstod enligt 2§ 1 stycket preskriptionslagen (PreskrL). I det aktuella fallet tolkar jag det som att det är en konsumentfordran och dessa har en preskriptionstid om tre år enligt 2§ 2 stycket PreskrL. Detsamma gäller för fordran mot den som har gått i borgen för betalningen av en sådan konsumentfordran.Fordran i det aktuella fallet är bara 9 månader gammal och har inte preskriberats oavsett om det är en konsumentfordran eller inte.Bestämmelserna i preskriptionslagen hittar du härVänligen,

Godtrosförvärv

2014-03-21 i Preskription
FRÅGA |Hej för cirka femton år sedan vann jag en klocka i ett pokerparti,klockan en rolex jag vet ej eller rättare sagt tror att klockan ej är ärlig kan jag lämna in den till ex vis pantbanken lr laga den utan rättsliga åtgärder finns det nån preskibitions tid om den ej är ärligt införskaffad tack på förhand
Ingrid Benzinger |Hej och tack för din fråga!En person som förvärvar en sak av någon som inte var den rätte ägaren till saken kan ändå få äganderätt till saken, förutsatt att personen som förvärvade saken var ”i god tro”. Vad som krävs för att anses vara i god tro varierar beroende av omständigheterna. Man anses t.ex. i regel kunna lita på att en normal affär har rätt att sälja sina varor, och man är i regel i god tror när man handlat där. När du däremot har vunnit en dyr klocka i ett pokerspel skulle antagligen höga krav ställas för att du ska anses ha varit i god tro om att den som spelade bort den faktiskt hade rätt att göra det. Som du uppger verkar du dessutom misstänka att klockbytet inte var helt ärligt, vilket i princip är detsamma som att du inte är i god tro. Möjligheten att göra ett sådant här godtrosförvärv skulle gälla t.ex. om den du vann klockan av hade lånat den av någon, och därför hade rätt att ha klockan men inte att överlåta den vidare. Det är dock inte möjligt om klockan var stulen, tagen genom rån eller efter olaga hot. I dessa fall fick du alltså inte äganderätt då du vann klockan oavsett om du var i god tro eller inte. Det är dock möjligt att få äganderätt till även sådan egendom (alltså stulen egendom) efter att man har haft den i 10 år. Jag antar att det är denna preskriptionstid du syftar på. En förutsättning är dock att du inte borde ha misstänkt att den som spelade bort klockan inte hade rätt att göra detta. Utifrån det du berättar verkar du dock ha misstänkt just detta, vilket innebär att denna ”preskription” inte kommer att inträffa i ditt fall. Med vänliga hälsningar,

Preskription

2014-02-27 i Preskription
FRÅGA |Hej. Min make hade en skuld på ca: 100.000:- på skogsplant sen ca: 20 år tillbaka. Han har fått inkassokrav som han inte har svarat på under åren och det har kommit påminnelser ungefär 1 gång om året från inkasso. Min make avled för 6 månader sedan och efter bouppteckningen så kom det ett inkassokrav till mig att dom hade tagit del av bouppteckningen och att jag då skulle betala skulden har inte svarat på det kravet. Nu har jag fått ett krav till att det ligger i deras bevakningsregister och att nödvändiga åtgärder vidtas tills full betalning skett har inte svarat på det heller. Ska jag verkligen behöva betala den här skulden som stod på min make efter så här lång tid. Finns det inte en preskriptionstid på sånt. Vad ska jag ta mig till. Tacksam för svar.
Anonym Anonym |Hej,Beroende på om du anses som konsument eller inte gäller olika preskriptionstider. Det finns en allmän preskriptionstid på tio år enligt 2 § Preskriptionslagen, här . Gäller det en konsumentfordran är det tre års preskriptionstid som gäller enligt andra stycket samma paragraf. Om däremot något av följande enligt 5 § preskriptionslagen har skett, anses preskriptionstiden avbruten och en ny preskriptionstid börjar:"Preskription avbryts genom att1. gäldenären utfäster betalning, erlägger ränta eller amortering eller erkänner fordringen på annat sätt gentemot borgenären,2. gäldenären får ett skriftligt krav eller en skriftlig erinran om fordringen från borgenären eller3. borgenären väcker talan mot gäldenären eller annars åberopar fordringen gentemot gäldenären vid domstol, hos Kronofogdemyndigheten eller i skiljeförfarande, konkursförfarande eller förhandling om offentligt ackord"Således har ni fått påminnelser en gång om året, vilket gör att fordran inte är preskriberad. Hade din make tillgångar över 100 000 kronor när han avled kommer du således få betala den här fordran till inkasso.Vänliga hälsningar

Preskriptionstid för konsumentfordran

2014-02-23 i Preskription
FRÅGA |Hej, Jag anlitade en hantverkare som utförde ett jobb åt mej i juni 2012, och idag fick jag räkningen (2014-02-17). Är jag skyldig att betala räkningen efter så lång tid?
Björn Sundin | Hej och tack för din fråga I konsumentförhållanden preskriberas fordringar efter tre  år, vilket innebär att hantverkaren som utförde arbetet åt dig kan kräva dig på  betalning upp till tre år efter att arbetet utfördes. Aktuell bestämmelse hittar  du i preskriptionslagen 2§ 2st. (länk https://lagen.nu/1981:130 ) Du är således skyldig att betala räkningen då fordringen  inte är preskriberad Vänligen