Preskription

2014-02-27 i Preskription
FRÅGA |Hej. Min make hade en skuld på ca: 100.000:- på skogsplant sen ca: 20 år tillbaka. Han har fått inkassokrav som han inte har svarat på under åren och det har kommit påminnelser ungefär 1 gång om året från inkasso. Min make avled för 6 månader sedan och efter bouppteckningen så kom det ett inkassokrav till mig att dom hade tagit del av bouppteckningen och att jag då skulle betala skulden har inte svarat på det kravet. Nu har jag fått ett krav till att det ligger i deras bevakningsregister och att nödvändiga åtgärder vidtas tills full betalning skett har inte svarat på det heller. Ska jag verkligen behöva betala den här skulden som stod på min make efter så här lång tid. Finns det inte en preskriptionstid på sånt. Vad ska jag ta mig till. Tacksam för svar.
Anonym Anonym |Hej,Beroende på om du anses som konsument eller inte gäller olika preskriptionstider. Det finns en allmän preskriptionstid på tio år enligt 2 § Preskriptionslagen, här . Gäller det en konsumentfordran är det tre års preskriptionstid som gäller enligt andra stycket samma paragraf. Om däremot något av följande enligt 5 § preskriptionslagen har skett, anses preskriptionstiden avbruten och en ny preskriptionstid börjar:"Preskription avbryts genom att1. gäldenären utfäster betalning, erlägger ränta eller amortering eller erkänner fordringen på annat sätt gentemot borgenären,2. gäldenären får ett skriftligt krav eller en skriftlig erinran om fordringen från borgenären eller3. borgenären väcker talan mot gäldenären eller annars åberopar fordringen gentemot gäldenären vid domstol, hos Kronofogdemyndigheten eller i skiljeförfarande, konkursförfarande eller förhandling om offentligt ackord"Således har ni fått påminnelser en gång om året, vilket gör att fordran inte är preskriberad. Hade din make tillgångar över 100 000 kronor när han avled kommer du således få betala den här fordran till inkasso.Vänliga hälsningar

Preskriptionstid för konsumentfordran

2014-02-23 i Preskription
FRÅGA |Hej, Jag anlitade en hantverkare som utförde ett jobb åt mej i juni 2012, och idag fick jag räkningen (2014-02-17). Är jag skyldig att betala räkningen efter så lång tid?
Björn Sundin | Hej och tack för din fråga I konsumentförhållanden preskriberas fordringar efter tre  år, vilket innebär att hantverkaren som utförde arbetet åt dig kan kräva dig på  betalning upp till tre år efter att arbetet utfördes. Aktuell bestämmelse hittar  du i preskriptionslagen 2§ 2st. (länk https://lagen.nu/1981:130 ) Du är således skyldig att betala räkningen då fordringen  inte är preskriberad Vänligen

Preskription fordring

2014-01-06 i Preskription
FRÅGA |Hej Vi har fått en faktura på saker som är gjorda för 4 år sen. Behöver vi betala den när det har gått så lång tid?
Pierre Olsson |Hej och tack för din fråga!Enligt Preskriptionslagen 2§ så preskriberas en fordran normalt tio år efter dess tillkomst. I förhållanden mellan konsumenter och näringsidkare så preskriberas en fordran dock redan efter tre år om fordringen gäller en vara, tjänst eller annan nyttighet som näringsidkaren i sin yrkesmässiga verksamhet tillhandahållit konsumenten för huvudsakligen enskilt bruk.Om ni är konsumenter och den ni anlitade för fyra år sedan var en näringsidkare så behöver ni alltså förmodligen inte betala.Preskriptionslagen hittar du https://lagen.nu/1981:130Med vänliga hälsningar

Preskription av fordran - vattenavgift

2013-11-30 i Preskription
FRÅGA |Anslöt mig till en (privat )vattenförening för snart 6 år sedan. Inträdesavgiften är betald men har ännu inte erhållit ngn. faktura på vare sig årsavgift el. förbrukning. När en sådan någon gång dyker upp gäller då 3 års-regeln eller 10 års dito för betalning av fakturan?
Ludvig Berke |Hej och tack för att du valt att vända dig till Lawline med din fråga.Jag antar att du med 3 års- respektive 10 års-regeln avser preskriptionsreglerna i preskriptionslagen (Finns att läsa  https://lagen.nu/1981:130). Huvudregeln är att fordringar (som till exempel en faktura på vattenavgiften) preskriberas 10 år efter det att de uppkommit. Det stämmer att det (i vissa fall) går en preskriptionsgräns vid tre år eftersom riksdagen har gjort ett undantag för fordringar som näringsidkare har på konsumenter.Enligt 8 § preskriptionslagen är verkan av preskription att den som haft en fordran inte längre har rätt att kräva betalning.Det avgörande för vilken preskriptionstid som gäller är dels om du använt vattnet för eget bruk som konsument, det vill säga inte inom ramen för någon näringsverksamhet, och dels om samfälligheten är en sådan näringsidkare som tillhandahåller vatten som ett led i sin yrkesmässiga verksamhet. Är dessa krav uppfyllda gäller den kortare preskriptionstiden och anspråket på betalning kan inte längre göras gällande. Förutsatt att du är att betrakta som konsument (vilket inte riktigt framgår av din fråga men ) är den avgörande frågan alltså om vattenföreningen är att betrakta som en näringsidkare. Näringsidkare är alla fysiska eller juridiska personer som yrkesmässigt bedriver verksamhet av ekonomisk natur (se Prop 1979/80:119 s 91). Att mot betalning tillhandahålla vatten är otvivelaktigt verksamhet av ekonomisk natur. Förutsatt att samfällighetens verksamhet bedrivs yrkesmässigt verkar det alltså som att preskriptionstiden på fordringar för betalning av vatten är tre år. Om föreningens verksamhet bedrivs yrkesmässig eller ej är svårt att svara på utan att veta mer om hur just den här vattenföreningen ser ut.Jag hoppas att du fått svar på din fråga. 

Preskriptionstid - skadestånd

2014-02-24 i Preskription
FRÅGA |hej om en person är dömd till skadestånd men det aldrig kommit någon förfrågan på något vis om de pengarna, när preskiberas det då. som jag tolkat lagen så är det preskiberat 1 år efter dom?
Veronica Eriksson |Hej, och tack för din fråga.Redan i domens domslut framgår det att en person är skyldig att betala skadeståndet. Beroende på anledningen till skadeståndet kan preskriptionstiden bli olika lång. Om det rör sig om ett skadestånd som grundar sig på annat än brott preskriberas skadeståndsfordran som en vanlig civilrättslig fordran enligt huvudregeln i 2 § preskriptionslagen (PreskL) d.v.s. 10 år räknat från fordringens tillkomst om preskriptionen inte avbryts dessförinnan.Om skadeståndet utdömts med anledning av brott preskriberas skadeståndet ibland enligt (3 § PreskL). I (3 § st. 1 PreskL) sägs att en sådan fordran, där ansvar för brott har avgjorts, preskriberas ett år efter den dag som meddelades, om inte preskriptionstiden går ut senare enligt (2 § PreskL). Jag antar att det är från denna skrivelse du fått uppfattningen om att 1 års preskriptionstid gäller.I frågan om preskriptionstid för skadestånd i anledning av brott gäller i första hand, även här, huvudregeln om 10 års preskriptionstid. Tiden räknas normalt från den dag brottet begicks. Regeln i (3 § PreskL) förespråkar dock att preskriptionstiden kan förlängas i vissa fall. Detta för att den som skadats ska ha möjlighet att begära skadestånd så längre straffrättslig påföljd kan ådömas. 3 § st. 1 PreskL saknar enligt förarbeten (NJA II 1981 s. 25) i praktiken betydelse för sådana fall då tiden för åtalspreskription är kortare än tio år. D.v.s. då den tiden man har på sig att hitta en skyldig för ett visst brott innan åtal inte längre kan väckas, är kortare än 10 år. Vid brott där åtalspreskriptionen är längre än 10 år innebär (3 § st. 1 PreskL) att den allmänna preskriptionstiden förlängs för enskilt anspråk i anledning av brottet, om inte ansvarsfrågan har avgjorts inom 9 år från att brottet begicks.I ditt fall är frågan om ansvar för brottet, om det rör sig om ett sådant skadestånd, avgjord, då det finns en dom. Om det har gått mindre än 9 år mellan att brottet utfördes och domen kom, gäller den allmänna preskriptionstiden d.v.s. 10 år.Om du själv vill titta närmare på nämnda lagrum se (https://lagen.nu/1981:130) för PreskL.Hoppas att jag kunde svara tillfredsställande på din fråga. MVH /Veronica Eriksson 

Preskription av kränkningsersättning med anledning av brott

2014-01-19 i Preskription
FRÅGA |Jag blev dömd att betala ett kränkningsskadestånd för ett våldsbrott i tingsrätten. Jag var 18 när jag dömdes men under 18 när brottet begicks. Gallras domen ut från tingsrätten eller kommer den finnas där för evigt? kan jag begära att domen blir spärrad och hur går jag tillväga då?
Olle Andersson |Hej,Att du begick ett våldsbrott och blev dömd till att betala kränkningsersättning innebär att målsägande (brottsoffret) har en fordran (ett anspråk) på dig. En fordran preskriberas tio år efter tillkomsten (se 2§ preskriptionslagen). Preskriptionstiden för skadeståndsfordringar med anledning av brott börjar normalt löpa från den dag då våldsbrottet begicks (NJA II 1981 s. 25). Detta innebär att kränkningsersättningen du är ålagd att betala, preskriberas tio år efter att du begick våldsbrottet, förutsatt att inget preskriptionsavbrott sker dessförinnan.Ett preskriptionsavbrott innebär t.ex. att målsägande begär att få betalt av dig (se 5§ preskriptionslagen). Om ett sådant preskriptionsavbrott sker börjar preskriptionstiden på tio år på nytt att löpa från dagen för avbrottet (se 6§ preskriptionslagen).En dom blir aldrig utgallrad och det finns ingen möjlighet att få en dom spärrad. Preskriptionslagen hittar du https://lagen.nu/1981:130. Med vänlig hälsning,

Fråga om preskription av fordran på grund av skadeståndsanspråk med mera

2014-01-05 i Preskription
FRÅGA |Hej Körde på en pir i mycket dåligt väder med min båt, med en flyttad sten / stenar som skada, jag blev felaktigt anvisad att lägga till där av hamnägaren men då det ej gick att lägga till där utan att skada just piren. vi skadade vår båt också. Han gjorde polisanmälan med ett makalöst skadeståndskrav men vi blev friade från vårdslöshet i polisutredning och den lades ned, kan han fortsätta att begära skadestånd trots att vi blev friade eller ska jag behöva leva med hans krav resten av livet ?
Lars Bålman |Hej! Brottmål och tvistemål måste hållas isär, även om det är tillåtet med skadeståndsyrkanden i brottmål. Trots att polismyndigheten har lagt ned utredningen, kan hamnägaren väcka skadeståndstalan mot dig i tingsrätt. Bifalles talan av rätten, måste du betala. Det kan också framhållas att endast en domstol kan "fria"; att polisutredningen är nedlagd kan bero på att tillräcklig bevisning saknas. Dock ska man anses oskyldig tills en domstol förklarat att man är skyldig. En fordran preskriberas tio år efter tillkomsten, 2 § 1 st. preskriptionslagen (1981:130), PreskrL. En fordran på skadestånd i anledning av brott preskriberas dock inte före utgången av tiden för åtalspreskription, 3 § 1 st. PreskrL. Ägarens eventuella skadeståndsfordran torde ändå preskriberas inom tio år, se 35 kap. 1 § 1 st. brottsbalken (1962:700). En preskription kan dock avbrytas på olika sätt antingen av den som ska betala, gäldenären, eller den som har rätt till ersättning, borgenären, varpå en ny preskriptionstid  då löper, 5-6 §§ PreskrL. Med andra ord: Har varken du eller hamnägaren vidtagit några åtgärder angående detta inom tio år, så behöver du inte betala eftersom fordran är preskriberad.Det är dock långt ifrån säkert att du verkligen är ersättningsskyldig. För att så ska vara fallet, krävs att du varit vårdslös, det vill säga oaktsam, 2 kap. 1 § skadeståndslagen (1972:207). Här har det betydelse att hamnägaren faktiskt själv sade åt dig att lägga till där båten blev skadad.

Preskription av vattenavgift

2013-11-30 i Preskription
FRÅGA |Hej! Fick idag en faktura på en vattenavgift i från samfälligheten daterad 16 juni 2010 ? Så min fråga är kan man kräva en faktura som är mer än tre år? Läste någonstans att gränsen går vid 3 år,stämmer det? Tacksam för svar. mvh Janne
Ludvig Berke |Hej och tack för att du valt att vända dig till Lawline med din fråga.Huvudregeln är att fordringar (som till exempel en faktura på vattenavgiften) preskriberas 10 år efter det att de uppkommit. Det stämmer att det (i vissa fall) går en preskriptionsgräns vid tre år eftersom riksdagen har gjort ett undantag för fordringar som näringsidkare har på konsumenter. Se preskriptionslagen 2§ (finns att läsa här: https://lagen.nu/1981:130).Enligt 8 § preskriptionslagen är verkan av preskription att den som haft en fordran inte längre har rätt att kräva betalning.Det avgörande för vilken preskriptionstid som gäller är dels om du använt vattnet för eget bruk som konsument, det vill säga inte inom ramen för någon näringsverksamhet, och dels om samfälligheten är en sådan näringsidkare som tillhandahåller vatten som ett led i sin yrkesmässiga verksamhet. Är dessa krav uppfyllda gäller den kortare preskriptionstiden och anspråket på betalning kan inte längre göras gällande. Förutsatt att du är att betrakta som konsument (vilket inte riktigt framgår av din fråga) är den avgörande frågan alltså om samfälligheten är att betrakta som en näringsidkare. Näringsidkare är alla fysiska eller juridiska personer som yrkesmässigt bedriver verksamhet av ekonomisk natur (se Prop 1979/80:119 s 91). Att mot betalning tillhandahålla vatten är otvivelaktigt verksamhet av ekonomisk natur. Förutsatt att samfällighetens verksamhet bedrivs yrkesmässigt verkar det alltså som att preskriptionstiden är tre år.Jag hoppas att du fått svar på din fråga.