Krav från Trafikförsäkringsföreningen

2015-02-28 i Preskription
FRÅGA |trafiksförsäkringsföreningen skickade ut innan jul ett papper till mig med en skuld på drygt 25.000 !! detta skulle gälla 2 bilar med summor från år 2000...??..Jag sökte på bilarna eftersom de sade mig inget alls !!!...men de fanns ju inte kvar idag utan idag var regnumren på andra bilar i stockholm. Förstår inget alls och har ALDRIG hört något om detta under alla dessa år. Dessutom har jag varit skuldsatt och för drygt 2 år sedan lyckades jag betala alla mina skulder, ringde runt till alla bolag, kronofogden mm för att se att jag verkligen var helt skuldfri...!! vilket jag var och fick papper på från fler håll..Har också alltid haft bil och betalt på den och ALDRIG har TFF SAGT NÅGOT OM DETTA..Men nu 14-15 år senare kommer detta...Jag mailade dem direkt och frågade vad detta var..men fick inget svar..Varit på långresa 1 månad, och i dag kom brevet från kronofogden !! Vansinnig och jätte ledsen..Efter 2o år skulle jag nu i början på 2015 vara fläckfri och kunna söka lägenhet mm...nu är det dax igen , och nu på grunder jag verkligen inte fattar något av ..får det gå till såhär???????????????..Hjälp mig !!
Thomas Borgenfalk |Hej,Tack för att du vänt dig till Lawline med din fråga.Vad tråkigt att höra om situationen. Det är naturligtvis inte kul att få ett kravbrev om något man inte vet vad det gäller. Om du vet med dig att du aldrig stått som ägare på de bilarna de hävdar så rör det sig uppenbarligen om ett fel från deras sida. Då skulle jag rekommendera dig att bestrida deras fordran. Jag antar att brevet du fått från Kronofogdemyndigheten är ett kravbrev, ett s.k. föreläggande. I det borde det även finnas instruktioner om hur du går till väga för att bestrida betalningsskyldigheten. Min rekommendation är därför att du skickar ett bestridandebrev till KFM. De kommer då att fråga Trafikförsäkringsföreningen (TFF) om de vill ta saken vidare till domstol. Under tiden kan det vara bra att fortsätta försöka få tag i dem, TFF, och få situationen utredd. Dessutom gäller att en fordran från TFF preskriberas, dvs blir ogiltig, efter tio år såvida de inte avbrutit preskriptionstiden genom att skicka ett kravbrev (då börjar preskriptionstiden om). Om det stämmer att du inte hört något från dem på över tio år så har fordran preskriberats och de kan därför inte kräva dig på skulden. Du kan därför i ditt bestridande till Kronofogden uppge två anledningar: 1) att du aldrig stått som ägare för bilarna och därför inte är rätt person att kräva samt 2) att fordran i vart fall har preskriberats eftersom tio år har gått sen skulden uppkom.Om saken går vidare till domstol kan det vara bra att ta kontakt med en verksam jurist som kan ge dig vidare rådgivning i ärendet.Mer om betalningsföreläggande (KFM) kan du läsa här: https://www.kronofogden.se/Fattettbrev.htmlPreskriptionslagen finner du https://lagen.nu/1981:130#P2S1.Lycka till och hör gärna av dig om du har fler frågor!Vänliga hälsningar,

Preskription av en skadeståndsfordran pga. brott

2015-02-24 i Preskription
FRÅGA |HejOm jag blev misshandlad och gärningsmannen greps på plats och dömdes till skadestånd till mig 1vecka efter brott, hur många år ha jag rätt att kräva ersättning? 1år eller 10år efter?
Anna Berglund |Hej och tack för din fråga!Som utgångspunkt så gäller att en skadeståndfordran pga. ett brott, liksom en civilrättslig fordran, preskriberas efter tio år, se 2 § preskriptionslagen. Preskriptionstiden börjar normalt räknas från den dag då brottet begicks.Det är möjligt att en fordran pga. brott preskriberas senare en tio år, vilket följer av 3 § preskriptionslagen. En fordran kan nämligen inte preskriberas innan åtalspreskriptionen har löpt ut om inte ansvarsfrågan har avgjorts dessförinnan. Om ansvarsfrågan har avgjorts, t.ex. genom dom, så preskriberas fordran ett år efter det att ansvarsfrågan blev avgjord, såvida inte preskriptionstiden är längre enligt 2 § preskriptionslagen, dvs. tio år från det att brottet begicks. Detta kommer inte att bli aktuellt i ditt fall eftersom ansvarsfrågan har avgjorts, och preskriptionstiden om tio år fortfarande är längre. För din skadeståndsfordran gäller alltså en preskriptionstid om tio år från den dag då brottet begicks. Det är möjligt med ett preskriptionsavbrott t.ex. om du, enligt 5 § preskriptionslagen, skickar ett skriftligt krav till den som är betalningsskyldig eller om du åberopar fordringen vid Kronofogdemyndigheten. Ett preskriptionsavbrott innebär att preskriptionstiden börjar om enligt vad som följer av 6-7 §§ preskriptionslagen. Med vänliga hälsningar

Preskriptionstid för skulder till privatpersoner

2015-02-22 i Preskription
FRÅGA |Hej!Jag har ett par skulder till privata fordringsägare sedan ca 20 år tillbaka. Jag finns sedan ungefär två år i obefintlighetsregistret och kan ej nås på någon bokförd adress eller annat sätt. Vad jag vet finns skulderna ej hos Kronofogden.Hur länge tar det inna skulder som dessa preskriberas i detta fall?Tack på förhand
Mikael Stade |Hej och tack för din fråga!Skulder till privatpersoner eller fordringar som grundar sig på löpande skuldebrev, exempelvis banklån, har en preskriptionstid på tio år. När en skuld blir preskriberad betyder det att den som har rätt till betalning, borgenären, förlorar sin rätt att få skulden betald. En skuld kan preskriberas efter en viss tid om du inte har erkänt den eller om borgenären inte har avbrutit preskriptionstiden, s.k. preskriptionsavbrott.Ett preskriptionsavbrott kan ske på flera olika sätt, t.ex. genom attdu betalar ränta eller amortering, lovar betala eller ber om en avbetalningsplan, dvs. du erkänner skuldendu får ett skriftligt krav eller en påminnelse om skulden från borgenärenborgenären gör fordringen gällande vid domstol eller ansöker om verkställighet hos KronofogdenOm du undrar över något mer får du gärna återkomma.Vänligen,

Preskription av banklån

2015-02-05 i Preskription
FRÅGA |Hej! Jag har haft en skuld till Swedbank sen ca: 20 år tillbaka som inte har blivit reglerad pgr, av många orsaker. vid årsskiftet avslutade Swedbank kontot o jag blev glad, jag trodde att skulden var preskriberad efter så många år, i dag fick jag brev från Intrum Justitia att dom har övertagit skulden från Swedbank o kräver mig på hela beloppet + ränta vad ska jag göra?
Benjamin Svensson |Den som har en fordran kan kräva att få betalt på förfallodagen. Ytterst kan borgenären även söka om kronofogdemyndighetens hjälp att driva in fordran. En fordran kan preskriberas enligt preskriptionslagen, som du kan hitta här. Banklån preskriberas enligt 2 § efter 10 år. Det man bör notera är att preskriptionstiden löper från dagen då fordran uppstod eller det senaste preskriptionsavbrottet, 6 §. En fordran kan därför hållas vid liv oändligt om ett preskriptionsavbrott inträffar innan fordran har preskriberats, dvs. mer än 10 år efter det senaste preskriptionsavbrottet. Ett preskriptionsavbrott kan enligt 5 § ske på flera olika sätt.Om du erkänner skulden genom att betala ränta eller amorteringar, lovar betala eller ber om en avbetalningsplan. Om du får ett skriftligt krav eller en påminnelse om skulden från borgenären.Om Borgenären gör fordringen gällande rättsligt vid domstol eller kronofogdemyndigheten.Det som kommer att vara avgörande är alltså om du har fått påminnelser eller betalat rätnta på lånet osv.Om ett preskriptionsavbrott har skett har fordran alltså inte preskriberats och den nya borgenären kommer att kunna kräva betalning. Det kan borgenären göra genom att söka om betalningsförläggande hos kronofogdemyndigheten som om de bifaller ansökan kommer att verkställa utslaget, ytterst genom utmätning av din egendom enligt utsökningsbalken. Om ett preskriptionsavbrott inte har skett i tid innebär det att borgenären inte längre kan göra fordran gällande, 8 §. Du bör då underrätta borgenären om din inställning till skulden. Väljer de att ändå söka om betalningsföreläggande kommer du att få bestrida kravet. Kronofogdemyndigheten kan inte bevilja en ansökan om betalningsföreläggande om svaranden bestrider anspråket. Borgenären kommer då att få välja om de vill att ärendet överförs till tingsrätten som kommer att få ta ställning till om fordran kan göras gällande eller om den är preskriberad. Vänligen,

Allmän preskriptionstid på engelska

2015-02-26 i Preskription
FRÅGA |hello i'm wondering if there's any law in sweden about Statue of limitation that says you dont have to pay back loans if they have existed for over 2 years. do we have somthing equal to this statue of limitation in sweden? and if so how does it work and what does it cover?
Fredrik Norberg |Hello and thanks for using our services!The Swedish regulation concerning statue of limitation are stated in Preskriptionslag (1981:130). The principal rule is that depts are written off after a 10-year period (2§).But if the deptor is considered a consumer, in a contractual relationship with a professional business, then the limitation-time is reduced to a 3-year period. Though this limitation-time, regardless of 3 or 10 years, is subjected to a "limitation suspension action" that when used resets the limitation-time (5§). A limitation suspension action can be triggered at any point during the limitation-time, by any of the following actions; (1) reminder, (2) exaction, (3) claim or (4) any other formal legal action.I Hope this advice help has been useful.Best regardsFredrik Norberg

Preskriptionstid för konsumentskuld

2015-02-22 i Preskription
FRÅGA |Hej!Jag befinner mig i obefintlighetsregistret enligt Skatteverket och kan ej nås på något sätt alls.Tyvärr har jag ett par konsumentskulder sedan ca 15 år tillbaka. Dessa finns ej hos Kronofogden.Hur länge tar det för dessa att preskriberas om preskriptionstiden ej avbryts. Fordringsägarna har som sagt ingen möjlighet att nå mig.Tack!
Martin Persson |Tack för att du vänder dig till Lawline.Eftersom du inte kan nås av fordringsägarna kan således inte heller ett preskriptionsbrytande uppstå, det vill säga preskriptionen kan inte hävas på den basis att t.ex. fordringsägaren framställer ett nytt krav om betalning - vilket i normalfallet bryter preskriptionen. Denna preskriptionsbrytande åtgärd samt andra sätt att bryta preskriptionen framgår ur 5 § i preskriptionslagen.Preskriptionstiden börjar att löpa från och med fordringens tillkomst eller sedan datumet för den senaste preskriptionsbrytande aktiviteten.Gällande konsumentskulder, alltså en skuld som uppkommit till följd av köp av en vara eller tjänst av en näringsidkare för konsumentens egna huvudsakliga bruk, är det tre års preskriptionstid vilket framgår av 2 § 2 st i preskriptionslagen.Övriga fordringar, inkluderat löpande skuldebrev likt banklån eller skuld till privatperson, har en preskriptionstid på tio år vilket framgår av 2 § 1 st i preskriptionslagen.Hälsningar,

Preskriptionstid på fordringar

2015-02-09 i Preskription
FRÅGA |Jag köpte en container för snart 2år sedan. Fick faktura 2015-02-09. Vad är det för preskiberings tid för fakturering för enskilda köp?
Linda Davidsson |Hej och tack för din fråga!Preskriptionen på en fordran beror lite på vilka som är parter i avtalet, dvs. om kunden är konsument eller inte, se 2 § preskriptionslagen https://lagen.nu/1981:130#R2 .För konsumentfordringar är preskriptionen tre år, dvs. om en konsument köpt en vara eller tjänst av en näringsidkare (företagare). Fodringar mellan privatpersoner preskriberas efter tio år, dvs. om en privatperson har köpt en vara eller tjänst av en privatperson. Detsamma gäller om en näringsidkare har köpt en vara eller tjänst av en annan näringsidkare.Mottagande av faktura räknas som ett preskriptionsavbrott, vilket innebär att en ny frist om tre eller tio år inträder, se 5-6 §§ preskriptionslagen. Således har preskriptionstiden inte löpt ut varken om det handlar om konsument-näringsidkare, privatperson-privatperson eller näringsidkare-näringsidkare, eftersom det enbart gått två år sedan köpet. Du är därmed fortsatt betalningsskyldig för containern och måste betala fakturan. Vänligen,

Preskription av fordran

2015-01-23 i Preskription
FRÅGA |Hej,Jag har fått ett krav på en skuld som är över 10 år gammal från PRA Groupjag har varit bosatt i Thailand över 10 år men haft min Thailändska adress registrerad hos skatteverket hela tiden och har inte fått några krav under tiden jag varit bosatt i Thailand, är inte detta preskriberat eller?
Daniel Nykvist |Hej och tack för din fråga!En fordran preskriberas tio år efter tillkomsten, om inte preskriptionen innan dess avbryts. Detta framgår av Preskriptionslag (1981:130) 2 § första stycket. Om preskriptionen avbryts så börjar en ny preskriptionstid à 10 år från dagen för avbrottet (Preskriptionslag 6 §). Ett sätt att avbryta preskriptionen, och därmed påbörja en ny preskriptionstid, är exempelvis om borgenären skickar ett skriftligt krav eller en skriftlig erinran till gäldenären (Preskriptionslag 5 § punkt 2). Eftersom du inte har fått något skriftligt krav på över tio år så har fordringen preskriberats. Följden av preskription är att borgenären, i detta fall PRA Group, inte längre har någon rätt att kräva ut sin fordran (Preskriptionslag 8 § första stycket).Notera dock att det finns fler sätt för att avbryta preskriptionen. Den kan ha avbrutits om du under preskriptionstiden har lovat att betala, erlagt ränta eller amortering eller på annat sätt erkänt borgenärens fordring (Preskriptionslag 5 § punkt 1). Den kan också ha avbrutits om borgenären under preskriptionstiden har väckt talan mot dig eller annars åberopat fordringen gentemot dig vid exempelvis domstol eller hos Kronofogdemyndigheten (Preskriptionslag 5 § punkt 3). Om någon av dessa händelser har inträffat så kan det ännu föreligga en ny preskriptionstid som löper 10 år från dagen för avbrottet, varav borgenären fortfarande har rätt att kräva ut sin fordran. Med vänlig hälsning