Hur lång är preskriptionstiden för fordringar?

2012-04-07 i Preskription
FRÅGA |Hur länge kan fordringsägarna få hålla på? Jag har varit märkt sen 1994 och dom fortsätter jag avbet till bank 1200 i månaden får ej skuldsanering på grund att jag står för halva boendet som vi sköter exemplariskt.
Sebastian Wallin |Hej och tack för din fråga! Det korta svaret är att fordringsägarna kan hålla på tills du betalar dina fordringar, får skuldsaneras eller preskriptionstiden löper ut. Det långa svaret på din fråga är, förutsatt att du är att se som konsument, att preskriptionstiden är tre år efter fordringarnas tillkomst. Preskriptionstiden kan dock avbrytas och i samband med att den avbryts börjar en ny preskriptionstid om tre år att löpa (2 § 2 st. Preskriptionslagen, se https://lagen.nu/1981:130). Preskriptionstiden avbryts varje gång du betalar/avbetalar fordringen eller på annat sätt erkänner den samt varje gång du får ett skriftligt krav från fordringsägarna (se 5 § Preskriptionslagen). Vänligen

Preskription av fordran

2012-03-18 i Preskription
FRÅGA |Hej Jag har en fråga. Jag har en gammal hyresskuld som det blev tredskodom på ca år 2003. Jag undrar nu om jag kan bestrida detta kravet då jag anser att det är preksriberat fastän det har varit en tredskodom på det?
Angelica Hage |Hej och tack för din fråga Vid preskription av fordringar är huvudregeln att en fordran preskriberas tio år efter dess uppkomst om inte preskriptionen avbryts dessförinnan, se preskriptionslagen 2 § 1 st. Handlar det om en fordran mot en konsument preskriberas den tre år efter dess tillkomst om inte preskriptionen har avbrutits dessförinnan, se preskriptionslagen 2 § 2 st. Preskriptionsavbrott kan bland annat ske genom att gäldenären (som har en skuld att betala till borgenären) betalar eller avbetalar fordringen eller på annat sätt erkänner den, att gäldenären får ett skriftligt krav från borgenären eller att borgenären väcker talan mot gäldenären vid domstol, se preskriptionslagen 5 §. Avbryts preskriptionstiden genom att talan har väckts eller genom att fordringen annars har åberopats genom att borgenären väckt talan mot gäldenären eller annars åberopar fordringen gentemot gäldenären vid domstol, hos Kronofogdemyndigheten eller i skiljeförfarande, konkursförfarande eller förhandling om offentligt ackord, löper en ny preskriptionstid enligt 2 § (se ovan) från den dag dom (i detta fall tredskodom) eller slutligt beslut meddelas eller det rättsliga förfarandet avslutas på annat sätt. Mer om fordringars preskription hittar du i preskriptionslagen, se http://www.lagen.nu/1981:130. Vänligen

Den allmänna preskriptionstiden

2012-02-05 i Preskription
FRÅGA |Hej. Om ett löpande kontrakt finns men ingen kontakt sker mellan parterna på flera år, när upphör då avtalet att gälla? Tex. underhåll för ett hus. Säg att ingen kontakt funnits och ingen betalning har gjorts på 10 år, och man sedan får en räkning för de 3 senaste åren. Vad gäller? Tack på förhand. Mvh Danne
Rikard Wahlström |Hej, Tack för din fråga. Den allmänna preskriptionstiden är tio år och denna börjar löpa från och med fordringens uppkomst, 2 § 1 st. preskriptionslagen (PreskL). Detta innebär att fordringen preskriberas efter tio år om inget preskriptionsavbrott sker dessförinnan. Hur ett preskriptionsavbrott görs framgår av 5 § PreskL. Om tio år har förflutit och om ingen kontakt har funnits eller någon betalning erlagts innebär detta att fordringen är preskriberad. Detta gäller förutsatt att inget preskriptionsavbrott skett på något annat, i 5 § PreskL, angivet sätt. Hur det ser ut i detta fall vet jag inte. Jag hoppas att detta besvarade dina funderingar. Annars är du välkommen med ytterligare frågor till oss. Med vänlig hälsning,

Preskriptionstid vid personskada

2012-01-29 i Preskription
FRÅGA |Angående preskriptionstid skadeståndsrätt personskada: När preskriberas möjligheten för att få ersättning för ärr efter en personskada?
Maria Kronvall |Hej och tack för din fråga! Ersättning för personskada omfattas vanligen av den tioåriga preskriptionstiden som återfinns i preskriptionslagens 2 §. Lagens 3 § behandlar fodran på skadestånd med anledning av brott, vilken aldrig preskriberas före utgången av tiden för åtalspreskription om inte ansvar för brottet har avgjorts dessförinnan. Är det fallet, preskriberas fodran ett år efter den dag dom meddelats. Detta under förutsättning att tioårsregeln har överskridits. Av 14 § brottskadelagen framgår att om allmänt åtal har väckts, ska ansökan om brottsskadeersättning göras inom två år från det att dom eller slutligt beslut har vunnit laga kraft. Har allmänt åtal inte väckts men förundersökning inletts, ska ansökan göras inom två år från det att förundersökningen lagts ned eller avslutats. I övriga fall skall ansökan göras inom två år från det att brottet begicks. Det finns andra lagar med kortare preskriptionstid, såsom sjölagen som föreskriver en preskriptionstid om två år (19 kap 1 §), och trafikskadelagen med sin treårsregel (31 §). Eftersom din fråga inte var preciserad vad det gäller omständigheterna blev mitt svar allmänt hållet. Jag hoppas att du fick svar på din fråga, om inte, är du välkommen att ställa en ny. Tillämpliga lagar: Preskriptionslag - https://lagen.nu/1981:130 Brottskadelag - https://lagen.nu/1978:413 Sjölag - https://lagen.nu/1994:1009 Trafikskadelag - https://lagen.nu/1975:1410#P10S1 Med vänlig hälsning,

Preskription av fordran

2012-03-18 i Preskription
FRÅGA |Hej Jag har en fråga.Jag har en gammal hyresskuld som det blev tredskodom på ca år 2003. Jag undrar nu om jag kan bestrida detta kravet då jag anser att det är preksriberat fastän det har varit en tredskodom på det?
Angelica Hage |Hej och tack för din frågaVid preskription av fordringar är huvudregeln att en fordran preskriberas tio år efter dess uppkomst om inte preskriptionen avbryts dessförinnan, se preskriptionslagen 2 § 1 st. Handlar det om en fordran mot en konsument preskriberas den tre år efter dess tillkomst om inte preskriptionen har avbrutits dessförinnan, se preskriptionslagen 2 § 2 st.Preskriptionsavbrott kan bland annat ske genom att gäldenären (som har en skuld att betala till borgenären) betalar eller avbetalar fordringen eller på annat sätt erkänner den, att gäldenären får ett skriftligt krav från borgenären eller att borgenären väcker talan mot gäldenären vid domstol, se preskriptionslagen 5 §. Avbryts preskriptionstiden genom att talan har väckts eller genom att fordringen annars har åberopats genom att borgenären väckt talan mot gäldenären eller annars åberopar fordringen gentemot gäldenären vid domstol, hos Kronofogdemyndigheten eller i skiljeförfarande, konkursförfarande eller förhandling om offentligt ackord, löper en ny preskriptionstid enligt 2 § (se ovan) från den dag dom (i detta fall tredskodom) eller slutligt beslut meddelas eller det rättsliga förfarandet avslutas på annat sätt. Mer om fordringars preskription hittar du i preskriptionslagen, se http://www.lagen.nu/1981:130.Vänligen

Preskription konsument

2012-02-19 i Preskription
FRÅGA |Är jag skyldig till betalning? Jag har fått en faktura från ett försäkringsbolag som har övertagit ett annat försäkringsbolag där jag tidigare var kund (företaget där jag var kund finns ej längre). Fakturan går snart 3år tillbaks och jag har inte tidigare mottagit någon faktura.
Mathias Gunnervald |Hej, Regler om preskription av fordringar återfinns i preskriptionslagen (PreskL), se https://lagen.nu/1981:130. Den allmänna preskriptionstiden är tio år, men för bland annat konsumentfordringar gäller en treårig preskriptionstid. Under denna tid måste preskriptionsavbrott göras för att preskription ej ska inträda, se 2 § PreskL. Ett preskriptionsavbrott kan ske på flera sätt, till exempel genom att en påminnelsefaktura skickas, vilket medför att en ny preskriptionstid om tre år börjar löpa. Det bör dock tilläggas att innebörden av preskription är att borgenären inte längre kan kräva betalning av gäldenären, eller exempelvis ta hjälp av Kronofogdemyndigheten för att driva in fordran, jfr 8§. Preskription påverkar inte själva skuldförhållandet, som fortfarande består. En gäldenär som vill göra rätt för sig kan naturligtvis välja att frivilligt betala trots att fordran preskriberats. Sammanfattningsvis är du troligtvis skyldig att betala den aktuella fordringen då preskriptionstiden om tre år inte hunnit inträda. Svaret bygger på att du är privatperson och alltså inte tagit försäkringen som företagare. Vänligen,

Preskription av fordran som innehas av Trafikförsäkringsföreningen

2012-02-04 i Preskription
FRÅGA |Hej Fick ett brev från kfm 2012-01-09 (skuld att betala) från 2002-03-13 till Tff. Borde inte den vara preskribrad? Mvh
Rikard Wahlström |Hej, Tack för din fråga. Preskriptionslagen är tillämplig på fordringar som innehas av Trafikförsäkringsföreningen, se 1 § preskriptionslagen (PreskL). En fordran preskriberas tio år efter tillkomsten, om inte preskriptionen avbryts dessförinnan, 2 § 1 st. PreskL. Rör det sig om en s.k. konsumentfordran är dock preskriptionstiden tre år, 2 § 2 st. PreskL. I hovrättsfallet RH 2007:6 konstaterades att Trafikförsäkringsföreningens krav på trafikförsäkringsavgift är underkastad tioårig preskriptionstid. Av 5 § PreskL framgår hur en preskription avbryts. Detta kan ske bl.a. genom att borgenären väcker talan mot gäldenären eller annars åberopar fordringen gentemot gäldenären vid domstol, hos Kronofogdemyndigheten eller i skiljeförfarande, konkursförfarande eller förhandling om offentligt ackord. Det framgår av din fråga att det brev du fått är från Kronofogdemyndigheten. Eftersom tio år inte har förflutit sedan skulden uppkom har någon preskription inte inträtt och preskriptionen har, genom brevet, avbrutits. Varje gång en preskription avbryts börjar en ny preskriptionstid om tio alternativt tre år att löpa, 6 § PreskL. Jag hoppas detta besvarade din fråga. Annars är du välkommen med ytterligare frågor till oss. Med vänlig hälsning,

Preskriptionstid skadestånd

2011-12-19 i Preskription
FRÅGA |Hej! Jag har en rättegång som väntar. Det är ofredande och offret vill ha skadestånd. Preskriptionstiden för ofredande var 2 år men hur gäller det med skadeståndet? Om jag nu inte känner för att gå på rättegången eller betala skadeståndet? Hela grejen är felaktig men jag har inte mycket mer jag kan göra just nu än att försöka skippa rättegång och betala "offret"
Sofia Linder |Hej! I 35 kapitlet 1 § brottsbalken finns en sammanställning av preskriptionstider. Preskription inträder inte om den misstänkte har erhållit del i åtal innan preskriptionstiden gått ut. Detta innebär att om du åtalats inom preskriptionstiden kommer den inte att löpa ut, även om dom fallet efter att den skulle ha löpt ut. När det gäller skadestånd preskriberas de enligt preskriptionslagen som vanliga civilrättsliga fordringar. Där är huvudregeln att en fordran preskriberas efter 10 år. Min rekommendation är att du ändå går på rättegången. Kom ihåg att det är åklagaren som har bevisbördan och denne måste göra det "ställt utom rimligt tvivel" att du begått de handlingar som du åtalats för. Lycka till! Länk till brottsbalken: https://lagen.nu/1962:700 Länk till preskriptionslagen: https://lagen.nu/1981:130 Vänliga hälsningar, Sofia Linder