Hur länge får en skuld drivas in?

2016-06-14 i Preskription
FRÅGA |Om jag har haft skulder som är 12-14 år gamla och fodringsägaren har sålt skulden till ett inkasso bolag, hur länge får inkassobolaget driva in den skulden innan skulden preskriberas eller kan inte en skuld hos ett inkassobolag preskriberas?Hur länge får dom driva en skuld? Ska dessa inte försvinna efter 10 år?
Isabel Frick |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Eftersom att denna fråga rör preskription av en skuld är preskriptionslagen (se här) tillämplig (förkortas PreskL).Som du nämner i frågan preskriberas en skuld efter 10 år, detta framgår av 2 § PreskL. Dock kan preskriptionen avbrytas genom till exempel att gäldenären säger att betalning ska ske eller genom att fordringsägaren skickar ett skriftligt krav eller en påminnelse till gäldenären (se 3 § PreskL). I sådant fall börjar en ny preskriptionstid att löpa från dagen för preskriptionsavbrottet enligt 6 § PreskL. (Sedan finns det också fordringar med en preskriptionstid på 3 år, detta gäller endast fordringar mot en konsument som avser en vara eller tjänst som en näringsidkare har tillhandahållit konsumenten för enskilt bruk.)Detta innebär alltså att en skuld normalt preskriberas efter 10 år, men sker det ett avbrott genom till exempel en påminnelse börjar en ny tid att löpa och en ny 10-årsperiod börjar. Detta kan ske flera gånger om, och man kan säga att skulden då aldrig preskriberas. Så länge ett preskriptionsavbrott har skett får inkassobolaget driva in dina skulder även fast de är 12-14 år gamla.Hoppas du fick svar på din fråga!Vänligen,

Preskription av skuld till telebolag

2016-06-05 i Preskription
FRÅGA |Hej! Har haft skuld hos Tele2 i 13 år; när preskriberas den?
Jonatan Sundqvist |Hej, och tack för att du vänder dig till Lawine med din fråga!I preskriptionslagen (1981:130) (PreskL), som du hittar här, regleras preskriptionstider för fordringar. Av 2 § PreskL (här) framgår huvudregeln för preskription. Enligt denna huvudregel preskriberas alla fordringar tio år efter att de tillkommit. Av samma paragraf framgår dock att fordringar mot konsumenter preskriberas redan efter tre år. Om skulden har uppkommit genom att du som konsument har tagit del av Tele2:s produkter eller tjänster, så är preskriptionstiden alltså tre år.Viktigt att nämna i sammanhanget är dock att preskriptionstiden kan förlängas genom ett s.k. preskriptionsavbrott. Det som händer vid ett preskriptionsavbrott är att preskriptionstiden "nollställs" och löper ifrån ett senare datum än tillkomstdatumet. Av 5 § PreskL (här) framgår att preskriptionen kan avbrytas på tre sätt:1. Genom att gäldenären (du) på något sätt erkänner skulden, t.ex. genom att betala amortering eller ränta.2. Genom att gäldenären (du) får ett kravbrev eller någon annan skriftlig erinran från borgenären (Tele2). 3. Genom att borgenären (Tele2) åberopar fordringen i ett rättsligt förfarande, t.ex. genom att ansöka om betalningsföreläggande hos kronofogden eller genom att ansöka om stämning hos tingsrätten.Om preskriptionen har avbrutits genom erkännande, krav eller erinran (punkt 1 och 2), så löper en ny preskriptionstid från dagen då den preskriptionsavbrytande handlingen skedde. Om preskriptionen har avbrutits genom att åberopas i ett rättsligt förfarande (punkt 3), så löper dock den nya preskriptionstiden från att förfarandet avslutades.Sammanfattningsvis angående din skuld: Om 13 år har passerat utan att något preskriptionsavbrott har skett, så är din skuld sedan länge preskriberad. Om någon av de preskriptionsavbrytande handlingar som jag har nämnt ovan har förekommit minst vart tredje år (om du har fått skulden som konsument, annars vart tionde år), så har däremot preskriptionen avbrutits. Preskription kommer då att ske tre år från och med det senaste avbrottet, om inte ett nytt preskriptionsavbrott sker innan dess.Jag hoppas att mitt svar har varit till hjälp.Med vänlig hälsning,

Preskription av CSN-skuld

2016-04-28 i Preskription
FRÅGA |Jag tog ett litet studielån från CSN i början på 70-talet. Jag flyttade utomlands 1976 och skrev ut mig från Sverige samtigt. Jag har bott och jobbati Spanien, Grekland och nu senast i England. Jag bor fortfarande i England. Under alla dessa år har jag inte hört något från CSN. För några veckor sedan fick jag brev från CSN till min address i England om mitt studielån. Jag har nu fått ett brev om inkasso med massor av extra tillägg för kravbrev som jag inte har fått, admin kotnader etc. Jag undrar om det inte finns en preskriptionstid på detta låm?Med vänliga hälsningarMats Wivessonmobw4318@gmail.com
Franziska Brüggemann |Hej, och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Av 6 kap. 12 § studiestödslagen följer att preskriptionstiden för CSN-skulder är 25 år. Denna tid räknas från det att en fordran om återbetalning eller ett återkrav av studiestöd har skickats. Av propositionen följer att bestämmelsen dock bara gäller fordringar som inte har preskriberats före den 1 juli 2011. Avgörande för dig är om det kan anses ha skett något preskriptionsavbrott under tiden du har varit utomlands. Om påminnelse har skickats och räknats som mottaget av dig har preskriptionsavbrott skett. Preskriptionstiden börjar då räknas om från varje gång du har mottagit ett kravbrev, och då är skulden eventuellt inte preskriberad.Du beskriver att det har skickats ett antal kravbrev som du inte har fått. Det är CSN som står risken för att breven har nått fram. De ska även kunna bevisa att du mottagit breven. Däremot måste CSN inte visa att du faktiskt öppnat och tagit del av det skrivna (NJA 1996 s. 809). Att enstaka brev har skickats brukar inte godtas som tillräcklig bevisning om att gäldenären (dvs du) har mottagit brevet. Om däremot flera brev skickats och dessa inte kommit i retur har man enligt praxis ansett att sannolikheten för att åtminstone något av dessa breven nått fram till gäldenären är väldigt stor (NJA 2007 s. 157).Just eftersom att du lämnat landet och dessutom bott i flera olika länder, har det ju varit svårt för kravbreven att nå dig. Det är svårt att säga vems ansvar detta står på. Om du med "skrev ut dig från Sverige" menar att du sedan 1976 inte längre varit folkbokförd och inte haft någon adress här i landet, bör CSN vid eventuell domstolsprocess misslyckas med att bevisa att det är ditt ansvar de icke mottagna kravbreven ligger på. Då har skulden också preskriberats och du ska inte behöva betala tillbaka. Av omständigheterna som angivits är detta dock svårt att avgöra.Hoppas att det här åtminstone var till viss hjälp!Med vänliga hälsningar,

Skuldebrev utan ränta med justering för inflation

2016-04-17 i Preskription
FRÅGA |Jag skall upprätta ett skuldebrev till min far som jag lånat ut pengar till. Jag vill låta honom betala när han själv kan eller i värsta fall låta det regleras av dödsboet när han går bort.1. Jag undrar om det är möjligt att inflationsjustera ett skuldebrev så att skulden endast ökar i belopp motsvarande inflationen mellan skuldebrevets upprättande och det datum då skulden betalas? Eller måste detta ske med en räntesats?2. Finns det någon preskriptionstid för en skuld, d v s måste jag uppdatera skuldebrevet för att hålla skulden gällande?
Jonas P. Lind |Hej och tack för att du stället din fråga till Lawline! Fråga 1: Det är möjligt att justera en ränta på lånet som enbart skall följa inflationen. Exempelvis om du vill att lånet skall följa konsumentprisindex så kan du formulera ditt skuldebrev som "XX utlånar <belopp> utan ränta till YY. Vid betalning skall dock det utlånade beloppet justeras upp till motsvarande belopp enligt konsumentprisindex uträknat av Statistiska Centralbyrån för att motsvara utlåningssumman efter inflation. Om inte Konsumentprisindex längre används får en liknande och trovärdig inflationsberäkning användas." Viktigt att tänka på:KPI ökar som kan ses i tabellen länkad ovan ändå en hel del, förmodligen mer än vad de flesta tänker på. Om du lånat ut 100 kr till din far år 1980 skulle han i dagsläget ha fått betala tillbaka 313 kronor. On du däremot år 1980 lånat ut 100 kr till din far med en årsränta på 1% blir beloppet som skall återbetalas endast 143 kr.Beroende på hur konsumentprisindex ökar eller minskar kan därför ditt lån faktiskt bli dyrare än en låg ränta om det skall följa konsumentprisindex. Det blir dessutom enklare att beräkna effekterna om du själv väljer en låg ränta, men det innebär då att du tar en större risk själv. Ränta är ju till stor del tänkt att justera för inflation på ett stabilt och förutsebart vis. Mitt råd:Om ni ändå tänkt att skulden skall justeras efter din fars död rekommenderar jag konsumentprisindex, då blir ju inte din far lidande om inflationen skjutit i taket. Men om det istället är tänkt att skulden faktiskt skall betalas då din far fortfarande lever, ja då rekommenderar jag faktiskt en väldigt låg ränta där du tar större risken. Men det är en avvägning ni får göra och komma överens om. Fråga 2:Preskription regleras i Preskriptionslagen. I 2 § fastställs det att en fordran preskriberas efter tio år. För att fordran inte ska preskriberas måste du göra ett preskriptionsavbrott. Hur man gör det framgår i 5 § men enkelt sagt kan man väl säga att du ska påminna din far om skulden. Förslagsvis genom ett daterat brev som din far sparar om det är så att dödsboet skall betala. Det är bra att ha det skriftligt om det senare blir problem i dödsboet och någon hävdar att den preskriberats. (Skulle du vara enda barnet finns det inga problem här alls, då är det ju endast du som ärvar ändå).Varje gång du påminner så flyttas preskriptionsdatum fram till 10 år från det senaste brevet.Om skulden skulle råka preskriberas kan du fortfarande få betalt om din far eller dödsboet väljer att självmant betala frivilligt, du kan dock inte kräva betalning och skulle din far eller dödsboet inte vilja betala så går det helt enkelt inte att få ut pengarna efter en preskription. Mitt råd:Skicka ett daterat brev till din far för att hålla liv i skulden. Så länge det inte går mer än tio år mellan breven så gäller skulden.Med vänliga hälsningar,

Preskriptionstid för fordringar

2016-06-09 i Preskription
FRÅGA |Hej på er! Intrum Justitia skickade ett inkassokrav till mig för 2 veckor sedan på en mindre skuldsumma från 2010. Kan de bara låta skulder ligga i deras databas? De ger mig inget tydligt svar på varför de väntat så länge med att kräva in skulden. De menar på att jag bör vara glad i stället. Det är skrattretande. Tacksam för svarMVHS
Farah Wali |Hej och tack för din fråga!Förutsatt att du är konsument och att de inte gjort ett preskriptionsavbrott genom att kräva dig på skulden mellan 2010-2013, (genom brev eller liknande) är skulden preskriberad. För fordringar mot konsumenter gäller en preskriptionstid på tre år (3 § PreskL). Preskription innebär att borgenären inte längre har rätt att driva in skulden. Har du däremot agerat i egenskap av näringsidkare preskriberas skulden först efter 10 år. Med vänlig hälsning

Faktura - Preskriptionstid

2016-05-02 i Preskription
FRÅGA |Preskriptionstid när bostadsrättsförening vidarefakturerar medlem en kostnad för jobb som utförts av näringsidkare (byggbolag). Hur lång tid i efterhand har en bostadsrättsförening rätt att vidarefakturera reparationsjobb som utförts av näringsidkare?
Stina Jansson |Hej, och tack för din fråga.Regler om fordringars preskriptionstid hittar du i preskriptionslagen, se här.Den ovan nämnda lagen föreskriver att huvudregeln är att en fordran preskriberas tio år från dess tillkomst. Denna tioåriga preskriptionstiden gäller fordringar mellan näringsidkare och näringsidkare, samt fordringar mellan konsumenter och konsumenter. Vad gäller fordringar mellan näringsidkare och konsumenter föreskriver lagen en preskriptionstid om tre år. Detta innebär alltså att inom dessa tidsfrister, tio respektive tre år, kvarstår möjligheten till att fakturera för ett utfört arbete.Om fordringen i ditt fall gäller mellan dig (som konsument) och näringsidkaren (byggbolaget) så gäller alltså en treårig preskriptionstid för denna fordran. Om fordringen däremot gäller mellan dig och bostadsrättsföreningen så råder det inget konsumentförhållande mellan er, varför fordringen i denna situation preskriberas först efter tio år. Att en medlem i en bostadsrättsförening inte är att anse som en konsument i förhållande till en bostadsrättsförening framgår av Svea hovrätts dom (T 1659-99).Hoppas att detta gav dig svar på din fråga. Vänligen,

Preskriptionstid för skulder

2016-04-23 i Preskription
FRÅGA |Jag har skulder som är sen 1980 talet hur är det med preskriptions tiden?
Josefin Jennerheim |Hej, och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Vilken preskriptionstid en skuld har beror på skuldens karaktär. Olika sorters skulder kan omfattas av olika preskriptionsregler. Preskriptionslagen gäller i det fall det inte finns speciella regler för skuldens preskriptionstid. Där är huvudregel att en skuld preskriberas efter 10 år om inget preskriptionsavbrott har skett enligt 2 §. Detta gäller exempelvis skulder till privatpersoner och skulder som grundar sig på löpande skuldebrev. För konsumentfordringar är preskriptionstiden 3 år enligt samma paragraf. De flesta skulder till staten preskriberas efter 5 år men gällande skatter kan Skatteverket ansöka om längre preskriptionstid. Ett preskriptionsavbrott medför att en ny preskriptionstid börjar löpa enligt 6 §. Ett preskriptionsavbrott sker enligt 5 § om du erkänner fordringen exempelvis genom betalning eller om borgenären framställer ett krav om betalning antingen till dig eller till Kronofogdemyndigheten. Viktigt att komma ihåg är också att en borgenär kan ta ut sin fordran ur egendom som omfattas av panträtt trots att skulden är preskriberad. Detta framgår av 11 §. Dessutom kan borgenären enligt 10 § trots preskription använda fordran till kvittning gentemot dig. Med vänliga hälsningar,

Preskriptionstid för faktura

2016-04-17 i Preskription
FRÅGA |Kan en vattenförening skicka en faktura flr vattenavgifter 5 år tillbaks?
Johan Håkansson |Hej,Tack för att Du vänder dig till oss på Lawline med din fråga! Mitt svar beror lite på om fakturan till dig är utställd till dig personligen som konsument, eller om den är utställd till dig som näringsidkare - (dvs. om du drivet ett företag).Det som är markerat som kursivt är exempel som jag har dragit för att du ska kunna knyta an till din situation. Du finner även min slutsats och rekommendation till dig i slutet av detta svar. Jag kommer anta att fakturan löper tillbaka till år 2011. Preskriptionstiden för att kräva in en skuld för ett företag, dvs. en faktura för vattenavgifter, är 3 år när det gäller konsumenter enligt 2 § Preskriptionslagen. - Dvs. Vattenföreningen har 3 år på sig att kräva betalning från dig, annars förfaller deras fordran på betalning och de kan således inte kräva att du betalar. Från 2011-2014 har de på sig att kräva att du ska betala vilket innebär att det nu torde vara för sent för dem att kräva betalt!Dock: Om inte vattenföreningen har avbrutit preskriptionstiden.Det kan ske på 3 sätt enligt 5 § Preskriptionslagen:1. Gäldenären erkänner fordringen gentemot borgenären, exempelvis genom att utfästa betalning eller erlägga ränta eller amortering - Dvs. du har på något sätt gentemot vattenföreningen sagt att du ska betala eller har betalt någon form av räkning till dem mellan tiden från år 2011-2014.2. Gäldenären får ett skriftligt krav eller erinran om fordringen från borgenären - Dvs. Vattenföreningen har påmint dig om betalning mellan tiden från år 2011-2014.3. Borgenären väcker talan mot gäldenären vid domstol 6 § Preskriptionslagen stadgar att om en preskription har avbrutits genom erkännande, krav eller erinran (se punkterna 1 - 3 ovan), löper en ny preskriptionstid enligt 2 § Preskriptionslagen från dagen för avbrottet. - Det innebär att om du ex. har fått en påminnelse från Vattenföreningen om betalning år 2014, så löper ny preskriptionstid fram till år 2017. Slutsats: I form av att du är konsument/använt vattnet i form av privatperson - Om vattenföreningen INTE har avbrutit preskriptionstiden genom att exempelvis skicka ut en faktura inom åren 2011-2014 har deras fordran på dig förfallit och du är inte skyldig att betala. Har de däremot skickat ut en påminnelse, så förlängs tiden som de kan kräva betalning från dig. Dvs. har de skickat ut en påminnelse år 2013, så gäller att de kan kräva betalning från dig fram till och med år 2016. Skulle det vara så att du har fått fakturan utställd till dig som näringsidkare, dvs om du drivet ett företag, föreligger istället en preskriptionstid på 10 år. Dvs. från år 2011-2021 har de rätt att kräva betalning från dig och du är således skyldig att betala! Jag hoppas att du har fått svar på din fråga, annars är du välkommen att lägga en kommentar nedan. Behöver du få frågan närmare utredd kan du skicka din frågeställning vidare till vår Expresstjänst och få en utredning inom 3 dagar. Se http://lawline.se/lawline-express eller klicka på knappen till höger.Jag önskar dig en fortsatt trevlig dag och ett stort lycka till med ditt ärende,Mvh,