Preskriptionstid mot konsument

2013-09-21 i Preskription
FRÅGA |Hej. Min kusin har fått en räkning från år 2009 nu. Förfallodatum var just år 2009 och det var en tredje påminnelse. Han har inte fått några andra brev om inkassokrav eller från Kronofogden. Han bor inte längre i Sverige . Räkningen kom från en bärgning. Han körde ner i diket och det var två vitten som beställde en bärgning. Så det kom två bärgningar. Han vill inte betala för den andra eftersom han behövde inte de och de han har inte använd sig av deras tjänster. Vad ska han göra ? Han kunde inte svenska då och därför det var nån annan som har ringt efter en bärgning.
Lovisa Hedlund |Hej, och tack för att du vänder dig till Lawline!En fordran (krav på betalning) som en näringsidkare har mot en konsument preskriberas 3 år efter tillkomsten om inte preskriptionsavbrott sker innan dess enligt Preskriptionslagen 2 § 2 st https://lagen.nu/1981:130#P2S1 . Preskriptionsavbrott kan enligt 5 § https://lagen.nu/1981:130#P5S1 t.ex. ske genom att den betalningsskyldige betalar ränta, erkänner fordringen på annat sätt, får ett skriftligt krav om betalning eller om näringsidkaren väcker talan mot den betalningsskyldige eller åberopar fordringen hos Kronofogden. Om detta sker inom den treåriga preskriptionstiden börjar en ny treårig preskriptionstid att löpa. Om den senaste påminnelsen var från 2009 och inget övrigt preskriptionsbrytande förfarande skett bör fordran ha preskriberats under året 2012. Din kusin bör därför invända att fordringen är preskriberad. Vänligen

Betalningsföreläggande och preskription

2013-07-08 i Preskription
FRÅGA |Jag har lånat ut 100 000 kr till en före detta företagspartner så han kunde köpa ut mig ur ett bolaget. Nu har han inte betalat på ett år. Kan fodringen preskriberas? Måste jag skicka en påminnelse via rekommenderat brev?
Per Englund |Hej! Enligt 2 § preskriptionslagen (https://lagen.nu/1981:130) gäller att en fordran preskriberas 10 år efter att den uppkommit. Det finns inget krav på att upprätthålla betalningsansvaret genom att skicka rekommenderade brev. Om den som är skyldig dig pengar inte betalar sin skuld, och det är ostridigt att det finns en betalningsskyldighet, kan du vända dig till Kronofogdemyndigheten (KFM). Enligt 2 § lag om betalningsföreläggande och handräckning (https://lagen.nu/1990:746) kan du ansöka om betalningsföreläggande vid KFM. Detta kan ge dig en exekutionstitel, dvs. ett bevis som ger dig rätt att begära att KFM verkställer din tidigare företagspartners betalningsskyldighet. Lycka till! 

Preskription av fordran

2013-05-24 i Preskription
FRÅGA |Hej! Jag undrar lite över hur preskriptions lagen egentligen fungerar. Fick nyligen krav på närmre 100000 som jag inte vet vad det är. Jag har varit bosatt utomlands i 8år, inte inom EU och undrar hur jag kan ha en skuld i Sverige som fortfarande kan vara aktuell,det gäller definitivt inte ett löpande skuldebrev.
D Anonym |Hej,Jag tolkar det som att det är en fordran du har fått. Beroende på om du anses som konsument eller inte gäller olika preskriptionstider, vilket inte jag kan avgöra utifrån din frågeställning. Det finns en allmän preskriptionstid på tio år enligt 2 § Preskriptionslagen, https://lagen.nu/1981:130#P2 . Gäller det en konsumentfordran är det tre års preskriptionstid som gäller enligt andra stycket samma paragraf. Om däremot något av följande enligt 5 § preskriptionslagen har skett, anses preskriptionstiden avbruten och en ny preskriptionstid börjar:"Preskription avbryts genom att1. gäldenären utfäster betalning, erlägger ränta eller amortering eller erkänner fordringen på annat sätt gentemot borgenären,2. gäldenären får ett skriftligt krav eller en skriftlig erinran om fordringen från borgenären eller3. borgenären väcker talan mot gäldenären eller annars åberopar fordringen gentemot gäldenären vid domstol, hos Kronofogdemyndigheten eller i skiljeförfarande, konkursförfarande eller förhandling om offentligt ackord"Om fordran skulle anses preskriberad i ditt fall innebär det att borgenären förlorar rätten att kräva ut sin fordran enligt 8 § Preskriptionslagen.Preskription av en huvudfordran omfattar även fordran på ränta och annan tilläggsförpliktelse samt fordran på grund av borgen.Vänliga hälsningar

Preskriptionstid

2013-04-22 i Preskription
FRÅGA |Kan man efter 7 år skicka en räkning på ett arbete som aldrig offererats eller ett pris förhandlats. Hur lång är preskriptionstiden för en firma till mig(privat).Gäller byggritningar, F.a skulle rita åt ett företag som jag anlitade på hans rekommendation. Samma om man ser "honom som privat och jag privat men fortfarande inga avtal om kostnader mm.
Lovisa Hedlund |Hej, och tack för din fråga!Preskriptionstiden för fordringar regleras i Preskriptionslagen https://lagen.nu/1981:130. Enligt 2 § preskriberas en fordran 10 år efter tillkomsten. En fordran som en näringsidkare har mot en konsument preskriberas dock redan 3 år efter tillkomsten enligt 2 § 2 st. Frågan om din fordran är preskriberas är alltså om du ansetts ha beställt tjänsten som en privatperson (konsument) för huvudsakligen enskilt bruk. Med vänlig hälsning

Krav på betalning från bolagsman som utträtt ur bolaget

2013-07-21 i Preskription
FRÅGA |Kravbrev från Sergel Inkasso som hotar med Kronofogden. Kan Kronofogden gå in och ta min pension för en skuld (14000´) som skapades för 19 år sedan av ett HB där jag var delägare. Bolaget  gick i konkurs 1995-6. Företaget drevs av min fd sambo som orsakade skulden. Jag har inte känt till skulden. Finns det ingen tidsgräns? Varför jagar de inte henne? Jag kan inte betala.
Lovisa Hedlund |Hej och tack för din fråga.Regler om handelsbolag regleras i Lag (1980:1102) om handelsbolag och enkla bolag https://lagen.nu/1980:1102 . Enligt 2 kap 20 § svarar bolagsmännen solidariskt för bolagets förpliktelser. Detta innebär att borgenären kan söka betalning för en skuld både hos bolaget och hos varje individuell bolagsman tills denne får betalt för sin skuld. I 2 kap 22 § regleras bolagsmännens förpliktelser vid inträde och utträde ur bolaget. En bolagsman som inträder i bolaget svarar både för förpliktelser ingångna innan inträdet och framtida förpliktelser. En bolagsman som avgår svarar inte för framtida förpliktelser men dock för förpliktelser som ingåtts dessförinnan. Du svarar därför som bolagsman för förpliktelser som ingåtts när du var bolagsman, trots att du numera avgått som bolagsman. Normalt preskriberas fordringar 10 år efter uppkomsten om inte preskriptionen avbryts innan dess enligt 2 § Preskriptionslagen https://lagen.nu/1981:130#P2S1 . Preskriptionsavbrott kan t.ex. ske genom att gäldenären betalar ränta, får ett skriftligt krav på betalning från borgenären eller att borgenären väcker talan mot gäldenären enligt 5 § Preskriptionslagen https://lagen.nu/1981:130#P5S1 . Högsta domstolen har i NJA 2005 s. 438 https://lagen.nu/dom/nja/2005s438 prövat denna fråga. I fallet rörde det sig om en bolagsman som krävdes på pengar 14 år efter utträde ur bolaget. HD sade att eftersom preskriptionsavbrott skett mot bolaget hade även detta skett mot den utträdda bolagsmannen vilket innebar att han blev betalningsskyldig trots att det gått så många år. Vänligen

Preskription av byalags fordran för drift av väglyse

2013-06-29 i Preskription
FRÅGA |Är man enligt lag tvungen att betala årsavgift till ett byalag för drift av väglyse i detta fall, dessutom för 10 år bakåt i tiden?
Lars Bålman |Preskriptionslagen (1981:130), PreskrL, är tillämplig. När det har gått tio år har fordran preskriberats, och då förlorar byalaget rätten att kräva ut sin fordran, 2 och 8 §§ PreskrL. Svaret är alltså nej. Fordran preskriberas dock inte om du på något sätt erkänt fordringen under dessa tio år, om du får ett skriftligt krav eller en skriftlig erinran om fordringen från byalaget eller om byalaget inlett ett förfarande i exempelvis domstol eller hos Kronofogdemyndigheten angående fordran mot dig. I så fall avbryts preskriptionen och en ny preskriptionstid börjar löpa, 5-6 §§ PreskrL. Om det emellertid handlar om en avgift som gäller för byalagets uträttade tjänster UNDER tio år fram till dags datum så har naturligtvis fordran inte preskriberats. Om du undrar över byalagets rätt att debitera dig och anser att det inte föreligger någon överenskommelse mellan dig och byalaget som berättigar dem till detta, föreslår jag att du frågar byalaget.

Preskription av fordran

2013-05-21 i Preskription
FRÅGA |Hej! För ett par dagar sedan fick jag ett brev om en 15 år gammal faktura. Denna fakturan borde ha preskripterats för längesedan, eftersom vi ett flertal gånger för 15 år sedan har påpekat att denna beställningen aldrig har gjorts. Nu kom dock till min förvåning en man och levererade fakturan och antyder att denna måste betalas inom 10 dagar. Trots att vi aldrig har beställt något. Hur skall man agera i en sådan här situation?
D Anonym |Hej,En fordran preskriberas normalt sett efter tio år enligt 2 § Preskriptionslagen, https://lagen.nu/1981:130#P2 . Jag tolkar det som att det handlar om en fordran mot konsument, vilket preskriberas redan efter tre år enligt andra stycket samma paragraf. Man kan således bestrida fakturan med hänvisning till att den borde varit preskriberad om ingenting har skett som kan ses som preskriptionsavbrott enligt 6 § preskriptionslagen, t.ex. en ny faktura eller delbetalning, vilket inte verkar vara aktuellt hos er utifrån eran beskrivning.Vänliga hälsningar

Preskription av konsumentfordring.

2013-04-07 i Preskription
FRÅGA |Hej , har fått en räkning från Telia från 1994 , jag har haft betalningsanmärkingar sen jag var barnsben och har aldrig haft telefon , jag har ansokt ett antal ggr men blivit nekad , kan det stämma att dom kan skicka en räkning från 1994 till kronofogden for indrivning idag ? det måste väl finnas preskibitionstid på på vissa räkningar eller har jag fel? det stämmer inte nånstans tycker jag , vad kan jag kräva av kronofogden? namnunderskrifter ?kontrakt på telefon abonnemang etc etc ?
jacob sandelin | Hej, tack för din fråga.    Vad som blir intressant att undersöka är som du nämner frågan om preskription. Detta regleras i Preskriptionslagen (1981:130), vilken du finner här; https://lagen.nu/1981:130#P2.   Den generella preskriptionstiden i Sverige är 10 år, tiden räknas från fordrans tillkomst (2§ PreskrL). Ibland kan dock denna tid förkortas, bland annat för att främja konsumentskyddet. Om skulden gäller en vara, tjänst eller annan som en näringsidkare har tillhandahållit en konsument, är preskriptionstiden istället 3 år (2§ st.2 PreskrL).   Viktigt är dock att enligt 5 § PreskrL,  preskription avbryts genom att ; 1. gäldenären utfäster betalning, erlägger ränta eller amortering eller erkänner fordringen på annat sätt gentemot borgenären. 
2. Gäldenären får ett skriftligt krav eller en skriftlig erinran om fordringen från borgenären eller
 3. Borgenären väcker talan mot gäldenären eller annars åberopar fordringen gentemot gäldenären vid domstol, hos Kronofogdemyndigheten eller i skiljeförfarande, konkursförfarande eller förhandling om offentligt ackord.   Sammanfattningsvis så kommer fordringen anses vara preskriberad om inte någon av kriterierna i 5 § kan anses uppfyllda, då jag inte vet mer om din situation kan jag inte ge ett klart svar.   Lycka till.