Preskription av fordran

2015-05-05 i Preskription
FRÅGA |För 17 år sedan konkursade en vän till mig och en kompanjon ett aktiebolag. Nu har jag fått ett handskrivet krav på drygt 70 000kr av kompanjonen. Jag har inga skulder till honom eller ngn borgenär. Han vill att jag betalar in pengarna på hans konto inom fem dagar. Han har aldrig tidigare ställt några anspråk på betalning eller på annat sätt ansett att han betalat en högre skuld. Jag betraktar det som ett hot. Frågan: Om det mot all förmodan vore så att han betalat något jag borde ha betalat-kan man då komma med ekonomiska krav 17 år efter konkursen?
Karl Risberg |Hej och tack för din fråga!Enligt preskriptionslagen, 2 §, preskriberas en fordran 10 år efter dess tillkomst. En fordran gentemot en konsument preskriberas dock redan efter 3 års tid, vilket framgår av 2 § 2 st. Preskriptionen kan avbrytas genom att antingen gäldenären erkänner fordringen eller att borgenären skriftligen påminner gäldenären/ åberopar fordringen hos kronofogden eller domstol. Jag vet för lite om omständigheterna kring fordringens uppkomst för att definitivt kunna avgöra om den är preskriberad eller inte. Av de angivna omständigheterna att döma skulle jag dock anta att fordringen är preskriberad och att kompanjonens krav på betalning därför inte är giltigt. Skulle det vara så att han går till kronofogden och du därefter får ett betalningsföreläggande mot dig ska du skriftligen invända mot skulden och hävda preskription inom den förklaringstid som anges i föreläggandet. Se mer på kronofogdens hemsida.Med vänlig hälsning

Preskription och preskriptionsavbrott

2015-05-01 i Preskription
FRÅGA |När bör skulden ses som preskriberad så att fordringsägare direkt eller via ett inkassoföretag har förlorat sin rätt att kräva betalning?Ursprungligen har personen ifråga haft skulder till banken från 80-talets slut och början av 90-talet. Dessa skulder har tagits över av Kredit Inkasso och Prioritet Finans. inga avtal , av- eller delbetalningar, inga medgivanden/erkännande av skuld är gjorda på något sätt. Inkassoföretagen har årligen skickat påminnelser om fordran via vanliga brev dvs ej via delgivningsman eller via rek. brev. Borde inte därmed preskriptionstiden trätt ikraft, om ej, varför? Kan Inkasso/fordringsägare fortfarande hävda sin fordran? På vilka grunder i så fall? När eller på vilket sätt gäller att skulderna blir preskriberade? Om ovan nämnda skulder borde vara preskriberade hur gå tillväga att få bekräftelse på att skulderna är borta? - Personen ifråga vill slippa få påminnelser från Inkassoföretagen på dessa gamla skulder.
Andrea Kaalhus |Hej,Tack för din fråga!Frågor om preskription behandlas i preskriptionslagen, som du hittar https://lagen.nu/1981:130.Fordringar preskriberas normalt sett tio år efter fordrans tillkomst, 2§ PreskrL. Om det däremot rör sig om en fordran mot en konsument är preskriptionstiden tre år, 2§ 2 st PreskrL. Preskriptionstiden kan avbrytas på flera sätt, bland annat genom att gäldenären erlägger betalning eller erkänner skulden. Preskriptionstiden kan också avbrytas genom att borgenären, banken i det här fallet, skickar ett skriftligt krav som mottas av gäldenären, 5§ PreskrL, vilket verkar ha skett i det här fallet. I och med att gäldenären har fått skriftliga krav årligen så har preskriptionstiden avbrutits och preskription har inte inträtt och inkassobolagen kan fortsätta att kräva betalning.Jag hoppas att du har fått svar på din fråga!

Förlängd preskriptionstid på fordran genom preskriptionsavbrott

2015-04-21 i Preskription
FRÅGA |Jag har ett ärende hos kronofogden där jag har en fordran mot en annan person med verkställighet. Om jag har förstått det rätt så är preskriptionen 10 år. Kan jag hålla detta ärende "öppet" längre om jag så skulle vilja? Personen i fråga har flyttat utomlands utan utmätningsbara tillgångar, men det kommer ju i framtiden en pension som man skulle kunna mäta ut. Kan man genom att hålla ärendet aktivt hos fogden eller skicka påminnelse till adressen utomlands hålla det öppet fram till pension (20år).
Linda Davidsson |Hej och tack för din fråga!Att en skuld blivit preskriberad betyder att den som har rätt till betalning, borgenären, förlorar sin rätt att få skulden betald. En skuld kan preskriberas efter en viss tid om den som är betalningsskyldig, gäldenären, inte har erkänt skulden eller om borgenären inte har avbrutit preskriptionstiden, s.k. preskriptionsavbrott. Preskriptionstiden är olika beroende på vilka som är parter i avtalet, dvs. om kunden är konsument eller inte, se 2 § preskriptionslagen https://lagen.nu/1981:130#R2 .För konsumentfordringar är preskriptionen tre år, dvs. om en konsument köpt en vara eller tjänst av en näringsidkare (företagare). Fodringar mellan privatpersoner preskriberas efter tio år, dvs. om en privatperson har köpt en vara eller tjänst av en privatperson. Detsamma gäller om en näringsidkare har köpt en vara eller tjänst av en annan näringsidkare. Jag tolkar det som att det i ditt fall handlar om en skuld mellan privatpersoner och därmed ska en preskriptionstid på tio år gälla.Preskriptionsavbrott innebär att preskriptionstiden förlängs. Om preskriptionsavbrott sker börjar alltså en ny preskriptionstid att löpa, vilket innebär att borgenären förlänger den tid han har på sig att begära betalning. Preskriptionsavbrott kan ske genom att:- gäldenären betalar ränta eller amortering, lovar betala eller ber om en avbetalningsplan, dvs. borgenären erkänner skulden- gäldenären får ett skriftligt krav eller en påminnelse om skulden från borgenären- borgenären gör fordringen gällande vid domstol eller ansöker om verkställighet hos Kronofogden.Detta framgår av 5 och 6 §§ i preskriptionslagen. Skulden preskriberas såldes inte så länge som du gör preskriptionsavbrott, och det finns ingen begränsning på hur många preskriptionsavbrott som kan göras, vilket innebär att din skuld kan hålla ”levande” i 20 år eller längre om så önskas. Om du ska göra preskriptionsavbrott genom att skicka en påminnelse till gäldenärens adress utomlands råder jag dig att skicka med rekommenderat brev så du kan bevisa att preskriptionsavbrott har skett. Lycka till!Vänligen,

Preskriptionstid och ränta

2015-04-11 i Preskription
FRÅGA |Jag har som privatperson en fordran mot ett AB (enmansbolag) sedan 2007-08-31.Vilken preskriptionstid gäller och vilken ränta kan jag kräva? Ingen ränta har avtalats i skuldebrevet.
David Hedendahl |Hej och tack för din fråga!Huvudregeln ifråga om fordringar är att dessa preskriberas tio år efter tillkomsten, 2 § 1 st. preskriptionslagen (PreskrL). I din situation är ingen undantagsregel tillämplig och fordran preskriberas därför den 31 augusti 2017.Om ingen ränta är avtalad gäller räntelagens bestämmelser. Den dröjsmålsränta borgenären kan göra gällande enligt lagen anges i 6 §, dvs. "en räntefot som motsvarar den vid varje tid gällande referensräntan enligt 9 § med ett tillägg av åtta procentenheter." I skrivande stund är referensräntan 0 %, vilket innebär att dröjsmålsräntan endast uppgår till 8 %.MVH

Preskription av konsumentfordran

2015-05-04 i Preskription
FRÅGA |Jag beställde en telefon av tele2 men fick av misstag 2 st, så jag ringde upp dom och sa att jag ville köpa ut den ena telefonen istället för att ha båda på avbetalning. Detta va i november och jag har inte fått fakturan på telefonen än som dom lovade att skicka. Är det rätt av dom att skicka ut fakturan nu efter ett halvår?
Martin Persson |Eftersom ni verkar ha träffat ett avtal gällande ditt köp av den felaktigt skickade telefonen, är det således din del av avtalet att betala för telefonen. Frågan huruvida de kan skicka ut en faktura ett halvår senare får man behandla med hänseende till om deras fordran om betalning mot dig har preskriberats.För konsumentfordringar gäller tre års preskriptionstid, vilket kan utläsas ur 2 § 2 stycket i preskriptionslagen. Skulle det vara så att du frågar i egenskap av företagare är det tio års preskriptionstid som gäller enligt samma lagrums första stycke.Med andra ord är det juridiskt korrekt att skicka ut fakturan efter ett halvår.Vänligen,

Preskription och skuldsanering

2015-04-30 i Preskription
FRÅGA |Hej,Angående preskription av skulder.Jag vet att frågan har tagits upp tidigare, men jag önskar svar för mitt enskilda fall som jag skäms för.Jag var överskuldsatt med konsumtionskrediter på ca 150.000 och ett banklån på ca 250.000.Lånet togs för 5 år sedan och krediterna löpande fram till 1.5 år sedan. Jag har betalt på alla löpande, tills jag lämnade Sverige i Januari 2014, då jag bröt med alla krediter.Hur kommer preskriptionen fungera? När kommer jag kunna återvända till Sverige och vara säker på att ingen kommer kunna kräva mig på pengar? Och kommer det kunna ske utan risk för mig?Ingen har, från det att jag lämnade Sverige, kunnat kontakta mig. Några av krediterna hann gå till Kronofogden innan jag lämnade Sverige, men de bestred jag skriftligen för att tjäna lite tid innan jag for. Det är allt som jag är medveten om, har hänt.Jag vet att det är illa, men jag söker ett rakt svar på detta.Tack för er hjälp och tid!Mvh
Daniel Nykvist |Hej och tack för din fråga!Jag tolkar vad du berättar som att du har amorterat och betalat ränta på konsumtionskrediterna fram tills att du lämnade Sverige i januari 2014 och inte alls på banklånet sedan du fick det 2010.Huvudregeln är att en fordran preskriberas 10 år efter sin tillkomst, om inte preskriptionen avbryts innan dess, vilket framgår av Preskriptionslag (1981:130) 2 § första stycket. Eftersom en konsumtionskredit vanligen avser en kredit som är till för en konsuments personliga behov i fråga om en vara, tjänst eller annan nyttighet, exempelvis ett kreditköp av bil, så utgör den en fordran mot en konsument. En sådan fordran preskriberas istället efter 3 år efter dess tillkomst, om inte preskriptionen avbryts innan dess (Preskriptionslag 2 § andra stycket). Eftersom däremot banklånet till skillnad från konsumtionskrediten inte anses som en fordran mot en konsument så gäller huvudregeln att den preskriberas efter 10 år. Innebörden av att en fordran preskriberas är att borgenären förlorar sin rätt att kräva ut den av dig (Preskriptionslag 8 § första stycket).Eftersom du amorterade och betalade ränta på konsumtionskrediterna fram till och med januari 2014 så avbröt du deras preskription senast under denna månad (Preskriptionslag 5 § punkt 1). Innebörden av att preskriptionen avbryts är att en ny preskriptionstid à 3 år för konsumtionskrediterna börjar löpa från dagen då du senast erlade amortering eller ränta, det vill säga från en av dagarna i januari månad 2014 (Preskriptionslag 6 §). Preskriptionen kan dock avbrytas på fler sätt. Eftersom en av dina borgenärer åberopade sin fordran mot dig hos Kronofogdemyndigheten så avbröts preskriptionen även vid detta tillfälle för denna fordran (Preskriptionslag 5 § punkt 3). Om du alltsedan januari 2014 skulle få skriftliga krav eller skriftliga erinringar så avbryts preskriptionen vid varje sådant tillfälle (Preskriptionslag 5 § punkt 2). Om du på samma sätt skulle få skriftliga krav eller skriftliga erinringar från banken angående banklånet, eller banken väcker talan mot dig eller på annat sätt åberopar sin fordran i exempelvis domstol eller hos Kronofogdemyndigheten så avbryts preskriptionen à 10 år för banklånet vid varje sådant tillfälle och börjar löpa på nytt med 10 år.Eftersom du befinner dig i utlandet så föreligger vissa bevissvårigheter för dina borgenärer att visa på att du har fått krav eller erinringar till handa om de skulle skicka sådana nu framöver. Att hålla sig borta från Sverige för att invänta att fordringarna blir preskriberade är dock ändå tämligen opraktiskt, med tanke på att du potentiellt får vänta väldigt länge. Om inget preskriptionsavbrott har gjorts och kommer att göras efter januari 2014 så preskriberas konsumentkrediterna senast 31 januari 2017, och om preskriptionsavbrott överhuvudtaget inte har gjorts eller kommer att göras i fråga om banklånet sedan du erhöll det år 2010, vilket är osannolikt, så preskriberas det år 2020. En mer praktisk väg att lösa problemet är att begära skuldsanering. Om du flyttar tillbaka och bosätter dig i Sverige igen så kan skuldsanering beviljas dig, om Kronofogdemyndigheten bedömer att du är oförmögen att betala dina skulder och att denna oförmåga kan antas sträcka sig fram över flera år in i framtiden och att en skuldsanering är skälig med hänsyn till dina personliga och ekonomiska förhållanden, vilket framgår av Skuldsaneringslag (2006:548) 4 § första stycket, punkt 1-2. Vid skälighetsbedömningen så beaktas särskilt omständigheter kring hur du har fullgjort dina förpliktelser och hur du medverkar under handläggningen av ärendet om skuldsanering (Skuldsaneringslag 4 § tredje stycket). Eftersom du har hållit dig borta från Sverige i syfte att undkomma betalning så talar detta mot att skuldsanering skulle beviljas. Dock kan faktumet att du skulle återvända i syfte att göra rätt för dig möjligen tala för att din ansökan skulle beviljas. Andra faktorer som kan tala för beviljande av skuldsanering är att konsumentkrediterna inte har omfattat onödig lyxkonsumtion och att du efter återkomst till Sverige försöker komma överens med borgenärerna om en lämplig avbetalningsplan eller på andra sätt samarbetar med dem. Ansökan om skuldsanering görs skriftligen hos Kronofogdemyndigheten och ska vara undertecknad av dig samt innehålla personnummer, postadress, telefonnummer, e-postadress, uppgift om dina inkomster och utgifter, uppgift om hur skulderna har uppkommit och hur du har samarbetat med borgenärerna och uppgift om dig och din familj i fråga om personliga och ekonomiska förhållanden samt förteckning av tillgångar och skulder med uppgift om varje borgenärs namn, person- eller organisationsnummer, postadress och telefonnummer (Skuldsaneringslag 10-11 §§). Blankett KFM 9150 om ansökan om skuldsanering finns att tillgå på Kronofogdemyndighetens hemsida. Med vänlig hälsning

Preskription av trafikförsäkringsavgift

2015-04-17 i Preskription
FRÅGA |Trafikförsäkringsföreningen ber mig betala c:a 200.000kr för fordon jag inte haft försäkrade.115.000kr är från år 2000-2003. Resterande 2008-2010.Detta har uppkommit genom idiotiskt slarv från min sida.Kan jag åberopa preskriptionslagen för detta? Summorna tycks mig vara gigantiska, c:a 15ggr större än en vanlig försäkring?
Martin Persson |Tack för din fråga!Tillämplig preskriptionstidGällande preskription av en skuld är huvudregeln att den förfaller efter tio år, se 2 § första stycket preskriptionslagen. Det finns dock ett undantag som normalt sett gäller för dig som konsument, vilket framgår ur paragrafens andra stycke och som statuerar att det är tre års preskriptionstid som gäller för en fordran mot en konsument - vilket är rimligt att anta att du är de knapphändiga uppgifterna till trots.Frågan om trafikförsäkringsföreningens avgifter och dess preskription mot konsumenter har tidigare varit uppe i såväl tingsrätt, hovrätt och Högsta domstolen. I en dom från 2007, se RH 2007:6, ställs frågan på sin spets där man vidare nämner följande; "Högsta domstolen har i rättsfallet NJA 1988 s. 503 uttalat att den längre preskiptionstiden blir tillämplig när förhållandet uppvisar så påtagliga moment av offentlig maktutövning att det helt skiljer sig från en privaträttslig relation."Med beaktande av detta har de funnit att sådan trafikförsäkringsavgift inte ska betraktas som en typ av konsumentfordran.Högsta domstolen behandlar likväl detta i rättsfallet NJA 2012 s. 414, där det också slås fast att denna typ av fordran inte ska betraktas som konsumentfordran.De aktuella skuldernaMed det i ovan att beakta kan alltså följande klarläggas;Fordran á 115 000 kr från 2000-2003 är alltså att anse som preskriberad då tio år har förflutit.Resterande skulder från 2008-2010 är inte preskriberade till dagens datum.Detta förutsätter dock att någon preskriptionsbrytande åtgärd inte senare än de av dig givna datumen har förekommit. Sådan åtgärd kan till exempel vara att de skickat en påminnelse om betalningen, se vidare i 5 § preskriptionslagen.Avgiftens storlekTrafikförsäkringsföreningens avgifter bestäms utifrån 34 § trafikskadelagen, som stadgar att avgiften får uppgå till så mycket som tio procent över den högsta försäkringspremien som går att finna för fordon av samma slag.Det bör dock noteras att det ur fjärde stycket i 34 § framgår att en domstol kan sätta ned avgiften om det föreligger särskilda skäl.Hoppas det löser sig.Vänligen,

Preskription av över 15 år gamla fordringar

2015-04-04 i Preskription
FRÅGA |Hur går man tillväga för att få över 15 år gamla el- och hyresskulder preskriberade?Lindorff har skickat Ackordsansökan. Går det att få skulderna preskriberade?
Daniel Nykvist |Hej och tack för din fråga!En fordran preskriberas som utgångspunkt när 10 år har passerat från dess tillkomst, om inte preskriptionen avbryts dessförinnan, vilket framgår av Preskriptionslag (1981:130) 2 § första stycket. Om du däremot i egenskap av konsument har upplåtits hyresrätt i bostad och tillhandahållits el, vare sig av näringsidkare eller av ett statligt eller kommunalt organ, så gäller en preskriptionstid à 3 år istället för 10 år (Preskriptionslag 2 § andra stycket). Att en fordran preskriberas innebär att den inte längre kan göras gällande mot dig, vilket även innefattar ränta och annan tilläggsförpliktelse (Preskriptionslag 8 §).Eftersom fordringarna är över 15 år gamla så är de som utgångspunkt preskriberade, om inte preskriptionen har avbrutits innan preskriptionstiden à 10 år alternativt 3 år löpt ut. Om preskriptionen avbryts så börjar en ny preskriptionstid à 10 år alternativt 3 år som utgångspunkt löpa från dagen för preskriptionsavbrottet, som i sin tur kan avbrytas på nytt (Preskriptionslag 6 §). Skulle preskriptionen avbrytas genom att fordringarna åberopas i domstol eller liknande så börjar den nya preskriptionstiden löpa från den dag dom eller slutligt beslut meddelas eller förfarandet avslutas på annat sätt (Preskriptionslag 7 § första stycket). Preskriptionen kan avbrytas genom att du erkänner fordringarna gentemot borgenären, exempelvis genom utfästelse av betalning eller erläggande av ränta och amortering, att du får ett skriftligt krav eller en skriftlig erinran från borgenären eller att borgenären väcker talan mot dig eller på annat sätt åberopar fordringarna mot dig i domstol, Kronofogdemyndigheten, skiljeförfarande, konkursförfarande eller förhandling om offentligt ackord (Preskriptionslag 5 § punkt 1-3). Om någon av dessa händelser har inträffat en eller flera gånger under de senaste 15 åren så kan fordringarna ännu inte ha preskriberats och kan därför göras gällande mot dig, exempelvis i en ackordsuppgörelse. Med vänlig hälsning