Preskriptionstid

2015-10-30 i Preskription
FRÅGA |Min bror fick 95000 av min far och en revers skrevs med 5% ränta 1996. Vår far avled några dagar senare. När bouppteckningen gjordes skrevs reversen om och vår mor står som fordringsägare. Skulden finns också upptagen i bouppteckningen. Under åren som gått har ingen ränta betalats. Ingen part säger sig komma ihåg detta lån och min bror hävdar nu att reversen är ogiltig. Stämmer detta? Med vänlig hälsning
Alexandra Wikner |Hej, och tack för din fråga!Om det sedan 1996 inte betalats något på skulden, varken amortering eller ränta och om din mor i egenskap av fordringsägare inte skriftligen krävt betalning av skulden så är den enligt preskriptionslagen preskriberad då det förflutit mer än 10 år utan preskriptionsavbrott (se 2 § och 5 §). Verkan blir då enligt 8 § samma lag att din mor förlorar rätten att kräva betalt. Däremot så kan din mors efterskänkande av skulden till din bror ses som ett förskott på arv enligt ärvdabalken 6 kap 1 §, som huvudregel ska nämligen alla gåvor till bröstarvingar ses som förskott på arv om det inte i gåvobrev eller liknande tydligt uttryckts motsatsen. Ett förskott ska då räknas av från hans arv efter er mor när hon avlidit (se kap 6 ärvdabalken)Hoppas att du fick svar på din fråga.Vänligen,

Preskriptionstid för skadestånd

2015-10-26 i Preskription
FRÅGA |Hur lång tid efter en dom kan man kräva sitt skadestånd? Finns det en preskriptionstid på det?
Mikael Stade |Hej och tack för din fråga!Beroende på anledningen till skadestånd kan preskriptionstiden variera. Om det rör sig om ett skadestånd som grundar sig på annat än brott preskriberas skadeståndsfordran som en vanlig civilrättslig fordran enligt huvudregeln i 2 § preskriptionslagen (PreskL) d.v.s. 10 år räknat från fordringens tillkomst om preskriptionen inte avbryts dessförinnan.Vad gäller skadestånd p.g.a brott finns en specialbestämmelse i 3 § PreskL. Där sägs att en sådan fordran, där ansvar för brott har avgjorts, preskriberas ett år efter den dag som meddelades, om inte preskriptionstiden går ut senare enligt (2 § PreskL). Huvudregeln i 2 § med 10 års preskriptionstid gäller såldes även här, men preskriptionstiden kan förlängas ett år om det är så att det har gått mer än 9 år från att den brottsliga gärningen vidtogs till att dom meddelats.Vänligen,

Penninglån, preskription

2015-10-09 i Preskription
FRÅGA |Vart är tidsgränsen för att kräva tillbaka ett penning lån av en vän
Mattias Vilhelmsson |Hej!Preskriptionstiden för en fordran är tio år från att den tillkom, 2 § preskriptionslagen. Preskriptionstiden avbryts t.ex. om låntagaren betalar eller erlägger amortering eller då långivaren kräver betalning eller på annat sätt skriftligen gör låntagaren uppmärksam på skulden, 5 § PreskL. Avbryts preskriptionen börjar ny preskriptionstid att löpa.

Preskription av inkassokrav

2015-08-27 i Preskription
FRÅGA |hej jag har fått ett inkasso krav från sv,adress ändring 637 kr detta Gäller från fakturadatum 1997-03-13 det e 18 år sedan kan dom verkligen kräva detta så långt efter ???? TACK
Daniel Scharff |Hej,tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.Preskriptionslagen (1981:130) gäller i denna situation. Enligt 2 § i lagen är preskriptionstiden är tre år för fordran mot en konsument, om fordringen avser en vara, tjänst eller annan nyttighet som en näringsidkare i sin yrkesmässiga verksamhet har tillhandahållit konsumenten för huvudsakligen enskilt bruk. Detsamma gäller fordran mot den som har gått i borgen för betalningen av en sådan fordran. Den treåriga preskriptionstiden gäller dock inte fordringar som grundar sig på löpande skuldebrev.5 och 6 §§ i lagen anger att mottagandet av en ny faktura räknas som ett preskriptionsavbrott, det innebär att en ny frist om tre år börjar löpa. Detsamma gäller exempelvis om du erkänner kravet gentemot bolaget, utfäster betalning eller om du får ett kravbrev.Har det sammanfattningsvis gått mer än tre år mellan påminnelserna kan de inte kräva att du betalar pengarna. Ett så gammalt kravbrev behöver du inte betala.Med vänliga hälsningar

Preskriptionstid för studielån, preskriptionsavbrott

2015-10-30 i Preskription
FRÅGA |Hej, jag har haft lan av Csn och inte betalat tillbaks sen nastan femton ar tillbaka. Det anda jag har betalat ar arsbellop. Forra aret var det trubbel med att skicka in papper som styrker att jag inte hade tjanat nagot ar 2012. Men det fixade sig. Ska inte detta vara over snart och om det ar tio ar for att preskribera, ar inte csn aterbetaningsskyldiga for arsbeloppet?
Alexandra Wikner |Hej, och tack för din fråga. När det gäller preskriptionstid så har studielån en längre preskriptionstid än andra fordringar. I preskriptionslagen anges mycket riktigt preskriptionstiden till 10 år för de flesta fordringar (undantag finns). Men enligt studiestödslagen 6 kapitlet 12 § så är preskriptionstiden för studielån 25 år numera. Tidigare var preskriptionstiden 10 år även för studielån, och det av det du skriver troligt att ditt lån omfattas av de äldre reglerna och den tioåriga preskriptionstiden. Men det gör ingen större skillnad för dig. Om det sker ett så kallat preskriptionsavbrott så börjar nämligen preskriptionstiden räknas om från noll. Enligt preskriptionslagen 5 § så kan preskriptionsavbrott ske genom att den som är skyldig pengar betalar på skulden, betalar ränta eller erkänner skulden, att långivaren skriftligt påminner om betalning av skulden eller om det väcks talan mot den som är skyldig pengar med anledning av skulden. I ditt fall så skriver du att du har betalat årsbelopp, samt att du skickat in papper på att du pga låg inkomst inte ska behöva betala på skulden just nu - alltså har CSN krävt dig på betalning, även om de sedan satt ner beloppet. Båda de händelserna innebär preskriptionsavbrott, och tiden börjar räknas från noll igen och tio alternativt tjugofem nya år löper (se 6 § preskriptionslagen). Så att man inte betalat på en skuld under ett visst antal år behöver inte betyda att den preskriberats, utan om den som vill ha betalt har påmint om skulden och skriftligt krävt betalning till exempel varje år så preskriberas den inte.Din CSN-skuld preskriberas alltså inte så länge CSN fortsätter kräva betalt. Hoppas att du fick svar på din fråga!Vänligen,

Preskriptionstid

2015-10-10 i Preskription
FRÅGA |Jag har fått ett brev från kronofogdemyndigheten för en obetald skuld från 1992.Sökande är en aktiebolaget. jag undrar om den har inte Preskriberas även om jag har inte fått något brev.
Josefin Lind |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! Allmän information om preskriptionVad preskription innebär uttrycks i 8 § preskriptionslagen (PreskL), där det framgår att en borgenär inte längre kan göra en fordran aktivt gällande mot gäldenären. Preskriptionstiden är normalt tio år med undantag för vissa specifika fordringar, som till exempel konsumentfordringar, se 2 § PreskL. Borgenären kan avbryta en preskription på ett flertal olika sätt, vilka anges i 5 § PreskL. Innebörden av ett preskriptionsavbrott regleras i 6 § PreskL där det stadgas att en ny preskriptionstid börjar löpa dagen då ett preskriptionsavbrott sker, fordran kan alltså göras gällande i ytterligare tio år (eller kortare beroende på vilken fordran det gäller). Preskription i ditt fall Av vad jag kan utläsa av din fråga har borgenären (aktiebolaget) inte avbrutit preskriptionstiden på något sätt, till exempel genom att skicka skriftliga krav eller erinringar om fordran till dig, och du har inte heller på något sätt erkänt fordringen genom att du till exempel har betalt en viss summa varje månad/år. Nu vet jag inte vad det är för fordran det handlar om, men det spelar inte så stor roll i det här fallet eftersom det var 23 år sedan skulden uppstod, vilket betyder att preskriptionstiden har löpt ut. Det förutsätter dock att något preskribtionsavbrott ej skett, annars börjar en ny preskriptionstid att löpa och fordringen kan återigen göras gällande av borgenären. I ditt fall har du fått ett betalningsföreläggande från Kronofogden på en skuld som är preskriberad (såvida något preskribtionsavbrott ej skett) och därför har du möjlighet att bestrida kravet om du önskar. Det gör du genom att skriftligen meddela Kronofogden inom den förklaringstid som angavs i föreläggandet du fick hem i brevlådan. Hoppas jag kunde bringa klarhet i frågan och lycka till! Vänligen,

Preskriptionstid på P-böter.

2015-09-23 i Preskription
FRÅGA |Jag hat 3 st p-böter i Göteborg. vill veta preskriberingstiden.Du säger 10 år kronofogden 5 år och konsumentverket 3 år vilket är rätt.Eero Ylönen
Tobias Håkansson |Hej, och tack för att ni har valt att ställa er fråga till oss på LawLine. Nu reder vi ut det här en gång för alla. Preskriptionstiden för en P-bot är 10 år enligt 2 § Preskriptionslagen. (https://lagen.nu/1981:130) Preskriptionstiden kan dock avbrytas genom att borgenären gör en preskriptionsbrytande handling mot gäldenären som att exempelvis skicka en påminnelse. På så vis preskriberas fodringen aldrig. Jag hoppas att ovanstående ska ge svar på er fråga - annars är ni välkommen att återkomma med eventuella följdfrågor i frågeformuläret.

Preskriptionstid gällande anmälan av personskada till försäkringsbolag

2015-08-25 i Preskription
FRÅGA |Ett vanprydande ärr är vad min dotter fick när hon var i 2-3 års ålder. Hon o hennes kusin lekte på gården o kusinen råkade slänga en stålspade i ansiktet på min dotter. Den träffade sån tur va mellan ögonen på näsroten och det började blöda något otroligt mycket. Efter en tur på akuten där hon fick sys med 3-4 stygn fick hon komma hem. Nu har det gått många år och jag tror det är försent att söka ersättning, men måste ju ändå fråga. Hon är nu 17 år och ärret i ansiktet syns tydligt nu när hon ska sminka sig och fixa iordning sig. Jag har aldrig vetat om att man ska få någon ersättning för att man gjort sig illa. Har man rätt till någon ersättning så här lång tid efteråt?
Linda Davidsson |Hej och tack för din fråga!Många försäkringsbolag ger ersättning för vanprydnad såsom ärr. För att få ersättning för vanprydnader som skett vid en olycka måste du ha en olycksfallsförsäkring. Du kan också få ersättning för ärr orsakade av en sjukdom (till exempel ärr pga. en operation), men då krävs det att du har en försäkring som täcker den sjukdomen du lider av. Dom flesta försäkringsbolag kräver att du har uppsökt läkarvård i anledning av din vanprydnad. Gemensamt för alla försäkringsbolag är att du måste vänta 1-2 år efter vanprydnadens uppkomst innan en eventuell ersättning kan lämnas.En skada bör anmälas så fort som möjligt. Har det gått tio år eller mer är det för sent att anmälan skada, rätten till ersättning är då nämligen preskriberad. Att ärendet är preskriberat betyder att du inte längre har rätt till ersättning därför att det gått för lång tid innan du anmälde skadan eller framställde ditt krav. Ersättning för personskada omfattas vanligen av den tioåriga preskriptionstiden som återfinns i preskriptionslagens 2 §, se https://lagen.nu/1981:130 .Eftersom det har gått närmare 15 år sedan olyckan är det således för sent att söka ersättning, precis som du misstänkte. Rätten till ersättning är preskriberad. Vänligen,