Preskription av skuld

2016-01-13 i Preskription
FRÅGA |Har/hade en skuld i ett enskilt mål sedan 1983. Hade indrivning ett par år och har sedan dess inte hört något varken från kronofogde eller fordringsägare. Kan skulden finnas kvar ändå?
Isabel Frick |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Preskription av fordringar behandlas i preskriptionslagen (se här). Preskription av fordran innebär att borgenären förlorar sin rätt att kräva gäldenären på betalning. Normalt sett gäller att en fordran har en preskriptionstid på tio år, med undantag för till exempel konsumentfordringar som har en tid på tre år. Fordringen preskriberas tio år efter dess tillkomst om det inte skett något preskriptionsavbrott. Ett preskriptionsavbrott innebär att preskriptionstiden börjar om och kan till exempel utgöras av att 1. gäldenären utfäster att betalning ska ske, avlägger amortering eller på annat sätt erkänner fordringen 2. gäldenären får ett skriftligt krav på betalning eller påminnelse om fordringen från borgenären3. borgenären väcker talan mot gäldenären.Om skulden finns kvar i ditt fall beror på när det senast skedde ett preskriptionsavbrott. Var det mer än tio år sedan har skulden preskriberats och finns då inte kvar.Hoppas du fick svar på din fråga!Vänligen,

Preskription på fordran

2015-11-21 i Preskription
FRÅGA |Hej!Om man gör en preskrebitionsinvändning och vinner den via tingsrätten, står den anmärkningen kvar hos KFM.Om man gjort invändning hos inkasobolag och för inget svar inom 10 dagar så som det står i brevet och i mailet, hur går man då vidare? Man vill såklart ha bevis på att skulden är avskriven.Tack för svar!
Philip Söderberg |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!SvarEn preskriptionsinvändning är inget i sig som behöver göras ifall Kronofogdemyndigheten (KFM) förelägger en person att yttra sig över en ansökan om betalningsföreläggande. Ett bestridande rörande betalningsföreläggande ska vara tydligt och skriftligt men kräver ingen särskild motivering, se 25 & 31 - 33 §§ Lagen om betalningsföreläggande och handräckning (BFL).Det är oftast brukligt att kontakta motparten för att få reda på ifall en skuld avskrivits eller ej. Att skicka ett mejl eller ringa till inkassobolaget kan ge dig klarhet i vad som gäller framöver.UtredningPreskription innebär att borgenären inte längre med rättsliga medel (via domstol eller KFM) kan söka utfå sin rätt till, se 8 § Preskriptionslagen.Har en gäldenären vunnit framgång med en invändning om preskription kommer domstolens avgörande bli ett ogillande av borgenärens talan. Denna dom vinner efter överklagandefristen gått ut rättskraft, se 17:11 Rättegångsbalken. Detta innebär även att samma borgenär inte senare kan väcka talan mot gäldenären för samma fordran. Om så sker ska borgenärens talan avvisas på grund av rättegångshinder, 17:11 & 34:1 Rättegångsbalken. Ansöker borgenären, efter dom fallit och vunnit laga kraft, om betalningsföreläggande hos KFM, kommer detta behandlas som vanligt. Detta innebär i praktiken att den initiala invändningen om preskription inte kommer beaktas förrän målet efter överlämnande når tingsrätten igen. När så sker kommer inte invändningen i sig beaktas utan istället den tidigare domens rättsverkan som rättegångshinder. Det skulle kunna formuleras som att invändningen står sig även vid KFM, men det har ingen betydelse i sig att bestridandet rör just preskription. SlutordDet är sällan helt lätt att veta hur man ska gå tillväga när det kommer till kontakt med myndigheter och större organisationer. Har du fler frågor kring ditt ärende så kontakta gärna oss på tfn 08-533 300 04 (måndag till onsdag 10:00-16:00) eller maila oss på info@lawline.seDu kan även boka en tid hos en kvalificerad jurist här för att få hjälp med ditt ärende.

Preskriptionstid på fordringar avseende skadestånd

2015-11-05 i Preskription
FRÅGA |Jag drog på mig stora skulder när jag var 16 år gammal (10 år sedan) då jag åkte på stort skadestånd. Min fråga är om preskriptionstiden är 3 eller 10 år när första fordringsägaren är länsförsäkringar och sedan intrum justitia och nu kfm?
Beatrice Walldov |Hej och tack för din fråga!Enligt huvudregeln i 2 § Preskriptionslagen (nedan PreskL) preskriberas en fordran 10 år efter dess tillkomst.Om det rör sig om skadestånd i anledning av brott gäller ibland särskilda regler som innebär att preskriptionstiden kan förlängas. Enligt 3 § PreskL kan skadeståndsfordran på grund av brott inte preskriberas förrän själva brottet preskriberats enligt 35 kap brottsbalken. Regeln innebär att straff inte kan utdömas om inte den misstänkte har åtalats eller häktats för brottet inom viss tid från brottstillfället. Denna bestämmelse aktualiseras vid svårare brott med längre preskriptionstider. Om domen i ett sådant brott meddelas senare än 10 år efter brottstillfället preskriberas brottsoffrets skadeståndsfordran ett år efter domen.Den generella preskriptionsbestämmelsen i 2 § PreskL på 10 år gäller dock enbart under förutsättning att inga preskriptionsavbrytande åtgärder vidtagits. En preskriptionsavbrytande åtgärd innebär att en ny preskriptionstid börjar löpa från dagen för preskriptionsavbrottet enligt 6 § PreskL. Enligt 5 § PreskL sker en preskriptionsavbrytande åtgärd när en av följande händelser inträffar:5 § Preskription avbryts genom att1. gäldenären utfäster betalning, erlägger ränta eller amortering eller erkänner fordringen på annat sätt gentemot borgenären,2. gäldenären får ett skriftligt krav eller en skriftlig erinran om fordringen från borgenären eller3. borgenären väcker talan mot gäldenären eller annars åberopar fordringen gentemot gäldenären vid domstol, hos Kronofogdemyndigheten eller i skiljeförfarande, konkursförfarande eller förhandling om offentligt ackord.Om du erkänner fordringen mot borgenären, får hem ett kravbrev från borgenären, eller om någon av borgenärerna väcker talan mot dig vid domstol bryts alltså preskriptionstiden och börjar räknas på nytt. Detta innebär att oavsett hur längesen du blev ansvarig för skulderna så preskriberas de inte under förutsättning att en av ovanstående händelser inträffat under de senaste 10 åren.Hoppas du är nöjd med ditt svar, om inte, eller om du har närmre funderingar är du varmt välkommen att återkomma till oss på Lawline!

Preskriptionstid för studielån, preskriptionsavbrott

2015-10-30 i Preskription
FRÅGA |Hej, jag har haft lan av Csn och inte betalat tillbaks sen nastan femton ar tillbaka. Det anda jag har betalat ar arsbellop. Forra aret var det trubbel med att skicka in papper som styrker att jag inte hade tjanat nagot ar 2012. Men det fixade sig. Ska inte detta vara over snart och om det ar tio ar for att preskribera, ar inte csn aterbetaningsskyldiga for arsbeloppet?
Alexandra Wikner |Hej, och tack för din fråga. När det gäller preskriptionstid så har studielån en längre preskriptionstid än andra fordringar. I preskriptionslagen anges mycket riktigt preskriptionstiden till 10 år för de flesta fordringar (undantag finns). Men enligt studiestödslagen 6 kapitlet 12 § så är preskriptionstiden för studielån 25 år numera. Tidigare var preskriptionstiden 10 år även för studielån, och det av det du skriver troligt att ditt lån omfattas av de äldre reglerna och den tioåriga preskriptionstiden. Men det gör ingen större skillnad för dig. Om det sker ett så kallat preskriptionsavbrott så börjar nämligen preskriptionstiden räknas om från noll. Enligt preskriptionslagen 5 § så kan preskriptionsavbrott ske genom att den som är skyldig pengar betalar på skulden, betalar ränta eller erkänner skulden, att långivaren skriftligt påminner om betalning av skulden eller om det väcks talan mot den som är skyldig pengar med anledning av skulden. I ditt fall så skriver du att du har betalat årsbelopp, samt att du skickat in papper på att du pga låg inkomst inte ska behöva betala på skulden just nu - alltså har CSN krävt dig på betalning, även om de sedan satt ner beloppet. Båda de händelserna innebär preskriptionsavbrott, och tiden börjar räknas från noll igen och tio alternativt tjugofem nya år löper (se 6 § preskriptionslagen). Så att man inte betalat på en skuld under ett visst antal år behöver inte betyda att den preskriberats, utan om den som vill ha betalt har påmint om skulden och skriftligt krävt betalning till exempel varje år så preskriberas den inte.Din CSN-skuld preskriberas alltså inte så länge CSN fortsätter kräva betalt. Hoppas att du fick svar på din fråga!Vänligen,

Preskriptionstid och avbrott vid konsumentfordran

2016-01-05 i Preskription
FRÅGA |Har en fråga angående preskriptionstid.Jag har en skuld som är en konsumentskuld och tiden är flera år över 3 år men jag har börjat betala denna skuld utan vetskapen att preskription var aktuell och undrar nu om jag behöver fortsätta betala denna skuld.Jag betalar till ett inkassobolag varje månad (som påbörjades långt efter preskriptionstid) och de hävdar att eftersom jag har en avbetalningsplan på det så ses det som ett avbrott på preskriptionstiden fast den redan löpt ut innan jag påbörjade min avbetalning till dem.Stämmer det att jag måste fortsätta betala denna skuld fast tiden för preskription har fallit långt över 3 år.Är detta något ni har ett klart svar på och kan tänkas hjälpa mig med är jag väldigt tacksam.
Pernilla Friman |Hej och tack för din fråga!Reglerna om preskriptionstid finns i preskriptionslagen som du hittar här. Det stämmer att en konsumentfordran förfaller efter tre år och att skulden inte längre kan drivas in efter att denna tid har passerat. Det spelar ingen roll att du efter denna tid betalat en del av skulden.Vad som inte framgår av din fråga är om du under preskriptionstiden fick något skriftligt krav eller erinran om fordringen. Ett sådant innebär nämligen ett preskriptionsavbrott och då löper en ny preskriptionstid på tre år från det datum du mottog påminnelsen. I så fall har inkassobolaget rätt att ta betalt. Preskriptionsavbrott kan också ske genom att du betalar eller erkänner fordringen eller att borgenären väcker talan mot dig under preskriptionstiden.Vänligen,

Preskription

2015-11-12 i Preskription
FRÅGA |blir en fordran aldrig predrierad? Kan tiden för preskription förlängas hur långt som helst. Gäller inte lagen som säger att man bara kan göra två predkriptionsavbrott.
Eric Brinck |Hej,Tack för din fråga och att du vänder dig till oss på lawline!En civilrättslig preskriptionstid är normalt 10 år. Preskription regleras i allmänhet av preskriptionslagen som du hittar här. I den finns ingen reglering på hur många preskriptionsavbrott man får göra. Så länge preskriptionen bryts minst vart 10 år på sådant vid som framgår av preskriptionslagens 5 § så kommer fordran ej att preskriberas. För konsumenter gäller dock en preskriptionstid om 3 år, och för viss speciallagstiftning kan tiden vara annorlunda, tillexempel är en skattefodran 5 år och fordran för CSN lån 25 år. Sammanfattningsvis kan alltså sägas att det inte finns någon begränsning på maximalt antal preskriptionsavbrott. En fordran kan därför bestå under väldigt lång tid så länge preskriptionsavbrott görs gällande. Hoppas det var svar nog på din fråga!Vänliga hälsningar

Preskriptionstid

2015-10-30 i Preskription
FRÅGA |Min bror fick 95000 av min far och en revers skrevs med 5% ränta 1996. Vår far avled några dagar senare. När bouppteckningen gjordes skrevs reversen om och vår mor står som fordringsägare. Skulden finns också upptagen i bouppteckningen. Under åren som gått har ingen ränta betalats. Ingen part säger sig komma ihåg detta lån och min bror hävdar nu att reversen är ogiltig. Stämmer detta? Med vänlig hälsning
Alexandra Wikner |Hej, och tack för din fråga!Om det sedan 1996 inte betalats något på skulden, varken amortering eller ränta och om din mor i egenskap av fordringsägare inte skriftligen krävt betalning av skulden så är den enligt preskriptionslagen preskriberad då det förflutit mer än 10 år utan preskriptionsavbrott (se 2 § och 5 §). Verkan blir då enligt 8 § samma lag att din mor förlorar rätten att kräva betalt. Däremot så kan din mors efterskänkande av skulden till din bror ses som ett förskott på arv enligt ärvdabalken 6 kap 1 §, som huvudregel ska nämligen alla gåvor till bröstarvingar ses som förskott på arv om det inte i gåvobrev eller liknande tydligt uttryckts motsatsen. Ett förskott ska då räknas av från hans arv efter er mor när hon avlidit (se kap 6 ärvdabalken)Hoppas att du fick svar på din fråga.Vänligen,

Preskriptionstid för skadestånd

2015-10-26 i Preskription
FRÅGA |Hur lång tid efter en dom kan man kräva sitt skadestånd? Finns det en preskriptionstid på det?
Mikael Stade |Hej och tack för din fråga!Beroende på anledningen till skadestånd kan preskriptionstiden variera. Om det rör sig om ett skadestånd som grundar sig på annat än brott preskriberas skadeståndsfordran som en vanlig civilrättslig fordran enligt huvudregeln i 2 § preskriptionslagen (PreskL) d.v.s. 10 år räknat från fordringens tillkomst om preskriptionen inte avbryts dessförinnan.Vad gäller skadestånd p.g.a brott finns en specialbestämmelse i 3 § PreskL. Där sägs att en sådan fordran, där ansvar för brott har avgjorts, preskriberas ett år efter den dag som meddelades, om inte preskriptionstiden går ut senare enligt (2 § PreskL). Huvudregeln i 2 § med 10 års preskriptionstid gäller såldes även här, men preskriptionstiden kan förlängas ett år om det är så att det har gått mer än 9 år från att den brottsliga gärningen vidtogs till att dom meddelats.Vänligen,