Vittneskrav och preskription för skuldebrev

2012-04-16 i Preskription
FRÅGA |Hej. Jag har en god vän som önskat hjälp av mig. För mer än 10 år sedan efter deras skilsmässa så uppstod en situation där hennes ex krävde att hon skulle underteckna ett skuldbrev vilket hon gjorde, detta är dock inte bevittnat eller registrerat någonstans utan bara ett papper. Nu kommer han och kräver pengar samt ränta för detta. Tyvärr har hon påbörjat en avbetalning med 300 kr / månaden i 2 månader. Jag anser att hon ska vägra betala detta. Vad säger lagen? Är ett skuldbrev giltigt som inte är bevittnat. Kan man åberopa preskription när man betalat eller måste man gå till rätten ?
Anna Nordlander |Hej, Frågor rörande skuldebrev regleras i skuldebrevslagen (https://lagen.nu/1936:81) . I lagen uppställs inga krav på att ett skuldbrev ska bevittnas för giltighet och således är ett skuldbrev som uppfyller övriga krav giltigt oberoende av om det är bevittnat eller ej. De allmänna reglerna om preskription går att finna i preskriptionslagen(PreskL) (https://lagen.nu/1981:130 ). För vissa fordringar gäller specialregler, men i detta fall verkar de allmänna reglerna vara tillämpliga. Utgångspunkten är att en fordran preskriberas efter 10 år 2§ PreskL om inte ett preskriptionsavbrott utförs, vilket innebär att en ny preskriptionstid börjar löpa från det datum då den preskriptionsavbrytande handlingen utfördes PreskL 6§. De handlingar som innebär att preskriptionen avbryts listas i 5§p1-3 PreskL. I 5§1p PreskL stadgas att en erlagd betalning är en sådan handling som innebär att gäldenären erkänner borgenärens fordring på ett sådant sätt att preskriptionen avbryts. Det verkar alltså tyvärr inte som att din vän kommer kunna hävda preskription för att undvika att betala fordran. MVH

Hur lång är preskriptionstiden för fordringar?

2012-04-07 i Preskription
FRÅGA |Hur länge kan fordringsägarna få hålla på? Jag har varit märkt sen 1994 och dom fortsätter jag avbet till bank 1200 i månaden får ej skuldsanering på grund att jag står för halva boendet som vi sköter exemplariskt.
Sebastian Wallin |Hej och tack för din fråga! Det korta svaret är att fordringsägarna kan hålla på tills du betalar dina fordringar, får skuldsaneras eller preskriptionstiden löper ut. Det långa svaret på din fråga är, förutsatt att du är att se som konsument, att preskriptionstiden är tre år efter fordringarnas tillkomst. Preskriptionstiden kan dock avbrytas och i samband med att den avbryts börjar en ny preskriptionstid om tre år att löpa (2 § 2 st. Preskriptionslagen, se https://lagen.nu/1981:130). Preskriptionstiden avbryts varje gång du betalar/avbetalar fordringen eller på annat sätt erkänner den samt varje gång du får ett skriftligt krav från fordringsägarna (se 5 § Preskriptionslagen). Vänligen

Preskription av fordran

2012-03-18 i Preskription
FRÅGA |Hej Jag har en fråga. Jag har en gammal hyresskuld som det blev tredskodom på ca år 2003. Jag undrar nu om jag kan bestrida detta kravet då jag anser att det är preksriberat fastän det har varit en tredskodom på det?
Angelica Hage |Hej och tack för din fråga Vid preskription av fordringar är huvudregeln att en fordran preskriberas tio år efter dess uppkomst om inte preskriptionen avbryts dessförinnan, se preskriptionslagen 2 § 1 st. Handlar det om en fordran mot en konsument preskriberas den tre år efter dess tillkomst om inte preskriptionen har avbrutits dessförinnan, se preskriptionslagen 2 § 2 st. Preskriptionsavbrott kan bland annat ske genom att gäldenären (som har en skuld att betala till borgenären) betalar eller avbetalar fordringen eller på annat sätt erkänner den, att gäldenären får ett skriftligt krav från borgenären eller att borgenären väcker talan mot gäldenären vid domstol, se preskriptionslagen 5 §. Avbryts preskriptionstiden genom att talan har väckts eller genom att fordringen annars har åberopats genom att borgenären väckt talan mot gäldenären eller annars åberopar fordringen gentemot gäldenären vid domstol, hos Kronofogdemyndigheten eller i skiljeförfarande, konkursförfarande eller förhandling om offentligt ackord, löper en ny preskriptionstid enligt 2 § (se ovan) från den dag dom (i detta fall tredskodom) eller slutligt beslut meddelas eller det rättsliga förfarandet avslutas på annat sätt. Mer om fordringars preskription hittar du i preskriptionslagen, se http://www.lagen.nu/1981:130. Vänligen

Den allmänna preskriptionstiden

2012-02-05 i Preskription
FRÅGA |Hej. Om ett löpande kontrakt finns men ingen kontakt sker mellan parterna på flera år, när upphör då avtalet att gälla? Tex. underhåll för ett hus. Säg att ingen kontakt funnits och ingen betalning har gjorts på 10 år, och man sedan får en räkning för de 3 senaste åren. Vad gäller? Tack på förhand. Mvh Danne
Rikard Wahlström |Hej, Tack för din fråga. Den allmänna preskriptionstiden är tio år och denna börjar löpa från och med fordringens uppkomst, 2 § 1 st. preskriptionslagen (PreskL). Detta innebär att fordringen preskriberas efter tio år om inget preskriptionsavbrott sker dessförinnan. Hur ett preskriptionsavbrott görs framgår av 5 § PreskL. Om tio år har förflutit och om ingen kontakt har funnits eller någon betalning erlagts innebär detta att fordringen är preskriberad. Detta gäller förutsatt att inget preskriptionsavbrott skett på något annat, i 5 § PreskL, angivet sätt. Hur det ser ut i detta fall vet jag inte. Jag hoppas att detta besvarade dina funderingar. Annars är du välkommen med ytterligare frågor till oss. Med vänlig hälsning,

Preskription av hyresfordringar

2012-04-07 i Preskription
FRÅGA |Hur gamla fakturor får ett företag fakturera utan att tidigare skickat någon påminnelse på? Jag har nämligen fått en faktura från min gamla bostadsrättsförening i samband med mitt utträde. HSB på en hyra från 2010 och en från 2011 som de tidigare ej skickat påminnelse om. Är detta okej? Känns som att iallafall den från 2010 är lite väl gammal.
Rikard Wahlström |Hej, Tack för din fråga. En fordran preskriberas tio år efter dess tillkomst, om inte preskriptionen avbryts dessförinnan, se 2 § första stycket preskriptionslagen (PreskL). För s.k. konsumentfordringar gäller en alternativ preskriptionstid om tre år, se 2 § andra stycket PreskL. Detta innebär att ingen av hyrorna som du nu har fått krav på har preskriberats. Genom fakturorna har preskriptionen dessutom avbrutits, vilket innebär att en ny preskriptionstid om tre år har börjat löpa, eftersom du har fått ett skriftligt krav eller erinran om fordringen från borgenären, se 5 § första stycket 2 samt 6 § PreskL. Med vänlig hälsning,

Preskription av fordran

2012-03-18 i Preskription
FRÅGA |Hej Jag har en fråga.Jag har en gammal hyresskuld som det blev tredskodom på ca år 2003. Jag undrar nu om jag kan bestrida detta kravet då jag anser att det är preksriberat fastän det har varit en tredskodom på det?
Angelica Hage |Hej och tack för din frågaVid preskription av fordringar är huvudregeln att en fordran preskriberas tio år efter dess uppkomst om inte preskriptionen avbryts dessförinnan, se preskriptionslagen 2 § 1 st. Handlar det om en fordran mot en konsument preskriberas den tre år efter dess tillkomst om inte preskriptionen har avbrutits dessförinnan, se preskriptionslagen 2 § 2 st.Preskriptionsavbrott kan bland annat ske genom att gäldenären (som har en skuld att betala till borgenären) betalar eller avbetalar fordringen eller på annat sätt erkänner den, att gäldenären får ett skriftligt krav från borgenären eller att borgenären väcker talan mot gäldenären vid domstol, se preskriptionslagen 5 §. Avbryts preskriptionstiden genom att talan har väckts eller genom att fordringen annars har åberopats genom att borgenären väckt talan mot gäldenären eller annars åberopar fordringen gentemot gäldenären vid domstol, hos Kronofogdemyndigheten eller i skiljeförfarande, konkursförfarande eller förhandling om offentligt ackord, löper en ny preskriptionstid enligt 2 § (se ovan) från den dag dom (i detta fall tredskodom) eller slutligt beslut meddelas eller det rättsliga förfarandet avslutas på annat sätt. Mer om fordringars preskription hittar du i preskriptionslagen, se http://www.lagen.nu/1981:130.Vänligen

Preskription konsument

2012-02-19 i Preskription
FRÅGA |Är jag skyldig till betalning? Jag har fått en faktura från ett försäkringsbolag som har övertagit ett annat försäkringsbolag där jag tidigare var kund (företaget där jag var kund finns ej längre). Fakturan går snart 3år tillbaks och jag har inte tidigare mottagit någon faktura.
Mathias Gunnervald |Hej, Regler om preskription av fordringar återfinns i preskriptionslagen (PreskL), se https://lagen.nu/1981:130. Den allmänna preskriptionstiden är tio år, men för bland annat konsumentfordringar gäller en treårig preskriptionstid. Under denna tid måste preskriptionsavbrott göras för att preskription ej ska inträda, se 2 § PreskL. Ett preskriptionsavbrott kan ske på flera sätt, till exempel genom att en påminnelsefaktura skickas, vilket medför att en ny preskriptionstid om tre år börjar löpa. Det bör dock tilläggas att innebörden av preskription är att borgenären inte längre kan kräva betalning av gäldenären, eller exempelvis ta hjälp av Kronofogdemyndigheten för att driva in fordran, jfr 8§. Preskription påverkar inte själva skuldförhållandet, som fortfarande består. En gäldenär som vill göra rätt för sig kan naturligtvis välja att frivilligt betala trots att fordran preskriberats. Sammanfattningsvis är du troligtvis skyldig att betala den aktuella fordringen då preskriptionstiden om tre år inte hunnit inträda. Svaret bygger på att du är privatperson och alltså inte tagit försäkringen som företagare. Vänligen,

Preskription av fordran som innehas av Trafikförsäkringsföreningen

2012-02-04 i Preskription
FRÅGA |Hej Fick ett brev från kfm 2012-01-09 (skuld att betala) från 2002-03-13 till Tff. Borde inte den vara preskribrad? Mvh
Rikard Wahlström |Hej, Tack för din fråga. Preskriptionslagen är tillämplig på fordringar som innehas av Trafikförsäkringsföreningen, se 1 § preskriptionslagen (PreskL). En fordran preskriberas tio år efter tillkomsten, om inte preskriptionen avbryts dessförinnan, 2 § 1 st. PreskL. Rör det sig om en s.k. konsumentfordran är dock preskriptionstiden tre år, 2 § 2 st. PreskL. I hovrättsfallet RH 2007:6 konstaterades att Trafikförsäkringsföreningens krav på trafikförsäkringsavgift är underkastad tioårig preskriptionstid. Av 5 § PreskL framgår hur en preskription avbryts. Detta kan ske bl.a. genom att borgenären väcker talan mot gäldenären eller annars åberopar fordringen gentemot gäldenären vid domstol, hos Kronofogdemyndigheten eller i skiljeförfarande, konkursförfarande eller förhandling om offentligt ackord. Det framgår av din fråga att det brev du fått är från Kronofogdemyndigheten. Eftersom tio år inte har förflutit sedan skulden uppkom har någon preskription inte inträtt och preskriptionen har, genom brevet, avbrutits. Varje gång en preskription avbryts börjar en ny preskriptionstid om tio alternativt tre år att löpa, 6 § PreskL. Jag hoppas detta besvarade din fråga. Annars är du välkommen med ytterligare frågor till oss. Med vänlig hälsning,