Preskriptionstid och ränta

2015-04-11 i Preskription
FRÅGA |Jag har som privatperson en fordran mot ett AB (enmansbolag) sedan 2007-08-31.Vilken preskriptionstid gäller och vilken ränta kan jag kräva? Ingen ränta har avtalats i skuldebrevet.
David Hedendahl |Hej och tack för din fråga!Huvudregeln ifråga om fordringar är att dessa preskriberas tio år efter tillkomsten, 2 § 1 st. preskriptionslagen (PreskrL). I din situation är ingen undantagsregel tillämplig och fordran preskriberas därför den 31 augusti 2017.Om ingen ränta är avtalad gäller räntelagens bestämmelser. Den dröjsmålsränta borgenären kan göra gällande enligt lagen anges i 6 §, dvs. "en räntefot som motsvarar den vid varje tid gällande referensräntan enligt 9 § med ett tillägg av åtta procentenheter." I skrivande stund är referensräntan 0 %, vilket innebär att dröjsmålsräntan endast uppgår till 8 %.MVH

Preskriptionstid för fakturor

2015-03-16 i Preskription
FRÅGA |När är det försent att fakturera mellan företag - företag, privat - företag eller företag - privatperson.När måste man senast skicka en faktura för att kunna kräva att få betalt.Finns det några gränser för att den ska vara juridiskt bindande?Vad gäller med påminnelser?
Mustafa Sheikh Abdi |Hej,Tack för din fråga!En faktura är en fordring på betalning och omfattas av preskriptionslagen (1981:130). Beroende på vilka som är parter i avtalet är preskriptionstiden 3 år eller 10 år. Preskriptionstid på 3 år gäller för fordringar som är riktade mot konsumenter och som avser en vara, tjänst eller annan nyttighet en näringsidkare har tillhandahållit konsumenten för huvudsakligen enskilt bruk (2 § 2 st. preskriptionslagen). Preskriptionstid på 10 år gäller fordringar som är riktade mot en annan näringsidkare eller mellan två privatpersoner (t.ex. en privatskuld). När preskriptionstiden har gått ut förlorar borgenären (den som vill få betalt) rätten att begära betalning, enligt 8 § preskriptionslagen.Preskriptionen bryts, enligt 5 §, om:Gäldenären (den som är skyldig att betala) utfäster betalning, erlägger ränta eller amortering eller erkänner fordringen på annat sätt gentemot borgenären, ellerfår ett skriftligt krav eller påminnelse från borgenären om fordringen, ellerom borgenären väcker talan mot gäldenären vid domstol, Kronofogdemyndigheten eller i skiljeförfarande m.m.Om preskriptionstiden bryts pga. erkännande, krav eller erinran, löper en ny preskriptionstid, enligt 6 § preskriptionslagen. Dvs. att borgenären kan förlänga preskriptionstiden med ytterligare 3 eller 10 år. Denna process kan upprepas flera gånger, så länge något av kriterierna i 5 § uppfylls.Hoppas mitt svar var till din hjälp!Med vänliga hälsningar,

Krav från Trafikförsäkringsföreningen

2015-02-28 i Preskription
FRÅGA |trafiksförsäkringsföreningen skickade ut innan jul ett papper till mig med en skuld på drygt 25.000 !! detta skulle gälla 2 bilar med summor från år 2000...??..Jag sökte på bilarna eftersom de sade mig inget alls !!!...men de fanns ju inte kvar idag utan idag var regnumren på andra bilar i stockholm. Förstår inget alls och har ALDRIG hört något om detta under alla dessa år. Dessutom har jag varit skuldsatt och för drygt 2 år sedan lyckades jag betala alla mina skulder, ringde runt till alla bolag, kronofogden mm för att se att jag verkligen var helt skuldfri...!! vilket jag var och fick papper på från fler håll..Har också alltid haft bil och betalt på den och ALDRIG har TFF SAGT NÅGOT OM DETTA..Men nu 14-15 år senare kommer detta...Jag mailade dem direkt och frågade vad detta var..men fick inget svar..Varit på långresa 1 månad, och i dag kom brevet från kronofogden !! Vansinnig och jätte ledsen..Efter 2o år skulle jag nu i början på 2015 vara fläckfri och kunna söka lägenhet mm...nu är det dax igen , och nu på grunder jag verkligen inte fattar något av ..får det gå till såhär???????????????..Hjälp mig !!
Thomas Borgenfalk |Hej,Tack för att du vänt dig till Lawline med din fråga.Vad tråkigt att höra om situationen. Det är naturligtvis inte kul att få ett kravbrev om något man inte vet vad det gäller. Om du vet med dig att du aldrig stått som ägare på de bilarna de hävdar så rör det sig uppenbarligen om ett fel från deras sida. Då skulle jag rekommendera dig att bestrida deras fordran. Jag antar att brevet du fått från Kronofogdemyndigheten är ett kravbrev, ett s.k. föreläggande. I det borde det även finnas instruktioner om hur du går till väga för att bestrida betalningsskyldigheten. Min rekommendation är därför att du skickar ett bestridandebrev till KFM. De kommer då att fråga Trafikförsäkringsföreningen (TFF) om de vill ta saken vidare till domstol. Under tiden kan det vara bra att fortsätta försöka få tag i dem, TFF, och få situationen utredd. Dessutom gäller att en fordran från TFF preskriberas, dvs blir ogiltig, efter tio år såvida de inte avbrutit preskriptionstiden genom att skicka ett kravbrev (då börjar preskriptionstiden om). Om det stämmer att du inte hört något från dem på över tio år så har fordran preskriberats och de kan därför inte kräva dig på skulden. Du kan därför i ditt bestridande till Kronofogden uppge två anledningar: 1) att du aldrig stått som ägare för bilarna och därför inte är rätt person att kräva samt 2) att fordran i vart fall har preskriberats eftersom tio år har gått sen skulden uppkom.Om saken går vidare till domstol kan det vara bra att ta kontakt med en verksam jurist som kan ge dig vidare rådgivning i ärendet.Mer om betalningsföreläggande (KFM) kan du läsa här: https://www.kronofogden.se/Fattettbrev.htmlPreskriptionslagen finner du https://lagen.nu/1981:130#P2S1.Lycka till och hör gärna av dig om du har fler frågor!Vänliga hälsningar,

Preskription av en skadeståndsfordran pga. brott

2015-02-24 i Preskription
FRÅGA |HejOm jag blev misshandlad och gärningsmannen greps på plats och dömdes till skadestånd till mig 1vecka efter brott, hur många år ha jag rätt att kräva ersättning? 1år eller 10år efter?
Anna Berglund |Hej och tack för din fråga!Som utgångspunkt så gäller att en skadeståndfordran pga. ett brott, liksom en civilrättslig fordran, preskriberas efter tio år, se 2 § preskriptionslagen. Preskriptionstiden börjar normalt räknas från den dag då brottet begicks.Det är möjligt att en fordran pga. brott preskriberas senare en tio år, vilket följer av 3 § preskriptionslagen. En fordran kan nämligen inte preskriberas innan åtalspreskriptionen har löpt ut om inte ansvarsfrågan har avgjorts dessförinnan. Om ansvarsfrågan har avgjorts, t.ex. genom dom, så preskriberas fordran ett år efter det att ansvarsfrågan blev avgjord, såvida inte preskriptionstiden är längre enligt 2 § preskriptionslagen, dvs. tio år från det att brottet begicks. Detta kommer inte att bli aktuellt i ditt fall eftersom ansvarsfrågan har avgjorts, och preskriptionstiden om tio år fortfarande är längre. För din skadeståndsfordran gäller alltså en preskriptionstid om tio år från den dag då brottet begicks. Det är möjligt med ett preskriptionsavbrott t.ex. om du, enligt 5 § preskriptionslagen, skickar ett skriftligt krav till den som är betalningsskyldig eller om du åberopar fordringen vid Kronofogdemyndigheten. Ett preskriptionsavbrott innebär att preskriptionstiden börjar om enligt vad som följer av 6-7 §§ preskriptionslagen. Med vänliga hälsningar

Preskription av över 15 år gamla fordringar

2015-04-04 i Preskription
FRÅGA |Hur går man tillväga för att få över 15 år gamla el- och hyresskulder preskriberade?Lindorff har skickat Ackordsansökan. Går det att få skulderna preskriberade?
Daniel Nykvist |Hej och tack för din fråga!En fordran preskriberas som utgångspunkt när 10 år har passerat från dess tillkomst, om inte preskriptionen avbryts dessförinnan, vilket framgår av Preskriptionslag (1981:130) 2 § första stycket. Om du däremot i egenskap av konsument har upplåtits hyresrätt i bostad och tillhandahållits el, vare sig av näringsidkare eller av ett statligt eller kommunalt organ, så gäller en preskriptionstid à 3 år istället för 10 år (Preskriptionslag 2 § andra stycket). Att en fordran preskriberas innebär att den inte längre kan göras gällande mot dig, vilket även innefattar ränta och annan tilläggsförpliktelse (Preskriptionslag 8 §).Eftersom fordringarna är över 15 år gamla så är de som utgångspunkt preskriberade, om inte preskriptionen har avbrutits innan preskriptionstiden à 10 år alternativt 3 år löpt ut. Om preskriptionen avbryts så börjar en ny preskriptionstid à 10 år alternativt 3 år som utgångspunkt löpa från dagen för preskriptionsavbrottet, som i sin tur kan avbrytas på nytt (Preskriptionslag 6 §). Skulle preskriptionen avbrytas genom att fordringarna åberopas i domstol eller liknande så börjar den nya preskriptionstiden löpa från den dag dom eller slutligt beslut meddelas eller förfarandet avslutas på annat sätt (Preskriptionslag 7 § första stycket). Preskriptionen kan avbrytas genom att du erkänner fordringarna gentemot borgenären, exempelvis genom utfästelse av betalning eller erläggande av ränta och amortering, att du får ett skriftligt krav eller en skriftlig erinran från borgenären eller att borgenären väcker talan mot dig eller på annat sätt åberopar fordringarna mot dig i domstol, Kronofogdemyndigheten, skiljeförfarande, konkursförfarande eller förhandling om offentligt ackord (Preskriptionslag 5 § punkt 1-3). Om någon av dessa händelser har inträffat en eller flera gånger under de senaste 15 åren så kan fordringarna ännu inte ha preskriberats och kan därför göras gällande mot dig, exempelvis i en ackordsuppgörelse. Med vänlig hälsning

Konsumentfordrings preskription

2015-03-06 i Preskription
FRÅGA |Hej,Efter ett ommålnigsarbete av vårt radhus så fick vi en faktura som vida överskred vad vi muntligt kommit överens om. Fakturan kom 2014-09-05och jag skrev ett långt mail och bestred fakturan även vår granne gjorde samma sak.V har inte hört någonting från företaget inga betalningspåminnelser absolut ingenting och vi har inte heller kontaktat dem.Finns det preskriptionstid på ovanstående eller lever fakturan oändligt.
Daniel Nykvist |Hej och tack för din fråga!Eftersom du är en konsument som av ett företag har tillhandahållits en ommålning av ditt radhus så är preskriptionstiden för fordringen 3 år från tidpunkten för avtalets ingående, vilket framgår av Preskriptionslag (1981:130) 2 § andra stycket och förarbeten. Preskriptionen kan dock avbrytas om du utfäster betalning, betalar ränta eller amortering, eller erkänner fordringen på annat sätt gentemot företaget. Den kan också avbrytas om du får ett skriftligt krav eller erinran från företaget, eller företaget väcker talan mot dig i domstol eller på annat sätt åberopar fordringen, exempelvis hos Kronofogdemyndigheten (Preskriptionslag 5 §). Om preskriptionen avbryts genom erkännande, krav eller erinran så löper en ny preskriptionstid à 3 år från dagen för avbrottet (Preskriptionslag 6 §). Effekten av att en fordring till slut preskriberas är att företaget inte längre har någon rätt att kräva ut den (Preskriptionslag 8 § första stycket).Eftersom du har bestridit själva fakturan på grunden av att den inte motsvarar vad ni kom överens om i avtalet så kan det tas till intäkt för att du har erkänt fordringen i sig. Eftersom ett erkännande kan anses föreligga så löper en ny preskriptionstid à 3 år från dagen för avbrottet, d.v.s. den dag du skickade e-postmeddelandet. Med vänlig hälsning

Allmän preskriptionstid på engelska

2015-02-26 i Preskription
FRÅGA |hello i'm wondering if there's any law in sweden about Statue of limitation that says you dont have to pay back loans if they have existed for over 2 years. do we have somthing equal to this statue of limitation in sweden? and if so how does it work and what does it cover?
Fredrik Norberg |Hello and thanks for using our services!The Swedish regulation concerning statue of limitation are stated in Preskriptionslag (1981:130). The principal rule is that depts are written off after a 10-year period (2§).But if the deptor is considered a consumer, in a contractual relationship with a professional business, then the limitation-time is reduced to a 3-year period. Though this limitation-time, regardless of 3 or 10 years, is subjected to a "limitation suspension action" that when used resets the limitation-time (5§). A limitation suspension action can be triggered at any point during the limitation-time, by any of the following actions; (1) reminder, (2) exaction, (3) claim or (4) any other formal legal action.I Hope this advice help has been useful.Best regardsFredrik Norberg

Preskriptionstid för konsumentskuld

2015-02-22 i Preskription
FRÅGA |Hej!Jag befinner mig i obefintlighetsregistret enligt Skatteverket och kan ej nås på något sätt alls.Tyvärr har jag ett par konsumentskulder sedan ca 15 år tillbaka. Dessa finns ej hos Kronofogden.Hur länge tar det för dessa att preskriberas om preskriptionstiden ej avbryts. Fordringsägarna har som sagt ingen möjlighet att nå mig.Tack!
Martin Persson |Tack för att du vänder dig till Lawline.Eftersom du inte kan nås av fordringsägarna kan således inte heller ett preskriptionsbrytande uppstå, det vill säga preskriptionen kan inte hävas på den basis att t.ex. fordringsägaren framställer ett nytt krav om betalning - vilket i normalfallet bryter preskriptionen. Denna preskriptionsbrytande åtgärd samt andra sätt att bryta preskriptionen framgår ur 5 § i preskriptionslagen.Preskriptionstiden börjar att löpa från och med fordringens tillkomst eller sedan datumet för den senaste preskriptionsbrytande aktiviteten.Gällande konsumentskulder, alltså en skuld som uppkommit till följd av köp av en vara eller tjänst av en näringsidkare för konsumentens egna huvudsakliga bruk, är det tre års preskriptionstid vilket framgår av 2 § 2 st i preskriptionslagen.Övriga fordringar, inkluderat löpande skuldebrev likt banklån eller skuld till privatperson, har en preskriptionstid på tio år vilket framgår av 2 § 1 st i preskriptionslagen.Hälsningar,