Fråga om preskription av fordran på betalning - konsument

2016-10-10 i Preskription
FRÅGA |Ny toalett levererad och installerad. Allt OK men ingen faktura har kommit. Är jag skyldig efterforska fakturan?
Gustaf Otterheim |Hej! Tack för att du ställt din fråga till oss på Lawline!Om säljaren inte skickar en faktura till dig är du egentligen inte skyldig att efterforska vad som hänt. Då det kan vara så att en faktura skickats ut men att den av någon anledning kommit bort skulle jag dock rekommendera dig att höra av dig till säljaren och fråga efter fakturan. Om du ej får tag i säljaren per telefon eller mail behöver du dock inte genomföra ytterligare sökningar efter säljaren. Om säljaren ej kräver betalt inom tre år från det toaletten blev installerad är du, om du köpt toaletten som konsument, inte skyldig att betala fakturan då fakturan efter tre år från installationen har blivit preskriberad, se 2 § Preskriptionslagen.

Preskription av konsumentfordran

2016-09-28 i Preskription
FRÅGA |Hej,Jag har en fråga angående preskription vid avbetalning med privat konto- och kortkredit.Jag beställer en vara från ett företag. Jag väljer att betala varan med delbetalning, och finansieringen sker då genom en bank som företaget har ett samarbete med, ex. Resurs Bank. Jag skriver på avtal om konto- och kortkredit och får senare varan levererad. Därefter hör jag inget från varken företaget eller banken i fråga. Vid kontakt med banken så uppger de att de inte fått något betalningsuppdrag från företaget, varför banken inte kontaktat mig om delbetalningsplanen. Det verkar alltså vara någon miss i kontakten mellan företaget och banken.Ponera att tre års tid går, faller min betalningsskyldighet pga preskriptionslageni en sådan situation?
Jonas Tärnroth |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din frågeställning!Regler om preskription återfinns i preskriptionslagen; nedan PreskL, se här.I 2 § PreskL finns preskriptionsfristerna. Fristerna är tio år för alla fodringar som inte är konsumentfordringar, vilka har en treårs frist. Det verkar onekligen så att du har gjort köpet i egenskap av konsument, samt att din motpart varit en näringsidkare. Vid dessa förhållanden är det den treåriga preskriptionen som gäller. Svaret på din fråga är således jakande. Fordran preskriberas efter tre år av passivitet från motpartens sida.Viktigt att tänka på om du vill att fordran ska bli preskriberad är att du inte engagerar dig i samtal om fordran, och inte erkänner den på något sätt. Detta även efter treårs fristen har löpt ut då ett erkännande kan göra dig betalningsskyldig igen. Jag hoppas att du fått svar på din fråga!Vänligen

Preskription samt dold samäganderätt

2016-09-12 i Preskription
FRÅGA |Har lämnat min sambo sedan 14 år, tillsammans köpte vi gård men allt står på han. Vad har jag rätt till vid en försäljning av gården?Har även jobbat på min fd svärfars gård under 5 års tid då han blev för sjuk för att klara av den. Jag och min fd sambo skötte gården mer el mindre själva. Jag lade ner minst 280 timmar på en säsong (okt-maj) och undrar om jag har någon laglig rätt att få betalt för det arbete jag utfört? Menig var att vi skulle ta över gården som "betalning" men nu blir ju inte fallet så då vi separerat?
Jonas Tärnroth |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Regler om samboförhållanden återfinns i sambolagen, se här.Sambor har vid separation en rätt att kunna påkalla bodelning. Bodelningen avser att dela värdet av all samboegendom (3 och 8 §§ sambolagen) mellan samborna. Samboegendom kan bara vara bostad och bohag. Rätten till att begära bodelning är emellertid tidsbegränsad. En sambo kan bara begära bodelning, och därmed få ut ett värde ur samboegendomen, inom ett år från separationen, se 8 § 2 st sambolagen.Den eventuella rätten att bodela fastigheten har således gått förlorad för dig efter så lång tid. Sambolagens regler kan inte åberopas för att få ut ett värde ur gården.En annan fråga är om du kan anses ha dold samäganderätt i fastigheten. Med dold samäganderätt menas att du har rätt till en andel i fastigheten (vanligtvis hälften) trots att din fd. sambo står som "öppen ägare" till den. Dold samäganderätt kan uppstå om (1) egendomen har förvärvats för gemensamt bruk, (2) sambon som inte utåt agerar som avtalspart ska ha lämnat ett ekonomiskt bidrag vid förvärvet, och (3) det ska mellan samborna ha förelegat gemensam partsavsikt att egendomen skulle ägas av makarna gemensamt. Bedömningen om det föreligger dold samäganderätt ska göras utifrån förhållandena vid tiden för förvärvet. Om dessa tre förutsättningar är uppfyllda finns en presumtion om att samborna samäger egendomen. Presumtionen kan dock brytas om den öppne ägaren kan föra bevisning om att något av ovannämnda rekvisit inte är uppfyllt, t ex att den andra sambons ekonomiska tillskott var ett lån eller gåva.En eventuell rätt till värdet i fastigheten är alltså begränsad till institutet dold samäganderätt. Dold samäganderätt är inte föremål för preskription, se NJA 2013 s. 632.Jag ser inte hur du skulle kunna få betalt för ditt arbete på din svärfars gård såvida ni inte hade avtalet om något sådant. Vidare är det så att även om ni hade avtalat om det, så är ett dylikt anspråk redan preskriberat, se 2 § preskriptionslagen.Jag hoppas att du fått svar på din fråga!Vänligen

12 år gammal faktura är preskriberad

2016-09-08 i Preskription
FRÅGA |Hej,Jag är ensam aktieägare i ett AB som jag skulle vilja försätta i frivillig konkurs då vi kommit på obestånd. Omsättning utgörs av ständigt minskande royalty ersättningar och nu är kostnaderna högre än inkomsterna.Min fråga gäller vad jag kan vänta mig beträffande fäljande:Vi har en bokförd skuld som resultat av en tvist i samband med leasing av en dyr data-utrustning som kraschade 1999. Vi lyckades inte få ersättning för orsakad förlust, men finansieringsbolaget lät saken bero och de har inte hört av sig sedan 12 år tillbaka. Fiinns det en risk att jag kan bli personligt ansvarig för detta? Jag förstår att det är svårt att säga vad som kan hända, men vore tacksam för synpunkt från någon med mer erfarenhet.
Emil Danielsson Nykänen |Hej! Tack för att du vände dig till Lawline med din fråga.Eftersom att aktiebolag är en egen juridisk person kan du inte som privatperson bli personligt ansvarig för ett aktiebolags skulder. Det är därför du behöver ett startkapital för att starta aktiebolag.Angående skulden med finansieringsbolaget så om de inte har hört av sig om den på mer än 10 år så är den preskriberad enligt 2 § preskriptionslagen (se https://lagen.nu/1981:130). Skulle de vara så att de gjort preskriptionsbrott, som att påminna dig eller att du betalar (se fullständig lista i 5 § preskriptionslagen https://lagen.nu/1981:130#P5S1) så kan den fortfarande vara giltig, men är då endast giltig mot företaget. Att den är preskriberad betyder att den inte längre är giltig.Du behöver inte oroa dig om någonting egentligen, anmäl din konkurs till tingsrätten i orten du bor i så kommer de utse en konkursförvaltare som tar hand om allt. Det värsta som kan hända är att du inte får några pengar från det ursprungliga aktiekapitalet.Vänligen,

Om en fordran från 1998 ska anses preskriberad

2016-10-06 i Preskription
FRÅGA |Hej.. Har ett dokument som är skrivit 1998. Som är upprättat av en advokatbyrå. Byrån finns kvar än idag.Det gäller en utbetalning som min fd man skulle göra, pg av skulder och exekutiv auktion på vårt dåvarande hus under vårt äktenskap som jag fick betala. Jag hade jobb och samt vårdnaden av våra 2 gemensamma barn. Och han var utan jobb samt att han valde den brottsliga banan. Han har dock fått/haft identitets skydd. Har av tjänat ett straff för brott han begått, ca 3 år. Kom ut i januari. Är detta något jag kan gå vidare med? Då jag är ganska övertygad om att han har pengar troligtvis utomlands. Eller detta är något han har kunnat köpa sig till att advokaten har skrivit utan och ha fakta om hans ekonomiska resurser.
Hedvig Johansson |Hej, tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! Då du betalade dessa skulder som ni, som jag förstår det, egentligen skulle dela på fick du en fordran på din fd man. Detta fastställdes även i detta dokument som du beskriver, vilket underlättar när man ska driva in denna fordring. Problemet är här att det har gått mer än 10 år sedan denna upprättades. Efter en viss tid preskriberas nämligen fordringar vilket innebär att man inte kan göra dem gällande. Om fordringen är preskriberad kan du inte längre kräva av din fd man att han ska betala dessa skulder, det har helt enkelt gått för lång tid. Detta står i 2 § preskriptionslagen. Det finns dock möjlighet att förlänga denna tid, man kan hålla en fordran "levande" i egentligen hur många år som helst. För att detta ska ske behöver borgenären, alltså du, skicka ett skriftlig krav eller påminnelse till gäldenären, här din fd man. Tiden kan även förlängas om din fd man på något sätt lovat att betala, betalat ränta eller amortering eller på något annat sätt har erkänt fordringen gentemot dig, eller om du väckt talan mot honom i domstol (5 § preskriptionslagen). Ifall något av detta skett före år 2008 (det datum då skulderna uppkom), alltså inom tio år, förlängs denna preskriptionstid med 10 år till och du kan fortfarande göra den gällande mot din fd man. Det är du som har bevisbördan för att detta preskriptionsavbrott som det kallas har skett. Du måste alltså visa att du faktiskt har skickat ett brev och att det kommit fram eller att ni har diskuterat fordran vid något tillfälle. Ifall din fordran fortfarande är giltig och inte preskriberats, dvs är för gammal, kan du gå vidare med detta och driva in pengarna av honom. Se dock till att fortsätta hålla fordran giltig genom att sända skriftliga krav eller påminna honom muntligt, samt att du i så fall kan bevisa dessa samtal i framtiden. Hoppas att du har fått svar på din fråga!

Borgenärs preskriptionsavbrott

2016-09-24 i Preskription
FRÅGA |Hej, jag har en fordran på en gammal kompis sedan 9 år tillbaka. Vi har ingen kontakt längre. Jag kom precis på nu att jag inte vill att den ska preskriberas, utan jag avser att driva in den. Som jag förstått så måste jag skicka brev för att preskriptionsavbrott ska inträda. Jag har skickat tre brev till hans folkbokförda adress, räcker det?
Jonas Tärnroth |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Regler om preskription återfinns i preskriptionslagen; nedan PreskL, se här.Det finns två sätt för en borgenären att åstadkomma preskriptionsavbrott, 5 § 2 -3 p PreskL. Det ena sättet sker genom skriftligt krav eller skriftlig erinran (5 § 2 p). Borgenären ska således tillhandahålla gäldenären en sorts påminnelse som närmast är att karakterisera som ett påbudsmeddelande, dvs en enkelriktad rättshandling som omgestaltar rättsläget. Det fordras ett visst krav på klarhet beträffande borgenärens ståndpunkt till sitt anspråk, gäldenären skall förstå att borgenären anser sig ha en fordring på gäldenären i och med borgenärens påminnelse. Påminnelsen ska ha kommit gäldenären till handa, och borgenären har bevisbördan för att visa att så har skett. Bevisbördan är tung, men en borgenär som skickar flertalet brev till gäldenärens angivna hem kan vara trygg i att preskriptionsavbrott skett, och avsändandet av breven räcker för att styrka detta. Angående fråga hur preciserad påminnelsen skall vara torde det räcka att borgenären kan återge ett huvudsakligt händelseförlopp som kan kopplas till fordrans existens, men en rättslig grund till stöd för fordran behöver inte anges. Det andra sättet för borgenären att åstadkomma preskriptionsavbrott enligt 5 § PreskL sker genom att borgenären väcker talan, eller vidtar rättsliga åtgärder emot gäldenären för att driva in sin fordran (5 § 3 p). Vad som definieras med ”väcker talan” är det som stadgas i rättegångsbalken 13 kap 4 § 3 st. Framställandet av ett yrkande (ingivandet av stämningsansökan) innebär således att talan har väckts, och preskriptionsavbrott har då skett. Preskriptionsavbrott kan även ske om borgenären vidtar rättslig åtgärd genom annan exekutiv myndighet som 5 § 3 st PreskL räknar upp. Någon saklig prövning av borgenärens anspråk är inte nödvändig för preskriptionsavbrott, parterna kan förlikas, eller talan kan återkallas, det har ingen betydelse i preskriptionsavbrottshänseende. Det är dock inte alltid som väckande av talan får preskriptionsavbrytande verkan. I 7 § 2 st PreskL stadgas att gäldenären ska ha blivit delgiven anspråket för att preskriptionsavbrott ska åstadkommasFör att enkelt svara på din fråga: Ja, det räcker med att skicka tre brev till den folkbokförda adressen.Jag hoppas att du fått svar på din fråga!Vänligen

Preskriptionstid banklån

2016-09-09 i Preskription
FRÅGA |Hej! För ungefär 5 år sedan tog min mamma ett lån från banken. Samtidigt blev min morfar sjuk och därmed åkte hon till Thailand för att ta hand om honom. Hon har sen dess stannat kvar. Hon får fortfarande hem brev från kronofogden. Då är min fråga, förlängs preskriptionstiden med 10 år, varje gång de skickar hem ett brev?
Amanda Strömblad Larsson |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Det stämmer att preskriptionstiden förlängs med 10 år när Kronofogden sänder dig en skriftlig påminnelse. Lånet kommer därför inte försvinna av sig självt, utan fortsätter löpa.Se:https://lagen.nu/1981:130, lagrum: 1 § samt 5 § p. 2

Preskriptionstid på fordringar

2016-08-07 i Preskription
FRÅGA |Hej,Jag har en enskild firma inom livemusik branschen och har av olika anledningar missat att fakturera flera uppdragsgivare, de flesta är företag men även privatpersoner.Några uppdrag/jobb har hunnit bli så gamla som flera år så min undran lyder -Hur lång tid efter avslutat uppdrag, enligt lag, kan man fakturera?
Jonas Wester |Hej, tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.En grundregel angående preskription av fordringar är att en fordran preskriberas 10 år efter tillkomsten, efter 10 år kan du alltså inte längre kräva att få betalt (se 2 § preskriptionslagen). Preskription används här som ett skydd för gäldenärer (uppdragsgivarna) så att de inte i all evighet ska behöva oroa sig över att du ska kunna kräva de på pengar. Men under de första 10 åren har du alltid rätt att kräva betalning.Det är därför viktigt att få en uppfattning om när fordringarna uppkom. Det finns inga lagregler om när en fordran ska anses vara uppkommen. Istället kan man se till praxis från Högsta domstolen som säger att en fordrans preskription bör räknas ifrån tiden då avtalet uppkom. Rättsläget tycks vara så att det inte spelar någon roll huruvida du har fakturerat uppdragsgivarna eller inte. Din fordran på dem uppkom i samband med att ni ingick ert avtal.Det finns även en omständighet som kallas preskriptionsavbrott, som kan vara relevant i din situation. Det innebär i stora drag att ifall du har påmint uppdragsgivaren om den fordran du har på bolaget/personen, börjar preskriptionstiden om på nytt (se 5 § preskriptionslagen). Sammanfattningsvis, ifall uppdragen inte gjordes för längre än 10 år sedan borde du fortfarande ha rätt att kräva betalning. Att du skickar fakturan bör räknas som ett preskriptionsavbrott, efter du fakturerat har du alltså ytterligare 10 år på dig innan din fordran preskriberas. Om jag har missuppfattat din fråga på så sätt att det är uppdragsgivarna som har fordringar på dig gäller samma fast åt motsatt håll. Då är du gäldenär och efter 10 år behöver du inte längre oroa dig över att tvingas betala.Hoppas att detta har varit svar på din fråga.Med vänlig hälsning,