Preskription av fordran

2013-05-24 i Preskription
FRÅGA |Hej! Jag undrar lite över hur preskriptions lagen egentligen fungerar. Fick nyligen krav på närmre 100000 som jag inte vet vad det är. Jag har varit bosatt utomlands i 8år, inte inom EU och undrar hur jag kan ha en skuld i Sverige som fortfarande kan vara aktuell,det gäller definitivt inte ett löpande skuldebrev.
D Anonym |Hej,Jag tolkar det som att det är en fordran du har fått. Beroende på om du anses som konsument eller inte gäller olika preskriptionstider, vilket inte jag kan avgöra utifrån din frågeställning. Det finns en allmän preskriptionstid på tio år enligt 2 § Preskriptionslagen, https://lagen.nu/1981:130#P2 . Gäller det en konsumentfordran är det tre års preskriptionstid som gäller enligt andra stycket samma paragraf. Om däremot något av följande enligt 5 § preskriptionslagen har skett, anses preskriptionstiden avbruten och en ny preskriptionstid börjar:"Preskription avbryts genom att1. gäldenären utfäster betalning, erlägger ränta eller amortering eller erkänner fordringen på annat sätt gentemot borgenären,2. gäldenären får ett skriftligt krav eller en skriftlig erinran om fordringen från borgenären eller3. borgenären väcker talan mot gäldenären eller annars åberopar fordringen gentemot gäldenären vid domstol, hos Kronofogdemyndigheten eller i skiljeförfarande, konkursförfarande eller förhandling om offentligt ackord"Om fordran skulle anses preskriberad i ditt fall innebär det att borgenären förlorar rätten att kräva ut sin fordran enligt 8 § Preskriptionslagen.Preskription av en huvudfordran omfattar även fordran på ränta och annan tilläggsförpliktelse samt fordran på grund av borgen.Vänliga hälsningar

Preskriptionstid

2013-04-22 i Preskription
FRÅGA |Kan man efter 7 år skicka en räkning på ett arbete som aldrig offererats eller ett pris förhandlats. Hur lång är preskriptionstiden för en firma till mig(privat).Gäller byggritningar, F.a skulle rita åt ett företag som jag anlitade på hans rekommendation. Samma om man ser "honom som privat och jag privat men fortfarande inga avtal om kostnader mm.
Lovisa Hedlund |Hej, och tack för din fråga!Preskriptionstiden för fordringar regleras i Preskriptionslagen https://lagen.nu/1981:130. Enligt 2 § preskriberas en fordran 10 år efter tillkomsten. En fordran som en näringsidkare har mot en konsument preskriberas dock redan 3 år efter tillkomsten enligt 2 § 2 st. Frågan om din fordran är preskriberas är alltså om du ansetts ha beställt tjänsten som en privatperson (konsument) för huvudsakligen enskilt bruk. Med vänlig hälsning

Fråga om vad som krävs för preskriptionsavbrott

2013-03-31 i Preskription
FRÅGA |Hej. Har av en slump fått reda på att jag har en obetald räkning från 2002 för bredband hemma (som konsument). Denna räkning har gått vidare till inkasso och nu även Kronofogden för betalningsföreläggande (vet ej exakt vad detta betyder). Jag undrar om denna räkning har preskriberats? Lite historia; Jag flyttade till England 2003/03 (gjorde ingen adressändring) och bodde där till 2009/08 då jag flyttade tillbaka till Sverige igen. Gjorde adressändring 2010/02/10 till en ny adress. Flyttade och gjorde adressändring 2010/06/03. Flyttade ännu en gång och gjorde adressändring 2011/03/28. Flyttade sen en sista gång och gjorde adressändring 2011/08/01. Under perioden 2010/02/10 fram tills idag (2013/03/20) har jag inte fått en enda räkning skickad till någon av adresserna jag anmält. Jag kan bara anta att räkningar skickats till den adress som var registrerad innan 2010/02/10. Men då jag inte bott där sen 2003/03 så kan jag inte vara helt säker. Hur stort ansvar har Inkasso att min räkning skickas till rätt adress och är räkningar skickade till fel adress fortfarande giltiga som "preskriptionsavbrott"? Är räkningen preskriberad och om jag bestrider ärendet till Kronofogden, hur stor är chansen att jag förlorar? Tack på förhand för svar.
Oscar Campos |Hej och tack för din fråga!Huvudregeln vid preskriptionsavbrott är att en ny preskriptionstid börjar löpa från dagen för avbrottet. De allmänna preskriptionsreglerna kommer till uttryck i preskriptionslagen (1981:130) (PreskL). Den allmänna preskriptionstiden stadgas i 2 § 1 st. PreskL som föreskriver att en fordran preskriberas tio år efter dess tillkomst. Det föreskrivs dock i andra stycket att preskriptionstiden i vissa fall är tre år. Denna kortare preskriptionstid tar sikte på konsumentfordringar. Denna regel följs dock med ett undantag. I fall fordringen skulle vara ett löpande skuldebrev gäller ändå den allmänna preskriptionstiden på tio år. Ett utfärdande av ett löpande skuldebrev i dessa sammanhang är dock förbjudet enligt konsumentkreditlagen. Jag utgår i detta fall i från att det inte rör sig om ett löpande skuldebrev och därmed gäller den kortare preskriptionstiden.I brist på detaljerad information i fallet kan vi utgå från att fordrans tillkomst var någonstans under året 2002. Om inget preskriptionsavbrott har skett under tiden från fordrans tillkomst och tre år framåt, är fordran att anse som preskriberad. Preskriptionsavbrott kan avbrytas på flera olika sätt enligt 5 § PreskL. De eventuella räkningar som har skickats till dig ses som en skriftlig erinran om fordringen från borgenären. Kravet enligt lagtexten är att gäldenären ska "få" ett skriftligt krav. Det torde krävas att kravet har kommit gäldenären tillhanda för att preskriptionsavbrott ska anses ha skett. Vid en eventuell tvist måste en borgenär bevisa att kravet kommit gäldenären tillhanda. Rättsfallet NJA 2007 s. 157 ger en viss vägledning. I fallet hade borgenären sänt 14 lösbrev till gäldenärens folkbokföringsadress. HD uttalade att när det är fråga om ett flertal försändelser får möjligheten att inte något nått gäldenären anses vara närmast försumbar. Enligt doktrinen torde 2-3 brev vara tillräckligt för att borgenären ska anses ha uppfyllt beviskravet. Således är det möjligt att ett preskriptionsavbrott har skett på din gamla adress fram tills 2010/02/10. Detta skulle kunna innebära att fordran har preskriberats eftersom tre år har passerats.I fall borgenären har åberopat fordran vid Kronofogdemyndigheten innan preskriptionstiden har löpt ut börjar en ny preskriptionstid att löpa. Eftersom jag inte har någon ytterligare information i detta hänseende, blir det svårt att ta ställning till om preskriptionsavbrott har skett eller om fordran har preskriberats.Jag hoppas att jag har bidragit med ett upplysande svar som hjälper dig vid en eventuell tvist.Med vänliga hälsningar, 

Kan parter avtala om att en fordran inte skall preskriberas?

2013-02-28 i Preskription
FRÅGA |Kan parter avtala om att en fordran inte skall preskriberas?
Emily Bengtsson | Hej, Tack för din fråga! I 2 § preskriptionslagen (se: https://lagen.nu/1981:130) stadgas det att en fordran preskriberas tio år efter tillkomsten, om inte preskriptionen avbryts dessförinnan, i den mån inte annat följer av vad som är särskilt föreskrivet (1 §). Preskriptionstiden är dock tre år för fordran mot en konsument om vissa krav är uppfyllda för att klassas som en sådan. I 12 § anges det att ett avtal som säger att en fordran inte skall preskriberas eller att preskription skall kunna avbrytas på annat sätt än som föreskrivs i preskriptionslagen är ogiltigt på den punkten. I lagens förarbeten sägs bl.a. att bestämmelsen har till syfte att förhindra att centrala regler i lagen åsidosätts. Utan en bestämmelse av detta slag skulle de ändamål som preskriptionslagstiftningen är avsedd att tillgodose i stor utsträckning kunna omintetgöras t.ex. genom att borgenären friskrev sig från skyldigheten att vidta preskriptionsavbrytande åtgärder. Man kan inte heller, enligt 12 § 2 men. , avtala om en längre preskriptionstid än tre år för en fordran mot en konsument (2 § 2 st). Utifrån det ovan anförda kan man alltså avtala om längre preskriptionstid än 10 år (förutom vid konsumentfordringar) men man kan som sagt inte avtala om att en fordran inte ska preskriberas. Vänligen,

Preskription av fordran

2013-05-21 i Preskription
FRÅGA |Hej! För ett par dagar sedan fick jag ett brev om en 15 år gammal faktura. Denna fakturan borde ha preskripterats för längesedan, eftersom vi ett flertal gånger för 15 år sedan har påpekat att denna beställningen aldrig har gjorts. Nu kom dock till min förvåning en man och levererade fakturan och antyder att denna måste betalas inom 10 dagar. Trots att vi aldrig har beställt något. Hur skall man agera i en sådan här situation?
D Anonym |Hej,En fordran preskriberas normalt sett efter tio år enligt 2 § Preskriptionslagen, https://lagen.nu/1981:130#P2 . Jag tolkar det som att det handlar om en fordran mot konsument, vilket preskriberas redan efter tre år enligt andra stycket samma paragraf. Man kan således bestrida fakturan med hänvisning till att den borde varit preskriberad om ingenting har skett som kan ses som preskriptionsavbrott enligt 6 § preskriptionslagen, t.ex. en ny faktura eller delbetalning, vilket inte verkar vara aktuellt hos er utifrån eran beskrivning.Vänliga hälsningar

Preskription av konsumentfordring.

2013-04-07 i Preskription
FRÅGA |Hej , har fått en räkning från Telia från 1994 , jag har haft betalningsanmärkingar sen jag var barnsben och har aldrig haft telefon , jag har ansokt ett antal ggr men blivit nekad , kan det stämma att dom kan skicka en räkning från 1994 till kronofogden for indrivning idag ? det måste väl finnas preskibitionstid på på vissa räkningar eller har jag fel? det stämmer inte nånstans tycker jag , vad kan jag kräva av kronofogden? namnunderskrifter ?kontrakt på telefon abonnemang etc etc ?
jacob sandelin | Hej, tack för din fråga.    Vad som blir intressant att undersöka är som du nämner frågan om preskription. Detta regleras i Preskriptionslagen (1981:130), vilken du finner här; https://lagen.nu/1981:130#P2.   Den generella preskriptionstiden i Sverige är 10 år, tiden räknas från fordrans tillkomst (2§ PreskrL). Ibland kan dock denna tid förkortas, bland annat för att främja konsumentskyddet. Om skulden gäller en vara, tjänst eller annan som en näringsidkare har tillhandahållit en konsument, är preskriptionstiden istället 3 år (2§ st.2 PreskrL).   Viktigt är dock att enligt 5 § PreskrL,  preskription avbryts genom att ; 1. gäldenären utfäster betalning, erlägger ränta eller amortering eller erkänner fordringen på annat sätt gentemot borgenären. 
2. Gäldenären får ett skriftligt krav eller en skriftlig erinran om fordringen från borgenären eller
 3. Borgenären väcker talan mot gäldenären eller annars åberopar fordringen gentemot gäldenären vid domstol, hos Kronofogdemyndigheten eller i skiljeförfarande, konkursförfarande eller förhandling om offentligt ackord.   Sammanfattningsvis så kommer fordringen anses vara preskriberad om inte någon av kriterierna i 5 § kan anses uppfyllda, då jag inte vet mer om din situation kan jag inte ge ett klart svar.   Lycka till. 

Fordrans preskriptionstid

2013-03-08 i Preskription
FRÅGA |hej. Det är så att jag fått ett brev från ett inkasso företag intrum justicia där de kräver mig på 95.554 kr ang 4 ärenden 1 ärendet är från trafikförsäkringen år 2004-05-31 på 3832kr 2 ärendet är från eon år 1990-06-03 på 4195kr 3 ärendet är från eon 2002-01-03 på 1635 kr 4 ärendet är från länsförsäkringar i bergslagen 2002-01-15 på 85890 kr så min fråga är hur länge är preskriptions tiden på dessa räkningar ??
Veronica Eriksson |Hej, och tack för din fråga Preskriptionstiden är den tid inom vilken borgenären (dem) måste kräva eller åtminstone påminna gäldenären (du) om en fordran, för att denna inte ska förlora sin verkan (8§ Preskriptionslagen). Den generella preskriptionstiden i Sverige är 10 år, tiden räknas från fordrans tillkomst (2§ PreskrL). I vissa fall är preskriptionstiden kortare. Det viktigaste undantaget från 10-årsregeln har tillkommit som ett led i konsumentskyddet. Om fordran avser en vara, tjänst eller annan nyttighet som en näringsidkare (i sin yrkesmässiga verksamhet), har tillhandahållit en konsument (för huvudsakligen enskilt bruk), är preskriptionstiden istället 3 år. (2§ st.2 PreskrL) den 3-åriga preskriptionstiden gäller dock inte fordringar som grundar sig på löpande skuldebrev. Preskription inträder efter nämnda tid om fordran inte "hålls vid liv" genom att preskriptionen före fristens utgång avbryts. I så fall börjar en ny preskriptionstid att löpa från dagen för avbrottet (6§ PreskrL). Preskriptionsavbrott regleras i (5§ PreskrL), omständigheter som kan bryta preskriptionen är att: 1) Gäldenären utfäster betalning e.d. eller erkänner fordringen på annat sätt gentemot borgenären. 2) Gäldenären får ett skriftligt krav eller en erinran om fordringen från borgenären, eller 3) Borgenären väcker talan mot gäldenären vid domstol, hos exekutiv myndighet etc. Sammanfattningsvis kan sägas att de fordringar som avser en situation där du agerat som konsument gentemot ett företag, preskriberas redan efter 3 år, såvida fordran inte hållits vid liv genom en avbruten preskriptionstid under denna period. Preskriptionen avbryts alltså genom att vissa omständigheter inträffar som innebär ett erkännande av skulden från gäldenärens (din) sida eller ett till honom riktat krav från borgenären (dem). Angående preskriptionstiden på fordran från "trafikförsäkringen", antar jag att denna avser en fordran på trafikförsäkringsavgift. I rättsfallet (RH 2007:6) ansågs en sådan fordran inte vara en konsumentfordran och underkastades därmed den allmänna 10-årspreskriptionen. Vill du själv titta närmare på nämnda lagrum se (https://lagen.nu/1981:130) Hoppas att jag kunde svara tillfredsställande på din fråga. MVH/ Veronica Eriksson

Bevisbörda att ett brev har kommit fram

2013-02-25 i Preskription
FRÅGA |Vad händer om en leverantör skickar kunden en påminnelse om betalning med varning om uppsägning i ett vanligt brev? Kan kunden skylla på att brevet inte har kommit fram? Eller måste leverantören ha rekommenderat brevet för att leverantören ska kunna hävda att brevet kommit kunden tillhanda?
Linda Davidsson |Hej och tack för din fråga!Bevisbördan för att ett brev har kommit gäldenären (den som står i skuld) tillhanda ligger på borgenären (fordringsägaren), dvs. leverantören i detta fall. När påminnelser skickas med brev är det borgenären som står risken för att brevet inte kommer fram och det åligger borgenären att styrka att brevet har nått gäldenären. (NJA 1996 s. 809, se https://lagen.nu/dom/nja/1996s809 )Om borgenären skickar ett flertalet försändelser, som inte kommer i retur, till gäldenärens adress så får det antas att i vart fall någon av försändelserna nått gäldenären om inte gäldenären anför någon tänkbar förklaring till varför breven inte kommit fram. (NJA 2007 s. 157, se https://lagen.nu/dom/nja/2007s157 ). Hur många försändelser som måste skickas är oklart, dock torde 2-3 stycken vara tillräckligt. Att skicka påminnelserna med rekommenderat brev med mottagarbevis är ett bra sätt att styrka att gäldenären har fått brevet.Vänligen,