Preskription av konsumentfordring

2012-09-11 i Preskription
FRÅGA |Min son har nyligen fått ett krav på ca 22.000:- från Sergil Kredittjänster AB. Kravet avser Telia-tjänster från 2006 och 2007. Han har tidigare under några arbetslösa år haft betalningsproblem, men i samband med flytt till Frankrike för drygt 2 år sedan, försökte han reda ut sina skulder. Han kontaktade bl.a. Kronofogden, Sergil o Telia, men allt var utrett och betalt. Finns någon preskriptionstid eller hur hanterar man detta? Han har inte fått några fakturor från Telia eller Sergil på de senaste åren.
Marina Rönnquist |Hejsan! Jag utgår i mitt svar från att din sons skulder uppkommit hos honom som privatperson/konsument, och inte inom någon näringsverksamhet. Konsumentfordringar preskriberas 3 år efter fordringens uppkomst om inte något preskriptionsavbrott görs, enligt 2 § 2 st Preskriptionslagen (https://lagen.nu/1981:130#P2S2). Preskriptionsavbrott sker när konsumenten erkänner sin skuld för den till vilken han är betalningsskyldig, även kallad borgenären(t.ex. genom att amortera, betala ränta, muntligt erkänna genom att säga t.ex. "Jag kan inte betala skulden just nu, jag har inga pengar" osv.). Preskriptionsavbrott sker också när konsumenten fått skriftliga krav på betalning, samt när borgenären väcker talan i domstol, går till Kronofogden, eller andra liknande sätt att kräva betalning, se 5 § prekriptionslagen (https://lagen.nu/1981:130#P5S1). När ett preskriptionsavbrott skett räknar man med en ny preskriptionstid om 3 år. Om din son inte fått några fakturor eller på något annat vis haft kontakt med Sergil, Telia eller Kronofogden sedan 2007 (5 år sedan) är fordringen preskriberad och borgenären kan inte kräva din son på pengar. I annat fall måste ni räkna 3 år från den dag han senast fick ett krav eller erkände skulden för borgenären. En annan sak är också att skulden är betald. Ett sådant fakta går egentligen före preskriptionen när man ska avgöra om fordringen upphört. I själva verket brukar dessa tvister handla om vad man kan bevisa. Hoppas du är nöjd med svaret!

Preskription och preklusion av fordran på försäkringsersättning

2012-07-31 i Preskription
FRÅGA |Hej.Min fråga rör FAL 8:20 st 2 och vilka påföljder som kan bli aktuell om den angivna fristen på 6 månader inte följs? Alltså, kan ersättningen sättas ner eller helt nekas?
jacob sandelin |Hej, kul att du kommit till oss på lawline för svar på din tolkningsfråga. Jag skall på bästa möjliga sätt försöka svara på den. Andra stycket i 8:20 kan tyckas lite klurigt, för att förstå denna paragraf måste man kolla djupare på 7 kap. Enligt 7:4 har du som försäkringstagare alltid åtminstone sex månader på dig att väcka talan från det att försäkringsbolaget tagit ett slutligt ställningstagande till ditt ersättningsanspråk.Vad 8:20 stadgar är att Försäkringsbolaget skriftligen får tvinga dig att väcka talan inom en kortare tid än som anges i 7:4, varvid dock fristen inte får understiga sex månader från det att den försäkrade har fått del av föreläggandet. Enligt andra stycket har försäkringsbolaget, vid företagsförsäkring, möjlighet att kräva anmälan av anspråk efter en betydligt kortare tid än den annars gällande preskriptionstiden; utgångspunkten är den försäkrades kännedom om sin fordran. Bestämmelsen kan synas sträng, men den har dock ansetts motiverad av behovet att snabbt utreda och vidta åtgärder vid dessa ofta omfattande skadefall.Alltså, om rekvisiten i andra stycket är uppfyllda prekluderas anspråket. Hoppas detta hjälper dig i ditt ärende.

Vittneskrav och preskription för skuldebrev

2012-04-16 i Preskription
FRÅGA |Hej. Jag har en god vän som önskat hjälp av mig. För mer än 10 år sedan efter deras skilsmässa så uppstod en situation där hennes ex krävde att hon skulle underteckna ett skuldbrev vilket hon gjorde, detta är dock inte bevittnat eller registrerat någonstans utan bara ett papper. Nu kommer han och kräver pengar samt ränta för detta. Tyvärr har hon påbörjat en avbetalning med 300 kr / månaden i 2 månader. Jag anser att hon ska vägra betala detta. Vad säger lagen? Är ett skuldbrev giltigt som inte är bevittnat. Kan man åberopa preskription när man betalat eller måste man gå till rätten ?
Anna Nordlander |Hej, Frågor rörande skuldebrev regleras i skuldebrevslagen (https://lagen.nu/1936:81) . I lagen uppställs inga krav på att ett skuldbrev ska bevittnas för giltighet och således är ett skuldbrev som uppfyller övriga krav giltigt oberoende av om det är bevittnat eller ej. De allmänna reglerna om preskription går att finna i preskriptionslagen(PreskL) (https://lagen.nu/1981:130 ). För vissa fordringar gäller specialregler, men i detta fall verkar de allmänna reglerna vara tillämpliga. Utgångspunkten är att en fordran preskriberas efter 10 år 2§ PreskL om inte ett preskriptionsavbrott utförs, vilket innebär att en ny preskriptionstid börjar löpa från det datum då den preskriptionsavbrytande handlingen utfördes PreskL 6§. De handlingar som innebär att preskriptionen avbryts listas i 5§p1-3 PreskL. I 5§1p PreskL stadgas att en erlagd betalning är en sådan handling som innebär att gäldenären erkänner borgenärens fordring på ett sådant sätt att preskriptionen avbryts. Det verkar alltså tyvärr inte som att din vän kommer kunna hävda preskription för att undvika att betala fordran. MVH

Hur lång är preskriptionstiden för fordringar?

2012-04-07 i Preskription
FRÅGA |Hur länge kan fordringsägarna få hålla på? Jag har varit märkt sen 1994 och dom fortsätter jag avbet till bank 1200 i månaden får ej skuldsanering på grund att jag står för halva boendet som vi sköter exemplariskt.
Sebastian Wallin |Hej och tack för din fråga! Det korta svaret är att fordringsägarna kan hålla på tills du betalar dina fordringar, får skuldsaneras eller preskriptionstiden löper ut. Det långa svaret på din fråga är, förutsatt att du är att se som konsument, att preskriptionstiden är tre år efter fordringarnas tillkomst. Preskriptionstiden kan dock avbrytas och i samband med att den avbryts börjar en ny preskriptionstid om tre år att löpa (2 § 2 st. Preskriptionslagen, se https://lagen.nu/1981:130). Preskriptionstiden avbryts varje gång du betalar/avbetalar fordringen eller på annat sätt erkänner den samt varje gång du får ett skriftligt krav från fordringsägarna (se 5 § Preskriptionslagen). Vänligen

Preskription av borgensåtagande

2012-07-31 i Preskription
FRÅGA |Hej, Nyss kommit hem efter en utlandsvistelse på 9 år, och så dyker det in en fodran hos ett inkassobolag på en skuld som härstammar från 2002-10 ang. borgensåtagande i en bank. Har inte haft någon som helst info om detta under årens lopp. I kravet så är inte längre banken fodringsägare utan inkassobolaget. Eftersom det är inkassobolaget som är fodringsägare är det fortfarande 10 års prescribtionstid som gäller... Tacksam för svar
Ingrid Faxing |Hej, Det beror först och främst på huruvida ditt borgensåtagande är en proprieborgen (såsom för egen skuld) eller en enkel borgen. Är det en proprieborgen har fordringsägarna rätt att kräva betalt av dig oavsett om låntagaren kan betala eller inte. Är det en enkel borgen måste inkassoföretaget visa att låntagaren inte kan betala innan de kan kräva dig på pengar. Är det så att inkassoföretaget har rätt att kräva betalning av dig så gäller en preskriptionstid om tio år på fordringen, är det en konsumentkredit är preskriptionstiden tre år. Banklån brukar i normalfallet utgöra s.k. löpande skuldebrev och de har i regel 10 års preskription. Preskriptionstiden räknas normalt från det borgensåtagandet skrevs. Genom att inkassoföretaget har skickat en påminnelse innan tio år har gått börjar en ny preskriptionstid att löpa, 2§ preskriptionslagen (https://lagen.nu/1981:130). Det beror alltså på huruvida det är en konsumentkredit eller ”vanlig” fordran. Är det en konsumentkredit och du inte har fått någon påminnelse förrän efter nio år så är fordran preskriberad. Är det en s.k. vanlig fordran så räknas den påminnelse du nu fått som preskriptionsavbrott och en ny preskriptionstid om tio år börjar löpa. Reglerna om preskription gäller oavsett om banken eller inkassoföretaget är fordringsägaren, 17§ 3st. skuldebrevslagen (https://lagen.nu/1936:81).

Preskriptionstid för fordringar

2012-05-19 i Preskription
FRÅGA |Hej Jag har en fråga. Jag jobbar på en idrottsförening som perioden 05/06 har hyrt hyrbilar men aldrig blivit fakturerade för dom. statoil som hyrde ut bilarna har lagt ner och gått i kk. nu i veckan kom det brev från en advokatfirma som vill ha betalt för dom fakturona som aldrig har blivit skickade. kan dom kräva betalt så här långt efteråt? tacksam för svar
Erik Rosqvist |Hej! Huvudregeln är att en fordran preskriberas tio år efter dess uppkomst. Om detta kan man läsa i preskriptionslagen. Det innebär att det fortfarande är möjligt för dem att kräva betalt, då det ännu inte har gått tio år sedan fordringarna uppkom.

Preskription av hyresfordringar

2012-04-07 i Preskription
FRÅGA |Hur gamla fakturor får ett företag fakturera utan att tidigare skickat någon påminnelse på? Jag har nämligen fått en faktura från min gamla bostadsrättsförening i samband med mitt utträde. HSB på en hyra från 2010 och en från 2011 som de tidigare ej skickat påminnelse om. Är detta okej? Känns som att iallafall den från 2010 är lite väl gammal.
Rikard Wahlström |Hej, Tack för din fråga. En fordran preskriberas tio år efter dess tillkomst, om inte preskriptionen avbryts dessförinnan, se 2 § första stycket preskriptionslagen (PreskL). För s.k. konsumentfordringar gäller en alternativ preskriptionstid om tre år, se 2 § andra stycket PreskL. Detta innebär att ingen av hyrorna som du nu har fått krav på har preskriberats. Genom fakturorna har preskriptionen dessutom avbrutits, vilket innebär att en ny preskriptionstid om tre år har börjat löpa, eftersom du har fått ett skriftligt krav eller erinran om fordringen från borgenären, se 5 § första stycket 2 samt 6 § PreskL. Med vänlig hälsning,

Preskription av fordran

2012-03-18 i Preskription
FRÅGA |Hej Jag har en fråga.Jag har en gammal hyresskuld som det blev tredskodom på ca år 2003. Jag undrar nu om jag kan bestrida detta kravet då jag anser att det är preksriberat fastän det har varit en tredskodom på det?
Angelica Hage |Hej och tack för din frågaVid preskription av fordringar är huvudregeln att en fordran preskriberas tio år efter dess uppkomst om inte preskriptionen avbryts dessförinnan, se preskriptionslagen 2 § 1 st. Handlar det om en fordran mot en konsument preskriberas den tre år efter dess tillkomst om inte preskriptionen har avbrutits dessförinnan, se preskriptionslagen 2 § 2 st.Preskriptionsavbrott kan bland annat ske genom att gäldenären (som har en skuld att betala till borgenären) betalar eller avbetalar fordringen eller på annat sätt erkänner den, att gäldenären får ett skriftligt krav från borgenären eller att borgenären väcker talan mot gäldenären vid domstol, se preskriptionslagen 5 §. Avbryts preskriptionstiden genom att talan har väckts eller genom att fordringen annars har åberopats genom att borgenären väckt talan mot gäldenären eller annars åberopar fordringen gentemot gäldenären vid domstol, hos Kronofogdemyndigheten eller i skiljeförfarande, konkursförfarande eller förhandling om offentligt ackord, löper en ny preskriptionstid enligt 2 § (se ovan) från den dag dom (i detta fall tredskodom) eller slutligt beslut meddelas eller det rättsliga förfarandet avslutas på annat sätt. Mer om fordringars preskription hittar du i preskriptionslagen, se http://www.lagen.nu/1981:130.Vänligen