Preskription av fordran

2012-03-18 i Preskription
FRÅGA |Hej Jag har en fråga. Jag har en gammal hyresskuld som det blev tredskodom på ca år 2003. Jag undrar nu om jag kan bestrida detta kravet då jag anser att det är preksriberat fastän det har varit en tredskodom på det?
Angelica Hage |Hej och tack för din fråga Vid preskription av fordringar är huvudregeln att en fordran preskriberas tio år efter dess uppkomst om inte preskriptionen avbryts dessförinnan, se preskriptionslagen 2 § 1 st. Handlar det om en fordran mot en konsument preskriberas den tre år efter dess tillkomst om inte preskriptionen har avbrutits dessförinnan, se preskriptionslagen 2 § 2 st. Preskriptionsavbrott kan bland annat ske genom att gäldenären (som har en skuld att betala till borgenären) betalar eller avbetalar fordringen eller på annat sätt erkänner den, att gäldenären får ett skriftligt krav från borgenären eller att borgenären väcker talan mot gäldenären vid domstol, se preskriptionslagen 5 §. Avbryts preskriptionstiden genom att talan har väckts eller genom att fordringen annars har åberopats genom att borgenären väckt talan mot gäldenären eller annars åberopar fordringen gentemot gäldenären vid domstol, hos Kronofogdemyndigheten eller i skiljeförfarande, konkursförfarande eller förhandling om offentligt ackord, löper en ny preskriptionstid enligt 2 § (se ovan) från den dag dom (i detta fall tredskodom) eller slutligt beslut meddelas eller det rättsliga förfarandet avslutas på annat sätt. Mer om fordringars preskription hittar du i preskriptionslagen, se http://www.lagen.nu/1981:130. Vänligen

Den allmänna preskriptionstiden

2012-02-05 i Preskription
FRÅGA |Hej. Om ett löpande kontrakt finns men ingen kontakt sker mellan parterna på flera år, när upphör då avtalet att gälla? Tex. underhåll för ett hus. Säg att ingen kontakt funnits och ingen betalning har gjorts på 10 år, och man sedan får en räkning för de 3 senaste åren. Vad gäller? Tack på förhand. Mvh Danne
Rikard Wahlström |Hej, Tack för din fråga. Den allmänna preskriptionstiden är tio år och denna börjar löpa från och med fordringens uppkomst, 2 § 1 st. preskriptionslagen (PreskL). Detta innebär att fordringen preskriberas efter tio år om inget preskriptionsavbrott sker dessförinnan. Hur ett preskriptionsavbrott görs framgår av 5 § PreskL. Om tio år har förflutit och om ingen kontakt har funnits eller någon betalning erlagts innebär detta att fordringen är preskriberad. Detta gäller förutsatt att inget preskriptionsavbrott skett på något annat, i 5 § PreskL, angivet sätt. Hur det ser ut i detta fall vet jag inte. Jag hoppas att detta besvarade dina funderingar. Annars är du välkommen med ytterligare frågor till oss. Med vänlig hälsning,

Preskriptionstid vid personskada

2012-01-29 i Preskription
FRÅGA |Angående preskriptionstid skadeståndsrätt personskada: När preskriberas möjligheten för att få ersättning för ärr efter en personskada?
Maria Kronvall |Hej och tack för din fråga! Ersättning för personskada omfattas vanligen av den tioåriga preskriptionstiden som återfinns i preskriptionslagens 2 §. Lagens 3 § behandlar fodran på skadestånd med anledning av brott, vilken aldrig preskriberas före utgången av tiden för åtalspreskription om inte ansvar för brottet har avgjorts dessförinnan. Är det fallet, preskriberas fodran ett år efter den dag dom meddelats. Detta under förutsättning att tioårsregeln har överskridits. Av 14 § brottskadelagen framgår att om allmänt åtal har väckts, ska ansökan om brottsskadeersättning göras inom två år från det att dom eller slutligt beslut har vunnit laga kraft. Har allmänt åtal inte väckts men förundersökning inletts, ska ansökan göras inom två år från det att förundersökningen lagts ned eller avslutats. I övriga fall skall ansökan göras inom två år från det att brottet begicks. Det finns andra lagar med kortare preskriptionstid, såsom sjölagen som föreskriver en preskriptionstid om två år (19 kap 1 §), och trafikskadelagen med sin treårsregel (31 §). Eftersom din fråga inte var preciserad vad det gäller omständigheterna blev mitt svar allmänt hållet. Jag hoppas att du fick svar på din fråga, om inte, är du välkommen att ställa en ny. Tillämpliga lagar: Preskriptionslag - https://lagen.nu/1981:130 Brottskadelag - https://lagen.nu/1978:413 Sjölag - https://lagen.nu/1994:1009 Trafikskadelag - https://lagen.nu/1975:1410#P10S1 Med vänlig hälsning,

PRESKRIPTION AV FORDRINGAR

2011-12-09 i Preskription
FRÅGA |Har fått en faktur från en tillverkare på varor som är mer än 10 år gamla vad gäller?
Hampus Sabel |Hej, Huvudreglen vad gäller fordringar är att de preskriberas tio år efter att de uppkommit om inte fordringsägaren avbryter preskriptionen, Preskriprionslagen 1§. Är det en näringsidkare som har en fordran på en konsument preskriberas dock fordran redan efter tre år om preskriptionen inte avbryts. Det finns enligt Preskriptionslagen 5§ flera olika sätt på vilka en preskription kan avbrytas. Sätten är följande: - Gäldenären utfäster betalning, betalar ränta eller amortering eller erkänner fordringen. - Gäldenären får skriftligt betalningskrav eller skriftlig påminnelse från borgenären. - Borgenären väcker talan mot gäldenären eller annars åberopar fordringen gentemot gäldenären vid domstol, hos Kronofogdemyndigheten eller i skiljeförfarande, konkursförfarande eller förhandling om offentligt ackord. Verkan av preskriptionsavbrott är, enligt 6§, att ny preskriptionstid börjar löpa från avbrottet. Har preskriptionsavbrott inte genomförts enligt bestämmelserna i 5§ så faller fordran och borgenären har ej längre rätt att kräva gäldenären på betalning. Skulle fordran vara preskriberad i ditt fall bör du skriftligen invända mot borgenären att fordran är preskriberad. Är du osäker på hur du ska gå till väga råder jag dig att ta kontakt med en yrkesverksam jurist. Denne kan också hjälpa dig i det fall borgenären inte accepterar din invändning och går till domstol eller kronofogden. Jag hoppas att mitt svar varit till hjälp, hör gärna av dig igen om du skulle ha ytterligare frågor. Du kan själv läsa Preskriptionslagen här: https://lagen.nu/1981:130 Vänligen,

Preskription konsument

2012-02-19 i Preskription
FRÅGA |Är jag skyldig till betalning? Jag har fått en faktura från ett försäkringsbolag som har övertagit ett annat försäkringsbolag där jag tidigare var kund (företaget där jag var kund finns ej längre). Fakturan går snart 3år tillbaks och jag har inte tidigare mottagit någon faktura.
Mathias Gunnervald |Hej, Regler om preskription av fordringar återfinns i preskriptionslagen (PreskL), se https://lagen.nu/1981:130. Den allmänna preskriptionstiden är tio år, men för bland annat konsumentfordringar gäller en treårig preskriptionstid. Under denna tid måste preskriptionsavbrott göras för att preskription ej ska inträda, se 2 § PreskL. Ett preskriptionsavbrott kan ske på flera sätt, till exempel genom att en påminnelsefaktura skickas, vilket medför att en ny preskriptionstid om tre år börjar löpa. Det bör dock tilläggas att innebörden av preskription är att borgenären inte längre kan kräva betalning av gäldenären, eller exempelvis ta hjälp av Kronofogdemyndigheten för att driva in fordran, jfr 8§. Preskription påverkar inte själva skuldförhållandet, som fortfarande består. En gäldenär som vill göra rätt för sig kan naturligtvis välja att frivilligt betala trots att fordran preskriberats. Sammanfattningsvis är du troligtvis skyldig att betala den aktuella fordringen då preskriptionstiden om tre år inte hunnit inträda. Svaret bygger på att du är privatperson och alltså inte tagit försäkringen som företagare. Vänligen,

Preskription av fordran som innehas av Trafikförsäkringsföreningen

2012-02-04 i Preskription
FRÅGA |Hej Fick ett brev från kfm 2012-01-09 (skuld att betala) från 2002-03-13 till Tff. Borde inte den vara preskribrad? Mvh
Rikard Wahlström |Hej, Tack för din fråga. Preskriptionslagen är tillämplig på fordringar som innehas av Trafikförsäkringsföreningen, se 1 § preskriptionslagen (PreskL). En fordran preskriberas tio år efter tillkomsten, om inte preskriptionen avbryts dessförinnan, 2 § 1 st. PreskL. Rör det sig om en s.k. konsumentfordran är dock preskriptionstiden tre år, 2 § 2 st. PreskL. I hovrättsfallet RH 2007:6 konstaterades att Trafikförsäkringsföreningens krav på trafikförsäkringsavgift är underkastad tioårig preskriptionstid. Av 5 § PreskL framgår hur en preskription avbryts. Detta kan ske bl.a. genom att borgenären väcker talan mot gäldenären eller annars åberopar fordringen gentemot gäldenären vid domstol, hos Kronofogdemyndigheten eller i skiljeförfarande, konkursförfarande eller förhandling om offentligt ackord. Det framgår av din fråga att det brev du fått är från Kronofogdemyndigheten. Eftersom tio år inte har förflutit sedan skulden uppkom har någon preskription inte inträtt och preskriptionen har, genom brevet, avbrutits. Varje gång en preskription avbryts börjar en ny preskriptionstid om tio alternativt tre år att löpa, 6 § PreskL. Jag hoppas detta besvarade din fråga. Annars är du välkommen med ytterligare frågor till oss. Med vänlig hälsning,

Preskriptionstid skadestånd

2011-12-19 i Preskription
FRÅGA |Hej! Jag har en rättegång som väntar. Det är ofredande och offret vill ha skadestånd. Preskriptionstiden för ofredande var 2 år men hur gäller det med skadeståndet? Om jag nu inte känner för att gå på rättegången eller betala skadeståndet? Hela grejen är felaktig men jag har inte mycket mer jag kan göra just nu än att försöka skippa rättegång och betala "offret"
Sofia Linder |Hej! I 35 kapitlet 1 § brottsbalken finns en sammanställning av preskriptionstider. Preskription inträder inte om den misstänkte har erhållit del i åtal innan preskriptionstiden gått ut. Detta innebär att om du åtalats inom preskriptionstiden kommer den inte att löpa ut, även om dom fallet efter att den skulle ha löpt ut. När det gäller skadestånd preskriberas de enligt preskriptionslagen som vanliga civilrättsliga fordringar. Där är huvudregeln att en fordran preskriberas efter 10 år. Min rekommendation är att du ändå går på rättegången. Kom ihåg att det är åklagaren som har bevisbördan och denne måste göra det "ställt utom rimligt tvivel" att du begått de handlingar som du åtalats för. Lycka till! Länk till brottsbalken: https://lagen.nu/1962:700 Länk till preskriptionslagen: https://lagen.nu/1981:130 Vänliga hälsningar, Sofia Linder

Preskription av CSN-skuld

2011-11-17 i Preskription
FRÅGA |Har ett CSN-lån äldre än 10 år som jag aldrig fått påminnelse om, dvs preskriptionsavbrott har ej skett. Då bör detta lån vara preskriberat? Fick sista utbetalningen år 2000. Såg att från och med 2011 är tiden förlängd till 25 år, se http://www.csn.se/aterbetalning/aktuellt/1.6586 Vad gäller för mig, mitt lån bör ha preskriberats innan det (2010)? Hur går jag tillväga när jag begär preskription av lånet, räcker det att jag skickar brev till CSN och skriver att jag ansöker om preskription? Vad mer behöver jag skriva och hur ska jag formulera mig? Skickar jag det rekommenderat till CSN för att vara säker på att det kommit fram?
Rikard Wahlström |Hej, Tack för din fråga. Precis som du skriver har preskriptionstiden för studielån förlängts och uppgår numera till 25 år. Detta framgår av 6 kap. 12 § studiestödslagen. Denna nya preskriptionstid började gälla den 1 juli i år och infördes genom lagen (2011:859) om ändring i studiestödslagen. I ändringslagens övergångsbestämmelser framgår att den 25-åriga preskriptionstiden även ska tillämpas på en fordran som uppkommit före den 1 juli, dvs. före ikraftträdandet, under förutsättning att den fordran inte har preskriberats före det datumet. Preskriptionstiden för CSN-lån beräknas från det att den sista utbetalningen skedde. I ditt fall gjordes detta 2000, vilket innebär att, om inget preskriptionsavbrott skett under tiden, din skuld till CSN blev preskriberad under 2010. Om du vill fastslå att skulden är preskriberad måste du göra detta genom en fastställelsetalan. Genom att väcka fastställelsetalan enligt 13 kap. 2 § rättegångsbalken kan en domstol pröva om ett rättsförhållande består eller inte består om ovisshet kring detta råder och denna ovisshet är till förfång för käranden. För att du ska kunna väcka en negativ fastställelsetalan, dvs. talan om att ett rättsförhållande inte består, krävs att det råder ovisshet kring detta mellan dig och Centrala Studiestödsnämnden samt att denna ovisshet "länder dig till förfång". Att väcka en fastställelsetalan är den möjlighet du har att genom dom få fastställt att din skuld till CSN har preskriberats. Skulle förutsättningarna för att få väcka en fastställelsetalan inte vara uppfyllda i ditt fall, är den enda möjligheten att få preskriptionen erkänd av domstol att CSN väcker talan därom. Jag hoppas att detta besvarade din fråga. Annars är du välkommen att ställa ytterligare frågor. Med vänlig hälsning,