Preskriptionstid avseende lönefordringar

2015-06-26 i Preskription
FRÅGA |Hej!Jag upptäckt flera felaktiga uppgifter i min lön. Påpekar detta för min arbetsgivare och får svaret att det är lönesystemets fel. ( de som lägger in siffrorna i systemet) jag har nu tittat på olika lönespecar från jobbet och insätt att jag fått för lite övertidersättning sedan 1/6 2013.( ersättning gällde fram dit enligt avtal och har höjts både 2014 och 2015) Även den rörliga semestettillägget / ersättning är väldigt konstigt räknat. ! Jag undrar hur långt tillbaka i tiden jag kan kräva att de går och rättar till min lön!
Soroosh Parsa |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! Du har inte angivit om du är bunden av kollektivavtal eller inte. Jag kommer därför att svara utifrån båda utgångspunkterna. Jag delar upp mitt svar i flera delar som jag hoppas underlättar förståelsen.Lönefordringar i allmänhet Arbetsdomstolen har i AD 2006 nr 81 slagit fast att fordringar som uppkommer i anställningsförhållanden i princip är underkastade de allmänna reglerna om preskription i preskriptionslagen (1981:130). Enligt 2 § preskriptionslagen är preskriptionstiden tio år. Den arbetsrättsliga lagstiftningen innehåller emellertid till stor del andra preskriptionsbestämmelser som innebär bland annat betydligt kortare preskriptionstider. Sådana bestämmelser finns i exempelvis lag (1982:80) om anställningsskydd (LAS) och lag (1976:580) om medbestämmande i arbetslivet (MBL). Fordran avseende semesterlön och semesterersättning En arbetstagare som vill begära semesterlön och semesterersättning ska väcka talan inom två år från utgången av det semesterår då arbetstagaren enligt lagen skulle ha fått den förmån som begäran gäller. Försummar arbetstagaren det, är rätten till talan förlorad, 33 § semesterlagen (1977:480). Fordran avseende lön under särskilda omständigheter LAS reglerar enbart exempelvis lön under uppsägningstiden och permittering, jfr 12 och 21 §§ LAS. Den är inte tillämplig under normala anställningsförhållanden och troligtvis inte i ditt fall heller. Preskriptionstiden för fordringar enligt denna lag är fyra månader från den tidpunkt då fordringen förföll till betalning, 41 § LAS.Kollektivavtal Utgångspunkten om du är kollektivavtalsbunden är kollektivavtalets bestämmelser om fordringars preskriptionstid eftersom den lagstadgade preskriptionstiden kan frångås, 4 § andra stycket MBL. Det kan även göras avvikelser från 41 § LAS i ett kollektivavtal, 2 § fjärde stycket LAS. Om kollektivavtalet inte reglerar preskriptionstiden, gäller en tid om två år efter det att omständigheten har inträffat. Det krävs dock att din arbetstagarorganisation för talan om din talan ska grundas på MBL, 64 §, jfr 10 § MBL. Sammanfattning Om du inte är kollektivavtalsbunden är preskriptionstiden två år för semesterlön och semesterersättning och tio år för resterande lönefordran. Om du är kollektivavtalsbunden gäller vad som är stadgat i kollektivavtalet, alternativt preskriptionstiden om två år enligt MBL. Läs igenom kollektivavtalet och sträva efter att grunda din talan på den mer generösa bestämmelsen i preskriptionslagen. Oavsett vilken lag du grundar din talan på så har du rätt att göra anspråk på nästan alla dina felaktiga fordringar eftersom juni 2013 i princip var två år sen. Du går möjligtvis miste om en månad.Nedan hittar du målet i Arbetsdomstolen och lagarna som jag har hänvisat till i mitt svar.LAS. MBL. Semesterlagen. Preskriptionslagen. AD 2006 nr 81.Hör gärna av dig om du har fler frågor.Vänligen,

Preskriptionsregler för borgensman

2015-06-21 i Preskription
FRÅGA |Hej! Vill ställa en gratis fråga. Jag är borgensman och vet att jag kommer få en stor skuld. Vad händer om jag flyttar utomlands? Kan mina barn bli skyldiga? Försvinner skulden efter ett tag? Mvh
Mikael Jonasson |Hej och tack för att du valt att vända dig till Lawline!En skuld är personlig och kan inte överföras till någon annan såvida inte särskilda omständigheter föreligger, som exempelvis att någon är borgensman. Dina barn kan alltså inte bli tvingade att överta dina skulder, detta oberoende på om du avlider eller flyttar utomlands. Däremot kommer arvet när du avlider att påverkas eftersom skulder avräknas innan arvsuppdelningen sker.Att du väljer att flytta utomlands påverkar inte skuldförhållandet. Du kommer fortfarande att vara skyldig pengar och riskera utmätning.Reglerna för skulders preskription finns i Preskriptionslagen som du hittar https://lagen.nu/1981:130. Jag utgår från att den person som du gått i borgen för har skuldsatt sig i egenskap av konsument. Enligt 2 § 2 stycket preskriberas konsumentskulder 3 år efter skuldens uppkomst om det inte förelegat ett preskriptionsavbrott alternativt 3 år efter en åtgärd från borgenären som inneburit ett preskriptionsavbrott.Att ordna ett preskriptionsavbrott är förhållandevis enkelt för borgenären. Det räcker för borgenären att påminna gäldenären om att skulden finns, exempelvis via ett brev eller ett telefonsamtal. Det betyder alltså att om en gäldenär vill att skulden ska preskriberas krävs att gäldenären håller sig undangömd i tre år utan att borgenären har lyckats kontaktat gäldenären. I praktiken är det givetvis väldigt svårt att få en skuld preskriberad eftersom, speciellt om skulden är på ett betydande belopp, det finns ett stort incitament för borgenären att göra ett preskriptionsavbrott. SammanfattningDina barn övertar inte skulderna. Att du flyttar utomlands påverkar inte skuldförhållandet. En konsumentskuld preskriberas efter 3 år men det är enkelt för borgenären att förlänga den tiden med ett preskriptionsavbrott.

Preskription av krav mot en medlem i en bostadsrättsförening

2015-05-24 i Preskription
FRÅGA |Jag gjorde en renovering av mitt duschrum i en bostadsrättslägenhet för snart 5 år sedan. Jag lät då vatterören fällas in i väggen. Nu kräver föreningen att jag drar om ledningarna så att dessa istället ligger utanför väggen. Kan föreningen efter så här lång tid verkligen kräva att jag gör detta? När och hur preskriberas föreningens krav i detta avseende?Mycket tacksam för svar
Fredrik Mattsson |Hej och tack för att du har vänt dig till Lawline med dina frågor!Regler om preskriptions finns i flera olika lagar. Den lag som är aktuell i detta sammanhang är preskriptionslagen. I dess 2 § första stycket framgår att fordringar preskriberas tio år efter deras tillkomst, om inte preskriptionen avbryts dessförinnan.Även om det inte framgår av lagen, är det så att fordringen (skulden) ska anses uppkomma vid den tidpunkt då den relevanta handlingen utförs. Den relevanta handlingen är i ditt fall renoveringen. Eftersom denna skedde för mindre än tio år sedan har inte föreningens anspråk preskriberats enligt 2 § första stycket preskriptionslagen.Vidare framgår av 2 § andra stycket preskriptionslagen att fordringar mot en konsument preskriberas redan tre år efter att den relevanta handlingen utförs. Dock framgår av Svea hovrätts dom T 1659-99 att en medlem i en bostadsrättförening inte är att anse som en konsument i förhållande till bostadsrättsföreningen. Alltså är det andra stycket inte tillämpligt i den föreliggande situationen.Slutsatsen är följaktligen att preskriptionsreglerna inte hindrar föreningen från att kräva att du drar om ledningarna.Hoppas du fick svar på dina frågor.Vänligen,

Preskriptionstid & preskriptionsavbrott för fordringar mellan privatpersoner

2015-05-09 i Preskription
FRÅGA |En äldre bekant lånade 1985 ut en stor summa pengar. På ett handskrivet A4 skrevs ett avtal där gäldenären lovade att betala tillbaka summan inom en vecka. Pengarna har ännu inte betalats tillbaks och idag 30 år senare vill min bekant via domstol kräva tillbaks pengarna. Vilka är utsikterna för min bekant att via domstol lyckas få tillbaks pengarna. Existerar det någon preskriptionstid på sådana här typer av ärenden.
Astrid Baltzer |Hej och tack för din fråga!Fordringar mellan privatpersoner preskriberas 10 år efter tillkomsten, enligt preskriptionslagens 2 §. Det går dock att bryta preskriptionstiden innan 10 år har gått, vilket kallas preskriptionsavbrott. Om preskriptionsavbrott sker börjar en ny preskriptionstid att löpa, och på så sätt förlängs tiden för borgenären (personen som lånat ut pengarna) att kräva betalning.Preskriptionsavbrott kan ske på olika sätt, vilket regleras i 5-6 §§ i preskriptionslagen. Gäldenären (den som lånat pengarna) kan å sin sida erkänna skulden genom att exempelvis betala ränta eller amortering på skulden, lova att betala eller be om en avbetalningsplan. Borgenären å sin sida kan ge gäldenären ett skriftligt krav eller en påminnelse om skulden, alternativt gå till domstol eller Kronofogden för att kräva in skulden.I din bekants fall krävs alltså att någon form av preskriptionsavbrott skedde inom 10-årsperioden från det att pengarna lånades ut år 1985. Skedde ett sådant avbrott inom tidsramen startades en ny preskriptionstid som i sin tur måste ha föranlett ett preskriptionsavbrott inom den nya 10-årsperioden. Samma sak gäller för period nummer tre och så vidare. Har det alltså någon gång under tiden från det att pengarna lånades ut år 1985 gått en period om 10 år som inte har brutits genom preskriptionsavbrott, är skulden preskriberad. Har preskriptionsavbrott däremot skett enligt reglerna ovan kvarstår skulden, och din bekant kan således kräva in pengarna. Det lättaste sättet att kräva in betalning av en skuld är att begära betalningsföreläggande hos Kronofogden. Detta förfarande regleras i 2 § i lagen om betalningsföreläggande. Om gäldenären bestrider detta kan dock ärendet skickas vidare till tingsrätten. Inför en eventuell process är det bra att samla in så mycket bevismaterial som möjligt,såsom bekräftelser på mottagna kravbrev och liknande, för att visa att fordringen inte har preskriberats.Hoppas att svaret kan vara till hjälp!Vänligen,

Preskriptionstid avseende banklån

2015-06-23 i Preskription
FRÅGA |HejMåste banklån vara ett löpande skuldebrev eller kan det vara som vanliga konsumentlån? Tänkte på hur jag ska tolka preskriptionstiden, då ett konsumentlån har en preskriptionstid på 3 år och ett löpande skuldebrev 10år.
Soroosh Parsa |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! Ett privatlån hos en bank grundar sig alltid på ett löpande skuldebrev. Orsaken är bland annat att det är säkrare långivaren då denne kan sälja vidare skuldebrevet. Preskriptionstiden är därmed tio år för en sådan fordran och förlängs till tio år i händelse av att långivaren exempelvis påminner om fordran, 2 § preskriptionslagen (1981:130). Genom att titta på utformandet av skuldebrevet kan du avgöra om det är ett löpande skuldebrev, då det är ställt till innehavaren eller viss man eller order, 11 § lag (1936:81) om skuldebrev (skuldebrevslagen).Nedan hittar du de lagar som jag har hänvisat till i mitt svar.Preskriptionslagen. Skuldebrevslagen.Hör gärna av dig om du har fler frågor.Vänligen,

Gällande preskriptionstid vid fordran mot auktionsfirma

2015-06-10 i Preskription
FRÅGA |Jag som privatperson anlitade en auktionsfirma för några år sedan att sälja ett par föremål. Jag fick papper på hur mycket de såldes för och att pengarna skulle betalas ut inom två veckor. Några pengar kom dock aldrig. Vid kontakt med firman skjuter de hela tiden upp tiden (muntligt) då de ska skicka mig pengarna. Nu har jag inte hört något på flera år. Hur lång är preskriptionstiden för deras skuld till mig i detta fall? Är den 3 eller 10 år?
Joakim Wahlgren |Hej och tack för din fråga!Huvudregeln är att preskriptionstiden är 10 år och det följer av 2 § preskriptionslagen som du hittar HÄR. I samma bestämmelse finns ett undantag i andra stycket. Undantaget är tillämpligt på situationer då en näringsidkare har en fordran mot en konsument, om fordringen avser en vara, tjänst eller annan nyttighet som en näringsidkare i sin yrkesmässiga verksamhet har tillhandahållit konsumenten för huvudsakligen enskilt bruk. I ert fall har du en fordran mot en näringsidkare (auktionsfirman) och undantaget i andra stycket är inte tillämpligt. Då gäller huvudregeln innebärande en preskriptionstid på 10 år.Enligt 8 § preskriptionslagen förklaras innebörden av preskription. Preskription innebär att borgenären förlorar rätten att kräva ut sin fordran. Om din fordran mot auktionsfirman har preskriberats kan du inte längre göra gällande din rätt till betalning.Preskriptionsavbrott kan ske enligt 5 § preskriptionslagen. Preskriptionsavbrott innebär att preskriptionstiden avbryts och ny preskriptionstid börjar gälla från den dagen avbrottet sker (6 § preskriptionslagen).Preskriptionsavbrott kan ske genom att: 1, Gäldenären utfäster betalning eller på annat sätt erkänner fordringen.2, Gäldenären får ett skriftligt krav eller erinran om fordringen från borgenären.3, Borgenären väcker talan mot gäldenären. Kan ske vid domstol, hos Kronofogdemyndigheten, skiljeförfarande, konkursförfarande eller förhandling om offentligt ackord. Sammanfattningsvis kan det konstateras att i ert fall är preskriptionstiden 10 år. Ni bör se till att preskriptionsavbrott sker om så inte redan skett. Vid fortsatta problem att göra gällande er fordran kan ni vända er till kronofogden och kräva betalningsföreläggande. Detta förfarande regleras i 2 § lagen om betalningsföreläggande. Om auktionsfirman bestrider detta kan ärendet skickas vidare till tingsrätten. En god idé kan vara att samla in bevismaterial, det kan vara bekräftelser på mottagna kravbrev eller liknande, för att visa att fordringen inte har preskriberats. Hoppas att du fick svar på din fråga. Du är välkommen att kontakta oss på Lawline igen om du behöver mer hjälp.

När preskriberas studielån?

2015-05-10 i Preskription
FRÅGA |Min sista utbetalning av CSN lån var 2004.När är det preskriberat då?
Emilia Larson |Hej!Tack för att du ställer din fråga till oss på Lawline.Fordran som staten har på dig preskriberas enligt studiestödslagen 6 kapitlet 12 § 25 år efter att det senaste preskriptionsavbrottet skedde. Hoppas att det gav svar på din fundering. Skriv gärna en ny fråga i vårt frågeformulär om det är något som fortfarande är oklart.

Preskription av fordran

2015-05-05 i Preskription
FRÅGA |För 17 år sedan konkursade en vän till mig och en kompanjon ett aktiebolag. Nu har jag fått ett handskrivet krav på drygt 70 000kr av kompanjonen. Jag har inga skulder till honom eller ngn borgenär. Han vill att jag betalar in pengarna på hans konto inom fem dagar. Han har aldrig tidigare ställt några anspråk på betalning eller på annat sätt ansett att han betalat en högre skuld. Jag betraktar det som ett hot. Frågan: Om det mot all förmodan vore så att han betalat något jag borde ha betalat-kan man då komma med ekonomiska krav 17 år efter konkursen?
Karl Risberg |Hej och tack för din fråga!Enligt preskriptionslagen, 2 §, preskriberas en fordran 10 år efter dess tillkomst. En fordran gentemot en konsument preskriberas dock redan efter 3 års tid, vilket framgår av 2 § 2 st. Preskriptionen kan avbrytas genom att antingen gäldenären erkänner fordringen eller att borgenären skriftligen påminner gäldenären/ åberopar fordringen hos kronofogden eller domstol. Jag vet för lite om omständigheterna kring fordringens uppkomst för att definitivt kunna avgöra om den är preskriberad eller inte. Av de angivna omständigheterna att döma skulle jag dock anta att fordringen är preskriberad och att kompanjonens krav på betalning därför inte är giltigt. Skulle det vara så att han går till kronofogden och du därefter får ett betalningsföreläggande mot dig ska du skriftligen invända mot skulden och hävda preskription inom den förklaringstid som anges i föreläggandet. Se mer på kronofogdens hemsida.Med vänlig hälsning