Fråga om solidariskt betalningsansvar för skuld och fråga om preskription av skulden

2016-11-25 i Preskription
FRÅGA |Gällande bodelning.Fakturan för bodelning av advokaten ställd för ca 1-1.5 år sedan med solidarisk ansvar sambon emellan. Den ena har betalt sin andel (50%) av fakturan då. Idag, över 1 år senare kommer det en betalnings uppmaning från advokaten till den av parterna som har betalt 50% av den ordinarie fakturan eftersom den andra parten har inte betalt "sin del" då den skulle ha gjort det.Hur är det möjligt (rättsligt ok) att skicka en uppmaning att betala så lång tid efteråt till den ena av fd sambon som t o m har gjort "rätt för sig" och betalt sin faktura redan.Den som inte har betalt sin del har arbete, inkomst. Det logiska är väl att fordringsägaren ska skicka krav till denne?Och finns det inte någon tidsbegränsning i sånna ärenden? Hur kan advokaten komma idag, så långt efter den ursprungliga förfallodagen för fakturan till den som ändå har betalt "sin del" då det var aktuellt och kräva att denne betalar den delen som inte den andra partnern har betalt fast parterna var överens om att betala hälften var. (muntligt överens)Tacksam för svar.
Gustaf Otterheim |Hej! Tack för att du ställt din fråga till oss på Lawline!Då samborna är solidariskt ansvariga för skulden till advokaten kan advokaten direkt vända sig till vem av samborna som denne vill och kräva ut hela skulden. Om en av samborna blir krävd på och betalar hela skulden (100 % av skulden) till advokaten kan dock denna sambo därefter kräva den andre sambon på pengar motsvarande dennes andel av skulden, d.v.s. i detta fall 50 %.Då advokaten ställt sina krav på betalning ca ett och ett halvt år efter att skulden uppkom är skulden inte preskriberad varför advokaten haft full rätt att kräva att resterande delen av skulden betalas.Med vänlig hälsning

Preskriptionstid på skulder

2016-11-21 i Preskription
FRÅGA |Hej, Far och dotter har haft ett handelsbolag tillsammans som gick i konkurs 2008. Det finns fortfarande skulder, några är under betalning (uppgörelse med inkassobolag). En större skuld från Almi finns kvar, där handläggaren från inkassobolaget är svår att prata med, skulden är skickad till kronofogden. Kontakt togs med handläggaren och skulden bestreds med hänvisning till preskriptionstiden. Handläggaren ville då eventuellt komma överens. Vem beslutar om skulden kan avskrivas med hänvisning till preskriptionstid? Hur gör man för att få saken prövad? Hälsningar Britt-Mari
Carl William Ahlberg |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga. Utgångspunkten är att skulder preskriberas efter 10 år, enligt 2 § i Preskriptionslagen (1981:130). Om det är en fordran mot en konsument, det vill säga mot en privatperson, preskriberas en skuld efter 3 år. Om det är skulder från handelsbolaget som frågan rör, så torde inte dessa skulderna vara preskriberade om de är uppkomna 2008. Vidare avbryts preskriptionstiden enligt 5 § ovan nämnda lag, om gäldenären (den som är skyldig pengar) på något vis erkänner skulden, eller om borgenären (den som har rätt att kräva betalning) skickar ett skriftligt krav till gäldenären. Om det uppstår oenigheter om huruvida en skuld är preskriberad eller inte, kommer detta inledningsvis hanteras så att kronofogden kommer att kontakta er på begäran av borgenären. Om du eller dina familjemedlemmar anser att skulden är preskriberad, så skall ni meddela myndigheten om detta. Borgenären får sedan välja om denne vill överlämna ärendet till tingsrätten, som har att pröva vem som har rätt. Vill du få frågan närmare utredd kan du skicka din frågeställning till vår Expresstjänst och få en utredning inom 24 timmar.Jag hoppas er situation ordnar upp sig!Vänliga hälsningar,

Preskription av fordran mot konsument

2016-11-10 i Preskription
FRÅGA |Jag har köpt tjänster av ett eventbolag men inte fått någon faktura, När preskiberas deras fordran på mig som privatperson?
Zorba Hållsten |Hej,Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Regler om preskription finns i preskriptionslagen (PreskL), se här. Utgångspunkten är att en fordran preskriberas tio år efter tillkomsten, om inte preskriptionen avbryts dessförinnan, 2 § 1 st. PreskL. När det gäller fordran som en näringsidkare har på en konsument är preskriptionstiden tre år, 2 § 2 st. PreskL. Preskriptionstiden börjar om från "noll" om preskriptionen avbryts (6 § PreksL), det kan den göras genom att (5 § PreksL):1. gäldenären utfäster betalning eller på annat sätt erkänner fordringen gentemot borgenären,2. gäldenären får ett skriftlig krav/erinran om fordringen från borgenären, eller3. borgenären väcker talan mot borgenären eller annars åberopar fordringen gentemot gäldenären vid domstol, hos Kronofogdemyndigheten eller i skiljeförfarande, konkursförfarande eller förhandling om offentligt ackord. Eftersom du köpte tjänsterna i egenskap av privatperson så är preskriptionstiden tre år. Om preskriptionen inte avbryts innan preskriptionstiden löpt ut så innebär det att borgenären förlorar rätten att kräva ut sin fordran, 8 § PreskL. Sammanfattningsvis så preskriberas eventbolagets fordran på dig efter tre år från dess tillkomst, så länge preskriptionstiden inte avbryts innan dess.Hoppas detta var svar på din fråga!Med vänlig hälsning,

Preskriptionstid för fakturering av tjänst

2016-11-01 i Preskription
FRÅGA |Finns det någon tidsgräns mellan beställd och utförd tjänst till fakturering av denna tjänst? Gäller privatperson.
Stina Jansson |Hej, och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Som svar på din fråga gäller att: Ja, det finns vissa tidsgränser för hur länge man kan vänta med att fakturera för en utförd tjänst. Det finns nämligen regler i Preskriptionslagen (se här) om preskription av fordringar (exempelvis en fordran på en utförd tjänst). När preskription inträder så innebär det att borgenären förlorar rätten att kräva ut sin fordran. Av din fråga framgår att det gäller privatperson. Om det är så att en näringsidkare har utfört en tjänst åt en privatperson (i egenskap av konsument) för denna personens enskilda bruk så är preskriptionstiden för fordringar mot konsumenten tre år efter tillkomsten.Om det istället är så att en näringsidkare har utfört en tjänst åt en annan näringsidkare så inträder emellertid preskription först tio år efter fordrans tillkomst. Värt att nämna är att näringsidkaren som utfört tjänsten kan avbryta preskriptionen genom att göra preskriptionsavbrott på olika sätt. Preskriptionen avbryts exempelvis genom att kunden mottager en faktura från näringsidkaren. Om ett preskriptionsavbrott görs så börjar en ny frist, om antingen tre eller tio år, löpa från den dagen då preskriptionsavbrottet har gjorts. Hoppas att detta gav dig svar på din fråga!Vänligen,

Betalningsskyldighet och preskription av fordran

2016-11-23 i Preskription
FRÅGA |Hej!Jag har en fråga som rör vår bostadsrättsförening. Vi har nyligen fått en faktura från en person som tidigare ägde och bodde i en lägenhet i huset, men som flyttade för fyra år sedan. Han har nu skickat en faktura från sitt företag på arbetskostnad och materialkostnad, utfört på huset. Problemet är att det här arbetet utfördes under feb-aug. 2010, dvs mer än sex år tillbaka. Eftersom det är så länge sedan så har vi lite svårt att kontrollera att det här stämmer. Har vi någon skyldighet att betala? Eller är det preskriberat?
Johanna Matsdotter |Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!För att en sådan fordran som du nämner i din fråga, mellan bostadsrättsföreningen och personen som tidigare bodde i föreningen (hädanefter kallad borgenären), ska vara preskriberad krävs dels att preskriptionstiden löpt ut samt att inget preskriptionsavbrott skett. Att fordran är preskriberad innebär borgenären förlorar sin rätt till betalning och bostadsrättsföreningen därmed inte är betalningsskyldiga (se 8 § Preskriptionslagen). Preskriptionstiden för fordringar såsom den aktuella är enligt huvudregeln 10 år (se 2 § Preskriptionslagen). Om ett preskriptionsavbrott sker innan preskriptionstiden löpt ut börjar en ny preskriptionstid att löpa, vilket innebär att borgenären förlänger den tid han har på sig att begära betalning (se 6 § Preskriptionslagen). Preskriptionsavbrott kan ske på flera olika sätt, till exempel genom att gäldenären erkänner skulden, du får ett skriftligt krav eller påminnelse om skulden från borgenären eller genom att borgenären ansöker om verkställighet hos kronofogden (se 5 § Preskriptionslagen). Detta innebär i ert fall att preskriptionstiden för den fordran som borgenären gör gällande gentemot bostadsrättsföreningen, utan preskriptionsavbrott, inte är preskriberad förrän år 2020 (under förutsättning att fordran uppkom år 2010). Men eftersom att ett preskriptionsavbrott har skett genom den faktura som skickats till er har preskriptionstiden därmed förlängts till år 2026. Bostadsrättsföreningen kan alltså inte undgå betalningsskyldigheten på grunden att fordran skulle vara preskriberad. Du nämner också att ni har svårt att kontrollera om något arbete faktiskt skett på fastigheten såsom borgenären påstår vilket leder mig in på bevisbördan för fordrans uppkomst. Inom civilrätten finns en regel som innebär att den som påstår något har bevisbördan för sitt påstående. Denna regel får konsekvensen att borgenären måste styrka sitt yrkande om betalning, dvs. borgenären måste bevisa att arbete utförts på huset på det sätt som han påstår. Om han lyckas med detta är det istället bostadsrättsföreningen som har bevisbördan för att inget arbete utförts för att på så vis styrka att ingen fordran föreligger och därmed utesluta betalningsskyldighet för densamma. Sammanfattningsvis innebär detta att den faktura som bostadsrättsföreningen mottagit inte är preskriberad men däremot skulle kunna bestridas om bostadsrättsföreningen skulle anse att inget arbete utförts såsom borgenären påstår. Ett bestridande innebär dock inte i sig att betalningsskyldigheten försvinner men att bevisbördan aktualiseras, bl.a. i samband med ansökning om betalningsföreläggande hos Kronofogden. Jag hoppas att detta gav dig svar på dina frågor men behöver du mer hjälp kan du boka tid hos en erfaren jurist. Du kan boka tid direkt på http://lawline.se/boka alternativt klicka på knappen till höger!

Preskription av fordringar

2016-11-18 i Preskription
FRÅGA |Hej! Jag har fått en betalningsanmaning från Intrum Justitia att betala en faktura som är ifrån 1979-10-04 på 1,293:- sedan har fått i från Sergel en faktura telfonräkning från 1993-06-07 räkningen är på 13,800:- inkl, ränta 9,000:- dessa räkningar har fallit i glömska o jag trodde att dessa räkningar var preskriberade för länge sedan? Vad gör jag?
Christian Sörqvist |Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga. En fordran preskriberas tio år efter dess tillkomst om inte preskriptionsavbrott sker dessförinnan. PreskL 2§ 1st. Om fordringarna på dig har sin grund i avtal, exempelvis genom ett köp eller beställning av en tjänst, så kan du utgå från att dessa tillkom när avtalen slöts. När det gäller fordringar som grundar sig i varor, tjänster och andra nyttigheter som en näringsidkare har tillhandahållit dig i sin yrkesmässiga verksamhet så är preskriptionstiden bara tre år. Detta skulle kunna vara fallet med telefonräkningen som du har fått. PreskL 2§ 2st. Preskriptionsavbrott kan ske på följande sätt: PreskL 5§ 1. Du erkänner fordringen mot borgenären. Exempelvis genom att utfästa att du ska betala eller betalar ränta. 2. Du har mottagit ett skriftligt krav eller skriftlig erinran från borgenären angående fordringen 3. Borgenären väcker talan mot dig eller annars åberopar fordringen i domstol, hos KFM, i skiljeförfarande, konkursförfarande eller förhandling om offentligt ackord. Effekten av att ett preskriptionsbrott sker är att en ny preskriptionstid, på antingen tio eller tre år beroende på om det är ett konsumentförhållande eller inte, börjar löpa från dagen avbrottet gjordes. För att fordringarna mot dig ej ska vara preskriberade så måste således giltiga preskriptionsavbrott ha skett kontinuerligt inom de föreskrivna preskriptionstiderna fram tills idag. PreskL 6§ Om preskriptionsavbrott inte har skett på detta sätt så är fordringarna mot dig preskriberade. Detta innebär att borgenärerna förlorat rätten att kräva ut sina fordringar, detta gäller även räntan på fordran från 1993-06-07 samt eventuell ränta på fordringen från 1979-10-04. PreskL 8§Detta innebär att om du betalar och du sedan inser att fordringarna är preskriberade och vill ha tillbaka pengarna så går inte detta. Om du är säker på att kontinuerliga preskriptionsavbrott inom preskriptionstiderna inte har skett så bör du därför inte betala. Du bör istället meddela fordringsägarna din ståndpunkt i preskriptionsfrågan så kanske dom släpper sina krav. Vänligen,

Preskriptionstid vid fordring

2016-11-04 i Preskription
FRÅGA |Hejsan!Min son har klarat körkortet i slutet av juni i år & han har fortfarande inte fått " slutfakturan " på de extra teorilektioner som han bokat hos körskolan , när preskriberas en sådan ?Tacksam för svar !
André Kalldal |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! Huvudregeln vid civilrättsliga fordringar för konsumenter, som exempelvis att man har en skuld till trafikskolan, gäller en preskriptionstid om 3 år om inget annat avtalats er emellan. Vet ni inte hur stor skuld ni har till trafikskolan har ni rätt att kontakta den för att få en detaljerad beskrivning av vad den består av och vilka lektioner ni har kvar att betala och ni har lika så rätt att betala av skulden när som (innan trafikskolan skickar en faktura och den förfaller vill säga). Men att fordran skulle förfalla bara för att de inte skickat fakturan än och lektionerna var i juni i år, är inget du kan stödja dig på, tyvärr. Hoppas du fått svar på din fråga! Med vänlig hälsning,

Preskriptionsavbrott där borgenär skickat kravbrev till folkbokföringsadress

2016-11-01 i Preskription
FRÅGA |Hej! Jag försöker hjälpa min bror som levt ett stökigt liv. Han har kommit ut från ett mycket långt fängelsestraff på nästan 12år. Nu har det börjat komma en massa inkassokrav till honom. Jag har försökt hjälpa honom att överklaga dessa krav med hänvisning till preskriptionslagen som är på olika längd men max 10år. Svaren som kommer oftast är att man skickat ut krav till adressen han är skriven på och därmed har preskriptionsbrytande handling skett. Bevisligen har han inte funnits på sin hemadress och inga krav har kommit till honom i fängelset. Och då logiskt sett borde skulderna vara preskriberade. Inkassobolagen hänvisar till en dom från högsta domstolen när det gäller att de skickat ut brev till honom. Vore tacksam för råd och tips i denna fråga.
Hanna Lindsten |Hej och tack för din fråga!Huvudregeln är att en fordran preskriberas 10 år efter tillkomsten om preskriptionstiden inte avbryts dessförinnan. Som du skriver finns olika preskriptionstider beroende på vilken typ av fordran som det handlar om, se 2-4 §§ Preskriptionslag (PreskL).Preskriptionsavbrott regleras i 5 § PreskL. Enligt 2 p. avbryts preskriptionstiden om gäldenären får ett skriftligt krav eller erinran om fordran från borgenären. För att preskriptionsavbrott ska anses ha ägt rum skall kravet kommit gäldenären tillhanda. Detta innebär att kravbreven måste ha kommit fram till din bror för att de ska anses vara preskriptionsbrytande. Att breven har skickats till hans adress är alltså inte tillräckligt. Borgenären står risken för att brevet inte kommer fram. Det åligger även borgenären att styrka att kravet har nått gäldenären. Bevisbördan för att breven har nått gäldenären åligger borgenären. Högsta domstolen har fastslagit att preskriptionsavbrott ska anses ha skett när flera kravbrev sänts till folkbokföringsadressen om personen bor där eller har haft anledning att bevaka sin post där (NJA 2007 s. 157 och NJA 2012 s. 172). Det har i dessa fall ansetts närmast orimligt att kraven inte skulle ha nått gäldenären.Din bror har dock varken bott eller haft tillgång till sin folkbokförda adress. Om han inte mottagit kravbreven i fängelset, borde inte något preskriptionsavbrott förekommit. Det åligger inkassobolagen att bevisa att han trots detta ska anses ha mottagit kraven.Med vänlig hälsning,