Skuld nämns i testamente, är det preskriptionsavbrott?

2016-03-03 i Preskription
FRÅGA |1999 sker preskriberingsavbrott per brev från den som är skyldig pengar, som gäller t o m 2009.2008 avlider personen som är skyldig pengar, i bouppteckningen finns ett testamente, från den avlidne, som är skrivet 1998 där det står att skulder om de finns skall regleras.2015 lämnas en stämning in hos Förvaltningsrätten om att skulden skall betalas, genom att brev, testamente i bouppteckning skall anses vara preskiberingsavbrott.Är det rätt av domstolen att ej uttöma ersättning till den som har lånat ut pengar?
Jonas P. Lind |Hej! Preskribering av fordringar sker mycket riktigt tio år efter tillkomsten av eller påminnelsen om fordringen så som du själv skriver. Det finns tre sätt att avbryta preskription enligt 5 § preskriptionslagen.1. gäldenären utfäster betalning, erlägger ränta eller amortering eller erkänner fordringen på annat sätt gentemot borgenären,2. gäldenären får ett skriftligt krav eller en skriftlig erinran om fordringen från borgenären eller3. borgenären väcker talan mot gäldenären eller annars åberopar fordringen gentemot gäldenären vid domstol, hos Kronofogdemyndigheten eller i skiljeförfarande, konkursförfarande eller förhandling om offentligt ackord.Fordringen preskriberades alltså år 2009 om inte något av ovanstående händelser skett mellan 1999 och 2009. Av störst vikt i just din frågeställning är den första punkten.Att skulder skall regleras enligt ett testamente är inte ett preskriptionsavbrott då erkännandet inte sker direkt till borgenären. Det krävs alltså att borgenären meddelas om att skulden skall betalas eller liknande, att släktingar till gäldenären meddelas genom ett vagt erkännande i testamentet är inte tillräckligt för att bryta preskriptionen. Vidare krävs det viss specifikation av fordringen, att testamentet nämner "skulder" rent allmänt är inte tillräckligt specifikt för att det skall kunna anses vara ett erkännande av skulden du frågar om heller eftersom erkännandet inte skett till borgenären. Punkt 3 har visserligen skett, men det har skett för sent och när preskriptionen väl inträffat kan den inte brytas av någon, preskriberade skulder är preskriberade och kan inte återupplivas i stort sett. Skulden finns helt enkelt inte längre när domstol skall fatta ett beslut.Behöver du vidare hjälp med juridiken är du välkommen att kontakta oss på tfn 08-533 300 04 (måndag till onsdag 10:00-16:00) eller maila oss på info@lawline.seMed vänliga hälsningar,

Preskriptionstid elräkning

2016-02-20 i Preskription
FRÅGA |Efter hur lång tid kan hyresvärd fakturera elräkning?
Martin Persson |I sådant fall gäller den allmänna preskriptionstiden om tio år från nyttjandet för den som inte är konsument, respektive tre år för den som är konsument vilket framgår ur 2 § i preskriptionslagen. Vänligen,

Preskriptionstid faktura

2016-01-25 i Preskription
FRÅGA |Hej, jag hyrde för några månader sedan en lokal. Hyran skulle betalas via faktura men ingen faktura har ännu dykt upp. Får det ta hur länge som helst innan dom skickar fakturan? Efter hur länge är fakturan ogiltig?
Gilbert Leijon |Hej! Och tack för att du vänt dig till Lawline med din fråga.Enligt 2 § Preskriptionslag preskriberas fordran efter 10 år mellan näringsidkare eller mellan privatpersoner. Och efter 3 år mellan näringsidkare och konsument. Fordran blir alltså inte ogiltig förrän preskription inträtt.Behöver du vidare hjälp med juridiken är du välkommen att kontakta oss på tfn 08-533 300 04 (måndag till onsdag 10:00-16:00) eller maila oss på info@lawline.se

Preskriptionstid och avbrott vid konsumentfordran

2016-01-05 i Preskription
FRÅGA |Har en fråga angående preskriptionstid.Jag har en skuld som är en konsumentskuld och tiden är flera år över 3 år men jag har börjat betala denna skuld utan vetskapen att preskription var aktuell och undrar nu om jag behöver fortsätta betala denna skuld.Jag betalar till ett inkassobolag varje månad (som påbörjades långt efter preskriptionstid) och de hävdar att eftersom jag har en avbetalningsplan på det så ses det som ett avbrott på preskriptionstiden fast den redan löpt ut innan jag påbörjade min avbetalning till dem.Stämmer det att jag måste fortsätta betala denna skuld fast tiden för preskription har fallit långt över 3 år.Är detta något ni har ett klart svar på och kan tänkas hjälpa mig med är jag väldigt tacksam.
Pernilla Friman |Hej och tack för din fråga!Reglerna om preskriptionstid finns i preskriptionslagen som du hittar här. Det stämmer att en konsumentfordran förfaller efter tre år och att skulden inte längre kan drivas in efter att denna tid har passerat. Det spelar ingen roll att du efter denna tid betalat en del av skulden.Vad som inte framgår av din fråga är om du under preskriptionstiden fick något skriftligt krav eller erinran om fordringen. Ett sådant innebär nämligen ett preskriptionsavbrott och då löper en ny preskriptionstid på tre år från det datum du mottog påminnelsen. I så fall har inkassobolaget rätt att ta betalt. Preskriptionsavbrott kan också ske genom att du betalar eller erkänner fordringen eller att borgenären väcker talan mot dig under preskriptionstiden.Vänligen,

Preskriptionstid för fordringar mot samfällighetsförening

2016-02-27 i Preskription
FRÅGA |Räknas samfällighetsföreningar som konsumenter eller näringsidkare m.a.p. preskiptionslagen?Samfällighetsföreningen i fråga förvaltar ett radhusområde samt tillhörande garage och väg. Föreningen har ingen näringsverksamhet. Hur gamla fakturor till näringsidkare kan vi tvingas betala, 3 eller 10 år?
Elias Lundin |Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.Huvudregeln är att en fordran preskriberas efter tio år. Om en näringsidkare har en fordran mot en konsument är preskriptionstiden däremot endast tre år (2 § preskriptionslagen). En konsument är en fysisk person som handlar huvudsakligen för ändamål som faller utanför näringsverksamhet (1 § 5 st konsumentköplagen, jfr prop 1979/80:119 s 90). En juridisk person kan alltså inte vara konsument.En samfällighetsförening måste registreras hos Lantmäterimyndigheten (25 § lag om förvaltning av samfälligheter). Föreningen blir en juridisk person när den har registrerats (27 § lag om förvaltning av samfälligheter).I och med att föreningen är en juridisk person och därmed inte en konsument gäller tio års preskriptionstid enligt 2 § 1 st preskriptionslagen.Hör gärna av dig om du har fler frågor!Vänliga hälsningar,

Giltigt preskriptionsavbrott om reversen nämns i testamente?

2016-02-18 i Preskription
FRÅGA |Hej jag har en fråga om en revers som snart är över 10 år sen den skrevs. Den är löpande. För några år sen tas den upp i ett testamente gällande en bostad. Där jag har rätt att ta ut summan vid en försäljning av denna. Räknas det som ett preskriptionsavbrott eller måste jag förlänga reversen på något sätt?
Alexandra Kristofersson |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Preskription av en revers (skuldförbindelse) regleras i preskriptionslagen. Enligt 2 § preskriptionslagen framgår det att en skuldförbindelse preskriberas 10 år efter dess uppkomst om inget preskriptionsavbrott görs. Vad som anses vara giltigt preskriptionsavbrott framgår av 5 § preskriptionslagen och kan vara antingen att gäldenären erlägger betalning i form av ränta eller liknande eller på något annat sätt erkänner fordringen mot borgenären. Det kan också vara preskriptionsavbrott om gäldenären får ett skriftligt brev av borgenären med en påminnelse om fordringen eller att borgenären väcker talan mot gäldenären eller på annat sätt åberopar fordringen gentemot gäldenären vid domstol, hos kronofogden eller liknande (se 5 § preskriptionslagen för uttömande innehåll). I ditt fall så tolkar jag det som att du är borgenär. Genom att reversen har tagits upp i ett testamente som skrevs för några år sedan så är det inte säkert att detta kan räknas som preskriptionsavbrott. Det avgörande är ju nämligen huruvida gäldenären har tagit del av preskriptionsavbrottet eller inte. Har alltså gäldenären tagit del av testamentet, och detta upprättades för mindre än tio år sedan, så kan det räknas som preskriptionsavbrott i form av att gäldenären har erhållit en skriftlig erinran om fordringen från borgenären (dig). Annars så är det som sagt någon utav punkterna i 5 § preskriptionslagen som du måste vidta för att det ska räknas som ett giltigt preskriptionsavbrott. Hoppas att du känner att du fick svar på din fråga och annars är du välkommen att höra av dig igen eller lämna en kommentar nedan! Vänligen,

Preskription av skuld

2016-01-13 i Preskription
FRÅGA |Har/hade en skuld i ett enskilt mål sedan 1983. Hade indrivning ett par år och har sedan dess inte hört något varken från kronofogde eller fordringsägare. Kan skulden finnas kvar ändå?
Isabel Frick |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Preskription av fordringar behandlas i preskriptionslagen (se här). Preskription av fordran innebär att borgenären förlorar sin rätt att kräva gäldenären på betalning. Normalt sett gäller att en fordran har en preskriptionstid på tio år, med undantag för till exempel konsumentfordringar som har en tid på tre år. Fordringen preskriberas tio år efter dess tillkomst om det inte skett något preskriptionsavbrott. Ett preskriptionsavbrott innebär att preskriptionstiden börjar om och kan till exempel utgöras av att 1. gäldenären utfäster att betalning ska ske, avlägger amortering eller på annat sätt erkänner fordringen 2. gäldenären får ett skriftligt krav på betalning eller påminnelse om fordringen från borgenären3. borgenären väcker talan mot gäldenären.Om skulden finns kvar i ditt fall beror på när det senast skedde ett preskriptionsavbrott. Var det mer än tio år sedan har skulden preskriberats och finns då inte kvar.Hoppas du fick svar på din fråga!Vänligen,

Preskription på fordran

2015-11-21 i Preskription
FRÅGA |Hej!Om man gör en preskrebitionsinvändning och vinner den via tingsrätten, står den anmärkningen kvar hos KFM.Om man gjort invändning hos inkasobolag och för inget svar inom 10 dagar så som det står i brevet och i mailet, hur går man då vidare? Man vill såklart ha bevis på att skulden är avskriven.Tack för svar!
Philip Söderberg |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!SvarEn preskriptionsinvändning är inget i sig som behöver göras ifall Kronofogdemyndigheten (KFM) förelägger en person att yttra sig över en ansökan om betalningsföreläggande. Ett bestridande rörande betalningsföreläggande ska vara tydligt och skriftligt men kräver ingen särskild motivering, se 25 & 31 - 33 §§ Lagen om betalningsföreläggande och handräckning (BFL).Det är oftast brukligt att kontakta motparten för att få reda på ifall en skuld avskrivits eller ej. Att skicka ett mejl eller ringa till inkassobolaget kan ge dig klarhet i vad som gäller framöver.UtredningPreskription innebär att borgenären inte längre med rättsliga medel (via domstol eller KFM) kan söka utfå sin rätt till, se 8 § Preskriptionslagen.Har en gäldenären vunnit framgång med en invändning om preskription kommer domstolens avgörande bli ett ogillande av borgenärens talan. Denna dom vinner efter överklagandefristen gått ut rättskraft, se 17:11 Rättegångsbalken. Detta innebär även att samma borgenär inte senare kan väcka talan mot gäldenären för samma fordran. Om så sker ska borgenärens talan avvisas på grund av rättegångshinder, 17:11 & 34:1 Rättegångsbalken. Ansöker borgenären, efter dom fallit och vunnit laga kraft, om betalningsföreläggande hos KFM, kommer detta behandlas som vanligt. Detta innebär i praktiken att den initiala invändningen om preskription inte kommer beaktas förrän målet efter överlämnande når tingsrätten igen. När så sker kommer inte invändningen i sig beaktas utan istället den tidigare domens rättsverkan som rättegångshinder. Det skulle kunna formuleras som att invändningen står sig även vid KFM, men det har ingen betydelse i sig att bestridandet rör just preskription. SlutordDet är sällan helt lätt att veta hur man ska gå tillväga när det kommer till kontakt med myndigheter och större organisationer. Har du fler frågor kring ditt ärende så kontakta gärna oss på tfn 08-533 300 04 (måndag till onsdag 10:00-16:00) eller maila oss på info@lawline.seDu kan även boka en tid hos en kvalificerad jurist här för att få hjälp med ditt ärende.