Preskription på fordran som stadfästs genom dom

2011-05-26 i Preskription
FRÅGA |Jag har i Tingsrätten förlikat med en före detta bekant om en skuld han var skyldig mig, vi förlikade till slut om 100 000 SEK. Han valde att lägga upp en avbetalningsplan som lyder 50 000 SEK, 25 000 SEK och slutligen 25 000 SEK. Förlikningen är stadfäst i dom. Han har inte betalat någonting än. Jag vet att jag kan gå till Kronofogden för att på så vis kräva in pengarna. Min fråga är, finns det preskriberingstid som jag måste ta i beaktning? Av flera anledningar vågar jag inte ta det steget just nu. Sista delbetalningen skulle varit mitt juridiska ombud tillhanda den 31 december 2010. Tacksam för svar!
Elin Sjörén |Hej, I preskriptionslagens 2 § föreskrivs att en fordran (skuld) preskriberas 10 år efter dess tillkomst, om inte preskriptionen avbryts innan dess. Vad som kan föranleda ett preskriptionsavbrott stadgas i samma lags 5 §. I bestämmelsen kan utläsas att en preskription bland annat avbryts om borgenären (du) väcker talan i domstol mot gäldenären (den som ska betala), vilket ju skett i ert fall. Preskriptionslagens 7 § blir då av betydelse. Denna säger att om preskription avbrutits genom domstolsförfarande börjar en ny preskriptionstid enligt 2 § att löpa från den dag domen föll. Detta innebär att din fordran preskriberas 10 år efter det att tingsrätten meddelade sin dom i ert förlikningsmål. Preskriptionslagen hittar du här: https://lagen.nu/1981:130 Med vänlig hälsning Elin Sjörén

Preskription av fordran

2011-04-26 i Preskription
FRÅGA |Kan en personlig skuld presskriberas?? I så fall vilken tid??
Anton Karlsson |Hej, Jag tolkar din fråga som så att den berör en skuld mellan två privatpersoner. Preskriptionslagen (se. https://lagen.nu/1981:130) reglerar frågor om preskription av sådana fordringar. I 2 § 1 st. kan utläsas att en fordran preskriberas 10 år efter dess tillkomst. För s.k. konsumentfordringar, när en näringsidkare har en fordran på en privatperson gällande en vara eller tjänst, är dock preskriptionstiden 3 år. Detta enl. 2 § 2 st. Observeras bör även att en borgenär kan vidta en s.k. preskriptionsavbrytande åtgärd varvid preskriptionstiden börjar löpa om på nytt. De olika preskriptionsavbrytande åtgärderna återfinns i 5 §. Vänligen,

Preskriptionsavbrott

2011-04-24 i Preskription
FRÅGA |Hej! Jag har skulder (banklån) som är mer än 20 år gamla. Vad jag förstår så är prekriptionstiden 10 år för denna typ av skulder. Om borgenären gör ett preskriptionsavbott så förlängs tiden med 10 år. Men vad händer sen? Kan borgenären göra ytterliggare preskriptionsavbott så det löper 10 år till? Tacksam för svar.
Andreas Vinqvist | Hej, Preskriptionsavbrott kan göras hur många gånger som helst och det finns ingen bortre gräns för hur länge en fordran kan hållas vid liv. Vanligtvis sker preskriptionsavbrott regelbundet genom att borgenären skickar ut betalningserinran eller att gäldenären erlägger amortering eller ränta på fordran. Vänligen,

Preskription av fordringar samt förskott på arv

2011-04-14 i Preskription
FRÅGA |"Preskriptionslag (1981-.130) Pappa dog förra året. Mamma död sen länge. Vi är 5 syskon som fått låna pengar av vår pappa för mer än 10 år sen. Han har inte krävt ngn ränta, inga amorteringar, utan han har efterskänkt en del av summan vid några tillfällen. Han hade aldrig för avsikt att vi skulle betala tillbaka lånen. Alla våra lån är mer än 10 år och det förefaller enligt "Preskriptionslag (1981-.130) att lånen är preskriberade. Stämmer det? Ska de räknas som förskott på arv eller...
Jimmy Mikaelsson |Hej! Huvudregeln som uppställs i 2 § Preskriptionslagen (PreskL) ( https://lagen.nu/1981:130 ) innebär mycket riktigt att fordringar mellan privatpersoner preskriberas efter 10 år. Har preskriptionsavbrott skett inom dessa 10 år preskriberas fordringarna dock inte, då löper ny preskriptionstid från tiden för preskriptionsavbrottet, se 6 § PreskL . I 5 § PreskL anges 3 olika sätt som preskription kan avbrytas på: 1. Att gäldenären (den som står i skuld till någon) amorterar, betalar ränta eller på annat sätt erkänner fordringen gentemot borgenären. 2. Att gäldenären har fått ett skriftligt krav eller en skriftlig påminnelse om fordringen från borgenären. 3. Att borgenären väcker talan om fordringen, mot gäldenären. Då över 10 har gått sedan skulderna uppstod och er far aldrig har framställt några krav på att ni ska betala lånen är de preskriberade, om ni inte på något sätt för er far, har erkänt er skuld gentemot honom. Ett erkännande kan ha skett muntligt, skriftligt eller genom det sätt ni har handlat på (om ni har betalat ränta eller amorterat på lånen, har ni handlat på ett sådant sätt att ni har erkänt fordringarna). Har preskriptionen avbrutits genom att ni på något sätt för er far har erkänt er skuld gentemot honom, är lånen inte preskriberade, om inte 10 år har gått sedan ert erkännande. Den eller de dödsbodelägare som vill göra fodringarna gällande, har bevisbördan för att preskriptionsavbrott har skett. D.v.s. finns det någon dödsbodelägare som vill göra era skulder gentemot er far gällande, måste dödsbodelägaren kunna bevisa att preskriptionsavbrott har skett, för att skulderna inte ska vara preskriberade. Vad gäller de arvsrättsliga konsekvenserna för er som mottagit lånen, följer av 6 kap. 1 § Ärvdabalken (ÄB) ( https://lagen.nu/1958:637 ), att det arvlåtaren under sitt liv har gett en bröstarvinge ska avräknas som förskott på arv, om inte annat har föreskrivits av arvlåtaren. De lånebelopp som er far efterskänkte ska därför avräknas från era arvslotter som förskott på era arv, om er far inte föreskrev att beloppen inte skulle räknas som förskott på era arv. Är lånen preskriberade, gäller för de lånebelopp som er far aldrig efterskänkte, att om (vilket du skriver i frågan) er fars avsikt aldrig var att ni skulle återbetala lånen, utgör lånen benefika rättshandlingar (betyder att transaktionerna från er far till er hade gåvokaraktär, d.v.s. er far menade aldrig att kräva någon motprestation av er för att ni skulle få de pengar ni erhöll av honom), varför även de lånebeloppen ska ses som förskott på era arv (förutsatt att er far inte föreskrev att beloppen inte skulle räknas som förskott på era arv). Med vänliga hälsningar

Preskription avgift till fackförbund

2011-05-19 i Preskription
FRÅGA |En bekant har i oktober 2007 lämnat ett fackförbund genom att sluta betala medlemsavgiften. Nu ca 3,5 år senare återkommer de med fordran på 3 månaders betalning för uppsägningstiden. Frågan, är preskriptionstiden på denna fordran tio år eller är fackförbundet en näringsidkare som har fordran på en konsument, alltså tre års preskriptionstid???
Louise Modin |Hej! Fackföreningar är vanligtvis ideella föreningar och de räknas då inte som näringsidkare. Jag skulle tro att även det här fackförbundet är det vilket tyvärr betyder att det är 10 års preskription på skulden. Med vänlig hälsning

Preskription på fordran.

2011-04-25 i Preskription
FRÅGA |Hej. För ett år sedan hade vi hantverkare i vår lägenhet som utförde vissa arbeten. Vi har fortfarande inte fått någon faktura för det utförda arbetet. Vad händer när det inte kommer någon faktura? Vilken skyldighet har vi som anlitare? Finns det preskriptionsregler? Hur länge kan företag dröja med att skicka fakturan? ROT-avdrag är inte aktuellt. Tacksam för svar.
Andreas Vinqvist |Hej, Då ni i egenskap av konsumenter anlitat hantverkare i deras näringsverksamhet är preskriptionstiden enligt preskriptionslagen tre år från fordringens tillkomst. Om ni inte erhållit någon faktura inom tre år från avslutat arbete har hantverkarna således ingen möjlighet att kräva er på ersättning för deras arbete i er lägenhet. Ni har inte heller någon skyldighet att påminna hantverkarna om att skicka en faktura, utan det är upp till företaget att kräva er på betalning. Vänligen,

Preskriptionstid konsument

2011-04-19 i Preskription
FRÅGA |Jag har fått ett brev från kronofogdemyndigheten ang. en skuld beträffande ett företag som monterade en vedpanna och ackumulatortank i augusti 2005. Jag har inte fått något betlingspåminelse eller inkassokrav som företaget angav innan jag fick brevet från kronofogden förra veckan. Kan företag kommer nu genom kronofogden att jag ska betalar fordran. Vilken preskriptionstiden gäller här och måste jag betalar fordran efter nästan 6 år han skickade fakturan?
Mathias Gunnervald |Hej, Regler om preskription av fordringar återfinns i preskriptionslagen (PreskL), se https://lagen.nu/1981:130. Den allmänna preskriptionstiden är tio år, men för bland annat konsumentfordringar gäller en treårig preskriptionstid. Under denna tid måste preskriptionsavbrott göras för att preskription ej ska inträda, se 2 § PreskL. Ett preskriptionsavbrott kan ske på flera sätt, till exempel genom att en påminnelsefaktura skickas, vilket medför att en ny preskriptionstid om tre år börjar löpa. Det bör dock tilläggas att innebörden av preskription är att borgenären inte längre kan kräva betalning av gäldenären, eller exempelvis ta hjälp av Kronofogdemyndigheten för att driva in fordran, jfr 8§. Preskription påverkar inte själva skuldförhållandet, som fortfarande består. En gäldenär som vill göra rätt för sig kan naturligtvis välja att frivilligt betala trots att fordran preskriberats. Sammanfattningsvis är du inte skyldig att betala den aktuella fordringen då preskriptionstiden har inträtt, förutsatt att det inte skett något preskriptionsavbrott. Mitt råd är att du i första hand vänder dig till Kronofogdemyndigheten och förklarar situationen i förhoppning om att av dem få råd om hur du skall gå till väga för att på enklaste sätt ska gå vidare för att slippa betala fordringen. Vänligen,

PRESKRIPTION AV ENKELT SKULDEBREV

2011-03-04 i Preskription
FRÅGA |Hej! Jag ska i Tingsrätten bistå en vän med hög ålder och drabbad av hjärnblödning med afasi som följd.Fullmakt för detta är utfärdad. Själv är jag lekman men med stort juriddikintresse och lekmannamässigt kunnig. För mig var detta i första skedet helt självklart men eftersom nu fallet är drivet till Tingsrätt hårdnar liksom kraven en aning. Bakgrund: Min vän lånar 1976, 60 000 kronor av xx. Ett skuldebrev upprättas med följande innehåll: "Till xxx återbetalar undertecknad efter överenskommelse eller uppsägning 60 000 kronor jämte ränta. www den 13/1 1976" Först nu under hösten 2010 har borgenären gjort anspråk på dessa pengar. Tystnaden har varit total under alla dessa år och enligt mitt sätt att se så har preskription inträtt 1986 och eftersom borgenären på intet sätt och i någon form avbrutit preskriptionen är detta ett självklart fall. Har jag gjort rätt eller fel bedömning? Är det något i begreppen "överenskommelse eller uppsägning" i skuldebrevet som jag inte känner till betydelsen av som kan förändra preskriptionen?
Hampus Sabel |Hej, Om det stämmer att borgenären inte avbrutit preskriptionen på så sätt som stadgas i 5§ Preskriptionslagen så är fordringen preskriberad. Preskriptionen inträdde som du mycket riktigt uppfattat det år 1986, detta enligt Preskriptionslagens 2§. För att skuldebrevet skulle gälla idag krävs att borgenären har avbrutit preskriptionen vart tionde år sedan fordran uppkom. I detta fall 1986, 1996 samt 2006. Orden "efter överenskommelse" saknar betydelse då det i lagens 12§ stadgas att: "Avtal att en fordran inte skall preskriberas eller att preskription skall kunna avbrytas på annat sätt än som föreskrivs i denna lag är ogiltigt." Det gäller dock att handskas med denna fråga med viss försiktighet. Det krävs för preskriptionshävande att borgenären har krävt din vän på pengar skriftligen. Kontrollera därför noga att inga sådana handlingar finns. I fall där en domstolstvist är aktuell skulle jag också råda er att kontakta en verksam jurist som kan hjälpa er med alla aspekter av tvisteförfarandet. Jag hoppas att mitt svar har varit till hjälp. Ställ gärna ytterligare frågor om det är något mer ni undrar över. Vänligen,