Fråga om preskription av fordran på grund av skadeståndsanspråk med mera

2014-01-05 i Preskription
FRÅGA |Hej Körde på en pir i mycket dåligt väder med min båt, med en flyttad sten / stenar som skada, jag blev felaktigt anvisad att lägga till där av hamnägaren men då det ej gick att lägga till där utan att skada just piren. vi skadade vår båt också. Han gjorde polisanmälan med ett makalöst skadeståndskrav men vi blev friade från vårdslöshet i polisutredning och den lades ned, kan han fortsätta att begära skadestånd trots att vi blev friade eller ska jag behöva leva med hans krav resten av livet ?
Lars Bålman |Hej! Brottmål och tvistemål måste hållas isär, även om det är tillåtet med skadeståndsyrkanden i brottmål. Trots att polismyndigheten har lagt ned utredningen, kan hamnägaren väcka skadeståndstalan mot dig i tingsrätt. Bifalles talan av rätten, måste du betala. Det kan också framhållas att endast en domstol kan "fria"; att polisutredningen är nedlagd kan bero på att tillräcklig bevisning saknas. Dock ska man anses oskyldig tills en domstol förklarat att man är skyldig. En fordran preskriberas tio år efter tillkomsten, 2 § 1 st. preskriptionslagen (1981:130), PreskrL. En fordran på skadestånd i anledning av brott preskriberas dock inte före utgången av tiden för åtalspreskription, 3 § 1 st. PreskrL. Ägarens eventuella skadeståndsfordran torde ändå preskriberas inom tio år, se 35 kap. 1 § 1 st. brottsbalken (1962:700). En preskription kan dock avbrytas på olika sätt antingen av den som ska betala, gäldenären, eller den som har rätt till ersättning, borgenären, varpå en ny preskriptionstid  då löper, 5-6 §§ PreskrL. Med andra ord: Har varken du eller hamnägaren vidtagit några åtgärder angående detta inom tio år, så behöver du inte betala eftersom fordran är preskriberad.Det är dock långt ifrån säkert att du verkligen är ersättningsskyldig. För att så ska vara fallet, krävs att du varit vårdslös, det vill säga oaktsam, 2 kap. 1 § skadeståndslagen (1972:207). Här har det betydelse att hamnägaren faktiskt själv sade åt dig att lägga till där båten blev skadad.

Preskription av vattenavgift

2013-11-30 i Preskription
FRÅGA |Hej! Fick idag en faktura på en vattenavgift i från samfälligheten daterad 16 juni 2010 ? Så min fråga är kan man kräva en faktura som är mer än tre år? Läste någonstans att gränsen går vid 3 år,stämmer det? Tacksam för svar. mvh Janne
Ludvig Berke |Hej och tack för att du valt att vända dig till Lawline med din fråga.Huvudregeln är att fordringar (som till exempel en faktura på vattenavgiften) preskriberas 10 år efter det att de uppkommit. Det stämmer att det (i vissa fall) går en preskriptionsgräns vid tre år eftersom riksdagen har gjort ett undantag för fordringar som näringsidkare har på konsumenter. Se preskriptionslagen 2§ (finns att läsa här: https://lagen.nu/1981:130).Enligt 8 § preskriptionslagen är verkan av preskription att den som haft en fordran inte längre har rätt att kräva betalning.Det avgörande för vilken preskriptionstid som gäller är dels om du använt vattnet för eget bruk som konsument, det vill säga inte inom ramen för någon näringsverksamhet, och dels om samfälligheten är en sådan näringsidkare som tillhandahåller vatten som ett led i sin yrkesmässiga verksamhet. Är dessa krav uppfyllda gäller den kortare preskriptionstiden och anspråket på betalning kan inte längre göras gällande. Förutsatt att du är att betrakta som konsument (vilket inte riktigt framgår av din fråga) är den avgörande frågan alltså om samfälligheten är att betrakta som en näringsidkare. Näringsidkare är alla fysiska eller juridiska personer som yrkesmässigt bedriver verksamhet av ekonomisk natur (se Prop 1979/80:119 s 91). Att mot betalning tillhandahålla vatten är otvivelaktigt verksamhet av ekonomisk natur. Förutsatt att samfällighetens verksamhet bedrivs yrkesmässigt verkar det alltså som att preskriptionstiden är tre år.Jag hoppas att du fått svar på din fråga. 

Ett "juridiskt" år

2013-11-29 i Preskription
FRÅGA |Hur långt är ett juridiskt år ? Dvs gällande exempelvis preskription. Om vi säger att 3 Års preskriptionstid åberopas för en skuld & skulden uppkommit den 1/1 2000, är då sista dag för preskriptionsavbrott den 31/12 2002 ? Det är ju så att den 1/1 2003 i detta fallet är första dagen på år 4 !!
Alexandra Leppälä |Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga. Preskriptionstiden beräknas från, och inte från och med, dagen då skulden upptogs och gäller hela sista dagen. Detta innebär att en skuld som uppkom den 1/1 2000 och har en preskriptionstid på 3 år preskriberas den 1/1 2003. Då preskriptionstiden beräknas från den 2/1 2000 är den 1/1 2003 sista dagen på år 3. För närmare information om "juridisk tidsräkning" kan du kika i lag (1930:173) om beräkning av lagstadgad tid. Hoppas svaret varit till hjälp!Vänligen, 

Preskriptionstid mot konsument

2013-09-21 i Preskription
FRÅGA |Hej. Min kusin har fått en räkning från år 2009 nu. Förfallodatum var just år 2009 och det var en tredje påminnelse. Han har inte fått några andra brev om inkassokrav eller från Kronofogden. Han bor inte längre i Sverige . Räkningen kom från en bärgning. Han körde ner i diket och det var två vitten som beställde en bärgning. Så det kom två bärgningar. Han vill inte betala för den andra eftersom han behövde inte de och de han har inte använd sig av deras tjänster. Vad ska han göra ? Han kunde inte svenska då och därför det var nån annan som har ringt efter en bärgning.
Lovisa Hedlund |Hej, och tack för att du vänder dig till Lawline!En fordran (krav på betalning) som en näringsidkare har mot en konsument preskriberas 3 år efter tillkomsten om inte preskriptionsavbrott sker innan dess enligt Preskriptionslagen 2 § 2 st https://lagen.nu/1981:130#P2S1 . Preskriptionsavbrott kan enligt 5 § https://lagen.nu/1981:130#P5S1 t.ex. ske genom att den betalningsskyldige betalar ränta, erkänner fordringen på annat sätt, får ett skriftligt krav om betalning eller om näringsidkaren väcker talan mot den betalningsskyldige eller åberopar fordringen hos Kronofogden. Om detta sker inom den treåriga preskriptionstiden börjar en ny treårig preskriptionstid att löpa. Om den senaste påminnelsen var från 2009 och inget övrigt preskriptionsbrytande förfarande skett bör fordran ha preskriberats under året 2012. Din kusin bör därför invända att fordringen är preskriberad. Vänligen

Preskription av fordran - vattenavgift

2013-11-30 i Preskription
FRÅGA |Anslöt mig till en (privat )vattenförening för snart 6 år sedan. Inträdesavgiften är betald men har ännu inte erhållit ngn. faktura på vare sig årsavgift el. förbrukning. När en sådan någon gång dyker upp gäller då 3 års-regeln eller 10 års dito för betalning av fakturan?
Ludvig Berke |Hej och tack för att du valt att vända dig till Lawline med din fråga.Jag antar att du med 3 års- respektive 10 års-regeln avser preskriptionsreglerna i preskriptionslagen (Finns att läsa  https://lagen.nu/1981:130). Huvudregeln är att fordringar (som till exempel en faktura på vattenavgiften) preskriberas 10 år efter det att de uppkommit. Det stämmer att det (i vissa fall) går en preskriptionsgräns vid tre år eftersom riksdagen har gjort ett undantag för fordringar som näringsidkare har på konsumenter.Enligt 8 § preskriptionslagen är verkan av preskription att den som haft en fordran inte längre har rätt att kräva betalning.Det avgörande för vilken preskriptionstid som gäller är dels om du använt vattnet för eget bruk som konsument, det vill säga inte inom ramen för någon näringsverksamhet, och dels om samfälligheten är en sådan näringsidkare som tillhandahåller vatten som ett led i sin yrkesmässiga verksamhet. Är dessa krav uppfyllda gäller den kortare preskriptionstiden och anspråket på betalning kan inte längre göras gällande. Förutsatt att du är att betrakta som konsument (vilket inte riktigt framgår av din fråga men ) är den avgörande frågan alltså om vattenföreningen är att betrakta som en näringsidkare. Näringsidkare är alla fysiska eller juridiska personer som yrkesmässigt bedriver verksamhet av ekonomisk natur (se Prop 1979/80:119 s 91). Att mot betalning tillhandahålla vatten är otvivelaktigt verksamhet av ekonomisk natur. Förutsatt att samfällighetens verksamhet bedrivs yrkesmässigt verkar det alltså som att preskriptionstiden på fordringar för betalning av vatten är tre år. Om föreningens verksamhet bedrivs yrkesmässig eller ej är svårt att svara på utan att veta mer om hur just den här vattenföreningen ser ut.Jag hoppas att du fått svar på din fråga. 

Konsuments passivitet när säljaren ej skickat faktura

2013-11-29 i Preskription
FRÅGA |Om jag har haft en hantverkare hemma hos mig som utfört arbete. Om han glömmer att fakturera är det brottsligt att inte påminna honom om det? Samt hur lång tid efter utfört arbete har han/hon rätt att fakturera oss. Ex vi båda glömmer det och han kommer tio år senare så känns det inte ok?
Lars Bålman |Hej! Om inte annat följer av avtalet, är konsumenten skyldig att betala vid anfordran, det vill säga när näringsidkaren säger till, sedan näringsidkaren har utfört tjänsten, 41 § 1 st. konsumenttjänstlagen (1985:716). En konsumentfordran preskriberas efter tre år, se 2 § 1 st. preskriptionslagen (1981:130). Preskription innebär att borgenären förlorar rätten att kräva ut sin fordran, se 8 § 1 st. Enligt min bedömning gör ni er inte skyldiga till ett (straffrättsligt) brott om ni förhåller er passiva. För fullständighetens skull ska dock tilläggas att när det gäller avtal så föreligger en lojalitetsprincip som innebär att båda avtalsparterna bör hjälpa varandra med att uppfylla avtalet.

Preskriptionsavbrott

2013-10-31 i Preskription
FRÅGA |undrar om en skuld som uppkom 2004 kommer försvinna skulden är till brottsoffer myndigheten eller kan myndigheten också göra preskriptionsavbrott?
Filip Henriksen |Hej,Tack för att du har vänt dig till Lawline med dina frågor.Alla borgenärer - såväl staten som enskilda - kan göra ett preskriptionsavbrott. Detta gäller alltså också för brottsoffermyndigheten. Då brottsskadelagen eller lagen om brottsofferfond inte innehåller några direkta bestämmelser om preskriptionsavbrott gäller preskriptionslagen. Detta framgår av 1§ preskriptionslagen. Lagen innehåller ett par uttömmande bestämmelser om hur ett preskriptionsavbrott sker. Se härom 5§ preskriptionslagen.  

Krav på betalning från bolagsman som utträtt ur bolaget

2013-07-21 i Preskription
FRÅGA |Kravbrev från Sergel Inkasso som hotar med Kronofogden. Kan Kronofogden gå in och ta min pension för en skuld (14000´) som skapades för 19 år sedan av ett HB där jag var delägare. Bolaget  gick i konkurs 1995-6. Företaget drevs av min fd sambo som orsakade skulden. Jag har inte känt till skulden. Finns det ingen tidsgräns? Varför jagar de inte henne? Jag kan inte betala.
Lovisa Hedlund |Hej och tack för din fråga.Regler om handelsbolag regleras i Lag (1980:1102) om handelsbolag och enkla bolag https://lagen.nu/1980:1102 . Enligt 2 kap 20 § svarar bolagsmännen solidariskt för bolagets förpliktelser. Detta innebär att borgenären kan söka betalning för en skuld både hos bolaget och hos varje individuell bolagsman tills denne får betalt för sin skuld. I 2 kap 22 § regleras bolagsmännens förpliktelser vid inträde och utträde ur bolaget. En bolagsman som inträder i bolaget svarar både för förpliktelser ingångna innan inträdet och framtida förpliktelser. En bolagsman som avgår svarar inte för framtida förpliktelser men dock för förpliktelser som ingåtts dessförinnan. Du svarar därför som bolagsman för förpliktelser som ingåtts när du var bolagsman, trots att du numera avgått som bolagsman. Normalt preskriberas fordringar 10 år efter uppkomsten om inte preskriptionen avbryts innan dess enligt 2 § Preskriptionslagen https://lagen.nu/1981:130#P2S1 . Preskriptionsavbrott kan t.ex. ske genom att gäldenären betalar ränta, får ett skriftligt krav på betalning från borgenären eller att borgenären väcker talan mot gäldenären enligt 5 § Preskriptionslagen https://lagen.nu/1981:130#P5S1 . Högsta domstolen har i NJA 2005 s. 438 https://lagen.nu/dom/nja/2005s438 prövat denna fråga. I fallet rörde det sig om en bolagsman som krävdes på pengar 14 år efter utträde ur bolaget. HD sade att eftersom preskriptionsavbrott skett mot bolaget hade även detta skett mot den utträdda bolagsmannen vilket innebar att han blev betalningsskyldig trots att det gått så många år. Vänligen