Preskription av ett enkelt skuldebrev

2016-03-24 i Preskription
FRÅGA |Vi har i en bouppteckning funnit ett enkelt skuldebrev utfärdat för 12 år sedan där den avlidne är borgenär. Gäldenären hävdar nu att preskiptionstiden löpt ut (över 10 år). Vad gäller egentligen?
Michelle Rinaldo Iversen |Hej! Tack att du vänder dig till Lawline med din fråga! När det gäller preskription av enkla skuldebrev så är Preskriptionslagen tillämplig. Där stadgas i 2 § att huvudregeln är att en fordran preskriberas 10 år efter tillkomsten om inte preskriptionen avbryts dessförinnan. Ett preskriptionsavbrott kan ske på olika sätt, antingen erkänner gäldenären fordringen på ett eller annat sätt till borgenären t.ex. erlägger betalning, eller så får gäldenären en påminnelse om fordran innan preskriptionstiden löpt ut, eller borgenären väcker talan mot gäldenären. Det som blir mest relevant i ditt fall är således om borgenären innan preskriptionstidens utgång har skickat en skriftlig erinran till gäldenären angående fordringen. Om en sådan erinran har skickats så börjar enligt 6 § Preskriptionslagen en ny preskriptionstid löpa. Om en sådan erinran inte har skickats då har preskription skett, vilket enligt 8 § Preskriptionslagen innebär att borgenären har förlorat sin rätt att kräva ut sin fordran. Behöver du ytterligare hjälp så rekommenderar jag att du kontaktar oss på Lawline. Du kan boka tid direkt på http://lawline.se/boka alternativt klicka på knappen till höger. Med vänliga hälsningar,

Preskription av muntlig fordran

2016-03-12 i Preskription
FRÅGA |Hej, jag har en kompis som är skyldig mig over 10 000kr. Detta var för över 5 år sen, jag undrar om jag fortfarande kan kräva tillbaka dem. Han påstår att skulden inte längre är giltig? Tack på förhand
Johan Håkansson |Hej,Hej, Tack för att Du vänder dig till oss på Lawline med din fråga! Min konkreta slutsats och rekommendation finner du längst ner i svaret. Det framgår inte om den skuld som din vän har skuld, är genom ett muntligt eller skriftligt avtal, men jag kommer utgå ifrån att ni har en muntlig överenskommelse. (Det finns inga skriftliga formkrav gällande enkla skuldebrev).Detta rör sig om en muntlig enkel fordran som du har på din kompis, Lag (1936:81) om skuldebrev (SkbrL) är analogt tillämpligt på enkla fordringar, vilka närmast är att jämställa med enkla skuldebrev - se 26 § SkbrL.Analog tillämpning av skuldebrevslagen 5 § medför att i fall som detta, då det inte avtalats någon förfallotid, åligger det som utgångspunkt gäldenären att betala när borgenären kräver detta.Av frågan framgår emellertid att skulden uppkom för ca 5 år sedan. Preskriptionslagen gäller i fråga om preskription av fordringar, i den mån inte annat följer av vad som är särskilt föreskrivet, 1 § Preskriptionslagen. Enligt 2 § preskriptionslagen preskriberas en fordran 10 år efter tillkomsten, om inte preskriptionen avbryts dessförinnan. I 5 § preskriptionslagen anges hur preskription avbryts, bl.a. genom att gäldenären, dvs. din kompis, utfäster betalning, erlägger ränta eller amortering, erkänner fordringen på annat sätt, får skriftligt krav från borgenären (dvs dig) eller att du väcker talan mot din vid domstol. Eftersom din fordran ännu inte har preskriberats har du alltså rätt att kräva din kompis på betalning.Slutsats: Du kan kräva din kompis på betalning då din fordran inte har preskriberats. Preskriberingstiden ligger på 10 år, om något avbrott ännu inte har skett. Jag hoppas att du har fått svar på din fråga annars är du varmt välkommen att kontakta oss på tfn: 08-533 300 04 (Öppettider: Måndag till onsdag kl. 10:00-16:00) eller maila oss på info@lawline.se. Jag önskar dig en trevlig helg och ett stort lycka till med ditt ärende, Mvh,

Avslutad skuldsanering - Preskription för borgensansvar

2016-03-08 i Preskription
FRÅGA |Hej, jag har 2014 avslutat min skuld sanering (5 år) för en skuld/borgen (dom) om 150 000 till en bank. Min fru har skrivet borgen för den samma skuld men inte tidigare blivet påkallad betalning. Nu har banken efter skuld saneringen sålt skulden till ett inkasso bolag som kräver min fru för samma skuld (idag 700 000 med ränta). Dom för skulden är mer än 25 år gammal. Är denna inte preskriberad?PS! Vi har även äktenskapsförord om delad ekonomi.MVH
Johan Håkansson |Hej,Tack för att Du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!Enligt 23 § Skuldsaneringslagen (2006:548) gäller att skuldsaneringen inte har någon verkan mot den person som har gått i borgen för dig. Det innebär att din bank fortfarande kan vända sig mot din fru och kräva betalning. Frågan rör då om skulden möjligtvis skulle kunna vara preskriberad.Då jag inte har full information om hur avtalet ser ut har jag tyvärr lite svårt att ge dig ett exakt svar på preskriptionstiden. Men jag utgår från att det i ditt fall rör sig om en konsumentskuld som du har till banken - banken har alltså en konsumentfordran på dig. (Dvs. du är en privatperson och har tagit lånet samt borgen för egen räkning som privatperson).Enligt 2 § Preskriptionslagen så preskriberas en konsumentfordran som banken har mot dig eller mot borgensman (dvs. din fru) efter 3 år. Detta så länge fordran är ställd som ett enkelt skuldebrev. Det innebär att skuldebrevet som banken har ställt ut till dig ska ha uttrycket - "Ställt till - ditt namn -". (Det får inte stå "Ställt till - ditt namn - eller order". Då rör det sig om ett löpande skuldebrev och andra regler gäller). Anledningen till att jag skulle behöva veta vad det är för typ av fordran banken har på dig, är även att beroende på om inkassobolaget kan kräva dig på betalning. För att preskription inte ska ske krävs att banken inom de tre åren som fordran utställdes, har avbrutit preskriptionen enligt 5 § Preskriptionslagen. Detta kan de göra genom att skicka ut en betalningspåminnelse som ska ha kommit dig OCH din fru tillhanda. Dvs. banken måste även påminna din fru om att hon ska betala för att preskriptionen ska avbrytas. Preskriptionen kan även avbrytas genom att antingen du eller din fru betalar av på din skuld. Om preskriptionen avbryts så börjar 3 nya år löpa från den datum som preskriptionen avbröts enligt 6 § Preskriptionslagen.Slutsats: För att kunna ge dig ett mer specifikt svar behöver jag alltså veta hur ert avtal såg ut med banken. Vad det är för typ av skuldebrev som har getts ut samt om banken någon gång har avbrutit preskriptionen. Viktigt att tänka på är att bara för att de har gett dig en betalningspåminnelse, så innebär det inte att de har avbrutit preskriptionen mot din frus borgensansvar! Min rekommendation till dig är att vända dig vidare till vår Expresstjänst för att komplettera din information så vi kan ge dig ett fullständigt svar då det tyvärr är en komplicerad fråga som kräver mer information än vad vår gratistjänst kan erbjuda dig, då banken även har överlåtit din skuld till inkassobolaget.Gällande att ni har delad ekonomi påverkar tyvärr inte svaret speciellt mycket utan äktenskapsförordet är mer till för att reglera vad som händer om ni skulle upplösa ert äktenskap. Men kort och gott: Preskription sker normalt sätt efter 3 år om det rör sig om en konsumentfordran som banken har på dig. Har den inte avbrutits, och föreligger de förutsättningar jag har skrivit ovan, så ska du inte heller behöva betala. Vill du få frågan närmare utredd kan du som sagt var skicka din frågeställning vidare till vår Expresstjänst och få en utredning inom 3 dagar. Se http://lawline.se/lawline-express eller klicka på knappen till höger.Jag hoppas att du har fått svar på din fråga annars är du även varmt välkommen att kontakta oss på tfn: 08-533 300 04 (Öppettider: Måndag till onsdag kl. 10:00-16:00) eller maila oss på info@lawline.se.Mvh,

Skuld nämns i testamente, är det preskriptionsavbrott?

2016-03-03 i Preskription
FRÅGA |1999 sker preskriberingsavbrott per brev från den som är skyldig pengar, som gäller t o m 2009.2008 avlider personen som är skyldig pengar, i bouppteckningen finns ett testamente, från den avlidne, som är skrivet 1998 där det står att skulder om de finns skall regleras.2015 lämnas en stämning in hos Förvaltningsrätten om att skulden skall betalas, genom att brev, testamente i bouppteckning skall anses vara preskiberingsavbrott.Är det rätt av domstolen att ej uttöma ersättning till den som har lånat ut pengar?
Jonas P. Lind |Hej! Preskribering av fordringar sker mycket riktigt tio år efter tillkomsten av eller påminnelsen om fordringen så som du själv skriver. Det finns tre sätt att avbryta preskription enligt 5 § preskriptionslagen.1. gäldenären utfäster betalning, erlägger ränta eller amortering eller erkänner fordringen på annat sätt gentemot borgenären,2. gäldenären får ett skriftligt krav eller en skriftlig erinran om fordringen från borgenären eller3. borgenären väcker talan mot gäldenären eller annars åberopar fordringen gentemot gäldenären vid domstol, hos Kronofogdemyndigheten eller i skiljeförfarande, konkursförfarande eller förhandling om offentligt ackord.Fordringen preskriberades alltså år 2009 om inte något av ovanstående händelser skett mellan 1999 och 2009. Av störst vikt i just din frågeställning är den första punkten.Att skulder skall regleras enligt ett testamente är inte ett preskriptionsavbrott då erkännandet inte sker direkt till borgenären. Det krävs alltså att borgenären meddelas om att skulden skall betalas eller liknande, att släktingar till gäldenären meddelas genom ett vagt erkännande i testamentet är inte tillräckligt för att bryta preskriptionen. Vidare krävs det viss specifikation av fordringen, att testamentet nämner "skulder" rent allmänt är inte tillräckligt specifikt för att det skall kunna anses vara ett erkännande av skulden du frågar om heller eftersom erkännandet inte skett till borgenären. Punkt 3 har visserligen skett, men det har skett för sent och när preskriptionen väl inträffat kan den inte brytas av någon, preskriberade skulder är preskriberade och kan inte återupplivas i stort sett. Skulden finns helt enkelt inte längre när domstol skall fatta ett beslut.Behöver du vidare hjälp med juridiken är du välkommen att kontakta oss på tfn 08-533 300 04 (måndag till onsdag 10:00-16:00) eller maila oss på info@lawline.seMed vänliga hälsningar,

Preskription av fordran från försäkringskassan

2016-03-13 i Preskription
FRÅGA |Kan man få rätt mot försäkringskassan preskibering av skulder Mvh Johan
Carl William Ahlberg |Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga. Preskription av skulder regleras i Preskriptionslagen (1981:130). De allmänna preskriptionsreglerna som återfinns i Preskriptionslagen stadgar en tioårig preskriptionsfrist. En fordran preskriberas tio år efter tillkomsten oberoende av dess förfallodatum. De allmänna reglerna i Preskriptionslagen är dock subsidiära till eventuell speciallagstiftning. Om det finns särskilda preskriptionsregler för en viss typ av fordran i en annan lag gäller de reglerna framför Preskriptionslagen.Om du har en skuld till försäkringskassan, torde Lag (1982:188) om preskription av skattefordringar bli tillämplig. Enligt 3 § preskriberas en fordran fem år efter utgången av det kalenderår då fordran förföll till betalning. Detta innebär att om det gått mer än 5 år sedan fordringen uppkom, och om du inte mottagit några krav på att betala fordringen, så är den preskriberad. Reglerna om preskriptionsavbrott måste vidare beaktas. Att en preskriptionstid avbryts innebär att en ny preskriptionstid börjar löpa från och med avbrottet, det tar således längre tid för preskriptionen att inträda. Exempel på preskriptionsavbrott är att gäldenären (den som skall betala fordran) utfäster betalning, erlägger ränta eller på annat sätt erkänner fordringen gentemot borgenären (den som har rätt att kräva fordran). Försäkringskassan, som är borgenären i ditt fall, kan alltså avbryta en löpande preskriptionstid genom att framställa skriftliga krav som kommer gäldenären tillhanda eller genom att inleda någon form av rättsligt förfarande där fordran åberopas. Om du mottagit flertalet brev kan det bli svårt att hävda att dem inte kommit dig till handa. I NJA 2007 s. 157 stadgade HD att om flertalet brev, i det här fallet 14, skickats till gäldenärens folkbokförda adress så har ett preskriptionsavbrott skett. Med vänlig hälsning,

Preskription av fordran för medlemsavgift i ideell förening

2016-03-10 i Preskription
FRÅGA |Hej! Jag arbetar i en ideell förening, vi har medlemmar som inte har betalat sina medlemsavgifter, hur gammal får skulden vara innan den preskriberas? Är det skillnad på om medlemmen har blivit påmind tidigare eller inte?
Zorba Hållsten |Hej,Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Enligt huvudregeln i 2 § första stycket Preskriptionslagen (PreskL) preskriberas en skuld tio år efter tillkomsten, om inte preskriptionen avbryts innan dess. Enligt 5 § PreskL kan preskription avbrytas på tre sätt som radas upp i det aktuella lagrummets tre punkter:Gäldenären erkänner fordringen gentemot borgenären, exempelvis genom att utfästa betalning eller erlägga ränta eller amorteringGäldenären får ett skriftligt krav eller erinran om fordringen från borgenärenBorgenären väcker talan mot gäldenären vid domstol6 § PreskL stadgar att om en preskription har avbrutits genom erkännande, krav eller erinran (se punkterna 1 och 2 ovan), löper en ny preskriptionstid enligt 2 § PreskL från dagen för avbrottet. Sammanfattningsvis så preskriberas fordringar mot era medlemmar efter tio år från tillkomsten, men om ni avbryter preskriptionen på något av ovan beskrivna sätt (lättas är genom skriftligt krav/erinran) så bryts preskriptionen och en tioårsperiod börjar löpa på nytt. Hoppas du har fått svar på din fråga!Med vänliga hälsningar,

Preskription av penningfordran

2016-03-07 i Preskription
FRÅGA |En person är skyldig mig pengar för hyra jag lagt ut för honom i 2 månader. Detta hände 2012. Personen betalade aldrig skulden till mig. Kan jag skicka räkning/faktura till honom nu efter 4 år?Eller har skulden preskribierats? Jag blev i rättegång skyldig honom skadestånd som jag redan trodde var betalt. (Delat upp kostn. på 12 månader tills 5.000 var betalt Det har NU visat sig att det var inte skadestånd jag betalt utan rättegångskostn. Mycket snopet!) Jag hade ingen aning om att jag skulle ha gjort något slags motkrav!?Har dock sagt till honom personligen ett antal gånger att han ska betala skulden till mig! 1. Kan jag kräva honom på de utlånade pengarna NU eller är det preskribierat trots att jag inte gjorde motkrav redan då?2. Hur lång är preskribitionstiden för skulder mellan privatpersoner?Med vänlig hälsning,
Johan Håkansson |Hej,Tack för att Du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!Svaret på din första fråga besvaras enklast genom ett svar på din andra fråga.Preskriptionstiden för skulder mellan privatpersoner är som huvudregel 10 år, enligt 2§ Preskriptionslagen (1981:130). För att fordran inte ska preskriberas krävs att du på något sätt påminner honom om hans skuld inom dessa 10 åren. I och med att endast fyra år har gått kan du alltså redan idag kräva de utlånade pengarna av honom, då hans skuld till dig ännu inte har preskriberats. Hoppas att du har fått svar på dina frågor.Behöver du få frågan närmare utredd kan du skicka din frågeställning vidare till vår Expresstjänst och få en utredning inom 3 dagar. Se http://lawline.se/lawline-express eller klicka på knappen till höger.Vill du ha ytterligare rådgivning för att få hjälp med att kräva in er skuld rekommenderar jag att du kontaktar någon av de specialiserade jurister Lawline samarbetar med. Du kan boka tid på ett kontor nära dig direkt via http://lawline.se/boka alt klicka på knappen till höger.Mvh,

Preskriptionstid för fordringar mot samfällighetsförening

2016-02-27 i Preskription
FRÅGA |Räknas samfällighetsföreningar som konsumenter eller näringsidkare m.a.p. preskiptionslagen?Samfällighetsföreningen i fråga förvaltar ett radhusområde samt tillhörande garage och väg. Föreningen har ingen näringsverksamhet. Hur gamla fakturor till näringsidkare kan vi tvingas betala, 3 eller 10 år?
Elias Lundin |Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.Huvudregeln är att en fordran preskriberas efter tio år. Om en näringsidkare har en fordran mot en konsument är preskriptionstiden däremot endast tre år (2 § preskriptionslagen). En konsument är en fysisk person som handlar huvudsakligen för ändamål som faller utanför näringsverksamhet (1 § 5 st konsumentköplagen, jfr prop 1979/80:119 s 90). En juridisk person kan alltså inte vara konsument.En samfällighetsförening måste registreras hos Lantmäterimyndigheten (25 § lag om förvaltning av samfälligheter). Föreningen blir en juridisk person när den har registrerats (27 § lag om förvaltning av samfälligheter).I och med att föreningen är en juridisk person och därmed inte en konsument gäller tio års preskriptionstid enligt 2 § 1 st preskriptionslagen.Hör gärna av dig om du har fler frågor!Vänliga hälsningar,