Lagfartskostnader vid överföring av fastighet genom bodelning

2013-04-22 i FASTIGHETSRÄTT
FRÅGA |Min man och jag ska separera men ej skiljas. Har anmält om bodelning. Vi äger en fastighet ihop. Jag ska köpa ut honom. Blir det någon lagfartskostnad? Fastigheten ska sedan säljas när jag hittat ny bostad. Är detta bästa väg att gå? Mvh Rita Svensson
Johanna Österlund |Hej och tack för din fråga!Eftersom lagfarten har betydelse vid exempelvis belåning av fastigheten är det bästa att lagfarten avspeglar de rätta ägandeförhållandena. Som jag förstår det betalas endast expeditionsavgiften (825 kr) för lagfarten, däremot ingen stämpelskatt.  Här finns bra information:http://www.lantmateriet.se/Global/Fastigheter/%c3%84ndra%20%c3%a4gare/Blanketter%20och%20Information/inskrivning_handledning.pdfLycka till!Med vänlig hälsning

Försäljning av samägd fastighet.

2013-04-18 i FASTIGHETSRÄTT
FRÅGA |Hej! Vill gärna få veta vad som gäller vid en samägd fastighet där två av ägarna vill sälja och två vill köpa och där man inte kommer överens om köpeskillingen. Kan man begära att fastigheten säljs på auktion ? Kan man som ägare ropa in fastigheten själv och kan man ange ett max/min pris?
Amanda Wiggh |Hej, tack för din fråga.Situationen du undrar över regleras i samäganderättslagen, se https://lagen.nu/1904:48_s.1.Som huvudregel krävs att samtliga delägare är överens vid förfogande över fastigheten i sin helhet eller för vidtagande av åtgärd i fastighetens förvaltning - till exempel vid en försäljning, se 2 §.Förutsatt att ni delägare inte har avtalat om annat och att de övriga delägarna inte kan visa på synnerliga skäl för anstånd, kan du dock ansöka hos tingsrätten om att fastigheten för gemensam räkning ska säljas på offentlig auktion, se 6 §.Om rätten godtar ansökan kommer en god man att förordnas, vilken tar hand om affären och bestämmer försäljningsvillkoren. Om någon av er delägare yrkar det, kan tingsrätten bestämma vilket lägsta pris som ska gälla, se 8 § och framåt.Det finns inget hinder mot att ni delägare lämnar bud i auktionen. Lycka till, hoppas att ni kan komma överens!Med vänlig hälsning,

Vad betyder "arvskifteshandling"?

2013-04-17 i FASTIGHETSRÄTT
FRÅGA |Till ansökan om lagfart skall fogas "arvskifteshandling". Vad är det? Finns fastställt formulär för denna handling? Kan i så fall formuläret hämtas via internet? Och varifrån?
Maria Lindgren |Hej!En arvskifteshandling är en handling som upprättas och skrivs under av arvingarna och som visar hur tillgångarna ska fördelas (se 23 kap 4§ ärvdalbalken, https://lagen.nu/1958:637#K23P4). För att man ska beviljas lagfart på fastighet som man ärvt brukar lantmäteriet, som du nämner, vilja att man bifogar arvskifteshandlingen. Detta för att säkerställa att den sökande är rättmätig ägare till fastigheten.På internet finns olika mallar att tillgå för att upprätta en arvskifteshandling. För att hitta olika hemsidor som erbjuder mallar kan du söka på "arvskifteshandling+mall". Lycka till!

Tillåten trädfällning?

2013-03-28 i FASTIGHETSRÄTT
FRÅGA |Hej!  Vi flyttade till villa för snart fem år sedan och ett av kraven var insynsskyddad trädgård. På grannens tomt, precis intill gränsen stod det det tiotal mer än två meter höga granar som helt blockerade all insyn. När vi kom ut i trädgården en dag var dessa plötsligt bortplockade och ersatta av knappt halvmetern höga bladlösa häckplantor. Trädgården är nu alldeles öppen för insyn från flera grannar, vilket vi inte alls är glada över och den har i våra ögon tappat sin charm totalt. Finns det något man kan göra?
Lovisa Hedlund | Hej, och tack för er fråga. Vanligtvis  är man fri att göra vad man vill med träden på sin tomt. Kommunen kan dock i  detaljplan bestämma om vegetationen enligt Plan -och bygglagen (PBL) 4 kap 10 § https://lagen.nu/2010:900#K4P10S1. Om kommunen har bestämmelser om träd i detaljplanen kan det krävas marklov för  att fälla träd enligt PBL 9 kap 12 § https://lagen.nu/2010:900#K9P12S1. För att veta vad som gäller där ni bor  kan ni kontakta kommunen för att få veta vad detaljplanen innehåller.Med vänlig hälsning

Inneboendes hyresavtal

2013-04-22 i FASTIGHETSRÄTT
FRÅGA |Hej, Jag är inneboende i ett rum på 12kvm och hyresvärden håller på med personangrepp och ändrar på hur jag ska nyttja rummet och resterande utrymme i lägenheten. Det finns inget i avtalet som säger när jag ska städa och ej heller med vad. Hyresvärden går även in i mitt rum och snokar och lägger sig i vad jag har för saker och hur jag använder rummet. Situationen är ohållbar och jag undrar om jag kan häva avtalet då jag anser att hon har brutit vårt avtal. Det finns avtal skrivet på hur lång tid jag ska hyra det och även en inventarielista där det ingår saker som jag får använda men som hon har plockat undan eftersom hon anser att jag inte ska använda dom längre.
Johanna Forsberg |Hej! Tack för din fråga!Eftersom ni har ett avtal på hur lång tid du ska hyra rummet kallas ditt hyresavtal för ett hyresavtal på bestämd tid. För sådana avtal gäller den uppsägningstid ni angett i avtalet. Men trots att ni har ett hyresavtal som säger något visst om hur länge du ska hyra rummet så har du alltid rätt till tre månadersuppsägningstid, Jordabalken (JB) 12 kap 5 § st 1. Har ni i hyresavtalet kommit överens om hur vissa gemensamma utrymmen ska användas får din hyresvärd inte ändra eller upphäva detta utan din vilja. Om du inte går med på en ändring av hyresvillkoren måste din hyresvärd vända sig till hyresnämnden för att kunna ändra i avtalet (JB 12 kap 2 § st 3 och 12 kap 54 §). Din hyresvärd har alltså inte rätt att utan vidare ändra i hyresvillkoren. Om du vill häva hyresavtalet, dvs säga upp avtalet att upphöra i förtid, krävs oftast att det rör sig om fel eller så kallade brister i lägenheten som gör att du inte kan använda lägenheten. Man säger då att hyresvärden inte uppfyllt sin skyldighet att ställa lägenheten till hyresgästens förfogande. I ditt fall verkar det inte vara sådana fel varför det kan bli svårt att ”häva avtalet” (JB 12 kap 16-18 §§).Vad gäller den frågan om din hyresvärd har rätt att gå in på ditt rum utan ditt tillstånd så är svaret nej det har din hyresvärd inte rätt till. Det kan vara en brottslig handling och detta bör du upplysa din hyresvärd om. Om det fortsätter kan du göra en polisanmälan.  Vänliga Hälsningar

Försäljning av samägd fastighet mot en delägares vilja.

2013-04-18 i FASTIGHETSRÄTT
FRÅGA |Hej, Jag och min fd äger gemensamt ett hus till 50/50 uppdelning. Nu efter att kärleken tagit slut, vill jag sälja den gemensamma villan, men hon vill inte göra det. Hon vet inte vad hon vill med sitt liv, men det vet jag. Jag har försökt med gemensamma vänner att få henne att acceptera en försäljning, men utan att lyckas. Jag har hört talas om att man kan ansöka via Tingsrätten att få sälja min del och i detta fallet om hon inte vill behålla huset själv, framtvinga en försäljning av huset. Hur gör jag detta och gärna en värdering om det brukar falla lyckligt ut eller om det kan bli problem för mig. TACKSAM för även ett litet litet svar.. ! 
Amanda Wiggh |Hej, tack för din fråga.Det framgår inte om det rör sig om en före detta make eller före detta sambo. Detta kan få betydelse vad gäller bodelningsfrågor. Jag utgår i detta fall från att ni har utfört bodelning. Om fastigheten har delats upp så att ni ar fått skilda andelar i fastigheten (och inget villkor om utbrytning har ställts upp i bodelningshandlingen), äger ni fastigheten med samäganderätt, se 13 kap. 15 § äktenskapsbalken och 19 § sambolagen. Den lag som aktualiseras i det fallet är samäganderättslagen, se https://lagen.nu/1904:48_s.1.Som huvudregel krävs både ditt och hennes samtycke för att genomföra en försäljning (2 §). Så länge du och din före detta inte har avtalat om annat och hon inte kan visa på synnerliga skäl för anstånd, kan du dock ansöka hos tingsrätten om att få huset försålt på offentlig auktion (6 §). Om rätten godtar ansökan kommer en god man att förordnas, vilken tar hand om affären och bestämmer försäljningsvillkoren (förutom vilket lägsta pris som ska gälla - det bestämmer rätten om någon av er delägare yrkar det), se 8 § och framåt.Lycka till!Med vänlig hälsning,

Samäganderätt av fastighet

2013-04-07 i FASTIGHETSRÄTT
FRÅGA |Min mamma har ärvt en villa i två plan tillsammans med hennes syster. Husets två våningar är separata med varsin ingång, varsit kök och badrum. Min moster vill sälja huset. Jag vill köpa det tillsammans med min mamma. Men vi har inte råd. Skulle vi kunna få rätt till en våning och min moster tvingas sälja den andra våningen?
Amanda Harrysson |Hej!Tack för din fråga!När två eller flera personer tillsammans äger egendom, regleras förhållandet enligt samäganderättslagen, som du hittar https://lagen.nu/1904:48_s.1. Enligt 1 § har ägarna viss lott i godset (i detta fall fastigheten). Hur stor lotten är avgörs i detta fall av hur mycket av fastigheten som tillkommit din mamma respektive din moster, jag förutsätter i detta fall att de äger hälften var av fastigheten. För förfogande över den samägda fastigheten i sin helhet krävs samtliga delägares samtycke. Din moster kan alltså inte sälja hela fastigheten utan din mammas samtycke. Däremot föreligger inte något hinder mot att din moster förfogar över sin del i fastigheten, t.ex. säljer ena våningen (om detta kan anses utgöra hälften av fastigheten) och att ni behåller din mammas andel, dvs. den andra våningen.

Samägd fastighet - tillåta besökare

2013-03-28 i FASTIGHETSRÄTT
FRÅGA |Är 4 st som tillsammans äger en sommarfastighet. Har 2 av dem rätt att ta ut mäklare för värdering utan att upplysa de övriga om att de gjort så?
Olle Lindberg |Hej och tack för din fråga!Som jag kan se det så finns det ingenting som hindrar någon av delägarna i fastigheten att ta dit en mäklare. Om ni inte har särskilt avtalat om detta, och därmed på grund av ett avtal kan tvinga någon att informera och begära tillstånd vid mäklarvärdering eller liknande, så kan jag närmast likna det vid att delägarna bjuder dit någon gäst (vilket måste anses vara okej).Att enbart bjuda in någon till att besöka och titta på fastigheten bör antagligen vara fullt tillåtet, så länge det inte innebär någon skada på fastigheten.Vänligen