Vad betyder "arvskifteshandling"?

2013-04-17 i FASTIGHETSRÄTT
FRÅGA |Till ansökan om lagfart skall fogas "arvskifteshandling". Vad är det? Finns fastställt formulär för denna handling? Kan i så fall formuläret hämtas via internet? Och varifrån?
Maria Lindgren |Hej!En arvskifteshandling är en handling som upprättas och skrivs under av arvingarna och som visar hur tillgångarna ska fördelas (se 23 kap 4§ ärvdalbalken, https://lagen.nu/1958:637#K23P4). För att man ska beviljas lagfart på fastighet som man ärvt brukar lantmäteriet, som du nämner, vilja att man bifogar arvskifteshandlingen. Detta för att säkerställa att den sökande är rättmätig ägare till fastigheten.På internet finns olika mallar att tillgå för att upprätta en arvskifteshandling. För att hitta olika hemsidor som erbjuder mallar kan du söka på "arvskifteshandling+mall". Lycka till!

Tillåten trädfällning?

2013-03-28 i FASTIGHETSRÄTT
FRÅGA |Hej!  Vi flyttade till villa för snart fem år sedan och ett av kraven var insynsskyddad trädgård. På grannens tomt, precis intill gränsen stod det det tiotal mer än två meter höga granar som helt blockerade all insyn. När vi kom ut i trädgården en dag var dessa plötsligt bortplockade och ersatta av knappt halvmetern höga bladlösa häckplantor. Trädgården är nu alldeles öppen för insyn från flera grannar, vilket vi inte alls är glada över och den har i våra ögon tappat sin charm totalt. Finns det något man kan göra?
Lovisa Hedlund | Hej, och tack för er fråga. Vanligtvis  är man fri att göra vad man vill med träden på sin tomt. Kommunen kan dock i  detaljplan bestämma om vegetationen enligt Plan -och bygglagen (PBL) 4 kap 10 § https://lagen.nu/2010:900#K4P10S1. Om kommunen har bestämmelser om träd i detaljplanen kan det krävas marklov för  att fälla träd enligt PBL 9 kap 12 § https://lagen.nu/2010:900#K9P12S1. För att veta vad som gäller där ni bor  kan ni kontakta kommunen för att få veta vad detaljplanen innehåller.Med vänlig hälsning

Värderingsman eller mäklare?

2013-03-03 i FASTIGHETSRÄTT
FRÅGA |Jag och mina syskon har ärvt en bostadsrätt som ska värderas då en av oss ska köpa ut de andra. Vilket är juridiskt riktigt , en auktoriserad värderingsman eller en mäklare? Eller kan man använda sig av båda? Tar man då ett medelvärde av de olika värderingarna?
Erik Lindgren |Hej och tack för din fråga,Det finns inte några juridiska hinder att anlita någon av de yrkesmän du nämner. Däremot kan det finnas vissa praktiska aspekter som kan vara värda att ta i beaktande. Exempel på sådana aspekter är att en värderingsman till skillnad från en mäklare inte har något intresse i saken. Rent ekonomiskt brukar det vara billigare att anlita en mäklare för värderingen.Vid äktenskapsskillnad är det vanligt göra flera värderingar och sedan ta ett medelvärde. Det finns dock inga juridiska krav på att göra mer än en värdering.Vänligen, 

Köp av 1/3 samägd fastighet

2013-02-15 i FASTIGHETSRÄTT
FRÅGA |Hej Om man är intresserad av en stuga som 3 andra personer har ärvt. 2 av dom vill inte sälja och 1 vill sälja, kan man då köpa 1/3 av fastigheten? För att sen kanske kunna köpa till mera andelar?
Alexandra Leppälä |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga. Om du är intresserad av att köpa 1/3 av stugan kan du självklart göra detta, förutsatt att personen som äger tredjedelen är beredd att sälja till dig. Vad du ska komma ihåg är att man vid samägande av en fastighet äger 1/3 av hela fastigheten vilket betyder att du inte äger ett avgränsat stycke mark på fastigheten utan 1/3 av den totala fastigheten. Ni kan  innebördens komma överens om annat, då samäganderättslagen i huvudsak är dispositiv. Om du senare vill köpa fler andelar beror detta i första hand på om de andra delägarna är beredda att sälja och i andra hand om de vill sälja till dig. Bara för att du äger 1/3 av fastigheten innebär detta ingen förköpsrätt för dig ifall de andra två delägarna i ett senare skede vill sälja sina andelar. Den tillämpliga lagen i fallet att ni tillsammans äger fastigheten är samäganderättslagen, i denna framgår att en delägare kan verka för att fastigheten tvångsförsäljas om det inte föreligger synnerliga skäl emot detta. Om någon av delägarna vill göra detta har du möjligheten att köpa hela fastigheten på den offentliga auktionen. Så sammantaget kan det vara lite riskabelt att endast köpa 1/3 av fastigheten i hopp om att senare kunna köpa flera andelar. Möjligheten att göra så finns dock, du måste dock komma ihåg att du kommer behöva dela fastigheten med de två andra delägarna och att det kan uppstå komplikationer i och med detta. Hoppas svaret varit till hjälp. Med vänlig hälsning, 

Samäganderätt av fastighet

2013-04-07 i FASTIGHETSRÄTT
FRÅGA |Min mamma har ärvt en villa i två plan tillsammans med hennes syster. Husets två våningar är separata med varsin ingång, varsit kök och badrum. Min moster vill sälja huset. Jag vill köpa det tillsammans med min mamma. Men vi har inte råd. Skulle vi kunna få rätt till en våning och min moster tvingas sälja den andra våningen?
Amanda Harrysson |Hej!Tack för din fråga!När två eller flera personer tillsammans äger egendom, regleras förhållandet enligt samäganderättslagen, som du hittar https://lagen.nu/1904:48_s.1. Enligt 1 § har ägarna viss lott i godset (i detta fall fastigheten). Hur stor lotten är avgörs i detta fall av hur mycket av fastigheten som tillkommit din mamma respektive din moster, jag förutsätter i detta fall att de äger hälften var av fastigheten. För förfogande över den samägda fastigheten i sin helhet krävs samtliga delägares samtycke. Din moster kan alltså inte sälja hela fastigheten utan din mammas samtycke. Däremot föreligger inte något hinder mot att din moster förfogar över sin del i fastigheten, t.ex. säljer ena våningen (om detta kan anses utgöra hälften av fastigheten) och att ni behåller din mammas andel, dvs. den andra våningen.

Samägd fastighet - tillåta besökare

2013-03-28 i FASTIGHETSRÄTT
FRÅGA |Är 4 st som tillsammans äger en sommarfastighet. Har 2 av dem rätt att ta ut mäklare för värdering utan att upplysa de övriga om att de gjort så?
Olle Lindberg |Hej och tack för din fråga!Som jag kan se det så finns det ingenting som hindrar någon av delägarna i fastigheten att ta dit en mäklare. Om ni inte har särskilt avtalat om detta, och därmed på grund av ett avtal kan tvinga någon att informera och begära tillstånd vid mäklarvärdering eller liknande, så kan jag närmast likna det vid att delägarna bjuder dit någon gäst (vilket måste anses vara okej).Att enbart bjuda in någon till att besöka och titta på fastigheten bör antagligen vara fullt tillåtet, så länge det inte innebär någon skada på fastigheten.Vänligen

Rörelsearrende

2013-02-26 i FASTIGHETSRÄTT
FRÅGA |Hej, Är rörelsearrende en riktig form av arrende? Eller faller det under lägenhetsarrende? Hittar väldigt lite information om begreppet rörelsearrende. Mvh Sofia
Emily Bengtsson |Hej,Det finns, precis som du säger, väldigt lite information om begreppet "rörelsearrende" men jag ska försöka reda ut din fråga så gott det går;  Med utarrendering av rörelse avses vanligen en uthyrning som innefattar upplåtelse av verksamhetslokaler med till en verksamhet hörande anläggningstillgångar, såsom fasta och lösa inventarier samt rättigheten att därmed bedriva verksamhet. Rätt att använda varumärke, firma och dylikt kan också ingå i upplåtelsen. Ett avtal om rörelsearrende torde p.g.a. lokalupplåtelsen i första hand få anses utgöra ett hyresavtal (se bl.a. NJA 1949:39). Här kan också erinras om rättsfallet NJA 1971 s 129 som handlar om en restaurang på Solvalla travbana. Hyreslagen ansågs här tillämplig på ett avtal som utgjorde en kombination av "rörelsearrende", alltså nyttjanderätt till lös egendom, och lokalupplåtelse. Vid rörelsearrende där upplåtelsen av själva affärsverksamheten är dominerande – så gäller en princip om att så länge hyresinslaget inte är helt underordnat skall avtalsförhållandet bedömas som hyra. Vänligen, 

Är det okej att godkänna grannars bygglov trots att fastigheten sålts men ej tillträtts av de nya ägarna?

2013-02-13 i FASTIGHETSRÄTT
FRÅGA |Jag har sålt en fastighet, kontrakt är skrivet och nya ägarna tar över 1 april. Kan jag skriva på bygglov av garage som en granne vill bygga. Jag tycker det känns fel, men han har frågat mig.
Amanda Wiggh |Hej och tack för din fråga!Köp av fast egendom regleras i Jordabalkens fjärde kapitel (https://lagen.nu/1970:994#K12P8S6).Du som säljare står risken för att fastigheten försämras medan den fortfarande är i din besittning, det vill säga så länge de nya ägarna inte har tillträtt fastigheten (11 §).Att grannarna behöver tillstånd av er för att bygga ett garage tyder på att ni som grannar berörs av beslutet (garaget kanske ska byggas nära tomtgränsen?). Om uppförandet av garaget kan innebära men för de nya ägarna i form av minskat värde eller andra på annat sätt påverkar deras nyinköpta fastighet så får de göra avdrag på köpeskillingen eller, om skadan är av väsentlig betydelse, häva köpet (12 §).Jag rekommenderar således att du inte skriver på papperna om bygglov utan låter de nya ägarna ta beslutet.Vänligen,