Tillåten försäljning av andel i fastighet när övriga delägares samtycke saknas?

2014-08-26 i FASTIGHETSRÄTT
FRÅGA |Hej, nu till min fråga. Vi är 5 syskon som gemensamt äger en sjöbod (varje delägare äger en 1/5 del vardera). En broder har sålt sin 5:e del i sjöboden utan att tillfråga oss andra syskon. Har han rätt att göra detta? Med vänlig hälsning
Fredrik Wiggh |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline!Din fråga gäller samägande. Om ni inte har avtalat om annat så gäller lagen om samäganderätt, https://lagen.nu/1904:48_s.1 Huvudregeln i 2 § säger att om någon av delägarna vill förfoga över fastigheten i dess helhet krävs samtliga delägares samtycke. Exempelvis måste alla syskon samtycka vid försäljning av HELA fastigheten. Av 2 § framgår dock motsatsvis att varje delägare fritt förfogar över sin andel i fastigheten. Det innebär i praktiken att en delägare har rätt att sälja SIN andel utan de övrigas samtycke. Förutsatt att ni inte har avtalat om annat har alltså er bror rätt att sälja sin andel av fastigheten utan övrigas samtycke.Hoppas detta hjälpte! Du är välkommen att kontakta mig om du har några frågor.Vänligen,

Undersökningsplikt

2014-08-21 i FASTIGHETSRÄTT
FRÅGA |Hej!Sålde en bostadsrätt 40 kvm i April 2014 och hade delat av köket på hälften så att jag gjorde en minitvå med ett sovrum av det istället för en etta. Köparen har nu kontaktat mig om att han fått anmärkning efter en OVK-kontroll (ventilation) att det saknas ventilation i sovrum och vardagsrum. Vardagsrummet renoverades aldrig så den förstår jag inte. Sotaren ska nu sätta in ventiler.Så frågan är om köparen har någon rätt att kräva mig på ersättning?
|Hej och tack för din fråga!En bostadsrätt ska anses som lös egendom. Tillämplig lag vid köp av bostadsrätt är därför köplagen (se 1 § KöpL där det framgår att lagen är avsedd att tillämpas vid köp av ''lös egendom'')Nedan följer en längre sammanfattning om gällande rätt, säljarens upplysningplikt, köparens undersökningsplikt och reklamationer och påföljder.Tillämpligt regelverkFelansvaret vid köp av lös egendom regleras i köplagen. Eftersom köplagen i första hand tar sikte på varor och andra saker som normalt omsätts i handeln, säger det sig självt att reglerna passar sämre för andra kategorier av lös egendom. Bostadsrättslagen ger ingen vägledning vad gäller förvärv av en bostadsrätt. Denna lag reglerar främst bostadsrättsföreningens och bostadsrättsinnehavarens rättigheter och skyldigheter. Istället får branschens sedvänja och avtal samt jordabalkens regler (som reglerar köp av fastighet) en betydelse för hur köplagens felregler bör tolkas.Säljarens upplysningspliktDet skall understrykas att det inte enkelt kan besvaras hur pass långtgående upplysningsplikten för en säljare av en bostadsrätt sträcker sig. Detta beror på om säljaren haft faktiskt kännedom om omständigheten och huruvida köparen borde sakna sådan kännedom (undersökningsplikten). Vidare är det av betydelse om säljaren insåg eller borde ha insett att köparen inte kände till omständigheten samt om säljaren borde ha insett att denna uppgift var av vikt för köparens beslut att ingå avtalet. När en bostadsrätt säljs i ”befintligt skick” riskerar en sådan klausul att anses vara allt för allmänt hållen. Säljaren bör därför ange vilka egenskaper vad gäller bostadsrätten som denne inte vill svara för. Det ligger givetvis i både säljarens och köparens intresse att informera om, respektive bli informerad om, alla eventuella defekter som en bostadsrätt är behäftad med. Genom att säljaren påtalar en brist i bostadsrätten i en frågelista, som bifogas köpeavtalet, undviker han/hon att köparen har haft anledning att förutsätta att bostadsrätten inte är behäftad med en sådan brist. Säljaren kan följaktligen minimera sitt ansvar genom att upplysa om brister och fel i frågelistan.Köparens undersökningspliktDet följer av köplagen att köparen inte får åberopa ett fel som han måste antas ha känt till vid köpet. Följaktligen kan köparen inte göra gällande ett fel om han var medveten om denna omständighet när bostadsrätten förvärvades. För det fall säljaren har anmodat köparen att undersöka bostadsrätten står köparen risken för de fel som han hade upptäckt vid en sådan undersökning. Trots att jordabalkens regler inte är direkt tillämpliga på överlåtelser av bostadsrätter är det mot bakgrund av likheterna mellan ett köp av bostadsrätt och ett köp av en fastighet rimligt att ta utgångspunkt i dessa normer även vid en undersökning av en bostadsrätt. Nedan följer ett utdrag om köparens undersökningsplikt ur "Vad säger lagen – Fastighet": ”Lagen förutsätter att köparen gör en noggrann och ingående undersökning av fastighetens fysiska skick. Köparen skall utföra en sådan undersökning som är påkallad med hänsyn till fastighetens skick, den normala beskaffenheten hos jämförliga fastigheter samt omständigheterna vid köpet. Tanken är att fastigheter säljs i befintligt skick och därmed bör köparen ta reda på fastighetens fysiska beskaffenhet i största möjliga mån. Säljaren är inte ansvarig för fel som köparen kunde ha upptäckt vid en undersökning. Det är irrelevant huruvida köparen i det enskilda fallet valde att utföra en sådan undersökning eller inte. Det avgörande är vad en normalt erfaren och på området bevandrad köpare skulle ha kunnat upptäcka respektive inte kunnat upptäcka vid en noggrann undersökning. Undersökningsplikten reduceras inte av att köparen exempelvis saknar erfarenhet eller kompetens, är sjuk eller gammal. Många gånger kan det därför vara lämpligt att köparen tar hjälp av en fackman, särskilt om köparen inte har särskilt bra kännedom om byggnadskonstruktioner och allmänna byggnadsfunktioner. Om köparen hittar någonting som kan tyda på ett fel ingår det i undersökningsplikten att utreda detta närmare. Om det finns symptom på fel, såsom en fuktfläck eller att det luktar dåligt, ingår det i undersökningsplikten att ta reda på vad detta kan bero på. Det finns inget krav på att undersökningen ska göras av en fackman, men många gånger kan det vara klokt att ta hjälp. Särskilt om köparen misstänker ett allvarligt fel bör denne anlita någon som yrkesmässigt utför besiktningar. En köpare kan inte i efterhand kräva ersättning för fel som borde framgått vid köparens undersökning av fastigheten. Köparen kan inte heller få ersättning för fel eller brister som han borde förväntat sig att finna i den aktuella fastigheten. Om byggnaden är uppförd med metoder som vid byggnadstillfället var normala och accepterade, men som senare visat sig orsaka skador av en eller annan anledning, är det en typ av skador som köparen kan ha anledning att förvänta sig. Om en tillräckligt kunnig lekman inte skulle ha kunnat upptäcka ett fel i fastigheten, är det dolt, vilket innebär att säljaren ansvarar för detta. Ett dolt fel är med andra ord ett fel eller en brist som köparen vid köpets ingående inte kände till och inte heller med fog kunnat förutsätta vid köpet.”Reklamation och påföljderKöparen får inte åberopa att bostadsrätten är felaktig om han/hon inte lämnar säljaren meddelande om felet inom skälig tid efter det att han/hon märkt eller borde ha märkt felet (reklamation). Reklamerar köparen inte inom två år från det att han/hon har övertagit bostadsrätten förlorar han/hon rätten att åberopa felet, om inte annat följer av en garanti eller en liknande utfästelse. Är bostadsrätten felaktig, och beror det inte beror på köparen eller något förhållande på hans/hennes sida, får köparen kräva avhjälpande, prisavdrag eller häva köpet samt dessutom kräva skadestånd. Med avhjälpande avses att säljaren skall erbjudas möjligheten att tillse att bristen eller felet åtgärdas antingen genom att själv reparera det eller genom att denne anlitar någon hantverkare som ombesörjer det. Säljaren får svara för samtliga kostnader förknippade med avhjälpandet. Om avhjälpande inte kommer i fråga, eller inte sker inom skälig tid efter reklamationen, får köparen kräva prisavdrag eller häva köpet. För hävning krävs dock att avtalsbrottet är av väsentlig betydelse för köparen och säljaren insåg eller borde ha insett detta.Reklamation enligt köplagen skall ske inom skälig tid efter det att köparen märkt eller bort märka felet (se 32 § 1 st. KöpL). Köpet av din bostadsrätt faller alltså under köplagen och gränsen för reklamation avseende fel på bostadsrätten sträcker sig upp till två år (se 32 § 2 st. KöpL) Annan tid gäller dock om så följer av en garanti eller liknande utfästelse (se 32 § 2 st. KöpL).Jag hoppas att ovanstående besvarade dina funderingar.Bifogar en länk till hemverkets sida där ovanstående information tillsammans med lagtexten hämtat vägledning. (http://www.hemverket.se/kop/hjalpreda.php?ja=lag_br)Med vänliga hälsningar,Abraham Zeito

Gåva av fastighetsandel

2014-08-10 i FASTIGHETSRÄTT
FRÅGA |Hej, Vi är tre syskon som äger en fastighet. Kan jag skänka min del till min systerdotter, och i så fall vilka åtgärder behöver jag vidta Vänliga hälsningar
Mikael Stade |Hej och tack för din fråga! Att ge bort en andel i fastighet är fullt möjligt. Reglerna som styr detta finns i jordabalkens 4e kapitel. https://lagen.nu/1970:994#K4. I 4 kap. 29 § anges att formkraven för gåva av fastighet är detsamma som vid försäljning av fastighet. Det innebär att reglerna i 4 kap. 1-3, 7-9 §§ måste följas. I dessa anges bl.a.  att en köpehandling ska upprättas som underskrives av säljaren och köparen. Handlingen skall innehålla en uppgift om köpeskilling och förklaring av säljaren att egendomen överlåtes på köparen. Ni måste alltså upprätta en handling om överlåtelse av din andel till din systerdotter. Detta ska ske i form av ett gåvobrev/köpebrev. Denna handling ska även innehålla uppgifter om vilken fastighet det rör och köpeskilling (eftersom du skänker bort din andel kommer köpeskillingen att vara 0 kr i detta fall). Denna handling ska sedan undertecknas av er båda.Om du undrar över något mer får du gärna återkomma.Vänligen,

registrera gåvobrev gällande fastighet?

2014-08-01 i FASTIGHETSRÄTT
FRÅGA |Jag och mina syskon fick för många år sedan en fastighet i gåva av våra föräldrar. I gåvobrevet finns bl.a. villkor om att "egendomen må ej tagas i mät" och en hembudsklausul. Båda mina föräldrar är i livet och alla är överens om att dessa villkor inte längre skall gälla. Hur gör man bäst detta? Kan man skriva ett tillägg eller ett nytt gåvobrev som ersätter det gamla? Skall dessa i så fall registreras - var då?
Fredrik Wiggh |Hej och tack för din fråga! För att kunna ändra på villkoren i gåvobrevet måste både gåvogivarna och gåvotagarna kontakta lantmäteriet, säga att de inte ska gälla och skicka in en kopia av gåvobrevet. Lantmäteriet prövar sedan ärendet och om det inte finns några hinder för att ändra dessa tas de bort ur registret. Vänligen,

Makes försäljning av sjuk makas fasta egednom

2014-08-25 i FASTIGHETSRÄTT
FRÅGA |Hej, mina föräldrar är gifta och har bara gemensamma barn. De byggde sitt hus 1968 och som så många andra så är det bara han som står som ägare. Om han avlider först så är det vad jag förstår inga problem eftersom hon ärver honom, men om han däremot skulle bli så sjuk så att han inte är kontaktbar och hon inte kan eller orkar bo kvar i huset, vad händer då. Kan hon sälja huset utan hans medverkan? Hjälper det att skriva ett testamente?
Benjamin Svensson |Hej och tack för din fråga!Om din far dör först kommer din mor, som du säger, att ärva hela hans kvarlåtenskap då de endast har gemensamma barn enligt 3:1 Ärvdabalken som du hittar här. Då din mor inte står som ägare kan hon inte själv sälja huset, det gäller även om din far blir så sjuk att han inte är kontaktbar. Makar måste dessutom ha den andra makens samtycke för att få sälja fast egendom som antingen är gemensam bostad eller giftorättsegendom enligt 7:5 Äktenskapsbalken, här. Vilket innebär att om dina föräldrar skulle överlåta fastigheten till din mor och därmed skriva fastigheten på henne kommer hon ändå behöva hans samtycke.Vuxna som på grund av sjukdom eller dåligt hälsotillstånd behöver hjälp med att bevaka sin rätt eller förvalta sin egendom mm. kan bli förordnad en god man som handlar i dennes intresse, se 11:4 Föräldrabalken, här. En försäljning av fastigheten kan då göras genom att den gode mannen tar det beslutet i din fars ställe, som dock behöver kommunens överförvaltares godkännande då det gäller fast egendom, 14:11 Föräldrabalken. Ansökan om God man kan göras av den sjuke själv eller dess make aller närmaste släktingar enligt 11:15 Föräldrabalken.Att skriva ett testamente kommer inte att hjälpa med problemet du beskrev efter som det aldrig kan aktualiseras innan din far avlider. Vänligen,

För att överlåta fastighetsandel krävs mer än att ingå äktenskap

2014-08-13 i FASTIGHETSRÄTT
FRÅGA |Hej nu har vi gift oss jag äger 100% av huset, behöver vi göra något nu jag vill att min fru skall äga 50% av huset, räcker det med att vi är gifta nu ? Tacksam för svar
Mikael Stade |Hej och tack för din fråga! Om du vill att din fru ska äga 50 % av huset räcker det inte med att ni bara är gifta. Genom äktenskapet förs inte någon äganderätt över till din fru utan du är fortfarande ensam ägare till huset. Den skillnad som äktenskapet medför blir dock aktuell vid en eventuell skilsmässa. Då ska en bodelning göras där makarna delar lika på det giftorättsgods som de tillsammans har. Om huset inte utgör enskild egendom kommer det att ingå i en bodelning och på så sätt kommer husets värde att delas mellan er. Men för att äganderätten ska gå över till din fru måste du skänka 50% till henne. Detta gör du enklast genom att skriva ett gåvobrev där du överlåter 50% av fastigheten till henne. Gåvobrevet måste sedan registreras hos skatteverket innan lagfart kan sökas. Mer information om hur det går till finns på skatteverkets hemsida.Om du undrar över något mer får du gärna återkomma. Vänligen,

Delägares rätt till försäljning av andel i samägd egendom

2014-08-03 i FASTIGHETSRÄTT
FRÅGA |Vi är fyra syskon som efter arv äger en sjöbod, nu vill ett syskon sälja sin del till ett annat syskons två barn. Måste han fråga de andra delägarna om han får sälja, kan de motivera förköpsrätt och bestämma priset om de nu inte godkänner det angivna priset? Kan man själv välja köpare?
Zozan Akay |Hej och tack för din fråga! Samäganderätt uppkommer ofta till följd av arv eller gåva. Den lag som reglerar samäganderättsförhållanden är lag (1904:48 S. 1) om samäganderätt. I lagen framgår att varje förfogande över egendomen i dess helhet, eller vidtagande av förvaltningsåtgärd kräver samtliga delägares samtycke. Med begreppet "förfoga" avses varje rättslig disposition, dvs. försäljning, förpantning, uthyrning mm. av egendomen. Med "förvaltning" åsyftas främst faktiska åtgärder för egendomens vård, bevarande och dess utnyttjande i vinstsyfte. Av lagen framgår, e contrario, att varje delägare äger rätt att förfoga över sin andel i den samägda egendomen, dvs. att sälja eller pantsätta den. Detta innebär att ett syskon som vill sälja sin andel av egendomen inte behöver inhämta samtycke för att vidta denna åtgärd. Det sagda gäller under förutsättning att det inte finns något avtal som reglerar ovan berörda frågor. Samäganderättslagen är i huvudsak dispositiv, vilket innebär att delägarna kan avtala bort den. Såvida det inte existerar något avtal eller klausul i testamentet, som ger delägarna förköpsrätt osv. har envar av delägarna rätt att sälja sin andel av egendomen utan att inhämta samtycke från de övriga delägarna.Jag hoppas att du har fått svar på dina frågor. Du är välkommen att höra av dig om du behöver kompletterande information. Maila mig i så fall på Zozan.Peker.9822@student.uu.se.Hälsningar,

Delägares rätt att sälja sin andel

2014-07-30 i FASTIGHETSRÄTT
FRÅGA |Min syster och jag äger en ärvd jordbruksfastighet tillsammans. Men nu vill min syster dela sin del med sin sambo, så att vi då skulle bli tre delägare. Har jag möjlighet att hindra detta?
Beatrice Rohdin |Hej,Tack för din fråga!Under förutsättning att det inte finns några hinder att överlåta andelar genom ett testamente eller liknande kan du tyvärr inte göra så mycket åt saken. För samägare till fastigheter där ägarantalet är under tre stycken gäller lag (1904:48 s.1) om samäganderätt. I dess 2 §, se https://lagen.nu/1904:48_s.1#P2S1 , sägs att förfogande (t.ex. överlåta) över fastigheten i dess helhet kräver samtycke från alla delägare. Paragrafen innebär motsatsvis att delägarna fritt får förfoga över sin egna andel - således utan de andra ägarnas samtycke.Sammanfattningsvis bör du inte kunna hindra att din systers sambo också blir delägare till fastigheten ifall du inte kan finna stöd för det i t.ex. testamente.Trots detta önskar jag dig lycka till!Vänliga hälsningar