Rätt att kapa grenar på häck som växer in på tomten.

2013-07-30 i FASTIGHETSRÄTT
FRÅGA |Vår granne satte en snabbväxande häck på sin sida, precis intill vår tomtgräns utan att prata med oss. De lovade dock att de skulle sköta den när vi frågade. Idag klipper de den mot alla grannar men vägrar att klippa vår sida. Idag växer långa grenar in på vår tomt vilket skapar två olägenheter för oss. Dels mår vi dåligt av att dagligen se hur ovårdad häcken är men det är även omöjligt att klippa vår gräsmatta på grund av alla grenar. Vi har försökt prata med dem men de tycker de sköter den tillräckligt efter sitt eget tycke.
Tobias Lindblom |Hej och tack för din fråga.   Om grenarna växer in på er tomt och dessa är till olägenhet för er har ni rätt att klippa grenarna, så länge ni ger ägaren av häcken möjlighet att först åtgärda problemet. Eftersom ni har pratat med er granne har ni alltså rätt att klippa grenarna som växer in på er tomt. Se Jordabalken 3:2, https://lagen.nu/1970:994 Vänligen,

FASTIGHETSDISPYT I UTLANDET

2013-07-09 i FASTIGHETSRÄTT
FRÅGA |Hej, Min fråga är något komplicerad men ska försöka att vara så tydlig så möjligt. Min far och mor kom till Sverige på sent 70-tal som politiska flyktingar från Chile. Min far fick då lämna kvar sin tomt och sitt hus i all hast. I dagsläget har jag fått veta att min fars äldre bror numera bor i min pappas hus och att han tagit över det. Jag undrar nu om min far har rätt att kräva tillbaka sin tomt och hus eftersom han aldrig skrev på några papper som ger min fars bror rätt till att ta över egedomen. Finns det någon preskriberingstid som gäller för detta? Och vem är rätt person att kontakta för att i sådan fall gå vidare med detta?Hälsningar Paloma
Hampus Sabel |Hej,Då fastigheten är belägen i Chile är det chilensk rätt som avgör frågan om ägande. Jag skulle därför rekommendera att ni vänder er till en chilensk jurist för att få råd om hur frågan bör hanteras.Vänligen,

Förpliktelse för samägare i fastighet?

2013-07-08 i FASTIGHETSRÄTT
FRÅGA |Hej! I ett gåvobrev står det att jag och mina syskon äger en fastighet gemensamt enligt Samäganderättslagen. Nu behöver en brygga renoveras på fastigheten. Det är en nödvändig renovering eftersom den nuvarande bryggan är i mycket dåligt skick. Vi är samtliga villiga att ansvara solidariskt för den kostnad detta kommer innebära förutom en av oss. Min bror vill inte vara med och betala för att renovera bryggan. Min fråga är om han är tvungen att göra det enligt Samäganderättslagen eller om han har rätt att avstå? Gör det någon skillnad att renoveringen är nödvändig och ganska brådskande? Tacksam för svar snarast! Stort tack.
Filip Henriksen |Hej!Tack för att du har vänt dig till Lawline med dina frågor!Vad gäller samäganderätt i detta fall är utgångspunkten tvärtom - en delägare kan inte tvingas att delta i en åtgärd (exempelvis att bygga denna brygga). Skyddssyftet vad gäller samäganderätt är precis tvärtom - att skydda en delägare och hans äganderätt (lott) i godset. Det är snarare så att din bror kan sätta stopp för detta bryggbygge och vända sig till tingsrätten. Så, hur blir det då? Din bror äger alltså denna fastighet tillsammans med er. Om det skall vidtas några åtgärder krävs hans samtycke (generellt) men han kan inte förpliktas att stå för brobygget om han inte vill.I avtalsrättslig kontext ingår ni exempelvis med en entreprenör att bygga denna brygga. Således är det ni som sluter avtalet om bryggbygget som är solidariskt ansvariga för att betala detta. Er bror kan således inte krävs på någon typ av förpliktelse. Allt gott!Filip Henriksen

Kan man göra någon form av reparationsfond?

2013-07-02 i FASTIGHETSRÄTT
FRÅGA |Hej! Min mor har ett litet nerslitet torp och vill att hennes sparpengar skall gå till att reparera/ riva det den dagen hon går bort. Kan hon göra någon form av reparationsfond? Hon vill att alla hennes sparpengar skall gå till detta.Hon har bara mig av hennes barn kvar i livet, men har 5 barnbarn. Tacksam för svar.
Amanda Rasmusson | Hej, och tack för din fråga till oss på Lawline! Det kan naturligtvis utryckas en önska i testamente från arvlåtare till arvtagare, men detta kan också vara svårt att kontrollera exempelvis vid klander eller tvist om testamentet. Om det är din mors vilja att pengarna ska gå till torpets försorg skulle ett alternativ för er vara att starta en stiftelse redan nu. En stiftelse äger i princip sig själv som juridisk person och har varken ägare eller medlemmar. En stiftelse bildas vanligen genom att egendom enligt förordnande av en eller flera stiftare avskiljs för att varaktigt förvaltas självständigt för ett bestämt ändamål. Ett sådant stiftelseförordnande kan utgöras av till exempel ett gåvobrev, ett testamente eller ett beslut i ett protokoll. Det ska även göras en förmögenhetsöverföring i enlighet med förordnandet. Den som tar emot egendomen ska ha åtagit sig att förvalta egendomen enligt stiftelseförordnandet.  Vänligen,    

Byggnad tillhörande ett företag, som är enskild egendom, på en gemensam fastighet

2013-07-14 i FASTIGHETSRÄTT
FRÅGA |Hej Jag och min make äger ett fastighet, landsbyggd, med tomt på ca 7.000 kvm. På tomten ämnar jag genom mitt företag (AB) uppföra en byggnad med verkstad för min verksamhet. Huset kommer att användas, ägas och finansieras av mitt AB som är min enskilda egendom. Jag och min man har bägge barn i tidigare äktenskap - inga gemensamma barn. Eftersom att jag (mitt AB) kommer att betala det nya huset, så vill jag skydda min äganderätt i det fall jag eller min man går ur tiden / skilsmässa, och jag undrar hur jag ska göra? Min make och jag är helt överens om detta. Frågan: hur gör vi? Kan vi t.ex. upprätta ett arrendeavtal för den del av tomten där det nya huset ska upprättas? Vilka rättigheter ger arrendeavtalet mig / mina efterlevande om jag faller ifrån/om min man faller ifrån/vid skilsmässa? Dvs - fortsätter arrendeavtalet att gälla även gentemot bo under bodelning (pga av dödsfall eller skilsmässa)? Er rekommendation? Hur ska vi göra för att det hus som jag (mitt AB) bygger fortfarande ska vara mitt/mina arvingars om våra förhållanden förändras (gm. dödsfall eller skilsmässa). Mycket tacksam för svar/rekommendation/konsultation. Vänligen Ullrica Belin
Thomas Hefner |Hej,Ditt aktiebolag är av avtalet som enskild egendom och skall därför inte inte ingå i bodelning på grund av skilsmässa eller dödsfall. Vad gäller fastigheten är det bestämmelserna i Jordabalken som är tillämpliga. Du hittar de https://lagen.nu/1970:994#K1Enligt 1 § i 1 kapitlet är fast egendom jord. Enligt 1 och 4 §§ i 2 kapitlet blir byggnader en del av fastigheten endast om de har samma ägare som fastigheten. Huset med verkstaden kommer sannolikt att anses att ha en annan ägare, den juridiska personen som är ditt aktiebolag, än fastigheten som den står på. Enligt 1 och 4 §§ i 2 kapitlet i Jordabalken kommer huset då inte att tillhöra fastigheten. Byggnaden räknas då som lös egendom, eftersom den inte är fast egendom. Notera: trots att 4 § använder beteckningen "föremål", så syftar det också på byggnader. Jämför med 1 §. Jag tror att det här resonemanget ger den enklaste vägen att hålla byggnaden separat från fastigheten. 

ANDEL AV FASTIGHET SOM GÅVA

2013-07-09 i FASTIGHETSRÄTT
FRÅGA |Hej! Ska skriva ett gåvobrev där maken ger bort 50% av fastigheten till sin maka. Måste taxeringsvärdet vara med? Vad ska man mer tänka på?
Hampus Sabel |Hej,Regler för givande av fastighet som gåva finns i jordabalkens (JB) fjärde kapitel. Formreglerna för hur man upprättar gåvohandlingen är samma som de som gäller för köp och finns i JB 4:1.För att handligen skall vara giltig krävs tre saker.1. En skriftlig handling måste upprättas, välsorterade bokhandlar har ofta färdiga gåvobrevsmallar.2. Handlingen skall innehålla en förklaring från givaren att denne överlåter del av fastigheten som gåva. Förklaringen måste vara precis, att skriva "vill överlåta såsom gåva" är inte tillräckligt utan formuleringen måste vara "överlåter såsom gåva" eller dylikt.3. Handlingen måste undertecknas av båda parter. Vill ni ansöka om gemensam lagfart efter gåvan måste undertecknandet bevittnas av två vittnen (JB 20:7).Taxeringsvärdet har ingen betydelse när fastigheten ges som gåva eftersom ingen skatt utgår vid detta tillfälle. Taxering blir aktuellt först vid en försäljning av bostaden, då kommer makans skatt att beräknas med utgångspunkten att hon tagit över hälften av makens anskaffningsvärde i samband med gåvan.Jag hoppas att mitt svar varit till hjälp, hör gärna av dig igen om du har ytterligare frågor.Du kan själv finna JB kap. 4 https://lagen.nu/1970:994#K4Vänligen,

Formkrav och avtalsinnehåll vid gåva av fastighet

2013-07-07 i FASTIGHETSRÄTT
FRÅGA |Hej! Hur formellt ska ett gåvobrev av fastighet mellan makar se ut. Kan man skriva det som löpande text som ett brev eller måste man stapla upp det med punkter? Vad måste finnas med?
Joel Sandin Persson | Hej, Först skall kommenteras dina funderingar om avtalets yttre form och presentation. Något strikt regelverk om hur avtal eller närmaste bestämt, gåvohandlingar, skall skrivas finns inte. Det man skall sträva efter är att rättshandlingen blir uttömmande och tydlig. Allt handlar om att man senare skall kunna gå tillbaka och förstå vad parterna kom överens om. Därför rekommenderar jag dig att stapla upp punkter så att man lätt kan orientera sig och hitta i gåvobrevet. Med det sagt menar jag inte att man skall sträva efter en lång punktlista. Tvärtom är det fördelaktigt med utförliga beskrivningar om vad man kommit överens om i löpande text, allt för att senare undvika missförstånd. Vad därefter angår din fråga om det rena innehållet i avtalet så finns det rörande fastighetsöverlåtelser vissa krav för att gåvan skall anses giltig och därför möjliggöra att förvärvaren (gåvotagaren) får lagfart på fastigheten. Det som skall finnas med är följande: Uppgift och underskrift om/av vem/den som överlåter och vem/den som förvärvar fastigheten. För att gåvotagaren dessutom skall kunna få lagfart på fastigheten måste överlåtarens underskrift styrkas av två vittnen. Sålunda måste gåvobrevet också innehålla en sådan vittnesförklaring där två personer styrker överlåtarens underskrift. Uppgift om köpeskillingen; eftersom det rör sig om gåva skall denna då anges till 0 kr. En överlåtelseförklaring; detta innebär att gåvogivaren förklarar i handlingen att denne överlåter äganderätten till fastigheten. En sådan kan förmulerast.ex. på följande sätt: ”Jag make 1 överlåter härmed fastigheten XXX genom gåva till make 2” Vidare bör andra eventuella villkor med gåvan eller liknande också anges. Har ni ytterligare funderingar är ni alltid välkommen att ställa en ny fråga!Med vänlig hälsning,

samägande av semesterboende i Spanien

2013-06-07 i FASTIGHETSRÄTT
FRÅGA |Hej! Jag och min flickvän ska köpa en semesterbostad i spanien, av olika anledningar kommer hon att stå som ägare. Jag undrar om det finns något sätt att skydda mig i händelse att något händer henne eller att vi gör slut, vi är inte gifta och är särbos. med vänliga hälsningar.
Hampus Stålholm Holmqvist |Hej, och tack för din fråga.Som jag tolkar din fråga är du lite ute efter att både äta kakan och ha den kvar, eftersom att din flickvän ska stå som ensam ägare samtidigt som du ska ha en säkerhet i fastigheten.Jag skulle rekommendera dig att söka kvalificerad juridisk hjälp för att skydda dig från en stor eventuell ekonomisk förlust, i det fall att en tvist om fastigheten uppstår. Din situation kompliceras av att fastigheten ligger i Spanien, och att tvister om äganderätten till den med största sannolikhet kommer att behandlas enligt spansk lagstiftning. Jag kan enbart ge dig vägledning på det svenska rättsområdet, och jag kan inte alls garantera att de svenska reglerna överenstämmer med de spanska. Därav kommer mitt råd till dig att söka kvalificerad rådgivning.Mina snabba eftersökningar har givit att samägande i Spanien behöver registreras för att gälla, och däri ligger problemets kärna. Ett snabbt och enkelt råd är att ni upprättar ett skuldebrev där du erhåller en fordran på din flickvän som svarar mot värdet av den andel av fastigheten som du har rätt till. Annars så kan man göra associationsrättsliga lösningar, d.v.s. att man startar ett företag eller förening som skulle stå som ägare, men det är oklart om den lösningen skulle passa er.Den svenska familjerätten är till föga hjälp för er, med undantag för att ni skulle gifta er.Det enklaste sättet för dig att skydda dig är genom giftermål, eftersom att du då skulle ha en giltig "fordran" på fastigheten i form av anspråk på giftorättsgods. Detta skulle gälla samtidigt som din partner står som ägare. Se ÄktB kap 7-13. Anspråket aktualiseras enbart när äktenskapet upphör, vilket det gör genom skilsmässa eller dödsfall. Dessa regler gäller inte för sambos, och kan ej heller avtalas att generellt gälla civilrättsligt mellan parterna (Lagutskottets betänkande 1986/87:18). Som sagt vågar jag dock inte svära på att ett svenskt giftorättsanspråk skulle fungera problemfritt gentemot ägandet av en fastighet som är inskriven i Spanien.Att du i framtiden skulle hävda att s.k. "dold äganderätt" har förelegat vore utsiktslöst, eftersom att den praxisen enbart gäller mellan sambos. Sambos definieras i Sambolagen 1 § som två personer som bor tillsammans i ett parförhållande och har gemensamt hushåll.Möjligheten finns förstås för din flickvän att i sitt testamente tillförordna semesterbostaden till dig, men det skyddet gäller enbart vid dödsfall, och kan ändras närsom din flickvän behagar. Därtill finns risken att testamentet klandras av andra arvingar, ifall de finner skäl för det.Alltså bör du söka kontakt med någon som är väl förtrogen med både det spanska rättssystemet och det svenska.Du kan finna det här, http://www.familjensjurist.se/i-spanien.Lycka till och allt gott för semestern!Vänligen