Är det tillåtet att skugga grannens tomt?

2015-08-31 i FASTIGHETSRÄTT
FRÅGA |Vi bor på botten med veranda,grannen har sin veranda bredvid.Nu sätter hon upp ett skynke i takhöjd som man kan dra isär mellan oss.Vi kommer inte att få någon som helst utsikt mot trädgården på den sidan och ingen sol.Våra blommor får ingen sol.Vår veranda är redan mörk som den är och nu blir den ännu mörkare.Får hon verkligen göra så?
Felicia Idbrant |Hej! Tack för att du vänder dig till oss på Lawline!I Jordabalkens 3 kap regleras rättsförhållanden mellan grannar. I 3 kap 1 § stadgas att fastighetsägare är skyldig att ta skälig hänsyn till sin omgivning. Vidare stadgas i 3 kap 2 § att om rot eller gren tränger sig in på en grannes fastighet har man rätt att ta bort denna. Om åtgärden att ta bort det som tränger sig in på ens tomt kan medföra skada för ägaren skall denne däremot först ges tillfälle att själv ta bort roten eller grenen.I ditt fall verkar det som att din granne har satt upp ett skynke på sin egna tomt som inte "tränger över" tomtgränsen till er tomt, därav blir det svårt för er att kunna ta ner skynket. Skuggning av grannens tomt faller utanför paragrafens tillämpningsområde och kan inte angripas på den grunden.Vad gäller plank och liknande kan det ibland krävs bygglov för att få uppföra detta. I ditt fall verkar det röra sig om ett skynke vilket jag har svårt att tro kan definieras som ett plank eller liknande. I övrigt gäller som ovan nämnt regeln i jordabalken 3 kap 1 § dvs att man ska ta skälig hänsyn till sin omgivning vid nyttjande av sin fastighet, vilket du skulle kunna påpeka till din granne. Annars råder jag dig att prata snällt med din granne och komma fram till någon gemensam lösning kring skynket.Med vänliga hälsningar

Fråga om hyresvärd kan säga upp hyresgäster i hyresfastighet

2015-08-31 i FASTIGHETSRÄTT
FRÅGA |Hej. Har en mindre hyresfastigheten med 4 lgh som vi vill ändra till vår privatbostad. Vilka regler för uppsägning av hyresgästerna? Måste vi ordna ersättningsbostad till dom? Kan dom hävda besittningsskydd? Mvh Jonny Jönsson
Odysseas Georgakakis Paulsson |Hej och tack för att du vänder dig till LAWLINE med din fråga!Lagen som reglerar förhållandet mellan hyresgäster och hyresvärdar finner du i Jordabalkens 12 kap. Det kapitlet kallas även för hyreslagen. Lagen finner du :https://lagen.nu/1970:994I dagsläget är hyresgäster starkt skyddade av något som heter besittningsskydd. Det innebär att hyresgästen har rätt att stanna kvar i lägenheten trots att hyresvärden säger upp kontraktet. Det är i det fallet hyresnämnden som du ska vända dig till för att lösa en eventuell tvist mellan dig och en hyresgäst i det fall hyresgästen inte frivilligt vill lämna lägenheten. För att du ska kunna få framgång gäller det att du som vill säga upp hyresgästen har en besittningsbrytande grund enligt 46 § Hyreslagen (JB 12:46). Det kan exempelvis vara förseningar med hyra, huset ska genomgå en större ombyggnad eller att hyresgästen allvarligt misskött sig. När hyresnämnden prövar de besittningsbrytande grunderna så är det ditt ansvar att visa att uppsägningen av hyresgästen inte är oskälig för henne/honom.Något som kan vara till hyresvärdens fördel är om denne kan ordna så att hyresgästen får tillgång till en ersättningsbostad. I 10 p i paragrafen finns en generalklausul som säger att en besittningsbrytande grund är ” det i annat fall icke strider mot god sed i hyresförhållanden eller eljest är oskäligt mot hyresgästen att hyresförhållandet upphör. ” Oskäligheten kommer prövas i en intresseavvägning mellan ditt intresse av att ändra huset till en privatbostad och hyresgästernas hemskydd. Detta blir en individuell prövning mot varje enskild part och då tar man hänsyn till de omständigheter som t.ex. hur länge man bott i lägenheten och hur lätt det är att skaffa en likvärdig lägenhet på bostadsmarknaden. Det bästa för dig vore om dina hyresgäster självmant går med på att flytta men det är självklart svårt för dem att flytta om ni har ett hyresavtal sinsemellan.Jag hoppas att du har fått svar på din fråga och att det löser sig på något sätt!Hälsningar,

Rätt att beskära överhängande träd och buskar

2015-08-21 i FASTIGHETSRÄTT
FRÅGA |Grannens häck har en del träd som blivit fullvuxna träd och som är ca 50 år gamla. De träd som finns hänger in på vår tomt till 80%. Kan man tvinga grannen att ta ner träden?Vi kan inte ta ner dem då de förstör vår trädgård. Grannen säger att det är hans häck som han har planterat och vi inte får röra den. Häck? Det är fullvuxna träd!Tacksam för svar.Med vänlig hälsning
Daniel Scharff |Hej,tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga."Tränger rot eller gren in på fastighet från område intill denna och medför detta olägenhet för fastighetens ägare, får denne taga bort roten eller grenen. Områdets ägare skall dock beredas tillfälle att själv utföra åtgärden, om denna kan befaras medföra skada av betydelse för honom." så står det i 3 kap. 2 § Jordabalken (1970:994). Det innebär att ni, om grannen inte själv efter anmodan utför åtgärden inom några månader, själva får ta bort de grenar från buskarna som hänger över på er tomt. Man får däremot inte ta bort stammen överhuvudtaget, eller grenar i den utsträckning att busken/trädet dör, då kan man bli skadeståndsskyldig. Med vänliga hälsningar

Avvikelse från detaljplan, bygglov

2015-08-20 i FASTIGHETSRÄTT
FRÅGA |Exploatörer till en tomt som angränsar till vår fastighet har planer på att bygga radhus resp. fristående villor. Detaljplanen medger byggnader i 2-plan men säger ingenting om placeringen. Nu är det beslutat att ett ihopsittande radhuskomplex ska placeras i anslutning till vår fastighetsgräns (där enbart enplanshus tillåts), övriga tomten ska bestå av friliggande villor. Vi tycker att det är bättre att placera radhusen på andra sidan av tomten som angränsar mot redan befintliga radhus i 2-plan och villorna mot vår gräns. Kan vi överklaga detta beslut? Den tillhörande illustrationsritningen till detaljplanen visar endast små grupper av radhus utspritt över området och skiljer sig markant från exploatörens plan. Kan detta betraktas som en avvikelse?
Daniel Scharff |Hej,tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.Om ni anser att byggnaderna varken är förenliga med detaljplanen eller syftet med denna så kan ni överklaga bygglovet till Länsstyrelsen enligt 13 kap. 3 § plan- och bygglagen (2010:900), PBL.Illustrationer i en detaljplan har ingen egen rättsverkan. Detta innebär att de inte är juridiskt bindande. Oavsett detta ska bygglov inte meddelas om det strider mot detaljplanen, 9 kap. 30 § PBL. Det är dock tillåtet med mindre avvikelser, vilket t.ex. innebär att man byggt några decimeter för högt. Om en byggnad inte skulle anses helt förenlig med detaljplanen kan lov ändå beviljas, om den endast innebär en mindre avvikelse, men är förenlig med syftet med detaljplanen. Att det finns andra tvåplanshus i området tyder på att dessa anses tillåtna enligt detaljplanen. Om det verkligen inte är tillåtet, vilket verkar vara fallet, har ni en bra grund för ett överklagande. Ni kan ta kontakt med byggnadsnämnden i er kommun och be att få en kopia på relevanta planer för ert område samt bygglovsansökningar för de tvåvåningshus som byggts . Då kan ni jämföra grannbygget med de tidigare tvåplanshusen. Lycka till!

Flyttstädning - en i lag oreglerad skyldighet

2015-08-31 i FASTIGHETSRÄTT
FRÅGA |Hej!Har hyrt i andrahand i 3 månader. Hyresvärden vill nu ta 2000kr för bristfällig städning alternativt att vi kommer och ordnar städningen inom 24h/anlitar städfirma. Hon har inte reglerat städningen i hyreskontraktet och i min mening så var vår städning likvärdig den vid inflyttning.Har hyresvärden rätt att dra av 2000kr av depositionen för detta?hälsningar
Soroosh Parsa |Hej. Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga. Flyttstädning är ingen i lag reglerad skyldighet för en hyresgäst. Det är upp till hyresvärd och hyresgäst att komma överens om:1. flyttstädning, 2. i vilken utsträckning, 3. konsekvenser vid utebliven flyttstädning. Har ni inte kommit överens om ovanstående, kan din hyresvärd inte på några rättsliga grunder kräva dig på pengar för bristfällig städning. Med utgångspunkt i allmänna principer eller sedvana inom hyresbranschen skulle en kunna påstå att du åtminstone behöver städa så att bostaden återställs i det skick det var i när du först flyttade in. Du påstår att du har gjort det. Jag rekommenderar att du framför det jag har skrivit ovan. Om din hyresvärd inte accepterar det, måste du invända dennes krav. Om hyresvärden går vidare med ärendet och du känner att du behöver hjälp, är du välkommen att kontakta oss på info@lawline.se så får du mer information. Hyresvärden har enligt de förutsättningar du angivit i din fråga, inte mycket till grund för dennes talan.Vänligen

Har man rätt att ta bort grannens buskar som tränger in på sin tomt?

2015-08-30 i FASTIGHETSRÄTT
FRÅGA |Vår granne vill plantera en häck, det vill inte vi. Jag har förstått att vi kan kräva att de planterar häcken så långt in på sin sida att den färdigväxta häcken enbart når till tomtgräns. Jag har läst kommentarer på olika forum att jag även kan kräva att de skall kunna gå på sin sida gränsen för att kunna sköta/klippa häcken, stämmer detta? Var kan jag i sådana fall hitta den skrivningen?
Felicia Idbrant |Hej! Tack för att du vänder dig till oss på Lawline!I Jordabalkens 3 kap regleras rättsförhållanden mellan grannar. I 3 kap 1 § stadgas att fastighetsägare är skyldig att ta skälig hänsyn till sin omgivning. Vidare stadgas i 3 kap 2 § att om rot eller gren tränger sig in på en grannes fastighet har man rätt att ta bort denna. Om åtgärden att ta bort det som tränger sig in på ens tomt kan medföra skada för ägaren skall denne däremot först ges tillfälle att själv ta bort roten eller grenen.Detta innebär att din grannes häck skall planteras så att den står på dennes tomt och inte ”tränger in” över tomtgränsen till er tomt. Om det trots allt växer över grenar på er tomt har ni rätt att ta bort detta men ge ägaren först tillfälle att göra det själv om risk för att borttagning av grenar kan medföra skada för ägaren. Med vänliga hälsningar

Rätt att kapa överhängande grenar, höjdbegränsning?

2015-08-21 i FASTIGHETSRÄTT
FRÅGA |Vi äger några träd som står en bit från tomtgränsen. Har förstått av tidigare inlägg att vår granne har rätt att kapa överhängande grenar över deras tomt så länge inte trädet dör. Min fråga, finns det någon höjdgräns på hur högt upp i trädet dessa grenar får kapas av grannen eller är det hela trädets höjd?
Daniel Scharff |Hej,tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.Det du skriver stämmer givetvis och kan utläsas av 3 kap. 2 § Jordabalken (1970:994), JB. Det är nästan obligatoriskt att först ge en granne möjlighet att åtgärda saken.Rätten att kapa överhängande grenar begränsas, precis som själva tomten, inte i höjd. Om en gren högt upp i luften höger över på ens tomt och medför olägenhet har man rätt att kapa den. Med vänliga hälsningar

Kostnad för lagfart vid gåva

2015-08-17 i FASTIGHETSRÄTT
FRÅGA |Hur mycket kostar lagfart. Jag skall skänka en fastighet tillmina 3 döttrar. Tax,värdet är 807000.
Soroosh Parsa |Hej. Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.Kostnaden för lagfart vid gåva består enbart i expeditionsavgift(er). Stämpelskatt utgår normalt inte vid gåva. Minsta expeditionsavgift är 825 kronor, men det kan variera beroende på antal förvärvshandlingar, olika förvärvade, eller servitut på fastigheten. Det kan alltså bli fråga om fler expeditionsavgifter.Mer om hur och på vad expeditionsavgift tas ut på kan du läsa på Lantmäteriets webbsida här.Vänligen