Störande rök från vedeldning

2014-09-29 i FASTIGHETSRÄTT
FRÅGA |Vi äger och bor i en villa byggd på 50-talet. Allt sedan dess har huset vedeldats. Numer är vedpannan en miljögodkänd sådan som är fläktstyrd med sekundärförbränning och två ackumulatortankar om 750 liter styck. Sotaren har inget att anmärka angående förbränning eller vedkvaltet, pannan används alltså optimalt. Vi eldar under sommarhalvåret ungefär en panna var fjärde dag och under vinterhalvåret en uppstart med två ilägg av ved i pannan. Röken är vit genomskinlig av kondens eller enbart i form av värmedaller under sommaren. För ett par år sedan byggdes ett hus på en avstyckad tomt intill vår tomt. Ägarna till det huset klagar på att rök från vår skorsten drar in i deras hus. Vårt hus är ett enplanshus och deras ett tvåplanshus med många ventilationsintag. En dialog förs och vi anpassar eldningen till tider när de inte är hemma. De hotar oss med eldningsförbud och säger att de inte kan göra något åt sin ventilation. Vilka är våra skyldigheter respektive rättigheter i den här frågan när vårt hus funnits och eldats sedan 50-talet? Vilka är vår grannes skyldigheter respektive rättigheter i och med det bygglov de fått och uppförandet av hus samt val av ventilationsmetod till sitt hus?
Alexandra Wikner |Hej, och tack för dina frågor. Det låter av det du beskriver som att du uppfyller de krav som kan ställas på din vedeldning. Du skriver att "de hotar oss med eldningsförbud" och där undrar jag vilka som avses med "de"? Är det grannarna som avses så har de ingen befogenhet att utfärda eldningsförbud. Grannarna kan däremot om de störs av din vedeldning och ni inte kan komma överens sinsemellan (även där tycks du ha gjort vad du kan för att minska ev. olägenhet för dem) vända sig till miljö- och hälsoskyddskontoret i er kommun. De kan då undersöka om er eldning följer lokala föreskrifter för eldning, och om den inte gör det i förlängningen utfärda eldningsförbud. Om "de" avser miljö- och hälsoskyddskontoret och det är de som hotar med eldningsförbud är det mer tyngd i hotet..Tittar man på lagregleringar så i och med att ni bor i villa saknas de mer detaljerade regleringar som finns för hyres- och bostadsrätter. Det som finns om man bor i villa är ett allmänt uttalande i Jordabalkens 3 kap. 1 § att man vid utnyttjande av sin eller annans fasta egendom ska "ta skälig hänsyn till omgivningen". En fastighet är fast egendom. Det framgår inte av paragrafen vad skälig hänsyn innebär.I Miljöbalken så står i 2 kap. 3 § att den som eldar med ved är skyldig att försäkra sig om att eldningen inte medför olägenheter för omgivningen. Kravet gäller i den utsträckning som det inte kan anses vara orimligt att uppfylla det (2 kap. 7 §). I 26 kap. 9 § hittar man möjligheten att i förlängningen besluta om t ex ett eldningsförbud. I kommunens lokala stadgar finns ofta kompletterande regler. Det är den som bedriver verksamheten, i det här fallet vedeldningen, som måste bevisa att han följer reglerna i miljöbalken, den sk bevisbördesregeln i 2 kap. 1 §. Samtidigt så är inte varje upplevd olägenhet för grannarna nödvändigtvis något som rent objektivt anses vara en olägenhet, det räcker alltså inte enbart med att grannarna stör sig på din eldning. Viss olägenhet av grannars vedeldning får man oftast anses tåla. I förarbetena till Miljöbalken står: "Uttrycket olägenhet för människors hälsa definieras i 9 kap 3 § som en störning som enligt en medicinsk eller hygienisk bedömning kan påverka hälsan menligt och som inte är ringa eller helt tillfällig. [...]Bedömningen måste utgå från vad människor i allmänhet anser vara en olägenhet och kan inte enbart baseras på en enskild persons reaktion i det enskilda fallet. Även bedömningen huruvida en störning är ringa är beroende av hur människor i allmänhet uppfattar störningen."I ett fall i Miljööverdomstolen (MÖD) från 2007 gällde överklagandet just eldning. Där var avståndet mellan skorstenen på eldarens hus och uteluftintaget på den klagandes nybyggda hus 34 meter. Grannen klagade på att rök drogs in genom luftintaget till luftvärmepumpen på hans hus och att det var en kraftig olägenhet för honom. Men när kommunen gjorde upprepade mätningar fann de att värdena låg under de gränsvärden som fanns trots ogynnsamt väder. MÖD höll med, och förutom att eldaren fick höja sin skorsten fick han fortsätta elda,det ansågs att "olägenheterna inte kan anses vara av den omfattningen att eldningen på B:s fastighet skall förbjudas". Det låter alltså som ni gjort vad som rimligen kan krävas av er, och om er granne inte är nöjd med det (vilket han inte tycks vara) får han vända sig till miljö- och hälsoskyddskontoret i er kommun. De kommer då att kontrollera om er eldning uppfyller kommunens krav, och försöka undersöka om eldningen medför en sådan olägenhet som er granne inte anses behöva tåla. Om det anses som en ringa olägenhet som er granne får tåla, så behöver ni inte göra något mer. I övriga fall kommer miljö- och hälsoskyddskontoret förelägga er om vad de vill att ni gör för att ytterligare minska olägenheten. Det kan vara att endast elda viss tid eller ett begränsat antal dagar per vecka, höja skorstenen eller liknande. Hoppas du fick svar på dina frågor, annars är du välkommen att återkomma.Vänligen, 

Om lagfart

2014-09-25 i FASTIGHETSRÄTT
FRÅGA |Hej, min lagfartansökan har blivit vilande. Orsak Köpebrev måste upprättas. Säljaren och jag använde Avtal24 online för att upprätta köpet. Allt var OK. Köpesumman överfördes samma dag till säljarens konto. Allt skrevs under med bevittning och allt. Av någon anledning förbisåg vi båda (?) köpebrevet. Där står inget utöver vad som redan står i köpekontraktet. Det anses vara en kvittens på köpeskillingen. Jag har bankens utskrift på överföringen (denna skickades inte med till Fastighetsinskrivningen) med klartext att det är likvid för berörd fastighet - daterad samma dag som köpekontraktet. Säljaren verkar medvetet göra sig onåbar. Jag har ringt honom under 2 veckor nu minst 3 ggr/dag. Skulle inte bankens utskrift på transaktionen vara en nog så bra kvittens som köpebrevet?? Vad kan säljaren ha för avsikt??? Han finns, han svararade en gång, förmodligen av misstag. Då lovade han att han skulle besöka mig dagen efter. Han varken ringde elle kom. Tacksam för svar
jacob frank |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga. Som jag uppfattar dig är din fråga; ”Varför har lagfartsansökan blivit vilande och hur kan jag göra för att den ska bli behandlad/avslutad?”Du har uppgett att din ansökan om lagfart förklarats vilande. Du har angett som orsak till vilandeförklaringen att köpebrev måste upprättas. Efter kontakter vi har haft har du vidare uppgett att köpebrevet fanns med som en bilaga till köpekontraktet, men att ni inte förstått meningen med detta samt att inga uppgifter där som inte fanns i köpekontraktet. Köpebrevet har inte skickats in till IM.Allmänt om två köpehandlingarI svensk rätt kan man säga att det finns en tradition av att använda två köpehandlingar. Ofta kallas det första kontraktet för köpekontrakt och det andra köpebrev. Kontraktet upprättas när säljaren och köparen träffar bindande avtal, och det innehåller i princip de fullständiga uppgifterna för avtalet, medan köpebrevet för det mesta endast upptar ett minimum av uppgifter. Syftet med detta förfarande är att man vinner bundenhet redan genom det första avtalet, men att man i detta kan ställa upp vissa villkor för köpets fullföljande. När dessa villkor uppfyllts författas ytterligare en handling vari köpet inte längre görs beroende av nu redan uppfyllda villkoren och köpet blir därigenom definitivt.Nu är det inte så, att inget hindrar två parter från att enbart begagna sig av en köpehandling, företrädesvis när köpet inte behöver villkoras. Det bör dock observeras att om det i köpehandlingen föreskrivits att köpebrev skall upprättas, skall det anses som om förvärvets fullbordan eller bestånd gjorts beroende av köpeskillingens erläggande (JB 4:5).Om lagfart.Reglerna om lagfart återfinns i Jordabalken 19-20 kap. Allmänt gäller att den som söker lagfart skall ge in fångeshandlingen och de övriga handlingar som är nödvändiga för att styrka förvärvet, 20 kap 5 §. Den som söker lagfart kan i princip sägas behöva sätta sig in i inskrivningsmyndighetens (IM) situation och försöka förutse vilka handlingar som behövs, för att myndigheten ska kunna avgöra, om det föreligger något hinder för ansökan eller ej. I lagkommentaren till ovangivet lagrum står följande. Lagfart kan enligt 20 kap. 5 § första stycket meddelas enbart på köpebrev oavsett att förvärvet i verkligheten kan ha skett genom ett tidigare upprättat köpekontrakt. Köpekontraktet måste emellertid inges, om köpebrevet innehåller en hänvisning till kontraktet. Genom hänvisningen får anses att köpekontraktet utgör en del av köpebrevet. Skyldigheten att förete detta kan följaktligen inte anses fullgjord utan att även kontraktet inges.De grunder, på vilka inskrivningsmyndigheten (IM) kan vilandeförklara en ansökan om lagfart, finns i 20 kap 7 § JB. Som anges där finns det 13 olika skäl till varför en lagfartsansökan har blivit vilande. Förmodligen förhåller det sig på det sättet att IM ansett att köpet är villkorat (jfr p. 13 i 20 kap 7 §) och därför vilandeförklarat målet. Detta beror på att köpekontraktet med all säkerhet innehåller en hänvisning till köpebrevet (se ovan om JB 4:5).Slutsatsen är att köpebrevet måste inges till IM. Pröva därför att skicka in köpebrevet (dvs bilagan). Eftersom jag inte vet exakt hur avtalet (såväl köpekontrakt som köpebrev) är utformade är det dock svårt för mig att avgöra om köpebrevet ska anses utgöra en del köpekontraktet och därmed ett i någon mån ”bindande avtal”. Det bästa hade varit om du på något sätt kunde ordna så att jag fick se hela köpeavtalet med bägge handlingar. Men ta annars gärna i första hand kontakt med IM och berätta om ditt problem. I slutändan är det IM som avgör när de handlingar som inskickats kan anses tillräckliga. Kanske anser dem att det räcker med att du skickar in kvittensen på betalning från banken.Bästa hälsningarJacob Frank

Överlåtelse av fastighet

2014-09-06 i FASTIGHETSRÄTT
FRÅGA |Hej,Jag äger idag 100% av fastigheten min sambo och jag bott i de senaste 10 åren. Taxeringsvärde 2 139 000 SEK. Jag står för 100% av bolånet på 1.8 miljoner. Vi skall inom 1 månad gifta oss och tänkte innan detta lösa diverse smålån och CSN lån, samt fixa saker med huset. Tanken är att utöka bolånet med 400 000 SEK vilket gör att två låntagare behövs och vi skall därför ansöka om ett nytt lån på totalt 2.2 miljoner på samma bank, där vi båda skall står för 50% av lånet (= 1.1 miljoner vardera) I samband med detta krävs ett gåvobrev av banken där min framtida fru skall stå som 50% ägare av huset, som även skall skickas in till Lantmäteriet. Detta är givetvis inte något problem men vi tycker att det är onödigt att åka på stämpelskatt i samband med detta.Det verkar omöjligt att får reda på hur ett gåvobrev för att täcka detta skrivs för att slippa stämpelskatt. Det jag hört från diverse myndigheter och banker är att " själva formulerandet är väldigt viktigt för skattemässiga skäl" men tyvärr inget klart svar.Som jag har förstått det så skall man för att slippa stämpelskatt i detta läget inte överhuvudtaget skriva någonting om ekonomi i gåvobrevet. Stämmer detta? Hur skall gåvobrevet vara utformat för att slippa onödig stämpelskatt?Tack på förhandMed vänliga hälsningar Anders
Anes Sabic |Hej,Tack för att Du vänder dig till oss på Lawline!Det första man måste utreda är vilka typer av förvärv avseende fast egendom som är skattepliktiga. Tillämpligt lagrum är lag om stämpelskatt vid inskrivningsmyndigheter. Ser vi till de bestämmelser som där finns, kan vi konstatera att stämpelskatt skall utgå för köp och byte av fast egendom. Gåvor är således fria från stämpelskatt.Vad är då att betrakta som en gåva?Vissa förutsättningar måste anses uppfyllda för att man skall betrakta en överlåtelse som en gåva. Dels skall förmögenhetsöverföringen skett frivilligt från din sida och att syftet skall ha varit att gynna din blivande fru. Man talar om att det måste finnas en benefik avsikt hos givare, d.v.s. Du måste haft en gåvoavsikt med överlåtelsen. Vidare finns en regel om att förvärv alltid skall anses som ett köp om ersättningen motsvarar 85% eller mer av taxeringsvärdet. Så är inte fallet nu, utan ersättningen(övertagandet av 50% av lånet) understiger med marginal de 85% av taxeringsvärdet som krävs.Den bedömning jag gör är att det föreligger en gåvoavsikt samt att den utgivna ersättningen understiger 85% av taxeringsvärdet. Stämpelskatt skall således inte utges!Hur skall man formulera ett gåvobrev?Det finns inga formkrav på hur ett gåvobrev skall se ut, utan ett sådant kan skilja sig beroende på vem som upprättar det. Det är dock väldigt viktigt att man på gåvobrevet anger vem som är givare och mottagaren, gåvoobjektet och fastighetsbeteckningen. Formuleringen behöver inte vara komplicerad utan det viktiga är att gåvobrevet är noggrant upprättat. Sedan är det viktigt att Du uttryckligen anger att Du har gåvoavsikt med överlåtelsen. Jag ser inte varför Du inte skulle kunna nämna något om ekonomin då det enbart gynnar dig. Således kan Du skriva att gåvan motsvarar 50% av lånet som är på 2,2 miljoner kronor. Vidare kan Du skriva att lånövertagandet inte motsvarar 85% av taxeringsvärdet på fastigheten. Jag har på bästa möjliga sätt försökt besvara dina frågor. Om något skulle vara oklart är ni självklart välkomna att återkomma till mig så ger vi dig ett prisförslag för vidare arbete eller förmedling av en juristkontakt. Sabic92@me.comMed vänlig hälsning, 

Oönskad boende i samägd fritidsfastighet

2014-08-27 i FASTIGHETSRÄTT
FRÅGA |Hej Lawline! Jag och min syster äger 50% var av en frididsfastighet med två hus varav ett är vinterbonat med dusch och tvätt.Vi har inget skrivet mellan varandra. Junli 2013 informerar syster att hon ska ta ett lån till en seglebåt tillsammans med pojkvän.De ska nu bli sambos. Syster frågar om sambo/särbo kan bo "ett par" månader i de vintertbonade huset tills hon hunnit städa ut sin lägenhet i Enskede. Jag sa ett muntligt ja till detta.(Inget skrivet) Det visar sig nu att "sambo/särbo" bott sedan juli 2013 permmanet med alla sina tillhörigheter två barn samt katt i det vinterbonade huset. "Detta även då syster inte befinner sig där" Vid en mailkontakt jag haft med syster säger hon -Att då barn finns och det har varit där tidigare så ingick det i vår överenskommelse samt att det varit en sådan varm vinter att sambon/särbon bor kvar. "Ett par månader var vår muntliga överenskommelse" Jag har alltid kunnat nyttja fastigheterna året om då jag även ombesörjt all reparationer och underhåll av fastigheterna under 20 års tid. Nu är det augusti 2014 och sambon/särbon bor fortfarande kvar och är inte skriven som sambo hos min syster i Enskede . Detta för att han har en pågående utmätning från kronofogden. Min syster har givit mig vilseledande information då de framkommit att syster och sambo/särbo gjort en ekonomisk planering för egen vinning för att båtköpet skulle kunna genomföras. Kan jag kräva min syster på hyra och reparation av slitage som uppkommit då hon utan mitt medgivande tillåtit att obehöriga bor där helt gratis? Kan jag som 50% ägare på laglig väg avhysa sambon/särbon som INTE är sambo då han inte skrivit sig som boende på min systers adress i Enskede? Bör jag anlita advokat och kan ni rekommendera någon i Stockholm? Har läst om samäganderättslagen där det föreslår att vi bör "komma överens" Har mailat syster som INTE svarat på mina frågor. Vad rekommenderar Lawline? Tacksam om snabbt svar. Mvh Per
Siri Dunér |Hej,Tack för att du valt att vända dig till oss på Lawline!Jag förstår av din fråga att en stor del av problemet är att det saknas skriftliga avtal om din systers och ditt samägande och om hennes partners rätt att bo i ert hus. Ni tycks inte ha haft någon uttrycklig överenskommelse om villkoren för att ha gäster osv. i huset och nu har hon tagit sig friheter som du inte känner att du kan gå med på. Skriftliga avtal är i teorin inte nödvändiga vare sig avseende samägande eller hyresförhållanden men i praktiken är de alltid att föredra. Det är lättare att undvika konflikter och missförstånd när det klart och tydligt framgår vad man kommit överens om. Problemet om du och din syster hamnar i en rättslig tvist är att ord kommer att stå mot ord om vad ni egentligen sa kring hennes partners inflytt. Samäganderättslagen stadgar att beslut kring egendomen kräver samtliga ägares samtycke men innehåller i övrigt inte särskilt specifika regler. Att din syster låtit en utomstående bo i ert hus under så lång tid och på ett vis som hindrar dig att nyttja fastigheten utan att försäkra sig om att hon har ditt samtycke är utan tvekan under all kritik. Samäganderättslagen bygger som du skriver på att ägarna bör komma överens men erbjuder också en möjlighet att tvinga fram en försäljning av egendomen i de fall det är omöjligt att enas. Detta är förstås en sista utväg som inte är önskvärd om man vill behålla fastigheten. Mitt råd är att du till att börja med gör ytterligare ett försök att kontakta din syster, kan ni lösa situationen med hennes partner på egen hand utan att fördjupa konflikten sparar ni både tid och pengar. Upplys henne om att du kan tvinga fram en försäljning om ni inte löser problemet. Reder ni ut situationen på det viset är mitt råd att ni sedan omgående upprättar ett skriftligt avtal om vad ni vill ska gälla för ert samägande. Där kan ni till exempel reglera hur skötsel och reparationer ska bekostas, vem som har rätt att vistas i huset vilka veckor och under vilka villkor ni kan låna ut huset till en utomstående. Vi har en mycket bra tjänst för upprättande av samäganderättsavtal, titta gärna närmare på http://lawline.se/avtal/samaganderattsavtal.Skulle du känna att du inte kan gå vidare med det här på egenhand så får du gärna återkomma till mig så kan vi sätta dig i kontakt med en duktig jurist.Lycka till!

Störande ljud när grannfastigheten renoveras

2014-09-26 i FASTIGHETSRÄTT
FRÅGA |Har jag någon rätt till helgfrid efter en arbetsvecka ? En pensionerad herre köpte min grannfastighet ca. ett år sedan och har därefter renoverat utvändigt och byggt lördag som söndag.
Alexandra Wikner |Hej, och tack för din fråga!Jag tolkar din fråga som att du bor i villa? och För hyresrätter och bostadsrätter finns regler i hyreslagstiftningen (Jordabalken) respektive bostadsrättslagstiftningen, där hyresvärden/bostadsrättsföreningen som en yttersta möjlighet kan avhysa den som upprepat stör sina grannar. För de som bor i villa finns inte någon sådan möjlighet. Det som finns är ett allmänt uttalande i Jordabalkens 3 kap. 1 § att man vid utnyttjande av sin eller annans fasta egendom ska "ta skälig hänsyn till omgivningen". En fastighet är fast egendom. Det framgår inte av paragrafen vad skälig hänsyn innebär. Miljöbalken är det man i ett fall som ditt kan ha möjlighet att stödja sig på. Där finns regleringar vad gäller vissa störningar från t ex grannfastigheter. Det finns möjlighet att förbjuda den som stör att utöva den störande verksamheten (i ditt fall renoveringen) under vissa tider på dygnet eller hålla buller och oljud under en viss nivå. Det görs dock en avvägning mellan fastighetsägarens intresse i att nyttja sin fastighet och grannarnas intresse av att inte bli störd. Det krävs också att det är en störning som "inte bör behöva tålas", och det är en objektiv bedömning av vad man bör tåla. Det räcker inte att du som granne upplever att du får din helgfrid störd, utan det måste handla om t ex att oväsendet från renoveringen överskrider en viss ljudnivå mätt  i decibel, att oljudet är konstant eller väldigt frekvent och så vidare. Det är en ganska hög toleranströskel för vad man anses få tåla. En gräsklippare till exempel kan uppfattas som  störande, och om tre grannar samtidigt kör gräsklippare varje lördag kan det av en enskild granne uppfattas som väldigt störande. Men att grannarna klipper gräsmattan med en vanlig motorgräsklippare är ett typiskt exempel på vad man får tåla. Även att grannarna renoverar är någonting man generellt sett får tåla så länge det inte innebär oväsen nattetid.Det allra bästa är om du kan tala med din granne, och ni kan komma överens sinsemellan. Kanske kan han låta bli att renovera på helgerna eller åtminstone söndagarna, kanske kan han börja respektive sluta utföra sådana saker som innebär störande ljud vid vissa klockslag på helgerna eller liknande. Om ni inte kan komma överens om en lösning som båda är nöjda med så kan du vända dig till miljöförvaltningen i kommunen du bor i. De kan hjälpa dig med mer information,  hjälpa till med bullermätningar och även rent allmänt vara behjälpliga i hur du kan gå vidare. Men det allra bästa är om du kan komma överens med grannen. Något allmänt lagstöd som ger rätt till helgfrid finns det inte.Vänligen, 

Kronofogdens hjälp vid avhysning

2014-09-08 i FASTIGHETSRÄTT
FRÅGA |Hej! Min svärfar avled i November. Han ägde en fastighet samt hade en ene boende i sin lägenhet Nu ska hans barn ärva fastigheten. Personen som är inneboende har bott kvar sedan i November och vägrat flytta ut. Han har ej betalat någon hyra under hela denna tid. Ärendet har gått till Kronofogden samt han har ett domslut om avhysning 2014 0831 Personen har ej flyttat efter månadsskiftet. Vad kan vi göra? Kan vi skälva avhysa honom eller måste kronofogden göra det. Den inneboende har ej något kontrakt på lägenheten. Fick bo oss svärfar för att han inte hade nånstans att bo. hoppas på svar snarast. Mvh Marie.
Siri Dunér |Hej,Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!När ni gjorde er första ansökan till Kronofogden gissar jag att ni använde blanketten för betalningsföreläggande/vanlig handräckning. Det finns en möjlighet att redan då på blanketten kryssa för att man önskar hjälp med verkställigheten av ett kommande beslut men det går lika bra att göra det i efterhand. Med andra ord kan ni välja om ni vill ha Kronofogdens hjälp eller inte men ofta är det enklast att ansöka om verkställighet om hyresgästen inte självmant rättar sig efter domen.Som hyresvärd begär ni att Kronofogden ska vräka den inneboende och tömma hans del av bostaden. De skickar då ett brev honom/henne, underrättelse om avhysning, med information om vilken dag och tid det kommer ske till. Samma information skickas även till er och socialförvaltningen. På den utpekade dagen åker ni sedan tillsammans med Kronofogden till lägenheten och har personen då inte flyttat på sina saker kommer en flyttfirma ta hand om dem och de magasineras i maximalt tre månader. Det byts också lås på lägenheten och kostnaderna för det och flytten i övrigt får den inneboende sedan betala för. Med vänlig hälsning,

Nödvändiga dokument vid gåva av fastighet

2014-08-30 i FASTIGHETSRÄTT
FRÅGA |Hej, Mina föräldrar vill skriva över deras landställe på mig, min make och min bror. Jag förstår att det då ska ordnas ett gåvobrev, vilket jag har skrivit till banken och frågat om de kan hjälpa till med. Men är det inte fler dokument som ska ordnas, skickas till myndigheter om det nya ägandet från vår sida?
Gustaf Otterheim |Hej! Tack för att du valt att ställa din fråga till Lawline!Som du riktigt har påpekat måste dina föräldrar utfärda gåvobrev för dig, din make och din bror, då en gåva av fastighet måste göras skriftligt för att den ska vara bindande, se 4 kapitlet 1 och 29 §§ Jordabalken.Till detta måste såväl du, din make och din bror ansöka om lagfart på fastigheten inom tre månader från det att gåvobrevet upprättades med risk för vite om ni inte gör detta, se 20 kapitlet 1 - 3 §§ Jordabalken. Med er ansökan om lagfart ska gåvobrev i original samt en bestyrkt kopia av gåvobrev bifogas. Då ni är flera som ansöker om lagfart ska lagfartsansökan även innehålla en förteckning över hur stor andel av fastigheten var och en av er har, se 20 kapitlet 5 § Jordabalken.På lantmäteriets hemsida kan ni hitta mer detaljerade guider till hur ni bör utforma gåvobrev och lagfartsansökan.För en länk till en kortfattad punktlista om huvuddragen i hur gåvobrev och lagfartsansökan ska utformas, klicka här.För en länk till en mer omfattande och heltäckande guide om hur gåvobrev och lagfartsansökan ska utformas, klicka här.Hoppas detta kan vara till någon hjälp!Med vänlig hälsning 

Tillåten försäljning av andel i fastighet när övriga delägares samtycke saknas?

2014-08-26 i FASTIGHETSRÄTT
FRÅGA |Hej, nu till min fråga. Vi är 5 syskon som gemensamt äger en sjöbod (varje delägare äger en 1/5 del vardera). En broder har sålt sin 5:e del i sjöboden utan att tillfråga oss andra syskon. Har han rätt att göra detta? Med vänlig hälsning
Fredrik Wiggh |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline!Din fråga gäller samägande. Om ni inte har avtalat om annat så gäller lagen om samäganderätt, https://lagen.nu/1904:48_s.1 Huvudregeln i 2 § säger att om någon av delägarna vill förfoga över fastigheten i dess helhet krävs samtliga delägares samtycke. Exempelvis måste alla syskon samtycka vid försäljning av HELA fastigheten. Av 2 § framgår dock motsatsvis att varje delägare fritt förfogar över sin andel i fastigheten. Det innebär i praktiken att en delägare har rätt att sälja SIN andel utan de övrigas samtycke. Förutsatt att ni inte har avtalat om annat har alltså er bror rätt att sälja sin andel av fastigheten utan övrigas samtycke.Hoppas detta hjälpte! Du är välkommen att kontakta mig om du har några frågor.Vänligen,