Undermålig arbetsmiljö

2017-07-25 i Trakasserier
FRÅGA |Hej Vi har en arbetsledare på plocket, han går runt hela nätterna och trakasserar folk från transporten. Han hotar med att få dem sparkad, frågar va dem gör på toa, går runt och påstår att dem inte arbetar och tar bilder på allt och alla etc. Han är inte ens deras arbetsledare men tycker han ska bära rätten att kritisera dem vid varje tillfälle.Kan man anmäla honom till någon myndighet ?
Marie Gergy |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline.Arbetsmiljölagen (1977:1160) (AML) bygger på tanken att säkra och sunda arbetsförhållanden i första hand ska tryggas genom att arbetsgivare och arbetstagare samverkar i arbetsmiljöarbetet, se AML 1 kap 1 § och AML 6 kap 1 §. När man arbetar i en sådan arbetsmiljö som du och dina kollegor befinner er i så är risken för att ni ska drabbas av ohälsa stor. Kränkande särbehandling på arbetsplatsen av det slaget som du beskriver är ett allvarligt problem och otillåtet. En arbetsledare har inte rätt att kränka eller mobba arbetstagarna på en arbetsplats på detta sätt. Arbetsgivaren har en skyldighet att göra något åt detta omgående.Enligt föreskriften Organisatorisk och social arbetsmiljö (OSA) (AFS 2015:4) 13 § och föreskriften Kränkande särbehandling i arbetslivet (AFS 1993:17) 2-3 §§ har arbetsgivaren en skyldighet att klargöra att kränkande särbehandling på arbetsplatsen inte är acceptabel samt vidta åtgärder om en arbetstagare trakasseras eller kränks. Om kränkande särbehandling eller mobbning förekommer på arbetsplatsen så är det ett tecken för att det finns brister i arbetsmiljön. Arbetsgivaren är också skyldig att systematiskt bedriva ett arbetsmiljöarbete. Detta framgår av AML 3 kap 2a § och i OSA (AFS 2015:4) 5 §. Detta betyder att arbetsgivaren fortlöpande ska undersöka riskerna i arbetsmiljön, bedöma dem och upprätta en handlingsplan för de risker som inte åtgärdades omedelbart.I första hand är tanken att arbetstagarna som behandlas dåligt ska kunna vända sig till arbetsplatsens skyddsombud eller till deras arbetstagarorganisation (facket) om de är med i en sådan organisation. Enligt AML 6 kap 4 § är det skyddsombudets uppgift att synliggöra den svaga arbetstagaren på arbetsplatsen och värna om arbetstagarnas psykiska hälsa. Skyddsombudet har enligt AML 6 kap 6a § en skyldighet att vända sig till arbetsgivaren när denne finner att det råder brister i arbetsmiljön. Arbetsgivaren är skyldig att vidta alla åtgärder som behövs för att förebygga att arbetstagare utsätts för olycka eller ohälsa på arbetsplatsen enligt AML 3 kap 2 §. Om arbetsgivaren inte vill lyssna eller samarbeta så kan skyddsombudet vända sig till Arbetsmiljöverket med en anmälan om förbud eller förläggande så som det i AML 6 kap 6a § beskrivs att skyddsombudet ska göra. Om du vill så kan även du som arbetstagare själv anmäla en dålig arbetsmiljö till Arbetsmiljöverket. En sådan anmälan omfattas av sekretess, vilket innebär att din arbetsgivare inte kan få reda på att du har gjort en anmälan. En anmälan kan göras på nätet här.Hoppas du fick svar på din fråga!Mvh

Är det diskriminering?

2017-06-12 i Trakasserier
FRÅGA |hej,jag undrar vart jag kan vända mig ifall jag blivit könsdiskriminerad? Företaget är ansluten till kollektivavtal och jämställdshetsavtal. I deras jobbannons står det att de helst gärna ser till manliga sökande? Är inte det diskriminerade att skriva så? Får man skriva så? Hur kan jag gå tillväga rent juridiskt? Uppskattar verkligen lite hjälp. Mvh
Marie Gergy |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline.Med diskriminering menas:- Direkt diskriminering: Att någon missgynnas genom att behandlas sämre än någon annan behandlas, har behandlats eller skulle ha behandlats i en jämförbar situation, om missgynnandet har samband med någon av diskrimineringsgrunderna. Exempelvis när någon inte blir anställd just och direkt pga. sin funktionsnedsättning, ålder eller kön. Arbetsgivaren hänvisar direkt till grunden.- Indirekt diskriminering: Att någon missgynnas genom tillämpning av en bestämmelse, ett kriterium eller ett förfaringssätt som framstår som neutralt, men som kan komma att särskilt missgynna personer med visst kön, viss könsöverskridande identitet eller uttryck, viss etnisk tillhörighet, viss religion eller annan trosuppfattning, viss funktionsnedsättning, viss sexuell läggning eller viss ålder, såvida inte bestämmelsen, kriteriet eller förfaringssättet har ett berättigat syfte och de medel som används är lämpliga och nödvändiga för att uppnå syftet. Exempelvis när man använder sig av ett kriterium som har till effekt att utesluta eller att mer prioritera en viss grupp. (Diskrimineringslagen 1 kap 4 §).En arbetsgivare får inte diskriminera den som gör en förfrågan om eller söker ett arbete. (Diskrimineringslagen 2 kap 1 §). Förbudet mot diskriminering gäller vid diskriminering pga.- Kön- Könsöverskridande identitet eller uttryck- Etnisk tillhörighet- Religion eller annan trosuppfattning- Funktionsnedsättning- Sexuell läggning- ÅlderOm du har blivit könsdiskriminerad så kan du vända dig till Diskrimineringsombudsmannen. Diskrimineringsombudsmannen ska verka för att diskriminering inte förekommer. (Diskrimineringslagen 4 kap 1 §). Om en arbetsgivare har diskriminerat någon vid anställning så kan den anställde få diskrimineringsersättning pga. kränkningen. (Diskrimineringslagen 5 kap 1 § första stycket). Diskrimineringsersättningen är inte ett allmänt skadestånd enligt skadeståndslagen utan en ersättning enligt diskrimineringslagen och ska vanligtvis vara högre än allmänt skadestånd.Regeln i Diskrimineringslagen 5 kap 1 § första stycket gäller dock inte vid förlust/diskriminering som uppkommer vid beslut som rör anställning eller befordran. (Diskrimineringslagen 5 kap 1 § andra stycket).Arbetsgivaren får i princip själv bestämma vem hon eller han ska anställa. Det kan med anledning av detta vara tillåtet för arbetsgivaren att enbart anställa män.Hoppas du fick svar på din fråga!Mvh

Anmäla trakasserier på arbetet

2017-04-05 i Trakasserier
FRÅGA |Kan jag anmäla trackasering av chef på jobbet
Robert Green |Hej och tack för att du vänder till Lawline med din fråga.Vad tråkigt att det förekommer trakasserier på jobbet. Det är viktigt att ingripa vid trakasserier på arbetsplatsen. En anställd ska må bra och känna sig trygg på jobbet, se arbetsmiljölagen (här). Din arbetsgivare har även skyldighet att förhindra sådana händelser. Trakasserier omfattar ett antal olika beteenden av stötande karaktär. Vilka bestämmelser som blir tillämpliga beror på vad för typ av trakasserier det handlar om. Ett par generella råd är att du bör:1. Konfrontera den som utsatt dig för obehag. Om du inte vill göra det bör du vända till någon annan chef på jobbet. 2. Kontakta ditt skyddsombud eller fackförbund.3. Polisanmäla händelsen. Om du har blivit kränkt kan du även ha rätt till ersättning.Sammanfattningsvis kan du alltså anmäla din chef för trakasserier. Du kan även vända dig till Diskrimineringsombudsmannen. Hoppas du fick svar på din fråga och att obehagen på ditt arbete upphör. Återkom gärna vid eventuella frågor. Vänligen,

Sexual harassment at the workplace

2017-02-17 i Trakasserier
FRÅGA |Hey,I am a store manager in Sweden and I was sexually harassed by my previous CEO via text and email. Could you please tell me what my rights are?
Olle Hansen Ölmedal |Thank you for turning to Lawline with your inquiry. Since I do not know the nature of the texts and emails that you refer to, I can not determine whether they constitute sexual harassment in legal terms. I will however try to explain why it could be illegal, and what you can do about it. Firstly, this could be a matter of criminal law, and I therefore advice you to report this to the police if you think it is necessary. If you go to a police station, they will receive your report, investigate the matter and if possible prosecute the person who did this. If this person is convicted for a crime, you could sue for compensation. You can do this within the same process as the criminal process. If the person is not convicted, for instance if the police or prosecutor drops the case, you could contact one of our legal advisors via this link and have them determine whether you have a case or not. Secondly, whether you do report this to the police or not, it is also a matter of labor law.A behavior of sexual nature that violates one’s dignity is sexual harassment, and sexual harassment constitutes a form of discrimination according to the 1st chapter 4 §, of the Discrimination Act. An employer’s discrimination of employees is prohibited, and a CEO is typically to be equated to the employer, 2nd ch. 1 §. An employer who breaches that prohibition is liable to pay “Diskrimineringsersättning”, compensation for discrimination, 5th ch. 1 §. That compensation will be determined based on any economic loss you have suffered, and on the law’s purpose of preventing discrimination. Since I do not know all the circumstances and the nature of the sexual harassment, I can not determine what would be a reasonable claim. This claim would be directed towards your employer which I presume is a company that you work for, not the previous CEO. If you inform your employer about the events, they are obligated to investigate the events and to take measures against such behavior. Not fulfilling this obligation could also in itself be cause for compensation, 2nd ch. 3 §. I understand that it might seem problematic to pursue a case against your current(?) employer, but I assure you that they are in no position to hold it against you in terms of future promotions etc. That in itself could also constitute a breach of the prohibition of reprisals against employees, 2nd ch. 18 §. If you are a member of a labor organisation and/or a union, I advise you to immediately seek their support. They can offer you legal assistance, and they may represent you in court. You may also refer your case to the Diskrimineringsombudsman, a public advocate, who among other measures, may represent you in court. You can refer your case to the Diskrimineringsombudsman by applying at its website. If you are in need of further legal counsel in this matter, you can book an appointment with one of our practitioners via this link.If you need me to clarify anything or if you have further questions, please use the comment section below.Best Regards,

Diskriminering på arbetsplats

2017-06-30 i Trakasserier
FRÅGA |Hej!Jag jobbar på en skolan och vi har en medarbetare som bär en slöja på hennes religiösa grundtankar. Det har aldrig varit ett problem tills vi fick en ny kollega som ifrågasätter detta. Vår nya kollega beter sig kränkande vill inte prata med "muslimer" Tycker att man inte få bära slöjor på arbetsplats och pratar om " den Arab kvinnan". Detta och mer därpå.Vi på arbetsplatsen har berättat detta för vår arbetsgivare, det tog en hel vecka innan de kunde prata med de. Den tid har vi försökt att hitta olika uppgiften till de så att de inte behöver vara tillsammans, men den nya kollega sökte upp den andra med nya anklagelse.Vår nya kollega fick andra uppgiften men det är svårt på en skola att undvika varandra. Arbetsgivare Tycker att det inte är så allvarligt, men om nån känner sig kränkt är det allvarligt, de säger att de inte kan göra mer eftersom han har en anställning för ett halvt år. Men gäller det också när det handla om diskriminering?Vilken skyldigheten har en arbetsgivare i et sån fall?Tack för svaret.
Mariam Ghazaryan |Hej,Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Diskriminering enligt diskrimineringslagen innefattar diskriminering som är kopplad till kön, könsöverskridande identitet, etnisk tillhörighet, funktionsnedsättning, sexuell läggning eller ålder, 1 kap. 5 § DiskrL.Diskriminering kan enligt lagen delas in i följande kategorier:1. Direkt diskriminering innebärande att man missgynnas eller behandlas sämre än man skulle behandlats.2. Indirekt diskriminering innebärande att man missgynnas genom tillämpning av någon bestämmelse eller förfaringssätt som verkar neutralt men i verkligheten missgynnar någon. 3. Bristande tillgänglighet, att en person med funktionsnedsättning missgynnas.4. Trakasserier, kränkning av någons värdighet i samband med kön, könsöverskridande identitet, etnisk tillhörighet, religion, sexuell läggning, funktionshinder eller ålder. 5. Sexuella trakasserier.6. Instruktioner att diskriminera. 1 kap. 4 § DiskrL.Fortsättningvis, så gäller diskrimineringsförbud i arbetslivet och man har även en skyldighet att vidta åtgärder när man får kännedom om att diskriminering försigår på arbetsplats, 2 kap. 3 § DiskrL. Det är diskrimineringsombudsmannen (DO), som har skyldighet att se till att diskrimineringslagen tillämpas och följs, 4 kap. 1 § DiskrL. Dit kan man vända sig. En arbetsgivare som visar sig inte uppfyllt sina skyldigheter kan bli ersättningsskyldig, 5 kap. 1 § DiskrL. Det är dock personen i fråga som upplevt diskriminering som har bevisbördan, bevisar man att diskriminering förelegat utan att arbetsgivaren har gjort något åt det, går däremot bevisbördan över på denne. Både diskrimineringsombudsmannen och facket man är med i, kan vara behjälpliga och föra en eventuell talan. Jag hoppas detta besvarade din fråga! Varmt välkommen åter vid fler funderingar.Med vänlig hälsning,

Trakasserad och hotad av arbetskollega

2017-05-12 i Trakasserier
FRÅGA |Hejsan jag har sedan en tid tillbaka blivit trakasserad av en arbetskollega. Allt startade efter jag snackat med chefen om att han missköter sitt arbete (han står och pratar i telefon på arbetstid, kan vara borta i 20 minuters perioder åt gången 2-3 ggr på ett 6 timmars arbetspass). Efter händelsen så har han blivit mer och mer aggressiv mot mig. Nu har det gått till en gräns där han har hotat att skada mig, närmare bestämt sagt, "Rör du min vagn igen (hans plockvagn) så kommer jag kapa dina händer". Jag är faktiskt lite rädd för honom vid det här laget, och ville inte t.ex. gå och byta om senare själv för jag var rädd att han skulle hoppa på mig ännu mera. Jag har vittnen till händelsen.Hur borde jag göra? Borde jag polisanmäla? Vill inte att det ska hända flera anställda.
Caroline Orava |Hej!Tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga.Din chef har en skyldighet att utreda trakasserierna. En arbetsgivare har en skyldighet att se till att trakasserier och hot inte förekommer på arbetsplatsen. Det är en del i arbetsgivarens ansvar för arbetsmiljön (se arbetsmiljölagen). När det förekommer hot och trakasserier på arbetsplatsen är arbetsgivaren skyldig att utreda situationen och lösa den. Därför tycker jag att du till att börja med bör prata med din chef om vad som händer på arbetsplatsen. Jag förstår att det kan kännas obehagligt att prata med chefen igen, med tanke på att din kollega blivit mer aggressiv efter att du tidigare pratade med chefen. För att er chef ska kunna ta sitt ansvar och göra något åt situationen måste han/hon ändå få reda på hoten. Har ni något skyddsombud på arbetsplatsen kan du ta hjälp av den personen. Du kan även kontakta ditt fackförbund, om du är medlem i ett sådant. Du kan även polisanmäla händelsen. För att din kollegas agerande ska räknas som ett brottsligt hot enligt 4 kap. 5 § brottsbalken, krävs det att du uppfattade det som allvarligt. Hoppas att mitt svar kan hjälpa dig och att din situation blir bättre!Med vänlig hälsning,

Förutsättningar och tillvägagångssätt för anmälan till diskrimineringsombudsmannen

2017-03-13 i Trakasserier
FRÅGA |Hej, jag har en fråga ang. diskrimineringsersättning. Jag blev utsatt för sexuellt ofredande av en kollega/anställd på företaget (som jag inte känner eller arbetar nära med). Han bland annat tafsade på mig samt blottade sig. Ärendet är polisanmält och ett skadestånd kan komma att betalas ut om han blir dömd för det han gjort. Hur går man tillväga om man även vill anmäla för diskriminering samt få en ersättning? Tack på förhand.
Moa Estberg |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! Förutom att polisanmäla brottet och yrka på skadestånd kan anmälan till diskrimineringsombudsmannen (DO) komma ifråga. DO tar emot anmälningar om överträdelser av diskrimineringslagen (DiskrL) (här). Inledningsvis kan nämnas att min bedömning är att diskrimineringslagen tyvärr inte omfattar den situation du beskriver, åtminstone kan du inte anmäla din kollega till diskrimineringsombudsmannen. Det som dock kan komma ifråga är om du anser att din arbetsgivare har brustit i sin skyldighet att utreda och vidta åtgärder mot de sexuella trakasserierna (se 2:3 DiskrL).På denna länk finner du anmälningsblanketter som du kan skriva ut, fylla i och skicka in den till diskrimineringsombudsmannen via e-post eller brev. Den anmälningsblankett som är aktuell för dig i så fall är den som heter "Anmälan om diskriminering eller missgynnande på en arbetsplats". Närmare information om hur du går tillväga finns på den länkade sidan. Om din arbetsgivare brustit i sin skyldighet blir hen skyldig att betala ut en diskrimineringsersättning till dig (5:1 DiskrL). Hoppas du fick svar på din fråga, och lycka till! Med vänliga hälsningar,

Sexuella trakasserier som Diskriminering

2017-01-31 i Trakasserier
FRÅGA |Hej, jag är skyddsombud på ett större företag och har för första gången stött på ett fall av sexuella trakasserier av sin närmaste chef. Är lite osäker på vad den som är utsatt har för rättigheter? Är det något mer hen kan göra än att invänta resultatet av företagets utredning och eventuella åtgärder? Bör hen polisanmäla eller anmäla till DO, eller är det meningslöst innan arbetsgivarens utredning är klar?
Olle Hansen Ölmedal |Hej, och tack för att du vänt dig till Lawline med din fråga. Det är lite olika rättsliga aspekter av den här frågan som jag vill belysa. Eftersom ni inte anger specifikt vad som skett, så kan jag tyvärr inte göra en bedömning av den straffrättsliga aspekten. Mitt råd till personen skulle vara att kontakta polisen angående eventuella brott som begåtts. Ur ett arbetsrättsligt perspektiv så är det här en diskrimineringsfråga. Sexuella trakasserier utgör i lagens mening diskriminering, enligt 1 kap 4 §, första stycket, fjärde punkten Diskrimineringslagen. Arbetsgivaren får inte diskriminera arbetstagare enligt 2 kap 1 § första stycket, första punkten. Du skriver att en chef är den som utsatt personen för sexuella trakasserier. En chef kan likställas med arbetsgivaren, enligt 2 kap 1 § tredje stycket, och därför skulle detta innebära att arbetsgivaren har brutit mot diskrimineringsförbudet. Då arbetsgivaren brutit mot diskrimineringsförbudet så kan personen begära diskrimineringsersättning för den kränkning som diskrimineringen inneburit, enligt 5 kap 1 §. Diskrimineringsersättning ska beräknas till en rimlig nivå till den drabbade dels utifrån hur allvarlig överträdelsen varit, och dels utifrån vad som kan förväntas innebära att diskriminering motverkas i samhället. Det är omständigheterna i det enskilda fallet som ska avgöra. jag tänker dock ge två exempel ur praxis:Enligt ett rättsfall från 2016(AD 2016 nr 38), tilldömdes en arbetstagare 50 000 kr i diskrimineringsersättning för sexuella trakasserier av arbetsgivaren. I detta fallet rörde det sig om fysiska närmanden på arbetsplatsen. I rättsfallet AD 2013 nr 29 tilldömdes en kvinna, som tvingats bära en skylt med sin BH-storlek på, 50 000 kr i diskrimineringsersättning. Företaget har dessutom, som jag förstår att du känner till, en skyldighet att utreda och vidta skäliga åtgärder för att förhindra sexuella trakasserier i framtiden. Vilka åtgärderna ska vara är beroende av hur allvarligt och omfattande ert fall av sexuella trakasserier är. Det kan handla om åtgärder som tillsägelser och uppmaningar i lindrigare fall, och omplaceringar och varningar i svårare fall. Om de åtgärder man vidtar inte hjälper är man skyldig att vidta vidare åtgärder. Om inte arbetsgivaren uppfyller sina skyldigheter att utreda och vidta skäliga åtgärder så kan detta också utgöra en grund för en diskrimineringsersättning. Sammanfattning:Arbetsgivaren kan, eftersom det var en chef som utförde de sexuella trakasserierna, ha brutit mot diskrimineringsförbudet, och kan därför vara skyldig att betala diskrimineringsersättning till personen. Om inte den utredning och de åtgärder som arbetsgivaren vidtar är tillräckliga, så kan det också vara grund för diskrimineringsersättning. Råd:Om ett brott begåtts bör ni anmäla det till polisen. Personen bör ta kontakt med sitt fack för att få råd och stöd med frågan om diskrimineringsersättning Facket kan företräda personen i frågan. Om personen inte är fackligt ansluten, eller om facket inte företräder personen, så kan ni anmäla detta till DO, så kan DO företräda personen. Hur man går tillväga för att göra en anmälan till DO kan ni läsa om på deras hemsida. Behöver ni stöd utav en verksam jurist med ert ärende så kan ni boka tid via den här länken. Jag hoppas att ni tycker er ha fått svar på er fråga, annars kan ni använda er utav kommentarsfunktionen nedan, så ska jag försöka reda ut eventuella frågetecken.Vänligen,