Arbetsgivares skyldigheter att utreda trakasserier

2017-12-16 i Trakasserier
FRÅGA |Om en medarbetare uppger sig vara utsatt för trakasserier/kränkande särbehandling, berättar det för sin chef men vill inte att chefen går vidare och utreder detta, vad ska chefen göra då? Utredningsskyldigheten finns ju kvar utifrån SAM.Vänlig hälsning
Fredrik Rising |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Trakasserier ska under inga omständigheter vara en del av någon arbetstagares vardag. Det finns en rad regler som arbetsgivare måste förhålla sig till annars kan det medföra skadestånd. Jag går först igenom reglerna och sedan hur arbetsgivare bör agera utifrån dem.Vad är trakasserier enligt Diskrimineringslagen?Diskrimineringslagen (2008:567) (DL) har till syfte att motverka diskriminering och på olika sätt främja lika rättigheter och möjligheter oavsett kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell läggning eller ålder (1:1 DL). Med diskriminering avses bland annat trakasserier, i lagen definieras de som "ett uppträdande som kränker någons värdighet" och som har samband med någon av diskrimineringsgrunderna, exempelvis kön (1:4-5 DL). Trakasserierna måste alltså vara kopplad till en diskriminerande grund i 1:5 DL, annars ses de inte som trakasserier enligt DL. Vad har arbetsgivare för skyldigheter att utreda och åtgärda trakasserier på arbetsplatsen?Om en arbetsgivare får vetskap om trakasserier på arbetsplatsen är denne, precis som du säger, skyldig att utreda och i förekommande fall vidta åtgärder för att förhindra att trakasserier sker i framtiden (2:3 DL). Fullgör inte arbetsgivaren sina skyldigheter genom att utreda omständigheterna kan underlåtenheten medföra skadestånd. Det finns ett avgörande från Arbetsdomstolen där en arbetstagare kände sig djupt kränkt och plågad av trakasserier, vilket medföra sömnsvårigheter och sjukskrivning. Arbetsgivaren fick därför betala skadestånd om 80.000:- för dennes underlåtenhet att utreda (AD 2002 nr. 102).Sammanfattningsvis:Arbetsgivaren måste alltså utreda omständigheterna även fast arbetstagaren inte vill det, men frågan är varför arbetstagaren inte vill att arbetsgivaren ska inleda en utredning. Om det kanske är för en rädsla att informationen ska spridas på arbetsplatsen så finns det ingenting som hindrar att arbetsgivaren handlar snabbt och diskret. En förutsättning är ju dock att arbetsgivaren har tillräcklig utbildning och kunskap om hur denne ska agera.Om du vill läsa mer om arbetsgivarens ansvar så kan du läsa mer på diskrimineringsombudsmannens hemsida här.Hoppas du fick svar på din fråga!mvh

Mobbing/trakasserier på jobbet och chefen bryr sig inte, vad gör jag?

2017-10-10 i Trakasserier
FRÅGA |Hej! Min pappa har under år utsatts för mobbning, trakasserier på arbetsplatsen av sin chef som bara eskalerar. Vi har hjälp honom till arbets- och miljömedicin, som i sin tur gjort en anmälan till arbetsmiljöverket. Vi har kontakt med både fack och högre chefer men inget händer. De senaste 2 åren har varit extrema och det enda fack och arbetsgivaren kommit fram till är en handlingsplan på papper som ej följs av chefen på butiken. Pappa mår sämre o sämre. Vad kan man mer göra? polisanmäla?
Frida Larsson |Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! Beklagar verkligen hur din pappa behandlas på hans arbetsplats trots alla åtgärder ni vidtagit. Det framgår av bland annat 1 kap 1 §, 2 kap 1 § och 6 kap 1 § arbetsmiljölagen (AML) att arbetsgivaren är skyldig att vidta åtgärder samt förebygga att den anställde inte utsätts för mobbing eller trakasserier. Arbetsgivaren ska alltså kunna garantera den anställde en god miljö på arbetsplatsen. För att få hjälp med att åtgärda mobbingen så bör man ta kontakt med skyddsombudet på arbetsplatsen. Denne ska synliggöra ohälsan på arbetsplatsen samt kan begära att arbetsgivaren vidtar åtgärder, 6 kap 4 samt 6a § AML. PolisanmälanDå ni redan verkar vidtagit de åtgärder ni kan rent arbetsrättsligt så är sista utvägen att polisanmäla händelsen. Polisanmälan kan ni göra genom att besöka en polisstation eller ringa 11414. Beroende på vad mobbningen/ trakasserierna handlar om kan det exempelvis annat vara ett ofredande, förtal eller förolämpning. Ofredande kan omfatta många olika beteendet, så som knuffar, sätta krokben, upprepade gånger skicka meddelanden utan att din pappa vill etc, 4 kap 7 § brottsbalken BrB. Förtal kan exempelvis vara att någon säger något klandervärt eller sprider rykten. Det krävs då att uppgifterna har en viss spridning, exempelvis att de sprider elaka rykten om din pappa på en större arbetsplats, 5 kap 1 § BrB. Förolämpning är också när någon säger något klandervärt eller falskt angående din pappa men då räcker det att uppgiften sägs direkt till din pappa och kräver ingen spridning, 5 kap 3 § BrB. Brotten förtal och förolämpning är så kallade "målsägandebrott" och innebär att som huvudregel är det din pappa själv måste driva processen vilket kan vara betungande. Det betyder att man själv måste väcka talan och eventuellt bekosta och driva en rättsprocess i domstol, 5 kap 5 § BrB. För hjälp med en sådan process bör ni kontakta ett juridiskt ombud, se HÄR. Hoppas ni fick svar på er fråga och lycka till!Vänligen,

Trakasserad och hotad av arbetskollega

2017-05-12 i Trakasserier
FRÅGA |Hejsan jag har sedan en tid tillbaka blivit trakasserad av en arbetskollega. Allt startade efter jag snackat med chefen om att han missköter sitt arbete (han står och pratar i telefon på arbetstid, kan vara borta i 20 minuters perioder åt gången 2-3 ggr på ett 6 timmars arbetspass). Efter händelsen så har han blivit mer och mer aggressiv mot mig. Nu har det gått till en gräns där han har hotat att skada mig, närmare bestämt sagt, "Rör du min vagn igen (hans plockvagn) så kommer jag kapa dina händer". Jag är faktiskt lite rädd för honom vid det här laget, och ville inte t.ex. gå och byta om senare själv för jag var rädd att han skulle hoppa på mig ännu mera. Jag har vittnen till händelsen.Hur borde jag göra? Borde jag polisanmäla? Vill inte att det ska hända flera anställda.
Caroline Orava |Hej!Tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga.Din chef har en skyldighet att utreda trakasserierna. En arbetsgivare har en skyldighet att se till att trakasserier och hot inte förekommer på arbetsplatsen. Det är en del i arbetsgivarens ansvar för arbetsmiljön (se arbetsmiljölagen). När det förekommer hot och trakasserier på arbetsplatsen är arbetsgivaren skyldig att utreda situationen och lösa den. Därför tycker jag att du till att börja med bör prata med din chef om vad som händer på arbetsplatsen. Jag förstår att det kan kännas obehagligt att prata med chefen igen, med tanke på att din kollega blivit mer aggressiv efter att du tidigare pratade med chefen. För att er chef ska kunna ta sitt ansvar och göra något åt situationen måste han/hon ändå få reda på hoten. Har ni något skyddsombud på arbetsplatsen kan du ta hjälp av den personen. Du kan även kontakta ditt fackförbund, om du är medlem i ett sådant. Du kan även polisanmäla händelsen. För att din kollegas agerande ska räknas som ett brottsligt hot enligt 4 kap. 5 § brottsbalken, krävs det att du uppfattade det som allvarligt. Hoppas att mitt svar kan hjälpa dig och att din situation blir bättre!Med vänlig hälsning,

Förutsättningar och tillvägagångssätt för anmälan till diskrimineringsombudsmannen

2017-03-13 i Trakasserier
FRÅGA |Hej, jag har en fråga ang. diskrimineringsersättning. Jag blev utsatt för sexuellt ofredande av en kollega/anställd på företaget (som jag inte känner eller arbetar nära med). Han bland annat tafsade på mig samt blottade sig. Ärendet är polisanmält och ett skadestånd kan komma att betalas ut om han blir dömd för det han gjort. Hur går man tillväga om man även vill anmäla för diskriminering samt få en ersättning? Tack på förhand.
Moa Estberg |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! Förutom att polisanmäla brottet och yrka på skadestånd kan anmälan till diskrimineringsombudsmannen (DO) komma ifråga. DO tar emot anmälningar om överträdelser av diskrimineringslagen (DiskrL) (här). Inledningsvis kan nämnas att min bedömning är att diskrimineringslagen tyvärr inte omfattar den situation du beskriver, åtminstone kan du inte anmäla din kollega till diskrimineringsombudsmannen. Det som dock kan komma ifråga är om du anser att din arbetsgivare har brustit i sin skyldighet att utreda och vidta åtgärder mot de sexuella trakasserierna (se 2:3 DiskrL).På denna länk finner du anmälningsblanketter som du kan skriva ut, fylla i och skicka in den till diskrimineringsombudsmannen via e-post eller brev. Den anmälningsblankett som är aktuell för dig i så fall är den som heter "Anmälan om diskriminering eller missgynnande på en arbetsplats". Närmare information om hur du går tillväga finns på den länkade sidan. Om din arbetsgivare brustit i sin skyldighet blir hen skyldig att betala ut en diskrimineringsersättning till dig (5:1 DiskrL). Hoppas du fick svar på din fråga, och lycka till! Med vänliga hälsningar,

Krävs det insikt hos någon som uttalar sig olämpligt för att det ska ses som trakasserier?

2017-11-30 i Trakasserier
FRÅGA |Tre kvinnor hörde av sig till personalchefen om olämpligt språkbruk.De tre fallen var helt verbala och enligt kvinnorna obehagliga. Mannen får inte veta alls vad han skall ha uttryckt mer än att det var anspelningar som inte var ok. Han förstår ingenting och har för övrigt aldrig haft någon affär eller förhållande på arbetsplatsen vilket på den platsen annars är vanligt. Kvinnorna säger till personalchefen att de vill vara anonyma och att de olika olämpliga uttrycken inte fick nämnas för honom. Meningen med deras information är att han ska få veta bara, Inget mer.Frågan nu: Han får alltså veta att han är klandervärd och gränslös men att han aldrig använder grovt språk och att det rör sig om anspelningar. Detta utan kunna förstå vad hen har uppfattat att han sagt eller menat.Hur kan han agera? Arbetsmiljölagen menar väl att man SKA VETA att någon blir kränkt om det inte är av en uppenbar natur? Vad är i så fall uppenbar natur? Med vänlig hälsning/Johnny Gustavsson
Matilda Hetlesaether |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Arbetsmiljölagen är främst tillämpbar när det handlar om hälsa och säkerhet på arbetsplatsen. Det kan vara att alla skyddsanordningar som behövs finns på plats, att arbetsplatsen är hygienisk när det gäller luft, ljud eller ljus. Det du talar om handlar mer om det skulle vara tal om någon diskriminering och därför är inte arbetsmiljölagen rätt lag i detta fall. Den lag du ska titta på är diskrimineringslagen.Kort om diskrimineringslagenDiskrimineringslagen är till för att motverka diskriminering och främja lika rättigheter oavsett kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell läggning eller ålder [1 kap. 1 § diskrimineringslagen]. Det finns olika typer av diskriminering som kan innebära att någon behandlas sämre än någon annan i en likvärdig situation. I ditt fall verkar det snarare eventuellt röra sig om trakasserier [1 kap. 4 § fjärde punkten, diskrimineringslagen]. Vad är trakasserier?För att det ska röra sig om trakasserier krävs det att det är någon kränkning mot kvinnorna just för att de är kvinnor. Det krävs också att det din vän sagt inte är bagatellartat utan faktiskt något som upplevts som kränkande av de kvinnor som fått höra det. Dessutom krävs det även att din väns beteende varit ett "oönskat" beteende. Det är dock inte helt slut här. Slutligen krävs det också en viss insikt hos den som påstås ha trakasserat, att denne faktiskt agerat på ett olämpligt sätt. Det är upp till kvinnorna att berätta för din vän att det inte var okej, om det inte är så att det som sades var en uppenbar kränkning. Om det inte rör sig om en uppenbar kränkning och kvinnorna inte meddelat din vän om att agerandet var olämpligt, är det svårt för din vän att hållas ansvarig för det som sagts.Vad som räknas som "uppenbart" är inget som kommenteras i lagförarbetena, men typiska trakasserier kan vara att man kommenterar någons utseende eller beteende på ett förnedrande sätt.Sammanfattningsvis skulle jag vilja säga att det är svårt för din vän att hållas ansvarig om han inte blivit meddelad av kvinnorna att hans beteende var olämpligt. Ansvar kan dock uppkomma om det varit så pass tydliga kränkningar att han borde förstått att det var kränkande, men det är svårt för mig att avgöra hur pass tydliga uttalandena varit utefter den informationen jag fått.Hoppas du fick svar på din fråga! Hör av dig om du undrar något mer!Med vänlig hälsning,

Diskriminering på arbetsplats

2017-06-30 i Trakasserier
FRÅGA |Hej!Jag jobbar på en skolan och vi har en medarbetare som bär en slöja på hennes religiösa grundtankar. Det har aldrig varit ett problem tills vi fick en ny kollega som ifrågasätter detta. Vår nya kollega beter sig kränkande vill inte prata med "muslimer" Tycker att man inte få bära slöjor på arbetsplats och pratar om " den Arab kvinnan". Detta och mer därpå.Vi på arbetsplatsen har berättat detta för vår arbetsgivare, det tog en hel vecka innan de kunde prata med de. Den tid har vi försökt att hitta olika uppgiften till de så att de inte behöver vara tillsammans, men den nya kollega sökte upp den andra med nya anklagelse.Vår nya kollega fick andra uppgiften men det är svårt på en skola att undvika varandra. Arbetsgivare Tycker att det inte är så allvarligt, men om nån känner sig kränkt är det allvarligt, de säger att de inte kan göra mer eftersom han har en anställning för ett halvt år. Men gäller det också när det handla om diskriminering?Vilken skyldigheten har en arbetsgivare i et sån fall?Tack för svaret.
Mariam Ghazaryan |Hej,Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Diskriminering enligt diskrimineringslagen innefattar diskriminering som är kopplad till kön, könsöverskridande identitet, etnisk tillhörighet, funktionsnedsättning, sexuell läggning eller ålder, 1 kap. 5 § DiskrL.Diskriminering kan enligt lagen delas in i följande kategorier:1. Direkt diskriminering innebärande att man missgynnas eller behandlas sämre än man skulle behandlats.2. Indirekt diskriminering innebärande att man missgynnas genom tillämpning av någon bestämmelse eller förfaringssätt som verkar neutralt men i verkligheten missgynnar någon. 3. Bristande tillgänglighet, att en person med funktionsnedsättning missgynnas.4. Trakasserier, kränkning av någons värdighet i samband med kön, könsöverskridande identitet, etnisk tillhörighet, religion, sexuell läggning, funktionshinder eller ålder. 5. Sexuella trakasserier.6. Instruktioner att diskriminera. 1 kap. 4 § DiskrL.Fortsättningvis, så gäller diskrimineringsförbud i arbetslivet och man har även en skyldighet att vidta åtgärder när man får kännedom om att diskriminering försigår på arbetsplats, 2 kap. 3 § DiskrL. Det är diskrimineringsombudsmannen (DO), som har skyldighet att se till att diskrimineringslagen tillämpas och följs, 4 kap. 1 § DiskrL. Dit kan man vända sig. En arbetsgivare som visar sig inte uppfyllt sina skyldigheter kan bli ersättningsskyldig, 5 kap. 1 § DiskrL. Det är dock personen i fråga som upplevt diskriminering som har bevisbördan, bevisar man att diskriminering förelegat utan att arbetsgivaren har gjort något åt det, går däremot bevisbördan över på denne. Både diskrimineringsombudsmannen och facket man är med i, kan vara behjälpliga och föra en eventuell talan. Jag hoppas detta besvarade din fråga! Varmt välkommen åter vid fler funderingar.Med vänlig hälsning,

Anmäla trakasserier på arbetet

2017-04-05 i Trakasserier
FRÅGA |Kan jag anmäla trackasering av chef på jobbet
Robert Green |Hej och tack för att du vänder till Lawline med din fråga.Vad tråkigt att det förekommer trakasserier på jobbet. Det är viktigt att ingripa vid trakasserier på arbetsplatsen. En anställd ska må bra och känna sig trygg på jobbet, se arbetsmiljölagen (här). Din arbetsgivare har även skyldighet att förhindra sådana händelser. Trakasserier omfattar ett antal olika beteenden av stötande karaktär. Vilka bestämmelser som blir tillämpliga beror på vad för typ av trakasserier det handlar om. Ett par generella råd är att du bör:1. Konfrontera den som utsatt dig för obehag. Om du inte vill göra det bör du vända till någon annan chef på jobbet. 2. Kontakta ditt skyddsombud eller fackförbund.3. Polisanmäla händelsen. Om du har blivit kränkt kan du även ha rätt till ersättning.Sammanfattningsvis kan du alltså anmäla din chef för trakasserier. Du kan även vända dig till Diskrimineringsombudsmannen. Hoppas du fick svar på din fråga och att obehagen på ditt arbete upphör. Återkom gärna vid eventuella frågor. Vänligen,

Sexual harassment at the workplace

2017-02-17 i Trakasserier
FRÅGA |Hey,I am a store manager in Sweden and I was sexually harassed by my previous CEO via text and email. Could you please tell me what my rights are?
Olle Hansen Ölmedal |Thank you for turning to Lawline with your inquiry. Since I do not know the nature of the texts and emails that you refer to, I can not determine whether they constitute sexual harassment in legal terms. I will however try to explain why it could be illegal, and what you can do about it. Firstly, this could be a matter of criminal law, and I therefore advice you to report this to the police if you think it is necessary. If you go to a police station, they will receive your report, investigate the matter and if possible prosecute the person who did this. If this person is convicted for a crime, you could sue for compensation. You can do this within the same process as the criminal process. If the person is not convicted, for instance if the police or prosecutor drops the case, you could contact one of our legal advisors via this link and have them determine whether you have a case or not. Secondly, whether you do report this to the police or not, it is also a matter of labor law.A behavior of sexual nature that violates one’s dignity is sexual harassment, and sexual harassment constitutes a form of discrimination according to the 1st chapter 4 §, of the Discrimination Act. An employer’s discrimination of employees is prohibited, and a CEO is typically to be equated to the employer, 2nd ch. 1 §. An employer who breaches that prohibition is liable to pay “Diskrimineringsersättning”, compensation for discrimination, 5th ch. 1 §. That compensation will be determined based on any economic loss you have suffered, and on the law’s purpose of preventing discrimination. Since I do not know all the circumstances and the nature of the sexual harassment, I can not determine what would be a reasonable claim. This claim would be directed towards your employer which I presume is a company that you work for, not the previous CEO. If you inform your employer about the events, they are obligated to investigate the events and to take measures against such behavior. Not fulfilling this obligation could also in itself be cause for compensation, 2nd ch. 3 §. I understand that it might seem problematic to pursue a case against your current(?) employer, but I assure you that they are in no position to hold it against you in terms of future promotions etc. That in itself could also constitute a breach of the prohibition of reprisals against employees, 2nd ch. 18 §. If you are a member of a labor organisation and/or a union, I advise you to immediately seek their support. They can offer you legal assistance, and they may represent you in court. You may also refer your case to the Diskrimineringsombudsman, a public advocate, who among other measures, may represent you in court. You can refer your case to the Diskrimineringsombudsman by applying at its website. If you are in need of further legal counsel in this matter, you can book an appointment with one of our practitioners via this link.If you need me to clarify anything or if you have further questions, please use the comment section below.Best Regards,