Kapitalvinstbeskattning då kapitalvinsten ges bort

2015-03-19 i Kapitalvinstskatt
FRÅGA |Det är så att min mormor sålde sitt hus för ett tag sedan och skattade för försäljningen, kan huset fortfarande ses som inkomst då trots att gåvobrev finns på att hon gav bort pengarna till barnen, räknas det fortfarande som hon har kapitalinkomst från husförsäljningen då
Karl Risberg |Hej och tack för din fråga!Jag tolkar din fråga så att du undrar om man inte behöver skatta på en kapitalvinst om pengarna som försäljningen genererar ges bort till någon annan. Med andra ord är frågan huruvida gåvan är avdragsgill för din mormor. Av inkomstskattelagen 9:2 framgår att personliga levnadskostnader inte är avdragsgilla. Till personliga levnadskostnader räknas exempelvis gåvor. Svaret på din fråga är alltså att din mormor ska skattas för kapitalinkomsten från husförsäljningen även om hon ger bort pengarna till sina barn. Med vänlig hälsning,

Omkostnadsbelopp vid aktieavyttring

2015-03-18 i Kapitalvinstskatt
FRÅGA |Jag och mina syskon kommer snart att ärva en hel del aktier efter våra föräldrar. Föräldrarna har köpt mindre poster undet väldigt lång tid och det är ju då omöjligt att veta vad inköpsvärdet är för just den aktie jag har fått i arv.Vilket inköpsvärde skall då tillämpas vid eventuell försäljning av aktierna.Jag har ju inte ägt aktien annat än från dagen för arvsskiftet och då bör väl aktuell aktiekurs den dagen gälla och inte något gammalt för 1- 20 år sedan?
Karl Risberg |Hej och tack för din fråga!Den lag som tillämpas i detta fall är inkomstskattelagen (IL) (https://lagen.nu/1999:1229).För det första kan konstateras att det inte är det aktievärde som gällde då du fick äganderätt till aktien som ska användas vid en eventuell kapitalvinstberäkning. Detta följer av den s.k. kontinuitetsprincipen som innebär att en benefik transaktion medför att gåvotagaren inträder i gåvogivarens skattemässiga situation. Kontinuitetsprincipen framgår i detta fall av 44:21 IL. Det är alltså omkostnadsbeloppet som dina föräldrar hade som ska ligga till grund för kapitalvinstberäkningen när ni som arvtagare avyttrar aktierna.Nästa fråga är då hur omkostnadsbeloppet ska beräknas. I 48 kap IL anges två metoder för beräkningen av omkostnadsbeloppet vid aktieavyttring. Genomsnittsmetoden (IL 48:7 innebär att omkostnadsbeloppet för en avyttrad aktie fås genom att man tar det genomsnittliga omkostnadsbeloppet för alla aktier av samma sort och slag som den avyttrade. Den andra metoden för beräkning av omkostnadsbeloppet är schablonmetoden i 48:15 IL. Enligt schablonmetoden ska omkostnadsbeloppet bestämmas till 20 % av ersättningen för avyttringen minskad med avyttringskostnader (ex. courtage). Den här metoden används då aktier har innehafts under lång tid och det är svårt att veta vilket det faktiska omkostnadsbeloppet är. En användning av schablonmetoden i ditt fall medför alltså att omkostnadsbeloppet blir 20 % av aktiernas värde då du får äganderätten till aktierna.Sammanfattningsvis är det alltså föräldrarnas omkostnadsbelopp som ska användas då du avyttrar aktierna och omkostnadsbeloppet beräknas på olika sätt beroende på om de faktiska utgifterna för aktierna är kända eller inte. Om du inte vet vilket omkostnadsbelopp föräldrarna hade för aktierna ska schablonmetoden användas vilket medför att omkostnadsbeloppet blir 20% av det värde aktierna hade när du fick dem genom arvsskiftet.Med vänlig hälsning

Kapitalvinstberäkning för fastighet med ny- och tillbyggnad

2015-02-28 i Kapitalvinstskatt
FRÅGA |Hej,Min mamma har ett fritidshus som hon önskar sälja.Det köptes som en tomt på 50 talet, sedan byggdes det ett hus (sommarstuga ) på 60 talet, ett garage blev även byggt samt ett uterum under 90 talet.Hur beräknas skatten vid försäljning?
Ola Silvén |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.Vid försäljning av fastighet med vinst uppstår en kapitalvinst. Kapitalvinsten beräknas genom att ersättningen för fastigheten minskas med kostnader för försäljning och omkostnadsbeloppet 44 kap. 13 § Inkomstskattelagen (IL), här. Omkostnadsbeloppet är utgifter för anskaffning ökat med utgifter för förbättring s.k. förbättringsutgifter (44 kap. 14 § IL). Förbättringsutgifter är kostnader för ny-, till- och ombyggnader. Dessa utgifter får räknas med i omkostnadsbeloppet om de uppgått till minst 5 000 kr under ett år ( 45 kap. 11 § IL). Har det under de senaste fem åren skett förbättrade reparationer och underhåll räknas de också som förbättringsutgifter (45 kap. 12 § IL)För din mamma gäller således att kostnaden för tomten är utgifter för anskaffning och vad gäller huset, garaget och uterummet är de förbättringsutgifter. Alla dessa utgifter får alltså räknas med vid beräkning av kapitalvinsten. Av kapitalvinsten ska tjugotvå trettiondelar tas upp till beskattning 45 kap. 33 § IL). Skattesatsen på detta belopp är 30 % (65 kap. 7 § IL). Vänliga hälsningar,

Beskattning vid överlåtelse av bostadsrätt

2015-02-18 i Kapitalvinstskatt
FRÅGA |Min dotter ska överlåta en bostadsrätt till sin man. De äger bostadsrätten gemensamt. Inköpspris 1.000.000.Bostaden är nu värderad till 1.700.000.Måste min dotter betala reavinstskatt vid överlåtelsen?Hur beräknas den i så fall.Tacksam för svar
Mattias Olsson |Hej,och tack för att du vänt dig till Lawline. Skattereglerna finns i huvudsak i inkomstskattelagen (IL). Den hittar du https://lagen.nu/1999:1229 .SkattepliktenDet beror lite på hur hon skall överlåta fastigheten om hon skall betala skatt eller inte. Din dotter måste skatta vid en försäljning av bostadsrätten, men hon behöver inte betala skatt om hon ger sin man bostadsrätten IL 41:1, 42:1, 44:3 & 44:13.FörsäljningOm din dotter säljer bostadsrätten till sin man kommer hon att få skatta för kapitalvinsten IL 42:1. Denna räknas ut genom att man från försäljningspriset drar av bland annat omkostnadsbeloppet IL 44:13 & 14 samt 46:5-14. Omkostnadsbeloppet är bland annat den summan som din dotter har betalt för sin del av bostadsrätten IL 44:14, men även bland förbättringsutgifter om dessa under ett kalenderår som minst har varit 5000 kronor IL 46:8-9. Det finns även andra utgifter som räknas in i omkostnadsbeloppet IL 46:7-12. När man väl fått reda på vad kapitalvinsten blev så skall denna kvoteras enligt IL 46:18. Kvoteringen blir olika beroende på om de har använt eller tänkt använda bostadsrätten som privat bostad IL 2:8 & 18 eller inte IL 2:19. Om bostadsrätten är att räknas som en privatbostadsrätt så tar din dotter upp 22/30 av kapitalvinsten till beskattningen och om det är en näringsbostadsrätt tar din dotter upp 90% till beskattning IL 46:18.Av den summa som sedan tas upp till beskattning så är det 30% av den som skall betalas till skatteverket IL 65:7.SummeringOm din dotter säljer bostadsrätten till sin man kommer hon att behöva skatta. Det är 30% av den kvoterade kapitalvinsten som hon kommer att behöva betala i skatt.Skulle din dotter behöva ha hjälp med överlåtelsen så kan hon komma i kontakt med våra samarbetspartners här.Bästa hälsningar

Gåva eller försäljning av byggnad på ofri grund

2015-03-18 i Kapitalvinstskatt
FRÅGA |Hej vi är 4 släktingar som ärvt en fastighet på ofri grund. Fastigheten har ett taxeringsvärde under 50 000 men mäklarvärderingen är på 400 000. Huset är köpt för 40 000 och är förfallet så inga förbättringar har gjorts. Nu vill mina släktingar att jag ska ärva det. Jag och min syster delar på 1/4 i arv. Får mina släktingar betala vinstskatt när det överför huset till mig ? Eller betalar jag skatten när jag i min tur om kanske 20 år säljer huset ? Det finns ingen lagfart på huset. Om jag inte ärver huset och det säljs till annan person hur mycket skatt blir det då ?
Mattias Olsson |Hej,och tack för att du vänt dig till Lawline. Reglerna som styr beskattningen av en försäljning av ett hus finns i inkomstskattelagen (IL). Den hittar du https://lagen.nu/1999:1229 . Beskattning vid gåva Jag uppfattar det som att dina släktingar vill ge dig deras del av huset i gåva. Det är detta jag utgår ifrån i min utredning. Gåvor behöver varken skattas för av den som ger IL 41:1 & 2, 42:1 & 44:3 eller av den som får IL 8:2. Istället betalas skatten av personen som fick gåva när hen säljer den. Om du får huset i gåva av dina släktingar hamnar du i deras skattemässiga situation IL 44:21. Detta innebär att du får göra de avdrag som de hade rätt att göra. Vilket betyder att när du väl säljer huset så kommer du att bland annat få lov att göra avdrag med de 40.000 som huset köptes för IL 44:13 & 14. Försäljning av huset Jag vet inte hur stor del varje person har av huset. Men skatteuträkningen ser ut på följande sätt: Då ni ärvt den avlidnes skattemässiga situation IL 44:21 så har ni gemensamt rätt att göra avdrag med 40.000 från den ersättning ni fått från försäljning av huset IL 44:13 & 14. På detta sättet räkas kapitalvinsten ut, vilket är det som sedan skall tas upp till beskattning (efter viss kvotering - mer om detta nedan). Vidare har ni rätt till avdrag för exempelvis förbättringsutgifter som överstigit 5.000 det beskattningsåret som de utfördes IL 2:6 & 45:11. Dock finns det inga uppgifter i frågans omständigheter som ger mig underlag för en sådan utredning och jag kommer därför att i min uträkning utgå ifrån att det inte finns några sådana avdrag att göra. Om vi utgår ifrån att huset säljs till det värdet som mäklaren satt nämligen 400.000 så kommer kapitalvinsten att bli 360.000 IL 44:13 & 14. Då jag inte vet om huset använts som fritidsbostad, permanent bostad eller något annat så kan jag inte bedöma till hur mycket kapitalvinsten skall kvoteras. Har huset använts som permanent bostad eller fritidsbostad av den avlidne och försäljning sker beskattningsåret som det ärvdes eller det följande beskattningsåret så räknas huset som en privatbostadsfastighet IL 2:6, 8, 11 & 13 och då skall kapitalvinsten kvoteras till 22/30 IL 45:33, vilket resulterar i att en summa om 264.000 tas upp till beskattning. Om huset inte använts som permanent bostad eller fritidsbostad är huset att räknas som en näringsfastighet IL 2:14 och då skall kapitalvinsten kvoteras till 90% IL 45:33, vilket resulterar i att en summa om 324.000 tas upp till beskattning. Sedan skall 30% av den aktuella summan, 264.000 eller 324.000, skattas för IL 65:7. Hur stor vinsten blir och hur mycket skatt som respektive släkting skall få eller betala står sedan i direkt proportion till hur stor andel av huset som hen ägde. Summering Dina släktingar behöver inte betala någon skatt om de ger dig huset i gåva. Om istället en försäljning av huset genomförs så skall antingen 79.200 (beskattning vid kvotering till 264.00) eller 97.200 (beskattning vid kvotering till 324.000) betalas i skatt. Betalningsansvaret har ni individuellt och står i proportion till hur stor del av huset ni ägde.Bästa hälsningar

Kapitalvinstbeskattning av fastighet som gått i arv i flera led

2015-03-17 i Kapitalvinstskatt
FRÅGA |HejOm jag säljer en fastighet som jag fått i gåva, behöver jag då skatta på hela försäljningsbeloppet? Har taxeringsvärdet något att göra med saken? Jag har inte varit bosatt på fastigheten och den kommer att säljas under taxeringsvärdet. Anskaffnings värdet är lite svårt då det är en fastighet som gått i arv i flera generationer. Mvh Jimmie
Benjamin Svensson |Hej och tack för din fråga!En försäljning av en fastighet beskattas som kapitalvinst, eller kapitalförlust om du gör en förlust på affären. Grundläggande regler om kapitalvinster finns i inkomstskattelagens 44 kap. som du kan hitta här. Det är kapitalvinsten som kommer att tas upp till beskattning, IL 42:1. Kapitalvinsten beräknas enligt IL 44:12-13 och 45 kap., som innehåller särskilda regler om fastigheter. Beräkningen görs enligt följande, ersättningen för den avyttrade fastigheten minskas med ett omkostnadsbelopp som består av dels utgiften du haft för att förvärva fastigheten (anskaffningsutgift) och dels vissa förbättringsutgifter du enligt 45:11-15 får beakta. Det är således skillnaden mellan inköpspris och försäljningspris som är kapitalvinsten och som ska beskattas. Taxeringsvärdet har inget med inkomstbeskattningen att göra. Eftersom du fått fastigheten i gåva har du inte någon anskaffningsutgift, du kommer i stället överta den tidigare ägarens skattemässiga situation enligt den s.k. kontinuitetsprincipen som finns i IL 44:21. Har även den tidigare ägaren fått fastigheten i gåva eller arv kommer han ha övertagit en tidigare skattemässig situation som kommer att överföras till dig. Det är allstå den anskaffningsutgift som den senaste ägaren som förvärvade fastigheten genom köp, byte eller liknande som kommer att överföras till dig. Om den överlåtelsen skedde innan 1952 kommer anskaffningsutgiften anses vara 150% av fastighetens taxeringsvärde som det var 1952 enligt IL 45:28.Skattesattsen för inkomster i inkomstslaget kapital är 30%.Vänligen,

Gåva av bostadsrätt och kontinuitetsprincipen

2015-02-26 i Kapitalvinstskatt
FRÅGA |Äger bostadsrätt 50% och dottern resterande del. Vill ge denna del till henne som gåva då hon redan bor där. Vi står båda gemensamt för lånen men dom betalas av henne. Detta gjordes på inrådan av banken, för att hon lättare skulle få lån. Både gemensamt ägande av lägenhet och lån.Hur gå tillväga för att ej belastas av skatt då jag i realiteten ej har betalat lägenheten.
Gustaf Otterheim |Hej! Tack för din fråga!Om en tillgång förvärvas genom gåva så innebär detta, enligt 44 kapitlet 21 § första stycket Inkomstskattelagen, att förvärvaren inträder i den tidigare ägarens skattemässiga situation. Detta betyder att ingen beskattning hos dig kommer att ske och vad gäller din dotter så kommer hon inte att bli beskattad vid tillfället för gåvan utan beskattningen hos henne kommer istället att ske den dag hon bestämmer sig för att sälja eller byta bort bostadsrätten, se 44 kapitlet 3 och 26 §§ Inkomstskattelagen. Då du ger din andel av bostadsrätten till din dotter tar din dotter med andra ord över skattskyldigheten för din andel av bostadsrätten,varför du inte kommer att behöva betala någon skatt för denna.Hoppas detta ger någon klarhet!Med vänlig hälsning

Beskattning av vinst från försäljning av fritidshus?

2015-02-10 i Kapitalvinstskatt
FRÅGA |1967 fick jag i GÅVA ett fritidshus av min pappa. Nu har jag sålt och undrar om jag måste betala reavinstskatt?
Måns Gottfries |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline. Denna fråga regleras i inkomstskattelagen (1999:1229) (IL). Av 42:1 IL följer att kapitalvinster ska tas upp som intäkt i inkomstslaget kapital, du kan läsa paragrafen i sin helhet https://lagen.nu/1999:1229#K42P1S1. Definitionen av kapitalvinst följer av 41:2 IL, läs gärna paragrafen https://lagen.nu/1999:1229#K41P2S1. En intäkt från en husförsäljning är följaktligen en skattepliktig kapitalvinst. Det kan tilläggas att kapitalvinsten, enligt 44:13 IL (läs https://lagen.nu/1999:1229#K44P13S1), beräknas genom att ersättningen minskas med utgifter vid försäljningen samt själva omkostnadsbeloppet. Omkostnadsbeloppet definieras vidare i 44:14 IL. Eftersom du fick detta hus som en gåva av din pappa gäller att du inträder i dennes skattemässiga situation, detta följer av 44:21 IL. Med detta menas att det är den anskaffningsutgift som din pappa hade som kommer att användas i beräkningen av omkostnadsbeloppet och slutligen kapitalvinsten. Som du kan se i 44:14 IL ingår anskaffningsutgiften i omkostnadsbeloppet. Svaret på din fråga är således ja, vinsten är skattepliktig. Jag hoppas att svaret varit till din hjälp.Vänliga hälsningar