Köp av bostadsrätt - gåva eller köp. Delningsprincipen.

2016-10-18 i Kapitalvinstskatt
FRÅGA |Hej!Jag och min pojkvän planerar att köpa en lägenhet som min pojkväns farbror och pappa ärvt efter sin mor som gått bort. Det är tänkt att vi köper 50% var av lägenheten. Vi har fått ett fast pris på 2 000 000 som är under marknadsvärdet. Min pojkvän har inga syskon. Finns det några problem med detta? Kan detta genomföras som ett vanligt köp bara eller ses något av det som en gåva?MvhLinnéa
Ahmet Ercin |HejTack för att Du vänder Dig till Lawline!Vid bostadsrättsköp kan överlåtelsen i vissa fall anses vara av blandat fång, dvs. där en viss del anses som gåva och en annan del som försäljning. I Ert fall har Ni köpt bostadsrätten till ett vederlag som understiger marknadsvärdet, i den mån har det funnits en viss gåvoavsikt. Här gäller delningsprincipen. Detta innebär att förhållandet mellan försäljningspriset och marknadsvärdet reglerar vilken procentuell andel av bostadsrätten som anses vara såld. Det kan räknas på följande sätt: Försäljningspriset / marknadspriset = % av bostadsrätten som är såld. Resterande % av bostadsrätten anses vara överlåten genom gåva. Gåvan ska inte deklareras.Om Ni köper en bostadsrätt av Din pojkväns pappa och farbror för 2 000 000 kr men likadana lägenheter i området sålts för omkring 2 600 000, innebär det att Ni har köpt bostadsrätten till ett pris under marknadsvärdet. Med anledning av relationen mellan Din pojkvän och säljarna är det sannolikt att de haft en gåvoavsikt. 2 000 000 / 2 600 000 = 77% av bostadsrätten anses vara såld och 23 % anses vara en gåva.Hoppas Du fick svar på Din fråga!Mvh

Fråga om kapitalvinstbeskattning på köp av del av bostadsrätt

2016-10-02 i Kapitalvinstskatt
FRÅGA |Vi är tre bröder som ärvt en bostadsrätt. En av oss vill köpa ut de övriga. Den latent reavinstskatten är på 300 000 kr.Kommer alla tre att få betala 100 000 i reavinstskatt?
Gustaf Otterheim |Hej! Tack för att du ställt din fråga till oss på Lawline!Av din fråga har jag förstått omständigheterna så att en försäljning av hela bostadsrätten till bostadsrättens marknadspris skulle leda till en kapitalvinstskatt om 300 000 kr. Med andra ord har en vinst i detta läge gjorts på ca 1 363 636 kr (baklängesräkning visar på en vinst om 300 000 / 0,22 = 1 363 636 kr). Om en av bröderna köper de andra två brödernas andelar till andelarnas marknadspris beräknat enligt ovan (d.v.s. en av bröderna köper 2/3 av bostadsrätten) innebär detta med andra ord att försäljningen av respektive andel kommer att innebära en kapitalvinstskatt på 100 000 kr per andel för respektive säljande broder. Den köpande brodern kommer dock att få tillgodogöra sig det pris han fått betala för de två andelarna vid beräkningen av kapitalvinstbeskattningen om han i framtiden skulle sälja bostadsrätten.Sammanfattningsvis kommer därför ett utköpande av två av bröderna till marknadspriset för andelarna endast att innebära att de två bröderna som blir utköpta kommer att få betala 100 000 kr vardera i skatt, d.v.s. totalt 200 000 kr.Med vänlig hälsning

Vinst vid fastighetsförsäljning

2016-09-24 i Kapitalvinstskatt
FRÅGA |HejJag äger 1/3 av en fastighet med ett taxeringsvärde på 72 tkr 2016. Det är troligt att marknadsvärdet är på ungefär taxeringsvärdets nivå. De två övriga ägarna vill sälja/överlåta fastigheten till mig, men slippa betala skatt för försäljningen. Vilket pris per tredjedel bör vi komma överens om?
Jonas Tärnroth |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Regler om inkomstskatt återfinns i inkomstskattelagen; nedan IL, se här.För att undvika vinstbeskattning så kan ni antingen (1) låta köpeskillingen vara lika stor som omkostnadsbeloppet, eller (2) låta köpeskillingen understiga taxeringsvärdet varpå hela överlåtelsen räknas som en gåva enligt huvudsaklighetsprincipen.Köpeskillingen matchar omkostnadsbeloppetEnligt 44 kap. 13 § IL ska vinsten ska beräknas som skillnaden mellan - ersättningen för den avyttrade tillgången eller för den utfärdade förpliktelsen minskad med utgifterna för avyttringen eller utfärdandet, och- omkostnadsbeloppet.Omkostnadsbeloppet består av anskaffningsutgift och utgifter för förbättringsarbeten på fastigheten, se 44 kap. 14 § IL.Om ni således låter köpeskillingen motsvara storleken på omkostnadsbeloppet (delat på tre eftersom att det är en tredjedel som överlåts) kommer ju ingen vinst att uppstå, och ni behöver inte skatta något. Hur stort omkostnadsbeloppet är i ert fall vet jag inte, så jag kan inte svara exakt på hur stor köpeskillingen ska vara.Köpeskillingen understiger taxeringsvärdetDet andra alternativet är att låta köpeskillingen understiga taxeringsvärdet (delat på tre förstås) så att överlåtelsen räknas som en skattefri gåva, 8 kap. 2 § IL. I sådant fall ska köpeskillingen alltså understiga 72 000 kr / 3 = 24 000 kr.För att en gåva ska föreligga ska även tre övriga kriterier vara uppfyllda:1. den ska bygga på frivillighet2. det ska finnas en gåvoavsikt3. det ska ske en förmögenhetsöverföring från givaren till gåvomottagaren.Vid överlåtelser mellan närstående utgår skatteverket från att gåvoavsikt föreligger. Mer om detta hittas i denna länk.Jag hoppas att du fått svar på din fråga! Om ytterligare funderingar angående detta uppstår så återkom gärna i kommentarsfältet nedan.Vänligen

Kapitalvinstberäkning på egenbyggt hus

2016-09-14 i Kapitalvinstskatt
FRÅGA |Hur blir vinstskatten beräknad vid försäljning av ett hus min farfar självbyggde runt 1900?
Maria Pettersson |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!När man gör en kapitalvinstberäkning vid försäljning av en bostad tar man försäljningspriset minus anskaffningsutgiften. När man byggt bostaden själv utgörs anskaffningsutgiften av kostnaderna för tomten och för materialet man använt för att bygga fastigheten. Värdet av eget arbete är inte avdragsgillt! Det som ska visas är att 1) du haft kostnaderna och 2) vilken summa kostnaderna uppgått till. Detta bevisar du genom att uppvisa kvitton, fakturor eller andra handlingar som kan styrka de kostnader som ligger till grund för anskaffningsvärdet. Om anskaffningsvärdet inte är känt kan du i stället använda dig av något som kallas för den presumtiva anskaffningsutgiften. Denna uppgår i allmänhet till 20 % av försäljningspriset eller 40 % av försäljningspriset om du ägt fastigheten i mer än 10 år. I ditt fall är det en mycket gammal fastighet och det är möjligt att den presumtiva anskaffningsutgiften blir ännu större. Min rekommendation till dig är att du vänder dig till Skatteverket så att du får exakta uppgifter om hur du går tillväga i ditt fall. Du hittar kontaktuppgifter här.Lycka till och hoppas att mitt svar hjälpte dig!

Fråga om beräkning av kapitalvinstskatt på försäljning av skogsfastighet

2016-10-09 i Kapitalvinstskatt
FRÅGA |HejJag och min bror är håller på och sälja vår skogsfastighet, så jag undrar vad ingångsvärdet och reaskattenblir.Vår far köpte det 1945 för 2000 :-Vi var fyra syskon som ärvde detta 1984 som arv.1993 löste vi ut 2 syskon för totalt 70000:-Försäljning av skogen är beräknad till 2016-12-31 för 1200 000:-Vad blir ingångsvärdet ?Vad blir reaskatten ?
Gustaf Otterheim |Hej! Tack för att du ställt din fråga till oss på Lawline!I mitt svar på din fråga utgår jag från att skogsfastigheten är en näringsfastighet, d.v.s. jag utgår från att fastigheten inte används som privatbostad och att fastigheten inte heller vid fastighetstaxeringen är klassificerad som ett småhus, se 2 kapitlet 13 - 14 §§ Inkomstskattelagen. Slutligen utgår jag från att fastigheten ägs av dig och din bror personligen, d.v.s. jag utgår från att fastigheten inte ägs av ett av dig och din bror ägt bolag.Svaret på din fråga:Då din far köpte skogsfastigheten för 2 000 kr och du och dina tre syskon därefter ärvde fastigheten av honom fick ni ta över er fars ingångsvärde, d.v.s. 2 000 kr. När du och din bror därefter köpte ut era två andra syskon för 70 000 kr ökade ingångsvärdet till 70 000 kr förutsatt att ni beskattades för detta köp (det finns vissa möjligheter att behandla en fastighetsöverlåtelse som gåva trots att ersättning utgår för fastigheten. Detta förutsätter dock att ersättningen för fastigheten understiger fastighetens taxeringsvärde det år då överlåtelsen sker och att överlåtelsen var tänkt som en gåva. Om dessa krav uppfylls utlöser inte överlåtelsen någon beskattning varmed den som "får" fastigheten tar över "gåvogivarens" ingångsvärde för överlåtelsen.).Om du och din bror inte beskattades då ni löste ut era två andra syskon kommer därför ert ingångsvärde vid beräkningen av kapitalvinstskatten (den nya termen för reavinstskatt) att vara 2 000 kr. Om ni blev beskattade då ni löste ut era två andra syskon kommer istället ert ingångsvärde att vara 70 000 kr.Om ert ingångsvärde är 2 000 kr leder en försäljning av fastigheten till 1 200 000 kr att en kapitalvinst uppgående till 1 198 000 kr uppkommer varmed skatten på detta blir 323 460 kr (1 198 000 x 0,9 x 0,3) om fastigheten är en näringsfastighet, se 13 kapitlet 1 och 6 §§, 45 kapitlet 33 § och 65 kapitlet 7 § Inkomstskattelagen.Om ert ingångsvärde istället är 70 000 kr leder en försäljning av fastigheten till 1 200 000 kr att en kapitalvinst uppgående till 1 130 000 kr uppkommer varmed skatten på detta blir 305 000 kr (1 130 000 x 0,9 x 0,3) om fastigheten är en näringsfastighet.Med vänlig hälsning

Beräkning av kapitalvinstbeskattning avseende försäljning av byggnad på ofri grund

2016-10-02 i Kapitalvinstskatt
FRÅGA |Byggde ett fritidshus, som står på ofri grund, år 2001.Kostnaden för byggandet var runt 50 000 kr.Funderar på att sälja fritidshuset nu, hur serbeskattingen ut vid ett försäljningsvärde av 175 000 kr ?
Gustaf Otterheim |Hej! Tack för att du ställt din fråga till oss på Lawline!I mitt svar utgår jag från att du inte regelbundet bygger och säljer eller handlar med fastigheter / byggnader på ofri grund då andra regler i så fall gäller.Då byggnader på ofri grund inkomstskatterättsligt utgör fastigheter innebär detta att endast 22/30 av kapitalvinsten tas upp till beskattning. Då du haft kostnader om 50 000 kr för att bygga byggnaden och då försäljningslikviden för byggnaden uppgår till 175 000 kr innebär detta således att du gjort en vinst på 125 000 kr varmed 22/30 av denna vinst kommer att beskattas med 30 %. Således kommer ca 91 667 kr av vinsten att beskattas med 30 % varmed skatten kommer att uppgå till ca 27 500 kr (125 000 x 22/30 x 0,3 = 27 500 kr).Således kommer du, under de omständigheter du angivit i din fråga, att få betala 27 500 kr i skatt på försäljningen av fritidshuset. Detta förutsatt att du inte regelbundet bygger och säljer eller handlar med fastigheter / byggnader på ofri grund.Med vänlig hälsning

Obegränsat skattskyldig

2016-09-18 i Kapitalvinstskatt
FRÅGA |Om man har ett utlänskt bolag och man tar ut aktie utdelning till Sverige där man bor och står skriven. Hur mycket skatt betalar man då?
Jonas Tärnroth |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Regler om inkomstskatt återfinns i inkomstskattelagen; nedan IL, se här.Som boende i Sverige är du obegränsat skattskyldig enligt 3 kap. 3 § IL. Detta betyder att du är skattskyldig för samtliga inkomster, båda från utlandet och från Sverige, 3 kap. 8 § IL. Du ska skatta i inkomstslaget kapital för utdelningen, 41 kap. 1 § IL.Hur mycket skatt du behöver betala beror på om det är onoterade eller noterade aktier. Vidare kan det finnas begränsningar i hur mycket utdelning du kan ta innan utdelningen i alla fall beskattas som tjänst enligt 57 kap. IL, om det rör sig om ett sk. fåmansAB.För noterade aktier är skattesatsen 30%. För onoterade aktier gäller skattesatsen 30% kvoterat till 5/6 om inkomstbeskattningen av den utländska juridiska personen är jämförlig med inkomstbeskattningen enligt IL av ett svenskt företag, som inte är en kooperativ förening, med motsvarande inkomster. Då jag inte vet några detaljer om dina omständigheter kan jag inte svara exakt på vilken skatt du behöver betala.Angående avräkning av eventuell utländsk skatt kan hänvisas till skatteverkets rättsliga vägledning i följande länk.Jag hoppas du fått svar på din fråga!Vänligen

Sambo köpa in sig i bostad

2016-09-04 i Kapitalvinstskatt
FRÅGA |Hej!För en månad sedan köpt jag och min sambo en bostadsrätt för 3 610 000 kr som vi idag har tillgång till. Det var jag som betalade den vid köpet och som står som ensam ägare på köpavtalet.Nu i efterhand har vi kommit överens om att min sambo ska köpa 10% av bostaden med en kontantinsats som motsvarar 10% av den ursprungliga beloppet som jag köpte den för, dvs 361 000 kr.Jag har nu två frågor.- Detta får väl inte några skattekonsekvenser för mig som säljare när min sambo nu köper in sig till den ursprungliga priset då det inte finns någon värdeökning att beskatta?- Vilket avtal behöver vi använda oss av på er webbplats för att formalisera detta? Tackar på förhand.
Jonas Tärnroth |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!För det första vill jag bara upplysa dig om att bostaden utgör samboegendom såvida den är förvärvad för gemensam användning och ni inte har skrivit samboavtal om annat. Detta framkommer i 3 och 9 §§ sambolagen. Trots att du har betalat hela bostaden och själv står på kontrakten har din sambo i en bodelning rätt till hälften av bostadens värde. Vidare kan din sambo begära att få behålla bostaden, med hänvisning till bäst behov, se 16 § 2 st sambolagen. Om du söker att undvika att så ska vara fallet, bör du försöka få din sambo att gå med på att skriva ett samboavtal, som begränsar den rätt som beskrivits ovan.Nu till din första fråga. Det stämmer som du säger att det inte uppstår några skattemässiga konsekvenser till följd av ett köp som du beskrivit. Enligt 44 kap. 13 § inkomstskattelagen uppkommer ingen kapitalvinst eftersom att kapitalvinsten ska beräknas som skillnaden mellan– ersättningen för den avyttrade tillgången eller för den utfärdade förpliktelsen minskad med utgifterna för avyttringen eller utfärdandet, och– omkostnadsbeloppet (anskaffningsutgiften mm.)Angående vilket avtal som du ska upprätta för att genomföra köpet kan hänvisas till följande länk: http://lawline.se/avtal/forsaljning_bostadsratt.Jag hoppas att du fått svar på din fråga! Lycka till!Vänligen