Skatt vid försäljning av personliga tillgångar

2014-07-21 i Kapitalvinstskatt
FRÅGA |Om min fästmö , sedan 39år får en brilliant ring till ett värde av ca 300.000kr av mig. Skall hon betala skatt när hon säljer den? Och isåfall hur mycket? Har dubbel bosättning därav utlandsadress och tel. Med vänlig hälsning, Ulf Madsen
jacob frank |Hej och välkommen till Lawline!Den aktuella ringen utgör en personlig tillgång, och beskattning ska därför ske enligt vad som föreskrivs i 52 kap Inkomstskattelagen (IL). Inledningsvis kan det vara på sin plats att redogöra för vissa grundläggande beräkningsprinciper vid beräkning av kapitalvinst-eller förluster. Kapitalvinsten beräknas som skillnaden mellan ersättningen för den avyttrade tillgången minskad med utgifterna för avyttringen och omkostnadsbeloppet. Med omkostnadsbelopp avses, om inte annat föreskrivs, utgifter för anskaffning (anskaffningsutgifter) ökade med utgifter för förbättring (förbättringsutgifter). Det sagda följer av 44:13-14 §§Då frun fått ringen i gåva gäller att hon inträder den skattemässiga situation du befann dig i vid gåvotillfället och således är omkostnadsbeloppet därför detsamma som det du erlade för ringen (300 000 kr.) Detta följer av 44:21.Nu återvänder vi till 52 kap. Av dess 2 § följer för det första att som omkostnadsbelopp får 25 % av av ersättningen räknas. Detta innebär att det föreligger en valfrihet för den skattskyldige att antingen använda 25 % av det pris hon begär vid försäljningen eller det "riktiga" omkostnadsbeloppet, dvs 300 000 kr. Används det riktiga beloppet bör kvitto kunna uppvisas, även om SkV har bevisbördan vid en eventuell tvist. Det smartaste är att välja det omkostnadsbelopp som är högst eftersom vinsten härigenom blir lägre. För tydlighets skull kan anmärkas att någon beskattning självklart inte aktualiseras om det belopp din hustru erhåller för ringen är lägre än omkostnadsbeloppet - någon vinst finns ju då inte att beskatta. Är så fallet är inte heller kapitalförlusten avdragsgill, vilket följer av 52:5.Av 2 § följer vidare att kapitalvinster vid avyttring av personliga tillgångar ska tas upp bara till den del de för beskattningsåret sammanlagt överstiger 50 000 kronor. Avslutningsvis kan noteras att skattesatsen i aktuellt fall är 30 %, vilket följer av 65:7 IL. Det kan vidare vara värt att påpeka att (den slutliga) beskattningen också påverkas av andra ev. kapitalvinst-eller förluster som din fru gör under det aktuella beskattningsåret. 

Försäljning av fastighet som erhållits som gåva

2014-06-10 i Kapitalvinstskatt
FRÅGA |Om min ensamma förälder skänker sin fastighet (hus) till oss barn idag, föräldern går bort ett år senare och vi barn säljer fastigheten därefter. Utgår det då någon gåvoskatt eller kommer det att räknas som arv och utgår det i så fall arvsskatt?
Ida Walhagen |Hej, och tack för att du har vänt dig till Lawline med din fråga!Såväl gåvo- som arvsskatten är avskaffad i Sverige, enligt 8 kap 2 § inkomstskattelagen. Däremot ska eventuell vinst vid försäljningen beskattas så som inkomst av kapital av den som vid försäljningen äger fastigheten, det vill säga ni barn om ni har erhållit denna i gåva ett år före försäljningen. Det är alltså först vid en eventuell försäljning som det blir fråga om beskattning, vare sig ni övertar fastigheten genom gåva eller genom arv.Reglerna för att beräkna hur stor vinsten vid försäljningen blir återfinner ni i 44 och 45 kap. inkomstskattelagen. Enligt 44 kap. 21 § inkomstskattelagen inträder ni som fått fastigheten i gåva i den tidigare ägarens skattemässiga situation. Det innebär att som omkostnadsbelopp och så vidare kommer ni att få använda vad det ursprungligen har kostat föräldern att förvärva fastigheten. 22/30 av vinsten vid försäljning av en privatbostadsfastighet är skattepliktig, enligt 45 kap. 33 § inkomstskattelagen. Överskott av kapital beskattas med 30 %, enligt 65 kap. 7 § inkomstskattelagen. (Observera dock att andra inkomster och förluster i kapital kan påverka om det blir ett överskott eller underskott av kapital och därmed den slutliga beskattningen för individen.)Hoppas att detta besvarade din fråga!Vänligen

Beskattning vid avyttring av veteranbil

2014-05-28 i Kapitalvinstskatt
FRÅGA |Min far vill sälja sin veteranbil som har ett värde på ca en kvarts miljon. Han vill nu skriva över bilen på mig så att jag ska få pengarna, jag är enda barnet. Jag undrar om jag då måste skatta på försäljningen? Samt om det krävs något gåvobrev.
Beatrice Rohdin |Hej och tack för din fråga. När du säljer bilen som du har fått i gåva kommer du behöva skatta. Ifall bilen används för nyttobruk  och således inte kännetecknas som ett investeringsobjekt kommer bara beskattning ske på den vinst som överstiger 50 000 kr, se 52:2 1 st. IL, https://lagen.nu/1999:1229#K52P2S1 .Vinsten kan då beräknas på två alternativa sätt, antingen genom att det faktiska anskaffningsvärdet (din faders) dras från försäljningspriset, se 44:13 IL https://lagen.nu/1999:1229#K44P13S1 eller genom en annan metod där anskaffningsvärdet som dras bort från försäljningspriset utgörs av 25 % av detta se 52:2 IL. Vinsten tas upp till 30 % i inkomstslaget kapital.Angående gåvobrev rekommenderar jag er att upprätta ett sådant, fastän det inte finns något krav på detta i någon lag. Vänliga hälsningar

Huvudsaklighetsprincipen - Överlåtelse av fastighet under taxeringsvärdet

2014-05-17 i Kapitalvinstskatt
FRÅGA |Vilket ingångsvärde får den nya fastighetsägaren efter gåva av fastighet där köpeskilling erlagts till strax under taxeringsvärdet? Jag vet att vid ren gåva (dvs där köpeskillingen är noll) så får den nya fastighetsägaren överta givarens ingångsvärde (kontinuitetsprincipen), men hur blir fallet där köpeskilling erlagts?
Marcus Holming |Hej, och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!För fastigheter gäller den s.k. huvudsaklighetsprincipen. Den innebär att den huvudsakliga innebörden av en överlåtelse är avgörande för om överlåtelsen är att anse som en gåva eller avyttring. Understiger ersättningen taxeringsvärdet och har överlåtaren gåvoavsikt betraktas överlåtelsen som gåva. Är överlåtaren närstående är huvudregeln att gåvoavsikt funnits. Är överlåtelsen att betrakta som gåva gäller kontinuitetsprincipen enligt inkomstskattelagen 44 kap. 21 §. Vänliga hälsningar,

Skatt på fastighet man fått i gåva

2014-06-10 i Kapitalvinstskatt
FRÅGA |Vad blir skatten om min dotter som har fått ett sommarhus som gåva för 3 år sedan,om försäljningspriset skulle hamna på ca 500 000kr
Cornelia Göransson |Hej och tack för din fråga!Skatt på försäljning av fastigheter regleras i Inkomstskattelagen, den hittar du https://lagen.nu/1999:1229#A6Gåvan din dotter fick var skattefri vid gåvotillfället och hon beskattas först när hon ska sälja sommarhuset (IL 44:21). Om hon säljer huset för 500 000 så ska hon dra av försäljningskostnader samt omkostnadsbeloppet för sommarhuset. Eftersom hon fått huset i gåva så tar hon över omkostnadsbeloppet som den tidigare ägaren haft. Detta belopp består av anskaffningskostnaden för fastigheten och eventuella förbättringsutgifter som givaren haft.Hon ska också dra av egna förbättringskostnader, exempelvis om eller tillbyggnad av huset samt reparationer och underhåll som lämnat egendomen i bättre skick än den var vid anskaffningstillfället. Reparationerna måste dock ha gjorts detta eller de 5 föregående åren(IL 44:13,14 och 45:11,12).Om hon då gör en vinst så ska 22/30 beskattas med 30 %(IL 45:33).Tveka inte att höra av dig om du har ytterligare frågor!Mvh

Skatt vid gåva av privatbostadsfastighet

2014-06-04 i Kapitalvinstskatt
FRÅGA |Hej Jag vill ge min Mamma ett hus i gåva. Ur skattesynpunkt är detta möjligt? Kan det finnas något som kan hindra att de övertar huset (tillgångarna)?
Pierre Olsson |Hej och tack för din fråga!Enligt Inkomstskattelagen (IL) 8 kap 2§ är gåvor skattefria för mottagaren och enligt 44 kap 3§ så ska inte heller givaren betala någon skatt på en eventuell kapitalvinst. Vad som avses med gåva när det gäller fastigheter framgår av den så kallade huvudsaklighetsprincipen. Enligt den anses ett förvärv vara en gåva om ersättningen för fastigheten understiger taxeringsvärdet. Om ersättningen understiger 85% så slipper förvärvaren dessutom att betala stämpelskatt (Lagen om stämpelskatt 5§).Vad jag kan se så finns det alltså  inga skatterättsliga hinder för att du ger din mamma huset. Om det finns några andra hinder kan jag dock dessvärre inte svara på. Om du behöver hjälp med att skriva ett ordentligt gåvobrev så kan du få det här http://lawline.se/avtal/gavobrev.Inkomstskattelagen hittar du https://lagen.nu/1999:1229Lagen om stämpelskatt hittar du https://lagen.nu/1984:404Med vänliga hälsningar

Skatt på kapitalvinst - bostadsrätt

2014-05-22 i Kapitalvinstskatt
FRÅGA |Om jag ärver en bostadsrättslägenhet o säljer denna är det beskattningsbart o i så fall hur mycket?
Beatrice Rohdin |Hej!Först och främst vill jag tacka för din fråga. Arv medför ingen beskattning för arvlåtaren (den du fick bostadsrätten av) men däremot för dig eftersom du gör en avyttring vid försäljningen och det är avyttring som medför beskattning i det här fallet. Det medför alltså att du ska ta upp försäljningen som en kapitalvinst.Vad som blir annorlunda nu när du har ärvt bostadsrätten är att du inträder i arvlåtarens skattemässiga situation, vilket innebär att du övertar det anskaffningsvärde arvlåtaren hade samt de förbättringsutgifter etc. som fanns. Dessa utgifter dras bort från försäljningspriset och vinsten som räknas ut tas upp i inkomstslaget kapital med 22/30-delar, se 46:18 1 st. IL https://lagen.nu/1999:1229#K46P18S1 . På denna summa sker en beskattning med 30 %. Om du har tänkt köpa en ny bostadsrätt, villa eller liknande kan du få möjlighet till uppskov ifall förutsättningarna är uppfyllda. Detta regleras genom 47 kap IL https://lagen.nu/1999:1229#K47P1S1 . Skicka gärna in en ny fråga om du har funderingar kring uppskovsmöjligheterna. Vänliga hälsningar,

Beskattningstidpunkt för fastighet som överlåtits genom förskott på arv

2014-05-16 i Kapitalvinstskatt
FRÅGA |Hur blir skatten om jag får en fastighet i "förskott på arv", vid en senare försäljning? Får jag skatta för värdeökningen från det fastigheten införskaffades och fram till försäljning, hur fungerar det? Tacksam för svar.
Matilda Karlsson |Hej! Tack för din fråga.Gällande fastighet sker beskattning av kapitalvinst vid avyttring, 44 kap. 26 § inkomstskattelagen. Då fastighet i detta fall överlåts i form av ”förskott på arv” skjuts beskattningstillfället upp från det att överlåtelse sker genom förskott på arv till dess att du som mottagare väljer att avyttra fastigheten, 44 kap. 21 § inkomstskattelagen. Du som mottagare av fastigheten kommer på så sätt träda in i överlåtarens skattemässiga situation och beskattning av kapitalvinsten övergår på dig som mottagare.Genom att du inträder i överlåtarens skattemässiga situation kommer beräkning av skattepliktigt vinst eller förlust göras utifrån det anskaffningsbelopp som överlåtaren hade. En beskattning av värdeökningen från det att överlåtaren anskaffade fastigheten till det att du som mottagare avyttrar fastigheten kommer således att göras. Du kommer även vid beräkningen av belopp som kan dras av, i samband med att omkostnadsbeloppet beräknas, kunna räkna in vissa av de kostnader som överlåtaren har haft i samband med sitt ägande, exempelvis kostnad för ombyggnation.Inkomstskattelagen hittar du https://lagen.nu/1999:1229#A7Vänligen,