Hur undviker man kapitalvinst vid försäljning av bostadsrätt?

2016-08-22 i Kapitalvinstskatt
FRÅGA |Jag och min sambo kommer att sälja våran bostadsrätt, som vi äger lika delar i, för att köpa en nytt. Sambon studerar och har csn lån. Vi kommer att göra en bra vinst i försäljningen och hon kommer då bli återbetalningsskyldig till csn, då vinsten räknas som inkomst. Går det att undvika, all vinst kommer behövas till nya bostadsrätten? Vi tänkte först att hon skulle sälja till mig för inköpspriset, för att inte göra någon vinst. Men eftersom det blir under marknadsvärdet kommer det räknas som "blandat fång" och det blir fortfarande en vinst för henne att skatta på, och även återbetalning av csn. Om hon ger sin del som gåva så antar jag att hon inte får stå kvar på lånet hos banken utan br som säkerhet och även övertagandet av lån kommer att räknas som blandat fång, om jag förstått det rätt. Går det att skriva över lånet på mig innan gåvobrev skrivs och på så sätt undvika att det blir blandat fång?
Niclas Friberg |InledningHej och tack för att Ni vänder Er till Lawline med Era frågor!Som Ni verkar ha koll på regleras dessa frågor i inkomstskattelagen (IL), se https://lagen.nu/1999:1229#K46. Då det gäller kapitalvinst på bostadsrätter är det främst i 46 kap. som vi hittar lagstöd utöver de allmänna reglerna för kapital.Allmän redogörelseDet är mycket riktigt så att delningsprincipen kommer tillämpas vid försäljning av andelen i bostadsrätten och även en gåva vid övertagande av lån kommer delvis ses som ett köp och ev. leda till kapitalvinst.Er lösningMin bedömning av den "lösning" Ni föreslår är att skatteverket om de är observanta ändå kommer att bedöma transaktionen som ett blandat fång om övertagandet av lånet och gåvan av andelen sker i tidsmässig "nära anslutning". De kommer troligtvis göra bedömningen att övertagandet av lånet var en förutsättning för gåvan och därför rör det sig om ett blandat fång och inte endast gåva. Det kan dock vara så att om åtminstone någon tid förflyter mellan övertagandet av lånet och gåvan av bostadsrätten så kanske SKV missar sambandet och Ni "kommer undan" med transaktionen. Detta är dock givetvis inget jag kan råda Er till och Ni riskerar i sådana fall att drabbas av skattetillägg. Detta tillägg kan uppgå till betydande summor och jag rekommenderar Er därför att avstå från detta förfarandet.Begära uppskovDet finns en lösning som jag inte får en klar uppfattning av om Ni har begrundat eller ej och det är att begära uppskov. Om Ni begär och får uppskov enligt IL 46:18 3 st. och 47 kap. av den kapitalvinst Ni gör vid försäljningen av BR betraktas det som att Ni inte gjort någon kapitalvinst och Er sambo bör därmed inte heller bli återbetalningsskyldig till CSN då ingen inkomst registreras under året. Detta är under förutsättning att hela vinsten kan omfattas av uppskovet.Det finns flera krav på vad som krävs för att uppskov ska ges och några av dessa är att en ersättningsbostad måste anskaffas tidigast kalenderåret före det att Ni säljer er nuvarande bostad och senast kalenderåret efter det år då Ni sålde er nuvarande bostad, IL 47:5a. Den kapitalvinst Ni gör per andel måste överstiga 50 000 kr enligt IL 47:6 men får inte överstiga (1 450 000 kr / 2 =) 725 000 kr p.g.a. Ni äger hälften var. För Er del blir det också viktigt att Er nya bostad kostar mer än vad Ni får in vid försäljningen av Er nuvarande bostad för att Ni ska få så stort uppskovsbelopp som möjligt, IL 47:7. Ni kan läsa mer om uppskov på SKV hemsida för rättslig vägledning här: http://www4.skatteverket.se/rattsligvagledning/edition/2016.7/2757.html. SammanfattningDet finns stor risk för att Ni drabbas av betydande skattetillägg om Ni försöker kringgå reglerna om beskattning av kapitalvinst genom en lösning som den Ni föreslagit. RekommendationMin rekommendation blir att begära uppskov med så stort belopp som möjligt. Den del av kapitalvinsten, efter kvotering, som Ni inte kan få undantagen genom uppskov blir Ni tyvärr tvungna att beskatta och ta upp som inkomst.Hoppas Ni fått svar på Era funderingar.Med vänliga hälsningar

Skattesats vid försäljning av fastighet

2016-08-10 i Kapitalvinstskatt
FRÅGA |Hej, jag avser att sälja en fastighet jag äger. Jag har inte varit mantalsskriven på densamma de senaste åren.Är det någon skillnad på skattesatsen (22%) avseende reavinsten om jag är mantalskriven på fastigheten eller ej?MVHClas
Sarmad Abdul Nabi |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga,Skattesatsen av kapitalvinster vid försäljning av fastighet är 22 % förutsatt att den sålda fastigheten är en privatbostadsfastighet, enligt 45 kap. 33 § och 65 kap. 7 § inkomstskattelagen. Om det däremot är så att fastigheten är en näringsfastighet så ligger skattesatsen på 27 % enligt samma paragrafer som innan. Huruvida du är mantalsskriven eller inte på fastigheten påverkar inte skattesatsen.För mer information om gränsdragningen mellan privatbostadsfastighet och näringsfastighet se här.Jag hoppas med detta att du har fått svar på din fråga!Med vänlig hälsning

Värdering av andel i fastighet vid försäljning

2016-07-17 i Kapitalvinstskatt
FRÅGA |Hej. Jag och min sambo ska separera. Vi har ett gemensamt hus som han vill ta över. Vi äger huset hälften var alltså 50% var. Vi har lån på ca 1,6 milj köpte för 1,590 milj och har en värdering på 2milj. Nu till min fråga hur räknar man ut vad han ska köpa ut mig för och ska vinskatt och mäklararvode räknas av på min del med? Vore tacksam för svar då vi inte är eniga hur man räknar ut. Tacksam för svar Med vänlig hälsning,
Niclas Friberg |InledningHej och tack för att Ni vänder Er till Lawline med Era frågor!Eftersom Er fråga handlar om hur en andel i en fastighet värderas och om vinstskatt ska betalas så ligger det närmast att göra en skatterättslig värdering. Priset är dock en fråga som Ni kan komma överens om även bortsett från hur den skatterättsliga värderingen nedan utfaller. Om Ni kommer överens om ett annat försäljningspris blir den skattemässiga beräkningen också annorlunda.Ett första klargörande kan göras och det är att eftersom Ni äger halva huset och, det får antas att, Ni står gemensamt på lånen så har Ni rätt till halva marknadspriset, d.v.s. 2 000 000 / 2 = 1 000 000 kr.När vi utgår från en skatterättslig värdering så finner vi lagstöd i inkomstskattelagen (1999:1229) förkortas här IL, se https://lagen.nu/1999:1229.Många antaganden görs igenom hela svaret och resultatet får således ses som vägledande och inte en korrekt beräkning.Rättslig redogörelseMäklararvodeEftersom mäklararvodet utgår för en gemensam värdering av Er bostad så att Ni båda vet vad bostaden är värd så ligger det närmast till hands att Ni vardera bär halva kostnaden var. Det kan finnas viss skattemässig fördel i att Ni bär hela kostnaden för mäklararvodet, men denna fördel tillkommer främst Er båda gentemot staten och inte Er gentemot Er sambo. Mer om detta nedan. Vinstskatt på försäljning av fastighetEftersom det gäller vinst vid en försäljning av en andel i ett hus (antas att fastighet avses) är det fråga om kapitalvinst, IL 41:1-2.Beräkningen för vad Er kapitalvinst blir är skillnaden mellan vad Ni får betalt av Er sambo, minskat med utgifter för avyttring, och omkostnadsbeloppet. Med omkostnadsbeloppet avses utgifterna för anskaffning av andelen i bostaden ökade med utgifter för förbättring, IL 44:13-14. Detta gäller även om endast en del av fastigheten avyttras, IL 45:19.Beräkningen bör då bli omkring:1 000 000 - 1 590 000 /2 = 205 000Ni gör en kapitalvinst på omkring 205 000 kr innan mäklararvodet dragits av. Om vi utgår ifrån antagandet att mäklararvodet är 12 000 kr så resulterar detta i att Ni får 205 000 - 12 000/2=199 000 kr i kapitalvinst. Det är alltså i denna del som Ni gemensamt kan få skattefördel genom att Ni tar hela mäklarkostnaden och kan göra avdrag för denna när Er kapitalvinst ska beräknas. Om Ni tar hela kostnaden blir Er kapitalvinst istället 205 000 - 12 000=193 000 kr.Kom ihåg att om Ni har investerat i bostaden och gjort förbättringar kan Ni göra avdrag även för dessa kostnader från skatteunderlaget (de nu beräknade 199 000 kr alternativt 193 000 kr). Dessa förbättringsutgifter måste dock överstiga 5000 kr för det beskattningsåret och måste vara gjorda inom de senaste fem föregående beskattningsåren, IL 45:11. Dessa beloppsgränser gäller även om endast en del av fastigheten avyttras, IL 45:19.I nästa steg ska en kvotering av kapitalvinsten göras. För privatpersoner som säljer en privatbostadsfastighet ska tjugotvå trettiondelar av kapitalvinsten tas upp, IL 45:33. Detta innebär för Er att skatteunderlaget blir 199 000 * (22/30)=145 933,3333 kr.På skatteunderlaget om 145 933 ska 30 % skatt betalas, IL 65:7. Skatten blir då omkring 145 933 * 0,3 = 43 779,9 d.v.s. cirka 43 800 kr ska betalas i skatt.När skatten ska betalasNi ska ta upp kapitalvinsten det år då Ni säljer Er andel till Er sambo, IL 44:26.SammanfattningNi har rätt till halva marknadsvärdet. Ni kan dock komma överens med Er sambo om ett annat pris.Mäklararvodet bör betalas hälften var men Ni kan välja att betala hela för att på så vis minska skatteunderlaget. Viktigt att uppmärksamma är då att Ni gör en ekonomisk förlust genom att betala hela mäklararvodet istället för halva, även om Ni gemensamt gör en vinst gentemot staten. Eftersom Ni säljer en del av en fastighet ska ni betala skatt på Er kapitalvinst med 30 % och denna bör landa någonstans omkring 44 000 kr beroende på vilka avdrag Ni kan göra.Hoppas Ni har fått klarhet i Era funderingar och Ni är välkomna tillbaka om Ni har fler frågor!Med vänliga hälsningar

Beskattning av skogsfastighet

2016-06-29 i Kapitalvinstskatt
FRÅGA |Var är skatten om man säljer en skogsfastighet för 2000000kr.
Grete Gøtzsche Frederiksen |Hej,Tack för din fråga. Frågan handlar om hur inkomsten från en försäljning av en skogsfastighet ska beskattas. Detta aktualiserar inkomstskattelagen (1999:1229) (IL), som är den mest omfattande lagen på skatterättens område. Inledningsvis måste vi kategorisera din fastighet. En fastighet utgör antingen privatbostadsfastighet eller näringsfastighet. Privatbostadsfastigheter är de fastigheter som i huvudsak är inrättade som bostad åt en eller två familjer. Fastigheten måste dessutom till viss del användas för ägarens boende, permanent eller som fritidsboende. Definitionen av näringsfastighet är negativ, dvs. alla fastigheter som inte är privatbostadsfastigheter är näringsfastigheter. Ifall du äger skogsfastigheten genom en juridisk person, t.ex. ett handelsbolag eller ett aktiebolag, utgör fastigheten per automatik en näringsfastighet. Definitionen finns i 2 kap. 13-14 §§ IL.Näringsfastigheter beskattas antingen i inkomstslaget kapital eller inkomstslaget näringsverksamhet. Privatbostadsfastigheter beskattas alltid i inkomstslaget kapital. Försäljningar av näringsfastigheter som ägs av juridiska personer beskattas alltid i inkomstslaget näringsverksamhet (13 kap. 2 § IL). Handelsbolag är inte skattesubjekt. Inkomst vid avyttring av näringsfastighet som är anläggningstillgång beskattas därför hos bolagets delägare. För delägare som är fysisk person eller dödsbo innebär det att kapitalvinsten tas upp i kapital och för delägare som är juridisk person att kapitalvinsten tas upp i näringsverksamheten. För fysiska personer och dödsbon är kapitalvinst vid icke-yrkesmässig avyttring av bl.a. fastighet skattepliktig intäkt av kapital enligt 41 kap. 1 § IL. Kategoriseringen i inkomstslag är således beroende av olika omständigheter.Endast 90 % av en kapitalvinst ska tas upp till beskattning vid avyttring av näringsfastighet. I inkomstslaget kapital sker beskattning med 30 %. Något förenklat kan man därför säga att vinsten beskattas med 27 % (30 % x 90 %).Endast 63 % av en kapitalförlust ska dras av vid avyttring av fastighet. En avdragsgill förlust får kvittas mot alla slags intäkter i inkomstslaget kapital. Blir det underskott i inkomstslaget kapital, medges skattereduktion med 30 % av den del som inte överstiger 100 000 kr och med 21 % av belopp därutöver.Kapitalvinsten (44 kap. 13 § IL) beräknas som ersättningen för den avyttrade tillgången minskat med utgifterna för avyttringen (t.ex. mäklararvoden) och minskat med omkostnadsbeloppet (vissa utgifter du har haft under tiden du ägt fastigheten, samt utgiften för att anskaffa fastigheten, se 45 kap. IL). Kapitalvinsten ligger sedan till grund för beräkningen av skattebeloppet.Hoppas du fick svar på det du undrade över! Vänliga hälsningar,

Olika överlåtelser av en bostadsrätt och dess skattekonsekvenser

2016-08-19 i Kapitalvinstskatt
FRÅGA |Hej,Jag ska sälja/dela 50% av min bostadsrätt till min sambo och undrar hur vi bäst går tillväga. Jag köpte den för 1,56 mkr för 2 år sedan och har totalrenoverat den för ca 200.000kr. Vilket blir bästa "försäljningspriset" ur skatte synpunkt.Vi ska sen bygga om lägenheten till en etage lägenhet så det blir ett helt nytt marknadsvärde i framtiden.
You Jung Lee Törnqvist |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.Det finns tre alternativ med olika skattekonsekvenser som ni kan välja mellan och alla dessa alternativ är reglerade i inkomstskattelagen (IL).1. Gåva:Du kan ge bort bostadsrättsandelen helt utan ersättning så att överlåtelsen blir skattefri, 8:2 IL. Din sambo övertar då din skattemässiga situation för den andel hon har fått, 44:21 IL. Det innebär att vid en framtida försäljning ska hon använda 50 % av ditt omkostnadsbelopp för att beräkna eventuell skatt på försäljningsvinsten. Omkostandsbeloppet är anskaffningsutgifter (inköpspris) plus förbättringsutgifter där renoveringskostnader kan ingå, se 44:14 IL och 46 kap. IL för närmare definitioner på dessa begrepp. Huruvida dina renoveringskostnader ska ses som förbättringsutgifter är alltså en bedömningsfråga, 46:8-10 IL. För den resterande 50 % av bostadsrätten som du innehar ska du i din tur betala skatt vid en framtida försäljning.Exempel:Vid en framtida försäljning får ni 2 mkr totalt vilket innebär 1 mkr för var sin andel. Jag utgår från att renoveringskostnader godtas som förbättringsutgifter.Sambon beskattas för 1 mkr - (50 % av 1,56 mkr och 200 000 kr) = 120 000 kr kapitalvinst.Du beskattas för 1 mkr - (50 % av 1,56 mkr och 200 000 kr) = 120 000 kr kapitalvinst.2. Försäljning till under marknadsvärde - blandat fång:I skatterätten dras gränsen mellan vad som är gåva och vad som är försäljning med hänsyn till marknadsvärdet när det gäller lös egendom (inklusive bostadsrätter). Om du skulle sälja bostadsrättsandelen till ett pris under marknadsvärde så anses den understigande delen som en gåva därmed kallas för blandat fång. Du blir beskattat på försäljningssumman medan gåvodelen är skattefri. Detta beskattningssätt kallas för delningsprincipen enligt praxis. Din sambo då övertar din skattemässiga situation för gåvodelen enligt samma regler i alternativ 1 ovan. Exempel:Marknadsvärdet på fastigheten är 2 mkr vilket innebär 1 mkr för en 50 % andel. Du säljer dock andelen för 800 000 kr, vilket är 80 % av marknadsvärdet. Resterande 20 % anses som gåva.Du beskattas för 800 000 - (80 % av 780 000 mkr och 100 000 kr) = 96 000 kr kapitalvinst.Vid en framtida försäljning på hela bostadsrätten beskattas din sambo för den resterande gåvodelen på 20 %. 3. Försäljning till marknadsvärde:Med detta alternativ beskattas du på en gång på kapitalvinsten du får för att du sålde andelen till marknadspris. Huvudregeln för beräkning av vinsten finns i 44:13 IL och är försäljningspriset minus omkostnadsbeloppet. Som jag nämnde ovan ingår förbättringsutgifter i omkostnadsbeloppet efter en bedömning. Exempel:Marknadsvärdet på fastigheten är 2 mkr vilket innebär 1 mkr för en 50 % andel och du säljer för 1 mkr. Du beskattas för 1 mkr - (50 % av 1,56 mkr och 200 000 kr) = 120 000 kr kapitalvinst.Mina exempel ovan har inte tagit hänsyn till att ni kommer att ha ytterligare renoveringskostnader som kan påverka omkostnadsbeloppet. Således kan beräkningarna bli mer komplicerade ju längre fram i tiden varför det kan vara bra att sälja redan nu till marknadsvärde för att ticka av en del av beskattningen istället för att skjuta upp det. Å andra sidan kan det lika väl finnas goda skäl att överväga gåvoalternativet och vänta med beskattningen till en senare tidpunkt.Med vänlig hälsning,

Kapitalvinst vid försäljning av fastighet under taxeringsvärde

2016-07-31 i Kapitalvinstskatt
FRÅGA |Jag och min syster har ärvt vår fars hus. Han köpte det 1952 för 50000kr. Idag har huset ett taxeringsvärde på 205000kr. Det är gjort en del ombyggnad och förbättringar på huset. Vi har fått ett bud på 200000kr vilket är under taxeringsvärdet. Vilka avdrag på ombyggnad och förbättringar kan vi göra?Blir det någon extra skatt på mellanskillnaden från taxeringsvärde och försäljningsvärde ?Sedan är väl skatten 22%?Tommy
Sarmad Abdul Nabi |Hej och tack för att ni vänder er till Lawline med er fråga,Vad som gäller vid överlåtelse genom arv framgår av 8 kap. 2 § inkomstskattelagen (IL). Denna paragraf stadgar att alla inkomster som förvärvas genom arv är skattefria. Av detta följer att förvärvaren inträder i den tidigare ägarens skattemässiga situation enligt den så kallade kontinuitetsprincipen. Detta innebär att ni, som förvärvare, vid en framtida försäljning kommer att använda er fars anskaffningsvärde vid beräkningen av kapitalvinstskatten.Huvudregeln för hur kapitalvinsten ska beräknas återfinns i 44 kap. 13 § IL. Genom att ta ersättningen för fastigheten minskat med kostnaderna för försäljning och omkostnadsbeloppet får man fram kapitalvinsten, omkostnadsbeloppet består av anskaffningsutgiften som er far betalade år 1952 och förbättringsutgifter.Enligt 45 kap. 11 § får endast förbättringsutgifter som har förts upp på en avskrivningsplan eller som för beskattningsåret sammanlagt uppgår till minst 5 000 kr tas upp som förbättringsutgift. Utgifter för förbättrande reparationer och underhåll får dock endast tas med i omkostnadsbeloppet till den del de medfört att fastigheten är i bättre skick än vid förvärvet och om de har utförts under detta eller något av de fem föregående beskattningsåren.Vid försäljning av fastigheter används helhetsprincipen för att bestämma om en fastighet överlåts som köp eller gåva. Helhetsprincipen innebär att om ersättningen som ni erhåller för fastigheten understiger taxeringsvärdet ska hela överlåtelsen anses vara en gåva. Detta innebär i ert fall att överlåtelsen ska anses vara en gåva som är skattefri. Detta gäller dock inte alltid, om det är så att marknadsvärdet understiger taxeringsvärdet kan Skatteverket bedöma överlåtelsen som ett köp vars kapitalvinst måste beskattas. Det är därför bra om ni tar kontakt med Skatteverket för att göra en värdering av fastigheten. Om det skulle vara så att överlåtelsen ska ses som ett köp gäller alltså reglerna för beräkning av kapitalvinsten som jag redogjort för ovan. Enligt 45 kap. 33 § ska endast tjugotvå trettiondelar av kapitalvinsten tas upp till beskattning. Av detta kommer slutligen 30 procent att tas ut i skatt enligt 65 kap. 7 §. Detta innebär alltså helt korrekt att skatten för kapitalvinst vid försäljning av privatbostadsfastigheter är 22 procent.Jag hoppas med detta att ni har fått svar på er fråga!Med vänlig hälsning

Delningsprincipen bostadsrätt

2016-06-30 i Kapitalvinstskatt
FRÅGA |Hej,Jag och min sambo bor i en lägenhet som jag äger. Bostaden är värderad till 2 800 000. Jag vill överlåta 50% av lägenhetsägandet till henne, och då tänker jag mig att hon "köper in sig" för en symbolisk summa på 500 000. Vi tänkte skriva ett skuldebrev, och ett samäganderättsavtal så att det finns på print.Är detta rätt väg att gå rent skattemässigt? Vi avser ju helst att slippa beskattning helt och hållet.Tack på förhand!/Johan
Jonas Tärnroth |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Bostadsrätter beskattas i enlighet med delningsprincipen vid blandade fång. Ett blandat fång är det i ert fall då din sambo ska förvärva en del av bostadsrätten till ett pris understigande marknadsvärdet. Delningsprincipen innebär att förvärvet delas in i en köpdel respektive gåvodel. Jag kan inte ge ett svar på hur mycket skatt som du eventuellt måste betala då jag inte vet anskaffningsvärdet på bostaden. Ett exempel kan dock illustrera hur det kan se ut.ExempelA äger en bostadsrätt med marknadsvärdet 3 000 000 kr. Anskaffningsvärdet är 1 500 000 kr. B ska köpa 50% av bostadsrätten för 500 000 kr. 1 500 000 kr är då marknadsvärdet, och 750 000 kr är anskaffningsutgiften för hälften av bostadsrätten. 500 000 kr erläggs i ersättning, vilket är 1/3 av hela marknadsvärdet. 1/3 är således ett köp och 2/3 är en gåva. A får i detta fall bara nyttja 1/3 av sin anskaffningsutgift för delen i bostadsrätten, vilket är 250 000 kr (750 000/3). Vinsten för A blir då skattemässigt 250 000 kr, varav 22/30-delar är skattepliktig. 30% skatt utgår på den skattepliktiga vinsten.Som du förstår är det svårt att undvika skatt helt och hållet om betalning erhålles för andelen. Endast om du skänker andelen i bostadsrätten utan vederlag (gåva) kan beskattning undvikas helt.Jag hoppas att detta var till hjälp! Om ytterligare funderingar uppstår så återkom gärna i kommentarsfältet nedan!Vänligen

Avdragsgilla kostnader vid försäljning av privatbostad

2016-06-13 i Kapitalvinstskatt
FRÅGA |jag erholl min fars sommar stuga som gava men det var lan i stugan som jag betalade av. nu vill jag salja stugan- far jag dra av dom gamla lanen pa vinsten eller maste jag skatta hela forsaljnings priset som vinst?far jag dra av nagra lopande kostnader jag haft i over 10 ar?, jag har inte gjort nagra renoveringar sa vad far jag dra av?
Maria Pettersson |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Först och främst måste man skilja på kostnader som dras av vid varje års deklaration och kostnader som får dras av i vinstberäkningen vid försäljningen. Kostnader som är avdragsgilla vid varje års deklaration:1. Gällande lån är inte dem i sig avdragsgilla kostnader, däremot är räntekostnaderna för lånen avdragsgilla. Räntekostnader kvittas mot andra eventuella ränteintäkter eller andra intäkter du har i inkomstslaget kapital, till exempel vinster vid försäljning av aktier. Om det uppkommer ett underskott i inkomstslaget kapital är 30 % av detta belopp avdragsgillt upp till 100 000, överstigande belopp är avdragsgillt till 21 % vilket framgår av 67 kap. 10 § Inkomstskattelagen. Detta är något som alltså dras av löpande vid varje års deklaration och inte vid försäljningen. 2. Löpande kostnader är ett begrepp som innefattar bland annat el och försäkringar. Det får man som privatperson inte dra av. Kostnader som är avdragsgilla vid försäljningen:En kapitalvinstberäkning görs genom skillnaden mellan - ersättningen för fastigheten minskat med kostnader vid avyttringen och - omkostnadsbeloppet, 44 kap. 13 § Inkomstskattelagen. Kostnader vid avyttringen: detta är kostnader såsom mäklararvode, homestyling och liknande utgifter som man haft i samband med försäljningen. Omkostnadsbelopp: Anskaffningsutgifter (inköpspris för fastigheten) + kostnader för förbättringsutgifter och förbättrande reparationer och underhåll. Även om du inte har gjort några större reparationer som du beskriver vill jag belysa att även mindre kostnader för löpande underhåll är avdragsgillt. Detta är om du till exempel har målat eller tapetserat om eller gjort någon förbättrande åtgärd. Det som gäller är att denna förbättrande reparation eller underhåll ska ha varit gjort inom fem år från försäljningsdagen och att de sammanlagt har uppgått till minst 5 000 kronor, detta framgår av 45 kap. 12 § Inkomstskattelagen. Vid kapitalvinstberäkningen träder du in i din fars ställe, vilket innebär att det inköpspris man räknar med är det pris som din far gav för fastigheten. För att sammanfatta får du aldrig göra avdrag för lån, däremot för räntekostnader. Detta är dock något som görs vid varje års deklaration och inte något som summeras i någon form av klumpsumma och dras av i kapitalvinstberäkningen. I din kapitalvinstberäkning som görs när du säljer stugan får du bara dra av kostnader du har vid försäljningen och för förbättrande reparationer och underhåll. Har du inte haft några sådana utgifter är det alltså hela resultatet som du betalar skatt på. Hoppas att du fick klarhet i din fråga och lycka till!