Förskott på arv och kontinuitetsprincipen

2017-01-31 i Kapitalvinstskatt
FRÅGA |HejJag har en fråga angående försott på arv.Om min momma skäcker som förskott på arv sin bostadsrätt till mig och mina två syskon det vill säga 33.33%var vad händer då den dag som hon gått bort, arvsskatten är ju borttagen så någon skatt blir det inte men hur skrivs det i boupptäckninge?Om vi säljer den efter vi fått den som gåva, hur beskattas vi då när det varit en gåva som förskott på arv från början?//Anders
Jonas Tärnroth |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Regler om arv återfinns i ärvdabalken, se här. Regler om inkomstskatt återfinns i inkomstskattelagen, se här.Det som händer när ni har fått ett förskott på arv är att värdet på förskottet tas upp i bouppteckningen under era respektive andelar så att värdet "dras av" på andelen, 6 kap. 1 § ÄB. Värdet av andelen i bostaden dras alltså av på era andelar när arvet ska fördelas. Ett exempel kan illustrera det sagda.A skänker sin bostadsrätt till tre av sina fem barn. Värdet av gåvan är totalt 300 kr. Värdet på förskottet är således 100 kr för vardera syskon som fick bostaden. A dör sedan och lämnar efter sig totalt 200 kr i kvarlåtenskap. Eftersom att tre av syskonen redan fått 100 kr vardera, ska de 200 kr som A lämnade efter delas mellan de två andra syskonen så att alla syskon får totalt 100 kr vardera.När ni säljer bostaden så får ni bara tillgodogöra er det omkostnadsbelopp som er mamma kunde tillgodogöra sig. Ni sätts i hennes skattemässiga situation vad avser bostaden. Detta framgår av 44 kap. 20 § 2 st IL. Jag hoppas att du fått svar på din fråga!Vänligen

Vad ska jag betala i skatt för avyttring av bostadsrätt?

2016-12-31 i Kapitalvinstskatt
FRÅGA |Hej!Min fråga gäller försäljning av bostadsrätt. Köpt för 325000 2002 och förväntat försäljningspris blir 1200000. Planerar att hyra lägenhet, alltså inget nytt köp.Vad måste jag betala i skatt på vinsten? Förbättringar gjorda för mer än fem år sedan.Tacksam för svarEva Nyberg
Mikael Jonasson |Hej och tack för att du valt att vända dig till Lawline!Jag tolkar det som att det är en privatbostadsrätt. Den beräknade vinsten är 875000 (1200000 - 325000). Vinsten ska, precis som du säger, beskattas. Den räknas ut genom att ta 875000 * 22/30 * 0.3 = 192500 (eller enklare sagt, 22 % av vinsten). Förbättringsutgifterna är avdragsgilla, vilket innebär att om du har bekostat nya fönster för 10000 får du dra av den summan från vinsten, vilket gör att vinsten istället blir 865000.

Okänt anskaffningsbelopp för fastighet

2016-12-27 i Kapitalvinstskatt
FRÅGA |Vi har sålt ett gammalt fritidshus där vi inte har koll på varken inköpspris eller tillbyggnadskostnader. Huset köptes ca 1978. Har för mig att det har angivits på Skatteverkets hemsida att man då fick använda 1989 års taxeringsvärde som schablonavdrag istället, men kan nu inte hitta denna regel på Skatteverkets hemsida längre. Är den regeln ändrad? Mvh Elisabeth
Carl William Ahlberg |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! Det finns en bestämmelse i 45 kapitlet 28 § Inkomstskattelagen som medger en schabloniserad beräkning av omkostnadsbeloppet, men det gäller för fastigheter förvärvade innan 1952. I de fallen finns möjligheten att använda 150 % av taxeringsvärdet för fastigheten år 1952 som anskaffningsutgift då man beräknar sin kapitalvinst vid avyttringen. Om ni sökt lagfart för fastigheten, torde uppgifter om köpeskilling kunna finnas hos inskrivningsmyndigheten. Köpehandlingar skall bifogas vid lagfartsansökan, varför de rimligtvis borde ha information om köpeskillingen. Om det inte ordnar sig, rekommenderar jag att du vänder dig till Skatteverket som borde kunna ge mer information om hur du bör hantera situationen.Jag hoppas du fick svar på din fråga!Vänliga hälsningar,

Skatt på överlåtelse av bostadsrätt med tillhörande lån?

2016-12-20 i Kapitalvinstskatt
FRÅGA |Hej!Pappa och mamma har beslutat att gå skilda vägar. Vi bor i en bostadsrätt idag som nyligen blivit värderat till 4.500.000kr. Pappa vill överlåta sin del av lägenheten till mig, alltså hälften och mamma står kvar på andra hälften. Vi köpte lägenheten för ca 2.500.000kr. Det finns ett befintligt lån på 2.900.000kr. Jag sks i och med lägenheten ta över hans del av lånet också, alltså hälften. Eftersom lånet är högre än vad de köpte lägenheten för kommer han alltså inte ha tjänat pengar på det. Hur kan man göra nu? Ska man göra som gåva? Någon berättade att han måste betala skatt oavsett om det är gåva? Är det så eller kan man kringå det på något sätt? På vilket sätt ska man göra för att tjäna mest på det?
Michelle Gaudin González |Hej och tack för att du har vänt dig till Lawline med din fråga.Jag har uppfattat situationen som att din pappa vill ge bort sin del av bostadsrätten (dvs. utan att du betalar för den) och skulden till dig eftersom värdet inte har stigit så pass mycket att han kan göra vinst på att sälja den.Gåvoskatten är avskaffad. För det fallet en bostadsrätt överlåts som ren gåva behöver du inte deklarera att du fått lägenheten som gåva (8:2 IL) och säljaren får i så fall inte heller deklarera gåvan som avdragsgill utgift (9:2 IL). Att du tar över din pappas del av lånet räknas dock som betalning (vederlag) vilket innebär att överlåtelsen inte är en gåva helt och hållet. Din pappas andel av bostadsrättens värde: 4 500 000/2 = 2 250 000 kr Din pappas andel av skulden: 2 900 000/2 =1 450 000 krVad din pappa köpte bostadsrätten för (hans andel av anskaffningsvärdet): 2 500 000/2 = 1 250 000 kr.Ersättningen (övertagandet av skulden) på 1 450 000 kr motsvarar inte din pappas andel av bostadsrättens värde på 2 250 000 kr utan understiger den. Överlåtelsen är då att anse vara s.k. blandat fång, dvs. en del (1 450 000/ 2 250 000 kr) räknas som köp medan resterande ((2 250 000-1 450 000)/2 250 000 kr) räknas som gåva.När det gäller bostadsrätter är det den s.k. delningsprincipen som tillämpas när man ska avgöra hur skatt ska utgå på blandade fång. Detta innebär att den del som utgör köpet beskattas, medan den delen som utgör gåva inte beskattas.Din pappa kommer anses ha gjort en kapitalvinst på 1 444 445 kr. Detta (enligt 44:13 IL) då:köpdelen (1 450 000 / 2 250 000) utgör ca 64 % av hela överlåtelsen, och64 % av anskaffningsvärdet på 1 250 000 kr är 805 555 kr, ochskillnaden mellan marknadsvärdet och anskaffningsvärdet är: 2 250 000 – 805 555 = 1 444 445 kr. Av denna kapitalvinst är det 22/30-delar som ska tas upp (enligt 46:18 IL) vilket innebär att 1 059 260 kr måste tas upp i inkomstslaget kapital och alltså ingå i beskattningsunderlaget. Vad jag kan se finns det inget sätt att kringgå den här skatten då det inte är vad man kallar en överlåtelse för något som avgör vilka skatterättsliga konsekvenser som sker utan vad det faktiskt är för en överlåtelse.Hoppas du fick svar på din fråga. Du är välkommen att ställa fler frågor.Med vänliga hälsningar

Beskattning vid försäljning av ärvde fastighet

2017-01-20 i Kapitalvinstskatt
FRÅGA |HejVi är 3 syskon som ärvde ett hus 2008 nu vill ett av syskonen sälja sin del Kan skatten som vid ett arvs skifte ligga kvar i huset eller måste man betala reavinst
You Jung Lee Törnqvist |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.Skattefrågor om kapitalvinst av fastigheter regleras i inkomstskattelagen (IL). Som ni förmodligen märkte när ni ärvde huset är förvärv genom arv skattefritt d.v.s. arvlåtaren betalar ingen skatt, 8 kap. 2 § IL. Däremot försvinner inte denna skatt utan arvtagaren tar över arvlåtarens skattemässiga situation enligt 44:21 IL. Detta innebär att vid arvtagarens eventuell försäljning sker en beskattning och i beräkningen av denna kapitalvinstskatt används arvlåtarens omkostnadsbelopp. Omkostnadsbeloppet är anskaffningsutgiften plus förbättringsutgifter, 44 kap. 14 § IL. Kapitalvinsten är försäljningspriset minus utgifterna för försäljningen och omkostnadsbeloppet, 44 kap. 13 § IL. För att beräkna skatten kvoteras kapitalvinsten till 22/30 delar (45 kap. 33 § IL) och sedan tas 30 % av det kvoterade beloppet som skatt (65 kap. 7 § IL). För att ge ett förenklat exempel anpassat till er situation: Antar att arvlåtaren köpte huset för 3 mkr vilket är anskaffningsutgiften. Det finns inga förbättringsutgifter. Omkostnadsbeloppet är därför 3 mkr. Eftersom ni är tre arvtagare som antagligen äger lika andelar i huset är era respektive omkostnadsbelopp då 1 mkr var. Om en arvtagare “A” säljer sin andel nu för 2 mkr är kapitalvinsten: 2 mkr - 1 mkr = 1 mkr. För denna vinst beskattas “A”: (1 mkr x 22/30) x 30 % = 220 000 kr. De två andra arvtagaren som behåller sina andelar beskattas inte eftersom de inte säljer dessa andelar. Bara vid en ytterligare försäljning blir beskattning aktuell och då sker beräkningarna på samma sätt som ovan. Med vänlig hälsning,

Beaktas inflation i beräkning av kapitalvinst?

2016-12-30 i Kapitalvinstskatt
FRÅGA |Ingår inflationen I beräknandet av kapitalvinst på fastighets försäljning?
Michelle Gaudin González |Hej och tack för att du vänt dig till Lawline!Nej, den svenska inkomstbeskattningen är s.k. nominalistisk. Detta innebär att det är nominella inkomster som beskattas och inte vad vinsten är värd i realiteten (efter omvandling eller beaktande av inflationen).Se Prop. 1999/2000:2 s 54.Med vänliga hälsningar

Ärvda aktier

2016-12-26 i Kapitalvinstskatt
FRÅGA |Hej! Ärver aktier. Vad är bäst? att sälja dom eller spara dom? Spelar det nån roll om jag flyttar dom från en bank till en annan? När behöver jag skatta för aktierna? Är det enbart vid försäljning?Skulle behöva få loss en del pengar för köp av bostad. Hur gör jag det på bästa sätt med aktierna?Låt säga att aktierna är värda en miljon kronor. Hur mycket kan jag räkna med att få ut i kontanta pengar?Tack så mycket! Mvh// C.
Carl William Ahlberg |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga. Det är svårt att svara på vad som är bäst i det specifika fallet, eftersom aktiernas värde både kan öka och minska. Aktier och andra delägarrätter innefattar vanligtvis ett riskmoment. Beskattningen av ditt aktieinnehav sker dels vid utdelning, dels vid avyttring. När du får utdelning från dina aktier, ska dessa tas upp som inkomst av kapital. När du avyttrar aktierna, skall du räkna ut hur stor kapitalvinst eller kapitalförlust du har gjort. Detta gör du genom att ta ersättningen vid försäljning minskad med omkostnadsbeloppet, vilket i ditt fall blir det värde som den du ärvde aktierna av anskaffade dem för. Om vi ponerar att du säljer ditt innehav för 1 miljon, och ditt omkostnadsbelopp som du "ärvt" är 400 000, har du gjort en kapitalvinst på 600 000. För fysiska personer beskattas överskott från inkomst av kapital med 30 procent, alltså skall då 200 000 betalas i skatt. Vid en avyttring får du då 800 000 kronor kvar efter skatt. Det samma gäller för eventuell utdelning, får du 10 000 i utdelning skall beloppet beskattas med 30 procent, det vill säga 3000 kronor. Jag hoppas du fick svar på din fråga!Vill du få frågan närmare utredd kan du skicka din frågeställning till vår Expresstjänst och få en utredning inom 24 timmar.Vänliga hälsningar,

Fråga om kapitalvinst- och stämpelskatt vid överlåtelse av hälften av en fastighet

2016-12-13 i Kapitalvinstskatt
FRÅGA |Hej!Jag och min bror har fått en sommarstuga i gåva av vår far, om jag köper min brors halva så jag blir ägare av hela fastigheten, skall han då betala skatt ( 22%) på summan jag ger honom, eller är en sådan överlåtelse skattebefriad?Mvh
Gustaf Otterheim |Hej! Tack för att du ställt din fråga till oss på Lawline!I mitt svar utgår jag från att du med sommarstuga menar ett hus med tillhörande mark, d.v.s. en fastighet.Om det pris du betalar för din brors halva av fastigheten understiger taxeringsvärdet för din brors halva av fastigheten det år då du och din bror kommer överens om att överföra fastighetshalvan till dig kommer denna överlåtelse att ses som en gåva varför överlåtelsen blir kapitalvinstskattefri. Om det pris du betalar för din brors halva av fastigheten motsvarar eller överstiger taxeringsvärdet för din brors halva av fastigheten det år då du och din bror kommer överens om att överföra fastighetshalvan till dig kommer dock överlåtelsen att ses som ett köp varför din bror då kommer att kapitalvinstbeskattas för den vinst han gör på att sälja sin halva till dig. Din brors vinst utgörs då av den ersättning han får av dig för fastighetshalvan minus 50 % av de kostnader som er far haft för att köpa / bygga fastigheten. 22/30-delar av denna vinst kommer att beskattas med 30 % kapitalvinstskatt (förenklat sagt kommer skatten att uppgå till 22 % av vinsten).Därtill bör något sägas om eventuell stämpelskatt som kan utgå för dig om du köper din brors halva av fastigheten. Om den ersättning som du betalar din bror för hans halva av fastigheten understiger 85 % av taxeringsvärdet för din brors halva av fastigheten året innan det år då du söker lagfart kommer överlåtelsen av fastighetshalvan att ur ett stämpelskatteperspektiv ses som en gåva varför ingen stämpelskatt utgår utan endast en expeditionsavgift på 825 kr kommer att utgå för att registrera att du blivit ägare till din brors fastighetshalva. Om den ersättning som du betalar till din bror motsvarar eller överstiger 85 % av taxeringsvärdet för din brors halva av fastigheten året innan det år då du söker lagfart kommer dock överlåtelsen av fastighetshalvan att ur ett stämpelskatteperspektiv ses som ett köp varför du kommer att behöva betala stämpelskatt för överlåtelsen av fastighetshalvan till dig. Därtill behöver du betala en expeditionsavgift om 825 kr för att du ska bli registrerad som ägare på din brors halva av fastigheten, se 5, 8 och 9 §§ Stämpelskattelagen för närmare information om hur mycket stämpelskatt ni kan komma att behöva betala om överlåtelsen av din brors halva av fastigheten till dig ur ett stämpelskatteperspektiv ses som ett köp.Med vänlig hälsning