Skattemässiga fördelar med att skänka bort tillgångar?

2017-03-19 i Kapitalvinstskatt
FRÅGA |En fastighet utan lån och en registrerad ägare.Viket är fördelaktigast skattemässigt att skänka huset till 4 arvingar som sedan säljer huset eller att sälja huset först och sedan skänka pengarna till arvingarna?
Cecilia Knutsen |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Jag tolkar din fråga som att du vill veta vilket av ovanstående alternativ som gör att dina arvingar får ut störst summa pengar. Svaret på den frågan blir att det inte spelar någon roll. Lika mycket skatt kommer att behöva betalas för husförsäljningen oavsett om det är du som säljer huset nu direkt eller om du skänker huset och låter arvingarna sköta försäljningen. Den s.k. kontinuitetsprincipen innebär att om en tillgång förvärvas genom gåva så inträder förvärvaren i den tidigare ägarens skattemässiga situation. När arvingarna säljer det hus som de fått av dig kommer de få betala samma skatt som du skulle ha betalat vid en försäljning där du står som säljare. Kontinuitetsprincipen framgår av 44 kap. 21 § Inkomstskattelagen. Svaret på frågan blir alltså att det blir lika mycket att betala i skatt oavsett vilket av alternativen du väljer. Den vinst som skatten beräknas på kommer att bli samma oavsett om det är du eller arvingarna som säljer huset. Skillnaden blir att om du gör som alternativ 1: ”Skänker huset till arvingarna som sedan säljer huset” blir det arvingarna som ska betala skatten. Om du gör enligt alternativ 2: ”Säljer huset först och sedan skänker pengarna till arvingarna” blir det du som får betala skatten. Dock blir ju den summa som slutligen tillfaller arvingarna densamma oavsett alternativ. Hoppas att du fick svar på din fråga.Vänliga hälsningar,

Förskott på arv och kontinuitetsprincipen

2017-01-31 i Kapitalvinstskatt
FRÅGA |HejJag har en fråga angående försott på arv.Om min momma skäcker som förskott på arv sin bostadsrätt till mig och mina två syskon det vill säga 33.33%var vad händer då den dag som hon gått bort, arvsskatten är ju borttagen så någon skatt blir det inte men hur skrivs det i boupptäckninge?Om vi säljer den efter vi fått den som gåva, hur beskattas vi då när det varit en gåva som förskott på arv från början?//Anders
Jonas Tärnroth |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Regler om arv återfinns i ärvdabalken, se här. Regler om inkomstskatt återfinns i inkomstskattelagen, se här.Det som händer när ni har fått ett förskott på arv är att värdet på förskottet tas upp i bouppteckningen under era respektive andelar så att värdet "dras av" på andelen, 6 kap. 1 § ÄB. Värdet av andelen i bostaden dras alltså av på era andelar när arvet ska fördelas. Ett exempel kan illustrera det sagda.A skänker sin bostadsrätt till tre av sina fem barn. Värdet av gåvan är totalt 300 kr. Värdet på förskottet är således 100 kr för vardera syskon som fick bostaden. A dör sedan och lämnar efter sig totalt 200 kr i kvarlåtenskap. Eftersom att tre av syskonen redan fått 100 kr vardera, ska de 200 kr som A lämnade efter delas mellan de två andra syskonen så att alla syskon får totalt 100 kr vardera.När ni säljer bostaden så får ni bara tillgodogöra er det omkostnadsbelopp som er mamma kunde tillgodogöra sig. Ni sätts i hennes skattemässiga situation vad avser bostaden. Detta framgår av 44 kap. 20 § 2 st IL. Jag hoppas att du fått svar på din fråga!Vänligen

Vad ska jag betala i skatt för avyttring av bostadsrätt?

2016-12-31 i Kapitalvinstskatt
FRÅGA |Hej!Min fråga gäller försäljning av bostadsrätt. Köpt för 325000 2002 och förväntat försäljningspris blir 1200000. Planerar att hyra lägenhet, alltså inget nytt köp.Vad måste jag betala i skatt på vinsten? Förbättringar gjorda för mer än fem år sedan.Tacksam för svarEva Nyberg
Mikael Jonasson |Hej och tack för att du valt att vända dig till Lawline!Jag tolkar det som att det är en privatbostadsrätt. Den beräknade vinsten är 875000 (1200000 - 325000). Vinsten ska, precis som du säger, beskattas. Den räknas ut genom att ta 875000 * 22/30 * 0.3 = 192500 (eller enklare sagt, 22 % av vinsten). Förbättringsutgifterna är avdragsgilla, vilket innebär att om du har bekostat nya fönster för 10000 får du dra av den summan från vinsten, vilket gör att vinsten istället blir 865000.

Okänt anskaffningsbelopp för fastighet

2016-12-27 i Kapitalvinstskatt
FRÅGA |Vi har sålt ett gammalt fritidshus där vi inte har koll på varken inköpspris eller tillbyggnadskostnader. Huset köptes ca 1978. Har för mig att det har angivits på Skatteverkets hemsida att man då fick använda 1989 års taxeringsvärde som schablonavdrag istället, men kan nu inte hitta denna regel på Skatteverkets hemsida längre. Är den regeln ändrad? Mvh Elisabeth
Carl William Ahlberg |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! Det finns en bestämmelse i 45 kapitlet 28 § Inkomstskattelagen som medger en schabloniserad beräkning av omkostnadsbeloppet, men det gäller för fastigheter förvärvade innan 1952. I de fallen finns möjligheten att använda 150 % av taxeringsvärdet för fastigheten år 1952 som anskaffningsutgift då man beräknar sin kapitalvinst vid avyttringen. Om ni sökt lagfart för fastigheten, torde uppgifter om köpeskilling kunna finnas hos inskrivningsmyndigheten. Köpehandlingar skall bifogas vid lagfartsansökan, varför de rimligtvis borde ha information om köpeskillingen. Om det inte ordnar sig, rekommenderar jag att du vänder dig till Skatteverket som borde kunna ge mer information om hur du bör hantera situationen.Jag hoppas du fick svar på din fråga!Vänliga hälsningar,

Kontinuitetsprincipens tillämpning och behandling av lån i hus som överlåtits i form av arv

2017-02-26 i Kapitalvinstskatt
FRÅGA |Min dotter har bott i Frankrike i tjugo år. Hon är ensam arvtagare till sin far som avled 2015. Om hon säljer aktier eller fonder, hur ska hon beskattas? Det finns också ett lån på huset. Måste hon betala av det?
Jonas Wester |Hej, tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.De aktier och fonder du skriver om antar jag är sådant din dotter som hon ärvt av sin far. När din dotter säljer ärvd egendom kommer hon att beskattas som hennes far hade beskattats om han hade sålt dem. Detta enligt regeln i 44 kap. 21 § inkomstskattelagen, den så kallade kontinuitetsprincipen. Det innebär att kapitalvinst/kapitalförlust-beräkningen för din dotter kommer att utgå ifrån det anskaffningsvärde som hennes far hade för aktierna och fonderna. Enligt regeln i 44 kap 13 § inkomstskattelagen beräknas hennes kapitalvinst/kapitalförlust efter ersättningen för försäljningen minus det anskaffningsvärde (omkostnadsbelopp) som hennes far hade. Resultatet av detta ska beskattas i inkomstslaget kapital med 30 %, efter en eventuell kvotering av vinsten (se 42 kap. 15 a § inkomstskattelagen). Principen hänförs till att arv i sig är skattefria, därför utgår man i beskattningen från att överlåtelsen inte har skett (din dotter beskattas som hennes far hade gjorts om han hade sålt dem).Angående lånen på huset behöver din dotter inte betala dessa. Din dotters fars skulder/lån är inte hennes. Betalningen av lånen kommer att tas från hennes fars dödsbo. Detta leder dock i sin tur till att din dotter får mindre att ärva eftersom hon ärver allt i dödsboet efter att skulderna har betalats, ju mindre skulder desto större arv. Jag hoppas att mitt svar har varit till hjälp!Med vänlig hälsning,

Beskattning vid försäljning av ärvde fastighet

2017-01-20 i Kapitalvinstskatt
FRÅGA |HejVi är 3 syskon som ärvde ett hus 2008 nu vill ett av syskonen sälja sin del Kan skatten som vid ett arvs skifte ligga kvar i huset eller måste man betala reavinst
You Jung Lee Törnqvist |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.Skattefrågor om kapitalvinst av fastigheter regleras i inkomstskattelagen (IL). Som ni förmodligen märkte när ni ärvde huset är förvärv genom arv skattefritt d.v.s. arvlåtaren betalar ingen skatt, 8 kap. 2 § IL. Däremot försvinner inte denna skatt utan arvtagaren tar över arvlåtarens skattemässiga situation enligt 44:21 IL. Detta innebär att vid arvtagarens eventuell försäljning sker en beskattning och i beräkningen av denna kapitalvinstskatt används arvlåtarens omkostnadsbelopp. Omkostnadsbeloppet är anskaffningsutgiften plus förbättringsutgifter, 44 kap. 14 § IL. Kapitalvinsten är försäljningspriset minus utgifterna för försäljningen och omkostnadsbeloppet, 44 kap. 13 § IL. För att beräkna skatten kvoteras kapitalvinsten till 22/30 delar (45 kap. 33 § IL) och sedan tas 30 % av det kvoterade beloppet som skatt (65 kap. 7 § IL). För att ge ett förenklat exempel anpassat till er situation: Antar att arvlåtaren köpte huset för 3 mkr vilket är anskaffningsutgiften. Det finns inga förbättringsutgifter. Omkostnadsbeloppet är därför 3 mkr. Eftersom ni är tre arvtagare som antagligen äger lika andelar i huset är era respektive omkostnadsbelopp då 1 mkr var. Om en arvtagare “A” säljer sin andel nu för 2 mkr är kapitalvinsten: 2 mkr - 1 mkr = 1 mkr. För denna vinst beskattas “A”: (1 mkr x 22/30) x 30 % = 220 000 kr. De två andra arvtagaren som behåller sina andelar beskattas inte eftersom de inte säljer dessa andelar. Bara vid en ytterligare försäljning blir beskattning aktuell och då sker beräkningarna på samma sätt som ovan. Med vänlig hälsning,

Beaktas inflation i beräkning av kapitalvinst?

2016-12-30 i Kapitalvinstskatt
FRÅGA |Ingår inflationen I beräknandet av kapitalvinst på fastighets försäljning?
Michelle Gaudin González |Hej och tack för att du vänt dig till Lawline!Nej, den svenska inkomstbeskattningen är s.k. nominalistisk. Detta innebär att det är nominella inkomster som beskattas och inte vad vinsten är värd i realiteten (efter omvandling eller beaktande av inflationen).Se Prop. 1999/2000:2 s 54.Med vänliga hälsningar

Ärvda aktier

2016-12-26 i Kapitalvinstskatt
FRÅGA |Hej! Ärver aktier. Vad är bäst? att sälja dom eller spara dom? Spelar det nån roll om jag flyttar dom från en bank till en annan? När behöver jag skatta för aktierna? Är det enbart vid försäljning?Skulle behöva få loss en del pengar för köp av bostad. Hur gör jag det på bästa sätt med aktierna?Låt säga att aktierna är värda en miljon kronor. Hur mycket kan jag räkna med att få ut i kontanta pengar?Tack så mycket! Mvh// C.
Carl William Ahlberg |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga. Det är svårt att svara på vad som är bäst i det specifika fallet, eftersom aktiernas värde både kan öka och minska. Aktier och andra delägarrätter innefattar vanligtvis ett riskmoment. Beskattningen av ditt aktieinnehav sker dels vid utdelning, dels vid avyttring. När du får utdelning från dina aktier, ska dessa tas upp som inkomst av kapital. När du avyttrar aktierna, skall du räkna ut hur stor kapitalvinst eller kapitalförlust du har gjort. Detta gör du genom att ta ersättningen vid försäljning minskad med omkostnadsbeloppet, vilket i ditt fall blir det värde som den du ärvde aktierna av anskaffade dem för. Om vi ponerar att du säljer ditt innehav för 1 miljon, och ditt omkostnadsbelopp som du "ärvt" är 400 000, har du gjort en kapitalvinst på 600 000. För fysiska personer beskattas överskott från inkomst av kapital med 30 procent, alltså skall då 200 000 betalas i skatt. Vid en avyttring får du då 800 000 kronor kvar efter skatt. Det samma gäller för eventuell utdelning, får du 10 000 i utdelning skall beloppet beskattas med 30 procent, det vill säga 3000 kronor. Jag hoppas du fick svar på din fråga!Vill du få frågan närmare utredd kan du skicka din frågeställning till vår Expresstjänst och få en utredning inom 24 timmar.Vänliga hälsningar,