Skattemässig påverkan vid överlåtelse av bostadsrätt till arvinge

2014-08-07 i Kapitalvinstskatt
FRÅGA |Hej! Min mamma vill skriva över sin bostadsrätt på mig och min syster. Den är värd ca 3 miljoner och hon planerar att bo kvar i den kanske 1-2 år. Hur skulle detta påverka oss skattemässigt och är det någon skillnad om det är gåva eller förskott på arv? Tack på förhand!!!
Matilda Karlsson |Hej! Tack för din fråga.Gällande bostadsrätter är de skattemässigt att betrakta som tillhörande inkomstslaget kapital. Den skattemässiga påverkan inträffar först i samband med en avyttring och den förlust eller vinst som uppkommer då. När bostadsrätt ges bort i gåva eller så som förskott på arv sker ingen avyttring och någon skattemässig påverkan uppstår ej i stunden, varken för dig, din syster eller er mor. Gällande om det blir någon skattemässig skillnad om gåva eller förskott på arv besvaras det således nekande, de två formerna av överlåtelse likställs skattemässigt. Den skattemässiga frågan uppstår istället i samband med den framtida avyttring som du eller din syster gör av bostadsrätten. Ni som förvärvare kommer i samband med att bostadsrätten överlåts till er så som gåva eller förskott på arv att inträda i er mors skattemässiga situation. Genom att ni inträder i överlåtarens skattemässiga situation kommer beräkning av skattepliktigt vinst eller förlust göras utifrån det anskaffningsbelopp som er mor hade. En beskattning av värdeökningen från det att hon anskaffade fastigheten till det att ni som mottagare avyttrar fastigheten kommer således att göras. Ni kommer även vid beräkningen av belopp som kan dras av, i samband med att omkostnadsbeloppet beräknas, kunna räkna in vissa av de kostnader som er mor har haft i samband med sitt ägande, exempelvis kostnad för ombyggnation.Vidare kan det vara bra att ha kunskap om att när egendom ges som gåva till barn är det som huvudregel att betrakta så som förskott på arv. För att överlåtelsen ej ska anses vara förskott på arv är det viktigt att exempelvis ett gåvobrev upprättas gällande överlåtelsen. Den huvudsakliga skillnaden mellan förskott på arv och gåva är hur beräkningen av barnens laglotter ska göras vid arvsfördelningen. Har någon av arvlåtarens barns laglotter inskränkts med anledning av förskott på arv till annan arvinge kan den som mottagit förskott på arv tvingas återbetala viss summa till dödsboet och indirekt till den arvinge vars laglott har inskränkts. Någon sådan problematik uppstår som huvudregel ej om det uttryckligen har föreskrivits att överlåtelsen av egendomen görs i form av gåva.Vänligen,

Skatt vid försäljning av personliga tillgångar. Del 2.

2014-07-28 i Kapitalvinstskatt
FRÅGA |Jag ställde en fråga och fick svar av er den 21/7. Tack. Problem för oss är att det finns bara ett ingångskvitto på 100.000kr och ringen är värd 300,000kr när den kommer att säljas. Kan ni tala om hur mycket det kommer att kosta i Skatt? I Kronor? Blir inte klok på olika skattesatser och ingångsvärden. Skickar med ett tidigare svar. Tack för er stora hjälp. http://lawline.se/answers/21350Skulle även behöva er hjälp med testament mellan min fästmö och mig eftersom vi har bostäder både i Sverige och Frankrike samt jag har barn sedan tidigare. Men då skall jag beställa tid.Med vänlig hälsning, Ulf
Denise Peters |Hej och tack för din fråga! Som nämnts i det tidigare svaret räknar man ut kapitalvinsten genom att beräkna skillnaden mellan ersättningen för tillgången ökad med utgifterna vid avyttringen och omkostnadsbeloppet, se 44:13-14 IL. Vidare finns det en alternativ regel i 52:2 IL vilken anger att man istället för att använda ursprungligt omkostnadsbelopp vid beräkningen av kapitalvinsten kan välja att göra beräkningen med 25% av ersättningen för tillgången. Man beräknar sedan skatten på vinster överstigande 50 000, se andra stycket samma paragraf. Skattesatsen är 30 % för inkomst av kapital, se 65:7 IL.Vi har här alltså två olika metoder vi kan använda för att räkna fram det ni ska betala i skatt. Eftersom att jag här inte har uppgifter om eventuella förbättringsutgifter eller kostnader vid en framtida avyttring kommer beräkningarna att bli ungefärliga. Enligt huvudregeln tar vi alltså ersättningen om 300 000 kr minus omkostandsbeloppet om 100 000 kr och får då en kapitalvinst på 200 000 kr. Vi tar bort 50 000 kr från det belopp som ska beskattas om lämnas då med 150 000 kr. På detta räknar vi fram den skatt ni ska betala genom att multiplicera 150 000 med 0.3. Beloppet blir 45 000 kr. Enligt den alternativa regeln tar ni istället 300 000 multiplicerat med 0.25 för att få fram omkostnadsbeloppet. Produkten blir 75 000. Vi tar då ersättningen om 300 000 minus dessa 75 000 och får fram en kapitalvinst på 225 000 kr. Vi tar bort 50 000 och det belopp som ska beskattas blir då 175 000. Skatten blir då 175 000 multiplicerat med 0.3, alltså 52 500. Ni ser här att det är mest förmånligt att välja det alternativ som ger det högsta omkostnadsbeloppet för att på så vis få en lägre skatt. Väljer ni huvudregeln kommer ni alltså, med beaktande av vad jag sa om förbättringsutgifter och kostnader vid avyttringen, få betala ca 45 000 kr i skatt. Hoppas ni hänger med och lycka till!

Skatt på fastighet man fått i gåva

2014-06-10 i Kapitalvinstskatt
FRÅGA |Vad blir skatten om min dotter som har fått ett sommarhus som gåva för 3 år sedan,om försäljningspriset skulle hamna på ca 500 000kr
Cornelia Göransson |Hej och tack för din fråga!Skatt på försäljning av fastigheter regleras i Inkomstskattelagen, den hittar du https://lagen.nu/1999:1229#A6Gåvan din dotter fick var skattefri vid gåvotillfället och hon beskattas först när hon ska sälja sommarhuset (IL 44:21). Om hon säljer huset för 500 000 så ska hon dra av försäljningskostnader samt omkostnadsbeloppet för sommarhuset. Eftersom hon fått huset i gåva så tar hon över omkostnadsbeloppet som den tidigare ägaren haft. Detta belopp består av anskaffningskostnaden för fastigheten och eventuella förbättringsutgifter som givaren haft.Hon ska också dra av egna förbättringskostnader, exempelvis om eller tillbyggnad av huset samt reparationer och underhåll som lämnat egendomen i bättre skick än den var vid anskaffningstillfället. Reparationerna måste dock ha gjorts detta eller de 5 föregående åren(IL 44:13,14 och 45:11,12).Om hon då gör en vinst så ska 22/30 beskattas med 30 %(IL 45:33).Tveka inte att höra av dig om du har ytterligare frågor!Mvh

Skatt vid gåva av privatbostadsfastighet

2014-06-04 i Kapitalvinstskatt
FRÅGA |Hej Jag vill ge min Mamma ett hus i gåva. Ur skattesynpunkt är detta möjligt? Kan det finnas något som kan hindra att de övertar huset (tillgångarna)?
Pierre Olsson |Hej och tack för din fråga!Enligt Inkomstskattelagen (IL) 8 kap 2§ är gåvor skattefria för mottagaren och enligt 44 kap 3§ så ska inte heller givaren betala någon skatt på en eventuell kapitalvinst. Vad som avses med gåva när det gäller fastigheter framgår av den så kallade huvudsaklighetsprincipen. Enligt den anses ett förvärv vara en gåva om ersättningen för fastigheten understiger taxeringsvärdet. Om ersättningen understiger 85% så slipper förvärvaren dessutom att betala stämpelskatt (Lagen om stämpelskatt 5§).Vad jag kan se så finns det alltså  inga skatterättsliga hinder för att du ger din mamma huset. Om det finns några andra hinder kan jag dock dessvärre inte svara på. Om du behöver hjälp med att skriva ett ordentligt gåvobrev så kan du få det här http://lawline.se/avtal/gavobrev.Inkomstskattelagen hittar du https://lagen.nu/1999:1229Lagen om stämpelskatt hittar du https://lagen.nu/1984:404Med vänliga hälsningar

Försäljning av fastighet under taxeringsvärdet

2014-07-31 i Kapitalvinstskatt
FRÅGA |Jag äger ett fridtidshus tillsammans med min syster.Vi funderar nu på att sälja. Hur blir med skatten om ett av våra barn (antingen mitt eller hennes) köper hela fastigheten till ett pris som ligger under taxeringvärdet? Taxeringsvärde 694 000 och försäljningspris 620 000, Inköpsbelopp plus nedlagda kostnader 210 000.M
Denise Peters |Hej och tack för din fråga!Vid överlåtelser av fastigheter använder man en så kallad huvudsaklighetsprincip för att bestämma om man ska behandla det hela som köp eller gåva. Detta innebär att överlåtelsen i sin helhet bedöms som gåva om det finns någon gåvodel med. En gåvodel föreligger om fastighetens värde överstiger den ersättning du och din syster får för den. I praxis har man stadgat att fastighetens värde är lika med dess taxeringsvärde varför denna överlåtelse kommer bli bedömd som en gåva i den mån ni säljer till under detta värde. En gåva är inte en avyttring som medför kapitalvinstbeskattning för givaren och överlåtelsen är alltså skattefri. Istället kommer barnet som får huset inträda i din och din systers skattemässiga situation, se 44:21 IL. Beskattning av den kapitalvinst som uppstår då fastigheten avyttras kommer alltså falla på det barn som övertar fastigheten. 

Skatt vid försäljning av personliga tillgångar

2014-07-21 i Kapitalvinstskatt
FRÅGA |Om min fästmö , sedan 39år får en brilliant ring till ett värde av ca 300.000kr av mig. Skall hon betala skatt när hon säljer den? Och isåfall hur mycket? Har dubbel bosättning därav utlandsadress och tel. Med vänlig hälsning, Ulf Madsen
jacob frank |Hej och välkommen till Lawline!Den aktuella ringen utgör en personlig tillgång, och beskattning ska därför ske enligt vad som föreskrivs i 52 kap Inkomstskattelagen (IL). Inledningsvis kan det vara på sin plats att redogöra för vissa grundläggande beräkningsprinciper vid beräkning av kapitalvinst-eller förluster. Kapitalvinsten beräknas som skillnaden mellan ersättningen för den avyttrade tillgången minskad med utgifterna för avyttringen och omkostnadsbeloppet. Med omkostnadsbelopp avses, om inte annat föreskrivs, utgifter för anskaffning (anskaffningsutgifter) ökade med utgifter för förbättring (förbättringsutgifter). Det sagda följer av 44:13-14 §§Då frun fått ringen i gåva gäller att hon inträder den skattemässiga situation du befann dig i vid gåvotillfället och således är omkostnadsbeloppet därför detsamma som det du erlade för ringen (300 000 kr.) Detta följer av 44:21.Nu återvänder vi till 52 kap. Av dess 2 § följer för det första att som omkostnadsbelopp får 25 % av av ersättningen räknas. Detta innebär att det föreligger en valfrihet för den skattskyldige att antingen använda 25 % av det pris hon begär vid försäljningen eller det "riktiga" omkostnadsbeloppet, dvs 300 000 kr. Används det riktiga beloppet bör kvitto kunna uppvisas, även om SkV har bevisbördan vid en eventuell tvist. Det smartaste är att välja det omkostnadsbelopp som är högst eftersom vinsten härigenom blir lägre. För tydlighets skull kan anmärkas att någon beskattning självklart inte aktualiseras om det belopp din hustru erhåller för ringen är lägre än omkostnadsbeloppet - någon vinst finns ju då inte att beskatta. Är så fallet är inte heller kapitalförlusten avdragsgill, vilket följer av 52:5.Av 2 § följer vidare att kapitalvinster vid avyttring av personliga tillgångar ska tas upp bara till den del de för beskattningsåret sammanlagt överstiger 50 000 kronor. Avslutningsvis kan noteras att skattesatsen i aktuellt fall är 30 %, vilket följer av 65:7 IL. Det kan vidare vara värt att påpeka att (den slutliga) beskattningen också påverkas av andra ev. kapitalvinst-eller förluster som din fru gör under det aktuella beskattningsåret. 

Försäljning av fastighet som erhållits som gåva

2014-06-10 i Kapitalvinstskatt
FRÅGA |Om min ensamma förälder skänker sin fastighet (hus) till oss barn idag, föräldern går bort ett år senare och vi barn säljer fastigheten därefter. Utgår det då någon gåvoskatt eller kommer det att räknas som arv och utgår det i så fall arvsskatt?
Ida Walhagen |Hej, och tack för att du har vänt dig till Lawline med din fråga!Såväl gåvo- som arvsskatten är avskaffad i Sverige, enligt 8 kap 2 § inkomstskattelagen. Däremot ska eventuell vinst vid försäljningen beskattas så som inkomst av kapital av den som vid försäljningen äger fastigheten, det vill säga ni barn om ni har erhållit denna i gåva ett år före försäljningen. Det är alltså först vid en eventuell försäljning som det blir fråga om beskattning, vare sig ni övertar fastigheten genom gåva eller genom arv.Reglerna för att beräkna hur stor vinsten vid försäljningen blir återfinner ni i 44 och 45 kap. inkomstskattelagen. Enligt 44 kap. 21 § inkomstskattelagen inträder ni som fått fastigheten i gåva i den tidigare ägarens skattemässiga situation. Det innebär att som omkostnadsbelopp och så vidare kommer ni att få använda vad det ursprungligen har kostat föräldern att förvärva fastigheten. 22/30 av vinsten vid försäljning av en privatbostadsfastighet är skattepliktig, enligt 45 kap. 33 § inkomstskattelagen. Överskott av kapital beskattas med 30 %, enligt 65 kap. 7 § inkomstskattelagen. (Observera dock att andra inkomster och förluster i kapital kan påverka om det blir ett överskott eller underskott av kapital och därmed den slutliga beskattningen för individen.)Hoppas att detta besvarade din fråga!Vänligen

Beskattning vid avyttring av veteranbil

2014-05-28 i Kapitalvinstskatt
FRÅGA |Min far vill sälja sin veteranbil som har ett värde på ca en kvarts miljon. Han vill nu skriva över bilen på mig så att jag ska få pengarna, jag är enda barnet. Jag undrar om jag då måste skatta på försäljningen? Samt om det krävs något gåvobrev.
Beatrice Rohdin |Hej och tack för din fråga. När du säljer bilen som du har fått i gåva kommer du behöva skatta. Ifall bilen används för nyttobruk  och således inte kännetecknas som ett investeringsobjekt kommer bara beskattning ske på den vinst som överstiger 50 000 kr, se 52:2 1 st. IL, https://lagen.nu/1999:1229#K52P2S1 .Vinsten kan då beräknas på två alternativa sätt, antingen genom att det faktiska anskaffningsvärdet (din faders) dras från försäljningspriset, se 44:13 IL https://lagen.nu/1999:1229#K44P13S1 eller genom en annan metod där anskaffningsvärdet som dras bort från försäljningspriset utgörs av 25 % av detta se 52:2 IL. Vinsten tas upp till 30 % i inkomstslaget kapital.Angående gåvobrev rekommenderar jag er att upprätta ett sådant, fastän det inte finns något krav på detta i någon lag. Vänliga hälsningar