Skatt på gåva av fastighet

2015-06-27 i Kapitalvinstskatt
FRÅGA |Bor i ett radhus byggår 1980 som är obelånat. Tax.värde 3.100.000, vi har beslutat överlåta vårt radhus som gåva till vår ende son. Vi har tecknat oss för en 2-rums bostadsrätt. Vår son kommer att ge oss i gåva 2.650.000 som täcker insatsen. Vår förfrågan gäller, är det juridiskt lagligt och skattemässigt, så att ingaefterräkningar eller komplikationer kan uppstå framledes. Tacksam för svar! MVH
Katarina Andersson |Hej! Tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga. Vid en överlåtelse som skett genom ett blandat fång, det vill säga att både gåva och köp förekommit, så gäller huvudsaklighetsprincipen. Principen innebär att en överlåtelse av fastighet som skett under taxeringsvärdeträknas om en gåva. Detta gäller under förutsättningen att en gåvoavsikt finns. Det finns en presumtion om att en gåvoavsikt finns mellan närstående beträffande sådana transaktioner. Emellertid kan denna motbevisas om det framkommer att ni egentligen haft ett annat syfte, till exempel att försöka kringgå en betydande regel. Om jag utgår från att ert verkliga syfte är att ge radhuset i gåva (i utbyte mot en summan understigande taxeringsvärdet), så kommer ni inte att beskattas för överlåtelsen. Detta gäller eftersom överlåtelsen som helhet behandlas om en gåva och idag finns det inte någon skatt för gåvor. Dock kommer sonen att betala skatt när han senare avyttrar fastigheten. Detta följer av den så kallade kontinuitetsprincipen. Denna princip innebär att sonen som förvärvare av huset inträder i er skattemässiga situation (44 kap. 21 § inkomstskattelagen). Vid beräkningen av kapitalvinsten, ska han ta försäljningspriset minus er anskaffningsutgift, eventuella förbättringsutgifter och utgifter för avyttringen (44 kap. 13 och 14 §§). Vad som menas är att det ni betalat för huset anses som anskaffningsutgift och de utgifter som lagts på att förbättra fastigheten genom exempelvis ombyggnationer, ses som förbättringsutgifter. Det som är inbegripet i utgifterna för avyttringen är bland annat mäklararvoden. Dessa utgifter kommer dras av från den ersättning er son kommer få vid en försäljning av radhuset. Återstående belopp kommer att kapitalvinstbeskattas. Det belopp som sonen utger till er får han inte dra av vid kapitalvinstbeskattningen. Vänliga hälsningar,

Kapitalvinst vid försäljning av hus (fastighet)

2015-06-06 i Kapitalvinstskatt
FRÅGA |HejMin mamma har sålt sitt hus och ger pengarna till mig och min bror.Hon har inte betalt någon vinstskatt.Vad händer då?
Emilia Ohlin |Hej och tack för din fråga!Regler om inkomstskatt finner du främst i Inkomstskattelagen, IL (se här). Allmänna regler om kapitalvinster finns i 44 kap IL, i 13-14 § regleras hur kapitalvinsten ska beräknas. Förenklat utgörs vinsten av ersättningen (försäljningspriset) - omkostnadsbeloppet (anskaffningsutgiften plus vissa förbättringsutgifter). Av denna summa ska när det gäller privatbostadsfastigheter 22/30 tas upp till skatt (kvotering), se IL 45:33. Eftersom det rör sig om skatt i inkomstslaget kapital gäller en skattesats på 30 %, IL 65:7. Om vi antar att försäljningspriset uppgår till 100 000 mer än omkostnadsbeloppet blir skatten alltså 100 000 x 22/30 x 0,3.Det spelar ingen roll att er mamma har gett er pengarna, det är hon som har sålt fastigheten och kommer att behöva skattas för denna vinst det år den avyttras (säljs), se om beskattningstidpunkten i IL 44:26.Hoppas du fick svar på din fråga!Med Vänliga Hälsningar

Vinstskatt vid lägenhetsavyttring

2015-05-13 i Kapitalvinstskatt
FRÅGA |Jag måste betala vinst skatt ca 50000 pga jag sålgt min lägenhet .kan jag köpa en bil på den summa istället eller jag måste betala oavsett om jag köper bil eller inte på dem pengarna som måste betalas till skatt?
Viktor Friberg |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline!Om jag förstår din fråga rätt så vill du undvika att betala vinstskatt hänförlig till avyttringen av en bostadsrätt genom att köpa en bil för motsvarande belopp. Det är tyvärr inte möjligt att på detta sätt undgå att betala vinstskatt. Med hänsyn till att det nya köpet avser en bil och inte en ny bostad, gäller vidare inte reglerna om uppskov (se här) och du kan därför inte heller "skjuta upp" beskattningen. Svaret på din fråga är alltså att du måste betala in vinstskatten oavsett om du köper bilen eller inte.Med vänliga hälsningar,

Anskaffningsvärde för privatbostadsfastighet

2015-05-02 i Kapitalvinstskatt
FRÅGA |Hej!Har en fråga om försäljning av ärvd fastighet. Jag och mina systrar har ärvt en fastighet som vi kommer att sälja. Den vi ärver den av har ärvt den i sin tur. Tomten är alltså inköpt tidigt 1900-tal och på den har sedan byggts två bostadshus och några uthus. Vad gäller som inköpsvärde att diffa försäljningsvärdet mot vid beskattning? Vad jag förstår spelar värdet i bouppteckningen ingen roll?
Evelina Lindgren |Hej, och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.Bestämmelser om avyttring av fastigheter finns i Inkomstskattelag (1999:1229) (IL). Utifrån förutsättningarna tolkar jag det som att fastigheten avser en privatbostadsfastighet, och inte en näringsfastighet. För att få fram den skattegrundande vinsten, då en privatbostadsfastighet avyttras, ska ersättningen minskas med omkostnadsbeloppet, 44:13 IL. Vid arv inträder arvtagaren i arvlåtarens skattemässiga situation och ni har således vid arvsöverlåtelsen övertagit den tidigare ägarens omkostnadsbelopp, 44:21 IL. Omkostnadsbeloppet utgörs av anskaffnings- och förbättringsutgifter för fastigheten, inklusive utgifter för förbättrande reparationer, 45:11-12 IL. Anskaffningsutgifter utgörs, som utgångspunkt, av köpeskillingen plus inköpsprovision, stämpelskatt och liknande utgifter. Eftersom fastigheten ursprungligen förvärvats under tidigt 1900-tal gäller emellertid att anskaffningsvärdet ska beräknas till 150% av fastighetens taxeringsvärde år 1952, 45:29 IL. Om det verkliga anskaffningsvärdet skulle vara högre får emellertid det användas istället.Förbättringsutgifter vid ny-till och ombyggnad får dras av om de under ett och samma beskattningsår minst uppgår till sammanlagt 5 000 kronor. De kostnader ni haft för byggnationerna på tomten, om dessa arbeten skett efter 1952, får således dras av från ersättningen. Kostnader för eget arbete får emellertid inte dras av. Avdrag för förbättrande reparationer och underhåll får göras förutsatt att kostnaderna hänför sig till beskattningsåret eller något av de fem föregående beskattningsåren och arbetet inneburit att fastighetens skick är bättre vid avyttringen än vid förvärvet. Kostnader för arbete i syfte att behålla fastigheten i dess ursprungliga skick eller för att åtgärda slitage utgör icke avdragsgilla levnadskostnader. Eftersom fastigheten förvärvades för länge sen och passerat genom flera generationer kan tänkas att det underlag som krävs för att kunna styrka omkostnadsbeloppet blir svårt ta fram. I sådana fall ska istället ett skäligt uppskattat avdrag göras. Vänligen,

Skatt på hus som förvärvats genom arv

2015-06-23 i Kapitalvinstskatt
FRÅGA |HejFörsökt hitta i FAQ gällande arv av fastighet.Vi är 4st syskon som får ärva vår fars fastighet. han köpte den för 25000:-år 1970 och värderas till 750000:- idag.Mina syskon vill avstå sin lott och överlåta fastigheten till mig då jag bor i huset. Det finns 300000:- i lån som jag kommer att ta över. Åker jag på att betala vinstskatt nu eller vid en senare försäljning av huset ?Mvh
Katarina Andersson |Hej! Tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga. Arvsskatten är avskaffad i Sverige. Därför kommer du inte betala skatt i samband med arvskiftet. Dock ska du betala skatt på den eventuella kapitalvinsten som uppkommer när du senare avyttrar huset genom en försäljning. Detta följer av den så kallade kontinuitetsprincipen. Denna princip innebär att du som förvärvare av huset inträder i den tidigare ägarens skattemässiga situation (44 kap. 21 § inkomstskattelagen). Vid beräkningen av kapitalvinsten, ska man ta försäljningspriset minus den tidigare ägarens anskaffningsutgift, eventuella förbättringsutgifter och utgifter för avyttringen (44 kap. 13 och 14 §§). Vad som menas är att det den tidigare ägaren betalat för huset anses som anskaffningsutgift och de utgifter som lagts på att förbättra fastigheten genom exempelvis ombyggnationer, ses som förbättringsutgifter. Det som är inbegripet i utgifterna för avyttringen är bland annat mäklararvoden. Dessa utgifter kommer dras av från den ersättning ni kommer få vid en försäljning av huset. Återstående belopp kommer att kapitalvinstbeskattas. Vänliga hälsningar,

Reavinstskatt på ärvd stuga

2015-05-27 i Kapitalvinstskatt
FRÅGA |hej! Jag har ärvt en stuga av min pappa och mamma ( mamma lever ännu) fått som gåva och som enskild egendom. Nu ska jag sälja, hur blir det reavinstskatten? Ska jag skatta för pengarna? Om jag nu binder pengarna i en ny fastighet, skjuter man då på ev reavinst? Eller är det andra regler som gäller med en gåva? Med vänlig hälsning,
Beatrice Walldov |Hej och tack för din fråga!Huvudregeln beträffande arv av egendom är att detta är skattefritt enligt 8 kap 2 § inkomstskattelagen. Som arvtagare inträder man dock i den förra ägarens skattemässiga situation (kontinuitetsprincipen) enligt 44 kap 21 §. Detta innebär bland annat att din egendom, vid försäljning anses ha det anskaffningsvärde som din arvlåtare hade för egendomen. Detta anskaffningsvärde används sedan för att beräkna den vinst du gör på att avyttra egendomen och därav hur mycket reavinstskatt du ska erlägga. Inkomst som överstiger anskaffningsvärdet + eventuella förbättringsutgifter (se 44 kap 14 §) från försäljning av egendom utgör kapitalvinst och räknas därför till inkomstslaget kapital enligt 41 kap 1 § inkomstskattelagen.Du ska alltså erlägga på din vinst eftersom detta utgör en kapitalvinst enligt 41 kap 2 § och dessa är skattepliktiga. Hur man beräknar kapitalvinst framgår av 44:13-14 samt 45 kap när det rör sig om fastigheter. Kapitalvinst ska enligt 44 kap 26 § inkomstskattelagen tas upp som intäkt det år som den avyttras. Att försäljning utgör en avyttring framgår av 44 kap 3 §. Möjligheterna att skjuta upp reavinstskatten följer av uppskovsreglerna i 47 kap inkomstskattelagen. Enligt 47 kap 2 § får man göra avdrag för uppskovsbelopp om man:1. tar upp kapitalvinst på grund av avyttring som omfattar en ursprungsbostad,2. har förvärvat eller tänker förvärva en ersättningsbostad, och3. har bosatt sig eller tänker bosätta sig i ersättningsbostaden.Samtliga tre krav måste vara uppfyllda för att man ska kunna göra avdrag för uppskovsbelopp. Vad som utgör en ursprungsbostad framgår av 47 kap 3 §. Det skall röra sig om en privatbostad inom EES som är den skattskyldiges permanentbostad. Vad som utgör en permanentbostad framgår av 47 kap 3 § 2st. Man skall ha bott där antingen:1. under minst ett år närmast före avyttringen, eller2. under minst tre av de senaste fem åren.Vad som räknas till en ersättningsbostad framgår av 47 kap 5a §. Även dessa krav ska vara uppfyllda för att ett uppskov ska kunna beviljas. Eftersom stugan du ärvt troligen inte är att anse som en ursprungsbostad enligt de kriterier som uppställs bör du inte räkna med att kunna begära uppskov med reavinstskatten och du kommer därav att få erlägga skatten det år egendomen avyttras enligt 44 kap 26 § inkomstskattelagen.Hoppas du är nöjd med ditt svar, om inte, eller om du har närmre funderingar är du varmt välkommen att återkomma till oss på Lawline!

Skatterättsliga konsekvenser vid gåva av del av bostad

2015-05-10 i Kapitalvinstskatt
FRÅGA |hej jag funderar på att ge bort halva bostaden till min tjej för att allt ska bli korrekt genom ett gåvobrev! Va är viktigt att få med där för att slippa onödiga skatter mm ? och hur funkar det vid försäljning ? får vi skatta för den delen me då för att de räknas som vinstskatt ? Med vänlig hälsning
Gustaf Otterheim |Hej! Tack för din fråga!Skatterättsliga konsekvenser av att du ger bort halva din bostadEnligt 8 kapitlet 2 § Inkomstskattelagen är förvärv genom gåva skattefria. Om din bostad utgör en fastighet kommer gåvan av halva fastigheten inte heller medföra att någon stämpelskatt behöver betalas, se 4 § Lag (1984:404) om stämpelskatt vid inskrivningsmyndigheter. Du och din tjej behöver således inte oroa er för att din tjej behöver betala någon skatt på din gåva av halva bostaden till henne.Framtida försäljning och beskattningVad gäller frågan om en eventuell framtida försäljning ska inledningsvis framföras att det i 44 kapitlet 21 § första stycket Inkomstskattelagen stadgas att när en tillgång förvärvas genom gåva, förvärvaren inträder i den tidigare ägarens skattemässiga situation.Med detta menas att förvärvaren (gåvotagaren, d.v.s. din flickvän) övertar gåvogivarens (din) skyldighet att, när egendomen senare säljs, betala vinstskatt på egendomen. Gåvogivaren (du) är således inte skyldig att betala skatt på den vinst som gåvotagaren (din flickvän) gör då egendomen som givits bort senare säljs.I ert fall kommer du emellertid endast att ge bort halva bostaden, varför du fortfarande kommer att äga den andra halvan. Detta medför att du och din flickvän kommer att dela på vinsten från försäljningen av bostaden, varför ni kommer att få betala hälften var av den vinstskatt som kommer att utlösas genom försäljningen.GåvobrevMot bakgrund av vad som konstaterats ovan behöver ni således inte oroa er för att några skatter ska utlösas av att du ger bort halva din bostad till din tjej. Ni bör därför kunna nöja er med att använda ett standardiserat gåvobrev. Sådana brukar gå att enkelt införskaffa på lokala bokhandlar eller på internet. Om ni likväl vill ha ett mer heltäckande gåvobrev kan jag rekommendera den gåvobrevsmall som går att köpa här på vår hemsida.Hoppas detta ger svar på dina frågor!Med vänlig hälsning

Kapitalvinst på försäljning av ärvd fastighet.

2015-04-30 i Kapitalvinstskatt
FRÅGA |HejMin pappa har ärvt ett hus från sin bror. Brodern hade köpt det från sina föräldrar för 45.000 år 1978. När han dog var min pappa och systern kvar. Pappa löste ut systern för 300.000. Sedan dess har huset ägts av pappa i flera år.Nu funderar han på att sälja och gissar på att huset idag är värt ca 1,5 m.Och nu undrar han hur mycket och om han måste betala skatt för det? Tack på förhand !!
Denise Peters |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! Reglerna om detta hittar du i Inkomstskattelagen, IL, här.För att kunna beräkna den skatt som kommer tas ut vid försäljningen av din pappas hus så behöver man gå igenom en del steg. Jag ska också nämna att jag inte, genom de omständigheter du givit i din fråga, har tillräckligt med information för att kunna göra en korrekt bedömning. Av den anledningen ska jag försöka förklara för dig vilka siffror som tas med i beräkningarna. När man räknar ut kapitalvinsten vid försäljning av fastigheter så utgår man först och främst från det pris man får vid försäljningen minskat med kostnaderna för försäljningen (mäklare osv). Från detta belopp ska sedan dras det så kallade omkostnadsbeloppet. Omkostnadsbeloppet utgörs av anskaffningsvärdet ökat med de förbättringsutgifter som lagts på fastigheten under åren. Summan av detta ska sedan kvoteras med 22/30 och det är produkten av detta som man sedan räknar ut skatten på, se IL 45:33 §. Vad som är speciellt med ditt fall är att bestämma vilket värde som ska användas som anskaffningsvärde. När egendom ärvs utlöses inte kapitalvinstbeskattning och man använder sig då av den så kallade kontinuitetsprincipen för att få fram rätt anskaffningsvärde. Detta innebär att arvtagaren inträder i den avlidnes skattemässiga situation, se IL 44:21 §. Detta är fallet även om arvtagaren tillskiftats egendomen först efter att annan dödsbodelägare fått ersättning för att denne avstår från sin del av arvet. Det anskaffningsvärde vi ska använda oss av är således beloppet om 45.000 kronor som din pappas bror betalade för fastigheten 1978. En preliminär uträkning blir då följande: 1 500 000 (-kostnader för försäljningen) - 45 000 (+eventuella förbättringsutgifter)= 1 455 000. 1 455 000 x (22/30) = 1 062 150Skatten på kapitalvinst är 30 % vilket gör att den skatt som ska betalas blir 318 645 kronor. Denna siffra är enbart en fingervisning på hur mycket skatten kan komma att bli. Ytterligare poster kommer alltså kunna förändra svaret men jag hoppas detta kan ge dig en föreställning av hur det kommer gå till. Vänligen