Undvika kapitalvinstskatt vid återbetalning av lån?

2017-12-10 i Kapitalvinstskatt
FRÅGA |Hej! Undrar hur är det med kapitalvinst beskattning om kapitalvinst används för återbetalning av lån eller studielån.Tack på förhand!Mvh.Bujar H. Bala
Torbjörn Carbell |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Enligt 42 kap 1 § st 1 inkomstsskattelag (IL) är du skatteskyldig vid avyttring av en tillgång, förutsatt att det uppstår en kapitalvinst. Enligt 65 kap 7 § IL är skattesatsen på kapitalvinster 30%. Då du återbetalar ett lån har ni ingen möjlighet att göra ett skatteavdrag på grund av detta. Däremot har du enligt 42:1 st 2 IL rätt att dra av ränteutgifter du under året haft för lån som du varit personlig betalningsansvarig för.Sammanfattningsvis finns det inga skatteavdrag för återbetalning av lån, men däremot för räntan.Vänligen,

Stiftelser och ideella föreningar är skatteprivilegierade under vissa förutsättningar

2017-11-28 i Kapitalvinstskatt
FRÅGA |Hejsan Jag vill få förklaring om det finns vinstskatt när en förening eller stiftelsen säljer en fastighet t.ex ett hus .Ska en stiftelsen eller förening få betala samma vinstskatt med försäljning som alla andra eller finns andra regler. Med vänlig hälsning
Sotirios Apostolou |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Svaret på frågan beror på formen av föreningen och stiftelsen.Huvudregeln är att alla juridiska personer, inklusive föreningar och stiftelser, är obegränsat skattskyldiga. Detta innebär att de beskattas för alla sina inkomster, inklusive kapitalvinster vid fastighetsförsäljning, som inkomst av näringsverksamhet med en skattesats på 22%. Ett först undantag är pensionsstiftelser, som är helt undantagna från skattskyldigheten.Ett andra undantag är andra stiftelser som uppfyller 3 krav, nämligen ändamåls-, verksamhets- och fullföljdskravet, vilka inte är skattskyldiga för bland annat kapitalvinster.Ändamålskravet innebär att stiftelsens ändamål måste främja idrott, kultur, miljövård, omsorg om barn och ungdom, politisk eller religiös verksamhet, sjukvård, social hjälpverksamhet, Sveriges försvar och krisberedskap i samverkan med myndighet, utbildning, vetenskaplig forskning eller annan likvärdig verksamhet.Verksamhetskravet innebär att stiftelsens verksamhet uteslutande eller så gott som uteslutande främja ett eller flera ändamål enligt ändamålskravet. Fullföljdskravet innebär att åtminstone 75-80% av stiftelsens intäkter ska användas för de ändamålen enligt ändamålskravet.För att en ideell förening ska få samma behandling krävs dessutom att den ska uppfylla öppenhetskravet: ingen ska vägras inträde som medlem om det inte finns särskilda skäl för det med hänsyn till arten eller omfattningen av dess verksamhet, syfte eller annat.Jag hoppas att du fått svar på din fråga!Ovan svar är vad som inryms inom vår gratisrådgivning, behöver du vidare rådgivning rekommenderar jag att du kontaktar någon av de specialiserade jurister Lawline samarbetar med. Du kan boka tid på ett kontor nära dig direkt via http://lawline.se/boka alt klicka på knappen till höger.Med vänliga hälsningar,

Överlåtelse av bostadsrätt

2017-11-20 i Kapitalvinstskatt
FRÅGA |Bostadsrätt inköpt för 450.000 kr av mig (mor) där jag också bor, men står på min dotter. Vill idag att den skall stå på mig (mor).Hur skriver vi över den så att det blir korrekt och utan någon skatt för någon av oss.
Jakob Perä |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Din fråga rör först överlåtelsen av bostadsrätten, en sådan överlåtelse ska enligt 6 kap. 4 § Bostadsrättslagen (https://lagen.nu/1991:614#K6P4S1). Därmed behöver ni upprätta en skriftlig handling över överlåtelsen. Nästa delen av din fråga rör den skattemässiga situationen av att din dotter överlåter fastigheten till dig. Denna fråga regleras i inkomstskattelagen (IL). I 8 kap. 2 § IL (https://lagen.nu/1999:1229#K8P2S1) anges att förvärv som ges som gåvor inte ska beskattas därmed behöver ingen beskattning ske vid gåvotillfället. Däremot kommer den skattemässiga situationen ändras när du säljer bostadsrätten. När man ska beräkna skatten på en bostadsrätt behöver man beräkna kapitalvinsten, dvs hur stor vinst som bostadsrätten gett dig.I allmänhet räknas kapitalvinsten enligt huvudregeln i 44:13 (IL) som anger att kapitalvinsten är skillnaden mellan två summor- ersättningen för den avyttrade tillgången, minskad med försäljningsutgifter och omkostnadsbeloppet.Omkostnadsbeloppet är vad tillgången en gång köptes för och vid gåvor ska man enligt 44:21 IL använda samma omkostnadsbelopp som gåvogivaren skulle haft. Rent skattemässigt bör detta innebära att när du väl säljer egendomen kommer du beskatta som att du köpt den till dig själv för 450 000 kr. Då gåvor inkomster inte kommer beskattas kommer inte någon behöva skatta vid gåvotillfället.Hoppas du fick svar på din fråga!Med vänliga hälsningar!

Huvudsaklighetsprincipen vid överlåtelse av fastighet

2017-11-13 i Kapitalvinstskatt
FRÅGA |Efter ett arvskifte efter mor är vi 3 bröder som ärvt hälften av en näringsfastighet. Fastigheten som värderats till 3,1 mkr ska säljas. Ett brorsbarn vill köpa fastigheten till taxeringsvärdet på 1,8 mkr och åberopar gåva/motprestation vilket skulle innebära att vi inte betalar någon skatt på försäljningen. Är det riktigt? Om han betalar mer än taxeringsvärdet ex 2,3 mkr innebär det då att vi ska betala 27% i skatt?Tacksam för klargörande i denna fråga.
Zorba Hållsten |Hej,Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!När en fastighets överlåts för en ersättning som inte motsvarar marknadsvärdet så brukar man säga att det handlar om ett blandat fång. Överlåtelsen har skett dels genom en onerös del (överlåtelse mot ersättning), dels genom en benefik del (överlåtelse utan ersättning). För att avgöra huruvida överlåtelsen ska betraktas som köp eller gåva så använder man sig av huvudsaklighetsprincipen. Denna princip innebär att om ersättningen understiger både överlåtelseårets taxeringsvärde och marknadsvärde så betraktas hela överlåtelsen som en gåva. Svaret på din fråga blir således att om brorsbarnet som vill köpa fastigheten erlägger en ersättning som understiger taxeringsvärdet, så kommer hela överlåtelsen att betraktas som en gåva och ingen kapitalbeskattning blir aktuell. Däremot om ersättningen motsvarar eller överstiger taxeringsvärdet så kommer ni att bli tvungna att skatta på försäljningen. Utöver detta så måste även gåvokriterierna uppfyllas. Dessa är att överlåtelsen har skett frivilligt, det ska finnas en gåvoavsikt hos överlåtaren (gåvoavsikt presumeras när det handlar om närstående) samt att det ska föreligga en förmögenhetsöverföring från gåvogivaren till gåvomottagaren. Dessa kriterier är med största sannolikhet uppfyllda i ert fall.Sammanfattningsvis så kommer ni inte att behöva skatta för överlåtelsen av fastigheten om ersättningen understiger taxeringsvärdet. Överlåtelsen betraktas då som en gåva som inte är skattepliktig. Hoppas detta var svar på din fråga! Om du tyckte att något var oklart kan du kontakta mig på zorba.hallsten@lawline.seMed vänlig hälsning,

Delavyttring av fastighet

2017-11-29 i Kapitalvinstskatt
FRÅGA |HejVi har köpt lägenhet med inflyttning i februari 2018. Har villa med taxeringsvärde på 860.000kr och värderat försäljningsvärde ca.1,8 miljoner eller mer. Även sommarhus på Öland. Inga lån.Vi funderar på att behålla hälften av villan och sälja den andra hälften till sonen som kanske så småningom löser ut hela villan. Vi tänker då sätta värde på huset till 1,6 miljoner. Sonen skulle då ge oss 800.000kr för sin halva, vi behåller vår halva och lånar också 800.000kr utöver kontanta som vi har till lägenheten som kostar 2,7 miljoner. Sålde vi huset till utomstående så skulle vi inte behöva låna själv. Vi har låneföfte själva på 1,8 miljoner. Sonen har 15% av 800.000kr kontanta till handpenning för sin del.Men vad jag undrar är kommer min man och jag få betala reavinstskatt på vår blivande halva eller måste sonen också betala något eller hur går det här till?Vi har två söner till som samtycker men vi förstår att om det skulle hända oss något så måste det här tas med på något sätt även i hur arvsfrågan då hanteras.Hur ska vi tänka så det blir bäst för alla?
Jakob Karlsson |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! KapitalvinstskattKapitalvinsten för fastigheter beräknas enligt 44:13 inkomstskattelagen (IL) genom följande formel:Ersättning för avyttrade tillgången – Utgifterna för avyttringen – Omkostnadsbeloppet = KapitalvinstUtgifterna för avyttring är exempelvis mäklarkostnader. Omkostnadsbeloppet utgörs enligt 44:14 IL av utgifter för anskaffning ökad med förbättringsutgifter. När det som i ert fall är en del av fastigheten som avyttras måste omkostnadsbeloppet proportioneras utifrån hur stor del av fastigheten som säljs. Det finns olika metoder för hur proportioneringen kan göras. Skatteverket beskriver metoderna ingående här.Kapitalvinsten tas sedan upp till 22/30 av värdet i inkomstslaget kapital, enligt 45:33 IL. Om kapitalvinsten till exempel uppgår till 600 000 kr behöver bara 440 000 kr tas upp till beskattning. Skattesatsen för de 440 000 kr är sedan 30% enligt 65:7 IL. Sonen kommer inte att beskattas i nuläget.ArvDet enklaste sättet att kompensera övriga barn för upplägget är att skriva ett testamente. Överlåtelsen skulle dessutom eventuellt kunna aktualisera reglerna om förskott på arv i 6 kap. ärvdabalken (ÄB). Enligt 6:1 ÄB ska gåvor till bröstarvingar räknas av som förskott på arv. Skattemässigt klassificeras överlåtelser som antingen gåva eller avyttring enligt den s.k. huvudsaklighetsprincipen. I ert fall kommer överlåtelsen klassas som en avyttring eftersom vederlaget överstiger taxeringsvärdet. Det måste dock inte innebära att överföringen klassas som avyttring även civilrättsligt. Ni kan dock enkelt undanröja denna eventuella oklarhet genom att vid avyttringen ange att överlåtelsen inte ska vara ett förskott, vilket ni har möjlighet till enligt 6:1 ÄB. I det fallet skulle reglerna om förskott inte bli aktuella även om överlåtelsen civilrättsligt ansågs vara en gåva eller till en del gåva.

Försäljning av fastighet och förskott på arv

2017-11-28 i Kapitalvinstskatt
FRÅGA |Hej,Min bror fick förskott på arv/ gåva i syfte att lösa ut en 1/2 andel i en fastighet. Alltså pengar som sattes av till den 1/2:an. Om jag nu skulle få den andra halvan i ren gåva, vad kommer det att bli för latent skatt?Fastigheten har tidigare haft den här andelen i gåva före mig. Jag tar alltså över en gåvas gåva.Räknar man ut baklänges tills man hittar en köpeskilling? Alltså låt säga att fastighetens värde 1980 löstes ut för 300 000:-. Idag är fastigheten värderad till 2 000 000:-. Min gåva är då värd 1000 000:-Blir skatten (1000 000 - 300 000/2) * 0,22 = 850 000 * 0,22 = 187 000:- om jag skulle sälja min andel (gåvan)till min bror som äger andra halvan?Jag antar att man sedan drar av mellanskillnaden på sin arvslott. Alltså om min brors gåva var värd 700 000:-min gåva 1 000 000:- så dras 300 000:- av från min arvslott.Vad händer om den här mellanskillnaden inte finns i dödsboet?Alltså det går inte att ersätta min bror med 300 000:- , utan det finns bara 200 000:-
Jakob Karlsson |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! Skatt vid försäljningSäljer du din andel av fastigheten kommer du att kapitalvinstbeskattas. Kapitalvinsten räknas enligt 44:13 inkomstskattelagen (IL) ut enligt följande formel:Ersättning för avyttrade tillgången – Utgifterna för avyttringen – Omkostnadsbeloppet = KapitalvinstOmkostnadsbeloppet utgörs enligt 44:14 IL av utgifter för anskaffning ökad med förbättringsutgifter. När det som i ditt fall är en del av en fastighet kan inte hela omkostnadsbeloppet användas, utan får proportioneras utifrån hur stor del av fastigheten som säljs. Det finns olika metoder för hur en sådan proportionering kan göras, Skatteverket beskriver dem ingående här.Om resultatet av proportioneringen blir att du får använda halva omkostnadsbeloppet gäller följande. Vid gåvor träder förvärvaren in i den tidigare ägarens skattemässiga situation, enligt kontinuitetsprincipen i 44:21 IL. Det innebär precis som du är inne på att utgiften för anskaffningen blir den summa som erlades vid den senaste avyttringen. Om förbättringsutgifter inte finns blir därför omkostnadsbeloppet i ditt fall 150 000 kronor. Blir ersättningen 1 000 000 kr och avyttringsutgifter saknas blir din kapitalvinst därför 850 000 kr för din andel. Den andelen ska sedan tas upp till 22/30 för beskattning i inkomstlaget kapital enligt 45:33 IL. Den summan beskattas därefter med 30% enligt 65:7 IL. Det är alltså precis som du skriver 187 000 kr som blir summan du ska skatta.Förskott på arvFörskott på arv räknas av mot arvingens arvslott enligt 6:1 ärvdabalken (ÄB). När förskottet räknas av läggs värdet av förskottet vid gåvotillfället till kvarlåtenskapen. Om kvarlåtenskapen i boet inte räcker för att kompensera din bror fullt ut kommer du att ärva en större del än din bror. Det finns nämligen ingen skyldighet att till boet återföra vad som getts som förskott om inget annat sagts vid givandet av förskottet, enligt 6:4 ÄB. Det finns ett undantag i 7:4 ÄB om gåvan sker på ett sätt som är att likna med ett testamente, vilket det dock inte verkar vara fråga om här. Dessutom kan den möjligheten bara användas för att utfå laglott och utifrån de summorna du anger har din bror fått sin laglott.Hoppas att svaret kan vara till hjälp och hör gärna av dig om du vill ha ett mer detaljerat svar kring uträkningen av arvslotten!

Beskattning vid försäljning av aktier i Sverige

2017-11-17 i Kapitalvinstskatt
FRÅGA |Hej,jag bor i Tyskland sedan 1979, hat ett svenkst pass, men betalar skatter som en tysk medborgare eftersom jag har min inkommst och arbete i Tyskland sedan många år.Jag har ärvt aktier av min morfar, aktierna ligger på handelsbanken och så som jag förstår så betalas ingen skatt till svenksa myndigheter efterson dom skänks och det inte finns skatt i Svergie för gåva (sedan jan 2005). Men om jag har ett konto i Svergie och säljer aktiepaketet, vad händer då? Har jag inkommst (vinst aktievärde) i utlandet (Svergie i detta fall) eftersom jag betalar skatt i allmänhet i Tyskland? Eller betalar jag ingen skatt alls även om vinsten realiserats - aktievärdet alltså med vinst kontant efter försäljning som då förs över som gåva till mitt tyska konto men utan skatt från svenska skattekontoret? Så kan det inte vara eller? Det finns ju avtal om dubbelbeskattning mellan Svergie och Tyskland, men vad för för- eller nackdel har jag när säljer aktierna i Svergie eller låter dom överföras till mitt tyska aktiekonto som aktier? Så säljer jag dom i Tyskland och beskattar vinsten med tyska myndigheter (25% `Abgeltungssteuer´ när det gäller tysk aktielag när aktier säljs med vinst, i Svergie 30%)? En nackdel i jämförelse till icke beskattning av gåva från Svergie...ni förstör vad jag menar? Hälsnigar L.
Stefan Blomqvist |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Eftersom du bott i Tyskland sedan 1979 utgår jag ifrån att du då är begränsat skatteansvarig enligt 3 kap. 17 § Inkomstskattelagen. Det är vad som exempelvis gör att du inte betalar skatt till Sverige för din lön i Tyskland. Om du inte någon gång under de tidigare 10 åren har varit bosatt eller stadigvarande vistandes i Sverige så täcks du av 3 kap. 19 § Inkomstskattelagen, även känd som "10-årsregeln". Den innebär praktiskt sett att om du uppfyller de angivna kriterierna så skattar du inte på försäljningen av aktierna i Sverige, vilket vore mycket fördelaktigt i din situation.Jag hoppas att jag lyckats besvara din fråga!Mvh,

Försäljning av bostadsrätt

2017-11-05 i Kapitalvinstskatt
FRÅGA |Min mor har sålt sin bostadsrätt. Hon vill nu ge sina fyra barn 100tk var. Har hon nu rätt att dra av den summan vid deklarationen av försäljning av bostadsrätt?
Marie Gergy |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline.Din mor har sålt sin bostadsrätt. Hon behöver därför betala vanlig vinstskatt för försäljningen av bostaden. Hur mycket hon ska skatta beror på om hennes försäljning av bostaden leder till en vinst eller förlust. Det beror också på hur stor denna vinst eller förlust är. I din mors fall så verkar det röra sig om en vinst. Vinsten för försäljningen av bostaden ska räknas samman med hennes inkomster och utgifter i inkomstslaget kapital i deklarationen. När beskattningen av försäljningen är klar så kan hon välja vad hon vill göra med pengarna. I det fallet så kan hon fritt välja att ge sina fyra barn 100 000 kr var. När barnen tar emot pengarna så behöver dem inte betala skatt för att de fått pengarna eftersom det finns ingen gåvoskatt i sverige. Det som din mor alltså behöver göra är att först betala skatt på hela vinsten från försäljningen och sedan kan hon fördela pengarna mellan sina barn. Ni kan även alltid dubbelkolla med Skatteverket hur de ser på detta med avdrag i deklarationen för säkerhetsskull.Hoppas du fick svar på din fråga!Mvh