Uppskovsavdrag bostadsrätt

2015-08-31 i Uppskovsavdrag
FRÅGA |Hej! Min sån sålde bostadsrätt i april 2014. Fick preliminär uppskov med vinsten på Sek 95000. Har köpt en ersättningsbostadsrätt (köpavtal augusti 2015)-(nybyggnation) - men lägenheten blir inflyttningsklar först i slutet av 2016 eller i början av 2017. Han fyller villkoret att han köpte bostadsrätt 2015, men fyller inte villkoret att bosätta sig senast 2 maj 2016. Måste han betala skatt på den sålda lägenheten eller kan han avräkna med köpet av den nyla lägenheten?
Björn Eriksson |Hej, tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.Eftersom din son inte uppfyller villkoret att bosätta sig i ersättningsbostaden senast 2 maj andra året efter det år då ursprungsbostaden såldes (IL 47:9 st 2) så måste det preliminära uppskovet återföras till beskattning.Hoppas att detta besvarade din frågaVänligen

Överlåtelse av fastighet, köp eller gåva?

2015-08-30 i Försäljning av fastighet
FRÅGA |Hej, har en fråga angående att sälja under taxeringsvärdet? Mina föräldrar ska sälja sitt hus till min son och svärdotter. taxeringsvärdet är 1,725000. Har hört att om det ska betraktas som en gåva, måste försäljnings siffran vara 85% av taxeringsvärdet? stämmer detta? Eller dom kan sälja för tex 1,700000?Marknads värdet ligger på mellan 1,800000-2,000000tacksam för svar
Björn Eriksson |Hej, tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.Vid överlåtelse av fastighet är det avgörande för om de ska räknas som köp eller gåva hur stor ersättningen är. Vid fastighetsöverlåtelse tillämpas helhetsprincipen vilket innebär att det räcker med att en del av överlåtelsen räknas som en gåva för att hela överlåtelsen ska klassas som gåva. Som huvudregel använder man sig av taxeringsvärdet för att bestämma fastighetens värde (undantaget om marknadsvärdet understiger taxeringsvärdet vilket inte är aktuellt här) och om ersättningen understiger taxeringsvärdet kommer överlåtelsen alltså att räknas som en gåva.Att försäljningssiffran skulle vara tvungen att vara 85 % av taxeringsvärdet för att det ska betraktas som en gåva stämmer alltså inte utan det räcker att ersättningen understiger taxeringsvärdet.Däremot är man tvungen att betala stämpelskatt på sitt förvärv även om det sker genom gåva om ersättningen uppgår till minst 85% av fastighetens värde, lag om stämpelskatt 5§. Stämpelskatten utgör 1,5% av det högsta av taxeringsvärdet och marknadsvärdet.Hoppas att detta besvarade din frågaVänligen

Vem skattar för en försäljning av en bostadsrätt?

2015-08-29 i Kapitalvinstskatt
FRÅGA |Hej! Min gamla mor är gift med min far och hon har sålt en bostadsrätt som ingen har varit mantalskriven i (endast hon står i köpekontraktet). Han har giftorätt till försäljningsvinsten. Vem ska betala skatten på reavinsten? Kan dom redan nu dela på försäljningsvinsten och dela på skatten eller måste någon avlida först?
Mattias Olsson |Hej,och tack för att du vänt dig till Lawline med din fråga. Reglerna som styr beskattningen vid överlåtelse av bostadsrätt hittar du i inkomstskattelagen (IL). Du hittar IL https://lagen.nu/1999:1229. Gåvor mellan makar regleras i äktenskapsbalken (ÄktB). Den hittar du https://lagen.nu/1987:230.Då det är din mor som stod som ägare är det hon som skattar för försäljningen IL 3:3, 41:1 & 2 & 42:1. De skall alltså inte dela på skatten.När det kommer till vinsten så finns det inget som hindrar din mor från att dela med sig av den till din far. Det som skulle kunna vara problematiskt är om din mor har skulder. Då kan gåvan till din far bli ogiltig i förhållande till de som din mor är skyldig ÄktB 8 kap. De delar alltså inte per automatik på vinsten; detta måste de komma överens om.Är det något som jag har missuppfattat eller är det något annat som du undrar över är du hjärtligt välkommen att höra av dig igen!Bästa hälsningar

Dispens om förtida utbetalning av pensionsförsäkring gäller ej avtalspensionsföräskring

2015-08-29 i SKATTERÄTT
FRÅGA |Jag har en klient som jag hjälper i en svår situation där han efter mångårig sjukskrivning skolat om sig och påbörjat detta arbete. Under sin sjukskrivningsperiod har han tagit smålån för att överleva, samt att han sedan 2000 dras med en relativt stor skuld i samband med en separation och försäljning av en fastighet. Idag kan han inte betala sina lån som tillsammans uppgår till ca 1 MSEK, skulderna för nya för att söka skuldsanering. Han har ett stort sparande i pensionsmedel, varvid ett av dessa sparande är en tjänstepension, han har avslutat sin anställning sedan 2004. Jag har sökt dispens om att denna skall utbetalas för att undvika en total ekonomisk härdsmälta med utmätning av hans lön resterande del av hans liv. Dvs han är idag på obestånd, han har en sjukdomsbild psykiskt, vilket intygats av experter. Skatteverket invänder då att han måste äga sin tjänstepension, och företaget vill inte överlåta den, men ställer sig positiva till att utbetala den om Skatteverket så beviljar vår ansökan. Skatteverket hänvisar till § 17, 18, inkomstskattelagen och hänvisar till att han måste äga sin tjänstepension! Jag kan inte riktigt läsa mig till detta i anvisade paragrafer, jag har bett om ett skriftligt avslag så att jag kan överklaga beslutet.Finns det några prejudikat eller annan argumentation för att lösa denna livsviktiga fråga för min klient. Tacksam för snart svar.
Fredrik Norberg |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Jag förstår det som att du lämnat in en ansökan om dispens för medgivande av förtida utbetalning av pensionssparkonto. Skatteverkets blankett här. Jag förstår det även som att det är fråga om Inkomstskattelagen (1999:1229) kapitel 58, om penisonssparande.I Skatteverkets svar hänvisade de till 17-18§§ som just avser möjligheterna till att ansöka om utbetalning (återköp) eller överflyttning av pensionssparmedel. Mer information om Skatteverkets bedömningsgrund finner man på skatteverkets hemsida här. Som jag förstår regleringen här och möjligheterna till förtida utbetalning (Överlåtelse eller återköp) så gör man en distinktion mellan tjänstepension och privat pensionssparande. Vid tjänstepension står arbetsgivaren som försäkringstagare och arbetstagaren som förmånstagare, emedan alla annan pensionsförsäkring så står man själv som försäkringstagare, IL 58:9.Dem dispensgrunder som anges i 17-18§§ avser, som jag förstår det, just all annan pensionsförsäkring än just tjänstepension. Det vill säga att dispensmöjligheterna förutsätter att man står som försäkringstagare för pensionsförsäkringen vilket man inte gör vid tjänstepension.Tyvärr kan jag inte komma till någon annan slutsats än precis som skatteverket påpekar, att klienten du företräder inte "äger" tjänstepensionsförsäkringen och därmed kan de inte lämna dispens för förtida utbetalning. Detta ter sig naturligt om man tar hänsyn till omständigheterna; i annat fall skulle din klient, genom dispensförfarande vid skatteverkets, tvinga ett annat rättssubjekt (företaget) till en tvingande handling. Jag har försökt hitta praxis på området för att se om frågan prövats tidigare, men det enda jag kan hitta är RÅ 2010 nr. 89, som tyvärr inte behandlar frågan om tjänstepension med däremot berör bedömningsgrunderna för en förtida utbetalning (återköp 18§) och det verkar i vart fall som att din klients personliga förutsättningarna uppfyller kraven för dispens (!) och bör kunna utgöra en bra hänvisning att ta med när man söker dispens. Det är därmed en fråga om vem som "äger" pensionsförsäkringen. Jag ser inget hinder för att arbetsgivaren ska kunna överlåta pensionsförsäkringen till din klient, som därmed skulle kunna ansöka om förtida utbetalning. Men som du beskriver i din fråga så går företaget inte med på det. Tyvärr får jag uppfattningen att din klient har fastnat mellan "två hårda punkter". Skatteverket kan inte lämna dispens om din klient inte äger försäkringen, och företaget vill inte överlåta pensionsförsäkringen. Men då kan man ställa sig två följdfrågor; (1) kan företaget begära dispens om förtida utbetalning, och alternativt (2) vad om företaget skriftligen utfäster sig en förtida utbetalning av tjänstepensionen om visst belopp förutsatt att skatteverket lämnar dispens? Jag förslår att du i förstahand vänder dig till Skatteverket och förhör dig om möjligheterna enligt (2), det kan eventuellt lösa behörighetsproblematiken och jag kan inte förutse något hinder i att skatteverket ska kunna lämna dispens med sådan utfästelse som underlag. Frågan har inte blivit prövad tidigare och det kan vara så att 18§ inte tillåter det, det är däremot skatteverket bäst lämpade för att svara på. I annat fall kan ni få ett överklagbart avslag och därefter få frågan prövad. Sedan skulle ni också kunna undersöka möjligheterna för att få företaget att ansöka om sådan dispens enligt 18§.Avslutningsvis vill jag säga att efter att ha gå igenom regleringen på det här området får jag känslan av att dispens enligt 18§ är tänkt att endast avse pensionsförsäkring som man själv gjort avsättningar för. Rent principiellt verkar lagstiftaren ha tagit ställning till att pensionsmedel en försäkringstagare själv gjort avsättningar för, ska under mycket restriktiva former, kunna begära förtida utbetalning av. Däremot verkar det inte vara meningen att den möjlighet ska finnas för tjänstepensionsförsäkringar, som per definition ägs och betalas av annan än förmånstagaren. Samtidigt kan man fråga sig vilken bärighet detta principiella ställningstagande "bör" få, när grunderna för dispens är uppfyllda. Lagstiftaren har ju tagit ställning för att under vissa former möjliggöra en förtida utbetalning av pensionsmedel och i en sådan situation kan man fråga sig hur stor roll det spelar vilka pensionsmedel som utbetalas, effekten är densamma (förutsatt att företaget medger en förtida utbetalning).---Jag hoppas rådgivningen har varit till hjälp och om något har varit otydligt så är ni varmt välkomna att återkomma till mig på nedanstående kontaktuppgifterMed vänliga hälsningarFredrik Norbergfredrik.norberg@lawline.se

Gåvoskatt tomt

2015-08-31 i Gåvoskatt
FRÅGA |Hej,Min farfar vill stycka av och ge bort en bit tomt till mig i gåva. Planen är att han ska bygga ett fritidshus på tomten som ingår i gåvan. Jag undrar nu om jag kommer behöva skatta för detta? Mvh
Odysseas Georgakakis Paulsson |Hej och tack för att du vänder dig till LAWLINE med din fråga!I inkomstskattelagens 8 kap. 2 § framgår det att förvärv genom gåva är skattefritt. Lagen finner du:https://lagen.nu/1999:1229#A2För att en gåva ska vara skattefri krävs att den är benefik (ges utan motprestation). Om det är så i ditt fall bör du inte oroa dig över att du ska behöva skatta på tomten. Hoppas att du har fått svar på din fråga!Hälsningar

Uppskovsbelopp när storleken på ersättningen för ersättningsbostaden understiger storleken på ersättningen för ursprungsbostaden

2015-08-30 i Uppskovsavdrag
FRÅGA |Hej.Jag och min fru har skilt oss och sålt vårt hus (3.3milj). Vi fick ett överskott på försäljningen på 160.000 gemensamt, 80.000 var, min (ex)fru köpte en bostadsrätts lägenhet (1.1milj) men en kontant insats på 110.000, nu har hon fått besked från skatteverket att hon skal betala reavinst skatt på sin förtjänst. Kan det stämma? hennes förtjänst var mindre än kontantinsatsen i hennes nya lägenhet.Deklarationen säger att om man köper billigare än man säljer skal man betala reavinst skatt, men frågan måste väl ändå vara hur stor förtjänst man haft, då förtjänsten är lägre än insatsen i sin nya bostad! och om man "överför" denna förtjänst i ett nytt köp, bör man då inte kunna göra uppskov på förtjänsten?Hoppas att ni kan förstå min fråga och förklaring, och jag ser fram emot att höra från er.Med vänlig hälsningNiclas
Björn Eriksson |Hej, tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.Ja det stämmer som skatteverket menar att din fru måste betala skatt på sin försäljning.Det beror på att ersättningen hon har betalat för sin ersättningsbostad understiger ersättningen hon fick för sin del i ursprungsbostaden.Tittar vi i inkomstskattelagens 47 kap. 7§ framgår följande. Om ersättningen för ursprungsbostaden (här 1 650 000) överstiger ersättningen för ersättningsbostaden (här 1 100 000), motsvarar uppskovsbeloppet kapitalvinsten (här 80 000) ökad med tidigare uppskovsbelopp (det framgår inga tidigare uppskovsbelopp) och minskad med skillnaden mellan ersättningen för ursprungsbostaden samt ersättningen för ersättningsbostaden. (skillnaden mellan 1 650 000 och 1 100 000 = 550 000)Uppskovsbeloppet blir då 80 000 - 550 000 = -470 000. Detta innebär ju att det inte finns något belopp kvar att göra uppskov med.Hoppas att detta besvarade din frågaVänligen

Återförande av uppskovsbelopp och beskattning vid en försäljning av en del av en bostadsrätt

2015-08-29 i Kapitalvinstskatt
FRÅGA |Hejsan, Jag har en lägenhet som jag införskaffat för ett 8 år sen. Träffade en man och vi är nu sambos i min lägenhet. Jag har skjutit på vinsten av mitt förra hus (523758:-). Jag köpte lägenheten för 3.025.000:-, gjorde senare ett kapitaltillskott på ca 1.2 msek. Marknadspriset idag ca 7 msek. Vi har tänkt att bo kvar här och jag undrar därför, om han nu köper in sig till marknadspris. Räknas inköpspriset inkl kapitaltillskottet? Vad händer med beskattning av vinsten, och vad händer med min uppskjutna skatt?
Mattias Olsson |Hej,och tack för att du vänt dig till Lawline med din fråga. Reglerna som styr beskattningen vid överlåtelse av bostadsrätt hittar du i inkomstskattelagen (IL). Du hittar IL https://lagen.nu/1999:1229. Regleringen kring överlåtelse av bostadsrätter finns i bostadsrättslag (BrL). Den hittar du https://lagen.nu/1991:614.UppskovsbeloppetDu berättar att marknadsvärdet för bostadsrätten är 7.000.000 och att du skall sälja hälften till din sambo för marknadsvärdet (3.500.000). Under förutsättning att det stämmer kommer (523.758 x 3.500.000 / 7.000.000 =) 261.879 (50%) av uppskovsbeloppet att återföras till beskattning IL 47:11. Den andra hälften kommer fortfarande behållas som uppskovsbelopp.Detta belopp skall sedan kvoteras (261.879 x 22 / 30 =)192.044,6 IL 45:33. På den summan skall sedan en skatt om 30 % betalas, vilket resulterar i att (192.044,6 * 0,3 =) 57.613,38 skall betalas i skatt på uppskovsbeloppet IL 65:7.Beskattningen av köpetNär du säljer bostadsrätten så skall du skatta för kapitalvinsten IL 42:1. Du beräknar kapitalvinsten genom att du tar den ersättning som du fått för bostadsrätten och minskar den, lite förenklat, med vad det kostat för dig att sälja bostadsrätten samt ditt omkostnadsbelopp IL 44:13. Om jag skulle utgå ifrån vad du givit för omständigheter ovan så är ditt omkostnadsbelopp de 3.025.000 som du köpte bostadsrätten för IL 44:14 – då endast hälften av bostadsrätten säljs är det dock endast hälften av ditt inköpspris som får läggas till grund för ditt omkostnadsbelopp (1.512.500). Även ditt kapitaltillskott kan bli en del av omkostnadsbeloppet om det, lite förenklat, givits i syfte att amortera lån eller för om-, till- eller nybyggnation IL 46:7. Utan mer information kan jag inte ta ställning till om kapitaltillskottet skall inräknas i ditt omkostnadsbelopp eller inte – det skulle dock, precis som ovan, endast vara hälften av ditt kapitaltillskott (600.000) som räknas in då det endast hälften av bostadsrätten som säljs .Jag kommer att utgå – något som jag inte kan ta ställning till utan mer information, varför mitt ställningstagande i det följande kan vara fel – ifrån att ditt kapitaltillskott skall inräknas i ditt omkostnadsbelopp. Din kapitalvinst skulle då bli 3.500.000 – (600.000 + 1.512.500) = 1.387.500 IL 44:13. Du berättar att ni är bor tillsammans i er lägenhet varför jag kommer att anta att din bostadsrätt är att räknas som en privatbostadsrätt IL 2:8 & 18, detta innebär att kapitalvinsten skall kvoteras till (1.387.500 x 22 / 30 =) 1.017.500 IL 46:18. Av den summan skall du betala 30% i skatt IL 65:7, vilket resulterar i en skatt om (1.017.500 x 0,3 =) 305.250.SummeringUnder förutsättning att även kapitaltillskottet skall räknas till omkostnadsbeloppet, något som jag alltså inte kan ta ställning till, så är den totala summan som du skall betala i skatt 305.250 + 57.613,38 = (362.863,38; men avrundat) 362.863. Vidare bör ni tänka på att det finns vissa formkrav för att en överlåtelse av en bostadsrätt skall vara giltig BrL 6:4 & 5.Skulle ni behöva hjälp med överlåtelsen kan ni komma i kontakt våra samarbetspartners, som är mycket kunniga jurister på familjerättens område, här.Bästa hälsningar

Fråga gällande gåvoskatt

2015-08-27 i Gåvoskatt
FRÅGA |HejUndrar Hur mycket i kontanter kan jag ge bort till typ min dotter eller sambo / hustru utan att någon av dom behöver skatta för detta?TackJohnny
Jakob Borin |Hej och tack för att du vänder dig till lawline!Av 8 kap 2 § inkomstskattelagen framgår att förvärv genom gåvor är skattefria. Du kan därför ge bort hur mycket pengar som helst utan att mottagaren behöver skatta för pengarna. Med vänlig hälsning,