Obegränsat skattskyldighet i Sverige?

2015-05-30 i Inkomstskatt
FRÅGA |HejMin fru fick arbetsvisum i Sverige 2014. Hon och mina barn flyttat till Sverige. Jag fick per automatik visum också. Jag fotsatta mitt arbete i Duabi. Jag har varit och hälsat på i Sverige ca 100 dagrr men folkbokförd i Sverige. Måste jag betala inkomstskatt här i Sverige?
Anes Sabic |Hej,Tack för att du vänder dig till oss med din fråga!Beträffande fysiska personer står bestämmelser om skattskyldighet att finna i 3 kapitlet inkomstskattelagen (IL). I IL skiljer man mellan obegränsad och begränsad skattskyldighet. Jag ska nedan redogöra för vad som juridiskt gäller i ditt fall och slutligen besvara din frågeställningObegränsad skattskyldighet, 3 kap. 3 § IL Att vara obegränsat skattskyldig i Sverige innebär att man har att betala skatt för all sin inkomst. Detta gäller alltså oberoende av om inkomsten intjänats i ett annat land eller i Sverige. Det finns vissa undantag från detta, bland annat om det föreligger interna regler och/eller finns skatteavtal mellan Sverige och ett annat land. För att betraktas som obegränsat skattskyldig i Sverige ska du vara bosatt, vistas stadigvarande eller ha en väsentlig anknytning till Sverige. Beträffande vad som menas med att ha svensk bosättning framgår inte från IL, utan ordet har snarare en allmän innebörd. Det står dock klart att det endast används för den som verkligen är bosatt i Sverige. I detta avseende spelar folkbokföringen en roll i att avgöra vart en person har sin faktiska bosättning, Skatteverket har i tidigare fall ansett att utgångspunkten för vart en person är bosatt är där han är folkbokförd. Dock spelar folkbokföringen inte en avgörande roll, utan en helhetsbedömning måste göras från fall till fall där alla faktiska omständigheter beaktas. Det primära är att avgöra huruvida din bosättning i Sverige verklig och varaktig. Om så är fallet i ditt fall är för mig väldigt svårt att svara på. Troligen kan du heller inte anses ha stadigvarande vistelse i Sverige. Ett riktmärke för vad som betraktas som stadigvarande är en sammanhängande vistelse om sex månader eller mer. I ditt fall är detta knappast uppfyllt.Vid bedömningen huruvida du har en väsentlig anknytning till Sverige måste alla omständigheter tas i beaktande. I 3 kap. 7 § 1 st. finns olika anknytninsgfaktorer som är essentiella att beakta vid denna bedömning. Det föreligger egentligen ingen hierarki mellan dessa. Dock framgår från praxis att vissa av dessa omständigheter väger tyngre än andra. Bland annat nämns bostad och familj som sådana faktorer. I ditt fall skulle jag säga att det torde tala för att du har väsentlig anknytning till Sverige då din familj bor och livnär sig i landet.Begränsat skattskyldighet, 3 kap. 17 § ILFysiska personer som inte är obegränsat skattskyldiga kan vara att betrakta som begränsat skattskyldiga. En sådan skattskyldighet gäller endast inkomst som kan hänföras till Sverige på något sätt, vilket jag tolkar inte är fallet i ditt ärende. Således behöver vi inte fördjupa oss i detta.SlutsatsDet är väldigt svårt att ge dig ett konkret svar för huruvida du är obegränsat skattskyldig i Sverige eller inte. Istället har mitt ovan skrivna svar varit hypotetiskt. Det torde vara att föredra att du kontaktar skatteverket så att deras handläggare får göra en bedömning efter att ha tagit del av all information i ditt ärende. Det skall dock sägas att om skatteverket finner att du är obegränsat skattskyldig så kommer det troligen att bli på den grunden att du har en väsentlig anknytning till Sverige. Att du anses vara bosatt eller har en stadigvarande vistelse i Sverige finner jag som högst osannolikt.Jag hoppas att svaret ändå var till någorlunda hjälp. Om du har några funderingar eller frågor i övrigt, så är du mer än välkommen att kontakta mig. Jag nås bäst via email.Med vänlig hälsning,

Skatterättsliga konsekvenser vid överlåtelse av fastighet

2015-05-22 i Försäljning av fastighet
FRÅGA |Våran son skall överta vårt hus med befintliga lån,Lånen överstiger 85 % av taxeringsvärdet.Hur skall vi göra det förmånligast för honom.Han har fast jobb idag och hyr huset av oss.Lånen är på 487 tkrtaxvärde 377 tkr
Tom Sundin |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline. Inledningsvis ska sägas att det inte är möjligt att veta exakt vilka skatterättsliga konsekvenser som kan uppkomma utan att känna till ert omkostnadsbelopp för fastigheten. Omkostnadsbeloppet är utgifter för anskaffning ökat med förbättringsutgifter, se inkomstskattelagen (IL) 44:14 och 45:11-12.Om ni låter er son överta fastigheten med befintliga lån kommer det att ses som att ni avyttrar fastigheten för 487 000 SEK. Detta blir då er sons anskaffningsutgift som kommer att ligga till grund för omkostnadsbeloppet vid en framtida försäljning. För er del kan dock detta innebära att ni får betala kapitalvinstskatt på avyttringen. Så blir fallet om ni gör en vinst d.v.s. om värdet på de övertagna lånen överstiger ert omkostnadsbelopp. Om ert omkostnadsbelopp understiger 487 000 SEK är det förmånligare för er son om han får fastigheten som gåva. Eftersom den s.k. huvudsaklighetsprincipen tillämpas kommer överlåtelsen att ses som en gåva om ersättningen understiger taxeringsvärdet. I så fall inträder er son i er skattemässiga situation och ni slipper inkomstbeskattning, se IL 44:21.Vänligen,

Försäljning eller gåva vid överlåtelse av bostadsrätt?

2015-05-22 i SKATTERÄTT
FRÅGA |Vi äger en bostadsrätt tillsammans med vår dotter. Hon äger 15% och vi 85%.Inköpspriset var 1.510.000 och vi har ett gemensamt lån på 1.100.000.Marknadsvärdet är 2.400.000 om man tittar på nyligen sålda likadana lägenheter i samma förening.Om vi överlåter bostadsrätten till henne och hon tar över lånet själv, räknas det som en försäljning eller gåva?Tacksam för svar.
Julia Ekerot |Hej, och tack för att ni vänder er till Lawline med er fråga! Frågan rör om det är en försäljning eller gåva. Inkomstskattelagen (1999:1229) (IL) är tillämplig i fallet. Vi kan börja konstatera att övertagande att ett lån räknas som ersättning, vilket innebär att bostadsrätten har överlåtits till ett pris motsvarande lånet (vilket enligt er fråga uppgår till 1.100.000 kr). Ersättningen som har givits är alltså 1.100.000 kr. I er fråga framgår det även att marknadspriset är 2.400.000 kronor. Därför har det skett en överlåtelse till ett pris som understiger marknadsvärdet. Inom skatterätten finns en princip som kallas delningsprincipen. Om man underlåter egendom till ett pris under marknadsvärdet kan delningsprincipen tillämpas. Delningsprincipen innebär att en transaktion delas upp i två delar, alltså delas upp i försäljning och gåva. Delningsprincipen tillämpas på lös egendom, och en bostadsrätt räknas som lös egendom. Därför blir delningsprincipen tillämplig i detta fall. Ett liknande fall har behandlats i RÅ 2009 not 48, där domstolen tillämpade delningsprincipen på en försäljning av en bostadsrätt till ett pris under marknadsvärdet. Det sker alltså en uppdelning i försäljning och gåva. För att det ska räknas som en gåva, krävs att tre gåvokriterier är uppfyllda. Det krävs en gåvoavsikt, en förmögenhetsöverföring samt att transaktionen har skett frivilligt. När det sker överlåtelser till underpris till närstående, råder en presumtion som säger att gåvokriterierna är uppfyllda. I er fråga framgår dessutom även att gåvokriterierna är uppfyllda, eftersom ni vill ge bort bostadsrätten till er dotter mot en ersättning som motsvarar lånet. Det resulterar i en förmögenhetsöverföring som är frivillig.Därför kommer alltså överlåtelsen resultera i en del som räknas som försäljning, och en del som räknas som en gåva. Försäljningsdelen motsvarar den ersättning som erlagts, vilket i detta fall blir 1.100.000 kronor. Resterande del räknas som en gåva. Eftersom er dotter redan äger 15% räknas återstående del som en gåva.Skattefrågor kan med fördel ställas till skatteverket. Deras rådgivning är gratis, och ni når dem på 0771-567 567.Vänliga hälsningar

Underprisöverlåtelse av villa till dotter - Vad blir konsekvenserna?

2015-05-20 i Försäljning av fastighet
FRÅGA |Har 2 barn en dotter en son bor i villa. Nu vill dottern ta över villan som är värderad till ca. 2 mil. Vad sker om hon får köpa för 1.5 mil. och jag ger sonen 500 tusen samt behåller resten själv?
Thommy Södergård Åkesson |Hej, och tack för din fråga!Jag uppfattar din fråga som att det just nu är du som ensam äger villan. Din dotter skall få köpa villan av dig för 1500000 kr och i gengäld (eftersom hon får villan för underpris) ger du 500000 kr till din son samt behåller resten av pengarna.Det blir naturligtvis inga problem med själva köpet. Är det klart att dottern skall köpa hela villan och inte en andel, blir hon ägare till den. Däremot kan skattesituationen påverkas av till exempel försäljning till underpris. I vanliga fall används 44 kap. Inkomstskattelagen (https://lagen.nu/1999:1229#K44) för att beräkna den skatt en säljare av exempelvis ett hus får betala. I korthet beräknas skatten i princip utifrån:"Ersättningen för den avyttrade tillgången" (i ditt fall köpeskillingen, 1500000 kr)minus"omkostnadsbeloppet" (vilket består av vad du själv betalade för huset och vad du har lagt ned på exempelvis renoveringar)Om din dotter senare skulle sälja huset består naturligtvis hennes omkostnadsbelopp bland annat av de 1500000 kr hon betalade dig.Nu är det dock så att du funderar på att överlåta huset till underpris eftersom det egentligen är värt c:a 2000000 kr. Eftersom den så kallade "huvudsaklighetsprincipen" tillämpas inom skatterätten då man säljer privatbostäder kan det bli annorlunda än vad jag nyss skrev. Enligt huvudsaklighetsprincipen behandlas hela överlåtelsen som gåva om ersättningen understiger fastighetens taxeringsvärde. Om det över huvud taget inte finns någon gåvoavsikt (vilket dock tas till utgångspunkt när det gäller närstående såsom barn) blir det inte aktuellt att klassa överlåtelsen som gåva. I detta fall är det väl dock ganska tydligt att ett syfte är att din dotter skall få köpa villan för mindre än vad den är värd, och därmed att hon skall gynnas av köpet. Däremot blir det inte fråga om att betrakta köpet som en gåva om 1500000 kr överstiger villans taxeringsvärde.Om det skulle vara så att din dotters köp av huset klassades som en gåva, skulle resultatet i princip bli att du inte behövde skatta för försäljningen. I gengäld skulle din dotter "ärva" ditt omkostnadsbelopp enligt 44 kap. 21 § Inkomstskattelagen, och därmed räkna med detta vid en senare försäljning. I princip skulle alltså beskattningen skjutas på framtiden.Kort sagt:Om 1500000 kr är under villans taxeringsvärde, skall överlåtelsen betraktas som gåva och du behöver inte skatta. Din dotter övertar ditt omkostnadsbelopp vid en eventuell senare försäljning.Om 1500000 kr är över taxeringsvärdet, skall överlåtelsen betraktas som köp och du får skatta nu medan din dotter får räkna 1500000 kr (+ eventuella senare förbättringskostnader) som omkostnadsbelopp vid en senare försäljning.Hoppas att svaret klarade upp situationen något!Hälsningar,

Reavinstskatt på ärvd stuga

2015-05-27 i Kapitalvinstskatt
FRÅGA |hej! Jag har ärvt en stuga av min pappa och mamma ( mamma lever ännu) fått som gåva och som enskild egendom. Nu ska jag sälja, hur blir det reavinstskatten? Ska jag skatta för pengarna? Om jag nu binder pengarna i en ny fastighet, skjuter man då på ev reavinst? Eller är det andra regler som gäller med en gåva? Med vänlig hälsning,
Beatrice Walldov |Hej och tack för din fråga!Huvudregeln beträffande arv av egendom är att detta är skattefritt enligt 8 kap 2 § inkomstskattelagen. Som arvtagare inträder man dock i den förra ägarens skattemässiga situation (kontinuitetsprincipen) enligt 44 kap 21 §. Detta innebär bland annat att din egendom, vid försäljning anses ha det anskaffningsvärde som din arvlåtare hade för egendomen. Detta anskaffningsvärde används sedan för att beräkna den vinst du gör på att avyttra egendomen och därav hur mycket reavinstskatt du ska erlägga. Inkomst som överstiger anskaffningsvärdet + eventuella förbättringsutgifter (se 44 kap 14 §) från försäljning av egendom utgör kapitalvinst och räknas därför till inkomstslaget kapital enligt 41 kap 1 § inkomstskattelagen.Du ska alltså erlägga på din vinst eftersom detta utgör en kapitalvinst enligt 41 kap 2 § och dessa är skattepliktiga. Hur man beräknar kapitalvinst framgår av 44:13-14 samt 45 kap när det rör sig om fastigheter. Kapitalvinst ska enligt 44 kap 26 § inkomstskattelagen tas upp som intäkt det år som den avyttras. Att försäljning utgör en avyttring framgår av 44 kap 3 §. Möjligheterna att skjuta upp reavinstskatten följer av uppskovsreglerna i 47 kap inkomstskattelagen. Enligt 47 kap 2 § får man göra avdrag för uppskovsbelopp om man:1. tar upp kapitalvinst på grund av avyttring som omfattar en ursprungsbostad,2. har förvärvat eller tänker förvärva en ersättningsbostad, och3. har bosatt sig eller tänker bosätta sig i ersättningsbostaden.Samtliga tre krav måste vara uppfyllda för att man ska kunna göra avdrag för uppskovsbelopp. Vad som utgör en ursprungsbostad framgår av 47 kap 3 §. Det skall röra sig om en privatbostad inom EES som är den skattskyldiges permanentbostad. Vad som utgör en permanentbostad framgår av 47 kap 3 § 2st. Man skall ha bott där antingen:1. under minst ett år närmast före avyttringen, eller2. under minst tre av de senaste fem åren.Vad som räknas till en ersättningsbostad framgår av 47 kap 5a §. Även dessa krav ska vara uppfyllda för att ett uppskov ska kunna beviljas. Eftersom stugan du ärvt troligen inte är att anse som en ursprungsbostad enligt de kriterier som uppställs bör du inte räkna med att kunna begära uppskov med reavinstskatten och du kommer därav att få erlägga skatten det år egendomen avyttras enligt 44 kap 26 § inkomstskattelagen.Hoppas du är nöjd med ditt svar, om inte, eller om du har närmre funderingar är du varmt välkommen att återkomma till oss på Lawline!

Latent skatteskuld vid bodelning

2015-05-22 i Fastighetsskatt
FRÅGA | Hej skulle behöva hjälp med hur mycket min make ska lösa ut mig med då vi ska skiljas. Vi äger ett hus 50/50. Maken ska bo kvar i huset och lösa ut mig. Huset köptes mkt billigt för 225.000. Vi har inga lån på huset. Det har blivit totalrenoverat både utvändigt och invändigt Även tillbyggnader har gjorts såsom orangeri, rastgård m.m. Tror att i dagsläget skulle vi kunna få minst 1.600. 000 och vi tänker ta hit 2 olika mäklare för värdering och den är kostnadsfri. Tacksam för svar!
Ola Silvén |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.Eftersom ni äger hälften var av fastigheten ska din make lösa ut dig med halva marknadsvärdet minskat med den latenta skatteskulden. Överlåtelse genom bodelning är skattefria så någon beskattning vid bodelningen kommer inte ske Inkomstskattelagen (IL) 8 kap. 2 §, här. Däremot ska din make kompenseras för att han förr eller senare kommer att få betala kapitalvinstskatt vid försäljning av fastigheten. Det är denna framtida skatteskuld som kallas för latent skatteskuld. För att få fram den latenta skatteskulden gör man en fingerad försäljning av fastigheten. Marknadsvärdet ska då minskas med anskaffningsvärdet, kostnader för ny-, till-, och ombyggnadskostnader samt mäklararvode. På det belopp sker en hypotetisk beskattning om 22 % vilket är den latenta skatteskulden. Eftersom jag inte vet vilka kostnader ni har haft för renovering och tillbyggnader kan jag inte göra denna uträkning åt er. Vänliga hälsningar,

Gåva av bostadsrätt vid studier

2015-05-21 i Gåvoskatt
FRÅGA |Min dotter äger en bostadsrättslägenhet som är värd en del. Hon tänker nu överlåta 50% av sin lägenhet som gåva till sin pappa. Eftersom hon ska studera några år så har vi upptäckt att det är fördelaktigt på flera sätt att hon inte äger den själv . Hur blir de skatteeffekterna av att hon gör så? Det finns lån på lägenheten.
Ola Silvén |Hej och tack för att din fråga!Gåvor är skattefria enligt inkomstskattelagen (IL) 8 kap. 2 §, här, vilket innebär att det inte kommer ske någon beskattning varken för din dotter eller för hennes far. Detta gäller förutsatt att fadern inte kommer ta över någon del av lånet. Om fadern tar över en del av lånen kommer det i skattehänseende ses som att det sker en försäljning. Utan att vara insatt i er dotters situation ser jag ingen fördel för henne att skänka en del av sin bostadsrätt till sin far. Att äga en bostadsrätt är ingenting som påverkar hennes rätt till studiemedel. Däremot om hon skulle sälja bostadsrätten under studietiden räknas kapitalvinsten som en inkomst vilket kan göra att din dotter kommer över fribeloppet och studiemedlet sätts ner. Mer om detta kan du läsa här. Vänliga hälsningar,

Skattskyldighet på försäljning av fastighet i utlandet

2015-05-19 i Internationell skatterätt
FRÅGA |Hej!Vi är två syskon som har ärvt ett hus av en släkting i Norge för ett par månader sedan. Huset ska nu säljas och har i Norge fått ett taxeringsvärde på 700 000 nok. Huset säljs för 750 000 nok. I Norge behöver jag skatta för vinsten av försäljningen över ingångsvärdet (taxeringsvärdet, altså ska jag skatta för 50 000 kr. Jag är norsk medborgare men bor, arbetar och betalar skatt i Sverige. Ska jag betala skatt även i Sverige och hur mycket ska jag betala?Tack för hjälpen!
Julia Ekerot |Hej, och tack för att ni vänder er till Lawline med er fråga!I detta fall blir Inkomstskattelagen (IL) tillämplig. I Sverige kan man vara obegränsat skattskyldig. Enligt 3 kap 8§ IL innebär obegränsad skattskyldighet att den skattskyldige personen ska beskattas i Sverige för alla sina inkomster i Sverige och i utlandet. Enligt 3 kap 3§ IL är en person som är bosatt i Sverige obegränsat skattskyldig. Även den som stadigvarande vistas i Sverige (minst 6 månader), eller har väsentlig anknytning och tidigare bott i Sverige kan vara obegränsat skattskyldig. Eftersom det i er fråga framgår att ni bor i Sverige, kommer ni alltså att vara obegränsat skattskyldiga i Sverige. Det betyder att ni enligt inkomstskattelagen ska beskattas för alla era inkomster i Sverige. Samtidigt ska fastigheten beskattas i Norge enligt det landets skatteregler. Här föreligger alltså ett anspråk på skatt från två länder.För att undvika eventuell dubbelbeskattning, finns beskattningsavtal mellan Sverige och många olika länder. Sverige har ett avtal med Norge, det nordiska skatteavtalet. Det nordiska skatteavtalet tillämpas enligt artikel 1 i avtalet på personer som har hemvist i en eller i flera av de avtalsslutande staterna. Enligt artikel 4 i avtalet stadgas att med hemvist menas en person som enligt lagstiftning i en stat är skattskyldig på grund av bosättning. Eftersom ni är obegränsat skattskyldig i Sverige på grund av att ni bor i Sverige, är alltså Sverige er hemviststat enligt det nordiska skatteavtalet. I artikel 13.1 i det nordiska skatteavtalet stadgas att vinst som en person med hemvist i en avtalsslutande stat förvärvar på grund av överlåtelse av fast egendom som är belägen i en annan avtalsslutande stat, får beskattas i denna andra stat. Det innebär alltså att fastigheten kommer att beskattas i Norge, eftersom fastigheten är belägen där. Det är alltså Norge som har rätt att beskatta försäljningen av fastigheten i Norge. Däremot stadgas i artikel 25.6 att om en person med hemvist i Sverige förvärvar inkomst eller innehar förmögenhet som enligt bestämmelserna i avtalet får beskattas i en annan avtalsslutande stat, ska Sverige ta upp inkomsten, varefter Sverige kommer avräkna den skatt som betalats i Norge. Det betyder alltså att vinsten tas upp i Sverige, men den skatt som ni betalat i Norge kommer att dras av från det belopp som ska betalas i Sverige. Denna metod kallas Credit-of-tax, och innebär alltså att Sverige beskattar alla inkomster, därefter dras den skatt som betalts i utlandet bort från den skatt som ska betalas. Skattefrågor kan med fördel ställas till Skatteverket. Skatteupplysningen är kostnadsfri, och du når dem på telefonnummer: 0771-567 567.Bästa hälsningar