Fastighetsöverlåtelse med benefikt inslag

2017-01-19 i Försäljning av fastighet
FRÅGA |Hej!Jag har fått en gåva (köpeskilling 0:-), en fastighet som endast är en tomt (objektet rivet och borttagits) och det finns ett pantbrev på 150 000:-, som är en skuld idag. Jag betalar 0:- till givaren, så övertar jag skulden som är på pantbrevet för fastigheten, om jag förstått rätt.När jag övertar skulden på pantbrevet, så har jag egentligen betalt 150 000:- för fastigheten som egentligen skulle vara 0:- Hur ska "formuleringen" vara skrivet i mitt gåvobrev ang Köpeskilling 0:- eller 150 000:- ?Vid försäljning av tomten (500 000:-); Hur räknas vinstskatten, efter vilken summa 0:- eller 150 000:-?Tacksam för svar :-)
Viktor Lennartsson |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline. Vad ni kallar kontraktet/gåvobrevet är egentligen inte det väsentliga utan det som avgör om det är ett köp eller en gåva är handlingens faktiska innehåll. Förklara bara att gåvotagaren, i samband med fastighetsöverlåtelsen, åtar sig att ta över nämnda skulder. En överlåtelse är att betrakta som gåva om följande tre kriterier är uppfyllda: Förmögenhetsöverföring (fastigheten har överförts till dig = uppfyllt) Det finns en gåvoavsikt från givaren (av frågan framgår det tydligt att gåvogivaren uttryckt detta = uppfyllt) Det har skett av frivillighet - (även detta framgår som självklart av frågan = uppfyllt) För att fastighetsöverlåtelsen även skattemässigt ska räknas som en gåva (och inte köp) måste överlåtelsen huvudsakligen vara av så kallat benefikt inslag (dvs huvudsakligen bestå av en gåvodel). Denna huvudsaklighetsprincip härstammar från praxis och innebär att om ersättningen (dvs värdet på lånen du tar över) inte överstiger fastighetens taxeringsvärde räknas hela överlåtelsen som en gåva. Av informationen i frågan verkar det således som att överlåtelsen även skatterättsligt ska betraktas som en gåva.Av 44 kap 21 § Inkomstskattelag (1999:1229) framgår att du som gåvotagare inträder i gåvogivarens skattemässiga situation. Detta får effekt vid en framtida försäljning när du ska beräkna vinsten. Vinsten beräknas, enligt 44 kap 13 §, som skillnaden mellan ersättningen för fastigheten och omkostnadsbeloppet. Omkostnadsbeloppet beskrivs i 44 kap 14 § och består av anskaffningsutgifter (det man köpt för) och förbättringsutgifter (vissa kostnader för ombyggnad och reparation). Eftersom du inträtt i gåvogivaren skattemässiga situation blir din anskaffningsutgift samma som gåvogivarens anskaffningsutgift. Det vill säga om gåvogivaren en gång köpt fastigheten för t.ex. 200 000 kr blir detta belopp din anskaffningsutgift.Om vi ponerar att anskaffningsutgiften är 200 000 kr och du inte har några förbättringsutgifter samt att du får 500 000 kr vid en försäljning blir vinsten 300 000 kr. Den effektiva skattesatsen på kapitalvinst pga fastighetsförsäljning (så länge det rör sig om en privatbostadsfastighet och inte en näringsfastighet) är 22 % enligt 45 kap 33 § och 65 kap 7 §. I det här exemplet blir det således 66 000 kr i skatt.Hoppas detta gav svar på din fråga!

Beaktas inflationen vid beräkning av kapitalvinst?

2017-01-16 i Fastighetsskatt
FRÅGA |Hej , jag har sålt mitt hus (2016).Jag köpte huset 1987 för 425 000krPga inflation så motsvarar 425000 från 1987 i dagens penningvärde ca 800 000kr Kan jag använda mig av det när jag ska beräkna vinstskatt
Jens Ödman |Hej, och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! Genom 1990 års skattereform beskattas kapitalvinster på fastigheter nominellt. Detta innebär att hänsyn inte tas till att viss del av vinsten kan bero på inflationen, att uppräkna omkostnadsbeloppet med hänsyn till penningvärdets förändring är således inte möjligt. Vänligen,

Parkeringsförmån: beskattning och avdragsrätt.

2017-01-07 i Avdrag
FRÅGA |HejJag har ett aktiebolag. Mitt företag leasar en bil. Mitt företags adress är samma som min hemadress då jag har kontoret på hemadressen men är ut på olika företag under veckan.Jag betalar för en boendeparkering privat. Men tycker att företaget kan stå för den.Har företaget rätt att betala parkeringen och dra av den som en kostnad?Utan att jag blir förmånsbeskattad pga att det är samma adress som min hemadress?
Sotirios Apostolou |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Jag inser från din fråga att den leasade bilen utgör en bilförmån. Återkom gärna med kommentarer eller följdfrågor om så inte är fallet. Under förutsättning att det handlar om en förmånsbil är fri uppställningsplats vid arbetsplatsen skattefri (detta framgår utav Handledning för beskattning av inkomst och förmögenhet vid 2004 års taxering (HL) p. 251 par. 17.2.45). Detta har de följande två konsekvenserna. För det första ska du inte bli förmånsbeskattad, men för det andra får parkeringsförmånen inte dras av. Anledningen är att det endast är skattepliktiga förmåner som får dras av. Det är emellertid så att det har kommit in flera frågor till Skatteverket om parkeringsförmånen. På grund av detta har de utfärdat olika skrivelser som reglerar förmånen mer i detalj. Det finns ingenting på deras hemsida angående just ditt fall, men jag anser att det skulle vara lämpligt att kontakta Skatteverket med detaljer om din situation för att ta reda på huruvida det möjligtvis finns något undantag till den ovanstående regeln. Jag hoppas att du fått svar på din fråga.Vill du få frågan närmare utredd kan du skicka din frågeställning till vår Expresstjänst och få en utredning inom 3 dagar. Se http://lawline.se/lawline-express eller klicka på knappen till höger.Med vänliga hälsningar,

Avdrag för dubbel bosättning

2017-01-05 i Avdrag
FRÅGA |Hej, jag har en skattefråga.Jag har hela tiden varit anställd på ett företag i Gbg. Jag tog tjänstledigt för studier i Växjö. Sedan jobbade jag på sommarmånaderna men hade kvar lägenheten i Växjö. Kan jag göra avdrag för dubbelt boende? Vad gäller om man inte jobbar hela månader utan 5-6 dagar i månaden? Har ju boende på två orter.Med vänlig hälsningFörvirrad student
Sotirios Apostolou |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Huvudsakligen regleras frågan i inkomstskattelagen (i det följande IL) 12 kap. 18-22§§. Enligt skatteverket finns de förutsättningar som tillämpas i praktiken i IL 12 kap. 19 och 20§§. Sammanfattat måste du, för att kunna göra avdrag, ha flyttat till en ny bostadsort på grund av ditt arbete, ha behållit en bostad på den tidigare bostadsorten och arbeta längre än 50 kilometer från bostadsorten.Avdraget omfattar "den faktiska utgiften," som skatteverket säger, och får göras under längst två år. Ränteutgifter kan inte tas med i avdraget utan dras under inkomst av kapital. Från din berättelse framgår det att du får göra avdrag för den bostad du behåller i Växjö medan du arbetar i Göteborg, men det skulle vara lämpligt att kontakta Skatteverket med ytterligare detaljer för att specificera vad som skulle gälla beloppsmässigt i just ditt fall. Innan du gör det skulle du möjligtvis ha nytta av att ta reda på vad de säger om frågan här (sammanfattat) och här (mer i detalj). Jag hoppas att du fått svar på din fråga.Vill du få frågan närmare utredd kan du skicka din frågeställning till vår Expresstjänst och få en utredning inom 3 dagar. Se http://lawline.se/lawline-express eller klicka på knappen till höger.Med vänliga hälsningar,

Överlåtelse av fastighet till barn - försäljning eller gåva?

2017-01-16 i Försäljning av fastighet
FRÅGA |Hej! Äger en fritidsfastighet medtaxeringsvärde 2016 om 309000 kr. Vill överlåta till våra 2 söner (,finns inga särkullbarn) med 50% var.Överväger en regelrätt försäljning med köpeskilling strax över taxeringsvärdet vilket bör ge liten reavinst för mor och far, men genererar väl en högre skatt för köparna (sönerna) den dagen de säljer..?En av sönerna är gift och den andra sambo: vill dock att ägarandelen i fastigheten skall vara sönernas enskilda egendom.Om ovanstående jämförs med att överlåta fasigheten som gåva, hur ser skattesituationen ut 2017?Tacksam för era synpunkter/Med vänlig hälsning!
Cecilia Lenman |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!För att göra mitt svar mer överskådligt har jag valt att dela upp svaret under två rubriker som var och en beskriver den skattemässiga konsekvensen av att överlåta fastigheten genom en försäljning respektive genom gåva.Överlåtelse genom försäljningInledningsvis är det viktigt att påpeka att om ersättningen för en fastighet understiger fastighetens marknadsvärde är överlåtelsen ett s.k. blandat fång eftersom den delvis innebär en gåva, delvis innefattar en ersättning. För att avgöra hur blandade fång ska beskattas tillämpas vid fastighetsöverlåtelser den s.k. huvudsaklighetsprincipen. Denna innebär att hela överlåtelsen betraktas som ett köp om ersättningen överstiger eller motsvarar taxeringsvärdet, dvs. i ert fall 309 000. Motsatsvis betraktas hela överlåtelsen som en gåva om ersättningen understiger taxeringsvärdet. Om ni vill att överlåtelsen i skattemässigt hänseende ska betraktas som en försäljning är det alltså viktigt att ersättningen vid en försäljning överstiger taxeringsvärdet eftersom konsekvensen av att den inte gör det blir att hela överlåtelsen istället betraktas som en gåva. Ni kommer i detta fall att befinna er i samma skattemässiga situation som den som jag beskriver under den andra rubriken. Betraktas överlåtelsen som en försäljning kommer ev. kapitalvinst att beskattas enligt 42 kap. 1 § inkomstskattelagen (IL) (här). Det är dock bara 22/30 av kapitalvinsten som beskattas enligt 45 kap. 33 § IL (här).Kapitalvinsten från en fastighetsförsäljning beräknas genom att man från ersättningen (vad era söner betalar för fastigheten) drar av det s.k. omkostnadsbeloppet, se 44 kap. 13 § IL (här). Omkostnadsbeloppet består dels av er anskaffningsutgift för fastigheten, dels kostnader för ev. förbättringsutgifter som ny-, till- och ombyggnader samt förbättrande reparationer, 44 kap. 14 § IL (här). Är resultatet positivt har ni gjort en kapitalvinst och kommer att beskattas med en skattesats om 30 % på 22/30 av vinsten. Man kan dessvärre inte villkora ett köp på ett sådant sätt att man gör fastigheten till förvärvarens enskilda egendom. Däremot kan era söner givetvis genom äktenskapsförord (den gifta sonen) eller samboavtal (den samboende sonen) bestämma att deras respektive andel ska vara enskild egendom/inte vara samboegendom och således tillfalla era söner vid en ev. bodelning.Överlåtelse genom gåvaGåvor beskattas inte enligt 8 kap. 2 § IL (här) och ni kommer således, om ni väljer att överlåta fastigheten som en gåva, inte att beskattas. Konsekvensen av att överlåtelsen sker i form av gåva blir istället att förvärvaren (era söner) inträder i er skattemässiga situation, vilket innebär att era söner vid en ev. senare försäljning av fastigheten tillgodoräknar sig er anskaffningsutgift samt de förbättringsutgifter som ni haft, se 44 kap 21 § IL. De är alltså summan av dessa som kommer att utgöra era söners omkostnadsbelopp vid beräkningen av kapitalvinsten när/om era söner avyttrar fastigheten.För att försäkra er om att andelen i fastigheten blir era söners enskilda egendom kan detta villkor skrivas in i det gåvobrev som upprättas för överlåtelsen.Den skattemässiga skillnaden mellan en försäljning och gåva ligger sammanfattningsvis i både vem som beskattas och beskattningstidpunkten.Har du ytterligare frågor är du välkommen att höra av dig!Med vänlig hälsning,

Hur fungerade gåvoskatten?

2017-01-13 i Gåvoskatt
FRÅGA |När gåvoskatten fanns (den är ju borttagen nu) hur mycket skatt var det på de. Vvem betalade skatten, givaren eller mottagaren?
Stina Jansson |Hej, och tack för din fråga! När gåvoskatten fanns i Sverige reglerades denna i Lag (1941:416) om arvsskatt och gåvoskatt. Du hittar lagen här.Vem betalade skatten? Enligt 2 § i lagen så står det att ”skattskyldig är den som förvärvar egendomen”. Det innebär att det alltså var mottagaren som betalade skatten. Hur mycket skatt var det? Detta beror helt på vilket belopp det rörde sig om, och till vem gåvan var. Du kan framförallt läsa mer ingående om detta i den ovan nämnda lagens 28 §. Hoppas att detta gav dig svar på din fråga. Vänliga hälsningar

Deklaration av ersättning från utländsk arbetsgivare

2017-01-05 i Internationell skatterätt
FRÅGA |Hej,Jag bor i Sverige och har blivit erbjuden en projektanställning hos ett bolag i Hong Kong under 3-4v. Under denna tid skall jag identifiera ett antal potentiella leverantörer i Sverige för ett projekt i Kina och sedan lämna över namn och kontaktpersoner till min arbetsgivare i Hong Kong för den fortsatta dialogen. Arbetet skall utföras helt och hållet via internet och telefon och jag kommer vara stationerad i Sverige. Min ersättning är kommissionsbaserad i det fall Hong Kong bolaget kommer använda något av dem företag jag kvalificerat till dem. MEN utbetalningen kommer att ske till ett Hong Kong konto som jag får öppna i samband med utbetalningen. Nu till frågan, kan jag använda dem pengarna i Sverige genom betalkort? Eller måste jag flytta över dem till Sverige och skatta innan jag kan använda dem? För jag kommer enligt ovan upplägg att få skatta enligt lokala Hong Kong regler.Med vänlig hälsning,Nyfiken men skeptisk
Sotirios Apostolou |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Som jag förstår din fråga är situationen så att du ska utföra arbetet åt en utländsk arbetsgivare som inte har något fast driftställe i Sverige. Först och främst skulle jag vilja påpeka att du, på grund av din bosättning i Sverige, är obegränsat skattskyuldig här i landet (inkomstskattelagen, i det följande IL, 3 kap. 3§ 1 st. 1 p.). Detta innebär att din skattsklydighet omfattar alla dina inkomster, inklusive inkomster från utlandet (IL 3 kap. 8§). I detta fall ska du själv betala preliminär skatt till Skatteverket genom att lämna en preliminär inkomstdeklaration. Utifrån upplysningarna i denna får du ett beslut från Skatteverket om hur mycket skatt som ska betalas (SA-skatt). Du ansvarar själv för inbetalning av den preliminära skatten som ska ske månadsvis. Du kan få ytterligare information som kan vara relevant för ditt fall här. Faktumet att du också ska beskattas i Hong Kong påverkar inte din svenska skattskyldighet. Sverige har ingått dubbelbeskattningsavtal med flera länder just för att undvika dubbelbeskattningen men jag känner inte till något sådant avtal med Hong Kong som skulle täcka just din situation. Ifall det inte finns dubbelbeskattningsavtal mellan Sverige och Hong Kong ska din ersättning beskattas i båda länderna. Jag hoppas att du fått svar på din fråga.Vill du få frågan närmare utredd kan du skicka din frågeställning till vår Expresstjänst och få en utredning inom 3 dagar. Se http://lawline.se/lawline-express eller klicka på knappen till höger.Med vänliga hälsningar,

Fastighets taxeringsvärde och överklagande av Skatteverkets beslut

2017-01-05 i SKATTERÄTT
FRÅGA |Jag har en fråga angående taxerings värdet av fastighet.Jag äger ett hus som bland grannar och bekanta betraktas som ett ”ruckel”.Det är både ut och invändigt eftersatt underhåll plus en hel del skador som uppkommit p.g.a. icke slutförd dränering samt värmesystem som inte fungerar (16 av 18 elementet skadade), värmepump som inte fungerar plus nerrivet garage p.g.a. av samma förhållanden.Sedan 4 år tillbaka går jag igenom skuldsanering och när densamma inledes anlitade KFM en oberoende värderingsfirma för att fastställa värdet av fastighet och bedöma om det skulle bli pengar över att betala på skulderna. Resultat av värderingen blev att fastigheten värderades till 200 000 och skulle inte lämna något utrymme för att betala på skulderna och att flytta till en lägenhet skulle bli dyrare än att bo kvar.Med anledning av det som berättar ovan ansökte en ny taxeringsvärdet av fastigheten hos Skatteverket, jag fick en sänkning som är minimal, jag har tros all fortfarande ett taxeringsvärde på över 1 miljon kronor.Hur kan jag göra för att sänka taxeringsvärdet? Finns det något som jag kan göra?Jag har begär en okulär besiktning från Skatteverket utan resultat.Tack för ett svar.Med vänlig hälsning
Sotirios Apostolou |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Taxeringsvärdet sätts av Skatteverket enligt principerna i fastighetstaxeringslagen (i det följande FTL) utan den individens medverkan. Som jag förstår din fråga, finns det i ditt fall förhållanden som inverkar på fastighetens marknadsvärde. Om inverkan är "påtaglig", vilket innebär att fastighetens värde höjs eller sänks med minst 3% och minst 25 000 kr, så finns det säregna förhållanden och du får be Skatteverket till justering, enligt FTL 7 kap. 5§. Är du inte nöjd med Skatteverkets beslut så får du överklaga det "hos den förvaltningsrätt inom vars domkrets den taxeringsenhet som överklagandet avser är belägen" (FTL 21 kap. 1§ 1 st.). Jag hoppas att du fått svar på din fråga.Vill du få frågan närmare utredd kan du skicka din frågeställning till vår Expresstjänst och få en utredning inom 3 dagar. Se http://lawline.se/lawline-express eller klicka på knappen till höger.Med vänliga hälsningar,