Sponsring till idrottsförening

2017-03-22 i Inkomstskatt
FRÅGA |Om man betalar en summa för ett samarbete med en idrottsförening för att visa upp sitt varumärke - hur betalas reklamskatten då? Vad skattas man på?Mvh,Vendela
William Sandell |Hej! Tack för att du vänder dig till oss på Lawline!Din fråga berör sponsring till en idrottsförening. Med sponsring förstås i regel att ett företag (sponsorn) lämnar ekonomiskt stöd till en verksamhet av idrottslig, kulturell eller annars allmännyttig natur. Utgifter för sponsring ska tas upp till beskattning i inkomstslaget näringsverksamhet, 15:1 Inkomstskattelagen (IL). Utgifter för sponsring kan vara avdragsgilla som reklam eller annan marknadsföring om de utgör omkostnader för intäkternas förvärvande eller bibehållande, 16:1 IL. För att avdrag ska ges krävs det att sponsorn erhåller direkta motprestationer av den sponsrade. Avdrag medges endast för värdet av motprestationerna. Motprestationerna ska värderas till marknadsvärdet. Om sponsringen endast är avsedd att ge sponsorn förbättrad image och goodwill är den att betrakta som gåva och därmed inte avdragsgill. De delar av ersättningen som avser offentlig­görande av reklam är det reklamskatt på. Skattesatsen är 7,65 procent. Se rättsfallen RÅ 2001 ref. 31 I och II för gränsdragningen mellan avdragsgilla omkostnader och icke avdragsgilla gåvor.Vänlig hälsning,

Kapitalvinstbeskattning vid försäljning av fastighet

2017-03-21 i Reavinstskatt
FRÅGA |jag har byggt fritidshuset 1973, taxeringsvärdet är 1100000:- kronor.om jag säljer för taxeringsvärdet hur stor är reavinsten ?
Jonas Wester |Hej, tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.För svar på din fråga kan vi se till inkomstskattelagen, särskilt till 44 kap. 13 § inkomstskattelagen för att se till huvudregeln angående kapitalvinst (reavinst). Bestämmelsen anger att vi ska ta försäljningssumman minus omkostnadsbeloppet (=anskaffningsvärdet + förbättringsutgifter) för att få ut kapitalvinsten (reavinsten).Det som behövs för att räkna ut en exakt kapitalvinst (reavinst) för din försäljning är alltså omkostnadsbeloppet och inte taxeringsvärdet.Om du får ut en kapitalvinst (och inte en kapitalförlust) av din försäljning ska denna vinst beskattas. Du har dock rätt till en kvotering av vinstbeloppet, som alltså gör att du endast skattar på en del av beloppet. Kvoteringen får du fram genom att ta vinstbeloppet x 22/30 (enligt 45 kap. 33 § inkomstskattelagen). På detta belopp ska sedan 30 % dras i skatt.Återkom gärna med ditt omkostnadsbelopp om du vill ha ett exakt svar på vad din kapitalvinst (reavinst) blir.Hoppas att mitt svar har varit till hjälp!Med vänlig hälsning,

ROT-avdrag: kan fördelas fritt mellan sambor.

2017-03-19 i Avdrag
FRÅGA |Om man är sambos, äger en bostadsrätt gemensamt och har anlitat hantverkare med ROT-avdrag. Nu år 2016 är slut inser man att bara den ena ägaren kan tillgodogöra sig skattereduktionen. Frågan till er lyder: går det att justera detta i inkomstdeklarationen (den ena ägaren tar upp även den andras skattereduktioner) eller måste detta kommuniceras med Skatteverket? MvhJeanette
Sotirios Apostolou |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Enligt Skatteverkets information om skattereduktion för rot- och rutarbete fr.o.m. 2016 är det så att skattereduktion för rotarbete kan medges den som betalat 70 procent av arbetskostnaden. De allmänna villkoren måste givetvis också vara uppfyllda, nämligen:- Det utförda arbetet ska vara hänförligt till sökandens hushåll. – Den som ansöker om skattereduktion ska äga och bo i det småhus, den ägarlägenhet eller den bostadsrätt där arbetet utförts. – Arbetet får inte utföras av den som begär skattereduktion eller närstående till denne. – Utföraren ska vara godkänd för F-skatt när avtalet om arbetet träffas eller när ersättningen betalas ut. - Skattereduktion medges även den som utgett ersättning för husarbete avseende förälders hushåll eller fått en förmån av husarbete avseende förälders hushåll. Dessutom måste den som ansöker om skattereduktion äga hela eller del av småhus, ägarlägenhet eller bostadsrätt som föräldern bor i.Det framgår av det ovanstående att det endast kan vara en person som betalat 70% av arbetskostnaden och följaktligen kan medges skattereduktionen. Jag tolkar din fråga som om du vill veta huruvida skattereduktionen får utnyttjas av en annan person än den som faktiskt har rätt till den. I annat fall är du välkommen att återkomma med följdfrågor. Angående denna fråga är situationen sådan att sambor fritt kan fördela det slutliga rot- eller rutavdraget mellan varandra. För skattereduktion för Rotarbete måste den som tar emot skattereduktionen, förutom att tillhöra samma hushåll, äga bostaden där arbetet utförts. Den man fördelar till måste ha fyllt minst 18 år under 2016 och vara obegränsat skattskyldig i Sverige, dvs måste vara bosatt här. Precis som du säger måste detta kommuniceras till Skatteverket: Både den som vill överlåta och den som vill överta en slutlig skattereduktion ska begära det som övrig upplysning i sin deklaration. Någon ändring i skattereduktion för rot-/rutarbete som förtrycks i deklarationen görs inte. Eventuell ändring görs när din deklaration handläggs av Skatteverket.Jag hoppas att du fått svar på din fråga!Ovan svar är vad som inryms inom vår gratisrådgivning, behöver du vidare rådgivning rekommenderar jag att du kontaktar någon av de specialiserade jurister Lawline samarbetar med. Du kan boka tid på ett kontor nära dig direkt via http://lawline.se/boka alt klicka på knappen till höger.Med vänliga hälsningar,

Kan mina spanska föräldrar köpa ut min f.d. sambo ur bostadsrätt och sen ge mig deras del?

2017-03-19 i Gåvoskatt
FRÅGA |Hej,Jag undrar över hur det ser ut om jag köper ut min före detta sambo från våran gemensamma bostadsrätt med hjälp från mina föräldrar som är spanjorer och bor i Spanien. Kan de vara delägare i bostadsrätten utan att själva bo i den? Är detta möjligt undrar jag i nästa steg om de sedan kan skriva över sin del på mig i ett gåvobrev och hur detta ev. skulle beskattas med anledning av att jag som gåvomottagare är i Sverige och de som gåvogivare är i Spanien? Är det skattelagstiftningen i Sverige eller Spanien som gäller?Tack!MVH
Jonas P. Lind |Hej och tack för att du riktar din fråga till oss på lawline.Kan dina föräldrar bli ägare till halva lägenheten? Ja, Vad som händer när dina föräldrar köper ut din f.d. sambo ur er bostadsrätt är helt enkelt att de blir ägare till lägenheten. Att de bor i Spanien påverkar inte deras möjlighet att äga bostadsrätt i Sverige.Blir det någon skatt när dina föräldrar köper ut din f.d. sambo?Ja det blir det, men det är din sambo som anses göra en vinst här. (Beroende på vad sambons del av lägenheten säljs för). Dina föräldrar kommer inte att betala någon skatt för detta. Din f.d. sambo kommer dock att behöva betala 22 % skatt på den realisationsvinst hon/han gör. Realisationsvinsten är försäljningspriset minus priset då lägenheten köptes. Det innebär alltså att om dina föräldrar köper ut din Sambo för samma pris som du och sambon betalade för lägenheten så kommer inte sambon behöva betala någon skatt alls, men ju mer hon/han får i vinst vid försäljningen, desto högre blir skatten. Skatteverket har en del information här om hur kapitalvinsten beräknas på en bostadsrätt eftersom inre reparationsfond och vissa andra avgifter också får räknas av från vinsten. Om sambon flyttar ut och skaffar en ny lägenhet behöver hon/han inte betala skatt nu utan kan eventuellt få rätt till uppskovsbelopp, det är ju något du kan tips om men något jag inte förklarar här utförligare eftersom det inte berör dig eller lägenheten. Kan dock vara bra att tipsa om ifall ni kommer bra överens annars. Kan dina föräldrar sedan ge dig den halva av bostadsrätten som de köpt?Här är svaret lite osäkert eftersom två olika skattesystem kommer in i bilden. Jag vet inte hur systemet ser ut i Spanien, men i Sverige är gåvor och arv skattefria. Hade dina föräldrar varit svenska och omfattats av svensk skattelagstiftning så hade gåvan varit skattefri och det finns inga som helst problem för dem att ge dig deras halva av bostadsrätten.Det kan vara så att du blir skatteskyldig i Spanien för en sådan gåva eftersom du kanske klassas som "obegränsat skattskyldig" i Spanien och därmed ska betala skatt i Spanien för inkomster/gåvor du får i Sverige. Man kan nämligen beskattas precis som invånare även i stater man har flyttat ifrån om man har stark anknytning dit... Huruvida du beskattas för att ta emot en sån gåva i Spanien eller om dina föräldrar beskattas i Spanien får du alltså kolla upp med någon som kan spansk skatterätt. I Sverige kommer du inte att beskattas.Vad som händer när du säljer bostadsrätten:Eftersom du får en del av bostadsrätten i gåva av dina föräldrar så kommer ju de enligt svensk rätt inte att betala någon skatt och inte du heller. Anledningen till det är att du istället inträder i deras skatteskyldighet. Dvs, när de ger bort lägenheten till dig så ger de även bort en potentiell skatteskuld som ligger i den halvan av lägenheten. Om lägenheten köptes för exempelvis 1 000 000 kr när du och sambon köpte den och dina föräldrar sedan köper ut sambon för 600 000 så kommer det ses som att din anskaffningskostnad för lägenheten blir 1 100 000 kr och det är då den anskaffningskostnad du skall använda för att beräkna din realisationsvinst vid en senare försäljning. Det är dock inget jag ska gå in på för mycket här eftersom det inte finns något som antyder att du ska sälja lägenheten snart. Hoppas att du är nöjd med svaren på dina frågor och att det inte finns gåvoskatt i Spanien, om det finns det kan det vara bättre att du istället lånar pengar av dina föräldrar för att köpa lägenheten själv eftersom det då inte utlöser någon gåvoskatt. Med vänliga hälsningar,

Beskattas kapitalvinst på aktieförsäljning när man bott 40 år i Kanada?

2017-03-21 i Internationell skatterätt
FRÅGA |Jag bor i Kanada sedan 40år och har aldrig behövt deklarera i Sverige. (Är jag vad som kallas för begränsat skatteskyldig?) Nu kommer jag att ärva en del aktier i svenska bolag av min svärfar och sälja de omedelbart. Mina systrar som är bosatta i Sverige kommer att sälja deras aktier också och ska deklarera för kapitalvinst enligt arvlåtares omkostnadsbelopp - enligt kontinuitetsprincipen. Förstår jag rätt att jag, som är bosatt utanför Sverige och bara besöker mina systrar tre veckor vart annat år, inte behöver deklarera någon kapitalvinst?
Cecilia Lenman |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Reglerna om inkomstbeskattning finns i huvudsak i inkomstskattelagen (IL). Inledningsvis kan konstateras att en obegränsad skattskyldighet innebär att man är skattskyldig i Sverige för samtliga inkomster, medan en begränsad skattskyldighet innebär att endast vissa specifika inkomster beskattas här. Som fysisk person är man begränsat skattskyldig om man inte uppfyller minst en av kriterierna för att vara obegränsat skattskyldig. Kriterierna för obegränsad skattskyldighet är (1) att man är bosatt i Sverige, (2) att man stadigvarande vistas i Sverige, (3) att man har väsentlig anknytning till Sverige (3 kap. 3 § IL). Vid bedömningen om man har väsentlig anknytning till Sverige tar man framför allt hänsyn till om man har sin familj i Sverige och om man har bostad för åretruntbruk i Sverige, men flera andra faktorer kan tas in i bedömningen (3 kap. 7 § IL).Eftersom du bott i Kanada i 40 år är det troligen så att du anses sakna väsentlig anknytning och således är begränsat skattskyldig i Sverige. Frågan blir följaktligen om den kapitalvinst du gör när du säljer nämnda aktier är en sådan inkomst vilken du som begränsat skattskyldig är skattskyldig för. Den som är begränsat skattskyldig är som huvudregel skattskyldig för kapitalvinst vid avyttring av delägarrätter, dvs. aktier. Detta gäller dock endast om man under avyttringsåret, dvs. samma år som du säljer dina aktier, eller något av de tio föregående åren har varit bosatt i Sverige eller stadigvarande har vistats i landet (3 kap. 19 § IL). Eftersom du inte bott och – utgår jag från – inte heller stadigvarande vistats i Sverige under de senaste 10 åren är du, precis som du anat, inte skattskyldig i Sverige för den kapitalvinst som uppstår när du säljer aktierna.Hoppas du fick svar på din fråga!Med vänlig hälsning,

Inkomster av uthyrning av bostadsrätter från aktiebolag beskattas i näringsverksamhet

2017-03-19 i Företagsbeskattning
FRÅGA |Vad händer juridisk och skattemässigt om ett aktiebolag köper samtliga bostadsrätter i en bostadsrättsförening? Exempelvis då en villafastighet gjorts om till en bostadsrättsförening om 3 st bostadsrättslägenheter.Hur beskattas detta aktiebolag som äger samtliga lägenheter om dessa används för uthyrning till företag alt privatperson?
Sotirios Apostolou |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Då frågan är väldigt allmänt hållen kommer svaret generellt behandla beskattning av aktiebolagets inkomster från uthyrning av bostadsrätterna. Har du några mer specifika funderingar om saken är du välkommen att återkomma med följdfrågor.Det är så att ett aktiebolag endast kan ha inkomster av näringsverksamhet (13 kap. 2 §§ inkomstskattelagen, i det följande IL), följaktligen beskattas inkomsterna från uthyrning i detta inkomstslag (15:1 IL). Skattesatsen är 22% (65:10 IL). Företaget kan dock dra av avgifter till föreningen, utgifter som hänför sig till reparation och underhåll samt räntor på eventuella lån (16:1 IL). Utgifter för ny-, till- eller ombyggnad som fastighetsägaren omedelbart blir ägare till ska dock dras av genom årliga värdeminskningsavdrag (19:26 IL).Jag hoppas att du fått svar på din fråga!Ovan svar är vad som inryms inom vår gratisrådgivning, behöver du vidare rådgivning rekommenderar jag att du kontaktar någon av de specialiserade jurister Lawline samarbetar med. Du kan boka tid på ett kontor nära dig direkt via http://lawline.se/boka alt klicka på knappen till höger.Med vänliga hälsningar,

Behöver jag betala skatt för arv från utlandet i Sverige?

2017-03-19 i Arvsskatt
FRÅGA |Jag är en svenska medborgare person och har arv pengar från hemland hur jag kan hämtar hit för att inte få nåt problem som regel?Är arv pengar skattefri?Hur ska man börja ? Bevis papper först eller pengar? bevis papperinnebär att detta pengar är från arv från domstol och advokat som bevisar. Hälsningar
Jonas P. Lind |Hej och tack för att du ställer din fråga till oss på Lawline!Om du numera bor i Sverige så omfattas du av svensk skattelagstiftning. Men(!) du kan även omfattas av utländsk skattelagstiftning beroende på hur stark anknytning du har till landet som du ska få pengar ifrån.I Sverige så är gåva och arv skattefritt. Det framgår i Inkomstskattelagen 8:2. När det gäller Sverige finns det alltså inga krav på att du ska betala in skatt för arvet.Om arv beskattas i landet där den du ärver ifrån levde kan jag tyvärr inte svara på eftersom det är olika i alla länder. Du bör därför kolla upp det i det landet. Beroende på hur stort arvet är så kan det medföra problem att föra det ut ur landet till dig här i Sverige, så det är också något du borde kolla upp. Man får ofta inte flytta stora summor pengar in och ut ur länder hur som helst. Mina råd:Kolla upp om det blir skatt i landet där arvet kommer ifrån.Kolla upp om det finns gränser för hur mycket pengar man får flytta ut ur landet.Svensk skatt kommer du inte behöva bry dig om.Jag beklagar bortgången av din anhörige och hoppas att du inte kommer beskattas i det landet för arvet.Med vänliga hälsningar,

Skattemässiga fördelar med att skänka bort tillgångar?

2017-03-19 i Kapitalvinstskatt
FRÅGA |En fastighet utan lån och en registrerad ägare.Viket är fördelaktigast skattemässigt att skänka huset till 4 arvingar som sedan säljer huset eller att sälja huset först och sedan skänka pengarna till arvingarna?
Cecilia Knutsen |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Jag tolkar din fråga som att du vill veta vilket av ovanstående alternativ som gör att dina arvingar får ut störst summa pengar. Svaret på den frågan blir att det inte spelar någon roll. Lika mycket skatt kommer att behöva betalas för husförsäljningen oavsett om det är du som säljer huset nu direkt eller om du skänker huset och låter arvingarna sköta försäljningen. Den s.k. kontinuitetsprincipen innebär att om en tillgång förvärvas genom gåva så inträder förvärvaren i den tidigare ägarens skattemässiga situation. När arvingarna säljer det hus som de fått av dig kommer de få betala samma skatt som du skulle ha betalat vid en försäljning där du står som säljare. Kontinuitetsprincipen framgår av 44 kap. 21 § Inkomstskattelagen. Svaret på frågan blir alltså att det blir lika mycket att betala i skatt oavsett vilket av alternativen du väljer. Den vinst som skatten beräknas på kommer att bli samma oavsett om det är du eller arvingarna som säljer huset. Skillnaden blir att om du gör som alternativ 1: ”Skänker huset till arvingarna som sedan säljer huset” blir det arvingarna som ska betala skatten. Om du gör enligt alternativ 2: ”Säljer huset först och sedan skänker pengarna till arvingarna” blir det du som får betala skatten. Dock blir ju den summa som slutligen tillfaller arvingarna densamma oavsett alternativ. Hoppas att du fick svar på din fråga.Vänliga hälsningar,