Möjligheten för aktiebolag att efterskänka lån som en gåva

2017-12-15 i Fåmansbolag
FRÅGA |Hej, Jag har ett litet företag som förvaltar ganska lite pengar som jag äger till 100%. För ungefär fem år sedan lånade min firma ut 350 000 kr till en god vän / familj och invandrare för att de skulle ha möjlighet att etablera sig. De har under åren betalt 5% årlig ränta för lånet. Nu tycker jag att vi (min firma) kan efterskänka lånet eftersom vi tycker väldigt bra om den här familjen och ser dem som våra "extrabarn", fast vi är inte på något sätt släkt. Kan min firma bara efterskänka lånet och vad blir konsekvenserna?
Johan Landström |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Sammanfattning och rådDitt bolag har rätt att avskriva din väns lån så länge det hade varit tillåtet att göra motsvarande utdelning enligt beloppsregeln och försiktighetsregeln med hänsyn till bolagets bundna kapital vid senaste balansräkningen. Jag kan inte bedöma om så är fallet i just er situation eftersom jag inte har tillgång till bolagets räkenskaper.Bolaget drabbas inte av några skattekonsekvenser men du som ägare kommer utdelningsbeskattas. Om du har varit verksam i betydande omfattning under året eller de fem föregående åren kommer utdelningen beskattas progressivt i inkomstslaget tjänst till den del den överstiger gränsbeloppet, och till 20 % till den del utdelningen understiger gränsbeloppet. Gränsbeloppet 163 075 kronor i år om det beräknas med förenklingsregeln.Om du vill slippa utreda möjligheten till utdelning samt slippa beskattning kan du betala av lånet för din väns räkning med dina egna, privata, pengar. Då utlöses ingen beskattning eller värdeöverföring från bolaget. Jag rekommenderar att du i så fall gör detta genom att du i samband med avbetalningen skriver ett gåvobrev till din vän så det är tydligt att det rör sig om en gåva. Du får dock inte ta över själva lånet, eftersom det finns förbud i aktiebolagslagen mot att ett aktiebolag lånar ut pengar till sina ägare (21 kap. 1 § ABL).Om du vill ha hjälp att utreda din situation mer ingående rekommenderar jag att du anlitar någon av våra professionella jurister på Lawline Juristbyrå. De kan också upprätta gåvobrev anpassad till din situation. Om du är intresserad av detta kan du maila mig på johan.landstrom@lawline.se så återkommer en av våra jurister med en offert.MvhJohan LandströmUtredningMöjligheten att göra en värdeöverföring från ett aktiebolagLånet är utställt av ett aktiebolag. Eftersom du vill efterskänka lånet med avsikt att öka mottagarens förmögenhet är det fråga om en handling med gåvoavsikt. Handlingen har inte ett affärsmässigt motiv och minskar aktiebolagets förmögenhet. Det rör sig alltså om en värdeöverföring. De alternativ som står till bolagets förfogande är att göra en traditionell vinstutdelning av fordran till dig och att du personligen efterskänker skulden, eller att bolaget direkt efterskänka skulden. Om bolaget direkt efterskänker skulden är det en så kallad förtäckt vinstutdelning enligt 17 kap. 1 § 4 p. ABL. En sådan är normalt inte tillåten. Den är dock tillåten om man har samtliga aktieägares samtycke, vilket du har eftersom du är ensam ägare. Det finns dock bestämmelser om kapitaltäckning som inte går att åsidosätta ens med samtliga aktieägares samtycke. Det beror på att dessa regler finns som skydd för bolagets borgenärer.Beloppsspärren 17 kap. 3 § 1 st.Oavsett om du gör en formell utdelning eller direkt efterskänker skulden måste det finnas utrymme i bolagets fria egna kapital. Det innebär att bolaget inte får genomföra värdeöverföringar, om det inte skulle finnas full täckning för det bundna egna kapitalet omedelbart efter överföringen. Det bokförda värdet på de tillgångar som finns kvar i bolaget efter värdeöverföringen måste alltså minst uppgå till det bokförda värdet på skulder, avsättningar och bundet eget kapital. Till grund för beräkningen av täckningen för det bundna egna kapitalet ska ligga bolagets senast fastställda balansräkning. Försiktighetsregeln 17 kap. 3 § 2 st.Andra stycket innehåller den s.k. försiktighetsregeln. Innebörden av regeln är att en värdeöverföring, oavsett vad en tillämpning av beloppsspärren leder till för resultat, får ske endast om den framstår som försvarlig. Regeln är alltså en ytterligare spärr utöver beloppsspärren. Försvarlighetsbedömningen ska göras med hänsyn till de krav som verksamhetens art, omfattning och risker ställer på storleken av det egna kapitalet, ochbolagets konsolideringsbehov, likviditet och ställning i övrigt. En bedömning måste alltså göras mot bakgrund av förhållandena i det enskilda fallet och de särskilda omständigheter som bolaget verkar under. Särskild försiktighet bör därför, enligt lagens förarbeten, iakttas när det gäller utdelning från ett bolag med konjunkturberoende eller på annat sätt riskfylld verksamhet. På samma sätt kan ett bolag med litet bundet eget kapital har, typiskt sett, större behov av att behålla fritt eget kapital i bolaget. Och ju mer omfattande bolagets verksamhet är, desto större kan behovet av en "marginal", i form av ett större eget kapital, vara. Om utdelning görs i strid med kapitaltäckningsreglerna kan mottagaren bli tvungen att betala tillbaka om han insåg eller bort inse att transaktionen innefattade en värdeöverföring från bolaget (17 kap. 6 § ABL). Om det uppkommer någon brist vid sådan återbetalning, är de personer som har medverkat till beslutet om värdeöverföringen personligen ansvariga för att betala denna till bolaget. Eftersom jag inte har sett ditt bolags räkenskaper kan jag inte säga säkert om bolaget rätt till att göra en sådan vinstutdelning eller direkt avskrivning av lånet.SkattekonsekvenserOm du gör bedömningen att bolaget har rätt att göra en värdeöverföring kommer detta få skattekonsekvenser för dig.Inga skattekonsekvenser för bolagetOm bolaget skriver av skulden med gåvoavsikt kommer bolaget uttagsbeskattas enligt 22 kap. IL. Det innebär att bolaget ska betala samma skatt som om fordringsrätten avyttrades till marknadsvärde. Kapitalvinst på fordringar beräknas enligt 44 kap. IL som- skillnaden mellan ersättningen för den avyttrade fordringen eller minskad med utgifterna för avyttringen, och- omkostnadsbeloppetEftersom omkostnadsbeloppet här är den summa som du lånat ut, och ersättningen är marknadsvärdet, som jag presumerar är samma summa, så tar dessa summor ut varandra och det blir varken någon kapitalvinst eller kapitalförlust i bolaget. Bolaget torde alltså inte få några skattekonsekvenser av varken en utdelning eller en direkt avskrivning av lånet.Utdelningsbeskattning för dig som delägareOavsett om värdeöverföringen görs som en formell utdelning eller som en direkt efterskänkning av lånet kommer du som aktieägare utdelningsbeskattas. Detta beror på att du som aktieägare disponerat över inkomsten genom förmögenhetsöverföringen. Denna är inte affärsmässigt motiverad och görs därför inte i aktiebolagets intresse utan snarare i ditt intresse som aktieägare (se ex. RÅ 2007 not. 161, och RÅ 2004 ref. 1).Eftersom du är ensam ägare aktualiseras också fåmansbolagsreglerna. Om du andelsägaren eller någon närstående under beskattningsåret eller något av de fem föregående beskattningsåren varit verksam i betydande omfattning i företaget eller i ett annat fåmansföretag är andelarna i företaget kvalificerade. Vid bedömningen beaktas arbetets omfattning och betydelse för den verksamhet som bedrivs i företaget samt om en arbetsinsats har stor betydelse för vinst­genereringen. Utdelning på en kvalificerad andel ska tas upp i inkomstslaget tjänst till den del den överstiger gränsbeloppet. Utdelning upp till gränsbeloppet ska tas upp till två tredjedelar i inkomstslaget kapital. Mer vägledning för att bedöma om du har en kvalificerad andel går att finna på skatteverkets hemsida här. Vägledning för beräkning av gränsbelopp finner du här. Vid användning av förenklingsregeln är gränsbeloppet 163 075 kronor om du äger alla aktier i företaget (2,75 gånger det inkomstbasbelopp som gällde året innan beskattningsåret). Det skulle innebära att utdelning under det beloppet beskattas till 20 % och över det beloppet är föremål för progressiv beskattning som om det vore lön.

Kapitalvinst vid försäljning av hus

2017-12-12 i Reavinstskatt
FRÅGA |Hej!Mina föräldrar köpte ett hus 1980 för ca tvåhundratusen kr.Och nu vill de sälja för ca 3 500 000 kr vilka regler gäller för reavinst om man ej har några omkostnadsbelopp?
Jonas Wester |Hej, tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.För att få svar på din fråga används inkomstskattelagen. Enligt 44 kap. 13 § räknas kapitalvinsten (reavinsten) ut genom att ta ersättningen de får (3,5 miljoner kr) minus deras omkostnadsbelopp.Enligt 44 kap. 14 § är omkostnadsbeloppet anskaffningsutgiften (200 000 kr) plus diverse förbättringsutgifter på huset. Det du menar med att de inte har något omkostnadsbelopp är kanske att de inte har gjort några förbättringar? Ett omkostnadsbelopp har man alltid på grund av anskaffningsutgiften.Kapitalvinsten räknas alltså ut på följande sätt: 3 500 000 - 200 000=3 300 000 kr. Kapitalvinsten som ska skattas på är alltså 3 300 000 kr. Det finns dock speciella regler angående beskattning vid försäljning av fastigheter. Man har tillåtelse att göra en kvotering av kapitalvinsten, enligt 45 kap. 33 §. Kvoteringen räknas ut på följande sätt: 22/30 x 3 300 000 (kapitalvinsten)=2 420 000 kr. Kapitalvinsten som ska beskattas är alltså 2 420 000 kr.Denna vinst kommer att beskattas i inkomstslaget kapital och därför är skattesatsen 30 %.Jag hoppas att mitt svar har varit till hjälp!Med vänlig hälsning,

Hur beräknas anskaffningsvärdet för näringsfastigheter?

2017-12-10 i Försäljning av fastighet
FRÅGA |Hej !Kan avdrag göras för lagfartskostnad gällande en näringsfastighet direkt i enskild näringsverksamhet eller eller måste den tillföras anskaffningsvärdet för byggnaden och skrivas av enligt plan?
Fredrik Rising |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! Det finns regler i Inkomstskattelagen (1999:1229) (IL) som berättar för oss hur vi ska dela upp anskaffningsutgiften för näringsfastigheter. Lagfartskostnader hänförs till anskaffningsutgiften och dras av vid en eventuell försäljning. Varför och hur delar vi upp anskaffningsutgiften för näringsfastigheter?Anskaffningsutgiften för fastigheten är köpeskillingen samt inköpsprovision, stämpelskatt, lagfartskostnader och inteckningskostnader för köpeskillingsreverser (19:9 IL). Anskaffningsutgiften för en näringsfastighet delas upp i olika kategorier (19:10-11 IL). Dessa är främst mark, markanläggning, byggnad och inventarier. Skälet är att de olika delarna av en fastighet har olika livslängd. För exempelvis mark ges inte värdeminskningavdrag, eftersom den anses ha ett bestående värde. Anskaffningsutgiften får istället dras av om man säljer fastigheten. Exempelvis:Kapitalvinsten räknar man ut på följande sätt. Ersättning - utgifter - omkostnadsbeloppet (anskaffningsutgifter) (44:13-14 IL). Du säljer fastigheten för 1.000.000:-. Anskaffningsutgiften för fastigheten var 500.000:-. Du betalar mäklaren 20.000:- och lagfarten kostade 15.000:- 1.000.000 - 20.000 - 515.000 = 465.000:- i kapitalvinst. Du som enskild näringsidkare kommer att skatta i inkomstslaget kapital för den eventuella vinsten (13:6 IL). Endast 90% av vinsten kommer tas upp till beskattning (45:33 IL). dvs. 465:000 * 0,9 = 418.500:- ska tas upp i deklarationen.Hoppas du fick svar på din fråga!mvh

Underprisöverlåtelse av fastighet

2017-12-05 i Försäljning av fastighet
FRÅGA |Hej! Jag vill sälja fastigheten där jag har min butik till en nybildat bolag. Kan jag sälja till taxeringsvärdet eller måste det vara marknadsvärdet?
Fredrik Rising |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!I mitt svar kommer jag att utgå ifrån att du inte bor i fastigheten som du kommer att sälja, det är därmed en näringsfastighet och dom räknas alltid till inkomstslaget näringsverksamhet i inkomstskattelagen (13:1 IL).Vad innebär uttagsbeskattning?Det finns en risk för att du kommer uttagsbeskattas om du säljer din fastighet under marknadsvärdet, dvs. Om du säljer fastigheten till taxeringsvärdet så kommer du få betala mellanskillnaden upp till marknadsvärdet (22:7 IL). Det finns dock möjligheter att undvika uttagsbeskattning, men vägen dit är lång.Hur undviker du uttagsbeskattning?Det finns någonting som kallas underprisöverlåtelse. Det innebär att du säljer en tillgång utan eller mot ersättning som understiger marknadsvärdet utan att det är affärsmässigt motiverat. Vilket medför att ingen uttagsbeskattning ska ske, men du måste uppfylla alla villkor. Dessa är följande.1. Överlåtaren och förvärvaren ska vara en fysisk person eller ett företag. I ditt fall måste bolaget du vill sälja till vara ett svenskt AB, det får alltså inte vara av utländsk motsvarighet. (23:14, 23:4, 2:2 IL).2. Bolaget som du säljer till måste vara skattskyldig för inkomst av näringsverksamhet där fastigheten ingår. Det kommer förmodligen inte vara några problem eftersom juridiska personer (AB) alltid skattar i näringsverksamhet. (23:16, 13:2 IL). 3. Hela verksamheten eller en verksamhetsgren måste överlåtas eftersom du inte kan lämna koncernbidrag som fysisk person. En fastighet skulle kunna ses som en verksamhetsgren (23:17, 2:25 IL).4. Samtliga andelar i företaget som du vill sälja till måste vara kvalificerade. Dvs. det måste vara ett fåmansaktiebolag, där 4 eller färre delägare äger mer än 50% av andelarna i företaget (23:18, 56:2 IL).5. Det får inte uppkommit underskott året före hos bolaget som du säljer fastigheten till, men eftersom det är nybildat kommer det antagligen inte vara några problem (23:27).Vad tycker jag att du bör göra?Det här regelverket är väldigt omfattande, och det finns en rad regler utöver min översiktliga genomgång. Jag rekommenderar dig därför att ta kontakt med någon av våra jurister på Lawline som kan hjälpa dig vidare. Om du vill så kan du boka en tid här.Hoppas du är nöjd med mitt svar!mvh

Gåva av villa från föräldrar

2017-12-13 i Gåvoskatt
FRÅGA |Hej.Vad gäller vid gåva av en villa som mina föräldrar vill skänka mig?Taxeringsvärde ca 2100000kr.Mvh
Johan Håkansson |Hej.Tack för att du har vänt dig till oss på Lawline med din fråga.I och med att vi inte har någon gåvoskatt i Sverige så kommer du inte att bli beskattad om dina föräldrar skänker dig deras villa. Du kommer däremot ta över deras s.k. anskaffningsvärde av bostaden, dvs. det värde som de betalade för villan när de köpte den, jfr. 44 kap. 21 § Inkomstskattelagen. Detta belopp är det värde du kan använda dig av om du sedan väljer att sälja fastigheten vidare vid senare tillfälle och det underlag som kapitalvinsten kommer att beräknas på. Hoppas att du har fått svar på din fråga,Med vänliga hälsningar

Undvika kapitalvinstskatt vid återbetalning av lån?

2017-12-10 i Kapitalvinstskatt
FRÅGA |Hej! Undrar hur är det med kapitalvinst beskattning om kapitalvinst används för återbetalning av lån eller studielån.Tack på förhand!Mvh.Bujar H. Bala
Torbjörn Carbell |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Enligt 42 kap 1 § st 1 inkomstsskattelag (IL) är du skatteskyldig vid avyttring av en tillgång, förutsatt att det uppstår en kapitalvinst. Enligt 65 kap 7 § IL är skattesatsen på kapitalvinster 30%. Då du återbetalar ett lån har ni ingen möjlighet att göra ett skatteavdrag på grund av detta. Däremot har du enligt 42:1 st 2 IL rätt att dra av ränteutgifter du under året haft för lån som du varit personlig betalningsansvarig för.Sammanfattningsvis finns det inga skatteavdrag för återbetalning av lån, men däremot för räntan.Vänligen,

Sälja fastighet under taxeringsvärdet, blir det gåva?

2017-12-05 i Försäljning av fastighet
FRÅGA |Jag och min syster äger en fritidsfastighet som vi vill sälja till ett av våra barn. Vi har ytterligare 4 barn.Det finns ett intresse av att hålla nere priset så vi tänkte sälja precis under taxeringsvärdet. Anses det som en gåva i så fall?Kan vi då undvika reavinstbeskattning av fastigheten som inköptes av vår far 1972? Det finns ett litet hus som är i mycket dåligt skick och bör rivas. Byggnadskostnader är inte kända.Nuvarande tax.värde är ca 1 600 000 kr.Med vänlig hälsning,
Jonas P. Lind |Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga. Sammanfattat svar:Om den säljs billigare än marknadsvärdet så betraktas det som gåva och säljaren betalar ingen skatt alls. Om fastigheten säljs för mindre än 85 % av taxeringsvärdet kommer inte köparen heller att behöva betala stämpelskatt. Längre genomgång:När man säljer en fastighet som säljs billigare än marknadsvärdet så är köpet till viss del ett köp, och till viss del en gåva eftersom man alltså ger bort mer fastighet än vad man får pengar för. Det finns i skatterättsliga sammanhang en huvudsaklighetsprincip (se mer här) som konstaterar att om en fastighet säljs billigare än marknadspriset, ja då är det en gåva till 100 % och kontinuitetsprincipen gäller.Kontinuitetsprincipen innebär att gåvomottagaren inte betalar någon skatt alls, utan istället inträder i gåvogivarens ställe. Det innebär att den som köper fastigheten i det här fallet vid en senare försäljning anses ha köpt fastigheten till det värde som betalades år 1972.Det är alltså marknadspriset, inte taxeringspriset som avgör om det blir en gåva eller inte. Oftast är ju dock taxeringsvärdet lägre än marknadsvärdet, så att hålla sig till taxeringsvärdet medför i de flesta fall automatiskt att det blir en gåva. Detta gäller INTE för bostadsrätter där en helt annan princip, delningsprincipen, används. Den medför inte alls samma effekter som här och därför kan detta svar inte tillämpas alls på bostadsrätter.Resultatet av kontinuitetsprincipen i det här fallet kan i viss mån vara negativt för den som köper fastigheten nu, för det kan innebära att personen betalar mer nu än vad personen får tillgodoräkna sig vid en senare försäljning. Personen kommer alltså få en större kapitalvinst än vad personen egentligen själv fått. (Beroende på hur man ser det). Om personen köper fastigheten för 1 400 000 kr och sedan säljer den för 2 000 000 kr så kommer personen att använda exempelvis anskaffningsvärdet 150 000 kr om det var det som betalades år 1972. Personen har då egentligen gjort en kapitalvinst på 600 000. Men på grund av kontinuitetsprincipen så kommer personen istället ha gjort en kapitalvinst på 1 850 000 kr. Det kan alltså i viss mån bli negativt för köparen i det här läget, men det är svårt att veta utan att veta orginalvärdet och vad fastigheten kan säljas för. Rent praktiskt så gör ju dock köparen oftast en ekonomisk vinst ändå... En annan sak som blir aktuellt är stämpelskatt. Stämpelskatt ska inte betalas om en fastighet säljs för lägre än 85 % av taxeringsvärdet förra året. Det är därför av intresse att fastigheten i nuläget inte säljs för mer än 1 360 000 kr, om ert mål är att totalt undvika skatt just nu. I praktiken kan det kanske bli lite tjafs i familjen om det ena barnet får köpa fastigheten väldigt billigt, så se till att sköta det snyggt! Med vänliga hälsningar,

Vad gäller skattemässigt när jag köper en lägenhet utomlands?

2017-11-30 i Internationell skatterätt
FRÅGA |Hej! Vad gäller (ur skattesynpunkt) om jag köper en lägenhet i Filippinerna som semesterboende? När det är dags för pension är tanken att flytta ner permanent. Men nu bor och jobbar jag i Sverige och åker ner på semester i snitt en gång per år.Mvh/Helen
Viktoria Tomsson |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline!FastighetskattFastighetsskatten för privatbostäder som ligger i utlandet (till exempel en semesterbostad) avskaffades i januari 2008. Notera även att det inte finns någon fastighetsavgift som betalas här i Sverige för sådana bostäder. Det är endast vid försäljning samt uthyrning av bostaden i utlandet som beskattning blir aktuell. Vad som gäller i sådana fall är att du måste deklarera bostaden.PensionsskattDen som bor i utlandet och får pension från Sverige ska betala skatt i Sverige på den svenska pensionen. Vilken skatt en ska betala beror på om en är obegränsat eller begränsat skattskyldig. Obegränsad skattskyldighet innebär att en ska skatta på alla inkomster i Sverige och i utlandet. En helhetsbedömning görs utifrån dina omständigheter (3 kap. 3 § inkomstskattelagen (IL)). Här är framförallt av betydelse att klargöra om den utomlandsbosatta antingen har väsentlig anknytning till Sverige eller stadigvarande vistas här. Väsentlig anknytning? I bedömningen av huruvida en person har väsentlig anknytning till Sverige eller ej finns flera olika bedömningspunkter en ska beakta, dessa punkter anges i (3 kap. 7 § IL). I ditt fall blir främst relevant om du fortfarande kommer att ha en bostad i Sverige som är inrättad för åretruntbruk (en bostad som är så utrustad och kommunikationsmässigt belägen att det är möjligt att bo där året om) eller om du kommer att ha kvar en fastighet i Sverige. Vilka övriga bedömningspunkter som kan vara relevanta är svårt för mig att avgöra utan tillräcklig information. Du kan se på ett ungefär här om de övriga faktorerna och kontakta Skatteverket om det.Stadigvarande vistelse? Om du efter din flytt vistas i Sverige under en viss period, kan du bli obegränsat skattskyldig. Hur lång tid avses? I förarbetena har framförts att en sammanhängande vistelse på sex månader eller mer avsetts. Om du besöker Sverige några gånger i månaden torde det alltså inte räknas som stadigvarande vistelse. --> följden både avseende din pension och övriga inkomster blir att du betalar skatt på dem enligt vanliga beskattningsregler. Du ska då lämna inkomstdeklaration i Sverige. Observera att vissa inkomster ändå kan, helt eller delvis, komma att beskattas i Filippinerna. Detta beror bland annat på dubbelbeskattningsavtalet mellan Sverige och Filippinerna. Begränsad skattskyldighet Om du inte är obegränsat skattskyldig i Sverige, är du istället begränsat skattskyldig (3:17 IL). Du betalar då särskild inkomstskatt för utomlands bosatta (SINK) på din pension (3:18 IL). Det är en definitiv skatt på 20 procent (7§ SINK) och du behöver inte deklarera din inkomst. I praktiken gör utbetalaren avdrag för skatten innan pensionen betalas ut till dig. Notera att pensionen ändå kan vara undantagen från beskattning beroende på hur dubbelbeskattningsavtalet tolkas i det enskilda fallet. I detta fall blir artikel 18 i avtalet aktuell att se över. Där måste en helhetsbedömning göras dels utifrån de faktorer jag angivit, dels utifrån kunskap om filippinsk skattelag. RådgivningJag råder dig att begära förhandsavsked av Skatterättsnämnden. På så sätt får du veta hur situationen kommer att bedömas skatterättsligt i praktiken. Det tillkommer dock en avgift på lägst 1 000 kr om en begär ett sådant förhandsavgörande. Du kan även ringa oss på 08-533 300 04 och boka tid med en jurist!/Vänligen,