Obegränsad skatteskyldig i Sverige

2014-09-30 i Internationell skatterätt
FRÅGA |Hej,Jag 24ar och har varit bosatt utomlands sedan en langre tid. Forra aret valde jag att salja mina fonder i Sverige for att kunna spara har i Storbrittanien.Nu har skatteverket bett mig forklara varfor jag ar begransat skatteskyldig enligt IL 7-3.Jag har nu sammanstallt foljande korta lista: -jag ar sedan en langre period inte varit bosatt i Sverige -Jag har permanent bostad i Storbritannien -Jag ager ingen fastighet eller har nagra affarsintressen i Sverige -jag har ingen inkomst i Sverige -Jag har ingen make/make eller barn under 18ar i Sverige -Jag har inget aktivt ekonomiskt engagemang i SverigeEftersom jag kortsiktigt bodde i Sverige ar 2004/05 ar jag nu orolig att jag kommer bli skatteskyldig p.g.a 10ars regeln.Racker min forklaring ovan eller maste jag utveckla mitt svar?Tacksam for all hjalp. MVH, Pontus
Zozan Akay |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Den som är bosatt, vistas stadigvarande eller har väsentlig anknytning till Sverige anses vara obegränsat skattskyldig.  Om man är obegränsat skattskyldig innebär det att man måste skatta för sina inkomster oavsett om dessa härrör från Sverige eller från utlandet. Är man istället begränsat skattskyldig beskattar man endast inkomster som är starkt knutna till Sverige som nation, tex. inkomster av uthyrning av fastighet.Fysisk person som är begränsat skattskyldig i Sverige är skattskyldig här för kapitalvinst dels vid avyttring av fastighet och bostadsrätt här i riket, dels vid avyttring av aktier och vissa andra delägarrätter samt fordringsrätter i svenska företag, enligt den s k 10-årsregeln, se 3 kap. 19 §.Som framgår av det du har skrivit har du inget ekonomiskt engagemang, maka/barn eller fastighet/bostadsrätt i Sverige, varför du bör anses vara begränsat skattskyldig. Förutsatt att du inte äger aktier eller andra delägarrätter samt fordringsrätter bör du inte heller bekymra dig om 10-årsregeln.Hoppas att detta var till hjälp!Hälsningar,

Förutsättningarna för uppskov

2014-09-28 i Uppskovsavdrag
FRÅGA |Hej ! Vi är tre syskon som har för avsikt att sälja en fastighet / gård efter våran far. Gården är erhållet via arv och ej gåva! Har jag möjlighet att använda min del av försäljningen till att köpa en bostad (bostadsrätt fritidshus eller permanentboende villa) och slippa reavinst/beskattning ??Jag har förstått av det jag läst mig till att jag kan skjuta upp beskattning med köp av bostad med vinsten av ärvd "fastighets försäljning"! Går det på nåt sätt att slippa vinstbeskattning helt på den del jag "ärver"??
Beatrice Rohdin |Hej och tack för din fråga.Jag har utgått från att det inte är dödsboet som äger fastigheten, utan att du och dina syskon är delägare och har blivit detta efter ett arvskifte. Uppskov med beskattningen regleras i 47 kap IL och har vissa krav man måste uppfylla för att kunna få uppskov som framgår av 47:2 IL https://lagen.nu/1999:1229#K47P2S1. Kriterierna är följande:1. Man ska avyttra en ursprungsbostad, 47:3 IL https://lagen.nu/1999:1229#K47P3S1. Med ursprungsbostad menas en privatbostad som man har haft som permanentboende i minst ett år eller minst tre år de senaste fem åren. Det krävs alltså att du har bott i bostaden permanent under den aktuella tiden.2. Man ska förvärva eller tänka förvärva en ersättningsbostad, 47:5 IL https://lagen.nu/1999:1229#K47P5S1. Det är enbart vissa bostäder som godkänns för förvärv enligt paragrafen, främst småhus, ägarlägenhet eller privatbostadsrätt.3. Man ska ha bosatt sig i ersättningsbostaden eller tänkt bosätta sig där inom en viss tid.4. Den kapitalvinst man har erhållit vid försäljningen uppgår till minst 50 000 kr, 47:6 IL https://lagen.nu/1999:1229#K47P6S1.Under dessa förutsättningar kan du alltså ha rätt till uppskov. Hör av dig ifall du har fler frågor!Vänliga hälsningar, 

Beskattning vid gåva av del i fastighet

2014-09-25 i Gåvoskatt
FRÅGA |Vår dotter fick en del i vår fastighet som gåva för tre år sedan. Nu vill hon ge oss den tillbaka. Vilka problem kan uppstå? Skatterättsliga mm
Alexandra Wikner |Hej, och tack för din fråga!Gåva av hela eller delar av en fastighet regleras i Jordbalkens (JB) 4 kapitel. Enligt 4 kapitlet 29 § så är det samma formkrav för gåva som för köp. Gåvobrevet måste alltså följa formkraven enligt JB för att vara giltigt. Gåvobrevet måste vara skriftligt, innehålla en förklaring att givaren överlåter del av fastigheten såsom gåva och båda parter, dvs både ni och er dotter, måste skriva under gåvobrevet. Då det är strikta formkrav i Jordabalken för att gåvobrevet ska vara giltigt kan det vara en bra ide att ta hjälp med upprättandet av det om ni känner er osäkra. Här t ex kan ni till fast pris få hjälp att upprätta ett gåvobrev.Skatterättsligt innebär gåvan inga problem då det i dagsläget inte finns någon gåvoskatt (se Inkomstskattelagen 8 kap. 2 §), och varken givare eller mottagare blir skattskyldiga för gåvan. Utan ni blir som helägare av fastigheten givetvis skyldiga att betala hela fastighetsavgiften (det som förr kallades fastighetsskatt), precis som innan ni gav bort del av fastigheten till dottern.Skattemässigt får gåva av fastighet betydelse först vid en eventuell försäljning. Att motta en gåva innebär enligt inkomstskattelagen 44 kap 22 § att  förvärvaren (mottagaren) inträder den tidigare ägarens (givarens) skattemässiga situation. Vid gåva av fastighet tas givarens anskaffningsvärde över av mottagaren, och vid en senare försäljning av fastigheten beskattas den värdeökning som ev. skett (försäljningspris minus anskaffningsvärde). I ert fall kommer inte heller detta påverka, då dottern vid gåvan från er tog över ert anskaffningsvärde, och nu övertar ni dotterns anskaffningsvärde. I realiteten har ni kvar precis samma anskaffningsvärde och en vinstbeskattning vid en ev. försäljning är precis likadan som om ni aldrig gett bort en del av fastigheten som gåva. Genom att dottern ger tillbaka den del av fastigheten hon tidigare fått i gåva kan man säga att ni "backar bandet" och saker och ting blir som innan.

inkomster från brottslig verksamhet beskattningsbara?

2014-09-23 i SKATTERÄTT
FRÅGA |Hej,Jag har två frågor som jag har läst på mycket på sistone och tänkt på väldigt mycket när jag har bott i Tyskland och har sett. Dock tycker jag att det har varit lite svårt att få en förståelse när jag juridiskt har försökt förstå.Mina frågor: 1. Beskattas inkomst från brottslig verksamhet? Bör den göra det? 2. Beskattas inkomst från försäljning av sexuella tjänster? Bör den göra det?I Tyskland är dessa "brott" vanliga, rättare sagt det verkar ha lite mer "slappare" regler och har hört och sett att kommuner stöttar för sexuella tjänster och kan tom sponsra verksamheten. Hur är det i Sverige enligt beskattningsrätten för dessa två frågor?
Beatrice Rohdin |Hej och tack för din fråga!Jag tänker börja med att besvara din första fråga ifall inkomst från brottslig verksamhet är beskattningsbar eller inte. Det finns ett rättsfall från 1991 som behandlar frågan och där gör man skillnad på pengar som influtit på grund av ren brottslig verksamhet och pengar som influtit genom en brottslig verksamhet som är en del av en legal. Fallet heter RÅ 1991 ref. 6.Domstolen konstaterade att pengar som man anskaffar genom ren brottslig verksamhet inte är beskattningsbara. Anledningen till detta är att verksamheten inte kan betraktas som en förvärvskälla och utgör således ingen verksamhet som kan resultera i beskattning. Anledningen härtill är bland annat att man inte kan se rent brottsliga förvärv som en vinst, då de i regel ska förverkas enligt Brottsbalken. Vidare bygger skattskyldigheten på bokföring och bokföring sker ju inte vid brottslig verksamhet. Vad som räknas som ren brottslig verksamhet är t.ex. tillgreppsbrott. Regeringsrätten framhöll dock att brottslig verksamhet som är en del av en legal bör medföra skattskyldighet. Som exempel nämns vissa narkotikainnehav som faktiskt är legala genom t.ex. recept, och den brottsliga verksamheten utgörs då av illegal försäljning av narkotikan. År 2011 kom en ny dom från HFD - HFD 2011 ref. 80 - som talade om att det inte finns något belägg i inkomstskattelagen att inte beskatta inkomster från brottslig verksamhet oavsett om de härrör från en ren brottslig verksamhet eller inte. All inkomst från brottslig verksamhet är således beskattningsbar. Domen undanröjde således fallet från 1991 och stadgar ny praxis.Din andra fråga behandlas i RÅ 1982 1:20. Inkomst från försäljning av sexuella tjänster är att betrakta som en näringsverksamhet, således en förvärvsinkomst som är skattepliktig. Det gamla rättsfallet från 1982 fastslogs i KamR Sthlm mål nr.  2231-06 19/3-07 och är således gällande praxis.Jag hoppas du fick din fråga besvarad.Vänliga hälsningar

Kapitalvinstskatt på sommarhus när syskon löser ut varandra

2014-09-29 i Fastighetsskatt
FRÅGA |Vår far ska ge bort sommarstugan som gåva, vi är tre barn. Vår bror får lösa ut oss. Huset är värderat till 1 500 000:-. Han ska betala mig och min syster 500 000:- var. Ska vår bror dra av 22% försäljningsskatt? Eller ska han betala oss hela beloppet på 500 000:-?
Linnea Ranvinge |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Först kan konstateras att gåvoskatten är avskaffad i Sverige (se 8 kap. 2 § inkomstskattelagen, IL). I första steget, när er far ger er 1/3 var av sommarstugan, utgår således ingen skatt för någon av er. Sedan sker rent skattemässigt en försäljning då er bror väljer att köpa era 2/3. Han kommer då att äga hela fastigheten. Skatterättsligt ses detta som två separata försäljningar som du och din syster gör. Ni säljer en del av en fastighet och då utgår skatt, men enbart på den eventuella vinst ni gör vid försäljningen (s k kapitalvinst). Huruvida en vinst uppkommer eller inte beror på hur mycket er far införskaffade motsvarande tredjedel för när han köpte sommarstugan (gåvotagaren övertar givarens s k omkostnadsbelopp, se 44 kap. 21 § IL). På denna eventuella vinst utgår sedan, precis som du skriver, en kapitalvinstskatt på 22 % (egentligen går det till så att 22/30 av vinsten tas upp som kapitalinkomst, och sedan dras 30 % i skatt på den summan, men det motsvarar 22 % i skatt i slutändan, se 45 kap. 33 § och 65 kap. 7 § IL). Rent praktiskt går det till på så sätt att du och din syster tar upp en eventuell kapitalvinst i deklarationen, vilket ni sedan kommer att få skatta för. Det är alltså inte er bror som ska dra av skatten, utan det sker först i deklarationen påföljande år. Hoppas du fått svar på din fråga och om du har fler funderingar är du välkommen med en ny fråga!Vänliga hälsningar,

ROT-avdrag på fritidsfastighet

2014-09-28 i Avdrag
FRÅGA |Hej!Vi bor och är folkbokförda i Stockholm. Tidigare hade vi en hyresbostad i Karlsborgs kommun eftersom maken arbetar inom försvarsmakten. Jag arbetar i Stockholm. 20015 startade maken en enmans AB och verksamhetsadressen blev bostaden i Karlsborg. Omsättningen ligger på knappa 100`kr. 2011 köpte vi som privatpersoner ett sommarhus i Karlsborg, där maken kan bo under sin tjänstgöring i Västra Götaland och som hela familjen (barn, barnbarn) använder under jul, påsk och som sommarbostad. AB-adress överfördes till sommarhusets adress adress av bara farten. Vi har i övrigt tänkt att efter pensioneringen bosätta oss i Karlsborg.I juni månad behövde vi göra en del målningsarbeten vilket gjordes också med rotavdrag. Skatteverket vägrar nu att betala ut rotdelen till hantverkaren med hänvisning till att vi som köpare är folkbokförda i Stockholm och på fastigheten bedrivs näringsverksamhet b.la. HVB/B&B vilket aldrig någonsin gjorts. Den verksamhet som maken bedriver sker per telefon mot ett reseförsäkringsbolag så någon näringsverksamhet bedrivs inte på fastigheten. I samband med bolagsstämman i augusti gjorde vi ändringar i bolagsordningen och tog bort b.l.a. HVB/B&B ur bolagsordningen. Det gjordes innan vi fick reda på Skatteverkets avslag för hantverkaren. Skatteverket vägrar kommunicera med oss och hänvisar till sekretess i frågor gällande ROT/RUT avdrag. Vi å andra sidan berörs av deras ställningstagande, eftersom vi som privatbostadsägare måste betala hela hantverkarkostnaden. Med andra ord både hantverkaren och vi drabbas av Skatteverkets ställningstagande. Vi har inte ens fått möjlighet att överklaga beslutet eftersom vi inte har något beslut. Vad göra? Tacksam för svarCecilia
Hedda Gejrot |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Jag utgår från att det är ni som privatpersoner, och inte dins man AB, som utfört renoveringsarbetet. ROT-avdrag avser nämligen endast privatpersoner. Skatteverket kan, som alla svenska myndigheter, avstå från att ge ut handlingar om de bedömer att handlingarna omfattas av sekretess. Det ni kan göra är att begära en skriftlig förklaring till varför skatteverket har beslutat om sekretess, och sedan överklaga det beslutet hos kammarrätten (alltså överklagan avseende beslutet om sekretess inte om avslag på ROT). Kammarrätten skickar då tillbaka beslutet till Skatteverket som då får möjlighet att ompröva sitt beslut. Det finns inget krav på att man måste vara folkbokförd på den adress som man utnyttjar bidraget på utan det går bra att använda sig av ROT-avdraget även på fritidshus. Däremot krävs att ni äger fastigheten och att den i taxeringen klassificeras som småhus. Är detta uppfyllt har man i regel rätt till ROT-avdrag. Skatteverket skriver att ni bedriver näringsverksamhet i fastigheten. Om man utför arbeten där man utnyttjar ROT-avdrag och det i delar av fastigheten bedrivs näringsverksamhet får man endast utnyttja ROT-avdraget på den del av fastigheten som är ”privat”. Det händer att hantverkaren till skatteverket skriver att ”åtgärden avser ej den del som nyttjas i företagsverksamhet” eller liknande. Avgörande i ert fall är alltså om den delen av fastigheten som ni renoverade tillhörde er eller bolaget (vid renoveringstidpunkten). Det är svårt för mig att svara på exakt vilken rätt ni har i det här fallet utan att ta del av hur din mans företag bedrivs på fastigheten samt vad ni har renoverat. Behöver ni ytterligare hjälp med överklagan och juridiken kring detta vänligen återkom till mig så återkommer vi med ett prisförslag för vidare arbete eller förmedling av en juristkontakt.Lycka till!Vänligen, 

Gåva av fast egendom och beskattning

2014-09-25 i Gåvoskatt
FRÅGA |Min fru fick 1979 i gåva 3/4 av en fastighet med marknadsvärde ca 325000, hennes far behöll 1/4. 1982 ärvde hon den sista fjärdedelen. Funderar nu på att ge sonen fastigheten i gåva. Frågan är om hon måste skatta för värdeökninigen. Värde nu ca 2.5milj.
Molly Malm |Hej och tack för att ni vänder er till Lawline!Idag är både gåvoskatt och arvskatt borttagen. Eftersom hon ska ge fastigheten i gåva till sonen finns ingen vinst att skatta på. Skatt blir alltså aktuellt först när fastigheten säljs och ni har en exakt summa på vinsten. När fastigheten säljs (jag antar att det är en bostadsfastighet) ska ägaren betala 30% skatt på 22/30-delar av vinsten. Hur vinsten räknas ut förklaras i 45 kap inkomstskattelagen (IL) (https://lagen.nu/1999:1229#K45P1S1), främst från 11 § och framåt.Det ni också måste tänka på är, om er son är under 18 år får han inte själv ta emot fastigheten. En god man måste i sådana fall förordnas av tingsrätten där ni bor (eftersom den som ger gåvan är barnets förmyndare, hade gåvan kommit från någon annan hade ni kunnat ta emot den åt er son i egenskap av förmyndare). Dessutom måste ett gåvobrev upprättas, och uppfylla de krav som ställs i lagen, för att gåvan ska vara giltig. Reglerna för detta finns i jordabalken (JB). 4 kap 29 § anger att 1-3 §§ är tillämpliga vad gäller gåva av fast egendom (fastighet) (https://lagen.nu/1970:994#K4P1S1). Gåvobrevet ska alltså innehålla underskrift av givaren och mottagaren, uppgift om köpeskilling (alltså 0 kr i detta fall) och förklaring att givaren överlåter egendomen till mottagaren.Vänligen,

Skydighet att anmäla vinst från husförsäljning utomlands

2014-09-23 i Försäljning av fastighet
FRÅGA |Hej, Om man har ägt ett hus i utlandet fram till för cirka 2 år sen, utanför EU och sedan sålt det med vinst har man skyldighet att anmäla det och till vem ? Personen i fråga får äldreförsörjningsstöd från pensionsmydigheterna och har denna skyldighet att anmäla sin vinst från det sålda huset till de eller skatteverket eller någon annan instans? Ifall personen är skyldig att anmäla detta, vad händer om denna inte har gjort det?
Ronja Kleiser |Hej! Av tredje kapitlet i Inkomstskattelagen (https://lagen.nu/1999:1229) framgår att man är obegränsat skattskydlig i Sverige om man är bosatt i Sverige, stadigvarande vistas i Sverige eller har väsentlig anknytning till Sverige. I dessa fall är man skyldig att betala skatt även på inkomster från utlandet. Om personen som ägde huset utomlands är bosatt i Sverige måste vinsten från husförsäljningen alltså redovisas till Skatteverket. Om man medvetet eller av grov oaktsamhet utelämnar inkomster i sin deklaration kan man dömas för brott enligt Skattebrottslagen (https://lagen.nu/1971:69).När man ansöker om försörjningsstöd är man skydig att uppge alla sina inkomster. Vinsten från husförsäljningen räknas som en inkomst och ska alltså tas upp. Om man medvetet eller av grov oaktsamhet låter bli att lämna uppgifter om en inkomst man haft kan man dömas för brott enligt bidragsbrottslagen (https://lagen.nu/2007:612).Personen är alltså skyldig att redovisa vinsten som en inkomst både till skatteverket och till pensionsmyndigheten. Att inte göra det kan utgöra  skattebrott och/eller bidragsbrott, Hoppas att du fått svar på din fråga!