Var ska lön intjänad i Hongkong beskattas?

2017-02-23 i Internationell skatterätt
FRÅGA |Hej !Om man arbetar mer än sex månader om året I Hongkong och vistas 3 månader på Mallorca och mindre än tre månader i Sverige.Var skall man betala löneskatterna i Sverige eller Hong Kong ?Jag äger hus och bil i Sverige.
Cecilia Lenman |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Reglerna om inkomstbeskattning finns i huvudsak i inkomstskattelagen (IL). Som fysisk person är man enligt 3 kap. 3 § IL (här) obegränsat skattskyldig i Sverige om man uppfyller minst ett av dessa fristående kriterier; (1) man är bosatt i Sverige, (2) man stadigvarande vistas i Sverige, (3) man har väsentlig anknytning till Sverige. Trots att du inte bor eller stadigvarande vistas i Sverige kan du alltså anses obegränsat skattskyldig här om du har väsentlig anknytning till Sverige. Att vara obegränsat skattskyldig innebär enligt huvudregeln att man är skattskyldig i Sverige för alla inkomster, inklusive inkomster från utlandet.Vid bedömningen om man har väsentlig anknytning till Sverige tar man framför allt hänsyn till om man har sin familj i Sverige och om man har bostad för åretruntbruk i Sverige, men även andra faktorer tas in i bedömningen, se 3 kap. 7 § IL (här). Av din fråga kan jag inte avgöra huruvida du ska anses obegränsat skattskyldig, men i det följande utgår jag från att du är det.Från huvudregeln att man är obegränsat skattskyldig finns ett undantag som brukar benämnas sexmånadersregeln, vilken framgår av 3 kap. 9 § IL (här). Regeln innebär att en inkomst inte beskattas i Sverige om anställningen och vistelsen utomlands varar i sex månader. Dessutom krävs att inkomsten beskattas i verksamhetslandet i enlighet med landets lagstiftning eller gällande skatteavtal. Är det så att du, som du säger, arbetar i Hongkong i minst sex månader och din tjänsteinkomst beskattas enligt de inhemska reglerna eller ev. skatteavtal beskattas du alltså inte i Sverige för denna inkomst.Sexmånadersvistelsen utomlands bryts enligt 3 kap. 10 § (här) inte av kortare avbrott för semester, tjänsteuppdrag eller liknande som inte infaller i början eller slutet av anställningen. Med kortare avbrott i Sverige avses maximalt sex dagar per månad eller 72 dagar under ett anställningsår. Så länge vistelsen och anställningen i Hongkong överstiger sex månader och inte bryts blir regeln således tillämplig på inkomsten från anställningen.Är du inte obegränsat skattskyldig är du begränsat skattskyldig, vilket innebär att endast vissa inkomster med anknytning till Sverige beskattas här. Det framgår i din fråga inga detaljer om din anställning i Hongkong, vilka kan vara avgörande för huruvida du är skattskyldig i Sverige för inkomsten. Har anställningen anknytning till Sverige kan du vara skattskyldig enligt lagen om särskild inkomstskatt för utomlands bosatta (SINK). Har företaget däremot ingen anknytning till Sverige är det förmodligen så att du inte är skattskyldig i Sverige för inkomst av tjänsten. Hoppas du fick svar på din fråga!Med vänlig hälsning,

Ingen gåvoskatt - men kapitalvinstbeskattningen påverkas

2017-02-22 i Gåvoskatt
FRÅGA |Hejsan! Jag har läst via denna webbsida att det fungerar utmärkt att ge bort en bostadsrätt som gåva genom ett överlåtelseavtal.Min fråga är, tillkommer det någon skatt? Eller är det 100% skattefritt från båda håll i det fall man ger någon en bostadsrätt som gåva?Tack på förhand!/Felicia
Fanny Rudén |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.Gåvoskatten togs bort för ett antal år sedan, detta går numera att utläsa ur inkomstskattelagen (IL) 8 kap. 2 §. Så det stämmer att det inte ska utgå någon skatt när gåvan ges/tas emot. Däremot kan man säga att det sker en slags fördröjning av skatten, då gåvotagaren senare ska sälja bostadsrätten (förutsatt att bostadsrätten har ökat i värde från det att den köptes av givaren). Det man skattar på då är ju själva vinsten av försäljningen, men hur man beräknar vinsten påverkas när man har mottagit egendomen genom gåva. Jag kan försöka illustrera med ett exempel.Exempel:Person A har en bostadsrätt som A köpte för 100 000 kr. Person A ger sedan bostadsrätten till person B, då bostadsrätten är värd 200 000 kr. Det utgår då ingen skatt på denna transaktion, varken för givaren eller mottagaren (förutsatt att det är en ren gåva). När person B väl senare säljer bostadsrätten så är den värd 300 000 kr, vilket person B också får för sin försäljning. Denna transaktion ska kapitalvinstbeskattas. Beräkningen av kapitalvinsten (44:13-14, 46:8-11 IL) ser ut som följande (förenklat):* ersättningen för den avyttrade tillgången (300 000) minskat med utgifterna för avyttring (försäljningskostand, exempelvis mäklararvode), * minskat med omkostnadsbeloppet. = kapitalvinsten (den vinst man beräknar skatten utifrån, se nedan) Omkostnadsbeloppet utgör utgiften för anskaffning och vissa förbättringsutgifter som man haft på bostaden. I det här fallet, eftersom gåvotagaren inte haft någon utgift för anskaffning, då det var en gåva så får gåvotagaren ”ta över” givarens anskaffningsutgift, vilket i vårt exempel var 100 000 kr. Om gåvotagaren istället köpt bostaden för 200 000 kr som den var värd vid tillfället för överlåtelsen hade alltså omkostnadsbeloppet bestått av 200 000 kr istället. Om vi förutsätter att det inte har skett några förbättringsarbeten på bostaden och att utgifterna för avyttring (försäljningskostand, mäklararvode) är 10 000 kr:Om bostaden överlåts som gåva:300 000 (försäljningsersättning) - 10 000 (försäljningskostnad - 100 000 (anskaffningsutgift) = 190 000Kapitalvinsten blir, när B säljer bostaden, 190 000 kr. Skatt utgår på 22/30 av kapitalvinsten, och skatten ligger på 30 % vilket betyder att skatten som person B får betala vid försäljning är (190 000 x 22/30) x 30 % = 41 800 kr.Om bostaden överlåts genom försäljning för 200 000 kr:300 000 (försäljningsersättning) - 10 000 (försäljningskostnad) - 200 000 (anskaffningsutgift) = 90 000Kapitalvinsten blir, när B säljer bostaden, 90 000 kr. Skatt utgår på 22/30 av detta och skatten ligger på 30 % vilket betyder att skatten som person B får betala vid försäljning är (90 000 x 22/30) x 30 % = 19 800 kr.Detta var ett lite förenklat exempel för att illustrera att eftersom kapitalvinsten som beräknas när överlåtelsen skett genom gåva blir större än när den skett genom försäljning, så kan man säga att den skatt du inte betalar när du tar emot gåvan betalar du istället när du säljer bostaden. Allt detta förutsatt att bostaden har ökat i värde.Hoppas du fick svar på din fråga, om inte är du välkommen att komma in med en ny till oss här på Lawline.Vänligen,

Skattekonsekvenser vid försäljning till underpris

2017-02-21 i Försäljning av fastighet
FRÅGA |Jag äger 50% av en Fastighet, min syster den andra hälften som vi ärvt efter min mors bortgång. Om jag avyttrar min del i fastigheten till mina 2 söner som vill köpa den, helst hela fastigheten. Jag förutsätter att den skall värderas först. Och därefter får mina söner köpa ut min del ?om jag efterskänker en större del av det värderade värdet på fastigheten, kan jag då drabbas av någon sort av gåvoskatt ?
Cecilia Knutsen |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Det är okej att, som du beskriver, sälja din del i fastigheten till dina söner. Du är även fri att sätta vilket pris du vill på din del i fastigheten när du säljer den. Vad som spelar roll i ditt fall är om det pris du väljer överstiger eller understiger taxeringsvärdet på din del i fastigheten. Av praxis har framkommit att vid försäljning av fastigheter så är det taxeringsvärdet som avgör om överlåtelsen ska räknas som gåva eller köp. Om priset du väljer att sälja din del i fastigheten för understiger taxeringsvärdet på den andelen så kommer överlåtelsen räknas som en gåva till dina söner. Det räknas alltså då som en gåva även om dina söner betalat en viss summa till dig. Om denna summa de betalat understiger taxeringsvärdet kommer hela överlåtelsen räknas som en gåva. Om du sätter priset över taxeringsvärdet kommer överlåtelsen räknas som ett vanligt köp. Det du betalar skatt på då är det överskott du får vid försäljningen. Att priset understiger marknadsvärdet spelar ingen roll.Om du säljer fastigheten till ett pris som understiger taxeringsvärdet räknas det alltså som en gåva. Konsekvensen av detta blir att dina söner kommer ”motta givarens skattemässiga situation”. Detta benämns kontinuitetsprincipen och anges i 44 kap. 21 § inkomstskattelagen, se https://lagen.nu/1999:1229#K44P20S2. När dina söner i framtiden ska sälja sin del i fastigheten kommer de att få betala skatt på överskottet vid försäljningen. Från överskottet ska man räkna av de kostnader man hade för att köpa egendomen. Om dina söner har förvärvat fastigheten som gåva kommer de i detta skede få dra av de kostnader som du hade när du köpte fastigheten. Då de fått fastigheten som gåva har de ju själva inte haft några kostnader för att förvärva fastigheten. Någon gåvoskatt finns inte längre i Sverige, detta framgår av 8 kap. 2 § inkomstskattelagen, se https://lagen.nu/1999:1229#K8P2S1. Det tillkommer alltså ingen skatt bara för att du väljer att sälja din del i fastigheten till ett, för dina söner, förmånligt pris. Du kommer heller inte att betala någon kapitalvinstskatt vid överlåtelsen (om du låter det vara en gåva). Det som händer om du säljer din del i fastigheten till ett pris understigande taxeringsvärdet är då alltså bara att dina söner vid en framtida försäljning kommer att räkna med dina anskaffningsutgifter vid beräkningen av deras kapitalvinst. Hoppas att du fick svar på din fråga.Vänliga hälsningar,

Utbildningskostnad för utvidgning av verksamhet

2017-02-20 i Avdrag
FRÅGA |Hej!Har en fråga gällande avdragsgill kostnad för kurs. Undrar i fall man som anställd hårfrisörska, kan dra av kostnaden för en grundkurs man gått i nagelvård då jag tänkt erbjuda nagelvård till kunderna på hårfriseringen. ska har gått en grundkurs i nagelvård och har tänkt att förutom hårvård erbjuda nagelvård till kunderna på hårfriseringen. Kan denna kostnad möjligtvis vara avdragsgill inför inkomstdeklarationen)
Jesper Forsgren |Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Som jag förstår situationen du beskriver vill du göra avdraget i rollen som näringsidkare och du har tagit kursen för att kunna utöka din näringsverksamhet. Utbildningar kan i vissa fall vara avdragsgilla för företagare/näringsidkare. Det kräver då att utbildningen har ett samband med den verksamhet du redan bedriver (hårfrisering) och att den medför att din verksamhet har nytta av dina nya kunskaper.Nagelvård blir en ny tjänst inom den redan bedrivna verksamheten och ses som en utvidgning av verksamheten. Kursen är en förutsättning för denna utvidgning men ger ingen nytta till själva hårfriseringen. Utifrån den bedömningen är kostnaden för kursen inte avdragsgill.Här är en länk till Skatteverkets sida om utbildningskostnader för företagare.Hoppas du fick svar på din fråga!Mvh,

Bor utomlands och säljer aktier i svenskt bolag - var ska vinsten beskattas?

2017-02-23 i Internationell skatterätt
FRÅGA |Hej, Jag bor sedan en tid tillbaka i Luxemburg (augusti 2016) och är sedan dess även utskriven ur landet. Saken är den att jag nu ska sälja onoterade aktier i familjebolaget och frågan uppkommer var jag är skatteskyldig någonstans. Det är ett s.k kvalificerat innehav det handlar om även om jag själv ej är inblandad i verksamheten. Vidare är storleken på innehavet 25 %. Tacksam för vägledning!
Cecilia Lenman |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Reglerna om inkomstbeskattning finns i huvudsak i inkomstskattelagen (IL). För att avgöra var en inkomst ska beskattas måste man inledningsvis bestämma om den skattskyldige personen är obegränsat eller begränsat skattskyldig i Sverige. Att vara obegränsat skattskyldig innebär att man är skattskyldig i Sverige för samtliga inkomster, medan en begränsad skattskyldighet innebär att endast vissa inkomster, som har anknytning till Sverige, beskattas här.Obegränsat skattskyldigSom fysisk person är man enligt 3 kap. 3 § IL (här) obegränsat skattskyldig i Sverige om man uppfyller minst ett av dessa fristående kriterier; (1) man är bosatt i Sverige, (2) man stadigvarande vistas i Sverige, (3) man har väsentlig anknytning till Sverige. Trots att du inte bor i Sverige kan du alltså anses obegränsat skattskyldig om du har väsentlig anknytning till Sverige. Vid bedömningen om man har väsentlig anknytning till Sverige tar man framför allt hänsyn till om man har sin familj i Sverige och om man har bostad för åretruntbruk i Sverige, men flera andra faktorer kan tas in i bedömningen, se 3 kap. 7 § IL (här). Av din fråga går det inte att avgöra huruvida du har väsentlig anknytning till Sverige och således är obegränsat skattskyldig här. Är du obegränsat skattskyldig beskattas du alltså för kapitalvinsten vid försäljningen i Sverige enligt reglerna i IL. Eftersom du skriver att det är ett familjebolag utgår jag från att det rör sig om ett s.k. fåmansföretag. Beskattning på kapitalvinst på kvalificerade andelar i ett fåmansföretag skiljer sig något från beskattningen vid försäljning av andelar i andra företag i det att en del av vinsten redovisas som inkomst av tjänst. Beskattningen sker enligt 57 kap. (här) men jag kommer inte att redogöra för detaljerna för beskattningen här. Har du ytterligare frågor om hur kapitalvinsten kommer att beskattas är du givetvis välkommen att ställa dessa.Begränsat skattskyldigOm du inte anses ha väsentlig anknytning till Sverige, och således inte är obegränsat skattskyldig, är du begränsat skattskyldig. Frågan blir följaktligen om den kapitalvinst du gör när du säljer nämnda aktier är en sådan inkomst vilken du som begränsat skattskyldig är skattskyldig för. Av 3 kap. 19 § (här) framgår att den som är begränsat skattskyldig är skattskyldig för kapitalvinst vid avyttring av delägarrätter, dvs. aktier. Detta gäller under en tioårsperiod efter det att du flyttade från Sverige. Beskattningen kommer att ske enligt 57 kap. IL, alltså på samma sätt som om du anses vara obegränsat skattskyldig.Sammantaget blir utgången alltså att du beskattas i Sverige enligt reglerna i IL för den kapitalvinst som uppstår vid försäljningen av de kvalificerade aktierna, oavsett om du anses som obegränsat eller begränsat skattskyldig.Hoppas du fick svar på din fråga!Med vänlig hälsning,

Beskattas man även i Sverige för inkomst av arbete utomlands?

2017-02-21 i Internationell skatterätt
FRÅGA |Hej!Om man har bott i ett utomeuropeiskt land och jobbat (där skattesatsen är väldigt låg/0% för utlänningar), behöver man då betala någon form av skatt när man för över pengarna till Sverige vid en hemflytt? Trots att alla pengar är intjänade vid boendetiden utomlands och deras skatteregler har följts?Påverkas det hur mycket man varit i Sverige under tiden? Vad är villkoren och tidsbegränsningen för antal dagar i Sverige isåfall?Tack på förhand!
Cecilia Lenman |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Regler om inkomstbeskattning finns i inkomstskattelagen (IL). Som fysisk person är man enligt 3 kap. 3 § IL (här) obegränsat skattskyldig i Sverige om man uppfyller minst ett av dessa fristående kriterier; (1) man är bosatt i Sverige, (2) man stadigvarande vistas i Sverige, (3) man har väsentlig anknytning till Sverige. Trots att man inte bor i Sverige kan man alltså anses obegränsat skattskyldig (skattskyldig i Sverige för alla skattepliktiga inkomster, inkl. inkomster från utlandet) om man har väsentlig anknytning till Sverige. Vid bedömningen om man har väsentlig anknytning till Sverige tar man framför allt hänsyn till om man har sin familj i Sverige och om man har bostad för åretruntbruk i Sverige, men även andra faktorer tas in i bedömningen, se 3 kap. 7 § IL (här). Vid tillämpning av bestämmelserna om väsentlig anknytning gäller den särskilda bevisbörderegel som framgår av 3 kap. 7 § 2 st. Regeln innebär att den som flyttar ut från Sverige under en femårsperiod efter dagen för avresan själv måste visa att han inte har väsentlig anknytning till Sverige för att inte bli betraktad som obegränsat skattskyldig här. Om du endast tillfälligt bor och arbetar i annat land utgår jag ifrån att du anses ha väsentlig anknytning till Sverige och att du därför enligt huvudregeln är obegränsat skattskyldig i Sverige.Från huvudregeln att man är obegränsat skattskyldig finns ett undantag som brukar benämnas sexmånadersregeln, vilken framgår av 3 kap. 9 § IL (här). Regeln innebär att en inkomst inte beskattas i Sverige om anställningen och vistelsen utomlands varar i sex månader. Dessutom krävs att inkomsten beskattas i verksamhetslandet i enlighet med landets lagstiftning eller gällande skatteavtal. Beskattas din inkomst inte alls i det andra landet kan den s.k. ettårsregeln i 3 kap. 9 § 2 st. istället bli tillämplig. Inkomst för arbete utomlands beskattas då inte i Sverige om anställningen och vistelsen utomlands varar i minst ett år i samma land och inkomsten inte beskattas i verksamhetslandet på grund av lagstiftning eller administrativ praxis i verksamhetslandet eller annat avtal än skatteavtal (ex. proceduravtal).Sexmånaders- resp. ettårsvistelsen utomlands bryts enligt 3 kap. 10 § (här) inte av kortare avbrott för semester, tjänsteuppdrag eller liknande som inte infaller i början eller slutet av anställningen. Med kortare avbrott i Sverige avses maximalt sex dagar per månad eller 72 dagar under ett anställningsår. Bryts vistelsen kan sexmånaders- resp. ettårsregeln inte tillämpas och huvudregeln om obegränsad skattskyldighet gäller.Hoppas du fick svar på din fråga!Med vänlig hälsning,

Kan avdrag för utgift medges när kvitto saknas?

2017-02-20 i Försäljning av fastighet
FRÅGA |Ett syskon ska bli utköpt ur sommarställe av de övriga syskonen. Fastigheten är gammal, så 150% av fastighetens taxeringsvärde blir ingångsvärde. Under årens lopp har väsentliga förbättringar gjorts av föräldrarna (tillbyggnader på huset, bygge av uthus m m.) men uppgifterna om kostnader har förkommit. Är det verkligen möjligt att inte få några avdrag när reavinstskatten ska betalas vid utlösen? Fastigheten är idag värderad till 3,5 milj och ingångsvärdet är inte mer än 10 000 kr.
Cecilia Lenman |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Reglerna om kapitalvinst vid avyttring av fastighet finns i inkomstskattelagen (IL). Jag utgår från att fastigheten förvärvats före år 1952 och att det därför, precis som du skriver, är 150 % av fastighetens taxeringsvärde för år 1952 som anses som anskaffningsutgift. Detta framgår av 45 kap. 28 § IL (här) och gäller förutsatt att det verkliga anskaffningsvärdet inte överstiger 10 000 kr – är det fallet bör det verkliga anskaffningsvärdet användas istället eftersom det leder till att kapitalvinsten blir mindre. För att räkna ut kapitalvinsten vid försäljning av fastigheten dras från ersättningen vid försäljningen, förutom anskaffningsutgiften, även utgifter för förbättrande reparationer, ex. ny-, till- och ombyggnader, se 44 kap. 13-14 §§ IL (här). Den grundläggande principen för avdragsrätt är att utgifterna ska verifieras med fakturor och kvitton. Om utgifterna inte kan verifieras genom kvitton eller fakturor måste man enligt Skatteverket kunna bevisa omfattning och tidpunkt för förbättringsarbetena med andra dokument.Högsta förvaltningsdomstolen har i en dom (RÅ 2002 ref. 73) där en skattskyldig inte har kunnat visa fakturor eller kvitton, uppskattat förbättringsutgifterna till ett skäligt belopp. Den skattskyldige hade i målet visat ritningar, handlingar från fastighetstaxeringen, beslut om bostadslån utvisande godkänd byggkostnad, fotografier från nybyggnationen, samt SCB:s statistik över byggkostnader de år åtgärderna utfördes. Högsta förvaltningsdomstolen ansåg att det fanns en godtagbar utredning om förbättringsåtgärdernas omfattning, men att utredning saknades om kostnadernas storlek. Avdrag medgavs därför med skäligt belopp.Enbart foton visa bara att något faktiskt är gjort, inte vad det kostade. Det framgår ex. inte vem som utfört arbetet, vilket är viktigt att avgöra eftersom man kan ha utfört arbetet själv och värdet av eget arbete är inte avdragsgillt. Sammantaget finns alltså en möjlighet att tillgodogöra sig avdrag för förbättringsutgifter trots att man saknar kvitton och fakturor. Storleken på beloppet beror dock i stor mån på vilken bevisning man kan prestera.Hoppas du fick svar på din fråga!Med vänlig hälsning,

Försäljning av jordbruksfastighet

2017-02-19 i Försäljning av fastighet
FRÅGA |härVid försäljning av en jordbruks fastighet för 16 miljoner, som varit i samma ägo i sex generationer vad blir skatten?
Jens Ödman |Hej, och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! Inkomstskattelagen (IL) aktualiseras vid beräkning av skatten. Försäljning av en jordbruksfastighet anses som försäljning av en näringsfastighet, men ska redovisas i inkomstslaget kapital om den ägs av en enskild näringsidkare enligt 13 kap. 6 § IL. Enligt 45 kap. 3 § IL beräknas ska 90 % av vinsten beskattas, skattesatsen i inkomstslaget kapital uppgår till 30 %, vilket innebär att skatten beräknas till 27 % av den totala vinsten (0.9 x 0.3 = 0,27). Vissa poster, exempelvis tidigare gjorde värdeminskningsavdrag, skall dock återföras i inkomstslaget näringsverksamhet. Själva vinsten beräknas i sin tur enligt huvudregeln som skillnaden mellan (försäljningspriset) och (omkostnadsbeloppet, andra utgifter för anskaffning och förbättringskostnader) se 44 kap. 13-14§§ IL. För fastigheter som förvärvats före år 1952, kan dock 150 % av taxeringsvärdet användas som omkostnadsbelopp. Verklig anskaffningsutgift får dock användas om denna går att härleda. Om fastigheten förvärvats genom arv eller gåva får man använda arvlåtarens anskaffningsutgift enligt 44 kap. 21 § IL. I och med att jag inte har fler uppgifter om fastigheten blir det svårt för mig att beräkna skatten mer exakt, men hoppas att svaret ger dig ledning ändå! Slutligen skulle jag även råda dig att ta kontakt med Skatteverket för att få klarhet i frågan, kontaktinformation hittar du här, de brukar vara snabba på att ge svar.Inkomstskattelagen hittar du här!Vänligen,