Fastighet erhållen genom gåva - sälja inom viss tid samt beräkning av skatt

2014-09-01 i Kapitalvinstskatt
FRÅGA |Hej! Jag har fått en fastighet av min maka som gåva. Men nu tänker jag sälja det. Eftersom jag inte är bekant med svenska lagar så undrar jag om det finns någon lag som säger att man inte får sälja den fastigheten som man har fått i gåvan inom en viss tid? Samt Vad gäller skatter i såna fall?
Marcus Holming |Hej, tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.Det finns ingen lag som förhindrar försäljning inom viss tid. Vad som däremot skulle kunna förhindra en försäljning är om gåvan har getts med vissa förbehåll. Det tycks dock inte vara aktuellt i det här fallet.Vad gäller beräkning av skatt vid försäljning av tillgångar som förvärvats genom gåva gäller den s.k. kontinuitetsprincipen enligt inkomstskattelagen 44 kap. 21 §. Den innebär att den som tar emot gåvan inträder i den tidigare ägarens skattemässiga situation. Enligt inkomstskattelagen 44 kap. 13 § är kapitalvinsten skillnaden mellan ersättningen för den avyttrade tillgången och omkostnadsbeloppet som enligt 44 kap. 14 § avser anskaffningsutgifter och förbättringsutgifter. Vid beräkning av hur mycket du ska betala i skatt får du alltså använda den tidigare ägarens utgifter av dessa slag samt dennes omkostnadsbelopp. Den återstående kapitalvinsten är vad du sedan betalar skatt för.Vänliga hälsningar

Uppskov vid försäljning av bostadsrätt

2014-08-31 i Uppskovsavdrag
FRÅGA |Jag och min särbo äger var sin bostadsrätt. Vi tänker sälja dessa och flytta ihop i en nybyggd bostadsrätt om ca. ett år. Den nya lägenheten kommer då att ägas 50-50, emedan de nuvarande ägs 100-100. Priset för våra andelar i den nya kommer att vara lägre än försäljningspriset på de sålda lägenheterna. Kan vi ändå göra uppskov av vinstskatt i någon grad, eller måste hela vinstskatten betalas in på båda sålda lägenheterna.
Matilda Hellström |Hej och tack för din fråga!Reglerna om uppskovsbelopp återfinns i 47 kap inkomstskattelagen (1999:1229), https://lagen.nu/1999:1229. I ditt fall så överstiger ersättningen för ursprungsbostaden ersättningen för ersättningsbostaden, alltså den nya lägenheten är billigare. Den situationen regleras i 47 kap 7§ 2p IL och där anges hur uppskovsbeloppet då ska beräknas. Där står att uppskovsbeloppet motsvarar kapitalvinsten ökad med tidigare uppskovsbelopp minskad med skillnaden mellan ersättningen för ursprungsbostaden och ersättningsbostaden. Exempel: Du säljer ursprungsbostaden för 1000 000 kr, kapitalvinst på 250 000 kr. Köper 50 % av en annan bostadsrätt för 800 000 kr. Inget tidigare uppskovsbelopp finns. Då ska uppskovsbeloppet beräknas som kapitalvinsten på 250 000 minus skillnaden mellan ersättning för ursprungsbostad och ersättningsbostad på 200 000 och ger ett uppskovsbelopp om 50 000 kr. (250 000 – (1000 000 – 800 000)) = 50 000 kr.Det är alltså möjligt att få uppskov även om ersättningen för ersättningsbostaden understiger ersättningen för ursprungsbostaden. Observera dock att uppskovsbeloppet inte får understiga 50 000 kr enligt 47 kap 6§ IL.Hoppas du har fått svar!

Uppsägningslön under vistelse utomlands

2014-08-30 i Internationell skatterätt
FRÅGA |Hej, Jag kommer att få ett års uppsägningslön inom kort. Jag har för avsikt att bo I mitt spanska hus fem månader som ickeresident och två månader I Scwhweiz. Resterande fem månader kommer jag att tillbringa I Sverige. Kan jag därmed undgå dubbelbeskattning I Spanien och endast betala SINK-skatt I Sverige?När kan jag flytta tillbaks till Sverige utan att riskera retroaktiv beskattning? Jag äger ingen fastighet I Sverige och är frånskild.
Denise Peters |Hej och tack för din fråga!Du har utelämnat en del viktig information men jag ska göra mitt bästa för att svara på din fråga och om jag tolkat något fel är du välkommen att höra av dig igen. Jag gör antagandet att du fått din uppsägningslön från ett svenskt företag och att du i övrigt är bosatt i Sverige. Om detta är korrekt är du obegränsat skattskyldig i Sverige, se 3:3 Inkomstskattelagen, (IL). Detta innebär att den uppsägningslön du kommer få ska beskattas i Sverige och detta oberoende av att du befinner dig utomlands några månader, se 3:8 IL. I den mån lönen härrör från Spanien är huvudregeln i Svensk skattelagstiftning av även denna inkomst beskattas här. Vidare har Sverige ingått dubbelbeskattningsavtal med både Spanien och Schweiz vilket gör att dubbelbeskattning inte kommer bli aktuellt överhuvudtaget. SINK-skatt blir inte heller aktuellt i den mån du fortfarande ses som bosatt i Sverige.Det finns en specialregel i 3:9 IL som kallas sexmånadersregeln. Denna innebär att inkomst du har från utlandet kommer att vara skattefri i den mån du har anställning utomlands i minst 6 månader samt att denna inkomst beskattas i verksamhetslandet. Du kommer alltså kunna ha anställning/inkomst i Spanien och Schweiz under din vistelse utomlands utan att beskattas för detta i Sverige så länge dessa krav är uppfyllda. Till slut vill jag säga att du kan flytta tillbaka till Sverige när du vill utan att riskera att bli dubbelbeskattad för något. Detta då du, som sagt, kommer erlägga skatt i Sverige för din uppsägningslön under hela tiden du är utomlands. Som jag nämnde ovan behöver jag lite mer information för att med säkerhet kunna ge dig ett korrekt svar och du är välkommen att maila mig i den mån det kvartstår några oklarheter.Vänliga hälsningar

Utomlands bosatt, köp av oäkta bostadsrätt

2014-08-29 i Internationell skatterätt
FRÅGA |Hej,Min mor är född och uppvuxen i Sverige, men bosatt i Tyskland sedan över 40 år tillbaka och tysk medborgare sedan ca 30 tillbaka. Hon är ensamstående, ett vuxet barn (jag) bor i Sverige och ett bor kvar i Tyskland. Nu överväger hon att köpa en bostadsrätt i en oäkta förening i Sverige. Inte som permanentbostad, utan för att kunna vistas där vid tillfälliga besök i Sverige. Min frågor är: 1. Blir hon skattskyldig för eventuell förmånsbeskattning om/när lättnadsreglerna upphör 2016?2. Blir hon skyldig att betala den 30%-iga skatten på en eventuell reavinst vid försäljning? 3. Löper hon risk att bli obegränsad skattskyldig i Sverige då hon formellt bedriver näringsverksamhet som delägare i föreningen?
Denise Peters |Hej och tack för att Ni vänder Er till Lawline med Era juridiska frågor!För att göra en korrekt bedömning av aktuella skatteregler måste jag först svara på frågan om huruvida hon kommer vara obegränsat skattskyldig i Sverige efter köpet av bostadsrätten eller ej. Den svenska lagstiftningen ställer upp tre olika krav för hur en fysisk person kan bli obegränsat skattskyldig här. Dessa är 1, att man är bosatt här, 2, att man stadigvarande vistas här eller 3, att man har väsentlig anknytning till Sverige, se 3:3 Inkomstskattelagen (IL), här.Som du nämner i frågan är din mor bosatt i Tyskland varför den första punkten går bort. Med stadigvarande vistelse brukar man räkna en sammanhängande period om minst 6 månader. Kortare vistelser slås ej ihop varför kortare besök uppdelade under året kommer inte kvalificera henne som obegränsat skattskyldig.Gällande väsentlig anknytning så måste här göras en samlad bedömning av alla relevanta omständigheter. I 3:7 IL räknas ett antal punkter upp som kan ses som en fingervisning i vad som beaktas. Den praktiskt viktigaste punkten i detta fallet är den om boende inträttat för åretruntbruk. Din mor kommer vad jag förstår främst att ha bostadsrätten som en fritidsbostad och dessa beaktas normalt inte. Skatterättsnämnden har dessutom i ett antal förhandbesked kommit fram till att det faktum att en utflyttad person skaffar sig en ny bostad inför en återinflyttning inte ensamt leder till att väsentlig anknytning anses föreligga. Det finns därutöver ett antal avgöranden från Regeringsrätten gällande personer som köpt bostäder för tillfälliga besök i Sverige där inte någon utav dem på denna grund ansetts få en väsentlig anknytning hit. Slutligen finns ett speciellt förhandsavgörande vilket behandlar en situation likartad din mors. Fallet handlade om en svensk person som bott utomlands de senaste 20 åren och som bestämt sig för att starta upp ett nytt företag i Sverige. Etableringen skulle ge honom väsentligt inflytande i näringsverksamhet här. Utöver detta hade han även svenskt medborgarskap och en fritidsbostad i Sverige. Skatterättsnämnden fann dock, främst med hänsyn till att den sökanden under de senaste 20 åren varit bosatt utomlands, att han vid en samlad bedömning inte kunde anses ha väsentlig anknytning hit.Av vad som framkommer när man går igenom praxis kommer alltså din mor med största sannolikhet inte att bli obegränsat skattskyldig i Sverige p.g.a. att hon anskaffar en bostadsrätt här. Hon kommer således vara begränsat skattskyldig vilket innebär att enbart viss inkomst som härrör sig från Sverige kommer beskattas här i landet, se 3:18 IL. Att äga en bostad i en oäkta bostadsrättsföreningen likställs med att äga en delägarrätt i ett aktiebolag eller ekonomisk förening och man använder således dessa regler även på inkomster som härrör från den oäkta bostadrättföreningen. All inkomst, inklusive bostadsförmån, som en andelsägare får av bostadsrättsföreningen räknas som utdelning och tas av en fysisk person upp i inkomstslaget kapital med en 30 procentig skattesats. Att detta gäller även för en utomlands boende framgår av 3:18 § pt 13 IL. Som du nämner finns dock i dagsläget lättnadsregler för denna typ av utdelning men ja, efter utgången av 2015 kommer den 30 procentiga skattesatsen gälla fullt ut. Vid en eventuell försäljning av bostadsrätten finns en specialregel för kapitalvinster på delägarrätter för utomlands boende. Denna finner du i 3:19 IL. Regeln innebär att kapitalvinst på denna typ av försäljning endast är skattepliktig i den mån personen ifråga varit bosatt eller stadigavarande vistats (minst 6 månader) i Sverige någon gång under de 10 år som föregått försäljningen. Då din mor, som det ser ut nu, inte verkar ha som plan att bosätta sig i Sverige kommer alltså en framtida försäljning inte beskattas här.Vänliga hälsningar

Ägarandel för fullt uppskov

2014-08-31 i Uppskovsavdrag
FRÅGA |Hej, Jag har i dagarna sålt min lägenhet och skrivit kontrakt på en ny lägenhet som jag köper med min flickvän. Jag sålde min lägenhet för 1,750,000 och gör en vinst på 730,00. Den nya lägenheten jag och min flickvän skrivit kontrakt på kostade 2,685,000. Jag kommer med hjälp av min vinst och tidigare kapital vara den som står för kontantinsatsen i den nya lägenheten. Hur mycket måste jag äga för att få fullt uppskov på min reavinst? Kan man ändra ägarandel efter att man skrivit kontrakt?
Ida Walhagen |Hej, och tack för att du har vänt dig till Lawline med din fråga!För att få uppskov med hela vinsten från en tidigare försäljning behöver din andel av ersättningsbostaden kosta åtminstone lika mycket som det du sålde din tidigare lägenhet för (minskat med kostnader för försäljningen), se 47 kap. 7 § inkomstskattelagen. Om nu 1 750 000 kr är vad du sålde den förra bostaden för, minskat med kostnader för försäljningen, behöver din andel av den nya lägenheten kostat minst så mycket, vilket skulle innebära att du behöver äga minst 1 750 000 / 2 685 000 = 65,2 % av bostaden. Dessutom måste din ägarandel multiplicerat med det maximala uppskovsbeloppet på 1 450 000 kr vara åtminstone samma som beloppet du vill få uppskov med. I det här fallet skulle den gränsen gå redan vid 50,3 %, varför inköpspriset för det nya boendet istället blir avgörande för hur stor ägarandelen måste vara.Ni kan inte ändra ägarandel efter kontraktsskrivandet så att det uppfyller kraven för att uppskov ska medges på annat sätt än genom att sälja lägenheten mellan er själva så att du står som köpare till hela din andel. Skulle du istället överta en del genom gåva så får du inte det högre inköpspriset för den nya lägenheten som du behöver för att få uppskov med hela vinsten. Samtliga försäljningar fram och tillbaka mellan er båda kommer att behöva redovisas för Skatteverket, även om det inte innebär en beskattning om ni köper och säljer till samma pris. Hoppas att detta besvarade din fråga!Vänligen

Uträkning av uppskov

2014-08-31 i Uppskovsavdrag
FRÅGA |Hej, Jag har ett uppskov sedan en tidigare vinst av försäljning minus försäljning i förlust av ersättningsbostad 1 på 303 000kr hos Skatteverket. Jag har detta året på mig att hitta ersättningsbostad 2 för att slippa skatta på uppskovet 2015. Hur räknar jag ut det nya uppskovet i relation till inköpspris för ersättningsbostad 2? I detta fall 575 000kr?Mvh Mikael
Jennifer Rönnerhed |Hej!Jag tolkar din fråga som att inköpspriset för ersättningsbostad 2 är 575 000. I 47 kap. https://lagen.nu/1999:1229#A7 finns reglerna kring uppskov av privatbostad, vilket jag förutsatt att det är eftersom att du inte har angett något annat. Ersättningsbostad 1 är nu din ursprungsbostad/permantentbostad. Med permanentbostad avses en bostad där den skattskyldige varit bosatt1. under minst ett år närmast före avyttringen, eller 2. under minst tre av de senaste fem åren. Om den skattskyldige förvärvar en ny bostad innan den tidigare bostaden avyttrades, ska frågan om den tidigare bostaden är hans permanentbostad avgöras med utgångspunkt i förhållandena när den nya bostaden förvärvas 47 kap. 3§. Villkor för ersättningsbostad framgår i 47 kap. 5 §. 5a§ samma kapitel framgår när något inte är ersättningsbostad. Beräkning av uppskovsbelopp frångår i 47 kap. 7 §.  Jag kan inte räkna ut uppskovet åt dig eftersom det beror på vad den tidigare bostaden kostade. För att få behålla uppskovet måste ersättningsbostaden anskaffas senast den 31 december året efter det år ursprungsbostaden har sålts och bosättning i ersättningsbostaden ske senast den 2 maj andra året efter det år du ursprungsbostaden har sålts.Uppskovsbeloppet från ersättningsbostaden 1 kommer att adderas till din vinst/ förlust vid försäljning av ersättningsbostad 2. När den skattskyldige avyttrar sin ersättningsbostad ska uppskovsbeloppet återföras till beskattning. Säljaren beskattas genom att man lägger uppskovsbeloppet till vinsten eller förlusten när man beräknar kapitalvinsten för ersättningsbostaden (45 kap. 33 § IL, 46 kap. 18 § IL). Uppskovsbeloppet grundas på en jämförelse mellan ersättningen för ersättningsbostaden och ersättningen för ursprungsbostaden därför kan jag inte räkna ut det till dig då de uppgifterna saknas. Du har heller inte angett försäljningspris, mäklararvode eller olika förbättringar. På Skatteverkets hemsida kan du fylla i uppgifterna när du har dem https://www.skatteverket.se/privat/skatter/fastigheterbostad/forsaljningavprivatbostad/uppskov/avdragforuppskovsbelopp.4.233f91f71260075abe8800030525.html. Det finns blanketter som visar uppskov.Hoppas du har fått svar på din fråga.

Beskattning av gåva

2014-08-29 i Gåvoskatt
FRÅGA |Vill ge bort ett hus/en nerlagd konsumaffär. Det ligger i en liten by där jag inte tänker bosätta mig igen. Är inte släkt med personen men han har bott i det ca 2 år och betalat för driften av huset, en sorts hyra. Jag vill inte ha huset och då tänkte jag skänka det till honom. Kan man göra det utan att han eller jag får skatta för det? Och ska man skriva ett gåvobrev eller hur gör man för att det ska bli rätt om det nu fungerar?
Denise Peters |Hej och tack för din fråga!En överlåtelse genom gåva räknas inte som en avyttring i skatterättsliga sammanhang vilket gör att kapitalvinstbeskattning av gåvogivaren/dig inte kommer att ske, se 44:3 Inkomstskattelagen (IL), här. Förvärvet av gåvan är i sin tur också skattefri för gåvotagaren, se 8:2 IL. Beskattning kommer istället ske om gåvotagaren senare bestämmer sig för att själv sälja huset. Denne kommer då att inträda i din skattemässiga situation vilket innebär att hen vid försäljningen kommer använda ditt anskaffningsvärde för huset som underlag för kapitalvinstberäkningen, se 44:21 IL. Jag kan även nämna att eventuella löpande inkomster som utgår från fastigheten, såsom hyra vid uthyrning och dylikt, kommer beskattas hos den som tar över huset.Vid överlåtelse av fast egendom krävs alltid ett skriftligt avtal. Detta oavsett om egendomen överlåts genom köp, byte eller gåva, se 4:1 och 4:29 Jordabalken, här. Vid gåva upprättas då ett gåvobrev vilket måste innehålla uppgifter om vilken fastighet det är fråga om, en förklaring av givaren/dig att fastigheten ges bort till mottagaren, samt givarens/din och mottagarens underskrift. Vänliga hälsningar

Dubbelbeskattningsavtal - vart ska pensionen beskattas?

2014-08-21 i Internationell skatterätt
FRÅGA |Hej! Jag ska flytta till Italien i januari 2015 och undrar lite om det här med dubbelbeskattning. Jag förstår inte riktigt det som står i dubbelbeskattningsavtalet, artikel 18 och 19, mellan Italien och Sverige. Tolkar jag det rätt då jag tror att jag enbart betalar skatt (SINK) i Sverige och ingen skatt i Italien på min inkomst från den allmänna pensionen och tjänstepensionen?Tacksam för svar /babban
Jennifer Rönnerhed |Hej!Du har tolkat art. 18 och 19 riktigt. Skatt på den svenska pensionen ska beskattas i Sverige om du bor utomlands 3 § SINK https://lagen.nu/1991:586. Att pension är skattepliktig inkomst står i 5 § 4-7 p. SINK. Staten har alltså beskattningsrätt när de är utbetalar. Hur skatten ser ut bror på om du är begränsat eller obegränsat skattskyldig. D.v.s. om du ska beskattas enligt svensk lag eller utifrån SINK beror på om du är obegränsat eller begränsat skattskyldig. Oavsett vilket tillfaller beskattningsrätten Sverige, men den ser olika ut beroende på om du är obegränsat eller begränsat skattskyldig.Obegränsat skattskyldig 3 kap. 3 § https://lagen.nu/1999:1229 är du om du har väsentligt anknytning hit eller om du har stadigvarande vistelse här i minst 6 månader per år. Vad som anses som väsentlig anknytning definieras i 3 kap. 7 §. Om du är att anses som obegränsat ser beskattningen enligt de svenska vanliga beskattningsreglerna för pension. Det är först om du ses som begränsat skattskyldig som SINK kan bli aktuell. Skatteverket förklarar det såhär: "Om du är begränsat skattskyldig ska du betala särskild inkomstskatt för utomlands bosatta (SINK) på din pension. Det är en definitiv skatt på 20 procent, och du behöver inte deklarera din inkomst. Utbetalaren gör avdrag för skatten innan pensionen betalas ut till dig.Skatten kan vara lägre än 20 procent i vissa fall, beroende på överenskommelser som Sverige har med andra länder. Vissa ersättningar kan också vara undantagna från beskattning om Sverige har ett skatteavtal med landet i fråga." (http://www.skatteverket.se/privat/skatter/arbeteinkomst/internationellt/bosattutomlands/sinksarskildinkomstskattforutomlandsbosatta/papension.4.6fdde64a12cc4eee23080002614.html) Hoppas du upplever att du har fått svar på din fråga!