Kapitalvinst och dubbelbeskattningsavtal

2015-02-28 i Internationell skatterätt
FRÅGA |Har varit bosatt utomlands mellan 1972-2013, men är inskriven i Sverige sedan juli 2013. Planerar att flytta ut igen i sommar (2015). Min fråga är: har ett sommarställe som delas med ett kusinbarn (engelsk medborgare). Om vi skulle sälja, vad är skatteplikten? Är det samma skatt oberoende om man är 1.svensk medborgare, skriven i Sverige 2. svensk medborgare skriven i USA 3. svensk och amerikansk medborgare bosatt i USA 4. endast engelsk medborgare, bosatt i England. Hur mycket skatt är man skyldig att betala procentuellt sett?tacksam för svar
Ola Silvén |Hej! Tack för att du har valt att vända dig till Lawline med din fråga.Inkomstskattelagen (IL), här, gör åtskillnad mellan obegränsat skatteskyldiga personer och begränsat skatteskyldiga personer. Obegränsat skatteskyldig är den som är bosatt, stadigvarande vistas eller har väsentlig anknytning till Sverige (3 kap. 3 § IL). För att avgöra om en person har väsentlig anknytning till Sverige finns en lista med faktorer som ska beaktas (3 kap. 7 § IL). Den som är obegränsat skatteskyldig är skatteskyldig för alla sina inkomster i Sverige och från utlandet (3 kap. 8 § IL). Vid försäljning av fastighet med vinst uppstår en kapitalvinst. Kapitalvinsten beräknas genom att ersättningen för fastigheten minskas med kostnader för försäljning och omkostnadsbeloppet (44 kap 13 § IL). Omkostnadsbeloppet är utgifter för anskaffning ökat med utgifter för förbättring s.k. förbättringsutgifter (44 kap. 14 § IL). Förbättringsutgifter är kostnader för ny-, till- och ombyggnader. Dessa utgifter får räknas med i omkostnadsbeloppet om de uppgått till minst 5 000 kr under ett år ( 45 kap. 11 § IL). Har det under de senaste fem åren skett förbättrade reparationer och underhåll räknas de också som förbättringsutgifter (45 kap. 12 § IL). Av kapitalvinsten ska tjugotvå trettiondelar tas upp till beskattning (45 kap. 33 § IL). Skattesatsen på detta belopp är 30 % (65 kap. 7 § IL). Om en person inte är obegränsat skatteskyldig är personen begränsat skatteskyldig (3 kap. 17 § IL). En begränsat skatteskyldig person skattar endast för vissa inkomster som har anknytning till Sverige, vilka dessa är framgår av 3 kap 18 § IL. I 11 punkten i paragrafen nämns att kapitalvinst på en fastighet i Sverige kommer beskattas i Sverige. Det blir alltså samma beskattning i Sverige för alla alternativ du räknar upp. Medborgare och personer som är skatterättsligt bosatta i USA är dock skatteskyldiga i USA för i princip alla inkomst, även inkomst från Sverige. Om kapitalvinsten uppstår när du är bosatt eller medborgare i USA kommer du alltså beskattas både i Sverige och i USA s.k. internationell dubbelbeskattning. Detta har Sverige löst genom att ingå ett dubbelbeskattningsavtal med USA, här. I avtalets artikel 13 1 punkten framgår att vinsten får beskattas i det land där fastigheten är belägen, alltså i Sverige. Dubbelbeskattningen undanröjs genom att du får avräkna den skatt du betalat i Sverige på den skatt du ska betala i Sverige, artikel 23. Mellan Sverige och England finns även ett dubbelbeskattningsavtal, här. I avtalets artikel 13 1 punkten framgår att vinsten får beskattas i det land fastigheten är belägen, alltså i Sverige. I 22 artikeln framgår att den svenska skatten får avräknas på den engelska skatten. Vänliga hälsningar,

När finns möjlighet till SINK?

2015-02-27 i Internationell skatterätt
FRÅGA |Hej, Jag funderar på att flytta till Damnark då min sambo skall studera där. Själv kommer jag att ha kvar mitt arbete som pilot för ett svenskt charter flygbolag som enbart bedriver internationell trafik. Min stationering är i Stockholm och jag utgår alltså därifrån men då bolaget har baser i övriga nordiska länder flyttas jag ofta till och opererar från någon av dessa. Vi opererar från Danmark men har ingen besättnings bas där. Då jag arbetar är jag borta i allt från över en natt till upp till 8 nätter. Sommartid kan det bli t&r flygningar från Stockholm men oftast från någon annan bas i Norden. Dessa blir då i serie, te.x 2-3 dag eller natt flygningar på raken. Pga tidiga starter eller sena ankomster kan jag tvingas övernatta i närheten av Arlanda flygplats, detta blir dock inte speciellt ofta och återigen, då jag ofta flyger från annan nordisk bas åker jag i så fall direkt dit. Min fråga är om jag kan ansöka om sk sink skatt och hur min tid i Sverige med dessa förutsättningar räknas.Med vänlig hälsning,Peter
Fredrik Holst |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga. SINK, eller särskild inkomstskatt för utomlands bosatta, är möjligt då du varken är bosatt i Sverige, stadigvarande vistas i Sverige eller har en väsentlig anknytning till Sverige se 3:3 inkomstskattelagen (hittas här). Med andra ord räknas du då som stadigvarande bosatt om du räknas som någon av dessa tre och därmed är du obegränsat skattskyldig i Sverige (se 3:8 Inkomstskattelagen). Det som närmast kan komma att bli aktuellt för dig är att du anses ha "väsentlig anknytning till Sverige". Väsentlig anknytning Bestämmelsen i 3:3 kompletteras genom 7 §:en som ställer upp ett flertal kriterier som ska beaktas vid bedömnadet om en person har väsentlig anknytning till Sverige. Dessa är:om han är svensk medborgare,hur länge han var bosatt här,om han inte varaktigt är bosatt på en viss utländsk ort,om han vistas utomlands för studier eller av hälsoskäl,om han har en bostad här som är inrättad för åretruntbruk,om han har sin familj här,om han bedriver näringsverksamhet här,om han är ekonomiskt engagerad här genom att inneha tillgångar som, direkt eller indirekt, ger honom ett väsentligt inflytande i näringsverksamhet här, om han har en fastighet här, och liknande förhållanden.De viktigaste omständigheterna i 3:7 att beakta för att bedöma huruvida väsentlig anknytning föreligger är enligt förarbetena om personen har fast egendom inrättad för åretruntbruk, är ekonomiskt engagerad och om han har sin familj boende i Sverige. Det är dock en samlad bedömning av alla omständigheter i det enskilda fallet som avgör om en person har väsentlig anknytning till Sverige. Där ekonomiskt engagemang i Sverige väger tungt för att väsentlig anknytning föreligger.Du ansöker själv om SINK-beskattning, där skatteverket gör en bedömning och ger ett "SINK-beslut", genom en blankett som du hittar här: https://www.skatteverket.se/privat/skatter/arbeteinkomst/internationellt/bosattutomlands/sinksarskildinkomstskattforutomlandsbosatta.4.6fdde64a12cc4eee23080002583.html Vänligen,

Arvsskatt?

2015-02-26 i Arvsskatt
FRÅGA |Hej!Jag äger en villa köpt för 1MSEK, taxvärde 3MSEK och säljvärde 4MSEK.När jag dör ärver min dotter villan.1. Om man tror på återinförd arvsskatt skänker jag villan till henne (innan gåvoskatt återinförs).Men dottern har redan ett bra boende och säljer genast villan när jag dött. Detta ger reavinstskatt.(4-1)*30%=0,9MSEK. Eller?2. Om jag inte ger henne villan ärver hon den och säljer den. Vad händer då? Först arvskatt (kanske 25% på 4MSEK dvs 1 MSEK). Sen reavinstskatt som i 1 ovan? Eller hur beräknas reavinsten då? Hur stor är risken för återinförande av nämnda skatter tror ni?
Mattias Olsson |Hej,och tack för att du vänt dig till Lawline. Skattereglerna finns i huvudsak i inkomstskattelagen (IL). Den hittar du https://lagen.nu/1999:1229 . Återinförandet av arvsskatten Det är en omöjlighet att med exakthet uttala sig om huruvida arvsskatten kommer att införas. Det var en socialdemokratiskt regering som avskaffade arvsskatten till att börja med (http://www.di.se/artiklar/2015/2/23/ledare-arvsskatten-ar-faktiskt-inte-pa-vag-tillbaka/) så att påstå att bara för att de åter har fått makten så skall arvsskatten återinföras är kanske att gå lite långt. Visserligen har LO-ekonomerna och vänsterpartiet börjat tala om ett återinförande av arvsskatten (http://blogg.pwc.se/taxmatters/pwc-skattefragor-infor-valet-arvsskatten, http://www.privataaffarer.se/val-2014/sjostedt-v-vill-aterinfora-arvs-och-formogenhetsskatt-656116 & http://greenroom.seb.se/arvs-och-gavoskattens-aterkomst/) men det verkar inte som att det finns någon anledning till oro (http://www.di.se/artiklar/2015/2/23/ledare-arvsskatten-ar-faktiskt-inte-pa-vag-tillbaka/ ). Det bör dock nämnas att två miljöpartister har motionerat om återinförandet. (http://www.riksdagen.se/sv/Dokument-Lagar/Forslag/Motioner/Arvsskatt-och-formogenhetsskat_H102Sk403/?text=true och http://www.riksdagen.se/sv/Dokument-Lagar/Forslag/Motioner/terinforande-av-arvsskatt_GZ02Sk429/?text=true) Fastigheten som gåva Precis som du är inne på, är gåvor inte skattepliktigt för givaren IL 41:1 & 2, 42:1 & 44:3 och inte heller för mottagaren IL 8:2. När din dotter sedan säljer fastigheten så skall hon beskattas på en kvoterad kapitalvinst. Kapitalvinsten räknas ut genom att man tar det som hon fick vid försäljningen, i ditt exempel är detta fyra miljoner, och minskar med bland annat omkostnadsbeloppet IL 44:13. Omkostnadsbeloppet vid försäljning av fastighet är bland annat vad fastigheten köptes för, i ditt exempel är detta en miljon, IL 44:14 men också exempelvis förbättringsutgifter som under det beskattningsåret som de utfördes uppgick till mer än 5 000 kronor IL 45:11. Detta skulle innebära att kapitalvinsten i ditt exempel skulle vara tre miljoner. Dessa tre miljonerna skall sedan kvoteras till 22/30 delar IL 45:33. Jag antar att du har använt fastigheten som boende och att det därför räknas som en privatbostad IL 2:8. Om du sedan ger den till din dotter och du fortsätter att bo i den så kommer fastigheten att fortsätta att vara en privatbostad IL 2:8. Det som skall tas upp till beskattning blir således 22/33x3 000 000 vilket är 2 000 000. På detta skall sedan 30% dras i skatt IL 65:7 vilket blir 600 000. Arv med fingerad arvsskatt Om vi antar att arvsskatten såg ut som den gjorde innan den blev avskaffad så skulle din dotter tillhöra skatteklass 1. Då skulle arvsbeskattningen ungefär se ut på följande sätt: av de 4 000 000 skall ett grundavdrag göras med 70 000 varför 3 930 000 skall tas upp till beskattning. De första 300 000 skattas med 10% vilket lämnar en skatt om 30 000. De nästkommande 300 000 beskattas med 20% vilket resulterar i en skatt om 60 000. Än så länge en skatt om totalt 90 000. De resterande 3 330 000 beskattas med 30% vilket resulterar i en skatt om 999 000 + 90 000 = 1089000. För mer läsning på området kan du titta närmare på skatteverkets hemsida Vilka följdverkningar denna typ av beskattning skulle få – ytterligare avdrag vid försäljning eller liknande – kan jag tyvärr inte uttala mig om. Uträkningen ovan är gjord efter de instruktioner jag kunde hitta på Skatteverkets hemsida om hur man löste det tidigare. Om vi utgår i från den nuvarande arvsbeskattningslagstiftningen IL 8:2 skulle skatteuträkningen vara den samma som i fallet där du ger fastigheten i gåva till din dotter. Summering Jag kan inte med säkerhet säga varken det ena eller det andra gällande återinförandet av arvsskatten. I nuläget verkar det inte finnas någon överhängande politisk vilja att återinföra den, även om det finns vissa politiska krafter som verkar mot det målet. Hur själva beskattningen skulle utformas är ännu svårare att uttala mig om; jag har dock gjort ett försök. Om vi skulle utgå ifrån den lagstiftningen som gäller i nuläget så skulle skatten landa på cirka 600 000.Bästa hälsningar

Dubbelbeskattning 6-månaders regeln

2015-02-25 i Internationell skatterätt
FRÅGA |HejJag ar bosatt i England efter att har studerat har i ett ar. Jag ska nu soka jobb och blir inte klok pa dubbelbeskattning och 6 manads reglen. Som jag farstar det sa behover jag inte skatta i Sverige om jag arbeta har minst 6 manader och skattar for min inkomst i England. Nu vet jag att dom forsta 10 000 pund du tjanar inte beskattas alls. Hur paverkar detta 6 manads reglen? Behover jag da istallet skatta for dom i Sverige? Jag kommer pga av att varit bosatt har sedan 2013 bli skriven har i England.MVH
Eric Brinck |Hej!Tack för din fråga!Precis som du säger tillämpas i ditt fall 6-månaders regeln i Inkomstskattelagen (IL) 3 kap 1 § 1 st som du finner Här. För att denna regel ska tillämpas krävs det att du vistas utomlands minst 6 månader under en sammanhängande period. Du får ha kortare avbrott för semester i Sverige om dessa inte är i början eller i slutet av din vistelse. Dessa dagar får inte överstiga 6 dagar per månad eller sammanlagt 72 dagar för ett år, 3:10 § IL. 6-månaders regeln ställer också upp krav på att du skattar i det landet du befinner dig. Här ställs dock inget krav på hur mycket du skattar, även en obetydlig beskattning medför skattefrihet i Sverige. Du ska dock kunna styrka att du har skattat i England, spara därför lönebeskedet. Sverige och England har även ett dubbelbeskattningsavtal som du finner Här. I artikel 15 regleras förhållandet när du har inkomster från tjänst i England. Här stadgas att om du har hemvist i Sverige men arbetar och bor i England, beskattas du i England. Undantag för detta finns i punkten 2 samma artikel. Undantagen är 1) om du inte vistas i England i sammanlagt 183 dagar under ett år och 2) din arbetsgivare inte är Engelsk samt 3) din arbetsgivare inte har ett fast driftställe i England. Alla dessa undantag måste vara uppfyllda. Då det framgår att du har för avsikt att sammanlagt uppehålla dig i England mer än 183 dagar kommer du inte träffas av undantagen och du beskattas enbart i England.Sammanfattningsvis kan alltså sägas att du om du skattar i England (oavsett hur mycket/lite) kan du förlita dig på 6-månaders regeln och skattar därmed endast i England. Skattar du inte alls regleras detta i Artikel 15 i nämnt avtal. Avtalet innebär att du kommer beskattas i England eftersom du inte kommer att träffas av undantagen.Hoppas det var svar nog på din fråga!Vänliga hälsningar

Kapitalvinstberäkning för fastighet med ny- och tillbyggnad

2015-02-28 i Kapitalvinstskatt
FRÅGA |Hej,Min mamma har ett fritidshus som hon önskar sälja.Det köptes som en tomt på 50 talet, sedan byggdes det ett hus (sommarstuga ) på 60 talet, ett garage blev även byggt samt ett uterum under 90 talet.Hur beräknas skatten vid försäljning?
Ola Silvén |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.Vid försäljning av fastighet med vinst uppstår en kapitalvinst. Kapitalvinsten beräknas genom att ersättningen för fastigheten minskas med kostnader för försäljning och omkostnadsbeloppet 44 kap. 13 § Inkomstskattelagen (IL), här. Omkostnadsbeloppet är utgifter för anskaffning ökat med utgifter för förbättring s.k. förbättringsutgifter (44 kap. 14 § IL). Förbättringsutgifter är kostnader för ny-, till- och ombyggnader. Dessa utgifter får räknas med i omkostnadsbeloppet om de uppgått till minst 5 000 kr under ett år ( 45 kap. 11 § IL). Har det under de senaste fem åren skett förbättrade reparationer och underhåll räknas de också som förbättringsutgifter (45 kap. 12 § IL)För din mamma gäller således att kostnaden för tomten är utgifter för anskaffning och vad gäller huset, garaget och uterummet är de förbättringsutgifter. Alla dessa utgifter får alltså räknas med vid beräkning av kapitalvinsten. Av kapitalvinsten ska tjugotvå trettiondelar tas upp till beskattning 45 kap. 33 § IL). Skattesatsen på detta belopp är 30 % (65 kap. 7 § IL). Vänliga hälsningar,

Gåva av bostadsrätt och kontinuitetsprincipen

2015-02-26 i Kapitalvinstskatt
FRÅGA |Äger bostadsrätt 50% och dottern resterande del. Vill ge denna del till henne som gåva då hon redan bor där. Vi står båda gemensamt för lånen men dom betalas av henne. Detta gjordes på inrådan av banken, för att hon lättare skulle få lån. Både gemensamt ägande av lägenhet och lån.Hur gå tillväga för att ej belastas av skatt då jag i realiteten ej har betalat lägenheten.
Gustaf Otterheim |Hej! Tack för din fråga!Om en tillgång förvärvas genom gåva så innebär detta, enligt 44 kapitlet 21 § första stycket Inkomstskattelagen, att förvärvaren inträder i den tidigare ägarens skattemässiga situation. Detta betyder att ingen beskattning hos dig kommer att ske och vad gäller din dotter så kommer hon inte att bli beskattad vid tillfället för gåvan utan beskattningen hos henne kommer istället att ske den dag hon bestämmer sig för att sälja eller byta bort bostadsrätten, se 44 kapitlet 3 och 26 §§ Inkomstskattelagen. Då du ger din andel av bostadsrätten till din dotter tar din dotter med andra ord över skattskyldigheten för din andel av bostadsrätten,varför du inte kommer att behöva betala någon skatt för denna.Hoppas detta ger någon klarhet!Med vänlig hälsning

Ideell förening och avdrag för lönekostnad

2015-02-25 i Företagsbeskattning
FRÅGA |Vi bedriver ideell förening med förskola. Föreningen är begränsat skattskyldig och skattar inte för inkomster som gåvor etc. Förskolan deklareras dock som en rörelse som föreningen bedriver och är alltså skattskyldig (ej moms). Nu är min fråga: Om vi anställer en person som ungdomspastor, som alltså inte är verksam i förskolan, kan vi då dra lönekostnaden på förskolan, så att vi slipper skatta för eventuell vinst som annars skulle uppstå på förskolan? Eller måste man först skatta av vinsten innan man får använda nettot till att betala pastorn? Om vi först måste skatta av vinsten, finns det någon annan väg att gå för att kunna använda förskolans brutto till att betala pastorn?
Linnea Ranvinge |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Om jag förstår dig rätt bedriver ni en ideell förening som enbart är skattskyldig för den näringsverksamhet som förskolan (då den klassas som rörelse) anses bedriva (7 kap. 3 § respektive 13 kap. 1 § inkomstskattelagen, IL). Utgifter för att bibehålla inkomster i denna skattepliktiga näringsverksamhet får därmed dras av enligt 16 kap. 1 § IL. Exempel på sådana kostnader är lönekostnader. Anställdas lön får således dras av som en kostnad i verksamheten. Dock är föreningen samtidigt skyldig att betala arbetsgivaravgifter för sina anställda. Dessa är normalt också avdragsgilla. Detta förutsätter att kostnaden är hänförlig till verksamheten, vilket inte verkar vara fallet här då pastorn inte är verksam i förskolan. Pastorns lönekostnad kan därför inte dras av. För att det ska vara möjligt måste pastorn således vara verksam i förskoleverksamheten.Hoppas du känner att du fått svar på dina fråga, tveka annars inte att skicka in en ny.Vänliga hälsningar,

Dubbelbeskattning kan i vissa fall undvikas genom undantagsbestämmelser

2015-02-25 i Internationell skatterätt
FRÅGA |Skatteverket kräver dubbelbeskattning på min inkomst för året 2013. Jag har varit registrerad sole trader i England sedan Juni 2012, och bosatt i London sedan dess. Min enda anknytning till Sverige är jag har aktier i ett svenskt bolag, och jag glömde att meddela skatteverket att jag har lämnade Sverige i Juni 2012. Vilka kapitel/fall kan jag läsa på för att förstå detta bättre, och undvika att skatta dubbelt.
Fredrik Norberg |Hej och tack för att du använder dig av våra tjänster!Anledningen till din dubbelbeskattning är för att du har en inkomst i utlandet och ses som obegränsat skatteskyldig i Sverige (se definition i Inkomstskattelag 3:3). Såsom obegränsat skatteskyldig är du skyldig att betala skatt på alla inkomster, oavsett i vilket land de kommer ifrån. För att inte behöva betala skatt i Sverige (på annat än inkomster som hänför sig till inkomster i Sverige) behöver du bli begränsat skatteskyldig, och därmed endast skatteskyldig för inkomster som kommer ifrån Sverige. Detta uppnår man (vid utlandsflytt) genom att bryta anknytnings-rekvisitet för obegränsat skatteskyldig (se Inkomstskattelag 3:7), och enligt bestämmelsen "släpar" anknytnings-rekvisitet 5 år från den dag man flyttat utomlands (se andra stycket i 3:7), dock kan man i vissa fall styrka att anknytningen bryts på kortare tid än så. Däremot kan det eventuellt vara aktuellt för dig att åberopa en av undantagsreglerna, 6-månaders alternativt 1-års regeln enligt Inkomstskattelag 3:9. Det kan vara möjligt att du kan undantas från beskattning för en viss tid i vart fall. Oavsett måste man ta hänsyn till det skatteavtal som föreligger mellan Sverige och Storbritannien. Jag är tyvärr inte insatt i hur detta skatteavtal är uppbyggt men du hittar det här.Rådgivning på det skatterättsliga området är väldigt svår, då det oftast är många faktorer som påverkar bedömningen och man kan inte utan närmare utredning i det enskilda fallet ge konkret rådgivning. Jag hoppas den här initiala rådgivning har varit till viss hjälp. Om du vill ha mer ingående skatterättslig rådgivning så har vi en samarbetspartner som är expert på området, om du kontaktar mig på nedanstående email adress så kan jag sätta dig i kontakt med dem. Med vänliga hälsningarfredrik.norberg@lawline.se