Pengar intjänade i Storbritannien beskattas enligt brittisk lag

2018-03-23 i Internationell skatterätt
FRÅGA |jag har en tjänstepension liggande i England som jag kan ta ut från 55 års ålder. Med tanke på Brexit funderar jag på att ta hem hela summan istället för månadsvisa utbetalningar. Förvaltaren påstår att detta skall beskattas i England enligt Engelsk skattelagstiftning eftersom det är kopplat till mina tjänsteår i London då jag var skatteskriven där?Vad gäller enligt svensk lag?
Jonas Wester |Hej, tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.Skatteavtal mellan Sverige och StorbritannienMellan Sverige och Storbritannien finns ett skatteavtal som används för att undvika dubbelbeskattning (se här, om du scrollar ner finns svensk översättning av avtalet). Detta avtal är svensk lag. I avtalet kan man utläsa var viss skatt ska betalas, baserat på var inkomsten härrör ifrån. Skatteavtalets regler gäller bara om de ger mindre skatt än vad du hade fått i Sverige.Inkomst från lön beskattas där den intjänadesSkatteavtalet anger att lön och annan ersättning som uppbärs på grund av anställning beskattas i den stat där arbetet utförs, enligt art. 14. I ditt fall innebär det alltså att lönen du tjänat i Storbritannien ska beskattas där.Att undvika dubbelbeskattningSom jag förstår dig är du numera bosatt i Sverige och alltså skattskyldig här. För att undvika att behöva betala skatt både i Sverige och i Storbritannien på din inkomst från Storbritannien kan du begära avräkning av den brittiska skatten här i Sverige. Det gör du i din svenska inkomstdeklaration.SammanfattningDen brittiska inkomsten ska alltså beskattas i Storbritannien. Det sker alltså enligt brittisk lag. För att du inte ska behöva betala dubbel skatt på inkomsten bör du begära avräkning av den utländska skatten i din svenska inkomstdeklaration.Jag hoppas att du har fått svar på din fråga! Ifall du har några frågor om mitt svar är du välkommen att kontakta mig på sms eller mail.Telefon: 070-32 877 32E-post: jonas.wester@lawline.seMed vänlig hälsning,

Hur beskattas aktier som jag ärvt då jag bor utomlands?

2018-03-22 i Internationell skatterätt
FRÅGA |Om jag är skriven och bosatt I Frankrike och då ärver aktier från min mor som bor I Sverige. Var beskattas aktierna, utdelningar och förmögenhet (från arvet) och med hur mycket?
Alexia Kavaleff |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Din fråga gäller beskattning av utdelning på aktierna och förmögenhet. Hur du kommer beskattas beror på om du är begränsat eller obegränsat skattskyldig i Sverige samt hurudana aktier det är fråga om. Detta behandlas i inkomstskattelagen (IL). I min fråga kommer jag att bortse från skatteavtalet mellan Sverige och Frankrike.Arvet i sig beskattas du inte för eftersom arv och gåvor inte är skattepliktiga (8 Kap 2 § IL). Istället beskattas du ifall du i framtiden avyttrar dvs. säljer dina aktier. Då inträder du i din mors skattemässiga situation, alltså du beskattas på samma sätt som om din mor sålt aktierna, detta kallas för kontinuitetsprincipen (44 Kap 21 § IL).Obegränsat skattskyldigDu är obegränsat skattskyldig i Sverige trots att du bor i Frankrike om du har väsentlig anknytning till Sverige (3 Kap 3 § IL). Med väsentlig anknytning menas bl.a. att du har en bostad som är inrättad för åretruntbruk, familj, näringsverksamhet eller är ekonomiskt engagerad i Sverige. Du anses även vara väsentligt anknuten till Sverige i fem år efter att du rest från Sverige om du är svensk medborgare (3 Kap 7 § IL).Om du kommer fram till att du har väsentlig anknytning till Sverige är du obegränsat skattskyldig för alla dina inkomster i Sverige, dvs. för aktierna och utdelningarna (3 Kap 8 § IL). Du kommer då beskattas med en skattesats på 30 % på kapitalvinster och utdelningar (65 Kap 7 § IL). Ifall aktierna är onoterade ska utdelning och kapitalvinster tas upp med 5/6 (42 Kap 15 a §).Begränsat skattskyldigOm du kommer fram till att du inte har väsentlig anknytning är du begränsat skattskyldig i Sverige (3 Kap 17 § IL). För utdelning av aktierna kommer du beskattas enligt kupongskattelagen (3 Kap 21 § IL och 4 § Kupongskattelagen). Du kommer beskattas med 30 % på utdelning (5 § Kupongskattelagen).Om du säljer aktierna ska du beskattas för det om du vid något tillfälle under de senaste 10 åren varit bosatt i Sverige. Om det är fråga om aktier ur ett utländskt företag ska du bara beskattas för det om aktierna köpts under en period då din mor var obegränsat skattskyldig i Sverige (3 Kap 19 § IL). Du kommer då beskattas med en skattesats på 30 % på kapitalvinster (65 Kap 7 § IL). Ifall aktierna är onoterade ska utdelning och kapitalvinster tas upp med 5/6 (42 Kap 15 a §).SammanfattningSammanfattningsvis kan man säga att det är avgörande hur länge du varit bosatt i Frankrike. Om du inte varit bosatt i Sverige sedan fem år tillbaka och inte har åretruntbostad, familj osv. kvar i Sverige kommer beskattas enligt det som står under "begränsat skattskyldig". Vill du ha mer rådgivning eller hjälp av en jurist? Då kan du använda dig av någon av våra andra tjänster:- Gratis telefonrådgivning, ring oss på 08-533 300 04 och välj knappval 2.- Ställ en expressfråga och få garanterat svar inom tre dagar för 995 kr, klicka här- Ställ en expressfråga och få garanterat svar inom 24 h för 1495 kr, klicka här- Boka tid med en jurist för 1677,50 kr/h, ring oss på 08-533 300 04 och välj knappval 1.Vänligen,

Skattskyldighet för pensionsersättning från USA med hemvist i Sverige

2018-03-22 i Internationell skatterätt
FRÅGA |Hej! Min son har varit bosatt och arbetat i USA i flera år, nu har han flyttat hem igen. I samband med flytt fick han utbetald de pensionspengar som hans arbetsgivare satt undan. Min fråga är i vilket land han ska skatta för detta?Tack för hjälpen!Mvh
Emmy Pettersson |Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! Jag förstår det som att du undrar vilket land som har rätt att beskatta din son för hans pensionsinkomster från USA. Om han måste betala skatt eller inte i Sverige beror på: - om han är obegränsat skattskyldig,- när han fick pengarna samt - om USA har skattat pengarna. Din son blev obegränsat skattskyldig när han flyttade tillbaka till Sverige och det innebär att alla hans inkomster, oavsett var dessa har tjänats ihop ska beskattas i Sverige, enligt 3 kap. 8 § Inkomstskattelag (1999:1229). Det här betyder att om han fick pensionspengarna innan han flyttade tillbaka behöver han inte erlägga svensk skatt på pengarna. Då saknar Sverige rätt att beskatta honom. Om han fick pengarna efter att han flyttat hem har Sverige alltså beskattningsrätt. Det han då ska undersöka är om han betalat skatt i USA på just den inkomsten. Om så är fallet har Sverige ingen rätt att skatta honom längre eftersom det skulle innebära en dubbelbeskattning. Anledningen till detta är artikel 15 i Lag (1994:1617) om dubbelbeskattningsavtal mellan Sverige och USA som säger att lön och annan liknande ersättning som en person med hemvist i USA eller Sverige uppbär på grund av anställning endast ska beskattas i den staten där ersättningen tjänats. Det här betyder att pensionspengar, som utgör "annan liknande ersättning", som tjänats i USA ska beskattas där (om amerikanska regler säger så) men inte i Sverige. Med vänliga hälsningar,

Kan jag vara folkbokförd på en postboxadress?

2018-03-19 i SKATTERÄTT
FRÅGA |Hej.Jag bor i min segelbåt. Just nu ligger den i Sverige Men i framtiden kommer jag att segla omkring Hur skall jag vara folkbokförd. Kan jag vara bokförd med en postboxadress?
Pontus Schenkel |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Folkbokföring regleras i folkbokföringslagen, vilken du finner här; här. Av 3 § framgår att den som efter inflyttning kan antas under sin normala livsföring komma att regelmässigt tillbringa sinnattvilaeller motsvarande vila (dygnsvilan) i landet under minst ett år ska folkbokföras. Även den som kan antas komma att regelmässigt tillbringa sin dygnsvila både inom och utom landet skall folkbokföras om han med hänsyn till samtliga omständigheter får anses ha sitt egentliga hemvist här.Vidare framgår det av 8 § att om en person under en på förhand bestämd tid av högst sex månader regelmässigt tillbringar sin dygnsvila på en annan fastighet än den där han har sitt egentliga hemvist, anses detta inte leda till ändrad bosättning. Således ska du fortsätta vara skriven på din gamla adress även om du inte faktiskt bor där. Det framgår av prop. 1990/91:153 att din situation inte anses vara skäl till t.ex. avregistrering. Beträffande boxadress är det inte möjligt, men du kan självfallet se till att få din post till en box när du är borta.Jag rekommenderar att du läser vad Skatteverket har att säga angående frågan på deras hemsida; http://www.skatteverket.se/privat/skatter/arbeteinkomst/internationellt/arbetautomlands/utomlandskortareansexmanader.4.2a9d99b2110b7fcf5c080009233.html. Du kan även ringa Skatteverket och höra hur de vill behandla din situation.Har du några fler frågor är du varmt välkommen att återkomma!Vänligen

Kapitalavdrag för fastighet

2018-03-23 i Försäljning av fastighet
FRÅGA |Har sålt en fritidsfastighet sommaren 2017. Fastigheten var ett arv efter min avlidne mor, varav jag ägde 1/2 andel, och min syster den andra hälften. Inför kommande reavinstskatt som jag måste betala vid kommande deklaration, vore jag mycket tacksam för tips om avdrag som jag kan och har möjlighet att göra.
Jakob Perä |Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!För att beräkna skatten vid en kapitalvinst behöver man enligt 44 kap. 13 § inkomstskattelagen (IL) räkna ut skillnaden mellan ersättningen för den avyttrade tillgången (köpeskillingen), minskat med kostnaden för avyttringen och omkostnadsbeloppet. Eftersom ni ärvt egendomen ska ni som arvingar skatta på samma sätt som om er mor sålt fastigheten, detta framkommer av 44 kap. 21 § IL. Mallen för att räkna ut kapitalvinsten är+ Köpeskillingen- Avyttringskostnader-Omkostnadsbeloppet= vinst eller förlust.Kostnaden för avyttringenMed kostnaden för avyttringen avses enligt skatteverket mäklararvodet, kostnader för värdering och besiktning, utgifter för resor för att sälja fastigheten samt försäkringar mot dolda fel. Till begreppet hör även homestyling, dvs utgifter för "styla" bostaden för att den ska vara så attraktiv som möjligt. Enligt skatteverket får man isåfall avdrag för konsultation och fotografering, ommöblering och hyra av möbler. Man får inte göra avdrag för städning och flytten. OmkostnadsbeloppetOmkostnadsbeloppet består enligt 44 kap. 14 § IL av inköpspriset ökat med förbättringsutgifter. Enligt skatteverket får ni dra av på denna punkt inköpsprovision, lagfartskostnad och inteckningskostnad. Med förbättringsutgifter ingår dels grundförbättringar och dels förbättrande reparationer. Med grundförbättring avses ny-, till- och ombyggnad. Exempel på dessa förändringar är när uppförandet av en ny byggnad eller ändrande av byggnadens konstruktion. Med förbättrande reparationer innebär att man inte utför en grundförbättring men återställer fastigheten till nyskick. Det kan t.ex vara en renovering eller tapetsering. Förbättringsutgifter är enbart avdragsgilla om de uppgick till minst 5 000 kr under ett kalenderår enligt 45 kap. 11 § IL. Rörande förbättrande reparationer finns ytterligare ett krav, nämligen att de hänförs till något av de fem föregående beskattningsåren samt att reparationen medfört att fastigheten var i bättre skick vid avvittringen än vid förvärvet. Då du är delägare till 50% ska du enbar skatta för din del av kapitalvinsten, dvs 50%.Hoppas du fick svar på din fråga!Har du fler funderingar eller vill läsa mer rekommenderas skatteverkets mall:https://www.skatteverket.se/download/18.4a4d586616058d860bca432/1517582511135/forsaljning-av-smahus-skv379-utgava24.pdf

Varför måste jag betala kvarskatt?

2018-03-22 i Inkomstskatt
FRÅGA |Hur det kan vara möjligt att man ska tillbaka pengar till Skattemyndigheten? Om har jobbat i hela året och betalat skatt så, när det kom deklarationen står det att man ska betala igen. Jag förstår inte själv idean och vilka lager ska man använda? Jag hoppas att ni ska svara till mig min fråga så fort ni hinner.MvhA.M
Anna Runelöv |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Skattereglerna är i ständig förändring och regleras främst i inkomstskattelagen (som kan förvirra även en duktig skattejurist). Det är t.ex. vanligt förekommande att man jobbar i en kommun, och bor i en annan. Arbetsgivaren drar då förmodligen skatt enligt den skattetabell som gäller i kommunen där arbetsplatsen ligger. Men om du bor i en annan kommun med högre skattetabell ska du betala skatt enligt din hemkommuns skattetabell. Den skatt du betalar, eller som din arbetsgivare drar från din lön, är en preliminär skatt. Den slutgiltiga skatten fastställs året därpå. Anledningen till att du nu ska betala ännu mer i skatt, är helt enkelt att den slutgiltiga skatten är högre än den preliminära skatten du redan har betalat in. Jag föreslår att du tar upp detta med din arbetsgivare och ber honom eller henne att justera den skatt som dras från din lön. I slutändan är det samma skatt du betalar, men det kan kännas bättre att inte få en "oväntad" utgift när deklarationen kommer. Om du har några fler frågor är du varmt välkommen att kontakta våra jurister på www.lawline.se/boka.

Vad räknas som inkomst och vad gör inte det?

2018-03-19 i SKATTERÄTT
FRÅGA |Vad räknas som inkomst enligt lag?Vad räknas som inkomst enligt skatteverket? Och vad räknas ej som inkomst enligt frågorna?
Alexia Kavaleff |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.Det finns ingen samlat inkomstbegrepp i lag men i Sverige utgår man från den så kallade källteorin. Källteorin innebär att man beskattas på sådant kapital som utgör avkastning ur en varaktig inkomstkälla.Det som lagen anser att är inkomst anser även skatteverket att är en inkomst eftersom skatteverket måste följa lagen. Ifall man anser att skatteverket gjort en felbedömning i fråga som har betydelse för beskattningen får detta överklagas (67 Kap 2 § Skatteförfarandelag).Inkomstskattelagen (IL) räknar upp tre inkomstslag. Det första är tjänst (10-12 IL) dvs. sådana inkomster du får pga. anställning, uppdrag eller annan inkomstgivande verksamhet av varaktig eller tillfällig natur (10 Kap 1 § 2 st IL). Till detta inkomstslag hör även inkomster man får i hobbyverksamhet om man har sådana, t.ex. biodling. Det andra inkomstslaget är näringsverksamhet (13-40 Kap IL). Med näringsverksamhet menas förvärvsverksamhet som bedrivs yrkesmässig och självständigt (13 Kap 1 § IL). Det sista inkomstslaget är kapital (41-55 Kap IL). I detta inkomstslag beskattas du dels för inkomster och utgifter du har pga. innehav av tillgångar och skulder, t.ex. aktier, dels för kapitalvinster och kapitalförluster, t.ex. när du säljer en aktie (41 Kap 1 IL).Jag tolkar din sista fråga som en fråga om vilka inkomster som inte ska beskattas (8 Kap IL). Arv och gåva är t.ex. skattefritt (8 Kap 2 § IL), lotterivinster, stipendier, bidrag, skadestånd, hittelön osv. är även skattefria. Även kapitalvinster du får då du avyttrar personliga tillgångar om dessa understiger 50 000 kr (52 Kap 2 § 2 st IL) är skattefria.Vill du ha mer rådgivning eller hjälp av en jurist? Då kan du använda dig av någon av våra andra tjänster:- Gratis telefonrådgivning, ring oss på 08-533 300 04 och välj knappval 2.- Ställ en expressfråga och få garanterat svar inom tre dagar för 995 kr, klicka här- Ställ en expressfråga och få garanterat svar inom 24 h för 1495 kr, klicka här- Boka tid med en jurist för 1677,50 kr/h, ring oss på 08-533 300 04 och välj knappval 1.Vänligen,

Skattekonsekvenser vid överlåtelse av fastighet

2018-03-19 i Försäljning av fastighet
FRÅGA |Hej Jag och min mamma äger en villa som kostar 3840000 kr med allt. Min mamma vill överlåta sin del som är den halva till min fru och min fru ska ta över min mammas lån som är 1210000kr som också motsvarar halva bolånet. Taxeringsvärde på huset är 1873000kr(totalt). Frågan vad blir det för konsekvenser skattemässigt för min fru och min mamma. Min fru kommer inte betala någon ersättning för min mamma utan bara ta över bolånet(mammas del). Gärna om jag får siffror på hur mycket skatt som kan betalas.
Johanna Bergvall |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Jag kommer i mitt svar att hänvisa till inkomstskattelagen, du hittar den här. Det första vi måste göra är att utreda om överlåtelsen ska anses vara en gåva eller ett köp. Är det en gåva kommer det i princip inte bli några skattemässiga konsekvenser eftersom det inte tas ut någon skatt för gåvor. Är det däremot ett köp ska beskattning ske. (se 8 kap 2 § inkomstskattelagen)Överlåtelsen från din mamma till din fru kommer att ses som ett köp. Detta eftersom övertagandet av lånet på 1 210 000 kr överstiger halva taxeringsvärdet. Det är halva taxeringsvärdet som man utgår från eftersom det är halva fastigheten som överlåts. I och med att överlåtelsen är ett köp kommer din mamma att få skatta på den eventuella vinst överlåtelse innebär. Har det istället blivit en förlust får hon inte dra av den, eftersom det inte är en s.k. verklig förlust. (se 44 kap 23 § inkomstskattelagen)Då jag inte vet vad din mamma köpte villan för kan jag tyvärr inte göra någon kapitalvinstberäkning. Men har din mamma gjort en vinst ska 22/30 beskattas med 30 %. För din fru blir det ingen beskattning vid köpet, utan för henne kommer skattefrågan bli aktuell först när hon säljer sin del av fastigheten. (se 45 kap 33 § och 65 kap 7 § inkomstskattelagen)Hoppas du har fått svar på din fråga! Skulle ni behöva hjälp med att skriva köpeavtalet mellan din mamma och din fru är du varm välkommen att ta hjälp av Lawline Juristbyrå, tid kan bokas här. Med vänliga hälsningar,