Beskattning av gåva

2014-08-29 i Gåvoskatt
FRÅGA |Vill ge bort ett hus/en nerlagd konsumaffär. Det ligger i en liten by där jag inte tänker bosätta mig igen. Är inte släkt med personen men han har bott i det ca 2 år och betalat för driften av huset, en sorts hyra. Jag vill inte ha huset och då tänkte jag skänka det till honom. Kan man göra det utan att han eller jag får skatta för det? Och ska man skriva ett gåvobrev eller hur gör man för att det ska bli rätt om det nu fungerar?
Denise Peters |Hej och tack för din fråga!En överlåtelse genom gåva räknas inte som en avyttring i skatterättsliga sammanhang vilket gör att kapitalvinstbeskattning av gåvogivaren/dig inte kommer att ske, se 44:3 Inkomstskattelagen (IL), här. Förvärvet av gåvan är i sin tur också skattefri för gåvotagaren, se 8:2 IL. Beskattning kommer istället ske om gåvotagaren senare bestämmer sig för att själv sälja huset. Denne kommer då att inträda i din skattemässiga situation vilket innebär att hen vid försäljningen kommer använda ditt anskaffningsvärde för huset som underlag för kapitalvinstberäkningen, se 44:21 IL. Jag kan även nämna att eventuella löpande inkomster som utgår från fastigheten, såsom hyra vid uthyrning och dylikt, kommer beskattas hos den som tar över huset.Vid överlåtelse av fast egendom krävs alltid ett skriftligt avtal. Detta oavsett om egendomen överlåts genom köp, byte eller gåva, se 4:1 och 4:29 Jordabalken, här. Vid gåva upprättas då ett gåvobrev vilket måste innehålla uppgifter om vilken fastighet det är fråga om, en förklaring av givaren/dig att fastigheten ges bort till mottagaren, samt givarens/din och mottagarens underskrift. Vänliga hälsningar

Dubbelbeskattningsavtal - vart ska pensionen beskattas?

2014-08-21 i Internationell skatterätt
FRÅGA |Hej! Jag ska flytta till Italien i januari 2015 och undrar lite om det här med dubbelbeskattning. Jag förstår inte riktigt det som står i dubbelbeskattningsavtalet, artikel 18 och 19, mellan Italien och Sverige. Tolkar jag det rätt då jag tror att jag enbart betalar skatt (SINK) i Sverige och ingen skatt i Italien på min inkomst från den allmänna pensionen och tjänstepensionen?Tacksam för svar /babban
Jennifer Rönnerhed |Hej!Du har tolkat art. 18 och 19 riktigt. Skatt på den svenska pensionen ska beskattas i Sverige om du bor utomlands 3 § SINK https://lagen.nu/1991:586. Att pension är skattepliktig inkomst står i 5 § 4-7 p. SINK. Staten har alltså beskattningsrätt när de är utbetalar. Hur skatten ser ut bror på om du är begränsat eller obegränsat skattskyldig. D.v.s. om du ska beskattas enligt svensk lag eller utifrån SINK beror på om du är obegränsat eller begränsat skattskyldig. Oavsett vilket tillfaller beskattningsrätten Sverige, men den ser olika ut beroende på om du är obegränsat eller begränsat skattskyldig.Obegränsat skattskyldig 3 kap. 3 § https://lagen.nu/1999:1229 är du om du har väsentligt anknytning hit eller om du har stadigvarande vistelse här i minst 6 månader per år. Vad som anses som väsentlig anknytning definieras i 3 kap. 7 §. Om du är att anses som obegränsat ser beskattningen enligt de svenska vanliga beskattningsreglerna för pension. Det är först om du ses som begränsat skattskyldig som SINK kan bli aktuell. Skatteverket förklarar det såhär: "Om du är begränsat skattskyldig ska du betala särskild inkomstskatt för utomlands bosatta (SINK) på din pension. Det är en definitiv skatt på 20 procent, och du behöver inte deklarera din inkomst. Utbetalaren gör avdrag för skatten innan pensionen betalas ut till dig.Skatten kan vara lägre än 20 procent i vissa fall, beroende på överenskommelser som Sverige har med andra länder. Vissa ersättningar kan också vara undantagna från beskattning om Sverige har ett skatteavtal med landet i fråga." (http://www.skatteverket.se/privat/skatter/arbeteinkomst/internationellt/bosattutomlands/sinksarskildinkomstskattforutomlandsbosatta/papension.4.6fdde64a12cc4eee23080002614.html) Hoppas du upplever att du har fått svar på din fråga!

Beskattning av fysiska personer bosatta utomlands

2014-08-19 i Inkomstskatt
FRÅGA |Hej, jag kommer tillsammans med min fru att flytta till London fr.o.m 1/9 2014. Vi har fått lite olika signaler hur/var vi kommer att beskattas. Vi kommer båda att vara anställda på engelskregistrerade företag utan anknytning till Sverige, men vi kommer att behålla ett mindre bostadshus i Sverige som fritidshus (tidigare permanentbostad). Jag äger också en skogsfastighet i Sverige som jag kommer att behålla. Vad gäller för 2014 och vad gäller för kommande år?Tacksam för all hjälp med detta.
Jennifer Rönnerhed |Hej!Tack för att du vänder dig till lawline.Lagen som jag genomgående refererar till är inkomstskattelagen (IL) https://lagen.nu/1999:1229. Som fysisk person kan du vara antingen obegränsat eller begränsat skattskyldig. Att vara obegränsat skattskyldig innebar att en person är skattskyldig för alla sina inkomster i Sverige och från utlandet, 3 kap. 8 §. Personer som är obegränsat skattskyldiga kan vara det genom att de bor i Sverige, stadigvarande vistas här (minst 6 månader) eller som har en väsentlig anknytning hit och som t.ex. tidigare varit bosatt här, 3 kap. 3 §. Exempel på vad som kan vara avgörande för om någon har väsentlig anknytning hit nämns i 3 kap. 7 § bl.a. nämns medborgarskap och om man har en fastighet i Sverige m.m. Att äga en fastighet (skogsfastigheten) är en punkt som tas upp i 3 kap. 7 §. Vidare när det gäller fritidshuset som tidigare varit er permanentbostad är det en bostad som har varit inrättad för åretruntbruk som därför torde falla in under 3 kap. 7§. Det är fortfarande ett bostadshus och att det är er tidigare permanentbostad spelar ingen roll. Eller så menar du att bostaden tidigare var en permanentbostad, men att ni har valt att använda den som ett fritidshus. Bedömningen torde bli densamma eftersom det är en bostad som är inrättad för åretruntbruk.Det finns två undantag från när man är obegränsat skattskyldig vid vistelse utomlands 3 kap. 9 §. Dessa kallas 6-månadersregeln och 1-årsregeln. Denna paragraf förutsätter att inkomsten som ni tjänar ska beskattas i verksamhetslandet d.v.s. England. För att paragrafen ska bli aktuell krävs det att det finns en anställning som innebär att en person kommer att vistas utomlands i MINST 6 månader och att de beskattas i landet där arbetet utförs. Ovanstående blir inte aktuellt om det skulle finnas en lagstiftning i Storbritannien kring beskattningen av er inkomst som strider mot det skatteavtal Sverige har med Storbritannien.    Om er vistelse varar i MINST ett år i samma land är ni inte obegränsat skattskyldiga. Utan ni omfattas av undantaget som motsvarar 6-månadersregeln fast för 1 år. Utifrån den informationen du har gett är min bedömning att ni är att anses som obegränsat skattskyldiga enligt 3 kap. 3 § IL eftersom att ni har en väsentlig anknytning hit genom medborgarskap och permanentbostaden som ni äger och som är inrättad för åretruntbruk. Men att ni faller under undantaget från skattskyldighet vid vistelse utomlands.Hoppas du är tillfreds med svaret! 

Ska gåva från utlandet beskattas?

2014-08-11 i Gåvoskatt
FRÅGA |Hej, kommer att få en gåva ca. 600 tusen. från utlandet, gåvan är ämnad att köpa bostad för. Undrar behöver jag skatta för dessa pengar? Vilka papper behöver vi fylla i , dom från utlandet, jag här i Sverige?? Måste man fylla i papperna innan han sätter in på konto?? I vilken ordning ska allt detta göras??. Tack!
Fredrik Wiggh |Hej!I Sverige finns det ingen gåvoskatt vilket innebär att man inte behöver skatta för en gåva enligt gällande svenskrätt.Du behöver inte fylla i några papper i samband med att du får gåvan men var beredd på att du kan bli kontaktad av Skatteverket som kan be dig att redogöra hur du fått pengarnaJag känner inte till vilka regler som gäller i andra länder och kan inte svara på om du behöver fylla i papper och så vidare utan du kan kontakta det aktuella landets myndighet för att få hjälp med detta.Vänligen,

Utomlands bosatt, köp av oäkta bostadsrätt

2014-08-29 i Internationell skatterätt
FRÅGA |Hej,Min mor är född och uppvuxen i Sverige, men bosatt i Tyskland sedan över 40 år tillbaka och tysk medborgare sedan ca 30 tillbaka. Hon är ensamstående, ett vuxet barn (jag) bor i Sverige och ett bor kvar i Tyskland. Nu överväger hon att köpa en bostadsrätt i en oäkta förening i Sverige. Inte som permanentbostad, utan för att kunna vistas där vid tillfälliga besök i Sverige. Min frågor är: 1. Blir hon skattskyldig för eventuell förmånsbeskattning om/när lättnadsreglerna upphör 2016?2. Blir hon skyldig att betala den 30%-iga skatten på en eventuell reavinst vid försäljning? 3. Löper hon risk att bli obegränsad skattskyldig i Sverige då hon formellt bedriver näringsverksamhet som delägare i föreningen?
Denise Peters |Hej och tack för att Ni vänder Er till Lawline med Era juridiska frågor!För att göra en korrekt bedömning av aktuella skatteregler måste jag först svara på frågan om huruvida hon kommer vara obegränsat skattskyldig i Sverige efter köpet av bostadsrätten eller ej. Den svenska lagstiftningen ställer upp tre olika krav för hur en fysisk person kan bli obegränsat skattskyldig här. Dessa är 1, att man är bosatt här, 2, att man stadigvarande vistas här eller 3, att man har väsentlig anknytning till Sverige, se 3:3 Inkomstskattelagen (IL), här.Som du nämner i frågan är din mor bosatt i Tyskland varför den första punkten går bort. Med stadigvarande vistelse brukar man räkna en sammanhängande period om minst 6 månader. Kortare vistelser slås ej ihop varför kortare besök uppdelade under året kommer inte kvalificera henne som obegränsat skattskyldig.Gällande väsentlig anknytning så måste här göras en samlad bedömning av alla relevanta omständigheter. I 3:7 IL räknas ett antal punkter upp som kan ses som en fingervisning i vad som beaktas. Den praktiskt viktigaste punkten i detta fallet är den om boende inträttat för åretruntbruk. Din mor kommer vad jag förstår främst att ha bostadsrätten som en fritidsbostad och dessa beaktas normalt inte. Skatterättsnämnden har dessutom i ett antal förhandbesked kommit fram till att det faktum att en utflyttad person skaffar sig en ny bostad inför en återinflyttning inte ensamt leder till att väsentlig anknytning anses föreligga. Det finns därutöver ett antal avgöranden från Regeringsrätten gällande personer som köpt bostäder för tillfälliga besök i Sverige där inte någon utav dem på denna grund ansetts få en väsentlig anknytning hit. Slutligen finns ett speciellt förhandsavgörande vilket behandlar en situation likartad din mors. Fallet handlade om en svensk person som bott utomlands de senaste 20 åren och som bestämt sig för att starta upp ett nytt företag i Sverige. Etableringen skulle ge honom väsentligt inflytande i näringsverksamhet här. Utöver detta hade han även svenskt medborgarskap och en fritidsbostad i Sverige. Skatterättsnämnden fann dock, främst med hänsyn till att den sökanden under de senaste 20 åren varit bosatt utomlands, att han vid en samlad bedömning inte kunde anses ha väsentlig anknytning hit.Av vad som framkommer när man går igenom praxis kommer alltså din mor med största sannolikhet inte att bli obegränsat skattskyldig i Sverige p.g.a. att hon anskaffar en bostadsrätt här. Hon kommer således vara begränsat skattskyldig vilket innebär att enbart viss inkomst som härrör sig från Sverige kommer beskattas här i landet, se 3:18 IL. Att äga en bostad i en oäkta bostadsrättsföreningen likställs med att äga en delägarrätt i ett aktiebolag eller ekonomisk förening och man använder således dessa regler även på inkomster som härrör från den oäkta bostadrättföreningen. All inkomst, inklusive bostadsförmån, som en andelsägare får av bostadsrättsföreningen räknas som utdelning och tas av en fysisk person upp i inkomstslaget kapital med en 30 procentig skattesats. Att detta gäller även för en utomlands boende framgår av 3:18 § pt 13 IL. Som du nämner finns dock i dagsläget lättnadsregler för denna typ av utdelning men ja, efter utgången av 2015 kommer den 30 procentiga skattesatsen gälla fullt ut. Vid en eventuell försäljning av bostadsrätten finns en specialregel för kapitalvinster på delägarrätter för utomlands boende. Denna finner du i 3:19 IL. Regeln innebär att kapitalvinst på denna typ av försäljning endast är skattepliktig i den mån personen ifråga varit bosatt eller stadigavarande vistats (minst 6 månader) i Sverige någon gång under de 10 år som föregått försäljningen. Då din mor, som det ser ut nu, inte verkar ha som plan att bosätta sig i Sverige kommer alltså en framtida försäljning inte beskattas här.Vänliga hälsningar

Gåva - fastighet

2014-08-21 i Gåvoskatt
FRÅGA |Hej, Min exmake och jag delar på en sommarstuga som står skriven på mig. Vill nu ge hans del som gåva till honom då det ej är en ekonomisk fråga eller bodelningsfråga (skilda sedan ca 4 år). Hur gör man och är det möjligt? Inga pengar kommer att vara inblandade. Och vad kostar det? Gåvoskatt? Taxeringsvärde ca 650.000.-MvH Agneta J
Elias Karlsson |Hej och tack för din fråga!Vid bortgivande av del eller hel fastighet krävs det att man upprättar ett gåvobrev som uppfyller lagens formkrav. Det krävs exempelvis en överlåtelseförklaring och båda parters underskrift. brister det i något avseende i gåvobrevet blir överlåtelsen ogiltigförklarad. För detta rekommenderar jag att du vänder dig till en bank eller jurist som kan hjälpa dig med.Vad gäller skatt så är gåvor skattefria enligt 8:2 inkomstskattelagen, se https://lagen.nu/1999:1229 .Med vänlig hälsning,

Skattemässiga konsekvenser av gåva

2014-08-15 i Gåvoskatt
FRÅGA |Hej,Min far ska ge mig en tomt i gåva som han i sin tur köpte för 70 000kr för 30 år sen, som idag har ett taxeringsvärde på 2 miljoner. VIlka skattemässiga konsekvenser får jag som gåvomottagare? Jag behöver väl inte beskattas nu, utan det sker i ett framtida skede vid eventuell försäljning? Men jag måste väl söka lagfart också?
Beatrice Rohdin |Hej,Tack för din fråga!Att motta en gåva är precis som du säger skattefritt, vilket framgår av 8:2 IL se https://lagen.nu/1999:1229#K8P2S1 . När det gäller fastigheter räknas överlåtelsen som en gåva ifall det finns en så kallad gåvoavsikt samt överlåtelsesumman ligger under taxeringsvärdet på fastigheten. I ditt fall verkar det som att ingen ersättning ska lämnas varför du inte kommer att bli skattskyldig när du mottager fastigheten. Vid en eventuell försäljning kommer du att bli skattskyldig för den vinst du uppbringar. Att motta en gåva innebär enligt inkomstskattelagen att du inträder i din fars skattemässiga situation, vilket innebär att du övertar hans anskaffningsutgift på 70 000 kr, se 44:21 1 st. IL https://lagen.nu/1999:1229#K44P21 . När du avyttrar fastigheten kommer du alltså att få dra av anskaffningsutgiften, 70 000 kr, från den ersättning du erhåller för tomten. Att fastigheten har ett taxeringsvärde på 2 Mkr spelar i det här sammanhanget ingen roll. På så sätt beskattas du för värdeökningen som uppkommit från dess att din far införskaffade tillgången tills det att du säljer den. Lagfart ska du ansöka om hos Lantmäteriet och på deras hemsida kan du hitta relevant information om ansökningsförfarandet. Det är viktigt att komma ihåg att vissa krav finns på eran gåvohandling. Detta framgår av 4:29 och 4:1 JB. Handlingen ska vara skriftlig och innehålla bland annat en gåvoförklaring, underskrifter och fastighetsbeteckningen. För att lagfart ska beviljas måste även din fars namnteckning vara bevittnad av två personer, se 20:7 1 p. JB https://lagen.nu/1970:994#K20P7S1 . Har du fler frågor är du välkommen att ställa dem. Lycka till!Vänliga hälsningar 

Skattemässig påverkan vid överlåtelse av bostadsrätt till arvinge

2014-08-07 i Kapitalvinstskatt
FRÅGA |Hej! Min mamma vill skriva över sin bostadsrätt på mig och min syster. Den är värd ca 3 miljoner och hon planerar att bo kvar i den kanske 1-2 år. Hur skulle detta påverka oss skattemässigt och är det någon skillnad om det är gåva eller förskott på arv? Tack på förhand!!!
Matilda Karlsson |Hej! Tack för din fråga.Gällande bostadsrätter är de skattemässigt att betrakta som tillhörande inkomstslaget kapital. Den skattemässiga påverkan inträffar först i samband med en avyttring och den förlust eller vinst som uppkommer då. När bostadsrätt ges bort i gåva eller så som förskott på arv sker ingen avyttring och någon skattemässig påverkan uppstår ej i stunden, varken för dig, din syster eller er mor. Gällande om det blir någon skattemässig skillnad om gåva eller förskott på arv besvaras det således nekande, de två formerna av överlåtelse likställs skattemässigt. Den skattemässiga frågan uppstår istället i samband med den framtida avyttring som du eller din syster gör av bostadsrätten. Ni som förvärvare kommer i samband med att bostadsrätten överlåts till er så som gåva eller förskott på arv att inträda i er mors skattemässiga situation. Genom att ni inträder i överlåtarens skattemässiga situation kommer beräkning av skattepliktigt vinst eller förlust göras utifrån det anskaffningsbelopp som er mor hade. En beskattning av värdeökningen från det att hon anskaffade fastigheten till det att ni som mottagare avyttrar fastigheten kommer således att göras. Ni kommer även vid beräkningen av belopp som kan dras av, i samband med att omkostnadsbeloppet beräknas, kunna räkna in vissa av de kostnader som er mor har haft i samband med sitt ägande, exempelvis kostnad för ombyggnation.Vidare kan det vara bra att ha kunskap om att när egendom ges som gåva till barn är det som huvudregel att betrakta så som förskott på arv. För att överlåtelsen ej ska anses vara förskott på arv är det viktigt att exempelvis ett gåvobrev upprättas gällande överlåtelsen. Den huvudsakliga skillnaden mellan förskott på arv och gåva är hur beräkningen av barnens laglotter ska göras vid arvsfördelningen. Har någon av arvlåtarens barns laglotter inskränkts med anledning av förskott på arv till annan arvinge kan den som mottagit förskott på arv tvingas återbetala viss summa till dödsboet och indirekt till den arvinge vars laglott har inskränkts. Någon sådan problematik uppstår som huvudregel ej om det uttryckligen har föreskrivits att överlåtelsen av egendomen görs i form av gåva.Vänligen,