Inkomstskatt på gåva?

2014-07-25 i Gåvoskatt
FRÅGA |Blir en gåva från en privatperson till en juridisk person skattepliktig inkomst för denna?
Fredrik Wiggh |Hej och tack för din fråga!Huvudregeln inom svensk rätt är att gåvor är skattefria så länge det inte krävs någon motprestation (8 kap 2 § inkomstskattelagen, https://lagen.nu/1999:1229#K8P2S1).Denna huvudregel gäller inte om gåvan har ett samband med ett utfört arbete eller tjänst. En sådan gåva kallas inom juridiken för en renumentorisk gåva och är skattepliktig.Svaret på din fråga beror alltså på om gåvan ges istället för betalning i pengar på grund av exempelvis utförd tjänst eller inte.Hoppas detta klargjorde!Vänligen,

Halva huset i gåva till sambo

2014-07-24 i Gåvoskatt
FRÅGA |Hej! Jag äger själv ett hus som jag köpte i november 2010 för 550 000 kr. Nu vill jag att min sambo ska äga halva huset och även stå på lagfarten. Jag undrar då hur jag ska gå tillväga? Han ska inte betala mig någon summa utan jag vill "ge" bort halva huset till honom. Kan jag således gåva över halva huset till honom och kommer det att kosta mig något om jag gör det? Kan en gåva räknas som en vinst på något sätt så jag måste betala någon slags skatt om jag vill ge bort halva mitt hus?
Linnea Ranvinge |Hej, och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Gåvoskatten i Sverige är avskaffad och någon skatt på gåvor tas inte ut (se 8 kap. 2 § inkomstskattelagen, IL). När det gäller fastigheter ses överlåtelsen som en gåva så länge köpeskillingen inte överstiger fastighetens taxeringsvärde (detta enligt den s k huvudsaklighetsprincipen). Taxeringsvärdet motsvarar ca 75 % av fastighetens marknadsvärde. Viktigt att notera är att övertagande av lån jämställs med betalning.Rent praktiskt måste reglerna i 4 kap. 1-3 §§ samt 7-9 §§ jordabalken, JB, följas när det gäller själva handlingen (se 4 kap. 29 § JB). Gåvohandlingen ska vara skriftlig och köpeskillingen, i detta fallet 0 kr, ska anges. Vidare ska handlingen innehålla en förklaring från givaren där denna överlåter halva fastigheten till gåvomottagaren. Båda parter ska sedan underteckna handlingen.Tveka inte att höra av dig om du har fler funderingar.Vänliga hälsningar,

Skatt vid försäljning av personliga tillgångar

2014-07-21 i Kapitalvinstskatt
FRÅGA |Om min fästmö , sedan 39år får en brilliant ring till ett värde av ca 300.000kr av mig. Skall hon betala skatt när hon säljer den? Och isåfall hur mycket? Har dubbel bosättning därav utlandsadress och tel. Med vänlig hälsning, Ulf Madsen
jacob frank |Hej och välkommen till Lawline!Den aktuella ringen utgör en personlig tillgång, och beskattning ska därför ske enligt vad som föreskrivs i 52 kap Inkomstskattelagen (IL). Inledningsvis kan det vara på sin plats att redogöra för vissa grundläggande beräkningsprinciper vid beräkning av kapitalvinst-eller förluster. Kapitalvinsten beräknas som skillnaden mellan ersättningen för den avyttrade tillgången minskad med utgifterna för avyttringen och omkostnadsbeloppet. Med omkostnadsbelopp avses, om inte annat föreskrivs, utgifter för anskaffning (anskaffningsutgifter) ökade med utgifter för förbättring (förbättringsutgifter). Det sagda följer av 44:13-14 §§Då frun fått ringen i gåva gäller att hon inträder den skattemässiga situation du befann dig i vid gåvotillfället och således är omkostnadsbeloppet därför detsamma som det du erlade för ringen (300 000 kr.) Detta följer av 44:21.Nu återvänder vi till 52 kap. Av dess 2 § följer för det första att som omkostnadsbelopp får 25 % av av ersättningen räknas. Detta innebär att det föreligger en valfrihet för den skattskyldige att antingen använda 25 % av det pris hon begär vid försäljningen eller det "riktiga" omkostnadsbeloppet, dvs 300 000 kr. Används det riktiga beloppet bör kvitto kunna uppvisas, även om SkV har bevisbördan vid en eventuell tvist. Det smartaste är att välja det omkostnadsbelopp som är högst eftersom vinsten härigenom blir lägre. För tydlighets skull kan anmärkas att någon beskattning självklart inte aktualiseras om det belopp din hustru erhåller för ringen är lägre än omkostnadsbeloppet - någon vinst finns ju då inte att beskatta. Är så fallet är inte heller kapitalförlusten avdragsgill, vilket följer av 52:5.Av 2 § följer vidare att kapitalvinster vid avyttring av personliga tillgångar ska tas upp bara till den del de för beskattningsåret sammanlagt överstiger 50 000 kronor. Avslutningsvis kan noteras att skattesatsen i aktuellt fall är 30 %, vilket följer av 65:7 IL. Det kan vidare vara värt att påpeka att (den slutliga) beskattningen också påverkas av andra ev. kapitalvinst-eller förluster som din fru gör under det aktuella beskattningsåret. 

Förbättringsutgifter och rotavdrag vid avyttring av privatfastighet

2014-07-16 i Omkostnadsbelopp
FRÅGA |Vi förvärvade en sommarstuga för 110 000 kr 1994, enda faciliteter var el och rinnande kallvatten. Stugan var på ca 50 kom och saknade isolering, kök, inredd övervåning, toalett och avlopp. Nu 20 år senare har vi gjort om stugan till en åretruntbostad på ca 200 kvm med kaminer, altan och sidobyggnad. Huset är modernt och påkostat med allt inre och yttre renoverat och till/ombyggt. Takstolar är i princip det enda som är orört. Vi har gjort i huvudsak allt själva från utgrävning upp till nya takstolar och takbeläggning men även all byggnaden av trä och murblock inkl montering av skorsten och kamin. Vi har haft hjälp av företag vid nya badrummet 2012 samt grävning av infiltrationsbädd 1997. Vad gör vi nu med alla kvitton vi sparat genom åren och vad kan vi yrka avdrag för vid försäljning av fastigheten den dagen vi väljer att byta boende?
Jennifer Rönnerhed |Hej!Tack för att ni vänder er till Lawline.I inkomstskattelagen regleras vad som gäller vid avyttring av fastigheter i 45 kap. https://lagen.nu/1999:1229#K42. Om ni har beviljats ROT-avdrag kan ni inte dra av den delen från avyttringen. För att få avdrag vid avyttring och dra av på omkostnadsbeloppet gäller främst 45 kap. 11-12 §. Jag utgår från att ni har en privatfastighet d.v.s. att fritidsbostaden inte är en näringsfastighet. För att få dra av en förbättringsutgift måste utgiften vara minst 5000 kronor. Avdrag är möjligt vid ny-, till- och ombyggnationer. Dessutom kan avdrag fås vid andra förbättringar som t.ex. nya vitvaror eller byte till nyare och bättre material. Avdrag för reparationer och underhåll ges om utgiften har varit under försäljningsåret eller något av dem fem föregående åren. För att få avdrag för en reparation ska huset vara i bättre skick när du säljer det än när du förvärvade det. Detta vill säga att om något räknas som en reparation och underhåll måste utgiften vara inom 5-årsgränsen för att avdrag ska medges. Är utgiften utanför 5-årsgränsen medges inte avdrag. Men om något nytt tillförs t.ex. en diskmaskin som inte fanns tidigare medges avdrag för denne förutsatt att den kostade mer än 5000 kronor. Ni har tillfört kök, isolering, toalett, avlopp och inrett en övervåning. Allt detta har inneburit att ni har fått en utgift för något som inte fanns där innan. Köket innebär en tillbyggnad och nybyggnad vilket ses som en förbättrande reparation och ger rätt till avdrag. Samma gäller för toalett, avlopp och isolering. Du skriver att ni har inrett övervåningen och här har jag lite svårt att besvara vad som gäller för just det eftersom det är för lite information. Förutsatt att övergången redan fanns och att ni t.ex. tapetserat/målat om lagt ett parkettgolv istället för plastgolv räknas det som underhåll och då måste de vara gjort inom 5-årsgränsen sedan ska det även innebära att huset är i bättre skick när det säljs än när det sålts. Idag kan det antas tas för givet att parkettgolv finns eller att väggarna underhålls. Detta innebär att avdrag för inredd övervåning isåfall inte skulle godkännas.Kaminen, altanen och sidobyggnaden är även det ny- och tillbyggnad där ni har tillfört något som inte fanns innan. Detta är avdragsgill om det har kostat mer än 5000 kronor.Arbetet ni har gjort själva utgrävning, takbeläggning m.m. kan ni inte få ersättning för. Avdrag beviljas inte för eget arbete. Men ni kan få avdrag för materialkostnaderna ni har haft. Angående företagen är frågan om ROT-avdrag beviljas. Det ges när företag utför arbete som t.ex. vid hjälp och badrummet och grävningen av infiltrationsbädd. Renovering, ombyggnad och byte av badrumsinredning ger rätt till skadereduktion. Vad det gäller infiltrationen ger det rätt till skattereduktion eftersom det är utfört på er tomt. För att ni som köpare ska kunna få avdrag krävs det att ni som ägare använder huset själva. När det gäller företagen som har hjälp er gäller inte ROT-avdraget för det 1997 eftersom att reglerna inte var införda då. Utan badrummet kommer räknas in i omkostbadsbeloppet. Enligt Skatteverket kan ni inte heller få avdrag 2012 eftersom att skatteavdraget endast är möjligt samma år som ni hade utgiften. Det går inte att som privatperson skicka in en ansökan i efterhand eftersom den kommer avslås direkt. Att ha kvitton sparade är en förutsättning för att avdrag ska kunna beviljas eftersom den sökande ska kunna visa att den har haft utgifterna. http://www.skatteverket.se/privat/sjalvservice/blanketterbroschyrer/blanketter/info/2105.4.39f16f103821c58f680006252.html Här ser du en blankett för förbättringsutgifter.Hoppas du upplever att du har fått svar på din fråga.

Skatt i samband med byte av bostadsrätt

2014-07-24 i Försäljning av fastighet
FRÅGA |Hej! Vi har en fyrarummare och grannen en trerummare. Nu har vi tänkt byta med varandra utan att växla några pengar. Lägenheternas marknadsvärde ligger mellan 500 000 - 900 000. Grannens är på första vån o våran på tredje, vilket gör att dom har lika värde prismässigt. Kan vi byta och ange ett pris på t ex 550 000? Vad händer skattetekniskt? Vi är medvetna om att vi måste skatta en viss del redan nu, men att det blir mindre för oss om vi kan skatta i två steg. Jag menar vid nästa försäljning skattar man för det man får som överstiger t ex 550 000 kr.
Linnea Ranvinge |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med dina funderingar!När man byter en bostadsrätt anses marknadsvärdet av den erhållna lägenheten som köpeskilling för den lägenhet man överlåter. På samma sätt är marknadsvärdet på den överlåtna egendomen anskaffningsvärde för den lägenhet man erhåller (enligt den s k korsvisa principen). Kapitalvinsten beskattas som vanligt på så sätt att köpeskillingen (d.v.s. den erhållna lägenhetens marknadsvärde) minskas med omkostnadsbeloppet (vilket motsvarar inköpspris, förbättringsutgifter m.m. för den överlåtna lägenheten). 22/30-delar av denna vinst ska sedan tas upp i inkomstslaget kapital (46 kap. 18 § 1 st. inkomstskattelagen, IL) vilket sedan beskattas med 30 % (65 kap. 7 § IL). För mer information kring beskattning vid försäljning av bostadsrätt kan ett besök på Skatteverkets hemsida rekommenderas. Hoppas du fått svar på din fråga!Vänliga hälsningar,

Uttagsbeskattning av tjänster; Enligt IL och ML

2014-07-21 i Företagsbeskattning
FRÅGA |Hej!Om en näringsidkare utför tjänster till ett större värde, t.ex. bilreperation e.d till släkt och vänner. Är detta då olagligt? Om det är det, har då mottagaren något ansvar om denne har uppfattat det som en gåva?
jacob frank |Hej och välkommen till Lawline!Svaret på din fråga är avhängigt vad du menar med "olagligt" och i så fall enligt vilken lag. Jag förmodar att din fråga ställs utifrån ett skatteperspektiv varför jag besvarar frågan utifrån den aspekten.Uttagsbeskattning enligt inkomstskattelagen.De situationer du beskriver är då marknadsmässig ersättning inte erhålls för en överlåtelse av en tjänst, utan att detta är affärsmässigt motiverat. Eftersom sådana förfaranden kan användas för att kringgå beskattning gäller som huvudregel att uttag av detta slag ska beskattas som om varan eller tjänsten istället hade överlåtits mot marknadsmässig ersättning, se 22 kap. Inkomstskattelagen (IL). Vid uttag av tjänster ska uttagsbeskattning bara ske om värdet av uttaget är mer än ringa. På dig låter det som att det rör sig om större värden.Den enda kvarstående möjligheten för att det förfarande du beskriver trots det ovanstående ska vara "laglig" utifrån ett skatteperspektiv är om det inte rör sig om ett egentligt tjänsteuttag. När bestämmelsen om uttag av tjänst infördes anfördes beträffande gränsdragningen mellan tjänsteuttag som ska respektive inte ska beskattas i förarbetena i prop. 1989/90:110 s. 660 följande:”Uttag föreligger inte om en näringsidkare för egen räkning vid sidan om sin näringsverksamhet använder sitt yrkeskunnande. Som exempel kan nämnas en revisor som upprättar sin egen deklaration, en frisör som rakar och kammar sig själv eller en målare som målar sin bostad. Uttag föreligger inte heller i sådana fall då en näringsidkare vederlagsfritt utför eget arbete åt annan. En helt annan sak är att i vissa sådana fall beskattning för ett dolt vederlag, t.ex. en gentjänst, kan aktualiseras. Det kan här nämnas att enligt en särskild föreskrift i punkt 4 fjärde stycket av anvisningarna till 21 § ska byggnadsarbete för egen räkning i vissa fall medföra uttagsbeskattning. Detta hänger samman med att den egna arbetsinsatsen inte medför att fastigheten erhåller karaktär av omsättningstillgång (prop. 1980/81:68 s. 163 ff.). Vidare kan arbete för egen räkning utgöra omsättning i mervärdesskattehänseende.”I viss litteratur på området förekommer också uttalanden av innebörd att så länge näringsidkaren själv, på sin fritid, utan hjälp från någon anställd eller dylikt, utför vederlagsfritt arbete åt annan, aktualiseras överhuvud inte reglerna om uttagsbeskattning. Rättsläget är något oklart men jag är benägen att anse att uttag inte föreligger i det fall du beskriver. Detta förutsätter dock att det är näringsidkaren själv som utför arbetet på sin fritid.Uttagsbeskattning enligt mervärdesskattelagen.Som nämns i slutet på det ovangivna propositionsuttalandet kan vederlagsfritt utfört arbete åt annan utgöra omsättning i mervärdesskattehänseende och därför böra medföra mervärdesskatt. Med omsättning av tjänst förstås att en tjänst tillhandahålls någon mot ersättning eller tas i anspråk genom uttag (enligt 2 kap. 1 § tredje stycket ML).2 kap. 5 § ML lyder enligt följande. "Med uttag av tjänst förstås att den skattskyldige 1. utför eller på annat sätt tillhandahåller en tjänst för sitt eget eller personalens privata bruk eller annars för annat ändamål än den egna verksamheten, om tjänsten tillhandahålls utan ersättning,". Då ML bygger på EU-rätt måste även den senare rättskällan konsulteras. Jag föreslår att du googlar på skatteverkets ställningstagande om uttagsbeskattning av tjänster i mervärdesskattshänseende för vidare information. Här kan kort nämnas det finns stor sannolikhet för att det agerande du beskriver ska mervärdesbeskattas.Ovan svar är vad som inryms inom vår gratisrådgivning, behöver du vidare rådgivning rekommenderar jag att du kontaktar någon av de specialiserade jurister Lawline samarbetar med. Du kan boka tid på ett kontor nära dig direkt via http://lawline.se/boka alt klicka på knappen till höger.

Benefikt fång av fastigheter

2014-07-21 i Försäljning av fastighet
FRÅGA |Om man ärver ett hus vad gäller då vid försäljning av detta? Med vänlig hälsning Birgitta
jacob frank |Hej och välkommen till Lawline!Jag måste nog tyvärr be dig precisera din fråga. Vad som gäller vid försäljning beror helt och hållet på vad du menar.Jag kan inte spekulera i kring allt vad du kan tänkas mena med din fråga, men vanliga frågor gäller vad som blir det skattemässiga resultatet av en sådan försäljning du beskriver. Jag svarar därför på din fråga i alla fall utifrån den aspekten.Av 44:21 IL följer att du kommer att inträda i den tidigare ägarens skattemässiga situation.

Femårsregeln och beskattning av pension

2014-07-16 i Internationell skatterätt
FRÅGA |Hej. Jag är 65 år. Nästa år i maj manad har jag bott i Thailand i 5 år. Jag undrar om jag slipper betala skatt. Jag har hört detta tidigare att efter 5 år blir man befriad från att betala skatt. Är detta riktigt? Jag skulle bli glad för ett svar från er.
Denise Peters |Hej och tack för din fråga!Reglerna om detta finner du i Inkomstskattelagen, (IL), här.Det jag tror du hört talas om är den så kallade femårsregeln, se 3:7 2 stycket IL. Detta är en bevisbörderegel som gör att det efter fem år utomlands är Skatteverket som måste bevisa att du har tillräckligt stark anknytning till Sverige för att fortsätta vara obegränsat skattskyldig för dina inkomster här. Innan dess anses man i regel ha sådan anknytning som krävs för att man ska vara skattskyldig. Du blir alltså inte automatiskt befriad från att betala skatt utan det är en prövning som görs varje år. Vad skatteverket då tar hänsyn till är framförallt de elva punkter som finns uppräknade i 3:7 IL där den praktiskt mest viktiga punkten ofta är den som tar sikte på om man har en bostad kvar i Sverige inrättad för åretruntbruk. Har du det är man i de flesta fall fortfarande skattskyldig. Det är dock okej att äga ett fritidshus för sommarvistelser och dylikt. I den mån Skatteverket gör den bedömningen att du inte är obegränsat skattskyldig är det dock viktigt för mig att poängtera att du då fortfarande kommer vara begränsat skattskyldig för vissa inkomster med särskild anknytning till Sverige. Dessa finns uppräknade i 3:18 IL och gäller bl.a. inkomster p.g.a. fastigheter här i riket. Även regler om skatt på kapitalvinster vid försäljning av aktier eller andelar i svenska handelsbolag finns i 3:19 IL. Här krävs det att du varit bosatt eller stadigvarande vistats i Sverige någon gång under de tio år som föregått dagen för försäljningen. Du är vidare skattskyldig för utdelningar på aktier i svenska aktiebolag enligt Kupongskattelagen, här, Du är också, vad jag ser, i pensionsåldern. Härom finns en specialregel i 5 § punkten 7 i lagen om särskild inkomstskatt för utomlands bosatta, (SINK), här. Paragrafen stadgar att tjänstepension och pensionsförsäkring skattas i Sverige om den tidigare verksamheten huvudsakligen utövats i Sverige. Har man jobbat hos staten kommer denna inkomst samt pensioner och förmåner i samband med sådan anställning alltid skattas i Sverige, se 5§ punkten 1 SINK. Reglerna om detta har kommit till för att Sverige inte ska förlora viktiga skatteinkomster från de pensionärer som flyttat utomlands men vars inkomster tidigare i livet intjänats i Sverige.