Delavyttring, fastighet

2014-07-31 i Försäljning av fastighet
FRÅGA |Vår 91 åriga far är sedan 40 år ägare till en sommarstuga. Han har beslutat att som gåva ge denna till min bror och mig. Jag vill nu köpa ut min bror. Vi har gemensamt värderat stugan till 500 tkr. Det innebär att min bror säljer sin del för 250 tkr. Anskaffningsvärdet för 40 år sedan understiger 250 tkr. Kan denna försäljning få negativa skattekonsekvenser för min bror?
Denise Peters |Hej och tack för din fråga! Reglerna om detta hittar du i Inkomstskattelagen, (IL), här.Det vi har att göra med här är en så kallad delavyttring. Det hela kommer beskattas som en kapitalvinst. För att få fram kapitalvinsten räknar man som huvudregel ut skillnaden mellan den ersättning man fått för fastigheten och omkostnadsbeloppet/anskaffningsvärdet, se 44:13-14 IL. När man gör en delavyttring kommer man dock bara använda de belopp som belöper på just den del som avyttras. Detta betyder att man kommer räkna ut kapitalvinsten som skillnaden mellan ersättningen för delen som avyttrats och det omkostnadsbelopp som belöper på denna, se 45:19 IL. Kan man inte utreda hur mycket delen som ska säljas är värd i förhållande till den andra finns det en även en proportioneringsregel att tillgå, se 45:20.Me de siffror som ges i din fråga kan jag inte göra en korrekt bedömning då jag inte vet hur mycket förbättringsarbeten som lagts ner på varje del osv. men teoretisk sätt kommer en uträkning enligt huvudregeln se ut ungefär såhär:Din bror säljer halva stugan till dig. Värdet för denna del är 250 000 kr vilket är 50 % av det totala värdet. Anskaffningsvärdet för samma del är då 250 000/2 dvs. 125 000 kr. Kapitalvinsten för din bror är således 250 000 minus 125 000 dvs. 125 000 kr. Denna vinst kommer sedan beskattas med 30% i inkomstslaget kapital, se 65:7 IL. Så i den mån din bror säljer sin del av huset till dig kommer han alltså beskattas.Med vänliga hälsningar

Gåvor - 8 kap 2 § inkomstskattelagen

2014-07-30 i Gåvoskatt
FRÅGA |Min pappa har lite pengar som han känner att han vill ge oss barn medans han lever och kan se att det kommer till nytta! Nu mina frågor: Hur mycket får han ge? Behöver vi barn skatta för det? Behöver pappa skatta för det? Hur går man till väga?? Hoppas på svar Mvh Annette Kairenius
Abraham Zeito |Hej och tack för din fråga!Gåvoskatten är avskaffad i Sverige sedan ett antal år tillbaka. Det innebär att gåvor är skattefria och din pappa kan ge dig och dina syskon pengar utan att behöva skatta för det. Det finns ingen begränsning på hur mycket man får ge sina barn och ni som mottagare av gåvan behöver inte heller skatta för det. Viktigt att tänka på dock för att en gåva ska vara skattefri (fri från inkomstskatt) krävs att den till sin karaktär är benefik, dvs. gåvan får inte innebära en motprestation som t.ex. ersättning för arbete eller liknande motprestation. Se gärna 8 kap 2 § inkomstskattelagen. Hoppas att det besvarade dina frågor och funderingar. Har du fler frågor är du välkommen att höra av dig.Med vänliga hälsningar,Abraham Zeito

Näringsbetingade andelar vid värdepappershandel

2014-07-30 i Företagsbeskattning
FRÅGA |Hej,Vi är tre personer som arbetar med IT, och tänkte därför starta en konsult-firma som "bisyssla" till våra vanliga jobb. Eftersom vi tillsammans är väldigt väldigt breda så tänker vi starta ett par olika antingen projekt eller rena dotterbolag som vi profilerar inom snävare områden inom IT-branchen.Har läst lite på webben, men vill försäkra mig.. Om dotterbolagen är 100% ägda av ett moderbolag, kan man skeppa vinsten till moderbolaget och investera denna i t.ex värdepapper, förutsatt att moderbolaget är reggat för att handla värdepapper? Eller alternativt ytterligare ett dotterbolag som investerar.
Matilda Hellström |Hej och tack för din fråga!Detta berör skatt på utdelning från ett dotterbolag till ett moderbolag och det regleras i inkomstskattelagen (IL), https://lagen.nu/1999:1229. Utdelning inom koncerner blir skattefri om andelarna mellan bolagen är näringsbetingade, ett begrepp som definieras i 24 kap 13-14 §§ IL. Andelarna blir näringsbetingade om moderbolaget till exempel är ett svenskt aktiebolag som inte är ett investmentföretag och andelen måste vara en kapitaltillgång och inte en lagertillgång. En andel som är en lagertillgång är till exempel kapitalplaceringsaktier som ett värdepappersföretag innehar. Ert syfte är att starta ett holdingbolag som innehar aktier i ett antal dotterbolag, och holdingbolags aktier i dotterbolag är näringsbetingade. Andelarna är kapitaltillgångar eftersom de inte är klassade som lagertillgångar enligt 25 kap 3 § IL och andelarna är inte marknadsnoterade vilket gör att de kan vara näringsbetingade. Det finns inget som hindrar att holdingbolaget har en annan verksamhet än att förvalta aktierna i dotterbolagen, och värdepappersverksamhet kan vara en sådan annan verksamhet. Utdelningen från dotterbolagen kommer alltså vara skattefri och kan investeras i den egna verksamheten i holdingbolaget.Det hade varit annorlunda om moderbolaget hade varit ett investmentföretag då det i sådana fall inte kan vara näringsbetingade andelar. Investmentföretag definieras i 39 kap 15 § IL som ett företag som så gott som uteslutande förvaltar värdepapper, erbjuder aktieägarna riskfördelning och ägs av stort andel fysiska personer. I RÅ 1969 Fi 1484 ansågs ett bolag som ägdes av ett 80-tal aktieägare inte vara ett investmentföretag. Ert bolag skulle alltså inte utgöra ett investmentbolag och inte aktualisera de specialregler som finns i 39 kap IL.Hoppas du har fått svar på din fråga!

Skatt vid försäljning av personliga tillgångar. Del 2.

2014-07-28 i Kapitalvinstskatt
FRÅGA |Jag ställde en fråga och fick svar av er den 21/7. Tack. Problem för oss är att det finns bara ett ingångskvitto på 100.000kr och ringen är värd 300,000kr när den kommer att säljas. Kan ni tala om hur mycket det kommer att kosta i Skatt? I Kronor? Blir inte klok på olika skattesatser och ingångsvärden. Skickar med ett tidigare svar. Tack för er stora hjälp. http://lawline.se/answers/21350Skulle även behöva er hjälp med testament mellan min fästmö och mig eftersom vi har bostäder både i Sverige och Frankrike samt jag har barn sedan tidigare. Men då skall jag beställa tid.Med vänlig hälsning, Ulf
Denise Peters |Hej och tack för din fråga! Som nämnts i det tidigare svaret räknar man ut kapitalvinsten genom att beräkna skillnaden mellan ersättningen för tillgången ökad med utgifterna vid avyttringen och omkostnadsbeloppet, se 44:13-14 IL. Vidare finns det en alternativ regel i 52:2 IL vilken anger att man istället för att använda ursprungligt omkostnadsbelopp vid beräkningen av kapitalvinsten kan välja att göra beräkningen med 25% av ersättningen för tillgången. Man beräknar sedan skatten på vinster överstigande 50 000, se andra stycket samma paragraf. Skattesatsen är 30 % för inkomst av kapital, se 65:7 IL.Vi har här alltså två olika metoder vi kan använda för att räkna fram det ni ska betala i skatt. Eftersom att jag här inte har uppgifter om eventuella förbättringsutgifter eller kostnader vid en framtida avyttring kommer beräkningarna att bli ungefärliga. Enligt huvudregeln tar vi alltså ersättningen om 300 000 kr minus omkostandsbeloppet om 100 000 kr och får då en kapitalvinst på 200 000 kr. Vi tar bort 50 000 kr från det belopp som ska beskattas om lämnas då med 150 000 kr. På detta räknar vi fram den skatt ni ska betala genom att multiplicera 150 000 med 0.3. Beloppet blir 45 000 kr. Enligt den alternativa regeln tar ni istället 300 000 multiplicerat med 0.25 för att få fram omkostnadsbeloppet. Produkten blir 75 000. Vi tar då ersättningen om 300 000 minus dessa 75 000 och får fram en kapitalvinst på 225 000 kr. Vi tar bort 50 000 och det belopp som ska beskattas blir då 175 000. Skatten blir då 175 000 multiplicerat med 0.3, alltså 52 500. Ni ser här att det är mest förmånligt att välja det alternativ som ger det högsta omkostnadsbeloppet för att på så vis få en lägre skatt. Väljer ni huvudregeln kommer ni alltså, med beaktande av vad jag sa om förbättringsutgifter och kostnader vid avyttringen, få betala ca 45 000 kr i skatt. Hoppas ni hänger med och lycka till!

Försäljning av fastighet under taxeringsvärdet

2014-07-31 i Kapitalvinstskatt
FRÅGA |Jag äger ett fridtidshus tillsammans med min syster.Vi funderar nu på att sälja. Hur blir med skatten om ett av våra barn (antingen mitt eller hennes) köper hela fastigheten till ett pris som ligger under taxeringvärdet? Taxeringsvärde 694 000 och försäljningspris 620 000, Inköpsbelopp plus nedlagda kostnader 210 000.M
Denise Peters |Hej och tack för din fråga!Vid överlåtelser av fastigheter använder man en så kallad huvudsaklighetsprincip för att bestämma om man ska behandla det hela som köp eller gåva. Detta innebär att överlåtelsen i sin helhet bedöms som gåva om det finns någon gåvodel med. En gåvodel föreligger om fastighetens värde överstiger den ersättning du och din syster får för den. I praxis har man stadgat att fastighetens värde är lika med dess taxeringsvärde varför denna överlåtelse kommer bli bedömd som en gåva i den mån ni säljer till under detta värde. En gåva är inte en avyttring som medför kapitalvinstbeskattning för givaren och överlåtelsen är alltså skattefri. Istället kommer barnet som får huset inträda i din och din systers skattemässiga situation, se 44:21 IL. Beskattning av den kapitalvinst som uppstår då fastigheten avyttras kommer alltså falla på det barn som övertar fastigheten. 

Fråga om personalliggare

2014-07-30 i SKATTERÄTT
FRÅGA |Hejsan! För några månader sedan fick vi besök av skatteverket för en kontroll av personalliggaren. Jag hade då glömt att stämpla in. Skatteverket har då bestämt att min arbetsgivare ska betala en kontrollavgift på 2000kr. Min chef har utan att fråga mig dragit dessa pengar från min lön då han tycker att det var mitt fel och att jag borde betala summan. Har han rätt att göra detta?Mvh Jennie
Simon Adolfsson |Hej.Enligt 39. kap 11 § Skatteförfarandelagen (2011:1244) är det den som driver verksamheten som ska se till att verksamma personer inom verksamheten dokumenteras i en s.k. personalliggare. Detta gör att den kontrollavgift som kan tas ut av skatteverket när nödvändig dokumentation/personalliggare ej förts, enligt 50 kap. 3 - 4 §§, drabbar arbetsgivaren och inte arbetstagaren. Visserligen kan det vara så att du och din arbetsgivare kommit överens om att det är du som arbetstagare som ska stå för denna kontrollavgift om det rent faktiskt är ditt ansvar att stämpla in. Detta framgår inte av din fråga och jag tror inte heller att ni gjort det.Min uppfattning är då att din arbetsgivare inte haft rätt att dra av dessa pengar från din lön. Här finner du skatteförfarandelagen.Hoppas mitt svar var till någon hjälp och tveka inte att höra av dig igen för fler frågor.Mvh,

Anskaffningsvärde för fastighet som förvärvats genom gåva

2014-07-30 i Omkostnadsbelopp
FRÅGA |Hej! För ca 20 år sedan fick jag och mina syskon 16% var av mina föräldrars hus i gåva. Tanken var att minimera arvsskatt i framtiden. Min far har nu avlidit och huset ska säljas, min mor flyttar till bostadsrätt. Min fråga är hur vinstskatten beräknas på våra respektive 16%? Det vill säga, hur beräknas vårt anskaffningsvärde som får dras från försäljningssumman för att få fram vinsten?
Ida Walhagen |Hej, och tack för att du har vänt dig till Lawline med din fråga!När en tillgång förvärvas genom gåva övertar gåvotagaren den tidigare ägarens skattemässiga situation, enligt 44 kap. 21 § inkomstskattelagen. För er del innebär det att ni har övertagit det anskaffningsvärde som era föräldrar ursprungligen köpte fastigheten för, vilket ni sedan använder vid beräkningen av vinsten vid försäljningen. Hoppas att detta besvarade din fråga!Vänligen

Efterbeskattning

2014-07-28 i Preskription av skatteskuld
FRÅGA |Hej, Om man är bosatt i Sverige och säljer en fastighet i Kroatien, så ska man skatta för reavinstskatten i Sverige, med möjlighet till avdrag för redan betald skatt i Kroatien. Om man inte visste om detta, och försäljningen ägde rum 7 år sedan, och när jag nu för över pengarna till Sverige (7 år efter försäljningen) så får ju den svenska skattemyndigheten information om detta - kommer jag fortfarande vara skyldig att betala skatt eller är ärendet preskriberat?Vänliga Hälsningar
Denise Peters |Hej och tack för din fråga!Reglerna om detta hittar du först och främst i Skatteförfarandelagen, (SFL), här.Eftersom att det gått såpass lång tid från försäljningen ska i regel de flesta preskriptionsfrister i anledning av detta ha löpt ut. Det som främst blir aktuellt i ditt fall är frågan om efterbeskattning är möjligt, se 66:27-34 SFL. Här ser vi dock att beslut om omprövning ska ha meddelats dig inom 6 år från utgången av det aktuella beskattningsåret. Då det gått sju år har alltså denna möjlighet passerat. I vissa fall kan dock tidsfristen förlängas, se 66:32 SFL. Detta är endast möjligt om det du gjort går att bedöma som skattebrott och att du då också har delgetts underrättelse om att du är misstänkt för sådant brott. Av de uppgifter jag fått verkar dock detta inte vara fallet. I det fall det inte finns ytterligare viktiga uppgifter jag av dina fråga inte fått veta så är min bedömning att risken för dig att bli beskattad för försäljningen i Sverige är mycket liten. Lycka till!