Skatt vid försäljning av ärvd fastighet

2014-04-12 i Kapitalvinstskatt
FRÅGA |Hej jag har ärvt halva fastigheten efter min pappa då jag är enda barnet. Huset kommer att säljas o jag får ut mitt av . Men hur påverkar det mig skattemässigt så man i yr åker på en skattesmäll sen?
Harry Westerman Wood |Hej,Tack för din fråga!Arvsskatten är borttagen sedan ett antal år. Därmed sker ingen särskild beskattning av arvet. Istället träder du som arvtagare in i den tidigare ägarens skattemässiga situation, se 44 kap. 21 § inkomstskattelagen (IL). Med andra ord beskattas du för vinsten från försäljningen på samma vis som om det var du, och inte din far, som hade förvärvat (halva) fastigheten.Sådan kapitalvinstbeskattning regleras med grundläggande bestämmelser i 44 kap. IL. Särskilda regler om försäljning av fastighet finns i 45 kap. Enligt huvudregeln beräknas vinsten som försäljningspriset minus anskaffningskostnad (i ditt fall hälften av det din far betalade för hela fastigheten) och förbättringsutgifter (t.ex. reparationskostnader). Enligt 65 kap. 7 § IL beskattas sedan den vinsten med 30%.Om du vill läsa IL hittar du den här.Med vänlig hälsning,

Beskattning av vinst från bostadsrätt som förvärvats genom gåva

2014-04-01 i Kapitalvinstskatt
FRÅGA |Ett barnbarn som får en bostadsrätt i gåva av sin mormor.(mormor köpte bostadsrätten för 6000 kr år 2000. Barnbarnet får gåvan i mars 2013 men säljer bostadsrätten i oktober 2013 för 190 000 kronor. Vad skall han betala i skatt för gåvan???? Skall man deklarera gåvan på särskild blankett?Tacksam för svar!
Ida Walhagen |Hej, och tack för att du har vänt dig till Lawline med din fråga!I Sverige har vi inte längre någon gåvoskatt, enligt 8 kap. 2 § inkomstskattelagen. Gåvan i sig är således skattefri. När barnbarnet säljer bostadsrätten får han eller hon emellertid en skattepliktig inkomst i inkomstslaget kapital, enligt 41 kap. 2 § inkomstskattelagen, vilken redovisas på Skatteverkets K6 bilaga - försäljning av bostadsrätt. Resultatet förs sedan över till inkomstdeklarationen.När en bostadsrätt har förvärvats genom gåva har inte gåvotagaren haft någon kostnad för att förvärva tillgången, utan anses istället inträda i samma skattemässiga situation som den tidigare ägaren, 44 kap. 21 § 1 st inkomstskattelagen. Det innebär att barnbarnet får dra av det omkostnadsbelopp och de förbättringsutgifter etcetera som mormodern har haft. Specifika regler för vad som får dras av vid avyttring av bostadsrätter framgår av 46 kap. inkomstskattelagen.Har bostadsrätten införskaffats för 6 000 kr och mormodern eller barnbarnet inte har haft förbättringsutgifter, utgifter för försäljningen eller gjort kapitaltillskott till bostadsrättsföreningen för amortering av föreningens lån etcetera blir vinsten 190 000 kr minskat med 6 000 kr, vilket blir 184 000 kr. Den skattepliktiga delen för en privatbostadsrätt är 22/30, enligt 46 kap. 18 § 1 st inkomstskattelagen, det vill säga 134 933 kr. Överskott av kapital beskattas med 30 procent, enligt 65 kap. 7 § inkomstskattelagen.Hoppas att detta besvarade din fråga!Vänligen

Remunatorisk gåva

2014-03-31 i Gåvoskatt
FRÅGA |Jag undrar om det skulle vara lagligt att utföra en tjänst och inte ta betalt, utan att den som väljer min tjänst får lämna valfri gåva /donation? Om någon kan ge 50 kr, någon annan en present, en tredje ingenting och den fjärde vill ge 2000 kr som tack. Jag har enskild firma och jobbar som terapeut, problemet jag ser är att många vill och skulle behöva komma, många är sjuka, sjukskrivna, har låg inkomst och kan därför inte betala de 400-600 kr jag vanligtvis tar betalt för min tjänst. Funderade på om det var möjligt att avsätta en dag i veckan där jag arbetar ideellt eller tar emot gåvor / donationer. Har läst att gåvoskatten avskaffats, men förstår inte riktigt hur det förhåller sig det där med motprestation osv. Jag motpresterar ju, men de kan ju ge donationen till mig privat... Tacksam för hjälp.
Robin Henningson |Hej och tack för din fråga!Det du beskriver kallas för en remunatorisk gåva eftersom den faktiskt utgör ersättning för det arbete/tjänst du utfört - detta gäller oavsett om ersättningen sker i pengar eller fysiska gåvor. Det är mycket riktigt så att gåvor är skattefria för mottagaren. Detta gäller dock endast så länge detta sker i rent ideella sammanhang.Eftersom gåvorna i sådant fall skulle betraktas som motprestationer är du pliktig att ta upp detta som inkomst i din skattedeklaration.Se: sid 80 i skatteverkets handbok: https://www.skatteverket.se/download/18.18e1b10334ebe8bc8000114725/1113237485843/kap07.pdfDetta påverkar dock inte gåvogivaren på något sätt, utan det är endast du som berörs.

ROT-avdrag vid dold samäganderätt

2014-03-30 i SKATTERÄTT
FRÅGA |Hej,Jag har gjort renoveringsarbete på min lägenhet under 2013. Detta har jag begärt ROT-avdrag för men problemet är att jag inte har betalat tillräckligt med skatt under året. Jag står som formell ägare till lägenheten men delar på banklånen med min far. Inofficiellt eller mellan mig och honom så äger han 10 % av lägenheten och officiellt äger jag hela lägenheten. Kan jag då skriva över ROT-avdraget så att han kan göra avdraget eller krävs det att hans ägarandel är registrerad någonstans? Om det inte går skulle det gå att föra in honom som delägare i lägenheten officiellt nu i efterhand och skriva över avdraget? Vore mycket tacksam för svar! Vänliga hälsningar
Lovisa Hedlund |Hej, och tack för att du vänder dig till Lawline!Det du beskriver låter som en dold samäganderätt, dvs att din far äger fastigheten tillsammans med dig trots att detta inte manifesterats utåt på något sätt. Skatteverket har i sitt ställningstagande 131 913846-09/111 anfört att dold samäganderätt inte kan ge rätt till ROT-avdrag. För att en dold samägare ska få rätt till avdrag krävs det att äganderätten synliggörs genom avtal och inskrivning hos inskrivningsmyndigheten. Då ges dock endast avdrag för arbeten utförda tiden efter inskrivningen. Vänligen

Gränsöverskridande beskattning Sverige-Estland

2014-04-10 i Internationell skatterätt
FRÅGA |Hej, Jag är Finsk medborgare skriven i sverige sedan 30 år. Jag har inte bot i Sverige senaste 8år Sedan 8 år driver jag Aktie bolaget i Estland. Jag har inte tagit någon lön eller aktie utdelning av företaget p.g.a att det har inte funnits möjligheter för det. Jag har alttid gjord min själv deklaration i Sverige. Nu har jag möjligheten att sälja 45% av min företag. Min fråga är Vart betalar jag skatt av försäljningen och hur mycket. Om jag i framtiden kommer att ta ut aktie utdelning av företaget. Vart bor jag betala skatt och hur mycket.
Mattias Karlsson J |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!För att avgöra vilket land du skall betala skatt i är det första man måste fråga sig i en sådan här situation huruvida du är obegränsat eller begränsat skattskyldig i något, eller flera, av länderna.EstlandSom jag förstår dig är du nu bosatt i Estland (?) och du är i så fall obegränsat skattskyldig i Estland för all inkomst, oavsett varifrån den härrör. I Estland beskattar man kapitalvinst vid försäljningar med 21 %. Däremot beskattar man inte utdelning i mottagarledet.SverigeDet kan dock vara så att du även ska betala skatt i Sverige. För att avgöra detta måste man fråga sig om du är om du är obegränsat eller begränsat skattskyldig i Sverige. Om du är obegränsat skattskyldig i Sverige ska du betala skatt i Sverige för samtliga inkomster, oavsett om de kommer från Sverige eller något annat land. Om du däremot endast är begränsat skattskyldig i Sverige är du endast skyldig att betala skatt i Sverige för vissa inkomster som anges i lag.En person är obegränsat skattskyldig i Sverige om denne är bosatt i Sverige, vistas stadigvarande i Sverige eller har väsentlig anknytning till Sverige. I ditt fall är du varken bosatt eller vistas stadigvarande i Sverige. Däremot skulle du fortfarande kunna ha väsentlig anknytning till Sverige.För att bedöma om någon har väsentlig anknytning till Sverige tar man hänsyn till följande omständigheter: (i) om personen har svenskt medborgarskap, (ii) hur länge personen tidigare varit bosatt i Sverige, (iii) om personen nu är varaktigt bosatt utomlands, (iv) om personen vistas utomlands av hälsoskäl eller studier, (v) om personen har en bostad i Sverige som är inrättad för åretruntbruk, (vi) om personen har familjen kvar i Sverige, (vii) om personen har ett aktivt ekonomiskt engagemang i Sverige (viii) om personen äger fastighet i Sverige och (ix) andra liknande förhållanden.En helhetsbedömning av dessa faktorer kommer göras för att avgöra om du har väsentlig anknytning till Sverige. Det som talar mot att du skulle anses ha väsentlig anknytning till Sverige är att du inte är svensk medborgare och har bott utomlands under en förhållandevis lång tid. Däremot så är du fortfarande folkbokförd i Sverige, vilket talar för att du fortfarande har en anknytning till Sverige. Mycket avgörs dock beroende på om du har hus eller familj kvar i Sverige. Eftersom jag inte har tillgång till dessa uppgifter kan jag inte ge dig ett säkert svar på om du är begränsat eller obegränsat skattskyldig i Sverige.Även om du anses vara endast begränsat skattskylig i Sverige finns det dock en möjlighet att du måste betala skatt i Sverige för försäljningen av aktierna enligt den s.k. 10-årsregeln. 10-årsregeln säger att även den som flyttat från Sverige måste betala skatt på aktieförsäljningar som sker inom 10 år efter flytten. Detta gäller både aktier i svenska och utländska bolag. Beskattningen av aktier i utländska bolag är dock begränsad till aktier som förvärvades innan den skattemässiga flytten till utlandet.10-årsregeln ger alltså Sverige rätt att beskatta ditt fall om ditt aktiebolag är svenskt. Om ditt aktiebolag är utländskt är 10-årsregeln tillämplig om aktierna förvärvades innan du skattemässigt flyttade från Sverige.Vad gäller utdelningen kan sägas att, även om du är begränsat skattskyldig, så är du skyldig att betala skatt i Sverige enligt kupongskattelagen om det är fråga om ett svenskt AB. Om det är ett utländskt AB föreligger ingen sådan skyldighet.Sammanfattningsvis kan alltså sägas att:(i) Om du är obegränsat skattskyldig i Sverige så är du skyldig att betala skatt i Sverige för både försäljning och utdelning.(ii) Om du är begränsat skattskyldig i Sverige är du eventuellt skyldig att betala skatt i Sverige på försäljningen enligt 10-årsregeln och utdelningen enligt kupongskattelagen. Om det är fråga om aktier i estniskt bolag som förvärvades efter att du skattemässigt flyttade från Sverige föreligger dock sannolikt ingen svensk beskattningsrätt, varken för försäljningen eller framtida utdelning.Den svenska skattesatsen på kapitalvinst vid försäljning och utdelning är 30 %. Om du ska betala skatt i båda ländernaOm situationen är sådan att både Sverige och Estland har rätt att beskatta din inkomst finns det dock ett skatteavtal mellan Estland och Sverige som ska se till att full skatt inte betalas i båda länderna. Om både Sverige och Estland t.ex. kan beskatta din försäljning av bolaget kommer du få räkna av den skatt du betalat i Sverige innan du betalar skatt i Estland. Alltså: om båda länderna t.ex. har rätt att beskatta försäljningen av bolaget kommer du först betala 30 % i Sverige och sedan ingen skatt alls i Estland eftersom den svenska skatten dras av på din estniska skatt (som skulle varit 21 %).Finland?För att säkert kunna svara på din fråga skulle jag dock behöva mer information om var du och ev. familj faktiskt är bosatt, om bolagets nationalitet, om du har kvar en bostad i Sverige etc. Om du t.ex. är bosatt i Finland så får man istället tillämpa skatteavtalet mellan Finland och Estland etc. 

Skatt vid bostadsrättsförsäljning

2014-04-01 i Reavinstskatt
FRÅGA |Hej! Jag och min syster kommer att ärva en bostadsrätt. Inköpt för 50.000kr. Värdet ligger idag på ca 800.000kr. Ingen av oss kommer att bosätta oss där, utan det blir en försäljning. Vad är det för skatt som kommer att betalas då? Eller är det bättre att vår far säljer bostadsrätten, som han inte längre kan bo i? Tacksam för svar!
Henrik Holmén |Hej, och tack för din fråga! Denna fråga regleras i inkomstskattelagen och främst i kap. 46. Det är en rad faktorer som avgör skattens storlek vilka handlar om anskaffningsvärde, reparationsutgifter, avsättningar till reparationsfonder, mäklararvoden m.m. Det kan således vara så att det finns belopp jag bör ta hänsyn till i denna frågeställning, men av förenklingsskäl utgår jag från förutsättningarna i frågan. Med förutsättningarna som framkommer i frågan kommer beräkningen att se ut på följande sätt: I 44:21 IL framkommer det att vad som gäller om en tillgång förvärvats genom arv eller gåva. Ni använder således i den tidigare ägarens skattemässiga situation vilket innebär att det angivna beloppet om 50 000 kr är tillämpligt. Kapitalvinst: 800 000 - 50 000 = 750 000Enligt 46:18 sker en kvotering i inkomstslaget kapital vilket gör att endast 22/30 av kapitalvinsten ska tas upp. Kvotering: 750 000 * (22/30) = 550 000 Enligt 65:7 är skattesatsen 30 % för fysiska personer. Skatt: 550 000 * 0,3 = 165 000 800 000 - 165 000 = 635 000 Eftersom ni delar på vinsten: 635 000 / 2 = 317 500 Du och din syster kommer således erhålla 317 500 kr var, men detta under förutsättning att inga ytterligare omständigheter eller belopp tillkommer. Vanligt är att mäklararvode utbetalas och i sådana situationer minskas försäljningsintäkten i motsvarande mån. Det är också mycket möjligt att det har gjorts reparationer som är avdragsgilla vilket kommer att öka omkostnadsbeloppet. Om du har ytterligare frågor är du varmt välkommen att höra av dig. Med vänlig hälsning,

Kapitalvinst vid försäljning av fastighet erhållen genom gåva

2014-03-30 i Försäljning av fastighet
FRÅGA |Hej, skall sälja en fastighet som jag fått i gåva. priset ca 3,0 milj. mina föräldrar köpte huset 1970 för 390.000:- kronor. hela andra etaget, som var vind, vinterbonades och byggdes om. det var en stor operation men jag har inga handlingar som styrker detta. hur behandla detta vid uträkning av reavinsten ?
Marcus Holming |Hej, tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!I svensk skatterätt gäller för gåvor den så kallade kontinuitetsprincipen som återfinns i inkomstskattelagen 44 kap. 21 §. Den innebär att gåvotagaren träder i gåvogivarens skattemässiga situation. Din reavinst beräknas alltså som om dina föräldrar hade sålt huset själva vid den här tidpunkten.Enligt 44 kap. 13 § beräknas kapitalvinsten som ersättningen för den avyttrade tillgången minskad med både utgifterna för avyttringen (mäklararvode o.d.) och omkostnadsbeloppet. Omkostnadsbeloppet definieras i 44 kap. 14 §. Det består av anskaffningsutgifterna och förbättringsutgifterna. För fastigheter bestäms förbättringsutgifterna av 45 kap. 11-15 §§. Där framgår att förbättrande reparationer och underhåll endast får räknas med i omkostnadsbeloppet fem beskattningsår efter att de utförts och då bara till den del åtgärderna medfört att fastigheten är i bättre skick vid avyttring än vid förvärvet. Utgifter för att bevara fastigheten i sitt ursprungliga skick betraktas av lagstiftaren som levnadskostnader vilka inte är avdragsgilla. Förbättringsutgifter får bara räknas med i omkostnadsbeloppet de år då de sammanlagt har överstigit 5000 kronor.Dessa utgifter är upp till dig att bevisa att du har haft och utan några bevis i form av kvitton, avtal eller liknande kan det vara svårt att vinna framgång i den frågan. Lyckas du inte bevisa att du haft några förbättringsutgifter beräknas alltså kapitalvinsten som försäljningssumman minskad med anskaffningsutgifterna. 3 000 000 – 390 000 = 2 610 000 kronor.Vänliga hälsningar,

Anställning i Dubai - skattskyldig i Sverige?

2014-03-30 i Internationell skatterätt
FRÅGA |Hej, Jag arbetar i Dubai under ca 2 års tid för en lokal arbetsgivare här. Om jag under min tid i Dubai sparar pengar och vill ta med dessa hem efter min period här, måste jag då betala skatt i Sverige för dessa pengar?
Marcus Holming |Hej, tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Enligt inkomstskattelagen 3 kap. 3 § 3 p är den som har väsentlig anknytning till Sverige och tidigare har varit bosatt i riket obegränsat skattskyldig här. Vad som krävs för väsentlig anknytning förtydligas i 3 kap. 7 § där de faktorer som påverkar bedömningen radas upp:- om han är svensk medborgare, - hur länge han var bosatt här, - om han inte varaktigt är bosatt på en viss utländsk ort, - om han vistas utomlands för studier eller av hälsoskäl, - om han har en bostad här som är inrättad för åretruntbruk, - om han har sin familj här, - om han bedriver näringsverksamhet här, - om han är ekonomiskt engagerad här genom att inneha tillgångar som, direkt eller indirekt, ger honom ett väsentligt inflytande i näringsverksamhet här, - om han har en fastighet här, och - liknande förhållandenUtan att veta mer om dina förhållanden kan jag inte svara med säkerhet men efter endast två år i utlandet och då du planerat att komma tillbaka är det mest troligt att du fortfarande är obegränsat skattskyldig. Mer information om bedömningen av väsentlig anknytning hittar du på skatteverkets hemsida i dokumentet SKV 399 på sidan 375 och framåt.Som huvudregel gäller enligt 3 kap. 8 § att den som är obegränsat skattskyldig är skattskyldig för alla sina inkomster, både från Sverige och från utlandet. I 3 kap. 9 § finns dock två undantag för den som har anställning i utlandet under viss tid. I första stycket stadgas den så kallade sexmånadersregeln och i andra stycket den regel som är relevant för dig, ettårsregeln. Den innebär att du inte är skattskyldig för din inkomst om din vistelse under anställningen varar i minst ett år i samma land. Du kan dock fortfarande bli skattskyldig i Sverige om du inte skattat för inkomsten i Dubai och det inte beror på deras lagstiftning, praxis eller ett avtal.Är du inte obegränsat skattskyldig är du begränsat skattskyldig enligt 3 kap. 17 § 1 p. Då är du skattskyldig endast i undantagsfall som framgår av 3 kap. 18 §. Detta gäller främst om du är statligt anställd, se lagen om särskild inkomstskatt för utomlands bosatta 5 §.Med allra största sannolikhet är du alltså inte skattskyldig i Sverige för din inkomst i Dubai.Vänliga hälsningar,