Ansvar för skatteskuld vid fastighetsköp

2014-09-02 i Försäljning av fastighet
FRÅGA |Hej!Jag har en fråga angående husköp. Om tidigare ägare har åkt på en skattesmäll, när han renoverade huset ifråga och gjorde renoveringen genom sitt företag. Kan dessa skulder följa med huset om jag köper det?Mvh Magnus
Cornelia Göransson |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline!Regleringen kring skatter och vilka som är skyldiga att betala skatt hittar man i Inkomstskattelagen(IL), den hittar du https://lagen.nu/1999:1229.Lagen anger att det är fysiska och juridiska personer som har en skatteskyldighet(IL 3-7 kap)och inte skatteobjektet i sig, exempelvis huset som du överväger att köpa. Skatteskyldigheten kvarstannar hos säljaren och är således inget du kommer bli påverkad av.Lycka till med husköpet och vänd dig gärna till oss igen om du har ytterligare frågor!Med vänlig hälsning

Fastighet erhållen genom gåva - sälja inom viss tid samt beräkning av skatt

2014-09-01 i Kapitalvinstskatt
FRÅGA |Hej! Jag har fått en fastighet av min maka som gåva. Men nu tänker jag sälja det. Eftersom jag inte är bekant med svenska lagar så undrar jag om det finns någon lag som säger att man inte får sälja den fastigheten som man har fått i gåvan inom en viss tid? Samt Vad gäller skatter i såna fall?
Marcus Holming |Hej, tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.Det finns ingen lag som förhindrar försäljning inom viss tid. Vad som däremot skulle kunna förhindra en försäljning är om gåvan har getts med vissa förbehåll. Det tycks dock inte vara aktuellt i det här fallet.Vad gäller beräkning av skatt vid försäljning av tillgångar som förvärvats genom gåva gäller den s.k. kontinuitetsprincipen enligt inkomstskattelagen 44 kap. 21 §. Den innebär att den som tar emot gåvan inträder i den tidigare ägarens skattemässiga situation. Enligt inkomstskattelagen 44 kap. 13 § är kapitalvinsten skillnaden mellan ersättningen för den avyttrade tillgången och omkostnadsbeloppet som enligt 44 kap. 14 § avser anskaffningsutgifter och förbättringsutgifter. Vid beräkning av hur mycket du ska betala i skatt får du alltså använda den tidigare ägarens utgifter av dessa slag samt dennes omkostnadsbelopp. Den återstående kapitalvinsten är vad du sedan betalar skatt för.Vänliga hälsningar

Uppskov vid försäljning av bostadsrätt

2014-08-31 i Uppskovsavdrag
FRÅGA |Jag och min särbo äger var sin bostadsrätt. Vi tänker sälja dessa och flytta ihop i en nybyggd bostadsrätt om ca. ett år. Den nya lägenheten kommer då att ägas 50-50, emedan de nuvarande ägs 100-100. Priset för våra andelar i den nya kommer att vara lägre än försäljningspriset på de sålda lägenheterna. Kan vi ändå göra uppskov av vinstskatt i någon grad, eller måste hela vinstskatten betalas in på båda sålda lägenheterna.
Matilda Hellström |Hej och tack för din fråga!Reglerna om uppskovsbelopp återfinns i 47 kap inkomstskattelagen (1999:1229), https://lagen.nu/1999:1229. I ditt fall så överstiger ersättningen för ursprungsbostaden ersättningen för ersättningsbostaden, alltså den nya lägenheten är billigare. Den situationen regleras i 47 kap 7§ 2p IL och där anges hur uppskovsbeloppet då ska beräknas. Där står att uppskovsbeloppet motsvarar kapitalvinsten ökad med tidigare uppskovsbelopp minskad med skillnaden mellan ersättningen för ursprungsbostaden och ersättningsbostaden. Exempel: Du säljer ursprungsbostaden för 1000 000 kr, kapitalvinst på 250 000 kr. Köper 50 % av en annan bostadsrätt för 800 000 kr. Inget tidigare uppskovsbelopp finns. Då ska uppskovsbeloppet beräknas som kapitalvinsten på 250 000 minus skillnaden mellan ersättning för ursprungsbostad och ersättningsbostad på 200 000 och ger ett uppskovsbelopp om 50 000 kr. (250 000 – (1000 000 – 800 000)) = 50 000 kr.Det är alltså möjligt att få uppskov även om ersättningen för ersättningsbostaden understiger ersättningen för ursprungsbostaden. Observera dock att uppskovsbeloppet inte får understiga 50 000 kr enligt 47 kap 6§ IL.Hoppas du har fått svar!

Uppsägningslön under vistelse utomlands

2014-08-30 i Internationell skatterätt
FRÅGA |Hej, Jag kommer att få ett års uppsägningslön inom kort. Jag har för avsikt att bo I mitt spanska hus fem månader som ickeresident och två månader I Scwhweiz. Resterande fem månader kommer jag att tillbringa I Sverige. Kan jag därmed undgå dubbelbeskattning I Spanien och endast betala SINK-skatt I Sverige?När kan jag flytta tillbaks till Sverige utan att riskera retroaktiv beskattning? Jag äger ingen fastighet I Sverige och är frånskild.
Denise Peters |Hej och tack för din fråga!Du har utelämnat en del viktig information men jag ska göra mitt bästa för att svara på din fråga och om jag tolkat något fel är du välkommen att höra av dig igen. Jag gör antagandet att du fått din uppsägningslön från ett svenskt företag och att du i övrigt är bosatt i Sverige. Om detta är korrekt är du obegränsat skattskyldig i Sverige, se 3:3 Inkomstskattelagen, (IL). Detta innebär att den uppsägningslön du kommer få ska beskattas i Sverige och detta oberoende av att du befinner dig utomlands några månader, se 3:8 IL. I den mån lönen härrör från Spanien är huvudregeln i Svensk skattelagstiftning av även denna inkomst beskattas här. Vidare har Sverige ingått dubbelbeskattningsavtal med både Spanien och Schweiz vilket gör att dubbelbeskattning inte kommer bli aktuellt överhuvudtaget. SINK-skatt blir inte heller aktuellt i den mån du fortfarande ses som bosatt i Sverige.Det finns en specialregel i 3:9 IL som kallas sexmånadersregeln. Denna innebär att inkomst du har från utlandet kommer att vara skattefri i den mån du har anställning utomlands i minst 6 månader samt att denna inkomst beskattas i verksamhetslandet. Du kommer alltså kunna ha anställning/inkomst i Spanien och Schweiz under din vistelse utomlands utan att beskattas för detta i Sverige så länge dessa krav är uppfyllda. Till slut vill jag säga att du kan flytta tillbaka till Sverige när du vill utan att riskera att bli dubbelbeskattad för något. Detta då du, som sagt, kommer erlägga skatt i Sverige för din uppsägningslön under hela tiden du är utomlands. Som jag nämnde ovan behöver jag lite mer information för att med säkerhet kunna ge dig ett korrekt svar och du är välkommen att maila mig i den mån det kvartstår några oklarheter.Vänliga hälsningar

Skatteregler gällande tävlingsvinster

2014-09-02 i Inkomstskatt
FRÅGA |Hej! Jag vann häromdagen 1 miljon i en slogantävling och undrar nu hur skattereglerna ser ut kring vinster. Jag har en låg årsinkomst, runt 200 000 per år. Har det betydelse eller gäller 58% vinstskatt för alla? Fick även höra av någon att om jag startar ett aktiebolag, att hela summan kan tillfalla företaget, stämmer det ens? Så frågan: Hur får jag ut mest av vinsten?
Molly Malm |Hej och tack för din fråga!Personer som bor i Sverige, stadigvarande vistas i Sverige eller har en väsentlig anknytning till Sverige (och har tidigare varit bosatt här) är obegränsat skattskyldiga, 3 kap 3 § inkomstskattelagen (IL) (https://lagen.nu/1999:1229). Om man är obegränsat skattskyldig betyder det att man är skyldig att betala skatt för alla inkomster i Sverige, 3 kap 8 § IL. Detta är alltså huvudregeln. Eftersom du skriver att det var en slogantävling antar jag att du har skickat in en slogan som bidrag i tävlingen, alltså utfört någon typ av prestation, och då kan det inte bedömas som ett lotteri. (Hade det varit ett lotteri, ex triss, hade vinsten varit skattefri, 8 kap 3 § IL. Definitionen av lotteri kan du se i 3 § lotterilagen, https://lagen.nu/1994:1000)När det gäller tävlingsvinster kan de vara skattefria om kraven i 8 kap 4 § IL uppfylls. För att vinsten ska vara skattefri får den inte hänföras till en anställning eller uppdrag (ex. får inte vara en tävling där endast ett företags anställda får delta), får inte bestå av kontanter eller liknande. Vinsten är heller inte skattefri om den avser ett minnesföremål (medaljer, plaketter etc.) eller inte överstiger 3% av ett prisbasbelopp, vilket är 1 332 kr. Samtliga krav måste uppfyllas för att vinsten ska vara skattefri. Eftersom du har vunnit 1 miljon kr och förmodligen får vinsten i kontanter eller liknande, är du skyldig att betala skatt för vinsten.Hur mycket du ska skatta beror på många faktorer. Vinsten kommer att räknas som inkomst av tjänst och läggas ihop med dina övriga inkomster och sedan får du betala skatt på hela den summan. Alltså kommer din årsinkomst ligga på cirka 1 200 000 kr och förutsatt att du inte har några övriga inkomster är det den summan du beskattas för. Du kommer betala kommunal skatt (som ligger runt 30-34% beroende på vart du bor) och även statlig skatt (den delen som överstiger 420 800 kr betalar du 20% i skatt för, och den delen som överstiger 602 600 kr betalar du 5% skatt för, alltså totalt 25% i statlig skatt). Eftersom din vinst är så hög kommer du att få betala cirka 55-59% oavsett vad din övriga inkomst ligger på. Ett aktiebolag måste fortfarande betala skatt för vinsten och du måste dessutom gå in med ett startkapital.Hoppas detta var till hjälp, vänligen

Ägarandel för fullt uppskov

2014-08-31 i Uppskovsavdrag
FRÅGA |Hej, Jag har i dagarna sålt min lägenhet och skrivit kontrakt på en ny lägenhet som jag köper med min flickvän. Jag sålde min lägenhet för 1,750,000 och gör en vinst på 730,00. Den nya lägenheten jag och min flickvän skrivit kontrakt på kostade 2,685,000. Jag kommer med hjälp av min vinst och tidigare kapital vara den som står för kontantinsatsen i den nya lägenheten. Hur mycket måste jag äga för att få fullt uppskov på min reavinst? Kan man ändra ägarandel efter att man skrivit kontrakt?
Ida Walhagen |Hej, och tack för att du har vänt dig till Lawline med din fråga!För att få uppskov med hela vinsten från en tidigare försäljning behöver din andel av ersättningsbostaden kosta åtminstone lika mycket som det du sålde din tidigare lägenhet för (minskat med kostnader för försäljningen), se 47 kap. 7 § inkomstskattelagen. Om nu 1 750 000 kr är vad du sålde den förra bostaden för, minskat med kostnader för försäljningen, behöver din andel av den nya lägenheten kostat minst så mycket, vilket skulle innebära att du behöver äga minst 1 750 000 / 2 685 000 = 65,2 % av bostaden. Dessutom måste din ägarandel multiplicerat med det maximala uppskovsbeloppet på 1 450 000 kr vara åtminstone samma som beloppet du vill få uppskov med. I det här fallet skulle den gränsen gå redan vid 50,3 %, varför inköpspriset för det nya boendet istället blir avgörande för hur stor ägarandelen måste vara.Ni kan inte ändra ägarandel efter kontraktsskrivandet så att det uppfyller kraven för att uppskov ska medges på annat sätt än genom att sälja lägenheten mellan er själva så att du står som köpare till hela din andel. Skulle du istället överta en del genom gåva så får du inte det högre inköpspriset för den nya lägenheten som du behöver för att få uppskov med hela vinsten. Samtliga försäljningar fram och tillbaka mellan er båda kommer att behöva redovisas för Skatteverket, även om det inte innebär en beskattning om ni köper och säljer till samma pris. Hoppas att detta besvarade din fråga!Vänligen

Uträkning av uppskov

2014-08-31 i Uppskovsavdrag
FRÅGA |Hej, Jag har ett uppskov sedan en tidigare vinst av försäljning minus försäljning i förlust av ersättningsbostad 1 på 303 000kr hos Skatteverket. Jag har detta året på mig att hitta ersättningsbostad 2 för att slippa skatta på uppskovet 2015. Hur räknar jag ut det nya uppskovet i relation till inköpspris för ersättningsbostad 2? I detta fall 575 000kr?Mvh Mikael
Jennifer Rönnerhed |Hej!Jag tolkar din fråga som att inköpspriset för ersättningsbostad 2 är 575 000. I 47 kap. https://lagen.nu/1999:1229#A7 finns reglerna kring uppskov av privatbostad, vilket jag förutsatt att det är eftersom att du inte har angett något annat. Ersättningsbostad 1 är nu din ursprungsbostad/permantentbostad. Med permanentbostad avses en bostad där den skattskyldige varit bosatt1. under minst ett år närmast före avyttringen, eller 2. under minst tre av de senaste fem åren. Om den skattskyldige förvärvar en ny bostad innan den tidigare bostaden avyttrades, ska frågan om den tidigare bostaden är hans permanentbostad avgöras med utgångspunkt i förhållandena när den nya bostaden förvärvas 47 kap. 3§. Villkor för ersättningsbostad framgår i 47 kap. 5 §. 5a§ samma kapitel framgår när något inte är ersättningsbostad. Beräkning av uppskovsbelopp frångår i 47 kap. 7 §.  Jag kan inte räkna ut uppskovet åt dig eftersom det beror på vad den tidigare bostaden kostade. För att få behålla uppskovet måste ersättningsbostaden anskaffas senast den 31 december året efter det år ursprungsbostaden har sålts och bosättning i ersättningsbostaden ske senast den 2 maj andra året efter det år du ursprungsbostaden har sålts.Uppskovsbeloppet från ersättningsbostaden 1 kommer att adderas till din vinst/ förlust vid försäljning av ersättningsbostad 2. När den skattskyldige avyttrar sin ersättningsbostad ska uppskovsbeloppet återföras till beskattning. Säljaren beskattas genom att man lägger uppskovsbeloppet till vinsten eller förlusten när man beräknar kapitalvinsten för ersättningsbostaden (45 kap. 33 § IL, 46 kap. 18 § IL). Uppskovsbeloppet grundas på en jämförelse mellan ersättningen för ersättningsbostaden och ersättningen för ursprungsbostaden därför kan jag inte räkna ut det till dig då de uppgifterna saknas. Du har heller inte angett försäljningspris, mäklararvode eller olika förbättringar. På Skatteverkets hemsida kan du fylla i uppgifterna när du har dem https://www.skatteverket.se/privat/skatter/fastigheterbostad/forsaljningavprivatbostad/uppskov/avdragforuppskovsbelopp.4.233f91f71260075abe8800030525.html. Det finns blanketter som visar uppskov.Hoppas du har fått svar på din fråga.

Beskattning av gåva

2014-08-29 i Gåvoskatt
FRÅGA |Vill ge bort ett hus/en nerlagd konsumaffär. Det ligger i en liten by där jag inte tänker bosätta mig igen. Är inte släkt med personen men han har bott i det ca 2 år och betalat för driften av huset, en sorts hyra. Jag vill inte ha huset och då tänkte jag skänka det till honom. Kan man göra det utan att han eller jag får skatta för det? Och ska man skriva ett gåvobrev eller hur gör man för att det ska bli rätt om det nu fungerar?
Denise Peters |Hej och tack för din fråga!En överlåtelse genom gåva räknas inte som en avyttring i skatterättsliga sammanhang vilket gör att kapitalvinstbeskattning av gåvogivaren/dig inte kommer att ske, se 44:3 Inkomstskattelagen (IL), här. Förvärvet av gåvan är i sin tur också skattefri för gåvotagaren, se 8:2 IL. Beskattning kommer istället ske om gåvotagaren senare bestämmer sig för att själv sälja huset. Denne kommer då att inträda i din skattemässiga situation vilket innebär att hen vid försäljningen kommer använda ditt anskaffningsvärde för huset som underlag för kapitalvinstberäkningen, se 44:21 IL. Jag kan även nämna att eventuella löpande inkomster som utgår från fastigheten, såsom hyra vid uthyrning och dylikt, kommer beskattas hos den som tar över huset.Vid överlåtelse av fast egendom krävs alltid ett skriftligt avtal. Detta oavsett om egendomen överlåts genom köp, byte eller gåva, se 4:1 och 4:29 Jordabalken, här. Vid gåva upprättas då ett gåvobrev vilket måste innehålla uppgifter om vilken fastighet det är fråga om, en förklaring av givaren/dig att fastigheten ges bort till mottagaren, samt givarens/din och mottagarens underskrift. Vänliga hälsningar