Skatt vid gåva av pengar

2014-04-24 i Gåvoskatt
FRÅGA |Hej! Vi står i beredskap och ska sälja vårt hus. De pengar som blir över efter att skatteverket och banken fått sitt har vi tänkt ge till våra pojkar. Måste vi ange att det är ett förskott på arv eller upprätta något annat dokument så att de slipper betala skatt på det?
Pierre Olsson |Hej och tack för din fråga!Gåvor beskattas inte i svensk rätt så ni behöver inte uppfylla några särskilda formkrav för att både ni och era söner ska slippa betala skatt (Inkomstskattelagen 8 kap 2§). Reglerna om förskott på arv innebär att gåvor som man har fått av arvlåtaren när denna var vid livet ska räknas av på ens arvslott och har egentligen ingenting med skatt att göra utan finns till för att fördelningen mellan de olika arvtagarna ska vara mer rättvis (Ärvdabalken 6 kap 1§). Eftersom det verkar röra sig om en ganska stor summa pengar så kan det vara bra att upprätta ett ordentligt gåvobrev så att det slipper uppstå några problem. I gåvobrevet kan ni bland annat reglera om gåvan ska räknas som förskott på arv eller inte och om pengarna ska vara era söners enskilda egendom vilket innebär att de inte ska ingå i eventuella framtida bodelningar. Ni kan enkelt upprätta ett gåvobrev med hjälp av vår avtalstjänst som ni hittar https://lagen.nu/1958:637.Inkomstskattelagen hittar ni https://lagen.nu/1999:1229.Ärvdabalken hittar ni https://lagen.nu/1958:637Med vänliga hälsningar

Förmånsbeskattning av bil m.m.

2014-04-22 i Företagsbeskattning
FRÅGA |Hej! Vill testa era kunskaper vad gäller Förmånsbil och beskattning.Har fram till 16/4 haft 2 helägda Aktiebolag. Det senaste (x ab) såldes då i sin helhet. Jag har 2 privatbilar i familjen varav den senaste, en Audi A6 Avant 2009 årsmodell i huvudsak använts inom x,s verksamhet mot debitering av milersättning , där jag valde att bara ta ut 18.50 kr/mil för att slippa förmånsbeskattning. Bilen köptes 1 november för 189.000 kr varav 37.800 kr kontant och resten leasing på 7 år (84 mån).dvs ca 1,800 kr/mån plus ränta. Jag har privat inget behov av 2 bilar och funderar därför på att göra så här: Bilen säljs till y ab för ett pris av 37.800 kr och mot övertagandet av leasingkontraktet som står på mig. Inom Y ab kommer verksamhet liknande den som bedrevs inom x ab att fortsätta, men detta kommer först att ske från 1 september, då jag räknar med att anställa en person som då får ta över bilen och förmånsbeskattas för den. - Under perioden 1 maj till 1 september kommer bilen således att ägas av Bolaget men användas ytterst sparsamt och inte knytas till någon person (privatkörning under 100 mil fram till dess – och alltså ingen förmånsbeskattning!) Är detta korrekt tolkat?- Min leasingavgift på ca 1.800 kr/mån plus räntekostnad tas ju över av bolaget. Hur blir det med momsavdrag för denna leasing? Halva momsen?- Jag säljer alltså bilen till Bolaget för 37.800 kr och bolaget tar över leasingavtalet. Kan Skatteverket ha synpunkter på att bolaget betalar för mkt för bilen då? Den köptes till väldigt förmånligt pris, det vet jag!)
Mattias Karlsson J |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! Inledningsvis skall sägas att du bör kontrollera med bilförsäljaren att du får sälja över bilen till bolaget. Du kanske redan har koll på detta, men eftersom bolaget ska ta över leasingkontraktet kommer de bli fråga om ett s.k. gäldenärsbyte vilket förutsätter borgenärens (försäljarens) samtycke. Nu över till dina frågor: Min bedömning är att du verkar ha rätt i att bilen inte kommer förmånsbeskattas under perioden 1 maj till 1 september. Om bilen endast används privat i ringa omfattning anses ingen förmån uppstå som ska beskattas. Skatteverket och kammarrätten har i denna del angett ett gränsvärde på 100 mil. Vad gäller din momsfråga är det sannolikt så att ni kommer få göra avdrag på 50 % av momsen. Företag får normalt dra av 50 % av momsen vid leasing av personbil, under förutsättning att bilen körs minst 100 mil per år i en momspliktig verksamhet. Det stämmer också att det kan bli problem om du säljer bilen till ett överpris till bolaget. Om en delägare, som är verksam i företaget, säljer egendom till företaget till ett överpris beskattas delägaren för överpriset som en löneförmån. För att avgöra om något har sålts till ett överpris gör man en jämförelse med marknadsvärdet för tillgången. Tanken är att om ni tar för mycket betalt för tillgången, på företagets bekostnad, ska denna vinst beskattas som en löneförmån. Om försäljningen beskattas som löneförmån för dig är motsvarande belopp avdragsgillt för företaget som lönekostnad. Företaget ska även betala socialavgifter för löneförmånen. Till sist skall sägas att detta är min bedömning som student. Om du vill ha ett mer säkert svar på frågorna råder jag er att kontakta en expert på skatterätt. Om du vill komma i kontakt med en sådan kan du kontakta mig på min mail (mattias.jernbacker@moretime.se). Vi på Lawline har ett nära samarbete med Skattebetalarna som erbjuder förmånliga priser till våra kunder.

Skatt vid gåva av fastighet, förskott på arv och förstärkt laglottsskydd

2014-04-17 i Kapitalvinstskatt
FRÅGA |Hej. Vi är två syskon, mor är frånskild sedan länge. Min mor har en fastighet som hon inte längre orkar med och vill därför att jag tar över den. Mor och det andra syskonet har inte så bra kontakt samt att denne inte visat något intresse för fastigheten under alla år hon haft den. Jag har däremot tillbringat mycket tid där och det är jag som rustat upp huset under många år. Vilka alternativ finns för ett övertagande? En gåva som understiger 85% av Tax värdet, samt vederlag, är det en bra lösning? Nuvarande tax värde ca. 600.000. Marknadsvärde ca. 1.100.000. Köper jag huset för marknadsvärde försvinner jobbigt mycket pengar till skatt. Kan jag betala mor 500.000 som vederlag och sedan få en gåva på resterande belopp upp till tax värdet, eller måste gåvan i.s.f. vara upp till marknadsvärdet av fastigheten? Således vill mamma det här fallet premiera det ena syskonet mer än det andra.
Pierre Olsson |Hej och tack för din fråga!Rent skattemässigt så antar jag att ni vill undvika att din mor ska behöva betala skatt för eventuell kapitalvinst och att du ska slippa betala stämpelskatt.Vad gäller skatt för kapitalvinst så beskattas inte gåvor i svensk rätt, se Inkomstskattelagen (IL) 8 kap 2§. För att en överlåtelse av en fastighet ska anses vara en gåva så måste ersättningen vara lägre än taxeringsvärdet, vilket framgår av den så kallade huvudsaklighetsprincipen.Vad gäller stämpelskatt så är reglerna något annorlunda. Även vad gäller stämpelskatt så är förvärv genom gåva visserligen skattefritt men för att en överlåtelse av en fastighet ska anses vara en gåva enligt de här reglerna så måste ersättningen vara lägre än 85% av taxeringsvärdet året före det år då lagfart beviljas (Lagen om stämpelskatt 4, 5 och 9 §§). Observera att det är fastighetens taxeringsvärde för året innan lagfart beviljas. Om du beviljas lagfart i år så är det alltså 2013-års taxeringsvärde som ska användas.För att ni båda två ska slippa att betala skatt och förutsatt att 2013-års taxeringsvärde också var 600 000 så bör du alltså inte ersätta din mor med mer än 509 000 så ditt förslag att lämna 500 000 i vederlag tycker jag låter som en bra lösning.Familjerättsligt så kommer gåvan förmodligen att ses som förskott på arv och därmed räknas av din arvslott när din mor i framtiden går bort. Beloppet som avräknas är då fastighetens marknadsvärde vid gåvotillfället minus det du betalade (dvs 1 100 000 – 500 000 = 600 000). För att undvika att gåvan ska ses som förskott på arv så kan ni helt enkelt skriva in i gåvobrevet att den inte ska ses som förskott på arv (Ärvdabalken 6 kap 1 och 3§§). Vidare så kan ditt syskon ha rätt till förstärkt laglottsskydd om gåvan till sitt syfte är att likställa med ett testamente. Gåvans värde ska då tas med när man räknar fram laglotten (Ärvdabalken 7 kap 4§). För att undvika det bör gåvan verkligen innebära en fullständig överlåtelse där ni inte ger din mor rätt att nyttja fastigheten i fortsättningen. Du kan enkelt upprätta ett gåvobrev genom vår avtalstjänst se http://lawline.se/avtal/gavobrev.Inkomstskattelagen hittar du https://lagen.nu/1999:1229.Ärvdabalken hittar du https://lagen.nu/1958:637.Med vänliga hälsningar

Gränsöverskridande beskattning Sverige-Estland

2014-04-10 i Internationell skatterätt
FRÅGA |Hej, Jag är Finsk medborgare skriven i sverige sedan 30 år. Jag har inte bot i Sverige senaste 8år Sedan 8 år driver jag Aktie bolaget i Estland. Jag har inte tagit någon lön eller aktie utdelning av företaget p.g.a att det har inte funnits möjligheter för det. Jag har alttid gjord min själv deklaration i Sverige. Nu har jag möjligheten att sälja 45% av min företag. Min fråga är Vart betalar jag skatt av försäljningen och hur mycket. Om jag i framtiden kommer att ta ut aktie utdelning av företaget. Vart bor jag betala skatt och hur mycket.
Mattias Karlsson J |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!För att avgöra vilket land du skall betala skatt i är det första man måste fråga sig i en sådan här situation huruvida du är obegränsat eller begränsat skattskyldig i något, eller flera, av länderna.EstlandSom jag förstår dig är du nu bosatt i Estland (?) och du är i så fall obegränsat skattskyldig i Estland för all inkomst, oavsett varifrån den härrör. I Estland beskattar man kapitalvinst vid försäljningar med 21 %. Däremot beskattar man inte utdelning i mottagarledet.SverigeDet kan dock vara så att du även ska betala skatt i Sverige. För att avgöra detta måste man fråga sig om du är om du är obegränsat eller begränsat skattskyldig i Sverige. Om du är obegränsat skattskyldig i Sverige ska du betala skatt i Sverige för samtliga inkomster, oavsett om de kommer från Sverige eller något annat land. Om du däremot endast är begränsat skattskyldig i Sverige är du endast skyldig att betala skatt i Sverige för vissa inkomster som anges i lag.En person är obegränsat skattskyldig i Sverige om denne är bosatt i Sverige, vistas stadigvarande i Sverige eller har väsentlig anknytning till Sverige. I ditt fall är du varken bosatt eller vistas stadigvarande i Sverige. Däremot skulle du fortfarande kunna ha väsentlig anknytning till Sverige.För att bedöma om någon har väsentlig anknytning till Sverige tar man hänsyn till följande omständigheter: (i) om personen har svenskt medborgarskap, (ii) hur länge personen tidigare varit bosatt i Sverige, (iii) om personen nu är varaktigt bosatt utomlands, (iv) om personen vistas utomlands av hälsoskäl eller studier, (v) om personen har en bostad i Sverige som är inrättad för åretruntbruk, (vi) om personen har familjen kvar i Sverige, (vii) om personen har ett aktivt ekonomiskt engagemang i Sverige (viii) om personen äger fastighet i Sverige och (ix) andra liknande förhållanden.En helhetsbedömning av dessa faktorer kommer göras för att avgöra om du har väsentlig anknytning till Sverige. Det som talar mot att du skulle anses ha väsentlig anknytning till Sverige är att du inte är svensk medborgare och har bott utomlands under en förhållandevis lång tid. Däremot så är du fortfarande folkbokförd i Sverige, vilket talar för att du fortfarande har en anknytning till Sverige. Mycket avgörs dock beroende på om du har hus eller familj kvar i Sverige. Eftersom jag inte har tillgång till dessa uppgifter kan jag inte ge dig ett säkert svar på om du är begränsat eller obegränsat skattskyldig i Sverige.Även om du anses vara endast begränsat skattskylig i Sverige finns det dock en möjlighet att du måste betala skatt i Sverige för försäljningen av aktierna enligt den s.k. 10-årsregeln. 10-årsregeln säger att även den som flyttat från Sverige måste betala skatt på aktieförsäljningar som sker inom 10 år efter flytten. Detta gäller både aktier i svenska och utländska bolag. Beskattningen av aktier i utländska bolag är dock begränsad till aktier som förvärvades innan den skattemässiga flytten till utlandet.10-årsregeln ger alltså Sverige rätt att beskatta ditt fall om ditt aktiebolag är svenskt. Om ditt aktiebolag är utländskt är 10-årsregeln tillämplig om aktierna förvärvades innan du skattemässigt flyttade från Sverige.Vad gäller utdelningen kan sägas att, även om du är begränsat skattskyldig, så är du skyldig att betala skatt i Sverige enligt kupongskattelagen om det är fråga om ett svenskt AB. Om det är ett utländskt AB föreligger ingen sådan skyldighet.Sammanfattningsvis kan alltså sägas att:(i) Om du är obegränsat skattskyldig i Sverige så är du skyldig att betala skatt i Sverige för både försäljning och utdelning.(ii) Om du är begränsat skattskyldig i Sverige är du eventuellt skyldig att betala skatt i Sverige på försäljningen enligt 10-årsregeln och utdelningen enligt kupongskattelagen. Om det är fråga om aktier i estniskt bolag som förvärvades efter att du skattemässigt flyttade från Sverige föreligger dock sannolikt ingen svensk beskattningsrätt, varken för försäljningen eller framtida utdelning.Den svenska skattesatsen på kapitalvinst vid försäljning och utdelning är 30 %. Om du ska betala skatt i båda ländernaOm situationen är sådan att både Sverige och Estland har rätt att beskatta din inkomst finns det dock ett skatteavtal mellan Estland och Sverige som ska se till att full skatt inte betalas i båda länderna. Om både Sverige och Estland t.ex. kan beskatta din försäljning av bolaget kommer du få räkna av den skatt du betalat i Sverige innan du betalar skatt i Estland. Alltså: om båda länderna t.ex. har rätt att beskatta försäljningen av bolaget kommer du först betala 30 % i Sverige och sedan ingen skatt alls i Estland eftersom den svenska skatten dras av på din estniska skatt (som skulle varit 21 %).Finland?För att säkert kunna svara på din fråga skulle jag dock behöva mer information om var du och ev. familj faktiskt är bosatt, om bolagets nationalitet, om du har kvar en bostad i Sverige etc. Om du t.ex. är bosatt i Finland så får man istället tillämpa skatteavtalet mellan Finland och Estland etc. 

Skatt vid gåva och försäljning av privatbostadsfastighet

2014-04-23 i Kapitalvinstskatt
FRÅGA |Min mamma äger ett större hus på en attraktiv sommarort och jag och min syster ett mindre fritidshus bredvid.Vi planerar sälja det mindre fritidshuset för ca 3.5 milj och köpa det stora huset av mamma för ung samma pris som vi lyckas få för det mindre. Mamma bor nämligen numera på äldreboende. Mamma kan då lösa 60 plus lån på ca 2.2 miljon kronor och få över lite pengar på banken och vi får då kvar det stora huset inom familjen. Det stora huset köptes en gång på 70 talet för ca 1.5 miljon och byggdes till för det dubbla. Kvitton finns kvar. Vi planerar så småningom bygga om det stora huset och dela upp huset i två delar.1/ Hur kan man räkna upp kostnader som man haft för ca 40 år sedan och gått in med otrolig mängd gratis egeninsats i renovering och utbyggnad genom åren? Inför reavinstuträkning2 / Undrar om det egentligen är smartare att mamma ger oss huset som gåva? värt ca 5-6 miljoner och vi ger henne som gåva kontanta pengar att lösa sitt lån för plus xtra? Vinner vi ngt på detta? 3 / Det lilla fritidshuset fick vi som gåva av mamma och pappa en gång för ca 500 000 kr. Om vi säljer vårt fritidshus och köper det stora huset kan man inte skjuta fram skatten då det är fritidshus? Och ingen av oss har varit skriven där . 4 / Till saken hör att jag och min syster har lätt för att komma i konflikt ang husets skötsel och ekonomi. Undrar om ni kan råda oss ang samägande. Hur kan vi undvika konflikter? Finns det bra mallar ang samägande av hus?
Pierre Olsson |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline!1. När man beräknar kapitalvinsten så ska man utgå ifrån ersättningen och dra utgifter vid försäljningen samt omkostnadsbeloppet. Omkostnadsbeloppet är utgifter för anskaffning och förbättring av egendomen (Inkomstskattelagen (IL) 44 kap 13 och 14§§). Dessvärre så får man dock inte ta med värdet på gratisarbete när man räknar fram omkostnadsbeloppet, även om arbetsinsatsen ökat egendomens värde, utan det måste röra sig om en faktisk utgift. Man får inte heller ta upp värdet av arbete som man utfört själv. Det som man kan ta med är enligt IL 45 kap 11 och 12§§ utgifter för ny-, till- och ombyggnad samt reparationer och underhåll som lämnat egendomen i bättre skick än den var vid anskaffningstillfället. För att utgifterna för ett beskattningsår ska få beaktas så måste de sammanlagt uppgå till minst 5000kr. När det gäller förbättrande reparationer och underhåll så får man bara beakta utgifter under beskattningsåret och utgifter under de föregående fem åren. Utgifterna för utbyggnaden kan ni alltså ta upp i omkostnadsbeloppet. Utgifter för renovering kan bara tas upp om de är från 2009 eller senare.2. Inom svensk rätt beskattas inte gåvor (IL 8 kap 2§). Det innebär att om din mor väljer att ge er fastigheten som en gåva så behöver hon inte betala någon skatt för kapitalvinst. För att överlåtelsen ska klassas som en gåva så måste ersättningen vara lägre än fastighetens taxeringsvärde. Om ni betecknar ersättningen som gåva eller inte har ingen betydelse.Om er mor ger er fastigheten som gåva så behöver ni inte heller betala någon stämpelskatt. För att överlåtelsen ska klassas som en gåva enligt de reglerna så måste ersättningen vara lägre än 85% av taxeringsvärdet året före det år då lagfart beviljas. Observera att det är taxeringsvärdet året innan ni beviljas lagfart som man utgår ifrån. Beviljas ni lagfart i år så är det alltså 2013-års taxeringsvärde som man kollar på (Lagen om stämpelskatt 4, 5 och 9 §§). Eftersom jag inte vet vad taxeringsvärdet är på fastigheten så kan jag tyvärr inte svara på hur mycket ersättning ni kan ge er mor och ändå slippa betala skatt men om ni beviljas lagfart i år måste den alltså vara lägre än 85% av 2013-års taxeringsvärde. Tänk på att om ni tar över hennes lån så räknas det in i ersättningen.3. Möjligheten att skjuta upp skatten vid fastighetsförsäljning (uppskov) har man tyvärr bara när man säljer sin permanentbostad (IL 47 kap 3§). Om ni gör en vinst på försäljningen så ska ni alltså skatta direkt. Eftersom ni fick fritidshuset i gåva så har ni inträtt i era föräldrars skattemässiga situation vilket innebär att ni tagit över deras omkostnadsbelopp och även kommer att få skatta på den värdeökning som skedde när de ägde huset (IL 44 kap 21§). 4. Det bästa sättet att undvika konflikter är att upprätta ett samäganderättsavtal där ni tydligt reglerar viktiga frågor kring egendomens förvaltning och användning. Det kan även vara bra att reglera vad som händer om någon vill sälja sin andel m.m. Ni kan enkelt upprätta ett samäganderättsavtal genom vår avtalstjänst se mer här http://lawline.se/avtal/samaganderattsavtal. Inkomstskattelagen hittar du https://lagen.nu/1999:1229Lagen om stämpelskatt hittar du https://lagen.nu/1984:404Med vänliga hälsningar

Skattskyldighet i Sverige

2014-04-19 i Företagsbeskattning
FRÅGA |Hej! Jag har varit komplementär i ett svenskt Kommanditbolag. Komplementärandelen har överlåtits till ett Delaware LLC till korrekt pris som betalats kontant.Det svenska KB:et har verksamhet i sverige men är ej eget skattesubjekt utan ägarna beskattas, således Delawarebolaget. I Delaware finns ej beskattning för bolags inkomster uppkommna i utlandet.Kan skatteverket ändå hitta på att bolaget eller jag skall beskattas i Sverige? Tacksam för svar.
Daniel Morgansson |Hej Roine,Tack för att du kontaktar Lawline.Jag förutsätter att du som har sålt din andel är bosatt i Sverige, eller på annat sätt har en väsentlig anknytning till Sverige. Då kommer du att beskattas i Sverige för själva försäljningen av din andel i kommanditbolaget. När du har sålt din andel kan du inte längre beskattas för kommanditbolagets vinster, såsom delägare i kommanditbolaget.Delawarebolaget kommer, som en utländsk juridisk person, i framtiden att beskattas så som begränsat skattskyldig i Sverige. Bestämmelser om vad detta innebär hittar du i Inkomstskattelagens 6 kap, 7-19 §§. Nu vet jag visserligen inte vad kommanditbolaget gör, men det är troligt att dess verksamhet räknas som bedriven under ett fast driftsställe i Sverige, och då är Delawarebolaget, i Sverige, skattskyldig för den verksamheten (IL 6 kap 11 § p.1).Slutligen, efter försäljningen så kommer du som fysisk person inte längre att beskattas för kommanditbolagets inkomster. Delawarebolaget kommer att beskattas i Sverige som begränsat skattskyldig för kommanditbolagets verksamhet i Sverige.Med vänlig hälsning

Skatt vid försäljning av ärvd fastighet

2014-04-12 i Kapitalvinstskatt
FRÅGA |Hej jag har ärvt halva fastigheten efter min pappa då jag är enda barnet. Huset kommer att säljas o jag får ut mitt av . Men hur påverkar det mig skattemässigt så man i yr åker på en skattesmäll sen?
Harry Westerman Wood |Hej,Tack för din fråga!Arvsskatten är borttagen sedan ett antal år. Därmed sker ingen särskild beskattning av arvet. Istället träder du som arvtagare in i den tidigare ägarens skattemässiga situation, se 44 kap. 21 § inkomstskattelagen (IL). Med andra ord beskattas du för vinsten från försäljningen på samma vis som om det var du, och inte din far, som hade förvärvat (halva) fastigheten.Sådan kapitalvinstbeskattning regleras med grundläggande bestämmelser i 44 kap. IL. Särskilda regler om försäljning av fastighet finns i 45 kap. Enligt huvudregeln beräknas vinsten som försäljningspriset minus anskaffningskostnad (i ditt fall hälften av det din far betalade för hela fastigheten) och förbättringsutgifter (t.ex. reparationskostnader). Enligt 65 kap. 7 § IL beskattas sedan den vinsten med 30%.Om du vill läsa IL hittar du den här.Med vänlig hälsning,

Beskattning av vinst från bostadsrätt som förvärvats genom gåva

2014-04-01 i Kapitalvinstskatt
FRÅGA |Ett barnbarn som får en bostadsrätt i gåva av sin mormor.(mormor köpte bostadsrätten för 6000 kr år 2000. Barnbarnet får gåvan i mars 2013 men säljer bostadsrätten i oktober 2013 för 190 000 kronor. Vad skall han betala i skatt för gåvan???? Skall man deklarera gåvan på särskild blankett?Tacksam för svar!
Ida Walhagen |Hej, och tack för att du har vänt dig till Lawline med din fråga!I Sverige har vi inte längre någon gåvoskatt, enligt 8 kap. 2 § inkomstskattelagen. Gåvan i sig är således skattefri. När barnbarnet säljer bostadsrätten får han eller hon emellertid en skattepliktig inkomst i inkomstslaget kapital, enligt 41 kap. 2 § inkomstskattelagen, vilken redovisas på Skatteverkets K6 bilaga - försäljning av bostadsrätt. Resultatet förs sedan över till inkomstdeklarationen.När en bostadsrätt har förvärvats genom gåva har inte gåvotagaren haft någon kostnad för att förvärva tillgången, utan anses istället inträda i samma skattemässiga situation som den tidigare ägaren, 44 kap. 21 § 1 st inkomstskattelagen. Det innebär att barnbarnet får dra av det omkostnadsbelopp och de förbättringsutgifter etcetera som mormodern har haft. Specifika regler för vad som får dras av vid avyttring av bostadsrätter framgår av 46 kap. inkomstskattelagen.Har bostadsrätten införskaffats för 6 000 kr och mormodern eller barnbarnet inte har haft förbättringsutgifter, utgifter för försäljningen eller gjort kapitaltillskott till bostadsrättsföreningen för amortering av föreningens lån etcetera blir vinsten 190 000 kr minskat med 6 000 kr, vilket blir 184 000 kr. Den skattepliktiga delen för en privatbostadsrätt är 22/30, enligt 46 kap. 18 § 1 st inkomstskattelagen, det vill säga 134 933 kr. Överskott av kapital beskattas med 30 procent, enligt 65 kap. 7 § inkomstskattelagen.Hoppas att detta besvarade din fråga!Vänligen