Anknytningspunkter vid bedömningen av obegränsad skattskyldighet

2014-10-15 i Internationell skatterätt
FRÅGA |Hejsan,Jag ar ar utflyttad och registerad som emigrerad sedan 6 ar sedan. Jag bor just nu i USA tillsammans med min fru som ocksa ar svensk medborgare dar vi jobbar heltid och hyr en lagenhetsbostad.Jag har bankkonto kvar i Sverige, tillsammans med en del aktier och fonder. Detta for att enklare betala en del rakningar som dyker upp i Sverige som t.ex. CSN avbetalning.Pagrund av det laga rante laget pa bostadslan sa funderar vi nu pa att kopa en bostadsratt i Sverige for att i framtiden ha en mellanlandnings lagenhet om vi bestammer oss att flytta hem igen. Planen ar att hyra ut den tills detta hander, sa vi inte star med dubbla boende kostnader.Skulle jag ses som obegransat skattskyldig om vi anskaffar en bostadsratt i t.ex. centrala malmo?En foljdfraga till detta ar att vi ocksa har funderat pa att starta ett Aktiebolag i sverige, for driva en smaskalig naringsverksamhet i form av en webservice. Planen ar att INTE plocka ut nagon lon fran detta foretag, endast ha det som en typ av sparform dar vi aterinvesterar alla vinster i foretag for fortsatt utveckling.Skulle jag bli oebgransat skattskyldig om jag bildar och startar ett Aktiebolag i sverige, aven om jag inte plockar ut nagon lon fran detta?Om det ar mojligt sa ar jag ocksa ute efter att kunna ansoka om forhandsbesked fran skattrattsnamnden, men ar ute efter kommentarer pa om det ar lont
Beatrice Rohdin |Hej!Tack för din fråga. Jag har delat in svaret i olika rubriker för att det ska bli mer överskådligt.Allmänt om obegränsad skattskyldighetI 3:3 IL, https://lagen.nu/1999:1229#K3P3S1 ,regleras de omständigheter som medför att man blir obegränsat skattskyldig. Man kan bli obegränsat skattskyldig ifall man är bosatt i Sverige, stadigvarande vistas här eller har så kallad väsentlig anknytning till landet om man har varit bosatt här. I ditt fall är det sistnämnda relevant: ifall du anses ha väsentlig anknytning till Sverige. I 3:7 IL, https://lagen.nu/1999:1229#K3P7S1 ,framkommer de omständigheter som skulle kunna göra dig obegränsat skattskyldig här - de så kallade anknytningspunkterna. AnknytningspunkternaTrots att du är registrerad som utflyttad från riket har du ändå kvar till svenska medborgarskap. Svenskt medborgarskap är en av de så kallade anknytningspunkterna i 3:7 IL, https://lagen.nu/1999:1229#K3P7S1 , och har således betydelse för bedömningen av din skattskyldighet. Svenskt medborgarskap har dock liten betydelse och kan inte ensamt medföra obegränsad skattskyldighet, men skulle kunna göra det i kombination med andra anknytningspunkter.    Om man inte är bosatt varaktigt på utländskt ort, i USA i ditt fall, anses detta också ha betydelse vid bedömningen. Man anses inte vara varaktigt bosatt ifall man bor t.ex. hos en vän eller på hotell i utlandet, men att inneha en hyresrättslägenhet uppfyller kravet, vilket medför att det inte finns någon anknytningspunkt vad gäller den bostad ni nu innehar.      Beroendes på ditt aktieinnehav skulle detta också kunna vara en omständighet som skulle kunna göra dig obegränsat skattskyldig, beroendes på vilket inflytande du har i det aktuella bolaget.BostadsrättenAtt inneha en bostad i Sverige som är inrättad för åretruntbruk, medför en stark anknytningspunkt. En bostadsrättslägenhet kan användas under hela året, varför inrättningskravet är uppfyllt. Att ni planerar att hyra ut lägenheten spelar ingen roll i bedömningen, eftersom det centrala är att ni har möjlighet att disponera lägenheten efter eget tycke. Att inneha en bostad i Sverige har stor betydelse för bedömningen av skattskyldigheten - innehavet kan vara ensamt avgörandet. Värt att notera är även att makar ses som en enhet, vilket innebär att fastän det är du som köper bostadsrätten och då ev. blir obegränsat skattskyldig, kommer din fru också att bli det. Anskaffas bostaden enbart för tillfälliga besök i Sverige medför inte detta ensamt en väsentlig anknytning, eller om den anskaffas för återflyttning. Man gör även skillnad på det fallet att man behåller en permanentbostad när man flyttar eller när man köper en ny bostad. Det sistnämnda är relevant här, och bör ge mindre anknytning och således ha mindre betydelse. Det är således inte helt klart om en bostadsrätt här i Sverige, i kombination med att ni har svenskt medborgarskap, skulle medföra obegränsad skattskyldighet. AktiebolagetAtt bedriva näringsverksamhet och att inneha tillgångar här som ger en väsentligt inflytande i en svensk näringsverksamhet är även det en anknytningspunkt som skulle kunna göra dig obegränsat skattskyldig. Omständigheter som beaktas är bland annat inflytandet i verksamheten, hur deltagande man är samt ifall man innehar en styrelsepost eller inte. Sammanfattningsvis kan jag säga att ditt svenska medborgarskap i kombination med bedrivandet av ett aktiebolag och innehav av en bostadsrätt i Sverige skulle kunna göra dig obegränsat skattskyldig. Som sagt väger innehav av en bostad tungt och skulle därför kunna vara den avgörande faktorn. Jag vill göra dig uppmärksam på att mina bedömning skulle kunna skilja sig från Skatteverkets. Det är därför inte fel att kontakta dem för att få deras syn på saken. Lycka till!Vänliga hälsningar,

Fråga om bilförmån

2014-10-13 i Fordonsskatt
FRÅGA |Hej! Jag driver ett byggföretag AB där endast jag är anställd. Har 2st jobbbilar i företaget 1st lätt flaklastbil samt en mindre skåpbil. Dessa är inredda med verktygsskåp och används endast till verksamheten. Företaget har också en personbil som jag betalar förmånsvärde för. Frågan är då, räcker det att jag betalar förmånsvärde endast för personbilen?För idag ingen körjournal i arbetsbilarna,
Sina Amini |Hej,Skattereglerna avseende bilförmåner är endast tillämpliga vid fall då en bil, som tillhör arbetsgivaren/verksamheten, utnyttjas för privatbruk. Bestämmelserna om bilförmån finns i 61 kap. 5-11 §§ inkomstskattelagen (IL).Förutsatt att du utnyttjar dina två st. jobbilar endast i samband med verksamheten, ser jag ingen anledning med hänvisning till ovanstående lagrum för dig att betala bilförmån för dessa två bilar.Av 61 kap. 11 § IL framgår det vidare att om du endast utnyttjar personbilen i ringa omfattning för privatbruk är du inte skyldig att betala bilförmån för denna. Enligt skatteverkets handledarinstruktion anses "ringa omfattning" utgöra användandet av bilen vid högst tio tillfällen per år med en sammanlagd körsträcka på 100 mil. Se närmare här. Med vänlig hälsning,

Skattskyldigheter med anledning av gåvomottagande av fastighet

2014-10-01 i Fastighetsskatt
FRÅGA |Hej, finns det några framtida skatter (och utgifter) vid mottagande av en gåva - i detta fall en fastighet med fortsatt besittningsrätt - som man bör känna till innan man accepterar gåvan? Mvh M
Alexandra Wikner |Hej, och tack för din fråga!Då gåvoskatten i dagsläget är borttagen så innebär själva gåvan i sig inte någon skattskyldighet. Då det gäller en fastighet så om du får den i gåva utgår heller inte någon stämpelskatt när du ansöker om lagfart, utan du behöver bara betala expeditionsavgiften (i skrivande stund är den 825 kr). Även förmögenhetsskatten är i dagsläget borttagen, så även om fastigheten har ett högt taxeringsvärde så blir det ingen förmögenhetsskatt. Om förmögenhetsskatten återinförs kan detta naturligtvis ändras.Däremot blir du som ägare av fastigheten skyldig att betala det som förr kallades fastighetsskatt och nu kallas för fastighetsavgift. Det är en kommunal avgift som räknas om varje år. Enligt lagen om fastighetsavgift är det den som äger fastigheten vid ingången av året som betalar avgiften för det året (2 §). Hur stor fastighetsavgiften är beror på vad för typ av fastighet det är. Det finns även ett maxtax, som även det räknas om varje år. För t ex småhus är maxtaket för nuvarande taxeringsår 7074 kr eller 0,75% av taxeringsvärdet om det ger ett lägre belopp. (Se här om maxtak för olika fastighetstyper)Något som man bör vara medveten om är att enligt Inkomstskattelagens (IL) 44 kap. 21 § så tar du vid en gåva även över givarens inköpsvärde för fastigheten. Om du senare säljer fastigheten så kommer ev vinst att räknas ut med utgångspunkt från försäljningspriset minus anskaffningskostnad och förbättringsutgifter (se 45 kap IL). Anskaffningskostnaden kommer då att räknas som vad den du fått huset av betalat för det när han eller hon köpte det. Den ev vinsten beskattas sedan som kapitalvinst (65 kap. 7 § IL). Det innebär att det om priserna på bostadsmarknaden kraftigt ökat, eller om man får en fastighet som givaren köpte för väldigt länge sedan och där prisutvecklingen gjort att priserna ökat, så kan man få en ganska kännbar vinstskatt vid en försäljning.I korthet så som det ser ut idag är det en utgift på 825 kr samt den årliga fastighetsavgiften som är det skatter och utgifter du "drabbas" av i och med att du tar emot en fastighet i gåva. Som det är i dagsläget uppkommer inte någon ytterligare skattskyldighet med anledning av gåvan förrän den dag du säljer fastigheten då du ev. får betala kapitalvinstskatt. Sedan tillkommer givetvis utgifter för att hålla en fastighet försäkrad, uppvärmd och liknande men det är frivilliga kostnader och något de flesta som funderar på att skaffa sig en fastighet är medvetna om. Då det är en ny regering så är det möjligt att en förmögenhetsskatt återinförs och att ett övertagande av fastigheten kommer att göra att du påverkas av en sådan, men det är inget som det går att sia om varken i dagsläget eller enbart med ledning av uppgifterna i din fråga.Vänligen, 

Kapitalvinstskatt på sommarhus när syskon löser ut varandra

2014-09-29 i Fastighetsskatt
FRÅGA |Vår far ska ge bort sommarstugan som gåva, vi är tre barn. Vår bror får lösa ut oss. Huset är värderat till 1 500 000:-. Han ska betala mig och min syster 500 000:- var. Ska vår bror dra av 22% försäljningsskatt? Eller ska han betala oss hela beloppet på 500 000:-?
Linnea Ranvinge |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Först kan konstateras att gåvoskatten är avskaffad i Sverige (se 8 kap. 2 § inkomstskattelagen, IL). I första steget, när er far ger er 1/3 var av sommarstugan, utgår således ingen skatt för någon av er. Sedan sker rent skattemässigt en försäljning då er bror väljer att köpa era 2/3. Han kommer då att äga hela fastigheten. Skatterättsligt ses detta som två separata försäljningar som du och din syster gör. Ni säljer en del av en fastighet och då utgår skatt, men enbart på den eventuella vinst ni gör vid försäljningen (s k kapitalvinst). Huruvida en vinst uppkommer eller inte beror på hur mycket er far införskaffade motsvarande tredjedel för när han köpte sommarstugan (gåvotagaren övertar givarens s k omkostnadsbelopp, se 44 kap. 21 § IL). På denna eventuella vinst utgår sedan, precis som du skriver, en kapitalvinstskatt på 22 % (egentligen går det till så att 22/30 av vinsten tas upp som kapitalinkomst, och sedan dras 30 % i skatt på den summan, men det motsvarar 22 % i skatt i slutändan, se 45 kap. 33 § och 65 kap. 7 § IL). Rent praktiskt går det till på så sätt att du och din syster tar upp en eventuell kapitalvinst i deklarationen, vilket ni sedan kommer att få skatta för. Det är alltså inte er bror som ska dra av skatten, utan det sker först i deklarationen påföljande år. Hoppas du fått svar på din fråga och om du har fler funderingar är du välkommen med en ny fråga!Vänliga hälsningar,

Exekutiv försäljning - Skatterättslig avyttring

2014-10-13 i Försäljning av fastighet
FRÅGA |Hej Jag har blivit av med min lägenhet via exekutiv auktion. Allt överskott togs av Kronofogden för att täcka del av en skatteskuld. Nu vill Skattemyndigheten att jag skall betala skatt för "vinsten" vid försäljningen. Kan detta verkligen stämma då jag själv inte sålt eller ville sälja min lägenhet?
Sina Amini |Hej,Vid avyttring av privatbostadsfastighet betalas skatt på kapitalvinsten, se 1 kap. 3 § p. 3 inkomstskattelagen (IL) samt 41 kap. 1-2 §§ IL.Med avyttring av tillgång avses bl.a. försäljning, se 44 kap. 3 § IL. Exekutiv försäljning av en fastighet anses även utgöra en sådan avyttring som faller under ovanstående lagrum, se även det inledande stycket i skatteverkets handledningsinstruktion. Kapitalvinsten beräknas enligt huvudregeln i 44 kap. 13 § IL. Enligt 45 kap. 33 § kommer däremot endast 22/30 av kapitalvinsten att inkomstbeskattas under inkomstslaget kapital, förutsatt att fastigheten utgör en privatbostadsfastighet, jämför 2 kap. 13 § IL.Med vänlig hälsning,

Förbättringsutgifternas femårsgräns vid gåva

2014-10-03 i Försäljning av fastighet
FRÅGA |Vi har reparerat villan de senaste 2 åren för ca 300 000:-,nu undrar jag om jag överlåter min del av villan till min fru får hon vid en ev. försäljning om ca 10 år räkna in den summan i anskaffningsvärdet eftersom jag skänker bort min del inom 5-års gränsen eller räknas det som skatteplanering?
Beatrice Rohdin |Hej och tack för din fråga.Jag antar att du tänker ge bort fastigheten och således inte att din fru ska köpa den av dig. Under den förutsättningen kommer hon som gåvotagare överta ditt anskaffningsvärde och dina förbättringsutgifter enligt 44:21 IL https://lagen.nu/1999:1229#K44P21. Rent skattemässigt kommer det uppfattas som att hon hela tiden har ägt hela fastigheten. Kapitalvinsten vid en försäljning beräknas genom att omkostnadsbeloppet dras bort från ersättningen, se 44:13 IL https://lagen.nu/1999:1229#K44P13S1. Med omkostnadsbelopp avses anskaffningsvärdet och förbättringsutgifter enligt 44:14 1 st. IL https://lagen.nu/1999:1229#K44P14S1. Med förbättringsutgift avses förbättrande reparationer eller underhåll, vilket kräver dels att reparationen enligt skattemässiga värderingar har varit förbättrande och att fastigheten således är i bättre skicka vid avyttringen än vad den var vid anskaffningen. Utöver detta krävs att reparationen har skett samma år som fastigheten säljs, eller fem år dessförinnan. Detta framgår av 45:12 IL https://lagen.nu/1999:1229#K45P12. Om din fru säljer fastigheten t.ex. 10 år efter reparationen kommer dessa inte att få dras av, trots att du gav den till henne inom femårsgränsen. Vad som är centralt är således att din fru övertar reparationsutgifterna samt att tiden räknas från när reparationen faktiskt genomfördes och inte när överlåtelsen er emellan skedde. Din fru övertar dina kostnader precis som att hon alltid innehaft dem och du inte kan tillgodogöra dig reparationskostnaderna vid överlåtelsen till henne eftersom du inte avyttrar. Ni bör således inte kunna räkna in reparationssumman i omkostnadsbeloppet tillsammans med anskaffningsvärdet vid en försäljning om 10 år under de omständigheter som anges i din fråga.Vänliga hälsningar,

Obegränsad skatteskyldig i Sverige

2014-09-30 i Internationell skatterätt
FRÅGA |Hej,Jag 24ar och har varit bosatt utomlands sedan en langre tid. Forra aret valde jag att salja mina fonder i Sverige for att kunna spara har i Storbrittanien.Nu har skatteverket bett mig forklara varfor jag ar begransat skatteskyldig enligt IL 7-3.Jag har nu sammanstallt foljande korta lista: -jag ar sedan en langre period inte varit bosatt i Sverige -Jag har permanent bostad i Storbritannien -Jag ager ingen fastighet eller har nagra affarsintressen i Sverige -jag har ingen inkomst i Sverige -Jag har ingen make/make eller barn under 18ar i Sverige -Jag har inget aktivt ekonomiskt engagemang i SverigeEftersom jag kortsiktigt bodde i Sverige ar 2004/05 ar jag nu orolig att jag kommer bli skatteskyldig p.g.a 10ars regeln.Racker min forklaring ovan eller maste jag utveckla mitt svar?Tacksam for all hjalp. MVH, Pontus
Zozan Akay |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Den som är bosatt, vistas stadigvarande eller har väsentlig anknytning till Sverige anses vara obegränsat skattskyldig.  Om man är obegränsat skattskyldig innebär det att man måste skatta för sina inkomster oavsett om dessa härrör från Sverige eller från utlandet. Är man istället begränsat skattskyldig beskattar man endast inkomster som är starkt knutna till Sverige som nation, tex. inkomster av uthyrning av fastighet.Fysisk person som är begränsat skattskyldig i Sverige är skattskyldig här för kapitalvinst dels vid avyttring av fastighet och bostadsrätt här i riket, dels vid avyttring av aktier och vissa andra delägarrätter samt fordringsrätter i svenska företag, enligt den s k 10-årsregeln, se 3 kap. 19 §.Som framgår av det du har skrivit har du inget ekonomiskt engagemang, maka/barn eller fastighet/bostadsrätt i Sverige, varför du bör anses vara begränsat skattskyldig. Förutsatt att du inte äger aktier eller andra delägarrätter samt fordringsrätter bör du inte heller bekymra dig om 10-årsregeln.Hoppas att detta var till hjälp!Hälsningar,

Förutsättningarna för uppskov

2014-09-28 i Uppskovsavdrag
FRÅGA |Hej ! Vi är tre syskon som har för avsikt att sälja en fastighet / gård efter våran far. Gården är erhållet via arv och ej gåva! Har jag möjlighet att använda min del av försäljningen till att köpa en bostad (bostadsrätt fritidshus eller permanentboende villa) och slippa reavinst/beskattning ??Jag har förstått av det jag läst mig till att jag kan skjuta upp beskattning med köp av bostad med vinsten av ärvd "fastighets försäljning"! Går det på nåt sätt att slippa vinstbeskattning helt på den del jag "ärver"??
Beatrice Rohdin |Hej och tack för din fråga.Jag har utgått från att det inte är dödsboet som äger fastigheten, utan att du och dina syskon är delägare och har blivit detta efter ett arvskifte. Uppskov med beskattningen regleras i 47 kap IL och har vissa krav man måste uppfylla för att kunna få uppskov som framgår av 47:2 IL https://lagen.nu/1999:1229#K47P2S1. Kriterierna är följande:1. Man ska avyttra en ursprungsbostad, 47:3 IL https://lagen.nu/1999:1229#K47P3S1. Med ursprungsbostad menas en privatbostad som man har haft som permanentboende i minst ett år eller minst tre år de senaste fem åren. Det krävs alltså att du har bott i bostaden permanent under den aktuella tiden.2. Man ska förvärva eller tänka förvärva en ersättningsbostad, 47:5 IL https://lagen.nu/1999:1229#K47P5S1. Det är enbart vissa bostäder som godkänns för förvärv enligt paragrafen, främst småhus, ägarlägenhet eller privatbostadsrätt.3. Man ska ha bosatt sig i ersättningsbostaden eller tänkt bosätta sig där inom en viss tid.4. Den kapitalvinst man har erhållit vid försäljningen uppgår till minst 50 000 kr, 47:6 IL https://lagen.nu/1999:1229#K47P6S1.Under dessa förutsättningar kan du alltså ha rätt till uppskov. Hör av dig ifall du har fler frågor!Vänliga hälsningar,