Sjukanmälan – måste man ringa om arbetsgivaren kräver det?

2018-01-09 i Sjuk
FRÅGA |Har arbetsgivaren rätt att kräva att man ringer när man är sjuk eller räcker det med mejlkontakt?Anledningen är att min arbetsgivare nu vill att vi skriver ett avtal där jag skriver under på att jag alltid ska ringa när jag är sjuk. Jag blev sjuk i höstas i depression och grät hela tiden och ville inte prata med någon, inte ens min man eller barn och absolut inte med min arbetsgivare som var ganska ny chef för mig (ca 1 mån). Jag skrev ett mejl och sjukanmälde mig och fick tillbaka att jag skulle ringa. Jag skrev då tillbaka och förklarade att jag skulle ringa så fort jag kände mig lite bättre (när medicinen börjat verka och jag slutat att gråta)Måste jag skriva på detta avtal? Min arbetsgivare säger att det är ogiltig frånvaro om jag bara skickar mejl.
Erik Johansson |Hej,Tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga. Det finns inte bestämt i lag hur en sjukanmälan ska göras. Det anses normalt ligga inom en arbetsgivares arbetsledningsrätt att meddela och ensidigt bestämma föreskrifter som gäller på arbetsplatsen. Alltså utgångspunkt är att en arbetsgivare har rätt att bestämma att en sjukanmälan ska göras per telefon. Å ena sidan gäller ovanstående, dvs. arbetsgivare bestämmer hur en sjukanmälan ska gå till. Å andra sidan får inte en arbetsgivare säga upp personer utan saklig grund. Saklig grund anses normalt inte finnas om en arbetstagare är sjuk, i t.ex. depression. Då har en arbetsgivare istället ett rehabiliteringsansvar. Problemet för dig är att ogiltig frånvaro i det här fallet också kan anses vara misskötsamhet, och då är en arbetsgivares möjligheter att säga upp dig större. En sådan här bedömning – huruvida det rör sig om sjukdom eller misskötsamhet – kräver att man känner till samtliga omständigheter i ditt fall och går inte att närmare göra här.Om du är medlem i en arbetstagarorganisation rekommenderar jag dig starkt att kontakta dem. Jag skulle inte heller välja att skriva på ett sådant avtal som arbetsgivaren vill innan du har haft kontakt med någon kunnig inom arbetsrättsjuridik som får titta på ditt fall. Annars bör du nog försöka gå din arbetsgivare till mötes och försöka kraftsamla och ringa när du är sjuk. Kanske kan du komma överens med din arbetsgivare att i alla fall ringa en gång i veckan om du är borta flera dagar? Eller att din man ringer när du inte orkar? Hoppas det löser sig för dig och att du blir frisk. Med vänlig hälsning

När kan arbetsgivaren kräva läkarintyg?

2017-11-30 i Sjuk
FRÅGA |Hej, jobbar varannan helg och var sjuk söndagen v.45, sedan blev jag genomförkyld lagom till nästa jobbhelg och var frånvsrande söndagen v.47. Nu kräver arbetsgivaren läkarintyg från senaste söndagen jag skulle jobbat, alltså den söndagen i v.47 via sms.Vårdcentralen skriver inte ut läkarintyg i efterhand. Kan min arbetsgivare kräva detta?
Jenny Ångström |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Om en arbetstagare blir sjuk är det arbetsgivaren som betalar sjuklön de första 14 dagarna. Från dag 8 ska arbetstagaren lämna in ett läkarintyg till arbetsgivaren för att vara berättigad till sjuklön dag 8-14. Din arbetsgivare har alltså rätt att kräva ett läkarintyg av dig. Lämnas inget läkarintyg har inte arbetsgivaren någon skyldighet att utge sjuklön för den sista sjukperioden, alltså dag 8-14 enligt 8 § i Lag om sjuklön.Hoppas du fick svar på din fråga!

Arbetsgivares rätt till sjukintyg

2017-11-18 i Sjuk
FRÅGA |HejJag är långtidssjukskriven och jag har en fråga om sjukintyg. Måste arbetsgivaren ha hela sjukintyget eller räcker det med sida 2?
David McKenzie |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.Arbetsgivaren har inte rätt att kräva den del av ditt sjukintyg där din sjukdom anges.Däremot har du en skyldighet att på något sätt upplysa din arbetsgivare om ditt sjukdomstillstånd för att ge arbetsgivaren möjlighet att fullfölja sin rehabiliteringsskyldighet. Arbetsgivaren måste också få information om sjukperioden.Ett tips kan vara att lämna in båda sidorna av sjukintyget till arbetsgivaren men maskera de delar där din sjukdom anges.Hoppas att du fått svar på din fråga.Vänligen,

Får en arbetsgivare omplacera en arbetstagare under pågående sjukskrivning?

2017-10-30 i Sjuk
FRÅGA |Kan/får arbetsgivaren plocka bort en person ur en grupp eller avdelning under pågående sjukskrivning?
Emma Fagerberg |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Jag uppfattar din fråga som du undrar om en arbetsgivare har rätt att omplacera en arbetstagare under en pågående sjukskrivning. Det som är avgörande för om en arbetsgivare kan omplacera en arbetstagare är om det faller inom arbetstagarens arbetsskyldighet. Arbetsgivaren har som huvudregel en fri omplaceringsrätt, men denna inskränks av den s.k. 29/29-principen som anger hur långt en arbetstagares arbetsskyldighet sträcker sig. Om omplaceringen är utanför arbetstagarens arbetsskyldighet anses omplaceringen som ett skiljande från tjänsten, vilket kräver saklig grund enligt 7 § i lagen om anställningsskydd.För att avgöra vad som faller inom arbetstagarens arbetsskyldighet ser man till om arbetsuppgifterna har ett naturligt samband med arbetsgivarens verksamhet, om de ska utföras för arbetsgivarens räkning och om de faller inom arbetstagarens allmänna yrkeskvalifikationer. Uppfylls kraven är omplaceringen okej. Det finns dock vissa undantag, exempelvis den s.k. bastubadarprincipen. Denna innebär att om det handlar om en omplacering som är särskilt ingripande för arbetstagaren, måste arbetsgivaren visa på godtagbara skäl för omplaceringen. Arbetsgivaren får inte heller omplacera i strid med lag eller god sed. Till exempel får arbetsgivaren inte omplacera för att få en arbetstagare att säga upp sig. Arbetsgivaren har ett långtgående rehabiliteringsansvar för arbetstagare som blir sjuka, och det ska därmed väldigt mycket till för att man som arbetstagare ska kunna bli uppsagd på grund av sjukdom eller sjukskrivning. Hoppas att du har fått svar på din fråga!Vänligen,

Vad gör man när ens arbetsgivare inte vill betala sjuklön?

2017-12-18 i Sjuk
FRÅGA |Hej! Jag har en liten fråga då min arbetsgivare vägrar ge mig sjuklön för en period på 3 dagar. Han säger att jag borde ha ringt och sjukanmält mig trots att jag endå slängde iväg ett sms om att jag inte mådde bra och han svarade med att det kunde lösa sig med annan personal. Men i efterhand märkte jag att han hade lagt in mig som tjänsteledig dom 3 dagarna. Har han rätt att göra så? Tack på förhand för svar.
Erik Johansson |Hej,Tack för att du vänder dig Lawline med din fråga. Kortfattat svar och sammanfattningDin arbetsgivare ska betala sjuklön till dig. Vägrar han göra detta kan du vända dig till försäkringskassan och få ersättning. Försäkringskassan kommer då ta över ditt anspråk och kräva betalning av din arbetsgivare. Viktigt att du gör detta inom 3 månader från att du varit sjuk. Lycka till!Nedan följer en något djupare rättslig presentation av relevanta rättsregler i det här fallet. Jag förutsätter att du uppfyller de allmänna krav som ställs för att få sjuklön av din arbetsgivare i Lag (1991:1047) om sjuklön (SJLL)Så länge din arbetsförmåga varit nedsatt har du rätt till ersättning. 4 § SJLLDin arbetsgivare kan kräva en skriftlig försäkran på att du varit sjuk. Men försäkrar du att du varit sjuk måste han betala dig sjuklön. 9 § SJLLDet finns lite generella undantag och möjligheter för din arbetsgivare att begära intyg om du varit sjuk mycket under året, men inget i din fråga tyder på att så skulle vara fallet. Utgångspunkten är alltså att du ska få ersättning från din arbetsgivare. Om han fortsätter att motsätta sig att betala sjuklön kan du begära ersättning från försäkringskassan. 20 § SJLLViktigt att du gör detta inom 3 månader, annars förfaller din möjlighet att få ersättning. 21 § SJLLFörsäkringskassan träder i ditt ställe och kan kräva ersättning från din arbetsgivare. 22 § SJLLHoppas du fått svar på din fråga. Med vänlig hälsning

Sjukanmäla sig på grund av psykisk ohälsa?

2017-11-30 i Sjuk
FRÅGA |Hej! Är det lagligt att sjukanmäla sig pga psykiska själ? Stress, ångest och depression?
Alex Skepastianos |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Ja, det är lagligt att sjukanmäla sig på grund av psykisk sjukdom. Det finns ingen definition av sjukdomsbegreppet i lagen utan det talas bara om nedsatt arbetsförmåga på grund av sjukdom. Vad som är att anse som sjukdom hämtas istället från förarbeten, praxis, olika betänkande m.m. Ramen är att begreppet sjukdom omfattar det som betecknas som sjukdomar enligt både vanligt språkbruk och gängse läkarvetenskaplig uppfattning. Du kan alltså helt lagligt sjukanmäla dig på grund av psykiska skäl så som stress, ångest och depression. Hoppas att du fick din fråga besvarad!Vänligen,

Kan arbetsgivare neka ett sjukintyg?

2017-11-17 i Sjuk
FRÅGA |Hej!Har krav på mig från min arbetsgivare att lämna förstadagsintyg vid sjukdom. Detta har jag ingenting emot då jag är väldokumenterad i min sjukdom. Jag var sjuk, ringde läkare samma dag. Pga läkares egen ledighet så fick jag inte intyget förrän 2v efter anmälan. Arbetsgivaren har ALDRIG haft problem med att få mina intyg tidigare, Nu sitter de med ett giltigt intyg för dessa tre dagar men menar att de ej behöver betala sjuklön, utan skriver denna frånvaro som ogiltig. Känns inte ok, är det så? Med vänlig hälsning
Anton Olenius |Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga. Utgångspunkten får tas i lag om sjuklön (SFS 1991:1047). Enligt 1 § har varje arbetstagare rätt till sjuklön. Det är en sk. semidispositiv bestämmelse, den kan således inte avtalas bort genom ett anställningsavtal avtal men väl genom ett kollektivavtal. Rätten till sjuklön utgår från att sjukanmälan har skett, bortsett från att lön inte ges för den första sjukdagen - den sk. karensdagen. Om det finns särskilda skäl, t.ex. kontinuerligt återkommande sjukdomar under kort tid, kan arbetsgivaren kräva att arbetstagaren genom ett sjukintyg styrka sin sjukdom. Föreligger inte synnerliga skäl har arbetsgivaren ingen rätt att kräva sjukintyg. Observera dock att även denna bestämmelse är semidispositiv och kan stadgas i kollektivavtal. Enligt 8 § ska arbetstagaren däremot lämna in en skriftlig sjukförsäkran vid återkomst till arbete, men det är något som inte alltid sker i praktiken. Arbetsgivaren behöver dock inte betala ut någon sjuklön före ett sjukförsäkran har kommit honom till handa. I detta fall verkar det således som att arbetsgivaren inte har någon rätt att neka dig sjuklön. I första hand är det inte ens säkert att arbetsgivaren kunde kräva ett sjukintyg från dig, i andra hand kan arbetsgivaren inte neka p.g.a. att ditt sjukintyg kom 2 veckor senare (så länge sjukintyget styrker den aktuella sjukperioden).Sjuklönestvister handläggs enligt lag om rättegång i arbetstvister. Jag rekommenderar dig att i första hand kontakta din arbetsgivare igen och kräva sjuklönen och i andra hand kontakta ditt fackförbund eller, om du inte är medlem, en jurist (exempelvis en av våra jurister här på Lawline).Med vänlig hälsning,

Har man rätt till sjuklön när man är timanställd?

2017-10-24 i Sjuk
FRÅGA |Hejsan!Jag jobbar som timanställd sfi lärare från 2017-04-10 till 2017-11-31.Jag var sjuk i september 5 dagar och arbetsgivaren har betalt dem 4 dagarna (första dan var karensdag, det förstår jag).Andra gången fick ja feber 39,2 och har sjukanmält mig i 5 dagar men fick inga pengar av arbetsgivaren. Chefen förklarar det med att timlönanställda får inga sjuklön.Jag undrar har jag rätt till dem 5 (minus karensdag) dagarna om jag sjukanmälde mig. Vad kan jag hitta bäst förklaring om man är timanstäld och är sjuk?Tack på förhand!
Isabella Vasiliou |Hej! Tack för att du vände dig till Lawline med din fråga!Regler om sjuklön återfinns i Lag (1991:1047) om sjuklön. Att vara timanställd är ingen anställningsform utan ett sätt att få betalt på. Det finns två olika typer av anställningsformer tillsvidareanställning (fast anställning) och tidsbegränsad anställning (exv. allmän visstidsanställning, säsongsanställning, vikariat och tidsbegränsad anställning för arbetstagare över 67 år (5 § LAS)), provanställning regleras i 6 § LAS. Huvudregeln enligt 4 § LAS är att om inget annat sägs gäller en anställning tills vidare. Jag vet inte vilken anställningsform du haft men oavsett om du varit fast anställd, visstidsanställd eller provanställd så gäller enligt 3 § lagen om sjuklön att en arbetstagares rätt till sjuklön gäller från och med första dagen av anställningstiden. Som du då säger är första dagen karensdag enligt 6 § lagen om sjuklön, och resterande dagar ska då ersättning utges med 80 %. Problemet med att man är timanställd, alltså får betalt per timme man jobbar, är att arbetsgivaren endast är skyldig att utge ersättning för de timmarna arbetsgivaren bett dig arbeta. Sjuklönen är avsedd att motsvara den inkomstförlust som uppstår på grund av sjukdomen. Endast inkomstbortfall som hänför sig till arbetstidsminskning på grund av den nedsatta arbetsförmågan kompenseras. Om man blir sjuk flera timmar eller övriga dagar får man ingen ersättning eftersom du då inte går miste om någon lön. Skulle du vara sjuk längre än 14 dagar blir det försäkringskassan som betalar för de timmar som du var schemalagd för den aktuella perioden. Har du dock blivit lovad att arbeta så är din arbetsgivare skyldig att betala ut sjuklön om du blir sjuk. Alltså har man rätt till sjuklön för de timmar man hade inbokade pass.Hoppas du fått svar på din fråga!Vänligen,