Epilepsi - ett hinder för vissa yrken

2017-08-15 i Sjuk
FRÅGA |HejJag har en liten fråga om det finns några juridiska paragrafer som motsätter sig personer med epilepsi och liknande sjukdomar inte får arbeta som byggnadsarbetare?Om det finns kan ni då möjligtvis förklara vart denna paragraf går att hitta? Tack
Anastasia Matveeva |Epilepsi anses vara en funktionsnedsättning. Någon generell skyldighet att uppge vilka hälsoproblem man har när man söker ett arbete finns inte. Trots detta är det av ytterst vikt att informera om diagnosen epilepsi för sin arbetsgivare med tanke på sin egen och andras säkerhet vid utförande av t.ex. byggarbete. Det görs en individuell bedömning beroende på din situation gällande arbetstagarens diagnos och medicinering. Det är arbetsgivarens uppgift att omplacera den anställde. I små företag kan detta vara svårt och behov av tidigt avstämningsmöte kan ej nog betonas.Det finns bara få yrken, i vilka en som har epilepsi inte kan verka, om anfallssituationen är god. En som har epilepsi kan inte arbeta inom ett yrke, där yrkesmässig bilkörning krävs. Sådana arbetsuppgifter är körande av buss och taxi samt lastbil och i tung trafik. Redan ett enstaka epileptiskt anfall är enligt EU-direktiv (inte paragrafer) ett hinder för yrkesmässig bilkörning, även om epilepsin inte vore diagnosticerad, och även om epilepsimedicinering inte skulle behöva inledas. På vissa områden ställs striktare krav än vanligt redan då man söker till utbildningen. Sådana branscher är t.ex. luftfarts-, sjöfarts- och järnvägsområdena. Även för sökande till brand- och räddningsväsendet samt till polisutbildning läggs särskild vikt vid hälsan. De flesta av dessa branscher är inte lämpliga för sådana som har epilepsi. Detta är aktuellt även inom andra yrkesgrupper där nya anfall medför risker. Byggarbete bör tolkas in som ett av dessa yrken. Läs mer detta under försäkringsmedinskt beslutsstöd via Socialstyrelsens hemsida. Hoppas att detta gav dig svar på din fråga! Du kan alltid vända dig till Lawline igen om det uppstod oklarheter. Vänligen,

Rätt till sjuklön vid korta anställningar

2017-07-30 i Sjuk
FRÅGA |Hej, jag har en fråga angående min anställning och sjuklön. Jag har inbokade pass 4 dagar i veckan 8-16 och går på schema. Min anställning är student vilket innebär att jag inte har en anställning mellan mina arbetspass. Hur är det då om jag är sjuk? Får jag forfarande sjuklön den 2.a dagen då jag är sjuk för de timmar jag missar på mitt schema? Tacksam för svar så fort som möjligt! Med vänlig hälsning, Emma Bergström.
Erica Leufstedt |Hej Emma, tack för din fråga!Rätten till sjuklön regleras i Lag om sjuklön, som du hittar här, i 3§. Normalt gäller enbart rätten till sjuklön vid tillsvidareanställningar eller vid tidsbegränsade anställningar som överstiger 1 månad. För anställningar som är kortare än 1 månad ska anställningen ha påbörjats och pågått i 14 dagar i följd för att du ska ha rätt till sjuklön. För många kortare anställningar hos en och samma arbetsgivare, som i ditt fall, sker en sammanläggning av arbetstiden för att arbetstagaren ska kvalificera sig för rätt till sjuklön. Tidigare anställningar hos arbetsgivaren räknas då ihop, under förutsättning att det inte gått mer än 14 dagar mellan anställningarna. Du måste således ha arbetat totalt 14 dagar hos din arbetsgivare och det får inte ha gått mer än 14 dagar mellan arbetspassen för att du ska ha rätt till sjuklön. Om du arbetar 5 dagar i veckan bör du således vara kvalificerad för sjuklön efter ca 3 veckors arbete Hoppas du fått svar på din fråga!Vänligen,

Kan arbetsgivare begära att få se anställds journal?

2017-07-04 i Sjuk
FRÅGA |har arbetsgivaren rätt att ta del av min journal
Jennie Nilsson |Hej, och tack för din fråga.Om du undrar om din arbetsgivare kan kräva att få se din vård/sjukjournal så är svaret nej. Din arbetsgivare ska inte ens be om att få ta del av den och ingen inom vården får ge ut den till annan än dig p.g.a sträng sekretess. Däremot kan din arbetsgivare begära sjukvårdsintyg från dig om du varit sjuk en tid, men det är en helt annan sak. Återkom till oss igen om du önskar utveckla din fråga.

Tvungen att gå till jobbet trots sjukdom?

2017-03-16 i Sjuk
FRÅGA |Hej! Min arbetsgivare menar att risken att smitta sina kollegor när man är sjuk inte är en ok anledning att stanna hemma. Enligt lagen om sjuklön måste sjukdomen nedsätta min arbetsförmåga för rätt till sjuklön, men jag begär inte sjuklön. Enligt smittskyddslagen är jag skyldig att minimera risken att smitta andra. Är jag trots det skyldig att gå till jobbet?
JR Umeå |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.Mycket riktigt så ska enskilda medverka till att hindra spridning av smitta, enligt smittskyddslagen (2004:168) 2 kap. 1 § och 2 §. Däremot så gäller smittskyddslagen endast för sjukdomar som är smittsamma, allmänfarliga eller samhällsfarliga, vilket stadgas i 1 kap. 3 §. Vissa exempel på vilka sjukdomar det kan röra sig om finns i bilagorna till lagen. I förarbetena till lagen (prop. 2003/04:30 s. 208) står det att undantag görs för ”sjukdomar som endast innebär ett ringa hot mot människors hälsa”. Detta innebär att förkylningar och motsvarande vanligt förekommande och okomplicerade sjukdomar inte omfattas av smittskyddslagen.Det kan dock blir fråga om ett arbetsmiljöproblem om arbetsgivaren kräver att du går till jobbet trots att du är sjuk. Enligt arbetsmiljölagen (1977:1160) 3 kap. 2 § 1 st. så har arbetsgivaren ett ansvar att vidta alla åtgärder som behövs för att förebygga att arbetstagare utsätts för ohälsa eller olycksfall. Utgångspunkten är att allt som kan leda till ohälsa eller olycksfall ska ändras eller ersättas så att risken för ohälsa och olycksfall undanröjs. Om en arbetstagare kommer till arbetsplatsen med en sjukdom som dels minskar förmågan att arbeta, dels kan spridas vidare till kollegorna kan den sjuke arbetaren betraktas som en källa till ohälsa, även om sjukdomen inte omfattas av smittskyddslagen. Därmed så har arbetsgivaren en skyldighet att skicka hem den som är sjuk, ifall sjukdomen kan drabba andra. Det beror självfallet på vilken slags sjukdom det är och hur allvarlig den är.Det du kan göra är att diskutera saken med din arbetsgivare. Beskriv din sjukdom och vilka konsekvenser den kan leda till ifall du går till jobbet. Ett läkarintyg kan vara till hjälp. Sammanfattningsvis: huruvida du är skyldig att gå till jobbet när du är sjuk beror på hur allvarliga hälsoproblem sjukdomen ger, hur smittsam sjukdomen är och i viss mån även på vilken typ av arbetsuppgift som ska utföras. Jag hoppas att svaret har varit till hjälp och situationen löser sig för dig.Med vänliga hälsningar,J. Androsov

Arbetsgivarens rätt att kräva sjukintyg

2017-08-03 i Sjuk
FRÅGA |Jag jobbar i en handels butik och jag undrar om min arbetsgivare rätt att kräva sjukintyg av mig på den första dagen jag är sjuk på grund av att många andra arbetare har sjukanmält sig och de inte varit sjuka på riktigt.
Gustaf Åleskog |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Enligt sjuklönelagen har du rätt till lön från dag 2 till dag 14, så kallad sjuklön, när du är sjuk. Den första sjukdagen räknas som en karensdag och för den dagen betalas ingen sjuklön ut. På åttonde dagen måste du på eget initiativ lämna läkarintyg för att få ut din sjuklön om du är fortsatt sjuk. Arbetsgivaren har alltid rätt att kräva sjukintyg från åttonde dagen, men när det finns särskilda skäl kan arbetsgivaren kräva det från tidigare dag, till och med från första sjukdagen. Särskilda skäl kan vara upprepade korta sjukperioder eller välgrundad anledning att misstänka fusk. Uttalanden i förarbetena tyder på att de särskilda skälen ska ha anknytning till enskilda arbetstagares förhållanden och således kanske det inte är riktigt att arbetsgivaren ska begära sjukintyg av dig baserat på andras fusk...Om det just i ditt fall skulle räknas som att arbetsgivaren har särskilda skäl eller inte vågar jag tyvärr ändå inte att svara på.Hoppas du ändå fick svar på frågan och klarhet i vad som gäller! Ställ gärna följdfrågor om det är något mer du undrar över eller vill lägga till!

Fråga om sjukdom

2017-07-05 i Sjuk
FRÅGA |Min fråga:Är det okej för en potentiell arbetsgivare att fråga min referens hur ofta jag är sjuk?Dvs är det okej för en arbetsgivare att fråga en potentiell arbetstagare hur ofta hen är sjuk?
Marcus Anstrin |Hej och tack för att du vänder dig med din fråga till Lawline!Det är okej att en arbetsgivare ställer en fråga utav sådan karaktär.Vid det fall ett beslut fattas och du inte får jobbet, på grund av svaret på din fråga, kan också anses som diskriminering enligt Diskrimineringslagen. Där anges att en person inte får diskrimineras på grund av någon funktionsnedsättning (sjukdomen ska ha en sådan karaktär). Vid sådant fall kan du få ersättning för missförhållandet. Är det vidare så att du känner dig kränkt av frågan, eller alternativt inte får jobbet - har du som arbetssökande rätt delges meriter av den som faktiskt fått jobbet. I Diskrimineringslagens 2 kap. 4§ anges att "Om en arbetssökande inte har anställts... ska sökanden på begäran få en skriftlig uppgift av arbetsgivaren om vilken utbildning, yrkeserfarenhet och andra meriter som tagits hänsyn till".För dig innebär ovanstående att om det är så att du har någon funktionsnedsättning eller liknande, kan du begära ut meriter från den som fått jobbet. Om det då visar sig att du är lika lämpad eller bättre, har du rätt att få ersättning från arbetsgivaren p.g.a. kränkningen. Att en arbetsgivare frågar om ditt hälsotillstånd är i övrigt okej. Hoppas att svaret hjälpte dig, ha en fortsatt trevlig dag.

Sjukpenning under tjänstledighet

2017-06-07 i Sjuk
FRÅGA |Hej!Jag ska ev vara tjänstledig utan lön 2-3 veckor av 5 veckor i sommar. Min semester räcker inte till, eftersom jag har sagt upp mig för att byta arbete. Tillhör Vårdförbundet. Vad händer om jag blir sjuk under min tjänstledighet. Har jag rätt till sjukpenning då.
Magdalena Carlstedt |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Du undrar om du har rätt till sjukpenning om du blir sjuk under din tjänstledighet. Inledningsvis ska jag bara klargöra två begrepp; nämligen sjuklön respektive sjukpenning. Sjuklön är något du kan få av din arbetsgivare, istället för din vanliga lön, de första 14 dagarna du är sjuk och inte kan arbeta på grund av sjukdomen. Är du sjuk längre än 14 dagar kan du ansöka om sjukpenning från Försäkringskassan. Enligt Försäkringskassan (se här) kan den som är tjänstledig utan lön inte byta ut sin ledighet mot sjuklön. Som arbetstagare kan du bara få sjuklön för de dagar du skulle ha arbetat om du inte blivit sjuk. Däremot kan du ha rätt till sjukpenning. Sjukpenningen beräknas utifrån din så kallade sjukpenninggrundande inkomst ("SGI") som fastställs utifrån din beräknade årliga arbetsinkomst. Din sjukpenninggrundande inkomst gäller även tre månader efter att du avbrutit ditt förvärvsarbete (SFB 26:18), varför du kan ha rätt till sjukpenning även under din tjänstledighet om du skulle bli sjuk. Men jag rekommenderar dig att kontakta Försäkringskassan för att höra mer om vad som gäller i just ditt fall.Lycka till!

Kan SGI:n nollas vid omprövning av Försäkringskassans beslut?

2017-03-04 i Sjuk
FRÅGA |Hej!Jag undrar, om ens sgi blir nollad under väntetiden vid en omprövning av ett FK-beslut om sjukpenning får man tillbaka sin sgi om man får rätt i omprövningen?Sedan undrar jag om ersättningsnivån vid en eventuell sjukersättning påverkas vid en nollning av sgi?
Johanna Bergvall |Hej, tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!SGI-skydd under utredningstiden - men inte vid omprövningDu kan normalt inte påverka Försäkringskassans utredningstid. SGI sänks därför inte under den tiden, så länge du inte påverkat hur lång tid det tagit. Din SGI är alltså skyddad fram till dess att Försäkringskassan fattat ett första slutgiltigt beslut. Direkt efter beslutet måste du alltså vidta åtgärd för att skydda din SGI annars förlorar du den, till exempel anmäla dig till Arbetsförmedlingen. Detta gäller även om du väljer att ompröva beslutet.Din SGI kan alltså nollas under omprövningen om du inte gör något för att skapa SGI-skydd. (Se gärna Försäkringskassan vägledning om SGI, s. 229 och 230 - här)Du får förmodligen inte din SGI tillbaka, även om du skulle få rätt i omprövningen. Detta eftersom du inte har uppfyllt kraven för att skydda din SGI - har nollningen skett på korrekta grunder så gäller den. Nollning av SGI innebär att ingen sjukpenning kan gesSjukpenningen grundar sig på din SGI. På normalnivån är den ca 80 % av din SGI och på fortsättningsnivån ca 75 %. Om din SGI är nollad kan du alltså inte få någon sjukpenning. (se 28 kap 7 § socialförsäkringsbalken). Hoppas du har fått svar på dina frågor, annars är du välkommen att höra av dig igen eller att boka tid med Lawline Juristbyrå här. Med vänliga hälsningar,