Arbetsgivares rätt till sjukintyg

2017-11-18 i Sjuk
FRÅGA |HejJag är långtidssjukskriven och jag har en fråga om sjukintyg. Måste arbetsgivaren ha hela sjukintyget eller räcker det med sida 2?
David McKenzie |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.Arbetsgivaren har inte rätt att kräva den del av ditt sjukintyg där din sjukdom anges.Däremot har du en skyldighet att på något sätt upplysa din arbetsgivare om ditt sjukdomstillstånd för att ge arbetsgivaren möjlighet att fullfölja sin rehabiliteringsskyldighet. Arbetsgivaren måste också få information om sjukperioden.Ett tips kan vara att lämna in båda sidorna av sjukintyget till arbetsgivaren men maskera de delar där din sjukdom anges.Hoppas att du fått svar på din fråga.Vänligen,

Får en arbetsgivare omplacera en arbetstagare under pågående sjukskrivning?

2017-10-30 i Sjuk
FRÅGA |Kan/får arbetsgivaren plocka bort en person ur en grupp eller avdelning under pågående sjukskrivning?
Emma Fagerberg |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Jag uppfattar din fråga som du undrar om en arbetsgivare har rätt att omplacera en arbetstagare under en pågående sjukskrivning. Det som är avgörande för om en arbetsgivare kan omplacera en arbetstagare är om det faller inom arbetstagarens arbetsskyldighet. Arbetsgivaren har som huvudregel en fri omplaceringsrätt, men denna inskränks av den s.k. 29/29-principen som anger hur långt en arbetstagares arbetsskyldighet sträcker sig. Om omplaceringen är utanför arbetstagarens arbetsskyldighet anses omplaceringen som ett skiljande från tjänsten, vilket kräver saklig grund enligt 7 § i lagen om anställningsskydd.För att avgöra vad som faller inom arbetstagarens arbetsskyldighet ser man till om arbetsuppgifterna har ett naturligt samband med arbetsgivarens verksamhet, om de ska utföras för arbetsgivarens räkning och om de faller inom arbetstagarens allmänna yrkeskvalifikationer. Uppfylls kraven är omplaceringen okej. Det finns dock vissa undantag, exempelvis den s.k. bastubadarprincipen. Denna innebär att om det handlar om en omplacering som är särskilt ingripande för arbetstagaren, måste arbetsgivaren visa på godtagbara skäl för omplaceringen. Arbetsgivaren får inte heller omplacera i strid med lag eller god sed. Till exempel får arbetsgivaren inte omplacera för att få en arbetstagare att säga upp sig. Arbetsgivaren har ett långtgående rehabiliteringsansvar för arbetstagare som blir sjuka, och det ska därmed väldigt mycket till för att man som arbetstagare ska kunna bli uppsagd på grund av sjukdom eller sjukskrivning. Hoppas att du har fått svar på din fråga!Vänligen,

Arbetsgivares rätt att begära förstadagsintyg

2017-10-02 i Sjuk
FRÅGA |Hej. Jag angående förstadagsintyg. Arbetar inom kommunal verksamhet och har en kronisk sjukdom. Arbetsgivaren vill ha förstadagsintyg. Jag har lämnat intyg från min läkare som beskriver att sjukdomen är väldokumenterad. Jag har även högriskskydd av försäkringskassan. Jag tycker det är konstigt att jag måste lämna intyg trots att jag har kronisk sjukdom o arbetsgivaren förlorar inget om jag är hemma. Min fråga, måste jag trots intyg ha förstadagsintyg (tänkte på AD 1995 nr88). Är med i kommunal. Mvh Petra
Gustaf Åleskog |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Först och främst så kan vi konstatera att det är lagen om sjuklön som reglerar en arbetsgivares skyldighet att betala ut sjuklön och möjlighet att kräva läkarintyg.Efter en lagändring 2008 kan arbetsgivaren själv besluta att kräva läkarintyg från första sjukdagen om det finns särskilda skäl för det, enligt 10 §. Exempel på sådana särskilda skäl är om det finns speciella rehabiliteringssynpunkter att beakta eller om det går att göra någon arbetsplatsanpassning. Mot den bakgrunden att din sjukdom är så väldokumenterad att du har högriskskydd från försäkringskassan och att du har intyg om kronisk sjukdom, så tycker jag att det är underligt att arbetsgivaren begär förstadagsintyg. Eftersom att du är med i facket rådet jag dig att kontakta dem så att de i sin tur kan påkalla förhandling där arbetsgivaren får förklara vilka särskilda skäl den haft i ditt fall.Att komma ihåg är att arbetsgivaren kan ha stöd i gällande kollektivavtal att begära förstadagsintyg på ett sätt som skiljer sig från bestämmelsen i lagen om sjuklön! Så kolla upp vad som gäller i ditt kollektivavtal.Hoppas att du fick svar på din fråga och ställ gärna följdfrågor om det är något mer du undrar över!

Arbetsgivarens rätt att kräva sjukintyg

2017-08-03 i Sjuk
FRÅGA |Jag jobbar i en handels butik och jag undrar om min arbetsgivare rätt att kräva sjukintyg av mig på den första dagen jag är sjuk på grund av att många andra arbetare har sjukanmält sig och de inte varit sjuka på riktigt.
Gustaf Åleskog |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Enligt sjuklönelagen har du rätt till lön från dag 2 till dag 14, så kallad sjuklön, när du är sjuk. Den första sjukdagen räknas som en karensdag och för den dagen betalas ingen sjuklön ut. På åttonde dagen måste du på eget initiativ lämna läkarintyg för att få ut din sjuklön om du är fortsatt sjuk. Arbetsgivaren har alltid rätt att kräva sjukintyg från åttonde dagen, men när det finns särskilda skäl kan arbetsgivaren kräva det från tidigare dag, till och med från första sjukdagen. Särskilda skäl kan vara upprepade korta sjukperioder eller välgrundad anledning att misstänka fusk. Uttalanden i förarbetena tyder på att de särskilda skälen ska ha anknytning till enskilda arbetstagares förhållanden och således kanske det inte är riktigt att arbetsgivaren ska begära sjukintyg av dig baserat på andras fusk...Om det just i ditt fall skulle räknas som att arbetsgivaren har särskilda skäl eller inte vågar jag tyvärr ändå inte att svara på.Hoppas du ändå fick svar på frågan och klarhet i vad som gäller! Ställ gärna följdfrågor om det är något mer du undrar över eller vill lägga till!

Kan arbetsgivare neka ett sjukintyg?

2017-11-17 i Sjuk
FRÅGA |Hej!Har krav på mig från min arbetsgivare att lämna förstadagsintyg vid sjukdom. Detta har jag ingenting emot då jag är väldokumenterad i min sjukdom. Jag var sjuk, ringde läkare samma dag. Pga läkares egen ledighet så fick jag inte intyget förrän 2v efter anmälan. Arbetsgivaren har ALDRIG haft problem med att få mina intyg tidigare, Nu sitter de med ett giltigt intyg för dessa tre dagar men menar att de ej behöver betala sjuklön, utan skriver denna frånvaro som ogiltig. Känns inte ok, är det så? Med vänlig hälsning
Anton Olenius |Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga. Utgångspunkten får tas i lag om sjuklön (SFS 1991:1047). Enligt 1 § har varje arbetstagare rätt till sjuklön. Det är en sk. semidispositiv bestämmelse, den kan således inte avtalas bort genom ett anställningsavtal avtal men väl genom ett kollektivavtal. Rätten till sjuklön utgår från att sjukanmälan har skett, bortsett från att lön inte ges för den första sjukdagen - den sk. karensdagen. Om det finns särskilda skäl, t.ex. kontinuerligt återkommande sjukdomar under kort tid, kan arbetsgivaren kräva att arbetstagaren genom ett sjukintyg styrka sin sjukdom. Föreligger inte synnerliga skäl har arbetsgivaren ingen rätt att kräva sjukintyg. Observera dock att även denna bestämmelse är semidispositiv och kan stadgas i kollektivavtal. Enligt 8 § ska arbetstagaren däremot lämna in en skriftlig sjukförsäkran vid återkomst till arbete, men det är något som inte alltid sker i praktiken. Arbetsgivaren behöver dock inte betala ut någon sjuklön före ett sjukförsäkran har kommit honom till handa. I detta fall verkar det således som att arbetsgivaren inte har någon rätt att neka dig sjuklön. I första hand är det inte ens säkert att arbetsgivaren kunde kräva ett sjukintyg från dig, i andra hand kan arbetsgivaren inte neka p.g.a. att ditt sjukintyg kom 2 veckor senare (så länge sjukintyget styrker den aktuella sjukperioden).Sjuklönestvister handläggs enligt lag om rättegång i arbetstvister. Jag rekommenderar dig att i första hand kontakta din arbetsgivare igen och kräva sjuklönen och i andra hand kontakta ditt fackförbund eller, om du inte är medlem, en jurist (exempelvis en av våra jurister här på Lawline).Med vänlig hälsning,

Har man rätt till sjuklön när man är timanställd?

2017-10-24 i Sjuk
FRÅGA |Hejsan!Jag jobbar som timanställd sfi lärare från 2017-04-10 till 2017-11-31.Jag var sjuk i september 5 dagar och arbetsgivaren har betalt dem 4 dagarna (första dan var karensdag, det förstår jag).Andra gången fick ja feber 39,2 och har sjukanmält mig i 5 dagar men fick inga pengar av arbetsgivaren. Chefen förklarar det med att timlönanställda får inga sjuklön.Jag undrar har jag rätt till dem 5 (minus karensdag) dagarna om jag sjukanmälde mig. Vad kan jag hitta bäst förklaring om man är timanstäld och är sjuk?Tack på förhand!
Isabella Vasiliou |Hej! Tack för att du vände dig till Lawline med din fråga!Regler om sjuklön återfinns i Lag (1991:1047) om sjuklön. Att vara timanställd är ingen anställningsform utan ett sätt att få betalt på. Det finns två olika typer av anställningsformer tillsvidareanställning (fast anställning) och tidsbegränsad anställning (exv. allmän visstidsanställning, säsongsanställning, vikariat och tidsbegränsad anställning för arbetstagare över 67 år (5 § LAS)), provanställning regleras i 6 § LAS. Huvudregeln enligt 4 § LAS är att om inget annat sägs gäller en anställning tills vidare. Jag vet inte vilken anställningsform du haft men oavsett om du varit fast anställd, visstidsanställd eller provanställd så gäller enligt 3 § lagen om sjuklön att en arbetstagares rätt till sjuklön gäller från och med första dagen av anställningstiden. Som du då säger är första dagen karensdag enligt 6 § lagen om sjuklön, och resterande dagar ska då ersättning utges med 80 %. Problemet med att man är timanställd, alltså får betalt per timme man jobbar, är att arbetsgivaren endast är skyldig att utge ersättning för de timmarna arbetsgivaren bett dig arbeta. Sjuklönen är avsedd att motsvara den inkomstförlust som uppstår på grund av sjukdomen. Endast inkomstbortfall som hänför sig till arbetstidsminskning på grund av den nedsatta arbetsförmågan kompenseras. Om man blir sjuk flera timmar eller övriga dagar får man ingen ersättning eftersom du då inte går miste om någon lön. Skulle du vara sjuk längre än 14 dagar blir det försäkringskassan som betalar för de timmar som du var schemalagd för den aktuella perioden. Har du dock blivit lovad att arbeta så är din arbetsgivare skyldig att betala ut sjuklön om du blir sjuk. Alltså har man rätt till sjuklön för de timmar man hade inbokade pass.Hoppas du fått svar på din fråga!Vänligen,

Epilepsi - ett hinder för vissa yrken

2017-08-15 i Sjuk
FRÅGA |HejJag har en liten fråga om det finns några juridiska paragrafer som motsätter sig personer med epilepsi och liknande sjukdomar inte får arbeta som byggnadsarbetare?Om det finns kan ni då möjligtvis förklara vart denna paragraf går att hitta? Tack
Anastasia Matveeva |Epilepsi anses vara en funktionsnedsättning. Någon generell skyldighet att uppge vilka hälsoproblem man har när man söker ett arbete finns inte. Trots detta är det av ytterst vikt att informera om diagnosen epilepsi för sin arbetsgivare med tanke på sin egen och andras säkerhet vid utförande av t.ex. byggarbete. Det görs en individuell bedömning beroende på din situation gällande arbetstagarens diagnos och medicinering. Det är arbetsgivarens uppgift att omplacera den anställde. I små företag kan detta vara svårt och behov av tidigt avstämningsmöte kan ej nog betonas.Det finns bara få yrken, i vilka en som har epilepsi inte kan verka, om anfallssituationen är god. En som har epilepsi kan inte arbeta inom ett yrke, där yrkesmässig bilkörning krävs. Sådana arbetsuppgifter är körande av buss och taxi samt lastbil och i tung trafik. Redan ett enstaka epileptiskt anfall är enligt EU-direktiv (inte paragrafer) ett hinder för yrkesmässig bilkörning, även om epilepsin inte vore diagnosticerad, och även om epilepsimedicinering inte skulle behöva inledas. På vissa områden ställs striktare krav än vanligt redan då man söker till utbildningen. Sådana branscher är t.ex. luftfarts-, sjöfarts- och järnvägsområdena. Även för sökande till brand- och räddningsväsendet samt till polisutbildning läggs särskild vikt vid hälsan. De flesta av dessa branscher är inte lämpliga för sådana som har epilepsi. Detta är aktuellt även inom andra yrkesgrupper där nya anfall medför risker. Byggarbete bör tolkas in som ett av dessa yrken. Läs mer detta under försäkringsmedinskt beslutsstöd via Socialstyrelsens hemsida. Hoppas att detta gav dig svar på din fråga! Du kan alltid vända dig till Lawline igen om det uppstod oklarheter. Vänligen,

Rätt till sjuklön vid korta anställningar

2017-07-30 i Sjuk
FRÅGA |Hej, jag har en fråga angående min anställning och sjuklön. Jag har inbokade pass 4 dagar i veckan 8-16 och går på schema. Min anställning är student vilket innebär att jag inte har en anställning mellan mina arbetspass. Hur är det då om jag är sjuk? Får jag forfarande sjuklön den 2.a dagen då jag är sjuk för de timmar jag missar på mitt schema? Tacksam för svar så fort som möjligt! Med vänlig hälsning, Emma Bergström.
Erica Leufstedt |Hej Emma, tack för din fråga!Rätten till sjuklön regleras i Lag om sjuklön, som du hittar här, i 3§. Normalt gäller enbart rätten till sjuklön vid tillsvidareanställningar eller vid tidsbegränsade anställningar som överstiger 1 månad. För anställningar som är kortare än 1 månad ska anställningen ha påbörjats och pågått i 14 dagar i följd för att du ska ha rätt till sjuklön. För många kortare anställningar hos en och samma arbetsgivare, som i ditt fall, sker en sammanläggning av arbetstiden för att arbetstagaren ska kvalificera sig för rätt till sjuklön. Tidigare anställningar hos arbetsgivaren räknas då ihop, under förutsättning att det inte gått mer än 14 dagar mellan anställningarna. Du måste således ha arbetat totalt 14 dagar hos din arbetsgivare och det får inte ha gått mer än 14 dagar mellan arbetspassen för att du ska ha rätt till sjuklön. Om du arbetar 5 dagar i veckan bör du således vara kvalificerad för sjuklön efter ca 3 veckors arbete Hoppas du fått svar på din fråga!Vänligen,