När måste arbetsgivaren kräva in läkarintyg?

2018-03-08 i Sjuk
FRÅGA |Kan arbetsgivaren göra undantag för en medarbetare att lämna in sjukintyg från dag 15 i ett visst fall? Det är väl upp till arbetsgivaren att bestämma när sjukintyg ska lämnas så länge det är arbetsgivaren som betalar sjuklönen? From dag 15 är det ju Försäkringskassans ärende och då är det förstås en annan sak men från dag 2-14 så är det väl upp till arbetsgivaren att själv bestämma när intyg ska lämnas?
Lovisa Lundqvist |Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med dina frågor!Krav gällande läkarintyg (sjukintyg) finns i Lag om sjuklön. Krav om läkarintyg kan även regleras i kollektivavtal från central arbetstagarorganisation som avses i Lag om medbestämmande i arbetslivet enligt 2§ Lag om sjuklön.Den första sjukdagen är en karensdag, vilket innebär att varken sjuklön från arbetsgivaren eller ersättning från Försäkringskassan betalas ut till den anställda, 6§ Lag om sjuklön. Från och med andra sjukdagen till och med den fjortonde sjukdagen ska arbetsgivaren betala sjuklön till den anställda om det bedöms att den anställda inte kan arbeta. Är sjukskrivningen längre än sju kalenderdagar ska den anställda lämna ett läkarintyg till arbetsgivaren för att arbetsgivaren ska kunna bedöma den anställdas rätt till sjuklön och vara skyldig att betala sjuklön till den anställda (8§ 2a stycket Lag om sjuklön). Dock får arbetsgivaren kräva läkarintyg tidigare än sjunde kalenderdagen om det finns särskilda skäl till det. Lämnar inte den anställda läkarintyg då är inte arbetsgivaren skyldig att betala sjuklön för den del av sjuklöneperioden (den tid arbetsgivaren betalar sjuklön) som intyg saknats, 10a § 1a och 2a styckena Lag om sjuklön. Arbetsgivarens möjlighet att kräva läkarintyg före den sjunde kalenderdagen kan dock även regleras av kollektivavtal, 10a § Lag om sjuklön.När den anställda varit sjuk längre än 14 dagar ska inte arbetsgivaren längre betala sjuklön, utan då kan den anställda istället få sjukpenning från Försäkringskassan. Arbetsgivaren är skyldig att anmäla anställds sjukskrivning till Försäkringskassan om sjukskrivningen pågår längre än 14 dagar, 12§ Lag om sjuklön.Sammanfattningsvis kan alltså en arbetsgivare kräva läkarintyg tidigare än den sjunde kalenderdagen om det finns särskilda skäl. Från den sjunde kalenderdagen måste den anställda ha lämnat ett läkarintyg till arbetsgivaren för att arbetsgivaren ska vara skyldig att betala sjuklön. Det kan även finnas kollektivavtal med andra regler som tillämpas före lagreglerna.Vänliga hälsningar,

När har man rätt till sjuklön?

2018-02-19 i Sjuk
FRÅGA |Jag har börjat ett nytt arbete som barnskötare, fast vikarie 11 månader. Blev sjuk under min andra arb.vecka. Chefen säger att jag inte får någon sjuklön, för det ska man ha arbetat 12 dagar. Kan det stämma? Kollektivavtal finns. Arbetsgivaralliansen branch-och löneavtal Skola/Utbildning 2014-2018.
Melina Trydegård |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Regleringar kring sjuklön finns i sjuklönelagen (SjLL). En arbetstagares rätt till sjuklön gäller från och med den första dagen av anställningstiden. Är den avtalade anställningstiden kortare än en månad inträder dock rätten till sjuklön endast om arbetstaagaren tillträtt anställningen och därefter varit anställd fjorton kalenderdagar i följd (3 § SjLL). Ett avtal (t.ex. ett kollektivavtal) som innebär att arbetstagarnes rättigheter enligt sjuklönelagen upphävs eller inskränks är ogiltigt i den delen, såvida det inte ger arbetstagaren fördelar. Sedan finns det dock några undantag från detta, dvs. då kollektivavtal får göra avvikelser från sjuklönelagen. Dessa avvikelser rör däremot inte regleringarna kring vid vilken tidpunkt man har rätt till sjuklön och därmed inte relevant för din situation (2 § SjLL). Slutsatsen av ovan är alltså att du har rätt till sjuklön, då din anställningstid har börjat och då det rör sig om en anställning om elva månader. Nu har jag inte någon större kunskap om vad som regleras i kollektivavtalet som finns på din arbetsplats, men enligt ovan kan ett kollektivavtal inte undanta regleringarna kring när rätten till sjuklön börjar. Är du med i ett fackförbund råder jag dig att kontakta det. Vänligen,

Är man skyldig att svara i telefon när chefen ringer då man är hemma på grund av sjukdom?

2018-02-17 i Sjuk
FRÅGA |Hej!Är man skyldig att svara i telefon när chefen ringer då man är hemma med feber och förkylning?
Ronja Westlin |Hej, och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!Lagen reglerar inte huruvida du är skyldig i att svara i telefon när chefen ringer då man är hemma på grund av sjukdom. Därmed saknas en skyldighet enligt lag att svara när chefen ringer då man är hemma på grund av sjukdom. Jag rekommenderar dig att prata med din chef och fråga varför denne ringer dig när du är sjuk, samt ber denne att inte göra detta. Det skulle nämligen kunna vara så att din chef ringer till dig för att en sjukanmälan saknas eller någonting kring sjukanmälan är otydligt. Det är nämligen nödvändigt att en sjukanmälan görs direkt till arbetsgivaren vid en sjukdom så att denne kan betala ut din sjuklön. Jag hoppas att du känner att du har fått ett tydligt svar på din fråga, om det är något mer du undrar över så är du varmt välkommen att återkomma!Vänligen,

Förlängning av provanställningstid vid frånvaro pga sjukdom

2018-01-31 i Sjuk
FRÅGA |Jag har 6 mån provanställning som slutar sista februari. Just idag blev jag informerar att min provanställning förlängs till sista mars pga min sjukdom (utmattningen- har varit borta 6 veckor, sedan 2 veckor halvtid nu jobbar 100 igen. Jag har jobbat som konsult innan på samma ställe i samma tjänst i 2 år so kompetensmässigt behöver de inte mer tid att utvärdera känns det som. Blir jag sjuk igen - vad händer då?
Ahmet Ercin |HejTack för att du vänder dig till Lawline!Av 6 § i lag om anställningsskydd (LAS) framgår att avtal om provanställning får träffas om prövotiden är högst sex månader. Om arbetsgivaren inte vill att anställningen övergår till en tillsvidareanställning efter provanställningens slut, måste besked om detta ges till arbetstagaren innan provanställningens slut. En provanställning kan även avbrytas i förväg.Frågan är härvid om frånvaro under provanställning på grund av sjukdom kan utgöra en grund för arbetsgivaren att förlänga prövotiden. LAS reglerar inte denna situation, ledning får således istället tas från det kollektivavtal som gäller i din bransch. Unionen har exempelvis med Almega ingått tjänstemannaavtalen som gäller från 2017-2020 i vilket det under punkt 2.4 (sida 7) anges att provanställningen får förlängas med tid som motsvarar frånvarotiden, i ditt fall sju veckor. Undantag på grund av specifika orsaker till frånvaron, såsom sjukdom, anges dock inte i detta kollektivavtal som jag nu angett som exempel.Hoppas du fick svar på din fråga!Bästa hälsningar

Får en arbetsgivare avslöja uppgifter i läkarintyg till facket?

2018-02-21 i Sjuk
FRÅGA |När jag skickar mitt läkarintyg tillmin arbetsgivare som innehållerkänsliga uppgifter om hur jag mårefter en allvarlig arbetsolyckaatt jag känner mig djupt kränktoch sårad .Ledningen reagerar kraftigt påinnhållet av läkarintyget och kontaktarmitt fackombud samt att mitt fackombud tar i sin tur kontaktmed min läkare utan min fullmaktläkaren tar bort delar av den textav att jag upplever mig djupt kränktoch sårad och skriver även in dettai journalen utan mitt samtycke. Jag lider av smärtor svår deprission sam postraumatiskstressefter olyckan.är det här brott mottystnadsplikten.
Pegah Fazli |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!När är det ett brott mot tystnadsplikten?I 18 § sjuklönelagen står det att arbetsgivaren inte "obehörigen" får avslöja uppgifter som finns i ett läkarintyg. Det innebär att det krävs att det kan uppkomma skada för att det ska vara ett brott mot tystnadsplikten att avslöja uppgifter.Vad innebär skada?Kravet på skada är högt ställt, alltså går det inte att bara hänvisa till avsaknad av samtycke. Oftast krävs det att det rör sig om uppgifter som typiskt sett är känsliga, exempelvis transsexualitet, homosexualitet, HIV och liknande. Men man tar även hänsyn till omständigheter i det enskilda fallet, exempelvis i vilket sammanhang och till vem uppgifterna lämnats ut. I ditt fall rör det sig om läkarintyg i anledning av en arbetsplatsolycka, vilket gör att det är fullt rimligt och naturligt att facket får ta del av uppgifterna eftersom facket också oftast blir inblandade när sådant händer på en arbetsplats. Att arbetsgivaren kontaktat dem med uppgifterna i syfte att de ska försöka ändra något i din journal förändrar inte den bedömningen. Att röja uppgifterna i sig har ju som sagt inte inneburit någon skada (utan det är vad facket gjort med uppgifterna efteråt som du möjligtvis inte varit nöjd med) och framförallt är det inte orimligt att blanda in facket i anledning av en arbetsplatsolycka. Detta är alltså inte ett brott mot tystnadsplikten. Vad kan du göra?En läkare behöver inte samtycke från dig för att skriva saker i din patientjournal. Nu vet jag inte varför läkaren tog bort stycket och hur det exakt ser ut i din journal nu, men om en uppgift har rättats måste det skrivas i journalen (3 kap. 14 § andra stycket patientdatalagen). Vad du kan göra är därför att ringa till din läkare och säga att du tycker att det är en felaktig rättelse och att uppgifterna om att du känner dig kränkt och sårad ska stå kvar i din journal (3 kap. 8 § patientdatalagen). Utöver det tycker jag även att du borde ta kontakt med ditt fackförbund på central nivå och fråga om det var lämpligt av ditt fackombud att ringa till din läkare för att få henom att ändra i journalen. Behöver du mer rådgivning kan du ringa till oss på Lawline på nummer 08-533 300 04. Vi besvarar samtal måndag till fredag från 10.00 till 16.00. Vänligen

Rätt till sjuklön vid timanställning?

2018-02-18 i Sjuk
FRÅGA |Hej! Min sambo är enligt sitt anställningsavtal timanställd. Men vad jag har förstått efter att ha läst runt lite så finns det egentligen ingen anställningsform som heter så, utan det handlar egentligen om intermittent anställning eller visstidsanställning. Om jag inte missuppfattat skillnaderna mellan dem så bör min sambo vara visstidsanställd, eftersom hon får ut ett 4 veckors schema med sina arbetstider varje månad. Ska tilläggas att hon jobbat på detta viset i drygt 1 år.Nu är det så att min sambo är sjuk och tvingar sig till jobbet ändå. Hon säger att hon inte kan vara hemma för hon får ingen sjuklön/sjukpenning, "vi har därför inte råd med att hon går utan pengar" säger hon.Kan det verkligen stämma att hon inte har rätt till sjuklön/sjukpenning?mvh
Johanna Ambjörn |Hej, tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Din fråga regleras i lagen om sjuklön och lagen om anställningsskydd (LAS). AnställningsformDet stämmer att det enligt lag inte finns någon anställningsform som heter timanställning. Det finns två typer av anställningsformer i LAS, vilket är tillsvidareanställning och tidsbegränsad anställning. Tillsvidareanställning är huvudregeln (4 § LAS), annars är det tidsbegränsad anställning (5 § LAS). Visstidsanställning är en form av tidsbegränsad anställning där arbetstagaren blir schemalagd i förväg. Intermittent anställning är däremot inte en lagreglerad anställningsform, men det är en typ av timanställning som fungerar som en behovsanställning. Arbetstagaren arbetar endast vid behov efter förfrågan från arbetsgivare, och har därmed ingen rätt att få arbeta ett visst antal timmar i veckan, men har rätt att tacka nej till arbetspass. Ett nytt anställningsförhållande uppkommer vid varje arbetstillfälle, vilket innebär att varje sådan anställning är att se som en allmän visstidsanställning. Precis som du säger, verkar det som att din sambo har en visstidsanställning, eftersom hon får ut ett schema med tider hon ska arbeta i förväg. SjuklönLagen om sjuklön är tvingande till arbetstagarens fördel (2 § lagen om sjuklön). Arbetstagaren har rätt till sjuklön från och med första dagen av anställningstiden, såvida anställningen inte är tidsbegränsad till kortare tid än en månad (3 § lagen om sjuklön). Första dagen är en karensdag och sedan betalar arbetsgivaren ut sjuklön maximalt 14 dagar (6 § lagen om sjuklön). Om arbetstagaren är sjuk längre än 14 dagar, är det Försäkringskassan som betalar sjuklön. Rätt till sjuklön gäller oavsett anställningsform, men för att sjuklön ska utgå måste arbetsförmågan vara nedsatt. Sjuklönen är avsedd att motsvara den inkomstförlust som uppstår pga. sjukdomen och det är endast inkomstbortfall som hänför sig till arbetstidsminskning på grund av sjukdomen som kompenseras. Vid timanställning innebär det att arbetstagaren har rätt till sjuklön, men bara för de dagar som denne skulle ha arbetat och därmed förlorar lön på grund av sjukdomen. Blir arbetstagaren sjuk övriga dagar får denne ingen sjuklön, eftersom man då inte går miste om någon lön. För din sambo innebär detta att hon har rätt att få sjuklön för de dagar hon är schemalagd på, men inte övriga dagar då hon inte skulle arbetat. SammanfattningSammanfattningsvis har din sambo rätt till sjuklön för de dagar som hon är schemalagd att hon ska arbeta. Blir hon sjuk övriga dagar då hon inte skulle arbetat har hon inte rätt till sjuklön. Viktigt är dock att tänka på att första sjukdagen är karensdag när man inte får någon sjuklön, men dagarna efter det är arbetsgivaren skyldig att betala sjuklön för. Hoppas att du fick svar på din fråga!Vänligen,

Krav från arbetsgivaren att uppvisa intyg i och med vård av sjukt barn

2018-02-15 i Sjuk
FRÅGA |Kan arbetsgivaren begära ett bevis på att jag har anmält vård av barn?Antingen en printscreen eller intyg av mig som anställd.
Ludwig Ivarsson |Hej,Tack för att du har vänt dig till Lawline med din fråga!Som jag förstår frågan så har du anmält vård av sjukt barn och din arbetsgivare begär ett intyg på att så är fallet.I fallet AD 2013 nr 63 från Arbetsdomstolen konstaterades att arbetsgivaren inte kunde kräva ett intyg från Försäkringskassan till följd av att arbetstagaren hade anmält vård av sjukt barn. Det handlade då om frånvaro under en dag på grund av vård av sjukt barn. Från den åttonde dagen du vårdar sjukt barn har du däremot en skyldighet gentemot Försäkringskassan att visa upp ett intyg från läkare alternativt sjuksköterska. Skyldigheten omfattar inte din arbetsgivare. Om din arbetsgivare av någon anledning misstänker att du begärt tillfällig föräldrapenning på grund av vård av sjukt barn utan att du är berättigad till det så kan din arbetsgivare uppmärksamma Försäkringskassan om det. Försäkringskassan får inte heller lämna ut ett intyg utan ditt medgivande.Sammanfattningsvis så kan din arbetsgivare inte kräva in ett intyg till följd av att du har frånvaro på grund av vård av sjukt barn.Med vänlig hälsning,

Hur stor del av lönen dras av under karensdagen?

2018-01-30 i Sjuk
FRÅGA |Hej,Jag undrar om man skall dra lika mycket per timme för karensdagen.Om man har 160kr i timmen är det då lika mycket som skall dras för karensdagen?
Gustav Daun |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga,Ja. Under karensdagen får man ingen lön. Det spelar ingen roll hur mycket man tjänar per timme - hela dagsinkomsten uteblir. Med vänliga hälsningar