Anmäla en våldtäkt som skedde för sex år sedan

2018-01-17 i Sexualbrott, 6 kap. BrB
FRÅGA |Hej! Bör man anmäla en snart 6 år gammal våldtäkt som ens dåvarande partner begick? Våldtäkterna (4 st) skedde mellan 2009-2012. Finns inga bevis eller vittnen. Kan offret bli skyldig till förtal,falsk angivelse eller falsk tillvitelse Då det står ord mot ord? Kan en anmälan göra mer skada än nytta? Med vänliga hälsningar Orolig vän
Ebba Ekstrand |Hej och tack för att du kontaktar Lawline med din fråga!Preskriptionstiden för brottet våldtäkt är tio år, (35:1, 6:1 Brottsbalk), så det går fortfarande att anmäla våldtäkterna. Det är inte förtal att göra en polisanmälan, även om brottet inte leder till en fällande dom. För att det ska kunna bli falsk angivelse eller falsk tillvitelse (15:6, 15:7 Brottsbalk) måste det finnas bevis för att du haft uppsåt till att få en oskyldig person fälld. Att det inte finns bevis som styrker våldtäkterna är inte ett bevis för att du skulle ha gjort en falsk anmälan. Huruvida en anmälan gör mer skada eller nytta i ditt fall kan jag tyvärr inte svara på, det handlar i slutändan om vad som känns rätt för dig. Tack för att du kontaktade lawline, behöver du mer rådgivning kan du ringa till oss på lawline, 08-533 300 04 Vi besvarar samtal måndag till fredag 10:00-16:00

Är det olagligt för en som är 15 att pussa/hångla med någon som är 13?

2018-01-14 i Sexualbrott, 6 kap. BrB
FRÅGA |Är det olagligt för en som är 15 att pussa/hångla med någon som är 13
Tova Andersson |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Det är inte olagligt för en 15-åring och en 13-åring att pussas/hångla eller att vara i ett förhållande. Det är däremot ett brott om en 15-åring har sex eller utför sexuella handlingar med någon som inte har fyllt 15 år (brottsbalken 6 kap. 4-5 §). Anledningen till detta är att det bedömts att en person som inte fyllt 15 år inte är tillräckligt mogen för att själv bestämma om den vill delta i sexuella handlingar. Hoppas du fått svar på din fråga!Med vänlig hälsning

Preskriptionstid för sexualbrott

2018-01-13 i Sexualbrott, 6 kap. BrB
FRÅGA |Hej!När jag var ca 6 år gammal utsattes jag för sexuella övergrepp av min äldre styvbror, och han var då 13-15 år gammal. Han kysste mig på munnen och använde då tungan, samt att han la mig på hans säng och tog av mig kläderna på underkroppen och tog på mig. Allt detta tyckte jag var mycket obehagligt, men jag berättade inte för någon för det var "vår hemlis", som han kallade det. Hursomhelst, så förträngde jag bort dessa minnen och det hann gå 11 år innan jag tänkte på detta igen. Då fick jag tillbaka alla minnen och mådde extremt dåligt över situationen. I nuläget är jag 17 år, och min styvbror är 24, och jag har blivit väldigt arg för hur han har förstört för mig. Vad säger lagen gällande sånt här fall, där det gått 11 år från övergreppet och att både jag och min styvbror var omyndiga när det hände? Går det att polisanmäla honom nu i efterhand, och kan han ställas inför rätta, rent juridiskt sett, på något sätt?
Anastasia Matveeva |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!För att svara mer detaljrikt på din fråga behövs det mer information om vad som faktiskt har skett samt hur gammal din bror var vid händelsen med tanke på att barn under 15 år inte är straffmyndiga, se 1 kap. 6 § Brottsbalken.Nedan redovisar jag i stora drag preskriptionstiden för olika brott som kan passa in på din situation. Om någonting är preskriberat innebär det att det inte längre går att väcka åtal mot en misstänkt för ett brott.- Våldtäkt 6 kap. 1 § Brottsbalken: Brottet våldtäkt är indelat i tre grader. För våldtäkt (och våldtäkt som är att se som mindre grov) stadgas en preskriptionstid på tio år. Grov våldtäkt har en preskriptionstid på 15 år. För att bli fälld krävs att det finns bevisning som styrker brottet till den grad att det kan sägas stå utom allt rimligt tvivel att våldtäkten ägt rum.- Sexuellt tvång 6 kap. 2 § Brottsbalken: Om handlingen inte omfattas av föregående bestämmelse, kan det utgöra brottet sexuellt tvång. Den som genom olaga tvång förmår en person att företa eller tåla en sexuell handling kan dömas för sexuellt tvång. Med olaga tvång avses det som beskrivs i 4 kap 4 § Brottsbalken, att en person genom misshandel eller genom annan typ av våld eller genom hot om brottslig gärning tvingar annan att tåla eller förmår någon att utföra en handling. Preskriptionstiden för sexuellt tvång är fem år och för grov sexuellt tvång tio år.- Sexuellt ofredande 6 kap. 10 § 2 st. Brottsbalken: Uppnår det inte våldtäkt eller sexuellt tvång kan det vara sexuellt ofredande. Den som blottar sig för någon på ett sätt som är ägnat att väcka obehag, eller om någon genom ord eller handling ofredar en person på ett sätt som är ägnat att kränka personens sexuella integritet kan dömas för sexuellt ofredanden enligt denna paragraf. Preskriptionstiden är här fem år.Observera att reglerna om preskription skiljer sig när det gäller sexualbrott riktade mot barn. Enligt din beskrivning var du sex år vid händelsen. Enligt 35 kap. 4 § 2 st. Brottsbalken börjar preskriptionstiden att löpa från den dag den utsatte fyller 18 år.Jag rekommenderar dig att omgående ta kontakt med polisen för vidare rådgivning.Vänligen,

Preskriberat sexualbrott av barn

2017-12-22 i Sexualbrott, 6 kap. BrB
FRÅGA |om två barn pojke 11 och flicka 9 är i en garderob och har "sexlekar " blir på komna sedan blir killen anmäld till sociala är där på samtal ingen vidare åtgärd . nu 14 år senare blir han terorriserad av modern till flickan som skall utreda "saken " vad skall man göra ???
Mikhail Atayev |Hej och tack för att du har vänt dig till Lawline med din fråga!Brott som har begåtts långt tillbaka i tiden brukar vara preskriberat dock preskriptionstiden måste alltid beaktas. Att ett brott är preskriberat innebär att det inte längre finn möjlighet att väcka åtal. Tiden varierar beroende på hur allvarligt brottet är.Sexualbrott regleras i 6 kapitel i Brottsbalken (BrB). Det du beskriver, dvs "sexlekar" kan man rubricera till sexuellt ofredande enligt 6 kap. 10 § BrB. Av denna bestämmelse framgår att den som sexuellt berör ett barn under 15 år eller förmår barnet att företa eller medverka i någon handling med sexuell innebörd, döms för sexuellt ofredande till böter eller fängelse i högst två år.Preskriptionstid för detta brott regleras i 35 kap. 1 § BrB. Eftersom sexuellt ofredande är brott med straff på max 2 års fängelse innebär det att preskriptionstiden för straffet är 5 år. Enligt 35 kap. 4 § st. 2 i Brottsbalken (BrB) gäller att vid sexuellt ofredande riktade mot barn börjar preskriptionstiden löpa från den dag då barnet fyller 18 år.Med bakgrunden av det hela betyder det att flickan inte kan nu väcka åtal mot killen eftersom hon är redan 23 år. Åtålet borde hon väcka mellan perioden då hon var 18-23 år, dvs inom dessa 5 år. Dock kan preskriptionstiden bli högre eftersom det kan handla om grövre brott än jag tänkte, dvs. sexuellt ofredande. Alltså beroende på vilket brott flickan utsatts för är brottet därför inte nödvändigtvis preskriberat ännu. Hoppas att jag har svarat på din fråga och mitt svar var till hjälp!Med vänliga hälsningar

Vad innebär utnyttjande av barn för sexuell posering?

2018-01-15 i Sexualbrott, 6 kap. BrB
FRÅGA |Hej!Utnyttjande av barn för sexuell posering, när barnet fyllt 15 men inte 18, så säger ju lagen att det bara är olagligt om poseringen är ämnad att skada barnets utveckling och hälsa..Säg att barnet är 16 år gammal och har mått psykiskt dåligt en tid, och övertalas att posera i webcamera mot ersättning? Är detta olagligt? Om barnet inte övertalats utan gjort det själv - mot ersättning? Är detta olagligt? Obs att det mesta berodde på den psykiska ohälsan hos barnet..Personen som köpte visste om att den som sålde var minderårig.
Viktoria Tomsson |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline,Du undrar hur rekvisiten i paragrafen om utnyttjande av barn för sexuell posering ska tolkas, specifikt andra stycket (6 kap. 8 § 2 st. brottsbalken (BrB)). För det första föreskrivs att någon utnyttjar eller främjar att ett barn under som fyllt femton men inte arton år, utför eller medverkar i sexuell posering. I just detta stycke stadgas vidare kravet att poseringen varit ägnad att skada barnets hälsa eller utveckling. Gärningsmannen döms till böter eller fängelse i högst två år. Om brottet är att anses som grovt, döms till fängelse i lägst sex månader och högst sex år. Ägnad att skada barnets hälsa eller utvecklingJag citerar en proposition där dessa rekvisit förklaras tydligt: "...Av uttrycket "är ägnad att skada barnets hälsa eller utveckling" följer att det är tillräckligt för straffansvar att poseringen typiskt sett är sådan att barnets hälsa eller utveckling kan skadas. Det behöver alltså inte i det enskilda fallet bevisas att så verkligen har skett. I subjektivt hänseende krävs inte heller något syfte från gärningsmannens sida att skada barnets hälsa eller utveckling, utan det är tillräckligt att gärningsmannen har uppsåt beträffande de faktiska omständigheterna som utgör underlag för domstolens värdering av frågan om poseringen varit ägnad att skada barnets hälsa eller utveckling. Vilka slag av poseringar som uppfyller det angivna kriteriet får bedömas utifrån samtliga omständigheter. Så torde dock regelmässigt vara fallet då poseringen skett mot ersättning, eller under tvång, eller barnet blivit vilselett eller någon övertalat eller på annat sätt påverkat barnet att posera i en för barnet typiskt sett skadlig miljö..." (prop. 2004/05:45 s. 147)Vidare står det att: "..Vad gäller sexuell posering som sker mot ersättning avses såväl ekonomisk ersättning som ersättning av annat slag - t.ex. kläder, smycken, alkohol eller narkotika. Ersättningen behöver inte ha getts ut till den unge utan även sådana fall där ersättningen har getts ut helt eller delvis till någon annan omfattas..." (prop. 2004/05:45 s. 147)SammanfattningDet stämmer att bestämmelsen för åldersgruppen 15-18 år stadgar ett krav på att poseringen varit ägnad att skada barnets hälsa eller utveckling. Med detta menas att det är tillräckligt för straffansvar att poseringen typiskt sett är sådan att barnets hälsa eller utveckling kan skadas. Det räcker med att poseringen skett mot ersättning för att straffansvar ska utgå. Även om barnet inte "övertalats" att posera som du beskriver i detta fall, har ersättning i vart fall utgått. Att barnet lider av psykisk ohälsa torde snarare ses som en försvårande omständighet avseende straffansvaret, då det talar för att barnet varit i en ännu svagare position som gärningsmannen utnyttjat. /Vänligen,

Är det tillåtet att ha sexuellt umgänge med någon som är 16 år, om man själv är myndig?

2018-01-13 i Sexualbrott, 6 kap. BrB
FRÅGA |Hej. Undrar helt enkelt om det är fullt ut, helt och hållet lagligt att båda ha ett förhållande och sexuellt umgänge med en 16 årig tjej som närmar sig snart 17 att vara ihop med mig som är kille och är 20 år?
Emelie Lövgren |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Det är inte tillåtet att ha samlag eller annan jämförbar sexuell handling med en person under 15 år (6 kap. 4§ 1 stycket Brottsbalken). Det är inte heller tillåtet att ha samlag eller annan jämförbar sexuell handling med en person som är över 15 år men under 18 år om:* Barnet är avkomling till gärningsmannen* Barnet står under fostran av eller har ett liknande förhållande till gärningsmannen* Det rör sig om ett barn för vars vård eller tillsyn gärningsmannen ska svara på grund av en myndighets beslut (6 kap. 4§ 2 stycket Brottsbalken).Bägge dessa situationer är straffbara som brottet våldtäkt mot barn. Detta förbud gäller även andra sexuella handlingar än samlag och andra jämförbara handlingar, om barnet under 15 år eller står i ett sådant förhållande till gärningsmannen som nyss beskrivits (6 kap. 6§ 1 stycket Brottsbalken). Detta är straffbart som brottet sexuellt övergrepp mot barn. Under förutsättning att du inte har ett sådant förhållande till tjejen som följer av de punkterna ska det som huvudregel vara tillåtet att ha ett förhållande med sexuellt umgänge med henne, eftersom hon är över 15 år. Däremot gäller självklart de vanliga reglerna om att det inte får ske under tvång, hot eller ersättning (6 kap. 9§ Brottsbalken). Detta är straffbart som brottet köp av sexuell handling av barn.Jag hoppas du har fått svar på dina frågor!Med vänlig hälsning,

Fråga om par under 15 år får ha samlag

2017-12-22 i Sexualbrott, 6 kap. BrB
FRÅGA |HejFår ett par ha sex om båda är under 15 år? Och vad är det för straff isåfall?Tacksam för svar
Isabella Vasiliou |Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!I Sverige blir man byxmyndig när man fyllt 15 år. Lagen som reglerar att en person som är under 15 inte får ha samlag med en person som är över 15 år är till för att skydda barn och unga från att bli sexuellt utnyttjade, 6 kap 4 § BrB.En person som är 15 år eller äldre får inte ha sex med en person som är under 15 år gammal, detta klassas enligt lag som våldtäkt mot barn och kan ge ett straff på lägst 2 år och max 6 år. I detta finns det både försvårande och förmildrande omständigheter. Exempelvis om det är ett par där ena partnern är 14 år och andra 15 år så ses detta som en förmildrande omständighet dels för att de kan röra sig om några som är tillsammans och dels för att en 15 åring är för ung för att få ett straff som en vuxen skulle fått. Lagen är inte till för att straffa två ungdomar som vill ha sex utan för att skydda barn och ungdomar från att bli sexuellt utnyttjade. Om paret båda är under 15 år är det dock inget som enligt lag hindrar de från att ha sex. Båda klassas som barn och inget av de är straffmyndiga (det blir man när man fyller 15 år). För att det ska bli en polisutredning eller rättegång måste det göras en anmälan till polisen. Vilket i de flesta fall aldrig görs om sexet har varit frivilligt. Sammanfattningsvis, så länge båda är under 15 eller båda över 15 så är det enligt lag tillåtet att ha sex. Om en har fyllt 15 år och den andra fortfarande är 14 år så klassas det egentligen enligt lag som våldtäkt mot barn men om sexet sker frivilligt och det är "uppenbart att det inte handlat om något övergrepp" så räknas det som en förmildrande omständighet (våldtäkt mot barn kan aldrig leda till straffrihet för att barnet ger sitt samtycke). Det krävs dock en anmälan för att en rättegång ska kunna ske, vilket i normalfallet inte sker om sexet varit frivilligt. Hoppas du fått svar på din fråga!Vänligen,

Preskriptionstider

2017-12-16 i Sexualbrott, 6 kap. BrB
FRÅGA |Hej! Min pappa utnyttjade mig sexuellt från spädbarnstiden fram till 3-årsåldern då min mamma lämnade honom. Min mamma visste inte om övergreppen och jag hade pga PTSD osv trängt undan dessa minnen, jag började få minnesbilder och flashbacks när jag var ca 17 år. Idag är jag 27 år och har genom terapi lyckats få fram mina minnen mer tydligt, men jag lider fortfarande otroligt mycket av mina minnen. Jag undrar om det finns möjlighet att anmäla min far nu trots att det var många år sedan. Till saken hör också att min pappa är tysk och bor inte i Sverige, gissningsvis bor han i Tyskland igen.Mvh
Johan Landström |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Regler om preskriptionstider brott regleras i 35 kap. Brottsbalken. Där framgår att preskriptionstiderna för sexualbrott mot barn är följande:- Våldtäkt mot barn: 10 år- Grov våldtäkt mot barn: 15 år- Sexuellt utnyttjande av barn: 10 år- Sexuellt övergrepp mot barn: 5 år- Grovt sexuellt övergrepp mot barn: 10 årI vanliga fall börjar preskriptionstiden löpa vid dagen då gärningarna begicks. Reglerna om preskription skiljer sig dock när det gäller sexualbrott riktade mot barn. Enligt 35 kap 4 § 2 st BrB börjar preskriptionstiden att löpa från den dag den utsatte fyller 18 år.Det innebär att det endast är sexuellt övergrepp mot barn av normalgraden som är preskriberat nu. Alla andra av brotten ovan kan fortfarande lagföras. Du kan därför anmäla din far för dessa fortfarande. Preskriptionsreglerna innebär dock att din far måste hinna häktas eller erhålla del av åtal inom tidsgränserna. Det innebär att det är bråttom eftersom alla brott förutom grov våldtäkt mot barn preskriberas när du fyller 28. Att din far bor i Tyskland förhindrar inte en anmälan hos polisen i Sverige. Det blir sen upp till svenska polisen att ta kontakt med tyska myndigheter om de vill kalla honom till förhör eller häkta honom.Jag hoppas att detta har besvarat dina frågor.Mvh