Vad krävs för att det ska räknas som våldtäkt?

2018-03-16 i Sexualbrott, 6 kap. BrB
FRÅGA |Hej! Min kompis har precis fått veta att han har anmälts för en våldtäkt efter en händelse i mitten av januari. Han var på en fest, blev full och på tåget smekte han en tjej som han är bekant till och som tog samma tåg hem i underlivet. Han uppfattade interaktionen som fullständigt frivillig från bådas sida, och säger att hon var lite klängig och även tog lite på honom, men utanför kläderna. Han menar också att hon inte sa nej eller försökte putta bort honom eller något sådant, och inget våld eller hot hände. De var båda fulla, men han menar att hon kunde gå själv etc, och därför tänker jag att hennes berusning inte borde kunnas ses som att hon befann sig i en särskilt utsatt situation. Två andra kompisar var också där, och även om de var fulla anser han att de var vid tillräckligt god sinnesnärvaro för att säga ifrån om de såg att han våldförde sig på henne. Dock vet han ej hur uppmärksamma de var på vad som pågick mellan honom och tjejen. Han är väldigt förvånad att hon anmält honom, och är väldigt ledsen över att hon uppfattade det som en våldtäkt, och därmed har valt att ta detta steg. Jag är väldigt orolig för honom och för att det här misstaget ska förstöra hans liv, så nu undrar jag: hur ser ni på möjligheten att detta går till rättegång, och om det gör det, att han blir dömd?
Jennifer Abdulahad |Hej, Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! Tillämplig lagOm jag förstår din fråga rätt så undrar du ifall din väns agerande kan klassa som en våldtäkt. Du undrar även ifall anmälan kan leda till åtal och ifall han isåfall kan bli dömd. Din fråga handlar om straffrätt och jag kommer i mitt svar utgå ifrån brottsbalken (BrB) , rättegångsbalken (RB) och förarbeten till 6 kap. BrB. Vad är en våldtäkt enligt lag? För brottmål gäller täckningsprincipen vilket innebär att samtliga objektiva och subjektiva rekvisit i en paragraf måste vara uppfyllda för att döma någon för brottet. Just för våldtäktsbrottet fordras det som subjektivt rekvisit att den misstänkte har begått handlingen med uppsåt, dvs med avsikt till det, se 6 kap. 1 § BrB i kombination med 1 kap. 2 § BrB. När det kommer till de objektiva rekvisiten i paragrafen så gäller följande. Den som genom 1. misshandel eller annars med våld eller genom hot om brottslig gärning 2. tvingar en person till samlag eller till att företa eller tåla en annan sexuell handling som med hänsyn till kränkningens allvar är jämförlig med samlag. Det krävs alltså inte verkligt våld utan det kan handla om hot. Hotet behöver inte vara uttryckligt utan kan istället handla om att den misstänkte utnyttjar en situation som för den utsatta framstår som hotande. Det behöver inte heller handla om faktiskt vaginalt samlag utan kan vara en handling jämförlig med samlag. Ett exempel på sådan handling är oralt eller analt samlag. Även införande av föremål eller fingrar har ansetts uppfylla kravet på handling jämförlig med samlagSamma sak gäller din vän med den utsatta 1. genomför en sexuell handling som är jämförlig med samlag genom att 2. otillbörligt utnyttja att personen på grund av medvetslöshet, sömn, allvarlig rädsla, berusning eller annan drogpåverkan, sjukdom, kroppsskada eller psykisk störning eller annars med hänsyn till omständigheterna befinner sig i en särskilt utsatt situation.Att hon inte sa nej, eller försökte putta bort honom ställs inte som krav i lagen, det kan således trots hennes passiva agerande vara en våldtäkt. Det krävs heller inget våld från din vän, den misstänktes sida. De två andra kompisarna som var närvarande på platsen kommer med stor sannolikhet få vittna om det blir en rättegång eller bli hörda i förhör innan. Detta om de inte har varit medverkande till gärningen, 36 kap. 1 § 2 stycket RB. Särskilt utsatt situationBegreppet ändrades från "hjälplöst tillstånd" år 2013. Detta medförde att allt fler situationer omfattades i praktiken. Det skulle enligt förarbeten bli tydligare att ett passivt agerande av den utsatta kunde räknas som ett våldtäktsbott, se Prop. 2012/13:111. Där framgår också att "Karaktäristiskt för en särskilt utsatt situation är att offret har klart begränsade möjligheter att freda sin sexuella integritet och undgå ett övergrepp. Bedömningen av om ett offer befinner sig i en särskilt utsatt situation bör grundas på situationen i dess helhet.". BevisningNär det handlar om brottmål är bevisbördan högt ställt i jämförelse med civilrättsliga mål. Nu handlar det om ett brottmål och då ska det ligga bortom rimligt tvivel att din vän har begått gärningen där samtliga rekvisit är uppfyllda, däribland ha haft uppsåt. Det är rättens uppgift att avgöra vad som är bevisat i målet efter en samvetsgrann prövning av allt som förekommit under huvudförhandlingen, 35 kap. 1 § 1 stycket RB. Kommer det leda till rättegång? Från att en anmälan görs tills att åtal ev. väcks sker en förundersökning. Inom ramen för förundersökningen görs en del förhör med relevanta personer och bevis samlas. Allt som ska ligga till grund för huvudförhandlingen tas fram i detta stadie. För att det ska kunna gå till rättegång krävs att bevisningen är så stark att åtal kan komma att leda till en fällande dom. Denna bedömning gör åklagaren som i sitt yrke har en skyldighet att arbeta objektivt. Det innebär att åklagaren både ska lyfta omständigheter som talar för och omständigheter som talar emot att den misstänkte har begått brottet.SammanfattningIfall åklagaren väljer att väcka åtal eller inte kan jag inte besvara på. Det är en del olika omständigheter som ska undersökas i förundersökningen innan ett sådant beslut fattas. Om tillräckliga bevis finns för att konstatera att det är ställt bortom rimligt tvivel att din vän utförde en våldtäkt bör han dömas. Hoppas att det var svar på din fråga. Med vänlig hälsning,

Räknas det som koppleri när någon hjälper annan att sälja sex i utbyte mot sexuella tjänster?

2018-03-07 i Sexualbrott, 6 kap. BrB
FRÅGA |Hej!Jag undrar om det räknas som koppleri ifall en person på olika sätt (sätt som enligt lagen räknas som koppleri) hjälper en annan att sälja sex i utbyte mot sexuella tjänster? Alltså att "medhjälparen" inte tar en andel av säljarens inkomster utan tar betalt i form av sex.
Ellen Widgren Axmark |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Brottet koppleri består i att någon främjar eller på ett otillbörligt sätt ekonomiskt utnyttjar att en person har tillfälliga sexuella förbindelser mot ersättning (6 kap. 12 § brottsbalken). Det finns alltså inget krav på att främjaren tjänar pengar på annans sexuella förbindelser utan ett rent främjande utan ekonomisk motprestation klassas som koppleri enligt lagens ordalydelse.Att motprestationen i detta fall består av sexuella tjänster skulle kunna utgöra köp av sexuell tjänst (6 kap. 11 § brottsbalken). Detta brott består i att någon skaffar sig en sexuell förbindelse mot ersättning. Till skillnad från koppleri så behöver inte denna ersättning vara av ekonomiskt slag utan kan avse annat, t.ex. narkotika eller smycken. Ersättningen i detta fall skulle då kunna tänkas vara den tjänst som främjaren erbjuder genom att hjälpa personen att sälja sex till andra. Vänligen,

Är ett inspelat telefonsamtal tillräckligt som bevis för sexköp?

2018-02-20 i Sexualbrott, 6 kap. BrB
FRÅGA |Hej!En fråga om ett mycket prekärt ämne.En släkting i 20+ åldern har nu fått veta att hennes pojkvän sen 5 år tillbaka har köpt prosituerade regelbundet senaste 2 åren. Detta både i Sverige och senast på deras gemensamma resa till Grekland.Han har erkänt detta och hon har även ett inspelat telefonsamtal med hans erkännande. Är detta hållbart bevis för att överlämna till Polis?Mvh
Nina Erlandsson |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Som du kanske vet är köp av sexuell tjänst kriminaliserat i 6 kap 11 § brottsbalken. När det gäller bevisning i brottmål är beviskravet väldigt högt ställt. Skulden måste nämligen vara ställd bortom rimligt tvivel för att någon ska kunna dömas. Med bortom rimligt tvivel avses att det till 98 % ska vara bevisat att brott har begåtts (Lambertz, Diesen). Detta är något som får avgöras från fall till fall. Enligt 35 kap 1 § rättegångsbalken råder det fri bevisföring. Detta innebär att rätten ska göra en samvetsgrann bevisning av alla bevis som förekommit i målet. Ett inspelat telefonsamtal är ur detta perspektiv ett hållbart bevis som kan lämnas in och som då kommer att prövas av domstolen. Av 35 kap 3 § 2st rättegångsbalken framgår dock att en parts erkännande inte är avgörande för målets utgång utan att det av rätten, med hänsyn till omständigheterna, ska prövas såsom ett bevis för sig. Detta innebär att ett erkännande inte nödvändigtvis behöver vara tillräckligt för att den tilltalade ska bli dömd. Då det råder fri bevisprövning kommer domstolen emellertid göra en samlad bedömning av omständigheterna i det enskilda fallet. Beroende på hur frågorna i telefonsamtalet var ställda och hur erkännandet utspelade sig kan utfallet till exempel bli olika.Av denna anledning kan jag, baserat på de uppgifter du lämnat, inte uttala mig om hur domstolen hade dömt i detta fall, men ett inspelat telefonsamtal med pojkvännens erkännande är helt klart ett bevis som kommer att beaktas och som kan läggas till dennes nackdel. Hoppas svaret varit till din hjälp. Annars får du gärna höra av dig igen!Mvh,

Huruvida försök till köp av sexuell tjänst föreligger endast för att man tagit kontakt med en person som erbjuder tjänsten

2018-02-11 i Sexualbrott, 6 kap. BrB
FRÅGA |Jag undrar om man kan bli straffad för försök till sexköp utan att man erbjudit betalnig eller bestämt träff med en kvinna som säljer sex på nätet? Vi har endast haft kontakt via mail och aldrig träffats och jag har avböjt att träffas då jag fått reda på att det inte är lagligt. Hon har därför sagt att hon tänker polisanmäla mig för försök till sexköp! Hur långt kommer hon med det då jag tackat nej?
Lovisa Nilsson |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.Lagen:Det stämmer att köp av sexuella tjänster, precis som du säger, är olagligt. Det framgår av 6 kap. 11 § brottsbalken (BrB) att den som ger ersättning för tillfälligt samlag döms för köp av sexuell tjänst. Personen döms då till böter eller fängelse i högst ett år. Vidare av 6 kap. 15 § samt 23 kap. 1 § BrB framgår att man även kan dömas för försök till köp av sexuell tjänst. Detta innebär att man kan bli dömd i det fall man påbörjat ett försök till sexuellt umgänge mot ersättning men ännu inte fullbordat det. För försök gäller samma påföljd som föreligger vid fullbordan. För att bli dömd för försök krävs dock att det förelegat en fara för att brottet skulle komma att fullbordas. Det krävs att brottsrekvisitet, som föreskrivs i 1 kap. 2 § BrB, uppsåt är uppfyllt. Uppsåt är att man har för avsikt att begå den brottsliga gärningen. Min bedömning:Utifrån det du uttrycker i din fråga har du tydligt visat att du inte vill begå något brott och därav inte fullbordat köp av sexuell tjänst. Det finns inget i omständigheterna som tyder på att din avsikt varit att träffa personen som erbjöd den sexuella tjänsten efter dess att du förstått att det är en brottslig gärning. Detta då du varken bestämt träff eller erbjudit någon form av ersättning. Min bedömning blir därför att du inte kan komma att bli åtalad samt dömd för varken försök till köp. Hoppas att detta svar hjälpte dig!Med vänliga hälsningar,

Är köp av nakenbilder och sexuell posering via webcam olagligt?

2018-03-14 i Sexualbrott, 6 kap. BrB
FRÅGA |Hej! Jag undrar om det räknas som sexuell tjänst eller nakenposering, vid köp av nakenbilder, filmer eller webcam? Är de olagligt att köpa om personen som säljer är över 18 år? Är nakenposering olagligt?
Hanna Salajin |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.Köp av sexuell tjänstBrottet köp av sexuell tjänst aktualiseras när någon skaffar sig en tillfällig sexuell förbindelse mot ersättning (6 kap. 11 § brottsbalken). Med sexuell förbindelse menas samlag eller annan jämförbar handling. Nakenposering, nakenbilder, filmer eller webcam omfattas inte. Det innebär att dessa bilder och filmer inte är köp av sexuell tjänst enligt brottsbalkens lydelse. NakenposeringDet är som huvudregel inte olagligt att posera naken exempelvis genom webcam men om motparten är under 15 år blir det sexuellt ofredande (6 kap. 10 § andra stycket brottsbalken). SammanfattningDet är inte köp av sexuell tjänst att köpa filmer eller bilder men om personen som poserar är under 18 år kan andra brott aktualiseras. Så länge den som poserar är vuxen är det alltså inte brottsligt. Vid nakenposering är det istället så att motparten måste vara över 15 år för i annat fall kan brottet sexuellt ofredande aktualiseras. Om du har några ytterligare frågor är du välkommen att höra av dig igen. Vänligen,

Sexuellt ofredande m.m.

2018-02-27 i Sexualbrott, 6 kap. BrB
FRÅGA |Hej kan man annmäla en person som tjattar med min sambo. Den personen skriver en massa sexistiska saker till min sambo , samt att han vill ha bort mej från min sambo , han vill att jag ska må dåligt så att jag ska ta mitt liv
Matilde Kyrö |Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.I 6 kap. 10 § 2 st. brottsbalken (HÄR) anges att den som "genom ord eller handlande ofredar en person på ett sätt som är ägnat att kränka personens sexuella integritet" döms för sexuellt ofredande till böter eller fängelse i högst två år. Det är här tillräckligt att gärningen typiskt sett är sådan att offrets sexuella integritet kränks. Yttranden, kontakter via telefon, e-post m.m. kan om de har en tydlig sexuell inriktning vara att anse som sexuellt ofredande. Skulle kontakterna inte anses ha en sexuell prägel skulle dessa dock kunna omfattas av bestämmelsen om ofredande i 4 kap. 7 § brottsbalken (HÄR). Här anges bland annat att den som utsätter någon annan för störande kontakter eller annat hänsynslöst agerande kan dömas för ofredande till böter eller fängelse i högst ett år. Gärningen måste är ha kunnat kränka den utsattes frid på ett kännbart sätt. Kontakterna kan i dessa fall vara sådana som sker över internet i olika chattforum m.m. Att till exempel framföra grova och detaljerade kränkningar av sexuell eller våldsam prägel kan utgöra ofredanden. Av 4 kap. 4 b § brottsbalken (HÄR) framgår dessutom att om det sexuella ofredandet alternativt "vanliga" ofredandet var för sig utgjort ett led i en upprepad kränkning av offrets integritet kan personen dömas för olaga förföljelse till fängelse i högst fyra år. SammanfattningUtan att veta närmare exakt vad som har skrivits till din sambo och i vilken omfattning är det svårt att avgöra om personen ifråga kan hållas ansvarig. Har chatt-meddelandena en tydlig sexuell prägel som är av sådan art att de "typiskt" sätt kränker offrets sexuella integritet? Har kontakterna varit störande och kunnat kränka den utsattes frid på ett kännbart sett? Har kontakterna varit en del i en upprepad kränkning? Kan någon alternativt flera av dessa frågor besvaras jakande bör du kunna anmäla personen ifråga!Hoppas du fick svar på din fråga!Med vänlig hälsning

Kommer polisen att kunna hitta gärningsmannen?

2018-02-12 i Sexualbrott, 6 kap. BrB
FRÅGA |Hej! Jag funderar på att anmäla en våldtäkt som hände för 2 år och 5 månader sedan. En kille jag träffade via internet våldtog mig i en stuga. Minns dock inte vilken stuga det är eftersom det finns massor av stugor i det området och jag vet bara hans förnamn, utan ett efternamn blir det ju väldigt svårt för polisen. Jag vet vilken stad han bodde i men vet inte vart i den staden. Dock vet jag att han prata om innan han våldtog mig att han ska flytta, så förmodligen bor ju inte han kvar i den staden. Så hur stor är chansen att polisen även kommer kalla in gärningsmannen på förhör under förundersökningen? Och om polisen inte kan kalla in honom, utan bara kan förhöra mig, hur länge kan en förundersökning då hålla på?
Ebba Ekstrand |Hej och tack för att du kontaktar Lawline med din fråga!Det går fortfarande att anmäla våldtäkten då preskriptionstiden för våldtäkt är tio år (35:1 Brottsbalk). Jag kan inte garantera att polisen kommer att hitta gärningsmannen, men eftersom poliser ofta arbetar med att hitta gärningsmän så har dom stor vana av att leta efter personer. Alla fastigheter är till exempel registrerade på vem som äger dom, så polisen kan ta reda på vem som äger vilken stuga när dom söker efter gärningsmannen. Om det finns kvar chattar mellan er kan det vara till hjälp för polisen vid utredningen. Även om en person har flyttat finns det kvar uppgifter om var denne tidigare har bott, sådana uppgifter kan polisen söka efter. Om polisen lyckas få tag på gärningsmannen kommer dom att kalla honom till förhör. Hur länge en förundersökning pågår kan variera väldigt mycket, men i huvudsak pågår förundersökningen så länge som det finns uppgifter för polisen att utreda. Det vill säga tills polisen har gjort vad dom har kunnat för att hitta gärningsmannen och utreda brottet. Efter det så väcker åklagaren åtal om denne tror sig kunna få en fällande dom, om det inte finns tillräckligt med material för att väcka åtal och det inte finns mer att utreda så kan polisen lägga ner förundersökningen. Tack för att du kontaktade lawline, behöver du mer rådgivning kan du ringa till oss på lawline, 08-533 300 04 Vi besvarar samtal måndag till fredag 10:00-16:00

Skillnad mellan grov våldtäkt och våldtäkt av normalarten

2018-02-09 i Sexualbrott, 6 kap. BrB
FRÅGA |Hej,Jag blev våldtagen för 13 år sedan och vad jag förstår är preskriptionstiden 10 eller 15 år beroende på om det är en grov våldtäkt eller inte. Jag undrar hur jag vet om det jag var med om var en grov våldtäkt?
Pontus Schenkel |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Definitionerna av våldtäkt och grov våldtäkt stadgas i 6 kap. 1 § brottsbalken (här). I 1-2 st stadgas att påtvingade samlag, eller annan sexuell handling som är jämförbar med samlag på grund av kränkningens art, utgör våldtäkt. Det sexuella tvånget kan ske genom misshandel eller annat våld, hot om brottslig gärning eller genom att en persons hjälplösa ställning utnyttjas eller personen saknar förmåga att värja sig. I fjärde stycket beskrivs de faktorer som ska tas hänsyn till vid bedömningen av huruvida våldtäkt ska betecknas som grov. Det ska beaktas om våldet eller hotet varit av särskilt allvarlig art eller om fler än en förgripit sig på offret eller på annat sätt deltagit i övergreppet eller om gärningsmannen med hänsyn till tillvägagångssättet eller annars visat särskild hänsynslöshet. Hot med vapen, kniv och andra föremål som kan medföra allvarlig kroppsskada medför som regel att våldtäkten klassificeras som grov. Andra exempel på grov våldtäkt är de som involverar förnedrande inslag, långvarigt frihetsberövande.Vänligen