Bl.a. om försökspunkten vid köp av sexuell tjänst

2014-07-21 i Sexualbrott, 6 kap. BrB
FRÅGA |Vill veta vad som krävs för att försökspunkten för sexköp ska anses vara uppfylld. Läste om en kille som chattade med en tjej på nätet. De hade kommit överens om en camshow och chattade vidare varpå det framkom att tjejen var myndig. Killen kontaktade alltså tjejen för att få en camshow. Han satte över pengar för en show och chattandet fortsatte. Under chattande säger tjejen att killen även kan få träffa henne och hennes kompis senare. Han svarar ok och skriver att han kan komma över om de vill. Men inget pris är ännu diskuterat. Han skickar sitt nummer och skickar ett sms tillbaka för att han ska få hennes nummer killen ville höra hennes röst. Senare skriver kvinnan att träff kostar mer varpå mannen säger ok men vill se henne ensam i cam. Och en diskussion uppstår om att han inte vill betala mer och han endast vill ha en camshow och de kommer överens om detta men inte om summan. Diskussionen fortsätter och han vill bara se sin show. Sedan övergår chattandet i en diskussion där de vill ha sex med honom och han säger var ska vi ses. De säger att de kvittar och han säger då kom hit så får ni sista. DÅ säger hon vid träff är det 400 till varpå han svarar de löser vi. Det går sedan ett tag och killen ville se dem i cam innan de säger sig vara på gång till mannen men då uppstår en dispyt varpå tjejerna hotar att lägga ut information om killen på nätet. Killen säger då att han inte vill ses och inte tänker betala varpå de hotar med att lägga ut informationen än en gång varpå killen känner sig tvingad att betala. Han säger återigen att han inte vill ses då de säger sig vara på väg till honom, de säger ok men tvingar honom att betala för att inte lägga ut informationen. Alltså han ville ha en camshow men hamnade i en diskussion om träff för att sedan ångra det hela samtalet och att han ens kontaktade henne. Träff har inte ägt rum och telefonsamtal har ägt rum för att höra hennes röst. Så min fråga är vad säger lagen om detta fall? Vad gäller för försökspunkten vad krävs för att den ska anses vara uppnådd? Och är det troligt att detta fall skulle gå till åtal?
jacob frank |Hej och välkommen till Lawline!Att försök till köp av sexuell tjänst är straffbelagt följer av 6:15 BrB. Nu till frågan om när den s.k. försökspunkten ska anses vara nådd.I propositionen uttalas att den punkten torde vara uppnådd när ett erbjudande om betalning lämnats (prop. 1997/98:55 s. 137). Uttalanden i lagförarbeten kan väl sägas vara vägledande men är på intet sätt bindande för domstolarna. Att placera försökspunkten där förarbetena förlagt den kan sägas stå i överensstämmelse med åsikten att det för att försökspunkten skall vara uppnådd måste ha utförts eller påbörjats ett agerande som närmast föregår själva den brottsliga handlingen. I litteraturen kallas detta agerande den näst sista handlingen. Denna ståndpunkt har i vissa, dock icke alla, rättsfall fått stöd i mål angående bl.a. varusmuggling. Högsta domstolen har (NJA 1991 s. 332) påpekat angelägenheten av att, allmänt sett, inte förlägga försökspunkten för ett brott alltför långt från tidpunkten för dess fullbordan. Svensk rätt är också restriktiv till frågan om försöks straffbarhet. I förarbetena till själva försökspunkten (NJA II 1942 s. 248) sägs bl.a. att, i de fall då försökspunkten förläggs till en tidigare handling än den enligt brottsplanen sista, man måste göra den begränsningen att den handling som det är fråga om skall vara avsedd att något så när omedelbart följas av eller stå i samband med den handling varigenom brottet skall fullbordas, för att försökspunkten skall anses överskriden.I det fall du beskrivit ovan har överenskommelse gjorts beträffande plats och summa (innan "dispyten"). Däremot tycks inte tid ha avtalats och tjejerna tycks inte heller ha påbörjat sin förflyttning till mannen vid denna tidpunkt. Med hänsyn till vad som ovan anförts och även med hänsyn till vad som allmänt anförs om försökspunkten i de tidigaste förarbetena är jag benägen att anse att försökspunkten inte är nådd i fallet, men gränsen är hårfin. Det är snarast en bedömningsfråga där det saknas "rätt och fel". Dessutom är återgivningen av händelsen något rörig vilket ytterligare medför att den bedömningen jag gjort bör mottas med försiktighet.Avslutningsvis kan noteras att fallet även aktualiserar frågor om frivilligt tillbakaträdande (vilket dock inte tycks vara fallet här) samt om kvinnorna i fallet ev. begår något brott vid utpressningen.

Sex på allmän plats

2014-07-11 i Sexualbrott, 6 kap. BrB
FRÅGA |Hej! Jag undrar om man kan bli straffad om man smygtittar på ett par som tex har sex ute, dvs kan det räknas som ofredande, kränkande eller liknande och spelar det i så fall någon roll om det inte är meningen att bli upptäckt? Omvänt, kan man bli straffad för att ha sex ute om man råkar bli upptäckt eller är det ok på offentlig plats som skog, strand om man smyger undan någonstans och inte gör det helt öppet?
David Ingvarsson |Hej, och tack för din fråga! Att titta på ett par som har sex på allmän plats är ej straffbart. Att däremot ha sex på allmän plats kan vara straffbart om det upptäcks. Rubriceringen blir beroende av omständigheterna, men tänkbara rubriceringar är: sexuellt ofredande (möjligtvis också vanligt ofredande) eller förargelseväckande beteende.Om sexualakten utförs någorlunda diskret torde förargelseväckande beteende (brottsbalken 16 kap 16 §) vara det troligaste utfallet vid fällande dom. Straffet för förargelseväckande beteende är penningböter.Huruvida uppsåtet är att upptäckas eller inte i det specifika fallet spelar ingen roll eftersom paragrafen är utformad på så vis att det räcker att beteendet är "ägnat" att väcka förargelse. Detta innebär att beteendet typiskt sett ska vara förargelseväckande enligt allmänt rådande normer vilket sex på allmän plats torde vara. Brottsbalken hittar du HärMvh

Betalning av camshow olagligt?

2014-05-17 i Sexualbrott, 6 kap. BrB
FRÅGA |Hej jag har en fråga gällande en kille som jag läste om på nätet. Han chattade med en kvinna som erbjöd sig att visa camshow varpå han tyckte det var intressant och betalade. Sedan fortsatte konversationen och de kom in på en diskussion gällande en träff och de diskuterade även vart denna träff skulle ske samt hon sa att det skulle bli dyrare och han svarade ok och att det skulle lösa sig. Under konversationen ändrar killen sig och skriver då till kvinnan som säger sig vara på gång till mannen att han har ändrat sig och inte vill träffas. Kvinnan säger då att hon trots detta vill ha sina pengar varpå killen inte vill betala mer och kvinnan hotar då med att lägga ut information om kille på nätet varpå killen känner sig tvingad att betala. Han skriver då tillbaka att han inte vill träffas varpå hon säger att det kvittar och han måste betala. Killen känner sig tvingad att betala för att slippa undan vilket han gör. Min fråga är kan han fällas för något om åtal skulle ske mot honom?
Sandra Larsson |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline!Det är inte olagligt att betala för en camshow och han kan heller inte fällas för köp av sexuell tjänst, 6:11 Brottsbalken, då han ej har skaffat sig en tillfällig sexuell förbindelse mot ersättning. Det framgår inte av din fråga vad som var tänkt att ske under detta möte dem emellan, men om mötet gällde sex mot betalning skulle åklagaren kunna väcka ett åtal gällande försök till köp av sexuell tjänst. Det är dock tveksamt om så kommer att ske då frågan är om försökspunkten är nådd. Personligen anser jag att försökspunkten inte är nådd i detta fall med utgångspunkt i NJA 1991 s. 332, där försökspunkten ansågs vara nådd då mannen klev ur bilen för att gå till kvinnans bostad. Försökspunkten måste ligga rätt nära tiden för fullbordan och det krävs även att ett agerande påbörjats som närmast föregår den brottsliga handlingen. I förevarande fall skulle jag ej påstå att försökspunkten är nådd.Hoppas du har fått svar på din fråga!Vänligen,

Köp av camsex/sexuell tjänst, frivilligt tillbakaträdande

2014-05-03 i Sexualbrott, 6 kap. BrB
FRÅGA |Hej. Jag läste om en kille som betalat för camsex för en tjej som sedan inte blev av. Hon erbjöd sig att träffas på riktigt varpå han sa att det kunde vara intressant men sedan ändrade sig under konversationen. Han hade tydligen fört över pengar också men varken camsex eller träff ägde rum. Så min fråga är hur tolkar lagen detta? kan han fällas för något om det skulle bli ett åtal?
David Ingvarsson |Hej!Nakenposering är enligt förarbetena till brottsbalken inte att betrakta som sådan "sexuell förbindelse" som lagen syftar på i brottsbalken (BrB) 6 kap 11 § om köp av sexuell tjänst (Prop. 1997/98:55 sida 137). Köp av Camsex är således fritt från straffansvar. Detta förutsatt att den poserande är myndig. Är den tilltänkte posören under 18 år aktualiseras 6 kap 8 § om "utnyttjande av barn för sexuell posering". Detta är straffbelagt redan på försöksstadiet vilket framgår av 6 kap 15 §. Vad som anses som försök framgår av 23 kap BrB. Eftersom tjejens ålder inte framgår av frågan förutsätter jag emellertid att det rör sig om en myndig person. Att träffas fysiskt och köpa sexuell handling är straffbelagt redan på försöksstadiet vilket också framgår av 6 kap 15 § BrB. Sådan handling inryms nämligen i 6 kap 11 § BrB om köp av sexuell tjänst, vilket bestraffas med böter eller fängelse i högst ett år. För försök till brott ska dock inte dömas om ett frivilligt tillbakaträdande har skett, detta framgår av 23 kap 3 §. Eftersom killen självmant tycks ha ändrat sig under konversationen är han därför fri från straffansvar även vad gäller den diskuterade fysiska träffen.Killen torde alltså inte kunna fällas för någonting vid ett eventuellt åtal.Är det någon som riskerar att fällas vid ett åtal är det möjligtvis tjejen som skulle kunna fällas för bedrägeri (9:1 BrB) med anledning av det uteblivna camsexet, förutsatt att inte pengarna betalats tillbaka eller köparen och säljaren kommit överens om att pengarna inte skulle återgå. Det kan dock diskuteras om ett sådant avtal skulle skyddas av rättsordningen på grund av en princip som kallas Pactum Turpe, vilket innebär att rätten kan avvisa talan gällande avtal som anses omoraliska (eller brottsliga) enligt samhällets normer.

Köp av camsex/sexuell tjänst, frivilligt tillbakaträdande

2014-07-15 i Sexualbrott, 6 kap. BrB
FRÅGA |Hej. Jag har en fråga gällande en kille som jag läste om på nätet. Han chattade med en kvinna som erbjöd sig att visa camshow varpå han tyckte det var intressant och betalade. Sedan fortsatte konversationen och de kom in på en diskussion gällande en träff där sex var diskuterat och de diskuterade även vart denna träff skulle ske samt hon sa att det skulle bli dyrare och han svarade ok och att det skulle lösa sig. Under konversationen ändrar killen sig och skriver då till kvinnan som säger sig vara på gång till mannen att han har ändrat sig och inte vill träffas. Kvinnan säger då att hon trots detta vill ha sina pengar varpå killen inte vill betala mer och kvinnan hotar då med att lägga ut information om kille på nätet varpå killen känner sig tvingad att betala. Han skriver då tillbaka att han inte vill träffas varpå hon säger att det kvittar och han måste betala. Killen känner sig tvingad att betala för att slippa undan vilket han gör. Min fråga är kan han fällas för något om åtal skulle ske mot honom? Vad gäller 23 kap 3 § i detta fallet mannen säger tydligt nej i konversationen till en träff och säger även att han inte velat att nått av det ens skulle ha hänt.
David Ingvarsson |Hej, och tack för din fråga!Då jag svarat på en snarlik fråga tidigare så väljer jag att hänvisa till mitt tidigare svar!Se här!Väldigt kort kan jag sammanfatta att det stämmer att ett tillbakaträdande enligt 23 kap 3 § brottsbalken är möjligt i den beskrivna situationen vilket gör försöket till köp av sexuell tjänst strafffritt. Köp av camsex är lagligt förutsatt att säljaren är myndig.Killen skulle således inte kunna fällas vid ett åtal.

Fråga om våldtäkt mot barn eller sexuellt utnyttjande av barn

2014-07-09 i Sexualbrott, 6 kap. BrB
FRÅGA |Hej! En morgon i mitten av December 2013 bankade polis på min ytterdörr, jag öppnade och minst 7 civilklädda poliser ville komma in och göra husrannsakan. Dom ville inte säga varför eller i vilket syfte. Dom tog min dator, mobiltelefon, filmkamera, attacheväskor, mm och fotograferade hejvilt överallt. På polishuset blev jag "intervjuad" av en polis och varpå jag frågade igen om husrannsakan och varför jag var där. Hon svarade att: en då 9 årig flicka påstår att du har haft dina fingrar i hennes springa. Jag frågade när det skulle ha hänt och hon svarade 1998. Jag bestred på det kraftigaste att jag gjort något sådant. Jag är i det närmaste övertygad om att jag får någon form av straff men vilket straff tror ni? Mvh.
Sina Amini |Hej,Av din fråga är det svårt att avgöra vilket eventuellt brott du kan anses vara skyldig till. Frågan är om den gärning du är anklagad för utgör någon form av samlag eller annan sexuell handling (som är jämförlig med samlag) med barn under femton år. I sådana fall föreligger det en risk att du blir åtalad för våldtäkt mot barn enligt 6 kap. 4 § brottsbalken (BrB). Anses brottet som avses i 6 kap. 4 § BrB eller andra stycket med hänsyn till omständigheterna vid brottet att anses som mindre allvarligt, kan det inträffande istället utgöra sexuellt utnyttjande av barn. Se 6 kap 5 § BrB. Praxis på området har ändrats på så vis att begreppet sexuell handling träffar en större krets handlingar som har en påtaglig sexuell prägel eller andra handlingar som har i syfte att kränka offrets sexuella integritet. Högsta domstolen har även konstaterat att vissa handlingar alltid ska anses ha påtaglig sexuell prägel. Ett angivet exempel är att föra in fingrar eller föremål i en kvinnas underliv. Vid sådana fall saknar avsikten bakom handlingen någon betydelse. Se närmare i Högsta domstolens avgörande från 2013-06-13 i mål B 1195-13. I och med att gärningen inträffade 1998 kan det vara värt att nämna något kring preskriptionstider vid brott. Normalt räknas preskriptionstiden från tidpunkten då brottet begicks. Vid våldtäkt mot barn räknas däremot preskriptionstiden först från och med dagen då den utsatta personen fyller 18 år. Detta betyder att våldtäkt mot barn preskriberas som tidigast när den utsatta personen fyller 28 år oberoende av när våldtäkten i sig ägde rum. Se närmare 35 kap. 4 § andra stycket BrB.Med vänlig hälsning,

Skoluppgift

2014-05-04 i Sexualbrott, 6 kap. BrB
FRÅGA |Hej!  Jag skriver mitt för-gymnasiearbete nu. Jag går andra året där jag läser Ekonomiprogrammet med juridisk inriktning på Malmö borgarskola i Malmö. Jag har några frågor som jag önskar få svar på och uppskattar välformulerade svar. Därför skulle jag vilja bli kopplad till den mest lämpade kontaktpersonen ni har gällande sexualbrott med inriktning Grooming. Stort tack på förhand! PS. Jag har läst att ni ej besvarar frågor via mail, dock hoppas jag på att kunna få svar då er tjänst är av de få som erbjuder juridisk hjälp. - Finns det någon betydelsefull koppling mellan ekonomisk insats och frikännande av åtalad vid grooming i huvudsyfte?- Vilka förebyggande faktorer kan staten satsa ytterligare på? Vad har staten satsat på och vad planeras i framtiden?- Hur stor del av insatsen går till förebyggande av bevisprövning? Vad kan göras annorlunda?- Vem i synnerhet är det som utför brotten? Om en speciell grupp: Finns det någon insats mot denna grupp? - Hur ska samhället få tag på vuxna individer som ägnar sig år grooming?- Vad beror brotten på? Om en specifik faktor: Känner ni att en tillräckligt stor satsning läggs på brottsbekämpningen? Om flera faktorer: Vilka förebyggande satsningar lägger ni på att - Vad behövs göras för att minska brottsligheten? - Hur stort problem är grooming? -Hur stor del av den ekonomiska satsningen bidrar till minskningen av grooming?- Hur stor påverkan har införandet av lagen 2009 påverkat brottsligheten? - Vilka för och nackdelar har infördandet av lagen år 2009 som riktar sig mot grooming? Åter stort tack! MVH
Henrik Holmén |Hej!Lawline har som policy att inte besvara skoluppgifter. Hoppas att du finner svar på dina frågeställningar någon annanstans. Med vänlig hälsning, 

Preskriptionstid för sexualbrott mot minderåriga

2014-03-31 i Sexualbrott, 6 kap. BrB
FRÅGA |Hej. År 2002 anmälde jag en person för våldtäkt/sexuellt utnyttjade av minderårig. Men fallet lades ner, det är väl försent för att ta upp fallet igen? Eller göra något överhuvudtaget? Personen blev dömd 2010 av någon annan.
Fredrik Wiggh |Hej!Din första fråga rör preskription, dvs huruvida det är möjligt att anmäla en person trots att det gått flera år sedan händelsen inträffade. Om någonting är preskriberat innebär det att det inte längre går att väcka åtal mot en misstänkt för ett brott.Sexualbrott regleras i Brottsbalkens 6 kap, https://lagen.nu/1962:700#K6P1S1 och tiden för preskription varierar beroende på vad det är för brott som begåtts och regler om detta finns i Brottsbalkens 35 kap, https://lagen.nu/1962:700#K35P1S1.Som huvudregel är de olika preskriptionstiderna för sexualbrott mot minderåriga följande:- Våldtäkt mot barn: 10 år- Grov våldtäkt mot barn: 15 år- Sexuellt utnyttjande av barn: 10 år- Sexuellt övergrepp mot barn: 5 år- Grovt sexuellt övergrepp mot barn: 10 årReglerna om preskription skiljer sig dock när det gäller sexualbrott riktade mot barn. Enligt 35 kap 4 § 2 st BrB börjar preskriptionstiden att löpa från den dag den utsatte fyller 18 år. Av din fråga framgår inte hur gammal personen i fråga var vid tiden för det inträffade vilket gör att jag inte kan svara på om det är för sent eller ej för att kunna ta upp fallet igen. Din andra fråga rör huruvida det är möjligt att ta upp ett fall igen trots att det har lagts ner.Under vissa förutsättningar, till exempel om nya omständigheter åberopas, är möjligt att få upp ett fall till prövning igen, förutsatt att preskriptionstiden inte löpt ut. Även åklagaren beslut att exempelvis inte väcka åtal kan överklagas. Jag rekommenderar dig att omgående ta kontakt med polisen eller exempelvis åklagarmyndigheten för vidare rådgivning.Vänliga hälsningar,