Sexuellt ofredande under läkarbesök?

2017-05-20 i Sexualbrott, 6 kap. BrB
FRÅGA |Hej för ett tag sedan gjorde jag antagningsprövning för gmu och då skulle en läkare se över min kropp med kalsonger på. när vi var klara nöp han mig på låret och sa något i stil med "det var inte så mycket kött på benen". Är det faktum att läkaren tog mig på låret som att räknas som sexuellt ofredande/trakasserier?
Cecilia Lenman |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!För att en person ska ha gjort sig skyldig till sexuellt ofredande krävs att personen, på ett sätt som är ägnat att väcka obehag eller annars genom ord eller handlande, ofredar en annan person på ett sätt som är ägnat att kränka personens sexuella integritet (6 kap. 10 § brottsbalken). Detta innebär att handlingen måste ha någon form av sexuell innebörd, vilket den av omständigheterna att döma inte hade i detta fall. Kravet är inte uppfyllt om handlingen inte anses ägnad att kränka personens sexuella integritet, även om personen i det enskilda fallet känner sig kränkt av handlingen. Eftersom handlingen saknar sexuell innebörd kan man diskutera om det istället skulle kunna röra sig om ”vanligt” ofredande. För ofredande döms bl.a. den som handgripligen antastar eller medelst annat hänsynslöst beteende annars ofredar annan (4 kap. 7 § brottsbalken). Med handgripligen antastar avses ex. vissa lindrigare misshandelsfall, till exempel fall då någon avsiktligt knuffar eller sparkar en annan person eller rycker eller sliter i offrets kläder. Det är svårt att avgöra med någon definitiv säkerhet, men det tycks enligt min bedömning inte vara så att läkarens agerande når upp till den nivå som krävs för att ett agerande ska utgöra ofredande.Att läkarens handlande inte utgör ett brott innebär självklart inte att det är lämpligt av läkaren att nypa dig och uttrycka sig på det sättet. Hoppas du fick svar på din fråga!Med vänlig hälsning,

Går det att dömas för skickade nakenbilder?

2017-04-20 i Sexualbrott, 6 kap. BrB
FRÅGA |Hej! Jag undrar ifall en person kan åtalas eller dömas för det han har gjort? Personen ifråga har skickat nakenbilder mm och även uppmanat en minderårig flicka (min syster på 13 år) att skicka bilder på sig själv. Personen som gjorde detta var vid tillfället runt 18 år. Går det att polisanmäla detta? Tack på förhand!
Felix Sjöberg |Hej, och tack för din fråga!Enligt bestämmelsen i brottsbalken om sexuellt ofredande kan ett sådant brott bestå i att man "blottar sig för någon annan på ett sätt som är ägnat att väcka obehag eller annars genom ord eller handlande ofredar en person på ett sätt som är ägnat att kränka personens sexuella integritet". Att skicka nakenbilder via internet är ett (förhållandevis) nytt fenomen och inte någonting som lagstiftaren främst hade i åtanke när lagen tillkom. Däremot finns det visst stöd i praxis för att man kan dömas för gärningar som begåtts på internet eller via sms. Detsamma gäller uppmaningar som syftar till att någon annan ska skicka nakenbilder på sig själv. Det lär dessutom utgöra ett försök till utnyttjande av barn för sexuell posering, vilket också är straffbart. Ni bör därför absolut anmäla händelserna. Kom ihåg att försöka spara så mycket bildmaterial som möjligt (även om det egentligen känns bäst att ta bort dem direkt) eftersom det blir en bevisfråga för att få personen fälld i domstol.

Vad gör man vid misstänkt grooming?

2017-04-17 i Sexualbrott, 6 kap. BrB
FRÅGA |Vad gör man vid misstänkt grooming?
Sofia Nygren |Hej och tack för att du kontaktat Lawline!Grooming är en term som syftar till processen när en vuxen tar kontakt med barn i sexuellt syfte och är sedan år 2009 olagligt i Sverige. Brottet brukar kallas "kontakt med barn i sexuellt syfte" och återfinns i Brottsbalken (BrB) 6 kap. 10a§ och lyder: Den som, i syfte att mot ett barn under femton år begå en gärning för vilken straff föreskrivs i 4, 5, 6, 8 eller 10 §, träffar en överenskommelse med barnet om ett sammanträffande samt därefter vidtar någon åtgärd som är ägnad att främja att ett sådant sammanträffande kommer till stånd, döms för kontakt med barn i sexuellt syfte till böter eller fängelse i högst ett år.Om du misstänker att ett barn i din närhet utsätts för grooming bör du polisanmäla detta, eller påvisa för barnets vårdnadshavare att barnet utsatts, så att dessa kan anmäla brottet.Hoppas du fått svar på din fråga, och lycka till!

Lawline besvarar inte skolfrågor

2017-03-19 i Sexualbrott, 6 kap. BrB
FRÅGA |Hur har våldtäktslagstiftningen ändrats från 1970- idag och vad har lagstiftaren i förarbetena till lagändringarna angett för skäl till varför de behöver genomföras?
Christian Postolovski |Hej! Tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!Då din fråga inte verkar avse ett konkret juridiskt ärende får jag intrycket av att din fråga egentligen berör en skoluppgift eller en allmän fundering som du har. På Lawline besvaras endast frågor som berör konkreta juridiska ärenden t.ex. hur ett visst avtal ska tolkas eller om en person har rätt att reklamera en vara i ett visst fall. Jag kan därför inte besvara din fråga. Om du har en juridisk fråga som berör ett konkret juridiskt ärende måste jag därför hänvisa dig till att ställa en ny fråga till oss.Med många vänliga hälsningar,

Är det brottsligt att utbyta sexuella bilder på Snapchat med en 17-åring?

2017-04-23 i Sexualbrott, 6 kap. BrB
FRÅGA |Hej!Läser en kurs som behandlar straffrätt och studerar för tillfället 6 kap. brottsbalken, och fick mig en tankeställare. En person som är över 15 år är ju byxmyndig och får ha samlag med en person över 18 år, men frågan är om nedanstående kan ses som någon typ av brott?Kan en myndig person, exempelvis 23 år gammal, få straffrättsliga påföljder om denna har chattat och utbytt sexuella bilder med en person som är 17 år gammal? De sexuella anspelningarna och bilderna som har skickats mellan dem, via exempelvis Snapchat, har inte sparats och har skett på bådas initiativ.
Emelie Lövgren |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.Precis som du säger aktualiseras 6 kapitlet i Brottsbalken (BrB) och det stämmer att en person över 15 år får ha samlag med en person över 18 år.Brottsbalkens 6 kapitel innehåller flera regler som är till för att skydda barn. En sådan regel är 8§ 1 stycket, som kriminaliserar att främja eller utnyttja att ett barn medverkar i sexuell posering. Att ha utbytt sexuella bilder via Snapchat skulle alltså skulle falla under den här regeln. Dock omfattar 8§ 1 stycket bara barn under 15 år, och eftersom personen är 17 år blir det inget brott enligt 1 stycket.Enligt 8§ 2 stycket ser vi att åldersgränsen är 18 år - här omfattas alltså 17-åringen. Dock måste den sexuella poseringen typiskt sett duga för att skada barnets hälsa eller utveckling. Som exempel på vad som kan skada barnets hälsa eller utveckling är om den sexuella poseringen sker på sexklubbar mot ersättning eller om poseringen är framtvingad genom våld eller hot. Eftersom bilderna har skickats på bådas initiativ och inte verkar vara skadliga för 17-åringen är min bedömning att det inte heller skett något brott enligt den här regeln.Svaret på din fråga är alltså att det inte är brottsligt att skicka utmanande bilder på Snapchat med någon som är 17 år och 23-åringen ska alltså inte få straffrättsliga påföljder.Jag hoppas detta gav dig svar på din fråga!Med vänlig hälsning

Finns någon ansvarsfrihet för en person som utfört en sexuell handling med person under 15 år

2017-04-18 i Sexualbrott, 6 kap. BrB
FRÅGA |Kan en person under 15 år provocera, visa intima kroppsdelar och göra sexuella anspelningar utan någon som helst påföljd? För att sen flera år senare anmäla den andra parten för våldäkt men som var mellan 15-16 år gammal när brottet skall ha begåtts. Är det rimligt att personen som var över 15 skall ta hela straffet utan att motpartens beteende tas i beaktning? Till saken hör att personen som är under 15 år har blivit sexuellt utnyttjad i tidig ålder och uppvisar därför ett sexuellt avvikande beteende. Vilka straffskalor döms man efter om man är misstänkt för ett sexuellt brott som man skall ha begått när man är 15-16 år men blir anmäld och dömd först vid 20 års ålder? Har fått för mig att det skall finnas något form av "rabatt" eller är jag helt fel ute?
Mimmi Orrenius |Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! Domstolens bedömning grundar sig alltid på omständigheterna i det enskilda fallet. Vad som kommer att tillmätas betydelse i detta fall är dock svårt att besvara då mycket information saknas och man behöver en helhetsbild av vad som skett och hur det skett. Jag kan förklara vilka bestämmelser som kan bli aktuella och vad som allmänt gäller vid en en liknande situation som du beskriver.Enligt 6 kap 4 § BrB (6:4) döms den som har samlag med ett barn under femton år eller som med ett sådant barn genomför en annan sexuell handling som med hänsyn till kränkningens allvar är jämförlig med samlag, för våldtäkt mot barn till fängelse i lägst två och högst sex år. Denna bestämmelse gäller oavsett om samtycke förelegat, då ett barn under 15 år inte kan samtycka till samlag. Något krav på att våld eller tvång ska ha förekommit finns inte! Det enda som är aktuellt vid bedömningen här är om det förekommit ett samlag eller en handling som anses jämförlig med samlag. Är brottet att anse som grovt, döms gärningsmannen för grov våldtäkt mot barn till fängelse i lägst fyra och högst tio år. Vid bedömande av om brottet är grovt ska det särskilt beaktas om gärningsmannen har använt våld eller hot om brottslig gärning eller om fler än en förgripit sig på barnet eller på annat sätt deltagit i övergreppet eller om gärningsmannen med hänsyn till tillvägagångssättet eller barnets låga ålder eller annars visat särskild hänsynslöshet eller råhet. Viktigt här är att paragrafen 6:4 ska läsas tillsammans med 6 kap 5 § som i sin tur ska läsas tillsammans med 6 kap 14 § i BrB. 6 kap 5 § BrB (6:5) lyder: Är ett brott som avses i 4 § första eller andra stycket med hänsyn till omständigheterna vid brottet att anse som mindre allvarligt, döms för sexuellt utnyttjande av barn till fängelse i högst fyra år. Denna paragraf tillämpas restriktivt och ska fånga upp de fall där det anses som orimligt att döma till våldtäkt mot barn. Omständigheter som i princip ska föreligga och tillmäts betydelse vid bedömningen är: - Fullständig frivillighet och ömsesidighet förelåg vid den sexuella handlingen- Parterna var nära varandra i ålder - Barnet är nära 15 årsgränsen – ju längre ifrån gränsen desto strängare bedömning måste göras. - Barnets mognad Förarbetena till lagtexten anger som exempel fall där två personer, varav den ena är strax under 15 år, frivilligt har samlag med varandra. En sådan handling skulle i så fall hamna under 6:5 BrB och istället klassas som sexuellt utnyttjade av barn. Det finns också handlingar som klassas som sexuellt övergrepp mot barn, se 6 kap 6 § BrB. Om en handling omfattas av 6:5 BrB eller 6:6 BrB (även 6:8 eller 6:10 BrB) finns en möjlighet till ansvarsfrihet för gärningsmannen enligt 6 kap 14 § BrB. Jag tror att det är den här bestämmelsen du syftar på i din fråga. Ansvarsfrihet gäller om det är uppenbart att handlingen inte har inneburit något övergrepp. Bestämmelsen ska tillämpas med stor försiktighet. "Uppenbart" är ett starkt rekvisit. Barnet ska ha deltagit i den sexuella handlingen helt frivilligt. Vad som är avgörande vid denna bedömning är: 1. Ringa skillnad i ålder/utveckling - barnet ska vara nära 15 år i ålder och den som begått gärningen bör bara vara obetydligt äldre eller kommit obetydligt längre i sin mognad. 2. Omständigheterna i övrigt. De omständigheter som tillmäts betydelse här är bland annat:- God och nära relation mellan parternaOm de rekvisit som paragrafen uppställer uppnås gäller ansvarsfrihet, det vill säga gärningsmannen går fri från ansvar.Vidare finns en bestämmelse i 6 kap 13 § som lyder: Till ansvar som i detta kapitel är föreskrivet för en gärning som begås mot någon under en viss ålder skall dömas även den som inte insåg men hade skälig anledning att anta att den andra personen inte uppnått den åldern. Enligt denna kan en person som inte hade skälig anledning att anta barnets rätta ålder gå fri från ansvar. Denna bestämmelse tillämpas dock med stor försiktighet. Alla sexualbrott återfinns i 6 kap BrB. Där kan du läsa om andra sexualbrott mot barn, ex 6:8 och 6:9 BrB. Några rättsfall du kan studera som berör 6 kap 14 § BrB (det vill säga den ansvarsfrihets-paragraf som jag tror du syftar på) är följande: NJA 2007 s 201RH 2010:24NJA 2012 s 564RH 2013:12Hoppas svaret varit till din hjälp Med vänlig hälsning

Beviskravet för våldtäktsdom

2017-04-14 i Sexualbrott, 6 kap. BrB
FRÅGA |Hej!Jag undrar hur beviskravet ser ut i våldtäcktsmål. Vad är det som krävs för att bevisa en våldtäckt och var går gränsen för våldtäckt? Har läst om många fall där tillräcklig bevisning finns enligt offret men åndå har den misstänkta inte dömnts. Vad beror detta på?
Helin Ali |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!I brottmål ligger bevisbördan på åklagaren. Beviskravet för en fällande dom är i alla brottmål att det ska vara ställt utom rimligt tvivel att den tilltalade har begått den brottsliga gärningen. Först då kan den tilltalade fällas som skyldig till brottet.Vad som ovan har sagts gäller i alla brottmål, och därmed även våldtäktsmål. Beviskravet för en fällande dom i ett våldtäktsmål är alltså detsamma som beviskravet i övriga brottmål.Beviskravet att det ska vara ställt utom rimligt tvivel att den tilltalade har begått det aktuella brottet innebär att det måste föreligga tillräcklig bevisning och utredning för att det inte ska föreligga några tveksamheter om den tilltalades skuld.Med tanke på att det i våldtäktsmål ofta kan föreligga svårigheter att förebringa tillräcklig utredning och bevisning som visar den tilltalades skuld kan det anses att antalet friande domar i dessa mål är många. Däremot är beviskravet som sagt detsamma.Jag hoppas att detta hjälpte till att besvara din fråga!Vänligen,

Kan en myndig person som skickar nakenbilder till en 17-åring dömas för något brott?

2017-01-05 i Sexualbrott, 6 kap. BrB
FRÅGA |Hej!Jag har tänkt på en intressant juridisk fråga som är allt intressantare i dagens läge, när vi använder allt fler sociala medier (speciellt Snapchat). Om två personer som är i ett förhållande skickas massa nakenbilder till varandra via Snapchat, utan att det handlar om tvång eller något annat, kan den ena personen i fråga ändå dömas för något brott ifall den ena personen är 18 år medan den andra är 17 år. Är åldersskillnaden för liten?
Marcus Bäckström |Hej!Först och främst tack för att du valt att ställa din fråga till oss på Lawline. Du får gärna efterfråga kompletterande upplysningar i kommentatorsfältet om du anser att mitt svar på någon punkt är ofullständigt.Din fråga aktualiserar bestämmelserna i 6 kap. brottsbalken (som behandlar sexualbrott). Paragrafhänvisningar avser fortsättningsvis detta kapitel.Enligt 4 § ska den som har samlag med ett barn under 15 år, eller genomför en handling som är att likställa med samlag, dömas för våldtäkt mot barn. En grundförutsättning för detta brott, som får sägas vara det allvarligaste i kapitlet, är således att barnet inte bara är omyndigt utan även under 15 år. Följaktligen är det inte brottsligt för en 25-åring att ha samlag med en 17-åring om detta sker på frivillig basis.Logiskt nog gäller detsamma i en situation där två individer utbyter bilder med varandra av sexuell karaktär. Enligt 8 § ska den, som främjar eller utnyttjar ett barn under 15 år utför eller medverkar i sexuell posering, dömas för utnyttjande av barn för sexuell posering. Är personen som skickar bilden mellan 15 och 18 år kan straffansvar uppkomma för mottagaren om ”poseringen är ägnad att skada barnets hälsa eller utveckling” (2 st. samma paragraf).Det enkla svaret på din fråga blir därmed att det ur ett straffrättsligt perspektiv är helt oproblematiskt att två personer som är över 15 år gamla skickar utmanande Snapchat-bilder till varandra frivilligen. Undantag gäller som sagt om poseringen riskerar att skada barnets hälsa eller utveckling (vilket ingenting tyder på i din frågeställning).Det kan tilläggas att fenomenet med s.k. ”hämndporr” på senare tid väckt viss uppmärksamhet, vilket kan tänkas ge upphov till straffrättsliga konsekvenser av annat slag. Är du nyfiken även på detta är du välkommen att återkomma till oss med en ny fråga i ämnet.Med vänlig hälsning,