Lawline besvarar inte skolfrågor

2017-03-19 i Sexualbrott, 6 kap. BrB
FRÅGA |Hur har våldtäktslagstiftningen ändrats från 1970- idag och vad har lagstiftaren i förarbetena till lagändringarna angett för skäl till varför de behöver genomföras?
Christian Postolovski |Hej! Tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!Då din fråga inte verkar avse ett konkret juridiskt ärende får jag intrycket av att din fråga egentligen berör en skoluppgift eller en allmän fundering som du har. På Lawline besvaras endast frågor som berör konkreta juridiska ärenden t.ex. hur ett visst avtal ska tolkas eller om en person har rätt att reklamera en vara i ett visst fall. Jag kan därför inte besvara din fråga. Om du har en juridisk fråga som berör ett konkret juridiskt ärende måste jag därför hänvisa dig till att ställa en ny fråga till oss.Med många vänliga hälsningar,

Fråga om hot om att sprida nakenbilder och polisanmälan

2016-12-28 i Sexualbrott, 6 kap. BrB
FRÅGA |Min flickvän har haft en tidigare relation med en kille som har nakenbilder på henne, och han och hans nuvarande flickvän har visat andra bekanta dom bilderna, Och han hotar med att sprida dom till alla hon känner, vad kan man göra? Är det brottsligt?
Johanna Matsdotter |Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Det absolut viktigaste man ska göra när man blivit utsatt för något som känns jobbigt är att man polisanmäler detta. Så som du skriver handlar det i ert fall om att din flickväns före detta kille (hädanefter kallad A) visar och hotar att sprida nakenbilder på henne vilket såklart är en fruktansvärt jobbig situation. I ert fall skulle jag därför först och främst råda er att polisanmäla. När man blivit utsatt för något är det bra om man anmäler till polisen så snabbt som möjligt och att man försöker säkra den bevisning som finns om eventuellt brott. I ert fall kanske det finns sms- eller chattkonversationer som är sparade där hoten eller andra meddelanden framgår och som ni kan ta en skärmdump av och visa polisen. Trots att det kan kännas jobbigt att ha kvar ett hotfullt meddelande är det viktigt att inte radera mejlet eller inlägget. Skulle det bli rättegång är det även bra om någon, exempelvis du som skickat in frågan, har kollat på skärmdumparna innan och kan vittna om att de inte blivit manipulerade och kan styrka trovärdigheten av dem. När det sedan gäller frågan huruvida de handlingar som A begått är brottsliga eller ej så är det upp till domstolen att värdera den bevisning som finns och därefter avgöra målet. I sammanhanget finns det ett rättsfall som nyligen avgjorts som möjligen liknar er situation och därmed är relevant att nämna. I målet blev en kille åtalad i Tingsrätten för försök till sexuellt tvång efter att, via en sms-konversation, ha hotat en tjej att sprida nakenbilder på henne om hon inte gick med på att ha samlag med honom. Parterna hade tidigare varit ett par. Den åtalade blev dömd för försök till sexuellt tvång i Tingsrätten men Hovrätten ändrade sedan domslutet och han blev istället dömd till sexuellt ofredande. Anledningen till att det blev olika utgångar i de olika instanserna har att göra med den bedömning av gärningsmannens uppsåt som gjordes i förhållande till varje brottsbeskrivning och de rekvisit som krävs för att ett brott skall anses vara begånget. Med andra ord är det omöjligt för mig att säga vilket brott som A skulle kunna ha begått enbart genom att läsa din fråga men sannolikheten för att A faktiskt har begått ett brott är stor. Men oavsett vilket brott A har gjort sig skyldig till är det viktigt att ni polisanmäler och säkrar bevisning, om det finns någon sådan. Det är nämligen först när en polisanmälan har gjorts som polisen kommer att besluta om en brottsutredning skall inledas och endast när förundersökningen är klar som åtal kan väckas och rättegång inledas gentemot A. Jag hoppas att detta gav dig svar på dina frågor men behöver du mer hjälp kan du boka tid hos en erfaren jurist som är specialiserad på straffrätt. Du kan boka tid direkt på http://lawline.se/boka alternativt klicka på knappen till höger!

Preskription för sexualbrott mot minderåriga

2016-12-22 i Sexualbrott, 6 kap. BrB
FRÅGA |Jag blev utsatt för sexuella övergrepp av vår husläkare mellan 1993-1997 och undrar om det är försent att dömma honom? Han blev dömd och fick fängelse för liknande runt millenieskiftet men då bodde jag utomlands. Jag var runt 10 år när han började. Vill gärna göra upp med det förgångna.
Frida Karlsson |Hej!Tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!Som du säger så finns det begränsningar för inom vilken tid ett åtal kan väckas. Om det har gått för lång tid sedan brottet begicks säger man att brottet har preskriberats. Preskriptionstiden varierar beroende på vilket brott det är frågan om och brottets straffskala. Beroende på vad som har hänt i ditt fall kan olika brott vara aktuella men en utgångspunkt kan vara ett av de grövsta sexualbrotten mot minderåriga: grov våldtäkt mot barn. Enligt 6 kap 4 § 3 st brottsbalken (här) är straffskalan då fängelse i fyra till tio år. Av 35 kap 1 § 4 p brottsbalken (här) kan då utläsas att preskriptionstiden är 15 år. Preskriptionstiderna för sexualbrott mot minderåriga kan sammanfattas på följande sätt:Grov våldtäkt mot barn: 15 årVåldtäkt mot barn: 10 årSexuellt utnyttjande av barn: 10 årGrovt sexuellt övergrepp mot barn: 10 årSexuellt övergrepp mot barn: 5 årReglerna om preskription skiljer sig dock när det är fråga sexualbrott som begåtts mot minderåriga. Enligt 35 kap 4 § 2 st brottsbalken (här) börjar preskriptionstiden att löpa från den dag då den som blivit utsatt fyller 18 år. Din exakta ålder vid tillfällena och vilket brott som begåtts är därför avgörande för huruvida åtal kan väckas eller inte.Med vänliga hälsningar,

Stängas av från kontaktsida för att ha erbjudit ersättning för sex

2016-10-29 i Sexualbrott, 6 kap. BrB
FRÅGA |Hej, Min fråga är kring vad som krävs för att dömas till försök till köp av sexuella tjänster. Exempelvis på scenario:En man chattar på en kontaktsida på nätet där han skriver till en medlem "jag skulle kunna tänka mig erbjuda $ för sex med dig". Ingen konversation inleds då mannen inte får något svar, han skriver inte heller något mer.Ett dygn senare stängs personen av från forumet med motiveringen "erbjuder ersättning för sexuella tjänster". Min fråga är om detta kan anses vara tillräckligt att bli dömd för? Mannen själv skulle förövr neka och hävda att det var ett "skämt" eller utav nyfikenhet. Mvh,
André Kalldal |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! Straff för köp av sexuella tjänster regleras i brottsbalkens 6 kap. 11 §. Där säger man att det är den som skaffar sig en tillfällig sexuell förbindelse mot ersättning, som döms. Paragrafen förutsätter att den som är motpart till erbjudaren, dvs. i ditt fall medlemmen som får erbjudandet, är över 18 år, vilket jag förutsätter då inget annat angetts i din fråga. För att dömas till försök, tar vi härledning ur förarbetet till den lag paragrafen tidigare var stiftad i, Lagen om förbud mot köp av sexuella tjänster, (prop. 1997/98:55 s. 137), ur vilket vi kan utläsa att försökspunkten borde anses vara uppnådd när ett erbjudande om ersättning har lämnats. I paragrafens tidigare lydelse har detta tillämpats i RH 2002:16 där förfarandet visserligen gått längre än det du beskriver. Erbjudaren och motparten hade kommit överens om en ersättning och var på väg för att fullfölja det, men blev stoppade av polis. Då ansåg man att försök förelegat. Vad gäller din situation har vi ett annorlunda scenario. Närmast liggande är sannolikt ett mål som har testats i Svea hovrätt där omständigheterna hade inslag av erotik och att man därpå hänvisade att erbjudaren försökte fullborda den sexuella förbindelsen, men även här stoppades och dömdes för försök. Det framgår inte vilken sorts kontaktsida det är, eller i vilken omfattning mannen skrev meddelandena i. Om mannen aktivt chattade om ämnet med andra medlemmar, skulle kunna tänkas att det inte läggs lika stor vikt vid att just den här medlemmen inte svarat på anbudet. Det är svårt att ge ett mer exakt svar utan fler omständigheter, men sannolikt är det inte tillräckligt att dömas straffrättsligt för. Vad gäller att mannen stängts av från kontaktsidan är en annan sak. I huvuddelen av alla internetbaserade forum måste du acceptera deras medlemsvillkor för att få tillgång till själva forumet. I dessa finns oftast villkor som innebär att forumsansvariga förbehåller sig rätten att utesluta medlemmar som efter deras egna bedömningar bryter mot medlemsvillkoren. Det är sannolikt detta som skett i ditt scenario och inget fel har i sådana fall begåtts av kontaktsidan. Hoppas du fått lite mer klarhet i din fundering. Med vänlig hälsning,

Kan en myndig person som skickar nakenbilder till en 17-åring dömas för något brott?

2017-01-05 i Sexualbrott, 6 kap. BrB
FRÅGA |Hej!Jag har tänkt på en intressant juridisk fråga som är allt intressantare i dagens läge, när vi använder allt fler sociala medier (speciellt Snapchat). Om två personer som är i ett förhållande skickas massa nakenbilder till varandra via Snapchat, utan att det handlar om tvång eller något annat, kan den ena personen i fråga ändå dömas för något brott ifall den ena personen är 18 år medan den andra är 17 år. Är åldersskillnaden för liten?
Marcus Bäckström |Hej!Först och främst tack för att du valt att ställa din fråga till oss på Lawline. Du får gärna efterfråga kompletterande upplysningar i kommentatorsfältet om du anser att mitt svar på någon punkt är ofullständigt.Din fråga aktualiserar bestämmelserna i 6 kap. brottsbalken (som behandlar sexualbrott). Paragrafhänvisningar avser fortsättningsvis detta kapitel.Enligt 4 § ska den som har samlag med ett barn under 15 år, eller genomför en handling som är att likställa med samlag, dömas för våldtäkt mot barn. En grundförutsättning för detta brott, som får sägas vara det allvarligaste i kapitlet, är således att barnet inte bara är omyndigt utan även under 15 år. Följaktligen är det inte brottsligt för en 25-åring att ha samlag med en 17-åring om detta sker på frivillig basis.Logiskt nog gäller detsamma i en situation där två individer utbyter bilder med varandra av sexuell karaktär. Enligt 8 § ska den, som främjar eller utnyttjar ett barn under 15 år utför eller medverkar i sexuell posering, dömas för utnyttjande av barn för sexuell posering. Är personen som skickar bilden mellan 15 och 18 år kan straffansvar uppkomma för mottagaren om ”poseringen är ägnad att skada barnets hälsa eller utveckling” (2 st. samma paragraf).Det enkla svaret på din fråga blir därmed att det ur ett straffrättsligt perspektiv är helt oproblematiskt att två personer som är över 15 år gamla skickar utmanande Snapchat-bilder till varandra frivilligen. Undantag gäller som sagt om poseringen riskerar att skada barnets hälsa eller utveckling (vilket ingenting tyder på i din frågeställning).Det kan tilläggas att fenomenet med s.k. ”hämndporr” på senare tid väckt viss uppmärksamhet, vilket kan tänkas ge upphov till straffrättsliga konsekvenser av annat slag. Är du nyfiken även på detta är du välkommen att återkomma till oss med en ny fråga i ämnet.Med vänlig hälsning,

Under vilka förutsättningar kan man dömas för våldtäkt?

2016-12-25 i Sexualbrott, 6 kap. BrB
FRÅGA |Hej, ska göra en lång historia kort...jag hade ett one night stand för snart 3 månader sedan som på hennes initiativ bestod mest på anal sex....jag trodde vi båda uppskattade denna kvällen.... gav telefon nummer på morgonen å frågade om hon ville ha frukost... allt var fridens... men hon skulle jobba så det hade hon inte tid med... ok tänkte jag.3 dagar senare fick jag ett sms där hon skriver att jag våldtagit henne, jag bad henne förklara sig... Jag ska visst ha förstört hon säger hon... jag har sakt till henne om jag nu råkat skada henne på något sätt, så är det en ren olyckshändelse... jag har även frågat henne och fått det bekräftat av henne att det inte varit något tvång eller våld inblandat, hon visste att hon kunde avbryta när som helst... så som det ska vara...Jag förstår verkligen inte... det ända hon säger är att jag inte lyssnade på henne vilket jag menar att jag gjorde...Allt detta har jag på sms från henne..Samlaget slutfördes aldrig pga mig...Hon säger nu att hon inte ska anmäla mig men vill att jag betalar ca 1000kr för medecin å läkarkostnader, så ska hon glömma mig å hela saken.... jag betalar gärna om det nu är så att jag av en olyckshändelse skadat henne på något sätt...vilket jag skulle ha gjort för vem som helst i vilken sitiuation som helst om jag råkat skada någonMen om jag gör det är det som att erkänna att jag våldtagit henne, kan det användas emot mig? Jag vill bara få det överstökat... så jag kan leva igen...
Cecilia Lenman |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!För att du ska få klarhet i vad som krävs för att någon ska dömas för våldtäkt redogör jag först och främst för förutsättningarna för detta på ett mer allmänt plan. Brott brukar sägas ha två sidor; en objektiv och en subjektiv sida. Båda dessa sidor måste vara uppfyllda för att ett brott kan anses vara begånget och jag har därför valt behandla dessa i två skilda rubriker.Den objektiva sidanDen objektiva sidan är den handling som gärningspersonen företagit, vilken måste stå i överensstämmelse med lagtextens beskrivning av brottet. Brottet våldtäkt regleras i 6 kap. 1 § brottsbalken (här) och kan begås på olika sätt. I bestämmelsens första stycke föreskrivs att den som genom misshandel eller annars med våld eller genom hot om brottslig gärning tvingar en person till samlag eller till att företa eller tåla en annan sexuell handling som med hänsyn till kränkningens allvar är jämförlig med samlag döms för våldtäkt. Det krävs alltså att man antingen genom (1) misshandel eller annars genom våld (i detta innefattas bl.a. knytnävsslag men även lindrigare former av våld, som att ex. hålla fast någon eller dra i personens kläder eller armar) eller genom (2) hot om brottslig gärning (ex. hot om misshandel) tvingar person till samlag eller jämförlig sexuell handling. Vad som utgör en jämförlig handling är bl.a. analsex, men det krävs alltså att handlingen tvingas fram på något av ovanstående sätt. I paragrafens andra stycke framgår att även en person som genomför ett samlag eller en sexuell handling som är jämförlig med samlag genom att otillbörligt utnyttja att personen på grund av medvetslöshet, sömn, allvarlig rädsla, berusning eller annan drogpåverkan, sjukdom, kroppsskada eller psykisk störning eller annars med hänsyn till omständigheterna befinner sig i en särskilt utsatt situation kan dömas för våldtäkt. Den subjektiva sidanDen andra sidan av brottet är den subjektiva sidan vilken innebär att gärningspersonen måste haft uppsåt till handlingen som ligger till grund för brottet. Att man har uppsåt innebär som du kanske vet att man medvetet företar en handling för att åstadkomma en viss effekt. Man kan ju ex. råka åsamka en person en kroppsskada, men är det en ren olyckshändelse vore det givetvis orimligt att personen dömd för misshandel - den objektiva sidan av brottet är i ett sådant fall uppfylld men inte den subjektiva. För att dömas för våldtäkt måste man alltså ha haft uppsåt till handlingen som ligger till grund för brottet, ex. att genom hot om våld genomföra samlag med annan. Sammanfattning Utifrån din beskrivning av händelsen tycks inte finnas tillräckligt stöd för att anse att du gjort dig skyldig till våldtäkt. Jag har dock utgått från väldigt knapphändig information och vid en ev. rättegång kommer givetvis en omfattande utredning att ha ägt rum och det är åklagarens uppgift att bevisa att du både handlat på ett sätt som objektivt sätt utgör våldtäkt (eller annat sexualbrott), men även att du hade uppsåt. Det tycks vara så att ni har olika uppfattning om exakt vad som hände den aktuella tidpunkten och det är ytterst en bevisfråga. Väljer tjejen att inte anmäla kommer det dock med största sannolikhet aldrig att bli någon rättegång. Du har i dagsläget ingen skyldighet att betala de 1 000 kr som hon kräver, men du kan givetvis välja att hjälpa henne med denna kostnad mot bakgrund av att du anser att det som hänt visserligen var en ren olyckshändelse men att du, som i vilken annan olyckshändelse som helst, vill hjälpa till. Som jag ser det är detta en högst rimlig förklaring som inte skulle innebära att du på något sätt erkänner din skuld i en våldtäkt. Hoppas du fått svar på din fråga!Med vänlig hälsning,

Köp av sexuell posering via webbkamera, är det olagligt?

2016-10-31 i Sexualbrott, 6 kap. BrB
FRÅGA |Hej. Jag var i kontakt med en camshow tjej och frågade henne på skype om hon hade tid. Hon svarade några dagar senare ja nu har jag tid. Jag svarade jag har ej pengar att köpa en show för nu. Och jag bad henne visa att hon verkligen fanns så man inte blev lurad. Då sa hon ja men då måste du köpa. Jag hann inte ens svara på det och tänkte säga återigen jag har inga pengar nu. Men då ringde hon upp mig 4 sekunder och sen la jag på eller det bröts varken såg eller hörde nånting. Och efteråt skriver hon nu måste du betala annars gör jag en polisanmälan på dig?Har jag gjort nått fel? Jag är extremt rädd och nervös för jag gjort nått fel och vill inte bli polisanmäld. :/ Hoppas på snabbt svar. Mvh
Arash Ghavamnejad |Hej! Tack för att du vänder dig till oss på Lawline. Din fråga kan få olika svar, beroende på hur gammal personen i fråga är som utför den sexuella "showen" bakom kameran. Vid brottet "köp av sexuell tjänst" krävs det först och främst att det sker en tillfällig sexuell förbindelse mot ersättning, se Brottsbalken (BB) 6 kap 11§. För brott krävs det alltså att det mot utbyte av ersättning erbjuds och utförs ett tillfälligt sexuellt samlag eller annan jämförbar sexuell handling. Till detta brott räknas INTE nakenposering, striptease eller nakensällskap. Det innebär att det i regel är lagligt att köpa en s.k. "webcam show" där en person poserar naket. Däremot kan den som främjar eller utnyttjar att barn under 15 år utför eller medverkar till en sexuell posering, göra sig skyldig till "utnyttjande av barn för sexuell posering" se BB 6 kap 8§. - Främja: Att personen till barnets förfogande upplåter en lägenhet eller lokal och därmed möjliggör eller underlättar för barnet att sexuellt posera. - Utnyttjar: Kan vara att man utnyttjar poseringen genom att man har en ekonomisk vinning av det, men även att man får andra fördelar av detta omfattas av brottet. Detta gäller även när man främjar eller utnyttjar barn från 15 år men inte fyllda 18 år, om poseringen är ägnat att skada barnets hälsa eller utveckling. Att förmå ett barn till att inför webbkamera utföra sexuella ting på sig själv kan också utgöra "sexuellt övergrepp mot barn". I NJA 2015 s. 501 tog domstolen upp frågan om en person kan genomföra en sexuell handling enligt 6:6 BrB utan att själv delta i handlingen. En tjugoårig man hade förmått en tolvårig flicka att via datorns webbkamera smeka sig på sina bröst och onanera inför honom. Enligt HD innefattade detta ett handlande av 20 åringen som var ett straffbart handlande enligt bestämmelsen om sexuellt övergrepp mot barn i 6:6 BrB.De brott som redogjorts i ovan är även kriminaliserade vid det s.k. "försöksstadiet". Dvs. om brottet inte fullbordas så kan man dömas för försök till brottet, se BB 6 kap 15§. Min redogörelse i ovan är till syfte att ge dig en översiktlig bild av när främjandet eller utnyttjande av sexuell posering eller att förmå någon till sexuell posering skulle kunna vara brottsligt. Som du kan läsa dig fram så har lagstiftaren under vissa omständigheter valt att kriminalisera "cam-show fall" där ett barn under 18 år är iblandad. Jag utgår från att personen i din situation är en vuxen människa som skulle utföra en sådan s.k. "webcam show" som aldrig blivit av. I så fall har du inte begått ett brott, inte ens om du betalar för en sådan show och inte ens om showen faktiskt blir av.Personen i fråga har nu hotat dig med en polisanmälan, och eftersom du inte begått en brottslig gärning så kommer personen heller inte ha framgång med en polisanmälan. Du bör därför inte oroa dig. Som jag tidigare nämnt utgår jag ifrån att personen inte är under 18 år. Men även om personen hade varit under 18 år, kan du omöjligen kunnat veta hur gammal personen var när du frågade om en "webcam show", eftersom denna inte visat en bild på vem hon är (Om det nu ens är en hon). Därmed har du heller inte kunnat göra dig skyldig till något försök av de brott (Där barn under 18 år är inblandade) som jag redogjort innan, eftersom det brister i ditt uppsåt. En åklagare hade i ett fall som detta, om det handlade om ett barn, troligtvis haft mycket svårt att bevisa att du haft viljan av att låta ett barn posera inför en kamera, eftersom du aldrig sett personen i fråga.Hoppas du fått svar på din fråga. Vänligen,

Skillnad mellan grov våldtäkt och våldtäkt av normalgraden

2016-10-12 i Sexualbrott, 6 kap. BrB
FRÅGA |Varför finns det två olika sorters vådtäkt: Våldtäkt och grov våldtäkt? I min tankevärd är en våldtäkt alltid en våldtäkt oavsätt hur den är utförd,om man sen använder hot med vapen eller våld borde det väl bli en egen brottsrubricering som ska dömas för sig!?
Adrian Nylén |Hej!Våldtäktsbestämmelserna återfinns i 6:e kapitlet Brottsbalken (BrB).Enligt 6:1 § 1 st BrB dömes den som: "...genom misshandel eller annars med våld eller genom hot om brottslig gärning tvingar en person till samlag eller till att företa eller tåla en annan sexuell handling som med hänsyn till kränkningens allvar är jämförlig med samlag, döms för våldtäkt".Våldtäkten anses enligt 6:1 § 4 st BrB som grov om:"... våldet eller hotet varit av särskilt allvarlig art eller om fler än en förgripit sig på offret eller på annat sätt deltagit i övergreppet eller om gärningsmannen med hänsyn till tillvägagångssättet eller annars visat särskild hänsynslöshet eller råhet".Det kan därmed konstaterats att brottsrubriceringen är beroende av våldsbedömningen. Hade det inte skett någon våldsbedömning hade det inte heller kunnat avgöras huruvida brottet räknats som grovt eller inte. Brottsrubriceringen är alltså inte uppbyggt på ett sätt som tillåter en separat bedömning mellan själva våldtäkten och grovheten av våldet, utan dessa måste bedömas tillsammans.Hoppas detta besvarat din fråga!