Gränsen för våldtäkt mot barn

2015-06-21 i Sexualbrott, 6 kap. BrB
FRÅGA |Hej!Jag undrar om det finns något som enligt svensk lag förbjuder samlag mellan t.ex en 15 åring och en 25 åring? Det måste det väl finnas?
Soroosh Parsa |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! I 6 kap. 4 § brottsbalken (1962:700) sägs det att:Den som har samlag med ett barn under femton år eller den som har samlag med ett barn som fyllt femton år men inte arton år och som är avkomling till gärningsmannen eller står under fostran av eller har ett liknande förhållande till gärningsmannen, eller för vars vård eller tillsyn gärningsmannen ska svara på grund av en myndighets beslut, döms för våldtäkt mot barn till fängelse i lägst två och högst sex år.Det är alltså inte olagligt för en 25-åring att ha samlag med en 15-åring under förutsättning att dessa inte har en sådan relation som avses ovan, det vill säga exempelvis om 25-åringen är 15-åringens förälder eller om 15-åringen står under dennes fostran eller liknande. Gränsen för våldtäkt mot barn går därmed normalt vid 15 år.Nedan hittar du lagen som jag har hänvisat till i mitt svar.Brottsbalken 6 kap. 4 §.Hör gärna av dig om du har fler frågor.Vänligen,

Sexuellt ofredande att fotografera i vårdsyfte?

2015-06-09 i Sexualbrott, 6 kap. BrB
FRÅGA |Jag ska hjälpa en vårdtagare till toaletten. Förflyttningen sker från sovrummet med hjälp av en lift till en hygienstol som sedan körs in i badrummet. Då vårdtagaren är placerad i hygienstolen så påstår hon att hon ej sitter tillräckligt långt in och ber mig att ändra hur hon sitter. Detta sker om & om igen trots att hon satt så långt in hon kunde, Hela tiden så hotar hon med att anmäla mig om jag inte gör som hon säger. Efter många förflyttningar i hygienstolen så kommer jag till insikten att vårdtagaren inte vill ta emot information från mig och om hon inte får bekräftelse om att hon sitter rätt så kommer hon att göra på sig i sovrummet. För att undvika detta så meddelar jag vårdtagaren att jag kan visa att hon sitter rätt med hjälp av ett foto, då ser hon med egna ögon hur hon sitter och behöver inte förlita sig på mig, som hon inte litar på. Jag frågar vårdtagaren om hon vill att jag gör det, hon svarar om jag inte gör det så kommer hon anmäla mig. Så ja fotar hennes rygg uppifrån ner då hon sitter i hygienstolen, inga intima delar syns på fotot och det går inte att identifiera hennes person, jag visar henne bilden som visar hur mycket kant som fanns kvar på hygienstolen. Efter att ha sett att hon satt rätt så accepterar hon det och jag raderar fotot framför hennes ögon. Nu är jag polis anmäld för sexuellt ofredande för att ha fotat hennes anus & vulva. Jag har blivit delgiven om att förundersökningen är klar & ska skickas till åklagare, Vad ska jag göra?
Emilia Larson |Hej,Tack för att du ställer din fråga till oss på Lawline.Av din fråga framgår inte om vårdtagaren är över eller under 15 år och därför går jag igenom både sexuellt ofredande enligt brottsbalken 6 kapitlet 10 § första stycket som gäller om vårdtagaren är under 15 år och enligt andra stycket som gäller om vårdtagaren är över 15 år. Om vårdtagare är under 15 år innebär brottsbeskrivningen att gärningsmannen ”sexuellt berör ett barn under femton år eller förmår barnet att företa eller medverka i någon handling med sexuell innebörd”. För ansvar krävs att handlingen ska ha en klar och för en vuxen tydlig sexuell prägel. Det har inte din situation som du har beskivit den. Om det är en ung person låter det inte troligt att det skulle vara fråga om sexuellt ofredande. Den andra situationen innebär att gärningsmannen ”annars genom ord eller handlande ofredar en person på ett sätt som är ägnat att kränka personens sexuella integritet”. Detta brott kan även begås mot vuxna. Det är inte ett brott bara för att en person känner sig kränkt utan om handlingen med hänsyn till omständigheterna inte var menad att kränka personens sexuella integritet så uppfylls inte kravet och det skulle således inte vara ett brott. Det som sker mot ett barn kan vara en sexuell handling medans samma gärning mot en vuxen person kanske inte är en sexuell handling. Sexuellt ofredande handlar snarare om att till exempel kortvarigt röra annans könsorgan eller bröst. Något liknande har inte skett här eftersom att det bara är en bild. I ett rättsfall där en femtonårig pojke fotograferade en klasskamrats könsorgan kunde han inte dömas för sexuellt ofredande eftersom att han saknade uppsåt att kränka kompisens sexuella integritet. Det gäller även i din situation. För brott enligt både första och andra stycket krävs att du skulle haft ett uppsåt att kränka den sexuella integriteten, i ditt fall finns det inte något av sexuell karaktär så därför ska du inte straffas. Jag vet inte hur bevisningen ser ut eller vad förundersökningen har visat därför föreslår jag att du kontaktar en jurist som kan hjälpa dig vid en eventuell förhandling. Först föreslår jag dock att du försöker reda ut om det blir något åtal. Först efter det behöver du börja fundera på att ta ytterligare hjälp. Hoppas att det gav svar på din fundering. Om det är något som fortfarande är oklart är du välkommen att återkomma till mig.

Brott enl. 4 kap., 5 kap. och 6 kap. brottsbalken

2015-03-18 i Sexualbrott, 6 kap. BrB
FRÅGA |Hej,Jag har i mitt förra förhållande utsatts för psykisk misshandel. Det hela började med ett enormt kontrollbehov från min partners sida för att sedan övergå till verbala kränkningar gällande mitt utseende, personlighet, hur jag skötte hemmet, personliga åsikter osv. Undertiden fanns även en "sexplikt" där jag, trots en skada från förlossningen, var tvungen att tillfredsställa honom sexuellt minst en gång i veckan. Allt detta ledde till en depression hos mig som i sin tur utvecklades till återkommande panikattacker och ständig ångest. Nu, 1,5 år sedan förhållandet tog slut, får jag fortfarande dessa attacker och ångest vilket har lett till att jag inte klarat av att sköta jobb eller ha ett fungerande socialt liv. Vi har ett barn ihop med gemensam vårdnad och kan därför inte bryta kontakten med honom. Detta försvårar mitt tillfrisknande då det är i samband med att vi har kontakt som mina attacker utlöses. Vad säger lagen om psykisk misshandel som lett till paniksyndrom och PTSD?
Mustafa Sheikh Abdi |Hej,Tack för din fråga!De verbala kränkningarna kan utgöra brotten ofredande eller förolämpning enligt 4:7 brottsbalken (BrB) respektive 5:3 BrB.Ofredande - 4:7 BrBI de flesta fallen faller kränkande uttalanden under 5:3 BrB, men ofredande kan föreligga om handlingen med hänsyn till omständigheterna innefattat en kännbar fridskränkning för den brottsutsatte.Förolämpning - 5:3 BrB Den som smädar annan genom kränkande tillmäle eller beskyllning eller genom annat skymfligt beteende mot honom, dömes för förolämpning. Förolämpning föreligger när någons handlingar är ägnade att såra en annan persons självkänsla. När jag utgår ifrån informationen du angav anser att jag hans handlande uppfyller kriterierna för förolämpning.Brott enligt. 6 kap. BrBDet kan inte sägas med säkerhet hur hans handlingar kommer bedömas, det beror helt på omständigheterna vid tidpunkten för handlingarna. Jag kommer nedan redogöra för brotten som kan vara aktuella.Att han tvingar dig att tillfredsställa honom kan utgöra brott enligt 6 kap. BrB. Enligt 6:1 BrB döms den som genom misshandel eller annars med våld eller hot om brottslig gärning tvingar en person till samlag eller till att företa eller tåla en annan sexuell handling (som är jämförlig med samlag) för våldtäkt. Med misshandel avses det som beskrivs i 3:5 BrB (https://lagen.nu/1962:700#K3P5S1), men även lättare våldsanvändning som att rycka i någons arm eller hålla fast någon är tillräckligt. Om handlingen inte omfattas av 6:1 BrB, kan det utgöra brottet sexuellt tvång, enligt 6:2 BrB. Den som genom olaga tvång förmår en person att företa eller tåla en sexuell handling kan dömas för sexuellt tvång. Med olaga tvång avses det som beskrivs i 4:4 BrB (https://lagen.nu/1962:700#K4P4S1), att en person genom misshandel eller genom annan typ av våld eller genom hot om brottslig gärning tvingar annan att tåla eller förmår någon att utföra en handling.Jag rekommenderar att du gör en polisanmälan och berättar det du har utsatts för. I samband med en rättegång kan du be åklagaren att driva ditt skadeståndsanspråk. Du kan begära skadestånd för den skada som kränkningarna har inneburit för dig, enligt 2:3 skadeståndslagen (SkL).Se brottsbalken och 2:3 SkL, https://lagen.nu/1962:700 och https://lagen.nu/1972:207#K2P3 Hoppas mitt svar var till din hjälp och att allt löser sig!Med vänliga hälsningar,

Straff för köp av sex utomlands?

2014-12-20 i Sexualbrott, 6 kap. BrB
FRÅGA |Hejsan! Säg att jag som svensk medborgare skulle besöka ett land och begå en handling där som är enligt svensk lag förbjuden men inte enligt det landets lagar jag besökt. Kan jag bli dömd för den handlingen här i Sverige då? Ett exempel: Jag reser till Amsterdam och köper sex av en prostituerad, återvänder sedan till Sverige. Kan jag då blir dömd för sexhandel här i Sverige även fast handlingen är laglig i det aktuella landet?
Victor Sundh |Hej Sexköpslagen, 6:11 Brottsbalken, bör läsas så att den som köper en sexuell tjänst begår ett brott oavsett var i världen sexköpet äger rum. För att du ska kunna dömas för brottet här i Sverige krävs dock att svensk domstol har jurisdiktion över handlingen. Svensk jurisdiktion för brott som har begåtts utomlands föreligger om 1) brottet har begåtts av en svensk medborgare eller utlänning med hemvist i Sverige (samt ett antal andra exempel på utlänning som befinner sig här i riket) och 2) gärningen är straffbelagd även på den plats där gärningen begåtts, s.k. dubbel straffbarhet, se 2:2 Brottsbalken här.Eftersom det inte är kriminaliserat att köpa sex i Amsterdam kan du alltså inte dömas för gärningen i Sverige. I Norge däremot är det kriminaliserat att köpa sex, vilket innebär att du kan dömas här i Sverige för brottet om du har köpt sex av en prostituerad i Oslo exempelvis.

Utnyttjande av barn för sexuell posering då barnet fyllt 15 år

2015-06-14 i Sexualbrott, 6 kap. BrB
FRÅGA |HejNär det gäller utnyttjande av barn för sexuell posering skriver ju lagen de under 15år, men kan någon dömas om barnet är över 15 men under arton och isånnafall varför?
Edith Grundin |Hej och tack för att du vänt dig till Lawline med din fråga!Brottet du beskriver återfinns i Brottsbalkens sjätte kapitel och lyder: 8 § Utnyttjande av barn för sexuell poseringDen som främjar eller utnyttjar att ett barn under femton år utför eller medverkar i sexuell posering, döms för utnyttjande av barn för sexuell posering till böter eller fängelse i högst två år.Detsamma gäller den som begår en sådan gärning mot ett barn som fyllt femton men inte arton år, om poseringen är ägnad att skada barnets hälsa eller utveckling.Som du ser är alltså andra stycket tillämpligt om barnet är över 15, men under 18 år. Skillnaden är att det då tillkommer ytterligare ett rekvisit för att brottet ska anses vara fullbordat: Poseringen ska vara ägnad att skada barnets hälsa eller utveckling. I förarbetena till lagen kan man utläsa att det räcker att poseringen typiskt sett är sådan att barnets hälsa eller utveckling kan skadas. Det kan exempelvis vara då poseringen sker mot ersättning, under tvång, eller om barnet vilseletts eller övertalats. Rekvisitet kan också anses vara uppfyllt om poseringen skett i en för barnet typiskt sett skadlig miljö, till exempel en sexklubb. En bedömning där man väger samtliga omständigheter ska dock göras i varje enskilt fall. Hör gärna av dig till oss igen om du har vidare frågor. Vänligen,

Chattat sexuellt med underårig på facebook – brott?

2015-04-06 i Sexualbrott, 6 kap. BrB
FRÅGA |Hej!Jag har en fråga om en situation som jag upplevt nyligen och mår dåligt över. Jag fick kontakt med en tjej på biblioteket där jag satt och studerade. Vi bytte några korta ord, och blickar. Genom ett telefonsamtal hon förde uppfattade jag hennes namn. Senare hittade jag henne och lade till henne på facebook. Jag frågade hur gammal hon var, och hon svarade att hon är 17 och snart fyller 18, samt att hon går andra året på gymnasiet. Själv är jag 29. Således tänkte jag att det inte finns något problem med att vi pratar, och samtalet blev ganska snart sexuellt, och jag gjorde flera mer eller mindre uttalade inviter. Hon var med på samtalet, men sade sig hela tiden vara för upptagen för att ses. En dag sågs vi på biblioteket igen och kramade varandra snabbt. Det är all kontakt som skett. När dagarna gick anade jag oråd, och började försöka hitta personuppgifter på henne. När inga sådana fanns, slog det mig att hon antagligen ljugit om sin ålder, och gissningsvis är under 15. När jag över facebook konfronterade henne så blockerade hon mig.Min fråga är, har jag gjort något brottsligt? Om inte, är jag juridiskt "safe" om jag kontaktar hennes föräldrar och berättar att de nog borde se till att deras dotter inte försätter sig själv, eller andra, i den här situationen igen? Hela konversationen där hon säger sig vara född 97 och fyller 18 i sommar finns sparad.
Erik Blomquist |Hej och tack för din fråga!Som jag förstår det så har ingenting konkret hänt varför det enbart, i teorin, skulle kunna bli fråga om förberedelse eller eventuellt försök till våldtäkt mot barn alternativt grovt utnyttjande av barn för sexuell posering (6 kap. 13 § BrB). Det förutsätter dock för det första dels att hon faktiskt är under 15 år, och dels att du haft skälig anledning att anta att hon var under 15 år (6 kap. 13 § BrB). Bedömningen beror bl.a. på hur gammal hon ser ut att vara samt t.ex. vad/hur hon skrev i chatten du har sparat. För att du ska kunna fällas till ansvar krävs dessutom att du antingen har nått "försökspunkten" eller alternativt att du har skaffat, tillverkat, lämnat, tagit emot, förvarat, transporterat, sammanställt eller tagit liknande befattning med något som är särskilt ägnat att användas som hjälpmedel vid ett brott. Av det du har berättat ser jag det därför som uteslutet att ett brott har begåtts.

Våldtäkt/anhörig

2015-03-09 i Sexualbrott, 6 kap. BrB
FRÅGA |Hej! Min sambo råkade ut för en våldtäkt och gärningsmannen är identifierad samt ligger hos åklagare. Jag undrar om jag som anhörig kan anmäla honom med? Jag menar, jag har drabbats med genom detta illdåd med sjukskrivning, psykstöd, har inte kunnat haft mina barn hos mig som planerat samt att vi har ju ett trauma i vår relation med stört sexliv, psykiskt lidande, sorg och depressioner. Finns det något jag kan göra för min upprättelse och rättvisa med? Är nyfiken på om jag kan agera med?
Mattias Vilhelmsson |Hej Benny!Som jag förstår din fråga undrar du om det finns någon juridisk regel du kan stödja dig på för att få upprättelse för illdåden du har drabbats av. Det är en väldigt intressant fråga och som det ser ut nu finns det ingen sådan regel du kan stödja dig på. Det som ligger närmast till hands att kontrollera är ifall något brott kan vara begånget mot dig i.o.m. brottet mot din sambo. Om något sådant brott finns det inte föreskrivet vare sig i Brottsbalk (1962:700) eller någon annan lag. Våldtäkt finns reglerat i 6 kap 1 § BrB och ligger under avdelningen "Brott mot person" och kan inte på något sätt utvidgas till att omfatta andra personer än den som gärningen faktiskt är begången mot. Hör av dig igen om du har några ytterligare funderingar!

Ansvarsfrihet vid sexuellt utnyttjande av barn

2014-12-16 i Sexualbrott, 6 kap. BrB
FRÅGA |Ansvarsfrihetsgrunder vid sexuellt utnyttjande av underårig, när blir det aktuellt?
Tatjana Johansson |Hej! Tack för att du har valt att ställa din fråga till oss på Lawline.Jag har tolkat din fråga som att du med underårig avser ett barn som är under 15 år och att det är ansvarsfrihetsgrunden i 6 kap. 14 § Brottsbalken (se https://lagen.nu/1962:700#K6P14S1) gällande brottet sexuellt utnyttjande av barn enligt 6 kap. 5 § Brottsbalken (se https://lagen.nu/1962:700#K6P5S1) som du vill veta mer om.Brottet sexuellt utnyttjande av barn är ett mindre allvarligt brott än brottet våldtäkt mot barn och är tänkt att tillämpas när offret är strax under 15 år och frivilligt har sex med gärningsmannen. Ansvarsfrihetsgrunden i 6 kap. 14 § Brottsbalken tillämpas enbart vad gäller sexuellt utnyttjande av barn och inte våldtäkt av barn, varför ansvarsfrihetsgrunden aldrig kan komma att tillämpas om det i stället rör sig om ett yngre barn eller ett fall där frivillighet inte har förelegat.Ansvarsfrihet för den som har begått sexuellt utnyttjande av barn inträder enligt 6 kap. 14 § Brottsbalken om det är uppenbart att gärningen inte har inneburit något övergrepp mot barnet med hänsyn till den ringa ålders- och utvecklingsskillnaden som förelegat mellan gärningsmannen och barnet samt med hänsyn till omständigheterna i övrigt.Ansvarsfrihet vid sexuellt utnyttjande av barn är avsett att tillämpas restriktivt. Som ett konkret exempel på när ansvarsfrihet emellertid kan aktualiseras nämns i förarbetena till bestämmelsen (se prop 2004/05:45 s 152) när en 16-åring och en 14-åring som har en nära och god relation till varandra deltar i en helt ömsesidig och frivillig sexuell handling. I ett rättsfall från Högsta domstolen (se här) tillämpades ansvarsfrihetsregeln när gärningsmannen vid tidpunkten för den helt ömsesidiga och totalt frivilliga handlingen var över 17 år och målsägande vid samma tidpunkt var strax över 14,5 år.Jag hoppas att jag genom detta har besvarat din fråga. Skulle det vara något mer du undrar eller funderar över är du alltid välkommen tillbaka till Lawline med dina frågor.Med vänliga hälsningar,