Köp av sexuell tjänst - särskilt angående ersättningens form

2015-09-30 i Sexualbrott, 6 kap. BrB
FRÅGA |En tjej sitter på många dating sajter med många olika konton män betalar pengar för att chatta och skriva henne, män skickar dyra presenter och åker för mötas och bjuder på dyra restauranger och köper presenter, dom har sex sen åker mannen hem. Och dom ses inte mer eller har någon kontakt.Räknas det som prostitution?
Astrid Baltzer |Hej och tack för din fråga.Prostitution (dvs. att sälja sexuella tjänster) är inte kriminaliserat i Sverige, men däremot är det olagligt att köpa sexuella tjänster, se 6 kap 11 § brottsbalken.Det du beskriver skulle i vissa sammanhang kunna räknas som köp av sexuell tjänst. Det är dock inte helt enkelt att avgöra vad som ska definieras som köp av sexuell tjänst, utan en bedömning måste alltid göra i varje enskilt fall. Det som åtminstone krävs är att den ersättning som ges ska vara en förutsättning för den sexuella tjänsten. Ersättningen behöver dock inte ges i pengar, utan kan vara i form av presenter, restaurangbesök eller liknande, likt det du har beskrivit i din fråga.Uppsåt ska också finnas till brottet, man ska alltså förstå vad man gör när man köper den sexuella tjänsten. Det krävs dock inte att den som säljer den sexuella tjänsten lever som prostituerad, utan det kan räcka med ett enstaka tillfälle. Det finns alltså en möjlighet att det du beskriver kan klassas som köp av sexuell tjänst. Det är dock inte möjligt att här svara ja eller nej på din fråga, då det i slutänden är upp till domstolen att bedöma detta. Vänligen,

Anmälan av misstänkta sexualbrott mot familjehemsplacerade barn

2015-08-31 i Sexualbrott, 6 kap. BrB
FRÅGA |HejOm man som förälder misstänker att det sker sexuella övergrepp på sitt familjehems placerade barn och har berättat för social sekreteraren om sin oro men att dom inte lyssnar eller tar ansvar för de, vad gör man då? vart vänder man sig? det förekommer även vanvård och jag har bildbevis med det lägger dom ingen vikt i alls.Mvh en desperat mamma
Astrid Baltzer |Hej och tack för din fråga.Jag vill börja med att beklaga att du har skäl att misstänka att dessa grova brott sker mot ditt barn, och hoppas att det går att reda ut situationen så att barnet får det så bra som möjligt.Misstänker man att ett brott har begåtts eller pågår ska man anmäla det till polisen. Det är sedan polisens uppgift att utreda detta, varpå eventuellt åtal kan väckas. När polisen gör sin utredning är det mycket möjligt att de kontaktar socialsekreteraren i fallet, och kanske kan denne då ta saken på större allvar. Det är dock inte alltid möjligt att bevisa den här typen av brott, men att anmäla till polisen är alltid ett första steg.För att göra en anmälan till polisen kan du gå till polisstationen där du bor eller ringa 114 14. Är det akut ska man ringa 112.Polisens informationssida om sexualbrott hittar du här.Hoppas att detta svar kan vara till hjälp.Vänligen,

Sexuellt ofredande?

2015-08-18 i Sexualbrott, 6 kap. BrB
FRÅGA |Är det sexuellt ofredande om:- en pappa köper en sexleksak till sin 7-åriga dotter?- en pappa uppmuntrar sin dotter att onanera inför honom och besökare i lägenheten? Vid ett tillfälle sa' pappan att det var "gulligt" och gav dottern "tummen upp".- en pappa visar sin penis och leker med den inför dottern? Barnet är i beroendeställning och kanske inte vill/vågar eller visa/säga något om sina upplevelser? Om barnet skulle uppleva det som obehagligt hur ska hon kunna förmedla sina upplevelser?- dotter och barn delar samma säng och dessutom sover nakna?
Erik Blomquist |Hej och tack för din fråga! Sexuellt ofredande regleras i 6 kap. 10 § BrB och är subsidiärt till alla tidigare brott i kapitlet. Det innebär att om en handling dels är sexuellt ofredande och dels något av brotten i 6 kap. 1-9 §§ så ska gärningen alltså bedömas som det senare, och inte sexuellt ofredande. För att ansvar för sexuellt ofredande ska kunna utdömas krävs att en vuxen person uppfattar att handlingen har en klar sexuell prägel. Att förmå dottern att onanera inför pappan och en besökare samt att pappan leker med sin penis framför dottern är tveklöst att se som sexuellt ofredande. Att enbart visa penisen kan mycket väl även det vara sexuellt ofredande, men det beror mer på omständigheterna kring blottningen. Exempelvis är det inte att se som sexuellt ofredande att bada bastu "normalt" med sin 7-åriga dotter. Med hänsyn till de övriga punkterna du frågar om är det dock sannolikt att även blottningen är att se som sexuellt ofredande. Vad gäller sexleksaken kan konstateras att det i ljuset av övriga punkter torde vara att se som sexuellt ofredande, det är dock inte alls självklart då det krävs att handlandet typiskt sätt är ägnat att kränka personens sexuella integritet (2 st). Avslutningsvis återstår den sista punkten, där står det "dotter och barn" men jag utgår från att det var tänkt att stå "pappa och barn". För att det ska vara sexuellt ofredande krävs något mer än att de bara sover i samma säng, visserligen är de nakna men om det varken har hänt något mer konkret eller implicit så är det svårt att se att det skulle utgöra ett sexuellt ofredande, särskilt med tanke på dotterns låga ålder. Situationen blir dock annorlunda om de ligger på ett väldigt intimt sätt.

Kan en 15-åring ha sex med en hur gammal person som helst?

2015-07-06 i Sexualbrott, 6 kap. BrB
FRÅGA |Hej !Blivit intresserad av det här med juridik och läser här med stort nöje flera av frågorna ni får från folk, har även kommit in med några frågor själv under en tid.Nu har jag en fråga till er.Läste för ett tag sedan, någon som frågade om "Gränsen för våldtäkt mot barn".Där han undrade om det fanns någon svensk lag som förbjuder samlag mellan en 15 åring och en 25 åring?Ert svar var ju att det inte fanns någon sådan lag om den yngste ju hade fyllt 15 år redan och det inte fanns någon påtryckning, släktskap, beroendeställning mellan 15 åringen och 25 åringen.Min fråga nu är huruvida det kan vara straffbart för låt oss säga för att ta till så det knakar i fogarna, samlag mellan en person på fyllda 15 år och en på 70 år !Det är ju att ta till kanske för det är väl inte så många 15 åringar som frivilligt skulle se till att ha sex med en annan person på fyllda 70 år eller mera. Men kunde va intressant att veta hur det "Svenska rättsväsendet" ser på den saken !Rent moraliskt finns det ju många saker att tycka om en sådan förening, men jag menar rent rättsligt.M v h
Erik Blomquist |Hej och tack för din fråga - visst är juridiken intressant!Precis som du skriver så anses en person uppnå åldern för sexuellt självbestämmande vid 15 år (6 kap 4 § BrB). Det innebär att så länge samlaget är helt frivilligt och inget annat brott begås är det således rättsligt helt okej att två "byxmyndiga" personer har ett sexuellt umgänge, oavsett åldersskillnaden.

Preskription sexualbrott

2015-09-27 i Sexualbrott, 6 kap. BrB
FRÅGA |Hej jag var med om sexuella hot, trakasserier och övergrepp för 5 år sedan, kan jag fortfarande anmäla eller är de ingen idé?
Michelle Brodin |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga. För att svara säkert på din fråga skulle jag egentligen behöva ha lite mer information om vad som faktiskt har skett men i stora drag kan jag här redovisa åtalspreskriptionstiden(dvs. hur lång tid som får ha gått från och med att den brottsliga gärningen har begåtts till att det måste väckas åtal därom) för olika brott som kan passa in på din situation. Våldtäkt 6 kap 1 § BrB: Brottet våldtäkt stadgas i brottsbalken 6 kap. 1 § och är indelat i tre grader. För våldtäkt och våldtäkt som är att se som mindre grov stadgas en preskriptionstid på tio år. Grov våldtäkt har en preskriptionstid på femton år. Således kan sägas att beroende på vilken grad av våldtäkt så skiljer sig preskriptionstiderna åt, men oavsett grad är den lägsta preskriptionstiden 10 år. För att bli fälld krävs emellertid att det finns bevisning som styrker brottet till den grad att det kan sägas stå utom allt rimligt tvivel att våldtäkten ägt rum.Sexuellt tvång 6 kap. 2 § BrB: Om handlingen inte omfattas av 6:1 BrB, kan det utgöra brottet sexuellt tvång. Den som genom olaga tvång förmår en person att företa eller tåla en sexuell handling kan dömas för sexuellt tvång. Med olaga tvång avses det som beskrivs i 4:4 BrB, att en person genom misshandel eller genom annan typ av våld eller genom hot om brottslig gärning tvingar annan att tåla eller förmår någon att utföra en handling. Preskriptionstiden för sexuellt tvång är fem år och för grov sexuellt tvång tio år.Sexuellt ofredande 6 kap. 10 § 2 st. BrB: Uppnår det inte våldtäkt eller sexuellt tvång kan det vara sexuellt ofredande. Den som blottar sig för någon på ett sätt som är ägnat att väcka obehag, eller om någon genom ord eller handling ofredar en person på ett sätt som är ägnat att kränka personens sexuella integritet kan dömas för sexuellt ofredanden enligt denna paragraf. Preskriptionstiden är här fem år. Förtal 5 kap. 1 § BrB: Förtal kan komma på fråga om sexualbrotten inte uppfylls men någon utpekat dig som brottslig eller klandervärd i sitt levnadssätt eller eljest lämnar uppgift som är ägnad att utsätta dig för andras missaktning. Preskriptionstiden är här två år, om det rör sig om grovt förtal enligt 5 kap. 2 § BrB blir preskriptionstiden istället fem år.Om du är osäker på vilket brott det är fråga om kan du skicka en ny fråga ev. ringa vår telefonrådgivning så kan vi hjälpa dig så du vet i vilken brottsbestämmelse du hamnar i och därmed vilken preskriptionstid som blir aktuell. Hoppas detta var till hjälp,

Dom för våldtäkt efter tre år

2015-08-31 i Sexualbrott, 6 kap. BrB
FRÅGA |Hej! Jag blev våldtagen för tre år sedan av en man som var dubbelt så gammal som mig. Jag åkte aldrig till polisen eller sjukhus utan försökte glömma allt bara. jag undrar om jag har tillräckligt med bevis för en fällande dom. Jag har våra gamla konversationer där man ser att jag ändrar mitt sett att svara på radikalt från innan våldtäkten. Min mamma ringde även till mannen där han erkänner för en månad sen. Så jag har hennes vittnessmål. Jag har gått i terapi för att jag blev deprimerad efter att minnena kom tillbaka.Jag är ännu inte fri från min depression och orkar inte gå igenom att det inte ens kommer till rättegång eller att han inte blir dömt. Vad är det som gör att en del fall har tillräckligt med bevis men inte andra?Tacksam för svar.
Thommy Södergård Åkesson |Hej, och tack för din fråga!Det svåraste med våldtäkter (se 6 kap. 1 § Brottsbalken) är att det så ofta saknas mer bevis än vad de inblandade säger. Det finns nästan aldrig några direkta vittnen, och det är svårt att hitta andra bevis. Det som måste bevisas är ju att offret har tvingats till samlag genom våld eller hot eller att gärningsmannen har utnyttjats offrets särskilt utsatta ställning (till exempel om offret sov, var rädd eller var väldigt berusad). Dessutom måste gärningsmannen ha haft uppsåt till (det vill säga i princip vetat) allt detta. Till exempel måste gärningsmannen ha förstått att offret sov eller liknande eller förstått vad hen gjorde. Det kan ju i många fall framstå som konstigt att man ens kan påstå att man inte begrep vad man höll på med, men det är väldigt höga beviskrav som gäller när någon skall dömas för ett brott. Det måste ställas utom rimligt tvivel vad som har hänt samt att gärningsmannen hade uppsåt. I princip skall minsta lilla tvivel leda till att gärningsmannen inte kan dömas.Med det sagt brukar man ändå kunna döma någon för våldtäkt så länge offret kommer med en sammanhängande och trovärdig berättelse om vad som hände, åtminstone om det finns något mer bevis. Om du har klara minnen och kan berätta detaljerat på ett sätt som är trovärdigt är det inte omöjligt att gärningsmannen kan dömas. SMS-konversationerna kan ju styrka det här; det syns ju åtminstone att någonting allvarligt har hänt, och kanske finns det fler detaljer i SMS:en. Om det finns något som visar på att gärningsmannen på något sätt har erkänt (eller nästan erkänt) vad som hände kan det vara så att du har tillräckliga bevis. Att din mamma kan vittna om att han erkände i ett telefonsamtal är ytterligare ett bevis, även om anhörigas vittnesmål ibland anses mindre trovärdiga. Allt som allt är det inte alls omöjligt att det finns tillräckligt med bevis för en fällande dom. Det kan dessutom vara så att även om inte en våldtäkt kan styrkas, kan möjligen sexuellt tvång (6 kap. 2 § Brottsbalken) styrkas. Detta kan vara aktuellt till exempel om du inte kan styrka att du tvingades till samlag men däremot andra sexuella handlingar.Jag tycker att du skall polisanmäla våldtäkten. Även om du har väntat, är inte brottet preskriberat. Det blir förmodligen svårare att få en dom nu när du har väntat så länge med anmälan, men det är inte alls uteslutet.Hoppas att svaret är till hjälp, och om du undrar något mer får du gärna höra av dig igen!Hälsningar,

Straff vid barnvåldtäkt

2015-08-18 i Sexualbrott, 6 kap. BrB
FRÅGA |mitt barnbarn är 12 år och blev utsatt för en grov våldtäkt av en 16 åring. Det uppstod svåra underlivsskador utöver svårt trauma. Vilket straff får en 16 åring?
Thommy Södergård Åkesson |Hej, och tack för din fråga!Naturligtvis kan straffet variera på grund av väldigt många olika faktorer i det enskilda fallet, men jag kan ge ett ungefärligt svar.Våldtäkt mot barn respektive grov våldtäkt mot barn (6 kap. 4 § Brottsbalken, https://lagen.nu/1962:700) kan den dömas till, som har samlag med någon under femton år. Om gärningsmannen har använt våld eller hot eller om det har uppstått allvarliga skador torde våldtäkten vara grov; om inte annat måste man säga att skadorna visar på särskild hänsynslöshet.Grov våldtäkt mot barn bestraffas som huvudregel med 4-10 års fängelse. När man bestämmer straffet tar man enligt 29 kap. 1-3 §§ Brottsbalken hänsyn till vissa försvårande och förmildrande omständigheter (t.ex. brottets hänsynslöshet, i hur utsatt situation offret har varit med mera). Det exakta straffet kan inte avgöras utan mer information, men med hänsyn till skadorna (både de fysiska och de psykiska) samt det faktum att en tolvåring måste sägas vara i en ganska hjälplös ställning gentemot en sextonåring är det sannolikt att det hamnar en bra bit upp i straffskalan.Något mer som även beaktas, men så att säga "efteråt", när det har fastställts hur straffvärt brottet i sig är, är gärningsmannens ungdom (29 kap. 7 § Brottsbalken). Ett straff anses nämligen drabba en ung person hårdare än en äldre. Vanligen döms en 16-åring till c:a en fjärdedel av det straff som en fullvuxen skulle ha dömts till. Det kan dock även bero på brottet; ju grövre det är, desto mindre "rabatt" är befogad. Detta innebär dock att straffet skulle kunna hamna under fyra år.Även om ett ganska högt så kallat "straffvärde" liksom "straffmätningsvärde" har uppnåtts såsom jag hittills har beskrivit är det inte säkert att domen lyder på just fängelse (en annan tänkbar påföljd vore t.ex. Skyddstillsyn om vårdbehov finns för gärningsmannen eller ungdomsvård). Faktum är dock att om brottet har ett högt straffmätningsvärde och är av en sådan typ som här är aktuell, krävs det mycket för att det inte skall bli fängelse. Enligt 32 kap. 5 § Brottsbalken skall dock någon som är under 18 år oftast dömas till sluten ungdomsvård istället för fängelse, men i praktiken är sluten ungdomsvård en typ av fängelse.Kort sagt är det alltså svårt att avgöra exakt vad straffet kommer att bli, men det är sannolikt att det blir sluten ungdomsvård som i varje fall hamnar en bit över ett år. Värt att hålla i minnet är att om domen skulle bli på exempelvis 12 månaders sluten ungdomsvård motsvarar det egentligen runt 6 års fängelse för en vuxen person.Hoppas att jag besvarade din fråga! Återkom gärna om det är något mer du undrar!Hälsningar,

Gränsen för våldtäkt mot barn

2015-06-21 i Sexualbrott, 6 kap. BrB
FRÅGA |Hej!Jag undrar om det finns något som enligt svensk lag förbjuder samlag mellan t.ex en 15 åring och en 25 åring? Det måste det väl finnas?
Soroosh Parsa |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! I 6 kap. 4 § brottsbalken (1962:700) sägs det att:Den som har samlag med ett barn under femton år eller den som har samlag med ett barn som fyllt femton år men inte arton år och som är avkomling till gärningsmannen eller står under fostran av eller har ett liknande förhållande till gärningsmannen, eller för vars vård eller tillsyn gärningsmannen ska svara på grund av en myndighets beslut, döms för våldtäkt mot barn till fängelse i lägst två och högst sex år.Det är alltså inte olagligt för en 25-åring att ha samlag med en 15-åring under förutsättning att dessa inte har en sådan relation som avses ovan, det vill säga exempelvis om 25-åringen är 15-åringens förälder eller om 15-åringen står under dennes fostran eller liknande. Gränsen för våldtäkt mot barn går därmed normalt vid 15 år.Nedan hittar du lagen som jag har hänvisat till i mitt svar.Brottsbalken 6 kap. 4 §.Hör gärna av dig om du har fler frågor.Vänligen,