Straffet för grov våldtäkt mot barn

2016-05-05 i Sexualbrott, 6 kap. BrB
FRÅGA |Vad får man för grov våldtäkt mot barn
Linda Critchley |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.Straffskalan för brottet grov våldtäkt mot barn är fängelse i lägst fyra och högst tio år, 6 kap. 4 § BrB (https://lagen.nu/1962:700#K6P4S3). Vid bedömande av om en våldtäkt mot ett barn är grov ska särskilt beaktas om gärningsmannen har använt våld eller hot om brottslig gärning eller om fler än en person förgripit sig på barnet eller på annat sätt deltagit i övergreppet eller om gärningsmannen med hänsyn till tillvägagångssättet eller barnets låga ålder eller annars visat särskild hänsynslöshet eller råhet. Dessa omständigheter påverkar också var på skalan mellan fyra och tio år som straffvärdet för det specifika brottet hör hemma. Om en omständighet redan använts för att få brottet rubricerat som grov våldtäkt mot barn, istället för våldtäkt av normalgraden, kan inte samma omständighet användas igen för att få upp straffets längd. Detta skulle vara att anse som dubbelbestraffning. T ex den omständighet att gärningsmannen visat särskild hänsynslöshet kan således inte användas för att ge gärningen ett högre straffvärde än fyra år om den omständigheten redan använts i sin helhet för att brottet ska kunna rubriceras som grovt.Vid bedömningen av straffvärdet ska man också ta hänsyn till bl a om den tilltalade till följd av en allvarlig psykisk störning haft nedsatt förmåga att inse gärningens innebörd eller om den tilltalades handlande stått i samband med hans eller hennes bristande utveckling, erfarenhet eller omdömesförmåga, 29 kap. 3 § BrB (https://lagen.nu/1962:700#K29P3S1).Utöver de omständigheter som placerar brottet på en straffskala mellan fyra och tio år finns det en mängd andra omständigheter som påverkar straffet i ett specifikt fall.Som försvårande omständigheter vid bedömningen om straffets längd ska särskilt beaktas t ex om den tilltalade visat stor hänsynslöshet, om den tilltalade utnyttjat någon annans skyddslösa ställning eller svårigheter att värja sig, om den tilltalade utnyttjat sin ställning eller i övrigt missbrukat ett särskilt förtroende, eller om brottet varit ägnat att skada tryggheten eller tilliten hos ett barn i dess förhållande till en närstående, 29 kap. 2 § BrB (https://lagen.nu/1962:700#K29P2S1). För att undvika dubbelbestraffning får man inte heller här ta hänsyn till omständigheter som redan använts för att rubricera brottet som grovt eller för att öka straffvärdet på skalan mellan fyra och tio år.Som förmildrande omständigheter vid bedömningen av straffets längd ska särskilt beaktas, t ex om den tilltalade till följd av brottet drabbats av allvarlig kroppsskada, om den tilltalade frivilligt angett sig, om den tilltalade till följd av brottet utvisas ur riket, om den tilltalade på grund av brottet kan antas förlora sin anställning, om den tilltalade på grund av hög ålder eller dålig hälsa skulle drabbas oskäligt hårt av straffet, eller andra omständigheter föreligger som påkallar ett lägre straff, 29 kap. 5 § BrB (https://lagen.nu/1962:700#K29P5S1) . Genom dessa bestämmelser ges möjligheter att i det enskilda fallet underskrida fängelseminimum. Den möjligheten ges också för unga lagöverträdare, om någon begått brott innan han eller hon fyllt 21 år ska detta beaktas särskilt vid straffmätningen, 29 kap. 7 § BrB (https://lagen.nu/1962:700#K29P7S1).Det finns vidare några regler som ger möjlighet att överskrida föreskrivna fängelsemaxima, det ska då röra sig om gemensamt straff för flera brott, 26 kap. 2 § BrB (https://lagen.nu/1962:700#K26P2S1) eller återfall i grov brottslighet 26 kap, 3 § BrB (https://lagen.nu/1962:700#K26P3S1). Tidigare brottslighet kan också påverka straffet enligt 29 kap. 4 § BrB (https://lagen.nu/1962:700#K29P4S1).När man bestämmer straffets längd börjar man således med att, utifrån omständigheterna i det specifika fallet, placera gärningens straffvärdighet på skalan mellan fyra och tio år, för att sedan ta hänsyn till eventuella försvårande och förmildrande omständigheter. Även gärningsmannens ålder och tidigare brottslighet ska beaktas.Med vänlig hälsning

Sexuella trakasserier

2016-02-15 i Sexualbrott, 6 kap. BrB
FRÅGA |Om man blir anmäld för sexuell trakasseri och det inte är sant vad kan man göra som motdrag?
Terese Vestergård |Hej och tack för din fråga!Sexuella trakasserier är ett brott som beskrivs i Brottsbalken, det går under namnet ofredande 4 kap. 7§ Brottsbalken eller sexuellt ofredande 6 kap. 7 § Brottsbalken. Detta är ett brott som staten åtalar dig för och inte personen som anser sig ha blivit utsatt. Det är åklagaren som har bevisbördan att bevisa att händelsen har inträffat. Det är även staten som ser till att du får en advokat/offentligt ombud. Oskyldighets presumptionen är en princip inom vårt rättssystem som innebär att du är oskyldig tills motsatsen bevisats. Det är som nämnt ovan åklagaren som lär visa att händelsen har inträffat.Det motdrag du bör göra, gör staten åt dig i form av ditt offentliga biträde som kan ge dig rådgivning inför en rättegång och även kommer företräda dig i domstolen.Hoppas du fick svar på din fråga!Med varma hälsningar

Påtvingade kyssar

2015-12-08 i Sexualbrott, 6 kap. BrB
FRÅGA |Hej,Detta hände mig, jag var på stan vid halv fyra tiden och delade ut flyers och stötte på en tiggare som skämtade med att nudda mig lite med hans ena stympade arm. Efter en stund efter att ha gått runt och delat ut flyers på stan träffar jag på honom igen. Denna gång försökte han skämta ännu en gång med sin stympade arm men nuddade ej vid mig. Jag gick förbi honom men plötsligt vänder han sig om och kramar om mig med sin andra arm, trycker sin kind mot min, utbrister "mi bella" och pussar mig två gånger på kinden för att sedan släppa mig. Jag undrar om detta är något jag borde anmäla?
Daniel Nykvist |Hej och tack för din fråga!Att rycka och slita i någon med kännbar kränkning för offret anses som handgripligt antastande, varav gärningen som utgångspunkt är att anse som ofredande. Detta framgår av Brottsbalk (1962:700) 4:7. Eftersom mannen dock slöt sin arm runt dig för att påtvinga dig kyssar på din kind så hade han med stor sannolikhet ett sexuellt motiv, varvid gärningen är att betrakta som ett ofredande som är ägnat att kränka din sexuella integritet. Med andra ord så kan han dömas för sexuellt ofredande (Brottsbalk 6:10 andra stycket).Eftersom anmälningsstatistiken är vägledande för polisen i hur den fördelar sina resurser, polisens arbete kan förhindra att mannen gör liknande saker mot andra kvinnor och ett uppklarande innebär personlig upprättelse för din del så är det viktigt att du gör en anmälan. Med vänlig hälsning

Var händelsen ett sexuellt övergrepp?

2015-11-25 i Sexualbrott, 6 kap. BrB
FRÅGA |2004 var jag 16 år och var hemma hos en kille som var kär i mig. Vi hamnade i hans säng och kläderna åkte av. Jag låg på rygg och han gick ner på mig för att ge mig oralsex och håller samtidigt sina händer i ett löst grepp runt mina lår. Jag börjar få ångest utan att jag först förstår varför och flyttar mig lite undan honom utan att säga något. Han följer efter och tar ett nytt tag om mina lår. Detta upprepas ett par gånger tills jag tillslut sitter upp i sängen. Jag gråter och kroppens känns bortdomnad samtidigt som jag återupplever minnen av ett tidigare övergrepp som jag senare polisanmälde. Jag tror inte det gick att få kontakt med mig just då. När jag lyckas lugna mig lite försöker jag kortfattat förklara vad som just hände. Men han tror inte på mig och säger att det är mitt fel att vi inte har sex just då. Han påtalar att han fortfarande är kåt och säger att jag ska ge honom oralsex som ett sätt att gottgöra skulden. Jag ville mest gå därifrån just då. Det fanns inget våld i situationen eller så men jag var inte i minna sinnes fulla bruk och kunde tänka klart att det egentligen bara var att ta på sig kläderna och gå därifrån. Istället minns jag att jag tänkte att jag var naken och därför inte kunde gå därifrån utan att jag först behövde göra som han ville. Så jag utför oralsex på honom tills han är uppger sig vara nöjd. Efter det tar vi på oss kläderna och jag går hem. Jag vet inte ens om det här räknas som ett brott eller om han bara var en idiot helt enkelt.
Sanna Wetterin |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Jag beklagar att du utsatts för detta. Oavsett om det anses vara ett brott juridiskt eller inte så är det aldrig okej av någon att inte lyssna på vad du känner eller vill.För att svara på om händelsen kan ha inneburit ett brottsligt beteende: Enligt 6 kap. 1 § 2 st Brottsbalken kan den som med en person genomför ett samlag eller en sexuell handling som med hänsyn till kränkningens allvar är jämförlig med samlag genom att otillbörligt utnyttja att personen på grund av medvetslöshet, sömn, allvarlig rädsla, berusning eller annan drogpåverkan, sjukdom, kroppsskada eller psykisk störning eller annars med hänsyn till omständigheterna befinner sig i en särskilt utsatt situation, dömas för våldtäkt till fängelse.Oralsex anses vara en handling jämförlig med samlag. Jag vet ju inte precis alla detaljer om händelsen, men då du beskriver att din kropp kändes bortdomnad och att du nog inte var vid dina sinnens fulla bruk kan du ha varit medvetslös eller liknande. Eller kanske du kände allvarlig rädsla (i och med att du grät och hade ångest), vilket kunde bero på dina minnen från det tidigare övergreppet. Enligt paragrafen ovan anses du då ha blivit våldtagen. Men om du känner att det inte var på det sätt jag beskriver ovan kan du anses blivit utsatt för sexuellt tvång, vilket också kan leda till fängelse för den som angrep dig (6 kap. 2 § 2 st).För brotten våldtäkt, våldtäkt som är att se som mindre grov och sexuellt tvång stadgas en preskriptionstid (den tid man kan väcka åtal angående brottet inom) på tio år. Men då det gäller en förlängd preskriptionstid för just dessa brott när man varit under 18 vid brottstillfället ska tiden inte börja räknas förrän du fyllde 18. Som jag förstår det fyllde du 18 år 2006. Så då har du alltså tid på dig (fram till 2016) att få åtalare att väcka åtal mot personen som utsatte dig för detta om du vill. Men du bör göra det så snart du kan.Hoppas att du har fått hjälp genom mitt svar och att det går bra för dig vad du än väljer att göra!Vänliga hälsningar

Innebörden av brottet sexuellt ofredande

2016-03-24 i Sexualbrott, 6 kap. BrB
FRÅGA |Hej Lawline!Jag har en fråga om sexuellt ofredande. Gäller lagen bara för barn under 15 eller kan även en över 15 bli sexuellt ofredad? Finns det annars en annan lag som behandlar detta?Tack för hjälpen!
Anton Magnusson |Hej och tack för att du vänt dig till Lawline med din fråga!Eftersom sexuellt ofredande handlar om brott mot person blir brottsbalken tillämplig (Nedan förkortad BrB; se https://lagen.nu/1962:700). Detta brott stadgas i 6 kap. 10 § BrB (se https://lagen.nu/1962:700#K6P10S1). Som du ser är denna paragraf uppdelad i olika stycken vilket kan skapa en förvirring gällande om brottet endast riktas mot personer under 15 år eller gäller även vuxna. Svaret är att denna bestämmelse riktar sig både mot barn och vuxna vilket jag kommer redogöra för nedan.Sexuellt ofredande mot barn under 15 år:En person kan bli dömd för sexuellt ofredande mot barn enligt 6 kap. 10 § 1 st BrB (se https://lagen.nu/1962:700#K6P10S1). Brottsrekvisiten är dels att beröra ett barn, dels förmå ett barn företa eller medverka i en handling med sexuell innebörd. Det första rekvisitet innebär en beröring av ett barn som är sexuellt inriktat och ska tillfredställa gärningspersonens sexualdrift. Ett rättsfall som ger exempel på detta är HovR B 1464-14 där en person dömdes för sexuellt ofredande genom att denne hållit fast ett barn och vidrört dess intima delar. Det andra rekvisitet innebär att personen förmår barnen att göra något med en sexuell innebörd. Det kan då handla om att en person exempelvis övertalar ett barn att vidröra dennes intima delar.Sexuellt ofredande mot vuxna och barn:En person kan även bli dömd för sexuellt ofredande enligt 6 kap. 10 § 2 st BrB (se https://lagen.nu/1962:700#K6P10S2). Notera att detta stycke riktar sig mot både vuxna och barn. Brottsrekvisiten i detta stycke är dels om en person blottar sig, dels ett ofredande genom ord eller handling. Första rekvisitet innebär att en person blottar sig för att väcka obehag. Ett exempel på detta är om en person som endast är klädd i en kappa visar sin kropp inför en förbipasserande person. Det andra rekvisitet innebär att genom ord eller handling kränka en persons sexuella integritet. Detta kan vara om en person, likt beröring ovan, tar på en persons intima delar i ett sexuellt syfte. Det kan även handla om sexuella yttranden, ett exempel på detta är rättsfallet RH 1997:91 där en man hade ringt till kvinnor och lurat dem att svara på frågor om deras sexuella vanor. Denna person dömdes för sexuellt ofredande.Sammanfattning:Brottet sexuellt ofredande stadgas i 6 kap. 10 § BrB (se https://lagen.nu/1962:700#K6P10S1). Enligt 6 kap. 10 § 2 st. BrB (se https://lagen.nu/1962:700#K6P10S2) riktar sig bestämmelsen mot både vuxna och barn. I 6 kap. 10 § 1 st. BrB (se https://lagen.nu/1962:700#K6P10S1) finns mer specifika brottsrekvisit som gäller när detta ofredande riktar sig mot barn under 15 år. Om du vill ha fördjupning på detta område tipsar jag om en examensuppsats, vänligen se länken nedan:Uppsats om sexuellt ofredandeMed vänliga hälsningar

15-åring har begått grova brott - vad blir påföljden?

2016-01-17 i Sexualbrott, 6 kap. BrB
FRÅGA |En 15 åring har låst in en 14 årig flicka, tagit hennes telefon och tvingat i henne sprit under hot och våldtagit henne. I lägenheten har det även funnits två andra 15 åriga killar, vilka varit rädda för förövaren. Efter ca fem timmar går 15 åringen med flickan ner i trapphuset och hon ber om sin telefon, han skrattar och stoppar ner den i sin egen ficka. Därefter lämnas hon utan tillhörigheter(-väska, busskort, hemnyckel, tel etc) ute en kall vinternatt januari 2016.Vilka brott kan kan han bli fälld förvilket straff kan det bli?Skadestånd?
Isabel Ekström |Hej tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga. För det första bör poängteras att när en person har fyllt 15 år är denne är personen straffmyndig, vilket innebär att personen alltså kan ställas till ansvar för brott, detta framgår av brottsbalken (BrB) 1:6. Om 15-åringen döms för brott kommer dock påföljden att bestämmas annorlunda jämfört med om gärningsmannen hade varit en vuxen person – jag återkommer till detta nedan.Utefter din beskrivning av händelseförloppet är det främst två brott som har blivit begångna. Genom att låsa in flickan i en lägenhet har 15-åringen berövat flickan friheten. Om 15-åringen gjort detta uppsåtligen har han begått brottet olaga frihetsberövande, vilket regleras i BrB 4:2. Straffskalan för olaga frihetsberövande varierar från böter upp till fängelse i 10 år och straffets längd bestäms i första hand efter längden på frihetsberövandet. Du skriver också att flickan har blivit våldtagen av 15-åringen. En våldtäkt innebär att 15-åringen har haft samlag med flickan eller har genomfört en annan sexuell handling, som med hänsyn till kränkningens art, är jämförlig med samlag. Eftersom flickan är under 15 år kommer gärningen automatiskt att klassificeras som våldtäkt mot barn vilket regleras i BrB 6:4. Att genomföra sexuella handlingar mot personer som är under 15 år är absolut förbjudet, och det finns alltså inget krav på att 15-åringen har tvingat sig till den sexuella handlingen av flickan genom hot eller våld, utan det är den sexuella handlingen i sig som är brottslig. Straffet för den som begår våldtäkt mot barn varierar från fängelse i lägst två år och högst fängelse i sex år. Angående de övriga handlingarna ex. tvinga i flickan sprit under hot, ta hennes mobiltelefon, samt lämna henne utan hennes tillhörigheter skulle också kunna bedömas som brottsliga handlingar. Det är dock mest troligt att dessa omständigheter tas i beaktande när man bedömer de två ”allvarligare” brotten och dessa händelser kommer då anses vara ”försvårande omständigheter” vilket gör att straffvärdet av de två allvarligare brotten höjs. Eftersom 15-åringen är ett barn tar man stor hänsyn till gärningsmannens ålder när man bestämmer påföljden vid en fällande dom. När gärningsmannen är under 21 år får domstolen döma till lindrigare påföljd än vad som är stadgat för brottet, detta framgår av BrB 29:7. Dessutom finns ett mycket starkt intresse av att hålla barn och ungdomar utanför fängelsemiljö och det finns därför något som kallas ”sluten ungdomsvård” som ett alternativ till fängelse för denna åldersgrupp. Det är därför högst troligt att 15-åringen vid fällande dom kommer att dömas till ungdomsvård. Flickan kan också ha rätt till skadestånd för vissa typer av skador hon kan ha drabbats av. Rätten till skadestånd regleras i skadeståndslagen (Skl). Vad som främst kan bli aktuellt är skadestånd för ”sveda och värk” dvs. fysiskt och psykiskt lidande av övergående natur. Detta regleras i Skl 5:1. Skadeståndet är ofta ”schabloniserat” vilket innebär att skadeståndet utgörs av förbestämt belopp. Brottet som flickan utsatts för är en kränkning vilket också innebär att flickan har rätt till kränkningsersättning, se Skl 2:3 och 5:6. Även kränkningsersättning utgörs ofta av ett schablonbelopp. Om du har ytterligare fundering, kommentar eller synpunkt får du gärna lämna en kommentar i kommentarfältet nedan. Lycka till.

Sexuellt umgänge med minderårig

2015-11-28 i Sexualbrott, 6 kap. BrB
FRÅGA |Jag är kär i en tjej, hon är 16 och jag är 24. Vi har inte haft sex än och nu undrar jag, är det lagligt?
Vincent Edberg |Hej, tack för din fråga.Reglerna om sexualbrott återfinns i brottsbalkens (BrB) sjätte kapitel. När en person fyllt femton år äger den i princip rätt till att bestämma över sin egen kropp. Det finns dock en specialreglering som skyddar personer som är 15-18 år, se BrB 6:4 2 st. Överträds den bestämmelsen kan ett samlag med en omyndig ses som våldtäkt mot barn, alternativt sexuellt utnyttjande av barn. Om det finns samtycke från båda parter och hon a) inte är din avkomling, b) står under din fostran eller liknande, eller c) står under din vård eller tillsyn på grund av myndighetsbeslut aktualiseras dock ej reglerna.Hoppas du fick svar på din fråga.

Är en relation mellan en elev och en vaktmästare olaglig?

2015-11-19 i Sexualbrott, 6 kap. BrB
FRÅGA |Hej!Jag har bara en liten frågar,är det lagligt att ha en relation elev student vs vaktmästare på en skola?Det är ju helst inte bra att ha en relation elev-lärare. Men som elev-vaktmästare är det ju en helt annan sak,anser jag. Det är bara en fundering jag haft under en lång period och vart bara tvungen att ställa frågan till er!
Linda Davidsson |Hej och tack för din fråga!När det handlar om en relation mellan en lärare och en elev över 15 år är det inte alltid säkert att läraren begår ett brott om han eller hon inleder ett sexuellt förhållande med eleven. Om polisen får in en anmälan om en sådan relation brukar det rubriceras som ”sexuellt utnyttjande av person i beroendeställning” enligt 6 kap. 3 § brottsbalken (BrB), se https://lagen.nu/1962:700#K6. Oftast läggs emellertid utredningen ner, det är ganska ovanligt att det leder till åtal. För att det ska anses som utnyttjande av beroendeställning krävs att maktförhållandet kan styrkas. Maktförhållandet kan ligga i att en lärare ska sätta betyg på eleven och utnyttjar situationen för att eleven ska genomföra sexuella handlingar med läraren. Det är emellertid inte per automatik sexuellt utnyttjande av person i beroendeställning när en elev och lärare har en sexuell relation. Varje fall och relation är unik och man får se till vilken typ av lärare det är, vilken kontakt de haft, etc. för utreda om det funnits ett utnyttjande. Läraren måste ha använt sin auktoritet för att förmå eleven till sexuella handlingar.Om eleven däremot är under 15 år kan det bli fråga om våldtäkt mot barn eftersom man först vid 15 års ålder är fri att ha sex, se 6 kap. 4 § BrB.Din fråga gäller emellertid om det är lagligt för en elev och vaktmästare att ha en relation. Ovanstående beträffande ”sexuellt utnyttjande av person i beroendeställning” är allmänt tillämplig, dvs. inte bara gällande för lärare. Det känns emellertid långdraget att en elev skulle vara i någon slagas beroendeställning till en vaktmästare. Det torde således inte finnas något olagligt i en sådan relation, såvida inte eleven är under 15 år. Även i de fall relationen inte är sexuell är det svårt att hitta något olagligt med ett sådant förhållande. Däremot torde relationen inte vara speciellt uppskattad av skolan ifall förhållandet skulle uppmärksammas, och skulle eventuellt kunna leda till förflyttning eller uppsägning av vaktmästaren.Hoppas det var svar på din fråga!Vänligen,