Köp av camsex/sexuell tjänst, frivilligt tillbakaträdande

2014-05-03 i Sexualbrott, 6 kap. BrB
FRÅGA |Hej. Jag läste om en kille som betalat för camsex för en tjej som sedan inte blev av. Hon erbjöd sig att träffas på riktigt varpå han sa att det kunde vara intressant men sedan ändrade sig under konversationen. Han hade tydligen fört över pengar också men varken camsex eller träff ägde rum. Så min fråga är hur tolkar lagen detta? kan han fällas för något om det skulle bli ett åtal?
David Ingvarsson |Hej!Nakenposering är enligt förarbetena till brottsbalken inte att betrakta som sådan "sexuell förbindelse" som lagen syftar på i brottsbalken (BrB) 6 kap 11 § om köp av sexuell tjänst (Prop. 1997/98:55 sida 137). Köp av Camsex är således fritt från straffansvar. Detta förutsatt att den poserande är myndig. Är den tilltänkte posören under 18 år aktualiseras 6 kap 8 § om "utnyttjande av barn för sexuell posering". Detta är straffbelagt redan på försöksstadiet vilket framgår av 6 kap 15 §. Vad som anses som försök framgår av 23 kap BrB. Eftersom tjejens ålder inte framgår av frågan förutsätter jag emellertid att det rör sig om en myndig person. Att träffas fysiskt och köpa sexuell handling är straffbelagt redan på försöksstadiet vilket också framgår av 6 kap 15 § BrB. Sådan handling inryms nämligen i 6 kap 11 § BrB om köp av sexuell tjänst, vilket bestraffas med böter eller fängelse i högst ett år. För försök till brott ska dock inte dömas om ett frivilligt tillbakaträdande har skett, detta framgår av 23 kap 3 §. Eftersom killen självmant tycks ha ändrat sig under konversationen är han därför fri från straffansvar även vad gäller den diskuterade fysiska träffen.Killen torde alltså inte kunna fällas för någonting vid ett eventuellt åtal.Är det någon som riskerar att fällas vid ett åtal är det möjligtvis tjejen som skulle kunna fällas för bedrägeri (9:1 BrB) med anledning av det uteblivna camsexet, förutsatt att inte pengarna betalats tillbaka eller köparen och säljaren kommit överens om att pengarna inte skulle återgå. Det kan dock diskuteras om ett sådant avtal skulle skyddas av rättsordningen på grund av en princip som kallas Pactum Turpe, vilket innebär att rätten kan avvisa talan gällande avtal som anses omoraliska (eller brottsliga) enligt samhällets normer.

Köp av sexuell tjänst och utpressning

2014-03-30 i Sexualbrott, 6 kap. BrB
FRÅGA |Hej är det brottsligt att en man visar sig naken i cam mot att en kvinna fick låna pengar av honom o båda var myndiga? Sen ville kvinnan polisanmäla honom för trakasserier fast de båda var överens o ingen blev trakasserad. Sen sa kvinnan att om hon fick låna 500kr så gör hon ingen anmälan o fick låna 500kr men efter ett tag så hitta hon likväl på ett skäl att anmäla. Är detta utpressning från kvinnans sida? Har mannen begått något brott. Båda partner var överens om det hela inget tvång!!!
Marcus Holming |Hej, tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!I brottsbalken 6 kap. 11 § regleras brottet köp av sexuell tjänst. Den som mot ersättning skaffar sig en tillfällig sexuell förbindelse gör sig skyldig till brottet. Med sexuell förbindelse åsyftas i första hand samlag men även andra former av sexuellt umgänge kan falla inom definitionen. Att posera naken i en webbkamera torde däremot inte falla inom begreppet. Mannen förefaller således inte ha begått något brott.Den som otillbörligen tvingar någon att göra något genom hot om att åtala ller angiva denne för brott gör sig skyldig till olaga tvång enligt brottsbalken 4 kap. 4 §. Används tvånget för att förmå en person till handling som innebär vinning för gärningsmannen och skada för den andre gör gärningsmannen sig skyldig till utpressning enligt brottsbalken 9 kap. 4 §. Kvinnans agerande uppfyller enligt min bedömning rekvisiten för utpressning.Vänliga hälsningar,

Anmäla brott?

2014-02-09 i Sexualbrott, 6 kap. BrB
FRÅGA |Jag har nyligen tagit mig ur ett förhållande med omfattande psykiskt våld och en del fysiskt. Min föredetta tvingade mig att ha sex med honom under hela vårt förhållande (4år). Om jag sa nej så blev han arg, hotade med att göra slut eller helt enkelt tvingade mig att fortsätta. Kan jag anmäla detta i efterhand? Finns det ens någon mening med att göra det? Jag har inga exakta datum, det hände ofta. Men jag har liksom inga bevis alls så det hade blivit ord mot ord.
Christopher Escalante |Hej!Tack för din fråga.Jag vill först understryka vikten av att anmäla brott du känner att du har blivit utsatt för. Utifrån din beskrivning så förefaller det som att du har blivit utsatt för en rad våldtäkter och olika typer av misshandel. Du bör absolut anmäla detta. Det är inte din uppgift att försöka bevisa eller på annat sätt styrka brotten, det är åklagarens uppgift. Min rekommendation är att du själv eller med stöd av en närstående tar kontakt med polis och uppger alla omständigheter.Det finns idag ett stort mörkertal av våldtäkter och andra relationsrelaterade våldshandlingar som inte anmäls på grund av liknande anledningar du nämner. Man kan vara rädd för att inte bli trodd eller rädd för att man ska råka illa ut igen. Det är dock av yttersta vikt att detta kommer fram, både för ditt eget fortsatta liv och som en signal från samhället i stort att sådana våldshandlingar inte är ok. Det är svårt att förutse utgången i ett sådant fall, men i den mån du har anmält har du gjort allt som står i din makt. Du ska som sagt inte behöva oroa dig för bevissvårigheter, men sådant som kan utgöra underlag är personer i din omgivning som vittnar om din situation, förhör med din f.d pojkvän och givetvis din egen berättelse. Även avvikande beteende från din sida, såsom vikande betyg i skolan, mindre kontakt med vänner eller dylikt kan läggas som grund. Åklagare och polis är duktiga yrkesmän och du har även möjlighet att få tillgång till ett målsägarbiträde (en advokat) som kan hjälpa dig.Jag hoppas detta gav dig svar på dina funderingar och att du anmäler detta till polis. Vänligen,

Våldtäkt eller grov våldtäkt?

2014-01-20 i Sexualbrott, 6 kap. BrB
FRÅGA |Min vän var utomlands och blev rånad samt sexuellt kränkt under en bussfärd. Nu ska hon fylla i försäkringspapper och undrar vad hon ska rubricera kränkningen som, det som skedde var följande: Män med pistol kommer in i bussen, sätter sig vid min vän och har pistolen riktad mot henne samtidigt som han för upp fingrar i hennes vagina upprepade gånger. Vad ska hon skriva i försäkringspappren att hon varit med om? Sexuell kränkining? Våldtäkt? Grov Våldtäkt? Det är svårt för en enkel lekman att avgöra. Tacksam för svar!
Linda Olsson |Hej och tack för din fråga!Regler om våldtäkt finns i 6 kap 1 § brottsbalken (BrB), se https://lagen.nu/1962:700#K6. Jag skulle rekommendera din vän att rubricera det övergrepp hon blivit utsatt för som grov våldtäkt. Med våldtäkt menas att någon genom misshandel eller annars med våld eller genom hot om brottslig gärning tvingar en annan person till samlag eller annan sexuell handling som är jämförlig med samlag. Din vän har blivit utsatt för hot om brottslig gärning då mannen riktade en pistol mot henne. Av förarbetena till BrB framgår att med annan sexuell handling som är jämförlig med samlag menas bl.a. att föra in fingrar i en kvinnas underliv. Vid bedömningen av om en våldtäkt ska anses som grov våldtäkt ska det särskilt beaktas bl.a. om våldet eller hotet varit av särskild allvarlig art. Enligt förarbetena till BrB kan hot med vapen eller andra föremål som kan medföra allvarlig kroppsskada föranleda att brottet ska bedömas som grovt. Hoppas du fick svar på din fråga!Vänligen,

Preskriptionstid för sexualbrott mot minderåriga

2014-03-31 i Sexualbrott, 6 kap. BrB
FRÅGA |Hej. År 2002 anmälde jag en person för våldtäkt/sexuellt utnyttjade av minderårig. Men fallet lades ner, det är väl försent för att ta upp fallet igen? Eller göra något överhuvudtaget? Personen blev dömd 2010 av någon annan.
Fredrik Wiggh |Hej!Din första fråga rör preskription, dvs huruvida det är möjligt att anmäla en person trots att det gått flera år sedan händelsen inträffade. Om någonting är preskriberat innebär det att det inte längre går att väcka åtal mot en misstänkt för ett brott.Sexualbrott regleras i Brottsbalkens 6 kap, https://lagen.nu/1962:700#K6P1S1 och tiden för preskription varierar beroende på vad det är för brott som begåtts och regler om detta finns i Brottsbalkens 35 kap, https://lagen.nu/1962:700#K35P1S1.Som huvudregel är de olika preskriptionstiderna för sexualbrott mot minderåriga följande:- Våldtäkt mot barn: 10 år- Grov våldtäkt mot barn: 15 år- Sexuellt utnyttjande av barn: 10 år- Sexuellt övergrepp mot barn: 5 år- Grovt sexuellt övergrepp mot barn: 10 årReglerna om preskription skiljer sig dock när det gäller sexualbrott riktade mot barn. Enligt 35 kap 4 § 2 st BrB börjar preskriptionstiden att löpa från den dag den utsatte fyller 18 år. Av din fråga framgår inte hur gammal personen i fråga var vid tiden för det inträffade vilket gör att jag inte kan svara på om det är för sent eller ej för att kunna ta upp fallet igen. Din andra fråga rör huruvida det är möjligt att ta upp ett fall igen trots att det har lagts ner.Under vissa förutsättningar, till exempel om nya omständigheter åberopas, är möjligt att få upp ett fall till prövning igen, förutsatt att preskriptionstiden inte löpt ut. Även åklagaren beslut att exempelvis inte väcka åtal kan överklagas. Jag rekommenderar dig att omgående ta kontakt med polisen eller exempelvis åklagarmyndigheten för vidare rådgivning.Vänliga hälsningar,

Sexuellt ofredande vid blottning

2014-02-28 i Sexualbrott, 6 kap. BrB
FRÅGA |Har en fråga om sexuellt ofredande. Om en person blottar sig för en annan person, men personen i fråga tar inte alls illa vid sig utan är helt obemärkt, är det ändå sexuellt ofredande? Och vad händer om en annan person råkar uppmärksamma blottaren (som blottaren inte märker) och tar illa vid sig och gör en anmälan, räknas denna person som målsägande då och har rätt till skadestånd? Tack på förhand
Johannes Spansk |Hej och tack för din fråga!Utifrån det första scenariot du beskriver skulle detta inte ses som sexuellt ofredande eftersom det krävs att den andre personen upplever ett obehag i och med handlingen. Om situationen är sådan att den som blottar har detta för uppsåt kan dock ansvar för sexuellt ofredande föreligga ändå.  jfr BrB 6:10, (https://lagen.nu/1962:700#A2).I det andra fallet beror det lite på omständigheterna. Sexuellt ofredande är ett uppsåtsbrott vilket innebär att förövaren måste ha uppsåt att "skapa en obehagskänsla mot en annan person" i form av att exempelvis blotta sig. Om det sker av en olyckshändelse är det inte säkert att uppsåt föreligger och då kan man inte hållas ansvarig för sexuellt ofredande. Däremot om situationen är sådan att någon blottar sig rent allmänt torde det föreligga uppsåt, varpå ansvar för sexuellt ofredande kan komma i fråga.Ifall förutsättningarna enligt ovanstående skulle vara uppfyllda för sexuellt ofredande blir då den som anmäler detta målsägande och det kan komma ifråga att förövaren blir ansvarig till att betala böter till denne.mvh

Sexuellt umgänge med person mellan 15 och 18 år

2014-01-31 i Sexualbrott, 6 kap. BrB
FRÅGA |Får en 15 årig tjej ha sex med en 40 årig man i sverige
Matilda Hellström |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline!Regler om sexualbrott finns i 6 kap brottsbalken https://lagen.nu/1962:700 (BrB). I 6 kap 4 § BrB anges att den som har samlag eller utför en liknande handling mot en person som är under 15 år kan dömas för våldtäkt mot barn. Detta innebär att en person som är över 15 år är sexuellt myndig och kan ha sex med vem hen vill. Dock måste samtycke naturligtvis föreligga, annars aktualiseras andra våldtäktsbestämmelser i 6 kap BrB. I 6 kap 4 § 2 st. BrB finns en skyddsbestämmelse för den som är över 15 år men under 18 år. Där anges det att man inte heller får ha samlag med en person i den åldern om man är förälder till barnet, vårdnadshavare eller har ett liknande förhållande till barnet som en svärförälder exempelvis. Om barnet har en beroendeställning till personen är det inte heller acceptabelt, som när man till exempel är lärare eller idrottstränare.Rättsligt får alltså en 40-årig man ha sex med en 15-årig tjej så länge hon vill och man inte har en beroendeställning till barnet som kan utnyttjas.

Preskriptionstid våldtäkt

2013-12-09 i Sexualbrott, 6 kap. BrB
FRÅGA |Kan man bli fälld för våldtäkt efter 7 år? Inga bevis. Enbart en knapphändig berättelse.
Evelina Lund | Hej, och tack för din fråga! Brottet våldtäkt stadgas i brottsbalken 6 kap. 1 § och är indelat i tre grader; våldtäkt fängelse i lägst två och högst sex år, våldtäkt som är att se som mindre grov där straffskalan är böter till fängelse i högst fyra år och grov våldtäkt fängelse i lägst fyra och högst tio år.  Preskriptionstiden för brott varierar beroende på vilken straffskala som föreskrivs för respektive brott. För våldtäkt och våldtäkt som är att se som mindre grov stadgas en preskriptionstid på tio år. Grov våldtäkt har en preskriptionstid på femton år. Således kan sägas att beroende på vilken grad av våldtäkt så skiljer sig preskriptionstiderna åt, men oavsett grad är den lägsta preskriptionstiden 10 år. Det innebär att åtal kan väckas för våldtäkten om den ägt rum för sju år sedan. För att bli fälld krävs emellertid att det finns bevisning som styrker brottet till den grad att det kan sägas stå utom allt rimligt tvivel att våldtäkten ägt rum. Hoppas detta besvarade din fråga. Bästa hälsningar,