Prostitution?

2014-11-02 i Sexualbrott, 6 kap. BrB
FRÅGA |Hej det är så att jag har en fråga har tänkt på detta jätte länge men ingen kan svara på frågan , om en kvinna flyttar till en lägenhet och hon har har många sexpartners och grannarna runt omkring börjar undra varför det alltid kommer många män dit och dom hör höga ljud från samlag. Det slutar med att grannarna ringer polisen för att dom tror att det rör sig om prostitution , hur kan polisen ta an sig detta ? Hur kan dom säga " ja detta är prostitution " eller kanske det bara är en kvinna som älskar att ha många sexpartners , för jag ser det som så här att det är ju ganska förnedrande om polisen anklagar kvinnan för prostitution ?Hade gärna behövt ett svar på detta så tack på förhand Mvh michelle
Linn Kanter Pergament |Hej!Att ha många sexpartners är inget brott. Däremot är det enligt svensk lag förbjudet att köpa sexuella tjänster enligt 6:11 Brottsbalken. Det är alltså straffbelagt att köpa sexuella tjänster – dock inte att sälja dem. Om grannar skulle larma polisen om misstänkt prostitution så blir det en fråga om bevisning. Om polisen inte kan bevisa prostitution så finns det troligtvis inget olagligt med de sexuella handlingarna. Om polisen kan bevisa att det som kvinnan och männen utför är att likna vid prostitution (dvs att en part utför sexuella handling mot ersättning i form av pengar eller annat) så genomför alltså den betalande parten en olaglig handling. Denna handling medför straff i Sverige. För kvinnan är det inte tillåtet att störa sina grannar i vilken utsträckning som helst. I 12 kap Jordabalken finns ”hyreslagen”. Störande grannar regleras i 25§. Där stadgas det att en hyresgäst ska se till att de som bor i hans/hennes omgivning inte utsätts för störningar som kan vara skadliga för hälsan eller försämra deras bostadsmiljö att de inte skäligen bör tålas. Är det en bostadsrätt som kvinnan har så är hon skyldig att se till att hon eller de som är på besök hos henne inte utsätter omgivningen för störningar. De kan även ta kontakt med styrelsen. Om störningarna är allvarliga och fortsätter trots att grannar och styrelse klagat så kan föreningen säga upp den som stör till avflyttning. 

Sexualbrott

2014-07-27 i Sexualbrott, 6 kap. BrB
FRÅGA |Hej!Det är så att jag för en diskussion på ett forum där ämnet handlade om att en farmor lät sitt barnbarn (8 år) suga på hennes bröst för att barnet var nyfiket och enligt mig är då detta sexuellt utnyttjande av barn men det förs då en diskussion om detta om det verkligen är olagligt.Om du/ni vill så kan ni läsa tråden i sin helhet. Jag är mest intresserad av att veta vad som gäller i en sådan situation då jag själv anser att det är ett övergrepp. Detta dels för att hon själv inte är mamma till barnet och dels att hon inte kan amma eller att barnet inte behöver ammas och att det då inte finns någon anledning till att låta barnet göra det.Det räcker med att återkomma med svar via mail eller om ni vill svara direkt i tråden för alla att se.Tack på förhand!
Malin Andreasson |Hej! Tack för din fråga. Som du förstår är detta ett mycket känsligt ämne men eftersom tråden ligger uppe på internet som jag förstår det väljer jag att svara på din fråga. Personen ifråga verkar inte anse att angelägenheten är särskilt privat. Jag kommer inte att gå speciellt djupt in på detaljer med tanke på frågans ämnesområde. Eftersom du specifikt frågar om sexuellt övergrepp väljer jag att ge dig en kort vägledning av paragraferna som omfattar just sexuellt övergrepp som handling. Du får själv sedan läsa igenom och tolka agerandet så som du finner lämpligt.  I 6 kapitlet brottsbalken finner du bestämmelser om sexualbrott https://lagen.nu/1962:700. För att anses som ett barn i lagens mening, i enlighet med brottsbalken, skall barnet vara under 15 år. I 6 kapitlet reglerar bland annat 4, 5 och 6§§ handlingar där barn är involverade. I 4§ stadgas våldtäkt mot barn och jämförlig handling som kan vara att anse som våldtäkt mot barn. I 5§ hittar du, vad som kallas som ett mindre allvarligt övergrepp än våldtäkt, sexuellt utnyttjande av barn. 6§ reglerar sexuellt övergrepp mot barn, det vill säga handlingar som inte faller in under 4 och 5§§. Det är en svår gränsdragning mellan dessa och rättsfallen varierar. Det är en "snårig" terräng och jag hoppas att du själv med hjälp av dessa bestämmelser kan avgöra om du tycker att agerandet är ett sådant eller inte. Går du in på ovanstående länk kan du bredvid varje paragraf hitta utvecklade rättsfall, det vill säga hur domstolen tidigare har dömt i fall som omfattar just den paragrafen. Det finns även fler paragrafer som kan vara av intresse när man skall avgöra en sådan situation, som till exempel 3§ 6 kapitlet brottsbalken, om du vill fördjupa dig ytterligare i sådana frågor. Jag hoppas att detta kan ge dig vägledning och att du förstår varför jag inte tar ställning i denna fråga. Vänligen, 

Köp av camsex/sexuell tjänst, frivilligt tillbakaträdande

2014-07-15 i Sexualbrott, 6 kap. BrB
FRÅGA |Hej. Jag har en fråga gällande en kille som jag läste om på nätet. Han chattade med en kvinna som erbjöd sig att visa camshow varpå han tyckte det var intressant och betalade. Sedan fortsatte konversationen och de kom in på en diskussion gällande en träff där sex var diskuterat och de diskuterade även vart denna träff skulle ske samt hon sa att det skulle bli dyrare och han svarade ok och att det skulle lösa sig. Under konversationen ändrar killen sig och skriver då till kvinnan som säger sig vara på gång till mannen att han har ändrat sig och inte vill träffas. Kvinnan säger då att hon trots detta vill ha sina pengar varpå killen inte vill betala mer och kvinnan hotar då med att lägga ut information om kille på nätet varpå killen känner sig tvingad att betala. Han skriver då tillbaka att han inte vill träffas varpå hon säger att det kvittar och han måste betala. Killen känner sig tvingad att betala för att slippa undan vilket han gör. Min fråga är kan han fällas för något om åtal skulle ske mot honom? Vad gäller 23 kap 3 § i detta fallet mannen säger tydligt nej i konversationen till en träff och säger även att han inte velat att nått av det ens skulle ha hänt.
David Ingvarsson |Hej, och tack för din fråga!Då jag svarat på en snarlik fråga tidigare så väljer jag att hänvisa till mitt tidigare svar!Se här!Väldigt kort kan jag sammanfatta att det stämmer att ett tillbakaträdande enligt 23 kap 3 § brottsbalken är möjligt i den beskrivna situationen vilket gör försöket till köp av sexuell tjänst strafffritt. Köp av camsex är lagligt förutsatt att säljaren är myndig.Killen skulle således inte kunna fällas vid ett åtal.

Fråga om våldtäkt mot barn eller sexuellt utnyttjande av barn

2014-07-09 i Sexualbrott, 6 kap. BrB
FRÅGA |Hej! En morgon i mitten av December 2013 bankade polis på min ytterdörr, jag öppnade och minst 7 civilklädda poliser ville komma in och göra husrannsakan. Dom ville inte säga varför eller i vilket syfte. Dom tog min dator, mobiltelefon, filmkamera, attacheväskor, mm och fotograferade hejvilt överallt. På polishuset blev jag "intervjuad" av en polis och varpå jag frågade igen om husrannsakan och varför jag var där. Hon svarade att: en då 9 årig flicka påstår att du har haft dina fingrar i hennes springa. Jag frågade när det skulle ha hänt och hon svarade 1998. Jag bestred på det kraftigaste att jag gjort något sådant. Jag är i det närmaste övertygad om att jag får någon form av straff men vilket straff tror ni? Mvh.
Sina Amini |Hej,Av din fråga är det svårt att avgöra vilket eventuellt brott du kan anses vara skyldig till. Frågan är om den gärning du är anklagad för utgör någon form av samlag eller annan sexuell handling (som är jämförlig med samlag) med barn under femton år. I sådana fall föreligger det en risk att du blir åtalad för våldtäkt mot barn enligt 6 kap. 4 § brottsbalken (BrB). Anses brottet som avses i 6 kap. 4 § BrB eller andra stycket med hänsyn till omständigheterna vid brottet att anses som mindre allvarligt, kan det inträffande istället utgöra sexuellt utnyttjande av barn. Se 6 kap 5 § BrB. Praxis på området har ändrats på så vis att begreppet sexuell handling träffar en större krets handlingar som har en påtaglig sexuell prägel eller andra handlingar som har i syfte att kränka offrets sexuella integritet. Högsta domstolen har även konstaterat att vissa handlingar alltid ska anses ha påtaglig sexuell prägel. Ett angivet exempel är att föra in fingrar eller föremål i en kvinnas underliv. Vid sådana fall saknar avsikten bakom handlingen någon betydelse. Se närmare i Högsta domstolens avgörande från 2013-06-13 i mål B 1195-13. I och med att gärningen inträffade 1998 kan det vara värt att nämna något kring preskriptionstider vid brott. Normalt räknas preskriptionstiden från tidpunkten då brottet begicks. Vid våldtäkt mot barn räknas däremot preskriptionstiden först från och med dagen då den utsatta personen fyller 18 år. Detta betyder att våldtäkt mot barn preskriberas som tidigast när den utsatta personen fyller 28 år oberoende av när våldtäkten i sig ägde rum. Se närmare 35 kap. 4 § andra stycket BrB.Med vänlig hälsning,

Löfte om karriärmöjligheter i utbyte mot sexuell handling

2014-09-02 i Sexualbrott, 6 kap. BrB
FRÅGA |Begås något brott om man utlovar jobb- och karriärmöjligheter i utbyte mot sex? Spelar det för roll om man har för avsikt att infria sitt löfte om jobberbjudande?
Gustaf Wiklund |Tack för din fråga!Ett erbjudande om karriärmöjligheter i utbyte mot någon form av sexuell handling kan vara att anse som brott beroende på under vilka omständigheter erbjudandet lämnats. Högst sannolikt är den beskrivna gärningen (om brott alls befinns ha begåtts) antingen att anse som sexuellt utnyttjande av person i beroendeställning eller köp av sexuell tjänst. Därutöver kan förstås inte uteslutas att sexuellt ofredande begås om förslaget lämnas på ett vis som är ägnat att kränka motpartens sexuella integritet.Vad beträffar sexuellt utnyttjande av person i beroendeställning krävs att gärningsmannen genom att utnyttja ett föreliggande beroendeförhållande förmår brottsoffret att företa eller tåla en sexuell handling (se 6 kap. 3 § brottsbalken). Att det rör sig om en sexuell handling torde vara tämligen uppenbart, medan det är svårare att avgöra om en beroendeställning föreligger och utnyttjas.För att en beroendeställning skall anses vara för handen krävs enligt praxis att brottsoffret står under ett tryck som är av allvarlig betydelse för denne. Det skall råda ett avhängighetsförhållande mellan de inblandade parterna, varmed avses att brottsoffret i någon mån står under gärningsmannens makt. Sålunda anses någon beroendeställning ej föreligga mellan en arbetssökande och en arbetsgivare, såvida inte den arbetssökande redan är anställd hos arbetsgivaren, eftersom arbetssökanden inte anses beroende av arbetsgivaren i de fall vederbörande har möjlighet att söka arbete hos någon annan (och inte redan har någon relation till motparten).Gällande brottet köp av sexuell tjänst torde inga tvivel råda om att den berörda handlingen som sådan omfattas av bestämmelsen (förutsatt att den sexuella förbindelsen är tillfällig), medan det ter sig svårare att avgöra om erbjudet arbete är att anse som ersättning i bestämmelsens mening (se 6 kap. 12 § brottsbalken).I begreppet ersättning ingår såväl ekonomiskt vederlag som ersättning av annat slag, dock framgår ej av paragrafens ordalydelse huruvida erbjudande om arbete är att anse som ersättning, varför rättsläget är något oklart.Slutligen bör nämnas att det inte i något fall torde vara av betydelse att gärningsmannen ej har för avsikt att fullfölja sitt löfte då en beroendesituation som framhävts endast föreligger p.g.a. en redan existerande relation parterna emellan samtidigt som det i doktrin uttalats att det endast fordras att utlovad ekonomisk ersättning skall ha varit en förutsättning för handlingens utförande i de fall köp av sexuell tjänst bedöms ha begåtts (den behöver ej ha erlagts). Därutöver kan tilläggas att brottet sexuellt utnyttjande av person i beroendeställning, vid brottskonkurrens (om båda stadganden är tillämpliga) har företräde framför köp av sexuell tjänst, varför det då endast döms till ansvar för det förstnämnda.Brottsbalken i dess helhet återfinnes här.Vänligen,

Bl.a. om försökspunkten vid köp av sexuell tjänst

2014-07-21 i Sexualbrott, 6 kap. BrB
FRÅGA |Vill veta vad som krävs för att försökspunkten för sexköp ska anses vara uppfylld. Läste om en kille som chattade med en tjej på nätet. De hade kommit överens om en camshow och chattade vidare varpå det framkom att tjejen var myndig. Killen kontaktade alltså tjejen för att få en camshow. Han satte över pengar för en show och chattandet fortsatte. Under chattande säger tjejen att killen även kan få träffa henne och hennes kompis senare. Han svarar ok och skriver att han kan komma över om de vill. Men inget pris är ännu diskuterat. Han skickar sitt nummer och skickar ett sms tillbaka för att han ska få hennes nummer killen ville höra hennes röst. Senare skriver kvinnan att träff kostar mer varpå mannen säger ok men vill se henne ensam i cam. Och en diskussion uppstår om att han inte vill betala mer och han endast vill ha en camshow och de kommer överens om detta men inte om summan. Diskussionen fortsätter och han vill bara se sin show. Sedan övergår chattandet i en diskussion där de vill ha sex med honom och han säger var ska vi ses. De säger att de kvittar och han säger då kom hit så får ni sista. DÅ säger hon vid träff är det 400 till varpå han svarar de löser vi. Det går sedan ett tag och killen ville se dem i cam innan de säger sig vara på gång till mannen men då uppstår en dispyt varpå tjejerna hotar att lägga ut information om killen på nätet. Killen säger då att han inte vill ses och inte tänker betala varpå de hotar med att lägga ut informationen än en gång varpå killen känner sig tvingad att betala. Han säger återigen att han inte vill ses då de säger sig vara på väg till honom, de säger ok men tvingar honom att betala för att inte lägga ut informationen. Alltså han ville ha en camshow men hamnade i en diskussion om träff för att sedan ångra det hela samtalet och att han ens kontaktade henne. Träff har inte ägt rum och telefonsamtal har ägt rum för att höra hennes röst. Så min fråga är vad säger lagen om detta fall? Vad gäller för försökspunkten vad krävs för att den ska anses vara uppnådd? Och är det troligt att detta fall skulle gå till åtal?
jacob frank |Hej och välkommen till Lawline!Att försök till köp av sexuell tjänst är straffbelagt följer av 6:15 BrB. Nu till frågan om när den s.k. försökspunkten ska anses vara nådd.I propositionen uttalas att den punkten torde vara uppnådd när ett erbjudande om betalning lämnats (prop. 1997/98:55 s. 137). Uttalanden i lagförarbeten kan väl sägas vara vägledande men är på intet sätt bindande för domstolarna. Att placera försökspunkten där förarbetena förlagt den kan sägas stå i överensstämmelse med åsikten att det för att försökspunkten skall vara uppnådd måste ha utförts eller påbörjats ett agerande som närmast föregår själva den brottsliga handlingen. I litteraturen kallas detta agerande den näst sista handlingen. Denna ståndpunkt har i vissa, dock icke alla, rättsfall fått stöd i mål angående bl.a. varusmuggling. Högsta domstolen har (NJA 1991 s. 332) påpekat angelägenheten av att, allmänt sett, inte förlägga försökspunkten för ett brott alltför långt från tidpunkten för dess fullbordan. Svensk rätt är också restriktiv till frågan om försöks straffbarhet. I förarbetena till själva försökspunkten (NJA II 1942 s. 248) sägs bl.a. att, i de fall då försökspunkten förläggs till en tidigare handling än den enligt brottsplanen sista, man måste göra den begränsningen att den handling som det är fråga om skall vara avsedd att något så när omedelbart följas av eller stå i samband med den handling varigenom brottet skall fullbordas, för att försökspunkten skall anses överskriden.I det fall du beskrivit ovan har överenskommelse gjorts beträffande plats och summa (innan "dispyten"). Däremot tycks inte tid ha avtalats och tjejerna tycks inte heller ha påbörjat sin förflyttning till mannen vid denna tidpunkt. Med hänsyn till vad som ovan anförts och även med hänsyn till vad som allmänt anförs om försökspunkten i de tidigaste förarbetena är jag benägen att anse att försökspunkten inte är nådd i fallet, men gränsen är hårfin. Det är snarast en bedömningsfråga där det saknas "rätt och fel". Dessutom är återgivningen av händelsen något rörig vilket ytterligare medför att den bedömningen jag gjort bör mottas med försiktighet.Avslutningsvis kan noteras att fallet även aktualiserar frågor om frivilligt tillbakaträdande (vilket dock inte tycks vara fallet här) samt om kvinnorna i fallet ev. begår något brott vid utpressningen.

Sex på allmän plats

2014-07-11 i Sexualbrott, 6 kap. BrB
FRÅGA |Hej! Jag undrar om man kan bli straffad om man smygtittar på ett par som tex har sex ute, dvs kan det räknas som ofredande, kränkande eller liknande och spelar det i så fall någon roll om det inte är meningen att bli upptäckt? Omvänt, kan man bli straffad för att ha sex ute om man råkar bli upptäckt eller är det ok på offentlig plats som skog, strand om man smyger undan någonstans och inte gör det helt öppet?
David Ingvarsson |Hej, och tack för din fråga! Att titta på ett par som har sex på allmän plats är ej straffbart. Att däremot ha sex på allmän plats kan vara straffbart om det upptäcks. Rubriceringen blir beroende av omständigheterna, men tänkbara rubriceringar är: sexuellt ofredande (möjligtvis också vanligt ofredande) eller förargelseväckande beteende.Om sexualakten utförs någorlunda diskret torde förargelseväckande beteende (brottsbalken 16 kap 16 §) vara det troligaste utfallet vid fällande dom. Straffet för förargelseväckande beteende är penningböter.Huruvida uppsåtet är att upptäckas eller inte i det specifika fallet spelar ingen roll eftersom paragrafen är utformad på så vis att det räcker att beteendet är "ägnat" att väcka förargelse. Detta innebär att beteendet typiskt sett ska vara förargelseväckande enligt allmänt rådande normer vilket sex på allmän plats torde vara. Brottsbalken hittar du HärMvh

Betalning av camshow olagligt?

2014-05-17 i Sexualbrott, 6 kap. BrB
FRÅGA |Hej jag har en fråga gällande en kille som jag läste om på nätet. Han chattade med en kvinna som erbjöd sig att visa camshow varpå han tyckte det var intressant och betalade. Sedan fortsatte konversationen och de kom in på en diskussion gällande en träff och de diskuterade även vart denna träff skulle ske samt hon sa att det skulle bli dyrare och han svarade ok och att det skulle lösa sig. Under konversationen ändrar killen sig och skriver då till kvinnan som säger sig vara på gång till mannen att han har ändrat sig och inte vill träffas. Kvinnan säger då att hon trots detta vill ha sina pengar varpå killen inte vill betala mer och kvinnan hotar då med att lägga ut information om kille på nätet varpå killen känner sig tvingad att betala. Han skriver då tillbaka att han inte vill träffas varpå hon säger att det kvittar och han måste betala. Killen känner sig tvingad att betala för att slippa undan vilket han gör. Min fråga är kan han fällas för något om åtal skulle ske mot honom?
Sandra Larsson |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline!Det är inte olagligt att betala för en camshow och han kan heller inte fällas för köp av sexuell tjänst, 6:11 Brottsbalken, då han ej har skaffat sig en tillfällig sexuell förbindelse mot ersättning. Det framgår inte av din fråga vad som var tänkt att ske under detta möte dem emellan, men om mötet gällde sex mot betalning skulle åklagaren kunna väcka ett åtal gällande försök till köp av sexuell tjänst. Det är dock tveksamt om så kommer att ske då frågan är om försökspunkten är nådd. Personligen anser jag att försökspunkten inte är nådd i detta fall med utgångspunkt i NJA 1991 s. 332, där försökspunkten ansågs vara nådd då mannen klev ur bilen för att gå till kvinnans bostad. Försökspunkten måste ligga rätt nära tiden för fullbordan och det krävs även att ett agerande påbörjats som närmast föregår den brottsliga handlingen. I förevarande fall skulle jag ej påstå att försökspunkten är nådd.Hoppas du har fått svar på din fråga!Vänligen,