Chattat sexuellt med underårig på facebook – brott?

2015-04-06 i Sexualbrott, 6 kap. BrB
FRÅGA |Hej!Jag har en fråga om en situation som jag upplevt nyligen och mår dåligt över. Jag fick kontakt med en tjej på biblioteket där jag satt och studerade. Vi bytte några korta ord, och blickar. Genom ett telefonsamtal hon förde uppfattade jag hennes namn. Senare hittade jag henne och lade till henne på facebook. Jag frågade hur gammal hon var, och hon svarade att hon är 17 och snart fyller 18, samt att hon går andra året på gymnasiet. Själv är jag 29. Således tänkte jag att det inte finns något problem med att vi pratar, och samtalet blev ganska snart sexuellt, och jag gjorde flera mer eller mindre uttalade inviter. Hon var med på samtalet, men sade sig hela tiden vara för upptagen för att ses. En dag sågs vi på biblioteket igen och kramade varandra snabbt. Det är all kontakt som skett. När dagarna gick anade jag oråd, och började försöka hitta personuppgifter på henne. När inga sådana fanns, slog det mig att hon antagligen ljugit om sin ålder, och gissningsvis är under 15. När jag över facebook konfronterade henne så blockerade hon mig.Min fråga är, har jag gjort något brottsligt? Om inte, är jag juridiskt "safe" om jag kontaktar hennes föräldrar och berättar att de nog borde se till att deras dotter inte försätter sig själv, eller andra, i den här situationen igen? Hela konversationen där hon säger sig vara född 97 och fyller 18 i sommar finns sparad.
Erik Blomquist |Hej och tack för din fråga!Som jag förstår det så har ingenting konkret hänt varför det enbart, i teorin, skulle kunna bli fråga om förberedelse eller eventuellt försök till våldtäkt mot barn alternativt grovt utnyttjande av barn för sexuell posering (6 kap. 13 § BrB). Det förutsätter dock för det första dels att hon faktiskt är under 15 år, och dels att du haft skälig anledning att anta att hon var under 15 år (6 kap. 13 § BrB). Bedömningen beror bl.a. på hur gammal hon ser ut att vara samt t.ex. vad/hur hon skrev i chatten du har sparat. För att du ska kunna fällas till ansvar krävs dessutom att du antingen har nått "försökspunkten" eller alternativt att du har skaffat, tillverkat, lämnat, tagit emot, förvarat, transporterat, sammanställt eller tagit liknande befattning med något som är särskilt ägnat att användas som hjälpmedel vid ett brott. Av det du har berättat ser jag det därför som uteslutet att ett brott har begåtts.

Våldtäkt/anhörig

2015-03-09 i Sexualbrott, 6 kap. BrB
FRÅGA |Hej! Min sambo råkade ut för en våldtäkt och gärningsmannen är identifierad samt ligger hos åklagare. Jag undrar om jag som anhörig kan anmäla honom med? Jag menar, jag har drabbats med genom detta illdåd med sjukskrivning, psykstöd, har inte kunnat haft mina barn hos mig som planerat samt att vi har ju ett trauma i vår relation med stört sexliv, psykiskt lidande, sorg och depressioner. Finns det något jag kan göra för min upprättelse och rättvisa med? Är nyfiken på om jag kan agera med?
Mattias Vilhelmsson |Hej Benny!Som jag förstår din fråga undrar du om det finns någon juridisk regel du kan stödja dig på för att få upprättelse för illdåden du har drabbats av. Det är en väldigt intressant fråga och som det ser ut nu finns det ingen sådan regel du kan stödja dig på. Det som ligger närmast till hands att kontrollera är ifall något brott kan vara begånget mot dig i.o.m. brottet mot din sambo. Om något sådant brott finns det inte föreskrivet vare sig i Brottsbalk (1962:700) eller någon annan lag. Våldtäkt finns reglerat i 6 kap 1 § BrB och ligger under avdelningen "Brott mot person" och kan inte på något sätt utvidgas till att omfatta andra personer än den som gärningen faktiskt är begången mot. Hör av dig igen om du har några ytterligare funderingar!

Ansvarsfrihet vid sexuellt utnyttjande av barn

2014-12-16 i Sexualbrott, 6 kap. BrB
FRÅGA |Ansvarsfrihetsgrunder vid sexuellt utnyttjande av underårig, när blir det aktuellt?
Tatjana Johansson |Hej! Tack för att du har valt att ställa din fråga till oss på Lawline.Jag har tolkat din fråga som att du med underårig avser ett barn som är under 15 år och att det är ansvarsfrihetsgrunden i 6 kap. 14 § Brottsbalken (se https://lagen.nu/1962:700#K6P14S1) gällande brottet sexuellt utnyttjande av barn enligt 6 kap. 5 § Brottsbalken (se https://lagen.nu/1962:700#K6P5S1) som du vill veta mer om.Brottet sexuellt utnyttjande av barn är ett mindre allvarligt brott än brottet våldtäkt mot barn och är tänkt att tillämpas när offret är strax under 15 år och frivilligt har sex med gärningsmannen. Ansvarsfrihetsgrunden i 6 kap. 14 § Brottsbalken tillämpas enbart vad gäller sexuellt utnyttjande av barn och inte våldtäkt av barn, varför ansvarsfrihetsgrunden aldrig kan komma att tillämpas om det i stället rör sig om ett yngre barn eller ett fall där frivillighet inte har förelegat.Ansvarsfrihet för den som har begått sexuellt utnyttjande av barn inträder enligt 6 kap. 14 § Brottsbalken om det är uppenbart att gärningen inte har inneburit något övergrepp mot barnet med hänsyn till den ringa ålders- och utvecklingsskillnaden som förelegat mellan gärningsmannen och barnet samt med hänsyn till omständigheterna i övrigt.Ansvarsfrihet vid sexuellt utnyttjande av barn är avsett att tillämpas restriktivt. Som ett konkret exempel på när ansvarsfrihet emellertid kan aktualiseras nämns i förarbetena till bestämmelsen (se prop 2004/05:45 s 152) när en 16-åring och en 14-åring som har en nära och god relation till varandra deltar i en helt ömsesidig och frivillig sexuell handling. I ett rättsfall från Högsta domstolen (se här) tillämpades ansvarsfrihetsregeln när gärningsmannen vid tidpunkten för den helt ömsesidiga och totalt frivilliga handlingen var över 17 år och målsägande vid samma tidpunkt var strax över 14,5 år.Jag hoppas att jag genom detta har besvarat din fråga. Skulle det vara något mer du undrar eller funderar över är du alltid välkommen tillbaka till Lawline med dina frågor.Med vänliga hälsningar,

Köp av sexuella tjänster

2014-11-12 i Sexualbrott, 6 kap. BrB
FRÅGA |HejJag såg en sida på nätet som erbjuder massage av penis eller vagina samt anus som del i en behandling, alternativt bara en av massageformerna. Detta kan väl inte vara lagligt? Att sälja / erbjuda det är säkert lagligt, men att besöka en sådan inrättning måste väl vara någon form av sexuell tjänst? Vad är definitionen för ett sexköp? Tack på förhand.
Mustafa Sheikh Abdi |Hej,Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Den kriminaliserade handlingen enligt 6:11 BrB är att skaffa sig en tillfällig sexuell förbindelse mot ersättning. De handlingar som avses är samlag eller annat sexuellt umgänge. Med begreppet sexuellt umgänge avses alla sexuella handlingar som typiskt sett är avsedda att uppväcka eller tillfredsställa bådas eller enderas sexuella drift, enligt förarbetena. Det är dock inte avgörande om en sådan effekt har uppkommit eller inte. I regel krävs det att det föreligger en kroppslig beröring mellan den enes könsorgan och den andres kropp som är någorlunda varaktig (ca 10 sek enligt praxis). Att onanera åt någon annan är ett typexempel på sexuellt umgänge.De handlingar som du beskriver är sådana som typiskt sett omfattas av 6:11 BrB.Se 6:11 BrB, https://lagen.nu/1962:700#K6P11S1Se även förarbetena till den nya sexuallagstiftningen (s. 30 där sexuellt umgänge definieras), http://www.regeringen.se/content/1/c6/03/36/68/2f3b2ea1.pdfHoppas detta gav svar på din fråga!Med vänliga hälsningar

Brott enl. 4 kap., 5 kap. och 6 kap. brottsbalken

2015-03-18 i Sexualbrott, 6 kap. BrB
FRÅGA |Hej,Jag har i mitt förra förhållande utsatts för psykisk misshandel. Det hela började med ett enormt kontrollbehov från min partners sida för att sedan övergå till verbala kränkningar gällande mitt utseende, personlighet, hur jag skötte hemmet, personliga åsikter osv. Undertiden fanns även en "sexplikt" där jag, trots en skada från förlossningen, var tvungen att tillfredsställa honom sexuellt minst en gång i veckan. Allt detta ledde till en depression hos mig som i sin tur utvecklades till återkommande panikattacker och ständig ångest. Nu, 1,5 år sedan förhållandet tog slut, får jag fortfarande dessa attacker och ångest vilket har lett till att jag inte klarat av att sköta jobb eller ha ett fungerande socialt liv. Vi har ett barn ihop med gemensam vårdnad och kan därför inte bryta kontakten med honom. Detta försvårar mitt tillfrisknande då det är i samband med att vi har kontakt som mina attacker utlöses. Vad säger lagen om psykisk misshandel som lett till paniksyndrom och PTSD?
Mustafa Sheikh Abdi |Hej,Tack för din fråga!De verbala kränkningarna kan utgöra brotten ofredande eller förolämpning enligt 4:7 brottsbalken (BrB) respektive 5:3 BrB.Ofredande - 4:7 BrBI de flesta fallen faller kränkande uttalanden under 5:3 BrB, men ofredande kan föreligga om handlingen med hänsyn till omständigheterna innefattat en kännbar fridskränkning för den brottsutsatte.Förolämpning - 5:3 BrB Den som smädar annan genom kränkande tillmäle eller beskyllning eller genom annat skymfligt beteende mot honom, dömes för förolämpning. Förolämpning föreligger när någons handlingar är ägnade att såra en annan persons självkänsla. När jag utgår ifrån informationen du angav anser att jag hans handlande uppfyller kriterierna för förolämpning.Brott enligt. 6 kap. BrBDet kan inte sägas med säkerhet hur hans handlingar kommer bedömas, det beror helt på omständigheterna vid tidpunkten för handlingarna. Jag kommer nedan redogöra för brotten som kan vara aktuella.Att han tvingar dig att tillfredsställa honom kan utgöra brott enligt 6 kap. BrB. Enligt 6:1 BrB döms den som genom misshandel eller annars med våld eller hot om brottslig gärning tvingar en person till samlag eller till att företa eller tåla en annan sexuell handling (som är jämförlig med samlag) för våldtäkt. Med misshandel avses det som beskrivs i 3:5 BrB (https://lagen.nu/1962:700#K3P5S1), men även lättare våldsanvändning som att rycka i någons arm eller hålla fast någon är tillräckligt. Om handlingen inte omfattas av 6:1 BrB, kan det utgöra brottet sexuellt tvång, enligt 6:2 BrB. Den som genom olaga tvång förmår en person att företa eller tåla en sexuell handling kan dömas för sexuellt tvång. Med olaga tvång avses det som beskrivs i 4:4 BrB (https://lagen.nu/1962:700#K4P4S1), att en person genom misshandel eller genom annan typ av våld eller genom hot om brottslig gärning tvingar annan att tåla eller förmår någon att utföra en handling.Jag rekommenderar att du gör en polisanmälan och berättar det du har utsatts för. I samband med en rättegång kan du be åklagaren att driva ditt skadeståndsanspråk. Du kan begära skadestånd för den skada som kränkningarna har inneburit för dig, enligt 2:3 skadeståndslagen (SkL).Se brottsbalken och 2:3 SkL, https://lagen.nu/1962:700 och https://lagen.nu/1972:207#K2P3 Hoppas mitt svar var till din hjälp och att allt löser sig!Med vänliga hälsningar,

Straff för köp av sex utomlands?

2014-12-20 i Sexualbrott, 6 kap. BrB
FRÅGA |Hejsan! Säg att jag som svensk medborgare skulle besöka ett land och begå en handling där som är enligt svensk lag förbjuden men inte enligt det landets lagar jag besökt. Kan jag bli dömd för den handlingen här i Sverige då? Ett exempel: Jag reser till Amsterdam och köper sex av en prostituerad, återvänder sedan till Sverige. Kan jag då blir dömd för sexhandel här i Sverige även fast handlingen är laglig i det aktuella landet?
Victor Sundh |Hej Sexköpslagen, 6:11 Brottsbalken, bör läsas så att den som köper en sexuell tjänst begår ett brott oavsett var i världen sexköpet äger rum. För att du ska kunna dömas för brottet här i Sverige krävs dock att svensk domstol har jurisdiktion över handlingen. Svensk jurisdiktion för brott som har begåtts utomlands föreligger om 1) brottet har begåtts av en svensk medborgare eller utlänning med hemvist i Sverige (samt ett antal andra exempel på utlänning som befinner sig här i riket) och 2) gärningen är straffbelagd även på den plats där gärningen begåtts, s.k. dubbel straffbarhet, se 2:2 Brottsbalken här.Eftersom det inte är kriminaliserat att köpa sex i Amsterdam kan du alltså inte dömas för gärningen i Sverige. I Norge däremot är det kriminaliserat att köpa sex, vilket innebär att du kan dömas här i Sverige för brottet om du har köpt sex av en prostituerad i Oslo exempelvis.

Ungdomspåföljd för sexuellt ofredande

2014-11-28 i Sexualbrott, 6 kap. BrB
FRÅGA |En 16 år gammal kille fick via sina föräldrar kännedom om att han har gripit sig på två 6 åriga pojkar som var på besök hos hans föräldrar vid två tillfälle. En av barn berättade för sin mor att 16 åring satte honom på sina knä, han erbjöd massage, hans byxor drogs ner och killen rörde på hans penis. Detta var den första version från barnens mor. Två dagar senare kom ytterligare berättelse med en betydlig förändring: nämligen vid första version var det att det andra barnet hörde bara vad hans bror berättade för sin mamma. Nya version är att även den andra pojke ombads av killen att ta av byxor dock han avvisade bestämd och sa att detta är en privatsak.Den pojke som presterade berättelse om vad han blivit utsatt för ställde direkt fråga till sim mor:"ska du ringa polisen, mamma?"16 åring är helt chockat över barnens berättelse likaså hans föräldrar som är goda vänner med den andra familjen. Under de två besök befann sig alla tre barn om kan säga så då den ena är 16 i samma rum och dörren var alltid öppen, både mamma till 16 åringen och pappa till tvillingarna gick in regelbundet i barnets rum, dvs. det framstår som mindre trovärdigt att killen skulle vara så dum att be barnen att ta av byxor i en lägenhet full av vuxna när någon av föräldrarna kunde komma in i rummet när som helst.frågan är följande: vad riskerar 16 åringen? majla om ni behöver mer info madeleine@kaarik.se
Zozan Akay |Hej och tack för att du ställer din fråga till oss på Lawline!Jag kommer i framställningen bortse från huruvida bevisen är tillräckliga för att 16-åringen ska kunna fällas till ansvar. Det som huvudsakligen kommer beröras är därmed vilket brott 16-åringen skulle kunna misstänkas för och vad han kan förvänta sig för straff om han blir fälld.Gällande gärningen kan följande anföras. En sexuell handling behöver inte innefatta en fysisk och varaktig kroppslig beröring, avgörande är istället om beröringen har haft en påtaglig sexuell prägel och varit ägnat att kränka offrets sexuella integritet. (prop. 2004/05:45) Att 16-åringen har rört pojkens könsdelar, bör innefattas av begreppet sexuellt handlande.Det aktuella brottet bör vara sexuellt ofredande enligt 6 kap. 10 § BrB. För sexuellt ofredande döms den som sexuellt berör ett barn under femton år, eller förmår barnet att företa eller medverka i någon handling med sexuell innebörd. Straffskalan för brottet är böter eller fängelse i högst två år.Vid påföljdsbestämningen börjar man alltid i straffskalans nedre del, vilket i förevarande fall är böter. Sedan brukar domstolen beakta omständigheterna vid brottet för att avgöra om straffvärdet bör ges ett högre straffvärde (än böter i detta fall). Detta görs bl.a. genom att jämföra brottets allvarlighet, kränkning och gärningsmannens skuld. Vid sidan av detta finns i 29 kap 2-3 §§ BrB en uppräkning av typiska omständigheter som bör påverka straffvärdet i lindrande eller skärpande riktning. Pga. avsaknad av fakta är det svårt att säga ifall det finns några försvårande eller förmildrande omständigheter. Det som möjligtvis kan vara en förmildrande omständighet är 29 kap 3 § p. 3, förutsatt att den misstänkte har en bristande utveckling jämfört med andra personer i hans ålder.Enligt 29 kap 7 § BrB är domstolen skyldig att beakta den tilltalades ålder vis straffmätningen. Straffet sätts lägre för en ung person som begår brott i jämförelse med vuxna. En 16 åring får således ca 1/4 av det straff som skulle dömas ut för en vuxen. Straffmätningen i detta fall kommer troligtvis stanna på böter. Dock anses böter vara olämpligt att döma ut för ungdomar. Det kan leda till att 16-åringen i detta fall döms till ungdomstjänst i förening med ungdomsvård om det finns vårdbehov. Bedömningen av vårdbehov görs av Socialtjänsten.Det kan även bli aktuellt med kränkningsersättning gentemot barnen om de yrkar på det. Nivån på kränkningsersättningen vid sexuellt ofredande ligger på ca 10 000 SEK. Hoppas svaret var till hjälp! Hör av dig till mig på Zozan.Akay@lawline.se om du har några frågor. Hälsningar,

Sexuellt övergrepp mot barn

2014-11-04 i Sexualbrott, 6 kap. BrB
FRÅGA |HejJag undrar om mina rättigheter. Jag har varit med om en händelse som stör mig mycket. När jag var 11 år gammal hade mina föräldrar en hemma fest med en familj medlem som var på besök från utlandet. Jag kom in till köket i nattlinne då dom just skulle byta rum till vardagsrummet från köket och mamma och pappa går ut först sen jag och bakom mig familj medlemmen. Han trycker en hård penis mot min rygg och håller i mig bakifrån en stund. Jag berättar detta för min pappa och pappa gör ingenting åt detta. Vare sig slänger ut honom eller säger något till honom eller mamma. Denna händelse stör mig mycket och jag undrar om jag kan gör något åt detta och vad skulle vara mina rättigheter om jag anmäler min pappa och denne medlem? Händelsen har inte anmälts och det kan ha gått för lång tid mellan dagens datum och händelsens datum. Hur lång tid har man på sig för att anmäla sådana händelser och kan jag göra något åt detta idag?
Emilia Ohlin |Hej och tack för din fråga!Den situation du beskriver är mycket allvarlig och självklart ska det inte gå till som du beskriver. Du skriver att du vid tillfället var 11 år gammal. Det du beskriver är ett sexualbrott, som det finns regler om i Brottsbalkens 6 kap. Brottsbalken hittar du här.För att våldtäkt mot barn skall föreligga, krävs enligt Brottsbalken 6 kap 4 § att gärningen antingen är samlag eller handling som ”med hänsyn till kränkningens allvar är att jämföra med samlag”. Den sexuella handling du varit med om faller antagligen inte in under denna beskrivning utan istället under Brottsbalkens 6 kap 6 § 1 stycke, sexuellt övergrepp mot barn. Vissa omständigheter i din fråga - att övergreppet skedde av en till dig närstående, och beaktandet av din låga ålder vid händelsen - kan tala för att övergreppet till och med är att betrakta som grovt, enligt Brottsbalken 6 kap 6 § 2 stycket.Frågan om din pappa skulle kunna dömas för medhjälp till sexuellt övergrepp av barn får nog besvaras nekande. Visserligen har han inte aktivt agerat då han fått höra om övergreppet, och en gärning kan innefatta både aktiva och passiva handlingar. Dock tolkar jag utifrån din fråga det som att din pappa fick reda på vad familjemedlemmen gjort först efter att övergreppet skett, och då brottet redan är fullbordat kan hans passiva agerande inte ligga till grund för medhjälp till brottet.Av din fråga framgår inte hur lång tid som förflutit sedan händelsen, men de olika preskriptionstiderna för att väcka åtal behandlas i 35 kap Brottsbalken. I 1 § p.2 faller brottet sexuellt övergrepp mot barn, då det hårdaste straffet för detta brott är två år. Preskriptionstiden blir då fem år. Grovt sexuellt övergrepp däremot har ett högsta straff på sex år, vilket gör att det faller in under 35:1 p.3 och leder till en preskriptionstid på tio år. Åklagaren har alltså upp till fem respektive tio år på sig att få gärningsmannen dömd eller i vart fall häktad. Vanligtvis börjar preskriptionstiden löpa från dess att gärningen begicks, men det finns ett undantag för sexualbrott mot barn under arton år. Här gäller istället att tiden börjar räknas från att du som målsägande (brottsoffer) fyllt arton år. Det är alltså utifrån denna tid du får räkna. Regler om detta undantag finner du i Brottsbalken 35 kap 4 §.Om du känner att du orkar och vill ha en upprättelse för det du varit med om bör du anmäla händelsen för polisen. Förutsatt att inte preskription har inträffat bör en förundersökning inledas. Då kan du som målsägande få tillgång till ett målsägandebiträde, som stöttar och biträder dig under processen.Hoppas du fått viss vägledning och stort lycka till!Med vänlig hälsning