Är en relation mellan en elev och en vaktmästare olaglig?

2015-11-19 i Sexualbrott, 6 kap. BrB
FRÅGA |Hej!Jag har bara en liten frågar,är det lagligt att ha en relation elev student vs vaktmästare på en skola?Det är ju helst inte bra att ha en relation elev-lärare. Men som elev-vaktmästare är det ju en helt annan sak,anser jag. Det är bara en fundering jag haft under en lång period och vart bara tvungen att ställa frågan till er!
Linda Davidsson |Hej och tack för din fråga!När det handlar om en relation mellan en lärare och en elev över 15 år är det inte alltid säkert att läraren begår ett brott om han eller hon inleder ett sexuellt förhållande med eleven. Om polisen får in en anmälan om en sådan relation brukar det rubriceras som ”sexuellt utnyttjande av person i beroendeställning” enligt 6 kap. 3 § brottsbalken (BrB), se https://lagen.nu/1962:700#K6. Oftast läggs emellertid utredningen ner, det är ganska ovanligt att det leder till åtal. För att det ska anses som utnyttjande av beroendeställning krävs att maktförhållandet kan styrkas. Maktförhållandet kan ligga i att en lärare ska sätta betyg på eleven och utnyttjar situationen för att eleven ska genomföra sexuella handlingar med läraren. Det är emellertid inte per automatik sexuellt utnyttjande av person i beroendeställning när en elev och lärare har en sexuell relation. Varje fall och relation är unik och man får se till vilken typ av lärare det är, vilken kontakt de haft, etc. för utreda om det funnits ett utnyttjande. Läraren måste ha använt sin auktoritet för att förmå eleven till sexuella handlingar.Om eleven däremot är under 15 år kan det bli fråga om våldtäkt mot barn eftersom man först vid 15 års ålder är fri att ha sex, se 6 kap. 4 § BrB.Din fråga gäller emellertid om det är lagligt för en elev och vaktmästare att ha en relation. Ovanstående beträffande ”sexuellt utnyttjande av person i beroendeställning” är allmänt tillämplig, dvs. inte bara gällande för lärare. Det känns emellertid långdraget att en elev skulle vara i någon slagas beroendeställning till en vaktmästare. Det torde således inte finnas något olagligt i en sådan relation, såvida inte eleven är under 15 år. Även i de fall relationen inte är sexuell är det svårt att hitta något olagligt med ett sådant förhållande. Däremot torde relationen inte vara speciellt uppskattad av skolan ifall förhållandet skulle uppmärksammas, och skulle eventuellt kunna leda till förflyttning eller uppsägning av vaktmästaren.Hoppas det var svar på din fråga!Vänligen,

Våldtäkt straff

2015-10-27 i Sexualbrott, 6 kap. BrB
FRÅGA |Varför får våldtäktsmän så korta straff? Eftersom att de har skadat en annan människas liv, både fysiskt och psykiskt.
Joakim Wahlgren |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.Brottet våldtäkt reglerar i 6 kap 1 § i Brottsbalken som du hittar HÄR. Där framgår att straffskalan är 2-6 år. Om grov våldtäkt 4-10 år. För att ta reda på hur lagstiftaren har resonerat när man har bestämt att det ska vara såhär behöver man titta i lagens förarbeten som du hittar HÄR. Det finns en mängd olika saker som kan påverka lagstiftaren och är du intresserad tycker jag att du ska titta lite på förarbetena. Vad som kan vara viktigt att komma ihåg är att vi lever i ett demokratiskt samhälle där alla har rätt att vara med och påverka. Lagstiftaren är i själva verket våra folkvalda politiker. Man kan tycka att vissa kriminella handlingar straffas för lätt eller för hårt i vissa situationer. Om man tycker det bör man kontakta sina lokala politiker för att påverka dessa och föra en diskussion om vad som kan göras åt saken. Det finns även föreningar och grupper i samhället som arbetar för att effektivisera lagstiftningen och framförallt grupper som hjälper brottsutsatta människor. En förening som hjälper brottsoffer är brottsofferjouren. Vet du någon som blivit utsatt för brott bör du ge personen rådet att kontakta lokala brottsofferjouren.Hoppas att du fick lite mer information om vad som gäller. Har du fler funderingar är du välkommen att kontakta oss på Lawline igen.

Köp av sexuell tjänst - särskilt angående ersättningens form

2015-09-30 i Sexualbrott, 6 kap. BrB
FRÅGA |En tjej sitter på många dating sajter med många olika konton män betalar pengar för att chatta och skriva henne, män skickar dyra presenter och åker för mötas och bjuder på dyra restauranger och köper presenter, dom har sex sen åker mannen hem. Och dom ses inte mer eller har någon kontakt.Räknas det som prostitution?
Astrid Baltzer |Hej och tack för din fråga.Prostitution (dvs. att sälja sexuella tjänster) är inte kriminaliserat i Sverige, men däremot är det olagligt att köpa sexuella tjänster, se 6 kap 11 § brottsbalken.Det du beskriver skulle i vissa sammanhang kunna räknas som köp av sexuell tjänst. Det är dock inte helt enkelt att avgöra vad som ska definieras som köp av sexuell tjänst, utan en bedömning måste alltid göra i varje enskilt fall. Det som åtminstone krävs är att den ersättning som ges ska vara en förutsättning för den sexuella tjänsten. Ersättningen behöver dock inte ges i pengar, utan kan vara i form av presenter, restaurangbesök eller liknande, likt det du har beskrivit i din fråga.Uppsåt ska också finnas till brottet, man ska alltså förstå vad man gör när man köper den sexuella tjänsten. Det krävs dock inte att den som säljer den sexuella tjänsten lever som prostituerad, utan det kan räcka med ett enstaka tillfälle. Det finns alltså en möjlighet att det du beskriver kan klassas som köp av sexuell tjänst. Det är dock inte möjligt att här svara ja eller nej på din fråga, då det i slutänden är upp till domstolen att bedöma detta. Vänligen,

Anmälan av misstänkta sexualbrott mot familjehemsplacerade barn

2015-08-31 i Sexualbrott, 6 kap. BrB
FRÅGA |HejOm man som förälder misstänker att det sker sexuella övergrepp på sitt familjehems placerade barn och har berättat för social sekreteraren om sin oro men att dom inte lyssnar eller tar ansvar för de, vad gör man då? vart vänder man sig? det förekommer även vanvård och jag har bildbevis med det lägger dom ingen vikt i alls.Mvh en desperat mamma
Astrid Baltzer |Hej och tack för din fråga.Jag vill börja med att beklaga att du har skäl att misstänka att dessa grova brott sker mot ditt barn, och hoppas att det går att reda ut situationen så att barnet får det så bra som möjligt.Misstänker man att ett brott har begåtts eller pågår ska man anmäla det till polisen. Det är sedan polisens uppgift att utreda detta, varpå eventuellt åtal kan väckas. När polisen gör sin utredning är det mycket möjligt att de kontaktar socialsekreteraren i fallet, och kanske kan denne då ta saken på större allvar. Det är dock inte alltid möjligt att bevisa den här typen av brott, men att anmäla till polisen är alltid ett första steg.För att göra en anmälan till polisen kan du gå till polisstationen där du bor eller ringa 114 14. Är det akut ska man ringa 112.Polisens informationssida om sexualbrott hittar du här.Hoppas att detta svar kan vara till hjälp.Vänligen,

Är det brottsligt att dra upp någons tröja?

2015-11-19 i Sexualbrott, 6 kap. BrB
FRÅGA |Hej, på en halloweenfest när jag skulle därifrån så gick jag in i ett rum för o byta om och en annan var där, som inte jag känner. Jag sa att han får vända sig om elr blunda för jag skulle byta om. Det ville han inte så jag vände mig om, och tog av linnet. Då ville han att jag skulle vända mig om. Men jag tog på min tröja och var färdig sedan. Då försökte han dra upp min tröja och jag höll ner den men han fortsatte försöka och försökte sedan kika under när han inte fick upp den. Han slutade först när en annan kom in. Är detta straffbart?
Fredrik Mattsson |Hej,Inledningsvis vill jag beklaga att du har blivit utsatt för det som har inträffat. Ett sådant agerande är givetvis djupt respektlöst, oavsett vad lagen säger om saken.Det framgår i 6 kap 10 § andra stycket brottsbalken att det är otillåtet att genom ord eller handlande ofreda en person på ett sätt som ägnat att kränka dennes sexuella integritet. Att försöka dra upp en annan persons tröja är ett sådant agerande som normalt sett faller inom ramen för brottsbestämmelsen, även om det har viss betydelse hur mycket kroppskontakt som har förekommit. Enligt min mening synes det som att den aktuella mannens agerande är brottsligt enligt den här bestämmelsen.Även om gärningen inte skulle anses ha kränkt din sexuella integritet i den mening som det talas om i den ovanstående bestämmelsen om sexuellt ofredande är agerandet brottsligt. I så fall har istället brottet ofredande begåtts (se 4 kap. 7 § brottsbalken). Enligt min mening bör du anmäla mannen för dessa brott. En annan sak är att det tyvärr inte finns några garantier för att polisen kommer att åta sig ärendet. Vänligen,

Sexualbrott på internet

2015-09-30 i Sexualbrott, 6 kap. BrB
FRÅGA |Vad definieras som sexuella brott på nätet? Ingår barnpornografi och grooming?
Astrid Baltzer |Hej och tack för din fråga.Sexuella brott på nätet kan omfatta olika typer av brott, men som du nämner kan barnpornografibrottet samt groomingbrottet ingå i detta begrepp. Båda dessa brott kan begås även utanför nätet, men idag är det nog mycket vanligt att internet används som hjälpmedel för att begå dessa brott.Vänligen,

Preskription sexualbrott

2015-09-27 i Sexualbrott, 6 kap. BrB
FRÅGA |Hej jag var med om sexuella hot, trakasserier och övergrepp för 5 år sedan, kan jag fortfarande anmäla eller är de ingen idé?
Michelle Brodin |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga. För att svara säkert på din fråga skulle jag egentligen behöva ha lite mer information om vad som faktiskt har skett men i stora drag kan jag här redovisa åtalspreskriptionstiden(dvs. hur lång tid som får ha gått från och med att den brottsliga gärningen har begåtts till att det måste väckas åtal därom) för olika brott som kan passa in på din situation. Våldtäkt 6 kap 1 § BrB: Brottet våldtäkt stadgas i brottsbalken 6 kap. 1 § och är indelat i tre grader. För våldtäkt och våldtäkt som är att se som mindre grov stadgas en preskriptionstid på tio år. Grov våldtäkt har en preskriptionstid på femton år. Således kan sägas att beroende på vilken grad av våldtäkt så skiljer sig preskriptionstiderna åt, men oavsett grad är den lägsta preskriptionstiden 10 år. För att bli fälld krävs emellertid att det finns bevisning som styrker brottet till den grad att det kan sägas stå utom allt rimligt tvivel att våldtäkten ägt rum.Sexuellt tvång 6 kap. 2 § BrB: Om handlingen inte omfattas av 6:1 BrB, kan det utgöra brottet sexuellt tvång. Den som genom olaga tvång förmår en person att företa eller tåla en sexuell handling kan dömas för sexuellt tvång. Med olaga tvång avses det som beskrivs i 4:4 BrB, att en person genom misshandel eller genom annan typ av våld eller genom hot om brottslig gärning tvingar annan att tåla eller förmår någon att utföra en handling. Preskriptionstiden för sexuellt tvång är fem år och för grov sexuellt tvång tio år.Sexuellt ofredande 6 kap. 10 § 2 st. BrB: Uppnår det inte våldtäkt eller sexuellt tvång kan det vara sexuellt ofredande. Den som blottar sig för någon på ett sätt som är ägnat att väcka obehag, eller om någon genom ord eller handling ofredar en person på ett sätt som är ägnat att kränka personens sexuella integritet kan dömas för sexuellt ofredanden enligt denna paragraf. Preskriptionstiden är här fem år. Förtal 5 kap. 1 § BrB: Förtal kan komma på fråga om sexualbrotten inte uppfylls men någon utpekat dig som brottslig eller klandervärd i sitt levnadssätt eller eljest lämnar uppgift som är ägnad att utsätta dig för andras missaktning. Preskriptionstiden är här två år, om det rör sig om grovt förtal enligt 5 kap. 2 § BrB blir preskriptionstiden istället fem år.Om du är osäker på vilket brott det är fråga om kan du skicka en ny fråga ev. ringa vår telefonrådgivning så kan vi hjälpa dig så du vet i vilken brottsbestämmelse du hamnar i och därmed vilken preskriptionstid som blir aktuell. Hoppas detta var till hjälp,

Dom för våldtäkt efter tre år

2015-08-31 i Sexualbrott, 6 kap. BrB
FRÅGA |Hej! Jag blev våldtagen för tre år sedan av en man som var dubbelt så gammal som mig. Jag åkte aldrig till polisen eller sjukhus utan försökte glömma allt bara. jag undrar om jag har tillräckligt med bevis för en fällande dom. Jag har våra gamla konversationer där man ser att jag ändrar mitt sett att svara på radikalt från innan våldtäkten. Min mamma ringde även till mannen där han erkänner för en månad sen. Så jag har hennes vittnessmål. Jag har gått i terapi för att jag blev deprimerad efter att minnena kom tillbaka.Jag är ännu inte fri från min depression och orkar inte gå igenom att det inte ens kommer till rättegång eller att han inte blir dömt. Vad är det som gör att en del fall har tillräckligt med bevis men inte andra?Tacksam för svar.
Thommy Södergård Åkesson |Hej, och tack för din fråga!Det svåraste med våldtäkter (se 6 kap. 1 § Brottsbalken) är att det så ofta saknas mer bevis än vad de inblandade säger. Det finns nästan aldrig några direkta vittnen, och det är svårt att hitta andra bevis. Det som måste bevisas är ju att offret har tvingats till samlag genom våld eller hot eller att gärningsmannen har utnyttjats offrets särskilt utsatta ställning (till exempel om offret sov, var rädd eller var väldigt berusad). Dessutom måste gärningsmannen ha haft uppsåt till (det vill säga i princip vetat) allt detta. Till exempel måste gärningsmannen ha förstått att offret sov eller liknande eller förstått vad hen gjorde. Det kan ju i många fall framstå som konstigt att man ens kan påstå att man inte begrep vad man höll på med, men det är väldigt höga beviskrav som gäller när någon skall dömas för ett brott. Det måste ställas utom rimligt tvivel vad som har hänt samt att gärningsmannen hade uppsåt. I princip skall minsta lilla tvivel leda till att gärningsmannen inte kan dömas.Med det sagt brukar man ändå kunna döma någon för våldtäkt så länge offret kommer med en sammanhängande och trovärdig berättelse om vad som hände, åtminstone om det finns något mer bevis. Om du har klara minnen och kan berätta detaljerat på ett sätt som är trovärdigt är det inte omöjligt att gärningsmannen kan dömas. SMS-konversationerna kan ju styrka det här; det syns ju åtminstone att någonting allvarligt har hänt, och kanske finns det fler detaljer i SMS:en. Om det finns något som visar på att gärningsmannen på något sätt har erkänt (eller nästan erkänt) vad som hände kan det vara så att du har tillräckliga bevis. Att din mamma kan vittna om att han erkände i ett telefonsamtal är ytterligare ett bevis, även om anhörigas vittnesmål ibland anses mindre trovärdiga. Allt som allt är det inte alls omöjligt att det finns tillräckligt med bevis för en fällande dom. Det kan dessutom vara så att även om inte en våldtäkt kan styrkas, kan möjligen sexuellt tvång (6 kap. 2 § Brottsbalken) styrkas. Detta kan vara aktuellt till exempel om du inte kan styrka att du tvingades till samlag men däremot andra sexuella handlingar.Jag tycker att du skall polisanmäla våldtäkten. Även om du har väntat, är inte brottet preskriberat. Det blir förmodligen svårare att få en dom nu när du har väntat så länge med anmälan, men det är inte alls uteslutet.Hoppas att svaret är till hjälp, och om du undrar något mer får du gärna höra av dig igen!Hälsningar,