Sexuell kontakt utan samtycke

2016-10-10 i Sexualbrott, 6 kap. BrB
FRÅGA |En person försökte älska med mig utan jag vill. Jag var rädd och sen spelade in en samtal och han erkände detta. Vad måste jag göra nu? Jag är rädd.
Marie Gergy |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline.Om du inte vill älska med den personen är det viktigt att du visar att du inte vill. Personen måste acceptera din vilja och får inte tvinga dig till något som du inte vill. Det är ett brott att tvinga någon till sex genom hot eller våld. Om du är rädd så tycker jag att du ska du kontakta bland annat kvinnofridslinjen. Om du vill träffa en jurist som är specialiserad inom detta område så kan du vända dig till oss, klicka här. Annars så kan du vända dig till valfri advokat som kan hjälpa dig vidare med ditt ärende.Lycka till!Mvh

Vad räknas som köp av sexuell tjänst?

2016-06-29 i Sexualbrott, 6 kap. BrB
FRÅGA |Hej.Jag har några funderingar gällande köp av sexuell tjänst.Det sägs ju att det måste finnas någon form av sexuellt element i det hela för att klassassom sexuellt, men vad innebär det rent konkret?Jag menar, om jag exempelvis blir sexuellt tillfredsställd av att röra och kyssa en tjejs fötteroch betalar någon för att ställa upp, klassas det då som en sexuell tjänst?Allting sker helt påklätt och inget annat än detta sker.Med vänliga hälsningar
Mathilda Rova |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Brottet köp av sexuell tjänst regleras i 6 kap. 11 § Brottsbalken, se här. Lagregeln säger att den som skaffar sig en tillfällig sexuell förbindelse mot ersättning, döms för köp av sexuell tjänst till böter eller fängelse i högst ett år. Frågan du ställer är alltså vad som räknas som en sexuell förbindelse. Det finns ingen definition på detta begrepp i lagtexten och ingen vidare vägledning i förarbeten eller praxis, det är därför en tolkningsfråga. I förarbetena till lagen framkommer att med sexuell förbindelse avses främst samlag men det räcker även med annat sexuellt umgänge. Doktrinen (Jareborg, Brotten, 2 uppl. s. 319) säger att nakenposering inte omfattas av begreppet sexuell förbindelse.Min egna tolkning av denna bestämmelse är att betala någon i syfte att bli sexuellt tillfredsställd, oavsett hur denna sexuella tillfredsställelse sker (dvs med eller utan beröring av könsorgan osv), är en sådan tillfällig sexuell förbindelse som avses i lagens mening. Jag anser därför att de förutsättningar som du beskriver i frågan innehåller ett sexuellt element i och med att personen som betalar faktiskt blir sexuellt tillfredsställd av köpet. Det torde därför enligt min mening anses som köp av sexuell tjänst och är därmed olagligt. Dock är detta som sagt en tolkningsfråga!Hoppas mitt svar gav dig vägledning! Hör av dig om det är något mer du undrar över. Med vänliga hälsningar,

Sexuellt ofredande?

2016-05-23 i Sexualbrott, 6 kap. BrB
FRÅGA |Hej,Jag har två frågor till dig men ska först ge lite bakgrundshistorik först.För ett par dagar sedan befann jag mig i min bil, då jag och flickvännen nyligen separerat, och fick sova otympligt en natt.Nåväl, dagen efter så var jag inloggad på internet och fick kontakt med en tjej som råkade vara 14 år. Men vi hade en sms-konversation om allt möjligt, och då har jag emellanåt uttryckt det som att jag hellre legat i hennes säng, då jag inte känt att det varit särskilt bekvämt i bilen. Dock har jag aldrig haft för avsikt att på något sätt skada eller kränka henne genom en sexuell handling. Jag trodde jag var rätt tydlig när jag skrev, men tydligen inte.Idag kontaktade någon som påstod sig vara denna tjejens pappa via tjejens mobil. Han var upprörd över det jag skrivit till henne, och berättade om att de skulle gå till polisen med detta. Jag blev naturligtvis orolig, och bad om ursäkt för mina olämpliga sms. För att göra historien kort så fick jag två förslag av pappan, och det ena var att han skulle gå till polisen och det andra var att jag skulle ersätta dem för skador på tjejens mobil som tydligen skulle uppkommit i samband med våra konversationer.Min första fråga lyder; handlar detta om sexuellt ofredande, även om jag inte klart gett uttryckt för något intimt?Min andra fråga är; är det som pappan gör någon form av utpressning?
Sara Ellefors |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline!Det är såklart väldigt svårt för mig att avgöra vad som skrivits i eran sms-konversation och därav väldigt svårt att svara på om du har begått något brottsligt. Det som framgår är dock att den flicka du haft kontakt med endast är 14 år. För att ett sexuellt ofredande av barn under 15 år, 6 kap 10 § brottsbalken, https://lagen.nu/1962:700#K6P10S1, ska föreligga krävs det att gärningspersonen berört barnet på ett sexuellt sätt eller förmått den att medverka i någon sexuell handling. Utifrån vad jag har förstått dig som så har du inte träffat denna flicka varför sexuellt ofredande enligt detta stycke inte kan anses ha begåtts. I lagrummets andra stycke, https://lagen.nu/1962:700#K6P10S2, ger utrymme för att döma någon för sexuellt ofredande om personen genom ord eller handlingar ofredar en person på ett sätt som är ägnat att kränka personens sexuella integritet. Tydliga sexuella kontakter via sms eller mejl ingår här. Beroende på hur er konversation såg ut så kan du alltså ha gjort dig skyldig till sexuellt ofredande. Det finns ett antal regleringar ämnade att skydda barn från sexuella övergrepp och en särskild reglering som tar sikte på att skydda barn från att bli utnyttjade över t.ex. kontakt via internet eller på sms. Brottet heter kontakt med barn i sexuellt syfte, 6 kap 10a § BrB, https://lagen.nu/1962:700#K6P10aS1, och kan resultera i både böter och fängelse. För att bli dömd för detta krävs att du haft för avsikt att utföra någon sexuell handling med henne eller försökt förmå henne att posera sexuellt. Utöver detta krävs att ni kommit överens om eller visat gemensam viljeriktning att mötas på någon plats eller en vis tid och sedan försöker se till att hon går med på det genom att t.ex. skicka vägbeskrivningar eller upprepade gånger ta kontakt med henne. Eftersom endast du kan svara på vad som skrivits i er konversation så vet inte jag om det är så att detta är uppfyllt. Något som också spelar roll i detta är hur stor åldersskillnad det är mellan er, domstolar brukar vara mer förstående om personerna i fråga är nära i ålder. T.ex. om en 16-åring och en 14-åring har en konversation med ovanstående nämnda sexuella innebörd. Ju äldre personen blir desto större risk är det såklart att ett barn under 15 år inte har inlåtit sig i sexuella förbindelser frivilligt. Angående din andra fråga så krävs det för att det ska föreligga ett utpressningsfall enligt 9 kap 4 § Brottsbalken, https://lagen.nu/1962:700#K9P4S1, att pappan har utövat olaga tvång, 4 kap 4 § BrB, https://lagen.nu/1962:700#K4P4S1. Att hota om att åtala någon eller att ange denne för brott kan räknas som ett sådant olaga tvång under förutsättning att det är otillbörligt. Otillbörligt är ett komplicerat begrepp då det innefattar många avvägningar och ett exempel på detta är att personen som utövar utpressningen vinner oskälig ekonomisk vinning eller fördel. I detta fall vet jag inte tillräckligt för att avgöra om det skulle anses vara otillbörligt att göra som pappan gör och således kan jag inte riktigt avgöra om det föreligger utpressning eller inte. Sammanfattningsvis:Det händelseförlopp du beskriver skulle kunna vara sexuellt ofredande om de sms du skickat haft en sexuell karaktär, men beroende på omständigheterna kan det också utgöra kontakt med barn i sexuellt syfte. Detta för att flickan är under 15 år. Pappans handling kan utgöra utpressning under förutsättning att tvånget han utsatt dig för genom att hota med åtal kan anses vara otillbörligt. I detta fall finns omständigheter som talar för båda hållen och med den bristfälliga information jag har är det svårt att avgöra om det föreligger utpressning eller olaga tvång. Övriga omständigheter: När det kommer till att ha sexuell kontakt och utföra sexuella handlingar med barn under 15 år är det straffbart oavsett om barnet samtycker eller inte. Barnet anses alltså inte kunna ge sitt samtycke och således utgör det en brottslig gärning även om båda är med på det. Jag hoppas att du utifrån denna information har svar på dina frågor.Mvh

Innebörden av brottet sexuellt ofredande

2016-03-24 i Sexualbrott, 6 kap. BrB
FRÅGA |Hej Lawline!Jag har en fråga om sexuellt ofredande. Gäller lagen bara för barn under 15 eller kan även en över 15 bli sexuellt ofredad? Finns det annars en annan lag som behandlar detta?Tack för hjälpen!
Anton Magnusson |Hej och tack för att du vänt dig till Lawline med din fråga!Eftersom sexuellt ofredande handlar om brott mot person blir brottsbalken tillämplig (Nedan förkortad BrB; se https://lagen.nu/1962:700). Detta brott stadgas i 6 kap. 10 § BrB (se https://lagen.nu/1962:700#K6P10S1). Som du ser är denna paragraf uppdelad i olika stycken vilket kan skapa en förvirring gällande om brottet endast riktas mot personer under 15 år eller gäller även vuxna. Svaret är att denna bestämmelse riktar sig både mot barn och vuxna vilket jag kommer redogöra för nedan.Sexuellt ofredande mot barn under 15 år:En person kan bli dömd för sexuellt ofredande mot barn enligt 6 kap. 10 § 1 st BrB (se https://lagen.nu/1962:700#K6P10S1). Brottsrekvisiten är dels att beröra ett barn, dels förmå ett barn företa eller medverka i en handling med sexuell innebörd. Det första rekvisitet innebär en beröring av ett barn som är sexuellt inriktat och ska tillfredställa gärningspersonens sexualdrift. Ett rättsfall som ger exempel på detta är HovR B 1464-14 där en person dömdes för sexuellt ofredande genom att denne hållit fast ett barn och vidrört dess intima delar. Det andra rekvisitet innebär att personen förmår barnen att göra något med en sexuell innebörd. Det kan då handla om att en person exempelvis övertalar ett barn att vidröra dennes intima delar.Sexuellt ofredande mot vuxna och barn:En person kan även bli dömd för sexuellt ofredande enligt 6 kap. 10 § 2 st BrB (se https://lagen.nu/1962:700#K6P10S2). Notera att detta stycke riktar sig mot både vuxna och barn. Brottsrekvisiten i detta stycke är dels om en person blottar sig, dels ett ofredande genom ord eller handling. Första rekvisitet innebär att en person blottar sig för att väcka obehag. Ett exempel på detta är om en person som endast är klädd i en kappa visar sin kropp inför en förbipasserande person. Det andra rekvisitet innebär att genom ord eller handling kränka en persons sexuella integritet. Detta kan vara om en person, likt beröring ovan, tar på en persons intima delar i ett sexuellt syfte. Det kan även handla om sexuella yttranden, ett exempel på detta är rättsfallet RH 1997:91 där en man hade ringt till kvinnor och lurat dem att svara på frågor om deras sexuella vanor. Denna person dömdes för sexuellt ofredande.Sammanfattning:Brottet sexuellt ofredande stadgas i 6 kap. 10 § BrB (se https://lagen.nu/1962:700#K6P10S1). Enligt 6 kap. 10 § 2 st. BrB (se https://lagen.nu/1962:700#K6P10S2) riktar sig bestämmelsen mot både vuxna och barn. I 6 kap. 10 § 1 st. BrB (se https://lagen.nu/1962:700#K6P10S1) finns mer specifika brottsrekvisit som gäller när detta ofredande riktar sig mot barn under 15 år. Om du vill ha fördjupning på detta område tipsar jag om en examensuppsats, vänligen se länken nedan:Uppsats om sexuellt ofredandeMed vänliga hälsningar

Kringgå sexköpslagen?

2016-07-26 i Sexualbrott, 6 kap. BrB
FRÅGA |Kan man öppna en restaurang som säljer vatten, och ger sex på köpet? Ponera att man öppnar en restaurang där ett glas vatten kostar 1000 kr. Män kan fritt köpa vatten och får sex "på köpet" gratis. Strider det mot lagen emot prostitution även fast man betalar för att köpa vatten och själva sexet är gratis? Kan man även filma, låt oss säga varandras fötter, under akten och hävda att pengarna gick till filmandet av en pornografiska film?
Felix Sjöberg |Hej!Såvitt jag vet har saken inte prövats i domstol, men svaret är med största sannolikhet nej. I den aktuella bestämmelsen står att det som är kriminaliserat är att "skaffa sig en tillfällig sexuell förbindelse mot ersättning". En åklagare skulle sannolikt argumentera för att priset för ett glas vatten uppenbart avser en sexuell tjänst. Om man, som du skriver, "får sex på köpet" har pengar bytts mot sexuella tjänster på ett otillåtet sätt. På samma sätt lär det vara svårt att övertyga åklagare och domstol om att filmandet av fötter är inspelning av pornografisk film. Dylika dimridåer är förmodligen inte speciellt framgångsrika.

Legalitet av "livesex" enligt svensk lag

2016-06-27 i Sexualbrott, 6 kap. BrB
FRÅGA |Är det lagligt att ha livesex på webben mot betalning?
Adrian Nylén |Hej!Frågan du ställer rör fall då ersättning ges mot sexuella tjänster, vilket gör 6:11 § i Brottsbalken (BrB) tillämplig.Enligt 6:11 § BrB är det straffbart att genom ersättning införskaffa sig en "temporär sexuell förbindelse". Frågan som vi nu måste svara på är huruvida "livesex" kan räknas som en "temporär sexuell förbindelse", vilket lämpligast utläses i förarbetena till 6:11 § BrB.Enligt Prop. 1997/98:55 sida 137 (samt i doktrin, Jareborg, Brotten, 2 uppl. s. 319) står det att "naken posering" som utövas av myndig person inte skall anses omfattas av begreppet ”temporär sexuell förbindelse”, vare sig ersättning givits eller inte.Då "livesex" i likhet med "naken posering" inte involverar någon slags fysisk kontakt mellan parterna torde dessa kunna liknas till varandra. Detta innebär att "livesex" på webben mot betalning inte omfattas av 6:11 § BrB och därmed är tillåtet.Hoppas detta besvarat er fråga!

Straffet för grov våldtäkt mot barn

2016-05-05 i Sexualbrott, 6 kap. BrB
FRÅGA |Vad får man för grov våldtäkt mot barn
Linda Critchley |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.Straffskalan för brottet grov våldtäkt mot barn är fängelse i lägst fyra och högst tio år, 6 kap. 4 § BrB (https://lagen.nu/1962:700#K6P4S3). Vid bedömande av om en våldtäkt mot ett barn är grov ska särskilt beaktas om gärningsmannen har använt våld eller hot om brottslig gärning eller om fler än en person förgripit sig på barnet eller på annat sätt deltagit i övergreppet eller om gärningsmannen med hänsyn till tillvägagångssättet eller barnets låga ålder eller annars visat särskild hänsynslöshet eller råhet. Dessa omständigheter påverkar också var på skalan mellan fyra och tio år som straffvärdet för det specifika brottet hör hemma. Om en omständighet redan använts för att få brottet rubricerat som grov våldtäkt mot barn, istället för våldtäkt av normalgraden, kan inte samma omständighet användas igen för att få upp straffets längd. Detta skulle vara att anse som dubbelbestraffning. T ex den omständighet att gärningsmannen visat särskild hänsynslöshet kan således inte användas för att ge gärningen ett högre straffvärde än fyra år om den omständigheten redan använts i sin helhet för att brottet ska kunna rubriceras som grovt.Vid bedömningen av straffvärdet ska man också ta hänsyn till bl a om den tilltalade till följd av en allvarlig psykisk störning haft nedsatt förmåga att inse gärningens innebörd eller om den tilltalades handlande stått i samband med hans eller hennes bristande utveckling, erfarenhet eller omdömesförmåga, 29 kap. 3 § BrB (https://lagen.nu/1962:700#K29P3S1).Utöver de omständigheter som placerar brottet på en straffskala mellan fyra och tio år finns det en mängd andra omständigheter som påverkar straffet i ett specifikt fall.Som försvårande omständigheter vid bedömningen om straffets längd ska särskilt beaktas t ex om den tilltalade visat stor hänsynslöshet, om den tilltalade utnyttjat någon annans skyddslösa ställning eller svårigheter att värja sig, om den tilltalade utnyttjat sin ställning eller i övrigt missbrukat ett särskilt förtroende, eller om brottet varit ägnat att skada tryggheten eller tilliten hos ett barn i dess förhållande till en närstående, 29 kap. 2 § BrB (https://lagen.nu/1962:700#K29P2S1). För att undvika dubbelbestraffning får man inte heller här ta hänsyn till omständigheter som redan använts för att rubricera brottet som grovt eller för att öka straffvärdet på skalan mellan fyra och tio år.Som förmildrande omständigheter vid bedömningen av straffets längd ska särskilt beaktas, t ex om den tilltalade till följd av brottet drabbats av allvarlig kroppsskada, om den tilltalade frivilligt angett sig, om den tilltalade till följd av brottet utvisas ur riket, om den tilltalade på grund av brottet kan antas förlora sin anställning, om den tilltalade på grund av hög ålder eller dålig hälsa skulle drabbas oskäligt hårt av straffet, eller andra omständigheter föreligger som påkallar ett lägre straff, 29 kap. 5 § BrB (https://lagen.nu/1962:700#K29P5S1) . Genom dessa bestämmelser ges möjligheter att i det enskilda fallet underskrida fängelseminimum. Den möjligheten ges också för unga lagöverträdare, om någon begått brott innan han eller hon fyllt 21 år ska detta beaktas särskilt vid straffmätningen, 29 kap. 7 § BrB (https://lagen.nu/1962:700#K29P7S1).Det finns vidare några regler som ger möjlighet att överskrida föreskrivna fängelsemaxima, det ska då röra sig om gemensamt straff för flera brott, 26 kap. 2 § BrB (https://lagen.nu/1962:700#K26P2S1) eller återfall i grov brottslighet 26 kap, 3 § BrB (https://lagen.nu/1962:700#K26P3S1). Tidigare brottslighet kan också påverka straffet enligt 29 kap. 4 § BrB (https://lagen.nu/1962:700#K29P4S1).När man bestämmer straffets längd börjar man således med att, utifrån omständigheterna i det specifika fallet, placera gärningens straffvärdighet på skalan mellan fyra och tio år, för att sedan ta hänsyn till eventuella försvårande och förmildrande omständigheter. Även gärningsmannens ålder och tidigare brottslighet ska beaktas.Med vänlig hälsning

Sexuella trakasserier

2016-02-15 i Sexualbrott, 6 kap. BrB
FRÅGA |Om man blir anmäld för sexuell trakasseri och det inte är sant vad kan man göra som motdrag?
Terese Vestergård |Hej och tack för din fråga!Sexuella trakasserier är ett brott som beskrivs i Brottsbalken, det går under namnet ofredande 4 kap. 7§ Brottsbalken eller sexuellt ofredande 6 kap. 7 § Brottsbalken. Detta är ett brott som staten åtalar dig för och inte personen som anser sig ha blivit utsatt. Det är åklagaren som har bevisbördan att bevisa att händelsen har inträffat. Det är även staten som ser till att du får en advokat/offentligt ombud. Oskyldighets presumptionen är en princip inom vårt rättssystem som innebär att du är oskyldig tills motsatsen bevisats. Det är som nämnt ovan åklagaren som lär visa att händelsen har inträffat.Det motdrag du bör göra, gör staten åt dig i form av ditt offentliga biträde som kan ge dig rådgivning inför en rättegång och även kommer företräda dig i domstolen.Hoppas du fick svar på din fråga!Med varma hälsningar