Fråga om våldtäkt mot barn eller sexuellt utnyttjande av barn

2014-07-09 i Sexualbrott, 6 kap. BrB
FRÅGA |Hej! En morgon i mitten av December 2013 bankade polis på min ytterdörr, jag öppnade och minst 7 civilklädda poliser ville komma in och göra husrannsakan. Dom ville inte säga varför eller i vilket syfte. Dom tog min dator, mobiltelefon, filmkamera, attacheväskor, mm och fotograferade hejvilt överallt. På polishuset blev jag "intervjuad" av en polis och varpå jag frågade igen om husrannsakan och varför jag var där. Hon svarade att: en då 9 årig flicka påstår att du har haft dina fingrar i hennes springa. Jag frågade när det skulle ha hänt och hon svarade 1998. Jag bestred på det kraftigaste att jag gjort något sådant. Jag är i det närmaste övertygad om att jag får någon form av straff men vilket straff tror ni? Mvh.
Sina Amini |Hej,Av din fråga är det svårt att avgöra vilket eventuellt brott du kan anses vara skyldig till. Frågan är om den gärning du är anklagad för utgör någon form av samlag eller annan sexuell handling (som är jämförlig med samlag) med barn under femton år. I sådana fall föreligger det en risk att du blir åtalad för våldtäkt mot barn enligt 6 kap. 4 § brottsbalken (BrB). Anses brottet som avses i 6 kap. 4 § BrB eller andra stycket med hänsyn till omständigheterna vid brottet att anses som mindre allvarligt, kan det inträffande istället utgöra sexuellt utnyttjande av barn. Se 6 kap 5 § BrB. Praxis på området har ändrats på så vis att begreppet sexuell handling träffar en större krets handlingar som har en påtaglig sexuell prägel eller andra handlingar som har i syfte att kränka offrets sexuella integritet. Högsta domstolen har även konstaterat att vissa handlingar alltid ska anses ha påtaglig sexuell prägel. Ett angivet exempel är att föra in fingrar eller föremål i en kvinnas underliv. Vid sådana fall saknar avsikten bakom handlingen någon betydelse. Se närmare i Högsta domstolens avgörande från 2013-06-13 i mål B 1195-13. I och med att gärningen inträffade 1998 kan det vara värt att nämna något kring preskriptionstider vid brott. Normalt räknas preskriptionstiden från tidpunkten då brottet begicks. Vid våldtäkt mot barn räknas däremot preskriptionstiden först från och med dagen då den utsatta personen fyller 18 år. Detta betyder att våldtäkt mot barn preskriberas som tidigast när den utsatta personen fyller 28 år oberoende av när våldtäkten i sig ägde rum. Se närmare 35 kap. 4 § andra stycket BrB.Med vänlig hälsning,

Skoluppgift

2014-05-04 i Sexualbrott, 6 kap. BrB
FRÅGA |Hej!  Jag skriver mitt för-gymnasiearbete nu. Jag går andra året där jag läser Ekonomiprogrammet med juridisk inriktning på Malmö borgarskola i Malmö. Jag har några frågor som jag önskar få svar på och uppskattar välformulerade svar. Därför skulle jag vilja bli kopplad till den mest lämpade kontaktpersonen ni har gällande sexualbrott med inriktning Grooming. Stort tack på förhand! PS. Jag har läst att ni ej besvarar frågor via mail, dock hoppas jag på att kunna få svar då er tjänst är av de få som erbjuder juridisk hjälp. - Finns det någon betydelsefull koppling mellan ekonomisk insats och frikännande av åtalad vid grooming i huvudsyfte?- Vilka förebyggande faktorer kan staten satsa ytterligare på? Vad har staten satsat på och vad planeras i framtiden?- Hur stor del av insatsen går till förebyggande av bevisprövning? Vad kan göras annorlunda?- Vem i synnerhet är det som utför brotten? Om en speciell grupp: Finns det någon insats mot denna grupp? - Hur ska samhället få tag på vuxna individer som ägnar sig år grooming?- Vad beror brotten på? Om en specifik faktor: Känner ni att en tillräckligt stor satsning läggs på brottsbekämpningen? Om flera faktorer: Vilka förebyggande satsningar lägger ni på att - Vad behövs göras för att minska brottsligheten? - Hur stort problem är grooming? -Hur stor del av den ekonomiska satsningen bidrar till minskningen av grooming?- Hur stor påverkan har införandet av lagen 2009 påverkat brottsligheten? - Vilka för och nackdelar har infördandet av lagen år 2009 som riktar sig mot grooming? Åter stort tack! MVH
Henrik Holmén |Hej!Lawline har som policy att inte besvara skoluppgifter. Hoppas att du finner svar på dina frågeställningar någon annanstans. Med vänlig hälsning, 

Preskriptionstid för sexualbrott mot minderåriga

2014-03-31 i Sexualbrott, 6 kap. BrB
FRÅGA |Hej. År 2002 anmälde jag en person för våldtäkt/sexuellt utnyttjade av minderårig. Men fallet lades ner, det är väl försent för att ta upp fallet igen? Eller göra något överhuvudtaget? Personen blev dömd 2010 av någon annan.
Fredrik Wiggh |Hej!Din första fråga rör preskription, dvs huruvida det är möjligt att anmäla en person trots att det gått flera år sedan händelsen inträffade. Om någonting är preskriberat innebär det att det inte längre går att väcka åtal mot en misstänkt för ett brott.Sexualbrott regleras i Brottsbalkens 6 kap, https://lagen.nu/1962:700#K6P1S1 och tiden för preskription varierar beroende på vad det är för brott som begåtts och regler om detta finns i Brottsbalkens 35 kap, https://lagen.nu/1962:700#K35P1S1.Som huvudregel är de olika preskriptionstiderna för sexualbrott mot minderåriga följande:- Våldtäkt mot barn: 10 år- Grov våldtäkt mot barn: 15 år- Sexuellt utnyttjande av barn: 10 år- Sexuellt övergrepp mot barn: 5 år- Grovt sexuellt övergrepp mot barn: 10 årReglerna om preskription skiljer sig dock när det gäller sexualbrott riktade mot barn. Enligt 35 kap 4 § 2 st BrB börjar preskriptionstiden att löpa från den dag den utsatte fyller 18 år. Av din fråga framgår inte hur gammal personen i fråga var vid tiden för det inträffade vilket gör att jag inte kan svara på om det är för sent eller ej för att kunna ta upp fallet igen. Din andra fråga rör huruvida det är möjligt att ta upp ett fall igen trots att det har lagts ner.Under vissa förutsättningar, till exempel om nya omständigheter åberopas, är möjligt att få upp ett fall till prövning igen, förutsatt att preskriptionstiden inte löpt ut. Även åklagaren beslut att exempelvis inte väcka åtal kan överklagas. Jag rekommenderar dig att omgående ta kontakt med polisen eller exempelvis åklagarmyndigheten för vidare rådgivning.Vänliga hälsningar,

Sexuellt ofredande vid blottning

2014-02-28 i Sexualbrott, 6 kap. BrB
FRÅGA |Har en fråga om sexuellt ofredande. Om en person blottar sig för en annan person, men personen i fråga tar inte alls illa vid sig utan är helt obemärkt, är det ändå sexuellt ofredande? Och vad händer om en annan person råkar uppmärksamma blottaren (som blottaren inte märker) och tar illa vid sig och gör en anmälan, räknas denna person som målsägande då och har rätt till skadestånd? Tack på förhand
Johannes Spansk |Hej och tack för din fråga!Utifrån det första scenariot du beskriver skulle detta inte ses som sexuellt ofredande eftersom det krävs att den andre personen upplever ett obehag i och med handlingen. Om situationen är sådan att den som blottar har detta för uppsåt kan dock ansvar för sexuellt ofredande föreligga ändå.  jfr BrB 6:10, (https://lagen.nu/1962:700#A2).I det andra fallet beror det lite på omständigheterna. Sexuellt ofredande är ett uppsåtsbrott vilket innebär att förövaren måste ha uppsåt att "skapa en obehagskänsla mot en annan person" i form av att exempelvis blotta sig. Om det sker av en olyckshändelse är det inte säkert att uppsåt föreligger och då kan man inte hållas ansvarig för sexuellt ofredande. Däremot om situationen är sådan att någon blottar sig rent allmänt torde det föreligga uppsåt, varpå ansvar för sexuellt ofredande kan komma i fråga.Ifall förutsättningarna enligt ovanstående skulle vara uppfyllda för sexuellt ofredande blir då den som anmäler detta målsägande och det kan komma ifråga att förövaren blir ansvarig till att betala böter till denne.mvh

Betalning av camshow olagligt?

2014-05-17 i Sexualbrott, 6 kap. BrB
FRÅGA |Hej jag har en fråga gällande en kille som jag läste om på nätet. Han chattade med en kvinna som erbjöd sig att visa camshow varpå han tyckte det var intressant och betalade. Sedan fortsatte konversationen och de kom in på en diskussion gällande en träff och de diskuterade även vart denna träff skulle ske samt hon sa att det skulle bli dyrare och han svarade ok och att det skulle lösa sig. Under konversationen ändrar killen sig och skriver då till kvinnan som säger sig vara på gång till mannen att han har ändrat sig och inte vill träffas. Kvinnan säger då att hon trots detta vill ha sina pengar varpå killen inte vill betala mer och kvinnan hotar då med att lägga ut information om kille på nätet varpå killen känner sig tvingad att betala. Han skriver då tillbaka att han inte vill träffas varpå hon säger att det kvittar och han måste betala. Killen känner sig tvingad att betala för att slippa undan vilket han gör. Min fråga är kan han fällas för något om åtal skulle ske mot honom?
Sandra Larsson |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline!Det är inte olagligt att betala för en camshow och han kan heller inte fällas för köp av sexuell tjänst, 6:11 Brottsbalken, då han ej har skaffat sig en tillfällig sexuell förbindelse mot ersättning. Det framgår inte av din fråga vad som var tänkt att ske under detta möte dem emellan, men om mötet gällde sex mot betalning skulle åklagaren kunna väcka ett åtal gällande försök till köp av sexuell tjänst. Det är dock tveksamt om så kommer att ske då frågan är om försökspunkten är nådd. Personligen anser jag att försökspunkten inte är nådd i detta fall med utgångspunkt i NJA 1991 s. 332, där försökspunkten ansågs vara nådd då mannen klev ur bilen för att gå till kvinnans bostad. Försökspunkten måste ligga rätt nära tiden för fullbordan och det krävs även att ett agerande påbörjats som närmast föregår den brottsliga handlingen. I förevarande fall skulle jag ej påstå att försökspunkten är nådd.Hoppas du har fått svar på din fråga!Vänligen,

Köp av camsex/sexuell tjänst, frivilligt tillbakaträdande

2014-05-03 i Sexualbrott, 6 kap. BrB
FRÅGA |Hej. Jag läste om en kille som betalat för camsex för en tjej som sedan inte blev av. Hon erbjöd sig att träffas på riktigt varpå han sa att det kunde vara intressant men sedan ändrade sig under konversationen. Han hade tydligen fört över pengar också men varken camsex eller träff ägde rum. Så min fråga är hur tolkar lagen detta? kan han fällas för något om det skulle bli ett åtal?
David Ingvarsson |Hej!Nakenposering är enligt förarbetena till brottsbalken inte att betrakta som sådan "sexuell förbindelse" som lagen syftar på i brottsbalken (BrB) 6 kap 11 § om köp av sexuell tjänst (Prop. 1997/98:55 sida 137). Köp av Camsex är således fritt från straffansvar. Detta förutsatt att den poserande är myndig. Är den tilltänkte posören under 18 år aktualiseras 6 kap 8 § om "utnyttjande av barn för sexuell posering". Detta är straffbelagt redan på försöksstadiet vilket framgår av 6 kap 15 §. Vad som anses som försök framgår av 23 kap BrB. Eftersom tjejens ålder inte framgår av frågan förutsätter jag emellertid att det rör sig om en myndig person. Att träffas fysiskt och köpa sexuell handling är straffbelagt redan på försöksstadiet vilket också framgår av 6 kap 15 § BrB. Sådan handling inryms nämligen i 6 kap 11 § BrB om köp av sexuell tjänst, vilket bestraffas med böter eller fängelse i högst ett år. För försök till brott ska dock inte dömas om ett frivilligt tillbakaträdande har skett, detta framgår av 23 kap 3 §. Eftersom killen självmant tycks ha ändrat sig under konversationen är han därför fri från straffansvar även vad gäller den diskuterade fysiska träffen.Killen torde alltså inte kunna fällas för någonting vid ett eventuellt åtal.Är det någon som riskerar att fällas vid ett åtal är det möjligtvis tjejen som skulle kunna fällas för bedrägeri (9:1 BrB) med anledning av det uteblivna camsexet, förutsatt att inte pengarna betalats tillbaka eller köparen och säljaren kommit överens om att pengarna inte skulle återgå. Det kan dock diskuteras om ett sådant avtal skulle skyddas av rättsordningen på grund av en princip som kallas Pactum Turpe, vilket innebär att rätten kan avvisa talan gällande avtal som anses omoraliska (eller brottsliga) enligt samhällets normer.

Köp av sexuell tjänst och utpressning

2014-03-30 i Sexualbrott, 6 kap. BrB
FRÅGA |Hej är det brottsligt att en man visar sig naken i cam mot att en kvinna fick låna pengar av honom o båda var myndiga? Sen ville kvinnan polisanmäla honom för trakasserier fast de båda var överens o ingen blev trakasserad. Sen sa kvinnan att om hon fick låna 500kr så gör hon ingen anmälan o fick låna 500kr men efter ett tag så hitta hon likväl på ett skäl att anmäla. Är detta utpressning från kvinnans sida? Har mannen begått något brott. Båda partner var överens om det hela inget tvång!!!
Marcus Holming |Hej, tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!I brottsbalken 6 kap. 11 § regleras brottet köp av sexuell tjänst. Den som mot ersättning skaffar sig en tillfällig sexuell förbindelse gör sig skyldig till brottet. Med sexuell förbindelse åsyftas i första hand samlag men även andra former av sexuellt umgänge kan falla inom definitionen. Att posera naken i en webbkamera torde däremot inte falla inom begreppet. Mannen förefaller således inte ha begått något brott.Den som otillbörligen tvingar någon att göra något genom hot om att åtala ller angiva denne för brott gör sig skyldig till olaga tvång enligt brottsbalken 4 kap. 4 §. Används tvånget för att förmå en person till handling som innebär vinning för gärningsmannen och skada för den andre gör gärningsmannen sig skyldig till utpressning enligt brottsbalken 9 kap. 4 §. Kvinnans agerande uppfyller enligt min bedömning rekvisiten för utpressning.Vänliga hälsningar,

Anmäla brott?

2014-02-09 i Sexualbrott, 6 kap. BrB
FRÅGA |Jag har nyligen tagit mig ur ett förhållande med omfattande psykiskt våld och en del fysiskt. Min föredetta tvingade mig att ha sex med honom under hela vårt förhållande (4år). Om jag sa nej så blev han arg, hotade med att göra slut eller helt enkelt tvingade mig att fortsätta. Kan jag anmäla detta i efterhand? Finns det ens någon mening med att göra det? Jag har inga exakta datum, det hände ofta. Men jag har liksom inga bevis alls så det hade blivit ord mot ord.
Christopher Escalante |Hej!Tack för din fråga.Jag vill först understryka vikten av att anmäla brott du känner att du har blivit utsatt för. Utifrån din beskrivning så förefaller det som att du har blivit utsatt för en rad våldtäkter och olika typer av misshandel. Du bör absolut anmäla detta. Det är inte din uppgift att försöka bevisa eller på annat sätt styrka brotten, det är åklagarens uppgift. Min rekommendation är att du själv eller med stöd av en närstående tar kontakt med polis och uppger alla omständigheter.Det finns idag ett stort mörkertal av våldtäkter och andra relationsrelaterade våldshandlingar som inte anmäls på grund av liknande anledningar du nämner. Man kan vara rädd för att inte bli trodd eller rädd för att man ska råka illa ut igen. Det är dock av yttersta vikt att detta kommer fram, både för ditt eget fortsatta liv och som en signal från samhället i stort att sådana våldshandlingar inte är ok. Det är svårt att förutse utgången i ett sådant fall, men i den mån du har anmält har du gjort allt som står i din makt. Du ska som sagt inte behöva oroa dig för bevissvårigheter, men sådant som kan utgöra underlag är personer i din omgivning som vittnar om din situation, förhör med din f.d pojkvän och givetvis din egen berättelse. Även avvikande beteende från din sida, såsom vikande betyg i skolan, mindre kontakt med vänner eller dylikt kan läggas som grund. Åklagare och polis är duktiga yrkesmän och du har även möjlighet att få tillgång till ett målsägarbiträde (en advokat) som kan hjälpa dig.Jag hoppas detta gav dig svar på dina funderingar och att du anmäler detta till polis. Vänligen,