2013 års lagändring gällande våldtäkt enligt 6 kap. 1 § brottsbalken

2013-10-10 i Sexualbrott, 6 kap. BrB
FRÅGA |Hej jag har två frågor att ställa: 1. När kom den nya lagstiftningen för våldtäktsbrott? 2. Har ni sett någon skillnad på domarna sedan innan den nya lagstiftningen och sedan efter? Tack på förhand.
Matilda Karlsson | Hej! Tack för din fråga. Från och med den 1 juli 2013 har lagstiftningen för våldtäkt enligt 6 kap. 1 § brottsbalken delvis genomgått en förändring. Den utsatte ska enligt den gamla regleringen befinna sig i ”hjälplöst tillstånd”, detta begrepp har genom den nya lagstiftningen utvidgats och ersatts med ”särskilt utsatt situation”. Ett bakomliggande syfte med denna utvidgning av begreppet är att förtydliga att våldtäktsbrott även innefattar situationer där den utsatte bemöter övergreppet med passivitet. Den nya lagstiftningen förväntas medföra att fler fall än tidigare kommer klassificeras så som våldtäkt. Huruvida detta kommer slå igenom i praktiken är ännu svårt att säga då tiden från införandet av ändringen i lagstiftningen är kort och inte tillåter en grundligare analys. Den svenska lagstiftningen förbjuder retroaktiv strafflagstillämpning, vilket innebär att brott ska vara begånget efter den 1 juli 2013 för att den nya lagstiftningen skall vara tillämpbar. Retroaktivitetsförbudet i samband med den tid det tar innan ett fall är utrett och rättegång har genomförts gör att det i skrivande stund är få fall som lett till dom med anledning av den nya lagstiftningen.  Vänligen,

Utnyttjande av barn för sexuell posering

2013-07-31 i Sexualbrott, 6 kap. BrB
FRÅGA |Hej! Har läst lite kring poseringsbrott men förstår inte riktigt hur den tolkas i praktiken. Varför döms t.ex. standardnivå ut när en person agerat under falsk identitet och det borde räknas som grovt utnyttjande? Är inte det att vilseleda? Vad avgör i så fall om det är grovt och vad skall vara uppfyllt för att denna lag skall omfatta även barn över 15, dvs vad skall vara uppfyllt för att det skall räknas som att skada barnets hälsa eller utveckling?
Alexander Engström |Hej,Det aktuella brottet hittas i 6 kap. 8 § brottsbalken.Enligt en lagkommentar till brottsbalken kan rättstillämpningen avseende grovt koppleri enligt 6:12 brottsbalken ge viss ledning för bedömningen av om brottet ska anses som grovt. Faktorer som då skulle kunna påverka är  bl.a. om brottet avsett en verksamhet som bedrivits i större omfattning eller om det medfört betydande vinning. En helhetsbedömning ska göras med hänsynstagande till samtliga omständigheter. Vidare är ett systematiskt utnyttjande av barnet försvårande. Om barnet tvingas eller utnyttjas hänsynslöst kan även dessa omständigheter föranleda att gärningen bedöms som grovt utnyttjande av barn för sexuell posering. Vad gäller rekvisitet "ägnad att skada barnets hälsa eller utveckling" anges i förarbetena till bestämmelsen (Prop. 2004/05:45 sida 146-147) att det är tillräckligt för straffansvar att poseringen typiskt sett är sådan att barnets hälsa eller utveckling kan skadas. Det behöver alltså inte i det enskilda fallet bevisas att så verkligen har skett. Vidare sägs att grovt brott regelmässigt torde föreligga "då poseringen skett mot ersättning, eller under tvång, eller barnet blivit vilselett eller någon övertalat eller på annat sätt påverkat barnet att posera i en för barnet typiskt sett skadlig miljö som t.ex. på en sexklubb eller för framställning av pornografiska bilder".Hoppas detta gav svar på din fråga.Med vänliga hälsningar,

Sexuellt ofredande via sms?

2013-05-28 i Sexualbrott, 6 kap. BrB
FRÅGA |Hej! Jag arbetar som lärare på ett högstadium. Min fråga till er handlar om kränkande SMS. Jag har fått ett sms (från en av mina elever) till min mobil som känns kränkande och inte ok. Där står det "Your sexy teacher" "Milf" och "Jag ber om ursäkt för detta det var min ex vän" Min fråga är alltså: (killarna har precis fyllt 15 år). Är det här straffbart? Jag har läst 4:7 i Brottsbalken, men blir inte så mycket klokare av det. Jag är vuxen ( lärare) och det är två elever, 15 år gamla som är inblandade. För att kunna hantera detta på ett bra sätt och för att kunna prata med dem och ev gå vidare i en större diskussion så är det viktigt för mig att veta vad som gäller rent juridiskt.
Kim Dohm-Hansen |Hej och tack för din fråga,Brottet ofredande är troligtvis inte aktuellt här. För ofredande krävs en kännbar fridskränkning och enligt ett hovrättsavgörande fån 2009 räcker det inte med två sms som saknar grövre innehåll. Sms:en skulle dock kunna falla under sexuellt ofredande. I ett avgörande från Svea hovrätt från 2011 slog domstolen fast att sådant ofredande kan ske via sms. För att någon skall kunna fällas för sexuellt ofredande så krävs att handlingen typiskt sett är ägnad att kränka någon annans (din) sexuella integritet. För att avgöra om en sådan kränkning ägt rum så får man se till vem den riktat sig mot och under vilka omständigheter den skett. Vissa handlingar kan till exempel anses kränka ett barn men inte en vuxen.Det centrala är däremot att handlingen (att skicka sms:en) skall ha  en tydlig sexuell inriktning på så sätt att den syftar till att reta/tillfredställa gärningsmannens sexualitet. Det skulle gå att argumentera för att pojkarna, eller åtminstone en av dem, skickat sms:en för att reta eller tillfredsställa sin egen sexualitet. Däremot så tror jag inte att man kan räkna med en fällande dom i det här fallet. Jag tvivlar på att sms:en till sitt innehåll skulle nå upp till den grad av kränkning som krävs rent juridiskt. De är kränkande, men inte brottsligt kränkande.Det är dock möjligt att jag har fel. Det här är ett lite grått område inom juridiken. Gränsen för vad som anses kränka den sexuella integriteten är inte helt klar och det pågår en hel del forskning kring ämnet. Om du är osäker så råder jag dig att göra en polisanmälan. Nu svarar jag utifrån den information som finns i frågan - alltså att detta utgör en ensam isolerad händelse. Skulle det däremot vara så att fler liknande incidenter har inträffat så är situationen en annan. Då rör det sig troligen om brott.Vänligen. 

Sexchatt med trettonårig pojke - brott?

2013-04-28 i Sexualbrott, 6 kap. BrB
FRÅGA |Hej. Jag är en förälder med en 13-årig son. Jag har precis fått reda på att han besöker video-sexchatsidor där han onanerar framför sin webcamera tillsammans med andra personer som han träffar där av en slump. Jag har nu frågor inför en ev polisanmälan: Om jag skulle få reda på vem en av personerna han har träffat är, vad säger lagen om ev sexualbrott? Internetsidan han använt är ej baserad i sverige, spelar det någon roll? Står även en när man går i på sidan att den endast är för personer över 18 år, försvårar det en ev anmälan? Min son säger att han vid tillfrågan oftast sa att han var 13 år, men säger själv att det alltid varit frivilligt och han ej blivit tvingad till något och att ingen har försökt få till kontakt med honom utanför sidan, vad säger lagen om detta och hur står det sig i en ev anmälan? Kommer inte på fler frågor i nuläget, tacksam för svar till orolig och arg förälder.
Kim Dohm-Hansen |Hej,Jag förstår att du är orolig och skall göra mitt bästa för att svara på frågan. Jag vill dock påpeka att det kan vara svårt att bedöma vissa saker mer exakt utan att ha alla detaljer i fallet.Din son är tretton år och är alltså ett barn i lagens mening. Det innebär att han inte kan samtycka till sexuella handlingar, så om han gjort något frivilligt eller inte spelar ingen roll för huruvida något brottsligt har inträffat. För att kunna dömas för någon av de brott som kan bli aktuella här så måste man dock handla med uppsåt. Det innebär att personen som chattat med din son måste ha förstått att han var under arton gällande barnpornografi och under 15 gällande utnyttjande av barn för sexuell posering (se vidare nedan). Uppsåtsfrågan kan bli komplicerad om din son utgett sig för att vara arton. Detta beror naturligtvis på hur din son ser ut rent kroppsligt. Är det uppenbart att han inte är femton/arton så är det en annan sak. I de fall din son uppgett sin riktiga ålder så borde inte uppsåtsfrågan vara något problem.Att hemsidan inte är baserad i Sverige spelar ingen roll om personen som tittat på din son är svensk eller befinner sig i Sverige. Om man däremot vill anklaga hemsidan för något så kan det vara problematiskt om den inte är baserad i Sverige och inte riktar sig till svenska användare. Detsamma gäller om den som tittat gjort det i ett land där det är lagligt. Det sexualbrott som främst kan komma i fråga är utnyttjande av barn för sexuell posering. Det krävs då att någon har främjat eller utnyttjat din son. Någon måste alltså, med kunskap om att han varit under femton år, på något sätt förmått eller uppmanat honom att posera sexuellt.För de som enbart tittar på videon och inte förmår din son att göra något så kan barnpornografibrott bli aktuellt. För detta krävs att personen vet om att din son är under arton år eller åtminstone varit likgiltig inför det faktum att han kan vara under arton. Med tanke på din sons låga ålder så borde det inte vara särskilt svårt att bevisa. Däremot så måste personen som tittat faktiskt varit ute efter att se på barnpornografi. Han eller hon måste medvetet ha sökt sig till sidan, eller på något annat sätt ansträngt sig för att just få se ett barn. För båda brotten gäller att de som fortsatt titta på din son eller uppmana honom att onanera efter det att han upplyst dem om sin riktiga ålder har begått brott. Detta är naturligtvis ganska svåra frågor, speciellt gällande bevisning och uppsåt. Jag råder dig att kontakta polisen, särskilt om personer fortsatt ha sexuellt präglad kontakt med din son på hemsidan trots att de känt till att han bara var tretton.Vänligen,

Anklagelse om sexuella övergrepp och våldtäkt mot barn

2013-09-30 i Sexualbrott, 6 kap. BrB
FRÅGA |Min man sitter anhållen för sexuella övergrepp och våldtäkt mot ett barn mellan åren 2007-2009. Nu är flickan 14 år i december. Våra döttrar har lekt och sovit över hos varandra och maken har inte varit i närheten av dom. Nu har hon en 18-årig pojkvän. Min dotter är inte intresserad och dom har vuxit ifrån varandra. Vi har haft flickan här dygnet runt hela somrarna och även efter 2009 har hon varit här och det har fungerat fint. Nu kommer detta från en klarblå himmel och jag vet att maken är oskyldig. Alltså har mamman och dottern anklagat min make på falska grunder. Hur kan det gå till så? Vad tror du det blir för dom? Hoppas på friande annars är det en rättskandal utan dess like. Vi har varit gifta i 19 år och har 4 fina barn och skött oss prickfritt hela livet. Så kommer detta!! Mardröm..... Att det kan va så lätt att hamna i finkan, Sverige är rättslöst!!
Sebastian Caicedo Gordh | Hej och tack för din fråga! Det här låter som en jobbig situation. Eftersom jag inte har några närmare detaljer om fallet är det tyvärr nästintill omöjligt att uttala sig om vad man kan vänta sig för dom. Straffskalan för våldtäkt mot barn ligger enligt brottsbalken 6 kap. 4 § på fängelse mellan två och sex år (se https://lagen.nu/1962:700#K6P4S1). I allmänhet kan dock sägas att beviskraven är mycket höga för att man ska kunna fälla någon till ansvar i brottmål. Vanligen brukar man säga att det ska vara ”ställt utom allt rimligt tvivel” att personen i fråga gjort sig skyldig till brott. Det krävs alltså mycket för att man ska nå upp till den bevisnivån och det är åklagarens uppgift att visa detta. Blir det en fällande dom kan man också välja att överklaga till hovrätten. Vänligen

Lagligt att beställa porr?

2013-06-02 i Sexualbrott, 6 kap. BrB
FRÅGA |Hej. Om en myndig kvinna på en amerikansk community-sida erbjuder att man kan få ett sexuell videoklipp inspelat och skickat till sig efter ens egen regi och önskemål, och ingen olaglig akt sker i klippet. Finns det då något olagligt med att "beställa" en sådan film ?
John Eiman |Hej!Sker inget olagligt är det inte mot lagen. 6e kapitlet i brottsbalken reglerar sexualbrott, exempelvis sexköp. Det gäller inte köp av porrfilm. Brott uppstår om kvinnan inte är vuxen eller om annan omständighet i 6 kap BrB aktualiseras.Med vänliga hälsningar

Sexuellt umgänge med barn över 15 år

2013-04-29 i Sexualbrott, 6 kap. BrB
FRÅGA |Hej! Jag håller på att skriva en uppsats om pedofiler, och har haft svårigheter att hitta vad lagen säger om sexuellt umgänge och ålder. Är det tex lagligt för en 50åring att ha sexuellt umgänge med en 15-åring (till såvida 50-åringen ej är någon typ av målsman för 15-åringen, vilket jag har förstått ska vara illegalt, samt till såvida 15-åringen är med på noterna). Och har det isf någon betydelse om det är på 50-åringens eller 15-åringens initiativ, om 50-åringen är man eller kvinna, eller om det är en heterosexuell eller homosexuell relation? Och är det lagligt för en myndig person att ha en relation med en minderårig (under 15 år) om de inte har sex?
Sebastian Caicedo Gordh | Hej och tack för din fråga!Regleringen om sexualbrott finns i brottsbalken (BrB) kap. 6 (se https://lagen.nu/1962:700#K6P1S1). Att ha samlag med (eller genomföra en annan sexuell handling som är jämförlig med samlag mot) ett barn över 15 år (det vill säga mellan 15 och 18 år) är inte tillåtet då -  det rör sig om en avkomling till gärningsmannen eller -  barnet står under fostran av eller har ett liknande förhållande till gärningsmannen, eller -  då det rör sig om ett barn för vars vård eller tillsyn gärningsmannen skall svara på grund av en myndighets beslut Detta regleras i BrB 6 kap. 4 § stycke 2, och det kan alltså handla om att gärningsmannen är exempelvis förälder, styv-, foster- eller adoptivförälder eller särskilt förordnad förmyndare. I sådana fall räknas det som våldtäkt mot barn. Genomförs en annan sexuell handling (än samlag/därmed jämförlig handling) mot ett barn mellan 15-18 år under samma förhållande som ovan klassas det som sexuellt övergrepp mot barn, detta regleras i 6 kap. 6 § stycke 1. I annat fall är alltså sexuellt umgänge med ett barn över 15 år tillåtet, förutsatt att det sker utan tvång/hot eller liknande och att det inte sker mot någon ersättning (då kan det bli frågan om köp av sexuell handling av barn enligt 6 kap. 9 §). Kön eller huruvida det är en hetero- eller homosexuell relation har ingen betydelse i sammanhanget. På vems initiativ sexuellt umgänge sker spelar ingen roll; ansvar för våldtäkt/sexuellt övergrepp mot barn utesluts inte av att det är barnet som tagit initiativ till den otillåtna gärningen. Barnet betraktas nämligen i de fallen alltid som brottsoffer. Att som myndig person ha en kärleksrelation med ett barn under 15 år är inte i sig kriminaliserat (att ingå äktenskap är dock inte tillåtet), vad som är straffbelagt är att genomföra sexuella handlingar av olika typer mot personer under 15 år och att få förmå dem att företa/tåla handlingar med sexuell innebörd (se förutom det som nämnts ovan även förbudet mot sexuellt ofredande i 6 kap. 10 § stycke 1). Hör gärna av dig om du undrar över något mer.Vänligen

Sexshow i webcam – straffrättsliga och avtalsrättsliga frågeställningar

2013-04-02 i Sexualbrott, 6 kap. BrB
FRÅGA |Hej! Jag är en kvinnlig porrstjärna och har blivit kontaktad av en kille som vill köpa en s.k. "camshow" av mig, alltså att jag visar mig naken via webbkamera och han ser mig på sin dator. Det händer mig ofta men problemet är bara att killen i det här fallet säger sig vara minderårig. Är detta lagligt? Har läst lagen och kan inte se att det vore olagligt, men jag läste också i nyheterna för ett tag sedan att en svensk man fällts för att ha köpt camshower från minderåriga utomlands så det verkar finnas märkliga prejudikat bakom kulisserna. Min fråga är alltså: är det lagligt för mig att sälja camsex till en minderårig förutsatt att de själva inte visar sig?
Georg Dellborg |Hej och tack för din frågaDen här frågan har en straffrättslig och en avtalsrättsligsida. Straffrättsligt gäller att man inte får ha sex med personer under 15 år, detta framgår av 6 kap. 4§ och 6§ Brottsbalken. Man får inte heller blotta sig för eller utföra sexuella handlingar som är avsedda att ses av personen under 15 år, vilket framgår av 6 kap. 10§ Brottsbalken. Är personen under 15 år är detalltså brottsligt av dig att ge honom en ”camshow” och det spelar ingen roll huruvida han själv visar sig, om han samtycker eller betalar för detta. Om personen är äldre än 15 är det inte straffbart för digatt visa dig naken för personen. Att förmå en person mellan 15-18 år att själv visa sig naken kan däremot vara straffbart, se 6 kap. 8§ 2st. Brottsbalken. Kanske var det ett sådant fall du läst om i media.Även om personen är över 15 och du således inte begår någonbrottslig handling, har vi problemet att personer under 18 år som utgångspunkt inte själva kan ingå avtal, 9 kap. 1§ Föräldrabalken. Om en underårig person ingår ett avtal som dennes föräldrar inte accepterar, gäller enligt 9 kap. 7§ Föräldrabalken att avtalet ska gå tillbaka. I situationen du beskriver finns alltså risken att du tvingas betala tillbaka pengarna du fått för showen om föräldrarna upptäcker vad sonen gjort.  Det finns vissa undantag från de här reglerna. Om personenär minst 16 år och själv har tjänat ihop pengarna så får han själv bestämma vad han ska spendera dem på, 9 kap. 3§ Föräldrabalken. Och ibland kan man presumera att en underårig person som fått pengar av sina föräldrar också har föräldrarnas samtycke att spendera dem. Här får man se till en kombination av hur ung personen är, vad det är som köps och hur stora belopp det rör sig om. Jag har aldrig hört att den här typen av tjänster prövats i en sådan tvist men min magkänsla säger ändå att domstolen inte skulle anse att den här typen av avtal är OK för en tonåring att ingå. Det finns alltså klara problem med dettaäven om personen är över 15 och då jag inte känner till de närmare omständigheterna måste jag avråda.Återkom gärna om du undrar något mer. Nedan finner du länkartill Brottsbalken och Föräldrabalken. http://www.notisum.se/rnp/sls/lag/19620700.HTMhttp://www.notisum.se/rnp/sls/lag/19490381.htmVänligen,