Ansvarsfrihet vid sexuellt utnyttjande av barn

2014-12-16 i Sexualbrott, 6 kap. BrB
FRÅGA |Ansvarsfrihetsgrunder vid sexuellt utnyttjande av underårig, när blir det aktuellt?
Tatjana Johansson |Hej! Tack för att du har valt att ställa din fråga till oss på Lawline.Jag har tolkat din fråga som att du med underårig avser ett barn som är under 15 år och att det är ansvarsfrihetsgrunden i 6 kap. 14 § Brottsbalken (se https://lagen.nu/1962:700#K6P14S1) gällande brottet sexuellt utnyttjande av barn enligt 6 kap. 5 § Brottsbalken (se https://lagen.nu/1962:700#K6P5S1) som du vill veta mer om.Brottet sexuellt utnyttjande av barn är ett mindre allvarligt brott än brottet våldtäkt mot barn och är tänkt att tillämpas när offret är strax under 15 år och frivilligt har sex med gärningsmannen. Ansvarsfrihetsgrunden i 6 kap. 14 § Brottsbalken tillämpas enbart vad gäller sexuellt utnyttjande av barn och inte våldtäkt av barn, varför ansvarsfrihetsgrunden aldrig kan komma att tillämpas om det i stället rör sig om ett yngre barn eller ett fall där frivillighet inte har förelegat.Ansvarsfrihet för den som har begått sexuellt utnyttjande av barn inträder enligt 6 kap. 14 § Brottsbalken om det är uppenbart att gärningen inte har inneburit något övergrepp mot barnet med hänsyn till den ringa ålders- och utvecklingsskillnaden som förelegat mellan gärningsmannen och barnet samt med hänsyn till omständigheterna i övrigt.Ansvarsfrihet vid sexuellt utnyttjande av barn är avsett att tillämpas restriktivt. Som ett konkret exempel på när ansvarsfrihet emellertid kan aktualiseras nämns i förarbetena till bestämmelsen (se prop 2004/05:45 s 152) när en 16-åring och en 14-åring som har en nära och god relation till varandra deltar i en helt ömsesidig och frivillig sexuell handling. I ett rättsfall från Högsta domstolen (se här) tillämpades ansvarsfrihetsregeln när gärningsmannen vid tidpunkten för den helt ömsesidiga och totalt frivilliga handlingen var över 17 år och målsägande vid samma tidpunkt var strax över 14,5 år.Jag hoppas att jag genom detta har besvarat din fråga. Skulle det vara något mer du undrar eller funderar över är du alltid välkommen tillbaka till Lawline med dina frågor.Med vänliga hälsningar,

Köp av sexuella tjänster

2014-11-12 i Sexualbrott, 6 kap. BrB
FRÅGA |HejJag såg en sida på nätet som erbjuder massage av penis eller vagina samt anus som del i en behandling, alternativt bara en av massageformerna. Detta kan väl inte vara lagligt? Att sälja / erbjuda det är säkert lagligt, men att besöka en sådan inrättning måste väl vara någon form av sexuell tjänst? Vad är definitionen för ett sexköp? Tack på förhand.
Mustafa Sheikh Abdi |Hej,Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Den kriminaliserade handlingen enligt 6:11 BrB är att skaffa sig en tillfällig sexuell förbindelse mot ersättning. De handlingar som avses är samlag eller annat sexuellt umgänge. Med begreppet sexuellt umgänge avses alla sexuella handlingar som typiskt sett är avsedda att uppväcka eller tillfredsställa bådas eller enderas sexuella drift, enligt förarbetena. Det är dock inte avgörande om en sådan effekt har uppkommit eller inte. I regel krävs det att det föreligger en kroppslig beröring mellan den enes könsorgan och den andres kropp som är någorlunda varaktig (ca 10 sek enligt praxis). Att onanera åt någon annan är ett typexempel på sexuellt umgänge.De handlingar som du beskriver är sådana som typiskt sett omfattas av 6:11 BrB.Se 6:11 BrB, https://lagen.nu/1962:700#K6P11S1Se även förarbetena till den nya sexuallagstiftningen (s. 30 där sexuellt umgänge definieras), http://www.regeringen.se/content/1/c6/03/36/68/2f3b2ea1.pdfHoppas detta gav svar på din fråga!Med vänliga hälsningar

Prostitution?

2014-11-02 i Sexualbrott, 6 kap. BrB
FRÅGA |Hej det är så att jag har en fråga har tänkt på detta jätte länge men ingen kan svara på frågan , om en kvinna flyttar till en lägenhet och hon har har många sexpartners och grannarna runt omkring börjar undra varför det alltid kommer många män dit och dom hör höga ljud från samlag. Det slutar med att grannarna ringer polisen för att dom tror att det rör sig om prostitution , hur kan polisen ta an sig detta ? Hur kan dom säga " ja detta är prostitution " eller kanske det bara är en kvinna som älskar att ha många sexpartners , för jag ser det som så här att det är ju ganska förnedrande om polisen anklagar kvinnan för prostitution ?Hade gärna behövt ett svar på detta så tack på förhand Mvh michelle
Linn Kanter Pergament |Hej!Att ha många sexpartners är inget brott. Däremot är det enligt svensk lag förbjudet att köpa sexuella tjänster enligt 6:11 Brottsbalken. Det är alltså straffbelagt att köpa sexuella tjänster – dock inte att sälja dem. Om grannar skulle larma polisen om misstänkt prostitution så blir det en fråga om bevisning. Om polisen inte kan bevisa prostitution så finns det troligtvis inget olagligt med de sexuella handlingarna. Om polisen kan bevisa att det som kvinnan och männen utför är att likna vid prostitution (dvs att en part utför sexuella handling mot ersättning i form av pengar eller annat) så genomför alltså den betalande parten en olaglig handling. Denna handling medför straff i Sverige. För kvinnan är det inte tillåtet att störa sina grannar i vilken utsträckning som helst. I 12 kap Jordabalken finns ”hyreslagen”. Störande grannar regleras i 25§. Där stadgas det att en hyresgäst ska se till att de som bor i hans/hennes omgivning inte utsätts för störningar som kan vara skadliga för hälsan eller försämra deras bostadsmiljö att de inte skäligen bör tålas. Är det en bostadsrätt som kvinnan har så är hon skyldig att se till att hon eller de som är på besök hos henne inte utsätter omgivningen för störningar. De kan även ta kontakt med styrelsen. Om störningarna är allvarliga och fortsätter trots att grannar och styrelse klagat så kan föreningen säga upp den som stör till avflyttning. 

Sexualbrott

2014-07-27 i Sexualbrott, 6 kap. BrB
FRÅGA |Hej!Det är så att jag för en diskussion på ett forum där ämnet handlade om att en farmor lät sitt barnbarn (8 år) suga på hennes bröst för att barnet var nyfiket och enligt mig är då detta sexuellt utnyttjande av barn men det förs då en diskussion om detta om det verkligen är olagligt.Om du/ni vill så kan ni läsa tråden i sin helhet. Jag är mest intresserad av att veta vad som gäller i en sådan situation då jag själv anser att det är ett övergrepp. Detta dels för att hon själv inte är mamma till barnet och dels att hon inte kan amma eller att barnet inte behöver ammas och att det då inte finns någon anledning till att låta barnet göra det.Det räcker med att återkomma med svar via mail eller om ni vill svara direkt i tråden för alla att se.Tack på förhand!
Malin Andreasson |Hej! Tack för din fråga. Som du förstår är detta ett mycket känsligt ämne men eftersom tråden ligger uppe på internet som jag förstår det väljer jag att svara på din fråga. Personen ifråga verkar inte anse att angelägenheten är särskilt privat. Jag kommer inte att gå speciellt djupt in på detaljer med tanke på frågans ämnesområde. Eftersom du specifikt frågar om sexuellt övergrepp väljer jag att ge dig en kort vägledning av paragraferna som omfattar just sexuellt övergrepp som handling. Du får själv sedan läsa igenom och tolka agerandet så som du finner lämpligt.  I 6 kapitlet brottsbalken finner du bestämmelser om sexualbrott https://lagen.nu/1962:700. För att anses som ett barn i lagens mening, i enlighet med brottsbalken, skall barnet vara under 15 år. I 6 kapitlet reglerar bland annat 4, 5 och 6§§ handlingar där barn är involverade. I 4§ stadgas våldtäkt mot barn och jämförlig handling som kan vara att anse som våldtäkt mot barn. I 5§ hittar du, vad som kallas som ett mindre allvarligt övergrepp än våldtäkt, sexuellt utnyttjande av barn. 6§ reglerar sexuellt övergrepp mot barn, det vill säga handlingar som inte faller in under 4 och 5§§. Det är en svår gränsdragning mellan dessa och rättsfallen varierar. Det är en "snårig" terräng och jag hoppas att du själv med hjälp av dessa bestämmelser kan avgöra om du tycker att agerandet är ett sådant eller inte. Går du in på ovanstående länk kan du bredvid varje paragraf hitta utvecklade rättsfall, det vill säga hur domstolen tidigare har dömt i fall som omfattar just den paragrafen. Det finns även fler paragrafer som kan vara av intresse när man skall avgöra en sådan situation, som till exempel 3§ 6 kapitlet brottsbalken, om du vill fördjupa dig ytterligare i sådana frågor. Jag hoppas att detta kan ge dig vägledning och att du förstår varför jag inte tar ställning i denna fråga. Vänligen, 

Ungdomspåföljd för sexuellt ofredande

2014-11-28 i Sexualbrott, 6 kap. BrB
FRÅGA |En 16 år gammal kille fick via sina föräldrar kännedom om att han har gripit sig på två 6 åriga pojkar som var på besök hos hans föräldrar vid två tillfälle. En av barn berättade för sin mor att 16 åring satte honom på sina knä, han erbjöd massage, hans byxor drogs ner och killen rörde på hans penis. Detta var den första version från barnens mor. Två dagar senare kom ytterligare berättelse med en betydlig förändring: nämligen vid första version var det att det andra barnet hörde bara vad hans bror berättade för sin mamma. Nya version är att även den andra pojke ombads av killen att ta av byxor dock han avvisade bestämd och sa att detta är en privatsak.Den pojke som presterade berättelse om vad han blivit utsatt för ställde direkt fråga till sim mor:"ska du ringa polisen, mamma?"16 åring är helt chockat över barnens berättelse likaså hans föräldrar som är goda vänner med den andra familjen. Under de två besök befann sig alla tre barn om kan säga så då den ena är 16 i samma rum och dörren var alltid öppen, både mamma till 16 åringen och pappa till tvillingarna gick in regelbundet i barnets rum, dvs. det framstår som mindre trovärdigt att killen skulle vara så dum att be barnen att ta av byxor i en lägenhet full av vuxna när någon av föräldrarna kunde komma in i rummet när som helst.frågan är följande: vad riskerar 16 åringen? majla om ni behöver mer info madeleine@kaarik.se
Zozan Akay |Hej och tack för att du ställer din fråga till oss på Lawline!Jag kommer i framställningen bortse från huruvida bevisen är tillräckliga för att 16-åringen ska kunna fällas till ansvar. Det som huvudsakligen kommer beröras är därmed vilket brott 16-åringen skulle kunna misstänkas för och vad han kan förvänta sig för straff om han blir fälld.Gällande gärningen kan följande anföras. En sexuell handling behöver inte innefatta en fysisk och varaktig kroppslig beröring, avgörande är istället om beröringen har haft en påtaglig sexuell prägel och varit ägnat att kränka offrets sexuella integritet. (prop. 2004/05:45) Att 16-åringen har rört pojkens könsdelar, bör innefattas av begreppet sexuellt handlande.Det aktuella brottet bör vara sexuellt ofredande enligt 6 kap. 10 § BrB. För sexuellt ofredande döms den som sexuellt berör ett barn under femton år, eller förmår barnet att företa eller medverka i någon handling med sexuell innebörd. Straffskalan för brottet är böter eller fängelse i högst två år.Vid påföljdsbestämningen börjar man alltid i straffskalans nedre del, vilket i förevarande fall är böter. Sedan brukar domstolen beakta omständigheterna vid brottet för att avgöra om straffvärdet bör ges ett högre straffvärde (än böter i detta fall). Detta görs bl.a. genom att jämföra brottets allvarlighet, kränkning och gärningsmannens skuld. Vid sidan av detta finns i 29 kap 2-3 §§ BrB en uppräkning av typiska omständigheter som bör påverka straffvärdet i lindrande eller skärpande riktning. Pga. avsaknad av fakta är det svårt att säga ifall det finns några försvårande eller förmildrande omständigheter. Det som möjligtvis kan vara en förmildrande omständighet är 29 kap 3 § p. 3, förutsatt att den misstänkte har en bristande utveckling jämfört med andra personer i hans ålder.Enligt 29 kap 7 § BrB är domstolen skyldig att beakta den tilltalades ålder vis straffmätningen. Straffet sätts lägre för en ung person som begår brott i jämförelse med vuxna. En 16 åring får således ca 1/4 av det straff som skulle dömas ut för en vuxen. Straffmätningen i detta fall kommer troligtvis stanna på böter. Dock anses böter vara olämpligt att döma ut för ungdomar. Det kan leda till att 16-åringen i detta fall döms till ungdomstjänst i förening med ungdomsvård om det finns vårdbehov. Bedömningen av vårdbehov görs av Socialtjänsten.Det kan även bli aktuellt med kränkningsersättning gentemot barnen om de yrkar på det. Nivån på kränkningsersättningen vid sexuellt ofredande ligger på ca 10 000 SEK. Hoppas svaret var till hjälp! Hör av dig till mig på Zozan.Akay@lawline.se om du har några frågor. Hälsningar,

Sexuellt övergrepp mot barn

2014-11-04 i Sexualbrott, 6 kap. BrB
FRÅGA |HejJag undrar om mina rättigheter. Jag har varit med om en händelse som stör mig mycket. När jag var 11 år gammal hade mina föräldrar en hemma fest med en familj medlem som var på besök från utlandet. Jag kom in till köket i nattlinne då dom just skulle byta rum till vardagsrummet från köket och mamma och pappa går ut först sen jag och bakom mig familj medlemmen. Han trycker en hård penis mot min rygg och håller i mig bakifrån en stund. Jag berättar detta för min pappa och pappa gör ingenting åt detta. Vare sig slänger ut honom eller säger något till honom eller mamma. Denna händelse stör mig mycket och jag undrar om jag kan gör något åt detta och vad skulle vara mina rättigheter om jag anmäler min pappa och denne medlem? Händelsen har inte anmälts och det kan ha gått för lång tid mellan dagens datum och händelsens datum. Hur lång tid har man på sig för att anmäla sådana händelser och kan jag göra något åt detta idag?
Emilia Ohlin |Hej och tack för din fråga!Den situation du beskriver är mycket allvarlig och självklart ska det inte gå till som du beskriver. Du skriver att du vid tillfället var 11 år gammal. Det du beskriver är ett sexualbrott, som det finns regler om i Brottsbalkens 6 kap. Brottsbalken hittar du här.För att våldtäkt mot barn skall föreligga, krävs enligt Brottsbalken 6 kap 4 § att gärningen antingen är samlag eller handling som ”med hänsyn till kränkningens allvar är att jämföra med samlag”. Den sexuella handling du varit med om faller antagligen inte in under denna beskrivning utan istället under Brottsbalkens 6 kap 6 § 1 stycke, sexuellt övergrepp mot barn. Vissa omständigheter i din fråga - att övergreppet skedde av en till dig närstående, och beaktandet av din låga ålder vid händelsen - kan tala för att övergreppet till och med är att betrakta som grovt, enligt Brottsbalken 6 kap 6 § 2 stycket.Frågan om din pappa skulle kunna dömas för medhjälp till sexuellt övergrepp av barn får nog besvaras nekande. Visserligen har han inte aktivt agerat då han fått höra om övergreppet, och en gärning kan innefatta både aktiva och passiva handlingar. Dock tolkar jag utifrån din fråga det som att din pappa fick reda på vad familjemedlemmen gjort först efter att övergreppet skett, och då brottet redan är fullbordat kan hans passiva agerande inte ligga till grund för medhjälp till brottet.Av din fråga framgår inte hur lång tid som förflutit sedan händelsen, men de olika preskriptionstiderna för att väcka åtal behandlas i 35 kap Brottsbalken. I 1 § p.2 faller brottet sexuellt övergrepp mot barn, då det hårdaste straffet för detta brott är två år. Preskriptionstiden blir då fem år. Grovt sexuellt övergrepp däremot har ett högsta straff på sex år, vilket gör att det faller in under 35:1 p.3 och leder till en preskriptionstid på tio år. Åklagaren har alltså upp till fem respektive tio år på sig att få gärningsmannen dömd eller i vart fall häktad. Vanligtvis börjar preskriptionstiden löpa från dess att gärningen begicks, men det finns ett undantag för sexualbrott mot barn under arton år. Här gäller istället att tiden börjar räknas från att du som målsägande (brottsoffer) fyllt arton år. Det är alltså utifrån denna tid du får räkna. Regler om detta undantag finner du i Brottsbalken 35 kap 4 §.Om du känner att du orkar och vill ha en upprättelse för det du varit med om bör du anmäla händelsen för polisen. Förutsatt att inte preskription har inträffat bör en förundersökning inledas. Då kan du som målsägande få tillgång till ett målsägandebiträde, som stöttar och biträder dig under processen.Hoppas du fått viss vägledning och stort lycka till!Med vänlig hälsning

Löfte om karriärmöjligheter i utbyte mot sexuell handling

2014-09-02 i Sexualbrott, 6 kap. BrB
FRÅGA |Begås något brott om man utlovar jobb- och karriärmöjligheter i utbyte mot sex? Spelar det för roll om man har för avsikt att infria sitt löfte om jobberbjudande?
Gustaf Wiklund |Tack för din fråga!Ett erbjudande om karriärmöjligheter i utbyte mot någon form av sexuell handling kan vara att anse som brott beroende på under vilka omständigheter erbjudandet lämnats. Högst sannolikt är den beskrivna gärningen (om brott alls befinns ha begåtts) antingen att anse som sexuellt utnyttjande av person i beroendeställning eller köp av sexuell tjänst. Därutöver kan förstås inte uteslutas att sexuellt ofredande begås om förslaget lämnas på ett vis som är ägnat att kränka motpartens sexuella integritet.Vad beträffar sexuellt utnyttjande av person i beroendeställning krävs att gärningsmannen genom att utnyttja ett föreliggande beroendeförhållande förmår brottsoffret att företa eller tåla en sexuell handling (se 6 kap. 3 § brottsbalken). Att det rör sig om en sexuell handling torde vara tämligen uppenbart, medan det är svårare att avgöra om en beroendeställning föreligger och utnyttjas.För att en beroendeställning skall anses vara för handen krävs enligt praxis att brottsoffret står under ett tryck som är av allvarlig betydelse för denne. Det skall råda ett avhängighetsförhållande mellan de inblandade parterna, varmed avses att brottsoffret i någon mån står under gärningsmannens makt. Sålunda anses någon beroendeställning ej föreligga mellan en arbetssökande och en arbetsgivare, såvida inte den arbetssökande redan är anställd hos arbetsgivaren, eftersom arbetssökanden inte anses beroende av arbetsgivaren i de fall vederbörande har möjlighet att söka arbete hos någon annan (och inte redan har någon relation till motparten).Gällande brottet köp av sexuell tjänst torde inga tvivel råda om att den berörda handlingen som sådan omfattas av bestämmelsen (förutsatt att den sexuella förbindelsen är tillfällig), medan det ter sig svårare att avgöra om erbjudet arbete är att anse som ersättning i bestämmelsens mening (se 6 kap. 12 § brottsbalken).I begreppet ersättning ingår såväl ekonomiskt vederlag som ersättning av annat slag, dock framgår ej av paragrafens ordalydelse huruvida erbjudande om arbete är att anse som ersättning, varför rättsläget är något oklart.Slutligen bör nämnas att det inte i något fall torde vara av betydelse att gärningsmannen ej har för avsikt att fullfölja sitt löfte då en beroendesituation som framhävts endast föreligger p.g.a. en redan existerande relation parterna emellan samtidigt som det i doktrin uttalats att det endast fordras att utlovad ekonomisk ersättning skall ha varit en förutsättning för handlingens utförande i de fall köp av sexuell tjänst bedöms ha begåtts (den behöver ej ha erlagts). Därutöver kan tilläggas att brottet sexuellt utnyttjande av person i beroendeställning, vid brottskonkurrens (om båda stadganden är tillämpliga) har företräde framför köp av sexuell tjänst, varför det då endast döms till ansvar för det förstnämnda.Brottsbalken i dess helhet återfinnes här.Vänligen,

Bl.a. om försökspunkten vid köp av sexuell tjänst

2014-07-21 i Sexualbrott, 6 kap. BrB
FRÅGA |Vill veta vad som krävs för att försökspunkten för sexköp ska anses vara uppfylld. Läste om en kille som chattade med en tjej på nätet. De hade kommit överens om en camshow och chattade vidare varpå det framkom att tjejen var myndig. Killen kontaktade alltså tjejen för att få en camshow. Han satte över pengar för en show och chattandet fortsatte. Under chattande säger tjejen att killen även kan få träffa henne och hennes kompis senare. Han svarar ok och skriver att han kan komma över om de vill. Men inget pris är ännu diskuterat. Han skickar sitt nummer och skickar ett sms tillbaka för att han ska få hennes nummer killen ville höra hennes röst. Senare skriver kvinnan att träff kostar mer varpå mannen säger ok men vill se henne ensam i cam. Och en diskussion uppstår om att han inte vill betala mer och han endast vill ha en camshow och de kommer överens om detta men inte om summan. Diskussionen fortsätter och han vill bara se sin show. Sedan övergår chattandet i en diskussion där de vill ha sex med honom och han säger var ska vi ses. De säger att de kvittar och han säger då kom hit så får ni sista. DÅ säger hon vid träff är det 400 till varpå han svarar de löser vi. Det går sedan ett tag och killen ville se dem i cam innan de säger sig vara på gång till mannen men då uppstår en dispyt varpå tjejerna hotar att lägga ut information om killen på nätet. Killen säger då att han inte vill ses och inte tänker betala varpå de hotar med att lägga ut informationen än en gång varpå killen känner sig tvingad att betala. Han säger återigen att han inte vill ses då de säger sig vara på väg till honom, de säger ok men tvingar honom att betala för att inte lägga ut informationen. Alltså han ville ha en camshow men hamnade i en diskussion om träff för att sedan ångra det hela samtalet och att han ens kontaktade henne. Träff har inte ägt rum och telefonsamtal har ägt rum för att höra hennes röst. Så min fråga är vad säger lagen om detta fall? Vad gäller för försökspunkten vad krävs för att den ska anses vara uppnådd? Och är det troligt att detta fall skulle gå till åtal?
jacob frank |Hej och välkommen till Lawline!Att försök till köp av sexuell tjänst är straffbelagt följer av 6:15 BrB. Nu till frågan om när den s.k. försökspunkten ska anses vara nådd.I propositionen uttalas att den punkten torde vara uppnådd när ett erbjudande om betalning lämnats (prop. 1997/98:55 s. 137). Uttalanden i lagförarbeten kan väl sägas vara vägledande men är på intet sätt bindande för domstolarna. Att placera försökspunkten där förarbetena förlagt den kan sägas stå i överensstämmelse med åsikten att det för att försökspunkten skall vara uppnådd måste ha utförts eller påbörjats ett agerande som närmast föregår själva den brottsliga handlingen. I litteraturen kallas detta agerande den näst sista handlingen. Denna ståndpunkt har i vissa, dock icke alla, rättsfall fått stöd i mål angående bl.a. varusmuggling. Högsta domstolen har (NJA 1991 s. 332) påpekat angelägenheten av att, allmänt sett, inte förlägga försökspunkten för ett brott alltför långt från tidpunkten för dess fullbordan. Svensk rätt är också restriktiv till frågan om försöks straffbarhet. I förarbetena till själva försökspunkten (NJA II 1942 s. 248) sägs bl.a. att, i de fall då försökspunkten förläggs till en tidigare handling än den enligt brottsplanen sista, man måste göra den begränsningen att den handling som det är fråga om skall vara avsedd att något så när omedelbart följas av eller stå i samband med den handling varigenom brottet skall fullbordas, för att försökspunkten skall anses överskriden.I det fall du beskrivit ovan har överenskommelse gjorts beträffande plats och summa (innan "dispyten"). Däremot tycks inte tid ha avtalats och tjejerna tycks inte heller ha påbörjat sin förflyttning till mannen vid denna tidpunkt. Med hänsyn till vad som ovan anförts och även med hänsyn till vad som allmänt anförs om försökspunkten i de tidigaste förarbetena är jag benägen att anse att försökspunkten inte är nådd i fallet, men gränsen är hårfin. Det är snarast en bedömningsfråga där det saknas "rätt och fel". Dessutom är återgivningen av händelsen något rörig vilket ytterligare medför att den bedömningen jag gjort bör mottas med försiktighet.Avslutningsvis kan noteras att fallet även aktualiserar frågor om frivilligt tillbakaträdande (vilket dock inte tycks vara fallet här) samt om kvinnorna i fallet ev. begår något brott vid utpressningen.