Klyvning eller offentlig auktion av samägd fastighet?

2008-11-01 i FASTIGHETSRÄTT
FRÅGA
Hej! vilka två sätt finns det att dela en fastighet på med samäganderätt och vilket av dem har företräde?
SVAR
En samägd fastighet kan delas enligt regler för klyvning i fastighetsbildningslagen eller säljas på offentlig auktion enligt lagen om samäganderätt.
Enligt 11 kap.1 § fastighetsbildningslagen, se här https://lagen.nu/1970:988#K11, får klyvning ske på ansökan av delägare i samägd fastighet. Vid en klyvningsförrättning lägger lantmäterimyndigheten ut ägolotter för varje delägare. Lotterna fördelas i möjligaste mån så att lottens värde i förhållande till fastighetens helhetsvärde motsvarar delägarens tidigare ägarandel. Om det inte går att genomföra en likadelning, eller om delägarna avtalat om annan fördelning av marken, utjämnar man istället värdet med mellanlikvider.
En samägd fastghet kan även delas genom att den utbjuds till offentlig auktion, enligt 6 § lagen om samäganderätt, se här här. Delägaren ansöker då hos tingsrätten, vid den ort där fastigheten finns, att fastigheten ska bjudas ut till försäljning på offentlig auktion. Om rätten godtar ansökningen utser den sedan en god man för att ombesörja försäljningen.

Ett klyvningsförfarande har företräde framför försäljning på offentlig auktion enligt 7 § lagen om samäganderätt, se här https://lagen.nu/1904:48_s.1, samt 11 kap. 3 § 4 st. fastighetsbilningslagen, se här .

Carolina Walther
Fick du svar på din fråga?
Kommentera
Senaste besvarade frågorna inom Övrigt (1515)
2017-06-22 Rätt att ta bort grenar från annans träd på sin egen fastighet
2017-06-19 Äganderätten till fastighetstillbehör.
2017-06-17 Rättsförhållanden mellan grannar vad gäller träd som skuggar annans tomt
2017-06-16 Avstyckning av fastighet. Vem betalar?

Alla besvarade frågor (41106)