Klyvning eller offentlig auktion av samägd fastighet?

2008-11-01 i FASTIGHETSRÄTT
FRÅGA
Hej! vilka två sätt finns det att dela en fastighet på med samäganderätt och vilket av dem har företräde?
SVAR
En samägd fastighet kan delas enligt regler för klyvning i fastighetsbildningslagen eller säljas på offentlig auktion enligt lagen om samäganderätt.
Enligt 11 kap.1 § fastighetsbildningslagen, se här https://lagen.nu/1970:988#K11, får klyvning ske på ansökan av delägare i samägd fastighet. Vid en klyvningsförrättning lägger lantmäterimyndigheten ut ägolotter för varje delägare. Lotterna fördelas i möjligaste mån så att lottens värde i förhållande till fastighetens helhetsvärde motsvarar delägarens tidigare ägarandel. Om det inte går att genomföra en likadelning, eller om delägarna avtalat om annan fördelning av marken, utjämnar man istället värdet med mellanlikvider.
En samägd fastghet kan även delas genom att den utbjuds till offentlig auktion, enligt 6 § lagen om samäganderätt, se här här. Delägaren ansöker då hos tingsrätten, vid den ort där fastigheten finns, att fastigheten ska bjudas ut till försäljning på offentlig auktion. Om rätten godtar ansökningen utser den sedan en god man för att ombesörja försäljningen.

Ett klyvningsförfarande har företräde framför försäljning på offentlig auktion enligt 7 § lagen om samäganderätt, se här https://lagen.nu/1904:48_s.1, samt 11 kap. 3 § 4 st. fastighetsbilningslagen, se här .

Carolina Walther
Fick du svar på din fråga?
Kommentera
Senaste besvarade frågorna inom Övrigt (1540)
2017-08-16 Förköpsklausul i testamentet juridiskt bindande?
2017-08-14 Träd som vållar problem – vem ska bekosta ett åtgärdande?
2017-08-09 Måla om och restaurera svartbygge som inte måste rivas
2017-08-05 Samäger fastighet – inte överens om att sälja

Alla besvarade frågor (42709)