Chefen vill inte ge oss högre övertidsersättning - men kan vi förhandla fram det?

2018-03-12 i Fackförening
FRÅGA |Vi försöker förhandla fram högre övertidslön måndag till fredag. Då vi måste jobba över titt som tätt eller få jobba våra timmar på lördagar. Vi har alla familjer som blir lidande. Men chefen sa nej till allt. Finns det nåt vi kan göra? De hotar med att ställa oss inför rätta för arbetsvägran. Facket säger att vi måste göra som arbetsgivaren säger och jobba så mycket de säger även helger... Är detta verkligen så? Vi är alltså ägda? Och chefen säger att vi har inte ett skit att komma med...
Rebecka Hård af Segerstad |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!För frågor om arbetsrätt gäller lagen om anställningsskydd (LAS) och i vissa fall även kollektivavtal. Gällande kollektivavtal och fackförbund finns lagen om medbestämmande i arbetslivet (MBL).Som utgångspunkt gäller att en arbetstagare har lydnadsplikt. En anställd är skyldig att utföra allt arbete som har ett naturligt samband med verksamheten. Att vägra utföra arbetet då kallas arbetsvägran och är en saklig grund för uppsägning (7 § LAS).Fackliga organisationer har rätt att förhandla med arbetsgivaren i frågor som rör deras medlemmar (10 § MBL). Din chef har en plikt att förhandla med facket, men det är alltid chefen som i slutänden bestämmer. Som jag förstår det har ni kollegor har organiserat er, och ni har ett kollektivavtal på arbetsplatsen, men det lokala facket vill inte gå in och förhandla å era vägnar med arbetsgivaren. Jag råder er att vända er till facket på central nivå och fråga om det kan driva er talan. Vänliga hälsningar

Gäller uppsägningstid som framgår av kollektivavtal bara för medlemmar?

2018-01-24 i Fackförening
FRÅGA |Tack för tidigare svar, men behöver ställa ytterligare en fråga i ärendet.Jag är medlem i ett fackförbund, här kallat A.Jag var provanställd hos ett företag som har kollektivavtal med ett annat fackförbund, här kallat B.Av olika skäl ville arbetsgivaren avsluta min provanställning, vilket jag accepterade och jag hade naturligtvis räknat med uppsägningstid enligt vad som står i kollektivavtalet vilket arbetsgivaren vägrar."Vårdförbundet, kollektivavtal för privata sektorn, bransch äldreomsorg (F)"När jag nu vänder mig till mitt fackförbund A, och hänvisar till uppsägningstid mm. som finns hos B,säger min lokale ombudsman, att han/vi inte kan hävda kollektivavtalet, eftersom jag är felorganiserad.Kan det verkligen vara så illa, att avtal endast gäller för medlemmarna?Till mitt försvar jag anföra att jag inte "hunnit" byta förbund, då uppsägningen kom efter drygt en månad.Mvh
Klara Sandrén |Hej, och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Dessvärre kan det vara så illa som du säger. I varje fall kan du som felorganiserad inte själv göra gällande rättigheter enligt kollektivavtalet. Jag ska nedan förklara vad som gäller.Jag försökte hitta det kollektivavtal du nämner i frågan, men är osäker på om jag hittade rätt. För att undvika missförstånd svarar jag därför mer generellt nedan för att du sedan ska kunna jämföra med det aktuella kollektivavtalet. Enligt lagen är det ingen uppsägningstid vid provanställning Jag ska börja med att nämna att utgångspunkten enligt lag är att en provanställning kan sägas upp direkt utan uppsägningstid (lag om anställningsskydd 6 §). Det är alltså detta som gäller ifall inget annat framgår av ditt anställningsavtal eller tillämpligt kollektivavtal. Kollektivavtalet kan ha viss betydelse för felorganiserad – men begränsatSom felorganiserad har du inte automatiskt blivit bunden av kollektivavtalet som du hade blivit om du varit medlem i fackförbund B (jfr medbestämmandelagen 26 §). Kollektivavtalet kan dock ändå ha viss betydelse för dig som felorganiserad om det inte uttryckligen framgår att det bara ska gälla medlemmar. Kollektivavtalet kan då ha betydelse när det gäller saker som du och arbetsgivaren inte har reglerat i det enskilda anställningsavtalet. Det som framgår direkt av ditt anställningsavtal har alltså företräde framför den utfyllande funktionen som kollektivavtalet har, vilket innebär att arbetsgivaren i princip är oförhindrad att avtala om sämre villkor med en utomstående arbetstagare än vad som följer av kollektivavtalet. Utan medlemskap i B kan du inte åberopa kollektivavtaletLåt oss säga att det framgår av kollektivavtalet att uppsägningstid vid provanställning ska gälla för alla arbetstagare inom avtalsområdet. Då begår arbetsgivaren ett kollektivavtalsbrott genom att vägra dig uppsägningstid. En allmän princip i svensk rätt är dock att en utanförstående arbetstagare inte själv kan grunda någon rätt direkt på kollektivavtalet. Problemet blir alltså att du som felorganiserad inte själv har någon möjlighet att åberopa ett eventuellt kollektivavtalsbrott. Om du hade varit medlem i fackförbund B hade du automatiskt blivit bunden av det aktuella kollektivavtalet och du hade även haft möjlighet att själv göra gällande dina rättigheter enligt avtalet med hjälp av det aktuella förbundet (medbestämmandelagen 26 §). Nu blir situationen istället att det bara är fackförbund B som kan göra gällande detta kollektivavtalsbrott mot arbetsgivaren. Förbund B kommer alltså inte kunna företräda dig, utan kommer bara kunna ta striden själva i egenskap av förbund mot arbetsgivaren i den mån de har ett intresse av att kollektivavtalets bestämmelser ska tillämpas på alla. Du kan höra av dig till fackförbund B, men det kommer sannolikt inte vara lönt för digDen möjlighet du har i det här fallet är alltså att höra av dig till fackförbund B med ditt problem. Det är dock inte säkert att det du beskriver har utgjort ett kollektivavtalsbrott, och även om det har det så är det inte säkert att fackförbund B kommer ta den striden. Arbetsgivaren kan då riskera att behöva betala skadestånd till fackförbund B för kollektivavtalsbrott (medbestämmandelagen 54 §). I och med att du inte är medlem i fackförbund B kommer detta dock sannolikt inte leda till någon ändring för dig. Arbetsgivaren har ju redan valt att säga upp dig och du har som felorganiserad själv ingen möjlighet att kräva skadestånd för utebliven uppsägningstid enligt kollektivavtalet.Framgår det av ditt anställningsavtal att kollektivavtalet ska tillämpas? Om det framgår uttryckligen eller underförstått av ditt anställningsavtal att kollektivavtalets bestämmelser ska tillämpas även för dig blir situationen en annan. Då finns det en möjlighet att åberopa kollektivavtalets anställningsvillkor och hävda avtalsbrott. Sammanfattning Arbetsplatsens kollektivavtal kan ha viss betydelse även för en felorganiserad. Du har dock själv ingen möjlighet att göra några anspråk gällande med stöd av kollektivavtalet (såvida inte annat uttryckligen eller underförstått framgår av ditt anställningsavtal, se ovan). Det du kan göra är att höra av dig till fackförbund B så att de kan ta striden mot arbetsgivaren, men detta är knappast något som kommer leda till någon vinning för dig. Trots ett något tråkigt besked hoppas jag att du är nöjd med svaret på din fråga. Om du har några ytterligare frågor är du välkommen att höra av dig till mina kollegor här på Lawline. Med vänlig hälsning,

Föreningsrättskränkning eller diskriminering?

2017-12-29 i Fackförening
FRÅGA |Hej!Var -arbetssökande på ett företag och blev avvisad jobb pga att jag INTE tillhör facket. Är detta lagligt? Sedan funderar jag även på om det skulle vara samma svar som ovan om frågan istället löd: om man får vägra anställa -arbetstagare med motivering att de TILLHÖR facket? Bryter detta mot diskrimineringslagen eller föreningsrätten?
Annie Karlsson |Hej, och tack för att du vänt dig till Lawline med din fråga!Reglering kring föreningsrätten återfinns i Lag (1976:580) om medbestämmande i arbetslivet (MBL), och diskriminering regleras i Diskrimineringslagen (DiskL). FöreningsrättskränkningFöreningsrätten regleras i MBL 7 § och anses innefatta rätten både att tillhöra och stå utanför facket, dvs både den positiva och den negativa föreningsrätten. Enligt ovan nämnda paragraf tillkommer föreningsrätten arbetstagare, och utgångspunkten är alltså att arbetssökande inte skyddas av dessa regler. Det föreligger alltså som utgångspunkt inga föreningsrättsliga hinder för en arbetsgivare att konsekvent vägra anställa arbetssökande på grund av deras fackliga tillhörighet. Det skulle eventuellt kunna finnas ett visst utrymme för föreningsrättskränkning gentemot arbetssökande. Idag finns det nämligen ett förbud mot arbetsgivare att tillämpa organisationsklausuler (bestämmelser i kollektivavtal som föreskriver att arbetsgivare endast får ha anställda som tillhör avtalsslutande organisation). Vidare omfattas arbetssökande idag av diskrimineringslagstiftningen vilket är ytterligare ett argument till varför de kanske borde omfattas även av föreningsrätten. Frågan har emellertid inte direkt behandlats av domstolen, och det är därför oklart om det skulle gå att nå framgång i frågan.DiskrimineringTill skillnad från vad som gäller för föreningsrätten omfattas arbetssökande som sagt av diskrimineringsförbuden, DiskL 2 kap 1 §, andra punkten. Lagen omfattar emellertid endast vissa i lagen angivna diskrimineringsgrunder, nämligen kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell läggning eller ålder, DiskL 1 kap 1 §. Facklig tillhörighet är således inte något som utgör en diskrimineringsgrund. Hoppas att du fick svar på din fråga! Vänligen,

Måste man uppge vilken fackförening man tillhör?

2017-10-29 i Fackförening
FRÅGA |En anställd vägrar uppge vilken fackförening hon tillhör. Vi måste omorganisera i företaget, vilket kräver att jag kontaktar aktuell fackförening. Men, jag vet ju inte vilken.
Emma Fagerberg |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Enligt förhandlingsskyldigheten i lagen om medbestämmande i arbetslivet (MBL) har arbetsgivaren en skyldighet att förhandla med de arbetstagarorganisationer (fackförbund) i förhållande till vilka denne är bunden av kollektivavtal, enligt 11 § MBL. Detta när det handlar om viktigare förändringar i verksamheten eller viktigare förändringar av arbets- eller anställningsförhållandena för arbetstagaren som tillhör organisationen. Enligt 12 § MBL kan arbetstagarorganisationen även begära förhandling i samma typ av frågor, men som inte anses så viktiga att förhandlingsskyldighet enligt 11 § föreligger. Enligt 13 § MBL har arbetsgivaren även en förhandlingsskyldighet gentemot de fackförbund i förhållande till vilka denne inte är bunden av kollektivavtal, om det rör arbets- eller anställningsförhållandena för en arbetstagare som är med i fackföreningen. Om arbetsgivaren inte är bunden av något kollektivavtal är denne skyldig att förhandla med alla berörda arbetstagarorganisationer vid frågor om uppsägning och övergång av företag, enligt 13 § 2 st. MBL. Frågor som rör företagsledning är generellt sett sådana frågor som inte rör en arbetstagare särskilt och därmed inte kräver att förhandling sker med sådana arbetstagarorganisationer i förhållande till vilka denne inte är bunden av kollektivavtal. Om det däremot rör en företagsöverlåtelse och arbetsgivaren inte är bunden av något kollektivavtal alls måste arbetsgivaren alltså förhandla med alla berörda arbetstagarorganisationer. Om förhandlingsskyldighet över huvud taget föreligger beror alltså dels på om du som arbetsgivare är bunden av kollektivavtal eller inte och dels på vad det handlar om för beslut. En arbetsgivare för inte kränka föreningsrätten enligt 7–8 §§ MBL. Att fråga arbetstagarna om vilken fackförening dessa tillhör behöver dock inte innebär att föreningsrätten kränks. Det hela beror på vad syftet med utfrågningen är. Om syftet är att ta reda på svaret för att kunna fullgöra sin skyldighet att förhandla enligt MBL anses det inte vara en föreningsrättskränkning. Det verkar dock som att den allmänna uppfattningen är att arbetstagare alltid har ett val om denne vill svara eller inte, och att du som arbetsgivare då inte kan göra mer. Just denna fråga verkar dock vara omstridd och det finns nog inget självklart svar. Vissa menar att man som arbetsgivare har en skyldighet att ta reda på vilka arbetstagare som tillhör vilka fackförbund, medan vissa menar att det är ett brott som personuppgiftslagen att lämna ut sådana uppgifter. Hoppas att du har fått svar på din fråga!Vänligen,

Kränkning av föreningsrätten

2018-03-01 i Fackförening
FRÅGA |Jag jobbar på ett stort företag där man haft facklig klubb i över 100 år. Nu vill företaget dra in vår fackliga tid och hindra oss ifrån att gå utbildningar. Kan de göra så?
Jennifer Jalaho |Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline!Arbetstagare har rätt att fritt vara med i fackföreningar och utnyttja sitt medlemskap enligt 7 § Medbestämmandelagen. Denna rätt ska lämnas okränkt. Det innebär att arbetsgivare inte får vidta åtgärder till skada för någon som utnyttjar denna rätt enligt 8 § Medbestämmandelagen. Arbetsgivare får alltså inte vidta åtgärder och repressalier mot någon eller några som utnyttjar eller vill utnyttja sin föreningsrätt. Om du anser att din arbetsgivare har vidtagit denna typ av åtgärd så är det att rekommendera att du vänder dig till din fackförening. Föreningsrätten stadgas även i artikeln 11 i den Europeiska konventionen om skydd för de mänskliga rättigheterna. Bestämmelsen tar uttryckligen sikte på att var och en har rätt att ansluta sig till fackföreningar. Med vänlig hälsning

Arbetsgivare tillåter oss inte att gå med i facket

2018-01-05 i Fackförening
FRÅGA |Hej!Om en arbetsgivare vill undvika att anställda ansluter sig till ett kollektivavtal, och hotar att det inte är ett bra val att göra, och även utlovar bonusar för dem som inte är med i facket.Är detta då någon typ av diskriminering, eller vad är det för lag som är tillämplig när chefen aktivt vill förhindra anslutning till kollektivavtal?Det har även förekommit "mobbing" pga detta, anställd blivit tillputtad när hen uttryckt sin vilja att gå med i kollektivavtal?Vad gäller? Vilka fel har skett enligt lag?Tack på förhand,God fortsättning
Erik Johansson |Hej,Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga. I det här fallet blir medbestämmandelagen (MBL) tillämplig. Utgångspunkten är att arbetstagare har rätt att organisera sig, verka för och tillhöra en arbetstagarorganisation. 7 § MBL. Dessutom skyddas föreningsfriheten även av regeringsformen (dvs. grundlag i Sverige, se 2:15 RF) och diverse internationella konventioner som Sverige åtagit sig att följa. Däribland EKMR, diverse EU-rätt och ILO. Rätten som ges enligt ovan ska lämnas okränkt. Ifall någon på andra sidan (här i ditt fall din arbetsgivare) vidtar en åtgärd till skada för någon på andra sidan (i ditt fall dig eller dina arbetskamrater) för att denne utnyttjar sin föreningsrätt så kan allmänt skadestånd utgå för föreningsrättskränkning. Detta skadestånd sätts ofta mycket högt med Svenska mått, eftersom att arbetsdomstolen ser allvarligt på åtgärder som vidtas i syfte att motverka föreningsfriheten. Se 8 § och 55 § MBLI ditt fall skulle då åtgärden som jag nämner ovan bestå i att arbetstagare utlovas förmåner för att inte gå med i facket. Den aktuella skadan för er består i att ni går miste om förmåner som andra arbetstagare får endast för att ni vill utnyttja er föreningsfrihet. Jag rekommenderar er starkt att vända er till den arbetstagarorganisation som ni har planerat att ansluta er till för att höra med dem om hur ni bör agera i fortsättningen. Vidare bör ni inte acceptera fysiskt våld/hot på er arbetsplats. Ta gärna upp detta mer er arbetstagarorganisation så kan dem ge sin syn på saken. Det kan t.ex. inverka på rätten till ersättning för er. Hoppas du fått svar på din fråga. Jag önskar även dig en god fortsättning!Med vänlig hälsning

Kan fackförbund neka medlem juridisk hjälp?

2017-11-19 i Fackförening
FRÅGA |Har facket rätt att neka till juristhjälp när man själv anser att man blivit utsatt för framtvingad uppsägning?
Eric Nilsson |Hej, tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Jag utgår från att du är medlem i fackförbundet. Fackförbundet har ingen laglig skyldighet att erbjuda sina medlemmar juridisk hjälp. Tycker fackförbundet att din uppsägning inte blivit framtvingad måste de inte ge dig juridisk hjälp. Undantaget kan vara om de genom medlemsavtal eller liknande förbinder sig att alltid hjälpa medlemmen juridiskt. Detta hindrar dig inte från att söka juridisk hjälp privat, men detta bekostar du själv. Hoppas du fick svar på din fråga!Med vänliga hälsningar,

Väntetid vid hjälp från facket

2017-09-09 i Fackförening
FRÅGA |Hej min man är med i facket och har fått hjälp av facket i en arbetsrättslig fråga men den fackliga ombudsmannen säger att det tar upp till ett år inan fackets jurist kan ta sig an falletTar det verkligen ett år för en advokat från ett fackförbund att driva ens sak i en tingsrätt?
Erik Johansson |Hej!Tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga. Din fråga är något knapphändig på information, men rent generellt kan sägas att rättsliga processer ofta tar ganska lång tid. Om din mans fackförbund inte har möjlighet att driva frågan snabbare än vad de har uppget till er, så kan det bli svårt att snabba på processen. Ett alternativ väg för er kan möjligtvis vara att vända sig privat till en advokat eller juristbyrå som kan ta sig an ert fall och driva det. Nackdelen med detta kan vara att ni då riskerar att få stå för något högre kostnader själv. Dock har ni antagligen rätt till rättshjälp i er hemförsäkring som då kan täcka en del av kostnaderna. Det blir alltså en avvägning mellan snabbhet och risken för extra kostnader som blir relevant i ert fall. Hoppas du fått svar på din fråga. Ha en fortsatt trevlig höst. Med vänlig hälsning