Bestämmer min bror över jakt- och fiskerätten på fastigheten?

2017-10-19 i Jakt
FRÅGA |Vid uppdelning och försäljning av min föräldrargård skrevs jakt och fiskerätten över på mig som ett syskon av 4. Ett syskon övertog gården. Vilka rättigheter har jag till jakt och fiske när jag nu står som jakt och fiskerättsinehavare? Och vem är det igentligen som bestämmer över jakt fiske , jag eller bror som äger gården idag?
Jakob Axelsson |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Till att börja med kan vi konstatera att utgångspunkten är att fastighetsägaren, dvs din bror, har jakt- och fiskerätten på marken. Äganderätten till jakt- och fiskerätten är knuten till fastigheten och kan därför inte överlåtas till en annan. Den kan bara upplåtas, d.v.s. hyras ut. Därför betecknas en jakt- och fiskerätt på annans mark som en nyttjanderätt (se 7 kap. 3 § Jordabalken). När jakt- och fiskerätten skrevs över på dig fick du alltså en sådan nyttjanderätt. Din bror betecknas som jakt- och fiskerättsägare, medan du betecknas som jakt- och fiskerättshavare. Som fastighetsägare och därmed jakt- och fiskerättsägare har din bror rätten att bestämma vem eller vilka som får jaga och fiska på fastigheten (se 10 § Jaktlagen och 9 § Fiskelagen). Som svar på din fråga kan man säga att det är din bror som "egentligen bestämmer" över jakt och fisket på fastigheten. Som jakt- och fiskerättshavare har du rätt att jaga och fiska på fastigheten utan att behöva fråga om tillstånd från din bror varje gång. Din rätt sträcker sig dock inte så mycket längre. Du har som jakt- och fiskrättshavare inte rätt att överlåta eller upplåta din nyttjanderätt till andra utan din brors tillstånd. För fiske framgår detta inte uttryckligen i lag, men avseende jakt framgår det av 14 § Jaktlagen. Du får alltså inte sälja eller hyra ut din jakt- och fiskerätt till någon utan din brors samtycke. En intressant fråga är om du anses upplåta jakträtten när du tar med en vän eller bekant på jakt. Om vännen inte deltar i jakten i någon större utsträckning är det enligt min bedömning inte fråga om att du upplåtit jakträtten, men om du däremot ger vännen möjlighet att fritt jaga på fastigheten är det en upplåtelse som inte får ske utan din brors tillstånd. Sammanfattningsvis är det din bror som bestämmer över vilka som får jaga och fiska på fastigheten, medan du enbart har rätt att nyttja marken för detta ändamål.Värt att nämna har du rätt att registrera din jakt- och fiskerätt i fastighetsregistret (se 7 kap. 10 § Jordabalken). Det förhindrar att en eventuellt ny ägare kan komma att sätta sig emot din jakt- och fiskerätt på fastigheten.Hoppas att detta gav dig svar på din fråga! Om du har ytterligare frågor angående detta, får du gärna skriva en kommentar här nedan.Med vänlig hälsning,

Arrende eller nyttjanderättsavtal

2017-05-23 i Jakt
FRÅGA |HejMin sambo och hennes två bröder äger en gård i Vallentuna Kommun,arv efter deras avlidna mamma den 16/1-2017.Min svärmor skrev ett jakt avtal med arrendatorerna.Marken har arrenderats av två personer i 30 år för att bedriva jakt.Vi vill säga upp avtalet fom 17 0701 då det nya jakt år börja.Har vårt beslut laglig bärighet,eller kan det bli konsekvenser?Med vänlig hälsning
Jessica Konduk |Hej,Tack för att du vänder dig till oss med din fråga!Beorende på avtalets syfte och utformning kan olika regler angående uppsägning gälla. Det första du bör göra är att granska avtalet och se om det reglerar uppsägningstid. Först vill jag nämna att en upplåtelse av jakt inte är ett arrende i fastighetsrättslig mening utan ett nyttjanderättsavtal vilket framgår av 7 kap. 3 § jordabalken. Jakt-och fiskerätt regleras i jaktlagen. Jag förutsätter nedan att jakträtten arrenderats mot betalning och inte utgör benefikt avtal.Upplåtelse i form av jordbruksarrendeUpplåtelse i form av jordbruksarrenderrende regleras i jordabalkens 8 kap och innebär att en fastighetsägare hyr ut ett markområde för jordbruksändamål mot betalning. I ett jordbruksarrende ingår även en jakt-och fiskerätt för arrendatorn, men arrendeavtalet avser primärt uthyrning av ett område som ska användas för jordbruksändamål. Om ert avtal är skrivet enligt denna typ av arrende så finner ni uppsägningstiden i 9 kap 3 § jordabalken. Enligt bestämmelsen ska ett jordbruksarrende sägas upp för att avtalet ska upphöra att gälla vid arrendetidens utgång. Om arrendetiden är minst 5 år, ska avtalet sägas upp minst ett år innan arrendetidens utgång. Om arrendetiden är mindre än 5 år, ska uppsägning ske minst 8 månader före arrendetidens utgång. Om uppsägning inte sker i tid, anses det förlängt med tid som motsvarar arrendetiden, dock längst 5 år.Upplåtelse enligt jaktlagenIfall ert avtal följer jaktlagen ska upplåtelser som gäller på viss tid som minst är ett år långt, sägas upp för att det ska upphöra att gälla vid avtalstidens utgång enligt 16 § jaktlagen. Avtalet ska, om inte annan längre uppsägningstid sägas upp senast sex månader före avtalstidens utgång. Om ett avtal som nämnts ovan inte sägs upp inom rätt tid, anses det förlängt på tid som motsvarar upplåtelsen, dock längst fem år.Ett avtal som slutits på obestämd tid skall, om inte längre uppsägningstid har avtalats, sägas upp för att upphöra att gälla vid det månadsskifte som inträffar närmast sex månader efter uppsägningen.Uppsägning skall ske på det sätt som gäller för uppsägningen ska ske enligt 8 kap 8 § jordabalken. Vilket innebär att skriftligt uppsägning ska delges den som söks för uppsägning.Tänkbara konsekvenser ifall "jaktarrendet" sägs upp felaktigt är att ni hamnar i en tvist med motparten.Då jag inte har ytterligare information om arrendetypen vill jag istället hänvisa till Arrendenämndens hemsida för vidare kostnadsfri upplysning. Jag rekommenderar även att ni låter en jurist granska ert avtal i sin helhet för att kunna ge er korrekt vägledning om vad som gäller för uppsägning av nyttjanderätt i ert fall. Ifall ni vill anlita en av våra jurister är ni välkommen att mejla mig, jessica.konduk@lawline.se.Hoppas att ni fått svar på er fråga!Vänligen,

Kan säljaren förbehålla sig jakträtt vid försäljning av fastighet?

2015-07-17 i Jakt
FRÅGA |Hej.Jag är intresserad av att köpa en fastighet med 33ha öppen mark åker/bete som skall styckas av från ett större skifte vid försäljning. I säljarprospekter står det att ägaren förbehåller sig jakträtten. Kan säljaren kräva detta?
Felicia Idbrant |Hej! Tack för att du vänder dig till oss på Lawline!Inledningsvis kan nämnas att en jakträtt räknas som en nyttjanderätt, se jordabalken 7 kap 3 §. Vid överlåtelse av fastighet som belastas av en nyttjanderätt regleras detta i jordabalken 7 kap 11 - 14 §§. Huvudregeln är att nyttjanderätten försvinner när fastigheten överlåts till ny ägare. Om köparen däremot vet om att en nyttjanderätt till fastigheten föreligger är utgångspunkten istället att rättigheten ska bestå. Den som överlåter en fastighet som är belastad med en nyttjanderätt är skyldig att göra förbehåll om upplåtelsen om nyttjanderätten inte är inskriven i fastighetsregistret. Detta innebär att säljaren ska informera köparen om att en nyttjanderätt föreligger genom exempelvis köpekontraktet, se jordabalken 7 kap 11 § 1 st 1 mening. Som du nämner i ditt fall har säljaren förbehållit sig jakträtten i säljarprospektet vilket innebär att du innan köp av fastigheten vet om att en nyttjanderätt föreligger. Säljaren i ditt fall har således rätt att kräva att jakträtten ska bestå. Med vänliga hälsningar

Ärva jakträtt?

2014-01-08 i Jakt
FRÅGA |Hej Lawline! Är det möjligt att, vid försäljning av fastighet med tillhörande jakträtt, behålla jakträtten samt låta den, i ett senare skede, vandra vidare till nästa generation? Kan man avtala om detta vid försäljningen av fastigheten? Tack!
Charlotte Schåltz | Hej och tack för att du vänder dig till Lawline! En jakträtt räknas enligt jordabalkens regler som en nyttjanderätt, se JB 7 kap. 3 §. Nyttjanderätten bör skrivas in hos inskrivningsmyndigheten om den inte redan är det. På så sätt anses en ny ägare av fastigheten vara medveten om dess existens och nyttjanderätten blir gällande mot denne. Om inskrivning inte görs så kan säljaren istället göra ett förbehåll i överlåtelsehandlingarna om att fastigheten belastas med en nyttjanderätt. Ett sådant förbehåll medför också att nyttjanderätten blir gällande mot köparen, se JB 7 kap. 11 §. Ett avtal om nyttjanderätt kan som längst gälla i 50 år. Efter det måste parterna ingå ett nytt avtal om nyttjanderätt om de vill att rätten ska bestå. Detta framgår av JB 7 kap. 5 §. Nyttjanderättsinnehavaren kan testamentera nyttjanderätten till exempelvis en bröstarvinge. Enligt jaktlagens 14 § krävs dock samtycke från fastighetsägaren för att nyttjanderätten ska övergå, även vid testamente. Det är därmed osäkert om nyttjanderätten kommer att bestå i ett sådant fall, då detta beror på den nye ägarens välvillighet. Jordabalken hittar du https://lagen.nu/1970:994Jaktlagen hittar du https://lagen.nu/1987:259Jag hoppas att detta har besvarat din fråga.Vänligen,

Fastighet och tillhörande jakträtt.

2017-06-30 i Jakt
FRÅGA |Hej, har alla fastigheter per automatik tillhörande jakträtt? Om inte, hur tar man reda på om det finns eller inte? Frågan har blivit aktuell vid köp av en tidigare timmerterminal. T
Mikael Jonasson |Hej och tack för att du valt att vända dig till Lawline!Alla fastigheter har per automatik tillhörande jakträtt. Fastighetsägaren är som huvudregel den som har jakträtten, 10 § Jaktlagen.

Var anmäler man jaktbrott?

2017-04-20 i Jakt
FRÅGA |Om man tycker att viltvårdare har handlat helt fel och skjutit ihjäl en älg utan anledning, vart vänder man sig då? Om man vill anmäla detta?
Mathilda Rova |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Regler om viltvård går att finna i Jaktlagen, se här. Om man anser att någon har begått ett jaktbrott har man rätt att (som med alla brott) polisanmäla detta. Du kan därför ringa till polisen 114 14 och anmäla det till miljöavdelningen. Vi har i Sverige specialutbildade poliser s k miljöpoliser som ska kopplas in vid alla jaktbrott.Med vänliga hälsningar,

Upplåtelse av jakträtt på fastighet

2015-05-05 i Jakt
FRÅGA |Om jakträttHar förstått att att varje delägare i en fastighet har rätt att jaga på marken. Men har man som delägare rätt att ta med gäster eller upplåta jakt till andra utan tillstånd från övriga delägare? Det handlar alltså inte om en samfällighet utan om en vanlig fastighet med flera delägare.
Gustaf Otterheim |Hej! Tack för din fråga!Enligt 10 § första stycket första meningen Jaktlagen har fastighetsägaren jakträtt på den mark som hör till fastigheten.Jakträtt som har upplåtits i andra fall än i samband med jordbruksarrende får enligt 14 § första stycket Jaktlagen inte överlåtas eller upplåtas utan fastighetsägarens samtycke.Mot bakgrund av dessa två bestämmelser kan konstateras att, då det finns flera delägare till en fastighet, det krävs att samtliga fastighetsägare samtycker till en upplåtelse av jakträtt på fastigheten. Detta förutsatt att jakträtten inte upplåts i samband med ett jordbruksarrende, vilket dock inte verkar ha skett i det fall du beskriver.Den som uppsåtligen eller av grov oaktsamhet olovligen jagar på annans jaktområde kan, enligt 43 § första punkten Jaktlagen, dömas för jaktbrott. Påföljden för detta brott är böter eller fängelse i upp till ett år.De övriga fastighetsägaren kan således inte, utan att du samtycker, upplåta jakträtt på fastigheten. Om de likväl gör en sådan upplåtelse och den person som jakträtten upplåtits till är medveten om att du inte samtyckt till jakten, men denne likväl jagar på fastigheten, kan denne dömas för jaktbrott.Vad som menas med att "upplåta" jakträtt kan dock i praktiken vara svårt att avgöra. Att endast någon enstaka gång ta med sig en vän eller en bekant på jakten utan att denne deltar i själva jakten i någon större utsträckning bör inte anses som en upplåtelse.Att däremot ge vänner eller bekanta möjlighet, utan att en fastighetsägare är med, att fritt jaga på fastigheten bör dock helt klart ses som en upplåtelse. Detsamma bör vara fallet när vänner eller bekanta till en utav fastighetsägarna regelbundet följer med fastighetsägaren på jakt på fastigheten och dessutom deltar i jakten. Hoppas detta ger svar på din fråga!Med vänlig hälsning

Jakträtt i viltvårdsområde

2012-09-01 i Jakt
FRÅGA |På årsstämman i jaktvårdsområddet bestämdes att fastigheter under 3 ha ej längre skulle ha jakträtt efter försäljning utanför familjen. På extramöte nu ska det fastslås. Är det verkligen lagligt att på detta sätt sänka värdet på min fastighet? Tillhör inte jakträtten fastigheten, ok att utestängas från gemensam jakt och kött, men att jakträtten tas bort känns helt fel!?
Erik Lindgren |Hej och tack för din fråga! *Rättslig reglering* Jaktlagens (JL) 10 § stadgar att huvudregeln är att fastighetsägaren (ägaren till marken) innehar jakträtten för sin fastighet (se https://lagen.nu/1987:259#P10S1). Föreligger jorbruksarrende tillhör jakträtten dock arrendatorn. 13 § stadgar vidare att, för det fall jakträtten tillhör en samfällighet, det är upp till medlemmarna i denna att besluta om hur jakträtten ska utövas. Jaktlagen ger inte stöd för att frånta en markägare jakträtten på så vis som du beskriver har skett/kommer ske. Nästa steg i min bedömning blir då att se om lagen om viltvårdsområden medger ett sådant förfarande. Att nämnda lag är tillämplig på frågan står klart redan efter en genomläsning av dess första paragraf som stadgar att _"två eller flera fastigheter kan sammanföras till ett viltvårdsområde i syfte att främja viltvården genom en samordning av jakten och åtgärder till skydd och stöd för viltet."_ Jag utgår från att det är detta som skett med din och de övriga fastigheterna i viltvårdsområdet (du benämner det jaktvårdsområde, men jag misstänker att du ändå menar viltvårdsområde). 23 § i lagen om viltvårdsområden lyder enligt följande: "_En viltvårdsområdesförening får besluta att det skall krävas tillstånd (jakträttsbevis) för områdesjakt och gemensamhetsjakt enligt 23 och 24 §§. Föreningen får kräva visst minsta arealinnehav för att en fastighetsägare skall tilldelas fler än ett jakträttsbevis."_ Vidare stadgas i 27 § att tillstånd får vägras om: _"den som jakträtten upplåts eller överlåts till inte förfogar över mark inom viltvårdsområdet av sådan storlek som anges i föreningens stadgar..."_ *Slutsats* Lagen om viltvårdsområden ger stöd för viltvårdsområdesföreningen att besluta om en begränsning i tilldelningen av jakträttsbevis till nackdel för en fastighetsägare som inte har tillräckligt mycket mark. I och med att föreningen får besluta om hur stor areal som krävs för att få jakträttsbevis torde de också få besluta om villkor i samband med överlåtelse på så sätt du beskriver. Det som stadgas i viltvårdslagen är dock endast vad som gäller för att få jaga på hela viltvårdsområdet (områdesjakt eller gemensamhetsjakt). Min bedömning är därför att din ursprungliga jakträtt som hör till fastigheten förblir oförändrad oavsett föreningens beslut. Vill du utträda ur viltvårdsområdesföreningen kan du ansöka hos Länsstyrelsen om detta. Vill du överklaga ett beslut som viltområdesföreningen tagit kan även det ske till Länsstyrelsen, men dock senast fyra veckor efter beslutet togs. Hoppas att du i och med mitt svar fått lite hjälp i dina funderingar! Vänligen,