Giltigt testamente

2017-05-02 i Testamente
FRÅGA |Min makes bror vill testamentera sina sina kvarlåtenskaper till min man Hans bror han. som vill göratestamentet, är ensamstående utan barn.Var krävs att testamentet blir giltigt.
Teona Svanidze |Hej, och tack för att du vänder dig till Lawline! För att en handling skall klassificeras som ett testamente måste vissa formkrav ha iakttagits. Bestämmelser om detta regleras i ärvdabalken (1958:637)1. Ordinärt testamenteTestamentet skall upprättas skriftligen med två vittnen enligt 10 kap. 1 ärvdabalken. Vittnen ska samtidigt vara närvarande när testator underskriver testamentshandlingen eller vidkänna sin underskrift. Vittnen ska bestyrka testamentet med sitt namn. Vittnen ska känna till att det är ett testamente de bevittnar men behöver inte ha kännedom om innehållet. Vem kan vittnaI 10 kap. 4 st. 2 ärvdabalken anges de jäv som föranleder hela testamentets ogiltighet. 1. Vittnet är under 15 år. 2. vittnet saknar på grund av psykisk störning insikt om betydelsen av vittnesbekräftelsen.3. Vittnet är testators make4. Vittnet är testators sambo5. Om vittnet är rätt upp- och nedstigande släktskap eller hans syskon. (adoptionsförhållande räknas som släktskap, 4:8 föräldrarbalken)6. Rätt upp- och nedstigande svågerlag. Exempelvis svåger eller svägerska. Det saknar betydelse om testator känner till någon av dessa förhållanden. SammanfattningsvisVarken du eller din make kan således vittna, utan det krävs två andra vittnet som inte omfattas av 10 kap. 4 st. 2 ärvdabalken. Vidare ska de närvara när testatorn undertecknar testamentshandlingen samt bestyrka testamentet med sitt namn. 2. NödfallstestamenteDet finns även annan form av testamente, nämligen nödfallstestamente. Nödfallstestamente kan upprättas på två sätt för att det ska vara giltigt. 2.1. Muntlig testamenteDet ena är ett muntligt testamente, som enligt 10:3 ärvdabalken upprättas genom att testatorn, muntligen, inför två vittnen avger sin viljeförklaring. Muntlig testamente upprättas när någon på grund sjukdom eller bortfall är förhindrad att upprätta ordinär testamente. Huruvida sådant hinder har förelegat bedöms ur arvlåtarens perspektiv, det vill säga om testatorn ansett sig vara förhindrad från att upprätt ett ordinärt testamente. Kraven på vittnen är desamma som vid ett ordinär testamente. Vittnens uppgift är dock än mera betydelsefull eftersom vittnen är bärare av testators vilja. För att kunna fullgöra sin uppgift är det lämpligt att de så snart som möjligt antecknar vad de fått höra. 2.2 Holografiskt testamenteDet andra typen av nödfallstestamente kallas för holografiskt testamente, 10:3 ärvdabalken. Ett holografiskt testamente upprättas genom en av testatorn handskriven och undertecknad handling. Det krävs även vid ett holografisk testamente att testorn varit av " sjukdom eller annat nödfall förhindrad att upprätta testamente med iakttagande av det ordinära formkravet". Någon bevittning krävs inte vid holografiskt testamente. 2.3. FristAv vikt är dock att ett nödfallstestamente endast gäller tre månader från det att nödfallssituationen upphört. Inom tre månader efter denna tidpunkten måste nödtestamentet ersättas med ett ordinärt testamente, annars finns det inte giltigt testamente, 10:3 st. 2 ärvabalken. 3. sammanfattningsvisDet finns således olika former av testamente. Det ska dock upprättas ordinärt testamente om förutsättningar för upprättande av ett sådant testamente föreligger. Hör gärna av dig om du har fler frågor. Med Vänliga Hälsningar

Hur skriver jag testamentet till min vän på bästa sätt?

2017-04-30 i Testamente
FRÅGA |Hej!Jag är ensamstående utan barn. Jag har den senaste tiden blivit mycket nära vän med en kvinna på vår nya arbetsplats. Vi trivs oerhört bra ihop. Mina tillgångar kommer gå till Allmänna arvsfonden när jag dör eftersom mina föräldrar troligen inte lever då. Kanske inte min bror heller. Dör jag ung vill jag naturligtvis ändå att min nära vän ska få "det jag har" vid min död. Därför vill jag testamentera allt till henne att använda som hon själv vill. Heter det enskild egendom? Ingen annan ska kunna röra det jag testamenterar till henne. Hon har gett mig rådet att köpa en bostadsrätt så det tänker jag göra. Även den vill jag ska gå till henne när jag dör att förvalta som hon finner bäst. Och jag ser det som att jag inte kommer bli varken sambo med någon eller få barn. Isåfall skriver jag väl om testamentet.Hur gör jag på bästa sätt? Får inte bli några oklarheter. Min vän ska ha allt. Jag ska prata lite med henne om det. Är det lämpligt?Bästa hälsningar
Tova Andersson |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Eftersom du inte har några barn finns inget lagligt hinder för dig att testamentera allt du äger till precis vem du vill. Ett testamente är just ett uttryck för din yttersta vilja och det är såklart bäst om egendomen hamnar precis hos den du själv vill. Det låter som en bra idé att du pratar med din vän om du vill, så att hon är medveten om att du testamenterar allt till henne. Om du enkelt vill upprätta ett testamente kan du göra det genom vår avtalstjänst här. Testamentets innehållViktigt att tänka på när du skriver ett testamente är, precis som du säger, att det inte ska vara oklart vad som gäller när testamentet efter din bortgång gås igenom. Därför är det bra om du i testamentet är riktigt tydlig med vad du vill med det.- Det ska framgå i testamentshandlingen att det är ett testamente. - Det bör också framgå att din vän ska ärva allt efter dig, inklusive bostadsrätten. - Du kan skriva att din vän ska ärva efter dig med full äganderätt, just för att tydliggöra att hon ohindrat ska få använda egendomen som hon själv vill. - Du kan skriva i testamentet att egendomen ska vara din väns enskilda egendom. Detta innebära att egendomen kommer att vara hennes enskilda i ett äktenskap och därmed inte ingå i en eventuell bodelning.Testamentets formkrav (Ärvdabalken 10 kap. 1 §)Det finns även vissa krav för att testamentet ska vara giltigt enligt lagen.- Testamentshandlingen ska upprättas skriftligen. - Två vittnen ska närvara när du skriver under handlingen. - Vittnena ska själva skriva under handlingen för att styrka den. - Vittnena ska känna till att handlingen är ett testamente, de behöver däremot inte veta vad som står i.Det finns även krav för att få vara ett godkänt vittne. Bl.a. får vittnena varken vara släkt med dig och inte heller vara släkt med din vän eller hennes släkt. (Ärvdabalken 10 kap. 4 §)Du kan återkalla testamentetSkulle du ångra dig angående testamentet, p.g.a. att du exempelvis blir sambo, kan du helt enkelt återkalla det. (Ärvdabalken 10 kap. 5 §) Testamentet är bara giltigt om du själv vill och du kan tydligt visa att det inte ska vara giltigt längre genom att förstöra det och upprätta ett nytt testamente. Hoppas du fått svar på din fråga!Med vänlig hälsning

Bröstarvinges rätt att ta del av testamente

2017-04-30 i Testamente
FRÅGA |Hej Jag skulle vilja veta om man får öppna ett testamente utan att dottern till den som gått bort får reda på det. Hon blev inte ens informerad att testamentet var öppnat
Jenny Ångström |Hej och tack för att du vände dig till Lawline med din fråga!Enligt svensk lag ska en arvinge bli delgiven testamente genom överlämnande av en kopia av testamentshandlingen. Arvingen ska i sin tur intyga att hen har tagit del av testamentet genom att skriva under kopian. Skulle en sådan bekräftelse inte göras måste arvingen bli delgiven testamentet på ett annat sätt, t.ex. genom en stämningsman. 14:4 ÄBDetta innebär alltså att dottern, som din fråga handlar om, absolut skulle ha blivit informerad om testamentet. Hon ska dels styrka att hon har tagit del av testamentet men även ta ställning till om hon ska godkänna testamentet. Skulle hon inte godkänna testamentet måste hon väcka talan om klander inom sex månader från dess att hon delgivits testamentet. Det är alltså viktigt att delgivning sker och intygas då det har avgörande inverkan på arvtagares möjlighet att klandra ett, enligt arvtagarens uppfattning, felaktigt testamente. 14:5 ÄBHoppas att detta var svar på din fråga! Om inte är du välkommen att ställa fler frågor.

Testamentesrätt

2017-04-28 i Testamente
FRÅGA |Godkände tidigare att avsäga mig arvsrätt i ett testamente daterat 1981. Nu har en bouppteckning gjorts och där har framkommit ytterligare ett testamente daterat 2009, där samma person som tidigare står som universell arvtagare. Denna person har skickat ett brev och ber oss avsäga oss vår lagliga arvsrätt. Vad händer om vi inte skriver på?
Marcus Anstrin |Hej och tack för att du vänder dig med din fråga till Lawline! Av vad jag förstår av din fråga är testatorn (den som har skrivit testamentet) antingen en släkting eller dina föräldrar. Huvudregeln ska klargöras att om det är ett nytt testamente om samma egendom, är det det senare som skall gälla. Detta innebär er avsägelse av det äldre testamentet har ingen verkan.Det ska vidare även klargöras att vid det fall testatorn är din förälder, kommer en avsägelse inte ha någon betydelse. Personens bröstarvingar (barn) kommer att kunna begära jämkning av testamentet, och därefter få ut en laglott, vilket motsvarar en halv arvslott. Detta innebär att en persons barn alltid är försäkrade en laglott vid eventuellt testamente som inskränker ens arvsrätt.Sammanfattningsvis: det tidigare godkännande av testamentet som daterades 1981 har ingen verkan, då det har kommit ett nytt testamente om samma egendom. Vid det fall ni inte skriver på testamentet, kommer ni ha rätt att begära ut laglott.Hoppas att svaret hjälte dig, ha en fortsatt trevlig dag!

Äganderättsövergång för testamenterad egendom

2017-04-30 i Testamente
FRÅGA |Finns ett skrivet testamente Kan jag sälja något som är skrivet i detta
Ahmet Ercin |HejTack för att du vänder dig till Lawline!För att kunna sälja egendom krävs att överlåtaren innehar äganderätt eller särskild förfoganderätt över egendomen. En person som ärver enligt testamente erhåller som regel äganderätt över egendomen, med de eventuella förbehåll och begränsningar som framgår av testamentet, först efter att ett arvskifte förrättats. Detta innebär att du och andra arvingar eller testamentstagare får sälja och förfoga över era ärvda eller testamenterade egendom efter att ni kommit överens om uppdelningen av arvlåtarens kvarlåtenskap. Överenskommelsen upprättas genom en av samtliga dödsbodelägare undertecknad bouppteckningshandling och arvskifteshandling, dessa två handlingar använder du som bevis för att förfoga över medel på banken, sälja viss egendom eller liknande. Om du däremot är den enda som ärver arvlåtaren, behöver inte arvskifte förrättas utan det räcker med bouppteckningen.Hoppas du fick svar på din fråga!Bästa hälsningar

Hur gör man för att make ska ärva egendom från andre maken?

2017-04-30 i Testamente
FRÅGA |Hej vi är gifta min fru har äktenskapsförord på egendom hon är orolig att hennes syskon få ärva henne om hon dör hon vill att jag ska ärva hur funkar det?
Cecilia Lenman |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Reglerna om arv finns i ärvdabalken (ÄB). Eftersom ni är gifta kommer du, förutsatt att din fru dör före dig, att ärva du hennes egendom med fri förfoganderätt (3 kap. 1 § ÄB). Detta innebär att du kan förfoga över egendomen som du vill, ex. genom att sälja den eller ge bort den, men du kan inte testamentera bort egendomen. I detta fall har hennes arvingar rätt till efterarv när du dör. Det framgår inte om din fru har några barn, vilka i sådana fall står först i tur till att ärva. Syskon tillhör andra klassens arvtagare och det är endast om din fru saknar barn och om hennes föräldrar är avlidna som hennes syskon är aktuella för efterarv när du dör.Om din fru vill att du ska ärva viss egendom med full äganderätt kan hon välja att upprätta ett testamente. Genom testamentet kan hon peka ut egendom som du ska ärva och som sedermera dina och inte din frus arvingar ärver när du dör.Hoppas du fick svar på din fråga!

Är ett testamente giltigt efter skilsmässa eller efter det att ett vittne gått bort

2017-04-30 i Testamente
FRÅGA |Hej,Jag har ett testamente skrivit och bevittnat 1996. Vittnerna uppfyller kriterierna. Jag har varit gift och är numera skilld från testamentatorn. Testamentatorn har idag en systerson och halvsyster i liv. I år gjorde testamentatorn en notering, med signatur ej bevittnat, på testamentet att det fortfarnade skall gälla, även fast vi nu är skillda. Mina två frågor är 1.Om något av vitterna har gått bort när testatmentet skulle bli aktuellt, gäller då testamentet? 2. Räcker det med en signatur och notering om att detta testamnete fortfarande gäller, även fast vi är skillda? Mvh,Filip
Kristina Svensson |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Ett testamente skall vara skriftligt och testatorn (den som upprättar testamentet) ska underteckna testamentet i samtidig närvaro av två vittnen. Vittnena ska även själva underteckna testamentet, Ärvdabalken 10 kap. 1 §. Detta är alltså de formella krav som gäller för att ett testamente skall vara giltigt. Om testatorn skulle vilja göra ett tillägg till ett testamente så måste dessa kriterier iakttas även i detta fall, Ärvdabalken 10 kap. 6 §. Det är med andra ord inte möjligt för testatorn att själv skriva in ändringar i och underteckna testamentet utan de formella kraven måste vara uppfyllda även i detta fall.De krav som ställs på testamentsvittnena är att dessa skall närvara samtidigt då testamentet undertecknas. Vidare skall vittnena vara oberoende på så sätt att de inte själva får vara testamentstagare, de får alltså inte själva enligt testamentet erhålla något. Ett vittne måste vara myndig och inte sakna rättshandlingsförmåga på grund av psykisk störning eller liknande. Det uppställs inga krav på att de som bevittnat ett testamente även är i livet vid det tillfälle då det blir aktuellt att använda testamentet, alltså när arvlåtaren senare avlider. Vittnenas funktion är att intyga att allt går rätt till vid tidpunkten för upprättandet av testamentet samt att intyga om att testamentet är i enlighet med testatorns vilja. Det finns inget krav på att ett nytt testamente måste upprättas om ett av vittnena avlider utan testamentet är fortfarande giltigt. Det är dock att rekommendera att vittnena i testamentet intygar vid vilken tidpunkt de har skrivit under testamentet samt att de uppger personuppgifter och liknande eftersom detta kan underlätta vid en eventuell framtida tvist och även underlättar bevisningen (men det är inget formkrav). Men utgångspunkten när ett testamente tolkas är att testamentet är korrekt bevittnat om inte omständigheterna skulle tyda på att intygets trovärdighet skulle kunna ifrågasättas, Ärvdabalken 10 kap. 2 §. När den ena maken har gjort ett testamente till förmån för den andra maken och makarna senare skiljer sig finns det en presumtion om att testamentet inte längre är giltigt, Ärvdabalken 11 kap. 8 §. Det innebär att en äktenskapsskillnad medför att testamentet därmed är utan verkan. Detta medför att ett nytt testamente måste upprättas efter skilsmässan. Det nya testamentet måste då uppfylla de formkrav som framkommer ovan. Hoppas du fick svar på din fråga! Vänliga hälsningar

Testamentes giltighet, förskott på arv och laglottskränkning

2017-04-28 i Testamente
FRÅGA |Hej! 2011 köpte jag mitt barndomshem av min pappa. Han påstod då att det var värt 1 500 000 och jag fick köpa det för 1 100 000. Min bror skulle då kompenseras med att han skulle få ärva min pappas nuvarande lägenhet (inköpt för 430 000 år 2011). Detta skrevs ned som en typ av testamente. Sedan uppdagades det att efter jag gjort en omfattande renovering av mitt hus för 100 000 fick jag huset värderat till 1 430 000 (renoveringen gjordes inom 6 månader från köpet till den nya värderingen gjordes). Så påståendet att det var värt 1 500 000 innan jag köpte det var ju långt ifrån sant. Förmodligen värt det jag betalade. Jag har försökt ta upp detta med min pappa och han håller med om orättvisan, men min bror är helt rabiat och min bror menar att han inte under några omständigheter kommer att gå med på någon förändring av det skrivna, sk testamentet, vilket egentligen inte min bror kan bestämma. Min pappa lever dock fortfarande och det verkar som att han inte törs göra någon förändring av det skrivna då min bror är så svår att komma överens med. Med dagens bostadspriser så kommer ju den lägenheten kunna vara värd mycket mer än inköpspriset 2011 vid en framtida försäljning. Då min pappa inte har så mycket annat i sin ägo så verkar ju det som att jag kommer att blir helt lottlös? Är detta rätt? Kan laglottskränkning åberopas här? Med vänlig hälsning Undrande
Wilhelm Stenvall |Hej,Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Först och främst vill jag säga att din pappas "sk testamente" inte är ett giltigt testamente om inte formkraven är uppfyllda. Formkraven är att testamentet ska vara skriftligt och undertecknat av testatorn. Vidare ska testamentet vara bevittnat av två vittnen som även de ska skriva under och vara medvetna om att det är just ett testamente som de bevittnar. Släktingar eller andra närstående får inte vara vittnen. Formkraven framgår av 10 kap. 1 § ärvdabalken (ÄB). Ett testamente som inte uppfyller formkraven är alltså inte giltigt och de förordnanden som framgår av det ska således inte verkställas. Andra typer av arvsavtal som inte är testamenten är inte heller giltiga, 17 kap. 1 § ÄB. Din pappas "sk testamente" verkar alltså (förutsatt att formkraven inte är uppfyllda) inte gälla, innebärande att din bror inte kommer få hela lägenheten. I sådant läge där det inte finns något testamente, eller "testamentet" är ogiltigt, är det de legala arvsreglerna som träder in. Enligt dem ska då du och din bror (om ni är de ända syskonen) dela lika på er pappas kvarlåtenskap, vilket följer av 2 kap. 1 § ÄB. Förutsatt att "testamentet" inte är giltigt verkar det alltså inte finnas något egentligt problem för din del; din pappas förmögenhet kommer efter hans död att delas lika mellan dig och din bror i enlighet med de legala arvsreglerna. I ett sådant läge är det emellertid inte osannolikt att din bror kommer hävda att du genom att ha fått köpa huset till underpris har fått ett förskott på arv som ska räknas av på din arvslott. Även om det inte verkar som om du köpte till underpris utan snarare till marknadspris är det ändå ganska troligt att din bror kommer att påkalla detta. Eftersom du har fått huset värderat kommer detta dock troligtvis inte bli ett problem då du kan bevisa att du inte köpte till underpris. Om det nu skulle vara så att testamentet är giltigt och du blir lottlös vid din pappas frånfälle, kan du begära jämkning av testamentet för att få ut din laglott! Hoppas att du har fått svar på din fråga!Vänliga hälsningar,