Surrogat och avkastning av enskild egendom

2013-10-01 i Testamente
FRÅGA |Min förälder har i sitt testamente skrivit: 'Vad mina bröstarvingar erhåller i arv och testamente efter mig skall utgöras av enskild egendom. Samma skall gälla avkastningen och substitut av denna egendom." Jag undrar, vad för något är här och ingår i 'enskild egendom', 'avkastningen' och 'substitut'?
Victoria Lindberg |Tack för din fråga.Vid äktenskap är huvudregeln att makarnas egendom ingår i giftorättsgodset och därmed ska delas vid en bodelning, 1 § 10 kap äktenskapsbalken. Om någon egendom genom äktenskapsförord eller genom villkor av tredje man är att se som enskild egendom ska den inte ingå i giftorättsgodset och därmed inte delas vid en bodelning, 2 § 7 kap äktenskapsbalken. Dina föräldrar har här genom skrivningen i testamentet gjort klart att det du ärver av dom kommer att vara din enskilda egendom och inte ingå i en eventuell framtida bodelning. Med avkastning och surrogat menas att även annan egendom som kan härledas från den ärvda ska anses vara enskild egendom. Om du t.ex. säljer ärvd egendom är ny egendom du förvärvar för försäljningssumman att se som enskild egendom likaså ska avkastning, t.ex. vinstutdelning anses vara din enskilda egendom. Bästa hälsningar,

Testamente - angående enskild egendom

2013-09-25 i Testamente
FRÅGA |Det våra barn ärver av oss, vill vi ska vara deras enskilda egendom. Även de penninggåvor de erhåller från oss., med undertecknat gåvobrev. Min man och jag har inget inbördes testamente, utan vi ärver ju varandra enligt lagen. Vi hade tänkt skriva följande testamente: "Vår yttersta vilja är att det våra barn ärver av oss ska vara deras enskilda egendom.. De penninggåvor de erhållit, genom att underteckna gåvobrev, ska också vara deras enskilda egendom". De har redan har fått hjälp till sina bröllop etc och där har vi inte skrivit något gåvobrev på och det kommer då inte att ingå i den enskilda egendomen. Blir det hör rätt - undrar frågande mamma
Veronica Eriksson |Hej, och tack för din fråga. Det är fullt möjligt att skriva ett testamente där egendomen ärvs med förbehåll att egendomen blir enskild. Gåvor kan naturligtvis också ges med samma förbehåll. Den enskilda egendomen räknas inte som giftorättsgods och effekten blir t.ex. att egendomen undantas vid en bodelning på grund av äktenskapsskillnad. Det är mycket viktigt att ert önskemål tydligt framgår i testamentet. Som exempel skulle det kunna uttryckas som att ”Vi har kommit överens om och bestämmer att: efter den sist avlidnes död ska vår kvarlåtenskap fördelas mellan våra arvingar enligt lag och vara deras enskilda egendom. Även avkastning av denna egendom ska utgöra enskild egendom.” För att ett testamente ska bli giltigt krävs att en rad formkrav uppfylls (13 kap 1§ ÄB). Regler angående detta återfinns i 10 kap ÄB. Till att börja med är huvudregeln att testamentet ska vara upprättat i skriftlig form och undertecknat av testatorn. Underskriften ska också vara bevittnad av två personer som inte är jäviga (10 kap 1§ ÄB). Det är av största vikt att formkraven följs och att texten i testamentet inte är utformad så att det finns utrymme att feltolka den. Jag föreslår att du tar kontakt med en verksam jurist som kan försäkra dig om att förfarandet har gått till på rätt sätt och att innehållet utformas enligt praxis. Om du själv vill titta närmare på nämnda lagrum se (https://lagen.nu/1958:637) Hoppas att jag kunde svara tillfredsställande på din fråga. MVH/ Veronica Eriksson

Klander av testamente pga. psykisk sjukdom

2013-09-24 i Testamente
FRÅGA |I ett testamente från 2003 efter min morbror och hans hustru efterlämnar de sin kvarlåtenskap till mej sedan de bägge avlidit. Hans hustru avled i sommar och har skrivit 2008 ett nytt testamente med en annan testamentstagare., detta är skrivit trots att hon vid tidpunkten har dokumenterad schitzofreni. Har jag möjlighet att anföra klander mot testamentet.?
Amanda Harrysson |Hej!Tack för din fråga!Ja, du har möjlighet att klandra testamentet. Enligt ärvdabalken 13 kap 2 § gäller inte testamente, om det har upprättats under påverkan av psykisk störning. Det bör understrykas att testamentet endast förklaras icke gällande under förutsättning att testamentet har upprättats under inflytande av den psykiska störningen. Det räcker alltså inte bara med att konstatera att testatorn led av en psykisk störning vid tidpunkten för upprättandet av testamente, utan det måste även visas ett orsakssamband mellan den psykiska störningen och testamentets upprättande.  Vid prövningen av testamentets giltighet tas hänsyn till den psykiska störningens art samt testamentsförordnandets rimlighet och innehåll. (Se Walin & Lind, Ärvdabalken del 1, 2013, kommentar till ärvdabalken 13 kap. 2 §)Bevisbördan åligger den som påstår att testamentet är ogiltigt.Om du vill göra gällande att testamentet är ogiltigt pga. den psykiska störningen måste du väcka talan om detta inom sex månader efter att du tagit del av testamentet, se ärvdabalken 14 kap. 5 §. Ärvdabalken hittar du https://lagen.nu/1958:637.Vänligen

Vill skriva testamente där ett barn inte får ärva, hur kan man göra det?

2013-09-06 i Testamente
FRÅGA |En mamma har tre barn a, b och c. Hon vill endast att barn a och c skall ärva henne. Räcker det att i testamentet skriva att barn a och c skall ärva eller måste det också i testamentet stå att barn b inte skall ärva. Mamman är medveten om att barn b kan begära jämkning av testamentet för att få ut sin laglott.
Caroline Degerfeldt |Hej och tack för din fråga! I testamente skriver man i regel vem man vill ska ärva, inte de man önskar inte ska ärva. Trots det kan naturligtvis ett barn ärva sin laglott om bara till exempel hälften av den avlidnes egendom är testamenterad. Enligt 11 kap. 1 § ärvdabalken: https://lagen.nu/1958:637 ska testamentet ges den tolkning som bör stämma överens med testators vilja. Om man tydligt skriver att barn b inte ska ärva finns i alla fall inga otydligheter men risken är väldigt stor att barn b då jämkar testamentet enligt 7 kap. 3 § ärvdabalken och begär ut sin laglott.I Sverige är det väldigt svårt att göra sina barn arvlösa vilket man naturligtvis kan ha skilda åsikter om men så ser rättsläget ut. Hur som helst måste testamente alltid skrivas om man ska försöka göra ett barn arvslöst men det behöver inte skrivas att den personen inte ska ärva om all egendom genom testamentet är testamenterad till annan.Mvh

Upprättande av testamente som dement

2013-09-26 i Testamente
FRÅGA |Hej ! Kan en dement person skriva ett testamente? Kan en förvaltare / god man göra detta som känner till förhållandet?
Linda Davidsson |Hej och tack för din fråga!För att ett testamente ska vara giltigt finns vissa formkrav, som anges i 10 och 13 kap. ärvdabalken (ÄB se https://lagen.nu/1958:637 ). Testamentet ska vara skriftligt och undertecknat  i närvaro av tvåvittnen. Vittnena ska underteckna testamentet och de måste veta att det är ett testamente de undertecknar, men de måste inte känna till innehållet. Vittnena får inte vara under 15 år, ha en psykisk störning, själva vara testamentstagare eller nära anhöriga till testatorn eller testamentstagare. Uppfylls inte dessa formkrav är testamentet ogiltigt enligt 13 kap. 1 § ÄB.Ett testamente kan även vara ogiltigt om testamentet har upprättats under påverkan av en psykisk störning, se 13 kap. 2 § ÄB. Det måste föreligga ett orsakssammanhang mellan den psykiska störningen och upprättandet av testamentet. Det är svårt att säga på rak arm om en persons demens klassas som psykisk störning. Man måste titta på det enskilda fallet och göra en bedömning. För att en person ska kunna skriva ett testamente måste personen förstå vad den gör, men det är inte så att demenssjukdom automatiskt diskvalificerar någon från att skriva ett testamente. En dement person kan ibland förstå vad som sker i nuet men inte minnas sammanhang längre tillbaka. Ofta är vissa stunder klarare än andra. Prata gärna med dendementes läkare för att se hur långt gången sjukdomen är och om personen är förmögen att förklara sin vilja genom att upprätta ett testamente. En god man eller förvaltare torde inte kunna upprätta ett testamente åt en dement person även om den förstnämnde känner till den dementes vilja. Testatorn måste underteckna testamentet, och genom att testatorn själv skriver testamentet visar denne sin verkliga vilja och att han/hon har förmågan att förmedla den skriftligt. Möjligen skulle en god man eller förvaltare kunna skriva ner de uppgifter som denne har, för att sedan vid den dementes frånfälle ge dessa uppgifter till de legala arvingarna. Då får de legala arvingarna sedan ta ställning till informationen om den avlidnes s.k. vilja.Hoppas du fick svar på din fråga!Vänligen,

Begränsningar i testators frihet att förfoga över egendom

2013-09-25 i Testamente
FRÅGA |Min mor efterlämnade en tomt efter sig när hon dog och den tillföll då min far. Nu har han gått bort och testamenterat all sin kvarlåtenskap till mig,innebär det då att tomten är min? Mvh Staffan
Veronica Eriksson |Hej, och tack för din fråga. En testators frihet att förfoga över sin egendom är behäftad med vissa begränsningar. T.ex. angående reglerna om efterlevande makes rätt enligt basbeloppsregeln (3 kap. 1§ st. 2 ÄB), sambos rätt enligt lilla basbeloppsregeln (18§ st. 2 SamboL) och bröstarvinges rätt till laglott. Din fråga är alltså beroende av om din far var omgift, i ett samboförhållande eller om du har syskon. Om din far gift om sig kan han genom testamentet åsidosätta den nya fruns arvsrätt efter honom. Genom basbeloppsregeln har hon dock tillerkänts en rätt att ur kvarlåtenskapen efter den avlidne maken alltid få egendom till så stort värde att den tillsammans med egendom som hon erhöll vid bodelningen, eller som utgör hennes enskilda egendom, motsvarar 4 gånger det gällande basbeloppet, så långt kvarlåtenskapen räcker (3 kap. 1§ st. 2 ÄB). Basbeloppet 2013 är 44 500 kr. Den eventuella nya frun har alltså ett försteg att få egendom framför testamentsstagare upp till 178 000 kr. Detsamma gäller sambor men som dock endast har rätt till 2 gånger basbeloppet (18§ st. 2 SamboL). Om du har syskon kan din far inte utan vidare testamentera all sin kvarlåtenskap till dig. Oavsett vad ett testamente säger har alla den avlidnes bröstarvingar rätt att få sin laglott. Laglotten utgör hälften av den legala arvslotten (7 kap. 1§ ÄB). Om din far och/eller mor har andra barn kan detta även få konsekvenser på ett annat sätt. När din far ärvde din mors egendom gjorde han nämligen detta med fri förfoganderätt. Den fria förfoganderätten skiljer sig från en absolut äganderätt på så sätt att din far inte har rätt att, genom testamente, bestämma över egendom som ska tillfalla din mors efterarvingar (3 kap. 2§ st. 1 ÄB). Oavsett testamentet efter din far har alltså eventuella syskon rätt till efterarv i den andelen som ärvts från er mor. Om du däremot är det enda barnet och det inte finns någon ny make eller sambo kan testamentet förhoppningsvis gå igenom utan svårigheter och tomten torde därigenom bli din.     Om du själv vill titta närmare på nämnda lagrum se (https://lagen.nu/1958:637) för Ärvdabalken och (https://lagen.nu/2003:376) för Sambolagen. Hoppas att jag kunde svara tillfredsställande på din fråga. MVH/ Veronica Eriksson

Om upprättande av testamente

2013-09-10 i Testamente
FRÅGA |Hej Har en ensamstående äldre dam till granne som bor i en villa som inte har några barn eller make. Hon och jag har pratat om att jag ev. ska få köpa eller ta över huset då hon går bort. Frågor: - Kan hon ge mig huset som en gåva genom att bara skriva på ett papper? Vad heter det pappret isf? Och behöver det vara invecklat med massa uppgifter? Eller räcker det med fastighetsbeteckning och att huset ska gå som gåva till mig ( sedan givetvis massa personuppgifter) - Eller måste det säljas till mig? Och kan hon då sälja det hur billigt som helst? Således för 1:-... Överlåts då även ev. lån som är kvar på fastigeheten till mig så jag blir belastad med det? Så, hur ska vi enklast möjligt skriva för att huset ska gå till mig och inte allmänna fonden då hon går bort?
Ronja Kleiser |Hej! Det papper som behöver skrivas är ett testamente. Förfarandet regleras i Ärvdabalkens 10e kapitel. Din granne behöver upprätta sitt testamente skriftligen och två vittnen behövs. Vittnena ska också skriva under. Vilka som får vara vittnen följer av Ärvdabalken 10:4. Eftersom du ska bli testamentstagare får du inte vara ett av vittnena. Testamentet kan vara väldigt enkelt skrivet. Det behöver i princip bara framgå att din granne önskar att hennes hus ska tillfalla dig vid hennes död.När det gäller frågan om lån som belastar huset brukar bankerna normalt ha som villkor att den nye ägaren tar över dessa(om personen bedöms ha de ekonomiska förutsättningarna för detta)eller att lånet betalas i samband med överlåtelsen.Hoppas mitt svar hjälp dig! Mvh,

Testamenterad kvarlåtenskap till hel- och halvsyskonbarn

2013-08-20 i Testamente
FRÅGA |Om en barnlös som avlidit skrivit i sitt testamente att hennes syskonbarn skall ärva hela hennes kvarlåtenskap till lika fördelning och det visar sig att det finns både helsyskonbarn och halvsyskonbarn. Ärver dessa då lika. Min tanke är att arvet kommer direkt till syskonbarnen och inte via den avlidnas föräldrar och syskon. Både föräldrar, syskon och halvsyskon till testatorn är avlidna.
Lovisa Hedlund |Hej, och tack för att du vänder dig till Lawline! Om testamentet är giltigt kommer kvarlåtenskapen att fördelas mellan syskonbarnen. Om det enbart är helsyskonbarn som ska ärva eller också halvsyskonbarn får avgöras genom en tolkning av testamentet. Om inget särskilt nämns om helsyskonbarnen är det närmast att anta att testamentet kommer att tolkas som att samtliga syskonbarn ärver lika. Om testamentet är giltigt är det enbart bröstarvingar som kan bestrida testamentet och kräva sin laglott. Eftersom testatorn är barnlös är detta inte möjligt. Vänligen