Nödtestamente vid självmord

2015-06-25 i Testamente
FRÅGA |jag fick i dag ta del av ett "testamente" som min dotter upprättat samma dag som hon tog sitt eget liv. 1.5 2015. samtliga hennes tillgångar skulle fördelas mellan hennes mor(70%) samt hennes bror (30%) Det står att det är hennes önskan men det är inte bevittnat av några vittnen och enligt mitt sätt att se kan jag som fader inte godkänna detta. Jag har ju rätt till 50% av hennes tillgångar men jag tycker att det borde fördelas enligt följande: 33% till modern,33% till mig och 33% till hennes bror. Vad tycker ni? kommer jag att få rätt eller gäller verkligen detta testamente trots att det saknar vittnen och kan vara upprättat i affekt.?
Alfred Petersson |Hej, jag beklagar din förlust.För att ett testamente ska vara giltigt gäller som huvudregel att det måste bevittnas av två vittnen, se 10 kap. 1 § ärvdabalken(ÄB). Undantag från detta finns i 10 kap. 3 § ÄB. Undantaget tar sikte på den situation där testatorn befinner sig i en nödsituation eller haft sjukdom som förhindrat ett upprättande av ett riktigt testamente, s.k "nödtestamente".Frågan är om självmord räknas som en nödsituation eftersom den är framkallad av testatorn själv. Det som är avgörande är dock hur testatorn uppfattat situationen. Det finns två avgörande från Högsta domstolen som kan exemplifiera detta;NJA 1950 s. 498: Fallet rörde en person som hade haft vissa motgångar. Hen hade begått självmord och efterlämnat ett obevittnat testamente från dödsdagen. Här ansåg HD att det förelåg en nödsituation. Då testamentet hade förnuftigt innehåll som stöddes av uttalanden av den döde hade man inte heller anledning att med hänsyn till sinnesbeskaffenheten antaga testationsinhabilitet (ej möjlighet att författa). Dock avgjordes detta mål med tre justitieråd mot två (dvs två stycken höll inte med). Ett annat liknande fall är NJA 1938 s. 511. Fallet rörde en dräng som hade försummat sin deklarationsskyldighet och fått en skrivelse av landsfiskalen. Personen i fråga hängde sig och hade efterlämnat ett obevittnat testamente. HD ansåg att detta var en sådan nödsituation som jag beskrivit ovan, dock även här tre justitieråd mot två. Som du förstår är det inte helt enkelt att besvara din fråga, utan testamentets giltighet utgår från testatorns sinnesstämning och den för henne uppfattade situationen. Det är inte helt klart att testamentet behöver vara ogiltigt. Hoppas du fick ett vägledande svar på din fråga!Vänligen,

Får särbo bevittna testamente?

2015-06-24 i Testamente
FRÅGA |Hej.Jag har en fråga gällande korrekt förfarande vid bevittnande av namnteckning.Min pappa dog i våras. Han har under de senaste 20 åren levt som särbo med en kvinna. De är förlovade sedan 8 år tillbaka.Är det korrekt förfarande att hon bevittnar hans namnteckning i testamentet?MVHPia Persson
Soroosh Parsa |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! Alla personer får inte vara testamentsvittnen, jfr 10 kap. 4 § ärvdabalken (1958:637). Sambo får inte vara ett sådant vittne. Särbo är ett begrepp som inte uttrycks i juridisk mening, varför tolkningen av bestämmelsen kan bli besvärlig. Det svåra består i att se en särbo som en sambo eller en nära vän. Inget av alternativen är egentligen direkt tillämpligt. Syftet med att vissa inte får vara vittne är för att motverka jävighet, NJA II 1930 s. 198-199. Om en särbo får vara vittne kan syftet därmed motverkas. Å andra sidan ska stor försiktighet iakttas vid analogier, varför jag väljer att inte jämställa särbo med sambo.Om testamentet förordnar särbon något arv, blir det högst olämpligt om hon skulle bevittna det. Anledningen är att hon typiskt sett då har ett intresse i förordnandet att hon är jävig och därmed kan påverka testatorn på ett otillbörligt sätt. Testamentet blir i den delen ogiltigt och giltigt i övrigt, 13 kap. 1 § andra meningen ärvdabalken.Eftersom de varken var gifta eller sambor, finns i strikt juridisk mening inget hinder från att en särbo bevittnar ett testamente. Undantaget är om särbon ärver något enligt testamentet, varvid det blir ogiltigt i just den delen.Nedan hittar du lagen som jag har hänvisat till i mitt svar.Ärvdabalken.Vänligen,

Testamentes förenlighet med villkor

2015-06-22 i Testamente
FRÅGA |Hej,Jag undrar om man kan villkora ett testamente? Först vill jag så klart att mina barn ska ärva mig men om hela familjen råkat ut för sjukdom eller olycka och avlider samtidigt eller ganska nära i tid i sviterna så vill jag inte att släkten ska ärva mig utan en helt annan person. Hur skriver man då?
Soroosh Parsa |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! Det går alldeles utmärkt att skriva att en viss person som inte tillhör din släkt ska ärva din kvarlåtenskap om dina familjemedlemmar inte är vid liv. Tänk på att iaktta största möjliga tydlighet vid utformning av testamente så att innehållet inte öppnar upp för olika tolkningar.Om du behöver hjälp med att utforma och upprätta ett testamente rekommenderar jag att du kikar på de skräddarsydda avtal som Lawline har att erbjuda här, eftersom det inte ingår i gratistjänsten.Hör gärna av dig om du har fler frågor.Vänligen,

Utformande av gåvobrev och testamente

2015-06-21 i Testamente
FRÅGA |HejJag är gift och vi har 2 gemensamma döttrar. Min man har ett barn i ett tidigare förhållande. Vi köpte ett hus 2011 där vi äger hälften var. Min man vill ge mig sin hälft av huset i gåva. Han vill att våra gemensamma barn och jag skall få huset i fall att han faller ifrån. Hur går man tillväga?Tack på förhandHälsningarAnette Carlsson
Soroosh Parsa |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! Din fråga berör dels om hur du bör utforma ett gåvobrev och dels om hur du bör utforma ett testamente.Allmänt om arvsrättOm huset inte är enskild egendom eller om det inte testamenteras bort till någon annan så har era barn bäst arvsrätt efter din man, 2 kap. 1 § ärvdabalken (1958:637). Du som efterlevande make ärver dock kvarlåtenskapen med fri förfoganderätt i första hand och de gemensamma barnen får vänta på sitt arv tills du går bort, 3 kap. 1 § ärvdabalken. Om jag uppfattar dig rätt så vill din man endast att egendomen tillfaller dig och de gemensamma barnen och alltså inte hans barn sedan tidigare? Hans avkomma har rätt till hälften av kvarlåtenskapen och det går inte att testamentera bort, 7 kap. 1 § ärvdabalken. Det är dock upp till den avkomman om denne vill invänta sitt arv och låta det tillfalla den efterlevande maken och ärva kvarlåtenskapen först efter dennes död, 3 kap. 1 § och 3 kap. 9 § ärvdabalken.Avslutande rådDin man kan ge dig den andra hälften av huset i gåva genom ett gåvobrev. Om din man vill att hans egendom ska fördelas på ett specifikt sett så bör han upprätta ett testamente där fördelningen tydligt anges.Upprättande och utformande av gåvobrev och testamente ingår inte i gratistjänsten, utan jag rekommenderar att han beställer skräddarsydda avtal som finns att beställa här.Hör gärna av dig om du har fler frågor. Behöver du vidare hjälp med juridiken är du välkommen att kontakta oss på telefon 08-533 300 04 (måndag till onsdag 10:00-16:00) eller maila oss på info@lawline.se.Vänligen,

Klandertalan testamente

2015-06-24 i Testamente
FRÅGA |Hej, Jag blivit dödsbo delägare och har fått till mig en delgivning av ett testamente med alternativ att acceptera testamentet och avstå klandran eller inte. Om jag accepterar testamentet och avstår från klandran innebär det att jag utesluts ur dödsboet som arvtagare? Testamentstagare är universell testamentstagare. Innebär detta att hela kvarlåtenskapen då går till testamentstagaren och jag blir utan min del om jag accepterar testamentet?
Angelica Ahlström |Hej! Tack för att du vänder dig till lawline med din fråga.När någon har avlidit ska tillgångarna fördelas mellan dem som har rätt till arv efter den döde pga. lag eller testamente. Rätt enligt lag har en arvinge som enligt arvsordningen i Ärvdabalken (ÄB) ska ärva den avlidne, så kallad legal arvinge. Rätt till arv enligt testamente har den testamentstagare som utsetts av arvlåtaren, t.ex. en universell testamentstagare.Både arvingar och universella testamentstagare är dödsbodelägare, se (https://lagen.nu/1958:637#K18P1S1). Som jag har uppfattat det är du en legal arvinge och i och med det dödsbodelägare. För att arvet ska kunna fördelas enligt det testamente som finns måste testamentet vinna laga kraft och det är bland annat med anledning härrav som du som dödsbodelägare blir delgiven testamentet. Ett testamente kan vinna laga kraft på två sätt; antingen genom att det delges arvingarna och ingen klandrar det inom 6 månader, eller genom att arvingarna godkänner testamentet. Verkan av att du avstår från klandertalan är alltså att arvet kommer att fördelas i enlighet med testamentet. Om den universella testamentstagaren enligt testamentet ska få hela arvet betyder alltså det att du inte kommer att få del av arvet om du godkänner testamentet. Om du väljer att klandra testamentet krävs för bifall att det föreligger en klandergrund enligt 13 kap ÄB. Grund för klander är formfel, psykisk störning samt obehörig påverkan och motivvillfarelse, 13 kap. 1-3 §§ ÄB. Att en klandertalan bifalls innebär att testamentet ogiltigförklaras och inte kan göras gällande, antingen helt eller delvis. Att en klandertalan avslås innebär alltså att testamentet styr fördelningen av arvet.Hoppas att du är nöjd med svaret!

Tillägg i testamente

2015-06-22 i Testamente
FRÅGA |Jag och min man har upprättat testamente och äktenskapsförord. I äktenskapsförordet har vi skrivit att fastigheten, som min man äger är hans enskilda egendom och eventuella arv är min enskilda egendom. Vi har två barn var (särkulle barn). Nu vill vi göra ett tillägg i testamentet, där min man skriver att han vill att jag och hans två barn ärver lika stor del av huset. Kommer detta tillägg att gälla eller måste vi skriva något annat?
Soroosh Parsa |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! Testamentes giltighet Tillägg är giltiga i ett testamente, men tänk på att testamentet ska upprättas skriftligen med två vittnen. Din man ska underskriva handlingen och vittnena ska underskriva handlingen för att bestyrka dess riktighet. Vittnena ska veta att det är fråga om ett testamente, men behöver inte äga kännedom om testamentets innehåll, 10 kap. 1 § ärvdabalken. Vittnena bör vid sina namn anteckna yrke och hemvist samt tiden för bevittnandet och övriga omständigheter som kan vara av betydelse för testamentets giltighet, 10 kap. 2 §. Tänk på att ett vittne inte får vara under 15 år eller lida av en psykisk störning som gör att denne saknar insikt om att det är fråga om ett testamente. Syskon eller någon annan i rätt upp- eller nedstigande släktskap får inte heller vara vittne, 10 kap. 4 §. Avslutande råd Din mans särkullbarn kommer alltid ha rätt till hälften av hans framtida kvarlåtenskap, oavsett vad testamentet säger, 7 kap. 1 § ärvdabalken (1958:637). Det går alldeles utmärkt att skriva att du ska ärva lika stor del av huset som hans barn eftersom det utgör mindre, eller åtminstone hälften, av hans framtida kvarlåtenskap. Om ni behöver hjälp med att utforma och upprätta ett testamente, kan du kika på de skräddarsydda avtal som Lawline har att erbjuda här, eftersom det inte ingår i gratistjänsten.Hör gärna av dig om du har fler frågor.Vänligen,

Möjlighet att testamentera bort kvarlåtenskap

2015-06-22 i Testamente
FRÅGA |Jag är ogift och har inga barn. Däremot 3 syskon. Kan jag via ett testamente välja mina syskonbarn som mottagare.
Mikaela Nordh |Hej! Tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga! Inom svensk rätt finns det två olika successionsformer, dessa är arv och testamente och regler om dessa återfinns i Ärvdabalken (ÄB). Arv fördelas enligt den legala arvsordningen, vill man att sin kvarlåtenskap ska fördelas på ett annat sätt kan man, med några få undantag, göra det genom testamente. De viktigaste av dessa undantag är bröstarvingarsrätt till laglott och basbeloppsregeln som gäller för makar och sambos. Då du är ogift och saknar barn (bröstarvingar) gör sig dessa undantag inte gällande i ditt fall. Jag ser därför inget som hindrar att du testamenterar din kvarlåtenskap till dina syskonbarn istället för att kvarlåtenskapen tillfaller dian syskon via arv. När du upprättar ett testamente är det viktigt att tänka på de formkrav som föreligger. Ett testamente ska upprättas skriftligen och bevittnas av två personer som är samtidigt närvarande. Vittnena behöver inte känna till innehållet i testamentet men de ska veta om att det är ett testamente de bevittnar. I 10:4 ÄB anges vem som är ett godkänt vittne och i 9:1 ÄB anger vilka krav som ställs på dig som testator (dvs. den som upprättar testamente).Med Vänliga Hälsningar,

Fördelning av egendom i testamente

2015-06-20 i Testamente
FRÅGA |Hej.Då jag nu ska upprätt ett testamente kommer frågorna, eftersom att jag inte är gift eller har några barn så vill jag testamentera två fastigheter 3 bilar samt konst till en man som stått vid min sida i alla år vad jag kan minnas, han har alltid hjälpt mig med diverse. Han testamenteras inte hela min egendom utan mina systrars barn ska få andra hälften av egendom hade jag tänkt. Är det okej att göra så?
Soroosh Parsa |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! Du är fri att testamentera bort din egendom till vilka du vill eftersom du varken är gift eller har barn, jfr 3 kap. 1 § och 7 kap. 1 § ärvdabalken (1958:637). Det är viktigt att du följer de uppställda reglerna i ärvdabalkens tionde kapitel för att testamentet ska anses vara giltigt. Testamentes giltighet Testamentet ska upprättas skriftligen med två vittnen. Du ska underskriva handlingen och vittnena ska underskriva handlingen för att bestyrka dess riktighet. Vittnena ska veta att det är fråga om ett testamente, men behöver inte äga kännedom om testamentets innehåll, 10 kap. 1 § ärvdabalken. Vittnena bör vid sina namn anteckna yrke och hemvist samt tiden för bevittnandet och övriga omständigheter som kan vara av betydelse för testamentets giltighet, 10 kap. 2 §. Tänk på att ett vittne inte får vara under 15 år eller lida av en psykisk störning som gör att denne saknar insikt om att det är fråga om ett testamente. Din syster eller någon annan i rätt upp- eller nedstigande släktskap får inte heller vara vittne, 10 kap. 4 §. Du får disponera ditt testamente hur du vill, exempelvis att en viss andel av en egendom ska tillfalla X och Y, eller att särskild egendom ska tillfalla X och att annan egendom ska tillfalla Y. Båda formerna går att kombinera i testamentet. Observera att om du skulle få barn så kan du inte testamentera bort dennes laglott, vilken är hälften av din egendom, 7 kap. 1 § ärvdabalken. Avslutande råd Juridiskt sett är det alltså inga problem att fördela egendomen som du har föreslagit i din fråga. Tänk på att respektera reglerna i 10 kap. ärvdabalken som jag har sammanfattat samt att du iakttar största möjliga tydlighet i testamentet.Nedan hittar du lagen som jag har hänvisat till.ÄrvdabalkenHör gärna av dig om du har fler frågor.Vänligen,