Verkan av testamente

2014-06-19 i Testamente
FRÅGA |Hej Vi är tre syskon till vår far som är gift sedan 30 år med vår styvmoder. De har inga barn gemensamt och hon har inga biologiska barn. Nu säger pappa att han skall testamentera alla tillgångar till frun för att säkerställa att hon har det gott efter hans bortgång. Vad gäller då? Pappas föräldrar är båda avlidna och lämnade arv till pappa där det inte bilen nåt till oss barn varför det bör finnas ganska mycket tillgångar hos vår far. De bor i en dyr bostadsrätt i Stockholms city värd ca 12-15 milj( inga lån) tillgångar i pengar bör också finnas. Tavlor värda mkt pengar från vår släkt. Bör vi prata med pappa?
Tom Sundin |Hej och tack för din fråga. Frågan vad som gäller om er far väljer att testamentera alla sina tillgångar till er styvmor får olika svar beroende på hur testamentet är formulerat. Formuleringen är av betydelse för er rätt till efterarv (vad efterarv innebär kan du läsa om här). Han kan nämligen välja att testamentera egendomen med fri förfoganderätt eller full äganderätt. Om er styvmor ärver med fri förfoganderätt innebär detta att hon inte kan förfoga över egendomen genom testamente, när hon går bort ska egendomen alltså tillfalla er fars arvingar (d.v.s. dig och dina två syskon). Värt att nämna är dock att det i en sådan situation inte finns någonting som hindrar att er styvmor förfogar över egendomen på annat sätt, hon kan alltså t.ex. ge bort den.Skulle er far testamentera egendomen med full äganderätt är situationen annorlunda. Att er styvmor ärver egendomen med full äganderätt innebär att hon kan göra vad hon vill med egendomen, även testamentera bort den. Ni är då inte efterarvsberättigade vid er styvmors bortgång. I en sådan situation kan ni endast få ut era laglotter (hälften av den arvslott ni skulle varit berättigade till om testamentet inte upprättats, här en sjättedel av er fars kvarlåtenskap) genom att begära jämkning av testamentet. Detta kan ni även göra om er styvmor skulle ärva med fri förfoganderätt. Ni får då ut era laglotter vid er fars bortgång och resten när er styvmor går bort. Som framgått ovan kan ett testamente få olika (och ibland oönskade) effekter beroende på hur det är formulerat. Ni bör därför tala med er far och se till att klarhet råder angående vad han vill uppnå genom testamentet. För att vara säkra på att testamentet inte får en olycklig utformning skulle jag rekommendera dig att kontakta någon av de specialiserade jurister som Lawline samarbetar med. Du kan boka tid på ett kontor nära dig direkt via http://lawline.se/boka.Hoppas att detta var svar på din fråga.Vänligen,

Enskild egendom pga testamente

2014-06-18 i Testamente
FRÅGA |Jag äger en bostadsrätt till 80 procent, min son äger 20 procent, han är gift och de har ett gemensamt barn, hon har två andra med i boet. De nyttjar lägenheten. Vad händer om de skiljer sig? Kan hon ta lgh? Jag har skrivit ett testamente där jag har lagt till att allt jag äger är sönernas enskilda egendom.
jacob frank |Hej och välkommen till Lawline!Om din son är gift, och han och hans fru inte har något äktenskapsförord, utgör sonens del av lägenheten giftorättsgods. Detta medför att en vid en skilsmässa ingår sonens del av lägenheten i den egendom ska fördelas mellan makarna. Hur den slutlig fördelningen kommer att ske vid en eventuell framtida bodelning och om sonens fru då kan "ta" lägenheten är omöjligt för mig att svara på, eftersom jag inte har tillgång till sådan information som krävs för att kunna vara på den frågan. Om du avlider före det att din son och hans fru genomgår en eventuell skilsmässa, och skriver i ditt testamente att din del av lägenheten ska vara dina söners enskilda egendom, medför detta att denna del av lägenheten inte kommer att utgöra giftorättsgods och följaktligen inte ingå i en eventuell bodelning. Med andra ord kommer din del av lägenheten att tillfalla dina söner i sin helhet och eventuella fruar kommer inte att kunna göra anspråk på denna del.Hoppas du fått svar på din fråga. Det sagda följer utav 7:1, 7:2 p. 4 samt 10:1 Äktenskapsbalken.

Ogiltigt testamente?

2014-06-16 i Testamente
FRÅGA |Hej! Min svärfar har nyligen gått bort. 4 år innan han gick bort fick han en kraftig stroke vilket gjorde att han inte kunde tala eller skriva. Han kunde heller inte svara eller på annat sätt kommunicera ja eller nej. Jag försökte få honom att hålla en hand för tex ja men han förstod inte ja och nej. Vissa saker var helt borta ur hans minne. Så det var chockartat för min hustru när hon fick reda på att det fanns ett testamente till förmån för hans nya fru. Testamentet var påskrivet av min svärfar som inte kunde skriva. Det känns som rena rama bedrägeriet av min svärfars nya hustru. Kan detta testamente verkligen vara giltigt?MvhGöran
jacob frank |Hej och välkommen till Lawline! Den situation du beskrivit ovan ger upphov till en mängd olika komplicerade delfrågor. Jag ska i tur och ordning kortfattat försöka beskriva de omständigheter du bör beakta om du vill vända dig till en domstol.  För att ett testamente ska vara giltigt krävs att ett antal krav är uppfyllda. Det första du kan göra är att kontrollera att testamentet är bevittnat och undertecknat av två vittnen (jfr 10:1 Ärvdabalken). Annars är det ogiltigt. Notera också att det ställs vissa krav på vilka som får vara vittnen (jfr 10:4 Ärvdabalken) exempelvis får inte den nya frun vara vittne.Det finns ett undantag till kravet på vittnen och det är upprättande av s.k. nödtestamente - se 10:3 Ärvdabalken. Ett skriftligt testamente utan vittnesattest får komma till användning endast om testator är på grund av sjukdom eller annat nödfall hindrad att upprätta ett formenligt testamente. Man har särskilt tänkt på det fallet att en svårt sjuk person önskar göra testamente och förhållandena är sådana att det för omgivningen skulle framstå som inhumant att fordra den ordinära formens iakttagande eller att tiden ej medger detta. I aktuellt fall blir bedömningen av om nöd förelaget ganska svår för mig att göra givet vissa brister i uppgifter du lämnat, bland annat framgår inte när testamentet blivit upprättat. Förmodligen rör det sig dock inte om ett nödtestamente. Under alla förhållanden är ett nödtestamente ogiltigt om testator sedermera under tre månader varit i tillfälle att i vanlig ordning förordna om sin kvarlåtenskap. Förutsatt att kravet på vittnen är uppfyllda (alternativt det väldigt osannolika fallet att det rör sig om ett nödtestamente) kan det förhållandet få betydelse att du uppgett att din svärfar inte kunde skriva på egen hand. Testamente skall – med de undantag som följer av 10:3 – upprättas skriftligen, dvs. förordnandet skall innefattas i en handling som av testator underskrivs. Detta följer av 10:1 Ärvabalken. Huruvida handlingens text är skriven för hand eller med maskin, huruvida den är avfattad och nedskriven av testator själv, av ett testamentsvittne eller av någon annan, är likgiltigt. Det väsentliga är alltså att underskriften gjorts skriftligen av testator själv.ÄB har ej särskilda regler angående testamentets undertecknande i fall då testator ej är skrivkunnig eller av annan anledning, t.ex. svår sjukdom, är oförmögen att själv teckna sitt namn. Kravet på testators underskrift är dock att anse som uppfyllt, om handlingen undertecknats med bomärke eller "med hand på penna". Skulle i något enstaka fall på grund av sjukdom eller lyte även sådana former för undertecknandet vara uteslutna, kan saken ordnas genom att testator låter någon skriva hans namn. Med hänsyn till stadgandet att underskriften skall tecknas eller vidkännas i testamentsvittnenas samtidiga närvaro är det är inte helt lätt att komma runt kravet på testators egenhändiga underskrift. I rättspraxis finns exempel på fall där bl.a. testators hand skakat så kraftigt att han bad ett utav vittnena att skriva hans namn åt honom. Detta godtogs av Högsta Domstolen. Alltså är det inte omöjligt att testamentet kan vara giltigt trots att din svärfar inte kunnat skriva på egen hand. Detta förutsätter dock, vilket också framgår nedan, att han haft förmåga och på grundval av egen vilja bett någon annan att upprätta och underskriva testamentet.Ett testamente som varit föremål för förfalskning uppfyller inte formkraven enligt ÄB 10:1. Ett testamente kan vara förfalskat genom att någon annan än testator underskrivit testamentshandlingen utan testators vilja. Den som vill klandra ett testamente kan vända sig till domstol och få det ogiltigförklarat. Även om ingen direkt "regelrätt" förfalskning skett kan testamentet klandras, till exempel på grund av att testator inte haft förmåga att förmedla sin vilja. De grunder som godtas för att ett testamente ska ogiltigförklaras framgår av 13:1-3 §§ Ärvdabalken. Ett testamente kan klandras 1. På grund av att de formkrav som beskrivits ovan inte iakttagits 2. På grund av att testamentet upprättats under påverkan av psykisk störning eller 3. Då någon, på ett otillbörligt sätt, på något sätt förmått testator att upprätta testamentet. Vad om är viktigt att komma ihåg är att testamentstagaren i princip har bevisbördan för att testamentet är upprättat i laga form, men att förekomsten av en vittnesmening, vari testamentsvittnena intygar att testator egenhändigt undertecknat handlingen, får den effekten att arvingarna eller annan har att göra sannolikt att föreskriven form inte iakttagits. Med andra ord är det i aktuellt fall förmodligen du och din fru som måste göra sannolikt att testamentet inte kommit till på rätt sätt.Då var och en de beskrivna delfrågorna ovan kräver mer ingående överväganden än vad jag kan genomföra inom ramen för gratis rådgivning, rekommenderar jag stark att ni vänder er till mer erfarna, specialiserade jurister inom arvsrätt. Lawline samarbetar med ett antal sådana kvalificerade och specialiserade jurister, varav i aktuellt fall särskilt Familjens Jurist kan nämnas. Du kan boka tid på ett kontor nära dig direkt via http://lawline.se/boka alt klicka på knappen till höger.

Testamenten och halvsyskons rätt.

2014-05-31 i Testamente
FRÅGA |en kvinna som avlider har testamenterat allt till sin särbo. Det finns halvsyskon och de har samma mor. vilket gäller? tacksam för svar
Ludvig Berke |Hej och tack för att du valt att vända dig till oss på Lawline med din fråga.Förutsatt att testamentet är giltigt och att den avlidna kvinnan inte har några barn torde allt tillfalla särbon i enlighet med testamentet. Den begränsning i rätten att testamentera sina kvarlåtenskaper som följer av reglerna om laglott (ärvdabalkens regler hittar du https://lagen.nu/1958:637#K7) skyddar enbart bröstarvingar, det vill säga arvlåtarens "avkomlingar" (som de kallas i Ärvdabalken 2 kap. 1§).Jag hoppas att det är svar på din fråga.Med vänliga hälsningar

Enskild egendom genom testamente

2014-06-18 i Testamente
FRÅGA |Hej, jag vill vara säker på att mina barns arv blir enskild egendom. Räcker det om jag väldigt enkelt skriver såhär: "Det här testamentet har upprättats av mig, Pia XXXXX med personnummer 7XXXXX-XXXX Jag vill att mitt arv fördelas enligt lag till mina bröstarvingar som enskild egendom."Jag eller min sambo har inga andra barn, varit gifta tidigare osv. Jag vill bara veta om själva FORMULERINGEN är korrekt. Jag är medveten om att Testamentet måste:- Upprättas skriftligen, - Med två vittnen - Testatorn måste underteckna testamentet när båda vittnena är närvarande - Vittnena skall skriva under - Vittnena skall förstå att det är ett testamente (Men de behöver inte veta om innehållet)
jacob frank |Hej och välkommen till Lawline.Som jag uppfattar dig är det enda du vill ha svar på om den angivna formuleringen är tillräcklig för att det dina barn ska ärva av dig ska räknas som enskild egendom.Att det genom testamente går att åstadkomma att viss egendom blir enskild hos en make framgår av 7:2 p. 4 Äktenskapsbalken. I allmänhet gäller att det inte finns några formkrav på hur ett testamente ska utformas, även om det finns mer eller mindre standardiserade modeller. Då dessa standardiserade modeller blir allt mer vanliga är mitt bästa råd att du använder dig en sådan modell. Ett testamente kan du enkelt upprätta via vår avtalstjänst, se http://lawline.se/vara_tjanster/avtal. Kort sammanfattat;ja, det bör räcka med att du tydligt uttrycker att egendomen ska vara enskild, men för säkerhetsskull rekommenderar jag ovan angiven avtalstjänst.

Utformande av testamente

2014-06-17 i Testamente
FRÅGA |Hej!Det är så att min mamma har känt en äldre kvinna i otroligt många år. Denna kvinna har ingen man barn eller syskon och hon är 92 år gammal. Hon säger att hon vill ge all kvarlåtenskap till min mamma då hon inte vill att staten tar allt. Hur ska testamentet skrivas? alltså räcker det med t.ex: Undertecknad bestämmer härmed att all min kvarlåtenskap med full äganderätt ska tillfalla nedan angivna person. Detta är min yttersta vilja. Och så står namnet på min mamma t.ex? är till exempel bostad som står på hennes namn inkluderad osv?
Benjamin Svensson |Hej och tack för att du vänder dig till lawline med din fråga!Regler kring upprättande av testamente finns i Ärvdabalkens 10: kap., som du hittar här. För att ett testamente ska vara giltigt krävs det att det är skriftligt och undertecknat av testator. Vidare behöver underskriften antingen göras eller vidkännas av testator i närvaro av två vittnen som ska underteckna testamentet. Den som är förmånstagare enligt testamentet får inte vara vittne, inte heller dennes barn, mer om obehöriga vittnen finns i ÄB 10:4. I övrigt är det viktigt att testamentet är tydligt utformat avseende egendom och förmånstagare. Hur det ska göras i ert fall kan jag inte svara på, det lämpar sig inte för denna enklare rådgivning. Vill du ha hjälp med att upprätta ett testamente kan du vända dig till våran avtalstjänst, där vi erbjuder hjälp med att utforma ett testamente online eller med rådgivning av en jurist till ett fast pris. Jag hoppas att du har förståelse för att jag här inte kan garantera en utformning av ett testamente.Vänligen,

Testamente mellan sambor

2014-06-10 i Testamente
FRÅGA |Vi har skrivit ett testamente mellan oss. Undrar hur det fungerar då min sambo var barnlös? Vi har bott gemensamt i 24 år.
Ida Walhagen |Hej, och tack för att du har vänt dig till Lawline med din fråga!Om både du och din sambo saknar bröstarvingar (barn, barnbarn etcetera) kan ni båda fritt testamentera era tillgångar så som ni önskar, eftersom bröstarvingar är de enda som har en skyddad arvsrätt som inte kan inskränkas av testamente, se 7 kap. 1 och 3 §§ ärvdabalken.Skulle du ha bröstarvingar är dessa således garanterade hälften av dina tillgångar, vilka om du går bort före din sambo bestäms genom att göra en bodelning i enlighet med sambolagens regler vid frånfället (om inget samboavtal finns som säger annorledes). Se bland annat 2-8 §§ sambolagen.Av din fråga framgår inte innehållet i testamentet, men om du menar att ni har skrivet ett inbördes testamente om att ni ska ärva varandra vid den andres frånfälle, så kommer det alltså innebära att du ärver hela överskottet i dödsboet om det är din sambo som avlider först. Vad din sambo ärver om det är du som skulle avlida först är som ovan förklarat beroende av om du har några bröstarvingar eller inte.Hoppas att detta besvarade din fråga! I annat fall är du välkommen att återkomma med fler frågor.Vänligen

Förordnande om nyttjanderätt till fastighet i testamente

2014-05-31 i Testamente
FRÅGA |Jag äger en fastighet och vill testamentera den till våra gemensamma barn efter min död men att min make skall ha rätt att bo kvar så länge han vill i fastigheten. Kan man göra så?
Matilda Hellström |Hej och tack för din fråga!Man kan absolut göra så att din make får bo kvar i fastigheten medan dina barn äger den. För att det ska ske så förordnar du i testamente att fastigheten ska tillfalla dina barn, men att din make så ha nyttjanderätt till fastigheten. Detta sker då i enlighet med 12 kap 2 § ärvdabalken (ÄB), https://lagen.nu/1958:637. Du kan ange vad nyttjanderätten ska innebära i testamentet eftersom det är din vilja som avgör testamentets utfall. I de fall din vilja i testamentet är otydlig så finns det ett antal tolkningsregler i 12 kap ÄB som träder in. I de reglerna står det exempelvis att dina barn inte kan sälja fastigheten utan din makes samtycke, 12 kap 6 §, och att fastigheten inte kan utmätas för skulder som dina barn har, 12 kap 7 §. Hoppas du har fått svar!