Testamentstolkning efter upplöst äktenskap

2014-05-03 i Testamente
FRÅGA |Hej! Vad gäller när det i ett testamente står att " min maka NN (namn o födelsedata) skall ärva all min kvarlåtenskap". De är skilda sedan flera år tillbaka och är alltså inte hans maka längre. Gäller fortfarande testamentet?
Mattias Liljebäck |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline! För att klarlägga testamentets innehåll så måste testamentet tolkas och för det finns det vissa tolkningsregler i 11 kapitlet ärvdabalken (ÄB). I första hand ska testatorns (personen som har upprättat testamentet) verkliga vilja ligga till grund för testamentets innehåll enligt 11 kap 1§ 1st. ÄB. Detta innebär att man i möjligaste mån försöker fastställa vad testatorn verkligen har åsyftat eller sannolikt har åsyftat med testamentet.Om det inte går att klarlägga testatorns verkliga vilja så tillämpas i andra hand vissa tolkningsregler som lagstiftaren antar att testatorer i allmänhet önskar i vissa situationer. Enligt 11 kap 8§ ÄB finns det en tolkningsregel som stadgar att ett testamente inte gäller om äktenskapet är upplöst vid testators död eller om mål om äktenskapsskillnad pågår. Detta innebär att testamentet antas vara utan verkan om inte testatorn på ett tydligt sätt har klargjort sin verkliga vilja att testamentet fortfarande ska gälla efter äktenskapsskillnaden. Det finns inget i frågan som tyder på att testatorn har försökt klargöra detta så testamentet är troligen utan verkan. Hoppas detta var svar på din fråga!Bestämmelserna i ärvdabalken hittar du härVänligen,

Avsaknad av testamentsregister

2014-04-28 i Testamente
FRÅGA |Hej, Jag har en fråga ang detta med förfalskningar i testamente. I och med att man inte längre registrerar testamenten ökar ju risken för förfalskade testamenten, bakdaterade testamenten etc. Och att testamenten helt enkelt "försvinner", dvs en arvinge som får ansvaret att ta hand om sin äldre släktings testamente, låter det helt enkelt "försvinna" för att inte behöva dela med sig till en testamentesarvinge. Hur ser ni på detta att man inte längre registrerar testamenten och de negativa aspekter som kan uppstå i och med det?
Mattias Karlsson J |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Inleningsvis vill jag påpeka att förfalskning av testamente är brottsligt (bedrägeri och urkundsförfalskning) och att det inte är "fritt fram" att förfalska testamenten.Men, som du är inne på, finns det ändå stora nackdelar med att Sverige saknar ett testamentsregister. Det ökar risken för att testamenten förfalskas, förstörs eller helt enkelt kommer bort. Man kan därför tycka att Sverige ska införa ett testamentsregister. I väntan på ett sådant register är det dock viktigt att man på något annat sätt ser till att testamentet förvaras säkert. I denna del rekommenderar vi att man tar kontakt med professionell hjälp. Vi rekommenderar Familjens Jurist som, mot en engångskostnad, förvarar testamentet och ser till att det kommer fram vid ett dödsfall.

Klander av testamente

2014-04-23 i Testamente
FRÅGA |Finns blankett för klander av testamente? Testamentet uppfyller inte formkraven med bevittning.
Thomas Borgenfalk |Hej,Tack för din fråga!För att klandra ett testamente skickar du in en stämningsansökan till tingsrätten på orten där du bor. I den beskriver du ditt yrkande (t.ex. att testamentet ska förklaras ogiltigt) samt redogör för omständigheterna som ligger till grund (testamentet har inte bevittnats korrekt) samt anger de bevis du vill åberopa (vittnen, skriftliga dokument etc). Vidare ska du betala in ansökningsavgiften om 450 kronor.Mer information om ansökningsförfarandet och länk till den blankett som ska användas för stämningsansökan hittar du här: http://www.domstol.se/Tvist/Stamningsansokan/ Lycka till!Mvh,

Hur länge är det möjligt att begära jämkning av testamente?

2014-04-20 i Testamente
FRÅGA |Hej, efter hur många år efter någons död kan man kräva jämkning av arv. Min far-far gav min farbror hela arvet och min pappa fick inget nu ska farbrons barn få dela på arvet? Min pappa är bröstarvinge och kan väl kräva sin laglott? Gården är värd ca 10 0000 0000 så det handlar om en del slantar Farfar dog för ca 10 år sedan och pappa var för stolt att strida. Finns det någon juridisk rätt att kräva en ny delning av arvet? om ni förstår min fråga?Mvh jenny
David Hedendahl |Hej Jenny och tack för din fråga!Precis som du säger har bröstarvingar till den döde en jämkningsrätt, en rätt att påkalla jämkning för utfående av sin laglott (hälften av arvslotten). Denna rätt är lagfäst i ärvdabalken (1958:637) (ÄB) 7:3 1 st. Samtidigt stadgas det i ÄB 7:3 3 st. att bröstarvingen förlorar jämkningsrätten om han eller hon inte meddelat testamentstagaren om sitt anspråk eller mot denne väckt talan inom sex månader. Tidsfristen inträder så fort bröstarvingen tagit del av testamentet på så sätt som stadgas i ÄB 14 kap. (i regel genom en bestyrkt avskrift av testamentet). Om så är fallet har din pappa inte längre någon lagstadgad rätt att begära jämkning av arvet.MVH

Bröstarvinges rätt till arv

2014-04-30 i Testamente
FRÅGA |Min pappa är drabbad av en hjärntumör och har troligen inte lång tid kvar. Nu är han helt personlighetsförändrad och har meddelat att han ska gifta sig med sin sambo inom kort. Hon kommer dra stor ekonomisk nytta av detta då hon inte har några tillgångar alls och han har en hel del. Jag vet att jag som bröstarvinge kan åberopa att eventuellt testamente är ogiltigt om det skrevs efter diagnosen. Men gäller samma sak för äktenskap? Dvs gör det någon skillnad om han ändrat i testamentet samt gift sig, eller endast ändrat i testamentet och är ogift? Tacksam för svar!
Fredrik Wiggh |Din fråga rör arv, tillämplig lag är ärvdabalken, https://lagen.nu/1958:637.Som bröstarvinge har du alltid rätt att ärva, oavsett testamentes innehåll. Du och dina eventuella syskon har rätt till minst 50 % av arvet från din far. Om er pappa upprättar testamente till nackdel för er måste ni dock påkalla jämkning av testamentet och detta ska ske inom sex månader från det att du tagit del av testamentet (7 kap 3 § & 14 kap). Annars kan du förlora din rätt till arv. Det gör alltså ingen skillnad för dig om han ändrat i testamentet gift/ogift tillstånd.Vänligen,

Bröstarvingars rätt till arv, jämkning av testamente?

2014-04-28 i Testamente
FRÅGA |Hej Har tyvärr blivet osämja i familjen och min mamma ligger nu inför döden. Min mamma är nu sams med min syster och osams med både mig och min bror, vet redan nu att min mamma försöker göra oss båda arvslösa så min fråga är. Min mamma har skrivet testamente där allt ska gå till min syster har jag ändå rätt att kräva en del av mitt morsarv? Och i så fall hur kräver jag detta?
Fredrik Wiggh |Hej och tack för din fråga!Din fråga rör arv och bestämmelserna om detta regleras i ärvdabalken, https://lagen.nu/1958:637. Du och dina syskon är bröstarvingar till din mor. Det innebär att ni alla har rätt att ärva henne när hon går bort. Av ÄB 7:1 framgår att du och dina syskon har rätt att dela på minst hälften av din mors kvarlåtenskap (om ni är tre syskon innebär det att ni är berättigade minst cirka 16 % var av hela arvet). Om din mor upprättar ett testamente till nackdel för dig kan du påkalla jämkning av testamente enligt 7:3 för att få ut din del av arvet. Detta ska ske inom sex månader efter det att du fått ta del av testamentet (7:3 3 st --> 14 kap). Om du inte påkallar jämkning kommer testamentet att gälla och du kan då gå arvslös.Vänliga hälsningar,

Tolkning av testamente

2014-04-21 i Testamente
FRÅGA |Hej! Min farmor har gått bort. Min far är avliden. Nu är det så att jag och min farbror då ska ärva en jordbruksfastighet. Min "farfar" var inte min fars riktiga pappa men min farbrors riktga far. Farmor är mor till dem båda, min far var inte adopterad av "farfar" som också är avliden sen 10 år. I testamentet som är upprättat av dem båda står det att deras vilja är att båda våra söner ska ärva lika. Detta testamente är sedan godkännt av min far och farbror i boupptäckningen efter min "farfar" Den som nu gjort boupptäckningen efter farmor tolkar det hela 75/25 till min farbrors favör? Kan detta stämma? Vad jag förstår så kan min farbror kräva sin laglott, men det borde då bli 62,5/37,5
Victoria Nilsson |Hej!Om det av testamentet framgår att det också varit din "farfars" vilja att din far och din farbror ska ärva lika borde arvet nu fördelas 50/50 mellan dig och din farbror. Om det uttryckligen står att de vill att båda deras söner ska ärva lika så skulle jag tolka testamentet på det sättet. Du inträder i din fars ställe enligt 11:6 ärvabalken (ÄB). En hälftenfördelning inkräktar inte på din farbrors laglott, vilken motsvarar 50 % av arvet efter hans far, och 25 % av arvet efter hans mor (då han till sin mor är en av två barn), 7:1 ÄB.Att personen som gjort bouppteckningen nått en annan slutsats måste bero på att hen har tolkat testamentet annorlunda. Vilken tolkning som är rätt går inte att säga utan att veta vad som står i testamentet. Beroende på hur testamentet är formulerat skulle det nämligen vara möjligt att nå en annan slutats än den av mig ovan förespråkade. Mer detaljer behövs därför för att göra en fullständig bedömning.Innan du skriver på ett arvsskifte bör du därför skaffa dig klarhet i om testamentet har tolkats rätt av den för bouppteckningen ansvariga. Om tolkningen är felaktig är du inte skyldig att acceptera en 75/25-delning när ni skriver under arvsskiftet. Om du behöver rådgivning kring testamentets innebörd och vad för arv du har rätt till kan du vända dig till vår samarbetspartner Familjens jurist för rådgivning (http://lawline.se/boka).Ärvdabalken hittar du https://lagen.nu/1958:637Vänliga hälsningar,

Förfalskat testamente: klander + påföljd?

2014-04-19 i Testamente
FRÅGA |Vad kan man göra om man vet att någon har förfalskat en namnteckning på ett testament? Vad är följderna för den som förfalskat och den som har upprättat testamentet?
Harry Westerman Wood |Hej,Tack för din fråga!Om man som arvinge misstänker att testamente är förfalskat, ska man väcka klander enligt 14 kap. 5 § Ärvdabalken (ÄB). Detta ska ske inom sex månader från det man delgavs testamentet.Man kan (även den som inte är arvinge) också göra en polisanmälan. I första hand kan det vara fråga om urkundsförfalskning (se 14 kap. 1 § Brottsbalken). För urkundsförfalskning av normalgraden döms till böter eller fängelse i högst två år. Om brottet är grovt döms till fängelse lägst sex månader och högst sex år. För att avgöra om brottet är grovt tittar man bl.a. på den förfalskade handlingens vikt och vad den använts till. Ett kassakvitto är t.ex. mindre allvarligt att förfalska än ett testamente.Om det falska testamentet använts till att få ut arv, eller på annat sätt inneburit vinning för förfalskaren och förlust för annan, kan det även vara fråga om bedrägeri (se 9 kap. Brottsbalken). Straffskalan för bedrägeri är densamma som för urkundsförfalskning (max två år för brott av normalgraden och max sex år för grovt brott). Användande av falsk handling (såsom testamente) är en omständighet som kan  göra brottet grovt.Påföljden beror såsom alltid på omständigheterna i fallet. Skulle det t.ex. röra sig om en mindre summa är det inte troligt att de längsta fängelsestraffen skulle utdömas.Vad gäller ansvaret för de olika aktörerna kan sägas att det inte är avgörande om man antingen förfalskat namnteckningen eller upprättat testamentet. Båda handlingarna kan bedömas som brott. Givetvis krävs (för ansvar) att den som enbart upprättat testamentet gjort det med uppsåt att upprätta ett falskt testamente (och för bedrägeri få vinning av det). Har personen upprättat testamentet i tron att den riktige testatorn skulle skriva under begås inget brott genom upprättandet. Vänligen,