Tillägg till testamente

2017-06-18 i Testamente
FRÅGA |Vi har ett juridiskt godkänt testamente men vill göra ett tillägg.Principen har varit att respektive bröstarvingar ärver vad respektive fört med sigi boet. Nu vill vi göra ett tillägg angående kapitalet.Särskild blankett ?Särskild formulering ?
Teona Svanidze |Hej, och tack för att du vänder dig till Lawline!Vid tillägg till testamente gäller att ordinär testamentesform ska användas, 10 kap. 6 ärvdabalken (ÄB). Ni kan i en skriftlig separat handling skriva ”tillägg till testamente” och skriva tillägget ni önskar att göra, till exempel att respektive bröstarvinge ska ärva det kapital respektive bröstarvinge fört med sig i boet. Ju mer preciserad tillägget är desto bättre för att undvika eventuella oklarheter. Eftersom det vid tillägg till testamente gäller att ordinär testamentesform ska användas måste testator precis som vid huvudtestamente underteckna testamentet eller vidkänna sin underskrift i närvaro av två vittnen, 10 kap. 1 ÄB. Vittnet ska samtidigt närvara och bestyrka testamentet med sitt namn. Vittnen ska veta att det är ett testamente de bevittnat men behöver emellertid inte veta innehållet.Det behöver dock inte vara samma vittnen som bevittnat det första testamentet. Inte vem som helst får dock vara testamentsvittne. Enligt ÄB 10:4 st. 1 måste vittnet vara över 15 år och inte ha en psykisk störning som medför risk för att vittnet inte förstår vittnesbekräftelsens betydelse. Även om dessa förutsättningar är uppfyllda får vissa personer inte vara testamentsvittne. Testators make, sambo, den som står i rätt upp- eller nedstigande släktskap, svågerlag till testatorn och testator syskon får inte vittna. Av paragrafens andra stycke följer även att den som i testamentet angetts som testamentstagare inte får testamentsvittne. I paragrafen regleras även vad som gäller när testamentstagare är en juridisk person samt regler om förmyndare, god man och förvaltares möjlighet att vittna till förmån för den som företräds. Hör gärna av er om ni har fler frågor.Med vänliga hälsningar

Jämkning och tolkning av testamentsförordnande

2017-06-15 i Testamente
FRÅGA |Min farmor har i ett testamente blivit testamentets 1/5 av kvarlåtenskapen efter sin syster. Systern har inga barn och maken är död.Om min farmor inte finns i livet ska hennes kvarlåtenskap enligt önskemål komma de övriga 4 till godo.Då min pappa inte är i livet så är jag den rättmäte arvingen till min farmor.Kan jag genom jämkning av testamentet få ut min arvs eller laglott från hennes del av arvet.
Gustav Persson |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! Hinner systern dö före din farmor kommer hon att få sin femtedel och du kommer att ärva efter din farmor enligt den legala arvsrätten enligt 2 kap Ärvdabalken (ÄB).Om en testamentstagare har avlidit före testator uppkommer frågan, om inte testator kan ha avsett att annan skulle träda i den utsedda testamentstagarens ställe. 11 kap 6 § ÄB innehåller en tolkningsregel för det fall att testamenttagare dör innan dennes rätt inrätt eller att testamentet annars inte kan verkställas i vad tagaren angår. Tolkningsregeln innebär, att testamenttagarens avkomlingar får träda i dennes ställe. Exempelvis ett förordnande till ett barn till testator kan enligt denna princip komma barnbarn till godo. Regeln gäller även fall då testamenttagaren tillhör andra eller tredje arvklassen, dvs de arvsklasser som utgår från arvlåtarens föräldrar respektive far och morföräldrar. Rätten för testamenttagarens avkomlingar att inträda i förordnandet till tagarens förmån har alltså knutits till ett sådant släktförhållande mellan testator och testamenttagaren, att den senares avkomlingar skulle haft rätt att inträda för den händelse att det varit fråga om arv efter testator. Observera att denna regeln endast gäller om det inte finns något annat föreskrivet i testamentet.När det kommer till arv måste man tömma ut varje arvsklass. Hade systern haft barn hade de ärvt allt. Nu har hon inte barn eller make så arvet ska enligt den legala arvsfördelningen då gå till din farmors och hennes systers föräldrar. Men troligtvis är de också döda och då träder syskon i dess ställe. Om din farmor dör träder du i hennes ställe. Allt detta framgår av 2 kap ÄB. Dock spelar den legala arvsfördelningen ingen roll om det finns ett testamente som föreskriver annat. Här verkar det dock som att testamentet föreskriver att om din farmor hinner dö före systern så ska kvarlåtenskapen delas på fyra istället för på fem. För att undvika tolkningstvister är det tillåtet att föreskriva på detta sättet eftersom det anger hur kvarlåtenskapen ska fördelas om testamenttagaren skulle komma att dö innan testorn. Enligt 11 kap 1 § ÄB går man alltid efter testatorns yttersta vilja och eftersom att det står i testamentet hur det ska fördelas så spelar 11 kap 6 § ingen roll, utan det som står i testamentet gäller. Dvs kvarlåtenskapen kommer gå till de fyra andra och inte till dig om din farmor hinner dö före.När det gäller jämkning av testamente tillfaller den jämkningsmöjligheten endast testamentgivarens bröstarvingar, dvs om systern hade haft barn så hade det varit dem som kunnat påkalla jämkning för att få ut sin laglott. (se 7 kap 4 § ÄB) Du kan alltså inte påkalla jämkning av din farmors systers testamente för att få ut din farmors del av testamentet. Hoppas det var svar på dina fråga! Med vänliga hälsningar

Kan man utesluta personer i sitt testamente?

2017-06-14 i Testamente
FRÅGA |min mor vill skriva testamente, jag och min syster är de enda som lever , men jag har två syskonbarn som hon inte vill ska ärva henne, ärver dom henne även om hon skriver i sitt testamente att de ska uteslutas?
Cecilia Knutsen | Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! Regler om hur arvet efter en avliden ska fördelas finns i ärvdabalken. Om det inte finns ett testamente när din mor dör kommer hennes arv att fördelas enligt den ordning som är listad i 2 kap. ärvdabalken. Enligt 2 kap 1 § ärvdabalken ska i första hand arvet gå till den avlidnes bröstarvingar, vilket är ni barn. Arvet delas då lika mellan alla barn som din mor har. Jag tolkar det som att dina syskonbarn är barn till ett avlidet syskon till dig. I det fallet kommer syskonbarnen att ärva den del av arvet som skulle ha tilldelats deras förälder.Att skriva ett testamente innebär att denna ordning som jag redovisat ovan inte längre gäller. Finns ett giltigt testamente ska arvet fördelas enligt detta testamente. Om din mor i testamentet väljer att skriva att endast du och din syster ska få ta del i arvet kommer ingen annan ha rätt till arvet. Om din mor väljer att utesluta syskonbarnen i sitt testamente kommer syskon barnen inte att få något arv från din mor. För att testamentet ska vara giltigt krävs att formkraven i 10 kap 1 § ärvdabalken är uppfyllda. Hoppas att du fick svar på din fråga! Vänliga hälsningar,

Rätt att göra make arvslös?

2017-06-13 i Testamente
FRÅGA |Jag vill inte att min make ärver mig. Kan jag i testamente reglera detta?
Jens Ödman |Hej, och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! När ena maken dör ska ert giftorättsgods fördelas genom bodelning. Giftorättsgods är all den egendom som inte är enskild egendom. Egendom kan vara enskild egendom och således undantas från en bodelning exempelvis genom äktenskapsförord eller genom villkor i arv eller gåva. Din make har, som huvudregel, rätt till hälften av ert giftorättsgods. Efter att bodelning skett ska arvet fördelas. Huvudregeln är då att maken ärver allting med fri förfoganderätt. Det betyder att han har rätt att använda all egendom under sin livstid precis som om det vore hans, använda det eller sälja det. Han har dock inte rätt att testamentera bort egendomen han ärvt. Först när han dör har dina arvingar rätt till sin del av ditt arv.I din fråga anger du emellertid att du vill göra din make arvslös. Om du inte vill att din make ska ärva dig, måste du reglera detta i ett testamente. Det är alltså fullt möjligt att göra sin make arvslös genom att upprätta ett testamente. Emellertid finns en skyddsregel i 3 kap. 1 § 2 stycket Ärvdabalken som stadgar att den efterlevande maken alltid har rätt till egendom som motsvarar fyra prisbasbelopp. År 2017 är prisbasbeloppet 44 800 kr, vilket innebär att din make alltid har rätt till 44 800kr x 4 = 179 200 kr. I detta värde inkluderas det som den efterlevande maken fått genom bodelningen, även sådant som den efterlevande maken har som enskild egendom inkluderas i detta belopp. Sammanfattningsvis, du kan alltså, i princip, göra din make arvslös genom att reglera detta i ett testamente. Din make har emellertid alltid rätt till ett belopp som motsvarar fyra prisbasbelopp (179 200kr). Ärvdabalken hittar du här. Hoppas du fick svar på din fråga! Vänligen,

Arvsrätt vid testamente

2017-06-17 i Testamente
FRÅGA |Båda föräldrarna är döda.vid arvskifte kommer nu en handling fram ärver jag inget då? Testamente skrivit till min bror
Sofia Holgersson |Hej! Och tack för att du vänt dig till lawline med din fråga! Jag uppfattar det som att handlingen som kommit fram är testamentet som är skrivet till din bror. Jag uppfattar din fråga vidare som att det i testamentet står att din bror ska ärva all dina förändras egendom. Du som barn till de avlidna har, trots testamente, rätt till din laglott. Detta innebär att du har rätt till hälften av den egendom du skulle fått om testamente inte funnits, ärvdabalken 7:1. Exempel: om ni är två syskon och era föräldrar har 100 000kr i egendom har du och din bror rätt till 50 000kr vardera om testamente inte finns. Eftersom testamente nu är skrivet till din bror har du bara rätt till laglotten, som i exemplet är hälften av 50 000kr, dvs 25 000kr. Du måste dock påkalla jämkning av testamentet för att få ut din laglott,ärvdabalken 7:3.Hoppas du fått svar på din fråga!

Vem får bevittna ett testamente?

2017-06-15 i Testamente
FRÅGA |jag är ensamstående utan barn. skrivit ett testamente. frågan är vem kan bevittna detta testamente så att det blir rätt och riktigt utan några ifrågasättande.
Jens Ödman |Hej, och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! Vem som får vara testamentsvittne följer av 10 kap. 4 § Ärvdabalken (ÄB). I första stycket följer allmänna kvalifikationskrav, i andra stycket följer särskilda jävsbestämmelser. Första stycket föreskriver att:Vittnet inte får vara under 15 år. Vittnet får inte pga. psykisk störning sakna insikt om betydelsen av vittnesbekräftelsen. Vittnet får inte vara testators make. Vittnet får inte stå i rätt upp- eller nedstigande släktskap eller svågerlag till testatorn eller vara hans syskon.Andra stycket föreskriver att: Vittnet inte får bevittna ett testamente vid förordnande till honom själv. Vittnet inte får bevittna ett testamente vid förordnande till vittnets make. Vittnet inte får bevittna ett testamente vid förordnande till någon i sådant släktskap eller svågerlag till honom som avses i 1 st. Sammanfattningsvis, uppfyller vittnet de krav som ovan föreskrivs får personen i fråga bevittna ditt testamente. Vidare, notera också de formkrav som ställs på testamentet i 10 kap. 1 § ÄB, dessa formkrav måste vara uppfyllda för att testamentet ska vara att betrakta som giltigt. Notera också 10 kap. 2 § ÄB. 10 kap. 2 § ÄB föreskriver att vittnena bör anteckna sitt yrke och sin hemvist, intyg rörande tiden för bevittnandet samt övriga omständigheter som kan vara av betydelse för testamentets giltighet. Om denna rekommendation följs, följer att den som påstår att testamentet är ogiltigt har bevisbörda för sitt påstående, testamentet presumeras alltså vara giltigt, vilket underlättar för dig vid eventuell framtida tvist. Ärvdabalken hittar du här!Hoppas du fick svar på din fråga!Vänligen,

Övertalad att upprätta testamente under psykisk störning

2017-06-13 i Testamente
FRÅGA |HejMin halvsyster (samma far) har i en utsatt beroende situation när hon mådde psykiskt dåligt, övertalats skriva testamente där en avlägsen släkting ska ärva. Hon var mycket ensam o utsatt. Nu ångrar hon detta! Dom har också tömt hans bankfack och konto och tagit värdesaker "som inte fått plats" i hennes mindre lgh "du får när du behöver" Dom vägrar nu ge tillbaka då hon vill ha tillbaka guld o pengar då hennes pension är låg. Inget blev skrivet.Kan hon bara skriva, undertecknat, att hon ångrar testamentet? Hur gör hon att få sina pengar o juveler? Hon är 82årTacksam för svar.mvh maktlös syster.
Gustaf Åleskog |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!I 13 kap ärvdabalken(ÄB) kan vi läsa om ett testamentes ogiltighet.I 13 kap 2 § ÄB står det att ett testamente inte gäller om det har upprättats under påverkan av en psykisk störning. Under detta begrepp faller inte bara ett permanent sjukdoms- eller störningstillstånd utan även ett tillfälligt sådant t.ex. på grund av en fysisk sjukdom eller spritförtäring. Det finns däremot ett krav på orsakssamband, alltså att den psykiska störningen ska ha påverkat testamentets innehåll. 13 kap 3 § första stycket ÄB handlar om obehörig påverkan på testator. T.ex. att testamentet upprättats på grund av missbruk av testators oförstånd, viljesvaghet eller beroende ställning. Det som krävs är alltså att din halvsyster befunnit sig i ett visst tillstånd av t.ex. oförstånd, viljesvaghet eller beroende ställning och att utnyttjandet av detta har påverkat testamentets innehåll.Den som hävdar ett testamentes ogiltighet utifrån någon av ovanstående grunder har bevisbördan för att testator(den som skrivit testamentet) varit påverkad av psykisk störning eller blivit vilseledd och att det i sin tur har påverkat innehållet i testamentet. Det går inte att definitivt veta om testamentet kan ogiltigförklaras utifrån de omständigheter du beskrivit, men det verkar helt klart finnas en chans att testamentet skulle kunna ogiltigförklaras enligt både 2 och 3 §§. Men det är som sagt den som hävdar ogiltigheten som har bevisbördan.Eftersom din syster fortfarande är i livet går det självklart också att återkalla testamentet. 10 kap 6 § ÄB talar om hur testamentet kan återkallas. Man kan upprätta ett nytt testamente där det framgår att det gamla inte gäller. Man kan också riva sönder ett testamente. Eller på annat sätt otvetydigt ge till känna att man återkallar en del eller hela testamentet.Hoppas det gav svar på din fråga och lycka till!

Hur upphäver man ett testamente?

2017-06-12 i Testamente
FRÅGA |Min sambo har ett färskt testamente där han testamenterar allt till sin ex fru.Hur skall jag skydda mig? Om han dör kan hon komma till mitt hem och kräva egendom som vi inskaffat gemensamt?Jag har skänkt honom halva min motorbåt. Vad skriver vi för papper som upphäver hans testamente?
Cecilia Knutsen |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Jag tolkar din fråga som att du både undrar över hur fördelningen av din sambos egendom kommer att ske om han dör med testamentet så som det ser ut idag samt att du undrar hur man kan återkalla ett testamente för att skriva ett nytt. Jag delar därför upp mitt svar i dessa två frågor och går igenom svaren var för sig.Hur kommer din sambos egendom att fördelas om han dör?När ett samboförhållande upphör ska en bodelning göras om någon av samborna begär det, se 8 § sambolagen. Ett samboförhållande upphör antingen om samborna gifter sig, flyttar isär eller om den ena sambon dör, se 2 § sambolagen. Att en bodelning ska göras innebär att er gemensamma egendom ska delas lika mellan dig och din sambo. Bodelningen kommer då att göras innan man delar ut det arv din sambo lämnar efter sig. Det testamente som är skrivet till din sambos ex fru kommer alltså inte betyda att hon får del av din halva av er gemensamma egendom. Ex frun har bara rätt till den egendom som din sambo äger efter bodelningen.Hur kan man återkalla testamentet?Om man vill att det testamente man skrivit inte längre ska gälla går det att återkalla sitt testamente. I 10 kap. 5 § ärvdabalken står hur man kan återkalla sitt testamente. Ett sätt är att förstöra handlingen, alltså t.ex. riva sönder testamentet. Vad man måste tänka på om man väljer att återkalla sitt testamente på det viset är att se till att alla befintliga kopior av testamentet förstörs. Ett annat sätt att återkalla sitt testamente är att skriva en ny handling där din sambo uttrycker att han vill återkalla sitt testamente. Ett sådant återkallande ska vara skriftligt och ska skrivas under av din sambo, samt innehålla underskrifter från två vittnen som varit med vid upprättandet, se 10 kap. 1 § ärvdabalken. Enligt praxis kan man även återkalla sitt testamente genom att upprätta ett nytt testamente, det nya testamentet ersätter då det gamla eftersom det ger uttryck för testatorns senaste vilja.Att tänka påSom sagt kommer ex frun inte ha någon rätt till din del i din och din sambos gemensamma egendom. Men den del av sambons egendom som han testamenterat till exfrun kan du inte hindra henne från att ta del av. Du som sambo har ingen lagstadgad arvsrätt till den egendom som din sambo efterlämnar vid sin död. Om din sambo vill att du ska ärva något efter honom måste han då skriva ett nytt testamente där du står som arvtagare. Om han skulle återkalla det nuvarande testamentet där ex frun har arvsrätt skulle hans arv att gå till eventuella barn, hans föräldrar eller syskon. Det finns alltså inget som du ensam kan göra för att skydda dig, utan det är upp till din sambo att bestämma om han vill återkalla sitt testamente eller ej och om han vill att du ska ärva efter honom eller ej. Mitt råd är att du och din sambo pratar igenom hur ni vill att er respektive egendom ska fördelas och därefter skriver ett varsitt testamente över hur ni vill ha det.Hoppas att du fick svar på din fråga!Med vänliga hälsningar,