Testamente

2016-11-21 i Testamente
FRÅGA |Hej!Jag har ett radhus som egen egendom och är på väg att upprätta mitt testamente. Kan man testamentera enskild egendom som gåva?
Mimmi Orrenius |Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Ja du kan testamentera bort din enskilda egendom. Att testamentera bort en specifik egendom, i detta fall ett radhus, kallas för saklegat, se 11:10 ÄB. För att ditt testamente ska vara giltigt måste du ha upprättat det i enlighet med formkraven i 10:1 ÄB och 10:4 ÄB. Om du önskar att testamentstagaren erhåller radhuset som sin enskilda egendom bör du skriva det i ditt testamente.Mvh

Testamente till förmån för vissa arvingar

2016-11-18 i Testamente
FRÅGA |En person dör som inte har några bröstarvingar. Det finns både helsyskon och halvsyskon kvar i livet. Han har testamenterat alla sina ägodelar till sina helsyskon. Har halvsyskonen någon rätt till arv efter honom?
Christian Sörqvist |Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.Eftersom syskon inte har någon laglottsrätt, denna rätt tillkommer bara bröstarvingar (se ÄB 7:1 ”bröstarvinge"), så är det helt i sin ordning att testamentera hela sin kvarlåtenskap till något eller några av sina syskon, eller vem som helst för den delen, och därmed göra resterande arvingar arvslösa. Innebörden av laglotten är att bröstarvingar har rätt till hälften av sin arvslott oavsett vad testamentet säger. Det finns dock en möjlighet att få testamentet ogiltigförklarat om någon av ogiltighetsgrunderna i ÄB 13:1-3 är uppfyllda.Formkraven för testamente är att det ska vara upprättat skriftligen samt samtidigt bevittnas av två personer som styrkt handlingen med sina namn. Vittnena ska veta om att handlingen utgör ett testamente, de behöver dock inte känna till det exakta innehållet. ÄB 10:1. Uppfyller inte testamentet dessa formkrav så kan det ogiltigförklaras. Ytterligare ogiltighetsgrunder är bland annat testators psykiska störning eller om testamentet har upprättats genom tvång eller missbruk av testatorns oförstånd, viljesvaghet eller beroende ställning.Det ska tilläggas att arvinge måste klandra testamentet inom sex månader från att denna blivit delgiven testamentet annars går rätten till klander förlorad för denna arvinge. ÄB 14:5Halvsyskonen har således inte någon rätt till arv efter den avlidne såvida testamentet inte kan klandras på någon av grunderna i ÄB 13:1-3 Vänligen,

Formkrav på vittnens underskrift vid testamente

2016-11-17 i Testamente
FRÅGA |Hej.Är ett testamente giltigt om vitnar inte skrivit under med båda namn och person nummer,eller utan namn förtydligande,alltså frågan är mest är testamentet giltigt om inte vitnar skrivit sina person nummer.
Zorba Hållsten |Hej,Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Formkraven för ett bevittning av testamente finns i 10 kap. 1 § ärvdabalken (ÄB). Där stadgas att två vittnen ska bestyrka testamentet med sina namn, finns inget krav på personnummer. I 10 kap. 2 § ÄB stadgas att det är bra om vittnena skriver ned övriga omständigheter som kan vara av betydelse för testamentets giltighet, t.ex. tid för bevittningen, var de bor, personnummer osv. Men detta är inget krav, det kan dock spela roll i bevishänseende om någon ev. skulle klandra testamentet och hävda att det är ogiltigt. Då kan sådana ytterligare omständigheter peka på att det är ett giltigt testamente. Men det är inget formkrav, varför vittnen till ett testamente kan skriva under med sina namn men inte personnummer, testamentet kommer fortfarande anses giltigt. Hoppas du fick svar på din fråga!Med vänlig hälsning,

Tolkning av testamente

2016-11-15 i Testamente
FRÅGA |Hej,Jag och min sambo håller på att gå igenom ett testamente gällande vår bostadsrätt om någon mot förmodan skulle gå bort. Vi skulle vilja ha lite hjälp med att förtydliga vissa stycken i det. § 2För det fall jag, xxx, avlider först skall min andel i vår gemensamma bostad tillfalla yyy med fri förfoganderätt. Resterande andel av min kvarlåtenskap skall fördelas mellan mina arvingar enligt lag."Efter jämväl xxx bortgång skall min andel i kvarlåtenskapen efter honom fördelas mellan mina arvingar enligt lag. "Fråga 1:Vad exakt menas med det som står inom " "?§ 3"Vad våra ovannämnda arvtagare kan komma att erhålla i arv eller testamente efter oss skall utgöra deras enskilda egendom. Även all avkastning av sådan egendom liksom allt vad som kan komma att träda istället för sådan egendom skall utgöra enskild egendom. Den enskilda egendomen skall ej kunna göras till föremål för övertaganderätt vid bodelning eller på annat sätt frånhändas våra bröstarvingar i samband med bodelning eller separation. "Fråga 2:Vad exakt menas med hela stycke 3 (det inom " ")?Hemskt tacksam för all hjälp.
Anna Hovstadius |Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Fråga 1"Efter jämväl xxx bortgång skall min andel i kvarlåtenskapen efter honom fördelas mellan mina arvingar…Jag tolkar stycket som att den andel av bostadsrätten som tillföll din sambo efter din död kommer att fördelas på dina arvingar efter din sambos död. Äger du t.ex. halva bostadsrätten kommer dina arvingar att ha rätt till halva bostadsrättens värde efter din sambos död....enligt lag."Fördelningen av din andel av bostadsrätten kommer att ske enligt reglerna i Ärvdabalken (ÄB) (här). Har du t.ex. barn kommer de att ärva först med rätt till lika lott (ÄB 2:1 här). Har du inga barn är det istället dina föräldrar som har rätt att ärva först (ÄB 2:2 här), osv.Fråga 2"Vad våra ovannämnda arvtagare kan komma att erhålla i arv eller testamente efter oss skall utgöra deras enskilda egendom...Att egendom är enskild innebär att egendomen inte kommer att ingå i en bodelning. I en bodelning med anledning av att ett äktenskap upplöses sker en fördelning av makarnas giftorättsgods, d.v.s. sådan egendom som inte utgör enskild egendom. Detta framkommer av äktenskapsbalken 7:1 (här). Då ett samboförhållande upphör ska en sambobodelning ske. I denna fördelas istället samboegendom, d.v.s. gemensam bostad och bohag som förvärvats för gemensam användning och som inte utgör enskild egendom. Detta framkommer av sambolagen 3 § (här). Av äktenskapsbalken 7:2 (här) samt sambolagen 4 § 2 p (här) framkommer att egendom är enskild om make/sambo fått den genom testamente med villkor att egendomen ska vara makens/sambons enskilda. Då du i ditt testamente föreskriver att egendomen ska utgöra arvingarnas enskilda kommer den därmed inte att ingå i en bodelning.all avkastning av sådan egendom (...) skall utgöra enskild egendom.Avkastning från enskild egendom är t.ex. aktieutdelning. Sådan ska i normalfallet utgöra giftorättsgods och därmed ingå i en bodelning. Så blir dock inte ditt fall då du nu i testamentet föreskrivit annat....allt vad som kan komma att träda istället för sådan egendom skall utgöra enskild egendom.Här menas t.ex. fallet då arvtagaren ärver pengar som den sedan köper ett piano för. Pianot ska då utgöra enskild egendom och undantas en bodelning.__________________________________________________________________________________________Jag hoppas att du fick svar på din fråga! Anser du fortfarande att formuleringarna i testamentet är oklara är du välkommen att återkomma i kommentarsfältet.Med vänliga hälsningar,

Måste vittnen veta att de undertecknar ett testamente?

2016-11-20 i Testamente
FRÅGA |Det finns ett testamente som är upprättat. På testamentet står det " mot uppvisande av giltigt legitimation" om de som bevittnat inte sett något legitimation inte heller vet att det är ett testamentet som de bevittnat en namnteckning på. Gäller då detta testamente ?Tacksam för svar !Hälsningar Agneta
André Kalldal |Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! Formkraven för ett testamente är något av de högst ställda inom all juridik. Anledningen till detta är just att vi inte kan fastställa testatorns vilja efter dennes bortgång, och vi vill därför säkerställa att det vi vet i och med testamentet, är sant.Att testamentsvittnena inte sett någon giltig legitimation är inte en del av formkravet och är därför inte avgörande här. Däremot, är det så att den som, i egenskap av vittne, undertecknar testamente måste veta att det är ett testamente de undertecknar. De behöver inte veta vad som står i själva testamentet, och testatorn har rätt att dölja detta, men de måste veta att det de bevittnar är ett testamente och måste underteckna testamentet i vad som kallas för ”samtidig närvaro”. Det betyder att de måste vara i samma rum och skriva på efterföljande varandra. I ett rättsfall från Högsta Domstolen, NJA 1978 s. 189, hade vittnena varit i olika rum när de undertecknade vilket inte ansågs vara ”samtidig närvaro” och testamentet förklarades ogiltigt. Har vittnena inte vetat vad de signerade, är i sådana fall testamentet ogiltigt. Om testamentet är bevittnat, är det den som vill klandra det som har bevisbördan för att något av vittnena inte visste om att det var ett testamente de undertecknat. Hoppas du fått svar på din fråga. Annars är du varmt välkommen att kontakta någon av våra jurister på www.lawline.se/boka. Med vänlig hälsning,

Måste delgivning av testamente ske?

2016-11-18 i Testamente
FRÅGA |Ett sedan 15 år gift par, där maken dör. Det finns ett testamente i original som säger att makan ärver allt.Måste det ändå skickas delgivning till mannens släktingar, för att de måste godkänna detta?Testamentet har ju en klar och tydlig önskan, räcker inte det?
Johanna Bergvall |Hej, och tack för din fråga!När det finns ett testamente måste det delges den avlidne personens arvingar, se 14 kap 4 § ärvdabalken. Arvingarna är de personer som skulle ärvt om inte testamentet fanns. Delgivningen innebär att en kopia av testamentet skickas/lämnas till dem. Delgivning ska ske trots att testamentet klart och tydligt uttrycker den avlidnes sista vilja. Det är viktigt att delgivning sker eftersom det har betydelse för en arvinges möjlighet att klandra (14 kap 5 § ärvdabalken) eller jämka testamentet (7 kap 3 § ärvdabalken). Ärvdabalken hittar du här!Hoppas du har fått svar på din fråga!Med vänlig hälsning,

Tolkning av testamente

2016-11-16 i Testamente
FRÅGA |Min styvfar har i testamente skrivit in gåva till sin sambo (100000:-) nu har sambon avlidit. Ärver hennes vuxna barn pengarna eller hur blir det? (Ej gemensamma barn) Bör han ändra då det inte är hans önskan att de ska få pengarna? Mvh M Lindberg
Samuel Lindblad |Hej! Vad kul att du vänder dig till Lawline med din fråga!Din fråga handlar om tolkning av testamente. Vi ska först gå igenom om sambons barn har rätt att ärva genom en tolkning av din styvfars vilja. Om det inte går att klargöra en sådan vilja så ska vi gå igenom presumtionsregeln om istadarätt. Detta regleras i ärvdabalkens kapitel 11.Ett testamente ska tolkas i enlighet med testatorns faktiska eller hypotetiska vilja enligt 11:1 ÄB. Ett testamente ska tolkas så långt att det utgör testatorns yttersta vilja. Eftersom du säger att det inte är din styvfars vilja att hans sambos barn ska få hans pengar så ska testamentet tolkas på så sätt som gör att de inte har rätt till pengarna. Om det däremot hade varit så att styvfadern hade önskat sambons barn att ärva i hans ställe så hade så hade detta tagits i beaktande. I vissa fall går det dessvärre inte att utreda testatorns vilja. Istället så finns det ett antal presumtionsregler för tolkning i samma kapitel.I detta fallet har testamenstagaren avlidit före testatorn. Istadarätten är en presumtionsregeln som behandlar sådana fall, 11:6 ÄB. Det innebär att testamenstagarens barn träder in istället för sin förälder, om denna har avlidit. Istadarätten gäller dock enbart då arvingen till testamentstagarens skulle ha haft rätt att ärva efter testatorn enligt de vanliga arvsreglerna. För att avgöra om testamentstagarens arvingar ska träda i dennes ställe måste de i fråga om arv vara berättigade att ärva av din styvfar. Eftersom en sambo inte har arvsrätt enligt svensk rätt har inte en sambos barn någon istadarätt. Din styvfars sambos barn har alltså ingen egentlig arvsrätt och istadarätten ska därav inte tillämpas.Som avslutning tänkte jag bara säga att din styvfar inte är bunden av testamentet och han har därför rätt att återkalla det. Testamentet blir utan verkan enligt 10 kap 5§ i ÄB om det finns ett nytt formenligt testamente eller om testamentet förstörs. Hoppas detta hjälpte! Om inte får du gärna lämna en kommentar nedan. Mvh,

Formkrav vid återkallande av testamente

2016-11-15 i Testamente
FRÅGA |Gör feldatering (syftande på tidigare testamente) ett senare testamente ogiltigt?
Sofia Nygren |Hej och tack för att du kontaktat Lawline!Om upprättande och återkallade av testamente finns att läsa i Ärvdabalkens 10:de kapitel (här).Det finns inget formkrav vid återkallande av testamente. Ett nytt testamente har dock i praxis setts som ett återkallande av det gamla testamentet och det nya ersätter då det äldre. Feldatering till äldre testamente gör alltså ingen skillnad. Detta förutsätter ju då att det nya testamentet är giltigt och uppfyller de formkrav som finns. Mallar för hur ett testamente ska upprättas hittar du här.Hoppas detta var dig till hjälp!