Klander av testamente pga. psykisk sjukdom

2013-09-24 i Testamente
FRÅGA |I ett testamente från 2003 efter min morbror och hans hustru efterlämnar de sin kvarlåtenskap till mej sedan de bägge avlidit. Hans hustru avled i sommar och har skrivit 2008 ett nytt testamente med en annan testamentstagare., detta är skrivit trots att hon vid tidpunkten har dokumenterad schitzofreni. Har jag möjlighet att anföra klander mot testamentet.?
Amanda Harrysson |Hej!Tack för din fråga!Ja, du har möjlighet att klandra testamentet. Enligt ärvdabalken 13 kap 2 § gäller inte testamente, om det har upprättats under påverkan av psykisk störning. Det bör understrykas att testamentet endast förklaras icke gällande under förutsättning att testamentet har upprättats under inflytande av den psykiska störningen. Det räcker alltså inte bara med att konstatera att testatorn led av en psykisk störning vid tidpunkten för upprättandet av testamente, utan det måste även visas ett orsakssamband mellan den psykiska störningen och testamentets upprättande.  Vid prövningen av testamentets giltighet tas hänsyn till den psykiska störningens art samt testamentsförordnandets rimlighet och innehåll. (Se Walin & Lind, Ärvdabalken del 1, 2013, kommentar till ärvdabalken 13 kap. 2 §)Bevisbördan åligger den som påstår att testamentet är ogiltigt.Om du vill göra gällande att testamentet är ogiltigt pga. den psykiska störningen måste du väcka talan om detta inom sex månader efter att du tagit del av testamentet, se ärvdabalken 14 kap. 5 §. Ärvdabalken hittar du https://lagen.nu/1958:637.Vänligen

Vill skriva testamente där ett barn inte får ärva, hur kan man göra det?

2013-09-06 i Testamente
FRÅGA |En mamma har tre barn a, b och c. Hon vill endast att barn a och c skall ärva henne. Räcker det att i testamentet skriva att barn a och c skall ärva eller måste det också i testamentet stå att barn b inte skall ärva. Mamman är medveten om att barn b kan begära jämkning av testamentet för att få ut sin laglott.
Caroline Degerfeldt |Hej och tack för din fråga! I testamente skriver man i regel vem man vill ska ärva, inte de man önskar inte ska ärva. Trots det kan naturligtvis ett barn ärva sin laglott om bara till exempel hälften av den avlidnes egendom är testamenterad. Enligt 11 kap. 1 § ärvdabalken: https://lagen.nu/1958:637 ska testamentet ges den tolkning som bör stämma överens med testators vilja. Om man tydligt skriver att barn b inte ska ärva finns i alla fall inga otydligheter men risken är väldigt stor att barn b då jämkar testamentet enligt 7 kap. 3 § ärvdabalken och begär ut sin laglott.I Sverige är det väldigt svårt att göra sina barn arvlösa vilket man naturligtvis kan ha skilda åsikter om men så ser rättsläget ut. Hur som helst måste testamente alltid skrivas om man ska försöka göra ett barn arvslöst men det behöver inte skrivas att den personen inte ska ärva om all egendom genom testamentet är testamenterad till annan.Mvh

Testamente utan verkan

2013-08-15 i Testamente
FRÅGA |Hej. Jag undrar om jag behöver ändra mitt testamente nu när jag gift mig. Jag upprättade under ett tidigare samboförhållande ett testamente till dennes fördel. Vi gick skilda vägar, och nu har jag gift mig med en annan. Blir det gamla testamentet ogiltigt automatiskt, så att det som nu gäller är det regelverk som styr enligt arvsrätten vid äktenskap? Eller måste jag skriva ett nytt testamente nu?
Felicia Perfect |Hej, tack för din fråga!När ett äktenskap upphör på grund av att den ena maken avlider så sker i första hand en bodelning som innebär att det sker en hälftendelning av makarnas giftorättsgods. Den del som tillfaller den avlidna maken ska sedan fördelas till arvingarna. Finns det inte något testamente så gäller den legala arvsordningen där det är den efterlevande maken som ärver allt, så länge det inte finns några särkullbarn som alltid har rätt att få ut sin laglott direkt. Finns det däremot ett giltigt testamente så fördelas arvet utifrån detta och den legala arvsordningen sätts ur spel. För att ett testamente ska vara giltigt krävs att det har upprättats skriftligen och att det har undertecknats och bevittnas av två vittnen i samtidig närvaro. I ditt fall finns det ett testamente och detta ska som huvudregel gälla. Det finns dock undantag som gör att ett testamente som har upprättats anses vara utan verkan och på så sätt inte giltigt. Så är exempelvis fallet när ett testamente har upprättats till förmån för en sambo men att samboförhållandet har upphört före det att den som upprättade testamentet avled. Ett samboförhållande anses enligt lagens mening upphöra i och med att någon av samborna avlider, gifter sig eller när samborna flyttar isär. Eftersom att ditt samboförhållande har upphört så är det testamente som du har upprättat till förmån för din före detta sambo utan verkan och går därför inte att åberopa. Skulle du avlida kommer därför den legala arvsordningen att bestämma fördelningen av arvet. Vill du att arvet ska fördelas på något annat sätt än den legala arvsordningen krävs därför att du upprättar ett nytt testamente. Hoppas att du har fått svar på dina frågor

Klandra testamente samt jämkning för utfående av laglott.

2013-08-10 i Testamente
FRÅGA |Hej! Vi är 3 st original-barn från 2 st äktenskap av min bortgågne far. Det finns ett test dat 2001 där min far tilldelar allt till mina systrar, sedan finns det ett som kom fram av min fars särbo där han ger henne 50% av allt samt resten till hennes barn o mina systrar. Dock lyder de första raderna "om jag ej kommer tillbaka från min vintesemester dat 2010, och det sistnämnda är bevittnat av en pers endast. Jag tänker ogiltigförklara båda hos tingsrätten då jag anser att bröstarvingar aldrig kan borttestamenteras. Vad gäller i dessa fall? 
Victoria Nilsson |Hej!Om du anser att din fars testamenten är ogiltiga måste du väcka klandertalan vid domstol avseende båda inom 6 månader från att du delgivits testamentet, 14:5 Ärvdabalken (ÄB). Att bröstarvingar uteslutits från arv är dock inte något som gör testamentet ogiltigt. Grund för ogiltighet är däremot att formkraven i 10:1 ÄB inte är uppfyllda, 13:1 ÄB. Ett av formkraven är att testamente ska bevittnas av två vittnen. Om endast ett vittne skrivit under ett av testamentena så är det grund för ogiltighet. Grund för ogiltighet är också att testamente upprättats under påverkan av psykisk störning, 13:2 ÄB, samt om annan person otillbörligt påverkat den som upprättat testamente, 13:3 ÄB.Testamentets innehåll kan dock angripas av bröstarvinge även om det inte är ogiltigt. Den avlidnes bröstarvingar har enligt 7:1 ÄB rätt till laglott, vilket motsvarar hälften av den avlidnes egendom. Om ni är tre barn utgör vardera barns laglott 1/6 av din fars nettoegendom. För att få ut din laglott måste du påkalla jämkning inom sex månader från att du delgivits testamente. För att få ut din laglott behöver du inte gå till domstol, det räcker att du tillkännager ditt anspråk till testamentstagarna.Ärvdabalken hittar du https://lagen.nu/1958:637.Vänliga hälsningar,

Om upprättande av testamente

2013-09-10 i Testamente
FRÅGA |Hej Har en ensamstående äldre dam till granne som bor i en villa som inte har några barn eller make. Hon och jag har pratat om att jag ev. ska få köpa eller ta över huset då hon går bort. Frågor: - Kan hon ge mig huset som en gåva genom att bara skriva på ett papper? Vad heter det pappret isf? Och behöver det vara invecklat med massa uppgifter? Eller räcker det med fastighetsbeteckning och att huset ska gå som gåva till mig ( sedan givetvis massa personuppgifter) - Eller måste det säljas till mig? Och kan hon då sälja det hur billigt som helst? Således för 1:-... Överlåts då även ev. lån som är kvar på fastigeheten till mig så jag blir belastad med det? Så, hur ska vi enklast möjligt skriva för att huset ska gå till mig och inte allmänna fonden då hon går bort?
Ronja Kleiser |Hej! Det papper som behöver skrivas är ett testamente. Förfarandet regleras i Ärvdabalkens 10e kapitel. Din granne behöver upprätta sitt testamente skriftligen och två vittnen behövs. Vittnena ska också skriva under. Vilka som får vara vittnen följer av Ärvdabalken 10:4. Eftersom du ska bli testamentstagare får du inte vara ett av vittnena. Testamentet kan vara väldigt enkelt skrivet. Det behöver i princip bara framgå att din granne önskar att hennes hus ska tillfalla dig vid hennes död.När det gäller frågan om lån som belastar huset brukar bankerna normalt ha som villkor att den nye ägaren tar över dessa(om personen bedöms ha de ekonomiska förutsättningarna för detta)eller att lånet betalas i samband med överlåtelsen.Hoppas mitt svar hjälp dig! Mvh,

Testamenterad kvarlåtenskap till hel- och halvsyskonbarn

2013-08-20 i Testamente
FRÅGA |Om en barnlös som avlidit skrivit i sitt testamente att hennes syskonbarn skall ärva hela hennes kvarlåtenskap till lika fördelning och det visar sig att det finns både helsyskonbarn och halvsyskonbarn. Ärver dessa då lika. Min tanke är att arvet kommer direkt till syskonbarnen och inte via den avlidnas föräldrar och syskon. Både föräldrar, syskon och halvsyskon till testatorn är avlidna.
Lovisa Hedlund |Hej, och tack för att du vänder dig till Lawline! Om testamentet är giltigt kommer kvarlåtenskapen att fördelas mellan syskonbarnen. Om det enbart är helsyskonbarn som ska ärva eller också halvsyskonbarn får avgöras genom en tolkning av testamentet. Om inget särskilt nämns om helsyskonbarnen är det närmast att anta att testamentet kommer att tolkas som att samtliga syskonbarn ärver lika. Om testamentet är giltigt är det enbart bröstarvingar som kan bestrida testamentet och kräva sin laglott. Eftersom testatorn är barnlös är detta inte möjligt. Vänligen

Bodelning, arv och testamente

2013-08-11 i Testamente
FRÅGA |Om inbördes testamente finns med full äganderätt för efterlevande maka, ska då bodelning göras när det finns särkullsbarn.
Linda Olsson |Hej och tack för din fråga! När ett äktenskap upplöses på grund av att ena maken avlider ska bodelning ske, 9 kap 1 § och 1 kap 5 § äktenskapsbalken (ÄktB, se https://lagen.nu/1987:230. Bodelning ska alltså ske även om det finns ett inbördes testamente som anger att efterlevande maken ärver med full äganderätt. Den avlidnes barn, s.k. bröstarvingar, har alltid en laglig rätt att utfå sin laglott, vilket är hälften av arvslotten (dvs. det arv som hade tillfallit bröstarvingen om testamente saknats), 7 kap 1 § ärvdabalken (ÄB), se https://lagen.nu/1958:637. Om ett inbördes testamente inskränker en bröstarvinges rätt till laglott kan bröstarvingen påkalla jämkning av testamente, 7 kap 3 § ÄB. Ett särkullbarn har rätt att utfå sitt arv direkt vid förälderns bortgång, 3 kap 1 § ÄB. Hoppas du fick svar på din fråga.Med vänlig hälsning,

Inbördes testamente - fri förfoganderätt

2013-08-02 i Testamente
FRÅGA |Hej, Min far har efter min mors bortgång (de var äkta makar) skrivit ett tilläggstestamente till deras inbördes testamente. I det har han ändrat fördelningen till oss syskon, deras två bröstarvingar, till min nackdel. Enligt det inbördes testamentet ska den efterlevande maken "sitta i orubbat bo". Betyder det att far har haft fri äganderätt och kan ändra på det som de tidigare skrivit tillsammans? Far har nu avlidit. Kan jag klandra ett tilläggstestamente? Tacksam för svar.
Veronica Eriksson |Hej, och tack för din fråga.Ett inbördes testamente brukar beskrivas som ett testamente som två makar gör gemensamt, ofta för att se till att den efterlevande maken får förfoga över den avlidne makens egendom till sin egen död. Begreppet orubbat bo syftar just till denna situation. Behovet av sådana inbördes testamenten minskade dock kraftigt när nuvarande regler om efterlevande makes arv infördes, idag ärver t.ex. den efterlevande maken med fri förfoganderätt. Att ärva med fri förfoganderätt innebär en rätt för den efterlevande maken att förfoga fritt över alla hemmets tillgångar t.ex. köpa, sälja, förbruka egendom etc. Bröstarvingarna får sedan ärva det som är kvar när den efterlevande dör (genom efterarv). Förfoganderätten för den efterlevande maken är dock inte att jämställa med en absolut äganderätt i den meningen att den efterlevande maken normalt inte får förfoga över arvet, (halva boet) genom att testamentera bort det. Detta medför att den fria förfoganderätten inte ger din far rätt att testamentera bort arvet efter din mor. (3 kap. 2§ st. 1 ÄB)Ett inbördes testamente utgör i realiteten två testamenten som är skrivna på ett papper. Var och en av makarna är alltså berättigad att återkalla eller ändra sitt eget testamente. Din far har rätt att bestämma hur den andel han förordnar över ska fördelas inom arvslagens ramar, men inte över den avlidne makens andel. Efterarvet som består i den andel av din fars egendom som utgörs av arv efter din mor ska alltså fördelas enligt det ursprungliga testamentet. Tilläggstestamentet rör egendom som din far inte ärvt av din mor. Denna del kan din far testamentera som han själv önskar så länge testamentet respekterar reglerna om laglotten som garanterar bröstarvingar hälften av sin lagliga arvslott. (7 kap 1§ ÄB)Om du själv vill titta närmare på nämnda lagrum se (https://lagen.nu/1958:637) för ÄBHoppas att jag kunde svara tillfredsställande på din frågaMVH/ Veronica Eriksson