Är testamentet gällande?

2016-03-13 i Testamente
FRÅGA |Hej!Min pappa avled för 1 vecka sedan. Han hade skrivit testamente påskrivet av honom och mamma och två oberoende grannar. (Mamma och pappa har varit sambos i 48 år). Testamentet säger att mamma ska ha all egendom efter pappa och den dag mamma avlider så får jag och brorsan dela. Nu har min bror anlitat advokat för han tycker att testamentet inte gäller, det är otydligt tycker han. Boupptecknaren vill att han ska skriva på det och ge tillbaka men han vill inte förrän hans advokat har tittat. Kan han ta ifrån mamma allt? gäller inte testamentet?Detta är viktigt så jag vet om jag ska behöva anlita en advokat.
Isabel Ekström |Hej, tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga. Frågor om arv och testamente regleras i Ärvdabalken (ÄB). För att ett testamente skall vara giltigt krävs det att testamentet undertecknats av testator (dvs. din pappa) i samtidig närvaro av två ojäviga vittnen, se 10:1 ÄB. Eftersom din mamma var sambo med testatorn är hon obehörig som testamentsvittne, då hon anses jävig, detta framgår av 10:4 första stycket ÄB. Ett testamente som har upprättats med ett obehörigt vittne är ogiltigt, se 13:1 ÄB. Eftersom det inte framgår i din fråga huruvida din mamma har skrivit på testamentet i egenskap av vittne eller inte kan jag inte ge något svar på hur hennes underskrift påverkar testamentets giltighet. Detta bör du alltså undersöka. Observera dock att ett testamente automatiskt inte blir ogiltigt - utan någon måste väcka s.k "klandertalan" vid domstol inom sex månader från att man blivit delgiven testamentet för att ogiltighet överhuvudtaget skall akutaliseras, detta framgår av 14:5 första stycket ÄB. Om bevittningen aldrig ifrågasätts eller om arvingar och testamentstagare är överens om att testamentet ändå ska gälla händer alltså ingenting. Om din mamma däremot inte har skrivit på testamentet i egenskap av vittne utan att de två oberoende grannarna är de personer som faktiskt har bevittnat upprättandet av testamentet finns det inget som tyder på att testamentet är ogiltigt i sig. Oavsett vad ett testamente säger har dock bröstarvingar (dvs. barn) till avliden alltid rätt till sin laglott, detta framgår av 7:1 ÄB. Man kan alltså aldrig göra sina bröstarvingar helt arvlösa. Laglotten är lika med hälften av arvslotten. (Eftersom du och din bror är två bröstarvingar är er vardera arvslott ½ av er pappas kvarlåtenskap. Er vardera laglott är alltså ¼ av er pappas kvarlåtenskapen.) Det innebär att din bror kan kräva att få ¼ av de tillgångar som er mamma har fått genom testamentet. Vad din bror kan göra är alltså att "påkalla jämkning av testamentet" genom meddela er mamma (och ev. boutredningsman) att han begär att få sin laglott, detta framgår av 7:3 ÄB. Du kan givetvis också framställa ett sådant här anspråk mot er mamma eftersom du som bröstarvinge också har rätt till din laglott om du vill det. Sammanfattningsvis – Du bör först undersöka om din mamma har undertecknat testamentet i egenskap av vittne eller inte. Er mamma var nämligen obehörig att bevittna er pappas testamente då de var sambos när testamentet upprättades. Om hon har agerat testamentsvittne kan testamentet bli ogiltigförklarat under förutsättning att någon väcker klandertalan i domstol avseende testamentet.Även om testamentet är giltigt i sig har din bror (och du) i egenskap av bröstarvinge rätt att få sin laglott efter er pappa. Laglotten är hälften av arvslotten. Genom att begära ut sin laglott kan din bror alltså max "ta ifrån" er mamma ¼ av de tillgångar som hon har fått genom testamentet efter er pappa. Om du känner att du behöver mer rådgivning i dessa frågor bör du kontakta en jurist. Du kan boka tid för juridisk rådgivning med Lawlines samarbetspartners ”Familjens jurist” här. Om du har ytterligare fundering, kommentar eller synpunkt får du gärna lämna en kommentar i kommentarsfältet nedan. Lycka till.

Arv till sambo genom testamente

2016-03-12 i Testamente
FRÅGA |Hej! Har två frågor.1. Idag lever jag med min sambo och våran son, 1,5 år. Vi äger ett radhus tillsammans. Vi har två bilar, vi äger en var. Vi har gemensam ekonomi, så vi har sparpengar som vi båda äger på olika konton på bådas banker. Jag undrar vad som skulle hända om t.ex jag avled? Jag vet att våran son skulle ärva mina tillgångar. Men kan man på något sätt skriva ett testamente så att kvarlevande förälder får mer pengar så att dom kan få en bättre livssituation?2. Om både jag och mitt barn skulle avlida och min sambo blir ensam kvar, vad händer då med mina tillgångar? Ärver mina föräldrar mig då? Vi vill nämligen att om en av oss skulle bli helt själv kvar att den personen ska ärva allt från den andra? Går detta med ett testamente? Det är ändå våra gemensamma pengar och egendom och vi vill inte att några andra släktingar ska ärva det.Vi har inga planer på att gifta oss än, så ville bara kolla upp allternativ!Mvh
Wilhelm Stenvall |Hej!Tack för att Du vänder dig till Lawline med din fråga!I det följande delar jag upp svaret separat utefter dina frågor.1. Precis som Du säger är det i första hand dina barn som ärver dig om du avlider, detta eftersom barn är de närmsta arvingarna och Du och din sambo inte är gifta (se 2 kap. 1 § och 3 kap. 1 § ärvdabalken). Du har dock möjlighet att testamentera hälften av dina tillgångar till någon annan än dina barn. Barns laglott, dvs det de enligt lag har rätt att få ut, är hälften av föräldrars tillgångar (7 kap. 1 § ärvdabalken). Du kan alltså som högst testamentera hälften av dina tillgångar till din sambo (eller någon annan om Du skulle vilja det). Resterande hälft tillfaller er son. 2. Om både Du och din son skulle dö blir det mycket riktigt dina föräldrar som träder in som arvingar (såvida inte er son skulle ha några barn vilket inte verkar vara aktuellt enligt informationen i frågan), 2 kap. 2 § ärvdabalken. Detta kan emellertid Du och din sambo ändra på genom att Du testamenterar dina tillgångar till din sambo. Ni kan alltså genom testamente se till att alla era tillgångar tillfaller den andre sambon om Du och din son skulle avlida. Hoppas att Du har fått svar på din fråga!Vänliga hälsningar,

Testamente mellan makar

2016-03-07 i Testamente
FRÅGA |Hej!Vi hade en advokat som skrev vårt testamente som sambor. Vi är nöjda med utformningen.Nu är vi gifta; behöver vi ändar lydelsen "min sambo" till "min fru" /"min man" ?Eller gäller det ändå?
You Jung Lee Törnqvist |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.Samboförhållandet regleras i sambolagen (SamboL) medan äktenskapsförhållandet regleras i äktenskapsbalken (ÄktB). Frågor om arv och testamente regleras i ärvdabalken (ÄB). Anledning till att det är viktigt att ha ett testamente i ett samboförhållande är eftersom sambor ärver inte efter varandra. Om en sambo dör så har den efterlevande sambon rätt att begära bodelning och skall då få ut minst två gånger prisbasbelopp som sin andel i samboegendomen, 8 § och 18 § SamboL. Efter bodelningen den avlidne makens andel (kvarlåtenskap) delas ut till arvingarna enligt arvsordningen i ÄB, där sambo inte är nämnd som arvinge. Således krävs det ett testamente till den efterlevande sambons förmån för att denne skall kunna få kvarlåtenskapen. Till skillnad från sambor ärver makar efter varandra enligt lag. Därför är ett testamente mellan makarna inte nödvändigt. Vid den ena makes dödsfall görs först en bodelning enligt 9 kap. ÄktB och sedan ett arvskifte enligt ÄB. Enligt ÄB:s arvsordning är den efterlevande maken först i denna ordning och således ärver allt, förutsatt att det inte finns några sälkullsbarn, 3 kap. 1 § ÄB.Däremot finns det inget hinder mot att ett inbördes testamente upprättas mellan makar om det så önskas. Ett sådant testamente kan vara intressant om det t.ex. vill regleras att den efterlevande maken skall ärva med full äganderätt (utgångspunkten i lag är arv med fri förfoganderätt). Testamente kan också skrivas till förmån för andra personer än makarna. Notera dock en regel till skydd för den efterlevande maken som ger denne alltid rätt att ärva minst fyra gånger prisbasbelopp ur kvarlåtenskapen, 3 kap. 1 § ÄB. Egendom som motsvara detta belopp kan således inte testamenteras bort av den andra maken. I er situation är testamentet kanske inte längre nödvändigt nu när ni är gifta. Om ni fortfarande känner att ni vill ha ett testamente så skall benämningarna uppdateras till “man” och “fru”. Ändringen kan göras genom att skriva ett helt nytt testamente eller göra ett tillägg i det gamla testamentet. Samma formkrav gäller för båda dessa alternativ d.v.s. ändringen skall vara i skrift, undertecknas av testamentsgivaren/-givarna och bevittnas av två vittnen, 10 kap. 1 § ÄB.Med vänlig hälsning,

Testamente och bröstarvingar

2016-03-03 i Testamente
FRÅGA |Min mamma har avlidit. Vi är två bröstarvingar. Den enda förmögenhet hon har är en bostadsrätt. Hon har skrivit i ett testamente att hennes sambo ärver allt hon äger. Gäller det? Och även skrivit att hon ger bort halva lägenheten till sin sambo och att hon äger halva. I ett gåvobrev. Vad gäller?
Jonatan Sundqvist |Hej, och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Förutsatt att testamentet är upprättat i enlighet med formkraven i 10 kap. ärvdabalken (här) är det giltigt. En bröstarvinge har dock enligt 7 kap. 3 § ärvdabalken (här) rätt att påkalla jämkning av testamente för att få ut sin laglott. Laglotten utgörs av halva arvslotten.Eftersom ni är två bröstarvingar utgörs er arvslott av halva kvarlåtenskapen var. Genom att påkalla jämkning av testamente kan ni alltså erhålla en fjärdedel var ur kvarlåtenskapen. Rätten att påkalla jämkning av testamente går dock förlorad om bröstarvingen inte meddelar testamentstagaren om sitt anspråk inom sex månader från att bröstarvingen ifråga tog del av testamentet. Om någon av er vill påkalla jämkning av testamentet, måste det alltså göras inom sex månader.Bröstarvingar har däremot ingen rätt att påkalla jämkning av gåvobrev som utfärdats medan arvlåtaren ännu var i livet. Ni har således ingen möjlighet att påverka gåvobrevets utfall.Jag hoppas att du fick svar på dina frågor.Med vänlig hälsning,

Undanhållande av testamente

2016-03-12 i Testamente
FRÅGA |Hej. Min morfar gick nyligen bort och han skrev ett testamente. Jag är hans barnbarn och jag undrar om jag har rätt att kunna få se testamentet eftersom min mamma vägrar att öppna det. Jag tycket att situationen känns märklig och jag vill veta vad som ståri testamentet. Finns det något som stoppar mig eller kan jag se det? Jag är över 18 också så jag tycker att jag borde ha rättigheten att få läsa hans testamente
Matilda Bona |Hej och tack för din fråga!Ett testamente är en värdefull handling. Skriver man ett testamente skall man helst se till att förvara det säkert hos en tredje part för att det inte skall kunna förläggas, glömmas eller gömmas undan. Kommer testamentet bort så kommer arvsfördelningen efter testatorn(den som skrivit testamentet) bli helt annat än testatorns vilja. Ett råd är att förvara testamente hos en advokatbyrå eller liknande. I ditt fall är ju detta för sent, men din situation visar på vissa av de risker som kan uppstå när man inte hanterar sitt testamente på säkert vis. Din mamma har en skyldighet att visa upp testamentet. Det är inte hennes beslut att öppna eller inte, testamentet utgör din morfars sista vilja i livet vilket skall respekteras. Man ser allvarligt på när folk undanhåller ett testamente och i 15 kap 4 § i Ärvdabalken har man skapat en skyddsregel för testatorn. Undanhåller din mamma sin pappas testamente kan hon själv riskera att bli utan sitt arv och testamente. Det finns en risk att man kan bedöma din mamma agerande så som brottslig om hon fortsätter undanhålla testamente. Det finns ett rättsfall från tingsrätten där en person dömdes för att ha undanhållit ett testamente till ”Undertryckande av urkund” enligt 14 kap 4 § i brottsbalken. I det fallet bedömde man testamentet utgöra en urkund, vilket enkelt kan förklaras som ett slags dokument som bevisar något. Jag hoppas detta gav dig svar på dina frågor! Med Vänlig Hälsning

Vidimering av testamente

2016-03-08 i Testamente
FRÅGA |Får min sons testamente vidimeras av sina svågrar/svägerskor?
Ophelia Wigström |Hej och tack för att du har valt att vända dig till Lawline med din fråga!Enligt Ärvdabalken 10 kap. 4§ får testamentsvittnen ej vara under 15 år, make eller sambo, syskon som står i direkt upp- eller nedstigande led eller i svågerlag. Ej heller ledamot i styrelsen för bolag, förening, trossamfund eller stiftelse får bevittna testamente för den juridiska person som hen företräder. Testamentsexekutor kan vara vittne. Om någon av de här personerna bevittnar ett testamente anses de vara jäviga vid en prövning av testamentets giltighet. Dock, så gäller regeln angående svågerlag endast i direkt upp- eller nedstigande led vilket innebär att att svågrar/ svägerskor är tillåtna vittnen att använda sig av vid vidimeringen av din sons testamente. Hoppas att du har fått svar på din fråga, Med vänlig hälsning

Fråga om testamentering av fast egendom så som enskild egendom

2016-03-05 i Testamente
FRÅGA |Jag är änka och tänkte skriva testamente. Har två gifta döttrar med familjer. Arvet består av fastighet till ett högt värde. Jag vill att döttrarna ensamma ärver. Kan jag i testamentet t ex säga att fastigheten om de behåller den ska brukas lika eller, om de är överens om att sälja den, att fastigheten ska säljas på öppna marknaden. Vill någon av dem köpa fastigheten betalar vederbörande då marknadspris och arvet fördelas i laga ordning.Är det möjligt att formulera det så i ett testamente.
Niclas Lindblom |Hej och tack för att du väljer att vända dig till Lawline med din juridiska frågeställning! Arvsrättsliga frågeställningar besvaras främst genom Ärvdabalken (ÄrvB). Syftet med ett testamente är att detta skall utformas och uppfyllas i enlighet med testators slutliga vilja. Att du kan testera fastigheten till dina döttrar att gälla precis så som du önskar ovan formuleras enklast genom att du använder en formulering där det framgår att hälften av fastigheten ska innehas av dem båda respektive så som enskild egendom, jfr ÄrvB 11:1. Som enskild egendom kommer egendomen inte att räknas in i deras respektive giftorättsgods vid en eventuell skilsmässa. Vad gäller försäljningsvillkoret så kan detta vara svårare att formulera. Dels för att liknande villkor kan komma att vara ogiltigt i relation till fastighetsägaren (dina döttrar) vid ett senare tillfälle. Här gäller dock Lag (1904:48 s.1) om samäganderätt, vars 6 § i ett sådant fall skulle ge dina respektive döttrar en möjlighet att uppnå i stort samma verkan. Behöver du hjälp att formulera ett testamente med den efterfrågade utformningen rekommenderar jag att du kontaktar en av våra jurister för upprättande av ett sådant. Detta görs snabbt och enkelt genom http://lawline.se/boka alt klicka på knappen till höger. Med vänlig hälsning,

Vittne till testamente

2016-03-01 i Testamente
FRÅGA |Om min mormor har undertecknat ett testamente (som vittne) som gör att jag får ärva. Är det ogiltigt?
Maria Pettersson |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline!Reglerna kring vilka vittnen som är godkända eller inte rör förhållandet mellan vittnet och testatorn. Det har alltså ingen betydelse vilken relation vittnet har till testamentstagaren (dig). Frågan är alltså om din mormor är ett godkänt vittne i förhållande till den som är testator. Bestämmelserna om detta hittar du i 10 kap. 4 § Ärvdabalken. Exempelvis får ett godkänt vittne inte vara under 15 år, lida av en psykisk störning eller vara make/sambo med den som skriver testamentet. Hoppas att du fick svar på din fråga!