Upprättande av testamente med icke behöriga vittnen

2016-03-31 i Testamente
FRÅGA |Hej jag undrar om det är juridiskt riktigt att testamente kan upprättas av personen som vill ha sitt testamente på ett visst sätt, att detta upprättas tillsammans med personer som är de största förmånstagarna?Kan ett bouppteckningsmöte ske när en av testamentpersonerna inte fått kallelse eller testament kopia?Vänligen
Johan Håkansson |Hej,Tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!Enligt 10 kap 1 § Ärvdabalken (ÄB) sägs det att ett testamente är giltigt om det är upprättat skriftligt, underskrivet av testatorn samt att där finns två vittnen närvarande. Vilka som får och inte får vara vittnen beskrivs i 10 kap 4 § ÄB. Här nämns bl.a. att personer som är arvingar, testamentstagare eller närstående till någon av dessa två nämnda, inte får vara vittnen! Personerna som vittnar får helt enkelt inte vara inblandade i testamentet för att testamentet ska vara giltigt! Ovan nämnt är huvudregeln och det finns undantag, men med din information skulle jag inte se att något undantag är tillämpligt. Undantaget finns beskrivet i 10 kap 3 § ÄB och benämner nödtestamente. Det går att upprätta om testatorn befinner sig i livsfara, och då kan ett holografiskt testamente upprättas och då finns inga krav på vittnen! - Men som sagt, i ditt fall kan jag inte se någon antydan på att ett nödtestamente skulle vara tillämpbart och således är testamentet ogiltigt om de personer som har varit vittnen även är testamentstagare! Slutsats: Är vittnena således även testamentstagare kan den del av testamentet som avser deras del vara ogiltigt. Gällande bouppteckningsmötet - Vilka som ska kallas till en bouppteckning anges i 20 kap 2 § ÄB. De som ska kallas är samtliga dödsbodelägare, dvs. sådana personer som ska ärva något enligt testamente eller laglott. Make eller sambo ska dock alltid kallas, dock inte några andra släktingar. En dödsbodelägare måste inte närvara vid bouppteckningen, men ifall så inte sker måste man bifoga kallelsebevis för att visa att delägaren blivit kallad enligt 20 kap 3 § ÄB. En sådan kallelse måste skickat till samtliga dödsbodelägare i god tid enligt 20 kap 2 § ÄB. Dock krävs kallelsebevis endast i de fall som någon kallad inte varit närvarande, vare sig personligen eller genom ställföreträdare eller ombud, vilket skatteverket uttrycker på sin hemsida. - I ditt fall krävs således ett kallelsebevis eftersom en testamentstagare inte har varit närvarande vid bouppteckningen, men det är alltså fullt möjligt att ett bouppteckningsmöte sker utan att en av testamentspersonerna är där! Jag hoppas att du har fått svar på din fråga och behöver du hjälp med att driva ärendet vidare är du varmt välkommen att kontakta oss på tfn: 08-533 300 04 (Öppettider: Måndag till onsdag kl. 10:00-16:00) eller maila oss på info@lawline.se.Jag önskar dig en fortsatt trevlig dag och ett stort lycka till med ditt ärende,Mvh,

Om testamentsvittne

2016-03-31 i Testamente
FRÅGA |Jag vill upprätta ett testamente där min brors barn ska ärva mina tillgångar vid min död. Min fråga är: Kan min svägerska, dvs min brors hustru vara testamentsvittne om jag väljer att testamentera mina tillgångar till min brors och hans hustrus gemensamma barn, dvs mina syskonbarn?
Amani Ali |Hej och tack för din fråga!Frågor rörande testamente finns reglerade i ärvdabalken. I 10 kap. 1 § ärvdabalken anges att ett testamente måste upprättas skriftligt och undertecknas av två vittnen. Vidare anges det i 4 § samma kapitel vilka personer som inte får lov att vara testamentsvittne. Bland annat anges det att den som är svåger eller svägerska till testatorn inte får vittna. En person får heller inte bevittna ett testamente som står skrivet till honom eller henne själv, make eller sambo, ett syskon eller någon som står i rakt upp- och nedstigande led (dvs barn eller föräldrar). Detta innebär att din svägerska tyvärr inte kan vara testamentsvittne till ett testamente som står skrivet till hennes barn.Lycka till!Med vänlig hälsning,

Psykisk störning vid upprättande av testamente

2016-03-30 i Testamente
FRÅGA |Kan en beroendesjuk skriva testamente?
Zorba Hållsten |Hej,Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Utgångspunkten i 9 kap. 1 § ärvdabalken (ÄB) är att den som har fyllt 18 år får upprätta ett testamente. För att ett testamente ska vara giltigt måste det upprättas skriftligen med två vittnen närvarande, dessa två vittnen måste samtidigt närvara när testatorn (den som upprättar testamentet) skriver under testamentet, 10 kap. 1 § ÄB. Ett testamente kan dock klandras enligt 13 kap. 2 § ÄB om det har upprättats under påverkan av en psykisk störning. För att testamentet ska ogiltigförklaras ska den psykiska störningen ha påverkat innehållet - testamentet är giltigt om det ger uttryck för vad som skulle ha varit testatorns vilja även om den psykiska störningen inte förelåg. Det förhållandet att en person lider av en psykisk störning av så allvarligt slag att den personen vanligtvis inte kan företa några rättshandlingar av betydelse, utesluter inte att denna person under vissa tillfällen blir så pass mycket bättre från sin sjukdom att han eller hon vid ett sådant tillfälle kan upprätta ett giltigt testamente. Den som klandrar ett testamentet med denna grund måste bevisa att det föreligger ett orsakssamband mellan den psykiska störningen och testamentets innehåll. Huruvida en beroendesjuk kan upprätta ett giltigt testamente beror således på sjukdomens art och om personen i fråga är medveten om sin handling i så pass hög grad att han/hon förstår vad han/hon gör för något när testamentet upprättas. En bedömning måste alltså göras i det enskilda fallet med alla omständigheter beaktade. Om du önskar vidare utredning i ditt ärende föreslår jag att du kontaktar oss på antingen e-mail: info@lawline.se eller på telefon: 08-533 300 04, öppettider: mån-ons kl. 10.00−16.00.Hoppas du har fått svar på din fråga!Med vänliga hälsningar,

Hur man skriver testamente

2016-03-27 i Testamente
FRÅGA |Måste ett testamente skrivas av jurist? Jag har en moster utan man eller barn, som vill skriva testamente där hon önskar att endast två syskonbarn ska ärva henne vid hennes bortgång. Måste ett testamente vara skrivet på ett specifikt sätt? Något annat man bör tänka på om man knåpar ihop ett testamente själv?
Cornelia Najafi |Hej,Tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga! Det är inte en jurist som måste skriva ett testamente utan din moster kan göra det själv. Det finns dock ett visst antal formkrav som måste vara uppfyllda för att testamentet ska anses vara giltigt. Innan jag börjar att svara ytterligare och förklara formkraven vill jag tipsa dig om att ni kan vända er till en tjänst vi har här på Lawline där ni kan få hjälp med att skriva testamentet så att allt går korrekt till. Klicka här för mer information om det. För att ett testamente ska vara giltigt krävs det som sagt vissa saker som följer av 10 kap. 1 § i Ärvdabalken;1) Testamentet måste vara skriftligt och klart ge uttryck för testatorns (din mosters) yttersta vilja om hur hennes kvarlåtenskap ska fördelas.2) Handlingen måste vara underskriven av din moster. 3) Det måste även finnas två vittnen som samtidigt närvarar när din moster skriver under testamentet eller om det inte är möjligt så måste de bekräfta din mosters underskrift. I så fall krävs det även att vittnena samtidigt närvarar. Testamentet behöver inte vara formulerat på något särskilt sätt och det krävs inte ens att det uttryckligen står att handlingen är ett testamente. Det enda som ni bör tänka på är att det tydligt ska framgå att det som står i testamentet är din mosters yttersta vilja beträffande fördelningen av hennes kvarlåtenskap.Hoppas du har fått svar på din fråga annars är du varmt välkommen att återkomma till oss när som helst! Mvh,

Testamentera till barn i första hand och sedan till barnbarn

2016-03-31 i Testamente
FRÅGA |Hej jag har skrivit ett testamente att mitt enda barn ska ärva som enskild egendom. MEN kan jag tillägga att när mitt barn avlider så ska hennes barn (mitt barnbarn) ärva den delen och inte maken?
Zorba Hållsten |Hej,Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!När ditt barn avlider så kommer förmodligen en bodelning ske mellan ditt barn och hennes make av det gemensamma giftorättsgodset som makarna har. Eftersom ditt barn kommer att ärva egendom från dig som enskild egendom så kommer den egendomen inte att ingå i en bodelning som görs då ditt barn avlider, se 7 kap. 2 § 1 st. 4p. äktenskapsbalken (ÄktB). Men denna enskilda egendom kommer att ingå i ditt barns kvarlåtenskap och denna kvarlåtenskap kommer ditt barns make att få med fri förfoganderätt, 3 kap. 1 och 2 §§ ÄktB. Detta innebär att ditt barns make inte genom testamente kan bestämma över den egendomen han har fått med fri förfoganderätt, men han kan förbruka kapital, avyttra och ge bort egendom han innehar med fri förfoganderätt. Ditt barnbarn kommer då att få rätt till efterarv som uppgår till en kvotdel av ditt barns efterlevande makes hela förmögenhetsmassa. Kvotdelen motsvarar det ursprungliga arvets andel av den efterlevande makens totala förmögenhetsmassa vid den första makens död. När den efterlevande maken sedermera dör så kommer ditt barnbarn då att få ut sin kvotdel ur förmögenhetsmassan. Jag råder dig dock att trots detta skriva in i ditt testamentet att du önskar att ditt barnbarn ska ärva egendomen efter ditt barn, detta eftersom ett testamente alltid ska tolkas utifrån testatorns (den avlidne) vilja. Det finns därför inget negativt genom att du gör på detta sätt. Du bör även råda ditt barn att upprätta ett eget testamente där hon testamenterar den avsedda egendomen till hennes barn (ditt barnbarn). Du bör också vara medveten om att ditt barns efterlevande make alltid har rätt att erhålla ett belopp som motsvarar fyra gånger prisbasbeloppet (år 2016: 4 x 44 300 = 177200) ur ditt barns kvarlåtenskap med full äganderätt, 3 kap. 1 § 2 st. ÄB. Detta innebär att ditt barns make kan få den egendom som du testamenterat till ditt barn med full äganderätt, dvs. då finns det inga hinder mot att testamentera bort egendomen till någon annan. Hoppas detta har varit svar på din fråga! Om du önskar vidare rådgivning så kan du kontakta Familjens Jurist som vi har ett samarbete med, här. Med vänliga hälsningar,

Innebörden av testamente: fri förfoganderätt

2016-03-30 i Testamente
FRÅGA |Jag och min sambo har tre gemensamma barn, inga särkullsbarn. Om vi testamenterar till varandra med fri förfoganderätt samt att arvet testamenteras som enskild egendom. Vad innebär det för framtiden om den överlevande partnern träffar en ny och gifter sig? Har vi då skyddat arvet för våra barn?
Hasan Erdogan |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!När en make i ett äktenskap dör leder detta till att en bodelning görs, främst för att klargöra makarnas ägandeförhållanden. När detta är klart görs en fördelning av den egendom som är makarnas gemensamma. Vad som tillfaller den ena maken är sedan dennes andel med hänsyn till ägandeförhållandena vid den döde makens dödsfall (det behöver nödvändigtvis inte vara 50% som tillfaller båda makarna). Observera att enskilda egendom inte ingår i bodelningen. Efter att fördelningen har gjorts kommer den döde maken, eller rättare sagt dödsboet (som uppstår när en fysisk person avlider), att inneha dennes del av den gemensamma egendomen/tillgången. Det är denna del som senare genom arv tillfaller makens barn (om sådana finns).När makar upprättat ett testamente med fri förfoganderätt innebär det att den överlevande maken tar över den döde makens egendom. Den överlevande får senare fritt använda denna egendom så som maken själv vill. Detta görs tills den överlevande maken slutligen själv dör.I detta avseende finns det något som är särskilt viktigt att beakta. Med anledning av att ett testamente har upprättats och testamentet ger den överlevande maken rätt att fritt förfoga över den döde makens kvarlåtenskap, innebär detta endast att den överlevande maken får bruka/ta del av egendomen. Med anledning av testamentet får den överlevande maken inte testamentera bort denna kvarlåtenskap till någon annan som leder till att era barn förlorar deras arvsrätt pga. testamentet. En annan form av testamente som skulle kunna leda till att den överlevande maken får/kan testamentera bort egendomen är om testamentet mellan makarna skulle ge rätt till "full äganderätt". Det finns alltså en skillnad mellan "fri förfoganderätt", som ger den överlevande maken rätt att endast åtnjuta sig kvarlåtenskapen, och "full äganderätt", som ger den överlevande maken en obegränsad rätt att göra vad som helst med kvarlåtenskapen.Som svar på din fråga, den överlevande maken kommer inte att kunna testamentera bort kvarlåtenskapen. Arvsfördelningen ska antingen göras enligt testamentet eller i andra hand enligt lagens regler.Hoppas detta har gett ett svar på din fråga! Vid oklarheter eller följdfrågor är du välkommen att höra av dig åter!

Testamentera med förbehåll om enskild egendom

2016-03-29 i Testamente
FRÅGA |Hur stor del av arvet kan man skriva i ett testamente ska vara arvtagarens enskild egendom?Om ens barn är gift utan äktenskapsförord kan man då skriva i ett testamente att hela arvslotten ett barn ärver ska vara barnet enskilda egendom så att barnets maka/make inte får rätt till någon del av arvet?
Bartu Bugdayli |Hej och tack för din fråga. Enligt 7 kap. 2 § äktenskapsbalken (1987:230) ska en makes egendom anses vara enskild egendom bl.a. då denna har ärvt egendomen med förbehåll i testamente om att egendom ska vara mottagarens enskilda. En makes enskilda egendom ska inte ingå i t.ex. en bodelning efter äktenskapsskillnad. Det finns ingen begränsning i hur stor del av den egendom man testamenterar får vara enskild egendom. Du kan således ange i testamentet att ditt barn ska ärva hela kvarlåtenskapen med förbehåll om enskild egendom. Hoppas att svaret var till din hjälp. Har du fler frågor är du välkommen att ställa en ny till Lawline.Hälsningar,

Makes rätt till fyra prisbasbelopp vid bodelning

2016-03-25 i Testamente
FRÅGA |Jag är gift och min man och jag har äktenskapsförord sedan äktenskapets början. Jag önskar nu att testamentera allt till min dotter från tidigare äktenskap, är det möjligt? Har min make anspråk på någon arv oavsett ett testament?
Katarina Andersson |Hej! Tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga. Som grundprincip har alla rätt att disponera sina tillgångar som man vill, det vill säga även bestämma vem som ska få ta del av arvet man lämnar efter sig. Emellertid finns två betydelsefulla inskränkningar som hindrar dig att testamentera hur du vill. Den ena inskränkningen handlar om barnens rätt till laglott (hälften av arvet) och den andra rör makes rätt till att utfå minst fyra prisbasbelopp (ca 180 000 kr), 3 kap.1 § ärvdabalken. Detta innebär att du kan vara förhindrad att låta hela din förmögenhet tillfalla dottern. I de fyra prisbasbeloppen inkluderas det maken fått genom bodelningen (som ska genomföras efter äktenskapsskillnad och efter ena makens död) och vad denne har som enskild egendom. Om du skriver i ett testamente att allt ska tillfalla din dotter, kommer denna vilja realiseras efter att maken fått egendom till ett värde av minst fyra prisbasbelopp. Hoppas du känner att du fick svar på din fråga!Vänliga hälsningar,