Återkallande av testamente

2014-05-09 i Testamente
FRÅGA |Hej! Ifall det finns två testamenten och i det senare så är det samma innehåll(alltså samma testamentstagare) men ett nytt nyare datum, det senare bli klandrat går det automatiskt tillbaka till det första testamentet då? Det senare visar bara på att det är den avlides fortsatta vilja som gäller från det första testamentet som skrevs för mer än 25 år sedan, det senare testamentet är mer ett tillägg och de vittnena vittnade på olika platser men samma dag (kanske därav klandret).
Simon Adolfsson |Hej och tack för din fråga!Generellt sett anses ett nytt testamente återkalla, göra det ogiltigt, ett gammalt testamente. Detta är dock inte absolut, eftersom att återkallande av testamenten kan ske formlöst. Testatorn vilja att återkalla ett tidigare testamente ska kunna utläsas otvetydigt. I detta fall verkar det nya (ogiltiga) testamentet upprepa det som tidigare varit stadgat och gjort vissa tillägg. Eftersom att det nya testamentet, trots att det är ogiltigt, inte kan sägas ge en bild av att det tidigare testamentet i sin helhet skulle återkallas, bör det gamla testamentet alltjämt vara gällande utan dess tillägg, jfr 10:5 ÄB samt NJA 1948 s. 214.Ärvdabalken (ÄB) hittar du här: https://lagen.nu/1958:637Hoppas jag svarade på din fråga.Vänliga hälsningar,

Är kopia av testamente gällande?

2014-05-03 i Testamente
FRÅGA |Min mors sambo har nyss avlidit, och nu har vi upptäckt att originalet på testamentet är borta. Det finns dock en kopia som är stämplad och signerad att det är en kopia från orginalet, gäller denna kopia? Skall även nämnas att dottern till min mors sambo förlorar väldigt mycket om kopian gäller.
Mattias Liljebäck |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline!För att ett giltigt testamente ska föreligga krävs som huvudregel att testamentet har upprättats skriftligen med två vittnen enligt 10 kapitlet 1§ ärvdabalken (ÄB). Utgångspunkten är att det krävs en originalhandling för att kravet på skriftlighet ska vara uppfyllt. Dock kan en kopia av ett testamente vara giltigt om originalhandlingen har uppfyllt formkraven och det inte finns skäl att anta att kopians innehåll inte skulle överensstämma med originalet. Enligt tidigare domstolsavgöranden har exempelvis en fotokopia av ett testamente godtagits eftersom det inte ansågs finnas anledning till misstanke om att kopian inte skulle överensstämma med originalet.När originalhandlingen inte kan hittas och det endast finns en kopia av testamentet så kan det bli problematiskt att avgöra om testamentet ska anses vara återkallat och därmed inte längre gällande enligt 10 kap 5§ ÄB. Om det inte är säkert ifall testatorn (personen som upprättade testamentet) avsiktligen har förstört testamentet eller på ett annat otvetydigt sätt återkallat testamentet så är det testamentstagaren som måste bevisa att testamentet inte har återkallats. Vid bedömningen om testamentet ska anses vara återkallat tas bland annat hänsyn till om testatorn har gett uttryck för en vilja att återkalla testamentet. Framstår det som övervägande sannolikt att kopian fortfarande utgör testatorns yttersta vilja så borde den kunna godtas. I det aktuella fallet finns en stämpel och underskrift (jag utgår ifrån att det är testatorns underskrift och stämpel) på att handlingen är en kopia från originalet. Förutsatt att det inte finns några omständigheter som ger anledning att tro att kopian inte ger uttryck för testatorns yttersta vilja borde testamentet enligt mig vara att anse som gällande. Hoppas detta var svar på din fråga!Bestämmelserna i ärvdabalken hittar du härVänligen,

Bröstarvinges rätt till arv

2014-04-30 i Testamente
FRÅGA |Min pappa är drabbad av en hjärntumör och har troligen inte lång tid kvar. Nu är han helt personlighetsförändrad och har meddelat att han ska gifta sig med sin sambo inom kort. Hon kommer dra stor ekonomisk nytta av detta då hon inte har några tillgångar alls och han har en hel del. Jag vet att jag som bröstarvinge kan åberopa att eventuellt testamente är ogiltigt om det skrevs efter diagnosen. Men gäller samma sak för äktenskap? Dvs gör det någon skillnad om han ändrat i testamentet samt gift sig, eller endast ändrat i testamentet och är ogift? Tacksam för svar!
Fredrik Wiggh |Din fråga rör arv, tillämplig lag är ärvdabalken, https://lagen.nu/1958:637.Som bröstarvinge har du alltid rätt att ärva, oavsett testamentes innehåll. Du och dina eventuella syskon har rätt till minst 50 % av arvet från din far. Om er pappa upprättar testamente till nackdel för er måste ni dock påkalla jämkning av testamentet och detta ska ske inom sex månader från det att du tagit del av testamentet (7 kap 3 § & 14 kap). Annars kan du förlora din rätt till arv. Det gör alltså ingen skillnad för dig om han ändrat i testamentet gift/ogift tillstånd.Vänligen,

Bröstarvingars rätt till arv, jämkning av testamente?

2014-04-28 i Testamente
FRÅGA |Hej Har tyvärr blivet osämja i familjen och min mamma ligger nu inför döden. Min mamma är nu sams med min syster och osams med både mig och min bror, vet redan nu att min mamma försöker göra oss båda arvslösa så min fråga är. Min mamma har skrivet testamente där allt ska gå till min syster har jag ändå rätt att kräva en del av mitt morsarv? Och i så fall hur kräver jag detta?
Fredrik Wiggh |Hej och tack för din fråga!Din fråga rör arv och bestämmelserna om detta regleras i ärvdabalken, https://lagen.nu/1958:637. Du och dina syskon är bröstarvingar till din mor. Det innebär att ni alla har rätt att ärva henne när hon går bort. Av ÄB 7:1 framgår att du och dina syskon har rätt att dela på minst hälften av din mors kvarlåtenskap (om ni är tre syskon innebär det att ni är berättigade minst cirka 16 % var av hela arvet). Om din mor upprättar ett testamente till nackdel för dig kan du påkalla jämkning av testamente enligt 7:3 för att få ut din del av arvet. Detta ska ske inom sex månader efter det att du fått ta del av testamentet (7:3 3 st --> 14 kap). Om du inte påkallar jämkning kommer testamentet att gälla och du kan då gå arvslös.Vänliga hälsningar,

Beslut om tillgångar gällande två makar med särkullbarn

2014-05-04 i Testamente
FRÅGA |Vi är ett gift par som har fem barn 3+2, men inga gemensamma. Då vi har delad ekonomi skulle vi vilja att barnen ärver oss - precis som om de vore våra gemensamma barn. Kan barnen - som nu alla är myndiga - skriva på ett avtal som reglerar detta? Tacksam för hjälp
Lars Bålman |Hej! Som bekant är det så, att om ni inte vidtar några åtgärder så kommer arvsfördelningen ske enligt arvsordningen enligt 2-3 kap. ärvdabalken (1958:637), ÄB. Det innebär att vid ena makens bortgång så kommer hans respektive hennes biologiska barn ärva direkt (såvida de inte frivilligt väntar med att ärva tills andre maken gått bort) eftersom de är särkullbarn. (Hade det inte varit fråga om särkullbarn så hade efterlevande maken ärvt egendomen och barnen hade fått vänta tills denne gått bort.) Medan en make är i livet så kan denne givetvis skänka bort sin egendom till vem som helst. Det blir fråga om ett vanligt avtal mellan givaren och mottagaren. Avtalet behöver inte vara skriftligt. Dock kan gåvor till bröstarvingar som inte är sedvanliga, räknas som förskott på arv. (För framtida utfästelser om gåva gäller att sådana inte är bindande för givaren, så länge inte en skriftlig urkund blivit överlämnad, 1 § lagen (1936:83) angående vissa utfästelser om gåva.)När det då gäller beslut om vad som ska hända med en makes egendom efter dennes bortgång så ska detta ske, om man inte föredrar ÄB:s fördelning, genom att maken skriver ett testamente. I testamentet går det utmärkt att skriva att fördelningen ska ske (enligt ÄB) som om barnen var gemensamma. Ett testamente går utmärkt att skrivas av två testatorer (de vars egendom beslutas om) tillsammans. Om testamente finns bestämmelser i 9-16 kap. ÄB. Centrala är 10 kap. 1-2 §§ ÄB, där det bland annat framgår att ett testamente ska upprättas skriftligen med två vittnen. Ett testamente kräver inte någon underskrift eller deltagande i övrigt av testamentstagaren/-tagarna. Dessa kan dock, när det väl är dags att agera enligt testamentet, välja att avstå från egendomen. Med andra ord kan man i slutändan inte tvinga någon att ta emot något. Värt att uppmärksamma är 3 kap. 1 § 2 st., där det finns en regel som ska skydda den efterlevande maken ekonomiskt. Där framgår att den efterlevande maken alltid har rätt till ett visst belopp om inte han eller hon har så stora tillgångar i övrigt. Slutligen ska tilläggas att det är viktigt att vara tydlig när ett testamente skrivs. När personen väl har gått bort kan inte denne, vilket ju annars är fallet, förklara vad som avsetts med en otydlig eller oklar formulering.

Testamentstolkning efter upplöst äktenskap

2014-05-03 i Testamente
FRÅGA |Hej! Vad gäller när det i ett testamente står att " min maka NN (namn o födelsedata) skall ärva all min kvarlåtenskap". De är skilda sedan flera år tillbaka och är alltså inte hans maka längre. Gäller fortfarande testamentet?
Mattias Liljebäck |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline! För att klarlägga testamentets innehåll så måste testamentet tolkas och för det finns det vissa tolkningsregler i 11 kapitlet ärvdabalken (ÄB). I första hand ska testatorns (personen som har upprättat testamentet) verkliga vilja ligga till grund för testamentets innehåll enligt 11 kap 1§ 1st. ÄB. Detta innebär att man i möjligaste mån försöker fastställa vad testatorn verkligen har åsyftat eller sannolikt har åsyftat med testamentet.Om det inte går att klarlägga testatorns verkliga vilja så tillämpas i andra hand vissa tolkningsregler som lagstiftaren antar att testatorer i allmänhet önskar i vissa situationer. Enligt 11 kap 8§ ÄB finns det en tolkningsregel som stadgar att ett testamente inte gäller om äktenskapet är upplöst vid testators död eller om mål om äktenskapsskillnad pågår. Detta innebär att testamentet antas vara utan verkan om inte testatorn på ett tydligt sätt har klargjort sin verkliga vilja att testamentet fortfarande ska gälla efter äktenskapsskillnaden. Det finns inget i frågan som tyder på att testatorn har försökt klargöra detta så testamentet är troligen utan verkan. Hoppas detta var svar på din fråga!Bestämmelserna i ärvdabalken hittar du härVänligen,

Avsaknad av testamentsregister

2014-04-28 i Testamente
FRÅGA |Hej, Jag har en fråga ang detta med förfalskningar i testamente. I och med att man inte längre registrerar testamenten ökar ju risken för förfalskade testamenten, bakdaterade testamenten etc. Och att testamenten helt enkelt "försvinner", dvs en arvinge som får ansvaret att ta hand om sin äldre släktings testamente, låter det helt enkelt "försvinna" för att inte behöva dela med sig till en testamentesarvinge. Hur ser ni på detta att man inte längre registrerar testamenten och de negativa aspekter som kan uppstå i och med det?
Mattias Karlsson J |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Inleningsvis vill jag påpeka att förfalskning av testamente är brottsligt (bedrägeri och urkundsförfalskning) och att det inte är "fritt fram" att förfalska testamenten.Men, som du är inne på, finns det ändå stora nackdelar med att Sverige saknar ett testamentsregister. Det ökar risken för att testamenten förfalskas, förstörs eller helt enkelt kommer bort. Man kan därför tycka att Sverige ska införa ett testamentsregister. I väntan på ett sådant register är det dock viktigt att man på något annat sätt ser till att testamentet förvaras säkert. I denna del rekommenderar vi att man tar kontakt med professionell hjälp. Vi rekommenderar Familjens Jurist som, mot en engångskostnad, förvarar testamentet och ser till att det kommer fram vid ett dödsfall.

Klander av testamente

2014-04-23 i Testamente
FRÅGA |Finns blankett för klander av testamente? Testamentet uppfyller inte formkraven med bevittning.
Thomas Borgenfalk |Hej,Tack för din fråga!För att klandra ett testamente skickar du in en stämningsansökan till tingsrätten på orten där du bor. I den beskriver du ditt yrkande (t.ex. att testamentet ska förklaras ogiltigt) samt redogör för omständigheterna som ligger till grund (testamentet har inte bevittnats korrekt) samt anger de bevis du vill åberopa (vittnen, skriftliga dokument etc). Vidare ska du betala in ansökningsavgiften om 450 kronor.Mer information om ansökningsförfarandet och länk till den blankett som ska användas för stämningsansökan hittar du här: http://www.domstol.se/Tvist/Stamningsansokan/ Lycka till!Mvh,