testamente och äktenskapsförord

2014-08-03 i Testamente
FRÅGA |Hej, Min och jag har varit gifta i snart 10 år och tillsammans ca 20. Vi har bestämt att vi vi vill skriva ett äktenskapsförord och även ett testamente. VI har 2 barn, 14 och 18 år gamla. VI är lite osäkra på hur vi går till väga o vad en rimlig kostnad. Hur många timmar behövs för detta jobb? (ser timpriser på 2-3000 och då börjar det väl springa iväg rätt rejält). Ser även att det finns online hjälp, funkar det både för äktenskapsförord och testamente ? Samma giltighet Tacksam för råd.
Fredrik Wiggh |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!När man skriver testamente eller äktenskapsförord behöver man nödvändigtvis inte anlita jurist. Det finns tex mallar på Internet. Men för att säkerställa att allting blir korrekt är min rekommendation att ta hjälp av en familjejurist. Kostnaden beror bland annat på tidsåtgång som i sin tur bland annat beror på hur mycket tillgångar man har.Men det går att upprätta både testamente och äktenskapsförord själv.Hur gör man då detta? Det finns vissa formkrav som jag redogör för nedan för att ett äktenskapsförord eller ett testamente ska vara giltigt.Äktenskapsförord:Formkraven för hur man skriver ett äktenskapsförord framgår av 7 kap äktenskapsbalken, https://lagen.nu/1987:230#K7P1S1Det ska vara skriftligt, undertecknat av bägge makar och slutligen registrerat hos Skatteverket (7 kap 3 §).Testamente:Hur ett testamente ska skrivas för att bli giltigt framgår av 10 kap ärvdabalken, https://lagen.nu/1958:637#K10P1S1Det ska vara skriftligt och två personer utöver den som skriver testamentet (testator) ska bevittna detta genom underskrift. Till skillnad från ett äktenskapsförord kan ett testamente inte registreras.Det är viktigt att poängtera att det inte är vem som helst som får bevittna ett testamente (10 kap 4 §).Följande personer får inte vara testamentsvittnen:- person under 15 år - den som är psykiskt störd och på grund av detta saknar insikt om betydelsen om vittnesbekräftelsen-make eller sambo till testator- syskon till testator- den som är nära besläktad (står i rätt upp- eller nedstigande släktskap eller svågerlag till testator)-den som är förmyndare/god man/förvaltare åt testator- ledamot av styrelsen för ett bolag, en förening, ett trossamfund eller en stiftelse bevittna ett förordnande till den juridiska person som han eller hon företräder. Förordnande att vara testamentsexekutor medför dock inte hinder att vara vittne (2 st).Hoppas detta hjälper!Lycka till!

Formulering testamente

2014-08-02 i Testamente
FRÅGA |Hej Jag är ensamstående (frånskild sen 30 år) med två söner och ett barnbarn. Jag har skrivit testamente med bl. a. följande lydelse:"Allt som mina barn, barnbarn ärver ska vara deras enskilda egendom såväl i äktenskap som i samboförhållande, ävensom all avkastning, skulle någon av mina barn och barnbarn under äktenskap och/eller i samboförhållande avlida, så gäller samma sak här, egendomen är enskild då också. Inget av vad mina barn, barnbarn ärver får göras om till giftorättsgods."Är detta stycke i testamentet juridiskt riktigt?
Victoria Nilsson |Hej!Det du har skrivit innebär att arvet efter dig kommer vara enskild egendom och därför inte ingå i en bodelning med anledning av separation eller dödsfall, 7:2 och 10:1 äktenskapsbalken (ÄktB). Tillägget om att det ska vara enskild egendom vid dödsfall innebär dock endast att egendomen inte ingår i bodelning med make, men make kan ändå ärva egendom, då make ärver såväl giftorättsgods som enskild egendom, jfr 3:1 ärvdabalken. Om du vill undvika det är inte det du skrivit tillräckligt, utan då måste det också förordnas om efterarv, dvs att arvet ska gå vidare till annan person efter att ditt barn/barnbarn avlidit. Men om ditt syfte med det du skrivit endast är att undvika att egendomen ingår i bodelning så är det tillräckligt.Ärvdabalken hittar du http://lagen.nu/1958:637Äktenskapsbalken hittar du https://lagen.nu/1987:230Vänliga hälsningar,

Inbördes testamente mellan makar

2014-07-31 i Testamente
FRÅGA |Vi är ett gift par sedan 40 år. Vi är 65 respektive 70 år Vi har inget testamente för närvarande. Vi är helt klara på att vi ska ärva varandra och att den andra partnern ska förfoga med äganderätt efter den andres frånfälle. Min hustru har en halvsyster - med 2 barn (17 och 19 år gamla) Jag har en bror som är adopterad . Så är även jag. Min bror har 2 vuxna döttrar - som har 2 barn- Vår vilja är att vi ska ärva varandra fullt ut. Att den efterlevande av oss ska ha förfoganderätt - äganderätt över arvet. Vi vill inte att bror, halvsyster med barn ska ärva något. Vi vill att den del som återstår efter oss båda ska skänkas till välgörande ändamål - som kommer att specificeras i testamentet. Hur ska vi formulera detta testament, så det klart och tydligt överensstämmer med vår vilja och som är juridiskt riktigt
Mikael Stade |Hej och tack för din fråga! Jag skulle föreslå att ni upprättar ett inbördes testamente mellan er. Ett Inbördes testamente är beteckningen på ett testamente där två eller flera personer i ett gemensamt testamente förordnar om sin egendom. Det vanligaste är att två makar förordnar om att vid den förstes bortgång ska den efterlevande ärva allt och att vid den sistes bortgång ska förfaras på visst sätt. På så sätt kan ni se till att den efterlevande maken ärver all kvarlåtenskap med full äganderätt. När den efterlevande maken sedan går bort reglerar testamentet även vad som händer med dennes kvarlåtenskap.Jag föreslår att ni kontaktar en jurist som hjälper er vid upprättandet av testamentet så att allt går rätt till. Om ni vill upprätta ett eget testamente så bör formuleringen tydligt uttrycka att den efterlevande maken ärver all kvarlåtenskap med full äganderätt och att sedan vid dennes frånfälle ska all kvarlåtenskap skänkas till de välgörande ändåmål ni har bestämt.Vänligen,

Tolkning av testamente, lös egendom

2014-07-30 i Testamente
FRÅGA |skall genom testamente erhålla den lösegendom som finns i bostadsrättslägenheten, gäller det bostadsrätten o bil också då
Ellinor Svensson |Hej och tack för din fråga. Lös egendom är motsatsen till fast egendom, 1:1 JB https://lagen.nu/1970:994 Fast egendom är jord vilken är uppdelad i fastigheter. All egendom som inte är en form av fastighet är att betrakta som lös egendom. En bostadsrätt är med andra ord lös egendom. Likaså är bilar lös egendom men i en situation som denna torde en bil mer betraktas som ett saklegat (dvs förmånen i testamentet består i en viss sak).Svaret på din fråga är inte helt enkel att svara på beroende på hur man tolkar testamentet. Jag tycker du ska läsa igenom testamentet eftersom du skriver i din fråga att testamentet anger att du ska erhålla den lösegendom som finns i bostadslägenheten. Vid en tolkning av testamente är huvudregeln att man ska försöka få klarhet i vad testatorns verkliga vilja var. Behöver du hjälp i att tolka testamentet kan du boka tid hos en erfaren jurist som är specialierad på detta. Du kan boka tid direkt på http://lawline.se/boka alternativt klicka på knappen till höger.

Testamentstolkning

2014-08-02 i Testamente
FRÅGA |Mina föräldrar har tidigare skrivit ett testamente. Nu lever endast min mor. I testamentet står följande formulering: "Att efter bådas vår död skall kvarlåtenskapen delas lika mellan vår son X och hans båda bröstarvingar."Skall det tolkas som 1/3 vardera eller att sonen ärver hälften och de båda barnen ärver den andra halvan?
Fredrik Wiggh |Hej och tack för din fråga!Testamentstolkning regleras i 11 kap ärvdabalken, (https://lagen.nu/1958:637#K11P1S1).Av 1 § framgår att ett testamente ska tolkas i enlighet med testators vilja och meningen i din fråga kan alltså ge upphov till tolkningsproblem. Den kan tolkas på två sätt och därför finns det inget självklart svar på frågan.Eftersom att din mor fortfarande lever rekommenderar jag att du frågar henne vad som avsågs när testamentet skrevs.Vänligen,

Kan testamente bestridas?

2014-08-01 i Testamente
FRÅGA |Hej, Min mammas sambo gick bort nyligen. De bodde i ett gemensamt hus. I hans testamente har han testamenterat över halva sin del av huset till min mamma. Hans son ärver den andra halvan. Nu säger sonen att han tänker bestrida detta då han anser att han bör ärva hela sin pappas del av huset. På vilka grunder kan man bestrida detta? Vad jag förstått så är det helt enligt reglerna att man skriver över halva sin del i tex ett gemensamt hus till en sambo, dock inte mer. Min mammas sambo hade ingen psykisk sjukdom eller liknande som man kan ange som anledning. Testamentet är skrivet av en jurist och bevittnat.
Victoria Nilsson |Hej!Då din mammas sambos son fått halva sambons halva av fastigheten så inkräktar förordnandet inte på hans rätt till laglott, varför testamentet inte kan bestridas på den grunden. De grunder som kvarstår för att bestrida testamentet är då att det förelåg formfel, 13:1 ärvdabalken (ÄB), att testamentet upprättats under psykisk störning, 13:2 ÄB, eller att sambon tvingats eller på något sätt otillbörligt påverkats att upprätta testamentet, 13:3 ÄB. Men om din mammas sambo upprättade eller lät upprätta testamentet av egen fri vilja och vid tidpunkten var frisk kan inte testamentet ogiltigförklaras med hjälp av 13:2-3 ÄB. Och om formkraven i 10 kap ÄB är uppfyllda, dvs att testamentet är skriftligt, underskrivet av sambon samt två vittnen som samtidigt närvarade och att vittnena inte är någon av de personer som omnämns i 10:4 (förenklat: inte är släkt med sambon eller din mamma), är inte heller 13:1 grund för ogiltighet. I så fall kan inte din mammas sambos son vinna framgång med ett eventuellt klander av testamentet, och din mamma kommer ärva halva fastighetshalvan.Ärvdabalken hittar du https://lagen.nu/1958:637Vänliga hälsningar,

Bröstarvingars möjlighet att få ut pengar trots testamente

2014-07-30 i Testamente
FRÅGA |Hej. Min svärfar avled juni -14 och min fru tillsammans med hennes syster är bröstarvingar. Svärfar var sedan många år omgift (inga gemensamma barn) och hans fru har inga barn tidigare heller. Min fru undrar att när testamentet skall gås igenom i augusti även om änkan sitter kvar i orubbat bo(och det är ok) det finns pengar och stora värden skog,mark,traktorer mm. Kan det bli om det skulle stå i testamentet att hon inte får några pengar nu utan får vänta ytterligare ? Hon känner att det är nu när våra barn är små som vi skulle ha nytta av pengarna. Kan hon ställa krav på att få ut några pengar "direkt" ?
Sarah Saajakari |Hej!Det kan ju till exempel stå i testamentet att fadern önskar att frun ärver med fri förfoganderätt och att hans bröstarvingar ärver honom när frun har avlidit. Bröstarvingar har dock alltid rätt att få ut sin laglott, alltså hälften av arvslotten, oavsett vad det står i testamentet. För att din fru ska få ut sin laglott krävs en jämkning av testamentet, 7 kap. 3 § ärvdabalken (https://lagen.nu/1958:637#K7P3S1). Jämkningen måste ske inom sex månader från det att din fru har tagit del av testamentet, 14 kap. 5 § (https://lagen.nu/1958:637#K14P5S1).Det går även att klandra ett testamente via 13 kap ärvdabalken. Man kan då ogiltigförklara testamentet för att det inte uppfyller formkraven enligt 1 § (https://lagen.nu/1958:637#K13P1S1), eller någon utav grunderna i 2 och 3 §§ (https://lagen.nu/1958:637#K13P2S1) - till exempel att testamentet upprättades under påverkan av psykiskt störning eller att personen har blivit lurad att upprätta testamentet. Det bör dock påpekas att om din fru väljer att angripa testamentet på det sättet för att få ut hela sin arvslott, bör hon även ha processkostnader och arvets storlek i åtanke innan hon klandrar testamentet. Även här måste klandret ske inom sex månader från delgivning, se 14 kap. 5 § ärvdabalken. Kraven är högt ställda för att ogiltigförklara ett testamente.Eftersom det kan bli svårt att ogiltigförklara testamentet helt är det förmodligen lättast för din fru att jämka testamentet och på så sätt få ut sin laglott. Hon har sedan rätt till efterarv när faderns fru avlider. Efterarvet beräknas i andelar.Jag hoppas att svaret gav klarhet i frågan!Med vänliga hälsningar,

Rättsverkan av testamente om testamentstagaren avlider före testator

2014-07-29 i Testamente
FRÅGA |Min svärmors sambo har testamenterat allt till henne vid sin bortgång. Vad händer om svärmor avlider först, d.v.s. vem ärver då. Min svärmors sambo har endast en halvbror kvar i livet. Det är han själv som vill veta vad som gäller om fallet skulle bli så,
Gustaf Otterheim |Hej! Tack för att du valt att ställa din fråga till Lawline!Den situationen att en testamentstagare skulle avlida innan testator, det vill säga din svärmors sambo, är delvis reglerad i 11 kapitlet 6 § Ärvdabalken. Där sägs att testamentstagarens avkomlingar träder i testamentstagarens ställe, det vill säga får rätt till den testamenterade egendomen, förutsatt att dessa haft rätt att få arv efter testatorn. Denna rätt för testamentstagarens avkomlingar kallas för representationsrätt.Då din svärmor och hennes sambo, såvitt jag förstår omständigheterna, inte har några barn tillsammans, så verkar det som att din svärmors avkomlingar inte är släkt med sambon. Enligt 11 kapitlet 6 § Ärvdabalken skulle därför den testamenterade egendomen i stället tillfalla sambons släktingar, det vill säga halvbrodern.Nu har emellertid högsta domstolen i rättsfallen NJA 1991 s. 152 valt att utsträcka representationsrätten ännu längre än som sägs i 11 kapitlet 6 § Ärvdabalken.Enligt detta rättsfall kan slutsatsen dras att din svärmors släktingar (eller någon annan person) kan få rätten till den testamenterade egendomen om sambon då denne upprättade testamentet ville att din svärmors släktingar (eller den person som sambon ville) och inte dennes halvbror skulle få träda i din svärmors ställe vad gäller rätten till den testamenterade egendomen om hon skulle avlida först. Din svärmors sambos vilja vid upprättandet av testamentet och huruvida viljan kan bevisas är med andra ord avgörande för vem som får rätt till den testamenterade egendomen, jämför 11 kapitlet 1 § Ärvdabalken. Om bevisning för en sådan vilja inte finns men din svärmors sambo inte vill att dennes halvbror ska ärva den testamenterade egendomen så kan sambon enligt 10 kapitlet 6 § Ärvdabalken välja att göra ett tillägg till testamentet som föreskriver att din svärmors släktingar (eller den person som din svärmors sambo vill) får rätt till den testamenterade egendomen om din svärmor skulle avlida före sambon. Förutsatt att ändringen av testamentet uppfyller de krav som ställs på testamenten enligt 10 kapitlet 1 § Ärvdabalken, det vill säga att testamentet undertecknas av testator då tilläggen görs och att undertecknandet görs i närvaro av två vittnen som är godkända enligt 10 kapitlet 4 § Ärvdabalken, så bör detta ge din svärmors släktingar (eller den person som din sambo vill) rätt till den testamenterade egendomen om din svärmor skulle dö före sambon.Hoppas att detta kan ge någon klarhet!Med vänlig hälsning