Bevittnande av testamente

2014-07-05 i Testamente
FRÅGA |Hej!Jag och min sambo har med hjälp av en advokat upprättat ett testamente, där vi ärver varandra. Bevittnat har två tycken som är gifta med varandra gjort. Min fråga: är det ok eller måste det vara två oberoende av varandra?
Robert Lindström |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline.För att kunna bevittna ett testamente krävs att man inte är närstående till den som testamentet gäller. Detta följer av 10 kap. 4 § Ärvdabalken. Det finns däremot inget hinder mot att de som bevittnar är närstående till varandra. Jag hoppas det var svar på din fråga.Vänligen

Inbördes testamente och syskon till den avlidne

2014-07-01 i Testamente
FRÅGA |hej.min bror som nyligen gått bort har skrivit ett inbördes testamente till sitt ex som han levde med på 90-talet- och som kom fram först efter hans begravning nu,,och det finns inga barn,efter honom,vi är fyra syskon och vi undrar om ALLT tillfaller exet?Dvs ALLA tillgångar..såsom försäkringspengar,det som blir över vid husförsäljning när allt är betalat osv..
Joel Sandin Persson |Hej,Jag tolkar din fråga som att du undrar över det inbördes testamentets verkningar samt vilken egendom som i så fall fördelas enligt förordnandet.Ett inbördes testamente har samma verkningar som ett ensidigt upprättat testamente vilket innebär att det som huvudregel skall respekteras till fyllo och anses förmedla arvlåtarens yttersta vilja. Det finns inga regler i den svenska arvsordningen som automatiskt upplöser betydelsen av ett inbördes testamente ifall personerna ifråga separerar/skiljer sig eller liknande. Däremot kan båda parterna ensidigt återkalla sin del av testamentet vilket inte heller förutsättningslöst medför att den återkallande parten förlorar sin rätt enligt testamentet. Det krävs att förutsättningarna som låg till grund för det inbördes testamentet väsentligen rubbats genom ena partens återkallelse, för att den återkallande parten inte ska ha arvsrätt på grund av testamentet. I normalfallet torde ju även den andra parten återkalla sin del av testamentet när denne får kännedom om att den andra gjort så men ifall detta inte sker så skall således den först återkallande parten ha rätt att taga arv enligt det gemensamma förordnandet. Bedömningen måste göras med beaktande av fler omständigheter än vad som angivits ovan så längre i mitt svar än så kommer jag tyvärr inte.Utgår vi då från huvudregeln, d.v.s att er broders inbördes testamente är gällande och berättigar hans ex till arv enligt förordnandet så skall det till fyllo respekteras vid arvsskiftet. Detta eftersom ni, till skillnad från fallet ifall er bror hade barn, inte har rätt till någon laglott. Framgår det av testamentet att hela kvarlåtenskapen skall tillfalla ex:et skall detta således ske och förordnandet anses omfatta all egendom som ingår i kvarlåtenskapen. Emellertid blir det ju en fråga beroende på vad som står i testamentet. Den egendom som enligt det inte ska gå till ex:et kommer tillfalla era föräldrar i första hand och i andra hand er som syskon.Har ni ytterligare funderingar är du alltid välkommen att ställa en ny fråga!Med vänlig hälsning,

När måste arvinge godkänna testamente?

2014-06-30 i Testamente
FRÅGA |Hej. Min mamma har gått bort. Hon och hennes make (inte min far) hade skrivit ett inbördes testamente där allt hennes tillfaller mig som hennes enda bröstarvinge. Jag vet att testamente ska godkännas av arvingar och efterarvingar. Men eftersom min styvfar och mamma upprättade ett inbördes testamente kan det tyckas att han redan har godkänt testamentet. Måste han göra det igen? Jag är enda efterarvingen och jag finner det märkligt att jag i så fall måste godkänna ett testamente till förmån för mig själv, stämmer detta? Tacksam för hjälp!
Cecilia Berne |https://lagen.nu/1958:637Hej och tack för din fråga.Reglerna kring arv finns i ärvdabalken, ÄB, https://lagen.nu/1958:637.Enligt 3:1 ÄB ärver make sin avlidna makes tillgångar, men om den avlidne har ett särkullbarn, ett barn som inte är gemensamt med den efterlevande, ärver särkullbarnet sin avlidna förälder. Även om det inte hade funnits något testamente hade du alltså ärvt din mammas tillgångar. Om man enligt ett testamente ska ärva någon behöver man inte godkänna testamentet. Man ärver ändå. Däremot måste man som arvinge godkänna att arvlåtaren vill testamentera sin tillgångar till någon annan, 17:2 ÄB. Hade din mamma valt att testamentera sina tillgångar till din styvfar, hade hon inte kunnat göra det utan ditt godkännande. Arvinge är den som är släkt med den avlidne. En make är alltså inte en arvinge och behöver inte godkänna sin makas testamente. Det innebär att din styvpappa inte behöver godkänna din mammas testamente. Det är giltigt ändå.Hoppas du har fått svar på din fråga.Vänligen,

Testamentstagare avlider innan testator

2014-06-30 i Testamente
FRÅGA |Om t.ex. min far finns med i ett testamente (inte direkt släkt) och han avlider före testator vad händer med arvet? Har ni koll på om detsamma gäller i Finland?
Beatrice Rohdin |Hej och tack för din fråga!Frågan rör tolkning av testamente, vilket regleras i 11 kap ÄB https://lagen.nu/1958:637#K11 . I det aktuella kapitlet finns en presumtionsregel i 6 §, https://lagen.nu/1958:637#K11P6S1 , som blir aktuell enbart ifall testamentstagarens avkomlingar (således du och ev. syskon) hade rätt till arv efter testatorn enligt 2 kap ÄB https://lagen.nu/1958:637#K2 , t.ex. ifall du är bröstarvinge eller syskons barn till testatorn. Ifall så är fallet innebär regeln att det antas vara testatorns vilja att testamentstagarens avkomlingar ska inträda i testamentstagarens ställe ifall denna avlider innan testatorn. Har testatorn uttalat annat frångås presumtionen och man går efter vad testatorn stadgat och således avsett. Det sagda innebär således att ifall du och ev. syskon är arvsberättigade efter testatorn (enligt 2 kap ÄB) kommer ni att inträda som nya testamentstagare när er far avlider, ifall testatorn inte avsåg annat. Ifall ni inte är släkt med testatorn på sådant sätt som anges i 2 kap ÄB avgörs den nya testamentstagaren efter 11:1 ÄB, https://lagen.nu/1958:637#K11P1S1 ,som helt talar om testatorns vilja. Det kan innebära att 11:6 ÄB inte kan åberopas, men att det ändå enligt 11:1 ÄB kan ha varit testatorns avsikt att ni som avkomlingar ska inträda som nya testamentstagare. På så sätt kan utgången bli densamma men på olika grunder. Som du säkert förstår beror det hela på hur ni är släkt med testatorn och om något uttalats om det fallet att testamentstagaren skulle avlida innan testatorn. Hur situationen ser ut i Finland har jag inte kunskaper om, det krävs att finsk rätt studeras. Jag hoppas att du fick svar på din fråga.Vänliga hälsningar 

Testamentera gemensam egendom

2014-07-04 i Testamente
FRÅGA |Hej Min fru och jag har två respektive tre barn från tidigare äktenskap, inga gemensamma barn. Vi ska nu skriva ett testamente med önskan att ingen tar ut sin del om någon avlider före den andra. Frågan är om vi också kan skriva (önska) att arvet fördelas lika mellan samtliga barn, dvs 20 % var?
Robert Lindström |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline.Det går att skriva på det sättet. Problemet är att barnen till den av er som har två barn kan begära jämkning av testamentet då det kränker deras rätt som bröstarvingar till laglott. Det går dock att genom en ganska komplicerad konstruktion i testamentet göra det mer fördelaktigt för dessa två barn att avstå från att begära jämkning genom att göra ett förbehåll i deras rätt till 20% av deras förälders partners egendom. Förbehållet ska i så fall ange att de endast får ut dessa 20% om de inte begär jämkning av testamentet för att få ut sin laglott. Detta skulle dock innebära ett väldigt komplicerat testamente och jag rekommenderar er starkt att anlita en jurist vid upprättandet av detta. Om ni inte redan har bokat en tid hos en jurist för detta så kan ni boka tid direkt på http://lawline.se/boka alternativt klicka på knappen till höger.Jag hoppas du fått svar på din fråga.Bästa hälsningar,

Orubbat bo

2014-06-30 i Testamente
FRÅGA |Gift par, mannen l barn kvinnan 2 barn. Inga gemensamma barn. Äger fastighet gemensamt. Hur skall vi göra för att garantera att vid ett eventuellt dödsfall av någon av makarna, garantera att den efterlevande får bo kvar i fastighet. Kan man testamentera, för att undvika "bråk" och att efterlevande inte kan bo kvar.
Matilde Hellsten |Hej och tack för din fråga!Ja, det är möjligt att testamentera att efterlevande make ska sitta i "orubbat bo". Detta innebär att särkullbarnen endast kommer kunna få ut sina laglotter när arvlåtaren avlider enligt 3 kap 1§ och 7 kap. 1§ Ärvdabalken, och därefter få ut resten av sin arvslott genom efterarv när efterlevande make avlider, se 3 kap. 9§ Ärvdabalken.Den make som bäst behöver den gemensamma bostaden har som huvudregel rätt att få den på sin lott, se 11 kap. 8§ Äktenskapsbalken. I 11 kap. 9-12§§ Äktenskapsbalken finns regler om huruvida man kan behöva utge ersättning i pengar i fall fastigheten överstiger den efterlevande makens giftorättsgods.Ärvdabalken finns här: https://lagen.nu/1958:637Äktenskapsbalken finns här: https://lagen.nu/1987:230Hoppas ni fick svar på era funderingar.Med vänliga hälsningar,

Testamentstagare avlider innan testator

2014-06-30 i Testamente
FRÅGA |Hej. Vad gäller om t.ex. min pappa avlider före testator. Går det testamenterade arvet vidare till dödsboet eller till efterarvinge eller tillbaka till? PS Har ni koll på hur ovanstående gäller i Finland.
Beatrice Rohdin |Hej,Din fråga är besvarad här:http://lawline.se/answers/testamentstagare-avlider-innan-testatorVänliga hälsningar

arv och testamente

2014-06-30 i Testamente
FRÅGA |Min man och jag har äktenskapsförord sedan 1984 och jag undrar vad som händer om den ene avlider? Om jag avlider så vill jag att min man ärver allting även min enskilda egendom och vi har därför också upprättat ett testamente om detta. Testamentet är upprättat 2013.Kommer min man att få ärva även min enskilda egendom utan att några problem uppstår (vi har inga gemensamma barn)?Vad händer om min man avlider först (han har 2 barn i Portugal), jag vill inte att de ärver någonting från min enskilda egendom utan enbart det som de har rätt till efter sin pappa.Om min man avlider först får jag då behålla allt som finns i min enskilda egendom? Om inte, vad bör jag göra för att jag skall få behålla allt? Måste även det stå i ett testamentet? Jag antar att min enskilda egendom förblir bara min även om min man skulle avlida och att hans barn inte kan kräva någonting från min enskilda egendom.Vore mycket tacksam om ni kunde hjälpa mig med dessa frågor så fort som möjligt.Tack på förhand.
Elias Karlsson |Hej och tack för din fråga!Svaret på din fråga hittar vi i ärvdabalken (ÄrvdB), se https://lagen.nu/1958:637 .Om du dör före din make kommer han att ärva all din egendom eftersom ni inte har några gemensamma barn och under den förutsättningen att du saknar särkullbarn, enligt 3:1 ÄrvdB. Detta gäller såväl giftorättsgods som din enskilda egendom.Om din make avlider före dig kommer hans särkullbarn ha rätten att kräva ut laglotten enligt 3:1 ÄrvdB. Detta gäller om din makes särkullbarn påkallar jämkning av testamentet inom 6 månader enligt 7:1, 3 ÄrvdB. Laglotten utgör hälften av deras arvslott från din make, och omfattar inte din enskilda egendom.Jag hoppas det här hjälper till!Med vänlig hälsning,