Arv och sambors testamente

2015-02-07 i Testamente
FRÅGA |Hej!Min mormor gick bort juni 14, min mamma samt mammas bror är arvingar, mammas bror gick bort i dec 14 han var sambo och hade testamenterat allt till sambon. Frågan det som är kvar efter min mormor ärver mamma allt? eller skall sambon också få ta del av arvet eftersom mammas bror testamenterat det han hade då till sambon?.
Joakim Wahlgren |HejTack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.Reglerna om arv finns i Ärvdabalken som du finner här.Din mamma och din mammas bror är båda arvtagare till din mormor eftersom din mormor avled före din mammas bror. Det innebär att kvarlåtenskapen ska fördelas lika mellan arvingarna, dvs din mamma och hennes bror, förutsatt att det inte finns några andra syskon. (2 kap 1§ ÄB).Om din mammas bror har upprättat ett giltigt testamente innan han avled och inte har några bröstarvingar så blir hans sambo testamentstagare till egendomen i enighet med vad testamentet föreskriver. Formerna för ett giltigt testamente finner du i 10 kap Ärvdabalken. Sammanfattningsvis kan sambon ha rätt till hälften av din mormors kvarlåtenskap om din mammas bror har upprättat ett giltigt testamente där han har testamenterat bort sin del av kvarlåtenskapen till sambon.Har du fler frågor är du välkommen att kontakta Lawline igen.

Testamente mellan sambos

2015-02-06 i Testamente
FRÅGA |Hej! Jag undrar vilka förutsättningar som gäller för att min sambo ska ärva all min kvarlåtenskap, sitta i orubbat bo, äger hus för vilket vi har lån och solidariskt betalningsansvar. jag har inga egna barn, min sambo har två vuxna barn. Jag har en mamma och tre syskon.Om min sambo dör före mig vill jag att hennes barn ska ärva allt när jag dör.Vad kan jag göra/hur ska jag göra för att det ska bli så?
Sarah Saajakari |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline!Till att börja med har inte sambos arvsrätt. Eftersom du inte har några bröstarvingar ärver föräldrar, dina syskon ärver avliden förälders lott, 2 kap. 2 § ärvdabalken (https://lagen.nu/1958:637#K2P2S1). Din mamma och syskon har dock inte absolut arvsrätt utan den kan testamenteras bort. Vill du att din sambo ska ärva all din kvarlåtenskap måste du alltså testamentera din kvarlåtenskap till din sambo. I 10 kap. ärvdabalken ser du formkraven för ett giltigt testamente (https://lagen.nu/1958:637#K10P1S1). Om du är intresserad av att upprätta ett testamente erbjuder Lawline i samarbete med Avtal24 ett juridiskt korrekt testamente anpassat till dina behov för ett förmånligt pris.I det fall din sambo avlider före dig och du vill att sambons barn ska ärva din kvarlåtenskap, måste du upprätta ett testamente där det framkommer att barnen vid sambons bortgång ska ärva din kvarlåtenskap.Jag hoppas att svaret var tillfredsställande!Vänligen,

Om tolkning av testamente m.m.

2015-02-01 i Testamente
FRÅGA |Ett gift par står som vardera hälftenägare till den sedan 25 år gemensamma bostaden enligt lagfart. Inga gemensamma barn. Det ömsesidiga testamentet säger att efterlevande partner skall ha full förfoganderätt över bostaden. Kvinnan avled nyligen och nu kräver hennes särkullsbarn att bli lagfaren ägare till moderns andel av bostaden. Den efterlevande mannen vill istället lösa ut hustruns barn och bli ensam ägare till fastigheten. Fråga: - Ärver barnet "lagfartsrätten" eller kan hon bara kräva motsvarande pengasumma i arv efter modern?
jacob frank |Hej och välkommen till Lawline! Tack för att du vänt dig hit med dina juridiska spörsmål.Inledningsvis bör jag framhålla att jag inte fullt ut kan tillgodogöra mig den beskrivna problematiken. Detta beror delvis på vissa av de begrepp du använder, främst "full förfoganderätt" (se nedan). Detta medför bland annat att jag inte riktigt har full förståelse för det inträffade. Jag ska dock göra mitt bästa för att försöka "omformulera" dina frågor, naturligt nog med viss risk för missförstånd. Du är välkommen att återkomma till mig om du tycker jag har missförstått dig eller i övrigt har frågor kring det nedanstående.Problemet som jag förstår det består i att särkullsbarnet vill bli lagfaren ägare till moderns andel, medan mannen vill köpa ut särkullsbarnet. Det förutsätts att respektive "part" inte accepterar den andres krav och vice versa.Avgörande för hur man ställer sig till dessa frågor är om, hur och när särkullsbarnet övertagit modenrns andel. Detta beror i sin tur på vad särkullsbarnet grundar sitt anspråk på.Den avgörande problematiken ligger i att du använder begreppet full förfoganderätt. Jag har inte stött på det begreppet tidigare. Däremot kanske du menar fri förfoganderätt alternativt full äganderätt. Om du menar fri förfoganderätt får det förutsättas föreligga en ytterligare föreskrift i testamentet om sekundosuccesion som ger barnet rätt till moderns andel som inträder först vid mannens död. I detta fall kan barnet inte bli inskriven som ägare (söka lagfart) medan mannen är vid liv. Å andra sidan kan mannen inte heller i detta fall tvinga barnet till att bli utköpt på förhand, utan detta kräver i så fall en överenskommelse mellan barnet och mannen.Om du menar full äganderätt så får barnets anspråk anses grunda sig på begäran om utfående av laglott. I detta har barnet rätt till ¼ av fastigheten (notera alltså att barnet då inte har rätt till hela utan endast hälften av moderns andel, vilket blir ¼ av fastigheten.) Detta resonemang förutsätter i sin tur att modern inte äger något mer än fastigheten, vilket förmodligen inte är fallet. Allt som moderna äger ska räknas samman och delas på två, varav resultatet är barnets laglott. Detta förhållande bidrar ytterligare till att det är svårt att försöka svara på din fråga. Barnet har vid utfående av sin laglott inte rätt att begära viss egendom. Laglotten är endast en värdemässig rätt till viss del av kvarlåtenskapen. Barnet kan alltså inte kräva att få fastigheten i detta fall.Jag hoppas att du fått svar på dina frågor. Du är som sagt varmt välkommen att återkomma till mig vid ytterligare funderingar.

Testamentera bort förälders arvsrätt

2015-01-31 i Testamente
FRÅGA |Jag är 25 år och har sedan en lång tid ingen kontakt med min far. Om jag skulle dö har jag förstått att min far och min mor ärver 50% vardera av min egendom/sparpengar osv. Har jag möjlighet att ta bort min far från sin legala arvsrätt om jag skulle dö? Kan jag skriva om min fars del av arvsrätten till min bror istället?
Matilda Hellström |Hej och tack för din fråga!Du har helt rätt i att dina föräldrar ärver 50 % var om du dör. Du kan fritt förfoga över hur du vill fördela din kvarlåtenskap och kan alltså bestämma helt vem som ska ärva dig om du reglerar det i ett testamente. Det är endast bröstarvingar som har rätt att alltid få ut en del av arvet när dess föräldrar dör, den så kallade laglotten, inga andra släktingar har den rätten. Om du inte vill att din far ska ärva dig kan du alltså reglera det i ett testamente så att din bror ärver 50 % istället.

Testamentera bort förälders arvsrätt

2015-02-06 i Testamente
FRÅGA |HejJag har skrivit över 50% av min bostadsrätt till min dotter, vi skrev på samägande avtal, min dotter vill inte att min ex alltså hennes pappa ska ärva hennes del om det händer henne något, hur ska hon gå tillväga?
Katarina Andersson |Hej! Tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga. Om någon avlider, är det i första hand barnen som ärver den avlidne. Barnen tillhör den första arvsklassen och ärver direkt efter sina föräldrars död (2 kap. 1 § ärvdabalken). Om inga barn finns är det föräldrarna som ärver. Om någon av föräldrarna inte är vid livet, ärver syskonen (2 kap. 2 §). I sista hand ärver mor- och farföräldrar. Om inte dessa lever, träder deras barn, dina mostrar, morbröder, fastrar och farbröder in (2 kap. 3 §). Detta är arvsfördelningen och jag antar att din dotter inte har några barn och är ogift. Då är det ni föräldrar som ärver. Föräldrars rätt till arv går att testamentera bort. Detta innebär att dottern kan skriva ett testamente där hon vill att exempelvis fastigheten ska tillfalla dig eller någon annan. Ett testamente ska som huvudregel vara skriftligt och bestyrkas av två vittnen (10 kap. 1 §). Ett testamente kan du enkelt upprätta via vår avtalstjänst {http://lawline.se/vara_tjanster/avtal}. Vänliga hälsningar,

Arv, testamente och skuldsanering

2015-02-04 i Testamente
FRÅGA |Vi har 2 barn och den ena vill att allt utom hans laglott skall tillfalla hans barn när vi går bort. Detta pga av att han har skuldsanering och inte vill att ett ev arv skall tas till detta. Hur gör vi detta på bästa sätt? den andra sonen är informerad om detta och han godkänner det om det behövs
Tatjana Johansson |Hej! Tack för att du har valt att vända dig till Lawline med din fråga. Din fråga rör i stora delar bestämmelserna som finns i Ärvdabalken, vilken du hittar här. När ni avlider är utgångspunkten att era söner ärver all er kvarlåtenskap (se https://lagen.nu/1958:637#K2P1S1). Detta är fallet såvida ni inte har upprättat ett testamente där ni förklarar att ni vill att er kvarlåtenskap ska fördelas på annat sätt (se https://lagen.nu/1958:637#K9P1S1). Om ni skulle testamentera bort all er egendom kan emellertid era söner, för att få ut sin laglott, jämka (alltså begära ändring av) detta testamente (se https://lagen.nu/1958:637#K7P3S1). Laglotten är hälften av er kvarlåtenskap, det vill säga 50% och era söner ärver då 25 % vardera. Väljer de att avstå från sin laglott kan ni fördela er kvarlåtenskap som ni vill och väljer de att begära ut den får de 50 % av er kvarlåtenskap, medan återstående 50 % fördelas på det sätt som ni vill. Det ni kan göra i det här fallet är alltså att upprätta ett testamente. Vad som måste finnas med i ett testamente framgår av följande bestämmelser: 10 kap. 1 §, 10 kap. 2 §, 10 kap. 4 §, 11 kap. 1 §. Om ni behöver hjälp att upprätta ett testamente kan ni boka tid hos en erfaren jurist genom att klicka på den här länken: http://lawline.se/boka.Vad gäller det faktum att din son inte vill att ett eventuellt arv ska gå till att betala av hans skulder vill jag påpeka att även om ni ser till att den del som inte är hans laglott tillfaller hans barn så kan hans laglott komma att tas för att betala av hans skulder. Detta beror på Kronofogden kan ändra eller upphäva beslutet om skuldsanering om din sons ekonomiska förhållanden väsentligen har förbättrats efter beslutet om skuldsanering och förbättringen är oförutsedd (se https://lagen.nu/2006:548#P24S1). Det är emellertid endast om din son kan betala avsevärt mycket mer än vad han ska betala enligt betalningsplanen som upprättats i och med skuldsaneringen som kravet på väsentligt förbättrad ekonomi anses uppfyllt och en ändring eller upphävning av beslutet om skuldsanering kan ske. För att kunna genomföra en omprövning av ett beslut måste hänsyn även tas till vad förbättringen beror på, hur snart den har inträffat och hur den har inverkat på den skuldsattes livssituation. Jag vet dock för lite om hur dessa omständigheter ser ut just i ert fall för att uttala mig med någon säkerhet om en omprövning skulle kunna bli aktuell eller inte och därmed om hans laglott skulle kunna användas för att betala av skulderna eller inte. Om ni istället väljer att testamentera bort även hans laglott och han inte jämkar testamentet kan inte egendomen tas för att betala av skulderna eftersom er son har en rätt att respektera den vilja som ni har uttryckt i ert testamente. Rätten att jämka (begära ändring av) testamentet tillfaller nämligen enbart er son och är en rätt som hans borgenärer (dem han är skuldsatt hos) inte kan ta över eller tvinga honom att utöva (se https://lagen.nu/1958:637#K7P7S1). Jag hoppas att jag genom detta har bidragit till att ni har fått klarhet i frågan. Skulle det vara något mer ni funderar på är ni alltid välkomna tillbaka till Lawline med era frågor. Med vänliga hälsningar,

Ändringar i ett befintligt testamente

2015-02-01 i Testamente
FRÅGA |När man ångrar ett testamente måste det dokumentet vara bevittnat?
Rosa Nicole Abas |Hej, och tack för Din fråga!Ändringar i ett testamente är möjligt och kan ske på olika sätt. Det enklaste, och vad som kan sägas vara säkraste sättet för att undvika framtida tolkningstvister, är att förstöra testamentet och upprätta ett nytt testamente. Att göra tillägg i ett redan befintligt testamente är också möjligt. Ändringen måste, för att vara gällande, uppfylla formkraven som gäller för upprättande av ett testamente (se https://lagen.nu/1958:637#K10P1S1). Vänligen,

Jämkning av testamente, laglott

2015-01-29 i Testamente
FRÅGA |Jag och min syster är särkullsbarn. Vår avlidne far var gift och har 2 barn (våra halvsyskon). I bodelningen efter min far finns ett testamente som säger "Vid den första av oss båda testatorers frånfälle ska den kvarvarande testatorn erhålla all den först avlidnes kvarlåtenskap med fri förfoganderätt." Det har framkommit att det inte finns ett äktenskapsförord dem emellan skrivet. Fråga: Gäller testamentet då eller har vi bara rätt till laglotten? Kan vi klandra testamentet och få ut vår del av arvslotten?
Sarah Saajakari |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline!Testamentet gäller om det uppfyller formkraven i 10 kap.1 § ärvdabalken (https://lagen.nu/1958:637#K10P1S1). Det gäller alltså oberoende av avsaknad av äktenskapsförord. Enligt testamentets lydelse ska den efterlevande maken, här frun, ärva med fri förfoganderätt, vilket innebär att du och din syster vid fruns bortgång istället ärver med efterarv. Ni får alltså inte ut er arvslott eller laglott direkt utan får istället vänta på arv.I det fall ni väljer att jämka testamentet enligt 7 kap 3 § ärvdabalken (https://lagen.nu/1958:637#K7P3S1) får ni er laglott, alltså hälften av arvslotten, 7 kap. 1 § ärvdabalken (https://lagen.nu/1958:637#K7P1S1).Vill ni jämka testamentet måste ni göra det inom sex månader från det att ni tog del av testamentet, 7 kap. 3 § 3 st ärvdabalken.Jag hoppas att svaret var tillfredsställande!