Testamente mellan sambos med fri förfoganderätt

2016-08-29 i Testamente
FRÅGA |Hej! Jag måste få fråga om vårt testamente eftersom jag måste få veta innebörden.Först har jag ett testamente som min sambo skrev utan min vetskap den 13:e sept. år 2000. Där står att följande: All min kvarlåtenskap skall med full äganderätt tillfalla min sambo xxxx. (Min sambo saknade barn.)Detta kom till efter att min sambo fått veta att han hade dåligt hjärta. Jag fick veta detta av en av personerna som intygat testamentet.Efter ett samtal vi hade haft om hans KOL-sjukdom och alkoholism och att undertecknad hade fått två uttalande från husläkaren att jag inte var frisk, ville jag att vi skulle skriva ett testamente för mina sex barn, vilket vi då bestämde. Den 28 febr. 2012 skrev vi ett gemensamt testamente i vilket det står: Vi är överens och bestämmer följande:Den av oss som överlever den andre ska få all den avlidnes egendom med fri förfoganderätt.Efter den sist avlidnes död ska kvarlåtenskapen fördelas mellan bägges våra arvingar enligt lag.Min sambo har avlidit och nu är min fråga: Hur ska detta tolkas?
Jonas Wester |Hej, tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga. Det testamente som din sambo skrev till dig år 2000 är återkallat sedan ni upprättade ert gemensamma testamente (se 10 kap. 5 § ärvdabalken om återkallande av testamente). Det har alltså inte längre någon verkan. Jag utgår från att ert testamente är giltigt (att reglerna i 9 och 10 kap. ärvdabalken är följda). Där ni i ert gemensamma testamente har skrivit att ni ska ärva varandra med fri förfoganderätt ser jag ingen anledning att det skulle kunna feltolkas. Det är ett otvetydigt villkor som lär kunna följas utan svårighet. Alltså bör du nu då din sambo är avliden få all egendom till dig med fri förfoganderätt. Det innebär att du kan konsumera och använda egendomen som du vill med undantaget att du inte kan testamentera bort den. Hans egendom blir din egendom. Angående villkoret att kvarlåtenskapen fördelas mellan bägges arvingar enligt lag vill jag snabbt gå igenom vad lagen säger så du säkert vet vad som kommer hända efter din död. Vid din sambos död då du ärver med fri förfoganderätt får ju nämligen hans närmaste arvingar rätt till så kallat efterarv som realiseras vid din död. De har alltså rätt till en viss andel av din kvarlåtenskap efter din död. Till exempel ifall din sambo ägde mer än du vid sin död kommer hans arvingar ha rätt till mer än hälften av din egendom vid din död. Den andel som den egendom du ärver av din sambo utgör i din totala egendomsmassa vid tillfället du ärver det, är samma andel som din sambos arvingar får i efterarv. Notera att det alltså inte handlar om specifika belopp. Om den andelen var 60 % av din totala egendom vid hans död har hans arvingar rätt till 60 % av allt du äger vid din död, och dina arvingar får dela på de återstående 40 %. Det ovanstående är vad lagen säger och då ert testamente tydligt hänvisar till lagens regler är det på så sätt arvet lär delas ut. Jag hoppas att mitt svar blir till hjälp för dig.Med vänlig hälsning,

Fri förfoganderätt och full äganderätt

2016-08-27 i Testamente
FRÅGA |Hej Vi är gifta och har skrivit testamente med full äganderättVad hände om vi båda två dör samtidigt? t ex bilolyckaHur fördelas egendom mellan våra särkullsbarn?Är det någon skillnad i fördelning av egendom vid testamente med full äganderätt vs fri förfoganderätt?Tacksam för ett svar
Josefine Rembsgård |Hej och tack för din fråga!Regler om arvsrätt hittar du i Ärvdabalken (ÄB).Om en make dör och efterlämnar gemensamma bröstarvingar (första arvsklassen) eller föräldrar, syskon, syskonbarn osv. (andra arvsklassen) så tilldelas kvarlåtenskapen efterlevande make med fri förfoganderätt, se ÄB 3:1 st. 1. Detta gäller på samma sätt om det finns testamente som förordnar fri förfoganderätt. Detta innebär att efterlevande make har rätt att förfoga över denna egendom under sin livstid som hen vill, dock får maken inte testamentera bort den, se ÄB 3:2 st. 1. Detta eftersom gemensamma barn och arvingar i andra arvsklassen har rätt till efterarv, sk. sekundosuccession. Utgångspunkten är att särkullbarn har rätt att få ut sin arvslott direkt enl ÄB 3:1 st. 1, men de kan avstå denna rätt enl. ÄB 3:9 och har då också rätt till efterarv när efterlevande make dör. Detta innebär att särkullbarnets arvslott innehas med fri förfoganderätt av efterlevande make. Om man däremot skrivit inbördes testamente om full äganderätt så får kvarlåtenskapen testamenteras bort enligt efterlevande makes vilja. Detta innebär således att arvsrätten för arvingar efter den först avlidna kan uteslutas. Observera att det som efterlevande make får ut efter bodelning samt dennes enskilda egendom innehas med full äganderätt. Det är alltså andelen som ärvs från den döde maken som antingen kan innehas med fri förfoganderätt eller full äganderätt. Viktigt att notera är också att bröstarvingar till den döde maken alltid har rätt att få ut sin laglott, vilket är hälften av dennes arvslott, se ÄB 7:1. Om testamente har upprättats som inskränker bröstarvinges rätt till laglott så kan testamentet jämkas enl. ÄB 7:3.Om ni båda skulle gå bort samtidigt så finns det ingen efterlevande make som kan inneha kvarlåtenskapen, vilket innebär att testamentet i denna del inte blir tillämplig. I sådant fall skulle era närmaste arvingar, alltså era respektive bröstarvingar få ta del av er respektive kvarlåtenskap enligt den legala arvsordningen, se ÄB 2:1. Ex. om ni har ett gemensamt barn A, och varsitt särkullbarn B och C så skulle A och B få dela på kvarlåtenskapen från sin förälder. Sedan skulle A och C få dela på kvarlåtenskapen från den andra föräldern. Skulle ni endast ha särkullbarn så tillfaller hela kvarlåtenskapen från respektive förälder dennes bröstarvingar, se ÄB 2:1.Hoppas att du fick svar på din fråga.Du är också varmt välkommen att vända dig till oss här på Lawline igen!Vänliga hälsningar.

Enskild egendom genom gåva

2016-08-25 i Testamente
FRÅGA |Hej! Vi är två makar som skrapat ihop en liten förmögenhet som våra barn skall ärva. De är gift resp sambo och vi gillar deras partners. MEN det händer ju att det bästa förhållande spricker ozh då vill vi att de pengar de ärvt efter oss skall vara resp barns enskilda egendom. Vår fråga blir därför: Kan man medan vi lever skriva ett gåvobrev där barnan ges förmögenheten i gåva som enskild egendom och med villkoret att gåvan får disponeras först efter bådas vår död?
Sara Ellefors |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline!Jag förstår att ni vill försäkra er om att era tillgångar tillägnas era barn och inte tillfalla deras partners vid ett eventuellt uppbrott av deras äktenskap/samboskap. Att skriva ett gåvobrev är ett alternativ som kan användas för att överlämna egendom till era barn efter er, dock verkar ert syfte med detta gåvobrev snarare likna syftet med ett testamente? Gåvobrev är inte helt oproblematiska då det kan bli en del komplikationer kring när gåvan ska anses fullbordad. Eftersom ni vill ge ett gåvobrev till era barn men inte vill att gåvan ska verkställas förrän efter båda er bortgång kan man tala om att ni gör en så kallad utfästelse av gåva, ett löfte om att de i framtiden kommer att få ta emot viss egendom. Huvudregeln för sådana gåvor är att de blir giltiga först efter att de fullbordats, https://lagen.nu/1936:83#P1S1 (1 kap 1 § 1 meningen, Lag angående vissa utfästelser om gåva). Detta skulle innebära att er gåva inte var fullbordat eller giltig förrän egendomen hade tillfallit era barn. Det finns en möjlighet att undvika kravet på fullbordande av gåva genom att skriva en skriftlig utfästelse och sedan överlämna det dokumentet eller skuldebrevet till mottagaren(era barn). Detta blir då giltigt under vissa förutsättningar, se https://lagen.nu/1936:83#P6S2 och https://lagen.nu/1958:637#K17P3S1 . För att en sådan gåva ska vara giltig krävs alltså att det kan likställas med testamente. Ni bör kanske överväga att skriva ett gemensamt testamente istället där ni förklarar att det är er gemensamma vilja att era barns arv ska vara enskild egendom. Testamenten är ju ämnade att användas till just reglering av kvarlåtenskapen och hur den t.ex. ska förvaltas och fördelas. Detta respekteras då av lagen vid en eventuell skilsmässa mellan era barn och deras respektive, då den egendomen då undantas från bodelningen, https://lagen.nu/1987:230#K7P2S1 , 7 kap 2 § 3 p ÄktB. Detsamma gäller även för samboförhållanden, https://lagen.nu/2003:376#P4S1 4 § Sambolag. Min rekommendation till er är att istället för gåvobrev skriva ett testamente där ni förklarar er vilja. Detta är juridiskt mindre komplicerat och mer ändamålsenligt eftersom det är den form som juridiskt sätt är mest lämpad att använda för att reglera sin kvarlåtenskap. Det är alltid bra att ta juridisk hjälp när det ska formuleras ett testamente(eller ett gåvobrev) för att undvika otydligheter och på så sätt minska risken för framtida tvister.Hoppas att ni har fått svar på er fråga, Med vänliga hälsningar

Villkorat testamente till barnbarn

2016-08-19 i Testamente
FRÅGA |Hej!Jag undrar om jag kan testamentera till mitt barnbarn som hon kan få först efter min makes bortgång även om jag dör innan min manVänligen Inger
Johan Landström |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Ja, du kan ange i testamentet att ditt barnbarn får egendomen, under förutsättning att din make har nyttjanderätt till egendomen under hans livstid. Detta är det bästa valet om det är en specifik sak som du vill ska gå till ditt barnbarn.En annan möjlighet är att i testamentet ange att din kvarlåtenskap ska gå direkt till ditt barnbarn efter att din man dör. I det fallet får ditt barnbarn rätt till den kvotandel i din makes kvarlåtenskap som kommer från dig, vanligen 50 %. Ett sådant testamente skulle dock kunna klandras av dina barn till den del den inkräktar på dina barns laglott, vilket är hälften av andelen som kommer från dig. De har dock även möjlighet att avstå från att klandra om de vill respektera ditt beslut.Du kan upprätta ett juridiskt bindande testamente genom Lawlines avtalstjänst här: http://lawline.se/avtal/testamenteMvh

Formkrav vid testamente

2016-08-29 i Testamente
FRÅGA |Hej, Jag är singel och har två vuxna barn i trettioårsåldern, räcker det om jag skriver ett eget av två bevittnat testamente där det framgår att dessa två skall ärva 50% vardera och som enskild egendom eller måste jag anlita jurist? Om möjligt vore jag tacksam för ev. tips.
Anna Pieschl |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.Kort sagt så kan vem som helst upprätta ett testamente. Formkraven för testamente finns iärvdabalken, (ÄB), 10:1. Testamentet måste vara skriftligt och bevittnas av två vittnen. I 10:4 ÄB förklaras vem som är ett giltigt vittne. Jag skulle ändå rådge dig att låta en jurist upprätta testamentet för att undvika att tvivel uppstår i framtiden om testamentets lydelse. Vi har jurister på Lawline som kan hjälpa dig med det. Det tar ingen längre tid och priset blir därav därefter. Alternativt kan du använda får avtalsmotor. Då fyller du själv i information, och får i slutändan ut ett färdigt testamente,med färdiga formuleringar med den information som du har fyllt i. Mer information om det hittar du här. Vill du anlita en jurist föreslår jag att du ringer in till vår kostnadsfria telefonrådgivning och förklarar kort ditt ärende där. De kan då koppla dig vidare till vår familjerättsliga expert och så kan ni tillsammans prata igenom ärendet och vad det skulle kosta samt hur lång tid det skulle beräknas ta. Vår telefonrådgivning har öppet mån – ons. mellan kl. 10.00 – 16.00.Telefonnumret är: Telefon: 08-533 300 04 Jag hoppas att du är nöjd med den hjälp du har fått!Lycka till! Vänliga hälsningar,

Kan min bror verkligen få 3/4 av vår fars kvarlåtenskap?

2016-08-26 i Testamente
FRÅGA |Vi är två syskon . Far är död och mor är nu också död. Kan man testamentera bort kvarlåtenskapen till bara den ena av barnen ? Jag kommer att få en fjärde del alltså laglotten . Övriga 3/4 går till min bror. Är detta lagligt ?
Mikael Jonasson |Hej och tack för att du valt att vända dig till Lawline!Bröstarvingarna (avkommor i rakt nedstigande led från den avlidne) till en avliden har en oinskränkt rätt att få ut laglotten, vilket är 1/2 av kvarlåtenskapen. Dessa 1/2 av kvarlåtenskapen delas sedan på antalet bröstarvingar, i ditt fall får du, precis som du säger ut 1/4. Den övriga halvan som inte ingår i laglotten får disponeras via testamente på vilket sätt den avlidne behagar. Det innebär att det är fullt lagligt att testamentera den halvan som inte berörs av laglotten till din bror som då ger honom 3/4 av kvarlåtenskapen.

Testamentera bort hela kvarlåtenskapen

2016-08-21 i Testamente
FRÅGA |HejJag vill skriva ett testamente. Allt skall gå till min ex-man och gode vän. Jag har inga barn och inga föräldra i livet. Jag har två syskon, som jag inte vill ska ärva mig. Räcker det med ett testamente eller måste jag också upprätta ett gåvobrev. Arvet gäller mina saker och tillgånger på olika konton. Jag äger inte min bostad.
Emma Persson |Hej!Tack för att du ställer din fråga.Regler om arvsrätt och testamente hittar du i ärvdabalken (1958:637), se här. Då det endast är arvingar i första arvsklassen (dvs barn) som alltid har rätt att få ut sin laglott, så innebär det i ditt fall att du kan upprätta ett testamente genom vilket du ger din före detta man och gode vän hela din kvarlåtenskap då du avlider. Testamente är alltså vad som behövs. Se bara till så att testamentet upprättas på ett juridiskt korrekt sätt så att du är säker på att kvarlåtenskapen går till den person du önskar. Kontakta gärna en jurist specialiserad på familjerätt för att få hjälp att upprätta ett testamente.Hoppas detta gav svar på din fråga!Vänligen

Tillägg till testamente

2016-08-18 i Testamente
FRÅGA |Hej.Jag skrev ett testamente för några år sedan.Kan jag idag skriva : "Tillägg till testamente daterad ---------" eller måste allt skrivas om inklusivetillägget ?Med vänliga hälsningarKjell Petersen von FyrenLöddeköpingekjellgulli1@hotmail.se
Frida Österlind |Hej och tack för din fråga!Det går bra att skriva ett tillägg till ditt befintliga testamente genom en ny handling, som du beskriver ovan. Det är viktigt att den nya handlingen uppfyller formkraven för ett testamente (skriftligt med två samtidigt närvarande vittnens underskrift). För att inte tillägget ska tolkas som en återkallelse av det befintliga testamentet rekommenderar jag dig att skriva att det fortfarande är din önskan att det gamla testamentet ska gälla i övriga delar som inte rör tillägget.Jag hoppas detta var svaret på din fråga!Vänligen,