Villkora testamente och föräldrars dispositionsrätt.

2015-04-03 i Testamente
FRÅGA |Jag är gift och vi har ett gemensamt barn. Dessutom har jag ett barn från tidigare äktenskap. Vid min ev. död ärver mitt s.k. särkullsbarn. Så länge barnet är omyndigt kan väl barnets biologiska pappa disponera dessa pengar?Detta är mitt stora problem eftersom risken är stor att arvet då barnet blir myndigt förslösats. Kan jag på något sätt skriva ett testamente att pengarna ej får disponeras förrän barnet uppnått en viss ålder?
Niclas Friberg |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med dina frågor!Eftersom dina frågor rör arv och föräldrars möjlighet att disponera över sina barns tillgångar så finner vi relevant lagstöd i föräldrabalken, se här, och i ärvdabalken, se här.Pappans förfoganderätt.Som jag förstår det har du och den biologiska pappan till särkullsbarnet gemensam vårdnad. Enligt dina uppgifter verkar det inte heller som om det varit några avvikelser från normalt förfarande rörande vårdnad och förmyndarskap för "särkullsbarnet". Ni har då båda vårdnad och är förmyndare för barnet, se föräldrabalken 10:2. Fram till dess att särkullbarnet blir myndigt är det, som du mycket riktigt anger, så att du och barnets pappa råder över barnets egendom, se föräldrabalken 9:1.Villkora testamentet.Oavsett om din oro gäller att pappan ska spendera barnets arv eller om barnet själv ska spendera det så fort det fyller 18 år, så kan du motverka detta genom att villkora testamentet. Testamentet kan innehålla villkor som innebär att ditt särkullsbarn inte får ut sitt arv förrän vid en viss ålder, som testator har du stor frihet när det kommer till utformningen av testamentet, se ärvdabalken 11:1.Vill du veta mer om testators rätt att utforma sitt testamente kan du läsa här.För att testamentet ska bli juridiskt korrekt och spegla din vilja rekommenderar jag att du tar hjälp av en av våra betaltjänster eller bokar tid hos familjens jurist här. De återkommer då till dig och hjälper dig vidare. Med vänlig hälsning.

Arv till syster/ testamente

2015-03-31 i Testamente
FRÅGA |Hej, jag har följande fråga gällande arv. Jag är barnlös och skild och i mitt testamente kommer att namnge några nära vänner som mina arvingar. Jag ät bosatt i Sverige men har en syster med två barn som alla bor i utlandet.Min fråga är hur i testamentet och i vilken grad (från vilken procent till vilken procent) jag har möjlighet att begränsa arvlotten/laglotten i Sverige till min syster och hennes efterkommande.Tack och med vänlig hälsning.
Eric Brinck |Hej!Tack för din fråga!Eftersom din syster och hennes arvingar inte ingår i den första arvsklassen enligt 2:1 1 st ärvdabalken (ÄB) (som du finner Här) har de ingen rätt till arvslotten enligt 7:1 ÄB. Denna rätt tillkommer endast dina egna bröstarvingar. Med bröstarvingar menas endast dina barn och barnbarn. Eftersom du inte har några bröstarvingar tillfaller din kvarlåtenskap i första fall dina föräldrar, avlider de innan dig så ärver din syster. Eftersom du inte har några bröstarvingar har du möjlighet att testamentera bort hela din kvarlåtenskap till någon annan. Din syster eller hennes arvingar har alltså ingen rätt till någon procentuell del av din kvarlåtenskap, det är endast i det fall du haft egna bröstarvingar som de hade haft en rätt till sin laglott.För dig innebär det alltså att du bör upprätta ett testamente där du testamenterar bort en del eller hela din kvarlåtenskap till någon/några andra, om du inte vill att din syster och hennes arvingar ska ärva efter dig. Tänk på att det är viktigt att testamentet blir korrekt upprättat då ett formfel kan leda till att testamentet blir ogiltigt. Familjens jurist hjälper dig gärna med det!Hoppas det var svar nog på din fråga!Vänliga hälsningar

Testamentstolkning och överlåtelseförbud

2015-03-30 i Testamente
FRÅGA |Hur tolka detta? "TestamenteVid min bortgång ska min kvarlåtenskap tillfalla mina arvingar enligt lag med full äganderätt under följande villkor.Det är min vilja att lagfaren ägare till fastigheten skall var min äldste son XX. Detta under förutsättning att han löser ut mina övriga barn med ett belopp motsvarande 1/3 av gällande taxeringsvärde minus de inteckningar som belastar fastigheten. Fastigheten kan bara säljas på den öppna marknaden om samtliga mina kvarlevande barn samtycker därtill. Realisationsvinsten skall då delas lika mellan dem."Är det rätt att utgå ifrån taxeringsvärdet?Vi är 3 bröstarvingar. Ska två ärva 1/3 var eller ska de dela på 1/3?Kan man hindra att lagfaren ägare att sälja genom att villkora som ovan?Vad händer om XX inte kan lösa ut övriga? Blir vi då lagfarna ägare alla 3Vad händer om XX avlider och hans barn ärver fastigheten? Kan de sälja utan att resterande arvingar medger det?
Alexandra Wikner |Hej, och tack för din fråga!När ett testamente ska tolkas så finns det i Ärvdabalkens 11 kapitel regler kring detta. Enligt huvudregeln i 11 kap 1 § ska testamentet tolkas såsom testator skulle velat ha det, dvs man ska vid frågetecken kring hur innehållet i ett testamente ska tolkas försöka utröna hur den som skrev testamentet menade. Förhoppningsvis kan ni bröstarvingar tillsammans tolka ut hur testator menat, mina svar blir bara allmänna. Första frågan, om det är rätt att utgå ifrån taxeringsvärdet, måste besvaras jakande då det uttryckligen står i testamentet att det är testators önskan. Vad gäller frågan om betydelsen av 1/3, om det är 1/3 vardera eller att två stycken ska dela på 1/3 är ett exempel på sådant där man får försöka utröna vad testator avsett. Såhär som utomstående och med informationen att ni är tre bröstarvingar ligger det närmast till hands att anta att testator avsett att den arvinge som får huset skall lösa ut de andra två med 1/3 till vardera, så att ni tre ärver motsvarande 1/3 vardera av taxeringsvärdet. Ytterligare stöd för den tolkningen ger stadgandet att realisationsvinst vid försäljning på öppna marknaden ska delas lika mellan bröstarvingarna, dvs med 1/3 vardera.Om XX inte kan lösa ut övriga så återstår endera att ni samäger fastigheten eller att den säljs och ni delar på pengarna.Ett överlåtelseförbud (dvs förbud att sälja) i ett testamente är tillåtet och erkänns av rättsordningen, t ex i Utsökningsbalken 5 kap 5 § står att bla egendom som enligt föreskrift i testamente ej får överlåtas, i normalfallet inte heller kan utmätas.Överlåtelseförbudet gäller under testamenttagarens livstid, så om XX avlider så gäller det inte dennes barn.Hoppas att du har fått svar på dina frågor!Vänligen,

Fördelning enligt testamente

2015-03-29 i Testamente
FRÅGA |Hej!Vår morbror har avlidit och vi har då fått en kopia på hans testamente där han inte inkluderar oss överhuvudtaget. Han har inga barn, hans två syskon är avlidna och det är vi syskonbarn som har fått kopia på testamentet. Kan han verkligen skriva bort oss ur testamentet helt och hållet?
Björn Sundin |Hej och tack för din fråga I arvs och testamentsfrågor är ärvdabalken (ÄB) tillämplig. Länk hittar du här https://lagen.nu/1958:637 Huvudregeln i svensk rätt är att barn till den avlidne har bäst rätt till arv, dessa kallas bröstarvingar se ÄB 2 kap 1§. Finns inga bröstarvingar träder föräldrarna in med näst bäst rätt till arvet, är föräldrarna avlidna träder den avlidnes syskon in som arvtagare (i tredje hand) och i fjärde hand träder mor och farföräldrar in som arvtagare, se ÄB 2kap. 1-3§§. Om den avlidne inte har några bröstarvingar och dennes föräldrar är avlidna samt ett syskon också har avlidit, träder det avlidna syskonets barn in i syskonets ställe (se 2 kap. 2§) Den avlidne kan dock genom ett testamente ändra på arvsrätten utifrån sina önskemål. En inskränkning mot denna rätt är att laglotter inte får testamenteras bort (laglotter utgör halva bröstarvingarnas arvslotter, alltså hälften av deras arv, se ÄB 7 kap. 1§). Övrig del i den avlidnes kvarlåtenskap utgör en så kallad disponibel kvot, vilken arvlåtaren kan fördela efter eget tycke. Utifrån de förutsättningar du beskrivit borde alltså er morbror kunna fördela sitt arv som han önskar Vänligen

Testamentera i första och andra hand?

2015-04-01 i Testamente
FRÅGA |Hej!Man hör ofta att testamente inte behövs om man är sambo och vill att ens egna barn skall ärva en. Men idag reser man mycket och det kan hända att hela familjen omkommer samtidigt. Kan man i testamentet skriva att man i första hand lämnar arv till sina barn och om dessa inte är i livet ha alternativa arvingar. Måste i så fall även dessa alternativa arvingar meddelas även om det finns barn i livet?Måste dessa också godkänna testamentet?
Thommy Södergård Åkesson |Hej, och tack för din fråga!Det går absolut att i ett testamente ta med alternativa arvingar. Det som krävs är i princip att man kan förstå vilken ordning de skall ärva i. Man kan exempelvis i princip skriva:I första hand skall hela kvarlåtenskapen tillfalla Anders Andersson.Om Anders Andersson är avliden, skall hela kvarlåtenskapen tillfalla Birgit Blomström.Om ingen av de ovanstående är i livet, skall hela kvarlåtenskapen tillfalla stiftelsen "Bygdens bevarande".Det borde dock gå lika bra att räkna upp en lista med "I första hand...", "I andra hand..." och så vidare.De som inte är dödsbodelägare behöver varken kallas till bouppteckningen eller godkänna testamentet, så de alternativa arvingarna behöver faktiskt varken delges testamentet eller godkänna det. Däremot blir det förstås aktuellt om någon av arvingarna "i första hand" skulle avlida, för då blir du arvingen "i andra hand" dödsbodelägare om den som skrev testamentet avlider. I mitt exempel skulle därmed, om Anders Andersson lever då arv blir aktuellt, inte Birgit Blomström eller stiftelsen behöva delges testamentet.Hoppas att det lite komplicerade svaret klarar upp läget något!Hälsningar,

Testamentera bort arvslotten

2015-03-31 i Testamente
FRÅGA |Om ett testamente upprättas av en barnlös och ogift person bosatt i Sverige, som har en syster i USA som i sin tur har två barn, men som vill testamentera sina tillgångar/kvarlåtenskap till några nära vänner. Frågan är hur i testamentet och i vilken grad i procent till och från har personen ifråga möjlighet att begränsa arvslotten/laglotten i Sverige till hans syster och hennes efterkommande.
Matilda Hellström |Hej och tack för din fråga!En ogift och barnlös person har möjlighet att testamentera all sin kvarlåtenskap och göra sina arvingar arvslösa. Det är endast bröstarvingar som skulle ha haft en rätt till en del av kvarlåtenskap trots att föräldern vill göra dem arvslösa, övriga släktingar har ingen sådan rättighet. Personen kan alltså helt utesluta systern och hennes efterkommande från arvet.Testamentet måste uppfylla formkraven vilket innebär att det ska vara skriftligt och bevittnat av två personer. Det är viktigt att det är tydligt utformat så att det inte går att ifrågasätta testatorns avsikt med testamentet, alltså vem som ska få vad.

Testaments- och arvsfrågor

2015-03-30 i Testamente
FRÅGA |Vi har 3 gemensamma barn. Äldsta barnet är utvecklingsstörd och bor i gruppbostad. De två yngre har högskolestuderat och lånat till detta och vi vill därför ändra så att de får en lite större andel, eftersom vi inte har bidragit till deras studier i någon nämnvärd omfattning, däremot har den utv.störda bott nära oss hela tiden och på så sätt fått mera "favörer".Kan vi skriva ett testamente själva och ändra så att den utvecklingsstörda får sin laglott och de två andra delar på resterande? Har även tänkt lägga till att den som finns kvar sist har rätt att ge gåvor, t ex i samband med husförsäljning. Givetvis gåvor bara inom familjen. Måste det vara handskrivet? Räcker det att två bevittnar våra namnteckningar? Är det ok att vi förvarar detta i våra "vita arkiv" och att det gäller för framtiden eller till vi ev själva gör en förändring? Är det något mera vi bör tänka på för att det ska bli riktigt?
Alexandra Wikner |Hej, och tack för din fråga. Det går utmärkt för er att upprätta ett testamente där ett av tre barn får ut sin laglott, och resterande del av kvarlåtenskapen delas mellan de andra barnen.Ett testamente måste följa vissa formkrav, dessa krav hittar man i Ärvdabalkens (ÄB) 10 kapitel. Detta är det absolut viktigaste att tänka på, eftersom ett testamente som inte uppfyller formkraven är ogiltigt. Så känner ni er osäkra är det en mycket god ide att ta hjälp med upprättandet.För att vara giltigt ska ett testamente i normalfallet (vissa undantag kan göras för s.k. nödtestamente) vara skriftligt, undertecknat av två samtidigt närvarande testamentsvittnen som vet att det är ett testamente de bevittnar underskriften av och som uppfyller kraven för att få vara vittnen. Slutligen ska testamentet vara undertecknat av testator. Dessa formkrav finns i ÄB 10 kap. 1 §. Det finns inget krav på att ett testamente ska vara daterat för att vara giltigt, men testamentsvittnena "bör" enligt ÄB 10 kap. 2 § anteckna datum för bevittnandet, detta är dock inget formkrav utan mer en rekommendation eller ett råd. Ett testamente måste alltså inte vara handskrivet, det går utmärkt att skriva det i ett ordbehandlingsprogram på datorn, och det är också det vanligaste. Men du och din man måste skriva under och när ni skriver under ska det bevittnas av två vittnen som uppfyller kraven (bland annat får det inte vara era barn eller nära släkting som bevittnar). Observera att du och din man måste skriva var sitt testamente.Testamentet gäller tills dess att det återkallas av testator eller testator upprättar ett nytt testamente. Så det gäller tills du eller din man väljer att återkalla, ändra eller ersätta era testamenten. Det går bra att förvara dem i vita arkivet, det finns inga krav på förvaringen men det är ju i ert intresse att det återfinns och dyker upp inför bodelningen. Om ni vill kan ni även ge era barn varsin kopia (det är dock originaltestamentet som gäller).Jag förstår inte riktigt din fråga om gåva?Vill du och din man ha hjälp med att upprätta ett testamente kan ni online få hjälp med detta till fast pris här, via Lawlines partner Avtal24.

Formulering av testamente

2015-03-29 i Testamente
FRÅGA |Hej! Skriver mitt testamente, där mina bröstarvingar (2 st) ska ha min kvarlåtenskap enligt lag, men jag vill göra ett litet undantag! Går det att göra enl följande utan att det inkräktar på något annat och helt enkelt blir fel? "Jag XXXXXX förklarar detta vara mitt testamente och yttersta vilja. Jag bestämmer följande: Efter min död ska min kvarlåtenskap fördelas mellan mina arvingar (ska det stå bröstarvingar?) enligt lag och vara deras enskilda egendom. Även avkastning av denna egendom ska vara enskild egendom. Här min undran? > Ett undantag: mina barnbarn, XXXXX och XXXXX ska ärva 100.000:- vardera, XXXXX ska även ärva möbel X med tillbehör.Är detta ok, eller blir det något tvivel, då jag ju först skriver att arvingarna (bröstarvingarna) ska ärva enligt lag?
Björn Sundin |Hej och tack för din fråga! Frågan om arv och testamente regleras av Ärvdabalken (ÄB)- länk hittar du här https://lagen.nu/1958:637#K7lawline%20avtal Huvudregeln vid någons frånfälle är att dennes barn (dessa kallas för bröstarvingar)eller make ärver kvarlåtenskapen enligt ÄB 2 kap 1§. Viktigt att notera är att maken ärver före gemensamma barn enligt 3 kap. 1§. Genom ett testamente kan dock denna reglering ändras utifrån arvlåtarens önskemål. Formkraven för ett testamente finns i 10 kap ÄB (bland annat krav på skriftlighet och bevittnande av två vitten). Den delens som arvlåtaren kan testamentera kallas för den disponibla kvoten och utgörs tillgångar som inte är bröstarvingarnas laglotter (vilka är hälften av arvslotten, arvslotten är det totala arvet som en bröstarvinge får, se ÄB 7 kap. 1§) Att då skriva dina arvingar borde inte innebära något tolkningsproblem eftersom du hänvisar till den fördelning som lagen använder (vilket gör att dina barn är i första ledet) men för att vara på den säkra sida är det tydligast om du skriver bröstarvingar (om du avser just att dina barn)Om de belopp och den möbel du önskar fördela enligt ditt testamente är inom den disponibla kvoten eller inte är svårt för mig att uttala mig om. För mig som student är det också svårt att veta om din formulering i testamentet medför några problem eller tvivel men enligt resonemanget ovan borde det vara en giltig formulering (rent juridiskt sett). För att vara säker på att ditt testamente är korrekt råder jag dig att vända dig till en verksam jurist för mer hjälp. Du kan också använda dig av vår samarbetspartner, Avtal24, avtalstjänst där du enkelt kan upprätta ett giltigt testamente, länk hittar du här http://lawline.se/avtal/testamente Vänligen