Att testamentera bostadsrätt till juridisk person

2016-02-26 i Testamente
FRÅGA |HejJag har en bostadsrättslägenhet. Nu undrar jag hur man gör när man skriver testamente.Jag har inga arvingar och vill ge min kvarlåtenskap till en fond. Går det att testamenterade pengar den är värd till fonden eller är det till bostadsrättsföreningen köparen skall betala?Det är ju mina pengar och jag borde väl ha rätt att använda dem som jag vill? Finns det någraregler? Tacksam för svar.
Daniel Nykvist |Hej och tack för din fråga!Utifrån din redogörelse så är det något oklart vad exakt du vill göra. Jag uppfattar det som att du antingen vill sälja bostadsrätten och testamentera ersättningen till fonden, eller testamentera själva bostadsrätten.Jag förutsätter att du med ”fond” avser ett fondbolag eller stiftelse. Att testamentstagaren är ett bolag eller en stiftelse har ingen betydelse, eftersom både fysiska och juridiska personer kan vara testamentstagare, varav både bolag och stiftelser är juridiska personer.För att upprätta testamente så måste ett antal formkrav iakttas. Det ska upprättas skriftligen med två vittnen, varav du i egenskap av testatrix ska underskriva testamentet i vittnenas närvaro. Vittnena måste också bestyrka med sina namn och känna till att det rör sig om ett testamente, samt inte vara under femton år eller lida av psykiska störningar som hindrar dem från att förstå innebörden av vittnesbekräftelsen. Vittnena bör också göra en anteckning om yrke, hemvist och intyg för tidpunkten om bevittnandet. Vittne får inte heller vara din make, sambo, någon i upp- eller nedstigande släktskap (exempelvis farmor eller dotter), svåger, svägerska eller syskon. Eftersom du påstår att du saknar arvingar så förutsätter jag dock att du inte har vare sig bröstarvingar, föräldrar, syskon, farföräldrar, morföräldrar, make, svågrar eller svägerskor i livet. Med andra ord behöver du endast se till så att du inte väljer en eventuell sambo, eller ledamot i styrelsen hos det testamentstagande bolaget eller stiftelsen, som vittne. Detta framgår av Ärvdabalk (1958:637) 10:1, 10:2 första stycket och 10:4 första och andra styckena. I fråga om den ersättning som du erhåller vid överlåtelse av bostadsrätten genom försäljning så kan du testamentera den utan att ta hänsyn till bostadsrättsföreningen. Om du däremot testamenterar själva bostadsrätten så aktualiseras ett antal regler i Bostadsrättslag (1991:614). Eftersom bostadsrätten övergår till en ny förvärvare så har bostadsrättsföreningen att pröva om testamentstagaren ska antas som medlem i föreningen. Som huvudregel så ska en förvärvare antas som medlem om denne uppfyller villkoren för medlemskap i bostadsrättsföreningens stadgar och föreningen skäligen bör godta denne som bostadsrättshavare. Skälighetsbedömningen tar här sin utgångspunkt i bland annat förvärvarens förmåga att betala löpande månadsavgifter och syftet med förvärvet (Bostadsrättslag 2:3 första stycket). Eftersom förvärvaren är en juridisk person i detta fall så har bostadsrättsföreningen dock möjlighet att vägra inträde till föreningen såvida det rör sig om en bostadsrätt som inte är avsedd för fritidsändamål, även om förvärvaren uppfyller stadgarnas krav och klarar skälighetsbedömningen (Bostadsrättslag 2:4 första stycket). Det innebär att bostadsrättens ekonomiska värde tillkommer testamentstagaren, men att denne inte får utöva själva bostadsrätten. Om förvärvaren på detta sätt inte antas till medlem så får bostadsrättsföreningen, med hänseende till att bostadsrätten har övergått till förvärvaren genom testamente, uppmana denne att visa upp att någon som inte får förnekas medlemskap har förvärvat bostadsrätten och sökt medlemskap inom sex månader från uppmaningen. Om testamentstagaren inte följer uppmaningen inom denna frist så får bostadsrätten säljas tvångsvis för testamentstagarens räkning (Bostadsrättslag 6:2). Ansökan om tvångsförsäljning görs av bostadsrättsföreningen hos Kronofogdemyndigheten (Bostadsrättslag 8:1).Med andra ord så är det fullt möjligt att testamentera bostadsrätten till en stiftelse eller ett fondbolag. Eftersom testamentstagaren i detta fall är en juridisk person så finns dock risken att bostadsrättsföreningen nekar förvärvaren medlemskap i föreningen, och därefter uppmanar denne att inhämta en ny förvärvare och ansöker om tvångsförsäljning. Däremot tillkommer bostadsrättens ekonomiska värde testamentstagaren, även om denne nekas medlemskap i föreningen och genomgår en tvångsförsäljning.Jag hoppas att detta svar i någon mån har klargjort läget. Om du önskar hjälp med att upprätta testamentet eller mer fördjupad vägledning i frågan så är du varmt välkommen att ta kontakt med vår samarbetspartner Familjens Jurist via http://lawline.se/boka. Med vänlig hälsning

Gåva alternativt testamente

2016-02-22 i Testamente
FRÅGA |Min mor har lånat ut 23000 kr till vår syster och sedan skänkt pengerna då hon aldrig betalade tillbaka dem, nu vill mamma ge mig och min bror samma summa när hon säljer bostaden eller vid hennes bortfall utanför arvsrätten, kan vi utan advokat skriva ett eget papper på detta? Måste det bevittnas?
Jonas P. Lind |Hej! Tack för att du ställer din fråga till oss på Lawline! I din fråga ingår två olika vägar att ge er pengarna, antingen som gåva, eller genom testamente, jag ska kort redogöra för båda vägarna.Vad gäller gåvor så står det gåvogivaren som huvudregel helt fritt att själv förfoga över sin egendom och därmed ge bort den. Huvudregeln gäller så länge gåvogivaren inte är förhindrad p.g.a konkurs, att hon har god man/förvaltare, eller det handlar samägande. Om inget av dessa undantag är aktuella för din mor så står det henne fritt fram att ge bort sina pengar till er. Eftersom även arv är aktuellt i din fråga så kan jag passa på att nämna att gåvor som inte skall ses som förskott på arv bör dokumenteras tydligt med ett förtydligande om att det inte är ett förskott av arv. Gåvor till arvingar räknas nämligen som förskott på arv om inte annat uttalas. Ärvdabalken 6:1. (Betänk då att systern kanske tar illa upp om hon inte har det förbehållet för sin gåva och då kan känna sig lurad vid en senare arvsdelning om ni åberopar dokumentet, det vill ni förmodligen inte).Vad gäller testamente så kan detta upprättas av vem som helst, någon advokat behövs inte även om det såklart i vissa fall kan vara rekommenderat då advokater självklart gör det här oftare än andra. Vid upprättande skall din mor skriva under testamentet tillsammans med två vittnen. Ärvdabalken 10:1 och 2. Förslagsvis en granne eller liknande som inte har ett egenintresse i testamentet så som du och din bror då har. (Det finns även en möjlighet att upprätta så kallat "nödtestamente" om en person är döende och inte har tid eller möjlighet till bevittnande. Ett sådant testamente är dock ogiltigt om inte testator kunnat upprätta ett med vittnen inom tre månader. ÄB 10:3).Det viktigaste med testamentet är att det framgår att det faktiskt är ett testamente och att det tydligt och klart framgår vad testator vill. För ditt fall räcker exempelvis "Xx och yy skall av moderns kvarlåtenskap först tilldelas 23 000 kr vardera eftersom (syster) zz vid tidigare tillfälle erhållit 23 000 kr i gåva. Därefter skall xx, yy och zz dela lika på kvarlåtenskapen" Behöver du vidare hjälp med juridiken är du välkommen att kontakta oss på tfn 08-533 300 04 (måndag till onsdag 10:00-16:00) eller maila oss på info@lawline.se Med vänliga hälsningar,

Klander testamente - psykisk störning

2016-02-20 i Testamente
FRÅGA |Går det att bestrida ett testamente på grund av demens sjukdom trots att diagnosen ställdes 2 år efter att testamentet skrev om till fördel för en bröstarvinge?
Michelle Brodin |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga. Ett testamente kan ogiltigförklarats om detta har upprättats under psykisk störning se 13 kap. 2 § Ärvdabalken. Demens kan i vissa fall ses som en psykisk störning. Det är dock ingen självklarhet att bara för att någon lider av demens vid tillfället för upprättandet av testamentet att det ska ogiltigförklarats. Det måste föreligga ett orsakssammanhang mellan den psykiska störningen och upprättandet av testamentet. Hur vida demenssjukdomen ska ses som en ogiltighetsgrund beror på hur situationen ser ut i det enskilda fallet. För att en person ska kunna skriva ett testamente måste personen förstå vad den gör, men det är inte så att demenssjukdom automatiskt diskvalificerar någon från att skriva ett testamente. En dement person kan ibland förstå vad som sker i nuet men inte minnas sammanhang längre tillbaka. Det kan vara så att personen i fråga lidit av psykisk störning redan innan denne blev diagnoserad. Det blir helt enkelt en bevisfråga och med tanke på att bevisbördan ligger på den som vill klandra testamentet och det är ett relativt högt beviskrav kan det vara svårt att bevisa att så var fallet om det inte finns ett medicinskt intygande vid tillfället för upprättandet av testamentet. Dessutom ska ett korrekt upprättat testamente ha bevittnats av två personer så de har redan genom bevittnande intygat att testatorn var i sitt sinnes fulla bruk. Vad domstolen gör sin bedömning utifrån är testatorns yttersta vilja. Är testamentet väldigt "förvånande" och långtgående kan det tyda på att detta inte var testarns yttersta vilja och motsatsvis är ett testamente som verkar vara rimligt anses ge uttryck för dennes vilja och är därmed svårare att klandra. Värt att tillägga är att en klandertalan av denna grund ska väckas hos tingsrätten inom sex månader från det att arvingarna har delgivits testamentet, se 14 kap. 5 § Ärvdabalken.Om du vill få ytterligare information om hur dina chanser är att föra en klandertalan kan du använda dig av våran tjänst Lawline Express, där kan du ange mer omständigheter i ditt enskilda fall så kan våra jurister göra en mer djupgående utredning i frågan. Följ denna länk för att ställa en expressfråga.Hoppas detta var till hjälp. Med Vänliga Hälsningar,

Ändring av testamente

2016-02-16 i Testamente
FRÅGA |Jag funderar på att skriva ett testamente där min make ärver mig med full ägande rätt (vi har inga gemensamma eller egna barn). Vad händer om min make går bort före mig? Kan jag då ändra mitt testamente?
Sara Bengtsson |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!I 10 kap. 5 § Ärvdabalk (1958:637) (ÄB) (https://lagen.nu/1958:637#K10P5S1) finns svaret på din fråga. Där står det att ett testamente blir utan verkan om det finns ett nytt formriktigt testamente, om testamentet förstörts eller om testator (alltså du) på annat sätt tydligt gett tillkänna att testamentet inte längre är uttryck för dennes (din) yttersta vilja. Sammanfattningsvis kan du alltså skriva ett nytt testamente som uppfyller formkraven, förstöra testamentet eller ange att testamentet inte längre är uttryck för din vilja. Det sistnämnda kan ske genom att du ex. skriver på testamentet att det inte längre är uttryck för din vilja och att det därmed ska återkallas. Detta ska i sin tur bevittnas av två vittnen som sedan ska skriva under handlingen, 10 kap. 1 § ÄB (https://lagen.nu/1958:637#K10P1S1). Jag hoppas att du fått svar på din fråga.Med vänlig hälsning

Bevittna ett testamente när ett syskon är arvtagare

2016-02-23 i Testamente
FRÅGA |Hej, Jag har fått ett testamente från min fars bror. Där de vill att jag godkänner testamentet. Jag undrar om testamentet är giltigt. Då ett av vittnena på testamentet är syster till en av arvtagarna. Är det OK? Om inte. Faller i så fall hela testamentet eller bara den delen?
Evelina Largren |Hej,Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! Vem som får vara testamentsvittne regleras i 10 kap 4 § Ärvdabalken. I andra stycket nyss nämnda paragraf stadgas att en person inte får bevittna ett testamente om testamentet innehåller ett förordnande till ett syskon till personen. Personen som bevittnade testamentet var alltså förhindrad att göra detta eftersom att testamentet innehåller ett förordnande till systern.I fall där ett bevittnande skett trots ovanstående kan testamentet klandras. Ett testamente klandras av en arvinge och detta måste göras inom sex månader från det att arvingen delgavs testamentet, se 14 kap 5 § Ärvdabalken. Angående din fråga om hela eller enbart en viss del av testamentet faller så är svaret att bara viss del av testamentet faller, resten av testamentet består. Klandras testamentet faller alltså den delen som rör förordnandet till förmån för testamentsvittnets syster. Denna regel kan du hitta i 13 kap 1 § ÄrvdabalkenÄrvdabalken hittar du härHoppas att du fick svar på din fråga och lycka till!Vänligen

Möjlighet att villkora testamente

2016-02-21 i Testamente
FRÅGA |Jag vill komplettera mitt nuvarande testamente enligt följande: om mina barn begär jämkning av testamentet, så ärver de enbart sin laglott och ej enligt testamentet. Är det en hållbar skrivning juridiskt sett? Om inte ge mig ett bättre förslag.
Johan Waldebrink |Hej,Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Som testator har du stor frihet vad gäller utformningen av ditt testamente och det finns inga särskilda hinder mot att ställa upp villkor för din borttestamenterade egendom. Jämför 11 kap. 1 § ärvdabalken där det står att ett testamente ska tolkas i enlighet med testators vilja. I min mening borde det vara tillräckligt att du får med att dina barns rätt att ärva enligt testamentet är villkorad av att de inte begär jämkning av detsamma. Så som du har uttryckt det borde alltså vara en hållbar skrivning. För att vara säker på att testamentet speglar din vilja och att det är helt juridiskt korrekt skulle jag dock rekommendera att du tar kontakt med en specialiserad jurist hos vår samarbetspartner Familjens jurist. Du kan boka tid genom att fylla i formuläret här.Tänk också på att om du ska göra tillägg eller på annat sätt ändra i ditt testamente så måste samma formkrav vara uppfyllda som då du upprättar testamente (10 kap. 6 § ärvdabalken). Det vill säga det ska vara skriftligt och det ska undertecknas av dig samt två behöriga vittnen som närvarar samtidigt (10 kap. 1 § ärvdabalken). Hoppas att du har fått svar på din fråga, annars är du välkommen att höra av dig igen!Med vänlig hälsning,

Omvandla enskild egendom till giftorättsgods

2016-02-16 i Testamente
FRÅGA |En avliden moster har testamenterat kontanter och del i fonder till mig såsom enskild egendom.Om jag nu inte vill ha någon enskild egendom i förhållande till min fru eller våra barn, hur gör jag då?Finns testamentets text om enskild egendom registrerat någonstans för min del?Vänliga hälsningarKent MeissnerNybro
Sara Bengtsson |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med dina frågor!Enligt huvudregel kan enskild egendom omvandlas till giftorättsgods. Detta sker genom att makar skriver ett äktenskapsförord som undertecknas av dem båda och som sedan registreras hos Skatteverket, vilket följer av 7 kap. 3 § Äktenskapsbalk (1987:230) (ÄktB) (https://lagen.nu/1987:230#K7P3S1). Ett undantag från denna huvudregel är dock att det inte går att omvandla enskild egendom som är enskild till följd av ett uppställt villkor av tredje man i dennes testamente. Detta kallas för en s.k. tredjemansföreskrift vilket finns reglerat i 7 kap. 2 § 2-4 p. ÄktB (https://lagen.nu/1987:230#K7P2S1). I Sverige finns det inget krav på att ett testamente ska registreras hos någon myndighet. Det viktiga med ett testamente är istället att förvara originalet på en säker plats eftersom det är en värdehandling. Som svar på din fråga huruvida testamentet om din enskilda egendom finns registrerad någonstans så är svaret nej. Jag hoppas att du fått svar på dina frågor.Med vänlig hälsning

Testamentera all kvarlåtenskap

2016-02-11 i Testamente
FRÅGA |Min bror har precis gått bort och jag är hans syster ( han har inga andra nära, ingen fru inga barn, våra föräldrar är borta. ) Nu har han skrivit ett testamentet att han ger bort " all hans kvarlåtenskap till sin bäste vän...) vad menas med kvarlåtensskap? är det allt har ägde? både hus, bil och pengar? Vad jag förstår så går detta testamente före mej och går blir arvslös -stämmer detta?
Angelica Ahlström |Hej! Tack för att du väljer att vända dig till Lawline med din fråga. Regler kring arv och testamente finns i Ärvdabalken (ÄB), den hittar du (här). När det inte finns några bröstarvingar (barn) till arvlåtaren (din bror) så ska arvlåtarens föräldrar ärva kvarlåtenskapen, 2 kap 2§ ÄB. För det fall att föräldrarna har avlidit så är det syskon till arvlåtaren som träder i föräldrarnas ställe och ärver kvarlåtenskapen. Detta innebär att du, enligt arvsordningen i ÄB, ska ärva kvarlåtenskapen, alltså all egendom, efter din bror. För att frångå lagens arvsordning kan ett testamente upprättas. Regler kring testamenten finns främst i 9-16 kap ÄB. Utgångspunkten är att alla har rätt att testamentera bort sin kvarlåtenskap till vem som helst och att den vilja som kommer till uttryck i testamenten ska respekteras. Detta innebär att din bror med bindande verkan kan testamentera sin kvarlåtenskap till sin vän och att testamentet går före din rätt till arv. För att kvarlåtenskapen inte ska fördelas i enlighet med testamentet krävs det att testamentet är ogiltigt (ex. på grund av att formkrav inte följts). Om du vill göra gällande att testamentet är ogiltigt måste du väcka en klandertalan vid domstol inom sex månader från det att du fick del av testamentet, 14:5 ÄB. Hoppas att du fick svar på din fråga!