Testamente om att få ärva efter försäljning av fast egendom

2017-03-29 i Testamente
FRÅGA |Hej,Jag och min bror är särkullbarn i ett dödsbo. Slutredovisningen av dödsboet är klart och det står att vi har ett latent anspråk på andelen av fastigheten i dödsboet efter efterlevande maka. Nu har efterlevande maka sålt huset. I testamentet efter min far står det "Vid försäljning av den fasta egendom som hustrun ärver efter mig skall arvskifte ske, varvid mina bröstarvingar skall tilldelas sin arvslott". Så nu vill vi ha vår arvslott och undrar om vi har rätt till den tack vare det som står i testamentet och hur vi gör för att gå vidare? Tack på förhand!
Michelle Rinaldo Iversen |Hej, tack att du vänder dig till Lawline med din fråga! Ett testamente måste uppfylla vissa specifika krav som stadgas i 10 kap 1-2 §§ Ärvdabalken (ÄB) så att det är giltigt. Det handlar bl.a. om att det ska vara skriftligt och bevittnat av två vittnen. Jag utgår i det här fallet att dessa krav är uppfylla. Det innebär att testamentet ska följas i enlighet med 11 kap 1 § ÄB. Enligt 12 kap 1 § ÄB ska egendom som tillfaller efterlevande make men dess rätt upphört, tillfalla nästa arvinge i enlighet med 3 kap ÄB om inte något annat stadgats i testamente. I det här fallet ska efterlevande make endast ärva egendomen fram till att egendomen avyttras. När egendomen sedan avyttras ska barnens arvslott tillfalla dem. Testamentet ska alltså följas och barnen har rätt till sin arvslott i enlighet med testamentet. Enligt 14 kap 4 § ÄB ska testamentet delges arvingarna. Vid en sådan delgivning kan arvingarna välja att godkänna testamentet. Det finns en möjlighet att klandra testamentet inom 6 månader efter delgivningen enligt 14 kap 5 § ÄB. I det här fallet verkar det som att en delgivning redan har skett och testamentet har godkänts och någon klandertalan inte har lämnats in. Det innebär alltså att testamentet ska följas och är giltigt. Testamentet ger er således en rätt att få ut försäljningsvärdet. Jag hoppas du fick svar på din fråga. Om du behöver ytterligare hjälp kan du vända dig till en specialiserad jurist som Lawline samarbetar med.Med vänliga hälsningar,

Säkra barns rätt till arv

2017-03-28 i Testamente
FRÅGA |Hej! Jag har en fråga om arvsrätt om man är gift. Om Anna är gift med Anton och har barn och Anton dör så får ju Anna ärva Anton. De har ingen enskild egendom. Om Anna träffar en ny make som heter Pontus och dessa två lever ihop och "konsumerar bort" hela Antons arv så att det inte finns något kvar till Antons och Annas barn. Finns det något sätt för Anton att försäkra sig juridiskt för att Anna inte kan göra av med alla pengar med Pontus utan att barnen får sin "rätt" till arvet från sin förälder. Ex så vill Anton att 65% av hans arv ska finnas kvar till sina barn när Anna går bort. Är detta möjligt? Tacksam för svar!
Karolina Jivebäck |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Om en make dör ärver den andra maken av denne enligt 3:1 ÄB (Ärvdabalken). Har de gemensamma barn ärver maken med fri förfoganderätt då de efterlevande barnen ska ha rätt att ärva efter den förste maken när den andre maken gått bort, se 3:2 ÄB. Den efterlevande maken har således inte rätt att testamentera bort vad denne ärvt med fri förfoganderätt. Maken kan dock spendera/"konsumera" vad denne ärvt med fri förfoganderätt lite hur som helst. Det finns ingen regel som förbjuder detta. Vad Anton skulle kunna göra är att skriva ett testamente där hans och Annas barn är testamentstagare. Genom att göra så inskränks Annas arvsrätt enligt 3:1 ÄB. Däremot finns det en basbeloppsregel i samma paragrafs andra stycke som till viss del begränsar möjligheten att "kringgå" Annas arvsrätt. Anna har således alltid rätt till fyra gånger prisbasbeloppet som fastställs för varje år och som framgår av bestämmelser i socialförsäkringsbalken. För 2016 var beloppet ca 44 000kr. Anna har således rätt till 4ggr 44 000 = 176 000kr. Detta belopp tas dock inte enbart av Antons kvarlåtenskaper utan det räknas även in vad Anna får som sin del vid bodelningen (vid Antons död) samt om hon har eventuell enskild egendom. Hoppas att detta gav svar på din fråga!

Vad händer om någon klandrar ett testamente

2017-03-26 i Testamente
FRÅGA |Hej Vad händer om någon klandrar testamentet
Marie Gergy |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline.En arvsberättigad person kan i vissa fall klandra ett testamente. Att klandra ett testamente innebär att man vill att testamentet (hela eller vissa delar i testamentet) ska ogiltigförklaras. Om man vill klandra ett testamente så ska man göra det vid domstol. Anledningen till att man vill klandra ett testamente kan exempelvis vara att:- testamentsgivaren inte var behörig att upprätta ett testamente,- testamentet har upprättats under påverkan av en psykisk störning,- testamentet inte uppfyller lagens krav på ett giltigt testamente, eller att- testamentsgivaren blivit tvingad eller lurad att upprätta testamentet.En klandertalan måste lämnas in till domstolen senast inom sex månader från det att arvingen delgivits testamentet. Om ingen klandertalan lämnas in inom sex månader så kommer testamentet att bli giltigt och inte möjligt att ogiltigförklara. En arvinge som godkänt ett testamente har genom godkännandet avsagt sig rätten att klandra testamentet.Hoppas du fick svar på din fråga!Mvh

Testamentera bort all kvarlåtenskap när bröstarvingar inte finns

2017-03-21 i Testamente
FRÅGA |Min bror har avlidit. Han hade inga barn eller sambo eller hustru. Vår mor lever fortfarande. Kan min bror välja att testamentera allt han ägde till en vän?
Ni de Keiser |Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Ja, eftersom att er mamma inte är bröstarvinge till din bror, har han rätt att testamentera bort all sin kvarlåtenskap till någon annan. Det är bara bröstarvingar (arvlåtarens barn, barnbarn etc.) man måste ta hänsyn till när man testamenterar bort sin egendom eftersom att bröstarvingar alltid har rätt till sin laglott. Din brors önskan enligt testamentet är alltså i sin ordning.Vid ytterligare frågor eller funderingar är du välkommen tillbaka till oss på Lawline!Vänliga hälsningar,

Hur ska fördelningen ske när sambo har ärvt kvarlåtenskap tills vidare genom testamente?

2017-03-28 i Testamente
FRÅGA |Min svärfar har gått bort, han har två egna barn. Han har varit sambo som har tre egna barn, men hon avled för ett par år sedan. De har upprättat ett testamente vari svärfar fick hela hennes kvarlåtenskap och att hennes barn ska avstå sitt arv tills den siste av de två gått bort. Svärfars två barn ska bara få sin laglott. Hur delas detta egentligen? De hade inga gemensamma barn.
Hanna Gustafsson |Hej, tack för att du vänt dig till Lawline med din fråga! Sambor har egentligen ingen arvsrätt efter varandra och i detta fall hade det vart barnen som skulle fått ärva hela sin mammas kvarlåtenskap. Eftersom de verkar godtagit testamentet så bör det gälla och då ska de få ut allt av hennes kvarlåtenskap först när svärfadern dör. De har då rätt att få en tredje del var av den. Din svärfars två barn ska få den del de har rätt till enligt lag om inget annat står i testamentet. De har rätt till hälften var av sin pappas kvarlåtenskap när han avlider. Jag kommer nu att utveckla detta svar nedan. Rätten till arv enligt lag Arvsordningen regleras i ärvdabalken. I denna står att barn ärver först om det inte finns någon maka eller make och barnen ska få lika mycket i arv, (se 2 kapitlet 1 § https://lagen.nu/1958:637#K2P1S1). Alltså är huvudregeln att när sambon till din svärfar dog ska hennes tre barn ärva allt som är kvar efter henne och när din svärfar dog ska barnen till honom ärva allt som är kvar efter honom. Vad gäller om det finns ett testamente? Den som är över 18 år får skriva ett testamente som bestämmer vad som ska hända med ens kvarlåtenskap (se 9 kapitlet 1 § https://lagen.nu/1958:637#K9P1S1). Det finns alltså inget som hindrar att parterna i detta fall har skrivit ett testamente. Detta testamente begränsar dock barnens rätt till arv eftersom det faktiskt är de som egentligen har rätt till arvet först. Barnen skulle då kunnat jämka testamentet för att få ut sin laglott (vilket är hälften av arvslotten). Detta betyder alltså att din svärfars sambos barn hade kunnat påtala att testamentet inte var giltigt så att de fick ut sin laglott. Om de hade velat göra på detta sätt hade de dock behövt göra det inom 6 månader från det att de fick se testamentet. Allt om jämkning hittar du i 7 kapitlet 3 § https://lagen.nu/1958:637#K7P3S1. Av detta drar jag slutsatsen att din svärfars sambos barn inte har velat jämka eller i vart fall inte gjort detta. Det betyder att testamentet är giltigt och att fördelningen ska ske enligt det. Hur ska fördelningen ske? Som jag skrev ovan så ska fördelningen ske på så sätt att barnen delar lika på det de har rätt till. Barnen till den avlidna sambon bör då ha rätt till en tredjedel av den andel som din svärfar fick som var hennes kvarlåtenskap. Barnen till din svärfar bör då få resterande del, alltså allt som finns kvar efter honom utom det som var sambons kvarlåtenskap. Detta förutsatt att det inte står något ytterligare i testamentet. Hoppas du fick svar på din fråga! Med vänlig hälsning

Laglott och testamente

2017-03-28 i Testamente
FRÅGA |Kommer att efterlämna ca 2 miljoner. Har 2 döttrar. Den ena har 1 barn och den andra 3. Jag vill att döttrarna får sin del som de har rätt till, och att barnbarnen får dela lika på resten. Är det möjligt? Testamente? Har skrivit ett testamente tidigare, men innan barnbarnen kom.
Michael Butler |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline! Dina barn har rätt att dela lika på ditt arv och att få lika lott, något som kallas för arvslott (2 kap. 1 § Ärvdabalken). Däremot är dina barn minst berättigade till deras laglott (7 kap 1 § Ärvdabalken), vilket utgör hälften av deras arvslott. Laglotten går före ett eventuellt testamente (7 kap. 3 § Ärvdabalken). De har alltså minst rätt till 1/4 av ditt arv var, vilket totalt utgör halva ditt arv. Jag tolkar din fråga som att du vill att dina barn ska få sin laglott och att dina barnbarn ska få dela på resten. De fem barnbarnen får då dela lika på 1/2 ditt arv, vilket utgör 1/10 per barnbarn. Detta är möjligt att upprätta genom ett testamente (jämför 9-12 kap. Ärvdabalken). Behöver hjälp med att upprätta ett testamente föreslår jag att du bokar tid hos en av våra jurister. Du kan boka tid direkt på lawline.se/boka. Hoppas att jag svarat på din fråga. Vänligen,

Kan en testator återkalla ett testamente genom ett nödtestamente som upprättas i närvaro av minst ett vittne som har ett ekonomiskt intresse av förordnandet?

2017-03-25 i Testamente
FRÅGA |Kan ett befintligt formellt och relativt nyskrivet testamente ogiltigförklaras av ett icke underskrivet och endast uppläst nödtestamente i det fall att där aktuella vittnen indirekt gynnas av det nya testamentet. I detta fall innebär ändringen av testamentet att absoluta majoriteten av arvet går till en ekonomisk förening där vittnena, varav den ena är ordförande, på så vis får ett stort belopp till sitt förfogande inom ramen för den ekonomiska föreningen !Nödtestamentet upprättas dagen före dödsfallet och efter en längre tids sjukdom, vittnena intygar dock att den aktuella personen var vid sina fulla sinnens bruk !
Simon Göransson |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.Som jag förstår din fråga undrar du om det gamla testamentet kan ha återkallats på något vis, och om det nya testamentet är giltigt.Mitt svar är strukturerat så att jag först sammanfattar mina slutsatser. Därefter följer min utredning av ditt problem.SammanfattningDet gamla testamentet kan återkallas genom att testatorn tydligt uttrycker att det gamla testamentet inte längre gäller. Nödtestamentet är dock sannolikt sett inte giltigt i ditt fall, eftersom ett av vittnena inte får vara vittne.Kan det gamla testamentet återkallas av det nya testamentet?Det nya testamentet skulle kunna återkalla det gamla testamentet, vilket är en annan sak från att det gamla testamentet ogiltigförklaras. Det gamla testamentet är återkallat, om det framgår av det nya testamentet att det gamla inte längre gäller. Självklart måste det nya testamentet då också vara giltigt (10 kap. 5 § ärvdabalken (ÄB))Det gamla testamentet kan dock också återkallas genom att testatorn (den vars testamente det är) tydligt och otvetydigt uttrycker att det gamla testamentet inte längre gäller.Några särskilda formkrav för återkallelsen finns alltså inte. Det krävs bara att testatorn tydligt uttrycker sin vilja att återkalla testamentet.Är nödtestamentet giltigt?Ett nödtestamente kan upprättas om testatorn på grund något nödfall inte kan upprätta ett testamente enligt den vanliga ordningen (10 kap. 3 § ÄB). Frågan om ett nödfall föreligger beror av testatorns uppfattning, och bedömningen är inte alltför sträng.Ett muntligt förordnande inför två vittnen, är den form av nödtestamente som ligger närmast till hands i ditt fall (10 kap. 3 § ÄB). Vittnena får dock inte vara ledamöter i en förening som testator förordnar sitt arv till (10 kap. 4 § andra stycket andra meningen ÄB).Som jag förstår det finns det i ditt fall två vittnen, och åtminstone ett av dessa vittnen är styrelseledamot i föreningen som arvet ska gå till. Nödtestamentet kan då inte vara giltigt, eftersom det då bara finns max en person som kan vara vittne.Jag hoppas att det var svar på din fråga!Behöver du vidare hjälp med återkallelse av testamente och upprättande av nödtestamente är du välkommen att kontakta oss på tfn 08-533 300 04 (måndag till fredag 10:00–16:00) eller maila oss på info@lawline.se.Med vänliga hälsningar,

Är upprättat testamente giltigt?

2017-03-20 i Testamente
FRÅGA |Vi är sambo och har skrivit testamente mellan varann att den som överlever den andra skall ärva all kvarlåtenskap med full äganderätt.Gäller detta?????
Louise Kjellberg |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.Testamentet du beskriver brukar benämnas ett inbördes testamente. Ett testamente är i sig i princip alltid giltigt. Däremot finns det vissa formföreskrifter som bör vara uppfyllda. Är inte dessa formkrav uppfyllda kan testamentet klandras och därmed bli ogiltigt. Detta framgår av 13 kap 1 § och 14 kap 5 § ärvdabalken. Det bör dock tilläggas att om ingen väljer att klandra testamentet så fortsätter det att gälla, även om alla formföreskrifter inte är uppfyllda.För att ett testamente inte ska kunna klandras så måste det vara upprättat skriftligen. Testamentet ska sedan i närvaro av två vittnen undertecknas av den eller de som upprättat testamentet. Vittnena måste inte veta innehållet i testamentet men de måste vara medvetna om att de är ett testamente de bevittnar. Vittnena ska sedan själva med sin underskrift styrka handlingen. Detta framgår av 10 kap 1 § ÄB. Vem som helst får heller inte vara vittne. I 10 kap 4 § ÄB framgår vem som får vara vittne. Personer som ska ärva enligt testamentet får inte vara vittne, inte heller make, sambo eller personer i rakt upp- eller nedstigande släktskap eller svågerlag eller syskon får vara vittne. En annan viktig faktor är om någon av er har barn. Barn eller sk. bröstarvingar kan aldrig göras helst arvslösa utan har alltid rätt att få ut sin laglott, vilket utgör hälften av arvslotten (vad de utan testamentet skulle ha fått ut) se 7 kap 1 § ÄB. För att få ut den krävs dock att barnen påkallar jämkning av testamente. Detta framgår av 7 kap 3 § ÄB.Vad gäller formuleringen "full äganderätt" så är det fullt möjligt att testamentera på detta viset. Full äganderätt innebär att den efterlevande maken får göra vad denne vill med egendomen. Om det finns bröstarvingar med i bilden blir det dock i realiteten inte full äganderätt för den efterlevande då bröstarvingarna har rätt att få ut sin laglott.Kortfattat så är ert upprättade testamente giltigt. Det är dock viktigt att se till att alla formföreskrifter är uppfyllda, annars riskerar testamentet att bli klandervärt.Hoppas du fick svar på din fråga, hör gärna av dig om du undrar över något.