Lika arv till särkullbarn

2012-08-14 i Testamente
FRÅGA |Vi är två äkta makar med två särkullbarn vardera. Vi vill att barnen skall ärva lika stora delar när vi har gått bort, dvs när man lägger ihop laglott och efterarv. Stämmer det med följande testamente. "Den av oss som den andre överlever skall med fri förfoganderätt erhålla all den avlidnes kvarlåtenskap, dock med undantag av bröstarvinges laglott. Efter bådas frånfälle skall kvarlåtenskapen fördelas enligt lag. "
Victoria Nilsson |Hej! Med den formulering som du anger kommer inte alla barn att ärva lika mycket. Om kvarlåtenskapen fördelas enligt lag kommer barnen endast ärva av sin respektive förälder, även om den överlevande först erhåller kvarlåtenskapen med fri förfoganderätt. Det innebär att om någon av er är mer förmögen än den andra så kommer barnen till denne att ärva mer då de får hälften var av den förmögnes kvarlåtenskap. Om ni istället vill att era barn ska ärva lika mycket så måste ni i testamentet frångå lagen. Det är möjligt så länge det inte inkräktar på laglotten, vilket det inte gör om barnen till den först avlidne får ut sin laglott vid första dödsfallet men får vänta på resten av arvet. Sedan måste ni skriva t.ex. att alla fyra barns totala arv ska bli detsamma. Det skulle kunna formuleras enligt följande: "Den av oss som överlever den andre skall med fri förfoganderätt erhålla all den avlidnes kvarlåtenskap, dock med undantag av bröstarvinges laglott. Efter bådas frånfälle skall kvarlåtenskapen fördelas så att alla barn, efter arvräkning för tidigare erhållen laglott, tar lika del i arvet." För att vara säkra på att följden av testamentet blir exakt så som ni önskar skulle jag dock rekommendera er att ta kontakt med en verksam jurist för ytterligare vägledning. Vänliga hälsningar,

tolkning av testamente

2012-08-10 i Testamente
FRÅGA |jag skulle vilja ha ett testamente utrett vad som egentligen står där. Min mor testamenterade sin lägenhet till mig. Hon var änka. Därför kunde hon bara testamentera en del av lägenheten till mig . Följande står: En hälftenandel av bostadsrätten som inte utgör egendom som hon förvaltar med fri förfoganderätt efter sin avlidne make till mig. Detta testamente skall inte inkräkta på mina övriga barns laglotter ur min kvarlåtenskap.Om min egendom inte räcker till övriga barns laglotter skall testamentet jämkas utomrätt så att deras anspråk på laglotter tillgodoses. Det skall inte heller inkräkta på den del av min egendom som jag övertagit efter min make och som jag nu förvaltar enligt ärvdabalken 3 kap. 2§ med fri förfoganderätt. Sådan egendom skall fördelas mellan mina fyra barn i enlighet med lag. Vi är alltså 4 barn. Enligt mitt sätt att se borde jag få hälften av lägenheten plus 12.5% av den andra hälften enligt testamentet. Mina syskon hävdar att jag bara har ärvt halva lägenheten medans de delar på den andra halvan 1/3 var. Vad säger ni? vilket är den rätta tolkningen av testamentet?
Frida Karlsson |Hej, Jag utgår från att din mors testamente inte har inkräktat på laglotterna. Som jag förstår dig ägde din mor halva lägenheten med fri förfoganderätt (den del hon ärvde av sin make) och andra halvan med fulläganderätt. ”en hälftendel av bostadsrätten som inte utgör egendom som hon förvaltar med fri förfoganderätt” Om jag skulle tolka det här ordagrant skulle jag säga att det är hälften av den del hon äger med full äganderätt, d v s. 25 % av hela lägenheten. Om du istället menade att skriva ”den hälftendel av bostadsrätten som inte utgör…” tolkas jag det som att du har rätt till hela den delen, d v s. 50 %. Jag utgår från att det var det senare du menat att skriva eftersom dina syskon tycks hålla med om att du har rätt till hälften av lägenheten. Angående den andra halvan, den som din mor ägde med fri förfoganderätt, så förstår jag testamentet som att den ska fördelas lika på alla fyra barn. Det vill säga du har rätt till 25 % av den halvan (1/4). Det är 12,5 % av hela lägenheten. Din mor skrev att den halvan som förvaltas med fri förfoganderätt ska fördelas mellan alla fyra barn i enlighet med lag och enligt huvudregeln i Ärvdabalken (ÄB) 2 kap 1 § 2 st ska barnen taga lika lott. Utifrån min tolkning skulle jag alltså säga att du sammanlagt har rätt till 50 % + 12,5 % av hela lägenheten. Eftersom det rör som om att tolka testamentet kan jag inte ge ett säkert svar på vad en domstol skulle säga är det rätta tolkningen. Vänligen,

Testamente, universell testamentstagare avliden strax efter testator.

2012-08-01 i Testamente
FRÅGA |Hej! Min syster som var gift (inga barn, maken lever) avled i slutet av mars i år. Vår moster avled tidigare samma månad och min syster var en av fem universella testamentstagare. Vem ärver nu min systers del - maken eller hennes syskon?
Marina Rönnquist |Hej! Eftersom din syster levde vid det tillfälle er moster dog är din systers lott hennes egendom. Även om arvet efter er moster ännu inte skiftats så är fördelningen så att säga ostridig. Enligt de legala arvsreglerna i ÄB kommer din systers make ärva hennes kvarlåtenskap (3:1 ÄB https://lagen.nu/1958:637#K3P1S1). Tack för din fråga!

Klandertalan kan göra testamente verkningslöst

2012-07-29 i Testamente
FRÅGA |Min farbror, änkeman och inga barn, avled i år och efterlämnar ett testamente där hela kvarlåtenskapen går till förmån till en organisation. Testamentet upprättade han för 23 år sedan tillsammans med sin fru. Vi vet att vår farbrors sista önskan var att vi brorsbarn skulle överta gården (vår farfars gård). Han har uttryckt det klart och tydligt både till oss och till andra utanför familjen. Vi har goda grunder för att anta att hans hustru var psykisk sjuk när deras testamente upprättades och att vår farbror levde under psykisk press samt att detta var hennes vilja. Hon förbjöd vår farbror att träffa oss bl.a. Vad har vi för möjligheter att få testamentet hävt?
Elin Sjörén |Hej, Den möjlighet ni har till att få testamentet att bli verkningslöst är genom en klandertalan hos domstolen. Detta framgår av ärvdabalkens 14 kap. 5 §. I denna bestämmelse föreskrivs också att en sådan klandertalan måste väckas inom sex månader efter det att ni delgivits testamentet – annars har rätten att klandra gått förlorad. I ärvdabalkens 13 kap. finns de grunder på vilka ett testamente kan klandras. I detta kapitels 2 § föreskrivs det att ett testamente inte gäller om det har upprättats under påverkan av en psykisk störning. Kan det således bevisas att er farbrors fru varit psykiskt sjuk då testamentet upprättades kan testamentet ogiltigförklaras på denna grund. I samma kapitels 3 § stadgas även att då någon tvingat testator att upprätta testamente eller då någon förmått testator därtill genom ”missbruk av hans oförstånd, viljesvaghet eller beroende ställning” kan testamentet också anses vara utan verkan. Det måste dock kunna visas att er farbror blivit tvingad till upprättandet av testamentet. Ärvdabalken hittas här: https://lagen.nu/1958:637 Med vänlig hälsning

Testamente och föräldrars arvsrätt

2012-08-14 i Testamente
FRÅGA |Hej! Jag undrar om mina föräldrar alltid har arvsrätt om jag skulle dö? Kan jag skriva i mitt testamenta att de inte får ärva, eller har de automatiskt 25% rätt? Har jag rätt att vilja att pengarna pengarna ska brännas (bokstavligen!) så att ingen får ärva?
Victoria Nilsson |Hej! Så länge du inte har några bröstarvingar (barn, barnbarn o.s.v.) finns det inga hinder för dig att testamentera dina tillgångar precis som du vill. Dina föräldrar har ingen arvsrätt om du valt testamentera dina tillgångar till någon annan. Det skulle vara möjligt att i testamente skriva att du vill att pengarna ska brännas, men kom ihåg att det går att testamentera pengarna också till någon som du inte är släkt med (t.ex. om du vill att de ska tillfalla en vän eller en ideell organisation). Hälsningar,

Angående begäran om boutredningsman

2012-08-06 i Testamente
FRÅGA |Jag är ogift och barnlös. Min enda släkting är en syster som jag inte umgås med. Jag har skrivit ett testamente till förmån för mina vänner. I detta är en bekant utsedd till testamentesexekutor och boutredningsman. Har min syster rätt att begära att en annan boutredningsman tillsätts? ( På detta sätt kan hon skada mitt dödsbo genom att det kan bli stora kostnader om en advokat utses till boutredningsman.
Hanna Wingren |Hej och tack för din fråga, en dödsbodelägare kan begära att egendomen ska avträdas till förvaltning av en boutredningsman (se https://lagen.nu/1958:637). Eftersom att din syster inte är dödsbodelägare då du skrivit testamente till förmån för dina vänner kan hon inte göra en sådan begäran. Något som är viktigt att notera för att testamentet ska vara giltigt är att de personer som du förordnat din egendom till i ditt testamente inte får användas som testamentsvittnen. Vänliga hälsningar,

Arvingars nyttjanderätt till bostad genom testamente.

2012-07-30 i Testamente
FRÅGA |Hej! Min far gick bort för några år sedan och nu är min mamma dålig. Vi är några syskon och 2 av dom bor kvar hemma.Nu vill mamma se till att dom får bo kvar. Hur ska hon göra.
Amanda Wiggh |Hej, tack för din fråga. Jag tolkar det som att din mamma vill säkerställa att dina syskon får bo kvar hemma även om hon skulle avlida. Din mor bör upprätta ett testamente. Där kan hon förordna om att dina syskon skall ha nyttjanderätt till fastigheten, eventuellt med viss tidsbegränsning, se t.ex. 12 kap. Ärvdabalken (https://lagen.nu/1958:637#K12). Notera att alla ni syskon har rätt till er laglott, vilken inte går att testamentera bort. Laglotten är hälften av arvslotten (vilken beror av antalet bröstarvingar). Om det t.ex. finns fyra bröstarvingar så betyder det att arvslotten är 1/4 av kvarlåtenskapen och laglotten blir då 1/8 av kvarlåtenskapen. Även efter er pappa har ni rätt till efterarv, vilket kan innebära att en större del av den egendom som er mamma förfogar över inte går att testamentera bort. För att få hjälp med att upprätta ett giltigt testamente råder jag er att kontakta en yrkesverksam jurist. Vänligen,

Från när blir testamentet gällande?

2012-07-29 i Testamente
FRÅGA |Hej! Jag och min bror ska ärva från min mormor och morfar som har skrivit ett testamente. Mormor dog för ca 2 år sedan och nu har morfar gått bort. När mormor dog så blev vi delgivna testamentet (jag och min bror är de enda arvingarna). Det stod att morfar satt i orubbat bo. Vi båda har skrivit under testamentet för 2 år sedan. Från när gäller testamentet, mormors eller morfars död?
Elin Sjörén |Hej, Som jag förstår det utifrån din frågeställning framgick det av din mormor och morfars testamente att den efterlevande av dem (i det här fallet din morfar) skulle få sitta i orubbat bo fram tills dennes frånfälle. När du och din bror skrev under detta testamente för två år sedan godkände ni således att er morfar fick rätt att råda över hela kvarlåtenskapen efter er mormor under sin livstid. Har er morfar således under sin livstid exempelvis förbrukat, sålt, gett bort, eller på annat sätt avskaffat egendom som du och din bror enligt testamentet skulle få ärva, ska testamentsförordnandet om sådan egendomen anses vara utan verkan. Testamentets förordnanden ska därför läsas med utgångspunkt i de egendomsförhållanden som råder idag. Den egendom som nu finns kvar i boet, efter din morfars död, ska alltså fördelas mellan dig och din bror på bästa sätt utefter de förordnanden som inskrivits i testamentet. Med vänlig hälsning