Vittnens underskrift vid testamente

2015-11-08 i Testamente
FRÅGA |Vid bevittning av ett testamente och dess underskrift behöver de som bevittnar skriva sina underskrifter på detta testamentet eller räcker det att de var med vid undertecknandet?
Frida Österlind |Hej och tack för din fråga!Testamentsvittnena måste underteckna testamentet för att det ska vara giltigt. Det framgår av ärvdabalken (1958:637) 10 kap 1 §.Vänligen

Ogiltigförklarande av testamente

2015-11-03 i Testamente
FRÅGA |Min man vill återkalla sitt testamente så att vi ärver varandra som gifta då inget äktenskapsförord finns. Vi har inga barn. Han har dock ej tillgång till testamentet då är inlåst i föräldrarnas bankfack och inte vill att de ska veta. Räcker det med att han skriver ett vanligt worddokument att han återkallar testamentet och sedan skriver under med sin namnteckning och att vi förvarar det hemma? Behövs det verkligen 2 vittnen som skriver under med sina namnteckningar på samma sätt som vid upprättandet av testamentet? Läst på internet att inga formkrav finns. Behövs det dateras? Han är osäker på om det är 1 eller flera testamenten. Hur ska han skriva återkallandet så att det /de blir ogiltiga? Tacksam för svar!
Olivia Åman |Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga. Svaret på din fråga finns i 10 kap 5 § 1 st. Ärvdabalk (1958:637). Där framkommer det att det finns tre olika handlingsalternativ för att ogiltigförklara ett tidigare testamente.Ett alternativ är att din man väljer att upprätta ett nytt testamente där han skriver att han önskar att ni ärver varandra så som makar. Så länge det nya testamentet uppfyller alla formkrav kommer det ”konkurrera ut” alla tidigare testamenten. En annan möjlighet är att han skriver ett dokument där det framkommer att han önskar ogiltigförklara de tidigare testamentena och så låter han två vittnen skiva på detta dokument, enligt formkraven för ett testamente. Den sista möjligheten är att förstöra de tidigare testamentena, men som jag förstod av frågan var det inte en möjlighet. De formkrav som finns för testamenten och för ogiltigförklarande av detsamma är att det ska vara två vittnen, testamentet skall vara skriftligt och det ska vara underskrivet av testatorn, det vill säga din man. Vittnena skall vara närvarande när han skriver under testamenten och de skall intyga sin närvaro genom att underteckna dokumentet med sina namn, sitt yrke samt sin hemvist. De här kraven framkommer av 10 kap. 1-2 §§. För att ett nytt testamente ska kunna konkurrera ut ett äldre krävs att ni noterar det datum testamentet skrevs.Det bör inte vara några som helst problem med att förvara testamentet i ert hem. Med vänliga hälsningar

Upprätta annans testamente

2015-11-02 i Testamente
FRÅGA |Kan föräldrar upprätta ett testamente åt sin utvecklingsstörde vuxne son, som har en god man ? Alltså ett testamente som uppger vem som ska ärva den utvecklingsstörde sonen, när han dör.
Mattias Vilhelmsson |Hej! Nej, testationsrätten är personlig. Detta följer av ÄB 9:1 där det anges att "Den som har fyllt 18 år får genom testamente förordna om sin kvarlåtenskap". I 10:1 och 10:2 anges generella formkrav för testamentets form men det finns inga regler som gör undantag från principen om att testationsrätten är personlig. Om inget testamente upprättas regleras fördelningen av kvarlåtenskapen enligt de allmänna reglerna i 2 kap ÄB; där det exempelvis anges att din sons eventuella barn är de först arvsberättigade, om det inte finns några barn är det istället hans föräldrarna som får ärva osv.Hoppas du fick svar på din fråga!

Hur författar jag ett testamente?

2015-10-29 i Testamente
FRÅGA |Hej. Jag är änka och har fyra barn två sedan ett tidigare förhållande och två från mitt äkta förhållande sedan 30 år. Jag och sönerna bor och äger gemensamt vårt hus och nu är min fråga: Jag vill skriva testamente så det finns färdigt och min önskan är att pojkarna får behålla huset som dom vuxit upp i. Hur går jag tillväga i testamentet så min önkan respekteras? Har hört att det kan bli problem med "bröstarvingar" men jag har inte för avsikt att göra mina äldre barn arvlösa jag vill bara att våra söner ska få behålla huset som investering och trygghet. Resten får barnen dela på. Tacksam för svar Maria Larsson
Gabriella Lundqvist |Hej!Jag anser mig inte ha tillräcklig kunskap för att kunna skriva ett testamente åt dit. Vid testamentsring föreligger många formkrav som är mycket viktiga för att testamentet ska gälla. Dessutom ska innehållet stämma överens med din viljeavsikt. Därför rekommenderar jag er att kontakta en jurist som kan hjälpa dig med att skriva ett korrekt testamente efter din vilja alt. att du går in på "våra tjänster" här på hemsidan sedan klickar dig vidare till "avtal och dokument" där väljer du "testamente" och sedan kan du, mot en liten summa pengar, få hjälp med att författa ett testamente. Kom ihåg att vissa formkrav gäller såsom att två vittnen ska vara med och vittna/skriva under samtidigt. Se om detta i 10 kap. ärvdabalken https://lagen.nu/1958:637.Lycka till!

Tolkning av testamente

2015-11-04 i Testamente
FRÅGA |I ett testamente står: "Vid den sist avlidne makens död skall kvarlåtenskapen fördelas så att våra bröstarvingar I J och A-M J erhåller en tredjedel vardera samt att den sista tredjedelen av kvarlåtenskapen fördelas så att hälften tillfaller vardera grenen till lika fördelning mellan samtliga våra barnbarn."Nu har den sista maken avlidit. Det finns sex barnbarn, I J har fyra barn och A-M J har två barn. Skall kvarlåtenskapen fördelas så att I J:s barn får vardera 1/3*1/2*1/4 och A-M J:s barn får vardera 1/3*1/2*1/2? Eller ska den fördelas så att samtliga barnbarn får 1/3*1/6 ?
Pernilla Friman |Hej och tack för din fråga!Jag förstår att du undrar vad som gäller i detta fall eftersom formuleringen av testamentet är motsägelsefull. Jag kan tyvärr inte ge dig något definitivt svar men en ledning är att det i Ärvdabalkens 11:e kapitel (som du hittar här) finns reglerat hur testamenten ska tolkas. Där stadgas att tolkningen ska stämma överens med testatorns (alltså den avlidnes) antagliga vilja. Den är såklart svår att utreda men till exempel skulle vittnen till testamentet kunna kontaktas för att kontrollera om de vet vad testatorn menade. Min egna reflektion är att en bokstavstrogen läsning leder till en fördelning enligt ditt alternativ 1 men att det känns rimligare att anta att testatorn önskade en helt jämn fördelning mellan alla barnbarn och att ditt andra alternativ således ska tillämpas. Kanske fanns det bara två barnbarn på varje sida när testamentet skrevs så att den nuvarande situationen inte var aktuell just då?Lycka till!

Krav på vittnen vid upprättande av testamente

2015-11-03 i Testamente
FRÅGA |ett skrivet testamente med tydliga önskemål såsom laglotter ska gälla m,m men utan bevittning av underskrift är det värdelöst ???
Olivia Åman |Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga. Det är korrekt att det enligt huvudregeln krävs att två vittnen är på platsen vid påskriften för att ett skriftligt testamente skall vara giltigt. Det är en mycket sträng regel och utan de två vittnena är testamentet inte giltigt, detta framkommer i 10 kap. 1 § Ärvdabalk (1958:637). Undantaget från huvudregeln finns i 3 § och det häller holografiska testamenten. För att det ska vara aktuellt med ett holografiskt testamente skall det föreligga en nödsituation och testamentet skall vara skrivet samt undertecknat av testatorn. Ett holografiskt testamente är endast giltigt i 3 månader efter att testatorn återfått möjligheten att upprätta ett testamente enligt reglerna i 10 kap. 1 §. Jag hoppas det var svar på din fråga. Med vänliga hälsningar

Fråga om finskt testamentes giltighet i Sverige

2015-10-30 i Testamente
FRÅGA |Har ärvt min farmor tillsammans med min syster.Enda barnet (vår far) är död.i testamentet som är upprättat i Finland står att arvet ( för barn och barnbarn)skall vara enskild egendom.Gäller detta även juridiskt i Sverige i en ev. äktenskapsskillnad?Tack
Bartu Bugdayli |Hej och tack för din fråga.Enligt 2 kap. 3 § 2 st. enligt lagen (2015:417) om arv i internationella situationer ska ett testamente anses giltigt till formen om det uppfyller formkraven i lagen på den ort där det upprättades eller den ort där testatorn vid upprättandet eller vid sin död hade hemvist eller var medborgare. Om testamentet uppfyller formkraven enligt finsk lag anses villkoren i testamentet även vara giltigt i Sverige. Hälsningar,

Inbördes testamente mellan sambor

2015-10-28 i Testamente
FRÅGA |Hej,Jag och min sambo skulle vilja skriva testamente så att vi ärver varandra när vi dör. Är det något som är bra att tänka på vid skrivandet av ett sådant testamente?Är det någon skillnad på att vara sambos och testamentera allt till varandra och att vara gifta? I så fall; vad är skillnaden? Bästa hälsningar,Sofia
Caroline Orava |Hej Sofia, och tack för din fråga.Sambor har ingen arvsrätt enligt svensk lag, så för att ärva varandra måste man skriva ett inbördes testamente. Testamentet måste upprättas skriftligen med två vittnen närvarande. Både testatorn och vittnena ska skriva under testamentet (10 kap. 1 § ärvdabalken). När det gäller gifta par ärver den efterlevande maken allt när den ena maken dör, enligt 3 kap. 1 § ärvdabalken. Ett undantag är om den make som dött har särkullbarn (barn som inte är den efterlevande makens barn). Särkullbarn har rätt att få ut sin arvslott direkt.I testamentet kan ni till exempel skriva att den av er, som överlever den andre, ska få all den avlidnes egendom med fri förfoganderätt, samt att efter den sist avlidnes död, ska kvarlåtenskapen fördelas mellan bådas arvingar enligt lag. Då fördelas arvet på samma sätt som om ni hade varit gifta.Om ni vill ha mer hjälp att upprätta ett testamente kan ni använda er av Lawlines avtalstjänst: lawline.se/avtal/testamente eller boka tid för juridisk rådgivning med en jurist hos Familjens jurist: lawline.se/boka.Vänliga hälsningar,