Ett korrekt testamente enligt 10 kap ärvdabalken

2015-01-14 i Testamente
FRÅGA |Jag undrar om nedanstående testamente text är juridiskt korrekt:TESTAMENTEJag, Namn och person nr, förordnar härmed såsom min yttersta vilja och testamente att all min kvarlåtenskap, fördelas lika mellan mina barn Namn 1 och person nrNamn 2 och person nrDen egendom, jämte avkastningen därav, som testamentstagare erhåller genom detta testamente skall vara dennes enskilda egendomOrt och datumUnderskrift_____________________________Att NN, som vi personligen känner, denna dag med sunt och fullt förstånd och med fri vilja, i bådas vår samtidiga närvaro, förklarat ovanstående förordnande innefatta deras yttersta vilja och undertecknat detta testamente, intygar vi särskilt anmodade testamentsvittnen.Ort och datumVittne 1 namn Vittne 2 namn
Linn Kanter Pergament |Hej, Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! Formkraven för ett testamente regleras i 10 kap i ärvdabalken. Testamentet ska vara skriftligt och underskrivet av testatorn. Två vittnen ska närvara och skriva under vid detta tillfälle. Vittnen får inte vara under 15 år eller på grund av psykisk störning sakna insikt om handlingens betydelse. De får inte heller vara testatorns make, sambo, närstående i rätt upp- eller nedstigande led, styvförälder eller styvbarn. Inte heller syskon får agera vittnen. Om det skulle vara så att testatorn har en förmyndare, god man eller förvaltare kan inte någon av dessa utföra uppgiften. Testamentet ska även vara daterat. Av lagtexten att döma finns inget som tyder på att ditt testamente inte skulle vara juridiskt korrekt och uppfylla formkraven i Ärvdabalken.

Bevittna testamente

2015-01-08 i Testamente
FRÅGA |Hej,min fru och jag tänker upprätta ett inbördes testamente. Vi har två söner och vill att de skall ärva oss först sedan vi båda avlidit. Nu undrar jag om det är ok att min syster och hennes man bevittnar testamentet?HälsningarRoland Nord
Cornelia Göransson |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline!Regler kring testamenten och arv finns i Ärvdabalken(ÄB)den finner du https://lagen.nu/1958:637.Om sönerna är era gemensamma barn så ärver alltid den efterlevande maken eller makan all egendom från den avlidne, med fri förfoganderätt. Fritt förfogande innebär att personen får disponera egendomen men inte testamentera bort den(ÄB 3:1).Bröstarvingarna(era söner)har alltid rätt till sin laglott vilket utgör hälften av arvet efter er som föräldrar. Denna del kan inte testamenteras till någon annan(ÄB 2:1 och 7:1).Om ni upprättar ett testamente så kan din syster inte vara vittne men däremot din svåger(ÄB 10:4).Jag hoppas du fick svar på din fråga!Mvh

Upprättande av testamente

2014-12-30 i Testamente
FRÅGA |Hej! Jag är gift och har två barn med min hustru samt ett särkullebarn. Särkullebarnet har jag haft sporadisk kontakt med och jag skulle, i händelse av att jag går bort, vilja att min hustru och mina två barn inom äktenskapet skulle få större delen av bankmedel samt hus. I dag står huset på min hustru men finns det något sätt att lösa detta utan att behöva skilja sig och eventuellt ta ut pengarna på banken och gömma undan dem?MVHGeorg
Anes Sabic |Hej,Tack för att Du vänder dig till oss med din fråga!Den lösningen jag föreslår är att Du upprättar ett testamente i förmån till din fru samt era gemensamma barn. Som huvudregel gäller att all er egendom är att betrakta som giftorättsgods under förutsättning att egendomen inte är att betrakta som enskild. Vid ett upphörande av äktenskap, antingen genom äktenskapsskillnad eller att någon av er två går bort, skall en bodelning göras. Huvudregeln är då att en likadelning skall göras av all giftorättsgods! Vidare skall en bouppteckning upprättas och eventuella dödsbodelägare skall lokaliseras.I ditt fall gäller följande: * Då det finns särkullbarn med i bilden så har denne rätt att direkt ärva dig. Ditt särkullbarn har alltså en rätt att direkt få del av sitt arv från din kvarlåtenskap om Du går bort. Detta är ett undantag från huvudregeln i 3 kap. 1 § ärvdabalken (ÄB), som reglerar att den efterlevande makan har rätt till den bortgångnes kvarlåtenskap, se https://lagen.nu/1958:637 . Särkullbarnet har dock en möjlighet att avstå från att ta ut arvet direkt och istället ta del av den andre makens bo vid dennes senare bortgång. Detta regleras i 3 kap. 2 § samt 3 kap. 9 § ÄB. Den totala arvslotten för barnen är hälften av din kvarlåtenskap, se 7 kap. 1 § ÄB. D.v.s. dina tre barn tar en lika stor del av din kvarlåtenskap! * Då ni även har gemensamma barn, så gäller att din fru kommer att ärva dig och barnen kommer att få ta del av dels ditt arv, men även hennes, först då hon går bort.Viktigt att känna till är att Du kan testamentera bort all din egendom till förmån för din fru och era gemensamma barn, men ditt särkullbarn kommer ändå alltid att ha rätt till sin laglott. Han/hon kommer då att kunna klandra testamentet och på den vägen få ut sin laglott, se 7 kap. 1 § ÄB https://lagen.nu/1958:637 . Särkullbarnet kan alltså aldrig bli utan arv om det finns tillgångar i dödsboet!Vi på Lawline kan bistå dig med hjälp att upprätta ett testamente. Priset för detta är 1495 kr. inklusive moms och Du kan göra detta direkt via vår hemsida, se http://lawline.se/avtal/testamente . Jag rekommenderar starkt att Du upprättar ett testamente om Du vill att din fru och era gemensamma barn skall ärva dig. Således inskränker Du delvis särkullbarnets arvsrätt! Hoppas Du fått svar på din fråga!Med vänlig hälsning,

Fråga huruvida testamentet är giltigt eller ogiltigt

2014-12-28 i Testamente
FRÅGA |Hej, En fadder/morbror till mig som avled för några månader sedan, och han efterlämnade sig ett testamente, som testamentstagarens namn är överstruket med bläckpenna, men man ser testamentstagares namn o födelsenummer och det finns ingen som bevittnat överstrykningen. Är den då giltig? Om den så är kan man då framhäva sin rätt till arvet? (Bröst arvingar finns, men en av dessa mot sätter sig det.)
Ellinor Svensson |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga. I din fråga framgår inte hur testamentet var upprättat eller bevittnat. Det finns nämligen vissa krav för att ett testamente ska vara giltigt, se 10:1 Ärvdabalken. För att ett testamente ska vara giltigt krävs det att det testamentet upprättas skriftligen med två vittnen. I deras samtidiga närvaro ska testator skriva under testamentshandlingen och vittnena ska därefter styrka handlingen med sina namn. Vittnena får inte vara testamentstagare, under 15 år eller för nära släkt med testator och inte testators gode man, förmyndare eller förvaltare, 10:5 Ärvdabalken. I vissa fall kan formkraven vara av annan form, se bland annat 10:3 Ärvdabalken där man kan avge ett muntligt testamente inför två samtidigt närvarande testamentsvittnen. Även ett skriftligt testamente som är undertecknat av testator är giltigt trots frånvaron av två vittnen men för att ett sådant testamente ska gälla krävs det att testator varit förhindrad av sjukdom eller nödfall att upprätta ett formriktigt testamente. Är formkraven uppfyllda så är även testamentet giltigt och testamentstagaren kan då framhäva sin rätt till arvet även fast testamentstagarens namn är överstruket. Ett testamente blir utan verkan endast om det finns ett nytt formenligt testamente, om testamentet förstörs eller om testator på något annat otvetydigt sätt gjort klart att testamentet inte är ett uttryck för hans yttersta vilja. Det räcker inte med att enbart stryka över testamentstagarens namn, det ska framgå av testamentet att det inte är ett uttryck för testators vilja samt ska två vittnen signera detta, på samma sätt som det har upprättats. Om du får problem skulle jag råda dig att boka tid hos en erfaren jurist. Du kan boka tid hos Familjens Jurist, en av Lawlines sponsorer och som är specialiserade på familjejuridiska frågor av den här arten. Du kan boka direkt på http://lawline.se/boka. Har du några frågor är du välkommen att kontaka mig på:

Inskränka särkullbarns arvsrätt

2015-01-11 i Testamente
FRÅGA |Hej, jag kommer från Thailand och är gift sedan 2008. Min man blev då hjärtsjuk och ville gifta sig för att säkra min och min dotters framtid i Sverige. I samband med detta överlät han större delen av bostadsrättsinnehavet för vår bostadsrätt till mig (99%). Han tror att jag inte behöver dela lägenheten med hans barn, men jag tror att det är nödvändigt, då de är hans bröstarvingar. Han har också fört över sina banktillgångar till mig, i tron att jag skall få behålla dessa, men jag är tveksam även till detta, det kanske även uppfattas fel... Jag behöver alltså konkreta råd för hur jag skall hantera denna situation på ett korrekt och ärligt sätt. Bohaget i övrigt har inte någon känslomässig betydelse för mig, men jag oroar mig lite för framtiden och vill veta vad som kommer att hända.Med vänlig hälsning, Dockaew Wongkhampha genomThomas Rinken
Anes Sabic |Hej,Tack för att Du vänder dig till oss med din fråga!Som jag tolkar uppgifterna vill Du alltså ha hjälp för att på bästa möjliga sätt kunna ärva din man vid hans eventuella bortgång. Saken kompliceras lite grann med tanke på att det finns ett särkullbarn(hans barn från ett tidigare äktenskap/förhållande) med i bilden. Jag kommer nedan att redogöra för vad som gäller enligt lag och sedan avsluta med konkreta tips!Särkullbarns arvsrättHuvudregeln är att den efterlevande maken kommer att ärva den bortgångne maken med fri förfoganderätt, se 3 kap. 1 § ärvdabalken (ÄB) https://lagen.nu/1958:637. Då din man nu har ett barn sedan tidigare, så har detta så kallade särkullbarn en rätt att omedelbart ärva sin fader. Denna rätt för särkullbarnet regleras i 3 kap. 1 § st. 2 ÄB, se https://lagen.nu/1958:637. Särkullbarnet kan dock välja att avstå från att ta ut sitt arv till förmån för dig. Detta innebär rent konkret att Du kommer att erhålla det arv som särkullbarnet skulle ha fått! Han/hon kommer då sedan kunna ärva sin fader genom dig om Du eventuellt går bort för honom/henne. Vad har särkullbarnet rätt till?Viktigt att känna till är att särkullbarn har samma lagliga rätt att ärva som gemensamma barn. Skillnaden ligger i att särkullbarn har rätten att få ut sitt arv omedelbart vid den ene förälderns död! Efter att en bodelning gjorts kommer det tydligt att framgå hur mycket var och en av er har rätt till. Särkullbarnet kommer då att ärva hela sin faders kvarlåtenskap(under förutsättning att inget testamente finns, för vilket jag kommer att redogöra för nedan). Jag vill dock kort anmärka att ett särkullbarn alltid kommer att ha rätt till minst sin laglott, d.v.s. halva arvslotten, se 7 kap. 1 § ÄB https://lagen.nu/1958:637. Detta innebär att även om din man testamenterar bort all egendom, så kvarstår möjligheten för särkullbarnet att få ut sin laglott. Han/hon har då 6 månader på sig från den dagen testamentet delgavs honom/henne att klandra det. Om vi antar att din mans kvarlåtenskap uppgår till 500.000 kr och han i ett testamente har testamenterat bort allt till förmån för dig. Om då särkullbarnet väljer att klandra testamentet, så har denne rätt att få ut 250.000 kr.Avseende bostadsrätten skall sägas att det i värsta fall kan bli aktuellt att den kan behöva säljas för att på sätt kunna täcka särkullbarnets rätt till arv. Jag vet alldeles för lite för att kunna säga mer avseende bostadsrätten, men det är viktigt att ni känner till att det kan bli aktuellt!Bodelning vid dödsfallAll egendom som makar äger presumeras vara giftorättsgods, se 7 kap. 1 § äktenskapsbalken (ÄktB) https://lagen.nu/1987:230. Denna egendom skall ligga till grund för en framtida bodelning vid ett äktenskaps upplösning genom äktenskapsskillnad eller dödsfall, se 9 kap. 1 § samt 10 kap. 1 § ÄktB. Enskild egendom som vardera make äger skall alltså ej ingå i en bodelning! Vad som är att betrakta som enskild egendom regleras i 7 kap. 2 § ÄktB, se https://lagen.nu/1987:230#K7. 1. egendom som till följd av äktenskapsförord är enskild, 2. egendom som en make har fått i gåva av någon annan än den andra maken med det villkoret att egendomen skall vara mottagarens enskilda. 3. egendom som en make har erhållit genom testamente med det villkoret att den skall vara mottagarens enskilda, 4. egendom som en make har ärvt och som enligt testamente av arvlåtaren skall vara mottagarens enskilda, 5. egendom som en make erhållit genom förmånstagarförordnande vid livförsäk- ring, olycksfallsförsäkring, sjukförsäkring eller pensionssparande enligt lagen (1993:931) om individuellt pensionssparande som tecknats av någon annan än den andra maken med det villkoret att egendomen skall vara mottagarens enskilda, 6. vad som har trätt i stället för egendom som avses i 1--5, om inte annat har föreskrivits genom den rättshandling på grund av vilken egendomen är enskild.I regel gäller alltså att man genom en bodelning sammanställer vilken egendom som skall fördelas mellan makarna alternativt mellan den efterlevande maken och dödsbodelägaren. Giftorättsgods är det som skall ingå vid en bodelning och därmed undandras all egendom som är att betrakta som enskild(se någon av de 6 ovanstående punkterna). Konkreta rådHuvudregeln är ju som sagt att makar ärver varandra, men att särkullbarn i regel alltid har rätt att få ut sin laglott. Ni kan begränsa särkullbarnets arvsrätt dels genom ett testamente, men även genom ett äktenskapsförord. Din man kan testamentera bort all sin egendom till förmån för dig, men särkullbarnet kommer ändå alltid att ha rätt till sin laglott. Han/hon kommer då att kunna klandra testamentet och på den vägen få ut sin laglott, se 7 kap. 1 § ÄB här . Särkullbarnet kan alltså aldrig bli utan arv om det finns tillgångar i dödsboet!Vi på Lawline kan bistå dig med hjälp att upprätta ett testamente. Priset för detta är 1495 kr. inklusive moms och Du kan göra detta direkt via vår hemsida, se http://lawline.se/avtal/testamente . Jag rekommenderar starkt att Du upprättar ett testamente om Ni vill att Du skall ärva din man. Således inskränker Du delvis särkullbarnets arvsrätt!Vi kan även bistå er med hjälp att upprätta ett äktenskapsförord, se http://lawline.se/avtal/aktenskapsforord. Kostnaden för detta är 995 kr. inklusive moms!Jag hopas att Du fått svar på dina frågor! Om Du har några funderingar i övrigt eller om något är oklart i mina svar, så är Du mer än välkommen att återkomma. Jag nås bäst via: Anes.sabic@lawline.seMed vänlig hälsning,

Testamentes effekter på arvets fördelning

2015-01-04 i Testamente
FRÅGA |Hej! Jag har en hypotetisk fråga.Om en mor har tre barn med två olika fäder och vill testamentera all kvarlåtenskap till barn A som hon har ihop med man nr. 2. Hur mycket får då barn A i % och hur mycket får barn B och C som hon har ihop med en tidigare man dela på? Svara gärna i procent tex. barn A får 50 eller 75% och barn B och C får dela på resten.Tack på förhand!
Mattias Olsson |Hej,och tack för att du vänt dig till Lawline. Reglerna rörande arvinges rätt till arv finns i ärvdabalken (ÄB). Den hittar du https://lagen.nu/1958:637Om modern testamenterar allt till barn A så får hen hela arvet (100%). För att detta skall hindras måste B och/eller C säga att de vill ha sin laglott ÄB 7:3, vilket är hälften av det som de enligt lag har rätt till ÄB 7:1. I detta fallet skulle B och C haft rätt till 33% var av arvet om det inte fanns något testamentet ÄB 2:1 st 2. Om endast B begär att hen skall få sin laglott får A 83,5% av arvet, B 16,5% av arvet och C 0% av arvet ÄB 2:1 & 7:1 & 3. Om både B och C begär att få sin laglott så får A 66% av arvet, B 16,5% av arvet och C 16,5% av arvet ÄB 2:1 & 7:1 & 3.Bästa hälsningar

Formulering av testamente

2014-12-28 i Testamente
FRÅGA |Kan man anse detta testamente helt ok. INBÖRDES TESTAMENTE.Vi undertecknade makar, förordnar härmed, med upphävande av våra tidigare testamentariska förordnanden, såsom vår yttersta vilja och vårt testamente följande.1. Om jag, Britt-Marie, avlider före Leif ,skall han med fri förfoganderätt erhålla all mina kvarlåtenskap, efter det att min dotter, Anne-lee fått ut sin laglott. 2. Om jag, Leif avlider före Britt-Marie, skall hela min kvarlåtenskap med fri förfoganderätt tillfalla henne.3. När vi båda har avlidit skall kvarlåtenskapen efter mig, Britt-Marie, fördelas enligt min önskan, endast laglotten till Anne-lee medan kvarlåtenskapen efter mig,Leif, tillfalla Britt-Maries och min gemensamma bröstarvinge. 4. Vad som med äganderätt tillfaller mottagare enligt detta testamente, liksom vad som trätt i stället för sådan egendom, skall utgöra mottagarens enskilda egendom. Detsamma skall gälla avkastning av allt som nyss sagts.Linköping 2014- ------------------------- -------------------------- Leif Nilsson 430428-9335 Britt-Marie Nilsson 480331-2083 Att Leif och Britt-Marie Nilsson denna dag med sunt och fullt förstånd och av egen fri vilja i bådas vår samtidiga närvaro förklarat ovanstående förordnande innefatta deras yttersta vilja och testamente och dörunder egenhändigt te tecknat sina namn intygas av undertecknade, särskilt anmodade vittnen. Namnteckning Namnteckning Namnförtydligande Namnförtydligande1.
Thommy Södergård Åkesson |Hej, och tack för din fråga!Jag ser inga större problem med testamentet, utan det verkar vara helt okej. Formuleringen under "3", "...enligt min önskan, endast laglotten till Anne-lee medan kvarlåtenskapen efter mig,Leif, tillfalla Britt-Maries och min gemensamma bröstarvinge..." kan dock vara bra att ändra; det kan vara bra att förtydliga att laglotten efter bådas död endast tillfaller Anne-lee om den inte redan har gjort det enligt "1" (ifall du avled först). Visserligen kan betydelsen nästan läsas ut redan, men för att undanröja alla tvivel föreslår jag att "3" formuleras såhär:"3. När vi båda har avlidit skall kvarlåtenskapen efter mig, Britt-Marie, fördelas enligt min önskan, endast laglotten till Anne-lee, om hon inte redan fått ut denna enligt ovan, medan kvarlåtenskapen efter mig,Leif, tillfalla Britt-Maries och min gemensamma bröstarvinge."Om det är något mer ni undrar är det bara att återkomma!Hälsningar,

Underrätta dödsbodelägare

2014-12-27 i Testamente
FRÅGA |Hej. Jag skriver i denna stund ett manus till en bok och har en fråga ang testamente. Om en avlägsen bekant till mej från ett annat land har testementerat ett hus till tex mig, på vilket sätt skulle jag få vetskap om detta, och av vem skulle jag troligen få veta detta. Tex av advokat, eller av den avlidnes familj, och hur tex via telefon eller via brev (rekomenderat från advokat) skulle underlätta för mig att veta det troliga mest sannolika förloppet för ett sannolikt manus. Tack.
Anes Sabic |Hej,Tack för din fråga!Det mest naturliga är nog att det är den som har dödsboet i sin vård(i normal fallet är det maken/makan alt. någon nära släkting) som tar kontakt med dödsbodelägarna. I Sverige föreligger även en skyldighet att underrätta alla dödsbodelägare om dödsfallet! I normalfallet sker underrättelse av familjemedlemmar genom telefon alt. brev/email. Jag säga att samma sak nog gäller om det är en jurist som underrättar vederbörande!Med vänlig hälsning,