Testamentsfrihet

2014-05-11 i Testamente
FRÅGA |Min mors morbror har testamenterat sin kvarlåtenskap till henne och två kusiner till henne ( lika delar)Hans fru är avliden och inga barn finns. Hur delas arvet? Har han frus släktigar rätt att ta del av arvet ( inget testament finns efter makan) Med vänlig hälsning,
Victoria Lindberg |Tack för att du vänder dig till Lawline. Testatorn kan själv välja har han i ett testamente vill förfoga över sin egendom. Det finns dock en begränsning i att laglotten inte får kränkas, men då det i ditt fall inte tycks finnas några barn är det inte laglott som är aktuellt. Därav torde fördelningen ske enligt testatorns vilja i testamentet, så länge det är giltigt till formen. Om det där framgår att arvet ska delas lika kommer sannolikt din mor att ärva en tredjedel av egendomen.Hoppas det gav svar på din fråga.Bästa hälsningar,

Äktenskapsförord eller testamente?

2014-05-10 i Testamente
FRÅGA |Hej, jag och min fru träffades för 15 år sedan och jag flyttade då in i hennes lägenhet. Vi skrev då ett äktenskapsförord inte minst beroende på att hon hade ett barn sedan tidigare äktenskap och jag hade två barn sedan mitt tidigare äktenskap.. Vi har sedan flera år tillbaka flyttat till en hyreslägenhet och det finns inget kapital kvar efter bostadsrättsförsäljningen. Vi ska nu köpa en gemensam bostadsrätt och äga 50% var av denna. Nu till min fråga... Då vårt gamla äktenskapsförord inte är aktuellt längre så ska vi återkalla detta hos Skatteverket . Ska vi då ange att det är giftorätt som ska gälla i äktenskapet framöver? Det vi vill säkerställa är att om något skulle hända mig så ärver min fru 50% efter mig och mina 2 barn de övriga 50%. Likaledes om det skulle hända min fru något så ärver jag 50% efter henne och min frus son ärver resterande 50%... Eller omvänt...min frus son ska inte ärva efter mig och mina två barn inte efter min fru... Behöver detta anges på något specifikt sätt eller är det automatiskt så om äkenskapsförhållandet framöver anges som "giftorätt"?Jag ser fram emot att höra av er och tackar på förhand :-) 
Victoria Nilsson |Hej!För att det gamla äktenskapsförordet inte längre ska vara gällande så ska ni upprätta ett nytt äktenskapsförord som ni registrerar hos Skatteverket. Då upphävs det gamla äktenskapsförordet och det nya blir istället gällande, 7:3 äktenskapsbalken.Det resultat du beskriver kan dock inte uppnås med ett äktenskapsförord. Ett äktenskapsförord reglerar endast hur egendom ska behandlas vid en bodelning, inte hur ett arv ska fördelas. Om ni i ett äktenskapsförord anger att all er egendom ska vara giftorättsgods innebär det att ni, vid skilsmässa eller dödsfall, delar allt lika i en bodelning. Arvet fördelas sedan enligt ärvdabalkens regler, vilket för er del innebär att era respektive barn ärver allt, varför ni inte ärver varandra, 3:1 ärvdabalken (ÄB).Det dokument ni måste upprätta om ni vill ärva varandra är ett testamente. Genom ett testamente kan ni åstadkomma det resultat du beskriver - att ni ärver 50 % och era respektive barn resterande 50 %. För ett testamente gäller vissa formkrav, vilka ni kan hitta i 10 kap ÄB. Om ni behöver hjälp med upprättandet av ett testamente kan ni ta hjälp av vår avtalstjänst, se http://lawline.se/vara_tjanster/avtal. Äktenskapsbalken hittar du https://lagen.nu/1987:230Ärvabalken hittar du https://lagen.nu/1958:637Vänliga hälsningar,

Beslut om tillgångar gällande två makar med särkullbarn

2014-05-04 i Testamente
FRÅGA |Vi är ett gift par som har fem barn 3+2, men inga gemensamma. Då vi har delad ekonomi skulle vi vilja att barnen ärver oss - precis som om de vore våra gemensamma barn. Kan barnen - som nu alla är myndiga - skriva på ett avtal som reglerar detta? Tacksam för hjälp
Lars Bålman |Hej! Som bekant är det så, att om ni inte vidtar några åtgärder så kommer arvsfördelningen ske enligt arvsordningen enligt 2-3 kap. ärvdabalken (1958:637), ÄB. Det innebär att vid ena makens bortgång så kommer hans respektive hennes biologiska barn ärva direkt (såvida de inte frivilligt väntar med att ärva tills andre maken gått bort) eftersom de är särkullbarn. (Hade det inte varit fråga om särkullbarn så hade efterlevande maken ärvt egendomen och barnen hade fått vänta tills denne gått bort.) Medan en make är i livet så kan denne givetvis skänka bort sin egendom till vem som helst. Det blir fråga om ett vanligt avtal mellan givaren och mottagaren. Avtalet behöver inte vara skriftligt. Dock kan gåvor till bröstarvingar som inte är sedvanliga, räknas som förskott på arv. (För framtida utfästelser om gåva gäller att sådana inte är bindande för givaren, så länge inte en skriftlig urkund blivit överlämnad, 1 § lagen (1936:83) angående vissa utfästelser om gåva.)När det då gäller beslut om vad som ska hända med en makes egendom efter dennes bortgång så ska detta ske, om man inte föredrar ÄB:s fördelning, genom att maken skriver ett testamente. I testamentet går det utmärkt att skriva att fördelningen ska ske (enligt ÄB) som om barnen var gemensamma. Ett testamente går utmärkt att skrivas av två testatorer (de vars egendom beslutas om) tillsammans. Om testamente finns bestämmelser i 9-16 kap. ÄB. Centrala är 10 kap. 1-2 §§ ÄB, där det bland annat framgår att ett testamente ska upprättas skriftligen med två vittnen. Ett testamente kräver inte någon underskrift eller deltagande i övrigt av testamentstagaren/-tagarna. Dessa kan dock, när det väl är dags att agera enligt testamentet, välja att avstå från egendomen. Med andra ord kan man i slutändan inte tvinga någon att ta emot något. Värt att uppmärksamma är 3 kap. 1 § 2 st., där det finns en regel som ska skydda den efterlevande maken ekonomiskt. Där framgår att den efterlevande maken alltid har rätt till ett visst belopp om inte han eller hon har så stora tillgångar i övrigt. Slutligen ska tilläggas att det är viktigt att vara tydlig när ett testamente skrivs. När personen väl har gått bort kan inte denne, vilket ju annars är fallet, förklara vad som avsetts med en otydlig eller oklar formulering.

Testamentstolkning efter upplöst äktenskap

2014-05-03 i Testamente
FRÅGA |Hej! Vad gäller när det i ett testamente står att " min maka NN (namn o födelsedata) skall ärva all min kvarlåtenskap". De är skilda sedan flera år tillbaka och är alltså inte hans maka längre. Gäller fortfarande testamentet?
Mattias Liljebäck |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline! För att klarlägga testamentets innehåll så måste testamentet tolkas och för det finns det vissa tolkningsregler i 11 kapitlet ärvdabalken (ÄB). I första hand ska testatorns (personen som har upprättat testamentet) verkliga vilja ligga till grund för testamentets innehåll enligt 11 kap 1§ 1st. ÄB. Detta innebär att man i möjligaste mån försöker fastställa vad testatorn verkligen har åsyftat eller sannolikt har åsyftat med testamentet.Om det inte går att klarlägga testatorns verkliga vilja så tillämpas i andra hand vissa tolkningsregler som lagstiftaren antar att testatorer i allmänhet önskar i vissa situationer. Enligt 11 kap 8§ ÄB finns det en tolkningsregel som stadgar att ett testamente inte gäller om äktenskapet är upplöst vid testators död eller om mål om äktenskapsskillnad pågår. Detta innebär att testamentet antas vara utan verkan om inte testatorn på ett tydligt sätt har klargjort sin verkliga vilja att testamentet fortfarande ska gälla efter äktenskapsskillnaden. Det finns inget i frågan som tyder på att testatorn har försökt klargöra detta så testamentet är troligen utan verkan. Hoppas detta var svar på din fråga!Bestämmelserna i ärvdabalken hittar du härVänligen,

Förändringar efter testamentes upprättande

2014-05-10 i Testamente
FRÅGA |Hej! Jag är ensamstående utan syskon och avser att upprätta ett testamente, men är osäker på om det ännu är rätt tidpunkt. Mina i avsaknad av testamente arvsberättigade släktingar är i första hand min mamma, därefter hennes bror och syster. Min mamma bor i en fastighet för vilken jag är lagfaren ägare. Om jag testamenterar fastigheten till henne och hon avlider före mig utan att jag upprättar ett nytt testamente, tillfaller i så fall fastigheten hennes syskon? Kan jag i ett testamente reservera mig på så sätt att jag bestämmer andrahandsarvrätt om testamentstagaren avlider före mig? Vad händer i samband med arv om en legatarie skulle ha tilldelats ett föremål som inte längre är i arvlåtarens ägo? Finns då någon möjlighet till kompensation eller kvarstår inte någon rätt till del i kvarlåtenskapen?Med vänlig hälsning
Victoria Nilsson |Hej!Om din mamma avlider innan dig kommer ditt testamente inte kunna verkställas i den del förordnandet är till din mamma. Istället kommer då ärvdabalkens arvsregler gälla. Då kommer din moster och din morbror dela arvet efter dig, 2:3 ärvdabalken (ÄB). Om du inte vill att det ska hända kan du (som du är inne på) i ditt testamente ange vem som ska ärva fastigheten, eller hela arvet, ifall din mamma inte längre är i livet när du avlider.För det fall att du i ditt testamente skrivit att en person ska ärva en viss sak (t.ex. fastigheten), ett så kallat legat, men saken inte längre finns kvar så är förordnandet utan verkan, 11:4 ÄB. Det kvarstår således ingen rätt till del i kvarlåtenskapen eller annan kompensation. Du kan däremot skriva att du önskar att så ska ske, t.ex. genom att ange att "Person A ska ärva min fastighet, eller om jag inte längre äger fastigheten vid mitt dödsfall, XX kronor." På så sätt kan personen kompenseras, ifall du vill ha det så.Om du vill ha hjälp med att upprätta och formulera ditt testamente så kan du vända dig till vår samarbetspartner Familjens jurist. Tid kan du boka här: http://lawline.se/boka.Ärvdabalken hittar du https://lagen.nu/1958:637Vänliga hälsningar,

Återkallande av testamente

2014-05-09 i Testamente
FRÅGA |Hej! Ifall det finns två testamenten och i det senare så är det samma innehåll(alltså samma testamentstagare) men ett nytt nyare datum, det senare bli klandrat går det automatiskt tillbaka till det första testamentet då? Det senare visar bara på att det är den avlides fortsatta vilja som gäller från det första testamentet som skrevs för mer än 25 år sedan, det senare testamentet är mer ett tillägg och de vittnena vittnade på olika platser men samma dag (kanske därav klandret).
Simon Adolfsson |Hej och tack för din fråga!Generellt sett anses ett nytt testamente återkalla, göra det ogiltigt, ett gammalt testamente. Detta är dock inte absolut, eftersom att återkallande av testamenten kan ske formlöst. Testatorn vilja att återkalla ett tidigare testamente ska kunna utläsas otvetydigt. I detta fall verkar det nya (ogiltiga) testamentet upprepa det som tidigare varit stadgat och gjort vissa tillägg. Eftersom att det nya testamentet, trots att det är ogiltigt, inte kan sägas ge en bild av att det tidigare testamentet i sin helhet skulle återkallas, bör det gamla testamentet alltjämt vara gällande utan dess tillägg, jfr 10:5 ÄB samt NJA 1948 s. 214.Ärvdabalken (ÄB) hittar du här: https://lagen.nu/1958:637Hoppas jag svarade på din fråga.Vänliga hälsningar,

Är kopia av testamente gällande?

2014-05-03 i Testamente
FRÅGA |Min mors sambo har nyss avlidit, och nu har vi upptäckt att originalet på testamentet är borta. Det finns dock en kopia som är stämplad och signerad att det är en kopia från orginalet, gäller denna kopia? Skall även nämnas att dottern till min mors sambo förlorar väldigt mycket om kopian gäller.
Mattias Liljebäck |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline!För att ett giltigt testamente ska föreligga krävs som huvudregel att testamentet har upprättats skriftligen med två vittnen enligt 10 kapitlet 1§ ärvdabalken (ÄB). Utgångspunkten är att det krävs en originalhandling för att kravet på skriftlighet ska vara uppfyllt. Dock kan en kopia av ett testamente vara giltigt om originalhandlingen har uppfyllt formkraven och det inte finns skäl att anta att kopians innehåll inte skulle överensstämma med originalet. Enligt tidigare domstolsavgöranden har exempelvis en fotokopia av ett testamente godtagits eftersom det inte ansågs finnas anledning till misstanke om att kopian inte skulle överensstämma med originalet.När originalhandlingen inte kan hittas och det endast finns en kopia av testamentet så kan det bli problematiskt att avgöra om testamentet ska anses vara återkallat och därmed inte längre gällande enligt 10 kap 5§ ÄB. Om det inte är säkert ifall testatorn (personen som upprättade testamentet) avsiktligen har förstört testamentet eller på ett annat otvetydigt sätt återkallat testamentet så är det testamentstagaren som måste bevisa att testamentet inte har återkallats. Vid bedömningen om testamentet ska anses vara återkallat tas bland annat hänsyn till om testatorn har gett uttryck för en vilja att återkalla testamentet. Framstår det som övervägande sannolikt att kopian fortfarande utgör testatorns yttersta vilja så borde den kunna godtas. I det aktuella fallet finns en stämpel och underskrift (jag utgår ifrån att det är testatorns underskrift och stämpel) på att handlingen är en kopia från originalet. Förutsatt att det inte finns några omständigheter som ger anledning att tro att kopian inte ger uttryck för testatorns yttersta vilja borde testamentet enligt mig vara att anse som gällande. Hoppas detta var svar på din fråga!Bestämmelserna i ärvdabalken hittar du härVänligen,

Bröstarvinges rätt till arv

2014-04-30 i Testamente
FRÅGA |Min pappa är drabbad av en hjärntumör och har troligen inte lång tid kvar. Nu är han helt personlighetsförändrad och har meddelat att han ska gifta sig med sin sambo inom kort. Hon kommer dra stor ekonomisk nytta av detta då hon inte har några tillgångar alls och han har en hel del. Jag vet att jag som bröstarvinge kan åberopa att eventuellt testamente är ogiltigt om det skrevs efter diagnosen. Men gäller samma sak för äktenskap? Dvs gör det någon skillnad om han ändrat i testamentet samt gift sig, eller endast ändrat i testamentet och är ogift? Tacksam för svar!
Fredrik Wiggh |Din fråga rör arv, tillämplig lag är ärvdabalken, https://lagen.nu/1958:637.Som bröstarvinge har du alltid rätt att ärva, oavsett testamentes innehåll. Du och dina eventuella syskon har rätt till minst 50 % av arvet från din far. Om er pappa upprättar testamente till nackdel för er måste ni dock påkalla jämkning av testamentet och detta ska ske inom sex månader från det att du tagit del av testamentet (7 kap 3 § & 14 kap). Annars kan du förlora din rätt till arv. Det gör alltså ingen skillnad för dig om han ändrat i testamentet gift/ogift tillstånd.Vänligen,