Testamente - fastighet och särkullbarn

2014-10-30 i Testamente
FRÅGA |Kan en maka testamentera en fastighet som båda äger (giftorätt) till sin särkulldotter. Det finns inte något äktenskapsförbehåll skrivet mella dem?.Detta har drabbat min vän när hans fru gick bort. Han behöver hjälp-MVH Ulf
Elias Karlsson |Hej och tack för att du vänder dig till lawline med din fråga.I mitt svar utgår jag ifrån ärvdabalken, (ÄrvdB), se https://lagen.nu/1958:637. Det här går sannolikt inte att göra. Särkullbarnet har arvsrätt efter den maka som också är dennes "riktiga" förälder, se 2:1 ÄrvdB. Den andra makan kan däremot också ha arvsberättigade släktingar och kvarlåtenskapen efter den makan ska givetvis tillfalla dem, om inte ett testamente från denna maka säger annat. Därutöver har den efterlevande maken rätt att ärva före potentiella bröstarvingar osv. Särkullbarn kan dock får ut sin del av kvarlåtenskapen direkt, se 3:1 ÄrvdB. Eftersom, i ditt exempel, makarna äger fastigheten tillsammans kan således inte ena maken testamentera hela fastigheten till sitt särkullbarn.Hoppas svaret hjälpte, om du har fler frågor så vänd dig gärna till en jurist.Med vänlig hälsning,

Inget dateringskrav för testamente

2014-10-27 i Testamente
FRÅGA |På ett testamente upprättat av en advokat är allt i sin ordning, dvs underskrifter finns samt tydligt angivet vad som testamenteras osv. Men vid datumet står endast år och månad förtryckt (av advokaten) och när vittnen och min farbror har skrivit under, har de glömt att fylla i datumet för dagen då de skrev under.Min fråga är - gör denna avsaknad av datum testamentet ogiltigt, kan någon bestrida att det gäller? Finns det alltid två exemplar av originalet? Min farbror har gett ett ex till mig. Vad händer den dagen han går bort, ska jag uppvisa mitt exemplar av testamentet?
Alexandra Wikner |Hej, och tack för din fråga!Formkraven för ett giltigt testamente hittar man i Ärvdabalkens (ÄB) 10 kapitel.För att vara giltigt ska ett testamente i normalfallet (vissa undantag kan göras för s.k. nödtestamente) vara skriftligt, undertecknat av två samtidigt närvarande testamentsvittnen som vet att det är ett testamente de bevittnar och som uppfyller kraven för att få vara vittnen. Slutligen ska testamentet vara undertecknat av testator. Dessa formkrav finns i ÄB 10 kap. 1 §. Det finns inget krav på att ett testamente ska vara daterat för att vara giltigt, men testamentsvittnena "bör" enligt ÄB 10 kap. 2 § anteckna datum för bevittnandet, detta är dock inget formkrav utan mer en rekommendation eller ett råd. Så att din farbrors testamente inte är daterat gör det inte ogiltigt. Däremot kan ett odaterat testamente innebära problem ifall det vid din farbrors död dyker upp ett daterat testamente, eftersom man då måste man utreda vilket som är det senare och försöka utröna om det var testators vilja att det senare testamentet skulle ersätta det tidigare eller komplettera det. (Se RH 1994:67).Ett testamente kan upprättas i enbart ett original, men testator kan även välja att t ex kopiera testamentet och lämna dessa till testamentstagare eller andra. Det framgår inte av din fråga om det är så att testamentet upprättats i två likalydande original eller om du har fått en kopia på originalet. Den dag din farbror går bort så om det bland hans kvarlåtenskap återfinns ett originaltestamente får ditt exemplar/kopia ingen betydelse, men den är värdefull dels för att bevisa att din farbror har upprättat testamente och om originalet/din farbrors exemplar har försvunnit. Skulle din farbror avlida och inget testamente hittas/är känt så ska du givetvis åberopa testamentet med hjälp av det exemplar du har.Vänligen, 

Testamentsrätt

2014-10-26 i Testamente
FRÅGA |HejsanKommer jag att ärva min halvbror. Bara han och jag i livet. Han har skrvit ett testamente där två för mig okända personer får ärva allt efter honom.
Matilda Karlsson |Hej! Tack för din fråga.Den som avlidit har möjlighet att genom testamente förordna om sin kvarlåtenskap enligt 9 kap. 1 § ärvdabalken. Detta ger arvlåtaren en rätt att testamentera bort hela sin kvarlåtenskap. Dock kan rätten inskränkas av bröstarvinges laglott som går före. Bröstarvinge utgörs av arvlåtarens avkomlingar enligt 2 kap. 1 § ärvdabalken. En bröstarvinge har enligt 7 kap. 1 § ärvdabalken rätt att få halva den arvslott som föreligger, så kallad ”laglott”. Då denna rätt till laglott enbart föreligger för bröstarvinge har du som halvbror ej rätt att ärva något i det fall att arvlåtaren har testamenterat bort hela sin kvarlåtenskap. Någon rättslig reglering som inskränker testamentsrätten i detta fall föreligger således inte.Ärvdabalken finner du https://lagen.nu/1958:637. Vänligen,

Fördela arv genom testamente

2014-10-23 i Testamente
FRÅGA |Jag är gift med Axel som har tre barn från tidigare äktenskap. Jag har två barn från tidigare äktenskap. Vi äger tillsammans ett fritidshus, där jag är lagfaren ägare till 50 %. Om jag dör före min man, vill jag att han ska få sitta i orubbat bo så länge han väljer att ha huset kvar. Om han säljer huset, vill jag däremot att mina barn får de pengar de har rätt till. Och vice versa. Går det ?
Katarina Andersson |Hej! Tack för att du vänt dig till oss på Lawline med din fråga. Om ni inte strikt vill använda er av de enligt lagen föreskrivna arvsreglerna, så kan du och din make upprätta ett inbördes testamente. Där kan ni skriva ner hur ni vill att arvsfördelningen ska bli när någon eller båda av er avlider. Emellertid finns det vissa bestämmelser i lagen om ni inte får åsidosätta. Till exempel så har den efterlevande maken, om egendomen räcker till, rätt att som arv få ut egendom som tillsammans motsvarar fyra prisbasbelopp (cirka 178 000 kr i år). Egendomen som ska medräknas i prisbasbeloppet är den efterlevande makens enskilda egendom och egendom som genom bodelning och testamente tillfaller den efterlevande maken (3 kap. 1 § 2 st. ärvdabalken). Ett testamente som inskränker den efterlevande makens rätt, enligt prisbasbeloppsregeln, är i den delen utan verkan. Svaret på din fråga är sålunda att ni, genom ett giltigt testamente, kan fördela arvet i princip som ni vill, men ni måste ta hänsyn till bland annat prisbasbeloppsregeln. Vill ni skriva ett juridiskt korrekt testamente, rekommenderar jag er att använda er av vår avtalstjänst {http://lawline.se/avtal/testamente}Vänliga hälsningar,

Testamentera bort egendom som tillhör någon annan

2014-10-28 i Testamente
FRÅGA |Hej! En avliden har testamenterat halva fastigheten till de gemensamma barnen, men det är make/maka som står som ägare till fastigheten. Fastigheten är ej enskild egendom och ej deras permanentbostad. Är testamentet giltigt, då den avlidne inte äger fastigheten, men tilldelas ju värdet av fastigheten vid bodelningen i samband med bouppteckningen?
Mikael Stade |Hej och tack för din fråga! Möjligheten att förordna om egendom genom testamente regleras i ärvdabalkens 9e kapitel. https://lagen.nu/1958:637#K9P1S1Där anges att "Den som har fyllt 18 år får genom testamente förordna om sin kvarlåtenskap." Kvarlåtenskapen är de tillgångar och skulder som den avlidne har efter att bodelning har genomförts. Vid bodelningen fördelas makarnas giftorättsgods jämnt mellan dem. Den som var ägare till giftorättsgods med högre värde tvingas därför överföra en del av detta för att de båda ska få lika mycket. Hur värdet ska utjämnas är fritt att bestämma för den som ska föra över egendom. Se https://lagen.nu/1987:230#K11P9S1 För att kunna testamentera bort något måste man själv ha äganderätt till det, detta innebär att man inte kan testamentera bort något enbart för att värdet kommer att tillfalla en vid en bodelning. Ingen äganderätt har vid detta tillfälle gått över. Vänligen,

Inbördes testamente och särkullbarn

2014-10-26 i Testamente
FRÅGA |Jag har två halvbröder, varav den ena har gått bort, vi har samma mor. Hon har avlidit och min far är ensam kvar. I deras gemensamma testamente står att den som är kvar skall sitta i orubbat bo och att när de båda avlidit skall arvslotten delas lika mellan oss tre ( den ene broderns barn i detta fall) . Min fråga är: Är det så att detta gäller eller är det så att jag är min fars bröstarvinge och ärver min far och inte dem?
Linnea Ranvinge |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Som bröstarvinge har man laglig rätt till sin laglott, vilken motsvarar halva arvslotten (7 kap. 1 § ärvdabalken, ÄB). Som bröstarvinge till bägge föräldrarna får du vänta på arvet tills bägge föräldrarna avlidit, detta både enligt lag (3 kap. 1 § 1 st. 1 p ÄB) och enligt det testamente som upprättats i det här fallet. När det gäller dina två halvbröder är dessa s k särkullbarn, vilka har rätt att få ut sitt arv direkt när modern dör (om de inte väljer att avstå till förmån för din far enligt 3 kap. 9 § ÄB). De kan alltså jämka testamentet i fråga och kräva ut sitt arv direkt. När det gäller din pappa har inte dina halvbröder någon laglig rätt att ärva honom (de utgör inte bröstarvingar till honom), men eftersom testamente har upprättats kommer de att få ärva även honom. Rent praktiskt kommer det gå till på så sätt att dina halvbröder kan kräva ut sitt arv direkt efter modern som särkullbarn, medan du som gemensam bröstarvinge får vänta tills även din far har avlidit. Du kommer istället att få en rätt till efterarv efter modern. När sedan din far avlider kommer du ur de gemensamma tillgångarna få ut din andel efter modern, och sedan kommer ni att dela på resterande enligt faderns testamente. Detta förutsätter dock att den laglott du har rätt efter din far täcks av testamentet, annars har du rätt att få ut egendom motsvarande laglotten före dina halvbröder. De har ju inte någon rätt till laglott efter honom eftersom de inte är hans bröstarvingar.Hoppas du fått svar på dina funderingar!Vänliga hälsningar,

Kopiera testamente?

2014-10-23 i Testamente
FRÅGA |Hej jag vill ge min son en kopia av mitt testamente. Var skaffar jag en giltig kopia? skall den vara bevittnad . Tack på förhand.Roger
Sofia Jonsson |Hej och tack för din fråga,Det är enbart originaltestamentet som är giltigt, en kopia kommer inte gälla utan originalet kommer behöva hittas. Detta då inte originaltestamentet ska kunna återkallas men kopiorna fortsätta att gälla. Du kan ge en kopia till din son för att han ska veta vad det står i testamentet men det kommer vara svårt att lyckas göra det juridiskt bindande utan originalet. Det bästa är nog att lägga originalet på ett säkert ställe som han också vet om.Vänliga hälsningar,

Regler kring efterarv och bröstarvinges rätt till laglott

2014-10-21 i Testamente
FRÅGA |Hej. Min far gick bort för 4 år sedan. Jag behöver pengar så min fråga är, kan mina föräldrar ha skrivit I sitt testamente att min mor äger all rätt till alla pengar efter min far? Har inte vi barn rätt att dela min fars del med mor? Hon får halva och vi syskon får dela på fars andra halva? Kan det vara skrivet så att vi barn inte har rätt till något arv förrän mor går bort?
Gustaf Otterheim |Hej! Tack för din fråga!Dina föräldrar har rätt att testamentera sin egendom till varandra. Testamentena får dock inte innebära att du och dina syskon, i egenskap av bröstarvingar (barn i direkt nedstigande led) beskärs eran rätt till laglott. I detta fall förstår jag det som att det är din far som har testamenterat sin egendom till din mor.Enligt 7 kapitlet 1 § Ärvdabalken utgör laglotten hälften av den arvslott du och dina syskon haft rätt till från din far om han ej testamenterat bort sin egendom till din mor. Om testamentet inkräktar på din och dina syskons laglott har ni, enligt 7 kapitlet 3 § 1 stycket Ärvdabalken, rätt att kräva att testamentet jämkas så att ni därmed får rätt till er respektive laglott. Rätten att kräva jämkning av testamentet bortfaller dock om ni inte inom sex månader från det att ni delgavs testamentet (genom att testamentshandlingen i bestyrkt avskrift överlämnades till er) hör av er till testamentstagaren (eran mor) och ger till känna att ni kräver er laglott, se 7 kapitlet 3 § 3 stycket och 14 kapitlet 4 § 1-2 stycket Ärvdabalken.Det är dock viktigt att påpeka att en jämkning av testamentet inte innebär att du därmed får ut din laglott på en gång, se 7 kapitlet 3 § 2 stycket Ärvdabalken. Då du inte är ett särkullbarn på din fars sida (barn som den avlidne har med någon annan än dennes efterlevande make) så ska nämligen enligt 3 kapitlet 1 § 1 stycket Ärvdabalken din fars egendom tillfalla din mor, då hon utgör din fars efterlevande make. Detta har sin grund i den arvsrättsliga målsättningen att efterlevande make ska skyddas ekonomiskt i den mån inget särkullbarn på den avlidnes sida blir lidande. När din mor sedermera avlider kommer du dock, som en del av arvet efter din mor, att få ta del av arvet efter din far, se 3 kapitlet 2 § Ärvdabalken.Hoppas detta ger någon klarhet!Med vänlig hälsning