Begränsningar i testamentsrätten

2014-03-08 i Testamente
FRÅGA |Hej Jag äger ett hus till 100% sedan ca10 år. har 2 barn i tidigare förhållande, för två år sedan blev jag sambo igen, så vi har ju inte köpt huset gemensamt. Kan jag testamentera tex 50% av huset till henne och resten till barnen. Kan jag påverka så att hon "sitter i orubbat bo" så att säga? Vad är praxis, kan jag bestämma att värdet på huset till tex 800 000:- fast marknadsvärdet är 1miljon ?
Lars Bålman |Hej! Vad som utgör samboegendom har betydelse vid bodelning enligt sambolagen (2003:376, SamboL), men har mindre betydelse för testamentsrätten enligt ärvdabalken (1958:637, ÄB). Du kan naturligtvis testamentera huset till sambon och dina barn gemensamt; dessa skulle i så fall bli samägare efter din bortgång. Däremot går det inte att fysiskt dela upp fastigheten för att låta sambon och barnen få varsin del, eftersom huset utgör en enhet. Det är tyvärr inte möjligt att bestämma vad huset ska vara värt - det är marknaden som bestämmer detta. Jag skulle vilja erinra om laglottsreglerna i 7 kap. ÄB. Av 7 kap. 1 § ÄB framgår att du som testator inte har rätt att testamentera bort mer än hälften av dina bröstarvingars (dina barns) arvslott. Med andra ord är det så att dina barn har rätt till hela arvet om inte något testamente skrivs, och du har inte rätt att testamentera bort mer än hälften av detta till någon annan, exempelvis sambon. Du får testamentera egendom till vem du vill enligt reglerna i 10 kap. ÄB. Till sist skulle jag vilja peka på 16 § 2 st. och 18 § 1 st. SamboL. Vid en bodelning så har den sambo som bäst behöver bostaden eller bohag rätt att få denna egendom i avräkning på sin lott eller, om värdet är ringa, utan avräkning. Om en sambo avlider, gäller detta endast till förmån för den efterlevande sambon. Observera dock att detta gäller vid en bodelning, och en sådan ska ske före arvskifte.   

Syskonbarns barns istadarätt

2014-03-06 i Testamente
FRÅGA |En man, änkling och barnlös, har testamenterat sina tillgångar till sina syskonbarn. Ett av syskonbarnen är död, har hans son rätt till faderns del av arvet? Enligt vilken § i så fall.
Charlotte Schåltz |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline!Eftersom testamentet inte kan verkställas i enlighet med sin ordalydelse så måste man tolka det för att försöka fastställa testatorns vilja, se ärvdabalken (ÄB) 11 kap. 1 §.Det finns en särskild presumtionsregel i ÄB 11 kap. 6 § som säger att om en testamentstagare har avlidit innan arvsskiftet så ska dennes arvingar träda in i denna rätt, om arvingen hade haft rätt att ärva efter testator enligt de vanliga arvsreglerna.Ett syskonbarns barn har ingen istadarätt enligt de vanliga arvsreglerna, se ÄB 2 kap. 2 §. Presumtionsregeln blir alltså inte direkt tillämplig i detta fall och syskonbarnets barn har ingen ovillkorlig rätt till del i kvarlåtenskapen. Om inget annat framgår angående testatorns vilja (kanske har han muntligen sagt att han önskar att syskonbarnets barn ska ärva) så ska det avlidna syskonbarnets del fördelas lika på övriga testamentstagare enligt ÄB 11 kap. 7 §.Ärvdabalken hittar du https://lagen.nu/1958:637Jag hoppas att detta har besvarat din fråga.Vänligen,

Återkallelse av testamente

2014-02-22 i Testamente
FRÅGA |Hej, en person har sedan tidigare upprättat ett testamente. Nu vill han skriva ett nytt. Under tiden har han meddelat en jurist muntligt att det gamla inte skall gälla. Han har också skrivit en lapp med detta innehåll. Den är inte bevittnad. Vad gäller om han avlider innan det nya testamentet är upprättat?
| Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga. Ett testamente är bara giltigt om det ger uttryck för testatorns yttersta vilja. Om hen genom en handling tydligt visat att det inte längre ska vara giltigt så är det inte heller längre giltigt, det framgår av Ärvdabalken (ÄB) 10 kp. 5 §. Det finns inga formkrav för ett återkallande så att det inte är bevittnat är inte något problem. Det krävs dock ett tydligt agerande. Att nedtecka detta på ett papper samt meddela en jurist är nog tydligt men bättre vore att förstöra det gamla testamentet. Enligt praxis kommer det nya testamentet att vara det giltiga när det väl blir upprättat. Fram till dess kommer Ärvdabalkens regler om hur arv fördelas vara de som gäller. Med vänlig hälsning,

Testamentera bort syskons arvsrätt

2014-02-13 i Testamente
FRÅGA |Hej, Hur ska jag skriva i mitt testamente för att utesluta min halvsyster. Jag har man och två barn, en mamma som är snart 80 år samt ett syskonbarn. Min helsystern har avlidit. Om hela min familj förolyckas och min mamma inte lever vill jag att mitt syskonbarn från min helsyster ska ärva mig. Jag vill inte att min halvsyster skall ärva någonting. Kan jag nämna henne med namn och personnummer samt hennes barn i mitt testamente och utesluta henne där för enkelhetens skull?
Peder Siöcrona |Hej,och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.Det är bara bröstarvingar (barn, deras barn, osv.) som har en absolut rätt till viss del av arv (laglott). Finns inga bröstarvingar och heller inte något testamente ärver kvarlevande föräldrar och syskon. I ditt fall betyder det att din halvsyster inte kommer att ärva om du testamenterat bort din egendom till andra (exempelvis syskonbarn).Hoppas att det var till hjälp. 

Återkallande av testamente

2014-03-07 i Testamente
FRÅGA |Kan man återkalla (upphäva) samtliga skrivna testamenten utan att skriva ett nytt testamente? (Kan man exempelvis skriva ett dokument med rubriken "Återkallande av testamenten"). Syftet är att stå helt utan testamente så att ärvdabalken ska reglera vad som sker med kvarlåtenskapen.
Christoffer Treutiger |Hej! Tack för din fråga. Huvudregeln är att ett testamente bara är giltigt om testatorn vill detta. Det kan i praktiken alltså räcka med att muntligt återkalla ett testamente för att det inte längre skall vara giltigt. Detta kan dock av förklarliga skäl vara problematiskt ur bevishänseende och man bör därför göra en återkallelse skriftligt. Det finns regler för återkallande av testamente vilka vi kan hitta i Ärvdabalkens (ÄB) 10:e kapitel. I ÄB 10:5 stipuleras att om testator har återkallat sitt testamente utifrån samma regler som gäller för dess upprättande så är testamentet utan verkan. Detsamma gäller om testatorn förstör testamentet eller på annat sätt ”otvetydigt” tillkännager att detsamma inte längre skall gälla. I ÄB 10:1 hittar vi de formkrav som ställs upp för att testamente skall vara giltigt. Ett testamente skall vara skriftligt och skrivas under av testatorn i två vittnens närvaro. Dessa vittnen skall också bestyrka handlingens riktighet genom att skriva under densamma. Om dessa formkrav efterlevs så är testamentet i utgångsläget giltigt.  För att vara säker på att det testamente du avser i din fråga förlorar sin verkan så bör alltså ovanstående formkrav även följas vid upprättandet av en återkallelse. Du kan även, som tidigare nämnts, förstöra det befintliga testamentet. Du kan givetvis även kombinera de båda alternativen. Eftersom det skall ha gjorts ”otvetydigt” att testamentet ej längre skall gälla kan det även vara bra att förstöra eventuella kopior. Ärvdabalken(1958:637) kan du hitta här. Vänligen

Testamente från utländsk medborgare

2014-02-24 i Testamente
FRÅGA |En iransk medborgare och en svensk är sambo och äger hälften var av en bostadsrätt i Sverige. De två vill testamentera respektive andel i bostadsrätten till den andre. Det finns inga barn. Om de upprättar ett testamente enligt svensk regler, gäller det testamentet i Sverige när iranier går bort så att svensken får full äganderätt till bostadsrätten?
Mattias Karlsson J |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Testamentet anses i princip giltigt i Sverige om det upprättats på en ort i Sverige i enlighet med svenska formföreskrifter (1:4 IDL).Frågan om behörighet att upprätta testamentet kommer dock bedömmas enligt lagen i det land i vilket testator var medborgare då rättshandlingen företogs (1:3 IDL).Likaså bedöms frågan huruvida förordnande i testamentet är på grund av sitt innehåll ogiltigt, enligt lagen i det land i vilket testator vid dödsfallet var medborgare (1:5 IDL).Även frågan huruvida rättshandlingen är ogiltig på grund av testators sinnestillstånd eller på grund av svek, villfarelse, tvång eller annan otillbörlig påverkan, bedöms enligt lagen i det land i vilket testator var medborgare vid tiden för testamentets upprättande (1:6 IDL). IDL = lag (1937:81) om internationella rättsförhållanden rörande dödsbo. IDL finns https://lagen.nu/1937:81

Får man hjälpa till med bouppteckning om man står med i testamente?

2014-02-20 i Testamente
FRÅGA |Är en ensamstående kvinna 79 år, inga barn. Skrivit testamente. Har förmögenhet på 2 milj. som ska gå till välgörenhetsorg. utom en penningsumma till kusindotter. hon kommer att göra bouppteckning och annat som hör till det praktiska arbetet efteråt. Min fråga/farhåga: Får det stå i testamentet när hon samtidigt är aktiv i efterarbetet? Annat sätt? Tacksam för svar!
| Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga. De krav som ställs för att ett testamente ska vara giltigt nämns i Ärvdabalken (ÄB) 10 kap. 1 §. Det ska vara skriftligt, två vittnen ska samtidigt bevittna testatorns underskrift eller om det redan är underskrivet så ska testatorn vidkänna sin underskrift i deras närvaro. Vittnena ska skriva under handlingen och de måste vara medvetna om att det är ett testamente de bevittnar. Själva innehållet kan däremot hållas hemligt för dem. Vilka som inte får vara vittnen nämns i ÄB 10 kap. 4 §, i andra stycket står det att man inte får bevittna ett förordnande till sig själv, din kusindotter får alltså inte bevittna ditt testamente om hon ska ha rätt att ta del av arvet. Om det ändå skulle vara så kommer testamentet fortfarande vara giltigt i alla delar utom det som rör kusindottern, ÄB 13 kap. 1 §. Att hon skulle hjälpa till i övrigt med bouppteckning och annat praktiskt arbete efteråt är inte ett hinder för att finnas med i testamentet. Med vänlig hälsning,

Testamentets giltighet och verkan

2014-02-13 i Testamente
FRÅGA |Hej jag är enda sonen till min Pappa som nu på äldre dagar tänker gifta sig med sin sambo. Han har sedan tidigare ett testamente som jag har bevittnat och signerat. Sätts det ur spel nu när han gifter sig och hur ser arvs rätten ut för min del och respektive hans nya fru.
Felicia Perfect | Hej, tack för din fråga! När en person avlider ska arvet fördelas till de personer som enligt lag har rätt att ärva. Den legala arvsordningen kan sättas ur spel om ett testamente har upprättats. Det krävs dock att testamentet är upprättat i den ordning som lagen föreskriver. För att ett testamente ska vara giltigt krävs att testamentet har upprättats skriftligen och att det har bevittnats av två personer i samtidig närvaro. Personerna som bevittnar testamentet får inte vara släkt med testatorn och de får inte komma att ärva testatorn.  Om testamentet som din pappa har upprättat är giltigt ska arvet fördelas utifrån detta och testamentet förlorar inte sin verkan bara av den anledningen att din pappa gifter sig.  Om testamentet däremot inte uppfyller de formella kraven, vilket kan vara fallet då du som släkting har bevittnat testamentet, ska arvet fördelas utifrån den legala arvsordningen. Om personen som avlider var gift tillfaller arvet i första hand den efterlevande maken. Om makarna har gemensamma barn ärver dessa först när båda föräldrarna har avlidit. Annorlunda förhåller det sig dock med särkullbarn. Särkullbarn har alltid rätt att få ut sitt arv direkt, vilket är laglotten, och detta oberoende av om föräldern har gift sig.Om din pappa gifter sig kommer detta innebära att hans fru, enligt den legala arvsordningen, får arvsrätt men du som bröstarvinge och särkullbarn har alltid rätt att få ut din laglott direkt. Som tidigare nämnts kan den legala arvsordningen sättas ur spel genom det testamente som din pappa har upprättat men det krävs att de formella kraven har iakttagits. Med vänlig hälsning