Hur man säkerställer att svärsonen inte ärver

2013-06-30 i Testamente
FRÅGA |Hej. Vår dotter ska gifta sig med en man som har 4 barn. De har inga gemensamma barn. Och vår dotter har inga egna barn. Vi äger en fastighet som vi vill att bara vår dotter och vår son och barnbarn ärver. 1. Om vår dotter dör före sin man ärver då vår svärson 50% av fastigheten när vi är döda? 2. Om han ärver 50% och dör ärver då hans 4 barn hans 50% av fastigheten? Vi vill undvika att hans barn överhuvudtaget ärver någonting från oss. Hur gör man?
Lovisa Falkman |Hej och tack för din fråga.Det jag skulle säga är ert bästa alternativ är att testamentera fastigheten till era barnbarn och att i testamentet förbehålla en nyttjanderätt till deras föräldrar (era barn). På så sätt säkerställer ni att er dotters framtida barn får ta del av fastighetsarvet utan att er blivande svärson och hans barn har möjlighet att göra anspråk på arvet. Vill ni inte att er svärson och hans barn ska ärva någonting alls kan ni välja att skriva ett testamente där era barnbarn får ärva all er egendom, med en förbehållen nyttjanderätt för deras föräldrar. Testamenten följer strika formkrav som ni kan läsa mer om i ärvdabalkens kapitel 9, 10 och 11. För att se till att allting går helt rätt till skulle jag rekommendera er att ta kontakt med en verksam jurist.Ärvabalken hittar du https://lagen.nu/1958:637#K9Lycka till,

Testamente till fördel för sambo

2013-06-27 i Testamente
FRÅGA |min syster dog för snart 10 månader sedan, var sambo, utan barn testamentet-överlåtelse till sambo-vid dennes bortgång-till canserfonden. Bouppteckningen är tydligen inte klar ännu-engelska fonder, vilket jag och min mor måste godkänna att lämna uppgifter om. Ska jag och min mor få papper på bouppteckningen? Ärver vi ingenting? Vad händer när sambon dör?
Louice Gustavsson |Hej! Tack för din fråga. Så som jag förstår er situation så är det så att din syster har dött och hon har efterlämnat sig ett testamente, där det står att hennes sambo ska ärva henne. Jag antar vidare att din far inte lever, eftersom du frågor om din arvsrätt. Jag är inte helt säker på om du sedan menar att cancerfonden ska ärva i den situationen att sambon avlidit innan din syster eller om cancerfonden i ett senare led ska ärva din syster.  I det fallet att din syster skrivit att hennes arv ska först tillfalla hennes sambo och sedan när denne avlidit tillfalla cancerfonden så är ni inte arvingar. Din syster har då visserligen uttryckt att hennes sambo bara ska ha fri förfoganderätt, men inte till fördel för er. I det andra fallet, att cancerfonden bara ska ärva såvida inte sambon längre lever, så bör ni se till testamentet. Avgörande är om sambon ärvt med fri förfoganderätt eller full äganderätt. Om sambon ärvt med fri förfoganderätt så har ni rätt till efterarv i den situationen att ni lever då sambon dör. Om sambon däremot ärvt med full äganderätt så är er arvsrätt utsläckt. När sambon sedan dör så ärver hans arvingar honom i det fallet.Om ni inte är arvsberättigade nu eller genom efterarv så är ni inte heller dödsbodelägare och kommer då inte ta del av den processen. Vänligen,

Inbördes testamente - särkullbarn och laglott

2013-06-25 i Testamente
FRÅGA |Min man och jag har skrivit ett inbördes testamente. Testamentet är formulerat: Den av oss som överlever den andre, skall erhålla all den avlidnes kvarlåtenskap med fri förfoganderätt. Efter den efterlevande makens död skall kvarlåtenskapen fördelas mellan våra arvingar enligt lag. Om bröstarvinge till den först avlidne påkallar jämkning av detta testamente för att få ut sin laglott, skall laglotten utgå i likvida medel eller i annan lämplig egendom som bestäms av den efterlevande maken. Vi äger bl.a. två fastigheter i Halmstad och en bostadsrätt i Stockholm tillsammans. Vi har även skrivit avtal om enskild egendom på vissa saker, ex min mans firma, aktier, kapital utomlands, pensionsstiftelse etc. Vi har båda barn från tidigare äktenskap. Min fråga är nu vad som skulle hända om min man skulle avlida. Vad skulle jag ärva och vad har hans barn rätt till? Kan jag bo kvar i våra bostäder? Jag behöver veta för att känna mig trygg. Önskar svar per e-mail. anna_rydh@hotmail.com Mvh Anna
Veronica Eriksson |Hej, och tack för din fråga.Jag utgår ifrån att det rör sig om ett giltigt testamente som tillkommit i av lagen bestämd form. Ett så kallat inbördes testamente, utgör egentligen två testamenten, ett av vardera make fast det är skrivet på samma papper. Behovet av denna typ av testamente minskade när reglerna kring efterlevande makes arvsrätt inträdde, det fyller dock fortfarande en viktig funktion för sambos och (likt alla testamenten) där det finns särkullbarn.För att besvara din fråga tänker jag börja med att förklara hur det skulle kunna bli om ni inte hade skrivit ett testamente. Om din make avled skulle först en bodelning göras, där ingår giftorättsgodset, d.v.s. allt som inte är enskild egendom. Värdet av giftorättsgodset skulle sedan delas på två, en del till dig (giftorättsanspråk) och en del till makens barn. Om barnen hade varit era gemensamma hade du ärvt din makes del, med fri förfoganderätt, före hans barn och barnen hade i så fall inte fått ut sina arv förrän du avlidit. Barnen är dock inte era gemensamma utan så kallade särkullbarn, vilket medför att de skulle kunna kräva ut sin del av arvet direkt. (3 kap 1§ st1 och 3 kap 9§ÄB).Det är denna situation ni söker undvika genom att skriva testamentet. Enligt testamentet får du fri förfoganderätt över din makes barns arv, likt du hade haft om de var era gemensamma barn. Ett testamente är dock aldrig ett hundraprocentigt skydd. Även om testamentet utesluter bröstarvingar (barn), har dessa alltid rätt att kräva ut sina laglotter. Laglotten är alltså en del av arvslotten som arvingen har rätt till trots ett testamente som säger något annat. Laglotten utgörs av hälften av den arvslott som enligt lag tillkommer vederbörande (7 kap 1§ ÄB). Den andra halvan av arvslotten tillhör den disponibla kvoten som arvlåtaren fritt kan förfoga över genom testamente.I praktiken innebär detta att om din make avlider, och hans barn inte vill avstår från sin arvslott till förmån för dig, måste de ändå göra det (p.g.a. testamente), i vart fall till hälften, om de väljer att utkräva sin laglott. Särkullbarnens rätt inskränks alltså på detta sätt.Angående vad din makes barn skulle ärva mer exakt, om de utkräver sin laglott i strid mot testamentet, är detta så klart omöjligt att säga. Enligt klausulen i ert testamente stadgas dock att laglotten skulle utgå i pengar eller annan egendom som efterlevande maken bestämmer, vilket indikerar att det är upp till dig att avgöra hur laglotten bäst skulle utbetalas.Om du själv vill titta närmare på nämnda lagrum se (https://lagen.nu/1958:637) Hoppas att jag kunde svara tillfredsställande på din fråga.MVH /Veronica Eriksson          

Tolkning av testamente

2013-06-18 i Testamente
FRÅGA |Min ingifta moster, gift med min tidigare avlidna morbror, har testamenterat deras tidigare gemensamma fastighet till mig och min fru då vi stod henne väldigt nära och hon sa under många år om och om igen att vi skulle få ärva huset. Nu blev hon påverkad att sälja huset ca ett år innan hon dog. I samtal idag med den som sköter bouppteckningen efter henne död säger han att den punkten i hennes testamente stryks och att fastigheten eller dess värde inte längre tillfaller oss. Kan detta verkligen vara riktigt det var ju hennes upprepade önskan att så skulle ske. Som det sägs nu ingår värdet på fastigheten i det allmänna.
Hanna Wingren |Hej och tack för er fråga,Vid  en tolkning av testamente gäller som huvudregel att man ska försöka utröna testatorns verkliga vilja. När det gäller saklegat finns en särskild regel för tolkningen av testamente i 11 kap. 4 § Ärvdabalken. Regeln anger att om ett förordnande i ett testamente avser viss egendom och den egendomen inte finns i kvarlåtenskapen, är förordnandet utan verkan. För att bryta denna tolkningsregel, måste det kunna utrönas att det var egendom till samma värde som fastigheten som testatorn vill att ni skulle ärva, och inte enbart själva fastigheten i sig. Om detta ej kan utrönas gäller ej denna del av testamentet längre.Med vänlig hälsning,

Avliden testamentstagare

2013-06-28 i Testamente
FRÅGA |Hej ! Min pappas faster som ej har några barn och lever ensam har skrivit ett enskilt testamente att hon vill att min pappa ska ärva allt efter henne. Men nu har min pappa gått bort och då undrar jag om det är jag och mina bröder som kommer att ärva fasters tillgångar?
Mattias Karlsson J |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Eftersom din pappas fasters testamente inte kan verkställas i enlighet med sin ordalydelse måste man tolka testamentet för att bestämma vem som ska få "ärva".Huvudregeln är i detta fall att man skall tolka testamentet i enlighet med testators (din fars faster) vilja (11:1 ärvdabalken).För din situation finns det en specialregel: en presumtionsregel. Om (i) testamentstagaren (din pappa) har avlidit innan denne fått arvet och (ii) testamentstagarens barn hade varit berättigade att överta arvet enligt de vanliga arvsreglerna, så antar man att testator velat att arvet skulle övergå till testamentstagarens avkomlingar (11:6 ärvdabalken).Eftersom du och dina bröder hade varit berättigade att överta arvet enligt de vanliga arvsreglerna kommer presumtionsregeln att tillämpas på ert fall. Detta innebär att man antar att er fars faster velat att ni skulle överta rätten, så länge det inte visas att er fars faster faktiskt velat något annat. En sådan vilja skulle kunna visas om er fars faster någon gång berättat att arvet, om er far var död, t.ex. skulle gå till person X. Men så länge inte några sådana saker dras upp kommer ni att ärva er fars faster. För övrigt talar ju en del för att er fars faster faktiskt skulle ha velat att ni skulle få kvarlåtenskapen eftersom hon, som du beskriver det, saknar andra nära arvingar.Ärvdabalken finns https://lagen.nu/1958:637

Testamente med nyttjanderätt

2013-06-26 i Testamente
FRÅGA |Hej! Vad gäller vid sambo? Vi har inget skrivet och jag undrar vad som händer om min sambo skulle avlida? Vi bor i hans hus där jag inte har någon del alls. Vi skulle behöva hjälp med vad som behöver skrivas om han avlider och vi har kommit överrens om att jag får bo kvar i huset tills jag hittar något annat boende, max 1 år. Han har 3 barn som kan kräva sin rätt.
Louice Gustavsson |Hej! Tack för din fråga. En sambo har enligt svensk lag ingen arvsrätt. Om en sambo avlider så ärver dennes arvingar honom/henne, i detta fallet ärver din sambos tre barn honom. När en sambo dör kan dock den andre sambon begära bodelning, 8§ Sambolagen, se https://lagen.nu/2003:376#P8S1. Bodelning ska göras över samboegendom, vilken består utav den gemensamma bostaden och bohaget, om det förvärvats för gemensamt bruk, 3§. Om huset förvärvats under tiden då ni varit sambos eller i anslutning till att ni skulle bli sambos så kan det därför utgöra samboegendom och då har du rätt till hälften av huset vid en bodelning. Om din sambo förvärvat egendomen som enskild egendom så utgör den dock inte samboegendom, 4§.  Om vi däremot förutsätter att det inte utgör samboegendom så har du således ingen rätt till någon andel av huset. Det ni bör göra är att upprätta ett testamente. Det ni antagligen vill göra är att upprätta ett testamente som föreskriver att du ska ha nyttjanderätt till huset under högst ett år efter sambons frånfälle, men att äganderätten ska tillfalla barnen.  Ett testamente har vissa formkrav för att bli giltigt, vilka återfinns i 10 kap Ärvdabalken se https://lagen.nu/1958:637#K10P1S1 , och det är viktigt att det upprättas helt i enlighet med era viljor. Mitt råd är att kontakta Familjens jurist som är en juristbyrå som arbetar inom detta område där ni kan få kvalificerad hjälp. Besök dem på deras hemsida www.familjensjurist.se (länk finns nedanför svaret, under mitt namn), där kan ni finna mer information om närmaste kontor. Hoppas ni fått svar på er fråga! Vänligen,

Testamente till förmån för sambo

2013-06-23 i Testamente
FRÅGA |Hej, jag undrar en sak, om sambon skriver ett testamente när den ena avlider att all den avlidens egendom ärvs med fri förfoganderätt, vad ingår i egendomen? bil, båt, hus samt möbler m.m. Vad händer med konton och sparpengarna som man hade innan man blev sambon och tog med sig de in i förhållandet. Faller det in i egendomen också? //Tacksam för svar
Victoria Nilsson |Hej!Om någon testamenterar all sin egendom inkluderar det alla tillgångar (efter avdrag för skulder). Därmed inkluderas även konton och sparpengar. Att det är en sambo som ärver påverkar inte det, utan också en sambo kommer under sådana förhållanden ärva alla den avlidnes tillgångar.Vänliga hälsningar,

Testamente underskrivet med smeknamn

2013-06-13 i Testamente
FRÅGA |Jag undrar om man skriver under ett testamente med ett namn som man kallas för tex gun men heter gunvor är det giltigt då? På den som testameterar.
Marcus Holming | Hej, och tack för din fråga! För upprättande av testamenten ställs vissa formkrav upp i ärvdabalken 10 kap. Bland annat ska testatorn, i två vittnens närvaro, skriva under testamentet. Har testatorn svårt att skriva får vittnena med testatorns samtycke skriva under testamentet åt testatorn. Något krav på underskriftens utformning ställs inte upp. Syftet med underskriften är att bevisa testatorns identitet. Generellt kan sägas att underskriften bör likna den som testatorn vanligtvis använder, exempelvis på identitetshandlingar. Används en förkortning av namnet regelbundet bör testamentet vara giltigt. I vilket fall som helst är det en bevisfråga beträffande testatorns identitet, där testamentsvittnena nog kan spela en central roll. MVH