Förstört testament

2012-08-31 i Testamente
FRÅGA |För några år sedan skrev min mor ett testamente som föreskrev att arvet efter henne skulle vara min och mina syskons enskilda egendom. Nu visar det sig att min svägerska med vett och vilja förstört detta testamente. Det känns som om detta skulle vara en brottslig handling och att straffvärdet vid en fällande dom skulle vara betydande. Har jag rätt eller är jag helt ute och cyklar?
Jonathan Boman Pesonen |Hej, Frågor om testamenten och dess giltighet regleras av Ärvdabalkens 9de till 16de kapitel. I 15de kapitels andra och tredje paragraf regleras vad som händer om ett testamente avsiktligt förstörs. I den andra paragrafen stadgas att den som förstör ett testamente förverkar sin rätt att ta del av arvet som testamentet avser. I tredje paragrafen i samma kapitel stadgas att detta även gäller den som har medverkat, och där gäller Brottsbalkens regler om medverkan (23:4-5 BrB), till förstörelsen. Detta måste självfallet bevisas, och i detta fallet måste då ditt syskons inblandning i förstörelsen bevisas. Det är möjligt att en domstol skulle kunna bedöma förstörelsen som undertryckande av urkund och därför vara straffbart enligt Brottsbalken 14:4, men mig veterligen har frågan om ett testamente uppfyller kraven på urkund som stadgats inte berörts tidigare.

Klander och jämkning av testamente

2012-08-17 i Testamente
FRÅGA |Klander av testamente Min fråga gäller arvslott respektive laglott. Idagsläget har jag möjlighet att godkänna testamentet och därmed också göra anspråk på laglott. Men vad händer om jag klandrar? Kan jag därmed på något sätt gå miste om laglotten - om mitt klander döms negativt? Hur skriva klander? Vad måste en klandran innehålla? Kan jag bara skriva att jag klandrar testamentet och äktenskapsförordet - men undvika att skriva varför? (som ett första steg för att få in det på Tingsrätten) Tack för hjälpen!
Linnea Hedman |Hej och tack för din fråga! Reglerna om arv och testamenten hittar du I Ärvdabalken (ÄB): https://lagen.nu/1958:637 Till att börja med kan sägas att det är en skillnad mellan att klandra ett testamente respektive jämka. Om du är barn till den avlidna och vill jämka testamentet för att få ut din laglott ska påkallandet av jämkningen ske inom 6 månader efter delgivningen. Laglotten utfaller alltså inte automatiskt. Att påkalla jämkning kan göras genom att meddela testamentstagaren om ditt anspråk eller genom att väcka talan mot denne. Se 3 § 7 kap. ÄB. Om du inte begär jämkning inom jämkningsfristen förlorar du din rätt att få ut laglotten. Klandertalan väcks för att ogiltigförklara ett testamente. För att en klandertalan ska bifallas fordras att det föreligger en klandergrund enligt ÄB 13 kap. Klandertalan ska väckas inom 6 månader från det att personen delgivits testamentet, ÄB 14:5. Om du helt enkelt vill få ut din laglott skall du begära jämkning av testamentet. Om du vill ogiltighetsförklara testamentet skall du klandra testamentet och ange grunden för detta. Bevisbördan för att ett testamente skall ogiltighetsförklaras ligger hos den som klandrar testamentet. Talan angående klander av testamentet väcker du hos närmsta tingsrätt genom en ansökan. Hoppas du fått svar på dina frågor! Vänligen,

Lika arv till särkullbarn

2012-08-14 i Testamente
FRÅGA |Vi är två äkta makar med två särkullbarn vardera. Vi vill att barnen skall ärva lika stora delar när vi har gått bort, dvs när man lägger ihop laglott och efterarv. Stämmer det med följande testamente. "Den av oss som den andre överlever skall med fri förfoganderätt erhålla all den avlidnes kvarlåtenskap, dock med undantag av bröstarvinges laglott. Efter bådas frånfälle skall kvarlåtenskapen fördelas enligt lag. "
Victoria Nilsson |Hej! Med den formulering som du anger kommer inte alla barn att ärva lika mycket. Om kvarlåtenskapen fördelas enligt lag kommer barnen endast ärva av sin respektive förälder, även om den överlevande först erhåller kvarlåtenskapen med fri förfoganderätt. Det innebär att om någon av er är mer förmögen än den andra så kommer barnen till denne att ärva mer då de får hälften var av den förmögnes kvarlåtenskap. Om ni istället vill att era barn ska ärva lika mycket så måste ni i testamentet frångå lagen. Det är möjligt så länge det inte inkräktar på laglotten, vilket det inte gör om barnen till den först avlidne får ut sin laglott vid första dödsfallet men får vänta på resten av arvet. Sedan måste ni skriva t.ex. att alla fyra barns totala arv ska bli detsamma. Det skulle kunna formuleras enligt följande: "Den av oss som överlever den andre skall med fri förfoganderätt erhålla all den avlidnes kvarlåtenskap, dock med undantag av bröstarvinges laglott. Efter bådas frånfälle skall kvarlåtenskapen fördelas så att alla barn, efter arvräkning för tidigare erhållen laglott, tar lika del i arvet." För att vara säkra på att följden av testamentet blir exakt så som ni önskar skulle jag dock rekommendera er att ta kontakt med en verksam jurist för ytterligare vägledning. Vänliga hälsningar,

tolkning av testamente

2012-08-10 i Testamente
FRÅGA |jag skulle vilja ha ett testamente utrett vad som egentligen står där. Min mor testamenterade sin lägenhet till mig. Hon var änka. Därför kunde hon bara testamentera en del av lägenheten till mig . Följande står: En hälftenandel av bostadsrätten som inte utgör egendom som hon förvaltar med fri förfoganderätt efter sin avlidne make till mig. Detta testamente skall inte inkräkta på mina övriga barns laglotter ur min kvarlåtenskap.Om min egendom inte räcker till övriga barns laglotter skall testamentet jämkas utomrätt så att deras anspråk på laglotter tillgodoses. Det skall inte heller inkräkta på den del av min egendom som jag övertagit efter min make och som jag nu förvaltar enligt ärvdabalken 3 kap. 2§ med fri förfoganderätt. Sådan egendom skall fördelas mellan mina fyra barn i enlighet med lag. Vi är alltså 4 barn. Enligt mitt sätt att se borde jag få hälften av lägenheten plus 12.5% av den andra hälften enligt testamentet. Mina syskon hävdar att jag bara har ärvt halva lägenheten medans de delar på den andra halvan 1/3 var. Vad säger ni? vilket är den rätta tolkningen av testamentet?
Frida Karlsson |Hej, Jag utgår från att din mors testamente inte har inkräktat på laglotterna. Som jag förstår dig ägde din mor halva lägenheten med fri förfoganderätt (den del hon ärvde av sin make) och andra halvan med fulläganderätt. ”en hälftendel av bostadsrätten som inte utgör egendom som hon förvaltar med fri förfoganderätt” Om jag skulle tolka det här ordagrant skulle jag säga att det är hälften av den del hon äger med full äganderätt, d v s. 25 % av hela lägenheten. Om du istället menade att skriva ”den hälftendel av bostadsrätten som inte utgör…” tolkas jag det som att du har rätt till hela den delen, d v s. 50 %. Jag utgår från att det var det senare du menat att skriva eftersom dina syskon tycks hålla med om att du har rätt till hälften av lägenheten. Angående den andra halvan, den som din mor ägde med fri förfoganderätt, så förstår jag testamentet som att den ska fördelas lika på alla fyra barn. Det vill säga du har rätt till 25 % av den halvan (1/4). Det är 12,5 % av hela lägenheten. Din mor skrev att den halvan som förvaltas med fri förfoganderätt ska fördelas mellan alla fyra barn i enlighet med lag och enligt huvudregeln i Ärvdabalken (ÄB) 2 kap 1 § 2 st ska barnen taga lika lott. Utifrån min tolkning skulle jag alltså säga att du sammanlagt har rätt till 50 % + 12,5 % av hela lägenheten. Eftersom det rör som om att tolka testamentet kan jag inte ge ett säkert svar på vad en domstol skulle säga är det rätta tolkningen. Vänligen,

Vittnens undertecknande av testamente

2012-08-23 i Testamente
FRÅGA |Hej, När ett testamente vidimerades glömde de som vidimerade att skriva sina telenummer. Får jag (som inte var en av dem) lägga till deras telenummer i efterhand?
Victoria Nilsson |Hej! De formkrav som finns vid upprättande av ett testamente framgår av 10:1 Ärvdabalken (https://lagen.nu/1958:637). Testamentets upprättande ska bevittnas av två personer vilka ska skriva under med sina namn. Vittnenas telefonnummer krävs därmed inte för testamentets giltighet. Telefonnummer, precis som andra uppgifter som rekommenderas stå med i testamentet enligt 10:2 Ärvdabalken, kan dock stå med för att underlätta bevisning i en eventuell senare tvist. Jag vet dock inte om det är lämpligt att du lägger till uppgifter i efterhand, i så fall kan det kanske vara bra om det framgår att telefonnumren skrevs dit i efterhand. Vänliga hälsningar,

Tidsperiod för klander av testamente

2012-08-17 i Testamente
FRÅGA |Hej! Min mormor och morfar har skrivit ett testamente ( våra föräldrar lever ej ) Mormor gick bort för ca 2år sedan och då fick jag och min bror se testamentet.Jag godkännde och min bror skrev att han har sätt den.Nu har har morfar gått bort. Min fråga är, gäller testamentet från mormors eller morfars bortgång samt kan man bestrida testamentet nu?
Linnea Hedman |Hej och tack för din fråga! I 14 kap. 5 § Ärvdabalken (ÄB) anges att om en arvinge vill göra gällande att testamentet inte är giltigt, ska han väcka talan hos tingsrätten inom sex månader efter det att han fick del av testamentet. När det gått sex månader efter att arvingen fått del av testamentet går det inte längre att väcka talan. Om talan inte väcks inom föreskriven tid är testamentet giltigt även om det skulle föreligga grund för ogiltighet. Om det är frågan om samma testamente som när din mormor gick bort har ni redan delgivits detta och 6 månaders perioden för klander har passerat, ni har således ingen möjlighet att bestrida testamentet nu. Här hittar du ÄB: https://lagen.nu/1958:637 Hoppas du fått svar på dina frågor! Vänligen,

Testamente och föräldrars arvsrätt

2012-08-14 i Testamente
FRÅGA |Hej! Jag undrar om mina föräldrar alltid har arvsrätt om jag skulle dö? Kan jag skriva i mitt testamenta att de inte får ärva, eller har de automatiskt 25% rätt? Har jag rätt att vilja att pengarna pengarna ska brännas (bokstavligen!) så att ingen får ärva?
Victoria Nilsson |Hej! Så länge du inte har några bröstarvingar (barn, barnbarn o.s.v.) finns det inga hinder för dig att testamentera dina tillgångar precis som du vill. Dina föräldrar har ingen arvsrätt om du valt testamentera dina tillgångar till någon annan. Det skulle vara möjligt att i testamente skriva att du vill att pengarna ska brännas, men kom ihåg att det går att testamentera pengarna också till någon som du inte är släkt med (t.ex. om du vill att de ska tillfalla en vän eller en ideell organisation). Hälsningar,

Angående begäran om boutredningsman

2012-08-06 i Testamente
FRÅGA |Jag är ogift och barnlös. Min enda släkting är en syster som jag inte umgås med. Jag har skrivit ett testamente till förmån för mina vänner. I detta är en bekant utsedd till testamentesexekutor och boutredningsman. Har min syster rätt att begära att en annan boutredningsman tillsätts? ( På detta sätt kan hon skada mitt dödsbo genom att det kan bli stora kostnader om en advokat utses till boutredningsman.
Hanna Wingren |Hej och tack för din fråga, en dödsbodelägare kan begära att egendomen ska avträdas till förvaltning av en boutredningsman (se https://lagen.nu/1958:637). Eftersom att din syster inte är dödsbodelägare då du skrivit testamente till förmån för dina vänner kan hon inte göra en sådan begäran. Något som är viktigt att notera för att testamentet ska vara giltigt är att de personer som du förordnat din egendom till i ditt testamente inte får användas som testamentsvittnen. Vänliga hälsningar,