Kan jag testamentera 75% till mitt ena barn och 25% till det andra?

2017-02-12 i Testamente
FRÅGA |Kan jag testamentera 75% till mitt ena barn och 25% till det andra? Sistnämnda hatar mig helt obefogat. Får ej träffa barnbarn. Många elaka mail, ett med uttalat dödshot. Skall gapskratta när jag dör.
Tova Andersson |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Jag beklagar verkligen att du befinner dig i en sådan olycklig situation gällande ditt ena barn. För att direkt ge dig svar på din fråga så finns det inga lagliga hinder för dig att testamentera 75 % av arvet till ditt ena barn och 25 % till det andra.Skulle du inte upprätta något testamente så har dina två barn rätt till lika delar av arvet efter dig, alltså 50 % var. (Ärvdabalken 2 kap. 1 §)Vill du upprätta ett testamente är du begränsad av dina barns rätt till laglott. Bröstarvingar (barn, barnbarn o.s.v.) har alltid rätt att begära ut sin laglott, oavsett vad som står i ett eventuellt testamente. Laglotten motsvarar halva arvslotten och i ditt fall har dina barn därför rätt till minst 25 % var. (Ärvdabalken 7 kap. 1 §) Om du vill testamentera 75 % respektive 25 % till dina två barn är detta alltså i enlighet med laglottsrätten och lagen i övrigt.Hoppas du fått svar på din fråga!Med vänlig hälsning

Klandrande av testamente där far skänker all kvarlåtenskap till utomstående

2017-02-11 i Testamente
FRÅGA |Har fått kännedom att min biologiske far (97 år gammal) skrivit ett testamente där han:1. vill att kvarlåtenskapen ska tillfalla NN med full äganderätt.2. önskar att hans söner (=jag och min bror) ej begär ut vår laglott3. önskar att NN har hand om förvaltningen efter sin bortgångI en bilaga förklarar han sin relation till NN, att "NN de senaste fyra åren varit som en son och välkomnat honom i sin familj". Detta är tyvärr inte sant, NN "dök" enligt information upp hos vår far första gången under januari-2017. Testamentet är undertecknat 170202. Hur rekommenderar ni oss att agera?
Hedvig Johansson |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Enligt 2 kap 1 § ÄB är det den avlidnes bröstarvingar, barn, som ärver i första hand. De barn som finns delar då på hela kvarlåtenskapen, i och med att ni är två stycken blir er arvslott 50 % av egendomen var. Eftersom det här finns ett testamente där er far testamenterar bort hela kvarlåtenskapen till NN förändras rätten till arv en aning. Enligt 7 kap 1 § ÄB har bröstarvingar alltid rätt till sin laglott. Laglotten utgör hälften av ens arvslott, med andra ord 25% i ert fall. Oavsett vad testamentet säger har ni alltså alltid rätt till en fjärdedel var av hans kvarlåtenskap. För att få ut er laglott ska ni enligt 7 kap 3 § ÄB påkalla jämkning av testamentet. Detta måste du göra inom 6 månader efter att du delgivits om testamentet, annars förlorar du din rätt. För att påkalla jämkning bör du göra ditt anspråk tillkänna för testamentstagaren, NN, eller väcka talan mot denne. Att din far testamenterat bort hela sin kvarlåtenskap har alltså bara betydelse i den mån att er arvsandel minskar från 50 % till 25 %. Ni har alltså fortfarande rätt att få ut er laglott. Det faktum att han i sitt testamente skrivit att han önskar att ni barn inte ska få ut er laglott har ingen verkan. Bestämmelserna i 7 kap ÄB finns ju till just för att skydda bröstarvingars arvsrätt. Att din far önskar något sådant här i testamentet är självklart något man kan välja att följa men alltså inget måste, er rätt till laglott kvarstår enligt 7 kap 1 § ÄB.Att NN är den som ska ta hand om förvaltningen kan inte heller bestämmas genom testamentet. Det är dödsbodelägarna som förvaltar dödsboet och bestämmer vad som ska göras, t ex avsluta konton eller sälja en fastighet. Om någon själv ska representera dödsboet måste hen ha en fullmakt från övriga dödsbodelägare. Dödsbodelägarna kan även gemensamt (eller be tingsrätten) utse en boutredningsman som har hand om förvaltningen. Detta kan vara en bra idé om dödsboet är omfattande eller dödsbodelägarna har svårt att komma överens. Dödsbodelägare är den avlidnes arvingar, make eller sambo och de som har rätt till arv enligt testamente. Du och din bror är således dödsbodelägare och ska vara med och förvalta dödsboet, alternativt be tingsrätten förordna om en boutredningsman. Det finns slutligen en möjlighet för arvingar att klandra ett testamente inom 6 månader från att hen delgivits detta (14 kap 5 § ÄB). Arvingar kan yrka att testamentet ska vara ogiltigt enligt de regler som finns i 13 kap ÄB. Enligt 13 kap 1 § ÄB kan testamentet klandras om det inte upprättats i giltig form. Det finns bland annat ett krav på att två vittnen ska underteckna testamentet samtidigt närvarande och krav på vilka dessa vittnen får vara (se 10 kap ÄB). Enligt 13 kap 3 § ÄB kan testamentet även förklaras ogiltigt om någon tvingat testatorn (din far i detta fall) eller förmått denne därtill genom missbruk av hans oförstånd, viljesvaghet eller beroende ställning. Detsamma gäller om testatorn blivit svikligen förledd att upprätta testamentet eller om han svarat i villfarelse som varit bestämmande för hans vilja att upprätta testamentet. I och med att din far var mycket gammal då han upprättade testamentet och dessutom nära döden är det inte omöjligt att denna sistnämnda bestämmelse är tillämplig i detta fall. Ifall det är så som du skriver, att NN och din far först träffats i januari -17, finns det mycket som tyder på att din far svävat i villfarelse som påverkat hans vilja i testamentet. NN har kanske utnyttjat din fars oförstånd och om ni arvingar kan visa på detta bör ni klandra testamentet som tidigare beskrivits. Hoppas att du fått svar på din fråga!Med vänlig hälsning

Villkor i testamente

2017-02-10 i Testamente
FRÅGA |Gift, 5 barn (varav 2 särkullbarn). Om mina 2 särkullbarn hävdar sin rätt att få ut sin laglott direkt, vill jag att de endast ska få ut sin laglott, inte testamentslott. I den händelse de avvaktar med sitt arv till dess att min maka avlider så ska de erbjudas både laglott och testamentslott. Detta som en sporre för att avvakta.Detta för att i högre grad säkerställa min hustrus fortsatta leverne, och kanske inte ska påverka hennes boende eller övrig ekonomi.Är detta möjligt?Claes
Ni de Keiser |Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! Detta är definitivt möjligt! Det du behöver göra är att upprätta ett testamente där du skriver ner din vilja som du nämnde ovan. Glöm inte formkraven för testamente: se här. Lycka till! Vid ytterligare frågor eller funderingar är du välkommen tillbaka till oss på Lawline! Vänliga hälsningar,

Sambo VS. gift

2017-02-10 i Testamente
FRÅGA |Hej!Har en fråga angående vad som händer när sambo som jag delar hus med avlider?Vi har gemensamma barn. Sedan undrar jag om det blir någon skillnad om vi gifter oss?Mvh
Ni de Keiser |Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! En stor skillnad mellan att vara sambo och gift är att man vid samboskap inte per automatik ärver varandra, det gör man däremot som gifta. Är man samboende är det alltså viktigt att man skriver testamente om man vill att sin sambo ska ärva en själv vid sin bortgång. Är man gift följer det däremot av lag att den andra maken/makan har rätt till arv före gemensamma barn, vilket innebär att man i denna situation inte behöver skriva något testamente. Hoppas att du känner att du har fått svar på din fråga. Vid ytterligare frågor eller funderingar är du välkommen tillbaka till oss på Lawline!Vänliga hälsningar,

Återkallelse av testamente

2017-02-12 i Testamente
FRÅGA |En avliden moster har 2014 skrivit ett handskrivet obevittnat testamente som inleds med att det testamente från 1974 som finns i hennes bankfack ska rivas. Detta s.k. testamente låg bland hennes viktiga handlingar i hemmet och har ofta omtalats. Testamentet i bankfacket innehåller mycket som med tiden blivit inaktuellt men även en ekonomisk transaktion som skulle vara ogynnsam för huvudarvingarna. Huvudarvingar är i bägge testamenten hennes syskonbarn. Kan man klandra testamentet i bankfacket med hjälp av det obevittnade testamentet?
Marcus Anstrin |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Trots att det är ett obevittnat testamente kan detta i verkliga fallet få rättskraft, om det följer kraven i Äktenskapsbalken 10 kap. 3§. Där föreskrivs det, att om någon p.g.a. sjukdom eller nödfall, varit förhindrad att upprätta ett sedvanligt testamente (som ska bevittnas), kan personen förordna om sin kvarlåtenskap genom att ha egenhändigt skrivet och undertecknat en handling. Krav för att detta ska vara giltigt är att personen har upplevt sig vara i livsfara (att personen insett att den snart skulle gå bort), samt att personen efter tecknandet av testamentet, inom tre månader, faktiskt hade kunnat och haft tillfälle att förordna om sin kvarlåtenskap enligt Äktenskapsbalken 10 kap. 1§ - dvs. bevittnat. Vidare kan, trots att testamentet eventuellt inte är giltigt, anses som en återkallelse av det andra testamentet, Äktenskapsbalken 10 kap. 5§. Detta förutsätter att personen otvetydligt givit tillkänna att förordnandet ej längre är uttryck för personens yttersta vilja. Om så sker, är testamentet utan verkan. Att din moster har skrivit ett testamente, där det tydligt framgår att det gamla testamentet ska rivas, kan detta definitivt ses som en återkallelse av testamentet! Därför kan du mycket riktigt klandra det äldre testamentet med hjälp at det nya!Hoppas att svaret var till din hjälp, ha en fortsatt trevlig dag!

Arv för sambor och gifta

2017-02-10 i Testamente
FRÅGA |Vi har avtalat bort sambolagen och skrivit ett skulderbrev för att jämna ut skillnaden mellan oss då ena parten gick in med hela insatsen till bostaden. Nu ska vi ha barn ihop, vad bör vi ta ställning till nu?
Ni de Keiser |Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!En stor skillnad mellan att vara sambo och gift är att man vid samboskap inte per automatik ärver varandra, det gör man däremot som gifta. Är man samboende är det alltså viktigt att man skriver testamente om man vill att sin sambo ska ärva en själv vid sin bortgång, annars ärver barnen allting. Är man gift följer det däremot av lag att den andra maken/makan har rätt till arv före gemensamma barn, vilket innebär att man i denna situation inte behöver skriva något testamente. När man som sambor skaffar barn ihop kanske det kan vara bra att tänka på hur man vill att situationen ska bli för den efterlevande parten och era/ert barn när någon försvinner, och reglera detta i testamente för det fall man vill att kvarlåtenskapen ska fördelas annorlunda än enligt lag. Hoppas att du känner att du har fått svar på din fråga. Vid ytterligare frågor eller funderingar är du välkommen tillbaka till oss på Lawline!Vänliga hälsningar,

Kan testamentet ogiltigförklaras?

2017-02-10 i Testamente
FRÅGA |Om ett testamente upprättats och skrivits under då den ena är förvirrad och har koncentrationssvårigheter på grund av sjukdoms symtom för att 36 timmar senare gå in i koma och avlida. Underskriften är plottrig visar inga tecken på att personen är med på banan. Även om det är läkare som bevitnat testamente underskrivandet. Kan testamentet då ogiltigförklaras?
Malin Brännström |Hej!Regler om testamente finns i kapitel 10 Ärvdabalk (1958:637) (ÄB). För att ett skriftligt testamente ska vara giltigt ska två personer bevittna handlingen, 10:1 ÄB. Det finns däremot undantag från bestämmelsen. Vid upprättandet av s.k. nödtestamenten räcker det att testator muntligen inför två vittnen förklarar hur han eller hon vill att kvarlåtenskapen ska fördelas. Han eller hon kan också på egen hand upprätta ett testamente och skriva under detta, 10:3 ÄB. Enligt din beskrivning har bara en person bevittnat testamentet. Testamentet är därmed ogiltigt på den grunden. Om testamentet skulle vara att anse som en egenupprättad handling som personen skrivit under kan bestämmelsen i 13:2 ÄB vara till ledning. I 13:2 kan man läsa att ett testamente inte är giltigt ”[…] om det upprättats under påverkan av en psykisk störning”. Med psykisk störning menas psykiska sjukdomar, men även andra typer av förvirring. Vid sjukdom (där patienten pendlar i sitt mående) måste man klargöra vid vilket tillstånd individen var när testamentet upprättades. Vid en klandertalan (läs om nedan) kan du lyfta fram att underskriften ser slarvig ut och att det antyder att individen inte var vid sitt sinnes fulla bruk när handlingen tecknades. Det är den personen som menar att testamentet är ogiltigt som ska bevisa detta. Om du vill göra gällande att testamentet är ogiltigt ska du inom sex månader väcka en klandertalan, 13:5 ÄB. Tidsfristen räknas från den dag då du delgivits (tagit del av) testamentet, 13:4 ÄB. Väcks inte en klandertalan inom sex månader vinner testamentet laga kraft. Hoppas att du fått svar på din fråga.Vänligen,

Enskild egendom genom arv

2017-02-09 i Testamente
FRÅGA |Mun hustru kommer att ärva pengar i framtiden. Kan vi avtala nu att det blir gemensam egendom (förutsatt att vi fortfarande är gifta) även om testamentet säger att det ska vara enskild egendom?
Marcus Anstrin |Hej och tack för att du vänder dig med din fråga till Lawline!En möjlighet att egendomen ska bli gemensam är genom eventuell gåva, som därefter ska registreras hos Skatteverket, Äktenskapsbalken 8 kap. 1§. Ett gåvobrev om ett förordnande om gåva av halva egendomen kommer generera i att ni samäger egendomen. Dessvärre finns det ingen bestämmelse i Äktenskapsbalken att avtal, eller att låta sådan egendom som man fått genom ett tredjemansförordnande, ska bli gemensam egendom, eller ingå vid bodelningen som giftorättsgods. Annat gäller om egendomen hade gjorts till enskild p.g.a. Äktenskapsförord (sådan kan när som helst göras till giftorättsgods genom att skriva nytt äktenskapsförord). Ett eventuellt avtal er emellan kan bli bindande på personlig nivå, men kommer tyvärr, enligt min tolkning, inte ha någon rättsligt bindande kraft. Hoppas att svaret hjälpte dig, ha en fortsatt trevlig dag!