Sekundosuccession och laglott

2015-10-02 i Testamente
FRÅGA |Hej - Jag önskar svar om detta är gratis:Kan man i ett testamente villkora en laglott till barnbarn med fri förfoganderätt dvs underkastad sekundosuccession att deras arv ska gå vidare till av mig spec arvtagare efter deras bortgång utan rätt för dem att testamentera bort laglotterna? Eller gäller detta endast resterande arv utöver laglotterna dvs 50% av arvet?
Thommy Södergård Åkesson |Hej, och tack för din fråga!(Jag har tagit bort dina personuppgifter ur din fråga så att de inte publiceras)För att ett barnbarn skall ha laglott måste barnet ha avlidit innan dig, så jag antar att så är fallet. Då träder barnbarnet i barnets ställe och har rätt till vad barnet skulle ha rätt till. Om det finns två barnbarn som är barn till den avlidne, delar dessa på rätten. Vidare är laglotten som du själv säger 50 % av arvslotten. Om det är fråga om t.ex. två barnbarn har alltså de som laglott 25 % var av vad deras förälder skulle ha ärvt. Jag tycker dock att det verkar som om du redan har koll på det!Laglotten är så att säga en ovillkorlig rätt till den andel av egendomen som den omfattar. Man har alltså rätt att ärva den egendomen med full äganderätt. Det går därmed inte att inskränka laglotten med ett förordnande om fri förfoganderätt (faktum är att man inte kan inskränka den på något annat sätt heller). Därför är huvudregeln att du inte kan ordna med sekundosuccession angående hela arvet, utan bara hälften av det. Detta hindrar dig dock egentligen inte från att skriva ett sådant testamente som rör hela arvslotten! Dock kan barnbarnen i så fall begära jämkning av testamentet så att de trots detta ärver laglotten med full äganderätt (7 kap. 3 § Ärvdabalken). De kan dock också välja att inte begära jämkning, och i så fall gäller testamentet fullt ut!Kort sagt skadar det alltså inte att skriva ett testamente där du förordnar om sekundosuccession gällande hela egendomen. Barnbarnen (eller barnbarnet) kan ju välja att respektera ditt testamente, och oavsett vilket kommer testamentet att gälla beträffande den egendom som inte ingår i laglotten!Hoppas att svaret blir till hjälp! Hör gärna av dig igen om det är något som är oklart eller om du har några fler frågor!Hälsningar,

Testamentera arv

2015-10-01 i Testamente
FRÅGA |hej!Jag undra om man vill skriva ett testamentet efter vissa villkor t.ex. om man vill dela arvet efter det man ser är lämpligt. Kan man skriva testementet på det sättet då.
Catharina Danielsson |Hej och tack för din fråga!Precis som du säger så är det möjligt att testamentera ett arv. Det krävs då att vissa förutsättningar är uppfyllda samt vissa krav för hur mycket man får testamentera. Detta framgår av Ärvdabalken. I lagen anges i kap 9 § 1 att man har rätt att testamentera om man är fyllda 18 år, och under vissa förutsättningar har man även rätt att testamentera om man fyllt 16 år. Enligt kap 10 § 1 så krävs det två vittnen vid upprättande av testamentet. Däremot krävs enligt kap 7 § 1 att minst hälften av arvet går till sitt barn/sina barn, alltså kan man testamentera bort högst 50 %, då 50 % måste gå till sina barn (bröstarvingar).Vidare krävs att en viss del måste ärvas till sin make/make, denna del är det som motsvaras prisbasbeloppet som detta år är 44500 kr. Förutom detta kan arvet testamenteras till vem som helst och hur man själv föredrar./Vänligen

Ta ut tillgångar innan testator har avlidit?

2015-09-30 i Testamente
FRÅGA |Hej,Om testamente finns, går det att ta ut tillgångarna innan personen är avliden?Bedrägligt beteende, polisanmälan?
Mikael Stade |Hej och tack för din fråga.Ett testamente är en rättshandling där testatorn reglerar vad som händer med dennes kvarlåtenskap EFTER att hen har avlidit. Ett testamente träder alltså i kraft först då testatorn har avlidit. Det finns således ingen rätt att få ut tillgångar som tas upp i ett testamente innan testatorn är avliden. Om testatorn dock ger bort tillgångar som finns upptagna i ett testamente innebär det att testamentet inte gäller i dessa delar. Om någon skulle ta något som de kommer att ärva innan deras rätt till arv har aktualiserats - och det är utan testatorns tillåtelse - blir vanliga bestämmelser för tillgreppsbrott aktuella (stöld etc).Vänligen,

Enskild egendom genom testamente

2015-09-29 i Testamente
FRÅGA |Om jag bara vill försäkra mig om att det mina barn ärver efter mig skall vara enskild egendom, behöver jag då skriva ett helt testamente?
|Hej, och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! Vad som utgör enskild egendom regleras i Äktenskapsbalken 7 kap 2 §. Vad gäller egendom som ena maken ärver krävs enligt p. 4 att arvlåtaren, dvs. Du i detta fall, har angett att egendomen ska vara enskild genom testamente. Det krävs dock inte att du förordnar över all din egendom genom testamente. Ett testamente kan fungera som ett komplement till reglerna i Ärvdabalken, varför egendom som inte omfattas av testamentet kommer att fördelas i enlighet med de allmänna arvsrättsliga reglerna. Hur du upprättar ett testamente regleras i Ärvdabalkens 10 kap 1 §. Det ska bl.a. upprättas skriftligt samt bevittnas av två personer.Med vänlig hälsning,

Testamente och arv

2015-10-02 i Testamente
FRÅGA |Jag och min partner är inte gifta och har två barn var sedan tidigare. Jag vill skriva ett testamente så att; om jag dör före min partner så har min partner rätt att bo kvar på vår gemensamma gård tills dess att han dör och att mina barn efter det får ut sin arvslott. Kan jag göra det? Dvs att de får vänta tills dess han dör? Min partner äger förutom vårt gemensamma en stor fastighet som är mer värd än det vi äger tillsammans och om han dör före mig får hans barn ärva den delen och jag ärver vårt gemensamma. Så ser hans testamente ut.
Ellinor Book |Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Det är fritt att testamentera bort vad man vill, så länge det ingår i sin egendom, dvs om man äger den. Du kan i ett testamente skriva att du vill att din partner ska få bo kvar i er gemensamma bostad men att dina barn ska ha rätt till efterarv när er partner också har gått bort. Dina barn har alltid rätt till sin laglott, dvs hälften av värdet av deras arvslott. Denna laglott går inte att testamentera bort utan det är säkrad genom lag, se Ärvdabalken (ÄB) 7kap 1§. Om dina barn vill ha ut sin laglott direkt vid er bortgång, är detta inte något som kan förhindras, oberoende av vad det står i ert testamente, se 6kap 7§ ÄB. Om det skulle visa sig att ditt testamente skulle inskränka på deras laglott, kan de välja att påkalla jämkning av ditt testamente, se 7 kap 3 § ÄB. Det finns såklart inget som hindrar dem från att låta din partner bo kvar i huset, grundat på den avtalsfrihet som i Sverige. Detta bör dock regleras genom avtal, för att det inte ska uppstå några oklarheter senare vid er partners bortgång. Dina barn kan ex. skriva in en nyttjanderätt för er partner i fastighetsregistret.(Om ni hade varit gifta istället, hade dina barn kan dock välja att vänta med att ta ut sin laglott, till efter att er partner också har gått bort, se 3kap 9§ ÄB.)Jag hoppas att jag med detta har besvarat din fråga.Vänliga hälsningar,

Arv av fastighet vid äktenskap

2015-09-30 i Testamente
FRÅGA |Arvsdilemma.Min sambo sedan 20 år har alltid velat gifta sig med mig men jag har varit tveksam pga. omständigheterna.Hon har tre barn sedan tidigare och vi har ett gemensamt barn.Jag kommer att få ärva en fastighet framöver som blir enskild egendom och vill endast att vår gemensamma son skall få ärva den av mig. Räcker det då eller måste jag skriva ett testamente där jag beskriver att vår son ensam skall få ärva hela fastigheten så att inte min sambos/frus särkullbarn senare skall få del i fastigheten?Eller kan vi helt enkelt inte gifta oss pga. av omständigheterna?Tack på förhand!
Thommy Södergård Åkesson |Hej, och tack för din fråga!Det finns två moment där det kunde bli problem med fastigheten: Bodelning och arv. Jag kommer i frågan att resonera utifrån hur det blir om ni gifter er.Om du och din eventuella fru skiljer er eller någon av er dör skall en bodelning göras innan något arv ens blir aktuellt. Här skulle dock inte fastigheten ingå, eftersom den är enskild egendom (7 kap. 1 - 2 § § samt 10 kap. 1 § Äktenskapsbalken (https://lagen.nu/1987:230#K7P1S1)) . Även efter en bodelning skulle alltså fastigheten i dess helhet tillhöra dig eller ditt dödsbo.Problemet uppstår när arv blir aktuellt. Jag antar att du inte själv har några barn med någon annan än din sambo/eventuella fru. Då skall som huvudregel hon ärva allting enligt 3 kap. 1 § Ärvdabalken. Hela detta arv sker dock med "fri förfoganderätt"; den andel av fruns egendom som när arvet efter dig blev klart bestod av egendom hon fått från dig går bara vidare till ert gemensamma barn. Dock skulle det vara just en andel det var fråga om och inte enskilda saker, varför fastigheten kanske skulle delas upp eller till och med gå till något eller några av särkullbarnen.Du kan förhindra att fastigheten går till din fru genom att testamentera den till ert gemensamma barn. Man kan faktiskt göra sin make helt arvslös om man vill genom att testamentera allt till gemensamma barn. Det går dock också bra att bara göra så gällande fastigheten. Då går denna till sonen, men resten först till frun.Kort sagt blir det inga problem med fastigheten om ni gifter er så länge du skriver ett testamente, där fastigheten testamenteras till ert gemensamma barn!Hälsningar,

Testamentsexekutors behörighet att sälja fastighet.

2015-09-30 i Testamente
FRÅGA |Är testamentsexekutor. Har sålt fastighet och överlåtelsen ska ske på banken. Måste alla dödsbodelägare närvara ? Eller måste dem lämna fullmakt?
Niclas Friberg |Hej och tack för att ni vänder er till Lawline med era frågor!Eftersom det rör sig om arv och testamentsexekutor finner vi regleringen i ärvdabalken, se https://lagen.nu/1958:637.Som utgångspunkt får testamentsexekutor företaga alla för boets utredning behövliga åtgärder, om inte testamentet säger annorlunda, ÄB 19:20 st. 1. Testamentsexekutorn har förvaltningsbehörighet på samma vis som en boutredningsman. Som testamentsexekutor kan du sälja både fast egendom och tomträtt utan delägarnas samtycke men du bör komma överens med dessa om det är möjligt. Viktigt är att du som testamentsexekutor har rätt att sälja fastigheten endast om det är i enlighet med testamentet. Delägarna behöver således inte närvara vid överlåtelsen eller lämna fullmakt.Vill du ha mer råd kan du kontakta vår telefonrådgivning på tel. 08-533 300 04 eller skicka ett mail till radgivning@lawline.se för att få ytterligare hjälp.Med vänlig hälsning

Testaments- och arvsfrågor makar med både gemensamma och särkullsbarn

2015-09-29 i Testamente
FRÅGA |HejJag undrar vad som är bästa lösningen för mig och min fru.Vi har två barn var sedan tidigare äktenskap(särkullebarn) och ett gemensamt barn. Vi vill att respektives barn ärver sin förälder, dvs att arvet efter mig fördelas lika mellan mina tre barn min fru ärver med andra ord inget, och detsamma för min fru. Vi äger 50 % var i bostaden. Räcker det med att skriva äktenskapsförord?Om vi vill att den efterlevande skall få bo kvar i bostaden till den dör eller säljer bostaden. Hur gör man det enklast? Är det genom att skriva ett testamente? MVH
Alexandra Wikner |Hej, och tack för din fråga. Enligt svensk rätt (se Ärvdabalken) ärver makar inte varandra. Så utan testamente ärver du och din fru inte varandra. Däremot i och med att ni har ett gemensamt barn så kommer om den ena av er dör den efterlevande maken få förvalta ert gemensamma barns arv med fri förfoganderätt (dock inte äganderätt). Eftersom det är fri förfoganderätt kan den efterlevande maken såväl minska som öka arvet till barnet. Eftersom ni även har särkullsbarn båda två innebär förenklat att om du dör så när bodelningen efter äktenskapet (som ju upplöses om ena maken dör) så kommer din kvarlåtenskap att fördelas på tre, dina tre barn ärver lika stor lott (Ärvdabalken 2 kap 1 §). Särkullsbarnen har rätt att få ut sitt arv direkt, men er gemensamma barn får vänta tills även din fru (barnets mamma) dött. Alltså kommer din fru få förfoga över den 1/3 av arvet som ska tillfalla ert gemensamma barn. När även din fru avlidit får er gemensamma dotter ut arvet efter dig (Ärvdabalken 3 kap 1 och 2 §§).Om din fru dör före dig blir det det omvända scenariot, och hennes barn från tidigare relation får ut sitt arv direkt, medan du förfogar över ert gemensamma barns arv. Det finns ett visst skydd för efterlevande make, i och med den sk basbeloppsregeln, men annars så blir arvet som ovan. Varken du eller din fru ärver alltså varandra, men får förfoga över ert gemensamma barns arv.Ett äktenskapsförord förändrar inte detta, det kan däremot påverka storleken på kvarlåtenskapen om det ökar den enskilda egendomen. Men ett äktenskapsförord påverkar bodelningen när ett äktenskap upplöses (t ex pga ena makens dödsfall) och påverkar inte arvsordningen enligt Ärvdabalken. Ska man påverka den är det ett testamente som krävs. Då ni har särkullsbarn som har rätt att få ut sin arvslott direkt, så krävs för att den efterlevande maken ska kunna sitta i vad som kallas orubbat bo att ni endera skriver ett inbördes testamente eller att särskullsbarnen avstår från rätten att ta ut sin arvslott direkt, och istället väntar likt det gemensamma barnet tills ni båda är avlidna.Jag rekommenderar dig att ta kontakt med en jurist för att få hjälp att upprätta ett testamente utefter just er situation och där man kan belysa frågan mer detaljerat än vad som ryms inom gratisrådgivningen. Via Lawlines olika tjänster hittar du flera alternativ att få hjälp med detta. Vänligen,