Testamentstolkning - full äganderätt eller fri förfoganderätt?

2013-11-26 i Testamente
FRÅGA |Vår far dog för ett par år sedan, och nu för en kort tid sedan dog hans fru, vår styvmor, Sara kallad här. Hon efterlämnade inget testamente, men det gjorde däremot far. I fars testamente stod det att Sara ska "erhålla ett kontantbelopp" på låt oss säga 1 000 000 kr, och att en fastighet, här kallad torpet tillfaller henne. Min fars övriga tillgångar "tillfaller" hans barn. (de hade ett äktenskapsförord) Min far och Sara hade inga barn, men Sara har syskon som är i livet, och en mor. De släktingarna bor för övrigt i ett annat EU-land. Nu har vi hört att släktingarna vill sälja huset, trots att en bouppteckning ännu inte är gjord. En juridiskt kunnig vän har sagt att det inte är självklart att Saras släktingar ska ärva torpet (Saras dödsbo har efterlämnat en hel del skulder har vi förstått och inga andra tillgångar, förutom torpet), därför att testamentet är oklart skrivet. Hade det stått att torpet "tillfaller med full äganderätt" så hade Saras släktingar utan tvivel ärvt det, men nu stod det bara "tillfaller". Kan vi räknas som dödsbodelägare i dödsboet efter vår styvmor? Har vi goda/hyfsade möjligheter att få rätt om vi anlitar advokat och hävdar vår rätt att ärva fastigheten "torpet"? Vi misstänker att Saras släktingar har begränsade möjligheter att anlita juridiskt ombud vid en eventuell tvist.
Victoria Nilsson |Hej!Om ni är dödsbodelägare i din styvmors dödsbo eller inte är beroende av hur din fars testamente ska tolkas. Om testator skriver att något ska tillfalla någon borde presumtionen vara att det tillfaller testamentstagaren med full äganderätt. Testamentet ska dock tolkas i enlighet med testators vilja, 11:1 Ärvdabalken. Om det är något annat i testamentet som talar för att din far avsett att torpet ska tillfalla med hans fru med fri förfoganderätt är det möjligt att tolka testamentet därefter. Det går tyvärr inte att bedöma utan att se testamentet i sin helhet. Om det dock endast står att torpet tillfaller hans fru har jag dock svårt att se att det skulle tolkas som om han avsett att så ska ske med fri förfoganderätt.Ärvdabalken hittar du https://lagen.nu/1958:637#K11.Vänliga hälsningar,

Inbördes testamente

2013-11-23 i Testamente
FRÅGA |Hej! Jag och min sambo upprättade igår ett inbördes testamente. Det jag nu inser är att vittnenas yrke ej skrivits på testamentet. Innebär det att testamentet är ogiltigt? Likaså saknas en så kallad vittnesmening som förklarar hur det gick till. Vi är sambos och väntar barn, finns inga sedan tidigare. Det vi vill säkra är att vi ärver varandra om någon av oss skulle dö och när den andra dött går det till våra barn. Mallen vi har använt är den som heter "Inbördes testamente" på denna sida: http://www.icakuriren.se/Test-Rad/Konsument/SFD-testamente/ Vi har sedan undertecknat med våra personnummer, namn och namnteckningar samt datum. Vittnena har skrivit under med sina namn, namnteckningar och adress. Under dag som ovan står även samma datum i bläck. Som sagt tror vi att testamnetet är giltigt, eller bör vi upprätta ett nytt, kan vi i sådana fall använda oss av samma haranger som i mallen? Tack snälla för att ni finns, det är här jag fått möjlighet att lära mig!
Daniel Bylock |Hej,Vad gäller mallen ni använt er av kan inte jag ta ställning till dess giltighet, då vi har egna mallar via Lawline, här.Det man däremot kan säga om kraven för testamentes giltighet återfinns i 10 kapitlet Ärvdabalken, https://lagen.nu/1958:637#K10.I 10 kaptilet 1 § står det att "Testamente skall upprättas skriftligen med två vittnen. I deras samtidiga närvaro skall testator underskriva testamentshandlingen eller vidkännas sin underskrift därå. Vittnena skola bestyrka handlingen med sina namn. De skola äga kännedom om handlingens egenskap av testamente, men det står testator fritt att låta dem veta dess innehåll eller ej."I 10 kapitlet 2 § står det att "Testamentsvittnena böra vid sina namn anteckna yrke och hemvist. De böra ock å handlingen teckna intyg rörande tiden för bevittnandet samt övriga omständigheter som kunna vara av betydelse för testamentets giltighet."Således kan man inte säga att det är ett direkt krav att anteckna yrke, men jag skulle rekommendera er att skriva ett nytt testamente där detta finns med för att vara på säkra sidan.Det är även viktigt att vittnena inte är jäviga (närstående) och att de antecknar att de vet om att det är ett testamente de skriver under.Jag rekommenderar er således att skriva ett nytt testamente utifrån dessa formkrav och riva det gamla testamentet för att vara säkra på att det inte kan klandras.Vänliga hälsningar

Formkrav - testamente

2013-11-22 i Testamente
FRÅGA |Hej! Jag undrar om jag kan köpa ett testament papper i bokhandeln och skriva det själv och ha 2 personer som bevittnar det. Blir detta lagligt och fungerar efter jag dött? Tacksam för svar. 
Per Englund |Hej! Formkraven för ett giltigt testamente är få och inte särskilt komplicerade. Regler om upprättande av testamente finns i 10 kap. ärvdabalken (https://lagen.nu/1958:637#K10). De formkrav som räknas upp är att testamentet ska upprättas skriftligen med två vittnen. Testatorn, dvs. den testamentet gäller, ska underteckna testamentet i närvaro av de två vittena. Även vittnena ska underteckna testamentet. Notera att vittnena ska vara medvetna om att handlingen de undertecknar är just ett testamente. Ärvdabalken anger även att vittnena förslagsvis bör ange yrke och hemvist samt datum för underskrift på handlingen. Detta är dock inte ett krav. Med vänliga hälsningar

Klandertalan mot ogiltigt testamente

2013-11-17 i Testamente
FRÅGA |Hej ! Min moster har avlidit.. och min syster och jag har fått hem ett testamente för godkännande..Visade sig att en syster till hennes avlidne man har bevittnat det..Får en nära släkting bevittna.. Var ej till våran fördel så vi har beslutat att ej godkänna testamentet. Hur går vi vidare sedan ?
Hanna Lundqvist |Hej Monica, och tack för din fråga! Den som bevittnar ett testamente får ej stå i svågerlag till testatorn, enligt ärvdabalken (ÄB) 10 kap 4 §. Din mosters mans syster får alltså inte bevittna sin svägerskas (din mosters) testamente.  I och med att bevittnandet skett av någon som inte var behörig att bevittna har inte formkraven för testamentet uppfyllts. Det innebär i sin tur att testamentet i sin helhet är ogiltigt (ÄB 13 kap 1 §). Endast arvingar kan göra gällande att testamente är ogiltigt (ÄB 14 kap 5 §). För att ni ska vara arvingar i lagens mening krävs att din moster inte har några barn i livet och att någon av hennes föräldrar och er mor är avliden (ÄB 2 kap 1-2 §§).Om ni som arvingar vill göra gällande att testamentet är ogiltigt kan ni väcka klandertalan i tingsrätten, inom sex månader från det att ni tog del av testamentet (ÄB 14 kap 5 §). Om denna tid överskrids förlorar ni rätten till talan. Vad gäller rättegångskostnader är huvudregeln att den förlorande parten i målet betalar både sina egna och den andra partens kostnader, enligt rättegångsbalken (RB) 18 kap 1 §. Hemförsäkringen brukar innehålla någon form av rättsskydd som kan täcka rättegångskostnaderna. Ni bör prata med ert försäkringsbolag och höra vilka kostnader som täcks.ÄB hittar ni https://lagen.nu/1958:637 och RB https://lagen.nu/1942:740. Lycka till!

Ändring av testamente

2013-11-26 i Testamente
FRÅGA |Vill bara fråga gällande min syster. Hon är gift men har inga barn. Hon och hennes man har skrivit testamente. Hon känner dock att hon blev tvingad att skriva på ett testamente hon själv inte ville. Kan hon ändra gällande hennes del i kvarlåtenskap och skriva en ändring eller tillägg utan att hennes man måste godkänna det. Tacksam för råd.
Hanna Lundqvist |Hej Katarina, och tack för din fråga!För att ett testamente ska gälla måste det uppfylla två formkrav; dels ska det vara skriftligt och dels undertecknat av två vittnen (ärvdabalken (ÄB) 10 kap 1 §). En make får inte bevittna sin makes testamente (ÄB 10 kap 4 § 2 st). Din systers make får således inte bevittna hennes testamente.Om din syster vill göra en ändring eller ett tillägg sitt testamente gäller samma formkrav som för upprättande av ett nytt testamente (ÄB 10 kap 6 §). Detta kan hon göra utan att hennes make godkänner det. Ett nytt testamente har i praxis ansetts vara ett återkallande av det gamla, och därmed också ersätta detsamma.Om testamentet ifråga är ett inbördes testamente mellan din syster och hennes make, och således reglerar hur de ärver varandra, kan hon fortfarande ändra det utan makens godkännande eller vetskap. Hon går dock samtidigt miste om sin rätt till arv genom testamentet om hon gör det (ÄB 10 kap 7 §). Du nämner att din syster känt sig tvingad att skriva på testamentet. Nämnas bör därför också att testamentet är ogiltigt i sin helhet ifall hon tvingats upprätta det genom missbruk av hennes oförstånd, viljesvaghet eller beroende ställning (ÄB 13 kap 3 §).ÄB hittar du https://lagen.nu/1958:637.Lycka till!

Testamente till flickvän

2013-11-22 i Testamente
FRÅGA |Hej! Jag har varit tillsammans med en Thailändsk kvinna som inte är svensk medborgare eller boende i Sverige under en längre tid, men vi är inte gifta. Jag skulle vilja skriva i mitt testamente så att hon får allt som finns kvar när jag dör, t,ex, lägenhet, bank konton. Jag har en bror som jag inte vill ska få någonting när jag dör utan så att allt går till min flickvän. Är detta möjligt? Eller kommer min bror automatiskt få en del av vad jag lämnar efter mej? Tacksam för svar.
Charlotte Schåltz |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline!Det är fullt möjligt att testamentera all din egendom till din flickvän och det spelar ingen roll att din flickvän inte är svensk medborgare. Din bror har i så fall ingen rätt till del av din kvarlåtenskap. Det är endast bröstarvingar som har en ovillkorlig rätt till arv efter sina föräldrar (den s.k. laglotten). Se bara till att ditt testamente uppfyller alla formkrav. Testamentet ska vara skriftligt och undertecknat av två icke-jäviga vittnen (din flickvän eller närstående till henne kan alltså inte vara vittne). Vittnena måste vara närvarande samtidigt när de bevittnar testamentet. Om du känner dig osäker på hur testamentet ska formuleras så finns det ett flertal mallar för detta att köpa. Du kan även kontakta en jurist som hjälper dig med upprättandet av testamentet.Om testamentet inte uppfyller formkraven så kommer din bror att ärva dig, förutsatt att det inte finns några bröstarvingar/föräldrar vid liv. Dessa kommer i så fall att ärva före din bror.Jag hoppas att detta har besvarat din fråga.Vänligen,

Inbördes testamente

2013-11-17 i Testamente
FRÅGA |Hej Efter att blivit änkeman har jag tillsammans med en kvinna i samma situation köpt ett hus. Vi vill att den av oss efterlevande skall förfoga över huset och bo kvar så länge den efterlevande orkar. Vi har var sitt barn inga gemensamma. Efter den sist avlidne skall arvet alltså huset delas lika på vårt vardera barn. Övrig kvarlåtenskap skall ej innefattas av detta avtal. Hur gå till väga
Emelie Piironen |Hej, och tack för din fråga.  I ert fall låter det som att ni vill upprätta ett så kallat inbördes testamente. Ett inbördes testamente är ett testamente som upprättas av två eller flera personer gemensamt. Det vanliga är att det är två personer som lever i en relation som upprättar ett inbördes testamente. Testamentet används främst när två personer ömsesidigt vill förordna sin respektive kvarlåtenskap till förmån för varandra. Extra viktigt är detta för sambor, som inte ärver varandra enligt lag, om de vill att den efterlevande sambon skall ärva den avlidne sambons kvarlåtenskap. Ett inbördes testamente ska upprättas skriftligen med två vittnen. I vittnenas samtidiga närvaro ska den som upprättat testamentet underteckna testamentet eller vidkännas sin underskrift. Vittnena ska styrka handlingen med sina namn. Vittnena ska vidare veta att det är ett testamente de bevittnar, de behöver dock inte känna till innehållet i testamentet. Vänligen,

Begränsningar i testamentesrätten

2013-11-15 i Testamente
FRÅGA |Jag vill att min efterlevande sambo ska ärva bostadsrätten vi äger tillsammans samt annan egendom som vi genom förvärv eller genom gåvor äger tillsammans. Samtidigt vill jag att min mamma, pappa och syster ärver 50 000 kr vardera. Hur upprättar jag det i mitt testamente?
Victoria Lindberg |Tack för att du vänder dig till Lawline. Genom ett testamente kan man förfoga över hur egendom ska fördelas vid bortgång. Testatorns förfoganderätt är dock i vissa fall begränsad, varav det tydligaste exemplet är att bröstarvinges laglott inte får inskränkas.I ditt fall nämner du inte om du har några bröstarvingar, vilka i så fall skulle begränsa din möjlighet att förfoga. Därav tycks det inte finnas några begränsningar för hur du får förfoga över din egendom och det du behöver göra är endast att skriva ner din vilja i ett testamente. För att ett testamente ska ha företräde framför de turordningsregler som finns i Ärvdabalken krävs det att formkraven är uppfyllda. Testamentet ska vara skriftligt och undertecknas i närvaro av två vittnen. Även vittnena ska underteckna och veta att det är ett testamente som undertecknas, men de behöver inte känna till innehållet. Ett vittne får inte vara under 15 år, ha en psykisk störning, själva vara testamentstagare eller nära anhöriga till testatorn eller testamentstagare. Om inte formkraven är uppfyllda är testamentet ogiltigt och Ärvdabalkens turordning tillämpas istället. Hoppas det gav svar på din fråga.Bästa hälsningar,