Skapa skydd för efterlevande sambo

2014-11-09 i Testamente
FRÅGA |Hej hur ska man göra om man har särkullbarn, han har 2 och jag ett. Vi har gemensam ekonomi och är sambo. vi vill kunna bo i orubbat bo till bägge gått bort. Barnen har eget boende idag och behöver egentligen inte arvet omgående, utan kan vänta. Vad kan man göra och inte göra? Vill verkligen veta eftersom en av oss är sjukpensionär och får problem med boende och ekonomi för att starta om med lån på boendet och övriga kostnader
Victoria Nilsson |Hej!Som sambor ärver ni inte varandra. Inte heller om ni skulle gifta er skulle ni ärva varandra, då särkullbarns rätt till arv går för makes rätt till arv, 3:1 ärvdabalken (ÄB). Ni måste därför upprätta testamente om ni vill ärva varandra. Om ni i ett testamente skriver att ni ska ärva varandra med fri förfoganderätt så innebär det att ni ärver varandra, men när ni båda gått bort så fördelas arvet mellan båda era barn. På så sätt kan ni ärva varandra utan att missgynna någon av eras barn.Det problem som uppstår för er är att era respektive barn har rätt till sin laglott. Vid sin förälders död har de rätt till 50 % av arvet oavsett vad ni skrivit i ett testamente, 7:1 ÄB. Ditt barn har således rätt till hälften av arvet efter dig, och din sambos barn har rätt till totalt hälften av arvet efter honom (25 % var). I och med att ni bara med bindande verkan kan testamentera över halva arvet så är det inte säkert att ni genom testamente kan uppnå ett fullgott skydd, då det eventuellt inte räcker för att t.ex. behålla bostaden.Ett sätt att lösa detta problem är att som komplement till testamentet teckna livförsäkring med förmånstagarförordnande. Livförsäkringen har ett visst värde, vilket tillfaller den som har utsetts som förmånstagare - i ert fall er sambo. I försäkringsersättningen har inte era respektive barn rätt till laglott, 14:7 försäkringsavtalslagen. Ni kan då teckna försäkring till ett sådant värde att det är tillräckligt för ett efterlevande sambo har råd att lösa ut den avlidne sambons barn. Om ni är intresserade av denna lösning bör ni kontakta olika försäkringsbolag för information om villkor och priser.För att upprätta ett testamente kan ni använda får avtalstjänst, http://lawline.se/vara_tjanster/avtal., eller boka tid hos vår samarbetspartner Familjens jurist, http://lawline.se/boka.Ärvdabalken hittar du https://lagen.nu/1958:637Försäkringsavtalslagen hittar du https://lagen.nu/2005:104Vänliga hälsningar,

Villkora testamente och gåvobrev?

2014-11-06 i Testamente
FRÅGA |Kan ett testamente och/eller gåvobrev utformas så att tillgångar på ett konto/kapitalförsäkring eller liknande inte betalas ut förrän ett barn/barnbarn nått en viss ålder?
Alexandra Wikner |Hej, och tack för din fråga!Som testator har du stor frihet i utformningen av testamentet, och det finns inga hinder mot att villkora testamentet så att testamentstagaren inte får ut arvet eller delar av arvet förrän vid viss ålder. Även ett gåvobrev kan innehålla ett villkor så att gåvomottagaren inte kan förfoga över gåvan förrän vid en viss ålder. Hur det görs på bästa sätt är beroende bland annat av vid vilken ålder du vill att kapitalet ska bli tillgängligt för mottagaren, om du har synpunkter på vem som ska förvalta det fram till myndighetsdagen för omyndig och liknande. För att vara säker på att testamentet och/eller gåvobrevet rent juridiskt speglar din vilja samt att möjligheterna till andra tolkningar än den avsedda ska minimeras, så rekommenderar jag att du tar hjälp av en jurist vid upprättandet. Via Lawlines sponsor kan du boka tid hos Familjens Jurist här. De återkommer då till dig, och du kan i samband med det få en prisuppgift för just ditt ärende. Lycka till!

Testamente till särskilt syskonbarn

2014-11-03 i Testamente
FRÅGA |Min moster är 86 år. Ogift och inga barn. Vem ärver henne? Alla hennes syskon är döda och givetvis föräldrar. 1 syster gift inga barn 1 syster ogift inga barn 2 bröder ogifta inga barn 1 bror gift (hustrun lever) 1 barn 1 bror gift (hustrun avliden) 1 barn 1 syster gift (mannen avliden) 4 barn 1 syster gift (mannen avliden) 1 barn, som dog ung och har 2 barnSom så ofta händer har syskonbarnen och syskonbarnets barn varit olika intresserade och hjälpsamma gentemot Mostern/fastern.Kan ett testamente riktas direkt till någon/några av syskonbarnen? Upphäver det då allmänna arvsregler? Tacksam för svar
Henrik Persson |Hej! Tack för din fråga!Endast bröstarvingar har rätt till en s.k. laglott som inte går att testamentera bort. Din moster har inga bröstarvingar och det står därför henne fritt att testamentera bort sin egendom till någon eller några av syskonbarnen. På så sätt upphävs de lagstadgade arvsreglerna. Notera dock att ett testamente kan klandras av en arvinge. För att en klandertalan ska bifallas och testamentet förklaras ogiltigt krävs att det föreligger en klandergrund enligt 13 kap. ärvdabalken.Med vänlig hälsning,

Testamente - fastighet och särkullbarn

2014-10-30 i Testamente
FRÅGA |Kan en maka testamentera en fastighet som båda äger (giftorätt) till sin särkulldotter. Det finns inte något äktenskapsförbehåll skrivet mella dem?.Detta har drabbat min vän när hans fru gick bort. Han behöver hjälp-MVH Ulf
Elias Karlsson |Hej och tack för att du vänder dig till lawline med din fråga.I mitt svar utgår jag ifrån ärvdabalken, (ÄrvdB), se https://lagen.nu/1958:637. Det här går sannolikt inte att göra. Särkullbarnet har arvsrätt efter den maka som också är dennes "riktiga" förälder, se 2:1 ÄrvdB. Den andra makan kan däremot också ha arvsberättigade släktingar och kvarlåtenskapen efter den makan ska givetvis tillfalla dem, om inte ett testamente från denna maka säger annat. Därutöver har den efterlevande maken rätt att ärva före potentiella bröstarvingar osv. Särkullbarn kan dock får ut sin del av kvarlåtenskapen direkt, se 3:1 ÄrvdB. Eftersom, i ditt exempel, makarna äger fastigheten tillsammans kan således inte ena maken testamentera hela fastigheten till sitt särkullbarn.Hoppas svaret hjälpte, om du har fler frågor så vänd dig gärna till en jurist.Med vänlig hälsning,

Klander av testamente

2014-11-07 i Testamente
FRÅGA |Fick besked om att min moster avlidit ( min mor är död). Och efterlämnat ett testamente som var skrivit 4 dagar innan hennes död. Där det framgår att det är den man som hjälpt henne med ekonomin sista åren han är mäklare. Är det lagligt rätt att den man som har fullmakt att hjälpa henne kan ärva henne? Känner i magen att detta är något som inte är rätt.
Victoria Nilsson |Hej!Om jag tolkar dig rätt så står det i testamentet att mäklaren ska ärva allt efter din moster. Materiellt finns inga fel med testamentet, en barnlös person äger rätt att testamentera sin egendom till vem som helst. Det är alltså inte fel att testamentera till någon som inte är en släkting, eller en person som haft fullmakt att hjälpa personen med ekonomin.De grunder man istället kan bestrida testamentet på är formella grunder. För det första är ett testamente ogiltigt om det inte uppfyller de formkrav som finns, 13:1 ärvdabalken (ÄB). Formkraven framgår av 10 kap ÄB. Testamentet ska vara skriftligt, underskrivet av din moster samt två samtidigt närvarande vittnen vilka inte är legala eller testamentariska arvingar till din moster eller viss typ av släkting till sådan person (se 10:4 ÄB). T.ex. kan inte mäklaren vara testamentsvittne. För det andra är ett testamente ogiltigt om testator varit påverkad av en psykisk störning, 13:2 ÄB. Om din moster inte var vid sina sinnes fulla bruk och därför inte förstod innebörden av testamentet eller vad det var hon gjorde så innebär det att testamentet är ogiltigt.För det tredje är testamentet ogiltigt om testator blivit tvingad att upprätta testamentet eller om någon missbrukat testator på visst sätt, 13:3 ÄB. Om mäklaren t.ex. missbrukat att din moster var i beroendeställning till honom eller var viljesvag eller inte förstod vad hon gjorde så är testamentet ogiltigt.Du kan om du tror att testamentet är ogiltigt på någon grund klandra det inom sex månader från det att du delgivits testamentet, 14:5 ÄB. Testamentstagaren har bevisbördan för att testamentet är giltigt till formen, men om det finns en vittnesmening enligt 10:2 ÄB, d.v.s. en mening där det stadgas t.ex. att testator var vid sina sinnens fulla bruk och och upprättat testamentet av fri vilja, presumeras testamentet vara giltigt varför istället den som klandrar testamentet måste bevisa att det föreligger formfel.Ärvdabalken hittar du https://lagen.nu/1958:637Vänliga hälsningar,

Vill inte att mitt barn ska ärva mig

2014-11-04 i Testamente
FRÅGA |Jag har ingen kontakt med min dotter för hon vägrar, vet inte varför. Detta har pågått under så många år så jag vet att hon kommer inte komma tillbaka. Jag vill inte att hon ska ha några problem den dagen då jag dör varför jag vill göra så att hon inte ärver någonting efter mig, hon är enda barnet. Jag vill testamentera allt efter mig till 2 barn som jag har mycket bra förhållande till och vet också att dom tar hand om lägenhet, försäljning, tillgångar samt icke minst min begravning på ett tillfredsställande sätt. Hur gör jag och hur vänder jag mig till dottern för att berätta detta? //Olycklig mor
Molly Malm |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline!I 2 kap. 1 § ärvdabalken (ÄB) (https://lagen.nu/1958:637) står det att din närmsta arvinge är ditt barn. Utan ett testamente är det alltså din dotter som ärver all din egendom. Du kan inte göra ett barn helt arvslöst, utan personen har alltid rätt till sin laglott, vilket är en halv arvslott, se 7 kap. 1 § ÄB. Eftersom du har ett biologiskt barn kommer din dotters arvslott vara 100% av din egendom och hennes laglott blir då 50% av din egendom. Enligt lagen kan du alltså bara testamentera bort 50% av din egendom till andra än ditt barn. Det ska tilläggas att du fortfarande kan skriva ett testamente där du skriver att du vill att dessa två andra barn ska ärva all din egendom. Din dotter måste då (när du avlidit och testamentet delgivits) påkalla jämkning av testamentet inom 6 månader för att hon ska få sin laglott, se 7 kap. 3 § ÄB. Gör hon inte det, blir ditt testamente giltigt och din dotter ärver då ingenting, trots lagens regler. Det är dock ganska troligt att din dotter kommer ordna juridisk hjälp när du avlider, och då kommer den personen se till din dotters fördel och testamentet kommer jämkas. Du har fortfarande rätt att testamentera bort 50% av din egendom och då kan du styra vad din dotter ska ärva och vad de andra två personerna ska ärva. Vilket kanske vore en större fördel.Svaret som jag har gett här ovan är förutsatt att du inte är gift. Om du är gift med dotterns far kommer han att ärva allt, och er dotter ärver er båda när båda avlidit. Är du gift med någon annan kan dottern fortfarande kräva sitt arv direkt när du avlider. Detta är enligt 3 kap 1 § ÄB.Det finns inget som säger att du måst vända dig till din dotter angående detta. Utan det är något hon kommer få reda på när du avlider och testamentet läses upp. Om inte annat kanske din jurist eller advokat (som hjälper dig att skriva ett testamente) kan kontakta henne.Vänligen,

Upprätta testamente till förmån för sambo

2014-11-03 i Testamente
FRÅGA |Hej, jag undrar vad som gäller då det finns ett testament där det står att en man vill att sin sambo ska ärva honom. Måste då mannen skrivit att sambon ska ärva honom och sambon gjort ett likadant testament för sin man? Eller räcker det att mannen skrivit testament? Och måste det vara undertecknat av sambon för vad händer om mannen skrivit ett testament att han vill att hans sambo ska ärva honom och det ej är undertecknat av sambon utan endast av andra?
Hugo Westerlund |Hej och tack för din fråga.Man brukar säga att ett testamente är ett uttryck för en persons sista vilja. Regler om hur ett testamente ska upprättas finns i ärvdabalken. För att ett testamente ska vara giltigt krävs det att det är skriftligt, undertecknat av testatorn (den som upprättat testamentet) i två vittnens närvaro, samt att de två vittnena också undertecknar det. Vem som helst får dock inte vara testamentsvittne, enligt reglerna i ärvdabalken får till exempel testatorns sambo, make eller barn inte vara det.För att besvara din fråga så behöver mannens sambo inte underteckna hans testamente för att sambon ska kunna ärva honom. Dock måste mannen ha pekat ut sambon som testamentstagare i själva testamentet. Däremot får sambon inte ha varit vittne till testamentet.Med vänlig hälsning,

Testamentera bort egendom som tillhör någon annan

2014-10-28 i Testamente
FRÅGA |Hej! En avliden har testamenterat halva fastigheten till de gemensamma barnen, men det är make/maka som står som ägare till fastigheten. Fastigheten är ej enskild egendom och ej deras permanentbostad. Är testamentet giltigt, då den avlidne inte äger fastigheten, men tilldelas ju värdet av fastigheten vid bodelningen i samband med bouppteckningen?
Mikael Stade |Hej och tack för din fråga! Möjligheten att förordna om egendom genom testamente regleras i ärvdabalkens 9e kapitel. https://lagen.nu/1958:637#K9P1S1Där anges att "Den som har fyllt 18 år får genom testamente förordna om sin kvarlåtenskap." Kvarlåtenskapen är de tillgångar och skulder som den avlidne har efter att bodelning har genomförts. Vid bodelningen fördelas makarnas giftorättsgods jämnt mellan dem. Den som var ägare till giftorättsgods med högre värde tvingas därför överföra en del av detta för att de båda ska få lika mycket. Hur värdet ska utjämnas är fritt att bestämma för den som ska föra över egendom. Se https://lagen.nu/1987:230#K11P9S1 För att kunna testamentera bort något måste man själv ha äganderätt till det, detta innebär att man inte kan testamentera bort något enbart för att värdet kommer att tillfalla en vid en bodelning. Ingen äganderätt har vid detta tillfälle gått över. Vänligen,