Arv till barnbarn istället för barn

2016-01-23 i Testamente
FRÅGA |Hej!Om man vill göra sitt barn arvlös, går det att flytta mina tillgångar till barnbarn?MvhMilan
Stina Bagge |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.Bröstarvingar, en kategori till vilka barn tillhör, har ett så kallat laglottsskydd vilket betyder att barn alltid har rätt till hälften av arvslotten. Om du som arvsgivare skriver ett testamente vari föreskrivs att hela din kvarlåtenskap ska gå till dina barnbarn, måste ditt barn för att få ut sin laglott klandra testamentet genom jämkning och på så sätt få ut laglotten. Helt arvslös kan du således inte göra ditt barn.Med vänlig hälsning,

Jämkning av testamente för att få ut laglott

2016-01-21 i Testamente
FRÅGA |Om det i skrivet testamente står att all kvarlåtenskap skall delas lika mellan våra 2 barnbarn, blir jag som barnens mor och bröstarvinge arvslös?
Desirée Wiberg Hammar |Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline!Bestämmelser om arv hittar du i ärvdabalken. Genom ett testamente kan arvlåtaren förordna om sin kvarlåtenskap. Det finns dock begränsningar i rätten att upprätta testamente. Du skriver att din mor och far har upprättat ett testamente, enligt vilket dina barn ska ärva all deras kvarlåtenskap. Som bröstarvinge har du dock alltid rätt till din laglott, vilken motsvarar hälften av din arvslott (7 kap. 1 §). Om du är enda bröstarvingen har du således rätt till hälften av den kvarlåtenskap som dina föräldrar efterlämnar. Jag utgår från att det upprättade testamentet uppfyller formkraven (se 10 kap.) och därmed är giltigt. För att du ska ha rätt att få ut din laglott måste du därför påkalla jämkning av testamentet. Detta gör du genom att meddela testamentstagaren om ditt anspråk. Du kan även väcka talan i domstol. Tänk på att du måste meddela testamentstagaren alternativt väcka talan inom sex månader från det att du tog del av testamentet, för att din rätt inte ska gå förlorad (7 kap. 3 §).Hoppas att detta gav svar på din fråga!Vänligen,

Makes arvsrätt

2016-01-14 i Testamente
FRÅGA |Min man och jag har äktenskapsförord.Nu har jag skrivit ett testamente att våra gemensamma barn ska ärva allt efter mig.Innebär det att min man inte ärver någonting? Inte ens sin laglott?
Simon Adolfsson |Hej och tack för din fråga.Jag ska besvara din fråga på ett så tydligt sätt som möjligt utifrån den information som du givit mig.En efterlevande make ärver, om det inte finns ett testamente, den avlidne makens kvarlåtenskap med så kallad fri förfoganderätt, om makarna hade gemensamma barn. Detta innebär att den efterlevande maken ärver barnens andel från den avlidne maken med viss begränsning, nämligen att denna andel inte får testamenteras bort av den efterlevande maken. Detta gäller även om det finns föräldrar, syskon eller syskonbarn. Saknas dessa andra anhöriga, ärver den efterlevande maken hela kvarlåtenskapen. Utöver detta saknas särskilda rättigheter vad gäller rätt ärva en make, med vissa här irrelevanta undantag. Det finns därmed inte någon laglott som sätter ett eventuellt testamente ur spel när det gäller makar. Med ett testamente, som du nämner att du skrivit, åsidosätts den vanliga arvsordningen. I ditt fall innebär testamentet att kvarlåtenskapen direkt går till era barn, utan att din make ärver någonting. Detta eftersom att makar inte har rätt till laglott, utan laglott gäller enbart barn.Detta är ett mycket intressant område där det är viktigt att det juridiska faktiskt följer det som man vill uppnå med ett testamente. Därför skulle jag rekommendera dig att kontakta en praktiserande jurist med spetskompetens vad gäller just frågor om arv och testamenten för att dubbelkolla att allt blivit rätt. Du kan boka tid hos en sådan direkt på http://lawline.se/boka alternativt klickar du på knappen till höger.Jag önskar dig en fortsatt trevlig dag!Mvh,

Ej undertecknat nödtestamente - giltighetsfråga

2016-01-13 i Testamente
FRÅGA |Hej! Jag undrar över nödfallstestamenten, eller så kallade holografiska testamenten. De är endast giltiga med underskrift vad jag förstår. Men om underskrift saknas kan testamentet ändå vara giltigt när namnet på testatorn står i texten i testamentet? I detta fall står det att hen (namn och efternamn) vill begravas i samma grav som sina föräldrar (namn och efternamn på båda dessa).Tacksam för svar!
Alexandra Wikner |Som huvudregel ska ett testamente vara undertecknat av testator (den som skrivit testamentet), och även bevittnat av två testamentsvittnet, detta framgår av Ärvdabalken 10 kap 1 §. I 10 kap 3 § finns ett undantag, det som kallas för nödtestamente eller holografiskt testamente. För att ett sådant ska vara giltigt ska testator dels av sjukdom eller "annat nödfall" vara förhindrad att upprätta ett testamente enligt kraven i 10 kap 1 §, testamentet ska vara undertecknat av testator och det ska även varit så att testator senare inte kunnat upprätta ett vanligt testamente. (Tidsramen anges i lagen till 3 månader, om testator i tre månader efteråt kunnat upprätta ett vanligt testamente men inte gjort det förfaller nödtestamentet).I din fråga framgår inte om kravet på att testator ska ha varit oförmögen att upprätta ett testamente enligt huvudregeln i lagen, men för frågans skull antar jag det. Däremot saknas underskrift, men testator har i testamentet angett sitt namn. I praxis (NJA 1993 s 341) har kravet på underskrift upprätthållits strikt, och även där det framgått att det var den avlidnes önskan och det inte rådde tveksamhet om att det var den avlidne som skrivit dokumentet har det underkänts som nödtestamente på grund av avsaknaden av underskrift. I fallet handlade det om fördelning av kvarlåtenskap, och handlingen klandrades. Så utefter praxis och lagtextens ordalydelse är det testamente du beskriver inte giltigt som nödtestamente eftersom det saknar underskrift. Däremot så om ingen klandrar det så finns inga hinder mot att uppfylla personens önskan om det är möjligt.Vänligen,

Testamente och allmänna arvsfonden

2016-01-21 i Testamente
FRÅGA |Hej!Har en fråga kring testamente och inga bröstarvingar. Om det finns ett testamente och inga arvingar tar då arvsfonden hälften av arvet? Någon sa att det var på det viset.
Matilda Crone |Hej och tack för din fråga!När inga arvingar finns blir allmänna arvsfonden arvinge enligt 5:1 Ärvdabalken (ÄB). Genom testamente kan dock arvsordningen enligt ÄB frångås. Om den avlidne förordnat om sin kvarlåtenskap genom testamente ska detta, för att arvsrätten ska bli gällande, delges allmänna arvsfonden, 14:4 ÄB. Inom sex månader ska allmänna arvsfonden godkänna testamentet eller klandra detta, 14:5 ÄB. Det finns inga specifika regler om att hälften av arvet skulle gå till allmänna arvsfonden.Vänligen,

Kan min man testamentera allt till mina barn?

2016-01-16 i Testamente
FRÅGA |Jag och min man är gifta, jag har barn från tidigare äktenskap, min man har inga barn. Vem ärver honom när han dör om han inte har ett testamente? Kan han testamentera allt till mina barn?
Martin Amnell |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline!Sammanfattning och rådOm din man dör utan att han har skrivit ett testamente så ärver i första hand hans föräldrar och/eller eventuella syskon honom. Om din man dör före dig så ärver dock du honom ”först” och hans arvingar får då ut sitt arv senare när även du har dött.Eftersom din man inte har några barn, så kan han i princip testamentera allt till dina barn. Testamentet kan exempelvis skrivas så att dina barn får egendomen direkt vid hans död. Testamentet kan också exempelvis skrivas så att du får egendomen först och att dina barn sedan får sitt arv efter din man när även du har dött.Vill ni prata igenom saken med en jurist kan ni komma i kontakt med Familjens jurist, som är vår samarbetspartner inom familjejuridik, via http://lawline.se/boka. Vill din make skriva ett testamente så kan han göra det genom oss på Lawline via http://lawline.se/avtal/testamente.UtredningFrågor om arv regleras i främst Ärvdabalken (ÄB).Vem ärver din make när han dör om han inte har ett testamente?Eftersom din make inte har några barn, så ärver i första hand hans föräldrar och/eller eventuella syskon honom, se ÄB 2:2.Av ÄB 3:1 framgår dock att om den som har dött var gift, så ska kvarlåtenskapen tillfalla den efterlevande maken. Detta innebär att om din man dör före dig, så ärver du honom. När du senare går bort så kommer den andel av din egendom som anses ”komma från” din man att brytas ut från tillgångarna och tillfalla din mans arvingar. Hur stor den andelen blir beror på hur mycket din du fick från din man när han dog, se ÄB 3:2 st. 3.Kan din man testamentera allt till dina barn?Rätten att testamentera bort sin egendom inskränks i princip endast av barns laglott och den så kallade basbeloppsregeln. Eftersom din man inte har några barn så är inte begränsningen med hänsyn till barns laglott aktuell, se ÄB 7:1.Basbeloppsregeln innebär att om din enskilda egendom och egendomen du fick vid den bodelning som görs när din man dör inte räcker för att nå upp ett värde motsvarande fyra prisbasbelopp, så ska du i få det som fattas för att nå upp till det värdet ur din makes kvarlåtenskap. År 2016 är prisbasbeloppet 44 300 kr, så fyra prisbasbelopp motsvarar 177 200 kr.Även om din man testamenterat bort sin egendom så är testamentet utan verkan i den mån testamentet inskränker på din rätt att få egendom till ett värde motsvarande det beloppet, se ÄB 3:1 st. 2.Jag hoppas att du har fått svar på dina frågor. Om du undrar något mer är du välkommen att kontakta oss igen.Vänliga hälsningar,

Testamentsfråga

2016-01-13 i Testamente
FRÅGA |HejHar en fråga kring ett testamente. Mina föräldrar skiljde sig för ett par år sedan. Nu har pappa träffat en ny kvinna som ska flytta in på gården som är mitt och mina tre syskons barndomshem. Vilka lagar gäller ifall dem gifter sig? Kan jag och mina syskon skriva ett testamente att gården ska gå i arv till oss barn för att försäkra att pappas nya kvinna inte ska få gården? Kan jag skriva ut ett testamente eller måste min pappa göra det?
Alexandra Wikner |Hej, och tack för din fråga. Om din pappa gifter om sig, och sedan avlider så ärver hans bröstarvingar, dvs ni barn, honom enligt Ärvdabalken 2 kap 1 § samt 3 kap 1 §. Dock så det ni ärver är hans kvarlåtenskap, och om han gift sig och äktenskapsförord saknas så innebär det att hans fru kommer få 50% av deras gemensamma tillgångar som sitt giftorättsgods. Innan kvarlåtenskapen fördelas görs nämligen en bodelning eftersom äktenskapet upphör när ena maken dör. Det innebär att hon som giftorättsgods får halva gården. Så länge det går att med övriga tillgångar ge henne halva värdet av gården kan den tillskiftas dödsboet och ni sen ärva den, men om det inte är möjligt så kan effekten bli att gården säljs för att få loss kontanta medel, som fördelas på dödsboet kontra efterlevande maken.Så om man vill vara säker på att ni barn ärver gården så bör er far om han gifter sig endera upprätta ett äktenskapsförord (hans fru måste godkänna det) där gården förblir er fars enskilda egendom. Då ingår den inte i en bodelning, och om han dör under äktenskapet hamnar hela gården i hans dödsbo och ärvs. Det andra alternativet är att testamentera gården till utpekad/e arvinge/arvingar.Det är din pappa som måste skriva testamentet, ni kan aldrig testamentera hans kvarlåtenskap. Det är också viktigt att testamentet uppfyller formkraven i ärvdabalkens 10 kap 1 §, annars är det ogiltigt. Här kan du hitta både länk till interaktiva avtal, där din pappa till fast pris kan upprätta testamente, samt möjlighet att om han hellre vill det boka tid hos Familjens Jurist nära orten han bor, för personlig hjälp att upprätta testamente eller äktenskapsförord. Men det är er far som måste bestämma om han vill det, ni kan inte göra det.Vänligen,

Testamentera med full äganderätt

2016-01-13 i Testamente
FRÅGA |Vi är ett gift par utan barn. Skrivit testamente .Att den som överlever den andre skall erhålla all den avlidnes kvarlåtenskap.Den efterlevande av oss skall ha rätt att genom nytt eget testamente förordna om kvarlåtenskapen.Frågan är om den sist efterlevande har all rätt att skriva till vem den känner för
Hanna Rappmann |Hej och tack för att ni vänder er till Lawline med er fråga!Regler om arv och testamente finns i Ärvdabalken (ÄB).Eftersom ingen av er har några barn så har ni inte några brsötarvingar enligt 2 kap. 1 § ÄB. Det är endast bröstarvingar som har rätt till laglott enligt 7 kap. 1 § ÄB. Eftersom ni inte har några bröstarvingar så kan ni fritt testamentera all er egendom. Eftersom att ni vill att ert inbördes testamente ska innebära att den av er efterlevande kan förordna om kvarlåtenskapen fritt så måste det framgå att den av er som överlever den andra ska få kvarlåtenskapen med full ägande rätt. Det är fullt möjligt att göra ett sådan förordnande och då får den sist efterlevande helt fritt förfoga över kvarlåtenskapen. Det finns vissa formkrav för testamenten. Dessa måste upprättas skriftligen med två vittnen och ni ska underteckna testamentet i deras närvaro. De ska också vara medvetna om att det är ett testamente de bevittnar. Dessutom ska vittnena underteckna testamentet enligt 10 kap 1 § ÄB. Det finns vissa undantag för vilka som får vara vittnen enligt 10 kap 4 § ÄB. Dessa är personer under 15 år eller personer som på grund av sitt psykiska tillstånd inte vet vad det rör sig om. Ni kan inte heller vara vittnen till varandras testamenten och inte heller era närmsta släktingar, den ni testamenterar till eller någon av dennes närmaste släktingar.Vidare är det viktigt att formuleringarna i testamentet ni skrivit är korrekta. Om ni är osäkra på om det testamentet ni har är tillräckligt tydligt och vill ha hjälp att skriva ett nytt korrekt juridiskt testamente kan ni enkelt få det genom vår avtalstjänst här. Det är alltid möjligt att återkalla det testamente ni redan skrivit enligt 10 kap. 5 § ÄB. Detta kan t ex ske genom att ni förstör testamentet eller skriver en återkallelse på det. Hoppas det var svar på er fråga!Vänliga hälsningar,