Motstående intressen mellan moder och barn

2016-04-24 i Testamente
FRÅGA |Min mammas man har testamenterat deras hus till deras gemensamma dotter på fyra år. Har mamma rätt att sälja huset om han går bort?De är gifta.
Michelle Brodin |Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!Enligt 9 kap. 1 FB gäller som huvudregel att den som är under 18 år och är omyndig inte själv får råda över sin egendom eller åta sig förbindelser, t ex. genom testamente. När den ena föräldern avlider blir den kvarlevande föräldern förmyndare(framgår av 10 kap. 1 § FB) och ska förvalta barnets tillgångar , se 12 kap. 1 § FB. Av 12 kap. 3 § FB följer att förmyndaren ska fullgöra sina skyldigheter och handla på ett sätt som bäst gynnar den enskilde, d.v.s. barnet. När en minderårig ärver och arvet överstiger åtta prisbasbelopp kopplas en överförmyndare automatiskt in, se 13 kap. 2 § FB. Detta innebär att denna överförmyndare ser till att arvet förvaltas på bästa sätt. Därför krävs tillstånd av överförvaltaren om kvarlåtenskap ska säljas(t ex. en fastighet) eller överhuvudtaget om uttag och spenderande får ske, detta framgår av 13 kap. 1 § FB. Prisbasbeloppet 2016 är 44 300 kr, vilket innebär att överförmyndare får denna förvaltningsroll när barnets arv har ett värde som överstiger 354 400 kr. Men en överförmyndare kan blandas in om arvet understiger denna summa också, t ex. om det begärts i testamentet. Överförmyndare väljs en för varje kommun, 19 kap. 1 § FB.I det här fallet är då modern/makan vid makens/faderns död blir förmyndare men även har del i faderns/makens dödsbo kommer överförmyndaren automatiskt att utse en god man till barnet enligt 11 kap. 2 § FB eftersom modern och barnet kan ha motstridiga intressen. Det innebär att den goda mannen företräder barnet utfall moden skulle företa en rättshandling som skulle vara missgynnande för barnet t ex. sälja fastigheten under bodelningen eller boutredningen. Hoppas detta var till hjälp. Med Vänliga Hälsningar,

Får arvingar se testamentet när det skrivs under?

2016-04-22 i Testamente
FRÅGA |Får en arvinge vara med när ett testamente skrivs? Är det giltigt då om de skulle vara så att denna person är med och vet vad som står i det?
Emil Danielsson Nykänen |Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.Lagar om vad som ska stå i ett testamente för att göra det giltigt står i 10 kap. ärvdabalken. Hädanefter förkortar jag ärvdabalken till ÄB, https://lagen.nu/1958:637#K10P1S1 är en länk till 10 kap. ÄB.I 10 kap. 1 § ÄB står att testamente skall upprättas skriftligen med två vittnen. Testatorn ska skriva under testamentet när de båda är närvarande och ser underskriften. Vittnena ska därefter skriva under testamentet med sina namn. Testatorn får även bestämma vilka som får se innehållet i testamentet. Vittnena ska utöver att skriva under med sina namn skriva något annat så det går att bevisa att de finns, personnummer, nuvarande adress eller dylikt. I 10 kap. 2 § står att vittnena ska anteckna mer saker men den har förlorat lite status och följs inte längre stenhårt.I 10 kap. 4 § står vilka som får vara testamentsvittnen. Det går att läsa själv men viktigast är nog att make, sambo, den som är släkt med testatorn i rakt upp- eller nedstigande led. Dessutom får en person som ska ta emot egendom genom testamentet inte vara testamentsvittne. Svågrar får inte heller vara testamentsvittnen.Vad som är viktigt att veta är att bara för att de inte får vara testamentsvittnen betyder inte det att de inte får vara närvarande vid skrivandet av testamentet. Det betyder att om personerna som inte får vara testamentsvittnen ändå är testamentsvittnen så kan testamentet riskera att bli ogiltigt. Testatorn får alltså visa testamentet för vem som helst och vem som helst får vara närvarande vid skrivandet och underskrivandet av testamentet så länge det också finns enligt lag godkända testamentsvittnen. Finns det inte två godkända vittnen enligt lag utan t.ex. en arvinge är testamentsvittne kan testamentet förklaras ogiltigt senare när testatorn dör. Anledningen till dessa formkrav är för att det finns ingen möjlighet att fråga testatorn vad dess vilja är eftersom testamentet endast blir relevant när testatorn dör.Skulle det ändå vara så att formkraven inte uppfylls (alltså att det inte finns giltiga vittnen eller dylikt) ska testamentet tolkas enligt 11 kap. 1 § ÄB vilket säger att testamentet ska tolkas enligt vad testatorn vill. Vilket inte alltid är så enkelt, men det är en målsättning.Vänligen,

Testamentsfrågor

2016-04-20 i Testamente
FRÅGA |Jag lever ensam och har bara syskon och syskonbarn. Vid min död undrar jag hur gör jag för att "slippa" ha en begravning? Jag är inte medlem i Svenska Kyrkan längre. Kan banken hjälpa mig med testamente eller krävs jurist? Var förvarar jag ett testamente så att inte syskon/syskonbarn kommer åt något i min bostad eller tillgångar?
Alexandra Wikner |Hej och tack för din fråga. Först frågan om testamente, det krävs inte jurist för att upprätta ett testamente. Det som krävs är att det uppfyller formkraven i Ärvdabalken. Ett testamente som inte uppfyller formkraven är inte giltigt. Formkraven för ett giltigt testamente hittar man i Ärvdabalkens (ÄB) 10 kap 1 §. Ett giltigt testamente måste vara skriftligt och undertecknat av testator, och två personer måste endera bevittnat testators underskrift eller att testator inför vittnena vidkänner sin underskrift, alltså talar om att det är dennes underskrift. Vittnena ska skriva under testamentet och de måste veta att det är ett testamente de bevittnar, däremot behöver de inte veta vad som står i testamentet. Vittnena måste även vara samtidigt närvarande. Det finns inga krav på var ett testamente ska förvaras, du kan alltså förvara det i hemmet, i ett bankfack eller hos en god vän t ex. Det kan vara en god ide att underrätta arvingarna om att det finns ett testamente och var det finns. Det är av vikt att testamentet kommer fram efter din bortgång, så att din vilja enligt testamentet kan säkerställas. Du kan i testamentet skriva att du inte önskar att någon begravning hålls, och vad du istället vill ska ske. Det finns tyvärr inga garantier i just den delen att det respekteras, då en begravning är till för de efterlevande och sörjande, och det i normalfallet är dessa som planerar och ombesörjer begravning. Man får dock anta att de flesta efterlevande försöker respektera även önskningar härrörande till begravningsdetaljer.Jag är inte helt säker på vad jag menar med din sista fråga, att du inte vill att dina syskon eller syskonbarn ska komma åt något i din bostad eller dina tillgångar. Menar du att du inte vill att dina syskon eller syskonbarn ska ärva något efter dig, dvs att de inte ska få något av dina tillgångar efter din död? Enligt arvsordningen i ärvdabalken (2 kapitlet 2 §) så om du vid din död är ogift, inte har några bröstarvingar (barn) och dina föräldrar inte är i livet så ärver dina syskon dig. Är något syskon avlidet träder dess bröstarvingar (barn) in i dess ställe. Om du inte vill att detta ska ske kan du via testamente förordna om att någon eller några andra ska ärva dig. Om du saknar bröstarvingar kan du via testamente fritt bestämma över hela din egendom. Du kan alltså testamentera hela din kvarlåtenskap till en god vän, en granne, en förening eller liknande. I sådana fall frångås arvsordningen enligt ärvdabalken, och dina syskon/syskonbarn ärver ingenting. Jag hoppas att du fick svar på dina frågor och att jag tolkat dem rätt. Ställ gärna en kommentar nedan annars, så ser jag den och kan förtydliga mitt svar om något är missuppfattat eller du har följdfrågor. Du kan få hjälp att till fast pris interaktivt upprätta ett giltigt testamente här.Vänligen,

Testamente till barnbarn

2016-04-17 i Testamente
FRÅGA |HejJag och min syster kommer vara enda arvingarna kvar efter min farmor går bort, hon är ännu i livet. Alla hennes barn och min farfar är döda sedan länge.Vi har dock en kusin som är adopterad av annan familj och farmor har berättat att hon har skrivit testamente där vi alla 3 barnbarn (bortadopterad eller ej) ska få en tredjedel var av arvet, som är hennes önskan.Jag vet att de personer som är adopterade inte har arvsrätt från den biologiska familjen/släkten men kan farmor skriva ett testamente som inkluderar min kusin ändå med en tredjedel?Hur ska min syster och jag ställa oss till detta? vi har ingen kontakt med vår kusin.
Josefine Andreasson |Hej och tack för din fråga!Din farmor har rätt att testamentera bort sin kvarlåtenskap precis som hon vill. Om hennes bröstarvingar (hennes barn) hade varit vid livet, hade hon endast kunnat testamentera bort hälften av deras arvslotter, se 7 kap. 1 § Ärvdabalken (här). Denna regel gäller inte barnbarn. Ni kan därför inte sätta er emot hennes testamente. Vänligen,

Kan halvsyskon hindra förordnande i testamente?

2016-04-22 i Testamente
FRÅGA |Hej. Min bror har avlidit och har inga barn. Jag (och min döda bror) har även ett halvsyskon. Min bror har skrivit ett testamente där det står att "hela kvarlåtenskapen med full äganderätt" ska tillfalla mej. Min fråga är då: Kan det halvsyskon som finns göra anspråk på arvet eller tillfaller arvet mej som han bestämt i testamentet?
Wilhelm Stenvall |Hej!Tack för att Du vänder dig till Lawline med din fråga. När en person upprättar testamente blir följden att den legala arvsordningen som framgår av 2 kap ärvdabalken (ÄB) åsidosätts. Finns testamente ska kvarlåtenskapen således fördelas utefter den i testamentet uttryckta viljan och inte efter de ''vanliga'' reglerna om arv. För att testamente ska vara giltigt krävs att vissa formkrav följs, exempelvis att testatorn är över 18 år (9 kap. 1 § ÄB), att testamentet är skriftligt och undertecknas av två vittnen som är medvetna om att det är just ett testamente de bevittnar (10 kap. 1 § ÄB). Det finns emellertid regler som sätter gräns för hur testatorn kan fördela sin kvarlåtenskap. Det går exempelvis inte att testamentera bort mer än hälften av barns rätt till arv från sina föräldrar (7 kap. 1 § ÄB) och den efterlevande maken har alltid rätt att ur bodelningen få ut fyra gånger prisbasbeloppet (i år 44 300 x 4 = 177 200) enligt 3 kap. 1 § andra stycket ÄB. Dessa regler verkar dock inte aktuella i det fallet Du beskriver, och det finns alltså ingen sådan här skyddsregel för efterlevande syskon eller halvsyskon.Det stod således fritt för din bror att testamentera hela kvarlåtenskapen till dig och halvsyskonet har således ingen möjlighet att hindra detta. I enlighet med testamentet ska hela kvarlåtenskapen tillfalla dig. Hoppas att Du har fått svar på din fråga! Vänliga hälsningar,

Vad händer med gammalt testamente när nytt upprättas?

2016-04-21 i Testamente
FRÅGA |Vad gäller med det gamla testamentet när man upprättat ett nytt. Är det skillnad om det första man skrev var tillsammans med en dåvarande make?
Johan Håkansson |Hej,Tack för att Du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!Som jag ser det har du två frågor som du vill att jag ska besvara. Jag börjar med din första fråga. Fråga 1.Med stöd av 10 kap 2 § Ärvdabalken och av tidigare praxis från Högsta Domstolen så anses upprättandet av ett nytt testamente som återkallelse av det gamla. Det innebär således att det nya testamentet börjar gälla, under förutsättning att det nya testamentet uppfyller formkraven i 10 kap 1 § Ärvdabalken för giltighet. Dvs. det nya testamentet ska vara:- Skriftligt- Undertecknat av testatorn- Två vittnen ska samtidigt vara närvarande vid undertecknande av testatorn. Slutats: Om ovan nämnda krav är uppfyllda så ersätter således det nya testamentet det gamla! Det gamla blir ogiltigt. Fråga 2. Nej, det spelar ingen roll. Testamentet ska ge uttryck för din yttersta vilja, och därav är det bra att ersätta ett gammalt med ett nytt, om din vilja har förändrats med tiden. Jag hoppas att du har fått svar på din fråga annars är du varmt välkommen att kontakta oss på tfn: 08-533 300 04 (Öppettider: Måndag till onsdag kl. 10:00-16:00) eller maila oss på info@lawline.se.Jag önskar dig en fortsatt trevlig dag och ett stort lycka till med ditt ärende,Mvh,

Syster som testamentsvittne?

2016-04-19 i Testamente
FRÅGA |Vad händer med ett testamente om testatorns namnteckning bevittnas av ett syskon till testatorn?
Cornelia Najafi |Hej,Tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga! I denna fråga får man vända sig till Ärvdabalkens 10 kap som reglerar just testamenten. 10 kap 4 § anger vem som får agera vittne, och 4 § 2 st. stadgar att syskon till testatorn inte får vara vittne. Det innebär att om ett syskon skulle vara vittne leder det till att vittnesmålet inte är giltigt och även att testamentet inte är upprättat på ett godtagbart sätt. Testamentet är således ogiltigt vilket följer av 13 kap 1 § Ärvdabalken.Notera: För att testamentet ska vara utan verkan krävs det en klandertalan mot testamentets giltighet enligt 14 kap 5 § samma lag. Det krävs alltså att varje arvinge som vill ogiltghetsförklara rättshandlingen väcker talan hos domstol inom 6 månader från delgivandet av testamentet. Det finns alltså ingen automatisk ogiltighet på grund av att formkraven på ett testamente brister.Hoppas du har fått svar på din fråga annars är du varm välkommen att återkomma hit eller om du behöver vidare hjälp med ditt ärende skulle jag tipsa dig att du vänder dig till info@lawline.se istället! Mvh,

Testamentsexekutorer som testamentsvittnen

2016-04-17 i Testamente
FRÅGA |Hej och tacksam för svar. Vi är utan bröstarvingar och vill ordna ett testamente men har svårt med bevittningen. I testamentet har vi skrivit in två personer som skall, som testamentsexekutorer, ta ha hand om och avsluta dödsboet efter den siste av oss De är utomstående och ej släkt med oss. Är testamentet giltigt om dessa två testamentsexekutorer bevittnar våra namnteckningar av testamentet? I testamentet har vi bestämt ett belopp som dessa två skall erhålla.
Frida Österlind |Hej och tack för din fråga!Regler om testamentsvittnen finns i ärvdabalken 10 kap.Testamentsexekutorer får bevittna testamentet enligt 10 kap 4 § 2 st. När du skriver att de ska erhålla ett visst belopp enligt testamentet tolkar jag det som att de också är testamentstagare. Då blir de istället jäviga enligt samma bestämmelse och får inte bevittna testamentet. Jag rekommenderar er att hitta två andra vittnen, alternativt skriva om testamentet så exekutorerna inte får något belopp ur testamentet.Jag hoppas detta var svaret på din fråga!Vänligen,