Krav på testamentsvittnen

2015-11-09 i Testamente
FRÅGA |Vad krävs av vittnen av testamente? Kan t.ex. ett gift par bevittna ett testamente.
Astrid Baltzer |Hej och tack för din fråga!Regler om testamentsvittnen finns i 10 kap 4 § ärvdabalken. Enligt st 1 finns följande krav: Vittnet inte får vara under 15 år. Vittnet får inte pga psykisk störning sakna insikt om betydelsen av vittnesbekräftelsen. Vittnet får inte vara testators make. Vittnet får inte stå i rätt upp- eller nedstigande släktskap eller svågerlag till testatorn eller vara hans syskon. Av 2 st. följer vidare att: Vittnet inte får bevittna ett testamente vid förordnande till honom själv eller till sin make. Vittnet inte får bevittna ett testamente vid förordnande till någon i sådant släktskap eller svågerlag till honom som avses i 1 st. Om det gifta paret således uppfyller kraven i st 1 och inte själva på något sätt omfattas av testamentet enligt st 2 föreligger inget hinder mot att ett gift par kan vara testamentsvittnen.Vänligen,

Testamente då avliden inte har andra arvingar

2015-11-09 i Testamente
FRÅGA |Hej,Hur är turordningen och vad behöver man göra om en person avlider och saknar arvingar men det finns ett testamente upprättat? Är första steget att kontakta allmänna arvsfonden?
Johan Kristoffersson |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline!Om den avlidne saknar arvingar men efterlämnat ett testamente till förmån för någon annan ska testamentet ges in till (delgivas) allmänna arvsfonden för godkännande. Delgivning kan ske både med originalet eller en kopia av testamentet. Delgivningen ska göras till kammarkollegiet.Mer finns att läsa på kammarkollegiets hemsida.Vänligen,

Vittnens underskrift vid testamente

2015-11-08 i Testamente
FRÅGA |Vid bevittning av ett testamente och dess underskrift behöver de som bevittnar skriva sina underskrifter på detta testamentet eller räcker det att de var med vid undertecknandet?
Frida Österlind |Hej och tack för din fråga!Testamentsvittnena måste underteckna testamentet för att det ska vara giltigt. Det framgår av ärvdabalken (1958:637) 10 kap 1 §.Vänligen

Ogiltigförklarande av testamente

2015-11-03 i Testamente
FRÅGA |Min man vill återkalla sitt testamente så att vi ärver varandra som gifta då inget äktenskapsförord finns. Vi har inga barn. Han har dock ej tillgång till testamentet då är inlåst i föräldrarnas bankfack och inte vill att de ska veta. Räcker det med att han skriver ett vanligt worddokument att han återkallar testamentet och sedan skriver under med sin namnteckning och att vi förvarar det hemma? Behövs det verkligen 2 vittnen som skriver under med sina namnteckningar på samma sätt som vid upprättandet av testamentet? Läst på internet att inga formkrav finns. Behövs det dateras? Han är osäker på om det är 1 eller flera testamenten. Hur ska han skriva återkallandet så att det /de blir ogiltiga? Tacksam för svar!
Olivia Åman |Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga. Svaret på din fråga finns i 10 kap 5 § 1 st. Ärvdabalk (1958:637). Där framkommer det att det finns tre olika handlingsalternativ för att ogiltigförklara ett tidigare testamente.Ett alternativ är att din man väljer att upprätta ett nytt testamente där han skriver att han önskar att ni ärver varandra så som makar. Så länge det nya testamentet uppfyller alla formkrav kommer det ”konkurrera ut” alla tidigare testamenten. En annan möjlighet är att han skriver ett dokument där det framkommer att han önskar ogiltigförklara de tidigare testamentena och så låter han två vittnen skiva på detta dokument, enligt formkraven för ett testamente. Den sista möjligheten är att förstöra de tidigare testamentena, men som jag förstod av frågan var det inte en möjlighet. De formkrav som finns för testamenten och för ogiltigförklarande av detsamma är att det ska vara två vittnen, testamentet skall vara skriftligt och det ska vara underskrivet av testatorn, det vill säga din man. Vittnena skall vara närvarande när han skriver under testamenten och de skall intyga sin närvaro genom att underteckna dokumentet med sina namn, sitt yrke samt sin hemvist. De här kraven framkommer av 10 kap. 1-2 §§. För att ett nytt testamente ska kunna konkurrera ut ett äldre krävs att ni noterar det datum testamentet skrevs.Det bör inte vara några som helst problem med att förvara testamentet i ert hem. Med vänliga hälsningar

Förmyndares förvaltning av arv tillhörande underårig

2015-11-09 i Testamente
FRÅGA |Hej,jag och min ex-sambo har gemensam vårdnad om vår dotter,16 år. Om jag skulle dö blir han automatiskt förvaltare till hennes arv om jag förstått det rätt. Har hört att man kan "frysa" tillgångarna tills hon blir myndig,måste jag i så fall skriva ett testamente eller hur går man tillväga?
Desirée Wiberg Hammar |Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!Jag utgår från att din dotter är din enda bröstarvinge. När du går bort kommer således hela arvet från dig att tillfalla henne, se 2 kap. 1 § i ärvdabalken. Eftersom din dotter är omyndig får hon inte själv råda över sin egendom, se 9 kap. 1 § i föräldrabalken. Av 10 kap. 2 § följer att föräldrarna är barnets förmyndare om de har vårdnad om barnet. Om du går bort kommer således din ex-sambo att vara ensam förmyndare till er dotter. Enligt 12 kap. 1 § ska förmyndaren förvalta den underåriges tillgångar. Av kapitlets 3 § följer att förmyndaren ska fullgöra sina skyldigheter och handla på ett sätt som bäst gynnar den enskilde, d.v.s. ert barn. Detta innebär att om du går bort när din dotter fortfarande är omyndig, kommer arvet efter dig att förvaltas av hennes far (som ju blir ensam förmyndare) tills dess att hon fyller 18 år. Observera att förmyndaren står under överförmyndarens tillsyn (12 kap. 9 §). Överförmyndarens uppgift är att säkerställa att barn/omyndiga inte missgynnas varken ekonomiskt eller rättsligt. Det finns med andra ord någon som kontrollerar att det går "rätt till" och att arvet inte missbrukas. Om man så vill finns det dessutom en möjlighet att skriva ett testamente om särskild förvaltning. Genom ett sådant testamente kan du välja vem som ska förvalta arvet efter dig, fram tills att din dotter blir myndig och själv kan råda över tillgångarna. Lawline samarbetar med kunniga jurister som kan hjälpa dig att upprätta ett sådant, om du skulle vilja det. Länken hittar du på vår hemsida. Hoppas att jag lyckades reda ut oklarheterna!Med vänliga hälsningar,

Vittnen vid testamente

2015-11-09 i Testamente
FRÅGA |Hej,En person efterlämnar 2 testamenten, lite olika men i huvudsak lika. Det sista är dock bara bevittnat av en person och alltså inte korrekt. Det framgår att testamentatorn vill ersätta det gamla testamentet. Medför detta att inget testamente gäller?MvhIngemar
Ni de Keiser |Tack för att du vänder dig till LawLine med din fråga.Det finns två olika slags testamenten: ordinärt testamente och nödfallstestamente, vilka kommer redovisas för nedan. Ordinärt testamenteNär testatorn undertecknar testamentet krävs det att två vittnen samtidigt närvarar för att testamentet ska anses vara giltigt.Nödfallstestamente Man kan använda sig av nödfallstestamente om någon av sjukdom eller annat nödfall är förhindrad att upprätta ett ordinärt testamente. Nödfallstestamente kan med giltig verkan upprättas på två sätt:1. Muntligt testamente - att testatorn, inför två vittnen, muntligen avger sin viljeförklaring2. Holografiskt testamente - att testatorn genom egenhändigt skriven och undertecknad handling avger sin viljeförklaring Dock är ett nödfallstestamente ogiltigt om testatorn under de kommande tre månaderna kunnat förordna om sin kvarlåtenskap enligt "ordinärt testamente" (alltså skriftligen med två vittnen). Nu vet jag inte exakt hur det ser ut i ditt fall med nödfallstestamente, men vad gäller det ordinära testamentet så krävs det två stycken vittnen för att testamentet ska vara giltigt, vilket innebär att det sistnämnda testamentet i ditt fall torde vara ogiltigt. Om man vill göra gällande att testamentet är ogiltigt måste man väcka en klandertalan, vid domstol, inom sex månader från det att man fick del av testamentet.Jag hoppas att du har fått svar på din fråga. Annars är du välkommen att ställa ytterligare frågor till oss på LawLine. Vänliga hälsningar,

Tolkning av testamente

2015-11-04 i Testamente
FRÅGA |I ett testamente står: "Vid den sist avlidne makens död skall kvarlåtenskapen fördelas så att våra bröstarvingar I J och A-M J erhåller en tredjedel vardera samt att den sista tredjedelen av kvarlåtenskapen fördelas så att hälften tillfaller vardera grenen till lika fördelning mellan samtliga våra barnbarn."Nu har den sista maken avlidit. Det finns sex barnbarn, I J har fyra barn och A-M J har två barn. Skall kvarlåtenskapen fördelas så att I J:s barn får vardera 1/3*1/2*1/4 och A-M J:s barn får vardera 1/3*1/2*1/2? Eller ska den fördelas så att samtliga barnbarn får 1/3*1/6 ?
Pernilla Friman |Hej och tack för din fråga!Jag förstår att du undrar vad som gäller i detta fall eftersom formuleringen av testamentet är motsägelsefull. Jag kan tyvärr inte ge dig något definitivt svar men en ledning är att det i Ärvdabalkens 11:e kapitel (som du hittar här) finns reglerat hur testamenten ska tolkas. Där stadgas att tolkningen ska stämma överens med testatorns (alltså den avlidnes) antagliga vilja. Den är såklart svår att utreda men till exempel skulle vittnen till testamentet kunna kontaktas för att kontrollera om de vet vad testatorn menade. Min egna reflektion är att en bokstavstrogen läsning leder till en fördelning enligt ditt alternativ 1 men att det känns rimligare att anta att testatorn önskade en helt jämn fördelning mellan alla barnbarn och att ditt andra alternativ således ska tillämpas. Kanske fanns det bara två barnbarn på varje sida när testamentet skrevs så att den nuvarande situationen inte var aktuell just då?Lycka till!

Krav på vittnen vid upprättande av testamente

2015-11-03 i Testamente
FRÅGA |ett skrivet testamente med tydliga önskemål såsom laglotter ska gälla m,m men utan bevittning av underskrift är det värdelöst ???
Olivia Åman |Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga. Det är korrekt att det enligt huvudregeln krävs att två vittnen är på platsen vid påskriften för att ett skriftligt testamente skall vara giltigt. Det är en mycket sträng regel och utan de två vittnena är testamentet inte giltigt, detta framkommer i 10 kap. 1 § Ärvdabalk (1958:637). Undantaget från huvudregeln finns i 3 § och det häller holografiska testamenten. För att det ska vara aktuellt med ett holografiskt testamente skall det föreligga en nödsituation och testamentet skall vara skrivet samt undertecknat av testatorn. Ett holografiskt testamente är endast giltigt i 3 månader efter att testatorn återfått möjligheten att upprätta ett testamente enligt reglerna i 10 kap. 1 §. Jag hoppas det var svar på din fråga. Med vänliga hälsningar