Enskild egendom genom testamente

2015-09-29 i Testamente
FRÅGA |Om jag bara vill försäkra mig om att det mina barn ärver efter mig skall vara enskild egendom, behöver jag då skriva ett helt testamente?
Mattias Karlsson |Hej, och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! Vad som utgör enskild egendom regleras i Äktenskapsbalken 7 kap 2 §. Vad gäller egendom som ena maken ärver krävs enligt p. 4 att arvlåtaren, dvs. Du i detta fall, har angett att egendomen ska vara enskild genom testamente. Det krävs dock inte att du förordnar över all din egendom genom testamente. Ett testamente kan fungera som ett komplement till reglerna i Ärvdabalken, varför egendom som inte omfattas av testamentet kommer att fördelas i enlighet med de allmänna arvsrättsliga reglerna. Hur du upprättar ett testamente regleras i Ärvdabalkens 10 kap 1 §. Det ska bl.a. upprättas skriftligt samt bevittnas av två personer.Med vänlig hälsning,

Kan man göra sina föräldrar arvslösa?

2015-09-27 i Testamente
FRÅGA |Man kan ju testamentera bort sitt syskon men inte sina bröstarvingar, men kan man testamentera bort sina föräldrar?
Josefin Wahrolén |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!I Sverige är det endast sina barn (bröstarvingar) som man inte kan göra arvlösa, se 7:1 Ärvdabalken. Alltså kan man göra sina föräldrar arvlösa. För att dina föräldrar inte ska få ta del av din kvarlåtenskap vid en eventuell bortgång krävs det dock att du skriver ett testamente där du anger hur du vill fördela din kvarlåtenskap. Här finns det inga begränsningar (förutom dina barns arvsrätt), utan du anger hur du vill fördela din kvarlåtenskap. För att ett testamente ska vara giltigt måste det uppfylla vissa formkrav, dessa hittar du i 10 kap. Ärvdabalken. Hoppas du fått svar på din fråga. Om du har vidare funderingar är du välkommen att återkomma!Mvh

Upprättande av testamente vid samboförhållande

2015-09-24 i Testamente
FRÅGA |HejJag har precis blivit sambo och flyttat hem till honom och vi bor i hans hus som han ägt i många år. Vi har inga gemensamma barn, jag har två sedan tidigare och han ett. Om han avlider så ärver hans son honom. Innebär detta att jag och mina barn blir ställda på gatan direkt? Finns det något man kan skriva som är giltigt enligt lag att jag och mina barn får bo kvar tills vi hittat en ny bostad?
Alexandra Kristofersson |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Enligt svensk rätt så ärver inte sambor varandra. Detta innebär, precis som du säger, att om din sambo går bort så ärver dennes son i egenskap av bröstarvinge. Du som efterlevande sambo har dock rätt att begära bodelning enligt 8 § sambolagen (här) för att få ut hälften av samboegendomen. Som samboegendom avses den gemensamma bostaden och bohaget enligt 3 § sambolagen (här). Som efterlevande sambo har du då rätt att få egendom till ett värde av två prisbasbelopp innan arvet fördelas till din sambos bröstarvinge enligt 18 § andra stycket sambolagen (här). Det vill säga 44 500 kr * 2 = 89 000 (år 2015). Du som efterlevande sambo har också förmånen att begära bostaden och bohaget på din lott vid bodelningen enligt 16 (här) och 18 (här) §§ sambolagen. Detta innebär dock att du kan bli tvungen att utge skifteslikvid till din sambos arvingar, det vill säga att du kan bli tvungen att behöva köpa ut din sambos son ur huset om du vill bo kvar där. Det du och din sambo kan göra i nuläget för att underlätta situationen är att upprätta ett testamente till förmån för varandra och på så sätt kan du alltså få rätt att ärva efter din sambo. Den avlidens bröstarvinge har dock alltid rätt att kräva ut sin laglott som är halva arvslotten enligt 7 kapitlet 1 § Ärvdabalken (här). För att undvika denna situation kan du och din sambo även skriva i din sambos testamente att ni önskar att din sambos son avstår sin rätt till laglotten. Din sambos son kommer då istället att ärva med efterarv vilket innebär att han först vid din bortgång får ärva efter sin far. Det finns alltså ingen annan giltig handling, förutom testamente, som ni kan upprätta för att du ska få bo kvar i huset tills vidare. Formkrav för att ett testamente ska vara giltigt finner du i 10 kapitlet ärvdabalken (här). Ett testamente kan du också enkelt upprätta via vår avtalstjänst (här). Hoppas att du känner att du fick din fråga besvarad!Vänligen,

Om prepositioner och viljeyttring i testamentstolkning

2015-09-21 i Testamente
FRÅGA |Hej!Om en person ärvt mark (via testamente) där det står att personen inte får bygga på marken på 17år, Gäller det då även att man inte får gräva ner te.x. avloppsanläggning på marken, eller klassas det som annat?Mvh
Daniel Nykvist |Hej och tack för din fråga!Eftersom testamentet uttrycker prepositionen ”på” så kan det uttolkas som att det avser endast befintligheter ovanpå eller i nära samband med marken, med hänseende till en av Svenska Akademiens ordboks (SAOB) definitioner av ordet. Detta kan i sin tur innebära att byggförbudet inte omfattar installationer långt under markytan. I fråga om testamentstolkning så har dock ordalydelsen mindre betydelse än hos andra rättshandlingar. Som utgångspunkt ska man uttolka testamentet i enlighet med vad som kan antas vara testatorns vilja, vilket framgår av Ärvdabalk (1958:637) 11:1 första stycket. Skulle ordalydelsen i testamentet skilja sig från testatorns vilja på grund av grammatiska misstag, felskrivningar eller dylikt, så ska testamentet ändå tillämpas i enlighet med vad testatorn åsyftat. Detta förutsätter dock att testatorns vilja överhuvudtaget kan uppdagas (Ärvdabalk 11:1 andra stycket).Det innebär med andra ord att testatorns vilja måste uttolkas utifrån testamentets ordalydelse och syfte samt övriga omständigheter, exempelvis vad denne muntligen har uttalat i närvaro av vittnen, för att avgöra om avloppsanläggningen kan grävas ner i marken trots testamentets byggförbud. Här är det värt att notera att fri bevisföring råder, det vill säga att alla bevismedel är tillåtna för att avgöra vad testatorn åsyftade.Eftersom din berättelse är alltför knapphändig så kan jag inte göra någon form av bedömning av vad testatorn åsyftade. Det lämpligaste vore dock att be en jurist specialiserad på testamentsrätt göra en kvalificerad helhetsbedömning av vad som kan antas vara testatorns vilja utifrån testamentets ordalydelse och de uppgifter du eventuellt förfogar över om vad testatorn har sagt under sin levnad. Förslagsvis kan du i detta ärende vända dig till vår samarbetspartner Familjens Jurist via http://lawline.se/boka. Med vänlig hälsning

Testaments- och arvsfrågor makar med både gemensamma och särkullsbarn

2015-09-29 i Testamente
FRÅGA |HejJag undrar vad som är bästa lösningen för mig och min fru.Vi har två barn var sedan tidigare äktenskap(särkullebarn) och ett gemensamt barn. Vi vill att respektives barn ärver sin förälder, dvs att arvet efter mig fördelas lika mellan mina tre barn min fru ärver med andra ord inget, och detsamma för min fru. Vi äger 50 % var i bostaden. Räcker det med att skriva äktenskapsförord?Om vi vill att den efterlevande skall få bo kvar i bostaden till den dör eller säljer bostaden. Hur gör man det enklast? Är det genom att skriva ett testamente? MVH
Alexandra Wikner |Hej, och tack för din fråga. Enligt svensk rätt (se Ärvdabalken) ärver makar inte varandra. Så utan testamente ärver du och din fru inte varandra. Däremot i och med att ni har ett gemensamt barn så kommer om den ena av er dör den efterlevande maken få förvalta ert gemensamma barns arv med fri förfoganderätt (dock inte äganderätt). Eftersom det är fri förfoganderätt kan den efterlevande maken såväl minska som öka arvet till barnet. Eftersom ni även har särkullsbarn båda två innebär förenklat att om du dör så när bodelningen efter äktenskapet (som ju upplöses om ena maken dör) så kommer din kvarlåtenskap att fördelas på tre, dina tre barn ärver lika stor lott (Ärvdabalken 2 kap 1 §). Särkullsbarnen har rätt att få ut sitt arv direkt, men er gemensamma barn får vänta tills även din fru (barnets mamma) dött. Alltså kommer din fru få förfoga över den 1/3 av arvet som ska tillfalla ert gemensamma barn. När även din fru avlidit får er gemensamma dotter ut arvet efter dig (Ärvdabalken 3 kap 1 och 2 §§).Om din fru dör före dig blir det det omvända scenariot, och hennes barn från tidigare relation får ut sitt arv direkt, medan du förfogar över ert gemensamma barns arv. Det finns ett visst skydd för efterlevande make, i och med den sk basbeloppsregeln, men annars så blir arvet som ovan. Varken du eller din fru ärver alltså varandra, men får förfoga över ert gemensamma barns arv.Ett äktenskapsförord förändrar inte detta, det kan däremot påverka storleken på kvarlåtenskapen om det ökar den enskilda egendomen. Men ett äktenskapsförord påverkar bodelningen när ett äktenskap upplöses (t ex pga ena makens dödsfall) och påverkar inte arvsordningen enligt Ärvdabalken. Ska man påverka den är det ett testamente som krävs. Då ni har särkullsbarn som har rätt att få ut sin arvslott direkt, så krävs för att den efterlevande maken ska kunna sitta i vad som kallas orubbat bo att ni endera skriver ett inbördes testamente eller att särskullsbarnen avstår från rätten att ta ut sin arvslott direkt, och istället väntar likt det gemensamma barnet tills ni båda är avlidna.Jag rekommenderar dig att ta kontakt med en jurist för att få hjälp att upprätta ett testamente utefter just er situation och där man kan belysa frågan mer detaljerat än vad som ryms inom gratisrådgivningen. Via Lawlines olika tjänster hittar du flera alternativ att få hjälp med detta. Vänligen,

Återkalla gammalt testamente genom att skriva nytt

2015-09-27 i Testamente
FRÅGA |Kan efterlevande maka skriva nytt testamente så att det tidigare skrivna inbördes testamentet blir ogiltigt?
Josefin Wahrolén |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Ett inbördes testamente är två testamenten i ett som två personer gör till förmån för varandra. Ett inbördes testamente kan återkallas på samma sätt som ett vanligt testamente. Du har alltid möjlighet att återkalla ett testamente (även inbördes testamente), då ett testamente endast ska vara giltigt om testatorn (den som upprättat testamentet) vill att det ska vara giltigt. ÅterkallelseÅterkallelse av testamente regleras i 10:5 Ärvdabalken. Det finns fler sätt att återkalla ett testamente, ett av dem är att upprätta ett nytt testamente, vilket verkar vara det enklaste att göra i ditt fall. Det som händer när det endast är en av parterna (vid inbördes testamente) som återkallar testamentet är att man väsentligen rubbar förutsättningarna för det ömsesidiga testamentet, se 10:7 Ärvdabalken. Det innebär att om du upprättar ett nytt testamente förlorar du den rätt som du fick från det inbördes upprättade testamentet.Du kan alltså skriva ett nytt testamente, detta gör så att det första§ testamentet blir ogiltigt. Dock förlorar du den rätt du hade från det första testamentet.Hoppas du fått svar på din fråga, annars är du välkommen att återkomma.Mvh

Testamente sambo

2015-09-23 i Testamente
FRÅGA |HejMin fråga är om en Far i sitt testamente skrivit att en av sönerna ska få en skogsfastighet med ett mindre tillhörande hus. Något år senare innan han dör säljer han skog på rot på denna fastighet plus säljer det mindre huset. Får han verkligen göra på det viset?
Eric Brinck |Hej,Tack för din fråga, jag ska försöka besvara den så gott jag kan.Så som jag förstår din fråga har en person skrivit ett testamente om att hans son ska ärva hans skogsfastighet när han avlider. Han har sedan sålt av vissa delar som ingår i denna fastighet. Din fråga är alltså om detta testamente är bindande för den som skrivit det (testamentatorn), dvs att han inte får frångå sitt egna testamente. Ett testamente kan utan vidare återkallas detta enligt 10:5 ärvdabalken som du hittar här. En person som har skrivit ett testamente kan alltså hur som helst ändra detta testamente i efterhand, det är inte på något vis bindande för testamentatorn. Han kan helt enkelt riva sönder det om han så vill. Ett testamente är alltså inte bindande för testamentatorn på samma sätt som tex en utfästelse (att någon lovat att ge bort något) om gåva är. En utfästelse om gåva är under vissa omständigheter bindande och där kan givaren ej återkalla sin gåva, men detta gäller alltså inte för en testamentator. När han istället väljer att sälja den del som han har testamenterat kommer detta ses som att han inte längre önskar att den person som testamentet är ställt till ska ärva just den egendomen. Han är alltså inte förhindrad att sälja saker som han har testamenterat bort. Man faller då istället tillbaka på den lagstadgade arvsordningen som säger att bröstarvingarna (alla barn) ska ärva lika mycket om inget testamente finns. Hoppas det var svar nog på din fråga!

Åsidosättande av den legala arvsordningen

2015-09-20 i Testamente
FRÅGA |Min mans syster vill att våra barn, dvs hennes syskonbarn, ska ärva henne. Hon har även halvsyskon. Hon vill inte att halvsyskonen eller deras barn ska ärva henne. Har hon rätt att göra sina halvsyskon / halvsyskonbarn arvslösa? Om hon bara vill att helsyskonen och deras barn ska ärva henne borde hon då skriva ett testamente? Gäller det i så fall?
Tom Sundin |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga. Det finns inga regler inom svensk rätt som hindrar att din mans syster upprättar ett testamente som gör att du och/eller dina barn ärver henne. Kraven som ställs för att ett testamente ska vara giltigt står att finna i 10 kap. Ärvdabalken (ÄB). De innebär i korthet följande:1. Testamentet skall vara skriftligt och egenhändigt undertecknat av testator.2. Testamentshandlingen skall vara bevittnad av två vittnen.3. Vittnena måste vara samtidigt närvarande.4. Vittnena skall känna till att de bevittnar ett testamente, men behöver inte veta vad som står i handlingen.När det gäller testamentsvittnena måste de vara fyllda 15 år. Nära släktingar(föräldrar, barn, barns makar, testators make och syskon) kan inte varatestamentsvittnen. Inte heller kan någon som nämns i testamentet vara vittne.Vill ni ha hjälp med upprättandet av testamentet rekommenderar jag att ni bokar en tid med någon av de jurister som Lawline samarbetar med. Detta kan du göra på http://lawline.se/boka. Vänligen,