Fråga om att ändra inbördes testamente och fråga om förskott på arv

2017-02-22 i Testamente
FRÅGA |En äldre släkting vill ändra sitt testamente som hon skrev tillsammans med sin nu avlidne make."Vi undertecknade äkta makar förordnar härmed såsom vår yttersta vilja och testamente, att den av oss , som överlever den andre, skall med full äganderätt erhålla all den avlidnes egendom.Efter bådas frånfälle skall kvarlåtenskapen fördelas med en hälftendel till mina, C C, syskonbarn och en hälftendel till mina, K C, kusiner, C-K C och N C barn.1. Kan detta testamente makuleras och ett nytt skrivas med en ny fördelning där endast den efterlevande makans syskonbarn står som arvtagare. 2. Kan den efterlevande ge bort t ex 3/4 av kvarlåtenskapen i gåva som ej skall anses vara ett förskott på arvet.
Johanna Bergvall |Hej, och tack för att du vänder dig till Lawline med din frågor!Jag kommer i mitt svar att hänvisa till ärvdabalken, den hittar du här.1. I detta fall handlar det om ett inbördes testamente mellan makarna. Det står att den efterlevande maken ärver med full äganderätt, vilket utesluter efterarv. Dock finns även ett förordnande om efterarv. I praxis har man i sådant fall sagt att efterarvet ska gälla och att den efterlevande maken istället ärver med fri förfoganderätt, vilket innebär att maken får göra i princip vad denne vill med pengarna förutom att testamentera bort dem. Din släkting kan därför bara ändra testamentet i den del det handlar om hennes egendom. Hon kan inte testamentera bort den avlidne makens kvarlåtenskap till sina syskonbarn då hon bara har den egendomen med fri förfoganderätt. 2. Ska gåvan ges till en bröstarvinge (dvs barn, barnbarn, osv) kommer gåvan räknas som förskott på arv så länge något annat inte har föreskrivits. Är det istället till en annan arvinge, tex syskonbarn, så räknas det istället som förskott på arv bara om det har föreskrivits. I båda fallen är bra om hon tydligt skriver att gåvan inte ska ses som förskott på arv, så att det inte finns någon tvekan om hennes vilja. (se 6 kap 1 § ärvdabalken). Det är alltså möjligt att göra så att gåvan inte ses som förskott på arv. Hur man ska göra beror dock på vem gåvan är till. Hoppas du har fått svar på dina frågor! Önskas ytterligare hjälp rekommenderar jag Lawline Juristbyrå, du kan boka tid hos dem här. Med vänlig hälsning,

Påverka annans testamente

2017-02-21 i Testamente
FRÅGA |Hej!Min moster och hennes man skrev ett gemensamt testamente att hälften av arvet skulle gå till min morbrors kusiner (som nu är döda) och deras barn. Min morbror är död nu och min moster vill att hela arvet ska gå till hennes släktingar, för hon känner inte igen barnen till makens kusinbarn. Är det möjligt att hon kan skriva ett nytt testamente efter hennes vilja?Tack på förhand för ert svar.
Victor Åkerfeldt |Hej!Tack för att du vänder dig till oss på Lawline för din fråga.Det är inte möjligt för din moster att påverka ett testamente som hennes man har skrivit. Har de skrivit ett inbördes testamente kan hon påverka sina egna åtaganden, men hon kan inte påverka sin bortgångne mans del. Det innebär att hon inte kan ändra testamentet på så sätt att arvet efter hennes man inte längre skulle gå till hans kusinbarn. Om din moster har tagit över sin mans kvarlåtenskap, vilket är möjligt. Så har hon endast förfoganderätt över denna och inte äganderätt. Det innebär att hon har rätt att nyttja egendomen, men får inte testamentera den. Vid din mosters bortgång ska hennes mans kvarlåtenskap gå till de personer han angivit i sitt testamente samt möjliga arvingar. Detta kan utläsas ur 3:2 Ärvdabalken. Sammanfattningsvis - Din moster har inte rätt att på något sätt påverka sin mans kvarlåtenskap. Hans del av det inbördes testamentet gäller, i andra hand ska hans kvarlåtenskap gå till sina arvingar om han har några. Hon kan däremot testamentera sin egen egendom Med vänliga hälsningar

Hur tolkar man ett testamente?

2017-02-20 i Testamente
FRÅGA |I ett testamente finns denna skrivning "Dock skall min fastgihet xxx, om han så önskar, tillskiftas mitt syskonbarnbarn namn. namn. Som skiftesvärde skall gälla fastighetens taxeringsvärde." Hur tolkar man det? är det en gåva? eller får namn.namn köpa fastigheten för taxeringsvärdet?
Malin Brännström |Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.Ordet ”tillskiftas” betyder att en person får ett arv.I 11:1 Ärvdabalk (1958:637) står det att ett testamente ska tolkas i enlighet med testators vilja. Ibland vet anhöriga eller testamentsvittnena om hur den avlidne personen vill att kvarlåtenskapen ska fördelas. Jag kan inte svara på hur testamentet ska tolkas eftersom att jag inte känner personen i fråga och inte har sett testamentet. Återkom gärna om du har ytterligare frågor. Vänligen,

Laglottsrätt vid testamente

2017-02-20 i Testamente
FRÅGA |Om man testamenterar att all kvarlåtenskap ska gå till sambo , kan denna då avyttra allt , hus , bohag och konton så att mors/farsarvet försvinner för särkullbarn?
Marcus Anstrin |Hej och tack för att du ställer din fråga till Lawline!Testamente inskränker den legala arvsrätten. Detta innebär att då ett formenligt legalt testamente upprättas, får blir huvudregel personens släktingarnasv arvsrätt inskränkt, och beroende på vad testamentet föreskriver, obefintlig.Det finns dock ett undantag gällande särkullbarn. Dessa kan begära jämkning i testamentet för att få ut en laglott av sitt arv. Detta innebär att om jämkning begärs, så ska särkullbarnen få ut en halv arvslott, Äktenskapsbalken 7 kap. 1-3§§. Man räknar som huvudregel efter egendomsvärdet, hur mycket personen ska få. Om egendom finns kvar, som tillhörde personen som avlidit, är det som huvudregel denna egendom som ska tillfalla bröstarvingarna vid en lottläggning av arvet. Avyttrar sambon i det här fallet all egendom som har tillhört sin partner, kommer särkullbarnets laglottsrätt tillgodoses antingen genom annan egendom eller att barnet får en fordran på partnern. Hoppas att svaret hjälpte dig, ha en fortsatt trevlig dag!

Testamentets rättsverkan

2017-02-21 i Testamente
FRÅGA |Morbror har inga barn, föräldrarna lever inte men han har två syskon. Han vill testamentera allt tillena syskons barn. Är detta möjligt eller har den andra syskon (eller dennes barn) rätt till vis del av arvet?
Marcus Anstrin |Hej och tack för att du vänder dig med din fråga till Lawline!Enligt den legala arvsordningen gäller att vid det fall att förälder är död, ska arvet delas lika mellan syskon, Ärvdabalken 2 kap. 2§. Detta innebär, som huvudregel att syskonen ska ärva lika. Den legala arvsrätten kan däremot inskränkas genom testamente, där ett förordnande sker som frånskrider och inskränker den legala arvsordningen. Detta innebär att om ett testamente är legalt upprättat, ska detta gälla. Det finns dock en möjlighet att jämka ett testamente, och ändå ta del av arvet, enligt laglottsreglerna i Ärvdabalken 7 kap. 1-3§§. Denna rätt tillfaller endast bröstarvingar, dvs. din morbrors barn. I fallet finns dessvärre ingen rätt att jämka testamentet. Sammanfattningsvis: har ett giltigt testamente upprättats enligt Ärvdabalkens 9-10 kap. är det testamentet som gäller, och den legala arvsrätten därmed är inskränkt. Hoppas att svaret hjälpte dig, ha en fortsatt trevlig dag!

Begränsningar i testators rätt

2017-02-21 i Testamente
FRÅGA |Min svärfar bor och äger ett hus med stor tomt. Han har 3 söner och 7 barnbarn. Kan min svärfar testementera över huset och allt innehåll på en av barnbarnen?
Cecilia Knutsen |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Din svärfar är fri att testamentera sin kvarlåtenskap (det han äger vid tiden för sin död) som han vill och till vem han vill. Det finns dock vissa begränsningar i testatorns rätt som finns till skydd för efterlevande make och bröstarvingar. Om din svärfar är gift vid tiden för sin död kommer den efterlevande maken ha rätt att utnyttja den så kallade basbeloppsregeln som återfinns i 3 kap. 1 § 2 st. ärvdabalken, se https://lagen.nu/1958:637#K3P1S2. Om den efterlevande makens egendom understiger ett belopp motsvarar fyra prisbasbelopp, kommer den efterlevande maken att ha rätt att få ut resterande del ur den dödes kvarlåtenskap. Årets prisbasbelopp är 44 800 kr, vilket betyder att en eventuell make skulle ha rätt till ett belopp av din svärfars kvarlåtenskap som gör att dennes sammanlagda egendom motsvarar 179 200 kr. Motsvarande regel finns i 18 § 2 st. sambolagen, se https://lagen.nu/2003:376#P18S2 , om din svärfar skulle vara sambo vid tiden för sin död. För sambor gäller dock endast rätt till två prisbasbelopp. En annan begränsning i testatorns rätt är bröstarvingarnas rätt till sin laglott. Laglotten är hälften av arvslotten, vilket är den del bröstarvingen skulle ha rätt till enligt den legala arvsordningen, se 7 kap. 1 § ärvdabalken https://lagen.nu/1958:637#K7P1S1. Eftersom din svärfar har tre söner utgör varje sons arvslott en tredjedel av kvarlåtenskapen. Laglotten är då hälften av denna tredjedel. Vi säger att kvarlåtenskapen uppgår till 150 000 kr, i det fallet är varje sons arvslott 50 000 kr. Laglotten som sönerna kan begära ut efter din svärfar blir då 25 000 kr var. Om alla söner begär ut sin laglott blir det då 75 000 kr kvar som din svärfar kan testamentera till vem han vill. Laglotten betalas dock inte ut per automatik, utan det krävs att den/de av sönerna som vill få ut sin laglott begär jämkning av testamentet, se 7 kap. 3 § ärvdabalken https://lagen.nu/1958:637#K7P3S1. Enligt 7 kap. 3 § 3 st. ärvdabalken (https://lagen.nu/1958:637#K7P3S3) måste jämkning av testamentet begäras inom sex månader från det att bröstarvingen blev delgiven testamentet. Om ingen av sönerna begär jämkning inom denna tidsfrist har de inte längre någon rätt till sina laglotter. Din svärfar kommer fortfarande kunna testamentera huset och tomten till barnbarnet som han önskar. Men om någon av sönerna eller eventuell make/sambo begär ut sin rätt enligt ovan beskrivna regler kommer barnbarnets del bli mindre. Hoppas att du fick svar på din fråga.Vänliga hälsningar,

Tolkning av testamente.

2017-02-20 i Testamente
FRÅGA |En släkting har testementerat sina tillgångar till en hundklubb,som inte finns längre. Vem ärver honom då?
Samuel Lindblad |Hej!Vad kul att du vänder dig till Lawline med fin fråga!När hundklubben inte längre är en möjlig testamenstagare så kan inte testamentet verkställas enligt sin ordalydelse. Då måste man tolka testamentet enligt 11 kapitlet i Ärvdabalken. Eftersom att hundklubben inte längre finns så måste vi tolka testamentet i enlighet med testatorns vilja, 11 kapitlet 1§ Ärvdabalken. Det är ju svårt att avgöra testatorns faktiska vilja med tanke på att din släkting numera är avliden. Det är dock fortfarande möjligt att tolka testamentet enligt hans vilja om han under sin livstid sagt någonting eller om det på annat sätt kommit till uttryck om vad han önskade att sina tillgångar skulle ta vägen. Det finns även ett antal presumtionsregler i samma kapitel för att underlätta fastställandet av hans hypotetiska vilja. Dessvärre är inga av dessa presumtionsregler tillämpliga på ditt fall.Det är inte helt lätt att fastställa en vilja i detta fallet från den information jag fått. Som sagt kan en vilja fastställas om han under sin livstid sagt något om att arvet ska tillfalla någon annan om det skulle bli en situation som denna. Det kan även tänkas att hans tillgångar skulle gå till en person inom hundklubben beroende på formuleringen av testamentet och andra omständigheter (din släkting kanske stod väldigt nära en uppsatt person i hundklubben?).Om man inte kan faställa en vilja så går tillgångarna i sista hand till arvingarna enligt reglerna i 2 kap. 1-3§§ Ärvdabalken. I dessa paragrafer delar man upp släktskapet i tre olik arvsklasser. Om det inte finns någon i första arvsklassen som kan ärva tillgångarna går man vidare till arvsklass två och så vidare. I första arvsklassen utgörs av den avlidnes barn. Så om den avlidne hade några barn så ska tillgångarna tillges dem. Om han inte hade några barn ska tillgångarna tillfalla arvsklass två.Ärvdabalken hittar du här.Hoppas att du fick svar på din fråga. Vill du att jag ska utveckla något får du gärna lämna en kommentar nedan.Mvh,

Inbördes testamente till fördel för bröstarvingar

2017-02-19 i Testamente
FRÅGA |Kan man i ett inbördes testamente (gifta, bara gemensamma barn) förbehålla att vid den enes död och om den andre är förhindrad att själv hantera ekonomiska frågor (demens, långvård eller liknande), skall arvingarna får ut sitt arv utan dröjsmål.
Jakob Perä |Hej och tack för att du hör av dig till oss på Lawline!Din fråga rör makes arvsrätt och regleras i Ärvdabalken (ÄB). I 3 kap. 1 § ÄB (https://lagen.nu/1958:637#K3P1S1) framgår det att en efterlevande make har rätt till den avlidnes kvarlåtenskap. Detta innebär att reglerna om efterarv i 3 kap. ÄB blir som utgångspunkt tillämpliga. När en make avlider kommer en bodelning ske och därefter kommer den avliden makens kvarlåtenskap fördelas till den efterlevande maken. När den efterlevande maken därefter avlider kommer detta efterarv att fördelas till era barn enligt 3 kap. 2 § ÄB. Den efterlevande maken kommer därmed ärva av den avlidne maken före sina barn, det finns då en risk att arvet inte kommer bli förvaltad på ett bra sätt av den efterlevande maken.Nu vill ni göra avsteg från den legala arvsordningen om den efterlevande maken är förhindrad att hantera det ekonomiska ansvaret. Som utgångspunkt kan en make testamentera sin kvarlåtenskap hur den själv vill. Den begränsning som finns är laglotten som anger att en bröstarvinge (avlidnes barns) har rätt till hälften av dennes arvslott och kan jämka testamenten som inskränker detta. Detta regleras i 7 kap. ÄB. (https://lagen.nu/1958:637#K7P1S1) Som jag förstår det är det endast ett testamente som inskränker laglotten som kan jämkas. Detta innebär att ett testamente som är till fördel till bröstarvingens laglott inte kan jämkas, vilket detta testamente är. Ett sådant testamente är därmed förenligt med gällande rätt.Det som jag spontant reagerar på är att tillämpningen av testamentet kan vara problematiskt, då det kan vara svårt att tolka vad som anses med ”förhindrad att själv hantera ekonomiska frågor”. Men rättsligt finns inget hinder för ett sådant testamente.