Testamente som utesluter bröstarvinge mm

2015-02-26 i Testamente
FRÅGA |Hej!Jag är Torgnys fru. Här kommer min fråga:Min far gifte om sig, efter min mors död. Han har upprättat ett testamente tillsammans med fru nr 2 (D). Jag har två helsyskon (K och O). Fars fru nr 2 (D) hade två barn; en flicka (U) och en pojke (B). (B) var gift med sin fru (B-M) och hade två barn (M och M). Därefter skilde sig (B) och (B-M). Därefter dog (B).I testamentet har min far och (D) bl.a. skrivit:"All kvarlåtenskap ska med lika delar fördelas på våra respektive barn (K), (O), jagsjälv, (U) och (B-M) med en 1/5:del vardera"Fråga nr 1: (B-M) är ju svärdotter till (D), inte barn. Hon kan förstås ärva ändå, om hon står med i testamentet. Men hur är det med hennes barn? De är väl bröstarvingar? Blir kvarlåtenskapen delad på 6 delar?Fråga nr 2: Vilken kvarlåtenskap är det som ska delas? Detta testamente skrevs 2007. Därefter har (D) dött - 2008. Därefter har min far ärvt pengar efter två ogifta syskon, de dog båda år 2009. Tack för svar!Kerstin Bergstrand
Henrik Ärnlöv |Hej och tack för att du frågar oss på Lawline!Jag besvarar dina frågor en i taget, de båda gäller regler om arv som hittas i ärvdabalken (ÄB, se https://lagen.nu/1958:637.)Fråga 1Precis som du skriver kan B-M genom testamentet ärva trots att hon inte är bröstarvinge till varken din far eller D. Hennes barn är däremot mycket riktigt bröstarvingar. Om kvarlåtenskapen fördelas enligt testamentet så kränks deras arvsrätt, de får ju inte ut någonting. Som bröstarvinge har man rätt att kräva sin laglott (se ÄB 7 kap 1 §). Denna laglott räknas ut genom att om B, barnens far, varit i livet hade hans laglott varit 1/4 av D:s kvarlåtenskap (dvs hälften av hans arvslott). M och M får därmed dela på den laglotten vilket innebär att de har rätt till 1/8 var av D:s kvarlåtenskap. Vad innebär detta då i praktiken? Det hela beror lite på hur testamentet ser ut. Arvingar som vill klaga på ett testamente, påkalla jämkning som det heter, måste nämligen göra det inom sex månader från det att de delgivits testamentet (ÄB 7:3 3 st). Så som jag tolkar det hela dog D för cirka sju år sen och M och M har som bröstarvingar inte påkallat jämkning för att få ut sin laglott. Hade de gjort det så hade de tilldelats 1/8 var av D:s kvarlåtenskap. Jag antar att testamentet trädde i kraft vid D:s död och att samtliga arvingar då delgavs. I så fall kommer inte M och M att ärva någonting vid din fars bortgång. Fråga 2Om inte din far vidtar några åtgärder kommer enligt testamentets lydelse all kvarlåtenskap delas lika på så vis som anges. Det är dock som så att efter D:s död har din far med största sannolikhet ärvt eller tagit över hennes tillgångar (ÄB 3:1). En del av dessa har han fått med full äganderätt och en del med fri förfoganderätt. Den del som han har fri förfoganderätt över kan han spendera som han vill men inte testamentera bort. Den del han ärvt med full äganderätt kan han däremot testamentera bort om han vill. Till den egendom som din far innehar med full äganderätt räknas även de pengar han ärvt 2009 från de två ogifta syskonen. Denna egendom kommer ingå i den kvarlåtenskap som fördelas enligt testamentet, om inte din far författar ett nytt testamente (vilket vi på Lawline kan hjälpa dig med, klicka på "testamente" skrivet i blått). Hoppas du fick svar på dina frågor!

Arvlåtarens möjlighet att testamentera bort bröstarvinges arv.

2015-02-25 i Testamente
FRÅGA |Kan man skriva i sitt testament helt olika arv andel till sina barn? Kan man tar bort helt sin barn från arv i testamenten? T. ex . Jag har tre barn kan bara en erva mig av tre?
Jakob Borin |Hej och tack för din fråga!Det är helt möjligt att i ett testamente föreskriva att ett barn ska ärva allt. De övriga barnen kan dock i enlighet 7 kap. 3 § ärvdabalken påkalla jämkning av testamentet och därigenom få ut sin laglott enligt 7 kap. 1 § ärvdabalken. Laglotten är hälften av det arv som skulle tillfallit barnen om något testamente ej funnits. Sammanfattningsvis har du således möjlighet att i ett testamente föreskriva att dina barn ska erhålla olika stora delar av din kvarlåtenskap och även föreskriva att ett barn ska ärva allt. De övriga barnen har dock möjlighet att klandra testamentet och därigenom få ut hälften av den arvslott som skulle tillfallit dem om ingen testamente funnits. Hoppas att detta besvarade din fråga!

Fråga angående arvsordning/testamente

2015-02-23 i Testamente
FRÅGA |Ua 18/2-15Min exfru har avlidit. Det finns ett testamente, där finns inte hennes mamma med. Har modern någon arvsrätt som inte kan testamenteras bort?
Jakob Borin |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline!Enligt 7 kap. 1 § ärvdabalken har bröstarvingar, dvs arvlåtarens barn, en lagstadgad rätt till hälften av sin arvslott. Övriga arvingar kan dock göras helt arvslösa genom testamente.Hoppas att detta besvarade din fråga!Med vänlig hälsning,

Villkor i testamente

2015-02-22 i Testamente
FRÅGA |Min man har en dotter sedan tidigare. Jag har övertagit mina föräldrars landställe. Vi har äktenskapsförord på det. Nu vill jag säkerställa att våra två gemensamma barn ärver landstället om jag dör. Därför vill jag göra ett nytt äktenskapsförord där det ingår att vid min död ärver våra barn landstället inte min make. Hur gör jag då?
Louise Eskesen |Hej, och tack för din fråga!Vill du reglera ett framtida arv av din egendom så rekommenderar jag dig att skriva ett testamente, där det tydligt framgår att du vill att ditt landställe ska tillfalla dina barn vid arvskiftet. Jag rekommenderar dig också att skriva att dina barn ska ärva sommarstället som "enskild egendom" för att hindra att det blir föremål för en bodelning om ett av dina barn separerar från sin partner. I övrigt är det viktigt att tänka på att ditt testamente uppfyller alla formkrav i ärvdabalkens tionde kapitel för att testamentet ska vara giltigt. För att vara helt säker på att ditt testamente rent juridiskt speglar din vilja så rekommenderar jag att du tar hjälp av en jurist vid upprättandet. Ärvdabalken hittar du https://lagen.nu/1958:637Vänliga hälsningar,

Inbördes testamente mellan makar och nytt testamente efter makes död - vilket gäller?

2015-02-25 i Testamente
FRÅGA |Fråga ang testamente.Inbördes testamente har original ej kunnat återfinnas, vidimerad kopia finns. Efter hustruns död.Maken har upprättat ett eget testamente detta är upprättat den 21/4 men årtal saknas hans en brors son ärver allt, vi är fem andra syskon barn som inte får del av arvet.Är detta giltigt?
Linda Davidsson |Hej och tack för din fråga!Ett testamente är en ensidig rättshandling, med detta menas att det endast kräver en persons agerande eller beslut. Detta innebär att det bara är testatorns (arvlåtaren) själv som kan besluta om fördelningen av kvarlåtenskapen. Ett avtal eller överenstämmelse om arvsfördelning med en annan person utgör således inget testamente. Ett inbördes testamente mellan två makar utgör två ensidiga rättshandlingar i ett och samma dokument. För att en rättshandling ska utgöra ett testamente krävs även att den ska vara fritt återkallelig, detta gäller såklart även inbördes testamenten. Alltså har en make full möjlighet att återkalla ett inbördes testamente vilket kan påverka innebörden av testamentet för den andra maken. Han kan också upprätta ett nytt testamente.Så länge testamentet är upprättat i enlighet med formkraven i 10 kap. § 1 ärvdabalken (ÄB) är det nya testamentet till förmån för hans brors son giltigt. Testamentet ska vara skriftligt och undertecknat av testatorn i närvaro av två vittnen. Vittnena ska underteckna testamentet och de måste veta att det är ett testamente de undertecknar, men de måste inte känna till innehållet. Vittnena får inte vara under 15 år, ha en psykisk störning, själva vara testamentstagare eller nära anhöriga till dig eller testamentstagare, se 10 och 13 kap. ÄB. Det är således inget formkrav att skriva årtal på testamentet, även om det är en fördel, speciellt i det är fallet när det finns ett tidigare testamente och ett årtal påvisar därmed att just det testamentet skrevs efter ett tidigare inbördes testamentet. Dock tolkar jag det som att ni i det här fallet ändå vet att testamentet till förmån för hans brors son är skrivet efter den inbördes testamentet, dvs. efter hustruns död. När det gäller kopian av det inbördes testamentet så finns det inget krav på att det är just originalhandlingen som måste läggas fram. Emellertid uppkommer en fråga om originalhandlingen har återkallats, eller om testamentet fortfarande är gällande. Bevisbördan att testamentet inte är återkallat ligger på den som åberopar kopian. Omständigheter som kan göras gällande för att påvisa att testamentet inte är återkallat är tiden som löpt sedan testamentet skrevs, t.ex. att kort tid har gått, och eventuella muntliga uttalanden av testatorn som påvisar hans vilja. I det här fallet kan dock det inbördes testamentet nog anses återkallat med anledning av upprättandet av det nya testamentet till förmån för hans brors son. Även om det nya testamente inte uppfyller formkraven kan det ses som en återkallelse av det gamla testamentet, eftersom en återkallelse är formlös, dvs. det finns inga formkrav på hur en återkallelse ska ske. Hoppas jag uppfattade förutsättningarna korrekt och att det var svar på din fråga! Vänligen,

Testamente vid avsaknad av bröstarvingar

2015-02-24 i Testamente
FRÅGA |Hej! Mitt liv har varit utan barn. Däremot har jag en tvillingsyster som har 2 barn. Systern är alkoholist och hennes barn har jag absolut ingen kontakt med, tyvärr. Det har varit stora problem mellan oss pga systers alkoholmissbruk. Våra adoptivföräldrar är döda. Vår biologiska mamma lever idag. Jag har skrivit ett testamente då jag känner att jag inte har några som skall ärva mig. Har läst om hur en fördelning går till efter min bortgång, en bouppdelning och ett arv om jag förstår saken rätt. Eftersom jag inte har någon kontakt med min syster och hennes barn vill jag heller inte dela med mig av arvet efter mig. Då läste jag här på nätet: "det är dock möjligt att skriva in en önskan i testamentet att bröstarvingar ska avstå ifrån att kräva ut sin laglott". Vad betyder detta?? Har jag rätt att skriva in den önskan i mitt testamente???Hoppas på ett svar och tack på förhand! Med vänlig hälsning
Sarah Saajakari |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline!Till att börja med tänkte jag förklara arvsordningen för dig, eftersom det kan vara bra att veta för att förstå bakgrunden till svaret på din fråga. När en person dör ärvs kvarlåtenskapen i första hand av bröstarvingar, det vill säga barn, barnbarn och så vidare. Saknas bröstarvingar ärver föräldrar, om föräldrar är avlidna ärver syskon eller vid deras frånfälle syskons bröstarvingar. Slutligen ärver far- och morföräldrar eller deras bröstarvingar. Det här regleras i 2 kap. 1-3 §§ ärvdabalken (https://lagen.nu/1958:637#K2P1S1). Viktigt att notera gällande arvsordningen är att det endast är bröstarvingar som har absolut arvsrätt, det vill säga att man inte kan göra en bröstarvinge arvslös. En bröstarvinge har nämligen alltid rätt att kräva sin laglott, vilket är hälften av arvslotten. Laglott regleras i 7 kap. ärvdabalken (https://lagen.nu/1958:637#K7P1S1).Det här innebär i ditt fall att eftersom du saknar bröstarvingar ärver din syster kvarlåtenskapen när du avlider, 2 kap. 2 § ärvdabalken (https://lagen.nu/1958:637#K2P2S1). Din biologiska mamma har ingen arvsrätt. Vid adoption klipps de rättsliga banden mellan barn och biologisk förälder. Adoptivbarnet ses som adoptantens barn, 4 kap. 8 § föräldrabalken (https://lagen.nu/1949:381#K4P8S1).För att svara på din fråga angående testamentet, innebär meningen du skrev en önskan om att bröstarvingar, alltså den avlidnes barn eller barnbarn och dylikt, inte ska kräva sin laglott. Eftersom du inte har några bröstarvingar är det inte relevant för dig att infoga detta i ditt testamente. Du kan testamentera bort din kvarlåtenskap fritt. Din syster eller hennes barn har inte absolut arvsrätt. Var noga med att beakta formkraven för testamente eftersom testamentet annars kan ogiltigförklaras av arvinge. Formkraven regleras i 10 kap. ärvdabalken (https://lagen.nu/1958:637#K10P1S1). Jag hoppas att svaret var tillfredsställande!Vänligen,

Skillnaden mellan gåva och testamente

2015-02-23 i Testamente
FRÅGA |Vad är skillnaden mellan testamente och gåva och går det att testementera till personer utomlands?
Louise Eskesen |Hej, och tack för din fråga!Den främsta skillnaden mellan gåva och testamente är att testamentet träder i kraft och egendomen överlåts när testatorn (den som skrivit testamentet) dör. En gåva är något man ger till någon medan man lever, i vissa fall genom ett gåvobrev som skriftligt bevis/"kvitto" på överlåtelsen. Andra skillnader mellan gåva och testamente är att vissa formkrav ska vara uppfyllda för att ett testamente ska vara giltigt, samt att en gåva i gåvolagens mening enbart innefattar lös egendom.Även personer som är bosatta utomlands kan vara testamentstagare. Viktigt att tänka på är att ett testamente som upprättas utomlands ska uppfylla lagstiftningen i det landet för att vara giltig i Sverige.Ärvdabalken hittar du https://lagen.nu/1958:637 och gåvolagen https://lagen.nu/1936:83Vänliga hälsningar,

Särskilt villkor om att avkastning hänförlig till enskild egendom också ska utgöra enskild egendom

2015-02-22 i Testamente
FRÅGA |Hej Tack för snabbt svar men gäller det om det i testmentet står att avkastningen från den enskilda egendomen också skall vara enskild egendom?2015-02-22 14:30
Rosa Nicole Abas |Hej, och tack för att Du vänder Dig till LAWLINE med Din fråga,Om det i ett testamente är särskilt villkorat att avkastning från enskild egendom också ska utgöra enskild egendom, gäller detta. Alltså ska avkastningen inte ingå i giftorättsgodset och därmed inte föremål för bodelning.Du är varmt välkommen att vända Dig till oss med Dina framtida juridiska frågor.Vänligen,