Vad händer med arvet om sambon som är testamentstagare är död?

2017-03-10 i Testamente
FRÅGA |Min mor är sambo med en man som inte har några barn, han har en syster kvar i livet. Jag och min syster är min mors enda barn.Mannen har testamenterat allt till min mor.Vad händer med hans arv om hon dör före honom?
Tova Andersson |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Skulle din mor gå bort före sin sambo är det bästa naturligtvis om sambon då gör något för att på nytt uttrycka sin vilja om vem som ska ärva efter honom. Antingen kan han upprätta ett nytt testamente med en ny testamentstagare. Eller så kan han helt enkelt bara återkalla testamentet, arvet kommer då fördelas enligt den legala arvsordningen och därmed skulle hans syster ärva allt.Arvet ska fördelas i enlighet med sambons viljaOm sambon efter din mors eventuella bortgång inte gör något angående arvsfrågan, finns en grundprincip som säger att ett testamente alltid ska ges den tolkning som kan antas överensstämma med testators vilja. (Ärvdabalken 11 kap. 1 §) Detta är därför en bedömning som måste göras från fall till fall, och jag kan tyvärr inte säga hur just din mors sambos testamente korrekt skulle tolkas. Testamentet är just ett uttryck för testators yttersta vilja och utgångspunkten bör därför tas i dess lydelse.Skulle sambon gå bort innan din mor, kommer din mor ärva allt och vid hennes bortgång kommer du och din syster ärva allt enligt arvsordningen. Detta talar för att det skulle vara sambons vilja att arvet tillfaller din mor och hennes familj (inklusive dig och din syster). Men det skulle också kunna vara så att sambon hellre ser att hans syster (eller någon annan person) ärver efter honom om din mor inte längre är vid livet. Om det inte framgår mer i testamentet än att mannen har testamenterat allt till din mor, skulle jag säga att den tolkning som ligger närmast testamentets lydelse är att det är du och din syster som ska ärva.Det enklaste skulle såklart vara om sambon, innan hans bortgång, klargör vad han vill händer med hans arv om din mor skulle gå bort innan honom. Hoppas du fått svar på din fråga!Med vänlig hälsning

Fosterbarn - vem ärver efter mig?

2017-03-09 i Testamente
FRÅGA |Hej Jag blev som några månader gamal flyttad till fosterfamilj som jag levt med hela mitt liv. Jag är nu 31 år. Min biologiska mor fick inte ta hand om mig pga psykiska sjukdomar och andra problem. Min biologiska far vet jag inte om han inte fick eller inte ville ta hand om mig. I min fosterfamilj har jag en far, en mor som gått bort, två syskon och en biologisk halv syster som bor på ett hem med förmyndare pga autism. Min fråga är vem ärver mig? Kan jag i testamera allt jag äger eller hur funkar det? Med vänlig hälsning, Lars
Anna Runelöv |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Reglerna om arv hittar du i ärvdabalken. Du nämner varken fru eller barn, jag utgår därför i mitt svar från att du inte är gift eller har några barn. I första hand ärver dina föräldrar hälften var. Förälder har i det här sammanhanget inget med vårdnad att göra. Dina biologiska föräldrar kommer därför att ärva efter dig, om inte din fosterfamilj har adopterat dig. Om dina biologiska föräldrar har gått bort ska dina syskon ärva efter dig. På samma sätt som med föräldrar avses här biologiska syskon eller syskon i din adoptionsfamilj. Du kan dock välja att frångå arvsreglerna i ärvdabalken genom att upprätta ett testamente. Det finns vissa begränsningar för vad du kan testamentera bort. Men detta gäller främst dina eventuella barns rätt till laglott och efterlevande makes rätt till en viss summa (fyra gånger ett fastställt prisbasbelopp). Detta verkar dock inte vara aktuellt i ditt fall. Lycka till!Om du har några fler frågor är du varmt välkommen att kontakta våra jurister på www.lawline.se/boka.

Funkar äktenskapsförord vid dödsfall?

2017-03-04 i Testamente
FRÅGA |Hej vi är ett gift par som har barn på olika håll och inga gemensamma barn och vi undrar om vi kan skrivaäktenskapsförord till varandra för att trygga den som är efterlevande av oss två att slippa dela med sig avvåra tillgångar för vi anser att våra barn inte ska ha något av oss för vi har jobbat hårt för att ha det vi har i dag.Vad finns det för alternativ för oss för vi vill ju skydda varandra.
Marie Gergy |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline.Jag har uppfattat din fråga såhär:- Både du och din make har barn från tidigare förhållanden (särkullbarn). Särkullbarn har rätt att ta ut sitt arv direkt när deras förälder dör. De behöver alltså inte vänta tills båda makarna avlider.- Ni är med anledning av detta oroliga för att barnen kommer att utnyttja sin rätt att ta ut sitt arv ifall någon av er avlider.- Nu vill ni skydda varandra på bästa sätt.Vad är ett äktenskapsförord och när är det bra att ha ett äktenskapsförord?Ett äktenskapsförord är ett avtal som skrivs mellan två makar och kan användas för att göra egendom till antingen enskild egendom eller till giftorättsgods. Makarna kan på så sätt bestämma vad som ska ingå i deras bodelning. Äktenskapsförordet ger enbart effekt vid en bodelning pga. äktenskapsskillnad och vid en bodelning under bestående äktenskap, se äktenskapsbalken (1987:230) 7 kap 3 §.Ett äktenskapsförord kommer inte att ha någon verkan ifall någon av makarna avlider. Äktenskapsförordet kan alltså inte användas för att avgöra vad som ska göras med arvet efter en av makarnas dödsfall.Vad är ett testamente och när är det bra att ha ett testamenteOm ni vill bestämma vad som ska hända med er kvarlåtenskap efter att någon av er avlider så måste ni skriva ett testamente där ni uttrycker er vilja, se ärvdabalken (1958:637) 10 kap 1 §. Ett testamente är en skriftlig handling som talar om hur en viss person vill att dennes kvarlåtenskap ska fördelas. Det är endast möjligt att sätta den legala arvsordningen ur spel genom att skriva ett testamente som talar om hur den avlidnes kvarlåtenskap ska fördelas. Den avlidne kan om denne så vill testamentera bort hela sin kvarlåtenskap till vem den vill. Det finns dock vissa undantag som kan hindra testamentet från att få full verkan.Undantaget som kan hindra testamentet från att få full verkanOm den avlidne har barn (oavsett gemensamma barn eller särkullbarn) så kan den avlidne inte genom ett testamente lämna barnen 100% arvlösa. Barnens arvslott är enligt ärvdabalken 2 kap 1 § hälften av den avlidnes kvarlåtenskap. Men om den avlidne väljer att testamentera bort sin kvarlåtenskap i syfte att lämna barnen arvlösa så kommer barnens förstärka laglottsskydd att aktualiseras. Det förstärka laglottsskyddet uppgår till hälften av barnens arvslott (dvs. hälften av den kvarlåtenskapen som de egentligen skulle ha fått). Se ärvdabalken 7 kap 1 § och 5 §.Barnens förstärkta laglottsskydd är tvingande och det går inte att komma runt detta skydd som barnen har.Min rekommendation till dig och din makeOm ni vill skydda varandra så föreslår jag att ni skriver ett testamente. Ifall ni inte skriver ett testamente så kommer barnen att ha rätt till hälften av deras förälders kvarlåtenskap. Om ni skriver ett testamente så kommer barnen att ha rätt till 25% av deras förälders kvarlåtenskap och detta beror på deras laglottsskydd.Hoppas du fick svar på din fråga!Mvh

Fördelning utefter testamente

2017-03-02 i Testamente
FRÅGA |Hej vi är fyra syskon som ärver vår mamma.Ett testamente finns där två av oss syskon är nämnda och ska enligt mamma få dela på hela bohagets tillgångar och två andra är inte nämnda och de får sin lagliga arvslott. Nu de två som står på testamentet olika vilja om fördelning:1. En vill följa testamenet och dela allt på dem två dvs halva ½ dvs 50% var.2. Den andra vill att allt dvs 50 % hennes del ska delas på alla fyra. Hur blir fördelningen totalt då?
Hanna Lindsten |Hej och tack för din fråga!Regler om arv och testamente finner du i Ärvdabalken (ÄB).Om ett testamente är giltigt till formen och tillkomsten ska kvarlåtenskapen fördelas utefter vad som står där. Testamentet ska tolkas utefter testatorns (den avlidnes) vilja enligt 11 kap. 1 § ÄB. Ni som är testamentstagare kan inte bestämma hur kvarlåtenskapen ska fördelas.Som jag förstår testamentet är det skrivet så att all kvarlåtenskap, förutom bröstarvingarnas laglotter, ska delas mellan två testamentstagare. Alltså är alternativ 1 förenligt med testamentet och det är på det sättet som kvarlåtenskapen ska fördelas.Jag förstår alternativ 2 som att testamentstagaren vill dela med sig av sin del. Så länge testamentet inte innehåller något villkor som förhindrar detta, är personen fri att förfoga över egendomen som denne ärvt och kan på så sätt ge egendomen i gåva till de andra. Med vänliga hälsningar,

Testamentsexekutor

2017-03-09 i Testamente
FRÅGA |Mitt undertecknade och bevittnade testamente, förvaras i kassaskåp hemma hos mig. Ett förseglat kuvert med fotostatkopia av testamentet, förvaras hos arvtagaren i Norge. Instruktioner att öppna kuvertet efter min död, och i närvaro av 2 st. ojäviga personer, (t.ex. Notarius Publicus, eller liknande),står skrivna på kuvertet.Arvtagaren är Norsk medborgare och bosatt i Norge. Han är inte släkt med mig.När bouppteckningen skall göras, har, som jag har förstått det, kommer min broder att få uppdraget av skattemyndigheten, och då få tillgång till nycklar till min lägenhet, och till mitt kassaskåp. Min broder är min enda släkting.För att undvika att min broder frestas att t.ex. undanta smycken och andra värdeföremål, som skall tillfalla min norske arvtagare, vill jag att bouppteckningen skall göras av antingen min norske arvtagare, eller någon ojävig myndighets person. ÄR DETTA MÖJLIGT,OCH HUR GÖR JAG DET MÖJLIGT?
Christina Bengtsdotter |Hej!Det låter som du har behov av att göra om, eller göra tillägg till ditt testamente, att du vill förordna om en testamentsexekutor. Om du lägger till det, till exempel en juristfirma, kommer denne ha ansvaret över dina tillgångar och att testamentet följs. Har någon i testamente utsetts att handha förvaltningen av dödsboet och verkställigheten av testamentet (testamentsexekutor) träder denne i dödsbodelägarnas ställe vad gäller ansvaret för boets utredning (19 kap. 1 § ÄB). Det är således du själv som utser en sådan, genom att ange det i ditt testamente. En testamentsexekutors behörighet grundar sig på testamentet och är i huvudsak densamma som en boutredningsmans. Testamentsexekutorn får sålunda, om inte särskild inskränkning gjorts i testamentet, vidta alla åtgärder som är nödvändiga för boets utredning (19 kap. 20 § ÄB).Med vänliga hälsningar

Fortsätter testamentet att gälla vid separation?

2017-03-05 i Testamente
FRÅGA |Jag och min dåvarande man har skrivit ett testamente. Nu är vi skilda, men vill fortfarande att det befintliga testamentet ska gälla. Måste vi upprätta ett tillägg till befintligt testamente eller kan det som finns fortsätta att gälla, även då vi inte är makar längre?
Karolina Larsson |Hej tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.Enligt 11 kap. 8 § ÄB upphör ett testamente att gälla om äktenskapsskillnad äger rum innan någon av makarna dör. Det innebär att det bör vara en god ide att uppdatera ert befintliga testamente. Ni kan mer en gärna er till Lawline för att få hjälp med att upprätta ett testamente.Har du några ytterligare frågor kan du skriva i kommentarsfältet nedan.Med vänliga hälsningar

Formkrav för ett giltigt testamente

2017-03-02 i Testamente
FRÅGA |Har en morbror som testamenterat sin del i boet till en annan släkting. Vad jag förstår så har inga vittnen varit närvarande när testatorn skrivits under testamentet. Detta kan väl inte vara riktigt?
Beatrice Rälg |Hej och tack för din fråga! För att ett testamente ska vara giltigt krävs att ett antal formkrav är uppfyllda (10:1 ärvdabalken). Precis som du skriver är ett av dessa formkrav att testamentet ska vara bevittnat. Två vittnen ska samtidigt närvara då testatorn skriver under testamentet. Utöver detta krävs för ett giltigt testamente att vittnena själva skriver under samt att de förstår att det är ett testamente de bevittnar, att vittnena inte är under 15 år eller lider av en psykisk störning och att vittnena inte är närstående till testatorn (make, sambo, syskon eller den som står i rätt upp- eller nedstigande släktskap eller svågerlag) (10:4 ärvdabalken).Formkraven är stränga och om de inte uppfylls så föreligger inget giltigt testamente (13:1 ärvdabalken). Det måste dock väckas en klandertalan av ett ogiltigt testamente och detta måste ske inom sex månader efter att en arvinge har tagit del av testamentet. Väcker arvingen inte klandertalan inom sex månader förlorar denne rätten att klandra testamentet (14:5 ärvdabalken).Hoppas du fått svar på din fråga annars är du välkommen att återkomma!Vänligen,

Formkrav testamente

2017-03-01 i Testamente
FRÅGA |Hej hur formulerar man ett testamente så det blir juridiskt rätt? Min man o jag är gifta med särkullbarn på varsitt håll och ett gemensamt barn, alla vuxna. Vi äger ett hus och vi vill ju vara säkra på att sitta kvar i det när en av oss avlider. Räcker det med att skriva följande:"Den av oss som överlever den andre ska med fri förfoganderätt erhålla all den avlidnes kvarlåtenskap. Det är vår vilja att särkullbarn inte ska begära och erhålla sin laglott. Skulle särkullbarn ändå begära och erhålla sin laglott har det barnet erhållit sitt fulla arv och är uteslutet från ytterligare arv"Undrar om detta även täcker vår fastighet?
Alfred Wittboldt |Hej och tack för att du skriver till oss på Lawline!Regler om testamente återfinns i ärvdabalken (1958:637) https://lagen.nu/1958:637#K5P1S1.Ett testamente ska vara utformat så att testamentatorns vilja är tydlig och testamentet ska sedan tolkas i enlighet med testatorns vilja https://lagen.nu/1958:637#K11P1S1. Jag tycker din formulering är helt tydlig och inte lämnar utrymme till alternativa tolkningar. Fastigheten kommer vara inkluderad om du lämnar formuleringen enligt ovan.Det finns vissa formkrav som ska beaktas vid uppförande av testamente, som är viktiga att du iakttar så att testamentet inte blir overksamt. Det ska framförallt upprättas skriftligen med två samtidigt närvarande vittnen som vittnar till att ni skriver under testamentet. Vittnena skall även de skriva på dokumentet https://lagen.nu/1958:637#K10P1S1. Det är också viktigt att vittnena inte är under femton år eller lider av en grövre psykisk störning. Vittnena får inte heller vara testatorns make, sambo, nära släkt eller vara svåger samt vissa andra närstående personer https://lagen.nu/1958:637#K10P1S1.Sammantaget är din testamentsformulering fullgod och testamentet kommer vara giltigt så länge du följer de övriga formkraven som gäller vid testamentes upprättande.Jag hoppas du blev nöjd med svaret!Med vänlig hälsning,