Laglott och jämkning av testamente

2014-08-31 i Testamente
FRÅGA |Hej Jag har fått besked att jag är bröstarvinge till min pappas systers man som nyligen avled deras gemensamma son är avliden och han hade inga barn men en sambo . Som min farbror nu har skrivit testamente till. Jag undrar vad min laglott blir ? Det finns bara jag kvar min farbrors släkt är döda och min pappa och hans släkt är döda?
Alfred Petersson |Hej, och tack för du vänder dig till Lawline. Bröstarvinge är släkting i rätt nedstigande led. Alltså barn/barnbarn etc. Som bröstarvinge har man rätt till laglott. Den är hälften av arvslotten. Du måste dock påkalla jämkning i testamentet för att få ut den (detta måste göras inom 6 månader). Det ser du i 7 kap 1 § och 3 § i ärvdabalken (ÄB). Eftersom du är den enda legala arvingen, 3 kap 1-3 §§ ÄB, kommer din laglott motsvara halva kvarlåtenskapen! Hoppas du fick svar på din fråga!

Testamente - dubbelt medborgarskap

2014-08-30 i Testamente
FRÅGA |Hej!Min far gick precis bort, han är svensk och kanadensisk medborgare och har bott i kanada senaste 30 åren. Han och hans fru hade skrivit ett testamente att de ärver varann. Kan vi 5 barn kräva vår arvslott? 
Malin Andreasson |Hej! Tack för att du vänder dig till oss på Lawline. En sådan situation som du beskriver här regleras i den svenska internationella privaträtten. Enligt bestämmelserna kan man utreda vilken rätt, svensk eller kanadensisk, som skall användas. Det handlar om val av land vid tillämpning av bestämmelser och ju fler kopplingar fallet har till ett land desto större möjlighet har man att tillämpa det landets lagar. I detta fallet skulle det till exempel vara en god idé att tillämpa svenska lag om nu egendomen som berörs av testamentet befinner sig inom svenskt territorium. Det är på så sätt mer troligt att svensk lag tillämpas om personen dog i Sverige, hade sin egendom här samt bodde här. I ditt fall verkar det dock som att fler kopplingar kan göras till Kanada. Lag (1937:81) om internationella rättsförhållande rörande dödsbo (IDL) 1 kapitlet 1 § https://lagen.nu/1937:81 säger att rätt till arv efter en svensk medborgare ska avgöras enligt svensk lag, oavsett om personen bodde i Sverige eller inte. Det betyder att ni kan använda svensk lag (ärvdabalken https://lagen.nu/1958:637) för att avgöra vem som har rätt att ärva. Gällande själva bodelningen hittar man bestämmelserna i 2 kapitlet 2-6 §§ IDL. Dessa lagrum gäller om personen inte bodde i Sverige men hade egendom här. Det är endast om den avlidne har någon egendom i Sverige som svensk lag kan användas vid bodelning. Annars finns förmodligen ingen naturlig koppling till landet och då ska kanadensisk rätt användas. Finns det någon fast egendom (fastighet etc.) ska lagen i det land där den är belägen användas, enligt 1 kapitlet 2 § IDL.Jag kan tyvärr inte svara på vad kanadensisk rätt säger när det kommer till problematiken med att hustrun skall ärva allting efter er fars bortgång. Jag kan dock nämna att om svensk rätt skall tillämpas har bröstarvingar (barnen) ett lagstadgat skydd enligt ärvdabalken. Det innebär att en förälder aldrig kan testamentera bort sitt barns laglott. Laglotten är halva arvslotten vilket innebär att er far kan testamentera bort halva er arvslott. Om ni är fem syskon har varje syskon 1/5 som sin arvslott. Eftersom han har valt att testamentera bort varje barns halva arvslott kommer varje syskon kunna få ut 1/10 var av arvet (det vill säga laglotten). Ni kan pröva att begära en jämkning av testamentet och på så sätt få ut er andel av arvet. Jag hoppas att detta svar kan ge dig klarhet. Lycka till.Vänligen, 

Kan en förälder testamentera bort all sin egendom?

2014-08-27 i Testamente
FRÅGA |Kan man som barn bli utan arv om föräldrerna testementerar bort det?
Anna Alfredsson |Hej och tack för din fråga!Nej, en förälder kan inte göra sina bröstarvingar (barn) helt arvlösa genom ett testamente. Bröstarvingen har rätt att utfå det som kallas för laglott, se 7 kap ärvdabalken (https://lagen.nu/1958:637). För att bröstarvingen ska få ut sin laglott krävs dock att hen påkallar en jämkning av testamentet, se 7 kap 3 § ärvdabalken. Med vänliga hälsningar, 

Testamente - bröstarvingar och testamente till utomstående

2014-08-21 i Testamente
FRÅGA |Min gammelfarmor som gick bort för något år sedan hade skrivit i sitt testamente att jag, hennes barnbarn, skulle få ärva tomten. Hennes två barn däremot hävdar att de har rätt till hela tomten eftersom de är hennes barn. De vill att jag ska skriva under någon "lagfarts" eller vad de kallar det eftersom de nu har sålt tomten, som är min. De säger att jag inte kommer få några pengar alls. Var vänder jag mig om jag vill ha hjälp att få ta del av dessa pengar? Har jag rätten till några av dessa pengar?
Elias Karlsson |Hej och tack för din fråga!Finns ett giltigt testamente där din gammelfarmor överlåter en tomträtt har troligtvis du rätt till den också. Vad hennes rättmätiga bröstarvingar, barn, har rätt till är laglotten vilket utgör hälften av arvslotten enligt 7:2 ärvdabalken, se https://lagen.nu/1958:637 . Laglotten kan inte inskränkas genom testamente utan är ett belopp som bröstarvingarna har rätt till.För att förtydliga: Av kvarlåtenskapen från X tar bröstarvingarna allt. Om det finns fler bröstarvingar delar de lika på allt. Detta utgör deras arvslott. Om det finns ett testamente som ger bort kvarlåtenskapen till en utomstående har fortfarande bröstarvingarna rätt till deras laglott, vilket då utgör hälften av den nu nämnda arvslotten.Du borde ta kontakt med en jurist och visa upp testamentet så du kan få detta utrett.Med vänlig hälsning,

Testamente till förmån för sambo

2014-08-31 i Testamente
FRÅGA |Hej! Jag & min sambo har börjat prata om vem som ska ärva min sambo vid dödsfall. Han vill att jag ärver allt eftersom han inte har tidigare barn eller föräldrar och syskon vill han inte skall ärva. Så min fråga hur går vi tillväga för att det ska gälla inom ett samboavtal ?
Andrea Kaalhus |Hej,Tack för din fråga!Fråga om sambors arvsrätt behandlas i Ärvdabalken, som du hittar https://lagen.nu/1958:637.Sambor ärver inte varandra. För att du ska kunna ärva din sambo framför andra släktingar krävs att han upprättar ett testamente till förmån för dig. Att tänka på när man upprättar testamente är att det ska vara skriftligt och bevittnas och undertecknas av två vittnen, Ärvdabalken 10:1. Du som sambo får inte vara vittne, ÄB 10:4. Om ni vill var säkra på att testamentet blir juridiskt giltigt och med det innehåll ni har tänkt er kan det vara klokt att ta hjälp av en jurist. Om ni önskar kan ni boka ett möte med någon av Lawlines partners här på hemsidan.Jag hoppas att du har fått svar på din fråga!

Inga formkrav vid återkallelse av testamente

2014-08-28 i Testamente
FRÅGA |Ett testamente har upprättats av två makar men senare annullerats genom att de två makarna skrivit under annulleringen men deras underskrifter har inte bevittnats av två personer. Ingen lagenlig annullering således. Gäller testamentet då?
Linda Davidsson |Hej och tack för din fråga!Det finns inga formkrav för ett återkallande av ett testamente, utan enbart formkrav för upprättande av ett testamente. Ett testamente är bara giltigt om testatorn vill. Har testatorn återkallat testamentet genom att t.ex. förstöra testamentet eller skrivit ett nytt testamente så är det tidigare testamentet ogiltigt. Det räcker dock inte att testatorn enbart har bestämt sig för att det är ogiltigt, utan testatorn måste agera för att det inte längre ska vara giltigt. Se 10 kap. 5 § ärvdabalken https://lagen.nu/1958:637#K10P5S1 .Genom att makarna har skrivit ner en återkallelse av testamentet så är testamentet ogiltigt.Vänligen,

Testamentsfrihet och kallelse till bouppteckning

2014-08-23 i Testamente
FRÅGA |Jag har växt upp hos min mormor och hennes sambo som jag kallat "morfar" han valde nu att testamentera all sin kvarlåtenskap till mig då han nyligen gick bort. Mormor är död och de var enbart sambo, han har inga egna barn, hans syskon har avlidit och han har enbart sina syskonbarn kvar i livet som han inte haft kontakt med. Ska dessa verkligen ärva honom? O måste de kallas till bouppteckning och är de tvungna att godkänna testamentet?
Mattias Liljebäck |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline!Huvudregeln är att s.k. testamentsfrihet råder, vilket innebär att testatorn (i det aktuella fallet din ”morfar”) har en ensidig, total eller delvis rätt att förfoga och testamentera bort sin egendom till vem han vill. Undantaget är eventuella bröstarvingars rätt till laglott som inte går att testamentera bort. Din ”morfar” har inga bröstarvingar och därför kan han testamentera bort hela sin kvarlåtenskap till exempelvis dig.Det är enbart dödsbodelägare som ska kallas till bouppteckningen och dödsbodelägare är efterlevande make, sambo, arvingar och universella testamentstagare enligt 18 kap 1§ 1 st. ärvdabalken (ÄB). Har en arvinge (exempelvis syskonbarnen i det aktuella fallet) genom testamente som har vunnit laga kraft uteslutits från del i kvarlåtenskapen är denne inte dödsbodelägare och således inte heller berättigade till arv. Ett testamente vinner laga kraft antingen genom att arvingarna godkänner testamentet eller genom att de inte klandrar testamentet inom sex månader efter att de har blivit delgivna. Har testamentet inte vunnit laga kraft så måste även syskonbarnen kallas till bouppteckningen enligt 18 kap 1§ 4 st. ÄB, då dessa måste ges tillfälle att kunna förklara testamentet ogiltigt för den händelse det skulle bli aktuellt. Hoppas detta var svar på din fråga!Bestämmelserna i ÄB hittar du här.Vänligen,

Inbördes testamende och fri förfoganderätt för gemensamma barn

2014-08-19 i Testamente
FRÅGA |Jag har ett testamente där vi idag har skrivit på följande sätt: "Undertecknade nn och nn som sammanlever med varandra, bestämmer härmed som vår yttersta vilja att den av oss som överlever den andre skall erhålla all den avlidnes egendom med fri förfoganderätt. Efter den sist avlidnes död skall kvarlåtenskapen fördelas mellan bådas arvingar enligt lag" Min fråga är då, har det någon betydelse att vi idag är gifta. Det står ju sammanlever?
Simon Adolfsson |Hej och tack för din fråga.Om det är så att ni endast har gemensamma barn och någon av er avlider, kommer den efterlevande maken att ärva all kvarlåtenskap efter den döde med fri förfoganderätt innan barnen får sin del av den avlidnes kvarlåtenskap, se 3 kap. 1 § ÄB. Detta är aktuellt då ni nu är gifta.Med andra ord reglerar nuvarande lagstiftning det som testamentet har stadgat. Betydelsen av att ni är gifta har med andra ord gjort att testamentet är "överflödigt".Ärvdabalken (ÄB) finner du här.Hoppas jag svarade på din fråga och tveka inte att höra dig för fler frågor.Mvh,