Kan jag testamentera egendom såsom enskild egendom till ett av mina barn?

2018-03-19 i Testamente
FRÅGA |Jag är skild och ensamstående. Kan jag efter min död testamentera en del av min kontanta kvarlåtenskap till till min yngsta son såsom enskild egendom. Med vänlig hälsning
Hanna Rappmann |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Eftersom du inte är gift kommer din kvarlåtenskap som utgångspunkt tillfalla dina avkomlingar, vilka brukar kallas bröstarvingar (2 kap. 1 § ÄB). Den egendomen de ärver kommer bli giftorättsgods om de är gifta när de ärver eller senare gifter sig. Om du vill ändra på detta så att den kontanta kvarlåtenskap du vill att din yngsta son ska ärva istället ska bli enskild egendom kan du göra det genom ett testamente och där förordna om att han ska ärva en del av kvarlåtenskapen och att denna ska vara enskild egendom (7 kap. 2 § ÄktB). Om du vill upprätta ett testamente ska du göra det skriftligen med två vittnen. De ska närvara när du skriver under testamentet eller när du vidkänner din underskrift. Vittnena ska också bestyrka testamentet med sina namn och de måste känna till att handlingen är ett testamente. De behöver dock inte veta vad du skrivit i testamentet (10 kap. 1 § ÄB). Det finns vissa begränsningar för vilka som får vara vittnen. Det får inte vara en person som är under 15 år eller en person som på grund av en psykisk störning saknar insikt om betydelsen av vittnesbekräftelsen. Inte heller får någon som står i rätt upp- eller nedstigande släktskap eller svågerlag till dig eller dina eventuella syskon vittna (10 kap. 4 § ÄB). Det du behöver tänka på om du har flera barn och vill testamentera till ett av dem är att hälften av varje barns arvslott är vad som kallas laglott (7 kap. 1 § ÄB). Om du inskränker de andra barnens laglott genom att testamentera egendom till de ena barnet så kan de andra barnen begära jämkning av testamentet för att få ut sin laglott (7 kap. 3 § ÄB). Jag hoppas att detta var till hjälp! Om du vill ha hjälp att upprätta ett testamente kan du vända dig till oss för att boka en tid här. Vänligen,

Tolkning av inbördes testamente

2018-03-18 i Testamente
FRÅGA |Vad betyder detta?Undertecknade äkta makar förordnar härmed såsom vår yttersta vilja och testamente att den av oss dom överlever den andre skall med äganderätt erhålla all den avlidnes kvarlåtenskap dock med undantag av bröstarvingars arvslott. Detta är skrivet mellan mina föräldrar. Min far gick bort nyligen och jag är deras gemensamma barn. Har 2 systrar då vi har samma mor. Dom har en gemensamm stuga betyder det att vi arver 1/3 del var när mor dör?
Josefin Tjernell |Hej, vad roligt att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga! Det låter som att dina föräldrar har upprättat ett inbördes testamente. Arvsordningen i Sverige är ordnad så att om ingenting annat är förordnat så ska ärvdabalken (ÄB) gälla. Det betyder att man sätter lagen ur spel genom att förordna om sin kvarlåtenskap genom ett testamente. När privatpersoner förordnar om sin egendom i testamente så är det vanligt att man uttrycker sig lite knepigt med juridiska termer som egentligen har en annan innebörd. Detta tycks vara fallet här. Innebörden av testamentet rent juridiskt Dina föräldrar har skrivit att de vill att den andre maken få det som blir kvar efter arvslotten med full äganderätt. Det som blir tokigt med detta är att det inte finns någonting kvar att ärva med full äganderätt efter att man avräknat bröstarvinges arvslott. En arvslott bestäms utifrån hur många barn som den avlidne har. Har man bara ett barn så är arvslotten alltså hela arvet (2 kap. 1 § ÄB). Det framgår inte riktigt av din fråga om det bara är du som är gemensamt barn eller om dina syskon också är det, jag förutsätter att det bara är du som är barn till din pappa – och då är din arvslott allt som han ägde. När det sedan kommer till din mamma så har hon ingen självständig arvsrätt i ÄB, utan hon ärver bara din del av arvet (3 kap. 1 § ÄB), och detta ärver hon med något som kallas för fri förfoganderätt. Det betyder att hon har rätt att förfoga hur hon vill över arvet när hon är i livet, men att det ska tillfalla dig när hon dör (efterarv). Skulle hon ärva med full äganderätt så har du ingen rätt att få arvet när hon dör. Tolkning av testamentet Så, åter till det dina föräldrar har skrivit i testamentet. Din pappa har alltså skrivit att han vill att du ska få din arvslott [läs hela arvet] och att din mamma ska få resten med full äganderätt [läs ingenting]. Det står helt klart att detta inbördes förordnande är motsägande, och säkerligen inte vad dina föräldrar avsett. Det man då behöver göra är att tolka det på ett sätt som rimligen överensstämmer med din pappas vilja (11 kap. 1 § ÄB). Eftersom det tycks som att din pappa vill att din mamma ska få äganderätt till egendomen, men inte inkräkta på din arvsrätt (det vill säga din rätt att ärva honom då din mor avlider) så tycker jag att den rimligaste tolkningen av förordnandet är att din pappa vill att din mamma ska ärva hela arvet med fri förfoganderätt och att du sedan har rätt att få denna del i arv när hon avlider. Detta baserar jag främst på att din pappa uttryckligen har gjort undantag för din arvslott i förordnandet, om han velat göra dig arvlös hade han inte tagit in detta undantag. Vad det innebär för stugan Förutsatt att det bara är du som är arvinge efter din pappa så innebär det att ni inte får en tredjedel var av stugan när din mamma dör. Något förenklat så kan man säga att hälften av stugan har din mamma fått med fri förfoganderätt, vilket innebär att du ska ärva denna del först när hon dör (3 kap. 1 § ÄB). Efter att du ärvt hälften av stugan så ska du få vara med och ärva den andra hälften, delat lika med syskonen på din mammas sida, det vill säga en tredje del var (2 kap. 1 § ÄB). Du ärver således först din pappas hälft av stugan, och sen en tredjedel av din mammas hälft. Sen är det en annan sak att din mamma kanske redan har sålt stugan när hon dör - för det har hon rätt att göra. Jag hoppas att jag lyckats förklara detta komplicerade förhållande på ett någorlunda begripligt sätt för dig, har du några ytterligare funderingar så är du välkommen att höra av dig till oss igen! Med vänliga hälsningar,

Kan pappa genom ett personligt testamente låta mig ärva hela hans del i stugan? Så att jag blir ensam ägare?

2018-03-17 i Testamente
FRÅGA |Jag äger ett fritidshus ihop med min far. 50/50 ägande. Jag har däremot 4 syskon. ( dom har ingen del i huset) Min fråga är:Kan pappa genom ett personligt testamente låta mig ärva hela hans del i stugan? Så att jag blir ensam ägare? Jag kommer inte ha råd att köpa ut alla syskon och det blir då tvunget att säljas.
Josefin Tjernell |Hej, och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Regler om testamenten finns i ärvdabalken (ÄB). Generellt kan sägas att man i första hand själv ska ordna med sin kvarlåtenskap genom testamente, och att ÄB blir tillämplig först om man inte har gjort det. Det finns emellertid vissa regler i ÄB som är tvingande och sätter ramarna för vad man kan testamentera bort – bland annat rörande bröstarvingar. Finns det inget testamente så kommer ni ärva din pappa med lika lott, det vill säga en femtedel var (2 kap. 1 § ÄB), detta kallas i juridiska termer för arvslott. Hälften av arvslotten kallas för laglott. Laglotten har man en legal rätt att få, oavsett vad den avlidne kan ha förordnat om i testamente, men man har ingen rätt att få hela arvslotten (7 kap. 1 § ÄB). Din far kan testamentera sin andel i huset till dig – förutsatt att det inte kränker någon av dina syskons laglotter. Låt säga att kvarlåtenskapen efter din far blir 500 000 kr. Då har ni barn en arvslott om 500 000 kr/5 barn, alltså 100 000 kr. Laglotten är då 100 000 kr/2, alltså 50 000 kr. När dina syskon har fått sina laglotter (4 * 50 000 kr) om 200 000 kr så återstår 300 000 kr (500 000 kr – 200 000 kr). Dessa kan han testamentera bort till dig (kallas i juridiska termer för den disponibla kvoten). Frågan som ni behöver ställa er är således om värdet av andelen i huset skulle kränka dina syskons laglotter. Sen så ska jag också anföra att det rent principiellt inte är olagligt att testamentera bort en större del än den disponibla kvoten till dig. Gör han det och något av dina syskon begär jämkning så har de dock rätt att få sin laglott – även om det betyder att ni måste sälja huset. Jämkning är dock någonting som de måste begära (sker inte automatiskt), och de måste begära den senast 6 månader från bouppteckningen (7 kap. 3 § ÄB). Begär de ingen jämkning inom denna tid så blir andelen ändå din. Om ni vill ha hjälp att upprätta er av ett testamente så kan ni använda er av vår avtalstjänst, den hittar du här. Jag hoppas att du fått svar på din fråga, och har du några ytterligare funderingar så är du hjärtligt välkommen att höra av dig till oss igen! Många vänliga hälsningar.

Hur dirigerar jag mitt arv genom min sambo och sedan till våra gemensamma barn på ett visst sätt?

2018-03-17 i Testamente
FRÅGA |Jag lever sedan giftemål 1968 tillsammans med min fru. Dock blev det en konflikt och vi skilde oss... utan att det blev bodelning eller isärflyttning. Vi har fyra gemensamma barn, Vår önskan är att den efterlevande ska äga allt som går och det barnen måste ärva så småningom när bägge är borta ska vara barnens enskilda egendom. Vill även att den efterlevande ska ha möjlighet att testamentera mest till ett av barnen. Allt enligt syskonens önskan. Hur gör vi?
Lucas Cyrén |Hej, och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!Arvsordningen ger förmånligare regler för par som är gifta. Jag har i mitt svar också utgått från att du och din före detta fru inte vill gifta om er, så svaret fokuserar på en lösning som innebär att ni inte behöver göra detta.Hur ska din f.d fru kunna ärva dig?Eftersom du och din f.d fru (som jag härefter kommer att kalla din sambo) inte längre är gifta så kommer dina barn att ärva dig i första hand, enligt den s.k "legala arvsordningen". Din sambo ärver dig alltså inte. Detta går dock enkelt att undvika genom att du testamenterar bort din egendom till din sambo.Du kan testamentera bort all din egendom till din sambo, men enligt lagen har dina barn i dessa situationer en rätt till sin laglott, dvs hälften av vad de egentligen skulle ärvt. I och med att dina barn egentligen skulle ha ärvt all din kvarlåtenskap kan de i värsta fall kräva att testamentet jämkas med hälften. Detta framgår av ärvdabalken 7 kap. 3 §.Notera dock att detta inte behöver utgöra ett problem. Om era barn är helt med på ert arrangemang och avstår att jämka testamentet så ärver sambon hela kvarlåtenskapen efter dig. Det borde heller inte finnas några fördelar för era barn att jämka testamentet. Eftersom det är deras andra förälder som ärver egendomen kommer den att falla dem tillgodo i slutändan ändå. Denna beräkning kan dock bli annorlunda om någon av föräldrarna har särkullbarn, dvs barn med någon annan.När man jämkar ett testamente för sin laglott har man dessutom heller inte rätt till mer än just sin laglott.Hur blir ert arv era barns enskilda egendom? Och hur kan arvet fördelas mellan era barn?För den här delen kommer det krävas att den efterlevande av dig och din sambo (dvs den som går bort sist) upprättar ett nytt testamente. För att barnen ska ärva krävs inget testamente, men det krävs däremot för att fördela arvet och för att förklara att arvet ska utgöra arvtagarnas enskilda egendom.För att fördela arvet skriver ni helt enkelt i testamentet hur ni vill att kvarlåtenskapen ska fördelas, exempelvis att barn A ska ha 50% och barn B och C 25% vardera. Precis som ovan gäller dock att vem som helst av era barn kan jämka testamentet för att få ut sin laglott (i mitt exempel ovan skulle det dock inte vara till någon nytta eftersom varje barns laglott skulle utgöra mindre än 25% av kvarlåtenskapen).Eftersom du skriver att fördelningen skulle ske enligt syskonens önskan så gissar jag att det inte finns något genuint intresse hos barnen att jämka testamentet. I det fallet kommer fördelningen enligt testamentet att stå sig.För att få arvet att bli era barns enskilda egendom behöver ni enbart föra in detta i testamentet, i form av en uttryckt önskan att egendomen ska vara arvtagarens enskilda. Det viktiga är inte formen på hur ni skriver det, utan det viktiga är att det framgår vad ni menar. En formulering i stil med "jag vill att all egendom mina barn ärver av mig ska vara deras enskilda" duger alldeles fint.Vad behöver ni göra?Ni kommer att behöva upprätta två testamenten. Det första testamentet bör du och din sambo upprätta tillsammans, ett inbördes/gemensamt testamente med andra ord. I detta skriver ni ner att den efterlevande av er två kommer att ärva den förste vid dennes bortgång. Förslagsvis skriver ni också att den efterlevande av er båda ska ärva den andre med full äganderätt. Det innebär att den ärvande i senare led kan testamentera bort hela egendomen oinskränkt. Som påpekat ovan är detta helt i enlighet med lagen och kan bara angripas om något av era gemensamma barn väljer att jämka testamentet för att kräva ut sin laglott.Det andra testamentet ska sedan den efterlevande av er båda upprätta efter att denne ärvt den först avlidne. Detta testamente upprättas med andra längre fram i tiden. Testamentet ska reglera hur egendomen ska fördelas barnen sinsemellan vid den efterlevandes bortgång, och det ska även klargöra att det som barnen ärver ska tillfalla dem i egenskap av enskild egendom. Bestämmelsen om att egendomen ska vara enskild kan inte angripas på något sätt, men arvets fördelning kan angripas om något av barnen jämkar testamentet och kräver ut sin laglott. Om barnen dock är helt med på hela arrangemanget så kommer fördelningen att stå sig.FormkravNi bör ha i åtanke att ett testamente kräver att det tillkommer på ett visst sätt för att det ska vara giltigt, s.k formkrav. Ett testamente måste upprättas skriftligen och det måste bevittnas av två personer som skriver på handlingen för att det ska vara giltigt. Vittnena behöver inte veta vad det är som står i testamentet; de behöver bara veta att det är ett testamente de skriver under.Vittnena måste också vara utomstående till en viss grad. Sambo, make eller släktingar i rakt upp- eller nedstigande led (föräldrar eller barn) kan exempelvis inte vittna.Dessa bestämmelser om testamentes formkrav hittar du i ärvdabalken 10 kap. 1-4 §. Jag rekommenderar dig att kika på dessa bestämmelser om du skulle känna dig osäker.Jag hoppas att mitt svar har varit till hjälp. Om du har några ytterligare funderingar, kontakta mig gärna på lucas.cyren@lawline.se.

Enskild egendom genom testamente, ska det ingå i bodelningen?

2018-03-19 i Testamente
FRÅGA |i ett testamente stod det att min far skulle få ärva ett hus. Min far gick bort innan personen som skrivit testamentet gjorde. Då tillföll huset mig istället. Sen efter det så har jag gift mig och nu vill min fru skilja sig. I testamentet stod det: Den egendom var och en sålunda mottager såsom arv, avkastning därav och egendom som kommer i dess ställe, skall vara deras enskilda egendom och skall således ej heller ingå i bodelning enligt sambolagen. Betyder det att jag som ärvde huset inte behöver dela på det när vi skiljer oss?
Lisette Andersson Olsson |Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!Regler kring bodelning och enskild egendom regleras i Äktenskapsbalken (ÄktB) Är huset enskild egendom och ska det ingå i bodelningen eller inte? Det som ska ingå i bodelningen är giftorättsgods, med giftorättsgods menas i princip all egendom i äktenskapet. (10 kap. 1 § ÄktB) Till giftorättsgods räknas dock inte enskild egendom in. (7 kap. 1 § ÄktB) Eftersom du har fått huset genom testamente där det står att den ska vara din enskilda egendom, så ska huset räknas just som enskild egendom. (7 kap. 2 § 4 punkten ÄktB) Då enskild egendom inte ska ingå i bodelningen, så betyder det precis som du säger att huset inte ska ingå i en bodelning. Det står dock sambolagen, men ett testamente ska alltid tolkas så att det kan antas överensstämma med testators vilja (11 kap. 1 § Ärvdabalk) Det är här skrivet att det ska vara enskild egendom och det är ingen skillnad på om det är ett samboskap eller ett äktenskap, eftersom den som testamenterat huset har velat att det skulle vara just enskild egendom och inte delas med någon som du ingått en relation med. Du behöver alltså inte dela på huset när du och din fru skiljer er, huset är din enskilda egendom och ska inte vara med i bodelningen. Jag hoppas att du har fått svar på din fråga! Vänliga hälsningar,

Får fullmaktshavaren (inte arvinge genom släkt) i en framtidsfullmakt vara förmånstagare i fullmaktsgivarens testamente?

2018-03-18 i Testamente
FRÅGA |Får fullmaktshavaren (inte arvinge genom släkt) i en framtidsfullmakt vara förmånstagare i fullmaktsgivarens testamente?
Josefin Tjernell |Hej, och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!En testator får ge bort sina tillgångar till vem som helst – det finns således inga hinder mot att en fullmakthavare är förmånstagare i testamentet. Det finns dock vissa saker att tänka på om man vill sätta en fullmakthavare i testamentet, de regler som kan aktualiseras finns i ärvdabalken (ÄB).Framförallt så kan bestämmelsen i 13 kap. 3 § ÄB bli aktuell vid en framtida delning i enlighet med testamentet. Den säger att förordnandet är ogiltigt om någon tvingat testator att upprätta testamentet, eller förmått testator till förordnandet genom att utnyttja dennes viljesvaghet, oförstånd eller beroendeställning. Eftersom en framtidsfullmakt enbart blir aktuell då personen inte längre kan sköta sina angelägenheter hamnar denne i beroendeställning till fullmakthavaren. Det är emellertid inte alls säkert att det är beroendeställningen som förmått fullmaktsgivaren att upprätta testamentet - och är det någon arvtagare som motsätter sig förordnandet så är det denne/dessa som har att bevisa att så varit fallet för att förordnandet ska bli ogiltigt (NJA 2009 s. 249). Har fullmaktsgivaren skrivit fullmakthavaren som förmånstagare innan framtidsfullmakten börjat gälla torde detta vara tämligen svårt att bevisa. Om förmånstagaren satts in efter framtidsfullmakten börjat gälla ser man istället till omständigheter i övrigt, en god nära relation under längre tid talar för att det är sannolikt att testator förordnat till förmån för denne exempelvis. En annan, mycket viktig sak att tänka på, är att fullmakthavaren inte får bevittna testamentet om denne är satt som förmånstagare (10 kap. 4 § 2 st. ÄB). Alltså: Det finns inga problem med att testamentera till sin fullmakthavare, och om någon annan arvtagare skulle hävda att förordnandet inte är testators vilja utan kommer sig av beroendeställningen mellan fullmakthavaren och fullmaktsgivaren så har de att bevisa att så är fallet. Har förordnandet gjorts innan framtidsfullmakten börjat gälla torde detta vara mycket svårt. Viktigt är också att fullmakthavaren inte bevittnar testamentet. Jag hoppas att du har fått svar på din fråga, och har du några ytterligare funderingar så är du välkommen att höra av dig till oss igen, Många vänliga hälsningar,

Kan man testamentera bort sin frus arvsrätt?

2018-03-17 i Testamente
FRÅGA |Kan man testamentera bort sin fru..jag har två barn ??
Jennifer Abdulahad |Hej, Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga. Tillämplig lagOm jag förstår din fråga rätt så undrar du ifall du kan testamentera bort din efterlevande makes arvsrätt. Du har två barn och jag förstår inte riktigt om du vill testamentera din egendom till dem eller till en utomstående person. Jag kommer att använda mig av ärvdabalkens (ÄB) bestämmelser i mitt svar. Kan du testamentera bort din makes arvsrätt? Utgångspunkten är att du kan förfoga över din egendom hur du vill, däribland även testamentera bort den på det vis du vill. Det finns dock vissa skyddsregler för efterlevande maken. Den s.k basbeloppsregeln anger att den efterlevande makens värde på egendom ska överstiga 4 gånger prisbasbeloppet innan ett testamente realiseras, 3 kap. 1 § 2 stycket ÄB. Det innebär att om den efterlevande makens enskilda egendom och/eller egendom som hon erhöll vid bodelningen överstiger 4 prisbasbelopp så får du testamentera bort allt. Prisbasbeloppet för 2018 ligger på 45 500 kr. Barnens rättSom sagt förstod jag inte om du ville testamentera bort all egendom till förmån för dina barn eller inte. Jag vill bara uppmärksamma dig på att barn alltid har rätt till sin laglott. Barns laglott utgör hälften av arvslotten, 7 kap. 1 § ÄB. Om du testamenterar egendomen till andra än barnen kan dina barn påkalla jämkning och genom den vägen få rätt till sin laglott. Hoppas att det var svar på din fråga. Med vänlig hälsning,

Vad händer om jag inte skriver under godkännande av testamente?

2018-03-15 i Testamente
FRÅGA |Vill inte godkänna ett testamente. Har nu får i min brevlåda, avisering om delgivning, vad innebär det om jag inte skriver på.
Lovisa Lundqvist |Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Regler om testamente återfinns i Ärvdabalken (ÄB).Där framgår att ett testamente inte vinner laga kraft, och alltså inte kan följas, förrän dödsbodelägarna godkänt testamentet. Det räcker dock inte med att bara inte skriva på, dödsbodelägaren måste klandra testamentet inom sex månader räknat från delgivningsdatumet (14 kap. 5§ ÄB). Har inte testamentet klandrats inom sex månader från delgivningsdatumet vinner det nämligen automatiskt laga kraft.Skriver du inte på räknas alltså testamentet som automatiskt godkänt sex månader från delgivningsdatumet, såvida du inte innan dess klandrat testamentet. Vänliga hälsningar,