Rätt till efterarv när testamente har skrivits med fri förfoganderätt

2016-10-14 i Testamente
FRÅGA |Min pappa avled nyligen. Han har en sambo sedan 15 år. De har inga gemensamma barn. Pappa har mig och mina syskon, hans sambo har två söner. I nu läst testamentet står att de båda önskar "att den som överlever den andre skall med fri förfoganderätt erhålla all den avlidnes kvarlåtenskap. Den efterlevande har således inte rätt att testamentariskt förfoga över kvarlåtenskapen. Vid den sist avlidnes död skall den sist avlidnes kvarlåtenskap enligt lag fördelas mellan å ena sidan den först avlidnes bröstarvingar ( i det här fallet alltså jag och mina syskon) "/.../ resten är som sig bör enligt familjerätt jag sett på nätet.Min pappa var framgångsrik egen företagare, van att hantera juridik och pengar. Under sjukdomstiden sa han till oss syskon vid flera olika tillfällen "ni behöver inte oroa er för er ekonomi efter att jag gått bort" och liknande saker som på olika vis signalerade att vi skulle ärva. Vi känner till att vi som barn har rätt till vår laglott. Då vi frågar mannen som sköter boupptäckningen "pappa måste ju fattat att vi skulle kräva vår laglott?" säger han att precis det hade han sagt till pappa och pappa hade då sagt: "Ja, det är jag säker på att de gör". Min undran är varför pappa satte oss i den här prekära situationen och inte bara skrev ett testamente med önskemål att hans sambo skulle ärva hälften? Min ena bror tror att om det sistnämnda gjorts hade vi barn kunnat kräva sambon på än mer, att pappa med detta beskrivet ovan säkrade henne hälften.
Jonas Wester |Hej, tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.Regler om arv hittar vi i ärvdabalken (ÄB). Testamentet mellan din pappa och hans sambo är skrivet med fri förfoganderätt. Enligt en rätt svårtydd regel i 12 kap 1 § ÄB kan man utläsa att ett sådant testamente med fri förfoganderätt innebär att du och dina syskon har rätt till efterarv av er fars egendom när hans sambo dör. Det betyder att ni nu först kan begära ut er laglott genom att jämka testamentet (7 kap 3 § ÄB), och sedan när sambon går bort har ni rätt till efterarv.Efterarvet utgörs av den andel som er fars egendom utgjorde i hans sambos totala egendomsmassa efter att hon hade ärvt er far. Ett klargörande exempel kan krävas: om er far ägde 200 000 kr vid sin död och hans sambo ägde 100 000 kr vid samma tid kommer hennes totala egendom vara 300 000 kr efter att hon har ärvt honom enligt testamentet. Hans egendom utgör då 2/3 (200 000/300 000) av hennes totala egendom. Denna andel är vad som kommer förfalla till efterarv vid er pappas sambos död. Hon har, som testamentet säger, ingen rätt att testamentera vidare den egendom hon ärver. I övrigt får hon dock använda den som hon vill. Det är därför efterarvet ges med en andel och inte ett fast belopp. Det finns alltså en risk att det ni får ärva är en lägre summa än vad hon ärvde efter er far. Testamentet lär vara skrivet just för att er far ville säkra sin sambos förutsättningar till ett gott liv efter hans bortgång. Det innebär dock fortfarande att ni har rätt till fullt arv efter honom, efter att hon har gått bort. Ni kan få ut er laglott direkt, den utgörs av en halv arvslott. Den andra halvan kommer ni få ut genom efterarv när sambon är avliden. Detta tycks egentligen kunna utläsas direkt ur testamentet.Hoppas att mitt svar har varit till hjälp! Lämna gärna en kommentar om något var otydligt eller ett omdöme om du finner tid till det.Med vänlig hälsning,

Kan ett barn ärva en sak och ett annat barn ärva en summa som inte motsvara sakens marknadsvärde?

2016-10-11 i Testamente
FRÅGA |Mor och min morbror ärvde en stuga från mormor och morfar. Jag och min fru köpte morbrors del för 350 000 kr. Min bror avstod att vara med på att köpa morbrors del. Just nu äger vi 50% och mor & far 50 %. När jag och bror ärver mor & fars del har ju jag & min fru 75 % och min bror 25 %. Vi vill köpa mor & fars del innan det blir tal om arv, men de vill gärna fortsätta äga sin del. Vi har pratat om att de skriver så att jag ärver stugan, att vi värderar den delen utefter vad vi köpte min morbrors del för...dvs. 350 000/2=175 000....och att min bror får 175 000 kr mer av övrigt arv. Frågan är, kan man göra så? Eller kan min bror då hävda att den halva av stugan jag ärver ska värderas efter marknadsvärdet då, och att han ska ha förtur på övrigt arv utefter det? Finns det någon annan lösning ? Om det går att skriva på något sätt ?
Jonas P. Lind |Hej och tack för att du ställer din fråga till Lawline!Om stugan har ökat mycket i värde sen ni köpte halva för 350 000 kronor så kan det bli problematiskt. Det som jag ska föreslå inkräktar då på din brors laglott.Laglotten är hälften av det arv man hade fått ärva enligt ärvdabalken.Laglotten och bestämmelser om denna innebär att om exempelvis din mor och far efterlämnar 100 kronor så skall du och din bror ärva 50 kronor vardera om vanlig arvsrätt finns. Egentligen har din bror dock bara en absolut rätt till 25 kronor. Föräldrarna kan alltså testamentera 75 kronor till dig och 25 kronor till din bror. Om de däremot testamenterat 80 kronor till dig och 20 till din bror så kränks hans laglott och han kan då klandra testamentet för att få rätt till sina 25 kronor. Vad ni kan göra:Som du förstår av min korta text ovan finns det viss möjlighet att favorisera vissa av sina barn. Jag föreslår därför att dina föräldrar skriver ett testamente som tydligt förklarar ungefär detta: Testamente för xxxx och yyyyVi förkunnar härmed att det är vår vilja att de 50 % vi äger av (fastighetsbeteckningen) skall tilldelas (ditt namn). Samtidigt skall (din bror) ärva 175 000 kronor istället för att få del i fastigheten nämnd ovan. Detta belopp skall inte ändras till marknadsvärdet.Resterande av våra tillgångar skall delas lika mellan (ditt namn) och (din bror). Någon avräkning med hänsyn till ojämn fördelning ovan skall inte ske. Om fastigheten har ökat i värde såpass mycket att (din bror) tilldelas ett mindre belopp än laglotten genom denna uppdelning skall de 175 000 kronorna nämnda ovan höjas eftersom det är vår vilja att (ditt namn) skall äga 100 % av fastigheten. Det här är såklart bara ett exempel på hur ett testamente hade kunnat se ut. Och som du ser tar det även hänsyn till om din brors laglott blir kränkt samtidigt som den öppnar upp för möjligheten att ge din bror mer pengar eftersom huvudmålet är att du skall bli ensam ägare till fastigheten. Saker att tänka på:Tänk på att det här i vissa fall kan vara väldigt känsliga ämnen och det faktiskt är du och din bror som vid ett senare tillfälle ska göra upp om tillgångarna efter era föräldrar. Det är en sak att få mor och far att skriva ett testamente nu och en helt annan sak att sen faktiskt hålla fast vid det om din bror känner sig negligerad. Om ni inte har en bra relation i övrigt blir den knappast bättre av detta. Men om den redan är dålig kan det vara väldigt bra att du får det hela på papper så att du sen har "föräldrarnas vilja" att luta dig tillbaka mot vid en fördelning av arvet. I praktiken finns även möjligheten att redan nu ge dig fastigheten som gåva och helt enkelt skriva ett tydligt gåvobrev som förtydligar att det här INTE är ett förskott på arv. Men då måste man samtidigt ge din bror 175 000 kronor för att undvika en väldigt otrevlig familjesituation och därför rekommenderar jag nog ändå testamentet ovan som bästa utväg. Att dina föräldrar bor i ett hus som du äger är egentligen inget problem. Tänk även på att det finns en latent skatteskuld i fastigheten som följer med vid arvet. Det kan faktiskt vara så att din bror tjänar mer på att få pengar istället, vilket kanske inte är ert mål... Det är dock inget jag kan spekulera för mycket i här eftersom jag vet för lite. Behöver du vidare hjälp med testamentsfrågor är du välkommen att kontakta oss på tfn 08-533 300 04 (måndag till onsdag 10:00-16:00) eller maila oss på info@lawline.se.Med vänliga hälsningar,

Ändring av testamente

2016-10-08 i Testamente
FRÅGA |Hej! Om någon har upprättat ett testamente enligt formkraven i ÄB, och t.ex. har skrivit att hens kvarlåtenskap ska fördelas lika mellan tre personer, och sedan ett par dagar innan sin död stryker ett av namnen på testamentet - är detta då giltigt? Enligt 10:5 är det ju möjlig för en testator att återkalla ett förordnande, men gäller detta endast hela testamentet, eller kan man t.ex. stryka bara en del av testamentet (utan några formkrav) med giltig verkan?
Mikaela von Bornstedt |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Testamenten och hur de upprättas och ändras stadgas i ärvdabalken (ÄB) som du hittar här. Precis som du säger, så har en testator rätt att återkalla ett förordnande enligt ÄB 10:5 och det är också möjligt att göra tillägga eller på andra sätt ändra i det samtidigt enligt ÄB 10:6. Återkallande av ett testamente och ändringar i det kan göras antingen genom att förstöra det gamla testamentet och skriva ett helt nytt, eller genom att göra ändringar i det redan existerande.Ett villkor för att en ändring av ett testamente ska vara giltigt är att samma formkrav följs som vid upprättande av ett testamente. Detta innebär att ändringen ska göras skriftligen och undertecknas av testator och två vittnen enligt ÄB 10:1. Dock finns ett undantag från dessa formkrav i ÄB 10:3. Om testatorn inte kan följa dessa formkrav på grund av sjukdom eller någon nödsituation, så kan hen i stället förordna om kvarlåtenskapen muntligen inför två vittnen eller utan vittnen genom att skriva ner sin vilja och underteckna det. Utgångspunkten är alltså att även en ändring av ett testamente ska göras skriftligen med underskrift av två vittnen. Det går alltså inte att bara stryka ett namn i ett testamente som redan finns och är giltigt. Dock kan formkraven bortses från i nödsituation eller vid sjukdom som gör det omöjligt för testatorn att följa dem. Om personen i din fråga dog kort efter det att testamentet ändrades på grund av en allvarlig sjukdom, så skulle det kunna räcka om ändringen av testamentet gjordes enligt ÄB 10:3. Då räcker det med två vittnen vid muntligt förordnande, eller skriftligt förordnande som undertecknas av testator själv.Jag hoppas att detta har gett dig svar på din fråga.Vänliga hälsningar,

Bör vi skydda egendomen genom gåvobrev eller testamente?

2016-10-08 i Testamente
FRÅGA |Hej! Vi är två äldre gifta makar som önskar se till att arvet efter oss enbart tillfaller våra barn (gift resp sambo). Kan man göra så här: Vi skriver ett gåvobrev att våra barn får all vår lösa och fasta egendom att delas lika som gåva och utgöra enskild egendom. Gåvan får disponeras efter att vi båda gått bort, dessförinnan förvaltas de av oss.1. Kan man göra så?2. Skulle det få till effekt att barnens resp partner vid en ev separation ej får del av arvet?3. Om detta är lagligt och ger önskad effekt, skulle ni då kunna upprätta ödvändiga handlingar?Med vänlig hälsning
Marie Gergy |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline.Det är fullt tillåtet att upprätta en handling där ni försäkrar er om att era tillgångar ska tillägnas era barn och inte tillfalla deras partners vid en eventuell äktenskapsskillnad eller separation mellan sambor. Att skriva ett gåvobrev är ett alternativ som kan användas för att överlämna egendom till era barn efter er. Dock tolkar jag det som att ert syfte med gåvobrevet snarare liknar syftet med ett testamente?Gåvobrev är inte helt oproblematiska att upprätta. Det kan dock bli en del komplikationer kring den juridiska frågan "när gåvan ska anses fullbordad". Eftersom ni vill ge ett gåvobrev till era barn men inte vill att gåvan ska verkställas förrän efter er bortgång kan man tala om att ni vill göra en så kallad utfästelse av gåva, ett löfte om att era barn i framtiden kommer att få ta emot viss egendom. Huvudregeln för sådana gåvor är att de blir giltiga först efter att de fullbordats, se lag (1936:83) angående vissa utfästelser om gåva 1 kap 1 § första meningen. Detta skulle innebära att er gåva inte skulle bli fullbordad eller giltig förrän egendomen tillfallit era barn. Det finns en möjlighet att undvika kravet på fullbordande av gåva genom att skriva en skriftlig utfästelse och sedan överlämna det dokumentet eller skuldebrevet till mottagaren (era barn). Detta blir då giltigt under vissa förutsättningar. För att en sådan gåva ska vara giltig krävs alltså att gåvan kan likställas med ett testamente.Min rekommendation är att ni istället väljer att skriva ett gemensamt testamente där ni att det är er gemensamma vilja att era barns arv ska vara enskild egendom. Testamenten är ju ämnade att användas till just reglering av kvarlåtenskapen och hur den ska förvaltas och fördelas. Ett testamente som är upprättat av er kommer att respekteras av lagen vid en eventuell skilsmässa eller separation mellan era barn och deras respektive. Egendomen som era barn har ärvt kommer tack vare testamentet att bli enskild egendom och därför undantas från bodelningen. Detta går att utläsa i äktenskapsbalken (1987:230) 7 kap 2 § 3 p. Detsamma gäller även för samboförhållanden, se sambolagen (2003:376) 4 §.Att skriva ett testamente är juridiskt mindre komplicerat och mer ändamålsenligt eftersom det är den form som juridiskt sätt är mest lämpad att använda om man vill reglera sin kvarlåtenskap. Det är alltid bra att ta juridisk hjälp om man vill upprätta ett testamente för att undvika otydligheter och på så sätt minska risken för framtida tvister. Om ni behöver hjälp med att upprätta ett testamente kan ni vända er till en valfri familjerättsbyrå eller till Lawline, här.Hoppas du fick svar på din fråga!Mvh

Fråga om testamente mellan sambor

2016-10-13 i Testamente
FRÅGA |Hej Min pappa ,78 år gammal, lever sedan 25 år i en samboförhållande . De har inga gemensamma barn. De avser nu att upprätta ett testamente som ska reglera möjligheten för den som överlever den andra att bo kvar i deras gemensamma bostadsrätt.De äger också tillsammans ett större sommarhus på Österlen , vilket de har för avsikt att säja inom ett par år.Testamentet ska upprättas i dagarna, men de har inte tagit med huset i Skåne som gemensam egendom. Är det korrekt att utelämna det? De har gjort ett utkast /förslag som de vill att vi barn ska ta ställning till.Jag vänder mig nu till er för att be om råd i detta. Är det här testamentet formulerat så att alla parter är skyddade?"Testamente upprättat av Leif Jönsson 380604-xxxx och Marianne Morén 490519-xxxxDet är vår gemensamma vilja att den som överlever den andre, ska få sitta kvar i orubbat bo (i vårt fall en bostadsrätt, Bladgatan.Skellefteå) och tills vidare behålla det gemensamt förvärvade bohaget. Alla övriga tillgångar ska tillfalla våra resp. barn.Eftersom det ingår en amorteringsdel i boendekostnaden för bostadsrätten, ska den summan som amorterats, efter det att den förste avlidit, tillfalla den sist överlevandes barn vid en slutlig försäljning av bostadsrätten då båda avlidit."Tacksam för svar , med vänlig hälsning Stina Hansson, Gotlandsakademin
Philip Söderberg |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din frågaInledningsvis ska det nämnas att det inte under några omständigheter går att testamentera bort den s.k. laglotten, denna utgör hälften av en bröstarvinges (barns) arvlott, som är hälften av kvarlåtenskapen. Laglotten utgör alltså 25% av din fars kvarlåtenskap och denna är alltid skyddad genom påkallade av t.ex. testamentesjämkning (räknat för två barn, är Du enda barnet blir det hälften), 2:1, 7:1 & 3 ÄB.Den valda lösningen förefaller i viss mån opraktisk eftersom det inte finns något skydd för den först avlidne sambons barn. När bostadsrätten övergår till den efterlevande sambon (vilket den kan göra i fullo via testamentet, så länge värdet av den testamenterade delen av bostadsrätten inte överstiger 50% av kvarlåtenskapens totala värde) finns det inte någon rätt för barnen till den först avlidne sambon att ärva när den kvarlevande sambon dör. En litet tråkig konsekvens av detta är ju att ni heller inte kommer åt t.ex. fotoalbum och dylikt efter er far, såvida inte hans efterlevande sambo går med på att ni får ta dem. Sådant kan ni alltid lösa redan innan testamentet blir aktuellt så att säga, men det är en apropå att beakta.Att det står ”alla övriga tillgångar ska tillfalla våra barn” innebär att bostadsrätten undantas det Du och dina syskon har att dela på (i den mån den inte överstiger 50% av kvarlåtenskapens totala värde).Det bör av den anledningen göras ett förtydligande om att hälften av kvarlåtenskapen hos den överlevande sambon ska tillfalla den först avlidne sambons barn. Detta kan lösas genom ett separat upprättat testamente för vardera sambon eller ett förordnande om nyttjanderätt enligt 12:2 ÄB. Att fritidshuset utelämnats spelar ingen större roll. Ifall de äger hälften var innebär dödsfall hos endera sambon att deras barn (såsom dödsbodelägare) delar på förälderns hälft. Samma hälft kommer även tillräknas dödsboet och ingå i huruvida Skulle du behöva ytterligare hjälp är du välkommen att kontakta oss på tfn 08-533 300 04 (måndag till onsdag 10:00-16:00) eller maila oss på info@lawline.se

Hur mycket kan man testamentera bort?

2016-10-09 i Testamente
FRÅGA |Hej.Jag har en fråga då jag vill testamentera bort mer än 50% av mina tillgångar till andra personer än mina barn. Om vi säger att jag har 10 miljoner i kontanter, en båt som är värd 10miljoner och ett hus som är värt 8 miljoner vid min bortgång. Är det då möjligt att skriva ett testamente där: Mina barn får 50% av mina 10miljoner i kontanter. Resterande kontanter ärvs av mina sambo och hennes barn. Samt hus och båt ges som gåva till min sambo vid min bortgång. Detta innebär att mina barn får mindre än 50% av mina totala tillgångar.
Nina Erlandsson |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!I enlighet med 2 kap 1 § Ärvdabalken (1958:637) är huvudregeln att dina barn får dela lika på arvet. En sambo har ingen lagstadgad arvsrätt. Av 7 kap 1 § följer dock att barnen endast är garanterade sin laglott, vilket innebär hälften av arvslotten. Hälften av din totala kvarlåtenskap utgör därmed en disponibel kvot som du själv kan förfoga över på valfritt sätt. Denna del av kvarlåtenskapen kan du exempelvis välja att testamentera bort till andra personer än dina barn. Notera att kvarlåtenskapen är en samlad benämning för alla dina tillgångar både i kontanter och annan egendom. Det innebär att husets och båtens värde också ska värderas och inräknas i dina totala tillgångar. Därmed är det inte möjligt att testamentera på ditt ovan beskrivna sätt.Det finns dock inget som hindrar dig från att testamentera bort mer än 50 % av dina tillgångar, men barnen kan då påkalla jämkning av testamentet, vilket resulterar i att de ändå utfår sin laglott enligt 7 kap 3 §. Jämkningen måste påkallas inom sex månader efter att barnen erhållit testamentet. I annat fall går barnen miste om sin rätt till laglott, vilket följer av 7 kap 3 § 3st. Isåfall får testamentstagarna behålla tillgångarna i enlighet med testamentet.Hoppas du fått svar på din fråga.Vänliga hälsningar,

Begränsningar i testamente vid arvsskifte

2016-10-08 i Testamente
FRÅGA |Om en person skriftligen skriver i sitt testamente att värdet av min kvarlåtenskap ska fördelas mellan testamentstagarna får någon eller några som fått reda på testamentet innan bouppteckningen gå in i den avlidnes fastigheter och plocka åt sig lösöre?
Ahmet Ercin |HejTack för att Du vänder Dig till Lawline!Bröstarvingar är de enda som har en laglott, dvs. en lagstadgad rätt att ärva hälften av en förälders kvarlåtenskap enligt 7 kap. 1 § ÄB. Andra arvingar som faller under andra och tredje arvsklassen kan göras göras arvlösa genom testamente. Första arvsklassen utgörs av bröstarvingar enligt 2 kap. 1 § ÄB.För att en bröstarvinge med sådan laglott som avses ovan ska få ut sitt arv kan denne påkalla jämkning enligt 7 kap. 3 § första stycket ÄB. Viktigt att veta är att det enligt 7 kap. 3 § andra stycket ÄB föreskrivs en tidsfrist i vilken regeln är att om den med laglott inte till testamentstagarna tillkännager sitt anspråk på laglottsrätten inom sex månader från att personen tagit del av ett testamente, gäller testamentet oavsett om det helt eller delvis kränker laglotten. En bröstarvinge kan alltså gå miste om sin laglott om denne inte inställer sig vid de regler som gäller om tillkännagivande av anspråk på laglott. Ingen får gå in och plocka åt sig annans egendom förrän arvsskifte upprättats.Hoppas Du fick svar på Din fråga!Mvh

Delgivning av testamente

2016-10-06 i Testamente
FRÅGA |Hej,min morbror har gått bort, han saknar bröstarvingar och maka. Då är det ju så att hans syskon ärver antar jag. Jag förstår också att han kan testamentera sin kvarlåtenskap till vem han vill och detta har han också gjort, två av mina kusiner har fått allt. En av mina mostrar har fått ett rek brev där detta står. Min mor har gått bort sedan många år och jag undrar då om inte jag och min syster också borde fått ett sådant brev?Med vänlig hälsning Malin
Anna Larsson |Hej, tack för att du vänt dig till Lawline med din fråga! Enligt 2 kap. 1 § Ärvdabalk (1958:637) (ÄB) skall arvlåtarens barn dela lika på arvet. Vidare kan man i 7 kap. 1 § ÄB utläsa att hälften av arvlåtarens förmögenhet är det som får testamenteras bort – resten utgör en bröstarvinges laglott och kan med andra ord inte testamenteras bort. Men i detta fall då din morbror saknade både bröstarvingar och maka var han fri att testamentera bort allt han ägde, till vem han så önskade. Laglotten har alltså bara betydelse i de fall det finns bröstarvingar. Din morbror var därmed, som du också skrev, fri att testamentera sin kvarlåtenskap till dina kusiner. Hade din morbror inte upprättat ett testamente skulle hans kvarlåtenskap i första hand tillfallit din morbrors föräldrar. Jag utgår ifrån att din morbrors föräldrar inte var vid livet varför kvarlåtenskapen istället skulle tillfallit din mor och moster. Du och din syster träder i din mors ställe, 2 kap. 2 § ÄB. För att ett testamente skall vinna laga kraft, skall det delges alla som skulle ha ärvt om inte testamentet funnits – alltså däribland dig och din syster. Arvingarna har därefter sex månader på sig att klandra testamentet, om de inte väljer att godkänna det direkt enligt 14 kap. 4-5 §§ ÄB. Sammanfattningsvis har både du och din syster rätt till delgivning av testamentet och ni har också rätt att få en kopia på dokumentet. Ärvdabalken hittar du här.Hoppas du fick svar på din fråga! Vänliga hälsningar,