Återkalla ett testamente som har upprättats under tvång

2015-03-10 i Testamente
FRÅGA |Hej!För 1,5 år sedan hälldes en drog i mitt vinglas. Jag tappade minnet. Jag tror att jag i dimman tvingats skriva på ett papper, testamente. Är mycket orolig. Hur kan jag ogiltigförklara detta om det verkligen har hänt och om denna person försöker att använda sig av detta när jag avlider? Ska jag skriva ett nytt papper där jag skriver att alla ev påskrifter som finns är ogiltiga?Jag är en skötsam person som råkat illa ut vid ett tillfälle. Mycket orolig.
Benjamin Bergström |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Bestämmelser om testamenten hittar du i ärvdabalken.Testamentet som du tvingades skriva under är ogiltigt enligt 13 kap. 3 § ärvdabalken och ska egentligen inte ens behöva återkallas (det är ju ändå ogiltigt). Det krävs dock att det i så fall går att bevisa att testamentet har upprättats under tvång. För säkerhets skull kan du därför upprätta ett nytt testamente.Det finns en lagstadgad möjlighet att återkalla ett tidigare upprättat testamente, vilket framgår av 10 kap. 5 § ärvdabalken. Detta kan du till exempel göra genom att upprätta ett nytt testamente där du, som det står i lagtexten, "otvetydigt" ger till känna att det tidigare testamentet inte längre gäller. För att det nya testamentet ska vara giltigt måste det bevittnas av två vittnen som närvarar samtidigt, vilket framgår av 10 kap. 1 § ärvdabalken. Om du vill ha hjälp med att upprätta ett testamente kan du exempelvis kontakta Familjens jurist, som Lawline har ett samarbete med. Du kan boka tid hos Familjens jurist här.Det du kan göra är alltså att upprätta ett nytt testamente där det tydligt framgår att det tidigare testamentet inte är gällande och att det är det nya testamentet som är ett uttryck för din yttersta vilja.Jag hoppas att det var svar på din fråga. Om du undrar över något mer är du varmt välkommen att kontakta oss igen!Med vänlig hälsning

Möjligt att ge bort enskild egendom

2015-03-08 i Testamente
FRÅGA |Hej!Kan jag genom som gåva ge bort mig egendom som jag ärvt som enskild egendom. Om ja, påverkas gåvan på något av det bakomliggande testamentet.
Tom Sundin |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga. Att egendomen gjorts enskild har endast betydelse på så sätt att den inte ska ingå i en bodelning, detta hindrar alltså inte att du kan ge bort den. Om det inte finns något villkor i testamentet som inskränker din rätt att förfoga över den ärvda egendomen påverkar testamentet inte gåvan. Vänligen,

Om testamentstagares död

2015-03-04 i Testamente
FRÅGA |Det är en kvinna som har avlidit som inte har några syskon eller egna barn eller andra arvvingar. Hon har skrivit ett testamente där hon har skrivit att allt ska tillfalla sin trolovade........Hennes trolovade dog för ett par år sedan. Går då arvet vidare till den trolovades arvvingar?
Daniel Nykvist |Hej och tack för din fråga!Utgångspunkten är att testamentet ska tolkas i enlighet med vad som kan antas vara kvinnans vilja, vilket framgår av Ärvdabalk (1958:637) 11:1 första stycket. Eftersom den trolovades arvingar dock inte är legala släktarvingar i relation till kvinnan så kan inte det arv som enligt testamentet hade tillfallit honom tillfalla hans egna arvingar, såvida inte kvinnan har givit några anvisningar för vem som ärver i händelse av den trolovade testamentstagarens död (Ärvdabalk 11:6).Med andra ord – om inte kvinnan har angivit i testamentet att hennes trolovades arvingar ärver henne i händelse av den trolovades död så kan inte den trolovades arvingar ärva henne. Om det däremot finns något i testamentet, eller någon annan omständighet, som kan tyckas peka i riktning mot att kvinnan avsåg att den trolovades egna arvingar skulle komma i fråga om att ärva henne så kan det dock finnas en möjlighet att testamentet kan tolkas i den riktningen i enlighet med huvudregeln i Ärvdabalk 11:1. Om så är fallet så rekommenderar jag att ni kontaktar en familjerättsjurist som har erfarenhet av att tolka den typen av handlingar för att hitta stöd för en sådan tolkning.Med vänlig hälsning

Ogiltigförklara testamente

2015-03-03 i Testamente
FRÅGA |Testamentet som finns var ej bevittnat utan skickades med posten till arvingens släktingar för underskrift.Vet nu att det är ogiltigt.Maken avled.Jag vill ogiltigförklara testamentet. Hur gör man det?I
Katarina Andersson |Hej! Tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga. Ett testamente kan ogiltigförklaras genom att du väcker en klandertalan hos tingsrätten (14 kap. 5 § ärvdabalken). Som giltig grund för en klandertalan är formfel vid testamentets upprättande. Ett bristfälligt bevittnande av testamentet är ett formfel (jfr 10 kap. 5 §). En klandertalan måste väckas inom sex månader från det att du delgavs testamentet. Efter denna frist, förlorar du din rätt att väcka talan. I ett sådant fall blir testamentet gällande, trots den formella bristen. Om ett testamente förklaras ogiltigt blir detta gällande endast för den arvingen som väckt klandertalan. Detta innebär att samtliga arvingar måste väcka klandertalan de inte vill att det bristfälliga testamentet ska gällande. Det är värt att nämna att en eventuell process i domstolen kan bli kostsam, om du skulle förlora din talan. Men har du goda grunder för talan, bör du överväga att väcka en klandertalan.Vänliga hälsningar,

Bröstarvinges laglott och klander av testamente

2015-03-10 i Testamente
FRÅGA |Hej!! Min pappa har nyligen avlidit. Jag är hans enda barn, han har ingen sambo sen flera år tillbaka. Under en kortare period för 13 år sen, så va han sambo med en kvinna. Han hade skrivit ett testamente samma år, att hon ärver hans hus o allt lösöre. Hon har för länge sen gått tillbaka till sin xman o är sambo med honom igen. Är testamentet giltigt trots det? Jag har som jag förstått rätt till 50% som bröstarvinge. Hur går man vidare om jag vill klandra testamentet. Hur stor chans har hon att få rätt? Mvh
Emma Persson |Hej!Tack för att du ställer din fråga till Lawline!Regler om arv och testamente finns i ärvdabalken (1958:637) (ÄB) se här. Genom ett testamente så har din pappa bestämt att hans tidigare sambo ska ärva viss egendom. Trots ett testamente så har du som bröstarvinge alltid rätt till din så kallade laglott, som precis som du säger är hälften av din arvslott (se ÄB 7 kap. 1 §). Eftersom du var enda bröstarvingen efter din pappa så skulle din arvslott ha varit hela hans kvarlåtenskap. Din laglott blir alltså hälften av all egendom som din pappa hade. Om det skulle vara så att huset och allt lösöre som din pappa testamenterat till sin tidigare sambo utgör mer än hälften av hela kvarlåtenskapen, så har du ändå rätt att få ut din laglott. För att du ska få ut din laglott så måste du begära jämkning av testamentet (se ÄB 7 kap. 3 §). Detta måste du göra inom 6 månader från och med det att du tagit del av testamentet genom att informera testamentstagaren (dvs din pappas tidigare sambo) om ditt anspråk på din laglott eller genom att väcka talan i domstol mot denna tidigare sambo. Det finns i ÄB kap. 13 vissa särskilt angivna fall när ett testamente är ogiltigt. Detta är i korthet om testamentet inte upprättats i rätt form enligt lag (dvs skriftligt och med två vittnen), om testatorn inte var behörig att förordna om sin kvarlåtenskap, om testamentet har upprättats under påverkan av en psykisk störning eller om någon har tvingat personen att upprätta ett testamente. Om du vill klandra testamentet på grund av att du inte tror att det till exempel upprättats skriftligt och med två vittnen (dvs formkraven inte är uppfyllda) eller på någon annan grund som står i ÄB kap. 13, så kan du enligt ÄB 14 kap. 5 § väcka talan i domstol inom 6 månader efter det att du tagit del av testamentet. Men då måste det som sagt vara på den grunden att du vill göra gällande att testamentet är ogiltigt enligt någon grund som finns i ÄB kap. 13. Jag kan också nämna att om du har godkänt testamentet så har du inte längre någon rätt att klandra det. Detta innebär att det inte går att få testamentet ogiltigt på någon annan grund än de som anges i ÄB kap. 13, så om alla andra formkrav är uppfyllda, så är testamentet inte ogiltigt bara för att din pappas före detta sambo numera lever tillsammans med sin tidigare man.Jag kan förtydliga att du inte måste väcka talan om klander av testamente för att få ut din laglott. För att få ut den så krävs endast att du begär jämkning av testamentet som jag beskrivit här ovan (enligt ÄB 7 kap. 3 §). Hoppas detta gav svar på din fråga!Med vänliga hälsningar

Klander av testamente, arvsskifte m.m.

2015-03-07 i Testamente
FRÅGA |Har tidigare ställt en fråga här: http://lawline.se/answers/vilka-raknas-som-legala-arvingar-vilka-ska-kallas-till-bouppteckningenNågraBarnet till min morbrors maka är inte adopterad av min morbror. Min morbrors syster står som legal efterarvinge. Han hade inga andra syskon i livet, och deras föräldrar lever ej längre. Men morbror har en efterlevande maka, som såvitt jag vet borde ha fri förfoganderätt. Som jag förstått det kan morbrors syster ärva (hälften av kvarlåtenskapen i det gemensamma boet "morbror + hans fru"), men först efter att hans fru gått bort. Sedan vet man ju inte vem som lever längst förstås, men det är ju en annan sak. Kan ett eventuellt testamente göra att morbrors syster ej får ärva något alls? Något testamente har ej tillkännagivits henne ännu. Om det finns testamente, vinner det i så fall laga kraft först en viss tid efter att systern delgivits info om att testamentet finns? Har hört att testamentet ej gäller förrän 6 mån efter att dödsbodelägare/legala arvingar delgivits testamentet (och dess innehåll). Hänger det samman med att hon - om det finns ett testamente - kan "överklaga" för att jämka testamentet? Finns det någon gräns för hur länge det kan dröja tills hans syster får kallelse till bouppteckning? Bouppteckningen behövde göras om eftersom hon inte blivit kallad. Det är mer än 6 mån sedan morbror gick bort. Hur vet man om arvskiftet efter morbrors och hans systers föräldrar är klart, eller om något efter det arvskiftet finns kvar att reglera?
Carolina Brännmark |Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga. Precis som du säger så ärver make/maka enligt 3 kap. 1 § Ärvdabalken (ÄB) (se https://lagen.nu/1958:637#K3P1S1) med fri förfoganderätt, i detta fallet framför syskon. Den efterlevande makan får dock inte testamentera om den först avlidne makens kvarlåtenskap, detta anges i 3 kap 2 § 1 st ÄB (se https://lagen.nu/1958:637#K3P2S1). I 3 kap 2 § ÄB (se https://lagen.nu/1958:637#K3P2S1) anges även att om den först avlidna makens bröstarvingar, föräldrar, syskon eller syskons avkomling lever vid den efterlevande makens död så ska den del som tillhört den först avlidne makens bo tillfalla den som då har den bästa arvsrätten efter den först avlidne. Vad gäller testamente så har syskon inte rätt till laglott som bröstarvingar har enligt 7 kap 1 § ÄB (Se https://lagen.nu/1958:637#K7P1S1). Det går alltså att genom testamente skriva bort syskons rätt till arv. I 13 kap 1 § ÄB (se https://lagen.nu/1958:637#K13P1S1) anges att om en testator inte varit behörig att förordna om sin kvarlåtenskap på sätt som gjorts i testamentet eller om detta inte är upprättat på rätt sätt till sin form, så gäller det inte. Enligt 10 kap 1 § ÄB (Se https://lagen.nu/1958:637#K10P1S1) upprättas testamente skriftligen med två vittnen, varav testatorn (den som skriver testamentet) ska skriva under testamenteshandlingen då båda vittnena närvarar. Vittnena ska även bestyrka handlingen med sina namn. Vittnena ska också veta om att det är fråga om ett testamente, men de behöver inte veta om vad som står i testamentet. Ett testamente gäller inte heller om det upprättats under påverkan av psykisk störning, enligt 13 kap 2 § ÄB (se https://lagen.nu/1958:637#K13P2S1), eller om någon tvingat testatorn att upprätta testamentet eller fått hen att göra det genom att missbruka oförstånd, viljesvaghet eller beroende ställning, enligt 13 kap. 3 § ÄB (se https://lagen.nu/1958:637#K13P3S1). Angående delgivningen och jämkning av testamente så ska enligt 14 kap 4 § ÄB (se https://lagen.nu/1958:637#K14P4S1) testamente delges arvinge genom att det överlämnas till denna i bestyrkt avskrift. Om testatorn förutom make efterlämnar arvingar som anges i 3 kap 2 § ÄB, vilka anges ovan, ska detta även delges dem, dock endast de som vid tiden för delgivning är närmast att ta arv efter testatorn. I detta fallet ska således systern i egenskap av efterarvinge delges testamente om något sådant finns. Om någon arvinge vill göra gällande att testamentet inte är giltigt enligt 13 kap ÄB (på de grunder som anges ovan), så skall han väcka klandertalan inom sex månader efter det att han delgivits testamentet, detta stadgas i 14 kap 5 § ÄB (se https://lagen.nu/1958:637#K14P5S1). Delgivning av testamente anges som sagt i 14 kap 4 § ÄB (se https://lagen.nu/1958:637#K14P4S1). Om någon klandertalan inte väcks inom den tiden så är rätten till talan förlorad. Om klandertalan inte förs under den tiden så måste testamentet alltså respekteras utav arvingen även om detta skulle vara ogiltigt enligt 13 kap. ÄB.Vad gäller bouppteckningen så ska denna normalt förrättas senast tre månader efter dödsfallet, om inte Skatteverket efter ansökan inom samma tid med hänsyn till boets beskaffenhet eller av annan särskild orsak förlänger den tiden, detta stadgas i 20 kap 1 § ÄB (se https://lagen.nu/1958:637#K20P1S1). Samtliga dödsbodelägare och även efterarvingar ska kallas i god tid till bouppteckningen, enligt 20 kap 2 § ÄB (se https://lagen.nu/1958:637#K20P2S1). Sedan ska bouppteckningen efter det att den upprättats ges in till Skatteverket enligt 20 kap 8 § ÄB (se https://lagen.nu/1958:637#K20P8S1). Om bouppteckningen inte har upprättats på sätt som anges i 20 kap ÄB, exempelvis att samtliga dödsbodelägare/efterarvingar inte kallas i god tid enligt 20 kap 2 § ÄB (se https://lagen.nu/1958:637#K20P2S), så kan den inte registreras och då får Skatteverket utsätta en tid inom vilken bristen skall avhjälpas, detta stadgas i 20 kap 9 § 3 st. ÄB (se https://lagen.nu/1958:637#K20P9S3). Så har bouppteckningen inte kunnat registreras av Skatteverket på grund av att systern inte blivit kallad till bouppteckningen, så har förmodligen de gett en tid då de vill att bouppteckning där bristen är avhjälpt, skickas in på nytt. Arvskifte förrättas av arvingar och testamentstagare enligt 23 kap 1 § ÄB (Se https://lagen.nu/1958:637#K23P1S1) och mot någon delägares bestridande får skifte inte ske förrän bouppteckning har förrättas och alla kända skulder betalats eller att medel till deras betalning har ställts under särskild vård eller att det har träffats en uppgörelse som innebär att delägaren inte svarar för skulderna, detta anges i 23 kap. 2 § ÄB (se https://lagen.nu/1958:637#K23P2S1). En arvskifteshandling upprättas vid arvskiftet som skrivs under utav delägarna, enligt 23 kap. 4 § ÄB (https://lagen.nu/1958:637#K23P4S1) Huruvida arvsskifte gjorts efter morbroderns och hans systers föräldrar eller om det finns något kvar att reglera är svårt att svara på, ett sätt att få reda på det är att fråga systern samt se till den arvskifteshandling som upprättades vid arvskiftet. Hoppas att du har fått svar på din fråga!Med vänliga hälsningar

Sambors arvsrätt genom testamente

2015-03-04 i Testamente
FRÅGA |Hej!Vi är tre syskon vars pappa nyligen har avlidit, vår mamma är död sedan 21 år tillbaka, dom var gifta så pappa ärvde allt då. Pappas sambo säger nu att dom har ett testamente där det står att hon får bo kvar i "orubbat bo". Vi undrar nu om hon verkligen har rätt till detta då hon inte är ägare eller delägare till huset. Hon flyttade in till pappa så det är vårt barndomshem. Dom har inga barn ihop.Om hon nu har rätt till detta får hon då bo kvar hur länge som helst? Och innebär det även att hon ärver om huset skulle säljas?
Jessica Knecht |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! Dina fråga aktualiserar reglerna i sambolagen vilken du hittar (https://lagen.nu/2003:376) samt reglerna i Ärvdabalken (ÄB) vilken du hittar (https://lagen.nu/1958:637). Viktigt att veta är att, till skillnad från gifta makar, så ärver inte sambor varandra (såvida ett testamente inte är upprättat till förmån för varandra men detta återkommer jag till). När ena sambon avlider finns det en rätt för efterlevande sambo att begära bodelning enligt sambolagen 8§ (https://lagen.nu/2003:376#P8S1) där endast samboegendom skall ingå. Vad som utgör samboegendom beskrivs i sambolagen 3§ (https://lagen.nu/2003:376#P3S1) där det framgår att sambors gemensamma bostad och bohag ugör samboegendom. Denna bestämmelse förutsätter att bostaden är införskaffad för ett gemensamt bruk, alltså i syfte att utgöra det gemensamma hemmet. Observera att det inte spelar någon roll vem som har köpt bostaden då det är syftet med köpet som är avgörande. Detta krav verkar dock inte uppfyllt i detta fall eftersom er pappas sambo flyttade in till honom i ert barndomshem i ett senare skede. Detta innebär att huset inte utgör samboegendom och skall därmed inte ingå vid en bodelning enligt huvudregeln. Det finns dock möjlighet att göra avsteg från denna huvudregeln. Detta kan ske genom att sambos upprättar ett testamente sinsemellan. I frågan framgår det att er pappa vill att efterlevande sambo ska få bo kvar i "orubbat bo" vilket innebär att han vill att hon ska ha möjlighet att bo kvar i huset efter hans död. Testamentet skall såldes finnas där som en säkerhet för den efterlevande sambon.Er pappa har alltså laglig rätt att testamentera bort egendom till hans efterlevande sambo. Något att observera är dock att du och dina syskon i egenskap av bröstarvingar alltid har rätt till halva er arvslott i form av laglott vilket är en rätt som man inte kan kränka genom ett testamente, se ÄB 7 kap. 1 § (https://lagen.nu/1958:637#K7P1S1). För att få ut er laglott så måste ni begära laglottsjämkning, se ÄB 7 kap. 3§ (https://lagen.nu/1958:637#K7P3S1), med andra ord, jämkning av testamentet. Resterande del (andra halvan av arvslotten) har dock er pappa rätt att testamentera bort till sin sambo. Av frågan framgår det inte om några begräningar fanns i testamentet gällande exempelvis vad som skall gälla för överlåtelse av huset, om det får säljas eller inte etc. Vanligt i ett testamente är att arvlåtaren skriver att det som återstår av bröstarvingarnas arvslott efter att lagotten har utgått till dessa ska tillfalla exempevis, efterlevande sambo med fri förfoganderätt. Detta innebär att sambon får full dispositionsrätt över huset och har därmed rätt att sälja, nyttja eller ge bort egendomen men inte testamtera bort den. Har sambon genom testamente erhållit egendom med fri förfoganderätt innebär detta att du och dina syskon har rätt till så kallat "efterarv" vilket betyder att ni har rätt att ärva er pappas sambo när hon går bort. Storleken av efterarvet utgör en kvotdel av den efterlevande sambons kvarlåtenskap vid dennes frånfälle. Kvotdelen utgörs av kvoten av det den efterlevande sambon erhöll med fri förfoganderätt och dennes totala förmögenhet vid tiden för er pappas död. Jag kan tyvärr inte ge något tydligare svar än detta då jag vet för lite om testamentets innehåll. Har du inte fått svar på dina frågor råder jag dig till att skicka in en ny fråga till Lawline där du förtydligar innehållet i testamentet. Lycka till! Med vänliga hälsningar,

Syskons arvslott utesluten genom testamente

2015-03-03 i Testamente
FRÅGA |Min närmsta släkting är min (enda) bror har stora skulder hos Kronofogden, samt att vi inte har haft någon kontakt de senaste 20 åren. Om jag förstått rätt så är han min bröstarvinge.Men jag önskar testamentera allt till min brorson som jag även är gudfader till och har en bra kontakt med(möjligen även viss del till min brorsdotter).Fråga: Går det att fullständigt utesluta min bror ur mitt testamente?
Matilda Hellström |Hej och tack för din fråga!Om du hade haft barn hade det varit dina bröstarvingar. De hade i så fall haft rätt till laglott som är hälften av arvslotten, och innebär en lagstadgad rätt att alltid få ut en del av arvet av sina föräldrar. I nuläget är i och för sig din bror din närmaste arvinge, men han har ingen rätt till laglott. Det går alltså att skriva ett testamente så att dina brorsbarn ärver dig istället för att han skulle göra det. Det går att testamentera bort hela din kvarlåtenskap, och på så sätt utesluta din bror fullständigt från arvet.