Testamente åt systerson

2017-08-15 i Testamente
FRÅGA |Jag har en morbror som är i livet, han har testamenterat all kvarlåtenskap till mej. Jag har nu fått hans bostadsrätt genom gåvobrev . Hans fru dog 2001 de hade inga egna barn, men hon har en brorson som är i livet . Har han rätt till del i det som jag fick som gåva.
Johan Håkansson |Hej,Tack för att du har vänt dig till oss på Lawline med din fråga och för att du har använt dig av vår expresstjänst. Inledningsvis finner du en kortare sammanfattning av din fråga som vidare följer av en lite mer utförlig förklaring av ditt ärende. Slutligen finner du mina kontaktuppgifter. SammanfattningsvisJa, hennes brorson kan ha rätt till del i det som du fick som gåva, men det beror på. Din morbror har inte heller rätt att testamentera all kvarlåtenskap till dig, eftersom hans frus brorson har rätt till s.k. efterarv (se nedan). Eftersom brorsonen har rätt till efterarv så kan han även ha rätt till en del av bostadsrätten som du har fått genom gåvobrevet - (se under C).Gällande rätt - Djupare redogörelseA. Vem skulle ärva när din morbrors fru gick bort? Vad innebär efterarv?Först och främst ärver bröstarvingar dvs. barn. Varken din morbror eller hans fru hade (har) barn vid hennes dödsfall år 2001, varför hennes föräldrar skulle ärvt istället. Om föräldrarna är avlidna ärver syskon. Är syskon avlidna, ärver istället syskonens barn. Det är här din morbrors frus brorson skulle haft arvsrätt, (jfr. 2 kap. 2 § Ärvdabalken - här)Dock var ju din morbrors fru gift med din morbror och det föreligger arvsrätt mellan makar, vilket även går före arvsrätten enligt 2 kap 2 § Ärvdabalken. Det innebär alltså att din morbror ärver före din morbrors frus brorson, (jfr 3 kap. 1 § Ärvdabalken). Vad som bör nämnas här är det s.k. efterarvet. När din morbror går bort har din morbrors frus brorson rätt till hälften av din morbrors kvarlåtenskap enligt sekundosuccessionen (uppskjuten arvsrätt), (jfr 3 kap 2 § Ärvdabalken). Varför blir det så? Jo, det har att göra med s.k. arv med fri förfoganderätt och full äganderätt. Se nedan.B. Arv med fri förfoganderätt och full äganderättNär det finns efterarvsberättigade arvingar (i ditt fall så finns din morbrors frus brorson) erhåller den efterlevande maken (din morbror) kvarlåtenskap efter den först avlidna maken med s.k. fri förfoganderätt. Då din morbror ärver sin frus egendom med fri förfoganderätt, rör det sig om att en andel av hans egendom ägs med fri förfoganderätt, och därför kommer att gå till hans frus arvingar när han själv avlider. Den andel/kvotdel som din morbror inte har ärvt från sin fru, äger han med s.k. full äganderätt och får lov att göra som han vill med. Denna del kan han alltså testamentera bort. Se exemplet nedan. B.1. Exempel på hur man beräknar efterarv enligt reglerna om fri förfoganderätt:Vi antar följande: 1. Din morbror ägde 600 000kr när hans fru avled - 2. Din morbrors fru ägde 300 000kr när hon avled. 3. Enligt ovan nämnda paragraf - 3 kap 2 § Ärvdabalken - så ärver som sagt var din morbror allt som din morbrors fru ägde. Han ärver då ytterligare 300 000kr, men dessa ägs med s.k. fri förfoganderätt. 4. Din morbror har nu totalt sett 600 000kr + 300 000kr = 900 000kr i sin ägo. Av dessa 900 000kr så äger han 300 000kr med fri förfoganderätt. Denna andel (300 000/900 000 = 1/3) ska gå till din morbrors frus efterarvingar när din morbror avlider. Den andra andelen (600 000/900 000 = 2/3) äger din morbror med full äganderätt och får lov att göra som han vill med. Denna andel kan han alltså testamentera bort. 5. Notera att jag nämner andel och inte belopp. Efterarv berör endas andelar och inte summor. Låt säga att din morbrors totala egendomen minskar från 2001 tills dess att han själv avlider. Då har din morbrors frus efterarvingar (brorsonen) fortfarande endast rätt till 1/3 av din morbrors kvarlåtenskap. 6. Denna andel (1/3) får inte din morbror testamentera bort! En efterlevande make (din morbror) får inte genom testamente eller förmånstagarförordnande, som faller ut vid efterlevandes makes död, förordna över den andel/kvotdel av kvarlåtenskap som innehas med friförfoganderätt (jfr. 3 kap 2 § Ärvdabalken). Sammanfattningsvis av exemplet: Med ovan nämnda scenario så har du alltså rätt till 2/3 av din morbrors totala kvarlåtenskap (eftersom denna andel äger din morbror med full äganderätt och får lov att testamentera bort) och din morbrors frus brorson har rätt till 1/3. (Låt säga att din morbror innehar 2 000 000kr när han avlider. Du har då rätt till 2/3 av 2 000 000kr och brorsonen har rätt till 1/3). C. Vad gäller när din morbror ger gåva till dig när det finns efterarvsberättigade? 3 kap. 3 § Ärvdabalken reglerar detta förfarande. Om det rör sig om en väsentlig minskning av din morbrors samlade förmögenhet och gåvan har skett utan tillbörlig hänsyn till brorsonen så ska gåvan återbäras i dödsboet vid din morbrors bortfall. (Väsentlig minskning innebär att det ska röra sig om en minskning med minst 25 % av din morbrors samlade förmögenhet enligt NJA 2013 s. 736. Det är även värdet av samtliga gåvor som kommer att beaktas, inte endast gåvan av bostadsrätten). C.1. Exempel på gåva vid efterarvsberättigadeVi tar följande scenario och fortsätter med samma siffror som tidigare: 1. Din morbror har 900 000kr varav 1/3 är med fri förfoganderätt. Det innebär alltså att det finns 900 000kr i kvarlåtenskap när din morbror går bort, 1/3 av dessa har brorsonen rätt till. 2. Din morbror har gett bort en lägenhet till dig till ett värde av 2 100 000kr. 3. Då ska ett s.k. fiktivt belopp beräknas när man ska avgöra hur mycket du resp. brorsonen har rätt till. Beräkningen ser ut som följer: (Kvarlåtenskapen+värdet på gåvan)/3 = (900 000kr + 2 100 000kr)/3 = 1 000 000kr. 4. Brorsonen har då rätt att ärva 1 000 000kr, MEN det finns ju bara 900 000kr i kvarlåtenskap?5. Det som händer är att brorsonen då kan vända sig till dig och begära resterande 100 000kr (1 mkr - 900 000kr).6. Det krävs dock att du ska ha varit i s.k. ond tro (dvs. att du som gåvomottagare har insett eller borde ha insett att gåvan föranlett en väsentlig minskning av din morbrors förmögenhet) samt att det föreligger en gräns på 5 år från gåvotillfället. Har längre tid löpt sen du fick gåvan kan gåvan inte återbäras! Skulle scenariot vara annorlunda, dvs. att det faktiskt finns kvarlåtenskap kvar vid beräkningen enligt punkt 3, så behöver gåvan inte återbäras. Då får ju brorsonen ut sitt arv genom att tillvarata kvarlåtenskapen som finns i din morbrors dödsbo. KontaktuppgifterJag har full förståelse för att min redogörelse kan verka något komplicerad då det är otroligt svårt att förklara dessa regler utan tabeller och siffror, men jag har försökt underlätta med hjälp av exempel. Finner du något i min fråga oklart är du givetvis varmt välkommen att kontakta mig på: johan.hakansson@lawline.se.Allt gott och lycka till,Med vänliga hälsningar

Testamentets giltighet och varaktighet

2017-08-11 i Testamente
FRÅGA |Min mor och far upprättade ett gemensamt testamente 1988/samma år som min far avled och ett arvskifte gjordes.Gäller det gemensamma testamentet fortfarande eller måste min mor upprätta ett nytt?
Gustav Persson |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! Ett enkelt svar på din fråga är att testamentet fortfarande gäller. Ett testamente förlorar inte sin giltighet pga att ena testorn dör och det spelar ingen roll när ett testamente är skrivet. Det enda som spelar roll för att ett testamente ska vara giltigt är att formkraven är uppfyllda när din mor och far skrev testamentet enligt 10 kap. 1 § Ärvdabalken (ÄB). Formkraven är att det ska upprättats skriftligen. Vidare ska två vittnen samtidigt närvara och skriva under med sina namn, samt vara medvetna om att det är ett testamente de bevittnar, det krävs dock inte att de känner till testamentets innehåll.Enligt 10 kap 4 § ÄB följer kraven på testamentvittnen och därmed vilka som får skriva på ett testamente. Testators make eller sambo får inte vara vittne och inte heller den som i rätt upp- eller nedstigande släktskap eller svågerlag till testatorn eller är hans eller hennes syskon. Inte heller får den som berörs av testamentet eller på något annat sätt har intresse i kvarlåtenskapen vara vittne.Om din mor vill ändra något i testamentet som din mor och far har upprättat gemensamt så beror det lite på hur de upprättat testamentet. Har de upprättat ett inbördes testamente och i testamentet föreskrivit att när din mor dör så ska en del pengar gå tex till någon särkild arvinge, särkild fond eller förening. Då kan hon ej hur som helst testamentera bort din fars del, för det finns föreskrift om sekundosuccession, vilket innebär att din mor då har ärvt din fars del med fri förfoganderätt. Förutsättning att hon ska kunna ändra testamentet är att hon har fått ärva allting med full äganderätt, dvs hon äger fritt att göra vad hon vill med tillgångarna. Hoppas det var svar på din fråga! Med vänliga hälsningar

Har inte vi halvsyskon någon som helst arvsrätt när testamente föreligger?

2017-08-08 i Testamente
FRÅGA |Vår halvsyster dog i april 2017 nära 103 år. Vi är två halvsyskon kvar av 10 syskon.Hon som dog hade inga egna barn med sin man, som dog redan 1994. De var gifta. Hans barn är avlidna men barnbarnen lever. De båda makarna skrev ett testamente 1987 med innebörd att kvarlåtenskapen efter bådas frånfälle ska fördelas på hans arvingar, dvs hans barnbarn. Min fråga blir då: har inte vi halvsyskon någon som helst arvsrätt när testamente föreligger? Vi är de enda nu levande syskonen till den avlidna. Dessutom finns många syskonbarn till den avlidna.
Tova Andersson |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Eftersom testamentet finns, så har ni halvsyskon ingen arvsrätt Som halvsyskon kan ni göras helt arvslösa från er halvsyster och har i detta fall inte någon som helst arvsrätt. Det är endast bröstarvingar, det vill säga barn, barnbarn o.s.v., som inte kan göras helt arvslösa genom testamente då de alltid har rätt till sin laglott (halva arvslotten). (ÄB 7 kap. 1 §) Resterande arvingar, inklusive helsyskon, halvsyskon, syskonbarn m.fl., har alltså ingen arvsrätt om den avlidne testamenterat bort allt denne äger. Hoppas du fått svar på din fråga!Med vänlig hälsning

Ogiltigförklara testamente som har skrivits strax innan bortgång?

2017-08-05 i Testamente
FRÅGA |Hejsan!Min sambos pappa gick bort för en tid sen,nu har det framkommit att han gifte sig med sin sambo endast 3 dagar innan sin bortgång och 2 dagar innan han dog så skrev han under ett testamente där han överlåter allt till sin fru! Detta kom som en chock för alla hans anhöriga! Han var svårt sjuk i cancer sen 1 år tillbaka,han fick en massa starka mediciner och han låg inne på sjukhus när han hade gift sig och skrivit på testamentet,han bodde på sjukhuset under 1 mån tid av slutet av sitt liv!i Vi har begärt sjukhusjournaler och kommer få tillgång till det och så är de 2 vittnena i testamentet mkt goda vänner till den kvinna som kallar sig för hans fru numera änka. Det är inga småsummer det handlar om sammanlagt så hon har verkligen dragit vinstlotten MEN vi andra anhöriga tycker att det är fel så hur ser det ut med att kunna ogitlighetsförklara testamentet och deras giftemål? Finns den möjligheten för man ska väl vara klar med utan starka mediciner vad man ingår för avtal såsom testamente och giftemål? Har vi några utsikter el är det kört?
Michelle Gaudin González |Hej, och tack för att du har vänt dig till Lawline med din fråga!Laglott Din sambos far kan inte testamentera bort hela sin kvarlåtenskap eftersom bröstarvingar (din sambo och ev. syskon som är hans/hennes fars barn) alltid har rätt till sin s.k. laglott (7:1 ÄB). En laglott är hälften av det arv bröstarvingen skulle ha rätt till enligt lag om det inte hade funnits något testamente. Om det inte hade funnits något testamente ska bröstarvingarna dela lika på arvet från föräldern (2:1 ÄB). Detta innebär att om din sambo är sin fars enda barn, skulle han/hon ha rätt till hela faderns kvarlåtenskap och hans/hennes laglott (då det finns ett testamente) är i så fall hälften av faderns kvarlåtenskap. Din sambo har i sådant fall rätt till hälften av faderns kvarlåtenskap, även om det anges i testamentet att faderns fru ska få hela kvarlåtenskapen. För att kunna få den här laglotten krävs dock att din sambo begär jämkning av testamentet. Detta ska göras inom sex månader från att din sambo fick ta del av testamentet, annars förlorar han/hon sin rätt till laglotten (7:3 ÄB). Man påkallar jämkning av testamentet oberoende av om andra bröstarvingar har påkallat jämkning. Med andra ord krävs det att man måste påkalla jämkning för sin egen laglott för att få den. Det räcker inte att ett syskon har gjort det. Ogiltigförklara testamente Att vittnena är vänner till faderns fru spelar ingen roll för frågan om testamentets giltighet. I 10:4 ÄBanges de som inte får vara vittnen, bl.a. testatorns make/sambo/syskon eller syskon m.fl. till den som är testamentstagare. Såvida inte vittnena är något som är listat i 10:4 ÄB, t.ex. syskon till faderns fru, är det ingen anledning att ogiltigförklara testamentet. Ett testamente är däremot ogiltigt om det har upprättats efter att testatorn (fadern i detta fall) har blivit tvingad att upprätta det eller att någon har fått honom att upprätta testamentet genom att missbruka hans "oförstånd, viljesvaghet eller beroende ställning". Testamentet är också ogiltigt om han har lurats att skriva testamentet, d.v.s. att han har trott att situationen såg ut på ett annat sätt än verkligheten och att det har lett honom till att skriva testamentet på det sätt som han har gjort (13:3 ÄB). Att han har varit påverkad av starka mediciner och i övrigt har varit i en sårbar situation som sjuk och inlagd på sjukhus kan vara en situation där han har varit i "oförstånd" eller haft "viljesvaghet". Det måste kunna bevisas att hans fru (eller någon annan) har missbrukat detta eller på annat sätt lurat honom för att få honom att skriva testamentet, för att få testamentet ogiltigförklarat. För att kunna göra detta gällande måste arvingarna (din sambo) s.k. klandra testamentet eller med andra ord väcka klandertalan. Detta måste göras inom sex månader från att han/hon tog del av testamentet (14:5 ÄB).Ogiltigförklara äktenskapet Det går inte att ogiltigförklara äktenskapet så att det skulle vara som om det aldrig hade existerat (annullering), utan äktenskap kan endast upplösas genom skilsmässa eller en makes död (1:5 ÄktB). I det här fallet har den ena maken dött, vilket innebär att äktenskapet har upplösts. Frågan är då hur äktenskapet påverkar kvarlåtenskapen. Om testamentet blir ogiltigförklarat och det beror på att det är frun som har förmått honom att skriva testamentet genom tvång, missbruk av hans oförstånd etc så har hon varken rätt till arv eller (naturligtvis) det som står i testamentet (15:2 ÄB). Om testamentet blir ogiltigförklarat men det inte beror på faderns fru, d.v.s. hon har inte gjort något fel (eller att det inte går att bevisa), får hon en s.k. andel i boet på grund av deras äktenskap (som huvudregel hälften av deras giftorättsgods (11:3 ÄktB)) och ärver endast om faderns barn (s.k. särkullbarn) avsäger sig sin rätt att få ut sitt arv direkt och istället väntar på att få ut sitt arv efter att hon har gått bort (3:1 ÄB). Om testamentet inte blir ogiltigförklarat får hon allt som står i testamentet förutom laglotterna om de begärs av bröstarvingarna. Hoppas du har fått svar på din fråga. Du är välkommen att ställa fler frågor! Med vänliga hälsningar

Hur ska man tolka testamentet?

2017-08-12 i Testamente
FRÅGA |Hej!En fråga gällande ett testamente. I ett testamente som min f.d sambo skrivit finns texten:Till min sambo Förnamn Efternamn (XXXXXX-XXXX) testamenterar jag....Nu till min fråga. Vi var aldrig sambos i juridisk mening för vi var skrivna på olika adresser p.g.a. hyreskontrakt men vi bodde ihop fysiskt (inte längre).Gäller hans testamente fast det står sambo framför mitt namn? HälsningarCarolina
Malin Brännström |Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.I 11:1 Ärvdabalk (1958:637) (ÄB) finns en regel som förklarar hur testamenten ska tolkas. Enligt 11:1 ÄB ska testamenten tolkas enligt testators vilja. Eftersom att testator angivit ditt förnamn, efternamn och personnummer synes det tydligt att han vill att du ska ärva honom. Om så är fallet spelar det ingen roll att han även tilltalat dig som sin sambo trots att ni inte var det i juridisk mening. Hoppas att du fick svar på din fråga. Vänligen,

Man kan testamentera bort med fri förfoganderätt

2017-08-08 i Testamente
FRÅGA |Jag är gift. Bostadsrätten är min enskilda egendom, men jag och min fru bor där. Om jag dör så vill jag att hon ska kunna bo kvar och senare kunna sälja min BR och köpa en plats på äldreboende alternativt betala hyran på hennes äldreboende tills hon dör. Men när hon dör så vill jag att alla pengarna som är kvar som härrör till min enskilda egendom att den tillfaller mina syskonbarn och inte hennes barn. Går det att ordna i ett testamente?
Rebecca Axelsson |Hej, och tack för att du vänt dig till Lawline med din fråga.Det går att ordna. Du kan skriva ett testamente där du anger att din sambo ärver din bostadsrätt med fri förfoganderätt, och att dina syskonbarn sedan ska ärva det som finns kvar efter att din sambo går bort. Formkraven för ett giltigt testamente hittar du i 10 kap. 1 § ärvdabalken.Fri förfoganderätt innebär att din sambo får göra vad hon vill med arvet under sin livstid, dock inte ge bort arvet eller testamentera bort det. Det är möjligt för din sambo att sälja bostadsrätten och använda pengarna till något annat.Hoppas du har fått svar på din fråga!Vänliga hälsningar,

Ogiltigförklaring av testamente och äktenskap

2017-08-05 i Testamente
FRÅGA |Hejsan!Vad ärver jag? Min pappa dog,han hade förutom mig 3 barn till,han var svårt sjuk i cancer och 4 dagar innan han dog så gick han o gifte sig fastän han hade låg på sjukhus sen 2 månader tillbaka, med sin sambo.med denne hade han inga gemensamma barn utan det var jag och mina 3 syskon som han hade som biologiska barn! Om detta inte var tillräckligt så skrev han ett testamente där han överlåter all sin kvarlåtenskap till den han gifte sig med! Vad kan vi få ärva? Gäller lagen då om särkullebarn vid bouppteckningen?Kan vi bestrida testamentet då han 2 dagar innan sin bortgång var påverkad av starka mediciner?Likaså äktenskapet?
Karolina Larsson |Hej, tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.Särkullbarns rätt till arvEftersom du och dina 3 syskon är bröstarvingar till din pappa har ni rätt till er laglott enligt 7:1 ÄB (halva arvslotten vilket i ert fall blir 1/8 var). För att ni ska få ut er laglott ur er pappas kvarlåtenskap ska ni begära jämkning av testamentet enligt 7:3 ÄB. Detta ska göras inom 6 månader från det att du och dina syskon blivit delgiven i testamentet. Om testamentet är giltigt har ni med andra ord rätt till er laglott oavsett vad som står i testamentet. Nullitet eller angriplighet av ett testamenteJag förstår dig som att du menar att din pappa kan ha varit påverkad av starka mediciner när han skrivit testamentet. Ett testamente kan angripas med stöd av 13:2 ÄB eller 13:3 ÄB om testatorn varit under påverkan av en psykisk störning eller någon missbrukat dennes oförstånd. Det är därför ett alternativ att välja att angripa testamentet på någon av dessa grunder beroende på vilka omständigheter som mer konkret förelegat när er pappa skrivit testamentet. Det är däremot den som väcker talan om klander som har bevisbördan att det föreligger en ogiltighetsgrund enligt NJA 2009 s 249. Det kan därför vara svårt att övertyga en domstol om att en ogiltighetsgrund föreligger.Nullitet av äktenskapetDet finns inga regler om ogiltigförklaring av äktenskap i svensk rätt och det finns därför väldigt minimala möjligheter att få ett äktenskap ogiltigförklarat. Endast genom 4:2 ÄktB kan en vigsel förklaras ogiltig om den inte uppfyller de krav som omnämns i första stycket samma lag, exempelvis att en av makarna inte har samtyckt. Det finns däremot inte mycket praxis på området och det är svårt att säga med vilken framgång en ogiltigförklaring av äktenskapet skulle få i domstol.Har du ytterligare frågor är du välkommen att höra av dig i kommentarsfältet nedan.Med vänliga hälsningar

Gäller gammalt testamente efter separation?

2017-08-04 i Testamente
FRÅGA |Hej!'Jag och min fd make skrev gemensamt ett testamente och ett äktenskapsförord.I äktenskapsförordet står det att arv och gåvor är den enskildes egen egendom.I testamentet står det att vi ärver varandra, förutom laglotten till barnen.Vi är nu skilda sedan 2012, men nu är det så att min fd make dog oväntat den 28/6.Han har tidigare sagt att han upprättat ett nytt testamente, men ingen har hittat det och vi vet helt enkelt inte om han verkligen gjorde det.Min fråga lyder som följer:Står det gamla testamentet fast trots skilsmässa? Spelar äktenskapsförordet in på något sätt?
Lisa Naudot |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! Den lag som blir aktuella i ditt fall är ärvdabalken, den hittar du HÄR. Huvudregeln är den att om ett testamente upprättas till fördel för den andra maken och äktenskapet upplöses innan dödsfallet är testamentet utan verkan (11 kap 8 §). Detta är dock endast en tolkningsregel vilket innebär att om det finns något annat som talar för att testatorns (den avlidnes) vilja fortfarande var att testamentet ska gälla så gäller det. Sammanfattningsvis är det testamente som du och din fd make tidigare upprättat utan verkan, om det inte finns något som talar för att hans vilja var att testamentet fortfarande skulle gälla. Hoppas du fick svar på din fråga! Vänligen,