Har jag rätt att få ut arv när min syster testamenterat bort hela kvarlåtenskapen

2016-08-13 i Testamente
FRÅGA |Ärver jag min syster , min syster har skrivit ett testamente till en vän som ärver allt, har jag rätt till hälften ändå ?
Mikael Jonasson |Hej och tack för att du valt att vända dig till Lawline!Det är enbart bröstarvingar (avkomlingar i rakt nedstigande led) som har en oinskränkt rätt att få ut hälften av den avlidnes kvarlåtenskap, 7:1 ärvdabalken. Det innebär att du tyvärr inte har rätt till hälften av kvarlåtenskapen om din syster har testamenterat bort hela kvarlåtenskapen till en vän.

Upprättande av testamente och villkor om enskild egendom

2016-08-11 i Testamente
FRÅGA |Hej!Jag äger ett fritidshus som jag själv ärvt. Om jag dör vill jag att min man ärver det i första hand sen våra två döttrar när vi båda är döda.Jag vill skriva något om att skiljer sig våra döttrar så ska egendomen vara deras enskilda så att deras män inte får något vid eventuell skiljsmässa.Hur skriver man ett sånt testamente? Bör man gå till en jurist eller finns det på nätet att hämta?MVHInger
Fanny Karlsson |Hej, och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Regler om arv och testamenten finns i Ärvdabalken, du hittar lagen här. Då en person avlider ärver i första hand dennes bröstarvingar, dvs. personens barn, se ÄB 2 kap. 1 §. I ÄB 3 kap. 1 § stadgas dock att om arvlåtaren (dvs. den som avlidit) var gift, ärver den efterlevande maken före de gemensamma barnen. Detta kallas den legala arvsordningen. Skulle du gå bort före din make ärver alltså din make ditt fritidshus. Då din make sedan avlider är det era döttrars tur att ärva fritidshuset. Eftersom det är detta du vill uppnå krävs alltså inte att du skriver ett testamente för just den delen, eftersom det kommer ske "automatiskt" oavsett. Självklart finns det dock inget hinder mot att du skriver ett testamente och uttrycker att detta är din vilja.Precis som du skriver är det även möjligt att i ett testamente ställa upp som villkor att arvet ska vara mottagarens enskilda egendom. Detta får som effekt att egendomen inte ingår i en eventuell skilsmässa mellan era döttrar och deras respektive (se Äktenskapsbalken 7 kap. 2 §, här). För att ett testamente ska vara giltigt krävs att en del formkrav är uppfyllda. Först och främst måste det vara skriftligt. Utöver detta måste det undertecknas av dig med två vittnens samtidiga närvaro.Vittnena ska sedan bestyrka handlingen med sina namn. Vittnena måste veta om att det är just ett testamente de är vittnen till, men de behöver inte veta vad som står i testamentet. Att skriva testamente kan vara aningen knepigt och därför kan det vara en klok idé att anlita en jurist för att få hjälp och undvika att testamentet blir otydligt. Hoppas du fick svar på din fråga, och lycka till!Med vänlig hälsning,

Testamentera fastighet till sambo och vidare till annan person vid sambons död

2016-08-08 i Testamente
FRÅGA |Är sambo och min man äger fastigheten (inkl skog). Kan han testamentera gården till mig men med förbehåll att jag skall testamentera den vidare vid mitt frånfälle till en av honom utsedd person?
Caroline Orava |Hej, och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.Jag tolkar det som att du menar att du och din sambo inte är gifta, trots att du skriver "min man", och kommer utgå ifrån detta i mitt svar.För att fastigheten ska tillfalla dig när din sambo går bort och sedan, när även du gått bort, tillfalla en annan person som din sambo har utsett kan han ange detta i sitt testamente. Denna typ av testamentsförordnande kallas för successiva legat och regleras i 12 kap. 10 § ärvdabalken. Det är alltså din sambo som testamenterar fastigheten både till dig och till den andra personen och därför behövs inget förbehåll om att du ska testamentera den vidare till den andra personen. Med vänlig hälsning,

Tolkning av testamente

2016-08-03 i Testamente
FRÅGA |Vi är ett gift par. Vi ska separera och troligen blir det skilsmässa framöver. Dock inte just nu. Min make ska skriva ett testamente då han ger allt till mig. Dels för han vill att jag ska ha det och dels för att förhindra att hans släkt får något. Han vill att jag ska ärva honom oavsett om vi är gifta eller inte. Testamentet ska skrivas nu medan vi är gifta. Blir det någon skillnad om vi skiljer oss? D v s måste testamentet i så fall skrivas om. Vi har tänkt skriva det själva. Är det bra att lägga till i testamentet att detta ska gälla oavsett om vi är gifta eller inte. Han ska även ha med en person till som ska ärva i det fall jag inte skulle vara i livet när han avlider, samt ett trdje alternativ till en välgörenhetsfond. Vi har sedan tänkt skicka in det för förvaring hos begravningsbyråerna som erbjuder denna tjänst.
Mattias Lindner |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Regler kring tolkning av ett testamente finns i 11 kap ärvdabalken. Enligt 11 kap 1 § ska ett testamente tolkas utifrån testators (den som skriver testamentet) vilja. Först och främst ska testators riktiga vilja genomföras i den mån den kan utrönas ur testamentet. Skulle ni således skriva att du ska ärva trots en eventuell skilsmässa framgår det enligt min mening tydligt av testamentet att detta är testators riktiga vilja. Hoppas att svaret hjälpte och tack än en gång för att ni vände er till Lawline med er fråga!

Likabehandling av syskonbarn i testamente?

2016-08-12 i Testamente
FRÅGA |Min mans farbror har gått bort nyligen och hade inga egna barn utan tre syskon men man har hittat ett testamente där endast två av fem syskonbarn finns med så min fråga är om syskonen går lottlösa?
Fanny Karlsson |Hej, och tack för din fråga!Regler om arv och testamente återfinns i Ärvdabalken (ÄB), du hittar lagen här. En person har rätt att förordna om sin kvarlåtenskap genom testamente, se ÄB 9 kap. 1 §. Under förutsättning att testamentet är giltigt (skriftligen upprättat och undertecknat med två vittnens samtidiga närvaro) ska alltså den avlidnes kvarlåtenskap delas upp enligt testamentet. Detta innebär att om endast två syskonbarn nämns i testamentet är det endast de två syskonbarnen som får ta del av kvarlåtenskapen. Den enda inskränkningen i en persons rätt att förordna om sin kvarlåtenskap genom testamente är att personens bröstarvingar (barn, barnbarn osv.) alltid har rätt till sin laglott. Eftersom syskonbarnen inte är bröstarvingar till den avlidne kan de inte klandra testamentet på den grunden, och går således lottlösa.Hoppas du fick svar på din fråga!Med vänlig hälsning,

Barns (bröstarvingars) rätt till laglott- hur stor andel av kvarlåtenskapen kan testamenteras bort?

2016-08-09 i Testamente
FRÅGA |Jag ska köpa en bostadsrätt till min mor och står för hela betalningen. För att slippa andrahandsuthyrning låter jag min mor äga 5% av bostadsrätten. Hur gör jag för att inte mina syskon ska kunna ärva något av min mors andel av bostadsrätten när hon går bort? Vilken typ av dokument/testamente behöver vi upprätta?
Alina Borgsén |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Vid en arvlåtares död har dess bröstarvingar (barn) alltid rätt till sin så kallade laglott. Laglotten är inte en fast summa utan utgör en andel av den avlidnes totala förmögenhetsmassa, ärvdabalken 7 kap 1§ https://lagen.nu/1958:637#K7. Hur stor laglotten är i det enskilda fallet beror således på hur mycket pengar arvlåtaren hade vid sitt frånfälle. Det går inte att genom testamente inskränka på bröstarvingarnas laglott. Om du skänker en del av bostadsrätten till din mor kan du alltså inte förhindra att en del av den skänkta delen kommer din mors övriga barn till godo vid hennes bortgång. Men den andel av kvarlåtenskapen som inte utgör bröstarvingarnas laglotter kan testator förfoga över i ett testamente. Det är ett vanligt testamente som ska upprättas, allt enligt formkraven i ärvdabalken 10 kap 1(-2)§§ https://lagen.nu/1958:637#K10.Med vänlig hälsning,

Får omyndig skriva testamente?

2016-08-08 i Testamente
FRÅGA |Får omyndigt barn (15år) skriva testamente ?
Vega Schortz |Hej, roligt att du vänt dig till Lawline för att få svar på din fråga!I Sverige är rättshandlingen att upprätta ett testamente en av de mest formbundna. Huvudregeln är att ett testamente enbart får upprättas av en myndig person, d.v.s. någon som fyllt 18 år. En person som fyllt 16 år kan få upprätta ett testamente som enbart reglerar vem som ska få ärva sådan egendom som denne vid 16 års ålder själv får råda över, se ärvdabalken 9 kap. 1 §. Det kan här handla om inkomster 16-åringen erhållit genom arbete eller egendom denne fått med villkor om rätt att själva bestämma över egendomen, se föräldrabalken 9 kap. 1 § och 9 kap. 3 § 1 st. Hoppas du fick svar på din fråga!Med vänlig hälsning,

Ingår banktillgodohavanden i likvida medel?

2016-08-02 i Testamente
FRÅGA |Hur definieras "kontanta medel" när det i ett testamente står att kontanta medel tillfaller en viss person? Sedlar och mynt enbart eller sedlar och mynt samt banktillgodohavanden?
Adrian Nylén |Hej!Er fråga är inte lättbesvarad, då det inte finns någon lag som direkt anger vare sig banktillgodohavanden ingår inom "kontanta medel" eller inte. Vägledning kan dock hittas ur skillnaden mellan "likvida medel" och "kontanta medel". "Kontanta medel" är tillgångar som utgörs av kontanter (dvs fysiska pengar som mynt och sedlar) medan "likvida medel" utgörs av direkt tillgängliga tillgångar (dvs kontanter och banktillgångar).Skillnaden kan alltså sammanfattas såsom att alla "kontanta medel" utgör "likvida medel", men alla "likvida medel" inte utgör "kontanta medel".Då banktillgodohavanden utgör medlen som är insatta på en bank, innebär det att dessa tillhör "likvida medel" och inte "kontanta medel".Slutsatsen är alltså att testamentet ska tolkas i den mening att banktillgodohavandet inte utgör "kontanta medel". Viktigt att poängtera är däremot att ett testamente enligt 11 kapitlet 1 § Ärvdabalken ska tolkas;"... som må antagas överensstämma med testators vilja". Det bör därmed avgöras huruvida testatorn verkligen menat "kontanta medel" då denne utelämnat banktillgodohavandena.Hoppas detta gett er svar på er fråga!