Kan en förälder testamentera bort all sin egendom?

2014-08-27 i Testamente
FRÅGA |Kan man som barn bli utan arv om föräldrerna testementerar bort det?
Anna Alfredsson |Hej och tack för din fråga!Nej, en förälder kan inte göra sina bröstarvingar (barn) helt arvlösa genom ett testamente. Bröstarvingen har rätt att utfå det som kallas för laglott, se 7 kap ärvdabalken (https://lagen.nu/1958:637). För att bröstarvingen ska få ut sin laglott krävs dock att hen påkallar en jämkning av testamentet, se 7 kap 3 § ärvdabalken. Med vänliga hälsningar, 

Testamente - bröstarvingar och testamente till utomstående

2014-08-21 i Testamente
FRÅGA |Min gammelfarmor som gick bort för något år sedan hade skrivit i sitt testamente att jag, hennes barnbarn, skulle få ärva tomten. Hennes två barn däremot hävdar att de har rätt till hela tomten eftersom de är hennes barn. De vill att jag ska skriva under någon "lagfarts" eller vad de kallar det eftersom de nu har sålt tomten, som är min. De säger att jag inte kommer få några pengar alls. Var vänder jag mig om jag vill ha hjälp att få ta del av dessa pengar? Har jag rätten till några av dessa pengar?
Elias Karlsson |Hej och tack för din fråga!Finns ett giltigt testamente där din gammelfarmor överlåter en tomträtt har troligtvis du rätt till den också. Vad hennes rättmätiga bröstarvingar, barn, har rätt till är laglotten vilket utgör hälften av arvslotten enligt 7:2 ärvdabalken, se https://lagen.nu/1958:637 . Laglotten kan inte inskränkas genom testamente utan är ett belopp som bröstarvingarna har rätt till.För att förtydliga: Av kvarlåtenskapen från X tar bröstarvingarna allt. Om det finns fler bröstarvingar delar de lika på allt. Detta utgör deras arvslott. Om det finns ett testamente som ger bort kvarlåtenskapen till en utomstående har fortfarande bröstarvingarna rätt till deras laglott, vilket då utgör hälften av den nu nämnda arvslotten.Du borde ta kontakt med en jurist och visa upp testamentet så du kan få detta utrett.Med vänlig hälsning,

Ett nytt testamentes betydelse för det tidigare testamentet

2014-08-08 i Testamente
FRÅGA |Min syster är död.Hon var änka och hade inga barn .Vi är 6 syskon kvar . Hon och hennes man hade skrivit ett testamente där det står : att den av oss som överlever den andre med fri förfoganderätt skall erhålla all den avlidnes kvarlåtenskap .Efter bådas död ska kvarlåtenskapen med äganderätt tillfalla Cancerfonden och Svenska djurskyddsföreningen med hälften till dem var - så vitt den efterlevande av oss icke annorledes förordnat i ett nytt testamente . Nu är det så att min syster skrev ett nytt testamente där hon säger : att hennes egendom av vad slag det vara må skall lika fördelas mellan mina syskon . Nu undrar jag vad är det som gäller ? Tacksam för svar .
Mikael Stade |Hej och tack för din fråga! I 10 kap. 5 § 1 st ärvdabalken stadgas att en testator kan återkalla sitt testamente under hela sin livstid. Det finns inget formkrav för hur återkallandet ska se ut, testamentsgivaren måste dock agera för att det inte längre ska gälla. Ett exempel på ett sånt agerande är att skriva ett nytt testamente. I praxis har nämligen ett nytt testamente setts som ett återkallande av det gamla testamentet. Det nya ersätter därmed det äldre.I ert fall blir alltså din systers nya testamente det som blir gällande för er, kvarlåtenskapen ska därmed fördelas lika mellan dig och dina syskon.

testamente och äktenskapsförord

2014-08-03 i Testamente
FRÅGA |Hej, Min och jag har varit gifta i snart 10 år och tillsammans ca 20. Vi har bestämt att vi vi vill skriva ett äktenskapsförord och även ett testamente. VI har 2 barn, 14 och 18 år gamla. VI är lite osäkra på hur vi går till väga o vad en rimlig kostnad. Hur många timmar behövs för detta jobb? (ser timpriser på 2-3000 och då börjar det väl springa iväg rätt rejält). Ser även att det finns online hjälp, funkar det både för äktenskapsförord och testamente ? Samma giltighet Tacksam för råd.
Fredrik Wiggh |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!När man skriver testamente eller äktenskapsförord behöver man nödvändigtvis inte anlita jurist. Det finns tex mallar på Internet. Men för att säkerställa att allting blir korrekt är min rekommendation att ta hjälp av en familjejurist. Kostnaden beror bland annat på tidsåtgång som i sin tur bland annat beror på hur mycket tillgångar man har.Men det går att upprätta både testamente och äktenskapsförord själv.Hur gör man då detta? Det finns vissa formkrav som jag redogör för nedan för att ett äktenskapsförord eller ett testamente ska vara giltigt.Äktenskapsförord:Formkraven för hur man skriver ett äktenskapsförord framgår av 7 kap äktenskapsbalken, https://lagen.nu/1987:230#K7P1S1Det ska vara skriftligt, undertecknat av bägge makar och slutligen registrerat hos Skatteverket (7 kap 3 §).Testamente:Hur ett testamente ska skrivas för att bli giltigt framgår av 10 kap ärvdabalken, https://lagen.nu/1958:637#K10P1S1Det ska vara skriftligt och två personer utöver den som skriver testamentet (testator) ska bevittna detta genom underskrift. Till skillnad från ett äktenskapsförord kan ett testamente inte registreras.Det är viktigt att poängtera att det inte är vem som helst som får bevittna ett testamente (10 kap 4 §).Följande personer får inte vara testamentsvittnen:- person under 15 år - den som är psykiskt störd och på grund av detta saknar insikt om betydelsen om vittnesbekräftelsen-make eller sambo till testator- syskon till testator- den som är nära besläktad (står i rätt upp- eller nedstigande släktskap eller svågerlag till testator)-den som är förmyndare/god man/förvaltare åt testator- ledamot av styrelsen för ett bolag, en förening, ett trossamfund eller en stiftelse bevittna ett förordnande till den juridiska person som han eller hon företräder. Förordnande att vara testamentsexekutor medför dock inte hinder att vara vittne (2 st).Hoppas detta hjälper!Lycka till!

Testamentsfrihet och kallelse till bouppteckning

2014-08-23 i Testamente
FRÅGA |Jag har växt upp hos min mormor och hennes sambo som jag kallat "morfar" han valde nu att testamentera all sin kvarlåtenskap till mig då han nyligen gick bort. Mormor är död och de var enbart sambo, han har inga egna barn, hans syskon har avlidit och han har enbart sina syskonbarn kvar i livet som han inte haft kontakt med. Ska dessa verkligen ärva honom? O måste de kallas till bouppteckning och är de tvungna att godkänna testamentet?
Mattias Liljebäck |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline!Huvudregeln är att s.k. testamentsfrihet råder, vilket innebär att testatorn (i det aktuella fallet din ”morfar”) har en ensidig, total eller delvis rätt att förfoga och testamentera bort sin egendom till vem han vill. Undantaget är eventuella bröstarvingars rätt till laglott som inte går att testamentera bort. Din ”morfar” har inga bröstarvingar och därför kan han testamentera bort hela sin kvarlåtenskap till exempelvis dig.Det är enbart dödsbodelägare som ska kallas till bouppteckningen och dödsbodelägare är efterlevande make, sambo, arvingar och universella testamentstagare enligt 18 kap 1§ 1 st. ärvdabalken (ÄB). Har en arvinge (exempelvis syskonbarnen i det aktuella fallet) genom testamente som har vunnit laga kraft uteslutits från del i kvarlåtenskapen är denne inte dödsbodelägare och således inte heller berättigade till arv. Ett testamente vinner laga kraft antingen genom att arvingarna godkänner testamentet eller genom att de inte klandrar testamentet inom sex månader efter att de har blivit delgivna. Har testamentet inte vunnit laga kraft så måste även syskonbarnen kallas till bouppteckningen enligt 18 kap 1§ 4 st. ÄB, då dessa måste ges tillfälle att kunna förklara testamentet ogiltigt för den händelse det skulle bli aktuellt. Hoppas detta var svar på din fråga!Bestämmelserna i ÄB hittar du här.Vänligen,

Inbördes testamende och fri förfoganderätt för gemensamma barn

2014-08-19 i Testamente
FRÅGA |Jag har ett testamente där vi idag har skrivit på följande sätt: "Undertecknade nn och nn som sammanlever med varandra, bestämmer härmed som vår yttersta vilja att den av oss som överlever den andre skall erhålla all den avlidnes egendom med fri förfoganderätt. Efter den sist avlidnes död skall kvarlåtenskapen fördelas mellan bådas arvingar enligt lag" Min fråga är då, har det någon betydelse att vi idag är gifta. Det står ju sammanlever?
Simon Adolfsson |Hej och tack för din fråga.Om det är så att ni endast har gemensamma barn och någon av er avlider, kommer den efterlevande maken att ärva all kvarlåtenskap efter den döde med fri förfoganderätt innan barnen får sin del av den avlidnes kvarlåtenskap, se 3 kap. 1 § ÄB. Detta är aktuellt då ni nu är gifta.Med andra ord reglerar nuvarande lagstiftning det som testamentet har stadgat. Betydelsen av att ni är gifta har med andra ord gjort att testamentet är "överflödigt".Ärvdabalken (ÄB) finner du här.Hoppas jag svarade på din fråga och tveka inte att höra dig för fler frågor.Mvh,

Förordnande om efterarv i testamente

2014-08-03 i Testamente
FRÅGA |Hej! Är det möjligt för mig att bestämma var mina pengar ska gå även i andra ledet? Alltså, om jag testamenterar till min dotter och senare vill att de pengarna hon får av mig, tillfaller hennes barn? Är det något hon måste skriva eget testamente om eller kan jag bestämma det?
Victoria Nilsson |Hej!Det är möjligt för dig att i testamente skriva att arvet ska gå vidare till annan efter den första testamentstagaren avlidit, vilket du gör genom att förordna om efterarv. I så fall måste du i testamentet skriva att arvet ska tillfalla din dotter med fri förfoganderätt, och skriva att när hon avlider så ska arvet gå till hennes barn.Vänliga hälsningar,

Testamentstolkning

2014-08-02 i Testamente
FRÅGA |Mina föräldrar har tidigare skrivit ett testamente. Nu lever endast min mor. I testamentet står följande formulering: "Att efter bådas vår död skall kvarlåtenskapen delas lika mellan vår son X och hans båda bröstarvingar."Skall det tolkas som 1/3 vardera eller att sonen ärver hälften och de båda barnen ärver den andra halvan?
Fredrik Wiggh |Hej och tack för din fråga!Testamentstolkning regleras i 11 kap ärvdabalken, (https://lagen.nu/1958:637#K11P1S1).Av 1 § framgår att ett testamente ska tolkas i enlighet med testators vilja och meningen i din fråga kan alltså ge upphov till tolkningsproblem. Den kan tolkas på två sätt och därför finns det inget självklart svar på frågan.Eftersom att din mor fortfarande lever rekommenderar jag att du frågar henne vad som avsågs när testamentet skrevs.Vänligen,