Möjlighet att testamentera

2016-09-21 i Testamente
FRÅGA |Min far är död sen några år Min faster som inte har några barn har gått bort Har jag o min bror en arvslott efter min far eller kan fastern testamentera bort allt lgh lösöre pengar Jag har heller inte fått något dokument på boupptäkningen är detta rätt eller har det begått något fel MvhRoger
Jonas Tärnroth |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Regler om arv återfinns i ärvdabalken, se här.Jag förstår din fråga som att du undrar om din faster kan testamentera bort ett arv som du och din bror erhåller genom er far. Svaret är att ja, det kan hon. Eftersom att hon inte har några bröstarvingar så kan hon fritt förfoga över all sin egendom genom testamente. Huruvida du i detta skede bör ha fått ta del av bouppteckningen kan jag inte svara på. Har fastern t.ex. använt testamente och gjort er arvslösa, behöver ni ju följaktligen inte ta del av bouppteckningen. Om det inte är så att testamente finns så har ni rätt till arv förutsatt att det inte finns andra, närmare arvingar. Den legala ordningen framgår i 2 kap. ÄB.Jag hoppas att du fått svar på din fråga!Vänligen

Skyldigheten att följa ett testamente

2016-09-18 i Testamente
FRÅGA |Hej.1). Måste man följa vad som står i ett testamente? Personen var vid sina sinnens fulla bruk och testamente är bevittnat.2). Om -Ja, varför? Behöver hjälp med att förklara för två personer varför man ska respektera ett testamente.Tack på förhand.Mvh/ Tina
Frida Österlind |Hej och tack för din fråga!1. Ett testamente måste följas om det är giltigt enligt ärvdabalken 10 kap, inte kränker eventuella barns laglott (hälften av kvarlåtenskapen) eller ses som ogiltigt enligt 13 kap (till exempel om någon tvingats att utforma testamentet). Utifrån din beskrivning verkar alla krav vara uppfyllda för att testamentet ska vara giltigt, det måste därför följas.2. En persons rätt att få bestämma hur sin kvarlåtenskap ska fördelas efter sin bortgång framgår av 9 kap. 1 §.Jag hoppas detta var svaret på din fråga!Vänligen,

Testamentkopias giltighet

2016-09-18 i Testamente
FRÅGA |HejJag har en undran angående vad som gäller vid ett arvskifte.Min pappa gick bort tidigare i år och nu visar det sig att min plastbror har en kopia av ett testamente som min pappa skall ha upprättat för drygt ett år sedan, men originalet kan inte hittas.Min plastbror har nu fått en advokat som säger sig ha sett originalet efter pappas bortgång. Advokaten besitter inte själva originalet samt det att han säger sig inte veta var, när eller vem som visat honom det. Min fråga är ; Vad gäller? Gäller verkligen hans ord och väger de då lika tungt som om att det faktiskt finns ett original trots att ingen kan hitta originalet utan bara min plastbrors kopia?Tack på förhandBästa HälsningarLillemor
Robert Byrde |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Lagen ställer strikta krav för vad som är ett giltigt testamente. Dessa hittas i 10 kap. ärvdabalken (se här). Av 10:1 ärvdabalken framgår att testamentet måste vara skriftligt. Testatorn (i ditt fall din far) ska underteckna testamentet med två vittnen samtidigt närvarande. Testamentsvittnena måste också signera testamentet. Deras namn, adress samt tiden för bevittnande måste framgå av handlingen. Utöver detta finns krav på vilka som får vara testamentsvittnen. Av 10:4 framgår att testatorns make, sambo, förälder, barn, svär- och styvföräldrar, styvbarn och syskon är förhindrade att vara testamentsvittnen. Diskvalificerad från att vara testamentsvittne är även den som själv ärver genom testamentet, dennes make eller sambo, dennes syskon, dennes förälder, dennes barn, dennes svär- och styvföräldrar, dennes styvbarn och dennes syskon. Om något av dessa krav inte är uppfyllda är testamentet ogiltigt (se 13:1 ärvdabalken här). Utgångspunkten är att det måste finnas en originalhandling för att testamentet ska vara giltigt. En kopia kan vara giltig om originalhandlingen har uppfyllt ovan nämnda formkrav och det inte finns skäl att anta att kopians innehåll inte överensstämmer med originalet. Om originalhandlingen inte kan hittas så kan det bli problematiskt att avgöra huruvida testamentet ska anses vara återkallat och därmed inte längre gällande (se 10:5 ärvdabalken här). Om det inte är uppenbart att testatorn avsiktligen har förstört testamentet eller på annat sätt återkallat testamentet så är det testamentstagaren som måste bevisa att testamentet inte har återkallats.När man som arvinge misstänker att ett testamente är förfalskat eller ogiltigt ska man väcka klandertalan vid tingsrätten (se 14:5 ärvdabalken här). Detta ska ske inom sex månader från dess att man delgavs testamentet, annars går rätten till talan förlorad. Om du önskar hjälp med att upprätta en klandertalan så rekommenderar jag att du kontaktar någon av de specialiserade jurister som Lawline samarbetar med. Du kan boka tid här eller klicka på knappen till höger.Med vänlig hälsning,

Förordna all kvarlåtenskap till en bröstarvinge

2016-09-15 i Testamente
FRÅGA |Hej.Jag är en rätt gammal man och har två barn men när jag dör delas det som jag lämnar efter migautomatiskt lika eller har jag möjlighet att genom ett testamente låta skriva över helt till den enaom jag vill? Den ena är en ordentlig kille i mina ögon medans den andra tillbringar sin tid på ett anstalt av sin tid och är en aning efterbliven. Tacksam för svar.
Sara Bengtsson |Hej, tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Närmaste arvingar är enligt 2 kap. 1 § Ärvdabalken (ÄB) https://lagen.nu/1958:637#K2P1S1 arvlåtarens avkomlingar (bröstarvingar). Arvlåtarens bröstarvingar ska ta lika lott, vilket i praktiken innebär att exempelvis dina barn kommer att ärva dig med hälften vardera. Om du som arvlåtare däremot vill förordna om din kvarlåtenskap, t.ex. ge mer till ditt ena barn och mindre till det andra, kan du göra detta genom testamente, se 9 kap. 1 § ÄB https://lagen.nu/1958:637#K9P1S1 . I Sverige ser dock reglerna ut så att du inte kan förordna om all din kvarlåtenskap till endast ett av dina barn. Detta beror på reglerna om den s.k. laglotten. Denna återfinns i 7 kap. 1 § ÄB https://lagen.nu/1958:637#K7P1S1 och innebär att bröstarvinge alltid har rätt till sin laglott, oavsett om det finns ett testamente som säger annorlunda. Laglotten är hälften av den arvslott, som enligt lag tillkommer bröstarvingen. Exempelvis: A (arvlåtare) dör och efterlämnar två bröstarvingar, B och C. Värdet på kvarlåtenskapen efter A är 1000. A har skrivit ett testamente där all kvarlåtenskap ska gå till B. C har då rätt att genom sin laglott få ut hälften av sin lagstadgade arvslott, dvs. 500/2 = 250. Detta förutsätter dock att C har påkallat jämkning av testamentet enligt 7 kap. 3 § ÄB https://lagen.nu/1958:637#K7P3S1 .Om du vill upprätta ett testamente så finns det vissa krav för att detta ska vara giltigt, se 10 kap. 1 § ÄB https://lagen.nu/1958:637#K10P1S1 . Till att börja med ska testamentet upprättas skriftligen tillsammans med två vittnen. I deras samtidiga närvaro ska du sedan skriva under testamentet och vittnena ska styrka testamentet med sina namn. Sammanfattningsvis kan du välja att reglera vem av dina bröstarvingar som ska ärva dig när du avlider. Däremot kommer du aldrig kunna bestämma vem som ska ärva dig till hundra procent eftersom reglerna om laglott finns i svensk lag.Jag hoppas att du fick svar på din fråga!Med vänlig hälsning

Rätt att förordna om kvarlåtenskap genom testamente

2016-09-18 i Testamente
FRÅGA |Jag har inga barn men är gift med en man som har en son. Har jag rätt att testamentera tavlorna efter min mamma till vem jag vill och även resten av mina saker även om min make dör före mig?Kan jag testamentera bort det jag äger så ingen av mina systrar eller syskonbarn ärver mig?Med vänlig hälsningEwa
Fanny Karlsson |Hej, och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Regler om arv och testamente återfinns i Ärvdabalken (ÄB), här. Den som har fyllt 18 år har rätt att förordna om sin kvarlåtenskap genom testamente. Du har således rätt att testamentera tavlorna samt allt annat du äger till vem du vill. Endast om du hade haft egna barn hade de kunnat klandra testamentet ett sådant testamente för att få rätt till sin laglott.Vidare kan en persons rätt att förordna om sin kvarlåtenskap genom testamente inskränkas av den så kallade basbeloppsregeln, ÄB 3:1 st. 2 (här). Denna regel blir endast aktuell om du skulle gå bort före din make. Regeln stadgar den efterlevande maken alltid har rätt att ur kvarlåtenskapen efter den avlidna maken, så långt kvarlåtenskapen räcker, få egendom till så stort värde att den tillsammans med egendom som den efterlevande maken erhöll vid bodelningen eller som utgör den makens enskilda egendom motsvarar fyra gånger det gällande prisbasbeloppet. Denna regel hindrar inte att du skriver ett testamente och förordnar om att kvarlåtenskapen efter dig ska tillfalla någon annan än din make, utan fungerar endast som en slags säkerhet för den efterlevande att påkalla efter den förstes dödsfall. Hoppas du fick svar på din fråga!Med vänlig hälsning,

Testament före legala arvsordningen

2016-09-18 i Testamente
FRÅGA |Hej, Min mor gick bort. Hon hade en sambo, mig och min bror. Min mor har testamenterat en tredjedel till vardera av sin kvarlåtenskap.Hon ägde hus tillsammans med sin sambo, och ägde 100% av aktierna i hennes företag. Gäller då testamentet, och alla får en tredjedel av hennes 50% av huset, och en tredjedel av aktierna i företaget? Eller träder lagen om laglott in, när det rör sig om min arvslott? Tack, Klein
Jonas Tärnroth |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Regler om arv återfinns i ärvdabalken, se här.Testamentet är det som gäller. Det finns inga hinder mot ett sådant testamente som du beskriver, det kränker ingen laglott. Laglotten är hälften av arvslotten, dvs. för dig 25% av boet eftersom ni är två syskon. När ni nu får en 1/3 av boet, överstiger det laglotten.Jag hoppas att du fått svar på din fråga!Vänligen

Testamentstagare rätt

2016-09-15 i Testamente
FRÅGA |En person dör, har inga arvingar. Skrivit testamente, där ett par skall ärva lite pengar.Har en bostadsrätt och lån. Vad händer vid dennes bortgång? Måste lgh säljas för att betala lånet till banken eller går den upp i testamentet?
Anna Pieschl |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.Regler kring testamentes upprättande och tolkning finns i ärvdabalken (ÄB). I 11 kap. ÄB regleras hur testamentet ska tolkas om det inte klart framgår. 11:1 ÄB förtydligar att man ska tolka testamentet så som man tror att den avlidnes vilja löd. I vissa fall kan ett testamente vara svårt att tolka, men då ska man tänka till hur man tror att den avlidne ville att dess egendom skulle fördelas. Vad jag förstår på din fråga så är det en viss summa pengar som har testamenterats till ett par och inte någon specifik egendom. Det som då kommer hända är att lägenheten säljs, (så länge den inte har testamenterats bort till någon annan) och paret tilldelas den summa som de har rätt till. I 11:3 ÄB stadgas att om det i testamentet framgår att någon ska ärva viss specifik egendom, så ska det fördelas ut först. Dvs. om det finns andra testamentstagare som ska ärva specifik egendom, och det senare visare sig att det inte finns några pengar kvar i dödsboet efter att all egendom är utdelad blir det inte några pengar fördelade till paret. Jag hoppas att du fått svar på det du frågade efter och att du känner att mitt svar var någorlunda begripligt. Har du fler frågor, tveka inte att höra av dig igen!Ha det så gott!Vänligen,

Testamentes giltighet vid avlidna vittnen

2016-09-14 i Testamente
FRÅGA |Är ett testamente giltigt även om de som bevittnat det är döda?
Emma Nilsson |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!För att ett testamente ska vara giltigt krävs bland annat att två vittnen samtidigt närvarar vid tidpunkten då testatorn undertecknar testamenteshandlingen, detta regleras i 10 kap. 1 § Ärvdabalken (https://lagen.nu/1958:637#K10P1S1). Denna typ av testamente kallas för ordinärt testamente. Giltigheten av ett testamente riskeras inte av att en eller båda vittnena avlider. Således är ett testamente giltigt i samma grad, oberoende om vittnena fortfarande är i livet eller ej.Jag hoppas att ovanstående har gett svar på din fråga.Vänliga hälsningar,