Utebliven ersättning pga arbetsskada

2018-02-15 i Arbetsskada
FRÅGA |Jag rakade på olycka på arbetsplatsen bygg men enligt afa försäkring min ärende var avslutad och jag fick ingen skadestånd och sved och verk ersättning. Jag vill få nån rådgivning innan jag överklagar på beslutet.
Mikhail Atayev |Hej och tack för att du har vänt dig till oss på Lawline!Först och främst skulle jag rekommendera dig att vända dig till försäkringskassan för att göra en skadeanmälan. Beträffande AFA-försäkring kan man i vissa fall få ersättning men det ska då bero på yttre omständigheter på arbetsplatsen, dvs förutom orsaken av sedvanliga arbetsuppgifter borde skadan uppstå. Om arbetsgivare har kollektivavtal omfattas du av en extra försäkring, trygghetsförsäkring vid arbetsskada. Det finns en lagstadgad arbetsskadeförsäkring, men den ger inte full ersättning ( bara upp till 7,5 basbelopp) för förlorad inkomst och eventuella extra kostnader.Annars det är lite svårt för mig att besvara i ditt fall om du ha rätt till någon form av ersättning genom skadestånd eftersom det inte anges detaljer i din situation, därför rekommenderar jag dig att anlita våra jurister för att få uttömmande rådgivning.Hoppas du fått svar på din fråga!Med vänliga hälsningar

Arbetsgivarens skyldighet att främja en god arbetsmiljö på arbetsplatsen

2017-11-13 i Arbetsskada
FRÅGA |HejMn dotter har en provanställning t.o.m 13/12 2017.Hon var först inhyrd via ett bemanningsföretag, men kunden ville ha över henne till sig så dom löste ut henne.Hon är mycket omtyckt på jobbet och fått höra att hon gör ett kanon jobb.Dessvärre har hon varit sjuk en del, viket beror på arbetsmiljön (dålig luft och gammal AC m.m och hon är inte ensam om symptomen)Finns det något man kan göra?Tack på förhand
Christoffer Tolf |Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.Regler om miljöer på arbetsplatser finner vi bland annat i arbetsmiljölagen (AML) och Arbetsmiljöverkets författningssamlingar (AFS). 2 kap. 4 § AML säger att arbetshygieniska förhållanden (luft, ljud, ljus och vibrationer och annat liknande) på arbetsplatser skall vara tillfredställande. Enligt 3 kap. 2 § AML ska arbetsgivaren vidta alla åtgärder som behövs för att förebygga att arbetstagaren utsätts för ohälsa eller olycksfall. Upptäcker arbetsgivaren att någonting kan leda till ohälsa ska detta åtgärdas. I AFS 2009:2 stadgas det bland annat hur ventilation och dylikt ska kontrolleras och underhållas. En god luftkvalitet ska garanteras med stöd av bestämmelserna. En luftkvalitet som påverkar arbetstagarnas hälsa negativt är inte en god luftkvalitet.I din fråga framgår det att din dotter blivit sjuk med anledning av den dåliga luften på arbetsplatsen. Vidare framgår det att även andra medarbetare drabbats. Jag rekommenderar därför din dotter att ta kontakt med sin arbetsgivare för att informera om problemet. Det är arbetsgivaren som har huvudansvaret för arbetsmiljön på arbetsplatsen. Om problemet mot förmodan inte åtgärdas kan din dotter istället ta kontakt med företagets skyddsombud (om detta finns på arbetsplatsen) som i sin tur får föra talan med arbetsgivaren eller Arbetsmiljöverket (tillsynsmyndigheten). Din dotter kan själv anmäla arbetsförhållandena till Arbetsmiljöverket. Hoppas att du fått svar på din fråga. Du är välkommen att återkomma om du vill veta mer! Med vänlig hälsning,

Arbetsgivarens ansvar vid arbetsskada

2017-10-23 i Arbetsskada
FRÅGA |Hej ja råkade ut för en olycka i mitt arbete o undrar vad min arbetsgivare har för skyldigheter till mig. Mvh
Zorba Hållsten |Hej,Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Arbetsgivarens skyldigheterSom utgångspunkt är det arbetsgivaren som har det yttersta ansvaret vad gäller arbetsmiljön på en arbetsplats. Enligt arbetsmiljölagens (AML) 3 kap. 2 § ska arbetsgivaren vidta alla åtgärder som behövs för att förebygga att arbetstagaren utsätts för ohälsa eller olycksfall. Arbetsgivaren ska systematiskt planera, leda och kontrollera verksamheten på ett sätt som leder till att arbetsmiljön uppfyller föreskrivna krav på en god arbetsmiljö, 3 kap. 2 a § AML. Om det sker en arbetsskada så ska arbetsgivaren utreda denna och undersöka risker i verksamheten samt vidta de åtgärder som föranleds av olyckan. Vidare så ska arbetsgivaren se till att arbetstagaren har god kännedom om de förhållanden, under vilka arbetets bedrivs, och att arbetstagaren upplyses om de risker som kan vara förbundna med arbetet, 3 kap. 3 § AML. Exempelvis om en arbetstagare arbetar med en maskin som är farlig så ska arbetsgivaren se till att arbetstagaren får tillbörlig utbildning i hur denne ska hantera maskinen utan att riskera skador. Om det har skett en svårare personskada så ska arbetsgivaren utan dröjsmål underrätta Arbetsmiljöverket om detta, 3 kap. 3 a §. Arbetstagarens skyldigheterArbetstagaren ska följa de föreskrifter och använda de skyddsanordningar som arbetsgivaren tillhandahåller. Arbetstagaren ska även iaktta den försiktighet som krävs för att förebygga ohälsa och olycksfall, 3 kap. 4 § AML.ArbetsmiljöombudOm arbetsplatsen sysselsätter minst fem arbetstagare regelbunden så ska det utses ett eller flera skyddsombud, 6 kap. 2 § AML. Skyddsombudet företräder arbetstagaren i arbetsmiljöfrågor och ska verka för en tillfredsställande arbetsmiljö, 6 kap. 4 § AML. Skyddsombudet i sig har dock inget formellt arbetsmiljöansvar om det händer något.Delegation av ansvarArbetsgivaren har som sagt det yttersta ansvaret. Dock kan arbetsgivaren i vissa fall delegera ansvaret till någon annan, exempelvis en förman på en industri. För att en sådan delegation ska vara giltig så krävs det en tydlig, skriftlig delegation på uppgiften och att förmannen har både kompetens och befogenheter för att klara ansvaret. Om det sker en olycka under förmannens område så kan förmannen således bli ansvarig. AnsvarOm det skett en olycka så kan brottsligt ansvar bli aktuellt. Enligt 3 kap. 10 § brottsbalken (BrB) så kan den, som uppsåtligen eller av oaktsamhet orsakat kroppsskada eller sjukdom som inte är ringa, vid åsidosättande vad som i enlighet med arbetsmiljölagen ålegat honom till förebyggande av ohälsa eller olycksfall, dömas för arbetsmiljöbrott.Dock måste det föreligga ett orsakssamband mellan åsidosättandet av arbetsmiljölagstiftningen och effekten för att arbetsmiljöbrott ska bli aktuellt. Om det inte finns något sådant orsakssamband kan vederbörande ändå dömas för exempelvis vållande till kroppsskada eller sjukdom enligt 3 kap. 8 § BrB om rekvisiten i övrigt är uppfyllda. ArbetsskadeförsäkringArbetsskadeförsäkring är en socialförsäkring som ersätter personer som insjuknat eller råkat ut för olyckor i samband med sitt arbete. I Sverige administreras denna socialförsäkring av Försäkringskassan. Om det finns ett kollektivavtal på arbetsplatsen så finns det ofta kompletterande arbetsskadeförsäkringar som regleras av AFA Försäkring.Sammanfattning och rekommendationer Först och främst måste du anmäla din skada till arbetsgivaren. Han eller hon ska då i sin tur göra en anmälan till Försäkringskassan och till ett ev. skyddsombud. Om det rör sig om en svårare skada ska arbetsgivaren även anmäla detta till Arbetsmiljöverket. Arbetsgivaren är vidare skyldig att utreda orsaken till arbetsskadan och vidta tillbörliga åtgärder för att förhindra att liknande skador uppkommer i framtiden. För att du ska få ersättning så måste du ansöka om detta till Försäkringskassan. Om du omfattas av ett kollektivavtal med separat försäkring så måste du göra en separat ansökan för att få ersättning från den försäkringen. Om du tror att din arbetsgivare har varit försumlig i sitt arbetsmiljöansvar som lett till din skada så bör du kontakta ditt skyddsombud som i sin tur kan upprätta en anmälan till Arbetsmiljöverket. Om det inte finns något skyddsombud kan du kontakta ditt fackförbund. Om du inte är medlem i något fackförbund kan du vända dig direkt till Arbetsmiljöverket. Hoppas detta var svar på din fråga! Eftersom du tillvalt telefonrådgivning kan du kontakta mig på zorba.hallsten@lawline.se för att boka en tid. Om du har några kompletterande frågor angående mitt svar kan du ställa dem i mailet.Med vänlig hälsning,

Ersättning för arbetsskada då arbetsgivare inte är försäkrad

2017-09-08 i Arbetsskada
FRÅGA |Jag har fått en skada på min arbetsplats sågade mig två fingrar långfinger/pekfinger och fick amputera ena leden på pekfingret detta hände i maj 2017 kan inte böja pekfingret . Vem är ansvarig för denna skada min arbetsgivare har inte någon försäkring.Är inte med facket
Gustaf Åleskog |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Även om arbetsgivaren saknar försäkring så har du möjlighet till ersättning. Det är viktigt att du anmäler skadan till din arbetsgivare som i sin tur kan anmäla till Försäkringskassan.Arbetsgivaren ska anmäla arbetsskadan till Försäkringskassan och Arbetsmiljöverket. Den anställda behöver bara berätta för sin chef vad som har hänt. Den som blivit skadad i arbetet ska därefter ansöka om arbetsskadeersättning hos försäkringskassanDu kan få ersättning om du har en godkänd arbetsskada. Detta avgör försäkringskassan i samband med din ansökan om ersättning. Det krävs också att du har kostnader eller tjänar mindre pengar på grund av arbetsskadan. Du behöver också vara försäkrad i Sverige. Om man arbetar i Sverige är man försäkrad för arbetsskadeersättning enligt 6 kap 6 § 6 pt socialförsäkringsbalken. Alltså kan du ha rätt till arbetsskadeersättning från Försäkringskassan om de bedömer din skada som en godkänd arbetsskada.Hoppas att du fick svar på din fråga och ställ gärna följdfrågor om det är något mer du undrar över!

Arbetsgivarens försäkringar för anställda

2018-02-08 i Arbetsskada
FRÅGA |Kan jag som arbetstagare hos ett privat företag, kräva en olycksfallsförsäkring, eller någon annan försäkring?MVH Rolf Nilsson Helsingborg.
Gustaf Åleskog |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Företag som är bundna av kollektivavtal ska teckna försäkringar och tjänstepension för de anställda. Arbetsgivaren ansvarar för att teckna och betala dessa försäkringar.Arbetsgivaren kan vara bundna genom att denne är med i en arbetsgivarorganisation, som i sin tur har kollektivavtal med en arbetstagarorganisation.Arbetsgivaren kan också vara bunden genom att direkt har slutit ett kollektivavtal med en arbetstagarorganisation. För företag utan kollektivavtal är det frivilligt att teckna försäkringar. Det kan dock förekomma obligatoriska försäkringar för vissa företag i speciella branscher!Även om arbetsgivaren saknar försäkring så har du möjlighet till ersättning vid eventuell arbetsskada. Det är viktigt att du anmäler skadan till din arbetsgivare som i sin tur kan anmäla till Försäkringskassan.Arbetsgivaren ska anmäla arbetsskadan till Försäkringskassan och Arbetsmiljöverket. Den anställda behöver bara berätta för sin chef vad som har hänt. Den som blivit skadad i arbetet ska därefter ansöka om arbetsskadeersättning hos försäkringskassan.Hoppas att du fick svar på din fråga och ställ gärna följdfrågor om det är något mer du undrar över!

Är inte anställda inom psykiatrin skyddade av lagen?

2017-10-30 i Arbetsskada
FRÅGA |Hej, jag blev misshandlad på arbetet, och jobbar som skötare på psykakut. Jag har blivit utsatt för både det ena och det andra här, men valde för första gången att polisanmäla en händelse nu i år. Jag fick ett sängbord (med hjul) inkört i knäet, ett knytenäveslag i ansiktet, och blev sedan spottad på. Eftersom både jag, och överläkare, bedömde att patienten visste precis vad hen gjorde så blev jag väldigt kränkt, och fick såklart ont också. Jag valde att polisanmäla. Jag har alltid tänkt, att när jag väl går vidare med en händelse och polisanmäler så kommer det tas på allvar. Så blev det inte. Polisanmälan lades ner fort. "Det kan antas att åtal för brottet inte skulle komma att ske till följd av en bestämmelse om åtalsunderlåtelse i 20 kapitlet rättegångsbalken." Motivering: [Den misstänkte] får psykiatrisk vård.Det stod också att jag ändå kan ha rätt att få ersättning från Brottsoffermyndigheten så jag beslöt mig för att försöka kräva det. För sveda och värk, samt kränkning. Detta avslås.Med motivering att Polisen beslutade om förundersökningsbegränsning. Brott kan inte bevisas eftersom det inte står klart att den misstänkte hade insikt i sitt handlande.Ändå berättade jag i polisanmälan att bedömning från överläkare var att patienten gjorde som hen gjorde utifrån ren illvilja, inte på grund av sjukdomstillstånd. Jag berättade också att det fanns flera vittnen till händelsen.Har detta verkligen gått rätt till? Är inte vi inom psykiatrin skyddade av Sveriges lag??
Jennie Nilsson |Hej, och tack för att du vänder dig till oss med din fråga.Du tar upp ett väldigt omdebatterat och aktuellt ämne då anmälningar om våld på arbetsplatsen har ökat. Svårt att säga utifrån statistiken om våldet har ökat men anmälningarna har gjort det iallafall. Självklart skyddas du av lagen och så gör även den som är psykiskt sjuk, vilket du i med den här händelsen erfor. Naturligtvis kan en person som är psykiskt sjuk begå brott mot person i ren illvilja och inte på grund av sjukdomstillståndet. Problemet blir bevisbördan då händelsen ägde rum på en psykiatrisk avdelning och personens utsaga därmed väger tungt.I ditt fall ska du genast rapportera detta till din arbetsgivare och göra en arbetsskadeanmälan. Att som anställd bli utsatt för misshandel av en patient är en arbetsskada. Många missar ekonomisk ersättning när incidenter på arbetsplatsen inte rapporteras. Anledningen är förmodligen att få känner till att de är försäkrade mot detta. Arbetsskadeförsäkringen AFA gäller för alla som är anställda med kollektivavtal. Läs mer om hur du gör en anmälan på www.afaforsakring.se. Där kan du läsa om hur du går till väga när du vill göra en anmälan och du kan naturligtvis även kontakta dem för hjälp.Hoppas verkligen du kan få rätt till ersättning för de skador som åsamkats dig i din utsatta yrkesroll. Hatten av till alla er med detta tunga uppdrag.Lycka till!

Är det en arbetsskada när företagets läkare säger att det inte är det?

2017-10-18 i Arbetsskada
FRÅGA |Hej! Jag är 19 år jag skadade mig som rekryt under den militära grundutbildningen och har nu blivit tvungen att lämna, small till i knäet under tjänstgöringen och läkaren på regementet befarade meniskskada. Dock vägrar läkaren skriva en arbetsskada då han påstår att detta har varit en tidigare skada som legat i "vila". Har dock aldrig visat några problem på några tidigare tester. Hur ska jag gå vidare med detta om jag vill ha upprättning för min skada och ev ersättning.? Dom skickar trots allt hem mig i ett skick där jag kommer ha svårigheter att jobba. Vidare remisser har skickats vidare till sjukhuset men enligt Försvarsmakten själva kommer inte dom göra något mer.
Mathilda Wihlborg |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!I mitt svar nedan kommer jag utgå ifrån att du är kvalificerad för att kunna få arbetsskadeersättning vilket regleras i socialförsäkringsbalken. Det kan finnas lite olika ersättningar du kan erhålla och jag kommer först och främst gå igenom den ersättning som finns lagstadgad. Det är arbetsgivarens, Försvarsmaktens i ditt fall, ansvar att anmäla till Försäkringskassan att du har skadats på arbetsplatsen. Denna skyldighet styrs i lagen och de kan bli bötfällda om de bryter mot upplysningsplikten. Det är din chef som ska ansvara för att en rapport görs till Försäkringskassan, inte din läkare. Du tar sedan kontakt med Försäkringskassan själv och det är från dem du kan ha rätt att få ersättning om det är en konstaterad skada. Bedömningen om det är en arbetsskada är något Försäkringskassan gör, inte din läkare. En arbetsgivare kan också ha en egen arbetsskadeförsäkring som går in och täcker ersättning för skada upp till den vanliga lönen. Den går alltså in efter att Försäkringskassan har konstaterat att det är en arbetsskada och täcker upp. Det som ingår i den försäkringen kan dock skilja sig åt mellan olika företag och det är därför svårt för mig att säga exakt om den täcker i just det här sammanhanget. .Sammanfattningsvis ska du gå till din chef och anmäla att du har skadat dig under arbetstid och han har sedan som skyldighet att anmäla detta vidare till Försäkringskassan. De kommer då utreda huruvida du har rätt till arbetsskadeersättning. Du kan i samband med att du anmäler skadan till din chef också fråga om Försvarsmakten har en arbetsskadeförsäkring dit du kan anmäla till för att få en full ersättning. De brukar basera sin bedömning på hur Försäkringskassan bedömer skadan. Hoppas du fick svar på din fråga!

rehabiliteringsansvar vid tidsbegränsad anställning

2016-06-28 i Arbetsskada
FRÅGA |Jag har en tidsbegränsad anställning och är pga en arbetsplatsolycka sjukskriven, beräknas bli återställd. När min sjukskrivning slutar har jag två veckor kvar på min anställning, är min arbetsgivare skyldig att hjälpa mig med rehabilitering under dessa två veckor eller kan jag få hjälp längre?
Josefin Jennerheim |Hej, och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Enligt Arbetsmiljölagen har arbetsgivaren ett rehabiliteringsansvar. Det innebär att arbetsgivaren ska utreda rehabiliteringsbehovet och ha en strategi för hur arbetstagaren ska komma tillbaka i arbetet. Arbetsgivaren måste också så långt som möjligt anpassa arbetsplatsen och arbetsuppgifter efter den skadade/sjuke arbetstagarens förmåga. Att arbetsgivaren skulle vara rehabiliteringsansvarig även efter anställningens slut stöds inte av lagen. Alltså är arbetsgivarens rehabiliteringsansvar begränsad till anställningsförhållandets längd och arbetsgivaren ansvarar inte för din rehabilitering efter att anställningen upphört. Hoppas du fick svar på din fråga! Med vänliga hälsningar,