Vad händer med en skuld om det inte finns tillräckligt med tillgångar i ett dödsbo?

2017-09-15 i Skuld
FRÅGA |En väldigt nära vän, som varit skyldig mig en större summa pengar, har precis gått bort. Ett tag innan hans dödsfall skrev han ett intyg via mejl på att han var skyldig mig pengar, där han lovar att betala tillbaka detta så snart som möjligt. Har även kvar konversationer via Messenger där han diskuterar skulden och vi kommer överens om att han ska skriva detta mejl och att vi i framtiden skriver ett mer seriöst skuldebrev med signatur osv. Gills detta för att kunna kräva pengar ur dödsboet? Vet att hans tillgångar varit väldigt små och att han haft en del skulder, om dödsboet går i konkurs, kan man bli utan pengarna som han varit skyldig för att andra skulder prioriteras? För handlar om en del tusenlappar och har svårt att själv klara mig ekonomiskt utan en återbetalning på denna skuld.Tack på förhand.
Mathilda Wihlborg |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Skuldebrev och avtal:Du skriver att din vän på mail har skrivit ett intyg om skulden och att ni sedan skulle skriva ett skuldebrev men jag tolkar din fråga som att du inte hade hunnit få det. Då jag inte vet hur intyget är formulerat och det inte finns några tydliga formkrav för ett skuldebrev är det svårt för mig att säga om det skulle klassas som ett skuldebrev. Däremot brukar man säga att ett generellt krav är en underskrift, vilket dock kan gå om det finns en elektronisk underskrift. Går det att tolka att din vän var skyldig dig pengar innan sin död ska det ingå vid dödsfallet då det fortfarande är att anse som ett avtal.Om det inte finns tillräckligt med tillgångar i dödsboet:När tillgångarna ska fördelas finns det inga lagregler som säger i vilken ordning de olika skulderna ska fördelas förutom vissa speciella fordringar. Finns det skulder som har att göra med säkerheter, till exempel banklån som har en säkerhet i ett hus eller liknande går dessa först. Likaså med fordringar för begravnings- och bouppteckningskostnader, dessa har allmän förmånsrätt och kommer efter fordringar med säkerheter. De fordringar som finns utöver detta har lika rätt. Finns det då pengar kvar efter att begravningskostnaderna och liknande är betalda fördelas de lika i proportion till hur stor fordran är. Finns det inga pengar kvar får fordringsägarna till de andra fordringarna inga pengar.Sammanfattningsvis, går det att bevisa att du har en fordran på din vän ska den tas upp vid bouppteckningen. Finns det pengar kvar efter att begravningskostnaderna är betalda kan du få ut en del, men inte säkert att du får allt om det finns begränsat med pengar. Finns det inga pengar kvar efter att begravningskostnaderna är betalda får du inga pengar för din fordran. Hoppas du känner att du fick svar på din fråga!

Glömde meddela dödsboet om en skuld

2017-09-02 i Skuld
FRÅGA |Om glömde meddela dödsboet om en skuld vad händer då, fanns ändå inga pengar att betala skulder för.
Nina Erlandsson |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Som huvudregel är det såklart väldigt viktigt att rätt uppgifter anges, men samtidigt finns en allmän regel som säger att skulder inte kan ärvas. Detta innebär att om det inte fanns några pengar att betala skulden med så kommer denna heller inte att kunna betalas. Av denna anledning spelar det i princip ingen roll om du glömde meddela dödsboet om skulden. Skulden kommer ändå att kvarstå. Du behöver inte vara orolig!Mvh,

Rätt att få tillbaka sina pengar vid en felaktig utbetalning?

2017-08-21 i Skuld
FRÅGA |I våras betalade jag en faktura till en enskild firma två gånger av mistag. Efter hur lång tid kan jag kräva pengarna tillbaka? Ett annat problem är att firman lades ner för någon månad sedan. Det är inga stora penga och jag tänker inte bråka om det, men jag vill bara kolla vad mina chanser är./Tack på förhand
Alex Skepastianos |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Du har råkat betala en faktura två gånger, din andra betalning var alltså en felaktig utbetalning då du redan hade betalat. Detta benämns inom juridiken som solutio indebiti (felaktig utbetalning) och finns inte skrivet i någon lag utan framgår av praxis. Kopplat till solutio indebiti finns något som vi kallar för condictio indebiti (en återkravsrätt), inte heller detta finns skrivet i någon lag utan framgår av praxis.Huvudregeln är att en felaktig utbetalning ska återgå men det finns vissa krav och undantag:* Om mottagaren är i god tro, dvs. tror att betalningen är korrekt och är ovetandes om att utbetalningen är felaktig.* Om mottagaren har inrättat sig efter betalningen, dvs. att mottagaren av betalningen har förbrukat de mottagna pengarna.Är dessa två krav uppfyllda gäller istället att den som har gjort en felaktig utbetalning inte får tillbaka sina pengar. Det kan även spela in om utbetalaren är en privatperson och mottagaren ett företag som i ditt fall. Även om utbetalaren har varit vårdslös kan spela in.Nu känner jag inte till alla omständigheter men jag har svårt att tro att den enskilda firman har varit i god tro angående dina dubbla betalningar. Du har alltså en rätt att kräva tillbaka dina pengar. Det innebär att den nu nedlagda firman har en skuld till dig, så länge de inte kan bevisa att de har varit i god tro och inrättat sig efter betalningen. SlutsatsDriver man en enskild firma är man personligt ansvarig för eventuella skulder som företaget har och därför kan du kräva tillbaka dina pengar från den privatperson som ägde firman.Vänligen,

Vad innebär solidariskt betalningsansvar?

2017-08-20 i Skuld
FRÅGA |Ett dödsbo är skiftat och uppdelat mellan 2 arvingar . Året efter uppkommer en skatteskuld där ena arvingen vägrar att betala sin del ( ca 10k kr). Det som går att få fram är att båda är solidariskt skyldiga att betaladödsboets skuld. Innebär det att den som vägrar betala sin del av skulden slipper och att den andra arvingen får betala hela skulden ?
Marika Moberg |Hejsan, tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! Solidariskt betalningsansvar innebär precis som du säger att borgenären (i din fråga Skatteverket) kan vända sig till enbart den ena gäldenären (arvingen) om den andre inte betalar. Däremot kommer den arvinge som betalat hela skulden ha kvar ett krav (regressfordran) på hälften av skulden mot den andra arvingen. Vägrar den andra parten fortfarande att betala sin del får den som täckt hela skulden väcka talan i domstol eller ansöka om betalningsföreläggande hos Kronofogdemyndigheten mot den trilskande arvingen. Ansökan om betalningsföreläggande skulle vara att föredra i ett fall som detta eftersom ett sådant ska vara billigare och enklare än att direkt vända sig till domstol. Hoppas du fått svar på din fråga. Vänligen

Får inte betalt trots lagakraftvunnen dom - vad ska jag göra?

2017-09-03 i Skuld
FRÅGA |Som God Man fick jag ett arvodesbeslut men huvudmannen överklagade beslutet. Nu har domen vunnit laga kraft men huvudmannen vägrar fortfarande att betala ut arvodet. Har kommunen skyldighet att betala ut det eller vad kan man göra.
Johanna Bergvall |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Att domen har vunnit laga kraft innebär att den kan verkställas. Detta gör att du kan skicka in en ansökan om verkställighet till Kronofogdemyndigheten (KFM) och på så sätt få hjälp av dem att få betalt. KFM underrättar då din huvudman om att du har begärt att domen ska verkställas och att betalning ska ske inom en viss tid. Skulle huvudmannen inte betala inom den angivna tiden kommer KFM att undersöka dennes ekonomi och se om det finns några tillgångar som kan utmätas. Du hittar mer information om hur du ansöker om verkställighet samt den aktuella blanketten på Kronofogdens hemsida, här. Hoppas du har fått svar på din fråga, annars är du varmt välkommen att återkomma i kommentarsfältet här nedan!Med vänliga hälsningar,

Bodelning ej längre aktuellt. Skulder finns.

2017-08-31 i Skuld
FRÅGA |Hej! Väldigt bra hemsida!! X och Y har varit sambos. Y flyttar ifrån till ett annat ställe och efter 2 år från separationen begär Y bodelning. Y är skyldig X 50.000, men vill betala av med bodelning. X och Y ska nu till tingsrätten, där X sagt att det är 5.000:- som Y är skyldig utöver bodelning, men X har sedan fått reda på att det ej fungerar att göra bodelning efter 1 års tid. Är Y skyldig hela 50.000 fortfarande eller gills X 5.000 som summa även fast det inte fungerar med bodelning?
Mikael Jonasson |Hej och tack för att du valt att vända dig till Lawline!Tyvärr är jag något osäker på exakt vad du menar. Dock är det enkla svaret att skulder ska betalas vare sig det skett en bodelning eller inte. Om Y har varit skyldig X en viss summa pengar är det den summan som ska betalas.Att det nu inte går att göra en bodelning påverkar inte skuldförhållandet mellan X och Y. Om Y har en skuld på 50.000 till X ska skulden betalas även om en bodelning nu inte kan göras. Skulder regleras oftast vid själva bodelningen men då en bodelning nu inte har gjorts är skulden inte betalad men det förändrar inte det faktum att Y fortfarande är skyldig X pengar.Jag förstår att mitt svar kan tyckas vara något bristfällig. Min önskan är att du försöker förtydliga din fråga något i en kommentar om mitt svar brister. Exempelvis hade det varit intressant att för mig att få ett förtydligande på vad de två summorna (5000 kr och 50.000 kr) härstammar från.

Kan jag bli ansvarig för min makes skulder?

2017-08-21 i Skuld
FRÅGA |Jag och min man ska skiljas han har tagit en massa lån nu är kronofogden efter honom, ett av lånen skrev jag på som medlåntagare måste jag då betala detta lånet eller alla hans lån. Vad gäller
Viktor Svensson |Hej,Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Kan jag tvingas betala min makes skulder?I ett äktenskap svarar makarna för sina egna skulder (1 kap. 3 § äktenskapsbalken). De lån som din make har tagit själv är han alltså ensam betalningsansvarig för. Du kan inte tvingas betala om han inte skulle betala själv.När det gäller lånet som du har skrivit på som medlåntagare till är dock situationen annorlunda. I det här fallet har ni båda blivit förpliktade gentemot långivaren att betala för lånet. Du kan därför tvingas betala om din man inte betalar.Kan jag drabbas om min make råkar ut för en utmätning?Även om du inte blir direkt betalningsansvarig kan du dock drabbas om Kronofogden gör en utmätning hos din make. Kronofogden måste nämligen avgöra vilken egendom som kan utmätas och säljas för att betala hans skulder, och det finns en del regler som Kronofogden kan tillämpa till nackdel för den andre maken. Egendom som finns i er gemensamma besittning (t.ex. datorer, TV-apparater, bilar och möbler) kan presumeras tillhöra din make, även om egendomen egentligen tillhör dig (4 kap. 17 § och 4 kap. 18 § utsökningsbalken). Du måste i så fall bevisa (styrka) att egendomen tillhör dig. Kan du göra sannolikt att ni båda äger egendomen gemensamt har du dock rätt till din andel av egendomen (4 kap. 19 § utsökningsbalken). Att "göra sannolikt" är ett lägre beviskrav än att "styrka", så det blir enklare för dig att nå framgång med ett påstående om samägande. I det här fallet kan dock Kronofogden fortfarande utmäta och sälja egendomen, men du har rätt att bli kompenserad för den andel du äger.Jag hoppas att du fick svar på din fråga! Har du fler funderingar är du varmt välkommen att ställa kompletterande frågor genom kommentarsfältet här nedanför. Jag kan även tipsa om den här artikeln som handlar om hur en makes skulder kan påverka den andre maken.Hälsningar,

Sakrättsligt skydd mot sambos skulder?

2017-08-18 i Skuld
FRÅGA |Hejsan! Min sambo och jag delar alltid på kostnader när det gäller större inköp (tex möbler); den ena för över halva summan till den som betalar. Dock undrar jag hur det blir vid en separation eller dödsfall om en av oss har en kreditskuld på t.ex IKEA. Blir jag skyldig att betala av halva skulden (då det är till vårt gemensamma bohag)? I händelse att det är så, finns det något jag kan göra för att skydda mig från att vara tvungen att betala för något jag redan betalt hälften för?
Samuel Karlsson |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline!Din sambos skulder är hans egna och du kan inte bli skyldig för några av dessa. Om ni köpt något och betalat hälften var och din sambo dör och har skulder eller blir utmätt hos kronofogden pga oförmåga att betala sin skuld, så kommer de att köpa upp din andel i möblerna för att betala hans skulder om detta behövs (8 kap. 8 § utsökningsbalken). Ett bra sätt att skydda sig är att behålla kvitton, så att du kan bevisa att ni betalat halva var. Det lär dock inte bli några svårigheter att bevisa om något sådant sker eftersom egendom som ni har i gemensam besittning antas vara samägd (4 kap. 19 § andra stycket utsökningsbalken).Om ni separerar och inte kan enas om vem som ska ta vad så får vem som helst av er kräva att objektet säljs och att ni delar på pengarna (6 § lagen om samäganderätt). Även här är du fri från din sambos skulder.Hoppas det besvarar din fråga, tveka inte att höra av dig till Lawline igen i framtiden!Vänliga hälsningar,