Vad innefattas i ett "väsentligt avtalsbrott"?

2017-11-15 i Rättsverkningar vid avtalsbrott
FRÅGA |Hej!Jag undrar vad som innefattas i ett "väsentligt avtalsbrott"? Detta är vad vår elleverantör uppgav för att stänga av vår el.
Maja Stolt Rosell |Hej,Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.Eftersom jag inte har någon information om specifika omständigheter i ditt fall, kommer mitt svar att bli ganska översiktligt. Jag utgår i svaret från att du som ställer frågan är konsument och inte näringsidkare.Krav på väsentlighet vid hävning Kravet på väsentlighet vid hävning av avtal är en allmän princip inom avtalsrätten.11 kap. ellagen gäller överföring och leverans av el till konsumenter, enligt kapitlets 1 §. Enligt 11:3 1 st. ellagen får överföring av el avbrytas om konsumenten genom väsentligt avtalsbrott försummar sina skyldigheter. Avtalsbrott från konsumentens sida skulle t.ex. kunna utgöras av att säkerhetsföreskrifterna inte följs eller av bristande betalning (troligtvis det vanligaste avtalsbrottet från konsumentsidan).Här finner du ellagen. Lagrumshänvisningarna nedan leder dit.Om det sker rättelse efter uppmaning får elen inte stängas avJag vet inte vad som ligger till grund för avstängningen av el i ditt fall men oavsett ska konsumenten, enligt 11:3 2 st. uppmanas att inom viss tid rätta till försummelsen innan avstängningen samt meddelas att elen annars kan komma att avbrytas. Om konsumenten rättar till försummelsen får överföringen av el inte avbrytas. I 11:4 finns särskilda bestämmelser om när avtalsbrottet består av försummad betalning. Då ska konsumenten, sedan tiden för rättelse enligt 11:3 2 st. gått ut, uppmanas att betala inom tre veckor från det att hen har delgetts uppmaningen plus en underrättelse om att överföringen annars kan avbrytas. Om betalnings sker, om konsumenten och leverantören är oense om betalningen eller om socialnämnden tar på sig betalningen, får elen inte avbrytas enligt 11:4 2 st. Flera omständigheter beaktas vid en väsentlighetsbedömning När en bedömning ska göras om ett avtalsbrott är att anse som väsentligt tar man hänsyn till flera faktorer, framför allt avtalsbrottets betydelse för den drabbade parten (elleverantören i ditt fall) och när det gäller bristande betalning tar man i bedömningen hänsyn till bland annat skuldens storlek samt antalet obetalda avgifter.AvslutningsvisI och med att man tar hänsyn till specifika omständigheter i enskilda fall när man gör en bedömning gällande väsentligheten är det svårt att ge ett klart svar på frågan vad som utgör ett väsentligt avtalsbrott men jag hoppas att du känner att du fått viss vägledning i frågan.Jag skulle föreslå att du kontaktar din elleverantör och hör dig för på vilka grunder de stängde av elen i ditt fall och undersöker möjligheterna för att lösa situationen er emellan. Kanske kan avtalsbrottet avhjälpas nu. Med vänliga hälsningar

Påföljd vid avtalsbrott

2017-09-21 i Rättsverkningar vid avtalsbrott
FRÅGA |Hej. Jag köpte en oregistrerad bil av en kille som sa att det är inga problem att registrera den. Vi skrev ett kvitto där det står att om bilen inte går igenom registreringen då ska han köpa tillbaka den för samma summa jag köpte den. Vi båda skrev under på kvittot. Nu går inte bilen att registrera för att dom papperna jag fick av säljaren stämmer inte överens med bilen. Men han vägrar att köpa tillbaka den. Kan jag anmäla han?
Simon Wikström |Hej, och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Regler gällande avtal finns i avtalslagen (AvtL). Genom att skriva under kvittot med villkoret att säljaren ska köpa tillbaka bilen om den inte går igenom registrering har du och säljaren ingått ett rättsligt bindande avtal. Utgångspunkten inom avtalsrätt är att avtal ska hållas. Säljaren är därför skyldig att uppfylla sin del av avtalet, dvs att köpa tillbaka bilen. Genom att vägra detta har han gjort sig skyldig till avtalsbrott. Det du kan göra, om säljaren inte ändrar sin inställning, är att ansöka om stämning hos tingsrätten och begära att säljaren köper tillbaka bilen. Information om hur du går tillväga med en stämningsansökan finns här. Behöver du hjälp med att upprätta en stämningsansökan rekommenderar jag att du bokar tid hos en av våra jurister. Du kan boka tid direkt på http://lawline.se/boka. Det kan sägas att den som påstår att ett avtal kommit till stånd måste bevisa detta. Eftersom ni upprättat ett skriftligt avtal bör det inte vara någon svårighet.Med vänlig hälsning,

Vad kan man vidta för påföljder vid kontraktsbrott?

2017-09-05 i Rättsverkningar vid avtalsbrott
FRÅGA |Hej, Jag föder upp raskatter och sålde en kattunge till Avel. Men pga en defekt som uppkommit efter den var tingad var det osäkert om denna skulle avlas på. Jag och den nya ägaren skrev på ett avtal att hen betalade 80% av köpsumman vid flytt och resterande 20% skulle betalas när kattungen var 6 månader om det bestämts att den skulle användas i avel.Vi 7 mån hade jag fortfarande inte fått pengarna trots den skulle användas i avel utan den nya ägaren bad om att få betala när honan fått sin kull istället. Nu har hon fött sin kull men ägaren vägrar betala och fortsätter hittar på ursäkter. Hur går jag tillväga för att få mina pengar?
Alex Skepastianos |Privatperson eller företagAv din fråga framgick inte om du säljer raskatterna som privatperson eller via ett företag. Eller om köparen är en privatperson eller ett företag. Det spelar roll för vilken lag som ska tillämpas. I ditt fall är det ett sådant tydligt kontraktsbrott att utgången skulle bli snarlik om man använder konsumentköplagen (företag säljer till privatperson) som om man använder köplagen (privatperson till privatperson eller företag till företag). Jag kommer trots det svara utifrån båda lagarna för att du ska få ett så korrekt svar som möjligt.Köplagen Du har ett tydligt avtal med köparen om att 20 % av köpeskillingen ska betalas när katten har blivit 6 månader, om den visar sig vara användbar vid avel. Betalningen av de resterande 20 % är alltså villkorad, dvs. betalningen är kopplad till om katten kan användas till avel eller inte. Det står klart att katten har använts till avel och du är alltså berättigad till resterande 20 %. Du har fullgjort din del av avtalet och kan därmed kräva att köparen fullgör köpet eftersom villkoret är uppfyllt. Av 51 § köplagen framgår att du får göra påföljder gällande om köparen inte betalar i rätt tid. Du har rätt att hålla fast vid köpet och kräva betalning, detta enligt 52 § köplagen. Om köparen inte gör det har du rätt till skadestånd för den skada du eventuellt lider av det, 57 § köplagen. Konsumentköplagen Utgången blir den samma om det är så att konsumentköplagen skulle vara tillämplig. Köparen är i dröjsmål eftersom denne inte har betalat i tid, detta framgår av 38 § konsumentköplagen. Du har då rätt att kräva att köparen betalar det rätta priset. Angående skadestånd ser det något annorlunda ut men enligt min bedömning kommer det nog inte komma på tal i ditt fall.Hur du agerar nuPåpeka för köparen att denne är i dröjsmål med betalningen och att du kräver fullgörelse av köpet, dvs. att köparen ska betala resterande 20 %. Ett alternativ är att erbjuda köparen en tilläggstid med betalningen (t.ex. en månad), notera dock att du under tiden tilläggstiden inte får häva köpet (antagligen inte aktuellt i ditt fall). Framför ett tydligt krav på betalning inom en angiven tidsperiod. Meddela köparen att du avser lämna in en stämningsansökan om du inte får betalt i tid. En stämningsansökan lämnas in till tingsrätten, på domstolens hemsida finns information om hur du bär dig åt och blanketter som du kan använda dig av. Du kan även få hjälp att utforma en stämningsansökan av Lawlines jurister. Antagligen är hotet om stämningsansökan tillräckligt för att köparen ska betala resterande del. Hoppas att du fick svar på din fråga och tveka inte att höra av dig till Lawline igen om du har några funderingar!Vänligen,

Kontraktet avgör vad som utgör kontraktsbrott

2017-07-31 i Rättsverkningar vid avtalsbrott
FRÅGA |I oktober 2016 tecknar jag avtal med en byggfirma avseende färdigställande samt uppförande av ett Attefallshus på befintlig tomt. Betalade 130 000 kr i början av oktober som en första delbetalning av en totalsumma om 375000 kr. Vi kom överens om att han skulle påbörja arbetet med Attefallshuset i sina lokaler för att sedan bygga upp det på plats(utifrån svårtillgänglig terräng) Ägaren till byggfirman lovade muntligen att han skulle skynda på arbetet med Attefallshuset så att vi sedan kunde dra kommunalt Va/a till fastigheten (vilket även han skulle hjälpa oss med). Efter att första delbetalning gjorts hörde jag inte av honom överhuvudtaget förrän jag själv kontaktade honom i mars 2017. Han hävdade då att han väntat på besked angående ett strandskyddsdispans vi ansökte om i oktober. Att han inte hört av kommunen men att han precis fått beskedet att ngn sådan ansökan aldrig inkommit till kommunen (trots att jag skrev under denna i oktober). Han uppger här att han är helt klar med delarna till Atterfallshuset och bara har avvaktat besked från kommunen samt att jag nu behövde söka strandskyddsdispans igen. Han har även svårt att svara på när han kunde påbörja avtalat uppdrag hos mig. I detta läget valde jag att avsluta samarbetet då jag inte längre kände förtroende för den aktuella firman. Ägaren hävdade i sin tur att detta var ett sk avtalsbrott. I skriftliga avtalet sattes tyvärr ingen tidsgräns. Så undrar vad som gäller och hur jag går vidare i saken? Mvh Rebecka
Jessica Konduk |Hej och tack för din fråga!Vad som utgör avtalsbrott beror till stor del på omständigheterna vid avtalets tillkomst, dess innehåll samt utformning därför är det svårt att ge korrekt vägledning utan att läsa avtalet i dess helhet. Jag ska försöka besvara din fråga så gott det går med den information som finns tillgänglig.AvtalsrättEnligt allmänna principer inom avtalsrätt ska avtal hållas. Under vissa omständigheter kan dock avtal hävas eller vissa klausuler i avtalet jämkas. Detta regleras av avtalslagen 36 §. En annan grundläggande princip inom avtalsrätt är att man fritt får avtala nästan om vad som helst så länge detta inte bryter mot lagen eller sker med tvång, trångmål eller utnyttjande av den ena partens oförstånd m.m. Förutom avtalslagen kan även avtal ingås enligt t.ex. köplagen, konsumentköplagen, konsumenttjänstlagen eller enligt standardavtal inom vissa branscher. Olika standardavtal är särskilt vanliga inom byggbranschen.Tolkning av avtalDet krävs en tolkning av avtalet för att avgöra vilka skyldigheter vilken part är förpliktad att utföra eller betala. Utgångspunkten vid tolkning av avtal är att den gemensamma partsavsikten ska fastställas, dvs. vad båda parter kommit överens om vid avtalets ingående. Utöver detta finns det flera tolkningsmodeller att använda sig av.Avtal enligt AB04Det är vanligt att byggnadsavtal skrivs i enlighet med branschavtalet AB04 eller med andra standardavtal inom bygg om ditt avtal är skrivet enligt något sådant bör detta framgå av ditt avtal. KontraktsbrottEftersom det är oklart om det är sant att byggfirman har väntat på beslut angående dispens för strandskydd eller inte kan jag inte bedöma om han har begått ett kontraktsbrott. Eftersom ni inte skriftligen har avtalat om en tid för byggnationens färdigställande är det oklart vad som har avsetts vid avtalets ingående. Avtalstolkning är väldigt komplicerat och blir en fråga för domstolen att bedöma vid en eventuell tvist. HävningDu bör granska ert avtal för att se om det finns eventuella bestämmelser i det gällande hävning, ångerrätt eller tvist. Du kan ha rätt att hava avtalet och begära skadestånd om byggaren har gjort kontaktbrott men det går inte att fastställa om så är fallet utan att tolka avtalet i dess helhet i kombination med syftet vid avtalets tillkomst. Om syftet med avtalet var att Attefallshuset skulle börja byggas omedelbart och placeras på din fastighet så finns det möjligheter att se det som kontraktsbrott från byggarens sida. Byggfirman borde ha upplyst dig om att strandskyddsdispens krävs innan byggnaden får placeras inom strandskyddat område. Isåfall kan det vara möjligt att häva köpet antingen enligt köprättsliga regler, enligt branschavtal eller med allmänna avtalsrättsliga regler i avtalslagen.StrandskyddsdispansDet krävs tillstånd enligt miljöbalken (MB) inom strandskyddsområde, det vill säga normalt 100 meter från hav, sjö och vattendrag enligt 7 kap 14 § MB. Syftet med detta är bland annat att bevara land- och vattenområden. Men det går att få dispens från dettaKontakta byggnadsnämnden i din kommun om du är osäker på vad som gäller i ditt fall. Om ett Attefallshus uppförs utan att anmälan görs eller startbesked har getts är det en olovlig byggnad, ett så kallat svartbygge. Byggnadsnämnden ska då ta ut en byggsanktionsavgift. Byggnadsnämnden kan också förelägga dig att göra en anmälan eller att återställa, till exempel genom rivning.Enligt länsstyrelsens hemsida rekommenderas att man ansöker om strandsskyddsdispens i god tid eftersom det kan ta väldigt lång tid att få ett beslut. De rekommenderar att man ansöker ca 9 månader innan man har planerat att starta sitt byggande. Kopia på beslutet ska skickas till Länsstyrelsen (Vid bifall) och till fastighetsägaren och eventuella andra berörda. Du borde själv ha mottagit ett avslag för ansökan av strandskyddsdispens eftersom du är fastighetsägaren. Ett avslag ska kunna överprövas .SvarEtt problem i ditt fall är att det är oklart om avtalet har skrivit enligt speciella kontrakt som byggnadsavtal brukar följa eller allmänna avtalsmässiga regler alternativt köprättsliga avtal. Det går inte att ge dig korrekt vägledning utan att granska ditt avtal. Du kan oavsett vilket lagrum som är tillämpligt föra en civilrättslig process i domstol angående tolkningen av avtalet eller hävning p.g.a. kontraktsbrott. Du kan även omförhandla villkoren i avtalet med byggaren.Du bör kontrollera när besked om din ansökta strandskyddsdispens lämnades hos Länsstyrelsen i din kommun. Kontrollera även när beslut meddelades. Kontrollera om din hemförsäkring täcker en tvist av den här typen. Om det är så att strandsskyddasdispens inte har meddelats och byggfirman har skickat in ansökan enligt er överenskommelse, är det möjligt att byggfirman inte har begått kontraktsbrott men detta beror även på hur ni har utformat avtalet som helhet. I detta fall är det möjligt att det är du som begår kontraktsbrott genom att träda ur avtalet men detta går inte att konstatera utan att granska avtalet i sin helhet.RekommendationJag rekommenderar att du anlitar en jurist för att granska ditt avtal med byggaren för att kunna ge dig fullständiga svar om hur du bäst går vidare och för att bedöma vem som kan bli skadeståndsskyldig. Det är en god idé att försöka omförhandla med byggfirman om att sätta en tidsgräns på hur lång tid bygget ska ta om du inte driver en civilprocess om att häva köpet. Om du vill driva en civilrättslig process vänder du dig till tingsrätten i din kommun, även i detta fall är det bra att ha ett juridiskt ombud. Eftersom domstolsprocesser ofta är dyra och tidskrävande är det bäst att börja med att granska själva avtalet för att bedöma dina chanser att vinna en eventuell process. Parterna i en civilprocess står för sina egna rättegångskostnader men du kan yrka att motparten ska ersätta dig för de kostnader du har om du vinner målet. Det är i slutändan rätten som avgör vilken summa det är skäligt att du får ersättning för. Om du har några frågor om mitt svar eller vill anlita Lawline så kan du mejla mig, jessica.konduk@lawline.se Hoppas att du fått svar på din fråga!Med vänliga hälsningar

Avtal som strider mot tro och heder (avtalspart skickar sitt barn för att få köpobjektet till billigare pris)

2017-10-31 i Rättsverkningar vid avtalsbrott
FRÅGA |Hej,Om en konstnär vill sälja en tavla med och priset är 5% av köparens inkomst. Om en kvinna skickar sin student son som är 18 årig , vilket får den för 3000kr. Och sen får konstnären veta det genom en tidning. Då mamman säger att hon skickade sonen istället för att få den billigare. Kan konstnären kräva tillbaka tavlan eller få mer ersättning och i så fall från vem?
Ahmet Ercin |HejTack för att du vänder dig till Lawline!Om säljaren sålt en vara så är detta bindande för parterna del såsom vilket avtal som helst. Avtal ska hållas (pacta sunt servanda). Det finns däremot situationer som föranleder att avtal ogiltigförklaras eller jämkas (3 kap. avtalslagen). Ogiltighetsgrunderna handlar om bland annat råntvång, lindrigt tvång, svek, ocker, förklaringsmisstag och uppenbara missförhållanden mellan avtalsprestationer samt avtal som om det åberopas skulle strida mot tro och heder. Dessa bestämmelser tillämpas restriktivt och det ställs höga beviskrav på den som vill ogiltigförklara eller jämka ett avtal.Det föreligger en ogiltighetsgrund i konstnärens fall och det är att avtalet strider mot tro och heder enligt 33 § avtalslagen. Om mamman har uppgett att hon skickat sonen för att få den billigare så anses hon vara fullmaktsgivare och hennes son fullmäktige. Det betyder att det egentligen är hon som är avtalspart. Kravet på att avtalet ska bli ogiltigt enligt 33 § avtalslagen är att det handlar om (1) en omständighet vid avtalets tillkomst, (2) som strider mot tro och heder och (3) motparten visste om detta. Syftet med försäljningspriset är att det ska vara i förhållande till köparens inkomst såsom jag förstått. När hon avsiktligen skickar sin son som fått köpa tavlan billigare så handlar det om en sådan typisk omständighet som strider mot tro och heder. Avtalet ogiltigförklaras helt vid sådana fall. Konstnären kan vid avtalsbrott kräva skadestånd för indirekta förluster (se 2 kap. 2 § skadeståndslagen, jämför 67 § köplagen). I det här fallet är den indirekta förlusten skillnaden mellan försäljningspriset till sonen och försäljningspriset till mamman. Konstnären kan alltså antingen hävda att avtalet är ogiltigt på grund av avtalslagen och sedan begära skadestånd för den indirekta förlusten enligt skadeståndslagen eller låta köparen behålla tavlan men begära skadestånd för den indirekta förlusten enligt köplagen.Konstnären kan ansöka om betalningsföreläggande hos Kronofogden för att få rätt summa betald för tavlan eller ansöka om stämning hos domstol i den ort som konstnären sålt tavlan i. Kronofogden begär då att mamman betalar den summa som du ansökt för tavlan, om hon bestrider konstnärens ansökan så måste konstnären vända sig till domstol för att få hela saken prövad av tingsrätten. Det är emellertid enligt god avtalssed i första hand viktigt att inte vidta några rättsliga åtgärder direkt utan att ha kontaktat avtalsparten för att påtala avtalsbrottet och eventuellt lösa avtalstvisten.Hoppas du fick svar på din fråga!Bästa hälsningar

Kan vi kräva skadestånd om en apputvecklare inte levererar i tid?

2017-09-14 i Rättsverkningar vid avtalsbrott
FRÅGA |Hej. Mitt företag har anlitat ett annat bolag för att utveckla en iOs och andriod app till oss. Detta fick vi förslag på 110.000 kronor och att det skulle ta ca 6 veckor att tillverka båda apparna och detta godkände vi och skrev avtal på. Nu har det gått ett år och fyra månader och inte ens iOs appen är klar ännu, medan dem inte börjat med Androidappen. Nu vill bolaget vi anlitat dra sig ur utvecklingen av appen för att det har tagit mycket längre tid för dom att utveckla appen än vad dom först trodde. Vi har betalat in 40% i förskott till dem och dem vill behålla de pengarna och ge oss den delen av appen som är klar. Vi vill självklart inte detta utan att dom ska slutföra uppgiften dom tagit på sig och skrivit avtal på oavsett hur lång tid det tar för dom att göra det. Att dem har räknat fel på arbetstid när dom gav prisförslag är ej mitt problem. Hur eller hur så kommer dom ej fortsätta utveckla appen om dom inte får mer betalt. Projektet är över tusen procent försenat och har kostat mig massa tid och pengar. Mina investerare är tokiga för appen inte blir klar någon gång. Kan jag stämma företaget jag anlitat för avtalsbrott och kräva skadestånd för utebliven inkomst och skada skett för mig och mitt företag?
Viktor Svensson |Hej,Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Jag utgår i mitt svar ifrån att det företag ni har anlitat är ett svenskt företag. För att mitt svar ska bli tydligare kommer jag att kalla företaget ni har träffat avtal med för "apputvecklaren".Jag kommer att börja med att redogöra för apputvecklarens skadeståndsansvar för att därefter redogöra för hur detta förhåller sig till den del av appen som är färdigutvecklad.Huvudregeln är att avtal ska hållasUtgångspunkten i den svenska avtalsrätten är att avtal ska hållas. I ert fall innebär det att apputvecklaren ska leverera en färdig app enligt ert överenskomna förslag inom sex veckor mot att ni betalar 110 000 kr. Ett avvikande från detta, t.ex. ett dröjsmål med leveransen, innebär ett avtalsbrott. Vissa mindre förseningar eller avvikelser torde man som beställare i allmänhet få räkna med. Däremot ska ni som beställare inte behöva räkna med att endast en del av arbetet är färdigt efter ett år och fyra månader. Apputvecklaren har därför enligt min mening gjort sig skyldig till ett avtalsbrott.Vid avtalsbrott blir den avtalsbrytande parten skadeståndsskyldigDen som har brutit mot ett avtal ska ersätta den andre parten intill det så kallade positiva kontraktsintresset. Det innebär att ni ska bli kompenserade som om avtalsbrottet aldrig hade skett, dvs. få kompensation för exempelvis utebliven vinst som uppstått efter de sex veckor ni ursprungligen kom överens om samt eventuella kostnader. Skadorna måste vara preciseradeDe skador ni har lidit i form av kostnader och utebliven vinst måste vara någotsånär preciserade; det räcker med andra ord inte att hitta på ett belopp som verkar rimligt och kräva att apputvecklaren betalar. Ni måste kunna visa att ni t.ex. har förlorat kunder som skulle ge er en viss omsättning. Om skadan inte går att fastställa med tillräckligt hög säkerhet finns dock viss möjlighet att uppskatta skadan till ett skäligt belopp.Det måste föreligga ett orsakssamband mellan avtalsbrottet och skadornaUtöver att skadorna måste vara preciserade måste ni kunna påvisa att skadorna är orsakade av avtalsbrottet (så kallad adekvat kausalitet). Om skadorna ändå hade uppstått anses inte adekvat kausalitet föreligga. Adekvat kausalitet föreligger inte heller om skadorna var fullständigt oförutsebara. I ert fall bör det inte vara svårt att påvisa adekvat kausalitet, åtminstone för en viss del av den uteblivna vinsten. I allmänhet borde man som apputvecklare räkna med att en försening innebär utebliven vinst för kunden (i synnerhet om appen kommer att säljas till användare på abonnemangsbasis, dvs. inte enbart vara ett verktyg som befintliga kunder får tillgång till).Den nytta ni har haft av apputvecklarens arbete ska avräknas från skadeståndetEn annan viktig grundprincip är att ni inte ska tjäna på avtalsbrottet. Skadeståndet ska kompensera er för den ekonomiska skada ni lidit av avtalsbrottet, inte försätta er i en bättre sits. Om den del av appen som redan är färdigställd blir till någon nytta för er i verksamheten ska apputvecklaren ersättas för detta. Lyckas ni inte påvisa någon skada i form av t.ex. utebliven vinst kan detta innebära att apputvecklaren får behålla en del eller hela förskottsbetalningen.Enligt min erfarenhet finns dock inget större värde i en halvfärdig app. Programmeringsarbete innebär ofta att den enskilde programmeraren (åtminstone till viss del) arbetar "på sitt sätt", vilket kan innebära att det blir oerhört svårt för en annan programmerare att på ett effektivt sätt ta vid där den förre programmeraren slutade. Har apputvecklaren gjort ett mycket bra dokumentationsarbete kan det givetvis bli enklare för en annan programmerare att återuppta arbetet, men med hänsyn till att apputvecklaren missbedömde tidsåtgången så grovt är det osannolikt. Jag anser därför att det åtminstone inte är rimligt att ni ska betala för hela arbetet som har utförts av apputvecklaren, utan endast den del som en ny apputvecklare kan använda sig av för att slutföra arbetet. Överstiger er skada på grund av avtalsbrottet värdet i den halvfärdiga appen ska ni givetvis inte betala någonting alls, utan då är det istället apputvecklaren som ska betala skadestånd till er samt återbetala förskottsbetalningen.SlutsatsNi har rätt till skadestånd på grund av avtalsbrottet. Ni ska lägga ihop alla kostnader ni haft (inklusive er förskottsbetalning) samt er uteblivna vinst. Från detta belopp ska ni dra av värdet av den del av leveransen som har blivit till er nytta. Resultatet av denna beräkning är ert skadeståndsanspråk gentemot apputvecklaren.Mitt råd är att ni skickar ett kravbrev till apputvecklaren där ert skadeståndsanspråk framgår. Ni bör också redogöra för de grunder ni har för ert krav, dvs. förklara att apputvecklaren har gjort sig skyldig till ett avtalsbrott och att ni därmed har lidit skada. Om apputvecklaren bestrider kravet blir ni tvungna att ansöka om stämning (information om hur detta går till hittar ni på Domstolsverkets hemsida). Observera att ni i så fall riskerar att tvingas betala apputvecklarens rättegångskostnader om ni inte skulle nå framgång med ert anspråk.Behöver ni praktisk hjälp med att driva detta ärende kan ni boka en tid med en av våra jurister.Jag hoppas att mitt svar är till hjälp för er! Har du fler funderingar är du varmt välkommen att ställa kompletterande frågor via kommentarsfältet här nedanför.Hälsningar,

Ren förmögenhetsskada vid avtalsbrott

2017-08-14 i Rättsverkningar vid avtalsbrott
FRÅGA |Hej, jag hade lånat 45 000 kr till en vän som bor utomlands i "sri lanka". Vi båda hade gått med på att hon skulle betala tillbaka de pengarna inom en viss tid, men den tiden har passerats. Jag har försökt kräva pengar, men hon har vägrat att ge tillbaka pengarna. Eftersom hon har köpt och äger mycket mark i sri lanka, som en del våra pengar har hjäpt henne att göra det förslog vi då att hon skulle skriva bort mark istället för pengarna till vårt namn och det vägrar hon göra med. Finns det något tillväga sätt vi kan gå genom lagen här som kan hjälpa oss kräva pengarna hon är skyldig mig? Hon har utnyttjat pengarna hon är skyldig mig att köpa mark där samt sköta annat verksamhet.
Jennifer Vestin |Hej, tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! Jag förstår det som att ni har upprättat någon form av avtal i och med att det i din fråga framgår att ni kommit överens om en återbetalningstid. Jag kommer alltså utgå från detta när jag besvarar din fråga. För avtalets giltighet saknar det betydelse om det upprättats skriftligen eller muntligen. I bevissyfte är det dock alltid säkrare med ett skriftligt avtal i och med att muntliga avtal är nästintill omöjliga att bevisa, vilket ofta kan leda till att det är svårt att få rätt för sig vid en eventuell tvist (1 kap 1 § avtalslagen).Utgångspunkten i svensk rätt är att ”avtal ska hållas”, i och med att din vän inte har betalat tillbaka inom utsatt tid har alltså ett avtalsbrott begåtts. Den som uppsåtligen eller av oaktsamhet har vållat ren förmögenhetsskada, d.v.s. ekonomisk skada utan samband med person- eller sakskada, ska ersätta skadan. Jag skulle alltså råda dig att ta kontakt med din vän och be denne betala tillbaka skulden. Görs inte detta kan du vända dig till domstol. Har ni inget skriftligt avtal kan det, som sagt, dock bli svårt att få rättelse i och med avsaknaden av bevis. Det kan i ett sådant fall istället bli väldigt kostsamt med en rättegång. Hoppas du har fått svar på din fråga! Med vänlig hälsning,

Vad krävs för att man ska kunna häva ett avtal?

2017-07-16 i Rättsverkningar vid avtalsbrott
FRÅGA |Hej! Om man skrivit på ett kontrakt som sedan brutits av själva företaget, kan man då själv säga upp det utan problem?
Clara Görrel |Hej,Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Det framgår inte av din fråga vilken typ av kontrakt det rör sig om och det är därför svårt att ge ett exakt svar på din fråga. Generellt kan man säga att du rätt att häva avtalet om avtalsbrottet är väsentligt för dig (25 §och 39 § köplagen, 13 § och 29 § konsumentköplagen, 21 § och 29 § konsumenttjänstlagen). Gäller det ett avtal som rör köp mellan näringsidkare eller två privatpersoner krävs även att motparten insett eller borde insett att avtalsbrottet var väsentligt för dig. Hoppas detta var svar på din fråga!Vänliga hälsningar