Avtal ingått på falska premisser m.m.

2018-01-10 i Rättsverkningar vid avtalsbrott
FRÅGA |Jag och en resekamrat bokade bla flygbiljetter á 10000 SEK till Peru för att tillbringa ett par månader där. Pga personliga skäl kunde jag inte åka och min resekamrat tyckte då att jag skulle ersätta dennes biljett då jag orsakat att inte heller denna kunde åka. Moraliskt kändes detta rätt och så gjordes. Sedan visade det sig att resekamraten nyttjat både sin och min biljett (till en annan resekamrat) och åkt på resan. Detta möjligt då min resekamrat var den som gjorde biljettbokningen för oss båda. Då jag betalat för båda biljetterna borde man väl anse biljetterna som mina. Att de nu nyttjas utan mitt godkännande borde väl då betraktas som stöld. Jag har allt dokumenterat via sms och banköverföring. Bör jag anmäla som stöld? Vilken är trolig påföljd för min resekamrat?Tack på förhand.
Elias Olsson |Hej,Tack för att du vänder dig till Lawline!Jag kommer inte att redogöra för den straffrättsliga aspekten av din fråga eftersom det är tveksamt att din f d reskamrat (hädanefter refererad till som Reskamraten) begått ett brott, och definitivt inte stöld. Du kan läsa om vilka rekvisit som måste vara uppfyllda, d v s förutsättningarna för att straffrättsligt ansvar ska aktualiseras för stöld, här. Reskamraten "tog inte olovligt" biljetterna. I det följande kommer jag istället avhandla dina möjligheter att med stöd av civilrätten kräva Reskamraten på pengar. Den frivilliga ersättningenNär du ersatte Reskamraten för hans biljettkostnad, gjorde du så på Reskamratens initiativ och baserat på hans i efterhand uppenbara lögn, d v s att han inte längre hade användning för biljetten. Enligt 30 § 1 stycket avtalslagen, är rättshandlingar som genom svek framkallats av annan är ogiltiga. Mot detta kan Reskamraten invända att han vid det tillfället för överföringen inte ljög; att han först senare insåg att han trots allt skulle bruka använda biljetterna och att det således inte handlade om ett svikligt förledande. Om han begagnar den argumentationen, kan du å din sida kontra med 33, 36 §§ avtalslagen, vilka kallas "lilla" respektive "stora" generalklausulen. De är mer s a s elastiskt utformade, innebärande att domstolarna kan ta i beaktande senare tillkomna omständigheter m.m, däribland att Reskamraten skamlöst och till sin fördel utnyttjade faktumet att du frivilligt ersatte honom på vad som i vart fall kom att bli falska premisser. Om rättshandlingen förklaras ogiltig, ska respektive part återfå vad de presterat. Det innebär att du återfår pengarna, och att Reskamraten får behålla biljetten. Vad beträffar din biljettNär du och Reskamraten initialt ingick avtal, d v s när du skickade pengar till honom för din biljett, måste det anses överenskommet att han inte fick överlåta den vidare. Det står därför uppenbart att Reskamraten otillåtet använde den -- en skadeståndsgrundande handling. Eftersom du inte avsåg att använda biljetten kan du emellertid inte påvisa faktiskt skada, och således inte heller föra en framgångsrik talan. Det kan föreligga omständigheter ej upptagna i frågan som förändrar den bedömningen. SammanfattningDu kan kräva Reskamraten på det belopp du ersatte honom med men troligen inte på din biljetts värde.Stort lycka till!Du är välkommen att höra av dig till elias.olsson@lawline.se om du har ytterligare frågor.Allt gott,

Frånträdande av förhandsavtal för bostadsrätt - måste jag betala skadestånd till bostadsrättsföreningen?

2017-12-17 i Rättsverkningar vid avtalsbrott
FRÅGA |HejJag har tecknat ett förhandsavtal gällande en bostadsrätt. Jag vill frånträda det och enligt min tolkning av avtalet så ska jag enbart förlora mitt förskott se punkt 6.4 nedan. Upplåtelse sker kvartal 4 2018 o kvartal 1 2019. De hävdar att jag måste då ersätta föreingens kostnaden motsvarade skadan. Vad gäller?6.1 detta avtal återgår för det fall upplåtaren ej erhåller för honom godtagbar finansiering för projektet per den 29 dec 2017.6.2 detta avtal återgår för det fall bygglov avseende projektet ej vunnit laga kraft per den 29 dec 2017.6.3 om detta avtal återgår enligt punkten 6.1 och 6.2 ska förhandstecknaren ha rätt till återbetalning av erlagt förskott.6.4 förhandstecknaren har ej rätt att säga upp avtalet av andra anledningar än vad som framgår av bostadsrättslagen 5 kap 8§. om förhandstecknaren säger upp avtalet och annat inte följer av punkten 6.5 o 6.6 i detta avtal har förhandstecknaren ej rätt till återbetalning av erlagt förskott.6.5 förhandstecknaren äger rätt att skriftligen per post till upplåtaren på den i avtalet angivna adressen säga upp avtalet om de avgifter som ska betalas för bostadsrätten enligt den ekonomiska plan som registrerats överstider angivna avgifter enl vad som framför av bilaga 1 med minst 5 %. om förhandstecknaren säger upp avtalet enligt detta stycke har förhandstecknaren rätt till återbetalning av förskott i sin helhet.6.6 för det fall förhandstecknaren avlider återbetalas förskott i sin helhet till förhandstecknarens dödsbo.
Vega Schortz |Hej, kul att du valt att vända dig till oss på Lawline för att få svar på din fråga!Innan jag besvarar din fråga måste jag reservera mig för att det är svårt att tolka avtal och att en tolkning ofta kräver en översikt av hela ert skriftliga avtal samt kännedom om vilka muntliga och vid sidan av avtalet skriftliga konversationer som förts dig och bostadsrättsföreningen sinsemellan. Ta därmed mitt svar med en nypa salt. Jag tolkar punkt 6.4 som att du enbart har rätt att säga upp avtalet om någon av de förutsättningar som nämns i 5 kap. 8 § bostadsrättslagen föreligger. Säger du upp avtalet på andra grunder har du inte rätt att få tillbaka det förskottsbelopp du betalat. Dessutom gör du dig skyldig till en "ogrundad hävning" genom att begära att avtalet ska återgå när du kräver detta på grunder som ni kommit överens om inte ger dig rätt att frånträda avtalet. I en sådan situation kan bostadsrättsföreningen hävda att din "ogrundade hävning" utgör ett väsentligt avtalsbrott vilket enligt allmänna kontraktsrättsliga principer ger föreningen en grundad rätt att säga upp avtalet. Enligt allmänna kontraktsrättsliga principer har föreningen rätt att bli kompenserad så att de försätts i samma ekonomiska läge som om ert avtal fullbordats. Med detta som utgångspunkt finns två möjliga sätt att tolka ert avtal: 1) Punkten 6.4 kan tolkas som en vitesklausul som säger att oavsett vilka kostnader bostadsrättsföreningen haft med anledning av att du ogrundat häver avtalet måste du alltid stå risken att du inte får tillbaka förskottsbeloppet. Har bostadsrättsföreningen lidit större skada än förskottsbeloppet har de även rätt att kräva att du ska ersätta bostadsrättsföreningen för dessa kostnader. 2) Punkten 6.4 kan tolkas som en vitesklausul som säger att oavsett vilka kostnader bostadsrättsföreningen haft med anledning av att du ogrundat häver avtalet måste du alltid stå risken att du inte får tillbaka förskottsbeloppet. Bestämmelsen ska tolkas som en fullständig reglering och den enda ekonomiska risk du tar – oavsett hur stora utgifter bostadsrättsföreningen haft med anledning av avtalet – är att förlora förskottsbeloppet. Någon ytterligare ersättning kan bostadsrättsföreningen inte kräva. Den mest rimliga tolkningen enligt mig är förslag nummer 1) eftersom det inte finns anledning för bostadsrättsföreningen att införa ett avtalsvillkor som försätter föreningen i ett sämre läge än vad som hade gällt genom allmänna avtalsrättsliga principer. Är deras ekonomiska skada större än det förskottsbelopp du betalat borde de ha rätt att kräva att du ska ersätta föreningen för denna skada. Kom ihåg att det är föreningen som måste bevisa att deras ekonomiska skada varit större än förskottsbeloppet. Slutsats: Enligt allmänna kontraktsrättsliga principer har föreningen vid ogrundad hävning rätt att kräva att du ska betala ersättning till föreningen i enlighet med det positiva kontraktsintresset. Det innebär att alla ekonomiska utgifter som föreningen haft med anledning av att de förlitat sig på att ert avtal ska fullbordas är du skyldig att ersätta i den mån dessa utgifter inte redan täcks av förskottsbeloppet. Denna tolkning är gjord utifrån den information som lämnats och en annan tolkning är möjlig med beaktande av sidokonversationer du och föreningen haft med anledning av avtalet. Hoppas du fick svar på din fråga och lycka till!Med vänlig hälsning,

Straff vid avtalsbrott

2017-11-22 i Rättsverkningar vid avtalsbrott
FRÅGA |Hej,Jag har sålt min villa till en person som vid tecknande av kontraktet, hävdade att huset skulle betalas kontant, pengarna fanns i utlandet. Nu har tiden rullat på och det finns inga pengar. Vi har hävt kontraktet och motparten är skadeståndsskyldiga. Jag misstänker att det aldrig funnits några pengar. Vi har dessutom hört att köparen gjort på samma sätt tidigare. Och att syftet med det hela är att hyra huset till pengarna kommer (vilket inte sker). Jag undrar: Är det straffbart att skriva på ett kontrakt när man inte har för avsikt att uppfylla det?
Greta Apelman |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Huvudregeln är att avtals ska hålla. Det finns flera påföljder som kan aktualiseras om någon bryter mot ett avtal. Avtalet kan hävas, man kan kräva att prestationer fullgörs, prisavdrag och skadestånd.Det finns dock inga straffrättsliga påföljder för avtalsbrott så som fängelse. Utan det blir skadestånd som bli aktuellt, vilket redan har dömts ut i ditt fall.Du kan dock göra en polisanmälan för bedrägeri. Straffet för bedrägeri kan bli fängelse i upp till två år 9 kap. 1 § brottsbalken).Vänligen

Avtal som strider mot tro och heder (avtalspart skickar sitt barn för att få köpobjektet till billigare pris)

2017-10-31 i Rättsverkningar vid avtalsbrott
FRÅGA |Hej,Om en konstnär vill sälja en tavla med och priset är 5% av köparens inkomst. Om en kvinna skickar sin student son som är 18 årig , vilket får den för 3000kr. Och sen får konstnären veta det genom en tidning. Då mamman säger att hon skickade sonen istället för att få den billigare. Kan konstnären kräva tillbaka tavlan eller få mer ersättning och i så fall från vem?
Ahmet Ercin |HejTack för att du vänder dig till Lawline!Om säljaren sålt en vara så är detta bindande för parterna del såsom vilket avtal som helst. Avtal ska hållas (pacta sunt servanda). Det finns däremot situationer som föranleder att avtal ogiltigförklaras eller jämkas (3 kap. avtalslagen). Ogiltighetsgrunderna handlar om bland annat råntvång, lindrigt tvång, svek, ocker, förklaringsmisstag och uppenbara missförhållanden mellan avtalsprestationer samt avtal som om det åberopas skulle strida mot tro och heder. Dessa bestämmelser tillämpas restriktivt och det ställs höga beviskrav på den som vill ogiltigförklara eller jämka ett avtal.Det föreligger en ogiltighetsgrund i konstnärens fall och det är att avtalet strider mot tro och heder enligt 33 § avtalslagen. Om mamman har uppgett att hon skickat sonen för att få den billigare så anses hon vara fullmaktsgivare och hennes son fullmäktige. Det betyder att det egentligen är hon som är avtalspart. Kravet på att avtalet ska bli ogiltigt enligt 33 § avtalslagen är att det handlar om (1) en omständighet vid avtalets tillkomst, (2) som strider mot tro och heder och (3) motparten visste om detta. Syftet med försäljningspriset är att det ska vara i förhållande till köparens inkomst såsom jag förstått. När hon avsiktligen skickar sin son som fått köpa tavlan billigare så handlar det om en sådan typisk omständighet som strider mot tro och heder. Avtalet ogiltigförklaras helt vid sådana fall. Konstnären kan vid avtalsbrott kräva skadestånd för indirekta förluster (se 2 kap. 2 § skadeståndslagen, jämför 67 § köplagen). I det här fallet är den indirekta förlusten skillnaden mellan försäljningspriset till sonen och försäljningspriset till mamman. Konstnären kan alltså antingen hävda att avtalet är ogiltigt på grund av avtalslagen och sedan begära skadestånd för den indirekta förlusten enligt skadeståndslagen eller låta köparen behålla tavlan men begära skadestånd för den indirekta förlusten enligt köplagen.Konstnären kan ansöka om betalningsföreläggande hos Kronofogden för att få rätt summa betald för tavlan eller ansöka om stämning hos domstol i den ort som konstnären sålt tavlan i. Kronofogden begär då att mamman betalar den summa som du ansökt för tavlan, om hon bestrider konstnärens ansökan så måste konstnären vända sig till domstol för att få hela saken prövad av tingsrätten. Det är emellertid enligt god avtalssed i första hand viktigt att inte vidta några rättsliga åtgärder direkt utan att ha kontaktat avtalsparten för att påtala avtalsbrottet och eventuellt lösa avtalstvisten.Hoppas du fick svar på din fråga!Bästa hälsningar

Vägrar betala hyran under uppsägningstiden

2017-12-31 i Rättsverkningar vid avtalsbrott
FRÅGA |Jag har en inneboende som misskötte de städrutiner och trivselregler som jag satt och även fanns uppunktade i vårt skriftliga kontrakt. Kontraktet är skriftligt med 2 kopior där det framgår villkor, hyra, uppsägningstid på 2 månader och att det är ett tillsvidare avtal. Hyran ska också vara betald i förskott.Till att börja med har hon betalt sina hyror i efterskott. Jag sa upp henne pga att att det inte fungerar för mig den 19 november. Hon har inte gjort någon mot-uppsägning men på eget bevåg redan flyttat ut.Nu vägrar hon att betala uppsägningstiden då hon menar på att hon flyttat.Dock har vi kontrakt på 2 månaders uppsägningstid och eftersom jag sa upp henne och hon inte gjort någon mot uppsägning så uppfattar jag lägen att det är 3 månaders uppsägning= 3 hela hyror som jag har rätt att ta in.Jag har skriftligen begärt 1 månad plus en halv för att vara schysst.Har jag rätt till det och isåfall hur får jag in dom pengarna ?
Ahmet Ercin |HejTack för att du vänder dig till Lawline!Du har gjort rätt. En som rätteligen blivit uppsagd kan inte undgå den avtalade uppsägningstiden enbart genom att sluta dra nytta av motpartens avtalsprestationer. Detta följer av den universiella avtalsprincipen att avtal ska hållas (latin ”pacta sunt servanda”).Du bör ansöka om betalningsföreläggande via Kronofogdemyndigheten (läs här) och i samband med ansökan bifoga en kopia på samtliga underlag som styrker din fordran gentemot henne. Kronofogden hjälper dig sedan att fastställa skulden. Ansökan kostar 300 kronor. Du får stå för den kostnaden nu men du kan lägga till den summan på den ursprungliga skulden. Ett betalningsföreläggande kan leda till en betalningsanmärkning som syns mellan kreditföretag om den som är skyldig fortsätter att förhålla sig passiv till skulden. En betalningsanmärkning kan göra det väldigt svårt för personen att få lån.Svenska myndigheter har enligt 4 § förvaltningslagen en serviceskyldighet vilken innebär att de ska lämna råd, upplysningar, vägledning och liknande hjälp till enskilda. Kontakta därför Kronofogden för att säkerställa att du ansökt om betalningsföreläggande på rätt sätt samt ställa eventuella frågor som du vill ha svar på.Hoppas du fick svar på din frågaJag vill också passa på att önska dig ett gott nytt år och god fortsättning!Bästa hälsningar

Skadestånd vid avtalsbrott

2017-12-13 i Rättsverkningar vid avtalsbrott
FRÅGA |Hej! Jag har ett avtal med en idrottsförening. Avtalet var skrivet från 2017-01-01-2018-11-30Det står i avtalet att fram tills 2017-11-20 så kan jag eller föreningen bryta avtalet skriftligen. Nu har föreningen valt att bryta avtalet fast efter 2017-11-20. de valde att bryta 2017-11-27Vad gäller här? Får de göra så? Har jag rätt till lönen jag skulle fått under hela 2018?
Cornelia Najafi |Hej,Tack för att du valt att vända dig till oss på Lawline med din fråga! Eftersom föreningen har sagt upp avtalet trots att de inte hade rätt att göra det har de gjort sig skyldiga till ett avtalsbrott. Vid avtalsbrott har du som motpart rätt till skadestånd. Skadeståndet ska avse den skada du fått lida för att avtalsbrottet inträffat. Skadeståndsersättningen ska försätta dig i samma ekonomiska position som du hade varit i om föreningen agerat i enlighet med avtalet - alltså i den ekonomiska position du hade varit i om de inte hade sagt upp avtalet. Detta gör alltså att det är fullt rimligt för dig att kräva att du ska få ett skadestånd som motsvarar lönen för den tid som avtalet avsåg, alltså ett skadestånd som motsvarar den totala lönen du skulle ha fått om de inte sagt upp avtalet.Hoppas du har fått svar på din fråga! Mvh,

Vad innefattas i ett "väsentligt avtalsbrott"?

2017-11-15 i Rättsverkningar vid avtalsbrott
FRÅGA |Hej!Jag undrar vad som innefattas i ett "väsentligt avtalsbrott"? Detta är vad vår elleverantör uppgav för att stänga av vår el.
Maja Stolt Rosell |Hej,Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.Eftersom jag inte har någon information om specifika omständigheter i ditt fall, kommer mitt svar att bli ganska översiktligt. Jag utgår i svaret från att du som ställer frågan är konsument och inte näringsidkare.Krav på väsentlighet vid hävning Kravet på väsentlighet vid hävning av avtal är en allmän princip inom avtalsrätten.11 kap. ellagen gäller överföring och leverans av el till konsumenter, enligt kapitlets 1 §. Enligt 11:3 1 st. ellagen får överföring av el avbrytas om konsumenten genom väsentligt avtalsbrott försummar sina skyldigheter. Avtalsbrott från konsumentens sida skulle t.ex. kunna utgöras av att säkerhetsföreskrifterna inte följs eller av bristande betalning (troligtvis det vanligaste avtalsbrottet från konsumentsidan).Här finner du ellagen. Lagrumshänvisningarna nedan leder dit.Om det sker rättelse efter uppmaning får elen inte stängas avJag vet inte vad som ligger till grund för avstängningen av el i ditt fall men oavsett ska konsumenten, enligt 11:3 2 st. uppmanas att inom viss tid rätta till försummelsen innan avstängningen samt meddelas att elen annars kan komma att avbrytas. Om konsumenten rättar till försummelsen får överföringen av el inte avbrytas. I 11:4 finns särskilda bestämmelser om när avtalsbrottet består av försummad betalning. Då ska konsumenten, sedan tiden för rättelse enligt 11:3 2 st. gått ut, uppmanas att betala inom tre veckor från det att hen har delgetts uppmaningen plus en underrättelse om att överföringen annars kan avbrytas. Om betalnings sker, om konsumenten och leverantören är oense om betalningen eller om socialnämnden tar på sig betalningen, får elen inte avbrytas enligt 11:4 2 st. Flera omständigheter beaktas vid en väsentlighetsbedömning När en bedömning ska göras om ett avtalsbrott är att anse som väsentligt tar man hänsyn till flera faktorer, framför allt avtalsbrottets betydelse för den drabbade parten (elleverantören i ditt fall) och när det gäller bristande betalning tar man i bedömningen hänsyn till bland annat skuldens storlek samt antalet obetalda avgifter.AvslutningsvisI och med att man tar hänsyn till specifika omständigheter i enskilda fall när man gör en bedömning gällande väsentligheten är det svårt att ge ett klart svar på frågan vad som utgör ett väsentligt avtalsbrott men jag hoppas att du känner att du fått viss vägledning i frågan.Jag skulle föreslå att du kontaktar din elleverantör och hör dig för på vilka grunder de stängde av elen i ditt fall och undersöker möjligheterna för att lösa situationen er emellan. Kanske kan avtalsbrottet avhjälpas nu. Med vänliga hälsningar

Påföljd vid avtalsbrott

2017-09-21 i Rättsverkningar vid avtalsbrott
FRÅGA |Hej. Jag köpte en oregistrerad bil av en kille som sa att det är inga problem att registrera den. Vi skrev ett kvitto där det står att om bilen inte går igenom registreringen då ska han köpa tillbaka den för samma summa jag köpte den. Vi båda skrev under på kvittot. Nu går inte bilen att registrera för att dom papperna jag fick av säljaren stämmer inte överens med bilen. Men han vägrar att köpa tillbaka den. Kan jag anmäla han?
Simon Wikström |Hej, och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Regler gällande avtal finns i avtalslagen (AvtL). Genom att skriva under kvittot med villkoret att säljaren ska köpa tillbaka bilen om den inte går igenom registrering har du och säljaren ingått ett rättsligt bindande avtal. Utgångspunkten inom avtalsrätt är att avtal ska hållas. Säljaren är därför skyldig att uppfylla sin del av avtalet, dvs att köpa tillbaka bilen. Genom att vägra detta har han gjort sig skyldig till avtalsbrott. Det du kan göra, om säljaren inte ändrar sin inställning, är att ansöka om stämning hos tingsrätten och begära att säljaren köper tillbaka bilen. Information om hur du går tillväga med en stämningsansökan finns här. Behöver du hjälp med att upprätta en stämningsansökan rekommenderar jag att du bokar tid hos en av våra jurister. Du kan boka tid direkt på http://lawline.se/boka. Det kan sägas att den som påstår att ett avtal kommit till stånd måste bevisa detta. Eftersom ni upprättat ett skriftligt avtal bör det inte vara någon svårighet.Med vänlig hälsning,