Kan motparten stämma om avtalet inte uppfylls trots förändrade omständigheter?

2018-03-20 i Rättsverkningar vid avtalsbrott
FRÅGA |Hej!Jag och min före detta fru skrev i samband med vår skilsmässa ett avtal oss i mellan gällande en framtida betalning från min sida, för ett körkort och bil till hennes dotter. Avtalet skrev endast oss i mellan och är varken bevittnat eller har personnummer angivna. Så som jag har förstått det är detta avtal bindande trots att det inte bevittnats. Nu har omständigheterna ändrats och av olika anledningar anser jag mig ha legitima skäl att bryta delar av detta avtal. Min fråga är, hur långt kan min före detta fru dra vårt avtal? Skulle det kunna lika till grund för en privat stämningsansökan hos kronofogden?
Johanna Bergvall |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Avtal ska hållasEtt avtal om att i framtiden betala för körkort och bil är, precis som du skriver, giltigt trots att det inte har bevittnats. Huvudprincipen är att att avtal ska hållas, dvs det ska mycket till för att man ska få bryta det, men självklart kan ni tillsammans komma överens om att det inte längre ska gälla. I ditt fall verkar det dock som att en sådan överenskommelse inte är aktuell. Möjlighet att stämmaI och med att din före detta fru förmodligen inte kommer acceptera att du inte fullföljer avtalet, kan hon ansöka om betalningsföreläggande hos kronofogden. Det krävs dock att sista betalningsdatum har passerat för att det ska gå. I domstol kan hon stämma dig redan innan sista betalningsdatum passerat under vissa omständigheter, men hon kommer ha större chans att nå framgång om det sker efter det eventuellt avtalade datumet. Hon kan dock väcka en s.k. fastställelsetalan för att få en dom på att avtalet mellan er gäller, detta kan hon göra när som helst. Det ska dock tilläggas att det kostar att ansöka om stämning. Jämkning av avtaletHar ni inget villkor i avtalet om under vilka omständigheter det får brytas och det som hänt i så fall faller under det villkoret, får ni falla tillbaka på avtalslagens regler. Avtalsvillkor kan jämkas om de anses vara oskäliga på grund av omständigheter som uppkommer efter avtalets tillkomst. Det ska dock tilläggas att detta används oerhört restriktivt av domstolen. Då jag inte vet de exakta omständigheterna kan jag tyvärr inte ge dig någon mer detaljerad bedömning kring möjligheten att jämka avtalet. (se 36 § avtalslagen, här)Du kan hitta mer information om ansökan om betalningsföreläggande och stämning här och här. Hoppas du har fått svar på din fråga! Med vänliga hälsningar,

Avtal som aldrig genomförts – kan man få ersättning?

2018-02-27 i Rättsverkningar vid avtalsbrott
FRÅGA |Hej! Vi har vunnit ett anbud på konferensanläggning hos xxx kommun i höstas. Där gjordes det klart att det skulle hållas ett antal konferenser per år och för att vinna det var vi tvungna att genomföra en del modifieringar. Det har senare visat sig att de aldrig bokat en enda konferens. får de som ena part i kontraktet helt utebli sin förpliktelse utan någon som helst ersättning mot oss?
Erik Johansson |Hej,Tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga.Utgångspunkten är att ett avtal ska hållas – pacta sunt servanda är en fast princip i Svensk rätt. En avtalspart blir skadeståndsskyldig om denne bryter mot en avtalad förpliktelse och på sätt begår ett kontraktsbrott. Vidare är utgångspunkten för skadeståndets beräkning vid kontraktsbrott att den skadelidande ska försättas i samma situation som om kontraktet hade fullgjorts på ett korrekt sätt. Detta innebär att den skadelidande har rätt till ersättning för det positiva kontraktsintresset (direkt förlust och utebliven vinst). Detta gäller dock inte om avtalet/kontraktet föreskriver något annat genom en ansvarsbegränsning från någon av kontraktsparterna. Det helt avgörande i det här fallet blir vad som står i kontraktet. Om kommunen har förbehållit sig rätten att inte genomföra några konferenser, trots upphandlingen, så är det med största sannolikhet ett rättsligt giltigt förebehåll. Har kommunen inte gjort det, ja då kan det vara tal om att ni ska kunna få skadestånd i den här situationen. Titta på vad ditt och kommunens avtal föreskriver. Regleras inte frågan skulle jag rekommendera dig att vända dig till en advokatbyrå och be dem titta på ditt fall. Det är mycket möjligt att du kan få ersättning i sådana fall.Hoppas du fått svar på din fråga. Lycka till. Med vänlig hälsning

Köpares avtalsbrott vid vägran att fullgöra betalning

2018-01-24 i Rättsverkningar vid avtalsbrott
FRÅGA |Jag träffade en köpare fysiskt för att sälja en vara. Betalning sker i form av en banköverföring på plats med bankapp där han i sin tur tar emot varan. Betalningen kom aldrig och nu vägrar köparen lämna tillbaka varan eller att betala. Vad kategoriseras detta som? T.ex stöld, bedrägeri eller något annat?
Lovisa Nilsson |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.Du och köparen har ingått ett avtal där din prestation är att överlämna varan och där köparens prestation är att betala för varan. Ett avtal är bindande och båda parter ska därmed fullfölja sina förpliktelser. Detta följer av 1 kap. 1 § avtalslagen. Köparen vägrar i detta fall att betala trots att du överlämnat varan, denne har därför begått ett avtalsbrott. Jag antar att både du och köparen är privatpersoner och de köprättsliga reglerna kring denna problematik behandlas därför i köplagen, 1 § köplagen. Enligt 49 § 1 st. köplagen är köparen skyldig att betala i det fall köparen fått varan i handen och då säljaren kräver betalning. I det fall en köpare inte betalar har säljaren rätt att kräva betalning eller hävning samt även skadestånd, 51 § köplagen. Du har som köpare rätt att kräva betalning enligt 52 § och skadestånd enligt 57 § köplagen. Skadestånd gäller den skada du lidit på grund av att du inte erhållit betalning. Utöver detta kan du även kräva ränta enligt 71 § köplagen, räntan löper från den dag du meddelar köparen om det till den dag han faktiskt betalar.Vägrar köparen att betala kan du ta hjälp av kronofogdemyndigheten genom att ansöka om betalningsföreläggande. Mer information om det hittar du här. Hoppas att detta svar hjälpte dig! :)Med vänliga hälsningar,

Avtal ingått på falska premisser m.m.

2018-01-10 i Rättsverkningar vid avtalsbrott
FRÅGA |Jag och en resekamrat bokade bla flygbiljetter á 10000 SEK till Peru för att tillbringa ett par månader där. Pga personliga skäl kunde jag inte åka och min resekamrat tyckte då att jag skulle ersätta dennes biljett då jag orsakat att inte heller denna kunde åka. Moraliskt kändes detta rätt och så gjordes. Sedan visade det sig att resekamraten nyttjat både sin och min biljett (till en annan resekamrat) och åkt på resan. Detta möjligt då min resekamrat var den som gjorde biljettbokningen för oss båda. Då jag betalat för båda biljetterna borde man väl anse biljetterna som mina. Att de nu nyttjas utan mitt godkännande borde väl då betraktas som stöld. Jag har allt dokumenterat via sms och banköverföring. Bör jag anmäla som stöld? Vilken är trolig påföljd för min resekamrat?Tack på förhand.
Elias Olsson |Hej,Tack för att du vänder dig till Lawline!Jag kommer inte att redogöra för den straffrättsliga aspekten av din fråga eftersom det är tveksamt att din f d reskamrat (hädanefter refererad till som Reskamraten) begått ett brott, och definitivt inte stöld. Du kan läsa om vilka rekvisit som måste vara uppfyllda, d v s förutsättningarna för att straffrättsligt ansvar ska aktualiseras för stöld, här. Reskamraten "tog inte olovligt" biljetterna. I det följande kommer jag istället avhandla dina möjligheter att med stöd av civilrätten kräva Reskamraten på pengar. Den frivilliga ersättningenNär du ersatte Reskamraten för hans biljettkostnad, gjorde du så på Reskamratens initiativ och baserat på hans i efterhand uppenbara lögn, d v s att han inte längre hade användning för biljetten. Enligt 30 § 1 stycket avtalslagen, är rättshandlingar som genom svek framkallats av annan är ogiltiga. Mot detta kan Reskamraten invända att han vid det tillfället för överföringen inte ljög; att han först senare insåg att han trots allt skulle bruka använda biljetterna och att det således inte handlade om ett svikligt förledande. Om han begagnar den argumentationen, kan du å din sida kontra med 33, 36 §§ avtalslagen, vilka kallas "lilla" respektive "stora" generalklausulen. De är mer s a s elastiskt utformade, innebärande att domstolarna kan ta i beaktande senare tillkomna omständigheter m.m, däribland att Reskamraten skamlöst och till sin fördel utnyttjade faktumet att du frivilligt ersatte honom på vad som i vart fall kom att bli falska premisser. Om rättshandlingen förklaras ogiltig, ska respektive part återfå vad de presterat. Det innebär att du återfår pengarna, och att Reskamraten får behålla biljetten. Vad beträffar din biljettNär du och Reskamraten initialt ingick avtal, d v s när du skickade pengar till honom för din biljett, måste det anses överenskommet att han inte fick överlåta den vidare. Det står därför uppenbart att Reskamraten otillåtet använde den -- en skadeståndsgrundande handling. Eftersom du inte avsåg att använda biljetten kan du emellertid inte påvisa faktiskt skada, och således inte heller föra en framgångsrik talan. Det kan föreligga omständigheter ej upptagna i frågan som förändrar den bedömningen. SammanfattningDu kan kräva Reskamraten på det belopp du ersatte honom med men troligen inte på din biljetts värde.Stort lycka till!Du är välkommen att höra av dig till elias.olsson@lawline.se om du har ytterligare frågor.Allt gott,

Är det tillåtet att generera "falsk" trafik till en annons på en webbsida?

2018-03-13 i Rättsverkningar vid avtalsbrott
FRÅGA |En sajt-ägare kan tjäna väldigt mycket på den besökstrafik denne lyckas attrahera till domänen bakom en annons på hans sajt. Finns det en lag som menar att besökare till en webbsajt måste klicka på sajtens reklam annonser för att trafiken från annonsens webbplats ska räknas som att den nått besökaren? Är det med andra ord otillåtet för en sajt-ägare att generera trafik från domänen bakom en annons utan att besökaren klickar på annonsen?
Viktor Svensson |Hej,Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Jag är inte säker på att jag helt och hållet förstår din fråga. Så som jag uppfattar frågan undrar du huruvida det är tillåtet att skicka besökare vidare till din annonsör, trots att besökaren inte har klickat på annonsörens annons (t.ex. genom ett javascript som omdirigerar besökaren, alternativt öppnar annonsörens hemsida i en ny flik).Först kan jag nämna att det inte finns någon lag som uttryckligen förbjuder detta. Vad som i första hand är avgörande är vad du och annonsören har avtalat om. Även om detta inte uttryckligen har angivits i avtalet är det enligt min mening underförstått att ett "pay per click"-arrangemang innebär att besökaren aktivt måste klicka på annonsen. Det kan alltså utgöra ett avtalsbrott att skicka trafik till annonsören om dessa besökare inte själva har klickat. Annonsörer betalar ju i regel per besökare som har visat ett intresse för det som annonsen förmedlar. Har annonsören och publicisten genom avtal beslutat att upplägget ska se ut på det sätt du beskriver finns det dock inga hinder mot att förmedla trafik på detta sätt.Så för att kort besvara din fråga: Enligt min mening är upplägget du beskriver inte tillåtet eftersom upplägget inte överensstämmer med det sedvanliga inom webbannonsering och därmed utgör ett avtalsbrott. Avtalsbrott kan innebära att den som har brutit mot avtalet blir skyldig att betala tillbaka mellanskillnaden i värde mellan priset för det avtalade klicket och priset för ett "falskt" klick. Jag hoppas att du har fått svar på din fråga!Hälsningar,

Effekter av säljares kontraktsbrott

2018-02-04 i Rättsverkningar vid avtalsbrott
FRÅGA |Vad kan påföljden bli om jag som kattuppfödare inte vill sälja till en person som tingat en kattunge från mig?
Henrik Witt-Strömer |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Din fråga regleras av konsumentköplagen — KKL.Här behöver man göra en skillnad mellan straffrätt och civilrätt. Straffrätt är ett rättsområde som rör förhållandet mellan staten och individen, medan civilrätt är alla rättsområden som rör förhållandet mellan två (eller fler) parter som båda är privata.Avtalsbrott är inget brott i straffrättslig mening, och du kan därför inte heller få något straff.Däremot är du civilrättsligt bunden av avtalet, alltså bunden i relation till köparen. Köparen har rätt att betala enligt avtalet och i gengäld få kattungen, och kan vända sig till domstol för att kräva statens hjälp att fullgöra köpet (12 § KKL). Meddelar du köparen att du inte tänker uppfylla dina förpliktelser enligt avtalet har han eller hon också som alternativ en rätt att häva köpet, vilket ju för dig bara vore positivt (13 § KKL).Jag gissar — men det behöver du avgöra — att köparen inte är intresserad av att dra saken till domstol, utan hellre kan tänka sig att köpa en kattunge av någon annan istället.Oavsett om köparen väljer att kräva fullgörelse eller att häva köpet, har köparen rätt att också kräva skadestånd från dig — ersättning för de skador han eller hon lider av att du vägrar sälja (14 § KKL). Jag föreställer mig att det är två typer av köparens utgifter du kan tänkas behöva ersätta: 1) Om köparen på grund av ditt avtalsbrott istället köper en annan kattunge för ett högre pris än ni kommit överens om, lär du vara tvungen att täcka prismellanskillnaden. Notera att säljaren bara har rätt att kräva mellanskillnaden upp till ett marknadsmässigt normalt pris, och inte får "straffa dig" genom att betala ett högt pris. 2) Övriga utlägg köparen haft på grund av ditt avtalsbrott, till exempel bränslekostnader om köparen åkt bil till dig för att titta på katten och inte gjort detta om ni aldrig ingått avtalet, om köparen köpt en sele till katten men nu inte har någon nytta av den och så vidare.Med vänlig hälsning

Vad händer när fiberföreningen stänger av mitt internet?

2018-01-22 i Rättsverkningar vid avtalsbrott
FRÅGA |Jag är medlem i en Ekonomisk Fiberförening där jag tillhandahåller internetuppkoppling.Nu har fiberföreningen stängt av min uppkoppling då de inte har kommit överens med mark- och ledningsägare för tillskapad anläggning. Hur ska jag som medlem och fastighetsägare hantera detta?
Edith Grundin |Hej och tack för att du har vänt dig till oss på Lawline med din fråga!Jag tolkar din beskrivning som att det inte är du som tillhandahåller internetuppkopplingen, utan föreningen. Samt att du menar att du hittills har tagit del av internet. I mitt svar kommer jag alltså att utgå från de förutsättningarna.Om du har rätt till internet enligt ditt avtal med föreningen, så är du som huvudregel inte skyldig att betala någon avgift för den period du inte har tillgång till internet. Du kan också ha rätt till ersättning i form av skadestånd om man kan se det som att de bryter mot ert avtal. Skadeståndet kan exempelvis bestå i mellanskillnaden du måste betala för att få tillgång till internet från något annat företag. I vissa fall kan ett skadestånd jämkas, tex för att det skulle vara oskäligt att den skadeståndsskyldige betalar ett så pass stort skadestånd. En sådan jämkningsgrund skulle kunna vara att de själva inte har möjlighet att påverka situationen. Det är omöjligt att svara på huruvida du har rätt till ersättning etcetera, utan att ha tagit del av själva avtalet. Det kan nämligen vara så att det i avtalet finns klausuler som reglerar hur den här typen av situation ska hanteras. I en sådan klausul skulle det kunna framgå att en medlem inte har rätt till ersättning om uppkopplingen stängs av pga vissa särskilda omständigheter. Det är även möjligt att det istället står att du har rätt till skadestånd och kanske till och med hur stort skadestånd du har rätt till. Det kan också framgå att du under denna omständighet har rätt att säga upp avtalet i förtid. I ett konsumentförhållande finns begränsade möjligheter för företaget att friskriva sig från ansvar gentemot konsumenten, men av din beskrivning att döma verkar det inte som att du är konsument. Därför gäller som huvudregel de klausuler som finns i avtalet ni har skrivit under.Du har beställt telefonuppföljning till din fråga, och jag kommer att ringa dig på onsdag den 24 januari klockan 11:00. Om tiden inte passar, vänligen maila mig på edith.grundin@lawline.se. Inom ramen för expresstjänsten ingår inte granskning av avtal och om du vill att Lawline juristbyrå hjälper dig vidare genom att granska ditt avtal, kan du maila mig eller meddela mig under vårt telefonsamtal. Med vänlig hälsning,

Vägrar betala hyran under uppsägningstiden

2017-12-31 i Rättsverkningar vid avtalsbrott
FRÅGA |Jag har en inneboende som misskötte de städrutiner och trivselregler som jag satt och även fanns uppunktade i vårt skriftliga kontrakt. Kontraktet är skriftligt med 2 kopior där det framgår villkor, hyra, uppsägningstid på 2 månader och att det är ett tillsvidare avtal. Hyran ska också vara betald i förskott.Till att börja med har hon betalt sina hyror i efterskott. Jag sa upp henne pga att att det inte fungerar för mig den 19 november. Hon har inte gjort någon mot-uppsägning men på eget bevåg redan flyttat ut.Nu vägrar hon att betala uppsägningstiden då hon menar på att hon flyttat.Dock har vi kontrakt på 2 månaders uppsägningstid och eftersom jag sa upp henne och hon inte gjort någon mot uppsägning så uppfattar jag lägen att det är 3 månaders uppsägning= 3 hela hyror som jag har rätt att ta in.Jag har skriftligen begärt 1 månad plus en halv för att vara schysst.Har jag rätt till det och isåfall hur får jag in dom pengarna ?
Ahmet Ercin |HejTack för att du vänder dig till Lawline!Du har gjort rätt. En som rätteligen blivit uppsagd kan inte undgå den avtalade uppsägningstiden enbart genom att sluta dra nytta av motpartens avtalsprestationer. Detta följer av den universiella avtalsprincipen att avtal ska hållas (latin ”pacta sunt servanda”).Du bör ansöka om betalningsföreläggande via Kronofogdemyndigheten (läs här) och i samband med ansökan bifoga en kopia på samtliga underlag som styrker din fordran gentemot henne. Kronofogden hjälper dig sedan att fastställa skulden. Ansökan kostar 300 kronor. Du får stå för den kostnaden nu men du kan lägga till den summan på den ursprungliga skulden. Ett betalningsföreläggande kan leda till en betalningsanmärkning som syns mellan kreditföretag om den som är skyldig fortsätter att förhålla sig passiv till skulden. En betalningsanmärkning kan göra det väldigt svårt för personen att få lån.Svenska myndigheter har enligt 4 § förvaltningslagen en serviceskyldighet vilken innebär att de ska lämna råd, upplysningar, vägledning och liknande hjälp till enskilda. Kontakta därför Kronofogden för att säkerställa att du ansökt om betalningsföreläggande på rätt sätt samt ställa eventuella frågor som du vill ha svar på.Hoppas du fick svar på din frågaJag vill också passa på att önska dig ett gott nytt år och god fortsättning!Bästa hälsningar